TEKNISK HANDBOK UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISK HANDBOK UPPLANDS VÄSBY KOMMUN"

Transkript

1 1 (128) TEKNISK HANDBOK UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

2 Revidering Teknisk handbok Datum: Nytt höjdsystem 4 feb 2013 Från och med den 4 februari används höjdsystemet RH2000 i Upplands Väsby (tidigare användes RH00). Alla leveranser av relationshandlingar och arbetshandlingar skall vara i höjdsystemet RH2000 om ej annat begärs. De sidor som berörs i den tekniska handboken är: Sid. 37 kapitel 1.9 Relationsritningar Sid. 68 kapitel Inmätningar gick över till rikets nya höjdsystem RH2000 den 4 februari Det nya systemet RH2000 har en annan utgångshöjd än det gamla höjdsystemet RH00. I Upplands Väsby är höjder som anges i RH cm högre än i det gamla höjdsystemet. Skillnaden är så pass stor att den måste beaktas vid alla projekteringar och byggen m.m. Det är mycket viktigt att hålla reda på vilket höjdsystem som en höjduppgift tillhör. På alla kartor, filer och handlingar som innehåller höjduppgifter ska det alltid framgå vilket höjdsystem som avses. I annat fall kan missförstånd lätt uppstå, vilket kan leda till att en ny byggnad hamnar för högt eller för lågt. Det går inte att se enbart på en höjdsiffra eller höjdkurva vilket system den tillhör. Genväg till Teknisk handbok på Upplandsvasby.se Mer information om bytet av höjdsystemet på Upplandsvasby.se Kontakt: Kontoret för Samhällsbyggnad, Kart- och GIS-enheten, Upplands Väsby Besök: Drabantvägen 9, telefon Epost:

3 2 (128) INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 0 ALLMÄNT 0.0 Visionen för Upplands Väsby 0.1 Inledning 0.2 Målsättning 0.3 Avsikt 0.4 Revidering 0.5 Läsanvisningar 0.6 Tillgänglighet 0.7 Praktiska tillämpningar 0.8 Regler och bestämmelse s regler Skrivregler KAPITEL 1 ANVISNINGAR OCH RUTINER 1.1 Styrande dokument 1.2 Rutiner vid förstudie och planläggning 1.3 Rutiner vid projekteringsstart och avslut 1.4 Förfrågningsunderlag 1.5 Upphandling 1.6 Rutiner vid entreprenadstart och avslut 1.7 Ritningar 1.8 Ritteknik 1.9 Relationshandlingar 1.10 Överlämnande till driftenheten 1.11 Uppföljning

4 3 (128) 1.12 Ärendehantering Generella råd om registrering av allmänna handlingar Lagliga krav Ärendepolicy 1.13 Arkiv Gallra Rensa Arkivera Dokumenthanteringsplan KAPITEL 2 GATUBYGGNAD 2.1 Styrande dokument 2.2 Dimensioneringsförutsättningar 2.3 Typsektioner 2.4 Kantstöd Rivning av kantstöd Anläggning av kantstöd Markbeläggningar av gatsten, betongmarkplattor, betongmarksten, marktegel od Gatsten Betongmarkplattor, betongmarksten och marktegel Kullersten 2.5 Cirkulationsplatser Dimensionering Belysning Utsmyckning Överkörbar yta 2.6 Busshållplatser Styrdokument

5 4 (128) Policy Lokalisering Utformning Utrustning/underhåll Samråd Överbyggnadskonstruktion 2.7 Trafiksäkerhetsåtgärder Styrdokument Gupp Avsmalningar 2.8 Trafikhinder Räcken Stängsel Bilspärrar Pollare Trafikfållor 2.9 Tomtinfarter Lutning Kantstöd Sikt Garage / Carport 2.10 Beläggning Styrande dokument Val av beläggning 2.11 Rutiner för Väg- och gatuprojektering Planer Sektioner Profiler KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Styrande dokument

6 5 (128) 3.2 VA projektering 3.3 Förundersökningar Geoteknik Befintliga ledningar, El, tele, fjärrvärme Inmätningar 3.4 Projektering Massdisposition Mängdbeskrivning Administrativa föreskrifter Vattenledningar Spillvattenledningar Dagvattenledningar Dagvattenbrunnar Servisledningar och anordningar inom fastigheten 3.5 Redovisningar Beskrivningar Ritningar 3.6 Arbete inom skyddsområden Åtgärdskrav Skyltning 3.7 Pumpstationer Inredning Pumpsump Pumpar Anslutning El och Tele Automatikutrustning Dokumentation 3.8 Granskning Leverans för granskning 3.9 Digitalformat Filformat/filstruktur

7 6 (128) 3.10 Relationsritningar Inmätning, anvisning Leveransform KAPITEL 4 DAGVATTEN 4.1 Styrande dokument 4.2 Dagvatten Mål för dagvattenhanteringen inom Oxundaåns vattenvårdssamarbete Riktlinjer för omhändertagande av dagvatten på allmän platsmark Riktlinjer för omhändertagande av dagvatten på kvartersmark Riktlinjer för avledning av dagvatten från större trafikytor. KAPITEL 5 ÖVRIG INFRASTRUKTUR 5.1 Kontaktpersoner 5.2 Samlingskarta KAPITEL 6 PARK 6.1 Styrande dokument 6.2 Anläggning av vegetationsytor Gräsytor Planteringsytor Träd Värdeavdrag Vite

8 7 (128) 6.3 Anläggning av hårdgjorda ytor 6.4 Anläggning av lekytor 6.5 Utrustning 6.6 Skötsel och underhåll Skötsel av vegetationsytor under garantididen Skötsel och underhåll av kommunala anläggningar 6.7 Tillstånd gällande privat brukande av kommunens mark 6.8 Policy för trädfällning på kommunens mark KAPITEL 7 KONSTBYGGNADER 7.1 Styrande dokument 7.2 Broar och tunnlar 7.3 Trappor 7.4 Stödmurar KAPITEL 8 BELYSNING 8.1 Styrande dokument 8.2 Ledningar 8.3 Kabelskydd 8.4 Fundament 8.5 Stolpar 8.6 Armaturer 8.7 Ljuskällor 8.8 Drift 8.9 Besiktning

9 8 (128) KAPITEL 9 TRAFIK 9.1 Styrande dokument 9.2 Allmänt Vägmärken Vägmarkeringar Gatunamnskyltar 9.3 Föreskrifter och beslut Tillfälliga trafikföreskrifter Lokala trafikföreskrifter 9.4 Vägarbete Allmänna bestämmelser Påföljder Trafikanordningsplaner Riktvärden för trafikbuller Vibrationer 9.5 Sikt 9.6 Övergångsställen Utformning 9.7 Parkering Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Regler om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Övervakning 9.8 Trafiksignaler 9.9 Trafikräkning 9.10 Trafiknätsanalys

10 9 (128) KAPITEL 10 MILJÖ 10.1 Styrande dokument 10.2 Riktvärden för vägtrafikbuller 10.3 Vibrationer 10.4 Miljöklassning 10.5 Asfalt 10.6 Markföroreningar 10.7 Miljökonsekvenser och miljöpåverkan KAPITEL 11 UPPLÅTELSE, TILLSYN OCH AVTAL 11.1 Styrande dokument 11.2 Schakttillstånd 11.3 Gatubesiktning i samband med nybyggnad på fastighet 11.4 Reklamplats 11.5 Enskilda vägar

11 10 (128) KAPITEL 0 Allmänt 0.0 Visionen för Upplands Väsby Den vackra kommunen, där framtid och forntid möts. Upplevelserik, öppen och trygg. Vägen till framgång ligger i att vi gemensamt stärker kommunens attraktivitet och varumärke genom att utveckla bra boendemiljöer och den gemensamma välfärden. Ett systematiskt kvalitetsarbete införs därför i kommunen med målet att nomineras till årets kvalitetskommun Hela kommunkoncernen är sedan juni 2010 miljöcertifierad enligt ISO För att säkerställa den gemensamma välfärden behöver Upplands Väsby växa. Ett hållbart byggande med ett stort och varierande utbud, både om man vill bo i stadsmiljö eller naturnära ska detta kunna erbjudas. Framtidens Väsby har en skola med fokus på kunskap, trygga miljöer och ett väl utvecklat samarbete med närings-, kultur- och föreningsliv. Under 2012 kommer arbete att genomföras för att utveckla visionen om Upplands Väsby. 0.1 Inledning Teknik & fastighet har utarbetat en Teknisk handbok som omfattar de verksamheter tekniska nämnden ansvarar för inom den tekniska avdelningen. Handboken är en första produkt av ett samarbete över förvaltningsgränserna i. Statusen hos Tekniska handbokens dokument är entydig, kommande utgåvor skall vara formellt beslutade för att vara gällande. Tekniska handboken fastställdes av tekniska nämnden att gälla från och med Senare utförda ändringar se 0.4 Revideringar. 0.2 Målsättning Målsättningen med Teknisk handbok är att skaffa en mer enhetlig hantering av kommunens tekniska verksamheter. Där inget annat anges gäller lagar, förordningar och branschöverenskomna bestämmelser och anvisningar samt i vissa fall kommunspecifika krav.

12 11 (128) 0.3 Avsikt Avsikten med handboken är, att den skall användas som styrmedel för projektering och upphandling samt ett hjälpmedel för egna insatser. Den bör därför förankras genom beslut i teknik- och fastighetsutskottet Revidering Tekniska handboken skall kontinuerligt uppgraderas. Chefen för tekniska enheten ansvarar och samordnar för att det årligen görs en revision av dokumenten. Varje handläggare har ett eget ansvar för sitt område och meddela förändringar och att utvärdera erfarenheter från verksamheten för att kontinuerligt utveckla dokumenten. Chefen för tekniska enheten sammanställer förändringsförslagen och förankrar dessa hos teknik- och fastighetsutskottet för beslut. Revidering 1 Handboken har nu funnits i 1 år och en första revidering är utförd och beslutad av tekniska nämnden att gälla från och med Revidering 2 Handboken har nu funnits i 2,5 år och en andra revidering är utförd och beslutad av tekniska nämnden att gälla från och med Revidering 3 Handboken har nu funnits i 5 år och en tredje revidering är utförd och beslutad av kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott att gälla från och med Läsanvisningar s Tekniska handbok består av tolv kapitel. Strukturen varierar mellan de olika kapitlen, beroende på innehåll och olika arbetssätt inom olika verksamhetsområden. Struktur i de olika kapitlen kan komma att förändras allt eftersom nyheter, kompletteringar och användningserfarenheter motiverar detta. I de avsnitt där AMA koder använts, har typsnitt och utformning använts för den aktuella texten enligt instruktion från AMA Tillgänglighet

13 12 (128) Handboken är anpassad efter de nya medier och tekniska möjligheter som finns idag. All information i handboken lagras därför elektroniskt, vilken underlättar revidering. Handboken finns dels tillgänglig på kommunens hemsida men kan även beställas på CD-ROM alternativt i tryckt form, till självkostnadspris. Kontakta teknik & fastighet tel eller via e-post för ytterligare information. 0.7 Praktiska tillämpningar Handboken reglerar både utformning av och innehållet i de handlingar som konsulterna utarbetar för Upplands Väsbys räkning, handlingar som i nästa fas ligger till grund för upphandling och genomförande av entreprenadarbete. Textavsnitt ska alltså kunna fungera dels som bilagor till förfrågningsunderlag och kontrakt, dels som kravspecifikationer till entreprenörer, dels som instruktioner till kontrollanter. Handboken kommer att revideras årligen, minst en gång per år. Användaren skall därför kontrollera att senaste utgåvan används. Om reglerna i Teknisk handbok inte överensstämmer med styrdokumenten, gäller det som står i Teknisk handbok, med undantag för lagar och förordningar. 0.8 Regler och bestämmelser Det finns olika regelsamlingar för hur handlingar ska upprättas och arbeten utföras: Lagar och förordningar Branschöverenskomna regler s egna regler, som innefattar anvisningar i Upplands Väsbys Tekniska handbok s regler Kommunens regler meddelas på tre sätt: Genom hänvisningar till något regelverk, som t ex AMA 98, VGU m fl Genom texterna i s Tekniska handbok. Genom bilagor i Teknisk handbok med detaljanvisningar t ex Skyddsföreskrifter för grundvattenskydd Skrivregler Utgångspunkt: Så här skriver vi i :

14 13 (128) Skrivnormer fastställda av kommunstyrelsekontoret i maj Reviderade maj 1996, januari 2001, mars 2004 och mars Exempel: Styrande dokument (Arial 12 p fet) Två blankrader emellan Ex: Anläggnings AMA 98 (Garamond 12 p fet) En blankrad emellan Administrativa föreskrifter för byggnads- och anläggnings- och installationsentreprenader. Svensk Byggtjänst, Stockholm, (Löpande text Garamond 12 p normal) 1) Precision Skriv ut decimaler för att ange grad av precision där det är viktigt. 2) Förkortningar Sammandragningar Ex: ca, nr, Lokala Trafikföreskrifter (LTF) Avbrytningar Ex: t.o.m, bl.a, t ex 3) Siffror 0 till 12 med bokstäver Större tal, grupperas xxx xxx Decimaltal, använd kommatecken Ex: 12,45 m 4) Rubriker Rubrik 1 Gill sans 18p används till kapitelrubriker Rubrik 2 Gill sans 16 p används till huvudrubrik Rubrik 3 Gill sans 15p används till underrubrik Rubrik 3 Garamond 12 p fet underrubrik Rubrik 4 Garamond 12 p normal löpande text 5) Bildtext Numreras med kapitel och löpnummer.

15 14 (128) Ex: 2.3.1:1 Text: Garamond 12 p KAPITEL 1 Anvisningar och rutiner 1.1 Styrande dokument Kapitel Allmänna dokument Miljöbalken (SFS 1998:808), samt förordningar. Föreskrifter och allmänna råd från centrala myndigheter. alt LOU Lagen (SFS 1992:1528) om offentlig upphandling samt de med stöd av denna lag utfärdade föreskrifter. PBL Plan- och bygglagen (SFS 1987:10) och Lagar om ändring i plan- och bygglagen. Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 1980:100) PUL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

16 15 (128) Personuppgiftslag (SFS 1998:204) Arkivlagen (SFS 1990:782) s Policy Policy och riktlinjer för upphandling i Upplands Väsby X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Miljöpolicy för Antagen av kommunfullmäktige Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. s författningssamling Arkivreglemente rev pdf.fil Arbetsmiljölagen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Entreprenad och projekterings specifika dokument AB 04 Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Byggandets Kontraktskommitté. ABT 06 X X X X X X X X X X X X X X X X

17 16 (128) Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. Byggandets Kontraktskommitté. ABK 96 Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. Byggandets Kontraktskommitté. AF AMA 07 Administrativa föreskrifter för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Svensk Byggtjänst. Anläggnings AMA 07 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten. Svensk Byggtjänst X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X EL AMA 98 X X X X X Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten. Svensk Byggtjänst. MER 2007 Anläggning Mät- och ersättningsregler anläggningsarbeten. Svensk Byggtjänst RA 07 anläggning Råd och anvisningar till Anläggnings AMA 07 Svensk Byggtjänst X X X X X X X X X X X X X X X X

18 17 (128) Revideringar och kompletteringar i AMA-nytt X X X X X X X X Mängdbeskrivning/formulär till A-prislista Avseende gatu, va-ledningar och belysningsanläggningar. Svensk standard SS Vibration- och stötmätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader. X X X X X X X X Skyddsföreskrifter för grundvattentäkt. X X X X X X X Fastställd av Länsstyrelsen i Stockholms län 25 april Föreskriften kan i sin helhet erhållas av Teknik & fastighet. Förslag till revidering av föreskriften är under bearbetning. Dagvattenpolicy Antagen av kommunfullmäktige september 2001 med bilagor daterad maj Dagvattenpolicyn är en gemensam riktlinje för hanterings av dagvatten inom Oxundaåns avrinningsområde. Policyn är gemensam för följande kommuner: Upplands Väsby, Vallentuna, Sollentuna, Sigtuna och Täby. pdf.fil X X X X X X X X X Renhållningsordning för Upplands Väsby kommun X X X X Fastställd av kommunfullmäktige Miljövårdsprogrammet för Stockholms län 2000 X X X X X X X X X X Miljömål och handlingsprogram för en hållbar storstadsregion.www.ab.lst.se Rekommenderade vägar för farligt gods Länsstyrelsens författningssamling 01FS 2000:198 och 01FS 2001:50. X X

19 18 (128) Riskhänsyn vid samhällsplanering. Rapport 2000:1, beskriver riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods, samt bensinstationer. X X X X X X X X X X Trafik för en Attraktiv Stad, TRAST X X X X Handbok med allmänna råd om gators utformning och standard. Trafikverket och Svenska Kommunförbundet. pdf.fil Vägar och Gators Utformning, VGU X X X X Publikation 2004:80. Ett hjälpmedel för utformning av vägar och gator som ges ut gemensamt av Trafikverket och Svenska kommunförbundet. ATB VÄG 2004 X X X X Trafikverkets krav på vägkonstruktion. Gäller från Gator för alla X X X X X X En idé skrift om tillgänglighet för gående Svenska Kommunförbundet. Riktlinjer för busshållplatsers standard och tillgänglighet (RAP 1999:0388) X X Riktlinjer avsedda för både det statliga och kommunala vägnätet inom Stockholms län. Åtgärdskatalog för högre trafiksäkerhet med vägutformning och reglering i tätort. X X Svenska Kommunförbundet.

20 19 (128) I valet & kvalet X X X Handbok för val av beläggningsåtgärd. Svenska Kommunförbundet. Topp & Belägg X X X Beläggningsunderhåll på lågtrafikerade gator. Svenska Kommunförbundet. Helgjutna lösningar X X X Betong på utsatta platser. Svenska Kommunförbundet. Helgjutna resultat X X X Erfarenheter från betonggjutning och förslag. Svenska Kommunförbundet. Tillbaka till stenålder Handbok i stensättning. Svenska Kommunförbundet. Funktionskrav på beläggning. Ett nytt sätt att upphandla gatubeläggning. Svenska Kommunförbundet. X X Tillgänglig stad X X En idéskrift om mål, strategier och arbetssätt när kommunen upprättar en tillgänglighetsplan för trafiknät. Svenska kommunförbundet. Bära eller brista Handbok om tillståndsbedömning av belagda gator och vägar. Svenska kommunförbundet.. Markerat X

21 20 (128) Vägmarkeringar för säkerhet krav, marknad och upphandling Svenska kommunförbundet. Trafiknätanalys X X Trafiknätanalys - Upplands Väsby. pdf.fil Åtgärdsprogram X X Åtgärdsprogram för trafikmiljön i Upplands Väsby kommun. pdf.fil SL-Policy X X Beträffande hastighetsdämpande åtgärder. RIBUSS-04 X X Riktlinjer för utformning av gator och vägar med hänsyn till busstrafik Stockholms Lokaltrafik AB. Ett samhälle för alla X X handikapplan Övergripande policy. VA specifika dokument Samtliga publikationer utgivna av Svenskt Vatten. Uppskattning av regnintensitet och varaktigheter. Beräkning av dagvattenvolymer och ledningsdimensioner. X X Mängdbeskrivning/formulär till A-prislista X X X X Avseende gatu, va-ledningar och

22 21 (128) belysningsanläggningar. Svensk standard SS Vibration- och stötmätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader. Skyddsföreskrifter för grundvattentäkt. Fastställd av Länsstyrelsen i Stockholms län 25 april Föreskriften kan i sin helhet beställas från Teknik & fastighet. Förslag till revidering av föreskriften är under bearbetning. X X Park specifika dokument Skötsel Se kapitel 12.3 X Svensk Standard X SS-EN 1176 (1 7) och SS-EN 1177 Säkerhetsnormer för lekredskap. Policy för trädfällning på kommunal parkeller naturmark Antagen av stadsbyggnadsnämnden den 16 juni Faställande av kulturvärden för träd, tekniska nämnden , 32 Anvisningar för skydd av träd vid ledningsdragning. Konstbyggnader specifika dokument X X Bro 2004 Innehåller Trafikverkets krav på broar. Tunnel 2004 Innehåller generella tekniska krav på Trafikverkets vägtunnlar. Belysningsspecifika dokument X X

23 22 (128) Rebel 91 Teknisk beskrivning för anordnande av vägbelysning. Svenska Kommunförbundet och Trafikverket. Elsäkerhetsföreskrifterna Förläggning av rör typ SRN för offentlig belysning enligt ELSÄK FS 2004 EBR Konstruktionsstandard Schakt för belysningskablar, kabelförläggning max 145 kv KJ 41:99 gäller. Licens kan tecknas i elektroniskt format Luftarbeten med belysningskablar typ Alus och konstruktioner. EBR Hängspiralledning 0.4 kv Alus gäller. Svensk standard Luftledningskorsning, starkströmsledning högst 600 V, över allmän väg. Svensk standard SS gäller. Ifråga om starkströmsanläggningens utförande och skötsel skall utöver vad som följer av ellagen (1997:857), förordningen (1957:601) om elektriska starkströmsanläggningar (starkströmsförordningen) och Elsäkerhetsverkets föreskrifter gälla. X X X X X Trafikspecifika dokument Vägmärkesförordningen 1978:1001 (VMF) Föreskrifter, råd och anvisningar finns i f. d. Trafiksäkerhetsverkets Regler om vägmärken X X

24 23 (128) och trafik (RVT). Både VMF och RVT skall tillämpas. Handbok arbete på väg Blankett TA-plan Utmärkt! Säkerhetsanordningar och utmärkning vid gatuarbeten. Svenska Kommunförbundet. X X X Miljöspecifika dokument Svensk standard X X X SS Vibration- och stötmätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader. Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). X X X X X X X X X X Vägtrafikbuller X X X Nordisk beräkningsmodell, reviderad Rapport 4653 Naturvårdsverket. Miljövårdsprogrammet för Stockholms län 2000 X X X X X X X X X X Miljömål och handlingsprogram för en hållbar storstadsregion. Bullerpolicy Se Strategisk Kommunplan för Upplands Väsby kommun. X X X X X X X X X X

25 24 (128) Generella riktlinjer för förorenad mark X X X X X X X Rapport Naturvårdsverket. Bedömningsgrunder för förorenade massor X X X X X X X Svenska Renhållningsverksföreningen (RVF) Utveckling 02:09 Att hantera stenkolstjära- storstädernas överenskommelse. X X X X X X X Rutiner för asfaltshantering i äldre beläggningar. 2003:57. Svenska kommunförbundet. På väg igen X X X X X X X Återvinning av asfalt. Svenska Kommunförbundet. Vägen tillbaka Mellanlagring av asfalt. Svenska Kommunförbundet. Sunt och tunt Återvinning av asfalt med kallteknik på lågtrafikerade gator. Svenska Kommunförbundet. Väghållningens JURIDIK Svenska Kommunförbundet. Kapitel 17 Ianspråkstagande av gatu- och vägområde för annat ändamål. X Tillstånd/Upplåtelsespecifika dokument Jordabalken 7-13 kap s författningssamling (UVKF) X X

26 25 (128) Taxa för upplåtelse av allmän plats Ledning för grävning Minska störningar vid arbete i allmän mark. Svenska Kommunförbundet. Lokala Schaktanvisningar Blankett schakttillstånd X X X

27 26 (128) 1.2 Rutiner vid förstudie, planläggning och genomförande Teknik & fastighet och stadsbyggnadskontoret (SBK) är normalt deltagare i stegen Förstudie och Planläggning. Stadsbyggnadskontoret sköter förprojektering av ingående gator i steget Planläggning. Under steget Genomförande är projektering och byggledning moment där normalt är projektledare eller i samband med exploateringsprojekt svarar för kontroll och mottagande av kommunala exploateringsanläggningar. Ansvarsfördelning Ny detaljplan: I detaljplanegruppen finns representanter från stadsbyggnadskontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret och teknik & fastighet. Teknik & fastighet granskar VA och gator, driftsynpunkter och renhållningssynpunkter. Vid det första genomförandemötet (startmöte för detaljprojektering) bör en avstämning ske. Inom område för gällande plan: Teknik & fastighet bör förvarna i god tid om att projektet är på gång och omfattningen av det. Ansvaret ligger på teknik & fastighet att förse SBK med material Materialet bör tas fram i ett tidigt skede av projekteringsprocessen, minst ca 2-3 månader innan byggstart. Teknik & fastighet samarbetar med annan berörd förvaltning om information till fastighetsägaren vad det gäller släntintrång. Här nedan följer en kortfattad beskrivning av de olika projektstegen från planering till förvaltning. Planförfaranden (Förstudie och Planläggning) I samband med ansökan om planläggning skrivs ett förslag till kommunstyrelsen för beslut om ett programuppdrag eller ett detaljplaneuppdrag. Planprocessen omfattar ett antal moment som avslutas med beslut i byggnadsnämnden. Skisser och utredningar, Samråd, Utställning, och antagande i kommunstyrelsen. I utredningsskedet för varje detaljplanärende ingår en översiktlig planering av trafiklösningar, grundundersökningar, förprojektering av gata och VA. Planarbetet omfattar beskrivning av befintliga förhållanden, framställning av plankarta med bestämmelser, beskrivning av förslaget med genomförandebeskrivningar och fastighetsförteckning. I utredningsskedet ska dessa moment ingå: Översiktlig planering Trafiklösningar Förprojektering av gata och VA där även eventuella markinlösen eller släntintrång skall redovisas. Grundundersökningar

28 27 (128) Så fort planen vunnit laga kraft skickas den till SBK för planering av genomförandet. Detta skede omfattar produktionsplaner, markinlösen och släntintrång samt förhandlingar med lämpliga exploatörer och budgetuppskattningar. Markinlösen Om kommunen behöver ta enskild/privat mark i anspråk för utbyggnad av kommunala gator (eller annan kommunal anläggning) skall kommunen med stöd av detaljplan i första hand förhandla med markägaren om köp av hel eller del av fastighet avseende det markområde som berörs. Om kommunen inte kan komma överens med markägaren så kan kommunen med stöd av fastställd detaljplan, i sista hand tvångsinlösa marken. Tillträdet till marken regleras i den fastighetsbildningsförrättning som hanteras av lantmäterimyndigheten. (Marken får inte tas i anspråk innan förrättningen är avslutad eller beslut om förhandstillträde medgivits. Ansökan om förrättning kan inte göras innan detaljplanen vunnit laga kraft). Släntintrång Vid nybyggnad av gata kan slänt in på privat fastighet behöva anläggas. Kommunen behöver inte alltid lösa in marken enligt nedan men rättigheten för slänten behöver regleras i ett servitutsavtal. Kommunen har ingen automatisk rätt att anlägga slänt in på privat fastighet. Gatans behov av slänt kan markeras i detaljplanens plankarta, vilket ger kommunen en rättighet att, om ingen frivillig uppgörelse kan göras, tvångsmässigt ta marken i anspråk. Ersättningsfrågan löses genom avtal eller förrättning. Om det ej finns stöd för slänt i detaljplan (z-område) finns inget stöd för att tvångsmässigt ta mark i anspråk. Genomföranden Teknik & fastighet initierar egna projekt inom sitt förvaltningsområde eller följer den produktionsplan med tillhörande budget för utförande. Teknik & fastighet utser en projektansvarig (se punkt 1.3). Utsedd projektansvarig upprättar en tidplan för projektets genomförande. Tidplanen skall omfatta följande punkter: Kortfattad beskrivning Upphandling av konsult/projektör Detaljprojektering och upprättande av förfrågningsunderlag Utvärdering och upphandling av entreprenör Genomförande av entreprenad Överlämnande till berörd förvaltare Se även 1.3 Projektering (se även pkt 1.3) Teknik & fastighet projektansvarige upprättar en kortfattad uppdragsbeskrivning och genomför anbudsförfaranden

29 28 (128) Uppdragen ska beskrivas kortfattat (en till tre veckor) och lämpliga konsulter tillfrågas för anbud i enlighet med (LOU) lagen om offentlig upphandling. Lämplig tid mellan förfrågningsutskick och anbudsöppnande 4-6 veckor beroende på objektets omfattning. Konsultupphandling / Utvärderingsmetod. Anbuden värderas och förhandlingar med konsulten börjar. Se vidare kommunens upphandlingsmetod i intranätet. Projekteringsstart Projektansvarige sammankallar projektets berörda parter (ledningsägare mm) Projektorganisation bildas och detaljerad tidsplan för projektering upprättas Utredning Kompletterande undersökningar och utredningar utförs i samarbete med konsulten. Projektering På projekteringsmötena samordnas projektets berörda parter. Granskning Projektansvarige fördelar handlingarna till berörda inom teknik & fastighet för granskning (en till fyra veckor). Godkännande Handlingarna godkänns efter att granskningssynpunkterna har införts i handling. Kostnadskalkyl Ny kostnadskalkyl upprättas enligt framtagen handling. Kontroll mot budget för eventuell justering av projekt eller budget.

30 29 (128) Projekteringstider Uppskattad kortaste respektive längsta tid beroende på projektets omfattning. Förfrågningsunderlag Anbudstid Utvärdering & upphandling Projektstart Detaljplanering Granskning 12 veckor Godkännande av handling Upprättande ny kostkalkyl Veckor Byggande Anbudsförfaranden och utvärdering Teknik & fastighet projektansvarige upprättar en kortfattad projektbeskrivning och genomför anbudsförfarandet enlig pkt 1.4 och 1.5. Projektansvarige annonserar anbudsförfrågan i anbudsjournalen i enlighet med (LOU) lagen om offentlig upphandling. Lämplig tid mellan förfrågningsutskick och anbudsöppnande 4-6 veckor beroende på objektets omfattning. Förfrågningsunderlaget finns att hämta på Upplands Väsby kommuns hemsida: Entreprendsupphandling/Utvärdering Anbuden utvärderas och entreprenör antas. Tilldelningsbeslut och utvärdering skickas till anbudsgivarna. Efter överklagandetidens utgång (10 dagar) kallas antagen entreprenör till upphandlingsmöte. Upphandlingsmöte Genomgång av anbudet där förändringar införs i ett uppgörelseprotokoll som utgör entreprenadkontraktet. Entreprenadstart (se pkt 1.6) Startmöte På startmöte redovisar entreprenören handlingar som åberopats i AF för godkännande. Byggledaren och entreprenören utför syn av entreprenadområdet innan arbetena påbörjas.

31 30 (128) Byggledning/ Projektuppföljning (se även pkt 1.6) Byggledaren utför regelbunden kontroll av entreprenadens utförande samt håller byggmötena där avstäms tidplan, ekonomi, avvikelser och förändringar, kontroller och provningsresultat. Relationshandlingar Relationshandlingar överlämnas av Entreprenören enligt AF för godkännande innan slutbesiktning. (se även pkt 1.9) Godkännande av entreprenad (se pkt 1.6) Vid slutbesiktning mellan parterna kallas även förvaltaren. Vid slutbesiktning fastställs om entreprenaden godkänds. Vid godkänd slutbesiktning övergår projektet till övertagande och garantitiden börjar gälla. Garantitidens längd framgår av AF. Projektövertagande Projektansvarig sammanställer och redovisar projektet, samt överlämnar till förvaltaren enligt pkt 1.10 Garantitid Under garantitiden bevakar projektledaren projektet och rapporterar eventuella fel och brister till entreprenören. Garantitiden avslutas med en garantibesiktning. Vid godkänd garantibesiktning avslutas entreprenaden och projektets säkerhet överlämnas till entreprenören. Projektavslut enligt pkt 1.6 Projektledaren arkiverar projektets dokumentation. Projekt och entreprenader 1.3 Rutiner vid projekteringsstart och avslut Då ett projektuppdrag lämnats till teknik & fastighet ska en projektledare utses. Projektledaren gör en avstämning mot detaljplanen och sammanställer vilka åtgärder som ska genomföras och omfattningen av dessa samt: sammanställer ett underlag för upphandling/beställning av konsultarbete meddelar de som blir berörda av projektet upphandlar konsulttjänster och leder konsultarbetet. Det är viktigt att alla handlingar som upprättas på beställning av kommunen blir beställarens egendom. OBS! Detta är ett avtalbart avsteg från bestämmelserna i såväl ABK 96 som i lagarna om upphovsrätt och mönsterskydd.

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER 1.1 LEDANDE DOKUMENT 1.2 PLEXMAN 1.3 RUTIN GENOMFÖRANDEPROCESSEN 1.4 RUTIN PLANPROCESSEN 1.5 RAMAVTAL 1.6 RELATIONSHANDLINGAR 1.7 RELATION MELLAN GATUAVDELNINGARNA 1.8 UPPFÖLJNING

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar:

Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar: ESKILSTUNA KOMMUN Checklista, Projekteringsskedet Stadsbyggnadsförvaltningen Projektnamn: Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör Ekonomi: Ange Kalkylsumma + oförutsett och

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering

Riktlinjer för informationshantering Styrdokument, riktlinjer Stöd & Process 2013-11-04 Ronja Krische 08-590 977 04 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:443 ronja.krische@upplandsvasby.se Riktlinjer för informationshantering Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/...

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/... Page 1 of 6 Tillbaka 9.3 Regler och riktlinjer Diverse administrativa verksamhetsriktlinjer: Arkivreglemente för Göteborgs stad Arkivreglemente för Göteborgs stad (H 1999:3, P 1999-01-28, 4, H 2000:123,

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Fastighetsavdelningen Tekniska kontoret

Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Fastighetsavdelningen Tekniska kontoret 1(9) PROJEKTPLAN SPORTHALL Fastighet: Danderyd 3:165 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden AVSLUTSSKEDE (Underlag till förvaltning) Beslutad 2009-12-16 Upprättad 2014-04-28 Reviderad Tel 08-568 910 00 Box

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22 ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2012-11-22 INNEHÅLL 1 LEVERERA ARKIV TILL REGIONARKIVET... 3 1.1 FINNS DET NÅGON LEVERANSPLIKT?...

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler Att fastställa arkivansvar

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse + Bilaga Stöd&Process/Kanslienheten 2013-10-07- Mikael.Bonnevier 08-590 970 33 Dnr Fax 08-590 733 40 Mikael.Bonnevier@upplandsvasby.se Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller

Läs mer

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 1(9) Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820 Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 Innehållsförteckning 1. Offentlighetsprincipen 2 2. Allmänna handlingar

Läs mer

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer!

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! Mängden information i världen fördubblas var sjätte månad. Vi ägnar upp emot 60% av vår arbetstid åt att återställa, ändra och leta efter

Läs mer

grävning i allmän mark

grävning i allmän mark Lokala anvisningar för grävning i allmän mark Innehåll Gemensamma förutsättningar...2 Tillstånd...2 Förbesiktning...2 Ledningsförläggning...2 Arbetsplatsinformation...2 Schakter, transporter, renhållning

Läs mer

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Tjänsteskrivelse 2013-04-27 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Liljebjörn Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Sammanfattning Inspektion består bland annat av

Läs mer

Teknisk handbok Kartor och ritningar

Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar... 1 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektering ritteknik... 2 2.1. Höjd och

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Antagen av Kommunstyrelsen: 2013-03-14 52 Riktlinjer 2 Innehåll Inledning.. 3 Varför registrera och diarieföra... 3 Registrator..

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2013-05-15 Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 arkivreglemente för Göteborgs Stad. Den har till uppgift

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF INSTRUKTION 1 (9) Datum Sven-Åke Lagerkvist, 0221-670010 sven-ake.lagerkvist@vmkfb.se PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF Inledning Västra Mälardalens Kommunalförbund har med sin nuvarande

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Enheten Verksamhetsstöd, stab Åsa Dryselius, jurist 2014-07-01 Dnr 516-07-10 Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING I 1. Styrdokument inom kommunikationsområdet 1

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

Förslag. Lagar och förordningar

Förslag. Lagar och förordningar Förslag Introduktion till Dokumenthanteringsplan 2015 En väl planerad dokumenthantering är förutsättningen för att förmedla information inom organisationen effektivt, underlätta allmänhetens insyn och

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 1 (8) E-Lin projektet 2014-06-05 Riktlinjer Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Ansvar... 4 Systemupphandling... 4 Gallring... 5 Informationssäkerhet...

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Förfrågningsunderlag (anbudsförfrågan)

Förfrågningsunderlag (anbudsförfrågan) Förfrågningsunderlag (anbudsförfrågan) Koppla tillbaka till rollerna. och händelseförloppet Förstudie Behovsanalys Projektering Beslutsunderlag Upphandling Förfrågningsunderlag Upphandlingsförfarande Entreprenadform

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad?

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Välkommen till en fördjupningskurs om arkiv- och ärendehantering. Program: 13:00-14:00 Ansvarsfördelning, utlämnande och PUL 14:00-14:30 Paus 14:30-15:30 Informationssäkerhet

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.6 Lokalförsöjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde 2.Stödjande

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Arbete på kommunala gator

Arbete på kommunala gator Arbete på kommunala gator Hur garanterar vi trafiksäkerhet och framkomlighet och hur försäkra vi oss om en tillfredställande arbetsmiljö Hur ser det ut. Statliga vägnätet Kommunala gatunätet VAKT Bättre

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 10 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Ledning för grävning i Tyresö (LÄNK) 2010-03-30,

Läs mer

Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Allmänt om allmänna handlingar Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 Ärendehanteringsprojektet 2011-01-01 infördes en ny organisation i kommunen för såväl politiker som tjänstemän. Det innebär bland annat att samtliga kommunsekreterare

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar 1 INLEDNING En kommungemensam handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handboken innehåller anvisningar om hur Härnösands

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

MALL AVSEENDE PROCESSKARTLÄGGNING AV KARLSKRONA KOMMUNS SAMLADE VERKSAMHET.

MALL AVSEENDE PROCESSKARTLÄGGNING AV KARLSKRONA KOMMUNS SAMLADE VERKSAMHET. Handläggare Er beteckning Datum Telefon Vår beteckning 2012-07-05 MALL AVSEENDE PROCESSKARTLÄGGNING AV KARLSKRONA KOMMUNS SAMLADE VERKSAMHET. Bakgrund Riksarkivets (RA) fattade 2009 beslut om en övergång

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Styrdokument Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Antagen av kommunfullmäktige, 280 Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 2 (5) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Teknisk handbok för mark-, gatu- och va-arbeten inom Trosa kommun

Teknisk handbok för mark-, gatu- och va-arbeten inom Trosa kommun 2014-01-21 Teknisk handbok för mark-, gatu- och va-arbeten inom Trosa kommun Huvudbok www.trosa.se Innehållsförteckning INLEDNING... 4 Bestämmelser... 4 Struktur och status... 4 Uppdatering... 4 1 UTREDNINGSFAS...

Läs mer

Teknisk handbok för mark-, gatu- och va-arbeten inom Trosa kommun

Teknisk handbok för mark-, gatu- och va-arbeten inom Trosa kommun 2014-01-21 Teknisk handbok för mark-, gatu- och va-arbeten inom Trosa kommun Huvudbok www.trosa.se Innehållsförteckning INLEDNING... 4 Bestämmelser... 4 Struktur och status... 4 Uppdatering... 4 1 UTREDNINGSFAS...

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 augusti 2014 AN-2014/271.184 1 (3) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 Lars.Axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avgift

Läs mer

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 10 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Duvner Sara Landström Huss Maria Datum 2014-04-01 Diarienummer KSN-2014-0323 Kommunstyrelsen Öppna data i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer