Bostadsrättsföreningen NORRA GULDHEDEN NR 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen NORRA GULDHEDEN NR 1"

Transkript

1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen NORRA GULDHEDEN NR 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Fakta om våra fastigheter Föreningens fastigheter har förvärvats enligt nedan. Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun Guldheden 2:3, 3:1, 4:1, 5:4, 6:2, 10:1, 2004 Göteborg 11:3, 11:5, 12:1, 13:1 Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade genom Länsförsäkringar. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnaderna värms upp med fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheterna bebyggdes och består av 25 byggnader. Fastigheternas värdeår sträcker sig mellan Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet kvadratmeter, varav kvadratmeter utgör lägenhetsyta och kvadratmeter utgör lokalyta. Sid 1 (15)

2 Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 401 lägenheter med bostadsrätt samt 53 lägenheter och 24 lokaler med hyresrätt. Lägenhetsfördelningen för bostadsrätter och hyresrätter 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok I de större lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet/yta Löptid t.o.m Uppsägningstid Restaurang, 483 kvm månader Förskola, 570 kvm månader Danslokal, 260 kvm månader Lager, 69 kvm månader Kontor/Atelje`, 86 kvm månader I fastigheten finns även nedanstående gemensamhetsanläggningar: Kontor Föreningslokal Verkstad/Expedition Styrelserum/Förvaltare Uthyrningsbar för boende Fastighetsskötare Byggnadernas tekniska status Föreningen följer en 10-årig underhållsplan som bygger på det tekniska besiktningsprotokollet som upprättades 2003 i samband med den ekonomiska planen. Nedanstående åtgärder har genomförts eller pågår: Åtgärd År Kommentar Nya avfallsanläggningar (Med anledning av myndighetskrav) Postboxar (Trappuppgångarna) 2007 (Med anledning av myndighetskrav) Rörstamsbyte (Rörinfordring) Elstamsbyte (Ink. utbyggnad till 3-fas el med jordfelsbrytare) Omputsning av fasad (Punktvisa insatser efter behov) Byte av vattenrör kök & badrum (I samband med badrumsrenoveringen) Badrumsrenovering (C:a 400 badrum) Installation av termostater (För effektivisering av värmekostnaderna) Renovering av hissar (Totalt 12 hissar) Fönsterreparationer (Målning) Installation av porttelefoner, kabel TV (I samband med elstamsbyte) Tvättstuga (Totalt 19 tvättstugor) Utöver ovanstående åtgärder finns ytterligare renoveringsbehov i enlighet med underhållsplanen. Förvaltning Följande uppdrag har skötts av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB: - Ekonomisk förvaltning - Lägenhetsförteckning - Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel Sid 2 (15)

3 Förvaltning (Fortsättning) Övriga avtal: - Fr.o.m. 1 januari 2006 Mäster Fastighetsservice i Göteborg AB och Akrobat städ (genom SBC) - Låsinväst - jourservice - PerLawe AB- Försäljning tomma lägenheter - Bygg- och fastighetskonsult Conny Johansson AB- Pågående projekt Föreningen har Bredbandsuppkoppling via ComHem. Brf Norra Guldheden Nr 1 Medlemmar Antalet medlemslägenheter i föreningen är 401 st. Av föreningens medlemslägenheter har under året 46 överlåtits. Under året har 16 nyupplåtelser skett. Under året har styrelsen beviljat 7 andrahandsuthyrning. Styrelsen Marie Iwanow Patric Hultskär Catharina Crafoord Maria Bergström Magnus Kallenberg Elisabeth Söderling Ulf Ek Mattias Joklint Lars Sandberg Conny Johansson Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Adjungerad till Styrelsen Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Marie Iwanow, Patric Hultskär, Magnus Kallenberg, Mattias Joklint samt Lars Sandberg. Styrelsen har under året avhållit 16 protokollförda sammanträden. Revisorer Revisorer har varit Göran Johansson, auktoriserad revisor, KPMG Bohlins AB samt Mattias Malmsköld, medlemsrevisor. Revisorssuppleant har varit Eva Plenk, medlemsrevisor. Valberedning Valberedning har varit Conny Nilsson sammankallande, samt Håkan Linder, Mattias Svensson, Linda Carlén, Barbro Lindberg, Barbara Lundberg, Rosita Horney, samt Hannes Vedin. Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls den 14 maj Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten Renoveringsprojekt: - De stora projekten som påbörjades i början av 2006 har under året avslutats; badrumsrenovering (400 badrum), rörinfodring (stamrenovering avlopp), nya vattenledningar och el-stammar i lägenheterna. Projekten har löpt parallellt med olika entreprenörer involverade. Badrumsprojektet slutfördes inte inom planerad tid, vilket innebar påfrestningar och större resursåtgång för samtliga berörda. Boende med särskilda behov fick hjälp med evakueringslägenheter. Vid slutet av sommaren fanns inte det behovet längre och då såldes de av föreningen ägda lägenheter som använts för detta syfte. Sid 3 (15)

4 Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten Renoveringsprojekt: (fortsättning) - Postboxar har installerats i varje trappuppgång då posten ställt krav på bättre arbetsmiljö för brevbärare. - Bygglov beviljades av Stadsbyggnadskontoret för anläggande av sopstationer i enlighet med Arbetsmiljöverkets krav. Den temporära lösningen med containrar har varit både obekväm och kostsam vilket gjort att styrelsen beslutat att skyndsamt sätta igång med upprättandet av sopstationerna i början av Samtliga hissar färdigställdes. Reparationer och underhåll (övrigt) - Fasader, tak, ytter- och innerväggar samt fönster har fortsatt reparerats, på grund av bl a fuktskador. Många lägenheter har haft fuktgenomträngningar genom fasaden samt problem med att vatten trängt igenom fönstren vid kraftigt regnande. Akuta skador har reparerats och några större fasadarbeten genomförts. Arbete kvarstår för att komma tillrätta med problemet. Information och kvalitetshöjande aktiviteter - Informationsgruppen har producerat 4 informationsblad Högtrycket under året samt underhållit föreningens hemsida (www.brfnorraguldheden.se). med aktuell information. - Lokalgruppen uppdrogs göra i ordning en medlemslokal, även tillgänglig för hyresgäster, belägen på Reutersgatan 10. Olika aktiviteter har ägt rum sedan starten våren Boende har hyrt för t ex barndop, studentkalas och födelsedagsfirande. Föredrag, café och julpyssel öppna för alla boende har arrangerats. Arbetsgrupperna har haft planeringsmöten och grannar har samlats för husmöten i lokalen. - Ett hobbyrum gjordes i ordning och ordningsregler för användande av detta upprättades. - Innegruppen har inventerat trapphusens underhållsbehov och arbetat med att ta fram direktiv för säkerhetsdörrar. - Utegruppen arrangerade dagar med röjning och plantering, vår och höst, då medlemmar och hyresgäster inbjöds till gemensamt arbete och samvaro med fika. - Stadsbyggnadskontoret inbjöds för att diskutera planerna på förtätning samt bebyggelse i angränsande områden, med boende i BRF Norra Guldheden. Vid samma tillfälle, april 2007 på Guldhedsgården, gavs ett föredrag om stadsbyggnadshistorien för området. Förvaltning och organisation - Samtal med SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum AB, inleddes under året med syfte att utveckla tjänsten för teknisk förvaltning för att bättre möta föreningens behov. Alternativa tjänster och andra leverantörer undersöktes och offerter togs in för jämförelser. Vid slutet av 2007 tecknades nytt avtal med SBC som innebär att en ny kontaktperson från februari 2008 finns på plats i området under alla veckans arbetsdagar. Tidigare avtal för tjänsten teknisk förvaltning innebar att förvaltaren delade sin tid för arbete med andra föreningar. - Övriga avtal med SBC AB har varit ekonomisk förvaltning, medlemsregister samt hyreskontrakt. - Föreningens arbetsgrupper, medlemmar som vill dela med sig av sin kunskap och sitt engagemang, har bidragit med värdefulla insatser genom att jobba med frågor som skapar gemenskap och trivsel i området. - Bygg- och fastighetskonsult Conny Johansson AB har anlitats som samordnare för de många renoveringsprojekten som pågått under Förutom stam- och badrumsrenoveringarna har det även innefattat enstaka projekt såsom el-renovering, fasadrenovering och sophantering. Styrelsen - Styrelsens ledamöter har delat upp arbetet inom sig i tre utskott; Teknik, Boende och Ekonomi. De olika arbetsutskotten har haft löpande kontakt med handläggare, och följt upp det förvaltningsarbete som kontaktpersoner hos SBC och andra avtalsparter utfört, inom respektive område. Exempel på kontakter är med myndigheter, bank- försäkringsbolag, mäklare, entreprenörer, jurister och hantverkare. - Föreningen har saknat anställd personal, och har inte heller köpt tjänsten, för att bemanna föreningskontoret. I väntan på en bättre utvecklad förvaltartjänst har styrelsens ledamöter under 2007 hjälpts åt med administrativt arbete såsom post- och telefonärenden, fakturahantering, arkivering och annat löpande arbete av allmän karaktär. Under 2008 kommer styrelsen till vis del avlastas för detta arbete med anledning av det avtal föreningen slutit med SBC AB (se ovan under Förvaltning och organisation). - Styrelsen har till sammanträden vid behov adjungerat bygg- och fastighetskonsult samt förvaltare för teknik och ekonomi. Sid 4 (15)

5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten - Upprättande av sopstationer/sopskåp för avfallshantering sker under första halvåret av Två företag som hyrt lokal/kontor i området har försatts i konkurs, vilket innebär att budgeterade hyresintäkter 2008 kommer att minska. Lokalerna kommer att hyras ut till annan verksamhet så snart lämplig hyresgäst kontrakterats. - Hyresförhandlingar, avseende 2008 års hyresnivå, pågår mellan företrädare för BF Norra Guldheden Nr 1 och Hyresgästföreningen. - Från och med februari 2008 finns en teknisk förvaltare närvarande i området under årets allra flesta vardagar. Detta för att förbättra servicen för de boende samt öka möjligheterna att lokalisera och följa upp fastigheternas underhållsbehov samt projekt. - Några trapphus kommer att renoveras under året (de med störst behov). Föreningens ekonomi Årets underskott på kkr blev något större än det budgeterade underskottet på kkr. Den största negativa avvikelsen härrör sig från reparations- och underhållskostnaderna som blev kkr högre än budgeterat. Detta mycket beroende på att fukt- och fasadskadorna varit värre än befarat (se ovan "Väsentliga händelser under räkenskapsåret"). Bortsett från detta blev utfallet på de allra flesta kostnadsposterna bättre än budgeterat. Resultatet belastas med avskrivningar på kkr vilka inte är kassaflödespåverkande och därför inte behöver täckas av föreningens intäkter. Den avstämning mot underhållsplanen och uppdatering av känslighetskalkylen som styrelsen planerade skulle vara genomförd under 2007 har inte kunnat genomföras. Framförallt på grund av tidsbrist då detta kräver en grundläggande genomgång av fastighetsbeståndet så som det ser ut i dagsläget, och på grund av försenat badrumsprojekt samt oförutsedda reparationsarbeten som tagit resurser i anspråk. Styrelsen har för avsikt att i samråd med förvaltare fortsätta arbetet med att kartlägga framtida investeringsbehov och jämföra det med den ursprungliga underhållsplanen. Ett exempel på framtida projekt som har identifierats är renovering av fönster. Styrelsen avser undersöka alternativa lösningar och beroende på omfattning av åtgärderna kommer föreningens ekonomi att påverkas av denna, m fl kommande renoveringar. Vid årsskiftet 2006/2007 beviljades föreningen en checkkredit på 30 miljoner kronor av Nordea. Enligt prognostiserad betalningsplan kalkylerade styrelsen med att denna skulle vara fullt utnyttjad hösten 2007, i samband med att badrums- och stambytesprojekten slutförts. Då försäljningen av tomma lägenheter gått över förväntan så hade endast kkr av checkkrediten utnyttjats vid årets utgång. Eftersom byggkostnaderna stigit mer än enligt det besiktningsprotokoll som upprättades i samband med den ekonomiska planen 2004, finns utrymme, om nödvändigt, att utnyttja checkkrediten för utgifter vid framtida planerade underhållsåtgärder. För 2008 beräknas utgifter på ca, 700 kkr för tilläggs- och ändringsarbeten avseende badrumsprojektet att tillkomma. Andra faktorer som påverkar ekonomin i framtiden är det allmänna ränteläget samt hur fastighetsmarknaden utvecklas. Föreningen har idag drygt 50 hyresrätter, vilka då tillfälle uppstår, kommer att försäljas på den öppna bostadsmarknaden och bidra till finansieringen av framtida utgifter. För närvarande är föreningens lån amorteringsfria men kommer, då föreningen börjar amortera, påverka kassaflödet. Efter det att avgifterna varit oförändrade under 2004 och 2005 höjdes avgifterna 2006 och 2007 med 2% respektive 4%. Fr o m 1 januari 2008 höjdes avgifterna med ytterligare 5% efter beslut av styrelsen. Den största anledningen är att möta ökade upplånings- och byggkostnader samt framtida amorteringar. Föreningens ingående ansamlade förlust efter föregående års resultatdisposition var kkr. Underskottet uppstod i allt väsentligt i samband med att föreningen skrev ned värdet på andelarna i Föreningen Guldheden UPA, som föreningen köpte fastighetsbeståndet av och där föreningen ägde samtliga andelar. Andelarna hade förvärvats av Wallenstam Värdepapper AB till en köpeskilling av kr och fastighetsbeståndet köptes för kr. Föreningen har skrivit upp fastigheterna till marknadsvärdet. Det uppskrivna värdet ingår i avskrivningsunderlaget för fastigheterna. Eftersom uppskrivningen bokförs mot det bundna egna kapitalet (se not. 4 & 5), så påverkas inte det bokförda resultatet för år 2004 positivt motsvarande nedskrivningen av andelarna. Föreningen Guldheden UPA likviderades under Sid 5 (15)

6 Föreningens ekonomi (fortsättning) År 2006 inkomstbeskattades föreningen för en schablonintäkt om 3% av taxeringsvärdet med tillägg och avdrag för finansiella poster. År 2007 inkomstbeskattades föreningen med 28% på finansiella intäkter. Föreningens finansiella intäkter uppgick till kr. Föreningens totala förmögenhetsvärde per uppgick till kr och fördelas enligt medlemmarnas andel i bostadsrättsföreningen. Föreningen har lämnat kontrolluppgifter på förmögenhetsvärdet till Skatteverket. Dispositionsförslag Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: Årets resultat :15 Balanserat underskott före reservering till underhållsfond samt ianspråktagande av uppskrivningsfond :95 reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgarna :00 ianspråktagande av uppskrivningsfond enligt avskrivningsplan : :10 Styrelsen föreslår att medlen disponeras så, att i ny räkning överföres :10 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sid 6 (15)

7 RESULTATRÄKNING JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter Hyror bostäder Hyror lokaler Hyror garage Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Not 1 Fastighetskostnader Reparationer Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltningskostnader Personalkostnader Avskrivningar Not RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER SKATT Statlig inkomstskatt ÅRETS RESULTAT Sid 7 (15)

8 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Not KASSA OCH BANK Kassa och bank SBC klientmedel i SHB SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Sid 8 (15)

9 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 4 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Uppskrivningsfond, byggnader Not Uppskrivningsfond, mark Not Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Not Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR Not 7 Uppskjuten skatt LÅNGFRISTIGA SKULDER Checkräkningskredit Not Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Not Förutbetalda avgifter och hyror SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Varav säkerheter för skulder till kreditinstitut Ansvarsförbindelser inga inga Sid 9 (15)

10 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Belopp anges i kronor om inte annat anges. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4). Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Till följd av uppskrivningen av byggnaderna så överstiger det redovisade värdet det skattemässiga värdet med tkr. Vid en eventuell framtida försäljning av byggnaderna kommer detta att resultera i ett skatte- pliktigt resultat. Skattesatsen är för närvarande 28%. Då föreningen förväntas nyttja byggnaderna under hela deras ekonomiska livslängd utfaller emellertid inte denna skatt och därför reserveras inte någon skatt föranledd av uppskrivningen av byggnaderna. Vad gäller marken anses den ha en oändlig ekonomisk livslängd varför det finns en förväntan om att den någon gång i framtiden kommer att avyttras. I enlighet med URA 29 "Redovisning av uppskjuten skatt vid uppskrivning av icke-avskrivningsbara tillgångar" görs därför en reservering med tkr, för den skatt som förväntas uppkomma vid en avyttring. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Från och med 2004 skrivs byggnaden av enligt en progressiv avskrivningsplan. Årlig uppräkning är 1,5% och motsvarar en avskrivningstakt på ca 100 år. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas AVSKRIVNINGAR Byggnader 0,43% 0,43% Fastighetsförbättringar 0,44% 0,43% RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel, entreprenad Fastighetsskötsel enl beställning Snöröjning Sotning Hissbesiktning Gård Förbrukningsmateriel Sid 10 (15)

11 Not 1 (fortsättnig) Reparationer Hyreslägenheter Lokaler Tvättstuga Soprum/sophus Lås VVS Värmeanläggning Ventilation Elinstallationer Hiss Tak Fasad Fönster Utemiljö Garage/parkering Konsult Skador Vattenskada Övrigt Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning Grovsopor Snöröjning Övriga driftskostnader Försäkring Försäkringsersättning Kabel-TV Fastighetsskatt Övriga förvaltningskostnader Telekommunikation Datakommunikation Inkasso/betalningsföreläggande Förvaltningskontor Revisionsarvode, extern revisor Trivselkostnader Förvaltningsarvode Arvode SBC övrigt Fastighetsförvaltning Förvaltningsarvoden, kanslist Administration Korttidsinventarier Övriga förvaltningskostnader Konsultarvode Medlemsavgift SBC ek för Sid 11 (15)

12 Anställda och personalkostnader Föreningen har haft inte haft någon anställd personal under året. Extra ersättning har utgått till styrelsen på grund av omfattande pågående projekt, bemanning av expeditionen samt försäljning av lägenheter m m. Detta har genererat extra möten med projektledare, mäklare m. fl Not 1 (fortsättning) Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Extra ersättning till styrelsen Sociala kostnader Avskrivningar Byggnad Förbättringar Uppskrivning byggnad TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Aktiverade fondreparationer/pågående projekt Utgående anskaffningsvärde Ackumulerad uppskrivning Uppskrivet belopp Årets avskrivning på uppskrivet belopp Ingående avskrivning på uppskrivet belopp Utgående redovisat restvärde på uppskrivet belopp Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Totalt planenligt restvärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Lokaler Sid 12 (15)

13 Not 3 FÖRUTBETALDA KOSTNADER Ränta från mäklare Kabel TV Återbäring, försäkringspremie Fastighetsförsäkring Not 4 EGET KAPITAL Belopp vid Förändring Disposition enl stämmans Belopp vid årets utgång under året beslut årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Uppskrivningsfond, byggnader (se not 5) Uppskrivningsfond, mark (se not 5) Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll (se not 6) Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Ansamlad förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Not 5 UPPSKRIVNINGSFOND, BYGGNADER Ingående balans Årets avskrivning på uppskrivet belopp Vid årets slut UPPSKRIVNINGSFOND, MARK Ingående balans Vid årets slut Sid 13 (15)

14 Not 6 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Vid årets slut Not 7 AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatt Ingående balans Vid årets slut Avser uppskjuten skatt (28%) på uppskrivningsfond, mark (se not 5) Not 8 CHECKRÄKNINGSKREDIT Räntesats Beviljad kredit Utnyttjat kreditbelopp 4,795% Not 9 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkorsändringsdag Nordea Hypotek 4,56 % Nordea Hypotek 4,77 % Nordea Hypotek 4,95 % Nordea Hypotek 5,10 % Nordea Hypotek 4,356 % rörligt Nordea Hypotek 4,356 % rörligt Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Sid 14 (15)

15 Not 10 UPPLUPNA KOSTNADER Styrelsearvode Extra ersättning, styrelsen Sociala avgifter Elkostnader Vattenkostnader Sophämtning Bankavgift Fastighetsskötsel Revisionsarvode, extern Revisionsarvode, intern Trivselkostnader Kreditupplysningar Räntekostnader, skattekontot Arkitektkostnad Reparationer Räntekostnader Göteborg den / 2008 Marie Iwanow Ordförande Catharina Crafoord Sekreterare Maria Bergström Kassör Patric Hultskär Ledamot Magnus Kallenberg Ledamot Elisabeth Söderling Ledamot Vår revisionsberättelse har lämnats den / 2008 Göran Johansson Auktoriserad revisor, KPMG Bohlins AB Mattias Malmsköld Intern revisor Sid 15 (15)

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Lödkolven 2. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Lödkolven 2. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lödkolven 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HUMLEGÅRDEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2009 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2009 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2009 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Täckdiket 3 i Mölndal Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 22 november 2006-31 december 2007. Föreningen har bedrivit verksamhet under perioden

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Lindome

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Lindome Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Lindome Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Norra Vasa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Norra Vasa Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Norra Vasa Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan Årsredovisning Bostadsföreningen Lövkojan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Prennebo

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Prennebo Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Prennebo Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt.

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hu upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, med noter.

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, med noter. ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn 8 Styrelse Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2000. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn 8 Styrelse Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2012-31 augusti 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Violen nr 14

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Violen nr 14 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Violen nr 14 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Nordhemsgatan 16-20

Bostadsrättsföreningen Nordhemsgatan 16-20 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nordhemsgatan 16-20 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen PLOGEN

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen PLOGEN Årsredovisning Bostadsrättsföreningen PLOGEN Brf Plogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december, 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen FACKLAN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen FACKLAN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen FACKLAN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Nobelgården

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Nobelgården Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nobelgården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8 Årsredovisning för Brf Trädgårdsmäst nr 8 702002-9711 Räkenskapsåret 2012 2 (12) Styrelsen för Brf Trädgårdsmäst nr 8 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Humlegården

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Humlegården Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Humlegården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HVITFELDTSGATAN 7-9

Bostadsrättsföreningen HVITFELDTSGATAN 7-9 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HVITFELDTSGATAN 7-9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan

Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Skrattmåsen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Brf Autopiloten 7 Tätorpsvägen 11, 128 31 Skarpnäck www.sbc.se/autopilotennr7

ÅRSREDOVISNING 2009. Brf Autopiloten 7 Tätorpsvägen 11, 128 31 Skarpnäck www.sbc.se/autopilotennr7 Brf Autopiloten 7 Tätorpsvägen 11, 128 31 Skarpnäck www.sbc.se/autopilotennr7 ÅRSREDOVISNING 2009 Revisorernas berättelse och budget redovisas separat Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Autopiloten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Nya Syrenen

Årsredovisning. Bostadsföreningen Nya Syrenen Årsredovisning Bostadsföreningen Nya Syrenen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brf Rosa Huset 716439-5621. I lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Yta Löptid Frisör Skomakeri. 37 kvm 55 kvm. Tillsvidare Tillsvidare

Brf Rosa Huset 716439-5621. I lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Yta Löptid Frisör Skomakeri. 37 kvm 55 kvm. Tillsvidare Tillsvidare Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Rosa Huset Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Odin

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Odin Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Odin Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15.

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Org.nr 702002-8630 1(11) Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Carlavagnen 17

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Carlavagnen 17 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Carlavagnen 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen TILLSAMMANS. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen TILLSAMMANS. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen TILLSAMMANS Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Martallen 36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Martallen 36 , Brf Martallen 36 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Martallen 36 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen PRENNEBO

Bostadsrättsföreningen PRENNEBO Årsredovisning Bostadsrättsföreningen PRENNEBO Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Åsa upa

Årsredovisning. Bostadsföreningen Åsa upa Årsredovisning Bostadsföreningen Åsa upa Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15.

Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15. Org.nr 702002-8630 1(10) Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Sjölunten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan Årsredovisning Bostadsföreningen Lövkojan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(9) Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2010 09 01 2011 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (13) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HEJAREN 3. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HEJAREN 3. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HEJAREN 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Neptunus 5

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Neptunus 5 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Neptunus 5 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2008-31 december 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Vårdsätra

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Vårdsätra ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Vårdsätra Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2000. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Valsätra 64:1 Styrelse Jan Svensson

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Odin

Bostadsrättsföreningen Odin Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Odin Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Skonaren på Masthugget 6 18

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Skonaren på Masthugget 6 18 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Skonaren på Masthugget 6 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Brf Skonaren på Masthugget

Läs mer

Brf Kvarnvingen 5 & 11

Brf Kvarnvingen 5 & 11 Årsredovisning för Brf Kvarnvingen 5 & 11 Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ANDRA LÅNGGATAN 18 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18 Årsredovisning för Brf Essingestupet 18 Räkenskapsåret 2010 Brf Essingestupet 18 1(10) Styrelsen för Brf Essingestupet 18 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Långkorven

Bostadsrättsföreningen Långkorven Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Långkorven får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2010 till och med 31 december 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Härmed får styrelsen för Brf Draget avge förvaltningsberättelse,

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning 2011 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2011 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2011 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september augusti 2012.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september augusti 2012. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2011-31 augusti 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Frithiof 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer