ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, skolkansliet Kl Sofia Söderström (S), ordförande Mikael Ågren (M), vice ordförande Thomas Fehrm (V) Bengt Nilsson (S) Carola Ivarsson (S) Ann-Christin Tangen (M) Tord Bergqvist (C) Karolina Pettersson (V), Thomas Ericsson (FP) Övriga deltagande Clara Hoogland, sekreterare Elisabeth Ohlin, skolchef Pernilla Bremer, 42 Hans Lövgren, 42 Monica Wall, 42 Utses att justera Mikael Ågren Justeringens plats och tid Skolkansliet, kl Underskrifter Sekreterare...Paragrafer Clara Hoogland Ordförande... Sofia Söderström Justerande... Mikael Ågren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Barn- och utbildningsnämnden Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Skolkansliet Underskrift... Clara Hoogland

2 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 41 Anställning av för- och grundskolechef Gymnasiesamverkan i Dalarna, GYSAM Effektivisering av gymnasieskolan i Malung-Sälen Gemensam gymnasieorganisation för Malung-Sälen och Vansbro Visionsdagen Rapportering av månadsprognoser Månadsprognos Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Ombudgetering av personalomkostnadspålägg Personalbehovsanmälan för rektor, gymnasieskolan Personalbehovsanmälan för tjänst som förskollärare, Malung Personalbehovsanmälan för tjänst som förskollärare i Lima Personalbehovsanmälan för tjänst som förskollärare i Sälen Rapportering av delegationsbeslut Tjänstledighet Meddelanden...19

3 Barn- och utbildningsnämnden Dnr Anställning av för- och grundskolechef Torbjörn Martinsson erbjuds tjänsten som för- och grundskolechef. För- och grundskolechefen är en nyinrättad tjänst som bland annat innebär ett chefskap över rektorer på grundskolan, förskolechefer och elevhälsan. I uppdraget ingår bland annat att leda utvecklingsprojekt, det systematiska kvalitetsarbetet, samt fördela resurser till verksamheterna. Arbetsutskottet beslutade den 8 februari 2012, 28, att utlysa tjänsten, samt den 7 mars 2012, 38, att kalla tre av de sökande på intervju. Tre av de sökande, Roger Pedersen, Rolf Höglund, Torbjörn Martinsson, har intervjuats av representanter för barn- och utbildningsnämnden, facken och skolledningen. Samtliga är anställda i Malung-Sälens kommun. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har att ta ställning till de tre sökanden och lämna förslag till nämnden om vem som ska erbjudas tjänsten. Arbetsutskottet beslutade den 11 april 2012, 41, att föreslå att Rolf Höglund erbjuds anställningen som för- och grundskolechef. Förhandlingar skedde enligt MBL 11 den 16 april, på arbetsutskottets förslag. Förhandlingarna avslutades i oenighet. Nämnden diskuterar ärendet, de sökande, rekryteringsförfarandet, samt beslutsunderlagen. Ordförande Sofia Söderström (S) yrkar att Torbjörn Martinsson erbjuds tjänsten som för- och grundskolechef. Mikael Ågren (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Mikael Ågren yrkar därefter att ärendet återremitteras till arbetsutskottet, alternativt bordläggs. Thomas Fehrm (V) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordförande finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. Ordföranden förklarar diskussionen avslutad och ställer proposition på arbetsutskottets förslag att Rolf Höglund ska erbjudas tjänsten mot sitt eget yrkande att Torbjörn Martinsson ska erbjudas tjänsten och finner att nämnden beslutat att bifalla hennes eget yrkande. Omröstning begärs och genomförs enligt ordningen att den som röstar på arbetsutskottets förslag röstar ja och den som röstar på ordförandens yrkande röstar nej. Omröstning genomförs genom upprop. Två röstar ja och sju röstar nej. Ja röstar Mikael Ågren (M) och Thomas Fehrm (V). Nej röstar Tord Bergqvist (C), Carola Ivarsson (S), Karolina Pettersson (V), Thomas Ericsson (FP), Ann-Christin Tangen (M), Bengt Nilsson (S) och Sofia Söderström (S). Nämnden har därmed röstat för att Torbjörn Martinsson ska erbjudas tjänsten.

4 Barn- och utbildningsnämnden Skickas till För kännedom: De sökande För åtgärd:

5 Barn- och utbildningsnämnden Dnr Gymnasiesamverkan i Dalarna, GYSAM Malung-Sälens kommun ansöker om medlemskap i GYSAM. GYSAM startade 2007 som ett treårigt projekt, med målet att öka samverkan mellan kommunerna. Bakgrunden var sjunkande elevtal, inom kommunerna i Dalarna minskar elevantalet med 35 % de kommande fem åren. I den nya läroplanen för gymnasieskolan finns 60 olika inriktningar att läsa, vilket är omöjligt för varje enskild kommun att uppfylla. Genom samarbete inom GYSAM kan 53 av programmen erbjudas Dalarnas ungdomar och förhoppningen är att detta bidrar till att göra Dalarna till en attraktiv region. I GYSAM deltar idag Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken, Säter, Leksand, Rättvik, Hedemora och Vansbro. Nämnden beslutade den 26 oktober 2011, 114, att ett eventuellt beslut om att ansöka om deltagande i GYSAM bör fattas senast mars Arbetsutskottet beslutade den 11 april 2012, 45, att nämnden den 26 april får en dragning av GYSAM:s processledare Pernilla Bremer om aktuellt läge och att beslut om ett eventuellt deltagande då kan fattas av nämnden i april eller maj Frågan om Malung-Sälens skolorganisation har också aktualiserats genom den rapport om en gemensam gymnasieorganisation för Malung-Sälen och Vansbro, samt en om effektivisering av gymnasieskolan i Malung-Sälen, som har beställts av kommunstyrelsen. GYSAM:s processledare Pernilla Bremer redovisar GYSAM:s organisation, målsättning och förutsättningar. Den interkommunala ersättningen måste göras mer enhetlig, då det finns stora skillnader mellan kommunerna, samt mellan olika program. En ekonomgrupp med representanter från de olika kommunerna arbetar med frågan. Fokusområden inom GYSAM är elevgenomströmningen, att eleverna ska avsluta sina studier inom tre år, samt att utveckla möjligheten att läsa språk på distans via samarbete med Högskolan Dalarna. Barn- och utbildningsnämnden diskuterar därefter ärendet. Ordförande finner att nämnden beslutar att Malung-Sälens kommun ska lämna in en ansökan för att delta i GYSAM. Samverkansavtal GYSAM. Skickas till För kännedom: För åtgärd: Skolchef Elisabeth Ohlin

6 Barn- och utbildningsnämnden Dnr Effektivisering av gymnasieskolan i Malung-Sälen Gymnasiets chef och rektor ges i uppdrag att ta fram en inriktningsplan för hur Malung- Sälens gymnasieskola kan effektiviseras. En konsult har på uppdrag av kommunstyrelsen sett över möjligheterna till att effektivisera gymnasieskolan i kommunen. Rapporten visar att det finns många små grupper och en hög lärartäthet. Prognosen för antalet elever beräknas minska från strax under 400 till strax under 300 till I rapporten föreslås ett antal åtgärder för att hantera det minskade elevantalet, bl.a. öka kursansvaret, fastställa en minimistorlek på grupper, maximera samläsning, minimera antalet valbara kurser, etc. Arbetsutskottet beslutade den 11 april 2011, 47, att diskutera rapporten på nämnden den 26 april Arbetsutskottet träffade gymnasiets chef och rektor den 23 april för att diskutera rapportens resultat samt eventuella åtgärder. Ordförande redogör för ärendet. Ordförande föreslår att gymnasiets chef och rektor ges i uppdrag att ta fram en inriktningsplan för hur Malung-Sälens gymnasieskola kan effektiviseras och finner att nämnden beslutar att bifalla förslaget till beslut. Återrapporteras till/senast Till arbetsutskottet. Inlämning senast den 30 maj Rapport effektivisering av gymnasieverksamheten i Malung-Sälen, upprättad av Stefan Bergström, OFT AB,

7 Barn- och utbildningsnämnden Dnr Gemensam gymnasieorganisation för Malung-Sälen och Vansbro Nämnden avvaktar fortsatt arbete med rapportens förslag tills det av nämnden den 26 april 2012, 43, beslutade effektiviseringsarbetet av gymnasieskolan, har inletts. En konsult har på uppdrag av kommunstyrelsen undersökt möjligheterna till samarbete mellan Malung-Sälen och Vansbro kommuner, genom en gemensam gymnasieorganisation. I rapporten uttrycker konsulten att det minst behövs 500 elever i det gemensamma gymnasiet. Konsulten presenterar förslag på vilka program respektive gymnasium skulle kunna erbjuda, i en samordnad form. Rapporten presenterar också de olika samverkansformerna, bland annat kommunalförbund eller gemensam nämnd. Arbetsutskottet beslutade den 11 april 2011, 46, att diskutera rapporten på nämnden den 26 april Ordförande redogör för ärendet. Ordförande Sofia Söderström yrkar att nämnden avvaktar fortsatt arbete med rapportens resultat, tills effekter av det av nämnden den 26 april 2012, 43, beslutade effektiviseringsarbetet av gymnasieskolan, har inletts. Samarbete med Vansbro sker redan idag och kan, om inga förutsättningar förändras, fortsätta. Ordförande finner att nämnden beslutar att bifalla förslaget till beslut. Rapport Gemensam gymnasieorganisation för Malung-Sälen och Vansbro, upprättad av Stefan Bergström, OFT AB,

8 Barn- och utbildningsnämnden Dnr Visionsdagen 2012 Nämnden fortsätter att arbeta med de frågor som framkom på Visionsdagen, enligt nedan. Den 3 april genomfördes barn- och utbildningsnämndens visionsdag för ledamöter, rektorer och förskolechefer, samt fackliga företrädare. Frågan som diskuterades under dagen var hur ska vi höja statusen på skolan? Arbetsutskottet beslutade den 11 april 2011, 53, att i dagsläget arbeta vidare med följande frågor: Elevhälsans organisation ska bli tydligare, ansvaret för den kommer att ingå i den nya tjänsten som för- och grundskolechefen Vuxenutbildningens mål måste förtydligas när nämndsplanen revideras. Skulle en vikariepool inom förskolan underlätta för verksamheten? Frågan ska inledningsvis diskuteras i förskolegruppen. Fastighetsunderhåll - inventering av vilka behov som finns behöver göras, samt en plan för hur arbetet ska utföras effektivt och strukturerat. Arbetsutskottet bjuder in fastighetschefen Krister Pallin till arbetsutskottet den 9 maj. Dialogen mellan politiker och tjänstemän ska fortsätta att utvecklas och förbättras. På visionsdagen framkom önskemål att 100 % av personalen inom förskolan har en förskollärarutbildning. Enligt nämndsplan är målet att 75 % är förskollärare. I dagsläget är andelen förskollärarutbildade ca. 50 % och arbetet med att uppnå nämndsplanens mål måste fortsätta. Satsningen på IT i skolan är viktig och arbetet fortsätter enligt planerat. Ordförande redogör för ärendet. Ann-Christin Tangen (M) påpekar att 75 % utbildad personal inom förskolan totalt inte får innebära en ojämn fördelning mellan förskolorna. Målet innebär att när barnskötare slutar, ska en utbildad förskollärare ersätta tjänsten, alternativt att fortbildning ska kunna erbjudas. Gällande IT-satsningar så pågår en upphandling av datorer till gymnasieskolan. En plan för den fortsatta IT-satsningen för skolan kommer att presenteras av skolchefen under våren. Ordförande finner att nämnden beslutar att arbeta vidare med de frågor som framkom på Visionsdagen, enligt ovan.

9 Barn- och utbildningsnämnden Dnr Rapportering av månadsprognoser Barn-och utbildningsnämnden följer styrmodellens plan för uppföljning av budget. Kommunfullmäktige antog den 31 oktober 2011 en styrmodell för Malung- Sälens kommun. Styrmodellen omfattar bland annat årshjul för planering och uppföljning. Kommunstyrelsens budgetutskott har tagit fram anvisningar utifrån dessa årshjul, bland annat för uppföljning av budget. Under 2012 kommer månadsprognoser enligt dessa anvisningar att göras vid fem tillfällen: mars, maj, september, oktober och november. Därutöver kommer som tidigare en tertialrapport att göras per april, delårsrapport per augusti och årsbokslut per december. Tjänsteutlåtande Ekonom Kerstin Rosén föreslår i tjänsteutlåtande daterat att barnoch utbildningsnämnden följer styrmodellens plan för uppföljning av budget. Ordförande redogör för ärendet. Det förtydligas att den nya modellen innebär att rapporteringen sker direkt i nämnden utan att passera arbetsutskottet. Ordförande finner att nämnden beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut. Tidplan för barn- och utbildningsnämndens uppföljning 2012.

10 Barn- och utbildningsnämnden Dnr Månadsprognos 2012 Rapporten läggs till handlingarna. Enligt den nya modellen för uppföljning av barn- och utbildningsnämndens budget för 2012, visar prognosen för mars månad att förbrukade medel är i enlighet med tilldelad ram. Medel för särskilda stödinsatser är tilldelat per halvår, varför personalkostnaderna nu framstår som höga, men de kommer att jämna ut sig över året. Samtliga verksamheter rapporterar sina prognoser, orsaker till eventuella avvikelser mot budget, vilka åtgärder som kan vidtas för att följa budgeten, samt personalkostnadsutvecklingen. Tjänsteutlåtande Ekonom Kerstin Rosén informerar i tjänsteutlåtande daterat hur barn- och utbildningsnämndens prognos ser ut. Ordförande redogör för ärendet. Nämnden diskuterar prognoserna och eventuella avvikelser. Ordförande finner att nämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Bilaga 1 - månadsprognoser per verksamhet, upprättat den 31 mars 2012.

11 Barn- och utbildningsnämnden Dnr Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Delegationsordning antas enligt bilaga 1. En revisionsrapport angående nämnders delegationsordningar och anmälningar av delegationsbeslut föranledde kommunstyrelsen att den 31 januari 2012, 8, uppdra åt samtliga nämnder och styrelser att beakta vad som framkommit i revisionsrapporten. Nämnderna ska göra en översyn av gällande delegationsordningar, samt rutiner avseende delegation, vidaredelegation, anmälan av fattade beslut och spårbarhet. Barn- och utbildningsnämnden fick påpekande att beslut om avslag på begäran om att få ut allmän handling inte delegerats. Komplettering i delegationsordningen har nu gjorts där beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild enligt Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap delegeras till skolchef. Tjänsteutlåtande Skolchef Elisabeth Ohlin föreslår i tjänsteutlåtande daterat , att delegationsordningen med gjord justering, antas. Arbetsutskottet beslutade den 11 april 2011, 43, att bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut. Skolchef Elisabeth Ohlin redogör för ärendet. Ordförande finner att nämnden beslutar att bifalla förslaget till beslut. Tjänsteutlåtande upprättat av skolchef Elisabeth Ohlin, daterat Bilaga 1 Delegationsordning

12 Barn- och utbildningsnämnden Dnr Ombudgetering av personalomkostnadspålägg PO-pålägg på totalt 622 tkr ombudgeteras till verksamheten särskilda stödinsatser, enligt bilaga 1. Budgeterat PO-pålägg på 39,09% har sänkts till 38,46% genom beslut i riksdagen och SKL, (bifogad tabell), vilket ger möjlighet att genom ombudgetering skapa utrymme i barn- och utbildningsnämndens budget för särskilda stödinsatser under hösten 2012, verksamhet Tjänsteutlåtande Ekonom Kerstin Rosén föreslår i tjänsteutlåtande daterat att ombudgetering enligt ovan görs. Arbetsutskottets beslutade den 11 april 2012, 44, att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Ordförande finner att nämnden beslutar att bifalla förslaget till beslut. Tjänsteutlåtande, upprättat av ekonom Kerstin Rosén, daterat Bilaga 1 - ombudgetering Skickas till För kännedom: För åtgärd: Ekonom Kerstin Rosén

13 Barn- och utbildningsnämnden Dnr Personalbehovsanmälan för rektor, gymnasieskolan Tjänsten får återbesättas. Befattningen är med placering på: Gymnasieskolan Arbetsuppgifterna omfattar: Rektorsuppdrag enligt styrdokumenten Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med: Anställningsformen är heltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad: 100 % Anledning till att tjänsten är ledig: Visstidsanställd personal slutar. Tjänsteutlåtande Skolchef Elisabeth Ohlin föreslår i tjänsteutlåtande daterat att tjänsten får återbesättas. Arbetsutskottet beslutade den 11 april 2012, 49, att bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut. Ordförande finner att nämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Tjänsteutlåtande upprättat av skolchef Elisabeth Ohlin, daterat Skickas till För kännedom: För åtgärd: Kommunstyrelsen

14 Barn- och utbildningsnämnden Dnr Personalbehovsanmälan för tjänst som förskollärare, Malung Tjänsten får återbesättas. Tjänsten har placering på förskolan Snigeln, Malung Arbetsuppgifterna omfattar pedagogisk verksamhet för barn 1-3 år. Personalbehovet för tjänsten gäller tillfälligt från och med: Anställningsformen är heltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad 100% Anledning till att tjänsten är ledig: Föräldraledighet. Åtgärder som har vidtagits för att undvika att tjänsten återbesätts: Barngruppen består av 15 barn och 3,5 tjänst. Tjänsteutlåtande Förskolechef Unni Östertun Pedersen föreslår i tjänsteutlåtande daterat att tjänsten får återbesättas. Arbetsutskottet beslutade den 11 april 2012, 50, att bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut. Ordförande finner att nämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Tjänsteutlåtande upprättat av förskolechef Unni Östertun Pedersen, daterat Skickas till För kännedom: För åtgärd: Kommunstyrelsen

15 Barn- och utbildningsnämnden Dnr Personalbehovsanmälan för tjänst som förskollärare i Lima Tjänsten får återbesättas. Tjänsten har placering på: förskolan Skålmo i Lima. Arbetsuppgifterna omfattar: Leda det pedagogiska arbetet på avdelningen. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med: den 1 juni Anställningsformen är heltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad: 100 %. Anledning till att tjänsten är ledig: Tjänsten blir vakant när den nuvarande tjänsteinnehavaren går i pension. Tjänsten görs då om från en barnskötartjänst till förskollärartjänst. Tjänsteutlåtande Rektor Catharina Renheim föreslår i tjänsteutlåtande daterat att tjänsten får återbesättas. Arbetsutskottet beslutade den 11 april 2012, 51, att bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut. Ordförande finner att nämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Tjänsteutlåtande upprättat av rektor Catharina Renheim, daterat Skickas till För kännedom: För åtgärd: Kommunstyrelsen

16 Barn- och utbildningsnämnden Dnr Personalbehovsanmälan för tjänst som förskollärare i Sälen Tjänsten får återbesättas. Befattningen är med placering på: förskolan i Sälen. Arbetsuppgifterna omfattar: Leda det pedagogiska arbetet på avdelningen. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med: den 1 juni Anställningsformen är heltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad: 100 %. Anledning till att tjänsten är ledig: Tjänsten är vakant sedan den tidigare anställda avslutat sin tjänst. Tjänsteutlåtande Rektor Catharina Renheim föreslår i tjänsteutlåtande daterat att tjänsten får återbesättas. Arbetsutskottet beslutade den 11 april 2012, 52, att bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut. Ordförande finner att nämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Tjänsteutlåtande upprättat av rektor Catharina Renheim, daterat Skickas till För kännedom: För åtgärd: Kommunstyrelsen

17 Barn- och utbildningsnämnden Rapportering av delegationsbeslut Rapporteringen av delegationsbeslut godkänns. Dnr Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott , 42 - Yttrande till Skolinspektionen angående godkännande av Plusgymnasiet som huvudman för en fristående gymnasieskola i Falu kommun Dnr Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott , 42 Yttrande angående öppen fritidsverksamhet i Sälen Dnr Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott , 54 Dialogdag om Yrkesvux och lärlingsutbildning Dnr Anställning av barnskötare i norra rektorsområdet Dnr Anställning av vaktmästare, Ungärde skola Dnr Anställning som specialpedagog, tillsvidare, Gymnasieskolan

18 Barn- och utbildningsnämnden Tjänstledighet Peter Nilimaas ansökan om tjänstledighet för annat arbete i ett år avslås. Peter Nilimaa, idrottslärare på gymnasieskolan har till rektor ansökt om tjänstledighet i ett år för arbete utomlands. Rektor har delegation att bevilja tjänstledighet i upp till sex månader. Principen är att inte bevilja ledighet i längre tid än sex månader. Tjänsteutlåtande Rektor Monica Wall rekommenderar i tjänsteutlåtande daterat , att Peter Nilimaa beviljas ett års tjänstledighet för arbetet utomlands. Nämnden diskuterar ärendet. Ordförande finner att nämnden beslutar att, med hänsyn till principen om att inte bevilja tjänstledighet längre än sex månader, avslå ansökan om tjänstledighet i ett år. Skickas till För kännedom: Peter Nilimaa Rektor Monica Wall För åtgärd:

19 Barn- och utbildningsnämnden Meddelanden Dnr Polisanmälan, skadegörelse idrottshallen Dnr SN representant i styrgruppen för BUS-projektet Dnr KF gemensamt nämndskansli Dnr Polisanmälan, stöld av jacka och busskort, Centralskolan Dnr Beviljande av medel till NTA-material för undervisning i förskola och grundskola i teknik och naturvetenskapliga ämnen. Dnr Redovisning avseende klotter och skadegörelse. Dnr Verksamhetsansvar för ensamkommande barn. Dnr Polisanmälan, stöld av hörlurar till mobil/mp3 Ann-Christin Tangen redogör för brukarråd på förskolan Hästen i Malung den 20 mars 2012, Ekorren i Malung den 17 april 2012, samt i Fors den 17 april 2012, där hon deltagit i rollen som kontaktpolitiker. Thomas Ericsson redogör för det studiebesök på Lärcentrum som han gjorde den 17 april 2012, i egenskap av kontaktpolitiker. Skolchef Elisabeth Ohlin redogör stolt för de goda resultat som skolan i Malung-Sälens kommun har fått i SKL:s öppna jämförelser gällande kunskap, samt i mätningar gällande trivsel.

o Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämnden 2014-08-11 1

o Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämnden 2014-08-11 1 o iviaiung-salens kommun Sammanträdesprotokoll Barn-och utbildningsnämnden 2014-08-11 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung KL 09.00-16,00 Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S)

Läs mer

I - ä < - Sammantfictesprotetall. Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-12 1

I - ä < - Sammantfictesprotetall. Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-12 1 I - ä < - Sammantfictesprotetall Barn- och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung Kl. 09.00-10.50 Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Thomas

Läs mer

o. Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-14 1

o. Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-14 1 ( r O Malung-Saiens kommun o. Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Porfyren, resurscentrum i Malung, kl. 09:00-12.30 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2012-06-20 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 09.00-11.30 Sofia Söderström (S), ordförande Mikael Ågren (M), vice ordförande Thomas Fehrm (V) Bengt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-27 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Ann-Christine Tangen (M) Thomas Fehrm (V) Övriga

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) Plats och tid Öckerösalen, kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.55 Beslutande Ledamöter Kerstin Torsede (FP), ordförande Mia Thylander (M), Lars

Läs mer

Barn-och utbildningsnämnden 2014-1

Barn-och utbildningsnämnden 2014-1 SammaritridesprotolcQll Barn-och utbildningsnämnden 2014-1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung Kl. 08.00-15.15 Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S) Thomas Fehrm (V) Anna-Maria

Läs mer

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen.

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-01-30 1 Meddelanden. 2 Anmälan om delegationsbeslut. 3 Bokslut 2012. 4 Information Elitishockeygymnasium. 5 Information Särskolan. 6 Yttrande över revisionsrapport gällande

Läs mer

Margareta Ydringer Eriksson, T f gymnasiechef Kristina Magnusson, personalchef 8 Krister Åkärbjär, rektor 8 Ulla Jons, sekreterare

Margareta Ydringer Eriksson, T f gymnasiechef Kristina Magnusson, personalchef 8 Krister Åkärbjär, rektor 8 Ulla Jons, sekreterare SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-14 2013-02-06 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S),

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-25 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 11.00 Beslutande Monica Forsgren (S) v ordförande Thomas Björnhager (S) Andreas Boström (S) Jenny

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C)

Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Sammanträdesprotokoli 1 Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11.00 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen () Övriga deltagande

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 BUN 107 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 108 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 109 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, OKTOBER 2013... 3 BUN

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-03 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-11.30 Sofia Söderström (S), ordförande Mikael Ågren (M), vice ordförande Thomas Fehrm (V)

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-11-23 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Thomas Uppman Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-11-23 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Thomas Uppman Agneta Rönn 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Beslutande Britta Bergström Thomas Uppman Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Fredrik Berg, fr o m 98 Lena Lundgren (s) (s)

Läs mer

Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Tobias Grosshed (S) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Ulla Matsson (FP) Thomas Fehrm (V)

Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Tobias Grosshed (S) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Ulla Matsson (FP) Thomas Fehrm (V) o 1 Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Tobias Grosshed (S) Agneta Åhs-Sivertsen

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Räddningstjänsten, Malung KL 08.00-09.00. Jan Jespersen (S), ordförande Håkan Oskarsson (S) Lars-Åke Nilsson (M) Per Hampus, räddningschef

Räddningstjänsten, Malung KL 08.00-09.00. Jan Jespersen (S), ordförande Håkan Oskarsson (S) Lars-Åke Nilsson (M) Per Hampus, räddningschef Räddningsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Räddningstjänsten, Malung KL 08.00-09.00 Jan Jespersen (S), ordförande Håkan Oskarsson (S) Lars-Åke Nilsson (M) Göran Tenn (C) Daniel Johansson (FP)) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-13 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Sofia Söderström (S) Christin Löfstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-06 13 (25) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 6 mars 2013 kl. 16.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-10-18 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 24 oktober 2012 kl 16.00 i Öckerösalen - gemensamt möte med socialnämnden

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (15) Paragrafer 182-194 Plats och tid Kommunförbundets sammanträdeslokal i Klippan, kl. 17.00-19.15. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 ÄRENDEN BUN 119 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 120 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 30 NOVEMBER 2015... 2 BUN 121 FÖRDELNING AV ENHETSBUDGETAR... 3 BUN

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Årjängs gymnasieskola, kl 15.30-19.55 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson (fp) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 19 januari 2015, klockan 13.00 14.45. Beslutande Mats Abrahamsson (S), tjg ordförande 1-4, 6-12 Mari-Teres

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-05-15

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-05-15 2013-05-15 Sida 1 (21) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-05-15 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (18) Paragrafer 33-48 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-21.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Madeleine Atlas (C), ordförande Helena Dådring (M) Fredrik Hammarstrand (M) Bodil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Diarienummer BUN/2016-0082 Tid och plats kl 08.00 12.00 Strömstiernaskolans konferensrum Beslutande Ledamöter Hans-Inge Sältenberg (C), 1:e vice ordförande Elisabeth Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-24 2 Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 24 mars 2011, Kl. 8.30-14.40 Beslutande Jan-Erik Steen (S) ordföranden Mats Nilsson (S) vice ordföranden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Beslutande Barn- och skolnämndens förvaltningskontor, Norrtäljesalen Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-16.00 Se förteckning Övriga deltagande Ulf Gustavsson, förvaltningschef Agneta Brus,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden ' 2015-02-11 1

Socialnämnden ' 2015-02-11 1 ' 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl, 09,00-12.00 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Britt-Marie Strömbäck (V) Lars-Erik Bech (V) Birgit Gotthardsdotter-Wikström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-06-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden 1(16) Plats och tid: Stora sammanträdesrummet, Ale gymnasium, Nödinge kl. 08.30-11.30 Beslutande Monica Samuelsson (s), ordf Kent Carlsson (s) och tjänstgörande ersättare Tore Berghamn (fp) Dennis Larsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-25 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.45. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson 1(9) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-14.25 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S), vice ordförande Pontus Plantman (M) Susanne Colldin (S) ersätter Monica

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2008-12-09 1 (15) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Bolgakov (m) Thomas Carlsson (c) Maria Toll

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2009-06-17 1 (25) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdag 20 februari 2014 kl. 09:00 12:00 Barn och utbildningsnämndens kansli Beslutande Övriga deltagare Peter Jonsson (S), Ordförande Hans Lass

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2007-08-20 1(13) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 11 30 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Sylvia Samuelsson (C) tjg ers Urban Lindström (S) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Koordinaren Stora Mötet kl 13.15-17.10 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Mikael Sporgelin (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(21)

Sammanträdesprotokoll 1(21) Sammanträdesprotokoll 1(21) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.50 Kent Christensen (S), ordförande Johanna Odö (S)

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-04-27 1 (7) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20.

Utbildningsnämnden 2004-04-27 1 (7) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson, 30-32 Kenneth Rosén Stefan Ohlsson Johan Renfors Klas Lundbergh Gunilla Lidberg

Läs mer

Gymnasienämnden 2006-01-24 1 (13)

Gymnasienämnden 2006-01-24 1 (13) Sammanträdesdatum 1 (13) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 15.00-19.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8)

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Lövgren (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Lövgren

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Lövgren (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Lövgren SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 16.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Lövgren (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-14 1. Elisabeth Cobb (M) Mikael Brickarp. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson

Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-14 1. Elisabeth Cobb (M) Mikael Brickarp. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson 2013-10-14 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl-Augustrummet, kommunkontoret, Ödeshög Måndagen den 14 oktober 2013, klockan 09:00-11:00 Håkan Johansson (M), ordförande Annicki Oscarsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-06-13

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-06-13 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-06-13 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 10.00 16.20 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) och

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-04-29 1 (11) Breviksskolans gymnasium, kl 13.15 17.30. Bror Sterner, t o m 45 Agneta Rönn Birger Svensson Kenneth Rosén

Utbildningsnämnden 2003-04-29 1 (11) Breviksskolans gymnasium, kl 13.15 17.30. Bror Sterner, t o m 45 Agneta Rönn Birger Svensson Kenneth Rosén Utbildningsnämnden 2003-04-29 1 (11) Plats och tid Breviksskolans gymnasium, kl 13.15 17.30. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner, t o m 45 Agneta Rönn Birger Svensson Kenneth Rosén Stefan Ohlsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 13.30-17.15 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) 118-124

Läs mer

Datum. ... Yvonne Gustafsson. ... Roger Eklund. ... Stefan Lundborg. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

Datum. ... Yvonne Gustafsson. ... Roger Eklund. ... Stefan Lundborg. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Skogsbrynets förskoleenhet, Köping, kl 14.00 16.40 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Ivan Arancibia Silva (S)

Läs mer

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:...

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:... 2008-03-31 18 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Helene

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1 Socialnämnden 2015-05-26 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 63 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 64 Tertialrapport jan-april 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämndes Sammanträdesdatum Sida 2015-03-26 1(26)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämndes Sammanträdesdatum Sida 2015-03-26 1(26) Barn- och utbildningsnämndes Sammanträdesdatum Sida 2015-03-26 1(26) Plats och tid Päronsalen, Stadshuset kl. 13.30-16.55 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin Jarl (s), 2:e vice ordförande

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin Jarl (s), 2:e vice ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.50 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-09-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-09-05 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-09-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 54 Ekonomisk redovisning, första halvåret 2008 55 Kommentarer till sifferbudget 2009 56 Revidering

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16) 2012-10-22 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 oktober kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Viktor Emilsson (M) Josefin Grenander (C) Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden 1(16) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-16.35 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Roland Anvegård (KD) Carl Folke Jacobson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(17)

Sammanträdesprotokoll 1(17) Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.50 Johanna Odö (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S)

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-04 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 mars 2014, kl. 13.15-17.45 Beslutande Johanna Haraldsson (S), ordförande Mikael Hahn (S) Henrik Tvarnö (S) från kl. 15.20 Henrik Freij

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (25) Paragrafer 1-20 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Rune Persson (S), ordförande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2009-11-16 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2009-11-16 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2009-11-16 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk redovisning, tredje kvartalet 2009 50 Nämndens sammanträdesdagar 51 Antal friluftsdagar

Läs mer

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S)

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S) Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.25 Ajournering: 15.23 15.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg

Läs mer

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14. f^> Ä Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.30 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 14-17

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 14-17 Utbildningsnämndens 14-17 2 Programutbud 2014/2015...5 Riktlinjer integrationsarbetet...6 Nationell idrottsutbildning - Gymnastik...7 Ekonomisk uppföljning per månad 2013...9 3 Plats och tid Utbildningens

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/20 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-20:50 Paragrafer 124-140 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Se deltagarlista på nästa sida. Övriga deltagande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36 36 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2012-09-03, kl 13.15-16.40 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande Monica Sundberg (S) Tommy Botström (S) Gunilla Österberg (M) Kenneth Eriksson (C) Birgitta

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2012-10-30 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2012-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2012-10-30 1 Innehållsförteckning Yttrande över remiss gällande Skövde kommuns alkoholpolicy vid representation... 3 Utbildningsnämndens delegationsordning... 4

Läs mer

fs? Maiung-Sälens kommun

fs? Maiung-Sälens kommun fs? Maiung-Sälens kommun 1 Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung kl. 08:00-15.15 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Övriga

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-10-08 75 (85) Plats och tid Hälsoäventyret, Tierps köping, Kl. 08.30 16.00 Beslutande Övriga närvarande Jonas Nyberg (S), ordförande Åsa Sikberg (M), vice ordförande Björn Hellstedt (C) Kenneth Gunnarsson

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2014-04-07. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2014-04-07. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

PROTOKOLL. Barn- och utbildningsförvaltningen, måndag 2009-11-30. Hanna Nicander. Ordförande Tommy Cedervall. Justerare Ingrid Fredriksson

PROTOKOLL. Barn- och utbildningsförvaltningen, måndag 2009-11-30. Hanna Nicander. Ordförande Tommy Cedervall. Justerare Ingrid Fredriksson 1 (16) Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Cedervall (FP), ordförande Ingrid Fredriksson (M) Fredrik Hammarstrand

Läs mer

Arne Andersson. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Törnell

Arne Andersson. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 97 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl 17.30-20.20 Beslutande Leif Jonegård (FP) ordförande Sture Pettersson (S) vice ordförande Anette Karlsson (M) ledamot

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 8 Plats och tid Lessebo kommunhus kl 17.00-18.30 Beslutande Ragnar Lindberg (s) ordf. Nicke Lindberg (v) Gerd Johansson (c) vice.ordf. 38-40 Grazyna Dahl-Ringdahl 41-42 ers Mona Wirkander (s)

Läs mer

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(24) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-22

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(24) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-22 LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(24) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby den 22 oktober 2012, klockan 13.15-17.25, ajournerat klockan 16.15-16.25 Bo Ederström (M)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (10)

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (10) Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (10) Tid och plats: Kommunhuset, kl 14.00-16.30 Avser : 41-48 ande: Övriga närvarande: Benny Pedersén (S), ordförande Anneli Bodin (S), 1:e vice ordförande Joachim Aude

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(16) Plats och tid Härneviskolan, Bro kl 16.00 17.00 Inez Kapborg (M),1:e vice ordförande Beslutande Rolf Nersing (S), 2:e vice ordförande Yvonne Blomqvist (M) Birgitta Holmström (S) Åke Holm (MP) Nawal

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-18 Sida 1 (18)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-18 Sida 1 (18) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-18 Sida 1 (18) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 73

Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 73 Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 73 Plats och tid Hjernet, onsdagen den 28 augusti 2013, kl 08.30-12.00. Beslutande Per Andreasson (S) ordförande Katrin Winarve (M) Eleonore Karlsson (S) Ulf Carlsson(S)

Läs mer

2015-04-08 1 (24) Underskrifter Paragrafer 24-38. Kerstin Jonasson. Kenneth Gunnarsson. Christer Niklasson

2015-04-08 1 (24) Underskrifter Paragrafer 24-38. Kerstin Jonasson. Kenneth Gunnarsson. Christer Niklasson 2015-04-08 1 (24) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl.10.00 12.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande Torgny Helgesson

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2009-05-12 1 (15)

Barn- och ungdomsnämnden 2009-05-12 1 (15) Barn- och ungdomsnämnden 2009-05-12 1 (15) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 16.30 Beslutande Britt-Marie Hermansson (M), ordförande Jens Persson (S) Maria Toll (C), 34 - del av 38 Per Götell (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-27 1 (13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 27 mars 2013 klockan 14.00 16.55 Beslutande Roger Ödebrink, ordförande Gunnel

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-10-16 Sida 1 (13) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-10-16 Sida 1 (13) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-10-16 Sida 1 (13) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita Ljung(m) Lisbeth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-15 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.30-12.15 Beslutande: Pontus Wessman (mp), ordförande Göran Ulvan (s), för Jörgen Banck Torbjörn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-21 1 (18) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Sammanträdet inleds med besök på Kreativ återvinningscentral (kopplat till projekt ReMida),

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-02-03

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-02-03 1(27) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 17.20 Beslutande och tjänstgörande ersättare Eje Engstrand, s, ordf Kajsa Nilsson, m Jessica Norberg, s Klas Nordh, fp Ann Jeanette Ferm, v Toni Andersson, s

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11 2014-06-11 Sida 1 (22) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer