Tekniska nämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden 2010-04-20"

Transkript

1 Tekniska nämnden Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl Ajournering kl Kommunstyrelsesalen kl Ajournering kl Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Annette Eriksson (s) Börje Blomkvist (s) Karl-Bertil Eklund (s) Hans Jansson (s) Anders Lundgren (opa) Dan Karlsson (v) Carl Egegren (m) Karin Nilsson (mp) Anders Cargerman (fp) 49-62, Torbjörn Åhs (kd) Arne Berglund (c) Ove Janse (s) Ola Eriksson (s) Bengt Abrahamsson (s) Christer Löwenhamn (v) 49-52, Bo Antonsson teknisk chef, Björn Holmer t.f. fastighetschef, Mikael Norman projektchef, Henrik Syrjälä driftchef, Agneta Niklason stadsarkitekt, Lars-Gunnar Felldin VA-chef, Marie-Louise Johansson kostchef, Torbjörn Blomgren vik planarkitekt 49-50, Sofia Cedergren vik planarkitekt 49-50, Mattias Eskilsson vik VA-ingenjör 49-50, David Lööf projekteringsingenjör 49-50, Heidi Jaakola ingenjör 49-50, Hanna Dahlström Sweco 49-50, Hannu Mourujärvi HM Brand och Kemi konsult 49-51, Kenneth Dalberg 53, Barbro Pettersson sekreterare Utses att justera Börje Blomkvist Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen Underskrifter Sekreterare... Barbro Pettersson Protokollet omfattar Ordförande... Catrin Strömvall Justerande Börje Blomkvist Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Tekniska nämnden Datum för anslagets uppsättande... Datum för anslagets nedtagande... ARB600 v Underskrift... Utdragsbestyrkande

2 Tekniska nämnden Blad 1 Innehåll Nedlagda deponier i Arboga kommun 3 Vattenskyddsområde Hjälmaren utställning 4 Systematisk rapportering brandskydd 6 Information om kostorganisationen 7 Information om förslag till förändring av fastighets-förvaltningen 8 Information om tekniska förvaltningens verksamhets- planer Verksamhetsrapportering, tekniska förvaltningen 10 Systematisk återrapportering - evenemang Systematisk återrapportering arbetsmiljöarbete, SAM 12 Systematisk återrapportering brandskydd 13 Systematisk återrapportering personal 14 Systematisk återrapportering avseende uppföljning av mål på tekniska förvaltningen 15 Återrapportering av verkställigheten av nämndens beslut 16 Verksamhetsberättelse för Trafiksäkerhetsrådet Information om fastighetsförvaltningens verksamhets- plan Verksamhetsrapportering, fastighetsförvaltningen 19 Systematisk återrapportering arbetsmiljöarbete, SAM 20 Systematisk återrapportering personal 21 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighets-förvaltningen 22 Beslut om finansiering avseende vinterväghållning, bostadsanpassningsbidrag och deponi 24 Tekniska nämndens prognos 1 25 Ekonomisk och strategisk plan Försäljning del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal 29

3 Tekniska nämnden Blad 2 Godkännande av särskilt utlåtande samt antagande av detaljplan för Kv. Vårlöken 1 och 2 30 Godkännande av samrådsredogörelsen för Porsen 1 och godkännande av planhandlingar för utställning 31 Svar på motion om upprustning av Brunnshuset vid Vinbäcken 33 Svar på förslag till flerårsplan för Svenskt Vatten 35 Återtagande del av fastigheten Norra Skogen 1:65 36 Redovisning av delegationsärenden 37 Ärenden för kännedom 38

4 Tekniska nämnden Blad 3 TN 49 Dnr 265/ TNAU 14 TN 11 Nedlagda deponier i Arboga kommun Information i ärendet lämnades på tekniska nämnden den 4 februari 2010, 18. Tekniska nämnden är ansvarig för kommunens deponier. Länets miljöförvaltningar har i samråd med Länsstyrelsen gjort bedömningen att inventeringarna behöver uppdateras för att det ska vara möjligt att prioritera de deponier som behöver undersökas för att senare eventuellt åtgärdas. Samtliga nedlagda deponier ska inventeras enligt Naturvårdsverkets metod för inventering av förorenade områden. I Länsstyrelsens databas finns 26 stycken avfallsdeponier listade i Arboga kommun. Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att i samarbete med Vafab Miljö AB upphandla konsult för att utföra inventeringen under Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Skickas till: Miljö- och byggnämnden Kommunstyrelsen för kännedom VA-avdelningen

5 Tekniska nämnden Blad 4 TN 50 Dnr 276/ TNAU 12 Vattenskyddsområde Hjälmaren utställning Hanna Dahlström konsult från Sweco föredrar ärendet. Rent vatten i naturen behövs för att vi ska ha ett hälsosamt dricksvatten i våra vattenkranar. Arboga kommun har ansvar för att det dricksvatten som erbjuds är rent, men att skydda det vatten som når dricksvattentäkterna är en uppgift för alla medborgare. Vatten saknar ägare och det finns många hot som kan leda till att vatten förorenas. Principen om ett hållbart samhälle och ett starkt miljöskydd har högsta prioritet i EU:s och Sveriges miljöarbete. Vattenförvaltning, vattenvård och vattenskydd är angelägna önskemål från de flesta medborgare. Kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter arbetar för att göra detta möjligt. Sveriges riksdag och EU har genom lagar ställt krav på att våra vatten ska skyddas. Bland de viktigaste vattnen att skydda är de vi använder för att göra dricksvatten av. Detta gör man genom att bland annat inrätta vattenskyddsområden runt våra dricksvattentäkter. Att inrätta vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter är ett sätt för Arboga kommun att nå målet om säker dricksvattenförsörjning och ett rent och hälsosamt dricksvatten. Därför pågår arbetet med nytt vattenskyddsområde för ytvattentäkten Hjälmaren. Remissförslaget ska nu ställas ut samt sändas på remiss, sedan kan förslaget komma att revideras. Därefter fattar kommunen beslut om att skicka in en ansökan till Länsstyrelserna i Örebro och Västmanlands län för fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. I länsstyrelsens beslutsprocess kommer alla som berörs av skyddsområdet återigen att få möjlighet att lämna synpunkter. Dessa kommer sedan att prövas. Förslaget revideras vid behov av kommunen. Därefter kommer tekniska nämnden att föreslå kommunfullmäktige ansöka hos Länsstyrelsen i Västmanlands län och Länsstyrelsen i Örebro län om fastställande av vattenskyddsområde i Hjälmaren samt skyddsföreskrifter.

6 Tekniska nämnden Blad 5 1. Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en informationsutställning av förslaget till vattenskyddsområde Hjälmaren. Utställningen ska finnas på Arboga bibliotek. 2. Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att sända förslaget till vattenskyddsområde på remiss till miljö- och byggnämnden, fritidsoch kulturnämnden samt till tekniska förvaltningens planavdelning för att få in synpunkter. 3. Förslaget till vattenskyddsområde ska underställas kommunfullmäktige för godkännande innan det skickas till länsstyrelserna i Örebro och Västmanland som ska fastställa vattenskyddsområdet. Skickas till: VA-avdelningen

7 Tekniska nämnden Blad 6 TN 51 Dnr 88/ Systematisk rapportering brandskydd Hannu Hourujärvi på HM Brand och Kemi konsult informerar om kommunens ansvar avseende systematiskt brandskyddsarbete. T.f. fastighetschefen önskar tydliga riktlinjer avseende ansvarsförhållandet. 1. Noterar informationen om systematiskt brandskyddsarbete. 2. Fastighetsförvaltningen ges i uppdrag att påbörja inventeringen av kommunens verksamheter. Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen Upprätta ett kommunalt handlingsprogram avseende brandskydd. Skickas till: Kommunstyrelsen Fastighetsförvaltningen

8 Tekniska nämnden Blad 7 TN 52 Dnr 249/ TNAU 10 Information om kostorganisationen Kostchefen lämnar information om förslaget till förändring av kostorganisationen. En utredning har genomförts för att klarlägga om det finns fördelar med att samla kommunens kompetens avseende kostfrågor inom en organisation. Inledningsvis ingick tekniska förvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i utredningen, men socialförvaltningen meddelade att de är nöjda med den organisation som idag gäller för deras kostverksamhet. Utredningsarbetet har därefter omfattat barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Föreliggande förslag innebär att tekniska förvaltningen övertar ansvaret för samtliga kök såväl produktionskök som mottagningskök. Detta betyder att kostverksamheten får en och samma huvudman, vilket skapar positiva effekter och effektivitetsvinster. Förslaget har presenterats för berörd personal som har möjlighet att inkomma med synpunkter på den nya kostorganisationen. Hittills har reaktionerna på förslaget varit övervägande positiva. Omorganisationen förutsätter olika åtgärder och vissa investeringar och organisationsförändringen ska även förankras politiskt varefter beslut ska fattas i kommunfullmäktige. Informationen godkänns.

9 Tekniska nämnden Blad 8 TN 53 Dnr 258/ Information om förslag till förändring av fastighetsförvaltningen Kommunchefen lämnar information om att kommunstyrelsen har beslutat att utreda om det är möjligt att bolagisera fastighetsförvaltningen. Robert Wibom, vd för Sturestadens Fastighets AB, har fått i uppdrag att leda utredningen. En projektgrupp har bildats där t.f. fastighetschef och fastighetsförvaltningens ekonom ingår. I mitten av juni ska kommunfullmäktige besluta om fastighetsförvaltningen ska ombildas till ett bolag eller ej. Dessförinnan ska ett underlag tas fram som innehåller en inventering av fastigheter, avtal, lagfarter och ekonomi. Underlag ska även tas fram för hur en ombildning till bolag kan se ut rent juridiskt och skattemässigt. Dessutom ska projektgruppen utreda hur många av medarbetarna på fastighetsförvaltningen som berörs av en eventuell bolagisering och hur förutsättningarna kan komma att se ut för dem. Enligt kommunchefen är det sannolikt att städorganisationen kommer att ligga kvar på tekniska nämnden och blir en egen resultatenhet. Nämnden tackar för informationen.

10 Tekniska nämnden Blad 9 TN 54 Dnr 64/ Information om tekniska förvaltningens verksamhetsplaner 2010 Tekniska förvaltningens verksamhetsplaner 2010 har varit utsända till dagens sammanträde. Viss redigering i dokumenten kommer att ske. Informationen läggs till handlingarna. Skickas till: Planavdelningen Driftavdelningen Projekt och trafikavdelningen Kostavdelningen Planavdelningen

11 Tekniska nämnden Blad 10 TN 55 Dnr 64/ Verksamhetsrapportering, tekniska förvaltningen Respektive avdelning på tekniska förvaltningen lämnar en verksamhetsrapportering till nämnden. Ordförande informerar att nämndsammanträdet i juni kommer att vara vid Soludden, Hällarna. Nämnden tackar för informationen.

12 Tekniska nämnden Blad 11 TN 56 Dnr 88/ Systematisk återrapportering - evenemang 2010 Från tekniska förvaltningen har tjänsteskrivelse inkommit daterad 6 april 2010 varur antecknas följande: Tekniska förvaltningen har av Tekniska nämnden fått i uppdrag att inkomma med rapport över de evenemang som anordnas inom Arboga kommun under Följande evenemang har ansökt om markupplåtelse: Evenemang/Anordnat av Vårmarknad/Driftavdelningen Torglördag med påskmarknad/arboga i centrum Familjetivoli på centrumparkeringen/ Europa Festival Tivoli Norsylingen/Sturefiskarna Valborgsmässofirande/Fritids- och kulturförvaltningen Barnens dag/arboga i centrum Nationaldagsfirande/Fritids- och kulturförvaltningen Midsommarfirande/Fritids- och kulturförvaltningen Torglördag/Arboga i centrum Datum 6 februari 27 mars 1-4 april 10,17 el 24 april 30 april 15 maj 6 juni 25 juni 28 augusti Följande evenemang kommer troligen att anordnas, men har ej ansökt om markupplåtelse: Evenemang/Anordnat av Arbogakarnevalen/Karnevalskommittén Arboga Meet/Arboga cruisers Arboga Medeltidsdagar/Medeltidsföreningen Bonde på stan /Arboga i centrum Datum juni 3 juli augusti 25 september Diskuteras om Centrumparkeringen ska upplåtas för tivoli. Systematisk rapportering evenemang 2010 från tekniska förvaltningen läggs till handlingarna.

13 Tekniska nämnden Blad 12 TN 57 Dnr 88/ Systematisk återrapportering arbetsmiljöarbete, SAM Driftavdelningen, projekt- och trafikavdelningen, kostavdelningen samt VA-avdelningen lämnar information om sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Rapportering av systematiskt arbetsmiljöarbete på tekniska förvaltningen läggs till handlingarna.

14 Tekniska nämnden Blad 13 TN 58 Dnr 88/ Systematisk återrapportering brandskydd Driftavdelningen, projekt- och trafikavdelningen, kostavdelningen samt VA-avdelningen lämnar information om sitt systematiska brandskyddsarbete. Rapportering av systematiskt brandskyddsarbete på tekniska förvaltningen läggs till handlingarna.

15 Tekniska nämnden Blad 14 TN 59 Dnr 88/ Systematisk återrapportering personal Driftavdelningen, projekt- och trafikavdelningen, kostavdelningen samt VA-avdelningen lämnar information om sin systematiska rapportering personal. Systematisk rapportering personal på tekniska förvaltningen läggs till handlingarna.

16 Tekniska nämnden Blad 15 TN 60 Dnr 88/ Systematisk återrapportering avseende uppföljning av mål på tekniska förvaltningen Uppföljning av mål på tekniska förvaltningen är utsänd till dagens sammanträde. Systematisk rapportering avseende uppföljning av mål på tekniska förvaltningen läggs till handlingarna.

17 Tekniska nämnden Blad 16 TN 61 Dnr 66/ TNAU 13 Återrapportering av verkställigheten av nämndens beslut En kompletterande sammanställning av tekniska förvaltningens och fastighetsförvaltningens uppdrag från tekniska nämnden redovisas. Arbetsutskottets beslut Återrapporteringen av tekniska förvaltningens och fastighetsförvaltningens verkställighet avseende tekniska nämndens beslut godkänns.

18 Tekniska nämnden Blad 17 TN 62 Dnr 64/ Verksamhetsberättelse för Trafiksäkerhetsrådet 2009 Arbogas Trafiksäkerhetsråd är ett opolitiskt och neutralt organ utan beslutanderätt. Rådets uppgift är att vara ett forum för kontakter och samråd mellan olika organisationer och kommunens ansvariga politiker och tjänstemän. Enligt beslut i kommunfullmäktige skall samtliga inrättade råd för Arboga kommun årligen lämna redogörelse för verksamheten under det gångna året. En verksamhetsberättelse för trafiksäkerhetsrådet 2009 har därmed arbetats fram och godkänts av trafiksäkerhetsrådet. Verksamhetsberättelse för trafiksäkerhetsrådet 2009 godkänns. Skickas till: Kommunfullmäktige Projekt- och trafikavdelningen

19 Tekniska nämnden Blad 18 TN 63 Dnr 64/ Information om fastighetsförvaltningens verksamhetsplan 2010 Fastighetsförvaltningens verksamhetsplan 2010 har varit utsänd till dagens sammanträde. Informationen läggs till handlingarna.

20 Tekniska nämnden Blad 19 TN 64 Dnr 64/ Verksamhetsrapportering, fastighetsförvaltningen Fastighetsförvaltningen lämnar en verksamhetsrapport till nämnden. Återrapporteringen godkänns.

21 Tekniska nämnden Blad 20 TN 65 Dnr 88/ Systematisk återrapportering arbetsmiljöarbete, SAM Fastighetsförvaltningen lämnar information om sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Rapportering av systematiskt arbetsmiljöarbete på fastighetsförvaltningen läggs till handlingarna.

22 Tekniska nämnden Blad 21 TN 66 Dnr 88/ Systematisk återrapportering personal Fastighetsförvaltningen lämnar information om sin systematiska rapportering personal. Systematisk rapportering personal på fastighetsförvaltningen läggs till handlingarna.

23 Tekniska nämnden Blad 22 TN 67 Dnr 212/ , 183/ , 184/ , 136/ Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen T.f. fastighetschefen lämnar en slutredovisning av projekten: Idrottshall ny med projekt nummer samt idrottshall infart med projekt nummer Anledning till att investering har gjorts: Uppdrag från kommunfullmäktige den 15 juni 2006, 70, att uppföra en idrottshall. Utförande av investeringen: Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2007, 49, att en byggnadskommitté skulle bildas bestående av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott och tekniska nämndens arbetsutskott som fick i uppdrag att ansvara för byggnationen av idrottshallen. Samråd skulle ske med representanter från övriga nämnder och berörda föreningar under byggnadsprocessen. Anbudsförfrågan enligt LOU var tänkt att utgår som en totalentreprenad, men på grund av en vid denna tidpunkt överhettad byggmarknad valdes att även göra förfrågan på en mycket uppdelad totalentreprenad, vilket visade sig vara klokt eftersom inget helt anbud inkom. Efter redovisning i byggnadskommittén upphandlades cirka 20 entreprenader. Färdigställandetid: Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2006, 70, att idrottshallen skulle vara klar för att tas i bruk till skolstart höstterminen 2007, detta datum ändrades i beslut den 26 oktober 2006, 105 till den 20 november På grund av felaktigt utförd golvplatta blev dock projektet fördröjt, vilket redovisades fortlöpande i byggnadskommittén. Färdigställandet skedde den 1 mars Vasahallen invigdes den 20 april Anslag: tkr Kostnad: ,7 tkr Avvikelse: ,7 tkr, som i samband med kompletteringsbudget har täckts ur kommunens eget kapital. Anledning till att anslaget överskridits: Överkostnaderna har löpande redovisats i byggnadskommittén och har bestått av tillkommande pålning, AG-beläggning innan asfaltering, byggstaket, diverse tillkommande markarbeten, diverse tillkommande larm- och

24 Tekniska nämnden Blad 23 passagesystem, digital resultattavla, energisnål fasadskylt samt kostnader i samband med konstnärlig utsmyckning. Projekt: Renovering av badrum samt avloppsledningar i Kv. Ugglan, projekt nr Anledning till att investeringen gjorts: Badrummen i lägenheterna på kvarteret Ugglan var med undantag av åtta stycken från mitten av talet. Detta gjorde att cirka 50 % av dessa lägenheter ej var i brukbart skick och följaktligen inte gick att hyra ut. Även avloppsledningarna var i dåligt skick, vilket riskerade att orsaka läckage. Utförande av investeringen: Projektet handlades upp enligt LOU i två stycken totalentreprenader, en för renovering avloppsledningar för kök och källargolv samt en för ombyggnad badrum och byte av dess stående avloppsstammar. Färdigställandetid: Beställning skedde den 21 oktober 2008 avseende renovering av avloppsledningar och den 23 oktober 2008 avseende ombyggnad badrum. Arbetena påbörjades under vecka 45, 2008 och var klart i sin helhet för slutbesiktning den 24 juni Anslag: tkr. Kostnad: tkr. Avvikelse: tkr. Anledning till att anslaget överskridits: Kostnaderna har överskridit angivet anslag. 300 tkr kommer från badrumsrenovering utförd under 2006 och bokfört på samma projektnummer. Resterande överskridande med 700 tkr kommer från mer omfattande renovering i lägenheterna, med bland annat nya kök med mera. Finansiering har täckts med lån. Kvarteret Ugglan är fullt uthyrt. Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Godkänna slutredovisningen av projekten Ny idrottshall (Vasahallen) samt infart idrottshall. 2. Godkänna slutredovisningen av projektet Renovering av badrum och avloppsledningar i kvarteret Ugglan. Skickas till: Kommunfullmäktige, Fastighetsförvaltningen, Ekonomen FF,

25 Tekniska nämnden Blad 24 TN 68 Dnr 203/ TNAU 14 Beslut om finansiering avseende vinterväghållning, bostadsanpassningsbidrag och deponi I skrivelse rubricerad Vinterväghållning beläggning daterad 14 april 2010, redovisas finansieringsbehov samtidigt som beläggningsintervaller kommenteras. Finansieringsbehovet för att kunna uppehålla en godtagbar standard bedöms vara 2 Mkr i utökad driftram. Separat skrivelse benämnd Finansiering till undersökning enl MIFOmetoden av alla gamla nedlagda tippar daterad 7 april 2010, redovisas finansieringsbehovet till 200 tkr. I separat skrivning benämnd Bostadsanpassning redovisas finansieringsbehovet till 800 tkr. Det sammanlagda finansieringsbehovet enligt bifogade skrivelser uppgår till 3 Mkr. Med utgångspunkt från upprättad prognos 1 år 2010 erfordras tillskott om 2,6 Mkr om beläggningsarbeten skall kunna utföras som planerat, samt om undersökningar av tippar respektive rivning av fastigheter ska kunna genomföras. 1. Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att omprioritera 200 tkr inom ram till finansiering, undersökning gamla nedlagda tippar. 2. Hemställa hos kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag om 2 Mkr för att täcka fördyrade omkostnader för vinterväghållning, vilka orsakats av den osedvanligt snörika vintern 2009/2010. Skickas till: Kommunfullmäktige, Ekonomen TF, Tekniska chefen, Driftavdelningen, VA-avdelningen,

26 Tekniska nämnden Blad 25 TN 69 Dnr 203/ TNAU 8 Tekniska nämndens prognos 1 Tekniska förvaltningens driftprognos avseende den skattefinansierade delen visar på ett underskott om 200 tkr jämfört med budget. Tekniska förvaltningens investeringsprognos avseende den skattefinansierade delen visar på ett överskridande på 597 tkr jämfört med budget. VA-avdelningens driftprognos visar att avdelningen håller sin budget. VA-avdelningens investeringsprognos visar på ett överskridande på 10 tkr jämfört med budget. I prognosen har tekniska förvaltningen uppskattat att det kommer att säljas två tomter under Anders Cargerman, fp, yrkar på att tekniska förvaltningen ska beakta framtida intäkter i kommande prognoser. Arne Berglund, c, och Karin Nilsson, mp, ställer sig bakom Anders Cargermans, fp, yrkande. Tekniska chefen informerar att representanter från tekniska förvaltningen kommer att delta på Bo- och företagsmässan som är lördagen den 24 april. Förra året anordnade även tekniska förvaltningen en marknadsföringsdag vid Säbylundsområdet. Arbetet med att sälja tomter pågår kontinuerligt. Att tekniska förvaltningen har angett att två tomter kommer att försäljas under 2010 är en försiktighetsprincip. Ordförande framför att nämnden bör vara försiktig när man prognostiserar intäkter. Fastighetsförvaltningens driftprognos avseende den skattefinansierade delen visar att förvaltningen håller sin budget. Fastighetsförvaltningens investeringsprognos avseende den skattefinansierade delen visar inte på ett överskridande däremot finns ett påtalat behov som innebär ökade anslag om tkr för att kunna genomföras.

27 Tekniska nämnden Blad 26 ABOs driftprognos visar på ett underskott om tkr. ABOs investeringsprognos visar på ett överskridande om 475 tkr jämfört med budget. Nämnden ajournerar sig fem minuter. Anders Cargerman, fp, yrkar på återremiss då fastighetsförvaltningens prognos delades ut på sammanträdet. Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras och finner nämnden besluta att ärendet ska avgöras idag. Arbetsutskottet beslutade den 30 mars 2010 godkänna förvaltningarnas prognos 1 samt sända prognoserna till kommunstyrelsen. 1. Tekniska förvaltningens och fastighetsförvaltningens prognos 1 godkänns. 2. Fastighetsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med en konsekvensbeskrivning om hur underskottet ska hanteras. 3. Förvaltningarna ges i uppdrag att komplettera kommande prognoser med en bedömning av framtida intäkter. Anders Cargerman, fp, Arne Berglund, c, och Karin Nilsson, mp, reserverar sig till förmån för Anders Cargermans, fp, återremissyrkande. Skickas till: Kommunstyrelsen Ekonomerna TF och FF

28 Tekniska nämnden Blad 27 TN 70 Dnr 61/ TNAU 7 Strategisk och ekonomisk plan Förvaltningarna redovisar förslag till tekniska nämndens strategiska och ekonomiska plan Förslaget till strategisk och ekonomisk plan är baserat på av kommunfullmäktige, den 17 juni 2009, beslutade Strategiska och ekonomiska plan Ordförande informerar att kommunfullmäktige inte kommer att ta några nya mål i år på grund av att det är valår. De fastlagda målen gäller ytterligare ett år framåt. Tekniska chefen redogör för behovet av ramökning med 5,2 Mkr enligt nedanstående: Bostadsanpassningsbidrag kr Fondering deponi kr Undersökning enligt MIFO-metoden, deponi kr Vinterväghållning kr Gator- och GC-vägar kr Generationsväxling kr Driftkostnadsökning på grund av investeringar kr Oppositionen inlämnar eget yrkande till vilket Anders Cargerman, fp, yrkar bifall. Ordförande ställer proposition på oppositionens förslag och majoritetens förslag med komplettering av föredragen lista från tekniska chefen och finner nämnden besluta enligt majoritetens förslag. 1. Tekniska förvaltningens förslag till ekonomisk och strategisk plan godkänns. 2. Fastighetsförvaltningens förslag till ekonomisk och strategisk plan godkänns.

29 Tekniska nämnden Blad 28 Anders Cargerman, Arne Berglund, c, och Karin Nilsson, mp, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Skickas till: Kommunstyrelsen Ekonomerna TF, FF

30 Tekniska nämnden Blad 29 TN 71 Dnr 40/ TNAU 9 Försäljning del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal Rubricerad fastighet ligger mellan Engelbrektsleden och Sandgatan intill Stora Brunnsängsgatan. På tomten finns två mindre hus och ett uthus. Fastigheten har varit ute till försäljning och en köpare finns. Försäljningssumman är kronor. Det bokförda värdet är kronor och taxeringsvärdet är noll. Tekniska chefen informerar att det i avtalet står att köparen har för avsikt att genom sakkunnig person låta besiktiga fastigheten. Köpet skall återgå om det vid besiktningen upptäcks fel eller brister som köparen inte kan godkänna. Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för kronor. Skickas till: Kommunfullmäktige Ekonomen TF

31 Tekniska nämnden Blad 30 TN 72 Dnr 118/ TNAU 15 Godkännande av särskilt utlåtande samt antagande av detaljplan för Kv. Vårlöken 1 och 2 Från tekniska förvaltningen har tjänsteskrivelse inkommit daterad 19 mars 2010 varur antecknas följande: Planavdelningen har sammanställt ett särskilt utlåtande som i sin helhet innehåller yttranden från myndigheter, sakägare, boende med flera över det detaljplaneförslag som varit ute på samråd 1 mars 2010 till och med den 16 mars Samrådsmöte har hållits med bostadsrättsföreningen Gullvivan den 1 mars 2010, och övriga parter med intresse i planen har beretts tillfälle att yttra sig under samrådstiden. Planhandlingarna har reviderats enligt det särskilda utlåtandet. Syftet med planen är att möjliggöra för ytterligare garagebyggnation i anslutning till bostadsrättsföreningen Gullvivans bostäder i kv. Gullvivan, intill deras nuvarande garage på kv. Vårlöken 1, Ladubacksgärdena. Fler garage skulle hjälpa till att göra bostadsrättsföreningen mer attraktiv. Tekniska förvaltningen bedömer dessutom att marken i fråga är lämplig för ändamålet. Bostadsrättsföreningen Gullvivan ges möjlighet att förvärva del av kv. Vårlöken 2, för att kunna utöka garagebeståndet. Undertecknat exploateringsavtal redovisas för nämnden. 1. Särskilt utlåtande avseende Kv. Vårlöken 1 och 2 godkänns. 2. Detaljplan för Vårlöken 1 och 2 antas. 3. Redovisat exploateringsavtal godkänns. Skickas till: Planavdelningen,

32 Tekniska nämnden Blad 31 TN 73 Dnr 57/ TNAU 16 Godkännande av samrådsredogörelsen för Porsen 1 och godkännande av planhandlingar för utställning Från tekniska förvaltningen har tjänsteskrivelse inkommit daterad 22 mars 2010 varur antecknas följande: Planförslaget har skickats ut till berörda för samråd och ställts ut i biblioteket i Arboga samt hos Tekniska förvaltningen under tiden 23 februari -16 mars Samrådet har annonserats i lokalpressen och även anslagits på kommunens hemsida. Samråd har skett med berörda fastighetsägare, kommunala förvaltningar och statliga myndigheter, Länsstyrelsen, Lantmäteriet m fl. 17 skriftliga yttranden har inkommit under detaljplanesamrådet, varav 11 med synpunkter. En sammanfattning över skriftliga inkomna synpunkter och planavdelningens svar redovisas i samrådsredogörelsen. Samtliga skriftliga yttranden finns tillgängliga i sin helhet på planenheten för granskning. Ett samrådsmöte har hållits med fastighetsägarna till Trädgården 8. Innan den formella samrådstiden har ett tidigt samråd över Behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB, skett med Länsstyrelsen. Samrådsredogörelsen sammanfattar inkomna synpunkter från detaljplanesamrådet och redovisar planavdelningens förslag och motiveringar till hur synpunkterna ska beaktas under den fortsatta hanteringen av planärendet. Samrådsredogörelsen redovisar eventuella ytterligare förändringar som har gjorts efter plansamrådet samt informerar om den fortsatta handläggningen av planärendet. När nämnden godkänt samrådsredogörelsen kan planförslaget ställas ut för antagande. Utställningen är föremål för ytterligare ett samråd i samma krets som samrådet. 1. Samrådsredogörelsen för detaljplan Porsen 1 godkänns. 2. Planhandlingar för utställning av detaljplan Porsen 1 godkänns. 3. Behovsbedömningen av miljökonsekvensbeskrivningen godkänns.

33 Tekniska nämnden Blad Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att ställa ut detaljplaneförslaget. Skickas till: Planavdelningen

34 Tekniska nämnden Blad 33 TN 74 Dnr 243/ TNAU 18 Svar på motion om upprustning av Brunnshuset vid Vinbäcken Miljöpartiet har genom Agneta Lambert-Meuller, mp, lämnat in en motion till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2009, 108, om upprustning av Brunnshuset vid Vinbäcken. Motionären föreslår att det ska beviljas pengar för renovering av Vinbäckens Brunnshus, som har ett medeltida kulturvärde. Motionen har remitterats till tekniska nämnden. Från tekniska förvaltningen har tjänsteskrivelse inkommit daterad 3 mars Av skrivelsen framgår att ärendet med att restaurera brunnshuset aktualiserades 1998 och har pågått sedan dess. Brunnshuset som byggdes 1856 har troligen inte varit föremål för restaurering sedan dess, utom för taket som lades om på 1980-talet. Restaurationen har hittills inte kommit till stånd främst av ekonomiska skäl. Åtgärderna ska ske i samråd med Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet. Tekniska förvaltningen har försökt att genomföra projektet genom att ta fram åtgärdsförslag, ta in anbud samt att ansöka om bidrag. Länsstyrelsen har avslagit bidragsansökan med motiveringen att åtgärdsförslaget inte följer länsmuseets yttrande. Det innebär att en ansökan ska kompletteras med åtgärdsförslag som följer länsmuseets intentioner och upprättas av fackman i samråd med länsantikvarien, länsmuseet eller antikvariskt inriktad konsult. Offert eller anbud från hantverkare eller entreprenör i priskonkurrens ska bifogas bidragsansökan. Länsstyrelsen meddelade den 22 september 2004 att ärendet nu är avslutat då kommunen inte har inkommit med kompletteringen till bidragsansökan som begärdes i skrivelse daterad 27 februari Fastighetsägare har möjlighet att söka bidrag till vård och upprustning av kulturhistorisk värdefull bebyggelse. Upprustning som blir dyrare än normalt kan delvis finansieras genom statligt bidrag. Sista ansökningsdag för åtgärder 2011 är 31 oktober Förslag till åtgärd 1. Det avvisade åtgärdsförslaget revideras under våren 2010 i samråd med länsantikvarien eller länsmuseet. 2. Det nya åtgärdsförslaget läggs som grund för en anbudsförfrågan

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

Ajournering 14.20-15.00

Ajournering 14.20-15.00 Tekniska nämnden 2010-08-31 Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-15.20 Ajournering 14.20-15.00 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (S) Börje Blomkvist (S) Karl-Bertil Eklund (S) Hans Jansson

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska nämndens arbetsutskott 2010-03-04 Plats och tid Wasarummet kl. 8.00-9.50 Beslutande Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Carl Egegren (m) Övriga deltagare Bo Antonsson teknisk chef, Tommy Ahlberg

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP)

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-04-06 Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 07.30-08.40 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Bo Antonsson teknisk

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-11-09

Tekniska nämnden 2010-11-09 Tekniska nämnden 2010-11-09 Plats och tid Kommunstyrelsesalen 14.00-18.10 Ajournering 15.35-15.50 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (S) Karl-Bertil Eklund (S) Hans Jansson (S) Dan Karlsson (V)

Läs mer

Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp)

Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp) Tekniska nämndens arbetsutskott 2009-09-15 Plats och tid Ahllöfsrummet 8.30-11.00 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp) Bo Antonsson teknisk chef, Lars-Gunnar

Läs mer

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal Fritids- och kulturnämnden 2016-10-6 Plats och tid Tornet 13.15-15.15 Beslutande Övriga deltagare Hans Ivarsson (C) ordförande Marianne Samuelsson (L) 1:e vice ordförande Lena Träff (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-04-27

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-04-27 Tekniska nämnden 2011-04-27 Plats och tid Engelbrektsrummet kl. 13.15-17.50 Beslutande Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Börje Blomkvist (S) Ove Janse (S) Ola Eriksson (S) Karl-Bertil Eklund

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande Tekniska nämndens arbetsutskott 2016-11-23 Plats och tid Ahllöfsrummet rådhuset 08.00 08.20 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas

Läs mer

Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp)

Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp) s arbetsutskott 2009-09-24 Plats och tid Sturerummet 15.00-17.15 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp) Bo Antonsson teknisk chef, Lars-Gunnar Felldin VA-chef,

Läs mer

Ordförand~. -;:.:...-;::1::f.. ;;";;;::~.:::=:-:~...,.;;;;:;. C.:~.~... -Carl-Erik Almskoug SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. .f j)' Underskrifter 110

Ordförand~. -;:.:...-;::1::f.. ;;;;;::~.:::=:-:~...,.;;;;:;. C.:~.~... -Carl-Erik Almskoug SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. .f j)' Underskrifter 110 Plats och tid Ahllöfsrurnmet kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedsh öm (V) Mikael von Melsted (MP) BoAntonsson teknisk chef, Mikael Norman projektchef, Marie-Louise

Läs mer

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden. Tornet 1, Arboga klockan

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden. Tornet 1, Arboga klockan ARBOGA KOMMUN Tekniska nämnden 2015-02-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Tornet 1, Arboga klockan 15.00-15.15 Carl-Erik Almskoug (OPA) Andreas Silversten (S) Ola Eriksson (S) Börje Blomqvist

Läs mer

Catrin Strömvall (S) Dan Karlsson (V) Anders Cargerman (FP)

Catrin Strömvall (S) Dan Karlsson (V) Anders Cargerman (FP) Tekniska nämndens arbetsutskott 2010-09-09 Plats och tid Ahllöfsrummet 8.30-10.30 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (S) Dan Karlsson (V) Anders Cargerman (FP) Bo Antonsson teknisk chef, Björn

Läs mer

Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp)

Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp) Tekniska nämndens arbetsutskott 2009-04-02 Plats och tid 8.30-9.45 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp) Bo Antonsson teknisk chef, Peter Ristikartano

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Tekniska nämnden 2009-05-12

Tekniska nämnden 2009-05-12 Tekniska nämnden 2009-05-12 Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 14.35-16.25 Ajournering 14.55-15.05 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Mikael Olsson (s) Annette Eriksson (s) 64-68 Börje

Läs mer

Slutredovisning av stabilitetshöjande åtgärder etapp 1, Arboga hamn

Slutredovisning av stabilitetshöjande åtgärder etapp 1, Arboga hamn SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-15 Blad 5 Ks80 Au 79 Dnr 278/2010/043 Slutredovisning av stabilitetshöjande åtgärder etapp 1, Arboga hamn Från tekniska nämndens sammanträde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s arbetsutskott Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 9.00-11.00 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedsh öm (V) Mikael von Melsted (MP) BoAntonsson teknisk chef, Mikael Norman projektchef,

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Försäljning av Seniorbostäder i Arboga AB (Sebo)

Försäljning av Seniorbostäder i Arboga AB (Sebo) ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-10-08 Blad 22 Ks 128 Au 159 Dnr 183/2013-282 Försäljning av Seniorbostäder i Arboga AB (Sebo) Bakgrund Arboga kommun äger tillsammans

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (C) Anders Bjurström (M)

Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (C) Anders Bjurström (M) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-01-25 Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, konferensrummet kl. 08.30-11.00 Beslutande Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (C) Anders

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 10.00 10.35 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet Kommunala pensionärsrådet 2010-05-26 Plats och tid Kommunstyrelsesalen 9.00-10.50 Beslutande Agneta Bode socialnämnden, Kerstin Lundahl socialnämnden, Bengt Bergenbrant socialnämnden, Göte Moberg fritid-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M) Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 9:00-12:15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Mathias R Karlsson (S) Ordförande Gunilla C Johansson (M) 1:e vice ordförande Matti Wahlström (V) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-09-24 1 (10) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-09-24 kl. 15.15 17.15. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Försäljning av fastigheter inom tekniska nämndens verksamhetsområde

Försäljning av fastigheter inom tekniska nämndens verksamhetsområde Kommunstyrelsen 2012-03-13 Blad 2 Ks 24 Au 16 Dnr 283/2011-253 Försäljning av fastigheter inom tekniska nämndens verksamhetsområde Från tekniska nämnden har kommit in protokollsutdrag från sammanträde

Läs mer

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden 2007-01-11 3 Plats och tid Pelarsalen, Safiren, kl 15.00-17.00 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Claes

Läs mer

Marianne Kjellquist. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen klockan 11.00-11.40 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Rune Skogsberg (C) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-06-20 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 61. Folkhälsorådet 62. Kommunala Handikapprådet 2007.006-200 Tn 63. Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration 2007.007-200

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Lena Träff (S) Jan-Erik Jansson (S) Annica Andersson, fritids- och kulturchef, och Pernilla Larsson sekreterare. Jan-Erik Jansson.

Lena Träff (S) Jan-Erik Jansson (S) Annica Andersson, fritids- och kulturchef, och Pernilla Larsson sekreterare. Jan-Erik Jansson. Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-25 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15- Beslutande Lena Träff (S) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson, fritids- och kulturchef,

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Hans Ivarsson (C) Kjell Cladin (S) Marianne Samuelsson (FP)

Hans Ivarsson (C) Kjell Cladin (S) Marianne Samuelsson (FP) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2015-04-08 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningens kansli 13.15 Beslutande Hans Ivarsson (C) Kjell Cladin (S) Marianne Samuelsson (FP) Övriga deltagare

Läs mer

Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull

Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull Kommunstyrelsen Sammanhädesdatum 2012-09-11 Blad 30 Ks 130 Au 122 Dnr 183/2011-101 Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull Från Janina Isaksson, KD, och Jonas Stenzelius,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 21.10 Beslutande Wilhelmsson, Anders (S) Gavrilids, Georgios (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Cimpoeru, Ioana (S) Persson, Leif

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 1 (8) Plats och tid Beslutande Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S) Johanna Olofsson (M) Göran

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-09-30 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15-14.30 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Annica Andersson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-12-06 Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05

sammanträdesdatum 2011-12-06 Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05 o SAM MANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 1 (13) sammanträdesdatum Plats och tid Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05 Beslutande Ledamöter Per-Olov Rapp (S) Daniel Ahlin (SBÄ) Lotta

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S)

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-21 Plats och tid 08.30-11.20 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Övriga deltagare Thomas Lindberg skolchef,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Per Landén Kerstin Jinghede. Anders Cargerman. Per Landén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Per Landén Kerstin Jinghede. Anders Cargerman. Per Landén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-01 Plats och tid Högskolecentrum hörsalen 13.15-15.50 Beslutande Övriga deltagare Anders Cargerman (L) ordförande Håkan Tomasson (M) 1:e vice ordförande Tommy Karlsson

Läs mer

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 2006-11.27 1(17) Plats Vänersborgs Bibliotek Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Heinz Blahusch (S) ledamot 86, Arne Hedkvist (S) ersättare 87. Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M)

Heinz Blahusch (S) ledamot 86, Arne Hedkvist (S) ersättare 87. Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Färna Herrgård, Färna, kl 14.00 14.35 ande Per Carlesson (S) ordförande Taffere Abraha (S) Heinz Blahusch (S) 86, 88-93 Arne Hedkvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson Tekniska nämnden 2004-05-13 1-10 Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, rum 363 torsdagen den 13 maj, kl 09.00-11.45 Beslutande Sverker Eriksson (s), ordförande Leif Lindström (s), tjänstgörande

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Kommunstyrelsen (13 )

Kommunstyrelsen (13 ) Kommunstyrelsen 2014-06-10 1(13 ) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl 13.30 17.00 Beslutande Leif Sandberg (M) Charlie Weimers (KD), jäv 109 Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

,,.,, <,(,'/i _,...-,w-,._.,c ' ''"'''''"h '''"'"''''''''''' Kicki Hedsh öm. Bevis l Anslag Justeringen hm tillkännagivits genom a11slag

,,.,, <,(,'/i _,...-,w-,._.,c ' '''''''h ''''''''''''''' Kicki Hedsh öm. Bevis l Anslag Justeringen hm tillkännagivits genom a11slag Tekniska nänmdens arbetsutskott Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 8.30-12.00 2012-11-14 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedsh öm (V) Mikael von Melsted (MP) Hans Svanqvist (M)

Läs mer

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 Paragrafer 367 Kommunstyrelsens ärendelista 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Skuten-Dovern,

Läs mer