TEKNISK HANDBOK UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISK HANDBOK UPPLANDS VÄSBY KOMMUN"

Transkript

1 1 (128) TEKNISK HANDBOK UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

2 Revidering Teknisk handbok Datum: Nytt höjdsystem 4 feb 2013 Från och med den 4 februari används höjdsystemet RH2000 i Upplands Väsby (tidigare användes RH00). Alla leveranser av relationshandlingar och arbetshandlingar skall vara i höjdsystemet RH2000 om ej annat begärs. De sidor som berörs i den tekniska handboken är: Sid. 37 kapitel 1.9 Relationsritningar Sid. 68 kapitel Inmätningar gick över till rikets nya höjdsystem RH2000 den 4 februari Det nya systemet RH2000 har en annan utgångshöjd än det gamla höjdsystemet RH00. I Upplands Väsby är höjder som anges i RH cm högre än i det gamla höjdsystemet. Skillnaden är så pass stor att den måste beaktas vid alla projekteringar och byggen m.m. Det är mycket viktigt att hålla reda på vilket höjdsystem som en höjduppgift tillhör. På alla kartor, filer och handlingar som innehåller höjduppgifter ska det alltid framgå vilket höjdsystem som avses. I annat fall kan missförstånd lätt uppstå, vilket kan leda till att en ny byggnad hamnar för högt eller för lågt. Det går inte att se enbart på en höjdsiffra eller höjdkurva vilket system den tillhör. Genväg till Teknisk handbok på Upplandsvasby.se Mer information om bytet av höjdsystemet på Upplandsvasby.se Kontakt: Kontoret för Samhällsbyggnad, Kart- och GIS-enheten, Upplands Väsby Besök: Drabantvägen 9, telefon Epost:

3 2 (128) INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 0 ALLMÄNT 0.0 Visionen för Upplands Väsby 0.1 Inledning 0.2 Målsättning 0.3 Avsikt 0.4 Revidering 0.5 Läsanvisningar 0.6 Tillgänglighet 0.7 Praktiska tillämpningar 0.8 Regler och bestämmelse s regler Skrivregler KAPITEL 1 ANVISNINGAR OCH RUTINER 1.1 Styrande dokument 1.2 Rutiner vid förstudie och planläggning 1.3 Rutiner vid projekteringsstart och avslut 1.4 Förfrågningsunderlag 1.5 Upphandling 1.6 Rutiner vid entreprenadstart och avslut 1.7 Ritningar 1.8 Ritteknik 1.9 Relationshandlingar 1.10 Överlämnande till driftenheten 1.11 Uppföljning

4 3 (128) 1.12 Ärendehantering Generella råd om registrering av allmänna handlingar Lagliga krav Ärendepolicy 1.13 Arkiv Gallra Rensa Arkivera Dokumenthanteringsplan KAPITEL 2 GATUBYGGNAD 2.1 Styrande dokument 2.2 Dimensioneringsförutsättningar 2.3 Typsektioner 2.4 Kantstöd Rivning av kantstöd Anläggning av kantstöd Markbeläggningar av gatsten, betongmarkplattor, betongmarksten, marktegel od Gatsten Betongmarkplattor, betongmarksten och marktegel Kullersten 2.5 Cirkulationsplatser Dimensionering Belysning Utsmyckning Överkörbar yta 2.6 Busshållplatser Styrdokument

5 4 (128) Policy Lokalisering Utformning Utrustning/underhåll Samråd Överbyggnadskonstruktion 2.7 Trafiksäkerhetsåtgärder Styrdokument Gupp Avsmalningar 2.8 Trafikhinder Räcken Stängsel Bilspärrar Pollare Trafikfållor 2.9 Tomtinfarter Lutning Kantstöd Sikt Garage / Carport 2.10 Beläggning Styrande dokument Val av beläggning 2.11 Rutiner för Väg- och gatuprojektering Planer Sektioner Profiler KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Styrande dokument

6 5 (128) 3.2 VA projektering 3.3 Förundersökningar Geoteknik Befintliga ledningar, El, tele, fjärrvärme Inmätningar 3.4 Projektering Massdisposition Mängdbeskrivning Administrativa föreskrifter Vattenledningar Spillvattenledningar Dagvattenledningar Dagvattenbrunnar Servisledningar och anordningar inom fastigheten 3.5 Redovisningar Beskrivningar Ritningar 3.6 Arbete inom skyddsområden Åtgärdskrav Skyltning 3.7 Pumpstationer Inredning Pumpsump Pumpar Anslutning El och Tele Automatikutrustning Dokumentation 3.8 Granskning Leverans för granskning 3.9 Digitalformat Filformat/filstruktur

7 6 (128) 3.10 Relationsritningar Inmätning, anvisning Leveransform KAPITEL 4 DAGVATTEN 4.1 Styrande dokument 4.2 Dagvatten Mål för dagvattenhanteringen inom Oxundaåns vattenvårdssamarbete Riktlinjer för omhändertagande av dagvatten på allmän platsmark Riktlinjer för omhändertagande av dagvatten på kvartersmark Riktlinjer för avledning av dagvatten från större trafikytor. KAPITEL 5 ÖVRIG INFRASTRUKTUR 5.1 Kontaktpersoner 5.2 Samlingskarta KAPITEL 6 PARK 6.1 Styrande dokument 6.2 Anläggning av vegetationsytor Gräsytor Planteringsytor Träd Värdeavdrag Vite

8 7 (128) 6.3 Anläggning av hårdgjorda ytor 6.4 Anläggning av lekytor 6.5 Utrustning 6.6 Skötsel och underhåll Skötsel av vegetationsytor under garantididen Skötsel och underhåll av kommunala anläggningar 6.7 Tillstånd gällande privat brukande av kommunens mark 6.8 Policy för trädfällning på kommunens mark KAPITEL 7 KONSTBYGGNADER 7.1 Styrande dokument 7.2 Broar och tunnlar 7.3 Trappor 7.4 Stödmurar KAPITEL 8 BELYSNING 8.1 Styrande dokument 8.2 Ledningar 8.3 Kabelskydd 8.4 Fundament 8.5 Stolpar 8.6 Armaturer 8.7 Ljuskällor 8.8 Drift 8.9 Besiktning

9 8 (128) KAPITEL 9 TRAFIK 9.1 Styrande dokument 9.2 Allmänt Vägmärken Vägmarkeringar Gatunamnskyltar 9.3 Föreskrifter och beslut Tillfälliga trafikföreskrifter Lokala trafikföreskrifter 9.4 Vägarbete Allmänna bestämmelser Påföljder Trafikanordningsplaner Riktvärden för trafikbuller Vibrationer 9.5 Sikt 9.6 Övergångsställen Utformning 9.7 Parkering Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Regler om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Övervakning 9.8 Trafiksignaler 9.9 Trafikräkning 9.10 Trafiknätsanalys

10 9 (128) KAPITEL 10 MILJÖ 10.1 Styrande dokument 10.2 Riktvärden för vägtrafikbuller 10.3 Vibrationer 10.4 Miljöklassning 10.5 Asfalt 10.6 Markföroreningar 10.7 Miljökonsekvenser och miljöpåverkan KAPITEL 11 UPPLÅTELSE, TILLSYN OCH AVTAL 11.1 Styrande dokument 11.2 Schakttillstånd 11.3 Gatubesiktning i samband med nybyggnad på fastighet 11.4 Reklamplats 11.5 Enskilda vägar

11 10 (128) KAPITEL 0 Allmänt 0.0 Visionen för Upplands Väsby Den vackra kommunen, där framtid och forntid möts. Upplevelserik, öppen och trygg. Vägen till framgång ligger i att vi gemensamt stärker kommunens attraktivitet och varumärke genom att utveckla bra boendemiljöer och den gemensamma välfärden. Ett systematiskt kvalitetsarbete införs därför i kommunen med målet att nomineras till årets kvalitetskommun Hela kommunkoncernen är sedan juni 2010 miljöcertifierad enligt ISO För att säkerställa den gemensamma välfärden behöver Upplands Väsby växa. Ett hållbart byggande med ett stort och varierande utbud, både om man vill bo i stadsmiljö eller naturnära ska detta kunna erbjudas. Framtidens Väsby har en skola med fokus på kunskap, trygga miljöer och ett väl utvecklat samarbete med närings-, kultur- och föreningsliv. Under 2012 kommer arbete att genomföras för att utveckla visionen om Upplands Väsby. 0.1 Inledning Teknik & fastighet har utarbetat en Teknisk handbok som omfattar de verksamheter tekniska nämnden ansvarar för inom den tekniska avdelningen. Handboken är en första produkt av ett samarbete över förvaltningsgränserna i. Statusen hos Tekniska handbokens dokument är entydig, kommande utgåvor skall vara formellt beslutade för att vara gällande. Tekniska handboken fastställdes av tekniska nämnden att gälla från och med Senare utförda ändringar se 0.4 Revideringar. 0.2 Målsättning Målsättningen med Teknisk handbok är att skaffa en mer enhetlig hantering av kommunens tekniska verksamheter. Där inget annat anges gäller lagar, förordningar och branschöverenskomna bestämmelser och anvisningar samt i vissa fall kommunspecifika krav.

12 11 (128) 0.3 Avsikt Avsikten med handboken är, att den skall användas som styrmedel för projektering och upphandling samt ett hjälpmedel för egna insatser. Den bör därför förankras genom beslut i teknik- och fastighetsutskottet Revidering Tekniska handboken skall kontinuerligt uppgraderas. Chefen för tekniska enheten ansvarar och samordnar för att det årligen görs en revision av dokumenten. Varje handläggare har ett eget ansvar för sitt område och meddela förändringar och att utvärdera erfarenheter från verksamheten för att kontinuerligt utveckla dokumenten. Chefen för tekniska enheten sammanställer förändringsförslagen och förankrar dessa hos teknik- och fastighetsutskottet för beslut. Revidering 1 Handboken har nu funnits i 1 år och en första revidering är utförd och beslutad av tekniska nämnden att gälla från och med Revidering 2 Handboken har nu funnits i 2,5 år och en andra revidering är utförd och beslutad av tekniska nämnden att gälla från och med Revidering 3 Handboken har nu funnits i 5 år och en tredje revidering är utförd och beslutad av kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott att gälla från och med Läsanvisningar s Tekniska handbok består av tolv kapitel. Strukturen varierar mellan de olika kapitlen, beroende på innehåll och olika arbetssätt inom olika verksamhetsområden. Struktur i de olika kapitlen kan komma att förändras allt eftersom nyheter, kompletteringar och användningserfarenheter motiverar detta. I de avsnitt där AMA koder använts, har typsnitt och utformning använts för den aktuella texten enligt instruktion från AMA Tillgänglighet

13 12 (128) Handboken är anpassad efter de nya medier och tekniska möjligheter som finns idag. All information i handboken lagras därför elektroniskt, vilken underlättar revidering. Handboken finns dels tillgänglig på kommunens hemsida men kan även beställas på CD-ROM alternativt i tryckt form, till självkostnadspris. Kontakta teknik & fastighet tel eller via e-post för ytterligare information. 0.7 Praktiska tillämpningar Handboken reglerar både utformning av och innehållet i de handlingar som konsulterna utarbetar för Upplands Väsbys räkning, handlingar som i nästa fas ligger till grund för upphandling och genomförande av entreprenadarbete. Textavsnitt ska alltså kunna fungera dels som bilagor till förfrågningsunderlag och kontrakt, dels som kravspecifikationer till entreprenörer, dels som instruktioner till kontrollanter. Handboken kommer att revideras årligen, minst en gång per år. Användaren skall därför kontrollera att senaste utgåvan används. Om reglerna i Teknisk handbok inte överensstämmer med styrdokumenten, gäller det som står i Teknisk handbok, med undantag för lagar och förordningar. 0.8 Regler och bestämmelser Det finns olika regelsamlingar för hur handlingar ska upprättas och arbeten utföras: Lagar och förordningar Branschöverenskomna regler s egna regler, som innefattar anvisningar i Upplands Väsbys Tekniska handbok s regler Kommunens regler meddelas på tre sätt: Genom hänvisningar till något regelverk, som t ex AMA 98, VGU m fl Genom texterna i s Tekniska handbok. Genom bilagor i Teknisk handbok med detaljanvisningar t ex Skyddsföreskrifter för grundvattenskydd Skrivregler Utgångspunkt: Så här skriver vi i :

14 13 (128) Skrivnormer fastställda av kommunstyrelsekontoret i maj Reviderade maj 1996, januari 2001, mars 2004 och mars Exempel: Styrande dokument (Arial 12 p fet) Två blankrader emellan Ex: Anläggnings AMA 98 (Garamond 12 p fet) En blankrad emellan Administrativa föreskrifter för byggnads- och anläggnings- och installationsentreprenader. Svensk Byggtjänst, Stockholm, (Löpande text Garamond 12 p normal) 1) Precision Skriv ut decimaler för att ange grad av precision där det är viktigt. 2) Förkortningar Sammandragningar Ex: ca, nr, Lokala Trafikföreskrifter (LTF) Avbrytningar Ex: t.o.m, bl.a, t ex 3) Siffror 0 till 12 med bokstäver Större tal, grupperas xxx xxx Decimaltal, använd kommatecken Ex: 12,45 m 4) Rubriker Rubrik 1 Gill sans 18p används till kapitelrubriker Rubrik 2 Gill sans 16 p används till huvudrubrik Rubrik 3 Gill sans 15p används till underrubrik Rubrik 3 Garamond 12 p fet underrubrik Rubrik 4 Garamond 12 p normal löpande text 5) Bildtext Numreras med kapitel och löpnummer.

15 14 (128) Ex: 2.3.1:1 Text: Garamond 12 p KAPITEL 1 Anvisningar och rutiner 1.1 Styrande dokument Kapitel Allmänna dokument Miljöbalken (SFS 1998:808), samt förordningar. Föreskrifter och allmänna råd från centrala myndigheter. alt LOU Lagen (SFS 1992:1528) om offentlig upphandling samt de med stöd av denna lag utfärdade föreskrifter. PBL Plan- och bygglagen (SFS 1987:10) och Lagar om ändring i plan- och bygglagen. Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 1980:100) PUL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

16 15 (128) Personuppgiftslag (SFS 1998:204) Arkivlagen (SFS 1990:782) s Policy Policy och riktlinjer för upphandling i Upplands Väsby X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Miljöpolicy för Antagen av kommunfullmäktige Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. s författningssamling Arkivreglemente rev pdf.fil Arbetsmiljölagen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Entreprenad och projekterings specifika dokument AB 04 Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Byggandets Kontraktskommitté. ABT 06 X X X X X X X X X X X X X X X X

17 16 (128) Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. Byggandets Kontraktskommitté. ABK 96 Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. Byggandets Kontraktskommitté. AF AMA 07 Administrativa föreskrifter för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Svensk Byggtjänst. Anläggnings AMA 07 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten. Svensk Byggtjänst X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X EL AMA 98 X X X X X Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten. Svensk Byggtjänst. MER 2007 Anläggning Mät- och ersättningsregler anläggningsarbeten. Svensk Byggtjänst RA 07 anläggning Råd och anvisningar till Anläggnings AMA 07 Svensk Byggtjänst X X X X X X X X X X X X X X X X

18 17 (128) Revideringar och kompletteringar i AMA-nytt X X X X X X X X Mängdbeskrivning/formulär till A-prislista Avseende gatu, va-ledningar och belysningsanläggningar. Svensk standard SS Vibration- och stötmätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader. X X X X X X X X Skyddsföreskrifter för grundvattentäkt. X X X X X X X Fastställd av Länsstyrelsen i Stockholms län 25 april Föreskriften kan i sin helhet erhållas av Teknik & fastighet. Förslag till revidering av föreskriften är under bearbetning. Dagvattenpolicy Antagen av kommunfullmäktige september 2001 med bilagor daterad maj Dagvattenpolicyn är en gemensam riktlinje för hanterings av dagvatten inom Oxundaåns avrinningsområde. Policyn är gemensam för följande kommuner: Upplands Väsby, Vallentuna, Sollentuna, Sigtuna och Täby. pdf.fil X X X X X X X X X Renhållningsordning för Upplands Väsby kommun X X X X Fastställd av kommunfullmäktige Miljövårdsprogrammet för Stockholms län 2000 X X X X X X X X X X Miljömål och handlingsprogram för en hållbar storstadsregion.www.ab.lst.se Rekommenderade vägar för farligt gods Länsstyrelsens författningssamling 01FS 2000:198 och 01FS 2001:50. X X

19 18 (128) Riskhänsyn vid samhällsplanering. Rapport 2000:1, beskriver riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods, samt bensinstationer. X X X X X X X X X X Trafik för en Attraktiv Stad, TRAST X X X X Handbok med allmänna råd om gators utformning och standard. Trafikverket och Svenska Kommunförbundet. pdf.fil Vägar och Gators Utformning, VGU X X X X Publikation 2004:80. Ett hjälpmedel för utformning av vägar och gator som ges ut gemensamt av Trafikverket och Svenska kommunförbundet. ATB VÄG 2004 X X X X Trafikverkets krav på vägkonstruktion. Gäller från Gator för alla X X X X X X En idé skrift om tillgänglighet för gående Svenska Kommunförbundet. Riktlinjer för busshållplatsers standard och tillgänglighet (RAP 1999:0388) X X Riktlinjer avsedda för både det statliga och kommunala vägnätet inom Stockholms län. Åtgärdskatalog för högre trafiksäkerhet med vägutformning och reglering i tätort. X X Svenska Kommunförbundet.

20 19 (128) I valet & kvalet X X X Handbok för val av beläggningsåtgärd. Svenska Kommunförbundet. Topp & Belägg X X X Beläggningsunderhåll på lågtrafikerade gator. Svenska Kommunförbundet. Helgjutna lösningar X X X Betong på utsatta platser. Svenska Kommunförbundet. Helgjutna resultat X X X Erfarenheter från betonggjutning och förslag. Svenska Kommunförbundet. Tillbaka till stenålder Handbok i stensättning. Svenska Kommunförbundet. Funktionskrav på beläggning. Ett nytt sätt att upphandla gatubeläggning. Svenska Kommunförbundet. X X Tillgänglig stad X X En idéskrift om mål, strategier och arbetssätt när kommunen upprättar en tillgänglighetsplan för trafiknät. Svenska kommunförbundet. Bära eller brista Handbok om tillståndsbedömning av belagda gator och vägar. Svenska kommunförbundet.. Markerat X

21 20 (128) Vägmarkeringar för säkerhet krav, marknad och upphandling Svenska kommunförbundet. Trafiknätanalys X X Trafiknätanalys - Upplands Väsby. pdf.fil Åtgärdsprogram X X Åtgärdsprogram för trafikmiljön i Upplands Väsby kommun. pdf.fil SL-Policy X X Beträffande hastighetsdämpande åtgärder. RIBUSS-04 X X Riktlinjer för utformning av gator och vägar med hänsyn till busstrafik Stockholms Lokaltrafik AB. Ett samhälle för alla X X handikapplan Övergripande policy. VA specifika dokument Samtliga publikationer utgivna av Svenskt Vatten. Uppskattning av regnintensitet och varaktigheter. Beräkning av dagvattenvolymer och ledningsdimensioner. X X Mängdbeskrivning/formulär till A-prislista X X X X Avseende gatu, va-ledningar och

22 21 (128) belysningsanläggningar. Svensk standard SS Vibration- och stötmätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader. Skyddsföreskrifter för grundvattentäkt. Fastställd av Länsstyrelsen i Stockholms län 25 april Föreskriften kan i sin helhet beställas från Teknik & fastighet. Förslag till revidering av föreskriften är under bearbetning. X X Park specifika dokument Skötsel Se kapitel 12.3 X Svensk Standard X SS-EN 1176 (1 7) och SS-EN 1177 Säkerhetsnormer för lekredskap. Policy för trädfällning på kommunal parkeller naturmark Antagen av stadsbyggnadsnämnden den 16 juni Faställande av kulturvärden för träd, tekniska nämnden , 32 Anvisningar för skydd av träd vid ledningsdragning. Konstbyggnader specifika dokument X X Bro 2004 Innehåller Trafikverkets krav på broar. Tunnel 2004 Innehåller generella tekniska krav på Trafikverkets vägtunnlar. Belysningsspecifika dokument X X

23 22 (128) Rebel 91 Teknisk beskrivning för anordnande av vägbelysning. Svenska Kommunförbundet och Trafikverket. Elsäkerhetsföreskrifterna Förläggning av rör typ SRN för offentlig belysning enligt ELSÄK FS 2004 EBR Konstruktionsstandard Schakt för belysningskablar, kabelförläggning max 145 kv KJ 41:99 gäller. Licens kan tecknas i elektroniskt format Luftarbeten med belysningskablar typ Alus och konstruktioner. EBR Hängspiralledning 0.4 kv Alus gäller. Svensk standard Luftledningskorsning, starkströmsledning högst 600 V, över allmän väg. Svensk standard SS gäller. Ifråga om starkströmsanläggningens utförande och skötsel skall utöver vad som följer av ellagen (1997:857), förordningen (1957:601) om elektriska starkströmsanläggningar (starkströmsförordningen) och Elsäkerhetsverkets föreskrifter gälla. X X X X X Trafikspecifika dokument Vägmärkesförordningen 1978:1001 (VMF) Föreskrifter, råd och anvisningar finns i f. d. Trafiksäkerhetsverkets Regler om vägmärken X X

24 23 (128) och trafik (RVT). Både VMF och RVT skall tillämpas. Handbok arbete på väg Blankett TA-plan Utmärkt! Säkerhetsanordningar och utmärkning vid gatuarbeten. Svenska Kommunförbundet. X X X Miljöspecifika dokument Svensk standard X X X SS Vibration- och stötmätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader. Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). X X X X X X X X X X Vägtrafikbuller X X X Nordisk beräkningsmodell, reviderad Rapport 4653 Naturvårdsverket. Miljövårdsprogrammet för Stockholms län 2000 X X X X X X X X X X Miljömål och handlingsprogram för en hållbar storstadsregion. Bullerpolicy Se Strategisk Kommunplan för Upplands Väsby kommun. X X X X X X X X X X

25 24 (128) Generella riktlinjer för förorenad mark X X X X X X X Rapport Naturvårdsverket. Bedömningsgrunder för förorenade massor X X X X X X X Svenska Renhållningsverksföreningen (RVF) Utveckling 02:09 Att hantera stenkolstjära- storstädernas överenskommelse. X X X X X X X Rutiner för asfaltshantering i äldre beläggningar. 2003:57. Svenska kommunförbundet. På väg igen X X X X X X X Återvinning av asfalt. Svenska Kommunförbundet. Vägen tillbaka Mellanlagring av asfalt. Svenska Kommunförbundet. Sunt och tunt Återvinning av asfalt med kallteknik på lågtrafikerade gator. Svenska Kommunförbundet. Väghållningens JURIDIK Svenska Kommunförbundet. Kapitel 17 Ianspråkstagande av gatu- och vägområde för annat ändamål. X Tillstånd/Upplåtelsespecifika dokument Jordabalken 7-13 kap s författningssamling (UVKF) X X

26 25 (128) Taxa för upplåtelse av allmän plats Ledning för grävning Minska störningar vid arbete i allmän mark. Svenska Kommunförbundet. Lokala Schaktanvisningar Blankett schakttillstånd X X X

27 26 (128) 1.2 Rutiner vid förstudie, planläggning och genomförande Teknik & fastighet och stadsbyggnadskontoret (SBK) är normalt deltagare i stegen Förstudie och Planläggning. Stadsbyggnadskontoret sköter förprojektering av ingående gator i steget Planläggning. Under steget Genomförande är projektering och byggledning moment där normalt är projektledare eller i samband med exploateringsprojekt svarar för kontroll och mottagande av kommunala exploateringsanläggningar. Ansvarsfördelning Ny detaljplan: I detaljplanegruppen finns representanter från stadsbyggnadskontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret och teknik & fastighet. Teknik & fastighet granskar VA och gator, driftsynpunkter och renhållningssynpunkter. Vid det första genomförandemötet (startmöte för detaljprojektering) bör en avstämning ske. Inom område för gällande plan: Teknik & fastighet bör förvarna i god tid om att projektet är på gång och omfattningen av det. Ansvaret ligger på teknik & fastighet att förse SBK med material Materialet bör tas fram i ett tidigt skede av projekteringsprocessen, minst ca 2-3 månader innan byggstart. Teknik & fastighet samarbetar med annan berörd förvaltning om information till fastighetsägaren vad det gäller släntintrång. Här nedan följer en kortfattad beskrivning av de olika projektstegen från planering till förvaltning. Planförfaranden (Förstudie och Planläggning) I samband med ansökan om planläggning skrivs ett förslag till kommunstyrelsen för beslut om ett programuppdrag eller ett detaljplaneuppdrag. Planprocessen omfattar ett antal moment som avslutas med beslut i byggnadsnämnden. Skisser och utredningar, Samråd, Utställning, och antagande i kommunstyrelsen. I utredningsskedet för varje detaljplanärende ingår en översiktlig planering av trafiklösningar, grundundersökningar, förprojektering av gata och VA. Planarbetet omfattar beskrivning av befintliga förhållanden, framställning av plankarta med bestämmelser, beskrivning av förslaget med genomförandebeskrivningar och fastighetsförteckning. I utredningsskedet ska dessa moment ingå: Översiktlig planering Trafiklösningar Förprojektering av gata och VA där även eventuella markinlösen eller släntintrång skall redovisas. Grundundersökningar

28 27 (128) Så fort planen vunnit laga kraft skickas den till SBK för planering av genomförandet. Detta skede omfattar produktionsplaner, markinlösen och släntintrång samt förhandlingar med lämpliga exploatörer och budgetuppskattningar. Markinlösen Om kommunen behöver ta enskild/privat mark i anspråk för utbyggnad av kommunala gator (eller annan kommunal anläggning) skall kommunen med stöd av detaljplan i första hand förhandla med markägaren om köp av hel eller del av fastighet avseende det markområde som berörs. Om kommunen inte kan komma överens med markägaren så kan kommunen med stöd av fastställd detaljplan, i sista hand tvångsinlösa marken. Tillträdet till marken regleras i den fastighetsbildningsförrättning som hanteras av lantmäterimyndigheten. (Marken får inte tas i anspråk innan förrättningen är avslutad eller beslut om förhandstillträde medgivits. Ansökan om förrättning kan inte göras innan detaljplanen vunnit laga kraft). Släntintrång Vid nybyggnad av gata kan slänt in på privat fastighet behöva anläggas. Kommunen behöver inte alltid lösa in marken enligt nedan men rättigheten för slänten behöver regleras i ett servitutsavtal. Kommunen har ingen automatisk rätt att anlägga slänt in på privat fastighet. Gatans behov av slänt kan markeras i detaljplanens plankarta, vilket ger kommunen en rättighet att, om ingen frivillig uppgörelse kan göras, tvångsmässigt ta marken i anspråk. Ersättningsfrågan löses genom avtal eller förrättning. Om det ej finns stöd för slänt i detaljplan (z-område) finns inget stöd för att tvångsmässigt ta mark i anspråk. Genomföranden Teknik & fastighet initierar egna projekt inom sitt förvaltningsområde eller följer den produktionsplan med tillhörande budget för utförande. Teknik & fastighet utser en projektansvarig (se punkt 1.3). Utsedd projektansvarig upprättar en tidplan för projektets genomförande. Tidplanen skall omfatta följande punkter: Kortfattad beskrivning Upphandling av konsult/projektör Detaljprojektering och upprättande av förfrågningsunderlag Utvärdering och upphandling av entreprenör Genomförande av entreprenad Överlämnande till berörd förvaltare Se även 1.3 Projektering (se även pkt 1.3) Teknik & fastighet projektansvarige upprättar en kortfattad uppdragsbeskrivning och genomför anbudsförfaranden

29 28 (128) Uppdragen ska beskrivas kortfattat (en till tre veckor) och lämpliga konsulter tillfrågas för anbud i enlighet med (LOU) lagen om offentlig upphandling. Lämplig tid mellan förfrågningsutskick och anbudsöppnande 4-6 veckor beroende på objektets omfattning. Konsultupphandling / Utvärderingsmetod. Anbuden värderas och förhandlingar med konsulten börjar. Se vidare kommunens upphandlingsmetod i intranätet. Projekteringsstart Projektansvarige sammankallar projektets berörda parter (ledningsägare mm) Projektorganisation bildas och detaljerad tidsplan för projektering upprättas Utredning Kompletterande undersökningar och utredningar utförs i samarbete med konsulten. Projektering På projekteringsmötena samordnas projektets berörda parter. Granskning Projektansvarige fördelar handlingarna till berörda inom teknik & fastighet för granskning (en till fyra veckor). Godkännande Handlingarna godkänns efter att granskningssynpunkterna har införts i handling. Kostnadskalkyl Ny kostnadskalkyl upprättas enligt framtagen handling. Kontroll mot budget för eventuell justering av projekt eller budget.

30 29 (128) Projekteringstider Uppskattad kortaste respektive längsta tid beroende på projektets omfattning. Förfrågningsunderlag Anbudstid Utvärdering & upphandling Projektstart Detaljplanering Granskning 12 veckor Godkännande av handling Upprättande ny kostkalkyl Veckor Byggande Anbudsförfaranden och utvärdering Teknik & fastighet projektansvarige upprättar en kortfattad projektbeskrivning och genomför anbudsförfarandet enlig pkt 1.4 och 1.5. Projektansvarige annonserar anbudsförfrågan i anbudsjournalen i enlighet med (LOU) lagen om offentlig upphandling. Lämplig tid mellan förfrågningsutskick och anbudsöppnande 4-6 veckor beroende på objektets omfattning. Förfrågningsunderlaget finns att hämta på Upplands Väsby kommuns hemsida: Entreprendsupphandling/Utvärdering Anbuden utvärderas och entreprenör antas. Tilldelningsbeslut och utvärdering skickas till anbudsgivarna. Efter överklagandetidens utgång (10 dagar) kallas antagen entreprenör till upphandlingsmöte. Upphandlingsmöte Genomgång av anbudet där förändringar införs i ett uppgörelseprotokoll som utgör entreprenadkontraktet. Entreprenadstart (se pkt 1.6) Startmöte På startmöte redovisar entreprenören handlingar som åberopats i AF för godkännande. Byggledaren och entreprenören utför syn av entreprenadområdet innan arbetena påbörjas.

31 30 (128) Byggledning/ Projektuppföljning (se även pkt 1.6) Byggledaren utför regelbunden kontroll av entreprenadens utförande samt håller byggmötena där avstäms tidplan, ekonomi, avvikelser och förändringar, kontroller och provningsresultat. Relationshandlingar Relationshandlingar överlämnas av Entreprenören enligt AF för godkännande innan slutbesiktning. (se även pkt 1.9) Godkännande av entreprenad (se pkt 1.6) Vid slutbesiktning mellan parterna kallas även förvaltaren. Vid slutbesiktning fastställs om entreprenaden godkänds. Vid godkänd slutbesiktning övergår projektet till övertagande och garantitiden börjar gälla. Garantitidens längd framgår av AF. Projektövertagande Projektansvarig sammanställer och redovisar projektet, samt överlämnar till förvaltaren enligt pkt 1.10 Garantitid Under garantitiden bevakar projektledaren projektet och rapporterar eventuella fel och brister till entreprenören. Garantitiden avslutas med en garantibesiktning. Vid godkänd garantibesiktning avslutas entreprenaden och projektets säkerhet överlämnas till entreprenören. Projektavslut enligt pkt 1.6 Projektledaren arkiverar projektets dokumentation. Projekt och entreprenader 1.3 Rutiner vid projekteringsstart och avslut Då ett projektuppdrag lämnats till teknik & fastighet ska en projektledare utses. Projektledaren gör en avstämning mot detaljplanen och sammanställer vilka åtgärder som ska genomföras och omfattningen av dessa samt: sammanställer ett underlag för upphandling/beställning av konsultarbete meddelar de som blir berörda av projektet upphandlar konsulttjänster och leder konsultarbetet. Det är viktigt att alla handlingar som upprättas på beställning av kommunen blir beställarens egendom. OBS! Detta är ett avtalbart avsteg från bestämmelserna i såväl ABK 96 som i lagarna om upphovsrätt och mönsterskydd.

Teknisk handbok Upplands Väsby kommun. Innehållsförteckning. Datum: 2008-06-01

Teknisk handbok Upplands Väsby kommun. Innehållsförteckning. Datum: 2008-06-01 Innehållsförteckning Kapitel 0 Allmänt 0.0 Visionen framtidens Upplands Väsby 0.1 Inledning 0.2 Målsättning 0.3 Avsikt 0.4 Revidering 0.5 Läsanvisningar 0.6 Tillgänglighet 0.7 Praktiska tillämpningar 0.8

Läs mer

1 ANVISNINGAR OCH RUTINER

1 ANVISNINGAR OCH RUTINER 1 ANVISNINGAR OCH RUTINER 1.1 LEDANDE DOKUMENT LOU Lagen (SFS 2007:1091) om offentlig upphandling PBL SFS 2010:900, Plan- och bygglag Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) (SFS 2002:908 omtryck) Offentlighets-

Läs mer

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER 1.1 LEDANDE DOKUMENT 1.2 PLEXMAN 1.3 RUTIN GENOMFÖRANDEPROCESSEN 1.4 RUTIN PLANPROCESSEN 1.5 RAMAVTAL 1.6 RELATIONSHANDLINGAR 1.7 RELATION MELLAN GATUAVDELNINGARNA 1.8 UPPFÖLJNING

Läs mer

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER 1.1 LEDANDE DOKUMENT 1.2 PLEXMAN 1.3 RUTIN GENOMFÖRANDEPROCESSEN 1.4 RUTIN PLANPROCESSEN 1.5 RAMAVTAL 1.6 RELATIONSHANDLINGAR 1.7 RELATION MELLAN GATUAVDELNINGARNA 1.8 UPPFÖLJNING

Läs mer

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER 1.1 LEDANDE DOKUMENT 1.2 PLEXMAN 1.3 RUTIN GENOMFÖRANDEPROCESSEN 1.4 RUTIN PLANPROCESSEN 1.5 RAMAVTAL 1.6 RELATIONSHANDLINGAR 1.7 RELATION MELLAN GATUAVDELNINGARNA 1.8 UPPFÖLJNING

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret Antaget av kommunfullmäktige 1(6) Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/112-004 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter.

Läs mer

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst

Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst KAPITEL 9 BELYSNING 9.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst EL AMA 12 Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska

Läs mer

Kap 7 BELYSNING. Reviderat HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun

Kap 7 BELYSNING. Reviderat HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun Kap 7 BELYSNING 7.1 LEDANDE DOKUMENT 7.2 LEDNINGAR 7.3 KABELSKYDD 7.4 FUNDAMENT 7.5 STOLPAR 7.6 ARMATURER 7.7 LJUSKÄLLOR 7.8 BELYSNINGSCENTRAL 7.9 STOLPINSATS 7.10 DRIFT 7.11 BESIKTNING Reviderat 2016

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 1992-10-22, 135. Dokumentet är reviderat av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 samt reviderat och fastställt på nytt 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas

Läs mer

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde kommun Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida 1 (5) ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-11, 12 att gälla från och med den 1 januari 2016. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Rebel 91 Teknisk beskrivning för anordnande av vägbelysning. Sveriges kommuner och landsting (f.d Kommunförbundet) och Trafikverket.

Rebel 91 Teknisk beskrivning för anordnande av vägbelysning. Sveriges kommuner och landsting (f.d Kommunförbundet) och Trafikverket. 7 BELYSNING 7.1 LEDANDE DOKUMENT Anläggnings AMA 07 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten. Svensk Byggtjänst. EL AMA 09 Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten.

Läs mer

Regler för dokument- och ärendehantering

Regler för dokument- och ärendehantering Regler för dokument- och ärendehantering Beslutad av KS 2014-03-25 27/2014 2014-02-26 2 (5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 1. Vad är en allmän handling?... 3 1.1 En allmän handling kan

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antaget av fullmäktige 2000-05-15, 52 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Arkivtillsyn kommunrevisionen

Arkivtillsyn kommunrevisionen Tjänsteskrivelse 2013-11-22 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Henriksson Arkivtillsyn kommunrevisionen Sammanfattning Inspektion består bland annat av granskning av arkivutrymme samt hur man tillhandahåller

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KS 2015-03-10, 61 Uppdateras: 2017 Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården Innehållsförteckning 1. Krav på arkivvård

Läs mer

Förstudie e-arkiv Begreppslista Begreppslista 1.0

Förstudie e-arkiv Begreppslista Begreppslista 1.0 Förstudie e-arkiv Begreppslista Begreppslista 1.0 Filnamn:begrepp_P1.1-0 Förstudie e-arkiv Mall från Tieto PPS (ME004, 3.2.0) Anna Danielsson Sida: 1 (5) Begreppslistan har tagits fram som en del av begreppsmodelleringen

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar:

Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar: ESKILSTUNA KOMMUN Checklista, Projekteringsskedet Stadsbyggnadsförvaltningen Projektnamn: Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör Ekonomi: Ange Kalkylsumma + oförutsett och

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun 2011-09-12 Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-10 INNEHÅLLFÖRTECKNING 1.1 INLEDNING... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 OMFATTNING... 3 2. ALLMÄN

Läs mer

Tjörns kommuns författningssamling

Tjörns kommuns författningssamling Tjörns kommuns författningssamling Verksamhetsområde: Kommunstyrelsen Författning: Arkivreglemente Beslut: KF 9, 2002-02-04 Dnr 01.273-003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

10 OKTOBER Arkivreglemente

10 OKTOBER Arkivreglemente Arkivreglemente Landstingets arkiv är en del av vårt nationella kulturarv. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information

Läs mer

Hur gör jag med dokumenten?

Hur gör jag med dokumenten? Hur gör jag med dokumenten? Registrering och hantering av allmänna handlingar HÄRNÖSANDS KOMMUN October 8, 2015 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 2 1.1 Härnösands kommuns IT-stöd för dokument-

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 1996-12-17, 225 Blad 1(6) KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

Bevarande av digitala allmänna handlingar

Bevarande av digitala allmänna handlingar www.hassleholm.se S Bevarande av digitala allmänna handlingar Riktlinjer Innehåll Inledning 3 Ansvarsfördelning 3 Bevarande av digitala allmänna handlingar 4 Åtgärder för bevarande av digital information

Läs mer

Byggledning checklista nr 1 Rev: 2009-05-11. Kategorisering av projekt. Ja Nej Kommentar. Har intern entreprenör utsetts för litet projekt

Byggledning checklista nr 1 Rev: 2009-05-11. Kategorisering av projekt. Ja Nej Kommentar. Har intern entreprenör utsetts för litet projekt Byggledning checklista nr 1 Rev: 2009-05-11 Kategorisering av projekt Har extern entreprenör utsetts Har intern entreprenör utsetts för stort projekt Har intern entreprenör utsetts för litet projekt Utses

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Stadsledningskontoret ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Dokumenttyp Reglemente Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentinformation Arkivreglemente för Umeå kommun Dokumentnamn Arkivreglemente Dokumentansvarig

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9)

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Arkivreglemente Landstinget Blekinge Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Innehållsförteckning Arkivreglemente för Landstinget Blekinge... 3 1 Tillämpningsområde... 3 2 Ansvar för arkivvården...

Läs mer

Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95.

Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95. LIDNESBERGS KOMMUN Författningssamling KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m 2015-05-14 Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95. Förutom de i

Läs mer

Bevara, rensa och gallra

Bevara, rensa och gallra Rutin Process: Arkivera/gallra Område: Administrativt stöd Giltig fr.o.m: 2017-05-08 Faktaägare: Caroline Svensson, Arkivansvarig Fastställd av: Anders Pettersson, Enhetschef Revisions nr: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige Arkivreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31 99 ARKIVREGLEMENTE FÖR VIMMERBY KOMMUN Samtidigt som detta arkivreglemente träder i kraft upphör arkivreglemente fastställt 2006-03-27, 42 att gälla.

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Arkivreglemente. Mandatperioden Fastställt av landstingsfullmäktige den oktober 2014, 149

Arkivreglemente. Mandatperioden Fastställt av landstingsfullmäktige den oktober 2014, 149 Arkivreglemente Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 149 2014-10-29--30 14LS7147 2(5) ARKIVREGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND I anslutning till bestämmelserna

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Verksamhet Kultur- och fritidsförvaltning Antagen 2013-10-01 Kultur- och fritidsnämnd 75 1 (6) Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Vad är syftet med

Läs mer

Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003

Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003 Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala

Läs mer

Beredningar, utskott, delegationer och liknande organ, som utses av kommunal nämnd, anses utgöra del av nämnden.

Beredningar, utskott, delegationer och liknande organ, som utses av kommunal nämnd, anses utgöra del av nämnden. Arkivreglemente 1 Arkivreglemente Antagen av kommunfullmäktige 31 mars 2008 72. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av stadsledningskontoret 2015:27 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2015 (Utl 2015:153) (Ersätter Kfs 2007:26)

Läs mer

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion LJ2012/301 1(6) Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län I anslutning till bestämmelserna i Arkivlagen (SFS 1990:782) och Arkivförordningen (SFS 1991:446) ska följande föreskrifter gälla. 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering

Riktlinjer för informationshantering Styrdokument, riktlinjer Stöd & Process 2013-11-04 Ronja Krische 08-590 977 04 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:443 ronja.krische@upplandsvasby.se Riktlinjer för informationshantering Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel?

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Entreprenadrätt Bra att veta Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Hur undviker man fel? Vad är en entreprenad? Med entreprenad

Läs mer

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(6) SPN-141/2008 214 G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, fysisk planering den 12 januari 2009 reviderad den

Läs mer

Teknisk handbok Projektering

Teknisk handbok Projektering Teknisk handbok Projektering Teknisk handbok Projektering... 1 Läsanvisningar... 2 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektledning... 2 2.1. Projektstart...

Läs mer

Arkivregler för Uppsala kommun

Arkivregler för Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hallgren Richard Håkansson Sara Jonsson Sven Datum 2017-01-26 Diarienummer KSN-2016-2175 Kommunstyrelsen Arkivregler för Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Registrering och hantering av allmänna handlingar

Registrering och hantering av allmänna handlingar Registrering och hantering av allmänna handlingar Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-19 119 Reviderad 2011-02-21 under punkt 2.1 och 3.4 2 Inledning Lessebo Kommun INNEHÅLL 1. Inledning... 5 2. Därför

Läs mer

Dnr KS-2009/852. Arkivreglemente. Antaget av kommunfullmäktige

Dnr KS-2009/852. Arkivreglemente. Antaget av kommunfullmäktige Dnr KS-2009/852 Arkivreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2009-11-19 138 Rev. arkivreglemente för Knivsta kommun (Enligt kommunfullmäktiges beslut den 9 december 2002 och gällande från den 1 januari

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun 1 (17) Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Tekniska nämnden (2016-04-21 ) Gäller för: Tekniska kontoret, entreprenörer

Läs mer

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun Dnr KK15/773 Arkivreglemente för Nyköpings kommun Antagen 2016 Dnr KK15/773 2/5 Mål och syfte med arkivreglementet Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING 2008-10-22 ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING Grundläggande information för myndigheter RIKSARKIVET Avdelningen för tillsyn 2 Inledning Syftet med denna information är att hjälpa myndigheter med ändamålsenlig

Läs mer

Kap 7 BELYSNING 7.1 LEDANDE DOKUMENT 7.2 LEDNINGAR 7.3 KABELSKYDD 7.4 FUNDAMENT 7.5 STOLPAR 7.6 ARMATURER 7.7 LJUSKÄLLOR 7.8 DRIFT 7.

Kap 7 BELYSNING 7.1 LEDANDE DOKUMENT 7.2 LEDNINGAR 7.3 KABELSKYDD 7.4 FUNDAMENT 7.5 STOLPAR 7.6 ARMATURER 7.7 LJUSKÄLLOR 7.8 DRIFT 7. Kap 7 BELYSNING 7.1 LEDANDE DOKUMENT 7.2 LEDNINGAR 7.3 KABELSKYDD 7.4 FUNDAMENT 7.5 STOLPAR 7.6 ARMATURER 7.7 LJUSKÄLLOR 7.8 DRIFT 7.9 BESIKTNING Reviderat sommar 2015 1 7.1 LEDANDE DOKUMENT Anläggnings

Läs mer

Investeringsprocessen

Investeringsprocessen Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisning 2016-06- Kommunchef Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Kommunstyrelsen/fastighetoch servicenämnden

Läs mer

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Gäller från 2008-06-10. Uppdaterad 2016-03-07. Arkivreglemente för Örebro kommun antaget av kommunfullmäktige den 28 maj 2008. Örebro kommuns arkivreglemente

Läs mer

Kvalitets- och miljöplan SolTech Energy

Kvalitets- och miljöplan SolTech Energy SolTech Energy Sara Klingberg 441 88 51 2013-11-18 A 2 (7) nnehållsförteckning 1 Policy... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Befogenheter och ansvar... 3 1.3 Miljöinriktning... 3 1.4 Miljöpolicy... 3 2 Organisation...

Läs mer

Reglemente för hantering av allmänna handlingar. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 79

Reglemente för hantering av allmänna handlingar. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 79 Reglemente för hantering av allmänna handlingar Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad 2012-12-17, 79 2 av 9 Innehåll 1 Tillämpningsområde...3 2 Ansvarsfördelning för arkivbildning och arkivvård...3

Läs mer

Att hantera arkiv i Gotlands kommun DIREKTIV ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2007 02 24

Att hantera arkiv i Gotlands kommun DIREKTIV ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2007 02 24 Att hantera arkiv i Gotlands kommun DIREKTIV ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2007 02 24 Direktiv för hantering av arkiv i Gotlands kommun Med bra rutiner och en effektiv dokumenthantering får alla mer tid över

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax:

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag Närvarande: Från Kammarrätten i Sundsvall: Chef administrativa enheten Arkivarie Registrator Arkivassistent Från Riksarkivet:

Läs mer

Arbete med detaljplanering i Ale kommun

Arbete med detaljplanering i Ale kommun Arbete med detaljplanering i Ale kommun Arbete med detaljplanering innebär att kommunen prövar markens lämplighet för bebyggelse enligt exploatörens/markägarens ansökan och enligt Plan- och bygglagen.

Läs mer

Bilaga 1 Alternativ utbyggnadsmodell för VA

Bilaga 1 Alternativ utbyggnadsmodell för VA Bilaga 1 Alternativ utbyggnadsmodell för VA Exempel på avtal Diarienummer: KS 2013/1902-32 Dokumentansvarig: Samhällsbyggnad/VA-teknik/Enhetschef Beredande politiskt organ: SU/KS Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling

Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling 2015-02-03 R-0564.7 Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling Mätansvarig för entreprenaden, ska inför byggstart

Läs mer

Tekniska förvaltningen. Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata

Tekniska förvaltningen. Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata Tekniska förvaltningen Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata I detta dokument finns de regler som gäller avseende grävning och återställning av allmän platsmark. Här finns även typexempel för

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Arkivreglemente för. Mölndals stad

Arkivreglemente för. Mölndals stad Arkivreglemente för 1 Innehåll 1. Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 3 2. Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 3 3. Arkivmyndigheten (7-9 AL)... 4 4. Avgifter... 4 5. Redovisning av arkiv (6 2 p AL och

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LYSEKILS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LYSEKILS KOMMUN Lysekils kommun ARKIVREGLEMENTE Utfärdad av: Kommunarkivarien Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2007-11-22 ARKIVREGLEMENTE FÖR LYSEKILS KOMMUN 1. Syfte... 2 2. Tillämpningsområde (1 och 2a AL)...

Läs mer

Handbok för leveranser till Enköping kommunarkiv

Handbok för leveranser till Enköping kommunarkiv Handbok för leveranser till Enköping kommunarkiv Enköping kommunarkiv Version 1, 20101230 Steg 1. Ska handlingarna bevaras? Kontrollera först att handlingarna verkligen ska bevaras hos kommunarkivet. Det

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223

Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223 Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-05-25 93 Dokumentet ersätter dokumentet Arkivorganisation beslutat av kommunchefen 2008-12-17. 1 INNEHÅLL

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente.

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente. Arkivreglemente för Landstinget i Kalmar län Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) antagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den landstingskommunala arkivvården inom

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223

Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Lisbeth Rye-Danjelsen 2016-03-08 KS-2016/223 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223 Förslag

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län Antagen av KF 2012-02-23. Laga kraft 2012-03-21 Detaljplan för seniorboende inom HENÅN 1:67 m.fl. Henån, Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2011-06-15, rev 2011-12-22 Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1 SvK4005, v4.0, 2016-04-27 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VÅR BETECKNING HM TR 13-02-02 DATUM SAMRÅD 2016-09-13 N, A, F, S, K, H TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 1 TD FASTSTÄLLD Arbetsmiljökrav Totalentreprenad Uppdragstagare

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx

Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx Ärendehantering Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx Upprättad av Fastställd/upprättad Reviderad av Senast reviderad Nämndskansliet

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Reviderad: 2015-10-22, Dnr TSN 2015/62 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Tekniska enheten Upphandling Dokumenthanteringsplan Datum 2015-10-22

Läs mer

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Stadsarkivet Dnr 9.0 7389/08 Sida 1 (8) 2016-03-17 POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Sida 2 (8) Innehåll POLICY... 1 FÖR E-ARKIV STOCKHOLM... 1 1. e-arkiv Stockholm en central resurs i stadens informationshantering...

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator Godkännande enligt LOV Social- och äldrenämnden 2009 LOV = Lagen om valfrihetssystem Ansökan om godkännande Diarieförs av registrator därefter ansvarar handläggaren för att ärendet uppdateras i. rensat

Läs mer

6. Gallring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2010-04-30. Landstingsarkivet

6. Gallring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2010-04-30. Landstingsarkivet ARKIVHANDBOK 2010-04-30 Landstingsarkivet 6. Gallring Innehållsförteckning Gallring.....2 Gallra, rensa och gallringsfrist... 2 Rensning... 2 Gallring av allmänna handlingar... 3 Gallring vid överföring

Läs mer