ARSREDoVISNING ry' t%,.. Brf Fasanen Org nr ik t! *'.ffi*r,&,- i.r' t,irc r'* "_/a. ",iåi d:1r+1t. HSB - där möjligheterna bor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARSREDoVISNING 201 4. ry' t%,.. Brf Fasanen Org nr 745000-0331. ik t! *'.ffi*r,&,- i.r' t,irc r'* "_/a. ",iåi d:1r+1t. HSB - där möjligheterna bor"

Transkript

1 i.r' t,irc r'* i., U wr ",iåi d:1r+1t M I l _* tr v - I 3 ik t! ry' t%,.. t J \ *'.ffi*r,&,- w' '!- å- " {.trr r "_/a k ARSREDoVISNING 21 4 Org nr HSB - där möjligheterna bor

2 * AnSneDoVISNING, Org nr na.rpxskapsårsr 2t HSB - där möjligheterna bor

3 @ där möjlighetema HSB - Org nr 'l ÅnSneDOVISNING Org nr Styrelsen får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret FöRVATN I NGS BE RÄTTE SE 21 4 Verksamheten Allmänt om verksamheten Bostadsrättsföreningen har till änclamål att i bostadsrättsforenillgens hus upplåta bostadslägenheter fdr perntanent boende och lokaler åt rnedlemmar till nyttjande utau tidsbegränsning och därmed främj a medlemmamas ekonomiska intressen. Bostadsrättsföreningens hus byggdes år 1957 pä fastigheten Rapphönan 2 som foreningen innehar med äganderätt. Fastighetens adress är Domherrevägeti 1 A och B i und. Bostadsrättsfcireningen är ett privatbostadsftretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). t t Fastigheten är ftillvärdesf<jrsäkrad hos änsf<jrsä1a'ingar. I ftireningens fastighetsförsäkring ingår bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter. Bostadsrättstillägget försäl«ar den boendes underhållsansvar ntöver den vanliga hemftirsäkringen. Föreningens lägenheter fördelar si-q enligt fciljande: Yta m2 Rok 1 2 a J Antal I Parl<eringsplatser 11 sida3i12 fi

4 @ HSB - dår möjlighetemä bor Org nr Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Underhåll Under året har föreningen genomiört följande större underhållsåtgärder: Tappvattenbyte utför1av Imtech under våren 214. Relining utfort av Repipe under hösten 214. Badrumsrenovering på gmnd av vattenskada utft)rt av Nyh lnteriör under hösten 214. Styrelsen uppclaterar årligen underhållsplanen. De närmaste åren planerar styrelsen för följande stöne åtgärder: Uppförande av ett miljöhus, ännu iugen offert på det. lndragning av fiber i huset. Takomläggning/bye, ännn ingen offert. ' Ekonomi - Årsavgiftema uppgick nnder året ti11 i genomsnitt 556 Itlm2 bostadslägenhetsyta. Den för är 215 upprättade budgeten visade inget höjningsbehov och styrelsen beslutade att 1 ämna årsavgifterna oförändrade. Föreningens banklån uppgår på bokslutsdagen till kr. Under året har föreningen amofterat k'. - - Väsentliga avtal evercmtör Kraftringen Kraftringen Kraftringen VA-Syd nnds renhållningsverk Com Hem HSB Skåne Clifa Storegate änsförsäkringar T),p Elavtal, elkraft Elavtal, nät Uppvärmning Vatten Renhå11ning Kabel-tv Ekonorni sk förvaltning Trappstädning/Trädgårds skötse1 Onlinearkiv Fastighetsfcirsäkring (fullvärde) sida4t12 N

5 HSB - då, m6jlighetlma bor Org nr 'l Föreningsfrågor Väse ntl i ga föränd ri n gar i styrelse ns samrnansättn i n g I Styrelse- - - Gustav Nilsson Karin Egelin Joel Sagard Anders Nyh Chris l(arampela Maria Strömvik ordförande v ordförande sekreterare fastighetsansvarig ekonomiansvarig suppleant Medlemsinformation Uncler året har 4 (4) bostadsrätter överlåtits. Vid räkenskapsårets utgång var medlemsantalet 39 (38). Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i föreningen är att mer än en medlem kan bo i sarnma lägenhet. Dock skall noteras att vid stätnurau har en bostadsrätt en röst oavsett antalet innehavare. Flerårsöversikt Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Taxeringsvärde, tkr -varav byggnad, tkr Soliditet % B ankskr.rld, kr I m2 b ostadsrättsyta % I t % 1 2s s% 1 3s % I 459 En snittlägenhet på 62 m2 kan fcirenklat sägas vara belånad med «vid årets utgång. På en snittlägenhetpä 62 m2 belöper en månadsavgift orn ca 3 8 l«/månad. Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel Balanserat resr,rltat före reservering/i anspråktagande av yttre fond Årets resultat Reservering till fond för ytre underliåll, enligt underhållsplan Summa till stämmans förfogande Styrelsen föreslår följande disposition Balanseras i ny räkning tt sida5/12 $

6 I,ftilih,w HSB - därmöjlighetema bor Org nr Belopp i l«' Not f Rörelseintäkter Nettoomsättning Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Driftskostnader Ör,riga externa kostnader Personalkostnader Avslirivning av materiella anläggningsti1lgångar Su mma rörelsekostnaden 2 J lst ', s Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och lil«rande poster Räntekostnader och lihnande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Arets resultat övtn;underskott EFTER DISPOSITION AV UNDERHA Årets resultat Reservering till foncl ftr yttre underhåll Över-/u n derskott efter d isposition av u n derh ål I tl 47 -s I4r Ianspråktagande ar, foncl för yttre underhåll motsvarar årets kostnad för planerat unclerhål1. Reservering tili fond for ytre r.urclerhåll baseras pä föreningens unclerhållsplan. Sida 6 / 12 4il

7 @ HSB - dår möjligheterna bor Bd Fasanen Org nr Belopp i kr Not zofi42-31 Anläggni n gstillgån gar M ate ri e I I a a n I ä g g n i n g sti I I g å n g a r Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättni ngsti llgån gar Ko rtfri sti g a f o rd ri n g a r Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter S u mm a ko rtfristi g a ford ri n g a r t7 s9t Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank s I 263 9r Summa omsättningstillgångar SUMMA TIGANGAR Sida7 112 I

8 HSB - där möjlighetema bor Org nr '1 Belopp i kr Not och skulder t- Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser Kapitaltillskott Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital 9 tll I Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital tl s1 245 t96 t4t Summa eget kapital ångfristiga skulder Skulder ti ll kreditinstihrt Summa långfristiga skulder , Kortfristiga skulder everantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder r5 t9 779 r SUMMA EGET KAPITA OCH SKUDER Ställda säkerheter och Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder Fastighetsinteckning Summa ställda säkerheter Sida B / 12 fr

9 @ HSB -dårmöjligheterna btr Bd Fasanen Org nr YSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer Från och med räkenskapsår'et 214 upprättas årsredovisningen rled tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnän-rndens allmänna råd BFNAR 212:1Årsredovisning och koncemredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen ocli Bohföringsnämndens allmänna råd fcir-utom BFNAR 28:1 (K2) och BFNAR 212:l (I(3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35. Bostadsrättsöreningen är ett nt indre fciretag och har utnyttj at rnindre frirctags möj lighet att inte räkna om j ämför'elsetalen ftjr enligt K3s principer. Presenterade järnforelsetal överensstärmner i stället med de uppgifter som presentet'ades i föregående års årsredovisning. Olika redovisningsprinciper har alltså tillän,pats för de år sorn plesenteras i årsredovisningen, och det finns dänned brister i jämför'barheteu tnellan åren. Fastighetens betydande korlponenter bedörns ha väsentli-et skilda nytdandeperioder och därför har fastighetens redovisade värden fördelats på väsentliga kornponenter. I(omponentindelningen har genornförts rned utgångspr-rn1it i vägledning för kornponentindelning av hyresfastigheter men rled anpassning till bostadsrättsföreningens särskilda fcimtsättningar. I(ornponenternas återstående nl,ttjandeperiod och tidpunkt samt r-rtgift fcir eventuella rutförda åtgärdet'på r,äsentliga komponenter liar beaktats så väl sorn ackumulerade avsl«'ivningar. Infasnin-qen av komponentrcdovisning har genomfcirts direkt rned bruttorretodcn. Återstående redovisningsrnässig nyttjandeperiod för foreningeris byggnad har bedömts vara 63 år'. Årets avskrivning på byggnaclen rxotsvarar 3,4oÄ av ackumulerade anskaffiringsr,ärden vid årcts utgång. Avskrivuing på maskiner och inventarier sker linjärt rned 2oÄ av tillgån-uarnas anskaffiringsvärden per år. Reset'vering för fi'arntida nnderhåll av föreningens fastiglieter baseras på föreningens underhållsplan. Styrelsen är behörigt organ fcir beslut orn underhållsplan och avsäth.ring till fond för yttre underhåll. Foldringar har r"rpptagits till de belopp varmed de beräknas inflya, övriga tillgångal och skulder har värderats till anskaflhingsvärde om ir.rte annat anges. Privatbostadsforetag är i norntallallet inte föreniål fcir inl<omstbeskattning. Eventuella kapitalinkornster som inte är hänförliga till fastigheten och inkomstel fi'ån andra verksamlicter besl<attas enligt alhnänna regler. NOTER 1 4V 214 t+ Hyresintäkter ör,rigt Årsavgifter bostäder Intäkter pant, över'låtelser Övriga intäkter Summa nettoomsättning t2 54 t t t 945 ', I 558 \ öpande underhåll gl_nl,gifter Uppr,än.nrT ir.rgsavgifter Vatter.r och avlopp Renhållning Kabel-TV, internet F a s t i -gh e t s fö rs äkr- i n g sp re mi e r Fastighetsskatt Summa drift s t t t Sida I / 12 h

10 HSB - där möiligheterna Org nr Kontorsmaterial, te1e, porto Ertemt revisionsarvode Förvaltningsavtal Övriga förvaltningsko stnader Summa övriga externa kostnader t ts r Persor q- Arvode sfyrelsen Sociala avgifter Summa personalkostnader Bvqqnader och mark Värdet utgörs av produktionsutgiften (anskaffningsvärdet). Byggnademas nr-r aktir,erade kornponenter är helt avskt'ivna år Värdeår enligt taxeringsbeslut Acku m u lerade an skaffn i n gsvärde n Anskafliringsvärde byggnader Årets investering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden s s 186 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående redovisat värde Taxeringsvärde Taxeringsvärden byggnad - bostäder r l I l 6 e- Tareringsvärden rnark - bostäder Summa taxeringsvärde 't I 8 Fastighetsbeteckning Rapphönan 2 andra tekniska Acku m ulerade a n skaff n i n gsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffnin gsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivning Årets avskliuring Ackumulerad avskrivning enligt plan tr tt Planenligt restvärde Sida 1 /:'-fi

11 r ftth w HSB - där mitjligtreterna bd Org nr Fömtbetald va Förutbetald försäkring Förutbetald kabel-tv Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank ," Handkassa SEB Transaktior.rskonto bank Summa kassa och bank s s5 s98 s s Belopp vid årets ingång i11 4 Medlemsinsatser Kapltaltillskott Fond yttre underhåll Arets resultat Resr-rltatdisposition enligt föreningsstänlnan Reservering till fond fcir yttre underhåll enligt underhållsplan Årets resulrar Belopp vid årets r.rtgång Balanserat resultat Totalt Posten medlernsinsatser i balansräkningen består av insatser och r.rpplåtelseavgifter. åneinstitut seb seb seb 21231t28 seb seb Ränta Konv datum t,12ä t,2% ,34'Yo ,7Ä l,37yo 215-4'28 Amortering 487s 't s I l8l s Nästa års arnortering beräknas uppgå till ångfristiga skulder exklusive kortfristig del Genolnsnittsränta vid årets utgång Amorteringar inorn 2-5 år beräknas uppgå till Onr 5 år beräknas nul,aande skulder uppgå til1 r l,66yo s ssl 11 Ör'r'i ga kortfristi-ea skulder Utgående värde Sida 11 I 12 fr

12 @ där möjligheterna HSB - Org nr Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupen el Upplupen väme Upplupet vatten Upplupen sophärntr.ring Förutbet månavgi fter/hyror Upplupna räntekostnader Ber an ode fcir revision Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter s I 4t !- v "l-.r^ -( -r (,5- '*_ i daturn Gustav!-il Nilsson [** ;M;;;,;,;t ) I en;m {**" Cluis Karampela tå_ Vår revisionsberättelse har avsivits der.l 2us- 6 r I- Birlhe Sjögren, Föreningsvald revisor Sida

13 Revisionsberättelse 1(2) Till föreningsstämman i Org.ru' Rapport om årsredovisningen? t_ Jag hal'utfört en revision av årsredovisningen för för räkenskapså ret214. Sty re I s e ns cutsv ur fö r å rs re dovi s n ing e n Det är s zrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bilcl enligt årsredovisniltgslageu och för den interna kontroll so,n styrelsen beclorner är nödvändig för att upprätta en årsredovisnillg sol]l inte innehåller väsentliga felaktighei".,,ur. sig dessa beror på oege,tligheter eller på fel. Revisorns {tnsvt, Mitt ansvar är att uttala rnig om årsredovisningen på grunclval av min revision. Jag har enligt utfdft International re'isionen standards on Aucliting o.tl goä rjvisionssed i Sverige. Dessa sta,darder följer kräver att jag yrkesetiska krav samt planerar ochitfc;r ievisionen för att uppnå rirnlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. t_ En revision innefattar att genom olika åtgarcler inliämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen' Revisorn väljer vilka'åtgärcler som ska utföras, bland annat genom att beclöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsrecl-ovisningen,,u.l,ig-a"rsa beror på oegentligheter eller på fel' vid denna riskbedörnning beaktar revisoru de delar av clenlnterna kontrollen sorn är relevanta för hur ftireningen upprättat'årsredovisningen for att ge en rättvisancle bild i syfte att utforn-ra granskningsåtgärder sgm. är ändamålsenliga med hanryn till ornständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande orn effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefaftar också en utvärderi,g av ändarnålsenligheten i de redovisningiprinciper sorn har anvants och av rimligheten i sfyrelsens ttppskattningar i redovisl-tingen, Iiksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen..q_ Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga sorn gru,d för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning. har årsredovisningen upprättats i enlighet rnecl årsredovisnilgslagen och ger en i alla r'äsentliga avseenden rättvisancle biljav fåieningens finäsiella ställning per den oclt av dess finansiella resultat för året errligt år'sredovisning"slag.r. p.iruottningsberättelsen är fbrenlig med årsredovisningens övri ga delar. Jag tillstyrker därför att fcireningsstätnman fastställer resultaträkningen och balansräk,ingen fcir föreuingen., Org.nr

14 Rapport om andra kr.av enrigt Iagar och andra författningar utöver min revision av årsredovisningår hai.lag även utfört en revision av fcirslaget till dispositioner,;t1r;*'" foreningens vinst eller fcirlust samt sfyrelsens forvaltning för grf Fasänen för räkenskapsåret Styrelsens onsvur Det är styrelsen som har ansvaret fdr förslaget till dispositioner beträffancle fiirenipgens vinst eller fcirlust, och det är sfyrelsen som har unrur."t fc;r forvåltningen enligt bostadsrättslagen. 2 (2)?_ > Revisorns onsvnr Mitt ansvar är att med rirnlig säkerhet uttala mig om fdrslaget till dispositioner beträffande före,ingens vinst eller forltrst och om fö^'altni,gen på grunclval av rnirirevision. Jag har utfort revisionen e,ligt god revisionssed i Sverige. som ttrtderlag fcir rnitt uttalande orn styrels.ens förslag till clispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om försraget är förenligt-mecl bostadsrättslagen. som underlag för mitt ullalande otn ansvarsfrihet har jag utöver rnin revision ar, årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållana.,, irä..rrirg., ftj, att kunna bedörna om någon sfyrelseledamot är ersättningsskyldig mot fcireninge,. Jag Ir;.-;;;, granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid medärsreclovisninlslagen"elie,:fo..,li,rg.rs stadgar. iä?åääitt de revisionsbevis jag har inhärntat är tillräckliga och ändarnålsenliga som grund for rnina Uttalanden Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt försraget i förvaltningsberäftelsen och beviljar styrelse,s lecrarnöter ansvarsfrihet för räke,skoprarei Ystad den 2 j::ni 215 -/-' Birthe Sjögren Godkänd revisor, Org.nr

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3 Årsredovisning ftir Brf Ekudden I 769606-3119 Räkenskapsåret 20t3 Brf Ekudden 1 1 (10) Styrelsen fiir Brf Ekudden I får härmed avge årsredovisning ftr räkenskapsåret 2013. Förvaltn in gsberättelse Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8972 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Resultaträkning 2014-06-30 2013-06-30 Nettoomsättning Not 1 19 292

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

HSB:s BRF Dalen i Järfälla. Org. nr 716417-6625. ÅnsnEDovISNING. för räkenskapsåret 2AA

HSB:s BRF Dalen i Järfälla. Org. nr 716417-6625. ÅnsnEDovISNING. för räkenskapsåret 2AA HSB:s BRF Dalen i Järfälla Org. nr 716417-6625 ÅnsnEDovISNING för räkenskapsåret 2AA HSB:s BRF Dalen ijärftilla Org. nr 7!6417-6625 l(13) FÖRVALTNINGSBERIiTTELSE Styrelsen för Brf Dalen i Jär'ftilla, Järfiilla

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer