Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl 14.10-14.55 190-191 Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf."

Transkript

1 sid 1 (42) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Gustaf Wingårdh (M) Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf Alexander Harich (S) Lars-Ivar Kahl (M) Göran Bengtsson (M) Gertrud Green (C) Inga-Maj Hult (KD) Inger Nilsson (V) Ej tjänstgörande ersättare Göran Bengtsson (M) Jan Norgren (M) Ros-Mari Paulsson (FP) Eva Eisenhauer (MP) Övriga Utsedd justera Sekreterare kommunchef Per Selldén ekonomichef Herman Crespin budgetchef Lars Alvén personalchef Bengt Nilsson kultur-, fritids- och informationschef Anneli Sjöborg i Alfred Nisses, ordf i Höganäs Skateboardförening ledamoten Gunvor Andersson (M) kl Alexander Harich kommunjurist Helena Göransson Sammanträdestid kl Underskrifter Sekreterare Helena Göransson Ordförande Péter Kovács forts.

2 sid 2 (42) Justerande Alexander Harich Tillkännagivandet av justeringen har den anslagits på kommunens anslagstavla, intygar Anslaget nedtaget den

3 sid 3 (42) KS 190 Dnr 2009/KKA500 Uppföljning av handikappombudets verksamhetsformer Ordföranden Péter Kovács anmälde Handikappföreningarna i Höganäs Samarbetsorganisation HSO och dess handikappombud i dagens HD kritiserats för förfarandet vid oanmälda tillgänglighetsinspektioner. Kommunstyrelsen beslöt uppdra åt presidiet ta upp överläggning med socialnämndens presidium om uppföljning av formerna för HSO:s och handikappombudets verksamhet. Beslutsexpediering: akten, ks pres., socialnämnden

4 sid 4 (42) KS 191 Dnr 2009/KKA501 Information från Höganäs Skateboardförening Alfred Nisses, ordförande i Höganäs Skateboardförening, informerade om ett skateparkkoncept som tagits fram av föreningen.

5 sid 5 (42) KS 192 Information Information lämnades av ekonomichef Herman Crespin.

6 sid 6 (42) KS 193 Konkurrensprövning Dnr 2009/KKA455 I direktiven för konkurrensprövning antagna av kommunfullmäktige den 2 mars 2006 framgår bl.a. respektive nämnd ska årligen i budgetarbetet ha en rutin som tar ställning till om verksamheten ska konkurrensprövas. Inför beslutet i respektive nämnd ska även en nulägesanalys tas fram som underlag för konkurrensprövning. Kommunledningskontorets ekonomiavdelning överlämnade med skrivelse den 12 oktober 2009 nämndernas yttranden om verksamheter som prövas för konkurrensutsättning och gav förslag till beslut. Budgetberedningen hade i 278 /2009 beslutat näringslivsfrågorna även i fortsättningen ska drivas i egen regi, uppdra åt tekniska förvaltningen och fastighetsförvaltningen presentera analys av nuvarande fördelning mellan egen regi- och upphandlad verksamhet i enlighet med tekniska chefens föredragning och uppdra åt ekonomiavdelningen presentera analys av nuvarande fördelning mellan egen regi- och upphandlad verksamhet för respektive förvaltning i övrigt. Sven Augustsson (S) deltog inte i budgetberedningens beslut. Budgetberedningen föreslog också kommunstyrelsen besluta uppdra åt nämnderna genomföra en nulägesanalys av de verksamheter som respektive nämnd föreslagit samt återrapportera till kommunstyrelsen senast den 31 mars Återrapporteringen bör innefa nulägesanalys (grundfakta, besparingspotential, marknadsanalys etc), bedömning av de personalekonomiska konsekvenserna samt en bedömning om det finns en välfungerande lokal marknad. Ärendet kompletterades till kommunstyrelsen med tekniska förvaltningens presentation av vilka verksamheter som är konkurrensutsa idag och vad som är möjligt konkurrensutsätta. Under kommunstyrelsens överläggning yrkade Sven Augustsson (S) och Inger Nilsson (V) avslag på budgetberedningens förslag. Ordföranden ställde proposition på budgetberedningens förslag och fann det bifölls. Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: Ja för budgetberedningens förslag. Nej för avslag. Vid omröstningen avgavs 8 ja-röster och 3 nej-röster, KS-bilaga 15 A Kommunstyrelsen hade beslutat enligt budgetberedningens förslag. Sven Augustsson (S), Alexander Harich (S) och Inger Nilsson (V) reserverade sig mot beslutet. Kommunstyrelsen hade alltså beslutat uppdra åt nämnderna genomföra en nulägesanalys av de verksamheter som respektive nämnd föreslagit samt återrapportera till kommunstyrelsen senast den 31 mars Återrapporteringen bör innefa nulägesanalys (grundfakta, besparingspotential, marknadsanalys etc), bedömning av de personalekonomiska konsekvenserna samt en bedömning om det finns en välfungerande lokal marknad. Beslutsexpediering: akten, samtliga nämnder, ek.avd., tekn.förv., fast.förv.

7 sid 7 (42) KS 194 Dnr 2009/KKA149 Budget för år 2010 och plan BUDGETRAMAR M M (tkr=tusen kronor; mnkr=miljoner kronor) Kommunfullmäktige tog i maj 2009 beslut om reviderad budget för 2009 p.g.a. den rådande ekonomiska situationen. Budgetramar 2010 och planeringsramar hann p g a det ekonomiska läget och nya prognoser inte föras upp till kommunfullmäktige före sommaren. För nämnderna skulle hinna arbeta fram budgetförslag fade budgetberedningen rambesluten och direktiven för senare anmälan till kommunstyrelse och fullmäktige. Budgetberedningen beslöt den 25 augusti 2009, 221, anta förutsättningar för arbetet med budget 2010 och planen för samt fastställa nettoramar per verksamhetsområde och nämnd, totalt tkr år 2010, tkr år 2011 och tkr år Kommunfullmäktige tog emot anmälan av budgetberedningens beslut den 24 september 2009, KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG Nämndernas och budgetberedningens hade lagt fram resultatbudgetförslag om totalt tkr år 2010, tkr år 2011 och tkr år Sven Augustsson (S) deltog inte i budgetberedningens beslut. Ekonomiavdelningen anmälde 200 tkr avseende strandrensning rättades från tekniska förvaltningens Gator och vägar till Parker. Sven Augustsson (S) framställde yrkanden enligt bilaga, vilka behandlades under respektive budgetavsnitt nedan. KS-bilaga 16 Göran Olsson (FP) framställde yrkande enligt bilaga, vilket behandlades under avsnitt utbildningsnämnden nedan. KS-bilaga 17 Kommunstyrelsens resultatbudgetförslag framgår av KS-bilaga 18 Investeringar indelas i investeringar med beslutad totalutgift (projekt, totalutgift, år för driftstart och årliga utbetalningar anges) och investeringar med årliga anslag (projekt, årsanslag 2010 samt beräknade utbetalningar 2011 och 2012 anges). Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget framgår av KS-bilaga BUDGETMÅL Kommunfullmäktige antog den 27 november 2008, 146, kommungemensamma respektive nämndsrelaterade mål för Budgetberedningen beslöt den 25 augusti 2009, 221, angående förutsättningar för arbetet med budget 2010 och planen för , de av kommunfullmäktige antagna kommungemensamma målen gäller oförändrade för 2010, medan nämnderna får föreslå nya eller reviderade nämndsmål anpassade till dessa. forts.

8 sid 8 (42) Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit dess nämndsrelaterade mål ändras till följande: Mål Hur mäter vi måluppfyllelse Hur når vi måluppfyllelse 1.Ökat antal besökare på bib- Besöksräknare, Aktivt arbeta med publiklioteken, på arrangemang biljettstatistik arbete och god service och i Höganäs sportcenter 2.Behålla antalet föreningar Föreningsregister, Utbilda och utveckla föreoch öka antalet förenings- statistik ningslivet samt verka för aktiviteter utbyggnad av etapp 2 3.Utveckla befintliga och Statistik och rapporter Under 2010 initiera minst skapa nya mötesplatser för fem nya arrangemang föreningsliv i orterna utanför Höganäs centralort Socialnämnden har föreslagit dess nämndsrelaterade mål ändras till följande: Mål 1.Det ska vara raktivt arbeta inom socialnämndens ansvarsområde 2.Främja den enskildes möjligheter bo kvar i ordinärt boende med bibehållen livskvalitet 3.Öka brukarnas möjlighet till valfrihet i vem som skall utföra beviljade insatser. 4.Efter ansökan om LSS-insats ska sökanden få beslut i ärendet inom 3 månader. 5.Individer som uppbär försörjningsstöd skall så snart som möjligt vara i arbete, utbildning, rehabilitering eller motsvarande. Hur ska vi mäta måluppfyllelse? -Frågeformulär till ett slumpmässigt urval medarbetare -Frågor till 80-åringar i ordinärt boende Vill du/ni bo kvar i er nuvarande bostad?. -Antal genomförda förebyggande hälsosamtal. -Redovisning av anpassade bostäder/insatser/åtgärder från AB Höganäshem för underlätta för äldre bo kvar i ordinärt boende. [----] -Antalet brukare som valt annan utförare. -Antalet godkända entreprenörer. -Redovisning av tid från ansökan till beslut. -Genomsnittlig tid från försörjningsstödets start tills individen är i arbete, utbildning, rehabilitering eller motsvarande redovisas. I enlighet med budgetberedningens förslag föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta godkänna de av kultur- och fritidsnämnden respektive socialnämnden reviderade nämndsmålen och hur de mäts. KS-bilaga 20 forts.

9 sid 9 (42) 4. MBL MBL-förhandling genomfördes den 27 och 29 oktober KS-bilaga ANSLAGSBINDNINGSNIVÅ Anslagsbindningsnivån framgår av tidigare antagna riktlinjer för genomförande av budget (KFS 2009:06). Anslagsbindningen för resultatbudgeten sker för respektive kommunfullmäktige/styrelse/nämnd. Nämnd är skyldig till kommunfullmäktige anmäla om nämnden beslutar om flyttning av anslag mellan olika verksamhetsområden. Anslagsbindningen för investeringsbudgeten gäller för investeringsprojekt. 6. KOMMUNFULLMÄKTIGE Partistöd och ersättningar till förtroendevalda Kommunfullmäktige fastställde partistödet för år 2008 till kr per parti och kr per mandat. Fullmäktige antog i 93/2006 nya bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda gälla fr o m 1 januari Valnämnden Medel budgeteras med 500 tkr för allmänna val Anslag för oförutsedda behov Anslag för oförutsedda behov redovisas under finansförvaltningen nedan. Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med budgetberedningens förslag utöver tidigare ram ta upp kapitalkostnader för voteringssystem med 133 tkr år I enlighet med budgetberedningens förslag föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta fastställa partistödet för år 2010 till oförändrat kr per parti och kr per mandat för år 2010 fastställa kommunfullmäktiges resultatbudgetram per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa kommunfullmäktiges planeringsram enligt KS-bilaga 18 fastställa kommunfullmäktiges investeringsbudget enligt KS-bilaga REVISION Revisionens budget bereds inte av kommunstyrelsen utan av kommunfullmäktiges presidium. forts.

10 sid 10 (42) 8. ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Överförmyndarnämnden har i 36/2009 begärt ökning av resultatbudgetramen med 100 tkr år 2010 p.g.a. volymökning. I enlighet med budgetberedningens förslag föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta öka överförmyndarnämndens resultatbudgetram med 100 tkr vardera året p.g.a. volymökning för år 2010 fastställa överförmyndarnämndens resultatbudgetram per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa överförmyndarnämndens planeringsram enligt KS-bilaga KOMMUNSTYRELSE: EGEN VERKSAMHET Keramiskt center Förslag om bildande av Stiftelsen Höganäs Keramiska Center har upprättats för beslut. Enligt kommunfullmäktiges principbeslut 135/2008 får driftbidrag från kommunen uppgå till högst 1,5 mnkr per år i högst 10 år. Anslag för sådant bidrag reserverades för 2009 under finansförvaltningen men budgeteras nu under kommunstyrelsens egen verksamhet. Organisation Kommunfullmäktige har beslutat under kommunstyrelsen ska bildas en samhällsbyggnadsförvaltning av hittillsvarande tekniska förvaltningen samt kommunledningskontorets planavdelning och exploateringsfunktion. Budgeten kommer anpassas till förändringen. Anslag för oförutsedda behov Anslag för oförutsedda behov redovisas under finansförvaltningen nedan. För kommunstyrelsens oförutsedda investeringsbehov budgeteras 2 mnkr i utbetalning vardera år Driftbidrag till Folkparken Sven Augustsson (S) framställde tilläggsyrkande om ytterligare driftbidrag till Höganäs Folkets Hus- och Parkförening upa med 215 tkr (höjning från 85 tkr till 300 tkr; verksamhetsområde Politisk verksamhet). PROPOSITIONER OCH BESLUT Budgetberedningens förslag Efter avslutad överläggning ställde ordföranden först proposition på budgetberedningens förslag och fann det bifölls. forts.

11 sid 11 (42) Därefter ställde han proposition på Sven Augustssons tilläggsyrkande och fann det avslogs. Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: Ja för avslag på tilläggsyrkandet. Nej för bifall. Vid omröstningen avgavs 8 ja-röster och 3 nej-röster, KS-bilaga 15 B Kommunstyrelsen hade beslutat avslå tilläggsyrkandet. Sven Augustsson (S), Alexander Harich (S) och Inger Nilsson (V) reserverade sig mot beslutet. Kommunstyrelsen hade alltså beslutat i enlighet med budgetberedningens förslag utöver tidigare ram ta upp 40 tkr för kommunstyrelsens förvaltningars egna kostnader för medverkan i informationsdag i handikappfrågor, innefande de nya funktionerna i sportcentret m.m., i samverkan med Handikappföreningarna i Höganäs Samarbetsorganisation HSO. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta för år 2010 fastställa kommunstyrelsens resultatbudgetram för egen verksamhet per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa kommunstyrelsens planeringsram enligt KS-bilaga 18 fastställa kommunstyrelsens investeringsbudget för egen verksamhet (oförutsedda investeringsbehov) enligt KS-bilaga KOMMUNSTYRELSE: KOMMUNLEDNINGSKONTOR Friskvårdspeng Sven Augustsson (S) framställde tilläggsyrkande om höjning av budgeterat belopp för friskvårdspeng för anställda med 500 tkr (verksamhetsområde Gemensamma funktioner). PROPOSITIONER OCH BESLUT Budgetberedningens förslag Efter avslutad överläggning ställde ordföranden först proposition på budgetberedningens förslag och fann det bifölls. Friskvårdspeng Ordföranden ställde proposition på Sven Augustssons tilläggsyrkande och fann det avslogs. Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: Ja för avslag på tilläggsyrkandet. Nej för bifall. Vid omröstningen avgavs 8 ja-röster och 3 nej-röster, KS-bilaga 15 C Kommunstyrelsen hade beslutat avslå tilläggsyrkandet. Sven Augustsson (S), Alexander Harich (S) och Inger Nilsson (V) reserverade sig mot beslutet. forts.

12 sid 12 (42) Kommunstyrelsen hade alltså beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta för år 2010 fastställa kommunstyrelsens resultatbudgetram för kommunledningskontoret per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa kommunstyrelsens planeringsram för kommunledningskontoret enligt KS-bilaga 18 fastställa kommunstyrelsens investeringsbudget för kommunledningskontoret enligt KSbilaga KOMMUNSTYRELSE: RÄDDNINGSTJÄNST Taxor Räddningstjänsten hade föreslagit uppräkning av taxan för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor enligt index, med höjning av timavgiften från 640 kr till 655 kr. Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med budgetberedningens förslag anta ändrad taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor enligt räddningstjänstens förslag, gälla fr o m 1 januari 2010 KS-bilaga 22 föreslå investering i ny släckbil 3,5 mnkr år 2012 föreslå ökad resultatbudgetram år 2012 med 372 tkr, avseende kapitalkostnader för släckbil. I enlighet med budgetberedningen föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta för år 2010 fastställa kommunstyrelsens resultatbudgetram för räddningstjänsten per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa kommunstyrelsens planeringsram för räddningstjänsten enligt KS-bilaga 18 fastställa kommunstyrelsens investeringsbudget för räddningstjänsten enligt KS-bilaga 19. forts.

13 sid 13 (42) 12. KOMMUNSTYRELSE: TEKNISK FÖRVALTNING, SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Materialomkostnadspålägg (MO-pålägg) Omkostnadstillägg på inköp (utom drivmedel) från kommunens förråd föreslås slopas och kostnaderna fördelas på så sätt i budget förs 240 tkr till tekniska förvaltningen, varav 40 tkr från fastighetsförvaltningen, 10 tkr från kultur- och fritidsnämnden, 80 tkr från utbildningsnämnden och 110 tkr från socialnämnden. Resultatbudget Budgetberedningen föreslog utöver ram höjning av anslaget för Grön kvalitetsturism och projekt Kvickbadet samt ökad strandskötsel, främst av Kvickbadet, för vilket målsättningen är nå Blå Flagg-status. Ekonomiavdelningen anmälde 200 tkr avseende strandrensning rättas från Gator och vägar till Parker. Tekniska förvaltningen föreslog i skrivelse den 7 oktober 2009 tekniska förvaltningen tilldelas tkr i 2010 års budget för ökade kapitalkostnader mellan 2009 och 2010, det till varje investeringsbeslut framöver ska medfölja en kalkyl som visar investeringens resultatpåverkande effekter samt varje investeringsbeslut kompenseras utifrån de driftskonsekvenser som uppkommer. Investeringsbudget Projekt Kvickbadet föreslogs ökas år 2010 liksom investeringsvolymen. Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med budgetberedningens förslag föreslå ökad resultatbudgetram för ökade kapitalkostnader med tkr år 2010, tkr år 2011 samt tkr år 2012 det till varje investeringsbeslut framöver ska medfölja en kalkyl som visar investeringens resultatpåverkande effekter varje investeringsbeslut kompenseras utifrån de driftskonsekvenser som uppkommer tillföra tekniska förvaltningen 240 tkr vardera år för omfördelat omkostnadstillägg på inköp (utom drivmedel) från kommunens förråd höja anslaget för Grön kvalitetsturism med 100 tkr till 200 tkr vardera år höja anslaget för strandskötsel med 200 tkr vardera år höja anslaget för Kvickbadet (kapitalkostnader) med 49 tkr år 2010 och 2011 samt 47 tkr 2012 föreslå ökad investeringsbudget vad avser projekt Kvickbadet år 2010 från 500 tkr till 1 mnkr. forts.

14 sid 14 (42) I enlighet med budgetberedningens förslag föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta för år 2010 fastställa kommunstyrelsens resultatbudgetram för tekniska förvaltningen, skefinansierad verksamhet, per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa kommunstyrelsens planeringsram för tekniska förvaltningen, skefinansierad verksamhet, enligt KS-bilaga 18 fastställa kommunstyrelsens investeringsbudget för tekniska förvaltningen, skefinansierad verksamhet, enligt KS-bilaga KOMMUNSTYRELSE: TEKNISK FÖRVALTNING, AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET Taxor Va-taxans fasta avgifter är uppräknade med 1,2 % år 2010 och 5,7 % år 2011 enligt budgetberedningens direktiv. Renhållningstaxan är uppräknad med cirka 8 %. I enlighet med budgetberedningens förslag föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta - med ändring av KFS 2009:03 - anta renhållningstaxa enligt tekniska förvaltningens förslag, gälla fr.o.m. den 1 januari 2010 KS-bilaga 23 - med ändring av KFS 2009:05 - anta taxa för Höganäs kommun allmänna ven- och avloppsanläggning enligt tekniska förvaltningens förslag, gälla fr.o.m. den 1 januari 2010 KS-bilaga 24 för år 2010 fastställa kommunstyrelsens resultatbudgetram för tekniska förvaltningen, avgiftsfinansierad verksamhet, per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa kommunstyrelsens planeringsram för tekniska förvaltningen, avgiftsfinansierad verksamhet, enligt KS-bilaga 18 fastställa kommunstyrelsens investeringsbudget för tekniska förvaltningen, avgiftsfinansierad verksamhet, enligt KS-bilaga KOMMUNSTYRELSE: FASTIGHETSFÖRVALTNING Kommunfullmäktige beslöt den 24 september 2009, 79, kultur- och fritidsnämnden inte längre skulle ha ansvar för tillhandahålla idrottsanläggningar m.m. Ansvaret återgick därför till kommunstyrelsen och ombesörjs av dess fastighetsförvaltning. För kultur- och fritidsnämnden tidigare budgeterade kostnader för ishall, fotbollsplaner etc tkr överförs därför till fastighetsförvaltningen. Ansvaret för lokalerna i Höganäs sportcenter är även fortsättningsvis delat mellan kultur- och fritidsnämnden och fastighetsförvaltningen p.g.a. samordning med verksamheten. forts.

15 sid 15 (42) Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med budgetberedningens förslag omfördela 40 tkr från fastighetsförvaltningen för omkostnadstillägg på inköp (utom drivmedel) från kommunens förråd. I enlighet med budgetberedningens förslag föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta för år 2010 fastställa kommunstyrelsens resultatbudgetram för fastighetsförvaltningen per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa kommunstyrelsens planeringsram för fastighetsförvaltningen enligt KS-bilaga 18 fastställa kommunstyrelsens investeringsbudget för fastighetsförvaltningen enligt KSbilaga BYGGNADSNÄMND Taxa Byggnadsnämnden föreslog i 22/ p 2.1 tredje stycket i taxan för byggnadsnämndens verksamhet ändras till Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när beslutet fas. I ärenden utan beslut gäller tidpunkten då åtgärden är utförd. Byggnadsnämnden föreslog vidare i 329/2009 taxans grundbelopp avseende tabellerna 2, 3, 4 och 5 höjs till 46,35 kr och belopp för fastprissättning för vissa enklare byggnadsåtgärder fastställs enligt förteckning. Budgetberedningen hade beslutat föreslå byggnadsnämnden utreda möjligheten till snabbare och enklare hantering av bygglov till budgetarbetet för I enlighet med budgetberedningens förslag föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta anta byggnadsnämndens förslag till ändringar av nämndens taxa och avgifter gälla fr.o.m. den 1 januari 2010: - lydelsen av p 3 st i taxan för byggnadsnämndens verksamhet ändras till Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när beslutet fas. I ärenden utan beslut gäller tidpunkten då åtgärden är utförd. - taxans grundbelopp avseende tabellerna 2, 3, 4 och 5 höjs till 46,35 kr - belopp för fastprissättning för vissa enklare byggnadsåtgärder fastställs enligt förteckning KS-bilaga 25 för år 2010 fastställa byggnadsnämndens resultatbudgetram per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa byggnadsnämndens planeringsram enligt KS-bilaga 18. forts.

16 sid 16 (42) 16. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND För kultur- och fritidsnämnden tidigare budgeterade kostnader för ishall, fotbollsplaner etc tkr överförs till fastighetsförvaltningen, se detta budgetavsnitt ovan. Taxor Kultur- och fritidsnämnden hade föreslagit ändring av sina taxor för lokaler och bad. Budgetberedningen föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta omfördela 10 tkr från kultur- och fritidsnämnden för omkostnadstillägg på inköp (utom drivmedel) från kommunens förråd - med ändring av KFS 2009:22 - anta kultur- och fritidsnämndens förslag till ändrade taxor för nämndens verksamhet, gälla fr.o.m. den 1 januari 2010 KS-bilaga 26 för år 2010 fastställa kultur- och fritidsnämndens resultatbudgetram per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa kultur- och fritidsnämndens planeringsram enligt KSbilaga 18 fastställa kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget enligt KS-bilaga UTBILDNINGSNÄMND Resultatbudget Utbildningsnämnden hade begärt ökning av resultatbudgetramen med tkr p.g.a. volymförändring avseende interkommunala gymnasieplatser, vilket budgetberedningen tillstyrkt. F-9 Sven Augustsson (S) framställde tilläggsyrkande om ytterligare 5 mnkr för målsättning om högst 15 barn/grupp 1-3 år, målsättning högst 18 barn/grupp 4-5 år samt personalförstärkning förskola och grundskola. Gustaf Wingårdh (M) yrkade avslag. Göran Olsson (FP) framställde tilläggsyrkande om ytterligare 3,7 mnkr för återföra nyckeltal för skolans verksamheter i enlighet med föregående och tidigare års nyckeltal. Gustaf Wingårdh (M) yrkade avslag. Gymnasieskola Sven Augustsson (S) framställde tilläggsyrkande om ytterligare 500 tkr för personalförstärkning i gymnasieskolan. Gustaf Wingårdh (M) yrkade avslag. Eric Ruuth Sven Augustsson (S) framställde tilläggsyrkande om ytterligare 650 tkr för utökning med 1,5 tjänst sångpedagog och gitarrlärare. Gustaf Wingårdh (M) yrkade avslag. forts.

17 sid 17 (42) PROPOSITIONER OCH BESLUT Budgetberedningens förslag Efter avslutad överläggning ställde ordföranden först proposition på budgetberedningens förslag och fann det bifölls. F-9 Ordföranden ställde proposition på Sven Augustssons och Göran Olssons tilläggsyrkanden och fann de avslogs. Votering begärdes. För fastställande av motförslag i voteringen ställde ordföranden proposition på Sven Augustssons och Göran Olssons tilläggsyrkanden och fann kommunstyrelsen antagit Sven Augustssons yrkande som motförslag. Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: Ja för Sven Augustssons tilläggsyrkande som motförslag i huvudvoteringen. Nej för Göran Olssons tilläggsyrkande som motförslag. Vid omröstningen avgavs 8 ja-röster och 1 nej-röst medan 2 kommunstyrelseledamöter avstod från rösta, KS-bilaga 15 D Kommunstyrelsen hade alltså antagit Sven Augustssons tilläggsyrkande som motförslag i huvudvoteringen. Därefter godkände kommunstyrelsen följande voteringsproposition för huvudvoteringen: Ja för avslag. Nej för bifall till Sven Augustssons tilläggsyrkande. Vid omröstningen avgavs 7 jaröster och 3 nej-röster, KS-bilaga 15 E Kommunstyrelsen hade beslutat avslå tilläggsyrkandet. Sven Augustsson (S), Alexander Harich (S) och Inger Nilsson (V) reserverade sig mot beslutet. Gymnasieskola Ordföranden ställde Sven Augustssons tilläggsyrkande under proposition och fann det avslogs. Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: Ja för avslag på tilläggsyrkandet. Nej för bifall. Vid omröstningen avgavs 8 ja-röster och 3 nej-röster, KS-bilaga 15 F Kommunstyrelsen hade beslutat avslå tilläggsyrkandet. Sven Augustsson (S), Alexander Harich (S) och Inger Nilsson (V) reserverade sig mot beslutet. Eric Ruuth Ordföranden ställde Sven Augustssons tilläggsyrkande under proposition och fann det avslogs. Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: Ja för avslag på tilläggsyrkandet. Nej för bifall. Vid omröstningen avgavs 8 ja-röster och 3 nej-röster, KS-bilaga 15 G Kommunstyrelsen hade beslutat avslå tilläggsyrkandet. Sven Augustsson (S), Alexander Harich (S) och Inger Nilsson (V) reserverade sig mot beslutet. Sammanfningsvis hade kommunstyrelsen alltså beslutat i enlighet med budgetberedningens förslag, föreslå kommunfullmäktige besluta omfördela 80 tkr från utbildningsnämnden för omkostnadstillägg på inköp (utom drivmedel) från kommunens förråd forts.

18 sid 18 (42) öka utbildningsnämndens resultatbudgetram med tkr vardera året p.g.a. volymförändring avseende interkommunala gymnasieplatser för år 2010 fastställa utbildningsnämndens resultatbudgetram per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa utbildningsnämndens planeringsram enligt KS-bilaga 18 fastställa utbildningsnämndens investeringsbudget enligt KS-bilaga SOCIALNÄMND Resultatbudget Socialnämnden har begärt ytterligare 1 mnkr för kostnader för institutionsplaceringar inom individ- och familjeomsorgen, barn och ungdom, vilket tillstyrkts av budgetberedningen. LSS Sven Augustsson (S) framställde tilläggsyrkande om 400 tkr för personligt ombud inom psykiatrin. PROPOSITIONER OCH BESLUT Budgetberedningens förslag Efter avslutad överläggning ställde ordföranden först proposition på budgetberedningens förslag och fann det bifölls. LSS Ordföranden ställde Sven Augustssons tilläggsyrkande under proposition och fann det avslogs. Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: Ja för avslag på tilläggsyrkandet. Nej för bifall. Vid omröstningen avgavs 8 ja-röster och 3 nej-röster, KS-bilaga 15 H Kommunstyrelsen hade beslutat avslå tilläggsyrkandet. Sven Augustsson (S), Alexander Harich (S) och Inger Nilsson (V) reserverade sig mot beslutet. Kommunstyrelsen hade alltså beslutat enligt budgetberedningens förslag föreslå kommunfullmäktige besluta omfördela 110 tkr från socialnämnden för omkostnadstillägg på inköp (utom drivmedel) från kommunens förråd öka socialnämndens resultatbudgetram med 1 mnkr vardera året för institutionsplaceringar inom individ- och familjeomsorgen, barn och ungdom - med ändring av KFS 2009:16 - anta socialnämndens förslag till ändrad taxa för avgifter enligt alkohollagen, gälla fr.o.m. den 1 januari 2010 KS-bilaga 27 forts.

19 sid 19 (42) i kommunfullmäktiges regler om kompetensfördelning mellan fullmäktige och nämnder avseende taxor, stryka Prövning av ansökningar om tillstånd till automatspel p.g.a. lagändring, ändra ansvarig nämnd för Familjerådgivning till socialnämnden och stryka Hemsjukvård och insatser av arbetsterapeut/sjukgymnast (ingår i hemvårdstaxan) för år 2010 fastställa socialnämndens resultatbudgetram per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa socialnämndens planeringsram enligt KS-bilaga 18 fastställa socialnämndens investeringsbudget enligt KS-bilaga MILJÖNÄMND Resursförstärkning Sven Augustsson (S) framställde tilläggsyrkande om 270 tkr för resursförstärkning med 0,6 tjänst. PROPOSITIONER OCH BESLUT Budgetberedningens förslag Efter avslutad överläggning ställde ordföranden först proposition på budgetberedningens förslag och fann det bifölls. Resursförstärkning Ordföranden ställde Sven Augustssons tilläggsyrkande under proposition och fann det avslogs. Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: Ja för avslag på tilläggsyrkandet. Nej för bifall. Vid omröstningen avgavs 8 ja-röster och 3 nej-röster, KS-bilaga 15 I Kommunstyrelsen hade beslutat avslå tilläggsyrkandet. Sven Augustsson (S), Alexander Harich (S) och Inger Nilsson (V) reserverade sig mot beslutet. Kommunstyrelsen hade alltså beslutat enligt budgetberedningens förslag föreslå kommunfullmäktige besluta - med ändring av KFS 2009:10 - anta miljönämndens förslag till ändrad taxa för offentlig kontroll av livsmedel, gälla fr.o.m. den 1 januari 2010 KS-bilaga 28 - med ändring av KFS 2009:11 - anta miljönämndens förslag till ändrad taxa för kontroll enligt miljöbalken, gälla fr.o.m. den 1 januari 2010 KS-bilaga 29 för år 2010 fastställa miljönämndens resultatbudgetram per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa miljönämndens planeringsram enligt KS-bilaga 18. forts.

20 sid 20 (42) 20. FINANSFÖRVALTNING UTOM SKATTESATS Ägarutdelning från Sveriges Kommuner och Landsting Engångsutdelning från SKL tkr redovisas år 2009 i stället för år 2010, som förutss i det tidigare rambeslutet. Oförutsedda behov Anslag för oförutsedda behov redovisas i detta avsnitt. Enligt rambeslutet skulle anslaget för kommunfullmäktiges oförutsedda behov uppgå till 19 mnkr. Därav föreslås 5 mnkr finansiera ramjusteringar enligt avsnitten ovan. Konjunkturfond Det statliga engångsanslaget år 2010 om 18,4 mnkr föreslås reserveras i en konjunkturfond vars användning ska närmare utformas i tilläggsbudget i början av Avkastning från AB Höganäshem I budgetberedningens beräkning av finansnettot ingick avkastning från Höganäs Energi AB med 7,5 % av aktiekapitalet (375 tkr) och från AB Höganäshem med 80 tkr (preliminärt beräknat såsom genomsnittlig årlig statslåneränta + 1 % på bolagets ursprungliga aktiekapital). Sven Augustsson (S) yrkade avslag på budgetberedningens förslag om budgetera avkastning med 80 tkr från AB Höganäshem. PROPOSITIONER OCH BESLUT Avkastning från AB Höganäshem Ordföranden ställde proposition på budgetberedningens förslag avseende budgetering av avkastning från AB Höganäshem kontra Sven Augustssons yrkande och fann kommunstyrelsen biföll budgetberedningens förslag. Sven Augustsson (S), Alexander Harich (S) och Inger Nilsson (V) reserverade sig mot beslutet. Budgetberedningens förslag i övrigt Kommunstyrelsen biföll budgetberedningens beslut i övrigt. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta reservera medel för pensionskostnader med 38,5 mnkr år 2010, 42,8 mnkr år 2011 och 42,6 mnkr år 2012 för kommunfullmäktiges oförutsedda behov ta upp 13,9 mnkr år 2010 och 14,9 mnkr vardera år 2011 och 2012 forts.

Anders Ståhl. Gunvor Andersson (m) Ulf Molin (c), 1:e vice ordf Göran Olsson (fp) Sven Augustsson (s), 2:e vice ordf Alexander Harich (s)

Anders Ståhl. Gunvor Andersson (m) Ulf Molin (c), 1:e vice ordf Göran Olsson (fp) Sven Augustsson (s), 2:e vice ordf Alexander Harich (s) sid 1 (23) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedd justera Sekreterare Péter Kovács (m) Boel Olsson Litström (m) Jan Wåhlin (m) Anders Ståhl (m)

Läs mer

Göran Engfors (M) Nils Eyton (M)

Göran Engfors (M) Nils Eyton (M) sid 1 (13) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Inga-Maj Hult (KD) Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf Bengt Silfverstrand (S) Péter Kovács (M) Sven Augustsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Jan Wåhlin (M) Gunvor Andersson (M) Ulf Molin (C), 1:e vice ordf Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf

Jan Wåhlin (M) Gunvor Andersson (M) Ulf Molin (C), 1:e vice ordf Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf sid 1 (20) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedd justera Sekreterare Péter Kovács (M) Gustaf Wingårdh (M) Jan Wåhlin (M) Gunvor Andersson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22 Blad 1(18) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.30 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2015-09-08 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Ulf Molin (C), 1:e vice ordförande Ros-Mari Paulsson (FP)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 1 (12) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Daniel Svensson (M) Hans Grahn (M) Per-Erik Lundberg (S) Anita Bäck (KD) Annica Elvefors (FP)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Marie Tidedal (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Helena Pettersson och Niklas Bergman utbildningsförvaltningen. Lärarförbundet: Ann-Marie Skoglösa Kommunal: Gun-Britt Danielsson

Helena Pettersson och Niklas Bergman utbildningsförvaltningen. Lärarförbundet: Ann-Marie Skoglösa Kommunal: Gun-Britt Danielsson Blad 1(14) Plats och tid: Kullagymnasiet, sal C 107, 17.00 18.30 Närvarande Ordförande: Ledamöter: Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP), Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Margareta Ölwe (M), Lars

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad inkallar ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00 Övriga Jan Eriksson,

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Charlotta Bermhagen (M) Britt-Marie Kahl (M) Olof Suneson (M) Britt-Marie Andersson (C) Peter Graff (S) Ann-Margreth Larsson (S)

Charlotta Bermhagen (M) Britt-Marie Kahl (M) Olof Suneson (M) Britt-Marie Andersson (C) Peter Graff (S) Ann-Margreth Larsson (S) SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-03-16 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00-17.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-11-03 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Lars

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2012-06-19 96 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Jan Österberg t.f. kommunchef och sekreterare Utses att justera Jan-Olof Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för socialnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 196, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer