Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl 14.10-14.55 190-191 Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf."

Transkript

1 sid 1 (42) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Gustaf Wingårdh (M) Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf Alexander Harich (S) Lars-Ivar Kahl (M) Göran Bengtsson (M) Gertrud Green (C) Inga-Maj Hult (KD) Inger Nilsson (V) Ej tjänstgörande ersättare Göran Bengtsson (M) Jan Norgren (M) Ros-Mari Paulsson (FP) Eva Eisenhauer (MP) Övriga Utsedd justera Sekreterare kommunchef Per Selldén ekonomichef Herman Crespin budgetchef Lars Alvén personalchef Bengt Nilsson kultur-, fritids- och informationschef Anneli Sjöborg i Alfred Nisses, ordf i Höganäs Skateboardförening ledamoten Gunvor Andersson (M) kl Alexander Harich kommunjurist Helena Göransson Sammanträdestid kl Underskrifter Sekreterare Helena Göransson Ordförande Péter Kovács forts.

2 sid 2 (42) Justerande Alexander Harich Tillkännagivandet av justeringen har den anslagits på kommunens anslagstavla, intygar Anslaget nedtaget den

3 sid 3 (42) KS 190 Dnr 2009/KKA500 Uppföljning av handikappombudets verksamhetsformer Ordföranden Péter Kovács anmälde Handikappföreningarna i Höganäs Samarbetsorganisation HSO och dess handikappombud i dagens HD kritiserats för förfarandet vid oanmälda tillgänglighetsinspektioner. Kommunstyrelsen beslöt uppdra åt presidiet ta upp överläggning med socialnämndens presidium om uppföljning av formerna för HSO:s och handikappombudets verksamhet. Beslutsexpediering: akten, ks pres., socialnämnden

4 sid 4 (42) KS 191 Dnr 2009/KKA501 Information från Höganäs Skateboardförening Alfred Nisses, ordförande i Höganäs Skateboardförening, informerade om ett skateparkkoncept som tagits fram av föreningen.

5 sid 5 (42) KS 192 Information Information lämnades av ekonomichef Herman Crespin.

6 sid 6 (42) KS 193 Konkurrensprövning Dnr 2009/KKA455 I direktiven för konkurrensprövning antagna av kommunfullmäktige den 2 mars 2006 framgår bl.a. respektive nämnd ska årligen i budgetarbetet ha en rutin som tar ställning till om verksamheten ska konkurrensprövas. Inför beslutet i respektive nämnd ska även en nulägesanalys tas fram som underlag för konkurrensprövning. Kommunledningskontorets ekonomiavdelning överlämnade med skrivelse den 12 oktober 2009 nämndernas yttranden om verksamheter som prövas för konkurrensutsättning och gav förslag till beslut. Budgetberedningen hade i 278 /2009 beslutat näringslivsfrågorna även i fortsättningen ska drivas i egen regi, uppdra åt tekniska förvaltningen och fastighetsförvaltningen presentera analys av nuvarande fördelning mellan egen regi- och upphandlad verksamhet i enlighet med tekniska chefens föredragning och uppdra åt ekonomiavdelningen presentera analys av nuvarande fördelning mellan egen regi- och upphandlad verksamhet för respektive förvaltning i övrigt. Sven Augustsson (S) deltog inte i budgetberedningens beslut. Budgetberedningen föreslog också kommunstyrelsen besluta uppdra åt nämnderna genomföra en nulägesanalys av de verksamheter som respektive nämnd föreslagit samt återrapportera till kommunstyrelsen senast den 31 mars Återrapporteringen bör innefa nulägesanalys (grundfakta, besparingspotential, marknadsanalys etc), bedömning av de personalekonomiska konsekvenserna samt en bedömning om det finns en välfungerande lokal marknad. Ärendet kompletterades till kommunstyrelsen med tekniska förvaltningens presentation av vilka verksamheter som är konkurrensutsa idag och vad som är möjligt konkurrensutsätta. Under kommunstyrelsens överläggning yrkade Sven Augustsson (S) och Inger Nilsson (V) avslag på budgetberedningens förslag. Ordföranden ställde proposition på budgetberedningens förslag och fann det bifölls. Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: Ja för budgetberedningens förslag. Nej för avslag. Vid omröstningen avgavs 8 ja-röster och 3 nej-röster, KS-bilaga 15 A Kommunstyrelsen hade beslutat enligt budgetberedningens förslag. Sven Augustsson (S), Alexander Harich (S) och Inger Nilsson (V) reserverade sig mot beslutet. Kommunstyrelsen hade alltså beslutat uppdra åt nämnderna genomföra en nulägesanalys av de verksamheter som respektive nämnd föreslagit samt återrapportera till kommunstyrelsen senast den 31 mars Återrapporteringen bör innefa nulägesanalys (grundfakta, besparingspotential, marknadsanalys etc), bedömning av de personalekonomiska konsekvenserna samt en bedömning om det finns en välfungerande lokal marknad. Beslutsexpediering: akten, samtliga nämnder, ek.avd., tekn.förv., fast.förv.

7 sid 7 (42) KS 194 Dnr 2009/KKA149 Budget för år 2010 och plan BUDGETRAMAR M M (tkr=tusen kronor; mnkr=miljoner kronor) Kommunfullmäktige tog i maj 2009 beslut om reviderad budget för 2009 p.g.a. den rådande ekonomiska situationen. Budgetramar 2010 och planeringsramar hann p g a det ekonomiska läget och nya prognoser inte föras upp till kommunfullmäktige före sommaren. För nämnderna skulle hinna arbeta fram budgetförslag fade budgetberedningen rambesluten och direktiven för senare anmälan till kommunstyrelse och fullmäktige. Budgetberedningen beslöt den 25 augusti 2009, 221, anta förutsättningar för arbetet med budget 2010 och planen för samt fastställa nettoramar per verksamhetsområde och nämnd, totalt tkr år 2010, tkr år 2011 och tkr år Kommunfullmäktige tog emot anmälan av budgetberedningens beslut den 24 september 2009, KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG Nämndernas och budgetberedningens hade lagt fram resultatbudgetförslag om totalt tkr år 2010, tkr år 2011 och tkr år Sven Augustsson (S) deltog inte i budgetberedningens beslut. Ekonomiavdelningen anmälde 200 tkr avseende strandrensning rättades från tekniska förvaltningens Gator och vägar till Parker. Sven Augustsson (S) framställde yrkanden enligt bilaga, vilka behandlades under respektive budgetavsnitt nedan. KS-bilaga 16 Göran Olsson (FP) framställde yrkande enligt bilaga, vilket behandlades under avsnitt utbildningsnämnden nedan. KS-bilaga 17 Kommunstyrelsens resultatbudgetförslag framgår av KS-bilaga 18 Investeringar indelas i investeringar med beslutad totalutgift (projekt, totalutgift, år för driftstart och årliga utbetalningar anges) och investeringar med årliga anslag (projekt, årsanslag 2010 samt beräknade utbetalningar 2011 och 2012 anges). Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget framgår av KS-bilaga BUDGETMÅL Kommunfullmäktige antog den 27 november 2008, 146, kommungemensamma respektive nämndsrelaterade mål för Budgetberedningen beslöt den 25 augusti 2009, 221, angående förutsättningar för arbetet med budget 2010 och planen för , de av kommunfullmäktige antagna kommungemensamma målen gäller oförändrade för 2010, medan nämnderna får föreslå nya eller reviderade nämndsmål anpassade till dessa. forts.

8 sid 8 (42) Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit dess nämndsrelaterade mål ändras till följande: Mål Hur mäter vi måluppfyllelse Hur når vi måluppfyllelse 1.Ökat antal besökare på bib- Besöksräknare, Aktivt arbeta med publiklioteken, på arrangemang biljettstatistik arbete och god service och i Höganäs sportcenter 2.Behålla antalet föreningar Föreningsregister, Utbilda och utveckla föreoch öka antalet förenings- statistik ningslivet samt verka för aktiviteter utbyggnad av etapp 2 3.Utveckla befintliga och Statistik och rapporter Under 2010 initiera minst skapa nya mötesplatser för fem nya arrangemang föreningsliv i orterna utanför Höganäs centralort Socialnämnden har föreslagit dess nämndsrelaterade mål ändras till följande: Mål 1.Det ska vara raktivt arbeta inom socialnämndens ansvarsområde 2.Främja den enskildes möjligheter bo kvar i ordinärt boende med bibehållen livskvalitet 3.Öka brukarnas möjlighet till valfrihet i vem som skall utföra beviljade insatser. 4.Efter ansökan om LSS-insats ska sökanden få beslut i ärendet inom 3 månader. 5.Individer som uppbär försörjningsstöd skall så snart som möjligt vara i arbete, utbildning, rehabilitering eller motsvarande. Hur ska vi mäta måluppfyllelse? -Frågeformulär till ett slumpmässigt urval medarbetare -Frågor till 80-åringar i ordinärt boende Vill du/ni bo kvar i er nuvarande bostad?. -Antal genomförda förebyggande hälsosamtal. -Redovisning av anpassade bostäder/insatser/åtgärder från AB Höganäshem för underlätta för äldre bo kvar i ordinärt boende. [----] -Antalet brukare som valt annan utförare. -Antalet godkända entreprenörer. -Redovisning av tid från ansökan till beslut. -Genomsnittlig tid från försörjningsstödets start tills individen är i arbete, utbildning, rehabilitering eller motsvarande redovisas. I enlighet med budgetberedningens förslag föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta godkänna de av kultur- och fritidsnämnden respektive socialnämnden reviderade nämndsmålen och hur de mäts. KS-bilaga 20 forts.

9 sid 9 (42) 4. MBL MBL-förhandling genomfördes den 27 och 29 oktober KS-bilaga ANSLAGSBINDNINGSNIVÅ Anslagsbindningsnivån framgår av tidigare antagna riktlinjer för genomförande av budget (KFS 2009:06). Anslagsbindningen för resultatbudgeten sker för respektive kommunfullmäktige/styrelse/nämnd. Nämnd är skyldig till kommunfullmäktige anmäla om nämnden beslutar om flyttning av anslag mellan olika verksamhetsområden. Anslagsbindningen för investeringsbudgeten gäller för investeringsprojekt. 6. KOMMUNFULLMÄKTIGE Partistöd och ersättningar till förtroendevalda Kommunfullmäktige fastställde partistödet för år 2008 till kr per parti och kr per mandat. Fullmäktige antog i 93/2006 nya bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda gälla fr o m 1 januari Valnämnden Medel budgeteras med 500 tkr för allmänna val Anslag för oförutsedda behov Anslag för oförutsedda behov redovisas under finansförvaltningen nedan. Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med budgetberedningens förslag utöver tidigare ram ta upp kapitalkostnader för voteringssystem med 133 tkr år I enlighet med budgetberedningens förslag föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta fastställa partistödet för år 2010 till oförändrat kr per parti och kr per mandat för år 2010 fastställa kommunfullmäktiges resultatbudgetram per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa kommunfullmäktiges planeringsram enligt KS-bilaga 18 fastställa kommunfullmäktiges investeringsbudget enligt KS-bilaga REVISION Revisionens budget bereds inte av kommunstyrelsen utan av kommunfullmäktiges presidium. forts.

10 sid 10 (42) 8. ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Överförmyndarnämnden har i 36/2009 begärt ökning av resultatbudgetramen med 100 tkr år 2010 p.g.a. volymökning. I enlighet med budgetberedningens förslag föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta öka överförmyndarnämndens resultatbudgetram med 100 tkr vardera året p.g.a. volymökning för år 2010 fastställa överförmyndarnämndens resultatbudgetram per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa överförmyndarnämndens planeringsram enligt KS-bilaga KOMMUNSTYRELSE: EGEN VERKSAMHET Keramiskt center Förslag om bildande av Stiftelsen Höganäs Keramiska Center har upprättats för beslut. Enligt kommunfullmäktiges principbeslut 135/2008 får driftbidrag från kommunen uppgå till högst 1,5 mnkr per år i högst 10 år. Anslag för sådant bidrag reserverades för 2009 under finansförvaltningen men budgeteras nu under kommunstyrelsens egen verksamhet. Organisation Kommunfullmäktige har beslutat under kommunstyrelsen ska bildas en samhällsbyggnadsförvaltning av hittillsvarande tekniska förvaltningen samt kommunledningskontorets planavdelning och exploateringsfunktion. Budgeten kommer anpassas till förändringen. Anslag för oförutsedda behov Anslag för oförutsedda behov redovisas under finansförvaltningen nedan. För kommunstyrelsens oförutsedda investeringsbehov budgeteras 2 mnkr i utbetalning vardera år Driftbidrag till Folkparken Sven Augustsson (S) framställde tilläggsyrkande om ytterligare driftbidrag till Höganäs Folkets Hus- och Parkförening upa med 215 tkr (höjning från 85 tkr till 300 tkr; verksamhetsområde Politisk verksamhet). PROPOSITIONER OCH BESLUT Budgetberedningens förslag Efter avslutad överläggning ställde ordföranden först proposition på budgetberedningens förslag och fann det bifölls. forts.

11 sid 11 (42) Därefter ställde han proposition på Sven Augustssons tilläggsyrkande och fann det avslogs. Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: Ja för avslag på tilläggsyrkandet. Nej för bifall. Vid omröstningen avgavs 8 ja-röster och 3 nej-röster, KS-bilaga 15 B Kommunstyrelsen hade beslutat avslå tilläggsyrkandet. Sven Augustsson (S), Alexander Harich (S) och Inger Nilsson (V) reserverade sig mot beslutet. Kommunstyrelsen hade alltså beslutat i enlighet med budgetberedningens förslag utöver tidigare ram ta upp 40 tkr för kommunstyrelsens förvaltningars egna kostnader för medverkan i informationsdag i handikappfrågor, innefande de nya funktionerna i sportcentret m.m., i samverkan med Handikappföreningarna i Höganäs Samarbetsorganisation HSO. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta för år 2010 fastställa kommunstyrelsens resultatbudgetram för egen verksamhet per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa kommunstyrelsens planeringsram enligt KS-bilaga 18 fastställa kommunstyrelsens investeringsbudget för egen verksamhet (oförutsedda investeringsbehov) enligt KS-bilaga KOMMUNSTYRELSE: KOMMUNLEDNINGSKONTOR Friskvårdspeng Sven Augustsson (S) framställde tilläggsyrkande om höjning av budgeterat belopp för friskvårdspeng för anställda med 500 tkr (verksamhetsområde Gemensamma funktioner). PROPOSITIONER OCH BESLUT Budgetberedningens förslag Efter avslutad överläggning ställde ordföranden först proposition på budgetberedningens förslag och fann det bifölls. Friskvårdspeng Ordföranden ställde proposition på Sven Augustssons tilläggsyrkande och fann det avslogs. Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: Ja för avslag på tilläggsyrkandet. Nej för bifall. Vid omröstningen avgavs 8 ja-röster och 3 nej-röster, KS-bilaga 15 C Kommunstyrelsen hade beslutat avslå tilläggsyrkandet. Sven Augustsson (S), Alexander Harich (S) och Inger Nilsson (V) reserverade sig mot beslutet. forts.

12 sid 12 (42) Kommunstyrelsen hade alltså beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta för år 2010 fastställa kommunstyrelsens resultatbudgetram för kommunledningskontoret per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa kommunstyrelsens planeringsram för kommunledningskontoret enligt KS-bilaga 18 fastställa kommunstyrelsens investeringsbudget för kommunledningskontoret enligt KSbilaga KOMMUNSTYRELSE: RÄDDNINGSTJÄNST Taxor Räddningstjänsten hade föreslagit uppräkning av taxan för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor enligt index, med höjning av timavgiften från 640 kr till 655 kr. Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med budgetberedningens förslag anta ändrad taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor enligt räddningstjänstens förslag, gälla fr o m 1 januari 2010 KS-bilaga 22 föreslå investering i ny släckbil 3,5 mnkr år 2012 föreslå ökad resultatbudgetram år 2012 med 372 tkr, avseende kapitalkostnader för släckbil. I enlighet med budgetberedningen föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta för år 2010 fastställa kommunstyrelsens resultatbudgetram för räddningstjänsten per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa kommunstyrelsens planeringsram för räddningstjänsten enligt KS-bilaga 18 fastställa kommunstyrelsens investeringsbudget för räddningstjänsten enligt KS-bilaga 19. forts.

13 sid 13 (42) 12. KOMMUNSTYRELSE: TEKNISK FÖRVALTNING, SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Materialomkostnadspålägg (MO-pålägg) Omkostnadstillägg på inköp (utom drivmedel) från kommunens förråd föreslås slopas och kostnaderna fördelas på så sätt i budget förs 240 tkr till tekniska förvaltningen, varav 40 tkr från fastighetsförvaltningen, 10 tkr från kultur- och fritidsnämnden, 80 tkr från utbildningsnämnden och 110 tkr från socialnämnden. Resultatbudget Budgetberedningen föreslog utöver ram höjning av anslaget för Grön kvalitetsturism och projekt Kvickbadet samt ökad strandskötsel, främst av Kvickbadet, för vilket målsättningen är nå Blå Flagg-status. Ekonomiavdelningen anmälde 200 tkr avseende strandrensning rättas från Gator och vägar till Parker. Tekniska förvaltningen föreslog i skrivelse den 7 oktober 2009 tekniska förvaltningen tilldelas tkr i 2010 års budget för ökade kapitalkostnader mellan 2009 och 2010, det till varje investeringsbeslut framöver ska medfölja en kalkyl som visar investeringens resultatpåverkande effekter samt varje investeringsbeslut kompenseras utifrån de driftskonsekvenser som uppkommer. Investeringsbudget Projekt Kvickbadet föreslogs ökas år 2010 liksom investeringsvolymen. Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med budgetberedningens förslag föreslå ökad resultatbudgetram för ökade kapitalkostnader med tkr år 2010, tkr år 2011 samt tkr år 2012 det till varje investeringsbeslut framöver ska medfölja en kalkyl som visar investeringens resultatpåverkande effekter varje investeringsbeslut kompenseras utifrån de driftskonsekvenser som uppkommer tillföra tekniska förvaltningen 240 tkr vardera år för omfördelat omkostnadstillägg på inköp (utom drivmedel) från kommunens förråd höja anslaget för Grön kvalitetsturism med 100 tkr till 200 tkr vardera år höja anslaget för strandskötsel med 200 tkr vardera år höja anslaget för Kvickbadet (kapitalkostnader) med 49 tkr år 2010 och 2011 samt 47 tkr 2012 föreslå ökad investeringsbudget vad avser projekt Kvickbadet år 2010 från 500 tkr till 1 mnkr. forts.

14 sid 14 (42) I enlighet med budgetberedningens förslag föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta för år 2010 fastställa kommunstyrelsens resultatbudgetram för tekniska förvaltningen, skefinansierad verksamhet, per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa kommunstyrelsens planeringsram för tekniska förvaltningen, skefinansierad verksamhet, enligt KS-bilaga 18 fastställa kommunstyrelsens investeringsbudget för tekniska förvaltningen, skefinansierad verksamhet, enligt KS-bilaga KOMMUNSTYRELSE: TEKNISK FÖRVALTNING, AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET Taxor Va-taxans fasta avgifter är uppräknade med 1,2 % år 2010 och 5,7 % år 2011 enligt budgetberedningens direktiv. Renhållningstaxan är uppräknad med cirka 8 %. I enlighet med budgetberedningens förslag föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta - med ändring av KFS 2009:03 - anta renhållningstaxa enligt tekniska förvaltningens förslag, gälla fr.o.m. den 1 januari 2010 KS-bilaga 23 - med ändring av KFS 2009:05 - anta taxa för Höganäs kommun allmänna ven- och avloppsanläggning enligt tekniska förvaltningens förslag, gälla fr.o.m. den 1 januari 2010 KS-bilaga 24 för år 2010 fastställa kommunstyrelsens resultatbudgetram för tekniska förvaltningen, avgiftsfinansierad verksamhet, per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa kommunstyrelsens planeringsram för tekniska förvaltningen, avgiftsfinansierad verksamhet, enligt KS-bilaga 18 fastställa kommunstyrelsens investeringsbudget för tekniska förvaltningen, avgiftsfinansierad verksamhet, enligt KS-bilaga KOMMUNSTYRELSE: FASTIGHETSFÖRVALTNING Kommunfullmäktige beslöt den 24 september 2009, 79, kultur- och fritidsnämnden inte längre skulle ha ansvar för tillhandahålla idrottsanläggningar m.m. Ansvaret återgick därför till kommunstyrelsen och ombesörjs av dess fastighetsförvaltning. För kultur- och fritidsnämnden tidigare budgeterade kostnader för ishall, fotbollsplaner etc tkr överförs därför till fastighetsförvaltningen. Ansvaret för lokalerna i Höganäs sportcenter är även fortsättningsvis delat mellan kultur- och fritidsnämnden och fastighetsförvaltningen p.g.a. samordning med verksamheten. forts.

15 sid 15 (42) Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med budgetberedningens förslag omfördela 40 tkr från fastighetsförvaltningen för omkostnadstillägg på inköp (utom drivmedel) från kommunens förråd. I enlighet med budgetberedningens förslag föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta för år 2010 fastställa kommunstyrelsens resultatbudgetram för fastighetsförvaltningen per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa kommunstyrelsens planeringsram för fastighetsförvaltningen enligt KS-bilaga 18 fastställa kommunstyrelsens investeringsbudget för fastighetsförvaltningen enligt KSbilaga BYGGNADSNÄMND Taxa Byggnadsnämnden föreslog i 22/ p 2.1 tredje stycket i taxan för byggnadsnämndens verksamhet ändras till Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när beslutet fas. I ärenden utan beslut gäller tidpunkten då åtgärden är utförd. Byggnadsnämnden föreslog vidare i 329/2009 taxans grundbelopp avseende tabellerna 2, 3, 4 och 5 höjs till 46,35 kr och belopp för fastprissättning för vissa enklare byggnadsåtgärder fastställs enligt förteckning. Budgetberedningen hade beslutat föreslå byggnadsnämnden utreda möjligheten till snabbare och enklare hantering av bygglov till budgetarbetet för I enlighet med budgetberedningens förslag föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta anta byggnadsnämndens förslag till ändringar av nämndens taxa och avgifter gälla fr.o.m. den 1 januari 2010: - lydelsen av p 3 st i taxan för byggnadsnämndens verksamhet ändras till Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när beslutet fas. I ärenden utan beslut gäller tidpunkten då åtgärden är utförd. - taxans grundbelopp avseende tabellerna 2, 3, 4 och 5 höjs till 46,35 kr - belopp för fastprissättning för vissa enklare byggnadsåtgärder fastställs enligt förteckning KS-bilaga 25 för år 2010 fastställa byggnadsnämndens resultatbudgetram per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa byggnadsnämndens planeringsram enligt KS-bilaga 18. forts.

16 sid 16 (42) 16. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND För kultur- och fritidsnämnden tidigare budgeterade kostnader för ishall, fotbollsplaner etc tkr överförs till fastighetsförvaltningen, se detta budgetavsnitt ovan. Taxor Kultur- och fritidsnämnden hade föreslagit ändring av sina taxor för lokaler och bad. Budgetberedningen föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta omfördela 10 tkr från kultur- och fritidsnämnden för omkostnadstillägg på inköp (utom drivmedel) från kommunens förråd - med ändring av KFS 2009:22 - anta kultur- och fritidsnämndens förslag till ändrade taxor för nämndens verksamhet, gälla fr.o.m. den 1 januari 2010 KS-bilaga 26 för år 2010 fastställa kultur- och fritidsnämndens resultatbudgetram per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa kultur- och fritidsnämndens planeringsram enligt KSbilaga 18 fastställa kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget enligt KS-bilaga UTBILDNINGSNÄMND Resultatbudget Utbildningsnämnden hade begärt ökning av resultatbudgetramen med tkr p.g.a. volymförändring avseende interkommunala gymnasieplatser, vilket budgetberedningen tillstyrkt. F-9 Sven Augustsson (S) framställde tilläggsyrkande om ytterligare 5 mnkr för målsättning om högst 15 barn/grupp 1-3 år, målsättning högst 18 barn/grupp 4-5 år samt personalförstärkning förskola och grundskola. Gustaf Wingårdh (M) yrkade avslag. Göran Olsson (FP) framställde tilläggsyrkande om ytterligare 3,7 mnkr för återföra nyckeltal för skolans verksamheter i enlighet med föregående och tidigare års nyckeltal. Gustaf Wingårdh (M) yrkade avslag. Gymnasieskola Sven Augustsson (S) framställde tilläggsyrkande om ytterligare 500 tkr för personalförstärkning i gymnasieskolan. Gustaf Wingårdh (M) yrkade avslag. Eric Ruuth Sven Augustsson (S) framställde tilläggsyrkande om ytterligare 650 tkr för utökning med 1,5 tjänst sångpedagog och gitarrlärare. Gustaf Wingårdh (M) yrkade avslag. forts.

17 sid 17 (42) PROPOSITIONER OCH BESLUT Budgetberedningens förslag Efter avslutad överläggning ställde ordföranden först proposition på budgetberedningens förslag och fann det bifölls. F-9 Ordföranden ställde proposition på Sven Augustssons och Göran Olssons tilläggsyrkanden och fann de avslogs. Votering begärdes. För fastställande av motförslag i voteringen ställde ordföranden proposition på Sven Augustssons och Göran Olssons tilläggsyrkanden och fann kommunstyrelsen antagit Sven Augustssons yrkande som motförslag. Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: Ja för Sven Augustssons tilläggsyrkande som motförslag i huvudvoteringen. Nej för Göran Olssons tilläggsyrkande som motförslag. Vid omröstningen avgavs 8 ja-röster och 1 nej-röst medan 2 kommunstyrelseledamöter avstod från rösta, KS-bilaga 15 D Kommunstyrelsen hade alltså antagit Sven Augustssons tilläggsyrkande som motförslag i huvudvoteringen. Därefter godkände kommunstyrelsen följande voteringsproposition för huvudvoteringen: Ja för avslag. Nej för bifall till Sven Augustssons tilläggsyrkande. Vid omröstningen avgavs 7 jaröster och 3 nej-röster, KS-bilaga 15 E Kommunstyrelsen hade beslutat avslå tilläggsyrkandet. Sven Augustsson (S), Alexander Harich (S) och Inger Nilsson (V) reserverade sig mot beslutet. Gymnasieskola Ordföranden ställde Sven Augustssons tilläggsyrkande under proposition och fann det avslogs. Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: Ja för avslag på tilläggsyrkandet. Nej för bifall. Vid omröstningen avgavs 8 ja-röster och 3 nej-röster, KS-bilaga 15 F Kommunstyrelsen hade beslutat avslå tilläggsyrkandet. Sven Augustsson (S), Alexander Harich (S) och Inger Nilsson (V) reserverade sig mot beslutet. Eric Ruuth Ordföranden ställde Sven Augustssons tilläggsyrkande under proposition och fann det avslogs. Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: Ja för avslag på tilläggsyrkandet. Nej för bifall. Vid omröstningen avgavs 8 ja-röster och 3 nej-röster, KS-bilaga 15 G Kommunstyrelsen hade beslutat avslå tilläggsyrkandet. Sven Augustsson (S), Alexander Harich (S) och Inger Nilsson (V) reserverade sig mot beslutet. Sammanfningsvis hade kommunstyrelsen alltså beslutat i enlighet med budgetberedningens förslag, föreslå kommunfullmäktige besluta omfördela 80 tkr från utbildningsnämnden för omkostnadstillägg på inköp (utom drivmedel) från kommunens förråd forts.

18 sid 18 (42) öka utbildningsnämndens resultatbudgetram med tkr vardera året p.g.a. volymförändring avseende interkommunala gymnasieplatser för år 2010 fastställa utbildningsnämndens resultatbudgetram per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa utbildningsnämndens planeringsram enligt KS-bilaga 18 fastställa utbildningsnämndens investeringsbudget enligt KS-bilaga SOCIALNÄMND Resultatbudget Socialnämnden har begärt ytterligare 1 mnkr för kostnader för institutionsplaceringar inom individ- och familjeomsorgen, barn och ungdom, vilket tillstyrkts av budgetberedningen. LSS Sven Augustsson (S) framställde tilläggsyrkande om 400 tkr för personligt ombud inom psykiatrin. PROPOSITIONER OCH BESLUT Budgetberedningens förslag Efter avslutad överläggning ställde ordföranden först proposition på budgetberedningens förslag och fann det bifölls. LSS Ordföranden ställde Sven Augustssons tilläggsyrkande under proposition och fann det avslogs. Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: Ja för avslag på tilläggsyrkandet. Nej för bifall. Vid omröstningen avgavs 8 ja-röster och 3 nej-röster, KS-bilaga 15 H Kommunstyrelsen hade beslutat avslå tilläggsyrkandet. Sven Augustsson (S), Alexander Harich (S) och Inger Nilsson (V) reserverade sig mot beslutet. Kommunstyrelsen hade alltså beslutat enligt budgetberedningens förslag föreslå kommunfullmäktige besluta omfördela 110 tkr från socialnämnden för omkostnadstillägg på inköp (utom drivmedel) från kommunens förråd öka socialnämndens resultatbudgetram med 1 mnkr vardera året för institutionsplaceringar inom individ- och familjeomsorgen, barn och ungdom - med ändring av KFS 2009:16 - anta socialnämndens förslag till ändrad taxa för avgifter enligt alkohollagen, gälla fr.o.m. den 1 januari 2010 KS-bilaga 27 forts.

19 sid 19 (42) i kommunfullmäktiges regler om kompetensfördelning mellan fullmäktige och nämnder avseende taxor, stryka Prövning av ansökningar om tillstånd till automatspel p.g.a. lagändring, ändra ansvarig nämnd för Familjerådgivning till socialnämnden och stryka Hemsjukvård och insatser av arbetsterapeut/sjukgymnast (ingår i hemvårdstaxan) för år 2010 fastställa socialnämndens resultatbudgetram per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa socialnämndens planeringsram enligt KS-bilaga 18 fastställa socialnämndens investeringsbudget enligt KS-bilaga MILJÖNÄMND Resursförstärkning Sven Augustsson (S) framställde tilläggsyrkande om 270 tkr för resursförstärkning med 0,6 tjänst. PROPOSITIONER OCH BESLUT Budgetberedningens förslag Efter avslutad överläggning ställde ordföranden först proposition på budgetberedningens förslag och fann det bifölls. Resursförstärkning Ordföranden ställde Sven Augustssons tilläggsyrkande under proposition och fann det avslogs. Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: Ja för avslag på tilläggsyrkandet. Nej för bifall. Vid omröstningen avgavs 8 ja-röster och 3 nej-röster, KS-bilaga 15 I Kommunstyrelsen hade beslutat avslå tilläggsyrkandet. Sven Augustsson (S), Alexander Harich (S) och Inger Nilsson (V) reserverade sig mot beslutet. Kommunstyrelsen hade alltså beslutat enligt budgetberedningens förslag föreslå kommunfullmäktige besluta - med ändring av KFS 2009:10 - anta miljönämndens förslag till ändrad taxa för offentlig kontroll av livsmedel, gälla fr.o.m. den 1 januari 2010 KS-bilaga 28 - med ändring av KFS 2009:11 - anta miljönämndens förslag till ändrad taxa för kontroll enligt miljöbalken, gälla fr.o.m. den 1 januari 2010 KS-bilaga 29 för år 2010 fastställa miljönämndens resultatbudgetram per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa miljönämndens planeringsram enligt KS-bilaga 18. forts.

20 sid 20 (42) 20. FINANSFÖRVALTNING UTOM SKATTESATS Ägarutdelning från Sveriges Kommuner och Landsting Engångsutdelning från SKL tkr redovisas år 2009 i stället för år 2010, som förutss i det tidigare rambeslutet. Oförutsedda behov Anslag för oförutsedda behov redovisas i detta avsnitt. Enligt rambeslutet skulle anslaget för kommunfullmäktiges oförutsedda behov uppgå till 19 mnkr. Därav föreslås 5 mnkr finansiera ramjusteringar enligt avsnitten ovan. Konjunkturfond Det statliga engångsanslaget år 2010 om 18,4 mnkr föreslås reserveras i en konjunkturfond vars användning ska närmare utformas i tilläggsbudget i början av Avkastning från AB Höganäshem I budgetberedningens beräkning av finansnettot ingick avkastning från Höganäs Energi AB med 7,5 % av aktiekapitalet (375 tkr) och från AB Höganäshem med 80 tkr (preliminärt beräknat såsom genomsnittlig årlig statslåneränta + 1 % på bolagets ursprungliga aktiekapital). Sven Augustsson (S) yrkade avslag på budgetberedningens förslag om budgetera avkastning med 80 tkr från AB Höganäshem. PROPOSITIONER OCH BESLUT Avkastning från AB Höganäshem Ordföranden ställde proposition på budgetberedningens förslag avseende budgetering av avkastning från AB Höganäshem kontra Sven Augustssons yrkande och fann kommunstyrelsen biföll budgetberedningens förslag. Sven Augustsson (S), Alexander Harich (S) och Inger Nilsson (V) reserverade sig mot beslutet. Budgetberedningens förslag i övrigt Kommunstyrelsen biföll budgetberedningens beslut i övrigt. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta reservera medel för pensionskostnader med 38,5 mnkr år 2010, 42,8 mnkr år 2011 och 42,6 mnkr år 2012 för kommunfullmäktiges oförutsedda behov ta upp 13,9 mnkr år 2010 och 14,9 mnkr vardera år 2011 och 2012 forts.

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT 2015-02-16 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anita Söderlind (M) Anders Ståhl (M) Lennart Nilsson (S) Fredrik

Läs mer

sid 1 (18) Sammanträdesdatum 2009-10-29 Närvarande Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf

sid 1 (18) Sammanträdesdatum 2009-10-29 Närvarande Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf sid 1 (18) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf Lennart Nilsson (S) Bengt Silfverstrand (S) Claes Pettersson (C) Péter Kovács

Läs mer

Anders Ståhl. Gunvor Andersson (m) Ulf Molin (c), 1:e vice ordf Göran Olsson (fp) Sven Augustsson (s), 2:e vice ordf Alexander Harich (s)

Anders Ståhl. Gunvor Andersson (m) Ulf Molin (c), 1:e vice ordf Göran Olsson (fp) Sven Augustsson (s), 2:e vice ordf Alexander Harich (s) sid 1 (23) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedd justera Sekreterare Péter Kovács (m) Boel Olsson Litström (m) Jan Wåhlin (m) Anders Ståhl (m)

Läs mer

sid 1 (14) Sammanträdesdatum Närvarande Per Staffan Johansson (kd)

sid 1 (14) Sammanträdesdatum Närvarande Per Staffan Johansson (kd) sid 1 (14) Närvarande Ordförande Ledamöter Per Staffan Johansson (kd) Håkan Göthe (m) Lennart Nilsson (s) Bengt Silfverstrand (s) Claes Pettersson (c) Péter Kovács (m) Sven Augustsson (s) fr o m 8 kl 19.35

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

sid 1 (28) Sammanträdesdatum 2010-03-18 Närvarande Ordförande Inga-Maj Hult (KD) ej 13 Håkan Göthe (M) 13

sid 1 (28) Sammanträdesdatum 2010-03-18 Närvarande Ordförande Inga-Maj Hult (KD) ej 13 Håkan Göthe (M) 13 sid 1 (28) Närvarande Ordförande Inga-Maj Hult (KD) ej 13 Håkan Göthe (M) 13 Ledamöter Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf Lennart Nilsson (S), 2:e vice ordf Bengt Silfverstrand (S) Claes Pettersson (C) Péter

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2015-05-25 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Péter Kovács (M) Ledamöter Ulf Molin (C), 76 Anders Ståhl (M) Tjänstgörande ersättare Gertrud Green (C), 75 Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ej

Läs mer

Göran Engfors (M) Nils Eyton (M)

Göran Engfors (M) Nils Eyton (M) sid 1 (13) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Inga-Maj Hult (KD) Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf Bengt Silfverstrand (S) Péter Kovács (M) Sven Augustsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT NÄRVARANDE ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Péter Kovács (M) (ordförande) Ulf Molin (C) (vice ordförande) Göran Bengtsson (M) Lennart Nilsson (S) Fredrik Johannesson (KD) ersätter

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN 2014-12-16 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Jan Wåhlin (M) Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M) Ulf Molin (C), 1:e vice ordf Inga-Maj Hult (KD) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf

Jan Wåhlin (M) Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M) Ulf Molin (C), 1:e vice ordf Inga-Maj Hult (KD) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf sid 1 (17) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedd justera Sekreterare Péter Kovács (M) Gustaf Wingårdh (M) Jan Wåhlin (M) Anders Ståhl (M) Gunvor

Läs mer

sid 1 (25) Sammanträdesdatum Närvarande Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf

sid 1 (25) Sammanträdesdatum Närvarande Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf sid 1 (25) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf Lennart Nilsson (S) Claes Pettersson (C) Péter Kovács (M) Sven Augustsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2016-06-07 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Pia Möller (M) Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Louise Stjernquist (L) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Lennart Ekberg (M) Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

sid 1 (49) Sammanträdesdatum 2009-03-26 Närvarande Ordförande Per Staffan Johansson (kd); ej 14 Håkan Göthe (m)

sid 1 (49) Sammanträdesdatum 2009-03-26 Närvarande Ordförande Per Staffan Johansson (kd); ej 14 Håkan Göthe (m) sid 1 (49) Närvarande Ordförande Per Staffan Johansson (kd); ej 14 Håkan Göthe; 14 Ledamöter Håkan Göthe (m) Lennart Nilsson (s); fr o m 16 kl 19.45 Bengt Silfverstrand (s) Claes Pettersson (c) Péter Kovács

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT 2016-02-29 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anita Söderlind (M) Anders Ståhl (M) Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Kerstin Björkäng

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Lars-Ivar Kahl (M) Malcolm Hansson (S) Hans Grahn (M) Per-Erik Lundberg (S) Anita Bäck (KD) Annica Elvefors (FP)

Läs mer

Lars-Ivar Kahl (m) Ros-Mari Paulsson (fp) Inga-Maj Hult (kd) kommunjurist Helena Göransson. Sekreterare 65-90 Helena Göransson.

Lars-Ivar Kahl (m) Ros-Mari Paulsson (fp) Inga-Maj Hult (kd) kommunjurist Helena Göransson. Sekreterare 65-90 Helena Göransson. sid 1 (33) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedd justera Sekreterare Péter Kovács (m) Boel Olsson Litström (m) Jan Wåhlin (m) Anders Ståhl (m)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22 Blad 1(18) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.30 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2015-04-07 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-01-29 1 (21) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Gustaf Wingårdh (M) Pia Möller (M), 1:e vice ordförande Wivi-Anne Broberg (S), 2:e vice ordförande Louise

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT NÄRVARANDE ande ledamöter Övriga närvarande Anders Ståhl (M) (ordförande) Margareta Ölwe (M) Fredrik Johannesson (KD) Reinhold Knutsson (S) Louise Stjernquist (L) ersätter Lars Linderot (M) (vice ordförande)

Läs mer

19 Upptagande av lån för avgiftsfinansierade verksamheten KS/2016/941

19 Upptagande av lån för avgiftsfinansierade verksamheten KS/2016/941 19 Upptagande av lån för avgiftsfinansierade verksamheten KS/2016/941 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2017-01-10 KS/2016/941 UPPTAGANDE AV LÅN FÖR AVGIFTSFINANSIERADE VERKSAMHETEN Sammanfattning

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING 2015-01-21 1 (11) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Anders Ståhl (M) Anna Hedbrant (C) Ros-Mari Paulsson (FP) Barbara Struglics-Bogs

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Jan Wåhlin (M) Gunvor Andersson (M) Ulf Molin (C), 1:e vice ordf Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf

Jan Wåhlin (M) Gunvor Andersson (M) Ulf Molin (C), 1:e vice ordf Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf sid 1 (20) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedd justera Sekreterare Péter Kovács (M) Gustaf Wingårdh (M) Jan Wåhlin (M) Gunvor Andersson (M)

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.15. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Charlotte Wachtmeister (M), ers Anne Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg 2011-11-10 1 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, klockan 14.00 14.20 Beslutande Jens Söder (S) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Johan Abrahamsson (M) 2: e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT 2015-12-10 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C) Lennart Nilsson (S) Ros-Mari Paulsson (FP) kommunchefen Herman Crespin näringslivschefen

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Arbetsordning. för kommunfullmäktige

Arbetsordning. för kommunfullmäktige 1(11) Dnr: 2014/ 303 dpl 101 Arbetsordning för kommunfullmäktige Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-08 99 2(11) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HAMMARÖ KOMMUN Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 1 (6) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Miljö- och byggnadsnämndens behörighet mm 1 Nämndens behörighet och uppgifter Miljö- och byggnadsnämnden skall enligt miljöbalken och lagen med särskilda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 januari 2002, klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista 2 Föredragningslista 25 Val av protokolljusterare 26 Anmälan om övriga ärenden 27 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Politikerbesök

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2015-09-08 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Ulf Molin (C), 1:e vice ordförande Ros-Mari Paulsson (FP)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-11-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.45 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

onsdagen den 17 mars kl torsdagen den 18 mars kl

onsdagen den 17 mars kl torsdagen den 18 mars kl KOMMUN 2010-03-17 2010-03-18 1 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott / bokslutsberedning Plats och tid Sessionssalen, Norbergsvägen 19 onsdagen den 17 mars kl. 08.30 16.45 torsdagen den 18 mars kl. 08.15

Läs mer

REGLEMENTE för Barn-och utbildningsnämnden i Habo kommun

REGLEMENTE för Barn-och utbildningsnämnden i Habo kommun REGLEMENTE för Barn-och utbildningsnämnden i Habo kommun Beslutat av kommunfullmäktige i Habo den 23 april 2015 38 Gäller från och med 1 maj 2015 Barn-och utbildningsnämndens verksamhetsområde Allmänt

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer