Bostadsrättsföreningen NORRA GULDHEDEN NR 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen NORRA GULDHEDEN NR 1"

Transkript

1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen NORRA GULDHEDEN NR 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Fakta om våra fastigheter Föreningens fastigheter har förvärvats enligt nedan. Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun Guldheden 2:3, 3:1, 4:1, 5:4, 6:2, 10:1, 2004 Göteborg 11:3, 11:5, 12:1, 13:1 Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade genom Länsförsäkringar. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnaderna värms upp med fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheterna bebyggdes och består av 25 byggnader. Fastigheternas värdeår sträcker sig mellan Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet kvadratmeter, varav kvadratmeter utgör lägenhetsyta och kvadratmeter utgör lokalyta. Sid 1 (15)

2 Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 401 lägenheter med bostadsrätt samt 53 lägenheter och 24 lokaler med hyresrätt. Lägenhetsfördelningen för bostadsrätter och hyresrätter 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok I de större lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet/yta Löptid t.o.m Uppsägningstid Restaurang, 483 kvm månader Förskola, 570 kvm månader Danslokal, 260 kvm månader Lager, 69 kvm månader Kontor/Atelje`, 86 kvm månader I fastigheten finns även nedanstående gemensamhetsanläggningar: Kontor Föreningslokal Verkstad/Expedition Styrelserum/Förvaltare Uthyrningsbar för boende Fastighetsskötare Byggnadernas tekniska status Föreningen följer en 10-årig underhållsplan som bygger på det tekniska besiktningsprotokollet som upprättades 2003 i samband med den ekonomiska planen. Nedanstående åtgärder har genomförts eller pågår: Åtgärd År Kommentar Nya avfallsanläggningar (Med anledning av myndighetskrav) Postboxar (Trappuppgångarna) 2007 (Med anledning av myndighetskrav) Rörstamsbyte (Rörinfordring) Elstamsbyte (Ink. utbyggnad till 3-fas el med jordfelsbrytare) Omputsning av fasad (Punktvisa insatser efter behov) Byte av vattenrör kök & badrum (I samband med badrumsrenoveringen) Badrumsrenovering (C:a 400 badrum) Installation av termostater (För effektivisering av värmekostnaderna) Renovering av hissar (Totalt 12 hissar) Fönsterreparationer (Målning) Installation av porttelefoner, kabel TV (I samband med elstamsbyte) Tvättstuga (Totalt 19 tvättstugor) Utöver ovanstående åtgärder finns ytterligare renoveringsbehov i enlighet med underhållsplanen. Förvaltning Följande uppdrag har skötts av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB: - Ekonomisk förvaltning - Lägenhetsförteckning - Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel Sid 2 (15)

3 Förvaltning (Fortsättning) Övriga avtal: - Fr.o.m. 1 januari 2006 Mäster Fastighetsservice i Göteborg AB och Akrobat städ (genom SBC) - Låsinväst - jourservice - PerLawe AB- Försäljning tomma lägenheter - Bygg- och fastighetskonsult Conny Johansson AB- Pågående projekt Föreningen har Bredbandsuppkoppling via ComHem. Brf Norra Guldheden Nr 1 Medlemmar Antalet medlemslägenheter i föreningen är 401 st. Av föreningens medlemslägenheter har under året 46 överlåtits. Under året har 16 nyupplåtelser skett. Under året har styrelsen beviljat 7 andrahandsuthyrning. Styrelsen Marie Iwanow Patric Hultskär Catharina Crafoord Maria Bergström Magnus Kallenberg Elisabeth Söderling Ulf Ek Mattias Joklint Lars Sandberg Conny Johansson Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Adjungerad till Styrelsen Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Marie Iwanow, Patric Hultskär, Magnus Kallenberg, Mattias Joklint samt Lars Sandberg. Styrelsen har under året avhållit 16 protokollförda sammanträden. Revisorer Revisorer har varit Göran Johansson, auktoriserad revisor, KPMG Bohlins AB samt Mattias Malmsköld, medlemsrevisor. Revisorssuppleant har varit Eva Plenk, medlemsrevisor. Valberedning Valberedning har varit Conny Nilsson sammankallande, samt Håkan Linder, Mattias Svensson, Linda Carlén, Barbro Lindberg, Barbara Lundberg, Rosita Horney, samt Hannes Vedin. Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls den 14 maj Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten Renoveringsprojekt: - De stora projekten som påbörjades i början av 2006 har under året avslutats; badrumsrenovering (400 badrum), rörinfodring (stamrenovering avlopp), nya vattenledningar och el-stammar i lägenheterna. Projekten har löpt parallellt med olika entreprenörer involverade. Badrumsprojektet slutfördes inte inom planerad tid, vilket innebar påfrestningar och större resursåtgång för samtliga berörda. Boende med särskilda behov fick hjälp med evakueringslägenheter. Vid slutet av sommaren fanns inte det behovet längre och då såldes de av föreningen ägda lägenheter som använts för detta syfte. Sid 3 (15)

4 Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten Renoveringsprojekt: (fortsättning) - Postboxar har installerats i varje trappuppgång då posten ställt krav på bättre arbetsmiljö för brevbärare. - Bygglov beviljades av Stadsbyggnadskontoret för anläggande av sopstationer i enlighet med Arbetsmiljöverkets krav. Den temporära lösningen med containrar har varit både obekväm och kostsam vilket gjort att styrelsen beslutat att skyndsamt sätta igång med upprättandet av sopstationerna i början av Samtliga hissar färdigställdes. Reparationer och underhåll (övrigt) - Fasader, tak, ytter- och innerväggar samt fönster har fortsatt reparerats, på grund av bl a fuktskador. Många lägenheter har haft fuktgenomträngningar genom fasaden samt problem med att vatten trängt igenom fönstren vid kraftigt regnande. Akuta skador har reparerats och några större fasadarbeten genomförts. Arbete kvarstår för att komma tillrätta med problemet. Information och kvalitetshöjande aktiviteter - Informationsgruppen har producerat 4 informationsblad Högtrycket under året samt underhållit föreningens hemsida (www.brfnorraguldheden.se). med aktuell information. - Lokalgruppen uppdrogs göra i ordning en medlemslokal, även tillgänglig för hyresgäster, belägen på Reutersgatan 10. Olika aktiviteter har ägt rum sedan starten våren Boende har hyrt för t ex barndop, studentkalas och födelsedagsfirande. Föredrag, café och julpyssel öppna för alla boende har arrangerats. Arbetsgrupperna har haft planeringsmöten och grannar har samlats för husmöten i lokalen. - Ett hobbyrum gjordes i ordning och ordningsregler för användande av detta upprättades. - Innegruppen har inventerat trapphusens underhållsbehov och arbetat med att ta fram direktiv för säkerhetsdörrar. - Utegruppen arrangerade dagar med röjning och plantering, vår och höst, då medlemmar och hyresgäster inbjöds till gemensamt arbete och samvaro med fika. - Stadsbyggnadskontoret inbjöds för att diskutera planerna på förtätning samt bebyggelse i angränsande områden, med boende i BRF Norra Guldheden. Vid samma tillfälle, april 2007 på Guldhedsgården, gavs ett föredrag om stadsbyggnadshistorien för området. Förvaltning och organisation - Samtal med SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum AB, inleddes under året med syfte att utveckla tjänsten för teknisk förvaltning för att bättre möta föreningens behov. Alternativa tjänster och andra leverantörer undersöktes och offerter togs in för jämförelser. Vid slutet av 2007 tecknades nytt avtal med SBC som innebär att en ny kontaktperson från februari 2008 finns på plats i området under alla veckans arbetsdagar. Tidigare avtal för tjänsten teknisk förvaltning innebar att förvaltaren delade sin tid för arbete med andra föreningar. - Övriga avtal med SBC AB har varit ekonomisk förvaltning, medlemsregister samt hyreskontrakt. - Föreningens arbetsgrupper, medlemmar som vill dela med sig av sin kunskap och sitt engagemang, har bidragit med värdefulla insatser genom att jobba med frågor som skapar gemenskap och trivsel i området. - Bygg- och fastighetskonsult Conny Johansson AB har anlitats som samordnare för de många renoveringsprojekten som pågått under Förutom stam- och badrumsrenoveringarna har det även innefattat enstaka projekt såsom el-renovering, fasadrenovering och sophantering. Styrelsen - Styrelsens ledamöter har delat upp arbetet inom sig i tre utskott; Teknik, Boende och Ekonomi. De olika arbetsutskotten har haft löpande kontakt med handläggare, och följt upp det förvaltningsarbete som kontaktpersoner hos SBC och andra avtalsparter utfört, inom respektive område. Exempel på kontakter är med myndigheter, bank- försäkringsbolag, mäklare, entreprenörer, jurister och hantverkare. - Föreningen har saknat anställd personal, och har inte heller köpt tjänsten, för att bemanna föreningskontoret. I väntan på en bättre utvecklad förvaltartjänst har styrelsens ledamöter under 2007 hjälpts åt med administrativt arbete såsom post- och telefonärenden, fakturahantering, arkivering och annat löpande arbete av allmän karaktär. Under 2008 kommer styrelsen till vis del avlastas för detta arbete med anledning av det avtal föreningen slutit med SBC AB (se ovan under Förvaltning och organisation). - Styrelsen har till sammanträden vid behov adjungerat bygg- och fastighetskonsult samt förvaltare för teknik och ekonomi. Sid 4 (15)

5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten - Upprättande av sopstationer/sopskåp för avfallshantering sker under första halvåret av Två företag som hyrt lokal/kontor i området har försatts i konkurs, vilket innebär att budgeterade hyresintäkter 2008 kommer att minska. Lokalerna kommer att hyras ut till annan verksamhet så snart lämplig hyresgäst kontrakterats. - Hyresförhandlingar, avseende 2008 års hyresnivå, pågår mellan företrädare för BF Norra Guldheden Nr 1 och Hyresgästföreningen. - Från och med februari 2008 finns en teknisk förvaltare närvarande i området under årets allra flesta vardagar. Detta för att förbättra servicen för de boende samt öka möjligheterna att lokalisera och följa upp fastigheternas underhållsbehov samt projekt. - Några trapphus kommer att renoveras under året (de med störst behov). Föreningens ekonomi Årets underskott på kkr blev något större än det budgeterade underskottet på kkr. Den största negativa avvikelsen härrör sig från reparations- och underhållskostnaderna som blev kkr högre än budgeterat. Detta mycket beroende på att fukt- och fasadskadorna varit värre än befarat (se ovan "Väsentliga händelser under räkenskapsåret"). Bortsett från detta blev utfallet på de allra flesta kostnadsposterna bättre än budgeterat. Resultatet belastas med avskrivningar på kkr vilka inte är kassaflödespåverkande och därför inte behöver täckas av föreningens intäkter. Den avstämning mot underhållsplanen och uppdatering av känslighetskalkylen som styrelsen planerade skulle vara genomförd under 2007 har inte kunnat genomföras. Framförallt på grund av tidsbrist då detta kräver en grundläggande genomgång av fastighetsbeståndet så som det ser ut i dagsläget, och på grund av försenat badrumsprojekt samt oförutsedda reparationsarbeten som tagit resurser i anspråk. Styrelsen har för avsikt att i samråd med förvaltare fortsätta arbetet med att kartlägga framtida investeringsbehov och jämföra det med den ursprungliga underhållsplanen. Ett exempel på framtida projekt som har identifierats är renovering av fönster. Styrelsen avser undersöka alternativa lösningar och beroende på omfattning av åtgärderna kommer föreningens ekonomi att påverkas av denna, m fl kommande renoveringar. Vid årsskiftet 2006/2007 beviljades föreningen en checkkredit på 30 miljoner kronor av Nordea. Enligt prognostiserad betalningsplan kalkylerade styrelsen med att denna skulle vara fullt utnyttjad hösten 2007, i samband med att badrums- och stambytesprojekten slutförts. Då försäljningen av tomma lägenheter gått över förväntan så hade endast kkr av checkkrediten utnyttjats vid årets utgång. Eftersom byggkostnaderna stigit mer än enligt det besiktningsprotokoll som upprättades i samband med den ekonomiska planen 2004, finns utrymme, om nödvändigt, att utnyttja checkkrediten för utgifter vid framtida planerade underhållsåtgärder. För 2008 beräknas utgifter på ca, 700 kkr för tilläggs- och ändringsarbeten avseende badrumsprojektet att tillkomma. Andra faktorer som påverkar ekonomin i framtiden är det allmänna ränteläget samt hur fastighetsmarknaden utvecklas. Föreningen har idag drygt 50 hyresrätter, vilka då tillfälle uppstår, kommer att försäljas på den öppna bostadsmarknaden och bidra till finansieringen av framtida utgifter. För närvarande är föreningens lån amorteringsfria men kommer, då föreningen börjar amortera, påverka kassaflödet. Efter det att avgifterna varit oförändrade under 2004 och 2005 höjdes avgifterna 2006 och 2007 med 2% respektive 4%. Fr o m 1 januari 2008 höjdes avgifterna med ytterligare 5% efter beslut av styrelsen. Den största anledningen är att möta ökade upplånings- och byggkostnader samt framtida amorteringar. Föreningens ingående ansamlade förlust efter föregående års resultatdisposition var kkr. Underskottet uppstod i allt väsentligt i samband med att föreningen skrev ned värdet på andelarna i Föreningen Guldheden UPA, som föreningen köpte fastighetsbeståndet av och där föreningen ägde samtliga andelar. Andelarna hade förvärvats av Wallenstam Värdepapper AB till en köpeskilling av kr och fastighetsbeståndet köptes för kr. Föreningen har skrivit upp fastigheterna till marknadsvärdet. Det uppskrivna värdet ingår i avskrivningsunderlaget för fastigheterna. Eftersom uppskrivningen bokförs mot det bundna egna kapitalet (se not. 4 & 5), så påverkas inte det bokförda resultatet för år 2004 positivt motsvarande nedskrivningen av andelarna. Föreningen Guldheden UPA likviderades under Sid 5 (15)

6 Föreningens ekonomi (fortsättning) År 2006 inkomstbeskattades föreningen för en schablonintäkt om 3% av taxeringsvärdet med tillägg och avdrag för finansiella poster. År 2007 inkomstbeskattades föreningen med 28% på finansiella intäkter. Föreningens finansiella intäkter uppgick till kr. Föreningens totala förmögenhetsvärde per uppgick till kr och fördelas enligt medlemmarnas andel i bostadsrättsföreningen. Föreningen har lämnat kontrolluppgifter på förmögenhetsvärdet till Skatteverket. Dispositionsförslag Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: Årets resultat :15 Balanserat underskott före reservering till underhållsfond samt ianspråktagande av uppskrivningsfond :95 reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgarna :00 ianspråktagande av uppskrivningsfond enligt avskrivningsplan : :10 Styrelsen föreslår att medlen disponeras så, att i ny räkning överföres :10 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sid 6 (15)

7 RESULTATRÄKNING JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter Hyror bostäder Hyror lokaler Hyror garage Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Not 1 Fastighetskostnader Reparationer Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltningskostnader Personalkostnader Avskrivningar Not RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER SKATT Statlig inkomstskatt ÅRETS RESULTAT Sid 7 (15)

8 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Not KASSA OCH BANK Kassa och bank SBC klientmedel i SHB SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Sid 8 (15)

9 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 4 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Uppskrivningsfond, byggnader Not Uppskrivningsfond, mark Not Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Not Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR Not 7 Uppskjuten skatt LÅNGFRISTIGA SKULDER Checkräkningskredit Not Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Not Förutbetalda avgifter och hyror SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Varav säkerheter för skulder till kreditinstitut Ansvarsförbindelser inga inga Sid 9 (15)

10 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Belopp anges i kronor om inte annat anges. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4). Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Till följd av uppskrivningen av byggnaderna så överstiger det redovisade värdet det skattemässiga värdet med tkr. Vid en eventuell framtida försäljning av byggnaderna kommer detta att resultera i ett skatte- pliktigt resultat. Skattesatsen är för närvarande 28%. Då föreningen förväntas nyttja byggnaderna under hela deras ekonomiska livslängd utfaller emellertid inte denna skatt och därför reserveras inte någon skatt föranledd av uppskrivningen av byggnaderna. Vad gäller marken anses den ha en oändlig ekonomisk livslängd varför det finns en förväntan om att den någon gång i framtiden kommer att avyttras. I enlighet med URA 29 "Redovisning av uppskjuten skatt vid uppskrivning av icke-avskrivningsbara tillgångar" görs därför en reservering med tkr, för den skatt som förväntas uppkomma vid en avyttring. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Från och med 2004 skrivs byggnaden av enligt en progressiv avskrivningsplan. Årlig uppräkning är 1,5% och motsvarar en avskrivningstakt på ca 100 år. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas AVSKRIVNINGAR Byggnader 0,43% 0,43% Fastighetsförbättringar 0,44% 0,43% RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel, entreprenad Fastighetsskötsel enl beställning Snöröjning Sotning Hissbesiktning Gård Förbrukningsmateriel Sid 10 (15)

11 Not 1 (fortsättnig) Reparationer Hyreslägenheter Lokaler Tvättstuga Soprum/sophus Lås VVS Värmeanläggning Ventilation Elinstallationer Hiss Tak Fasad Fönster Utemiljö Garage/parkering Konsult Skador Vattenskada Övrigt Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning Grovsopor Snöröjning Övriga driftskostnader Försäkring Försäkringsersättning Kabel-TV Fastighetsskatt Övriga förvaltningskostnader Telekommunikation Datakommunikation Inkasso/betalningsföreläggande Förvaltningskontor Revisionsarvode, extern revisor Trivselkostnader Förvaltningsarvode Arvode SBC övrigt Fastighetsförvaltning Förvaltningsarvoden, kanslist Administration Korttidsinventarier Övriga förvaltningskostnader Konsultarvode Medlemsavgift SBC ek för Sid 11 (15)

12 Anställda och personalkostnader Föreningen har haft inte haft någon anställd personal under året. Extra ersättning har utgått till styrelsen på grund av omfattande pågående projekt, bemanning av expeditionen samt försäljning av lägenheter m m. Detta har genererat extra möten med projektledare, mäklare m. fl Not 1 (fortsättning) Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Extra ersättning till styrelsen Sociala kostnader Avskrivningar Byggnad Förbättringar Uppskrivning byggnad TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Aktiverade fondreparationer/pågående projekt Utgående anskaffningsvärde Ackumulerad uppskrivning Uppskrivet belopp Årets avskrivning på uppskrivet belopp Ingående avskrivning på uppskrivet belopp Utgående redovisat restvärde på uppskrivet belopp Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Totalt planenligt restvärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Lokaler Sid 12 (15)

13 Not 3 FÖRUTBETALDA KOSTNADER Ränta från mäklare Kabel TV Återbäring, försäkringspremie Fastighetsförsäkring Not 4 EGET KAPITAL Belopp vid Förändring Disposition enl stämmans Belopp vid årets utgång under året beslut årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Uppskrivningsfond, byggnader (se not 5) Uppskrivningsfond, mark (se not 5) Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll (se not 6) Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Ansamlad förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Not 5 UPPSKRIVNINGSFOND, BYGGNADER Ingående balans Årets avskrivning på uppskrivet belopp Vid årets slut UPPSKRIVNINGSFOND, MARK Ingående balans Vid årets slut Sid 13 (15)

14 Not 6 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Vid årets slut Not 7 AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatt Ingående balans Vid årets slut Avser uppskjuten skatt (28%) på uppskrivningsfond, mark (se not 5) Not 8 CHECKRÄKNINGSKREDIT Räntesats Beviljad kredit Utnyttjat kreditbelopp 4,795% Not 9 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkorsändringsdag Nordea Hypotek 4,56 % Nordea Hypotek 4,77 % Nordea Hypotek 4,95 % Nordea Hypotek 5,10 % Nordea Hypotek 4,356 % rörligt Nordea Hypotek 4,356 % rörligt Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Sid 14 (15)

15 Not 10 UPPLUPNA KOSTNADER Styrelsearvode Extra ersättning, styrelsen Sociala avgifter Elkostnader Vattenkostnader Sophämtning Bankavgift Fastighetsskötsel Revisionsarvode, extern Revisionsarvode, intern Trivselkostnader Kreditupplysningar Räntekostnader, skattekontot Arkitektkostnad Reparationer Räntekostnader Göteborg den / 2008 Marie Iwanow Ordförande Catharina Crafoord Sekreterare Maria Bergström Kassör Patric Hultskär Ledamot Magnus Kallenberg Ledamot Elisabeth Söderling Ledamot Vår revisionsberättelse har lämnats den / 2008 Göran Johansson Auktoriserad revisor, KPMG Bohlins AB Mattias Malmsköld Intern revisor Sid 15 (15)

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN

Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND

Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND Årsredovisning Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen TULLPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 FEMKAMPSGATAN 7-9 I GÖTEBORG. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 FEMKAMPSGATAN 7-9 I GÖTEBORG. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen FEMKAMPSGATAN

Läs mer

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SÖDERHUS Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Jakob i Järfälla

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Jakob i Järfälla ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Jakob i Järfälla Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Jakob i Järfälla Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen ISBRYTAREN 51. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen ISBRYTAREN 51. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning 2008 Bostadsrättsföreningen ISBRYTAREN 51 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILJAN 35 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Sid. 1 av 13 Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Bostadsrättsföreningen Y.K.- HUSET Furusundsgatan 9 Org. Nr.: 71 64 05-7387 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari 2006-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nacka Hus nr 2 i Ekängen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014.

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsföreningen N:o 2 kvarteret Tuben u.p.a.

Årsredovisning. för. Bostadsföreningen N:o 2 kvarteret Tuben u.p.a. Årsredovisning för Bostadsföreningen N:o 2 kvarteret Tuben u.p.a. Styrelsen för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2004.

Läs mer

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse.

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse. 76961 5-1 3 Årsredovisning Bosta ds rättsfören i n ge n G uldborgen S relsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 3i december 21. Förva ltn i n gsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

BRF Fanan 769613-5461

BRF Fanan 769613-5461 Årsredovisning för BRF Fanan Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 12 Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fanan, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012.

Läs mer