TEKNISK HANDBOK UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISK HANDBOK UPPLANDS VÄSBY KOMMUN"

Transkript

1 1 (128) TEKNISK HANDBOK UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

2 Revidering Teknisk handbok Datum: Nytt höjdsystem 4 feb 2013 Från och med den 4 februari används höjdsystemet RH2000 i Upplands Väsby (tidigare användes RH00). Alla leveranser av relationshandlingar och arbetshandlingar skall vara i höjdsystemet RH2000 om ej annat begärs. De sidor som berörs i den tekniska handboken är: Sid. 37 kapitel 1.9 Relationsritningar Sid. 68 kapitel Inmätningar gick över till rikets nya höjdsystem RH2000 den 4 februari Det nya systemet RH2000 har en annan utgångshöjd än det gamla höjdsystemet RH00. I Upplands Väsby är höjder som anges i RH cm högre än i det gamla höjdsystemet. Skillnaden är så pass stor att den måste beaktas vid alla projekteringar och byggen m.m. Det är mycket viktigt att hålla reda på vilket höjdsystem som en höjduppgift tillhör. På alla kartor, filer och handlingar som innehåller höjduppgifter ska det alltid framgå vilket höjdsystem som avses. I annat fall kan missförstånd lätt uppstå, vilket kan leda till att en ny byggnad hamnar för högt eller för lågt. Det går inte att se enbart på en höjdsiffra eller höjdkurva vilket system den tillhör. Genväg till Teknisk handbok på Upplandsvasby.se Mer information om bytet av höjdsystemet på Upplandsvasby.se Kontakt: Kontoret för Samhällsbyggnad, Kart- och GIS-enheten, Upplands Väsby Besök: Drabantvägen 9, telefon Epost:

3 2 (128) INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 0 ALLMÄNT 0.0 Visionen för Upplands Väsby 0.1 Inledning 0.2 Målsättning 0.3 Avsikt 0.4 Revidering 0.5 Läsanvisningar 0.6 Tillgänglighet 0.7 Praktiska tillämpningar 0.8 Regler och bestämmelse s regler Skrivregler KAPITEL 1 ANVISNINGAR OCH RUTINER 1.1 Styrande dokument 1.2 Rutiner vid förstudie och planläggning 1.3 Rutiner vid projekteringsstart och avslut 1.4 Förfrågningsunderlag 1.5 Upphandling 1.6 Rutiner vid entreprenadstart och avslut 1.7 Ritningar 1.8 Ritteknik 1.9 Relationshandlingar 1.10 Överlämnande till driftenheten 1.11 Uppföljning

4 3 (128) 1.12 Ärendehantering Generella råd om registrering av allmänna handlingar Lagliga krav Ärendepolicy 1.13 Arkiv Gallra Rensa Arkivera Dokumenthanteringsplan KAPITEL 2 GATUBYGGNAD 2.1 Styrande dokument 2.2 Dimensioneringsförutsättningar 2.3 Typsektioner 2.4 Kantstöd Rivning av kantstöd Anläggning av kantstöd Markbeläggningar av gatsten, betongmarkplattor, betongmarksten, marktegel od Gatsten Betongmarkplattor, betongmarksten och marktegel Kullersten 2.5 Cirkulationsplatser Dimensionering Belysning Utsmyckning Överkörbar yta 2.6 Busshållplatser Styrdokument

5 4 (128) Policy Lokalisering Utformning Utrustning/underhåll Samråd Överbyggnadskonstruktion 2.7 Trafiksäkerhetsåtgärder Styrdokument Gupp Avsmalningar 2.8 Trafikhinder Räcken Stängsel Bilspärrar Pollare Trafikfållor 2.9 Tomtinfarter Lutning Kantstöd Sikt Garage / Carport 2.10 Beläggning Styrande dokument Val av beläggning 2.11 Rutiner för Väg- och gatuprojektering Planer Sektioner Profiler KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Styrande dokument

6 5 (128) 3.2 VA projektering 3.3 Förundersökningar Geoteknik Befintliga ledningar, El, tele, fjärrvärme Inmätningar 3.4 Projektering Massdisposition Mängdbeskrivning Administrativa föreskrifter Vattenledningar Spillvattenledningar Dagvattenledningar Dagvattenbrunnar Servisledningar och anordningar inom fastigheten 3.5 Redovisningar Beskrivningar Ritningar 3.6 Arbete inom skyddsområden Åtgärdskrav Skyltning 3.7 Pumpstationer Inredning Pumpsump Pumpar Anslutning El och Tele Automatikutrustning Dokumentation 3.8 Granskning Leverans för granskning 3.9 Digitalformat Filformat/filstruktur

7 6 (128) 3.10 Relationsritningar Inmätning, anvisning Leveransform KAPITEL 4 DAGVATTEN 4.1 Styrande dokument 4.2 Dagvatten Mål för dagvattenhanteringen inom Oxundaåns vattenvårdssamarbete Riktlinjer för omhändertagande av dagvatten på allmän platsmark Riktlinjer för omhändertagande av dagvatten på kvartersmark Riktlinjer för avledning av dagvatten från större trafikytor. KAPITEL 5 ÖVRIG INFRASTRUKTUR 5.1 Kontaktpersoner 5.2 Samlingskarta KAPITEL 6 PARK 6.1 Styrande dokument 6.2 Anläggning av vegetationsytor Gräsytor Planteringsytor Träd Värdeavdrag Vite

8 7 (128) 6.3 Anläggning av hårdgjorda ytor 6.4 Anläggning av lekytor 6.5 Utrustning 6.6 Skötsel och underhåll Skötsel av vegetationsytor under garantididen Skötsel och underhåll av kommunala anläggningar 6.7 Tillstånd gällande privat brukande av kommunens mark 6.8 Policy för trädfällning på kommunens mark KAPITEL 7 KONSTBYGGNADER 7.1 Styrande dokument 7.2 Broar och tunnlar 7.3 Trappor 7.4 Stödmurar KAPITEL 8 BELYSNING 8.1 Styrande dokument 8.2 Ledningar 8.3 Kabelskydd 8.4 Fundament 8.5 Stolpar 8.6 Armaturer 8.7 Ljuskällor 8.8 Drift 8.9 Besiktning

9 8 (128) KAPITEL 9 TRAFIK 9.1 Styrande dokument 9.2 Allmänt Vägmärken Vägmarkeringar Gatunamnskyltar 9.3 Föreskrifter och beslut Tillfälliga trafikföreskrifter Lokala trafikföreskrifter 9.4 Vägarbete Allmänna bestämmelser Påföljder Trafikanordningsplaner Riktvärden för trafikbuller Vibrationer 9.5 Sikt 9.6 Övergångsställen Utformning 9.7 Parkering Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Regler om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Övervakning 9.8 Trafiksignaler 9.9 Trafikräkning 9.10 Trafiknätsanalys

10 9 (128) KAPITEL 10 MILJÖ 10.1 Styrande dokument 10.2 Riktvärden för vägtrafikbuller 10.3 Vibrationer 10.4 Miljöklassning 10.5 Asfalt 10.6 Markföroreningar 10.7 Miljökonsekvenser och miljöpåverkan KAPITEL 11 UPPLÅTELSE, TILLSYN OCH AVTAL 11.1 Styrande dokument 11.2 Schakttillstånd 11.3 Gatubesiktning i samband med nybyggnad på fastighet 11.4 Reklamplats 11.5 Enskilda vägar

11 10 (128) KAPITEL 0 Allmänt 0.0 Visionen för Upplands Väsby Den vackra kommunen, där framtid och forntid möts. Upplevelserik, öppen och trygg. Vägen till framgång ligger i att vi gemensamt stärker kommunens attraktivitet och varumärke genom att utveckla bra boendemiljöer och den gemensamma välfärden. Ett systematiskt kvalitetsarbete införs därför i kommunen med målet att nomineras till årets kvalitetskommun Hela kommunkoncernen är sedan juni 2010 miljöcertifierad enligt ISO För att säkerställa den gemensamma välfärden behöver Upplands Väsby växa. Ett hållbart byggande med ett stort och varierande utbud, både om man vill bo i stadsmiljö eller naturnära ska detta kunna erbjudas. Framtidens Väsby har en skola med fokus på kunskap, trygga miljöer och ett väl utvecklat samarbete med närings-, kultur- och föreningsliv. Under 2012 kommer arbete att genomföras för att utveckla visionen om Upplands Väsby. 0.1 Inledning Teknik & fastighet har utarbetat en Teknisk handbok som omfattar de verksamheter tekniska nämnden ansvarar för inom den tekniska avdelningen. Handboken är en första produkt av ett samarbete över förvaltningsgränserna i. Statusen hos Tekniska handbokens dokument är entydig, kommande utgåvor skall vara formellt beslutade för att vara gällande. Tekniska handboken fastställdes av tekniska nämnden att gälla från och med Senare utförda ändringar se 0.4 Revideringar. 0.2 Målsättning Målsättningen med Teknisk handbok är att skaffa en mer enhetlig hantering av kommunens tekniska verksamheter. Där inget annat anges gäller lagar, förordningar och branschöverenskomna bestämmelser och anvisningar samt i vissa fall kommunspecifika krav.

12 11 (128) 0.3 Avsikt Avsikten med handboken är, att den skall användas som styrmedel för projektering och upphandling samt ett hjälpmedel för egna insatser. Den bör därför förankras genom beslut i teknik- och fastighetsutskottet Revidering Tekniska handboken skall kontinuerligt uppgraderas. Chefen för tekniska enheten ansvarar och samordnar för att det årligen görs en revision av dokumenten. Varje handläggare har ett eget ansvar för sitt område och meddela förändringar och att utvärdera erfarenheter från verksamheten för att kontinuerligt utveckla dokumenten. Chefen för tekniska enheten sammanställer förändringsförslagen och förankrar dessa hos teknik- och fastighetsutskottet för beslut. Revidering 1 Handboken har nu funnits i 1 år och en första revidering är utförd och beslutad av tekniska nämnden att gälla från och med Revidering 2 Handboken har nu funnits i 2,5 år och en andra revidering är utförd och beslutad av tekniska nämnden att gälla från och med Revidering 3 Handboken har nu funnits i 5 år och en tredje revidering är utförd och beslutad av kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott att gälla från och med Läsanvisningar s Tekniska handbok består av tolv kapitel. Strukturen varierar mellan de olika kapitlen, beroende på innehåll och olika arbetssätt inom olika verksamhetsområden. Struktur i de olika kapitlen kan komma att förändras allt eftersom nyheter, kompletteringar och användningserfarenheter motiverar detta. I de avsnitt där AMA koder använts, har typsnitt och utformning använts för den aktuella texten enligt instruktion från AMA Tillgänglighet

13 12 (128) Handboken är anpassad efter de nya medier och tekniska möjligheter som finns idag. All information i handboken lagras därför elektroniskt, vilken underlättar revidering. Handboken finns dels tillgänglig på kommunens hemsida men kan även beställas på CD-ROM alternativt i tryckt form, till självkostnadspris. Kontakta teknik & fastighet tel eller via e-post för ytterligare information. 0.7 Praktiska tillämpningar Handboken reglerar både utformning av och innehållet i de handlingar som konsulterna utarbetar för Upplands Väsbys räkning, handlingar som i nästa fas ligger till grund för upphandling och genomförande av entreprenadarbete. Textavsnitt ska alltså kunna fungera dels som bilagor till förfrågningsunderlag och kontrakt, dels som kravspecifikationer till entreprenörer, dels som instruktioner till kontrollanter. Handboken kommer att revideras årligen, minst en gång per år. Användaren skall därför kontrollera att senaste utgåvan används. Om reglerna i Teknisk handbok inte överensstämmer med styrdokumenten, gäller det som står i Teknisk handbok, med undantag för lagar och förordningar. 0.8 Regler och bestämmelser Det finns olika regelsamlingar för hur handlingar ska upprättas och arbeten utföras: Lagar och förordningar Branschöverenskomna regler s egna regler, som innefattar anvisningar i Upplands Väsbys Tekniska handbok s regler Kommunens regler meddelas på tre sätt: Genom hänvisningar till något regelverk, som t ex AMA 98, VGU m fl Genom texterna i s Tekniska handbok. Genom bilagor i Teknisk handbok med detaljanvisningar t ex Skyddsföreskrifter för grundvattenskydd Skrivregler Utgångspunkt: Så här skriver vi i :

14 13 (128) Skrivnormer fastställda av kommunstyrelsekontoret i maj Reviderade maj 1996, januari 2001, mars 2004 och mars Exempel: Styrande dokument (Arial 12 p fet) Två blankrader emellan Ex: Anläggnings AMA 98 (Garamond 12 p fet) En blankrad emellan Administrativa föreskrifter för byggnads- och anläggnings- och installationsentreprenader. Svensk Byggtjänst, Stockholm, (Löpande text Garamond 12 p normal) 1) Precision Skriv ut decimaler för att ange grad av precision där det är viktigt. 2) Förkortningar Sammandragningar Ex: ca, nr, Lokala Trafikföreskrifter (LTF) Avbrytningar Ex: t.o.m, bl.a, t ex 3) Siffror 0 till 12 med bokstäver Större tal, grupperas xxx xxx Decimaltal, använd kommatecken Ex: 12,45 m 4) Rubriker Rubrik 1 Gill sans 18p används till kapitelrubriker Rubrik 2 Gill sans 16 p används till huvudrubrik Rubrik 3 Gill sans 15p används till underrubrik Rubrik 3 Garamond 12 p fet underrubrik Rubrik 4 Garamond 12 p normal löpande text 5) Bildtext Numreras med kapitel och löpnummer.

15 14 (128) Ex: 2.3.1:1 Text: Garamond 12 p KAPITEL 1 Anvisningar och rutiner 1.1 Styrande dokument Kapitel Allmänna dokument Miljöbalken (SFS 1998:808), samt förordningar. Föreskrifter och allmänna råd från centrala myndigheter. alt LOU Lagen (SFS 1992:1528) om offentlig upphandling samt de med stöd av denna lag utfärdade föreskrifter. PBL Plan- och bygglagen (SFS 1987:10) och Lagar om ändring i plan- och bygglagen. Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 1980:100) PUL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

16 15 (128) Personuppgiftslag (SFS 1998:204) Arkivlagen (SFS 1990:782) s Policy Policy och riktlinjer för upphandling i Upplands Väsby X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Miljöpolicy för Antagen av kommunfullmäktige Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. s författningssamling Arkivreglemente rev pdf.fil Arbetsmiljölagen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Entreprenad och projekterings specifika dokument AB 04 Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Byggandets Kontraktskommitté. ABT 06 X X X X X X X X X X X X X X X X

17 16 (128) Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. Byggandets Kontraktskommitté. ABK 96 Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. Byggandets Kontraktskommitté. AF AMA 07 Administrativa föreskrifter för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Svensk Byggtjänst. Anläggnings AMA 07 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten. Svensk Byggtjänst X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X EL AMA 98 X X X X X Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten. Svensk Byggtjänst. MER 2007 Anläggning Mät- och ersättningsregler anläggningsarbeten. Svensk Byggtjänst RA 07 anläggning Råd och anvisningar till Anläggnings AMA 07 Svensk Byggtjänst X X X X X X X X X X X X X X X X

18 17 (128) Revideringar och kompletteringar i AMA-nytt X X X X X X X X Mängdbeskrivning/formulär till A-prislista Avseende gatu, va-ledningar och belysningsanläggningar. Svensk standard SS Vibration- och stötmätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader. X X X X X X X X Skyddsföreskrifter för grundvattentäkt. X X X X X X X Fastställd av Länsstyrelsen i Stockholms län 25 april Föreskriften kan i sin helhet erhållas av Teknik & fastighet. Förslag till revidering av föreskriften är under bearbetning. Dagvattenpolicy Antagen av kommunfullmäktige september 2001 med bilagor daterad maj Dagvattenpolicyn är en gemensam riktlinje för hanterings av dagvatten inom Oxundaåns avrinningsområde. Policyn är gemensam för följande kommuner: Upplands Väsby, Vallentuna, Sollentuna, Sigtuna och Täby. pdf.fil X X X X X X X X X Renhållningsordning för Upplands Väsby kommun X X X X Fastställd av kommunfullmäktige Miljövårdsprogrammet för Stockholms län 2000 X X X X X X X X X X Miljömål och handlingsprogram för en hållbar storstadsregion.www.ab.lst.se Rekommenderade vägar för farligt gods Länsstyrelsens författningssamling 01FS 2000:198 och 01FS 2001:50. X X

19 18 (128) Riskhänsyn vid samhällsplanering. Rapport 2000:1, beskriver riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods, samt bensinstationer. X X X X X X X X X X Trafik för en Attraktiv Stad, TRAST X X X X Handbok med allmänna råd om gators utformning och standard. Trafikverket och Svenska Kommunförbundet. pdf.fil Vägar och Gators Utformning, VGU X X X X Publikation 2004:80. Ett hjälpmedel för utformning av vägar och gator som ges ut gemensamt av Trafikverket och Svenska kommunförbundet. ATB VÄG 2004 X X X X Trafikverkets krav på vägkonstruktion. Gäller från Gator för alla X X X X X X En idé skrift om tillgänglighet för gående Svenska Kommunförbundet. Riktlinjer för busshållplatsers standard och tillgänglighet (RAP 1999:0388) X X Riktlinjer avsedda för både det statliga och kommunala vägnätet inom Stockholms län. Åtgärdskatalog för högre trafiksäkerhet med vägutformning och reglering i tätort. X X Svenska Kommunförbundet.

20 19 (128) I valet & kvalet X X X Handbok för val av beläggningsåtgärd. Svenska Kommunförbundet. Topp & Belägg X X X Beläggningsunderhåll på lågtrafikerade gator. Svenska Kommunförbundet. Helgjutna lösningar X X X Betong på utsatta platser. Svenska Kommunförbundet. Helgjutna resultat X X X Erfarenheter från betonggjutning och förslag. Svenska Kommunförbundet. Tillbaka till stenålder Handbok i stensättning. Svenska Kommunförbundet. Funktionskrav på beläggning. Ett nytt sätt att upphandla gatubeläggning. Svenska Kommunförbundet. X X Tillgänglig stad X X En idéskrift om mål, strategier och arbetssätt när kommunen upprättar en tillgänglighetsplan för trafiknät. Svenska kommunförbundet. Bära eller brista Handbok om tillståndsbedömning av belagda gator och vägar. Svenska kommunförbundet.. Markerat X

21 20 (128) Vägmarkeringar för säkerhet krav, marknad och upphandling Svenska kommunförbundet. Trafiknätanalys X X Trafiknätanalys - Upplands Väsby. pdf.fil Åtgärdsprogram X X Åtgärdsprogram för trafikmiljön i Upplands Väsby kommun. pdf.fil SL-Policy X X Beträffande hastighetsdämpande åtgärder. RIBUSS-04 X X Riktlinjer för utformning av gator och vägar med hänsyn till busstrafik Stockholms Lokaltrafik AB. Ett samhälle för alla X X handikapplan Övergripande policy. VA specifika dokument Samtliga publikationer utgivna av Svenskt Vatten. Uppskattning av regnintensitet och varaktigheter. Beräkning av dagvattenvolymer och ledningsdimensioner. X X Mängdbeskrivning/formulär till A-prislista X X X X Avseende gatu, va-ledningar och

22 21 (128) belysningsanläggningar. Svensk standard SS Vibration- och stötmätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader. Skyddsföreskrifter för grundvattentäkt. Fastställd av Länsstyrelsen i Stockholms län 25 april Föreskriften kan i sin helhet beställas från Teknik & fastighet. Förslag till revidering av föreskriften är under bearbetning. X X Park specifika dokument Skötsel Se kapitel 12.3 X Svensk Standard X SS-EN 1176 (1 7) och SS-EN 1177 Säkerhetsnormer för lekredskap. Policy för trädfällning på kommunal parkeller naturmark Antagen av stadsbyggnadsnämnden den 16 juni Faställande av kulturvärden för träd, tekniska nämnden , 32 Anvisningar för skydd av träd vid ledningsdragning. Konstbyggnader specifika dokument X X Bro 2004 Innehåller Trafikverkets krav på broar. Tunnel 2004 Innehåller generella tekniska krav på Trafikverkets vägtunnlar. Belysningsspecifika dokument X X

23 22 (128) Rebel 91 Teknisk beskrivning för anordnande av vägbelysning. Svenska Kommunförbundet och Trafikverket. Elsäkerhetsföreskrifterna Förläggning av rör typ SRN för offentlig belysning enligt ELSÄK FS 2004 EBR Konstruktionsstandard Schakt för belysningskablar, kabelförläggning max 145 kv KJ 41:99 gäller. Licens kan tecknas i elektroniskt format Luftarbeten med belysningskablar typ Alus och konstruktioner. EBR Hängspiralledning 0.4 kv Alus gäller. Svensk standard Luftledningskorsning, starkströmsledning högst 600 V, över allmän väg. Svensk standard SS gäller. Ifråga om starkströmsanläggningens utförande och skötsel skall utöver vad som följer av ellagen (1997:857), förordningen (1957:601) om elektriska starkströmsanläggningar (starkströmsförordningen) och Elsäkerhetsverkets föreskrifter gälla. X X X X X Trafikspecifika dokument Vägmärkesförordningen 1978:1001 (VMF) Föreskrifter, råd och anvisningar finns i f. d. Trafiksäkerhetsverkets Regler om vägmärken X X

24 23 (128) och trafik (RVT). Både VMF och RVT skall tillämpas. Handbok arbete på väg Blankett TA-plan Utmärkt! Säkerhetsanordningar och utmärkning vid gatuarbeten. Svenska Kommunförbundet. X X X Miljöspecifika dokument Svensk standard X X X SS Vibration- och stötmätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader. Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). X X X X X X X X X X Vägtrafikbuller X X X Nordisk beräkningsmodell, reviderad Rapport 4653 Naturvårdsverket. Miljövårdsprogrammet för Stockholms län 2000 X X X X X X X X X X Miljömål och handlingsprogram för en hållbar storstadsregion. Bullerpolicy Se Strategisk Kommunplan för Upplands Väsby kommun. X X X X X X X X X X

25 24 (128) Generella riktlinjer för förorenad mark X X X X X X X Rapport Naturvårdsverket. Bedömningsgrunder för förorenade massor X X X X X X X Svenska Renhållningsverksföreningen (RVF) Utveckling 02:09 Att hantera stenkolstjära- storstädernas överenskommelse. X X X X X X X Rutiner för asfaltshantering i äldre beläggningar. 2003:57. Svenska kommunförbundet. På väg igen X X X X X X X Återvinning av asfalt. Svenska Kommunförbundet. Vägen tillbaka Mellanlagring av asfalt. Svenska Kommunförbundet. Sunt och tunt Återvinning av asfalt med kallteknik på lågtrafikerade gator. Svenska Kommunförbundet. Väghållningens JURIDIK Svenska Kommunförbundet. Kapitel 17 Ianspråkstagande av gatu- och vägområde för annat ändamål. X Tillstånd/Upplåtelsespecifika dokument Jordabalken 7-13 kap s författningssamling (UVKF) X X

26 25 (128) Taxa för upplåtelse av allmän plats Ledning för grävning Minska störningar vid arbete i allmän mark. Svenska Kommunförbundet. Lokala Schaktanvisningar Blankett schakttillstånd X X X

27 26 (128) 1.2 Rutiner vid förstudie, planläggning och genomförande Teknik & fastighet och stadsbyggnadskontoret (SBK) är normalt deltagare i stegen Förstudie och Planläggning. Stadsbyggnadskontoret sköter förprojektering av ingående gator i steget Planläggning. Under steget Genomförande är projektering och byggledning moment där normalt är projektledare eller i samband med exploateringsprojekt svarar för kontroll och mottagande av kommunala exploateringsanläggningar. Ansvarsfördelning Ny detaljplan: I detaljplanegruppen finns representanter från stadsbyggnadskontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret och teknik & fastighet. Teknik & fastighet granskar VA och gator, driftsynpunkter och renhållningssynpunkter. Vid det första genomförandemötet (startmöte för detaljprojektering) bör en avstämning ske. Inom område för gällande plan: Teknik & fastighet bör förvarna i god tid om att projektet är på gång och omfattningen av det. Ansvaret ligger på teknik & fastighet att förse SBK med material Materialet bör tas fram i ett tidigt skede av projekteringsprocessen, minst ca 2-3 månader innan byggstart. Teknik & fastighet samarbetar med annan berörd förvaltning om information till fastighetsägaren vad det gäller släntintrång. Här nedan följer en kortfattad beskrivning av de olika projektstegen från planering till förvaltning. Planförfaranden (Förstudie och Planläggning) I samband med ansökan om planläggning skrivs ett förslag till kommunstyrelsen för beslut om ett programuppdrag eller ett detaljplaneuppdrag. Planprocessen omfattar ett antal moment som avslutas med beslut i byggnadsnämnden. Skisser och utredningar, Samråd, Utställning, och antagande i kommunstyrelsen. I utredningsskedet för varje detaljplanärende ingår en översiktlig planering av trafiklösningar, grundundersökningar, förprojektering av gata och VA. Planarbetet omfattar beskrivning av befintliga förhållanden, framställning av plankarta med bestämmelser, beskrivning av förslaget med genomförandebeskrivningar och fastighetsförteckning. I utredningsskedet ska dessa moment ingå: Översiktlig planering Trafiklösningar Förprojektering av gata och VA där även eventuella markinlösen eller släntintrång skall redovisas. Grundundersökningar

28 27 (128) Så fort planen vunnit laga kraft skickas den till SBK för planering av genomförandet. Detta skede omfattar produktionsplaner, markinlösen och släntintrång samt förhandlingar med lämpliga exploatörer och budgetuppskattningar. Markinlösen Om kommunen behöver ta enskild/privat mark i anspråk för utbyggnad av kommunala gator (eller annan kommunal anläggning) skall kommunen med stöd av detaljplan i första hand förhandla med markägaren om köp av hel eller del av fastighet avseende det markområde som berörs. Om kommunen inte kan komma överens med markägaren så kan kommunen med stöd av fastställd detaljplan, i sista hand tvångsinlösa marken. Tillträdet till marken regleras i den fastighetsbildningsförrättning som hanteras av lantmäterimyndigheten. (Marken får inte tas i anspråk innan förrättningen är avslutad eller beslut om förhandstillträde medgivits. Ansökan om förrättning kan inte göras innan detaljplanen vunnit laga kraft). Släntintrång Vid nybyggnad av gata kan slänt in på privat fastighet behöva anläggas. Kommunen behöver inte alltid lösa in marken enligt nedan men rättigheten för slänten behöver regleras i ett servitutsavtal. Kommunen har ingen automatisk rätt att anlägga slänt in på privat fastighet. Gatans behov av slänt kan markeras i detaljplanens plankarta, vilket ger kommunen en rättighet att, om ingen frivillig uppgörelse kan göras, tvångsmässigt ta marken i anspråk. Ersättningsfrågan löses genom avtal eller förrättning. Om det ej finns stöd för slänt i detaljplan (z-område) finns inget stöd för att tvångsmässigt ta mark i anspråk. Genomföranden Teknik & fastighet initierar egna projekt inom sitt förvaltningsområde eller följer den produktionsplan med tillhörande budget för utförande. Teknik & fastighet utser en projektansvarig (se punkt 1.3). Utsedd projektansvarig upprättar en tidplan för projektets genomförande. Tidplanen skall omfatta följande punkter: Kortfattad beskrivning Upphandling av konsult/projektör Detaljprojektering och upprättande av förfrågningsunderlag Utvärdering och upphandling av entreprenör Genomförande av entreprenad Överlämnande till berörd förvaltare Se även 1.3 Projektering (se även pkt 1.3) Teknik & fastighet projektansvarige upprättar en kortfattad uppdragsbeskrivning och genomför anbudsförfaranden

29 28 (128) Uppdragen ska beskrivas kortfattat (en till tre veckor) och lämpliga konsulter tillfrågas för anbud i enlighet med (LOU) lagen om offentlig upphandling. Lämplig tid mellan förfrågningsutskick och anbudsöppnande 4-6 veckor beroende på objektets omfattning. Konsultupphandling / Utvärderingsmetod. Anbuden värderas och förhandlingar med konsulten börjar. Se vidare kommunens upphandlingsmetod i intranätet. Projekteringsstart Projektansvarige sammankallar projektets berörda parter (ledningsägare mm) Projektorganisation bildas och detaljerad tidsplan för projektering upprättas Utredning Kompletterande undersökningar och utredningar utförs i samarbete med konsulten. Projektering På projekteringsmötena samordnas projektets berörda parter. Granskning Projektansvarige fördelar handlingarna till berörda inom teknik & fastighet för granskning (en till fyra veckor). Godkännande Handlingarna godkänns efter att granskningssynpunkterna har införts i handling. Kostnadskalkyl Ny kostnadskalkyl upprättas enligt framtagen handling. Kontroll mot budget för eventuell justering av projekt eller budget.

30 29 (128) Projekteringstider Uppskattad kortaste respektive längsta tid beroende på projektets omfattning. Förfrågningsunderlag Anbudstid Utvärdering & upphandling Projektstart Detaljplanering Granskning 12 veckor Godkännande av handling Upprättande ny kostkalkyl Veckor Byggande Anbudsförfaranden och utvärdering Teknik & fastighet projektansvarige upprättar en kortfattad projektbeskrivning och genomför anbudsförfarandet enlig pkt 1.4 och 1.5. Projektansvarige annonserar anbudsförfrågan i anbudsjournalen i enlighet med (LOU) lagen om offentlig upphandling. Lämplig tid mellan förfrågningsutskick och anbudsöppnande 4-6 veckor beroende på objektets omfattning. Förfrågningsunderlaget finns att hämta på Upplands Väsby kommuns hemsida: Entreprendsupphandling/Utvärdering Anbuden utvärderas och entreprenör antas. Tilldelningsbeslut och utvärdering skickas till anbudsgivarna. Efter överklagandetidens utgång (10 dagar) kallas antagen entreprenör till upphandlingsmöte. Upphandlingsmöte Genomgång av anbudet där förändringar införs i ett uppgörelseprotokoll som utgör entreprenadkontraktet. Entreprenadstart (se pkt 1.6) Startmöte På startmöte redovisar entreprenören handlingar som åberopats i AF för godkännande. Byggledaren och entreprenören utför syn av entreprenadområdet innan arbetena påbörjas.

31 30 (128) Byggledning/ Projektuppföljning (se även pkt 1.6) Byggledaren utför regelbunden kontroll av entreprenadens utförande samt håller byggmötena där avstäms tidplan, ekonomi, avvikelser och förändringar, kontroller och provningsresultat. Relationshandlingar Relationshandlingar överlämnas av Entreprenören enligt AF för godkännande innan slutbesiktning. (se även pkt 1.9) Godkännande av entreprenad (se pkt 1.6) Vid slutbesiktning mellan parterna kallas även förvaltaren. Vid slutbesiktning fastställs om entreprenaden godkänds. Vid godkänd slutbesiktning övergår projektet till övertagande och garantitiden börjar gälla. Garantitidens längd framgår av AF. Projektövertagande Projektansvarig sammanställer och redovisar projektet, samt överlämnar till förvaltaren enligt pkt 1.10 Garantitid Under garantitiden bevakar projektledaren projektet och rapporterar eventuella fel och brister till entreprenören. Garantitiden avslutas med en garantibesiktning. Vid godkänd garantibesiktning avslutas entreprenaden och projektets säkerhet överlämnas till entreprenören. Projektavslut enligt pkt 1.6 Projektledaren arkiverar projektets dokumentation. Projekt och entreprenader 1.3 Rutiner vid projekteringsstart och avslut Då ett projektuppdrag lämnats till teknik & fastighet ska en projektledare utses. Projektledaren gör en avstämning mot detaljplanen och sammanställer vilka åtgärder som ska genomföras och omfattningen av dessa samt: sammanställer ett underlag för upphandling/beställning av konsultarbete meddelar de som blir berörda av projektet upphandlar konsulttjänster och leder konsultarbetet. Det är viktigt att alla handlingar som upprättas på beställning av kommunen blir beställarens egendom. OBS! Detta är ett avtalbart avsteg från bestämmelserna i såväl ABK 96 som i lagarna om upphovsrätt och mönsterskydd.

Teknisk handbok Datum: 2004-01-21 Täby kommun 0.1 TEKNISK HANDBOK. Del 0 INLEDNING .1 PRAKTISK TILLÄMPNING

Teknisk handbok Datum: 2004-01-21 Täby kommun 0.1 TEKNISK HANDBOK. Del 0 INLEDNING .1 PRAKTISK TILLÄMPNING Del 0 INLEDNING 0.1 TEKNISK HANDBOK.1 PRAKTISK TILLÄMPNING Allmänt Teknisk handbok för gata, park och VA är anpassad efter de nya medier och tekniska möjligheter som finns idag. Teknisk handbok reglerar

Läs mer

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet Innehållsförteckning

Läs mer

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014 Trafikkontoret 2014-03-03 Teknisk Handbok 2014 Innehåll TH - Del Benämning 0 Inledning 1 Ritningar 2 Anläggning 3 Konstbyggnader, tekniska anläggningar och installationer 4 Belysning 5 Trafikanordningar

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef RIKTLINJER 2 RIKTLINJER... 1 Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun... 1 1. Administrativa roller... 5 1.1. Ordförande...

Läs mer

Arkivhandbok för Malmö stad:

Arkivhandbok för Malmö stad: Arkivhandbok för Malmö stad: Registrering, dokumenthantering och arkivvård i Malmö stad 1 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Bevarande och gallring av allmän handling... 6 2.1 Offentlighetsprincipen och hantering

Läs mer

Botkyrka kommuns. arkivhandbok

Botkyrka kommuns. arkivhandbok Botkyrka kommuns arkivhandbok Vi ska arbeta med dokument på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt. Vi ska följa lagar och regler och bidra till en god kvalitet i arbetet med vår dokumentation.

Läs mer

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Riktlinjer Dokumenthantering Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (15) Riktlinjer för dokumenthantering Kommunfullmäktiges beslut 143/12. 1. Offentlighetsprincipen

Läs mer

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens Revisionsrapport KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN

RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN 1(30) STYRDOKUMENT DATUM 2013-06-17 RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN Dokumentet innehåller en beskrivning av de rutiner och regler som styr ärendehanteringen i Älvsbyns kommun. Begrepp och

Läs mer

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Registrering och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Reviderad oktober 2009 Innehåll 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 4 1.1 Uppsala kommun har IT-stöd för dokument- och ärendehantering...

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av KF 1(12) Riktlinjer för dokumenthantering i c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Landstingsarkivet Föreskrift nr. 1 2011-02-17 LA 2010-6029 Version 1 Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Inledning Sedan den 1 juni 2010 gäller ett

Läs mer

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar 1 INLEDNING En kommungemensam handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handboken innehåller anvisningar om hur Härnösands

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Projektledning - handbok

Projektledning - handbok Byggnadsstyrelsens handböcker 37 Projektledning - handbok 1992-08 ersätter Föreskrift 301 1990-11 i C- i Dokumentets utgivare 1 KSBYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc Bo

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun 1. Inledning Offentlighetsprincipen utgör grund för kommunens dokumenthantering. Den innebär att allmänheten har rätt till insyn och kontroll av offentliga

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun 1 (14) Dnr: 2006/378 Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun Våren 2007 Oskarshamns 2 (14) Inledning Det är mycket viktigt att alla vi som finns i den kommunala organisationen har kunskap

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Antagen av Kommunstyrelsen: 2013-03-14 52 Riktlinjer 2 Innehåll Inledning.. 3 Varför registrera och diarieföra... 3 Registrator..

Läs mer

Ärendehandbok. Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna. LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2

Ärendehandbok. Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna. LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2 Ärendehandbok Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2 Innehåll Ärendehantering i Landstinget Dalarna...3 Kap 1 Inledning...4 Kap 2 Organisation...5

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-05, 25 sid 2/33 Innehåll Innehåll... 3 1. Varför behövs en handbok?...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÄRENDEHANTERING MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Ä Titel Ersätter Utbytt den Sign 1:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Blad INLEDNING 1:2 3 BESTÄMMELSER KRING ÄRENDEHANTERING 2:1 4 TRYCKFRIHETSFÖRORD-

Läs mer

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 ÄRENDEHANDBOKEN Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB)

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Antagen av styrelsen för MPAB den 22 november 2013 Gäller från och med 1 januari 2014 Inledning 3 A. Arkivbeskrivning 3 Bolagsshistorik 3 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Föregående version 2013-10-24 Utskrift från original på LSU projektserver. Denna handbok är avsedd som stöd vid genomförande av byggprojekt inom

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer