Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl 14.10-14.55 190-191 Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf."

Transkript

1 sid 1 (42) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Gustaf Wingårdh (M) Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf Alexander Harich (S) Lars-Ivar Kahl (M) Göran Bengtsson (M) Gertrud Green (C) Inga-Maj Hult (KD) Inger Nilsson (V) Ej tjänstgörande ersättare Göran Bengtsson (M) Jan Norgren (M) Ros-Mari Paulsson (FP) Eva Eisenhauer (MP) Övriga Utsedd justera Sekreterare kommunchef Per Selldén ekonomichef Herman Crespin budgetchef Lars Alvén personalchef Bengt Nilsson kultur-, fritids- och informationschef Anneli Sjöborg i Alfred Nisses, ordf i Höganäs Skateboardförening ledamoten Gunvor Andersson (M) kl Alexander Harich kommunjurist Helena Göransson Sammanträdestid kl Underskrifter Sekreterare Helena Göransson Ordförande Péter Kovács forts.

2 sid 2 (42) Justerande Alexander Harich Tillkännagivandet av justeringen har den anslagits på kommunens anslagstavla, intygar Anslaget nedtaget den

3 sid 3 (42) KS 190 Dnr 2009/KKA500 Uppföljning av handikappombudets verksamhetsformer Ordföranden Péter Kovács anmälde Handikappföreningarna i Höganäs Samarbetsorganisation HSO och dess handikappombud i dagens HD kritiserats för förfarandet vid oanmälda tillgänglighetsinspektioner. Kommunstyrelsen beslöt uppdra åt presidiet ta upp överläggning med socialnämndens presidium om uppföljning av formerna för HSO:s och handikappombudets verksamhet. Beslutsexpediering: akten, ks pres., socialnämnden

4 sid 4 (42) KS 191 Dnr 2009/KKA501 Information från Höganäs Skateboardförening Alfred Nisses, ordförande i Höganäs Skateboardförening, informerade om ett skateparkkoncept som tagits fram av föreningen.

5 sid 5 (42) KS 192 Information Information lämnades av ekonomichef Herman Crespin.

6 sid 6 (42) KS 193 Konkurrensprövning Dnr 2009/KKA455 I direktiven för konkurrensprövning antagna av kommunfullmäktige den 2 mars 2006 framgår bl.a. respektive nämnd ska årligen i budgetarbetet ha en rutin som tar ställning till om verksamheten ska konkurrensprövas. Inför beslutet i respektive nämnd ska även en nulägesanalys tas fram som underlag för konkurrensprövning. Kommunledningskontorets ekonomiavdelning överlämnade med skrivelse den 12 oktober 2009 nämndernas yttranden om verksamheter som prövas för konkurrensutsättning och gav förslag till beslut. Budgetberedningen hade i 278 /2009 beslutat näringslivsfrågorna även i fortsättningen ska drivas i egen regi, uppdra åt tekniska förvaltningen och fastighetsförvaltningen presentera analys av nuvarande fördelning mellan egen regi- och upphandlad verksamhet i enlighet med tekniska chefens föredragning och uppdra åt ekonomiavdelningen presentera analys av nuvarande fördelning mellan egen regi- och upphandlad verksamhet för respektive förvaltning i övrigt. Sven Augustsson (S) deltog inte i budgetberedningens beslut. Budgetberedningen föreslog också kommunstyrelsen besluta uppdra åt nämnderna genomföra en nulägesanalys av de verksamheter som respektive nämnd föreslagit samt återrapportera till kommunstyrelsen senast den 31 mars Återrapporteringen bör innefa nulägesanalys (grundfakta, besparingspotential, marknadsanalys etc), bedömning av de personalekonomiska konsekvenserna samt en bedömning om det finns en välfungerande lokal marknad. Ärendet kompletterades till kommunstyrelsen med tekniska förvaltningens presentation av vilka verksamheter som är konkurrensutsa idag och vad som är möjligt konkurrensutsätta. Under kommunstyrelsens överläggning yrkade Sven Augustsson (S) och Inger Nilsson (V) avslag på budgetberedningens förslag. Ordföranden ställde proposition på budgetberedningens förslag och fann det bifölls. Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: Ja för budgetberedningens förslag. Nej för avslag. Vid omröstningen avgavs 8 ja-röster och 3 nej-röster, KS-bilaga 15 A Kommunstyrelsen hade beslutat enligt budgetberedningens förslag. Sven Augustsson (S), Alexander Harich (S) och Inger Nilsson (V) reserverade sig mot beslutet. Kommunstyrelsen hade alltså beslutat uppdra åt nämnderna genomföra en nulägesanalys av de verksamheter som respektive nämnd föreslagit samt återrapportera till kommunstyrelsen senast den 31 mars Återrapporteringen bör innefa nulägesanalys (grundfakta, besparingspotential, marknadsanalys etc), bedömning av de personalekonomiska konsekvenserna samt en bedömning om det finns en välfungerande lokal marknad. Beslutsexpediering: akten, samtliga nämnder, ek.avd., tekn.förv., fast.förv.

7 sid 7 (42) KS 194 Dnr 2009/KKA149 Budget för år 2010 och plan BUDGETRAMAR M M (tkr=tusen kronor; mnkr=miljoner kronor) Kommunfullmäktige tog i maj 2009 beslut om reviderad budget för 2009 p.g.a. den rådande ekonomiska situationen. Budgetramar 2010 och planeringsramar hann p g a det ekonomiska läget och nya prognoser inte föras upp till kommunfullmäktige före sommaren. För nämnderna skulle hinna arbeta fram budgetförslag fade budgetberedningen rambesluten och direktiven för senare anmälan till kommunstyrelse och fullmäktige. Budgetberedningen beslöt den 25 augusti 2009, 221, anta förutsättningar för arbetet med budget 2010 och planen för samt fastställa nettoramar per verksamhetsområde och nämnd, totalt tkr år 2010, tkr år 2011 och tkr år Kommunfullmäktige tog emot anmälan av budgetberedningens beslut den 24 september 2009, KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG Nämndernas och budgetberedningens hade lagt fram resultatbudgetförslag om totalt tkr år 2010, tkr år 2011 och tkr år Sven Augustsson (S) deltog inte i budgetberedningens beslut. Ekonomiavdelningen anmälde 200 tkr avseende strandrensning rättades från tekniska förvaltningens Gator och vägar till Parker. Sven Augustsson (S) framställde yrkanden enligt bilaga, vilka behandlades under respektive budgetavsnitt nedan. KS-bilaga 16 Göran Olsson (FP) framställde yrkande enligt bilaga, vilket behandlades under avsnitt utbildningsnämnden nedan. KS-bilaga 17 Kommunstyrelsens resultatbudgetförslag framgår av KS-bilaga 18 Investeringar indelas i investeringar med beslutad totalutgift (projekt, totalutgift, år för driftstart och årliga utbetalningar anges) och investeringar med årliga anslag (projekt, årsanslag 2010 samt beräknade utbetalningar 2011 och 2012 anges). Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget framgår av KS-bilaga BUDGETMÅL Kommunfullmäktige antog den 27 november 2008, 146, kommungemensamma respektive nämndsrelaterade mål för Budgetberedningen beslöt den 25 augusti 2009, 221, angående förutsättningar för arbetet med budget 2010 och planen för , de av kommunfullmäktige antagna kommungemensamma målen gäller oförändrade för 2010, medan nämnderna får föreslå nya eller reviderade nämndsmål anpassade till dessa. forts.

8 sid 8 (42) Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit dess nämndsrelaterade mål ändras till följande: Mål Hur mäter vi måluppfyllelse Hur når vi måluppfyllelse 1.Ökat antal besökare på bib- Besöksräknare, Aktivt arbeta med publiklioteken, på arrangemang biljettstatistik arbete och god service och i Höganäs sportcenter 2.Behålla antalet föreningar Föreningsregister, Utbilda och utveckla föreoch öka antalet förenings- statistik ningslivet samt verka för aktiviteter utbyggnad av etapp 2 3.Utveckla befintliga och Statistik och rapporter Under 2010 initiera minst skapa nya mötesplatser för fem nya arrangemang föreningsliv i orterna utanför Höganäs centralort Socialnämnden har föreslagit dess nämndsrelaterade mål ändras till följande: Mål 1.Det ska vara raktivt arbeta inom socialnämndens ansvarsområde 2.Främja den enskildes möjligheter bo kvar i ordinärt boende med bibehållen livskvalitet 3.Öka brukarnas möjlighet till valfrihet i vem som skall utföra beviljade insatser. 4.Efter ansökan om LSS-insats ska sökanden få beslut i ärendet inom 3 månader. 5.Individer som uppbär försörjningsstöd skall så snart som möjligt vara i arbete, utbildning, rehabilitering eller motsvarande. Hur ska vi mäta måluppfyllelse? -Frågeformulär till ett slumpmässigt urval medarbetare -Frågor till 80-åringar i ordinärt boende Vill du/ni bo kvar i er nuvarande bostad?. -Antal genomförda förebyggande hälsosamtal. -Redovisning av anpassade bostäder/insatser/åtgärder från AB Höganäshem för underlätta för äldre bo kvar i ordinärt boende. [----] -Antalet brukare som valt annan utförare. -Antalet godkända entreprenörer. -Redovisning av tid från ansökan till beslut. -Genomsnittlig tid från försörjningsstödets start tills individen är i arbete, utbildning, rehabilitering eller motsvarande redovisas. I enlighet med budgetberedningens förslag föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta godkänna de av kultur- och fritidsnämnden respektive socialnämnden reviderade nämndsmålen och hur de mäts. KS-bilaga 20 forts.

9 sid 9 (42) 4. MBL MBL-förhandling genomfördes den 27 och 29 oktober KS-bilaga ANSLAGSBINDNINGSNIVÅ Anslagsbindningsnivån framgår av tidigare antagna riktlinjer för genomförande av budget (KFS 2009:06). Anslagsbindningen för resultatbudgeten sker för respektive kommunfullmäktige/styrelse/nämnd. Nämnd är skyldig till kommunfullmäktige anmäla om nämnden beslutar om flyttning av anslag mellan olika verksamhetsområden. Anslagsbindningen för investeringsbudgeten gäller för investeringsprojekt. 6. KOMMUNFULLMÄKTIGE Partistöd och ersättningar till förtroendevalda Kommunfullmäktige fastställde partistödet för år 2008 till kr per parti och kr per mandat. Fullmäktige antog i 93/2006 nya bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda gälla fr o m 1 januari Valnämnden Medel budgeteras med 500 tkr för allmänna val Anslag för oförutsedda behov Anslag för oförutsedda behov redovisas under finansförvaltningen nedan. Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med budgetberedningens förslag utöver tidigare ram ta upp kapitalkostnader för voteringssystem med 133 tkr år I enlighet med budgetberedningens förslag föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta fastställa partistödet för år 2010 till oförändrat kr per parti och kr per mandat för år 2010 fastställa kommunfullmäktiges resultatbudgetram per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa kommunfullmäktiges planeringsram enligt KS-bilaga 18 fastställa kommunfullmäktiges investeringsbudget enligt KS-bilaga REVISION Revisionens budget bereds inte av kommunstyrelsen utan av kommunfullmäktiges presidium. forts.

10 sid 10 (42) 8. ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Överförmyndarnämnden har i 36/2009 begärt ökning av resultatbudgetramen med 100 tkr år 2010 p.g.a. volymökning. I enlighet med budgetberedningens förslag föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta öka överförmyndarnämndens resultatbudgetram med 100 tkr vardera året p.g.a. volymökning för år 2010 fastställa överförmyndarnämndens resultatbudgetram per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa överförmyndarnämndens planeringsram enligt KS-bilaga KOMMUNSTYRELSE: EGEN VERKSAMHET Keramiskt center Förslag om bildande av Stiftelsen Höganäs Keramiska Center har upprättats för beslut. Enligt kommunfullmäktiges principbeslut 135/2008 får driftbidrag från kommunen uppgå till högst 1,5 mnkr per år i högst 10 år. Anslag för sådant bidrag reserverades för 2009 under finansförvaltningen men budgeteras nu under kommunstyrelsens egen verksamhet. Organisation Kommunfullmäktige har beslutat under kommunstyrelsen ska bildas en samhällsbyggnadsförvaltning av hittillsvarande tekniska förvaltningen samt kommunledningskontorets planavdelning och exploateringsfunktion. Budgeten kommer anpassas till förändringen. Anslag för oförutsedda behov Anslag för oförutsedda behov redovisas under finansförvaltningen nedan. För kommunstyrelsens oförutsedda investeringsbehov budgeteras 2 mnkr i utbetalning vardera år Driftbidrag till Folkparken Sven Augustsson (S) framställde tilläggsyrkande om ytterligare driftbidrag till Höganäs Folkets Hus- och Parkförening upa med 215 tkr (höjning från 85 tkr till 300 tkr; verksamhetsområde Politisk verksamhet). PROPOSITIONER OCH BESLUT Budgetberedningens förslag Efter avslutad överläggning ställde ordföranden först proposition på budgetberedningens förslag och fann det bifölls. forts.

11 sid 11 (42) Därefter ställde han proposition på Sven Augustssons tilläggsyrkande och fann det avslogs. Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: Ja för avslag på tilläggsyrkandet. Nej för bifall. Vid omröstningen avgavs 8 ja-röster och 3 nej-röster, KS-bilaga 15 B Kommunstyrelsen hade beslutat avslå tilläggsyrkandet. Sven Augustsson (S), Alexander Harich (S) och Inger Nilsson (V) reserverade sig mot beslutet. Kommunstyrelsen hade alltså beslutat i enlighet med budgetberedningens förslag utöver tidigare ram ta upp 40 tkr för kommunstyrelsens förvaltningars egna kostnader för medverkan i informationsdag i handikappfrågor, innefande de nya funktionerna i sportcentret m.m., i samverkan med Handikappföreningarna i Höganäs Samarbetsorganisation HSO. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta för år 2010 fastställa kommunstyrelsens resultatbudgetram för egen verksamhet per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa kommunstyrelsens planeringsram enligt KS-bilaga 18 fastställa kommunstyrelsens investeringsbudget för egen verksamhet (oförutsedda investeringsbehov) enligt KS-bilaga KOMMUNSTYRELSE: KOMMUNLEDNINGSKONTOR Friskvårdspeng Sven Augustsson (S) framställde tilläggsyrkande om höjning av budgeterat belopp för friskvårdspeng för anställda med 500 tkr (verksamhetsområde Gemensamma funktioner). PROPOSITIONER OCH BESLUT Budgetberedningens förslag Efter avslutad överläggning ställde ordföranden först proposition på budgetberedningens förslag och fann det bifölls. Friskvårdspeng Ordföranden ställde proposition på Sven Augustssons tilläggsyrkande och fann det avslogs. Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: Ja för avslag på tilläggsyrkandet. Nej för bifall. Vid omröstningen avgavs 8 ja-röster och 3 nej-röster, KS-bilaga 15 C Kommunstyrelsen hade beslutat avslå tilläggsyrkandet. Sven Augustsson (S), Alexander Harich (S) och Inger Nilsson (V) reserverade sig mot beslutet. forts.

12 sid 12 (42) Kommunstyrelsen hade alltså beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta för år 2010 fastställa kommunstyrelsens resultatbudgetram för kommunledningskontoret per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa kommunstyrelsens planeringsram för kommunledningskontoret enligt KS-bilaga 18 fastställa kommunstyrelsens investeringsbudget för kommunledningskontoret enligt KSbilaga KOMMUNSTYRELSE: RÄDDNINGSTJÄNST Taxor Räddningstjänsten hade föreslagit uppräkning av taxan för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor enligt index, med höjning av timavgiften från 640 kr till 655 kr. Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med budgetberedningens förslag anta ändrad taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor enligt räddningstjänstens förslag, gälla fr o m 1 januari 2010 KS-bilaga 22 föreslå investering i ny släckbil 3,5 mnkr år 2012 föreslå ökad resultatbudgetram år 2012 med 372 tkr, avseende kapitalkostnader för släckbil. I enlighet med budgetberedningen föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta för år 2010 fastställa kommunstyrelsens resultatbudgetram för räddningstjänsten per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa kommunstyrelsens planeringsram för räddningstjänsten enligt KS-bilaga 18 fastställa kommunstyrelsens investeringsbudget för räddningstjänsten enligt KS-bilaga 19. forts.

13 sid 13 (42) 12. KOMMUNSTYRELSE: TEKNISK FÖRVALTNING, SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Materialomkostnadspålägg (MO-pålägg) Omkostnadstillägg på inköp (utom drivmedel) från kommunens förråd föreslås slopas och kostnaderna fördelas på så sätt i budget förs 240 tkr till tekniska förvaltningen, varav 40 tkr från fastighetsförvaltningen, 10 tkr från kultur- och fritidsnämnden, 80 tkr från utbildningsnämnden och 110 tkr från socialnämnden. Resultatbudget Budgetberedningen föreslog utöver ram höjning av anslaget för Grön kvalitetsturism och projekt Kvickbadet samt ökad strandskötsel, främst av Kvickbadet, för vilket målsättningen är nå Blå Flagg-status. Ekonomiavdelningen anmälde 200 tkr avseende strandrensning rättas från Gator och vägar till Parker. Tekniska förvaltningen föreslog i skrivelse den 7 oktober 2009 tekniska förvaltningen tilldelas tkr i 2010 års budget för ökade kapitalkostnader mellan 2009 och 2010, det till varje investeringsbeslut framöver ska medfölja en kalkyl som visar investeringens resultatpåverkande effekter samt varje investeringsbeslut kompenseras utifrån de driftskonsekvenser som uppkommer. Investeringsbudget Projekt Kvickbadet föreslogs ökas år 2010 liksom investeringsvolymen. Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med budgetberedningens förslag föreslå ökad resultatbudgetram för ökade kapitalkostnader med tkr år 2010, tkr år 2011 samt tkr år 2012 det till varje investeringsbeslut framöver ska medfölja en kalkyl som visar investeringens resultatpåverkande effekter varje investeringsbeslut kompenseras utifrån de driftskonsekvenser som uppkommer tillföra tekniska förvaltningen 240 tkr vardera år för omfördelat omkostnadstillägg på inköp (utom drivmedel) från kommunens förråd höja anslaget för Grön kvalitetsturism med 100 tkr till 200 tkr vardera år höja anslaget för strandskötsel med 200 tkr vardera år höja anslaget för Kvickbadet (kapitalkostnader) med 49 tkr år 2010 och 2011 samt 47 tkr 2012 föreslå ökad investeringsbudget vad avser projekt Kvickbadet år 2010 från 500 tkr till 1 mnkr. forts.

14 sid 14 (42) I enlighet med budgetberedningens förslag föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta för år 2010 fastställa kommunstyrelsens resultatbudgetram för tekniska förvaltningen, skefinansierad verksamhet, per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa kommunstyrelsens planeringsram för tekniska förvaltningen, skefinansierad verksamhet, enligt KS-bilaga 18 fastställa kommunstyrelsens investeringsbudget för tekniska förvaltningen, skefinansierad verksamhet, enligt KS-bilaga KOMMUNSTYRELSE: TEKNISK FÖRVALTNING, AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET Taxor Va-taxans fasta avgifter är uppräknade med 1,2 % år 2010 och 5,7 % år 2011 enligt budgetberedningens direktiv. Renhållningstaxan är uppräknad med cirka 8 %. I enlighet med budgetberedningens förslag föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta - med ändring av KFS 2009:03 - anta renhållningstaxa enligt tekniska förvaltningens förslag, gälla fr.o.m. den 1 januari 2010 KS-bilaga 23 - med ändring av KFS 2009:05 - anta taxa för Höganäs kommun allmänna ven- och avloppsanläggning enligt tekniska förvaltningens förslag, gälla fr.o.m. den 1 januari 2010 KS-bilaga 24 för år 2010 fastställa kommunstyrelsens resultatbudgetram för tekniska förvaltningen, avgiftsfinansierad verksamhet, per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa kommunstyrelsens planeringsram för tekniska förvaltningen, avgiftsfinansierad verksamhet, enligt KS-bilaga 18 fastställa kommunstyrelsens investeringsbudget för tekniska förvaltningen, avgiftsfinansierad verksamhet, enligt KS-bilaga KOMMUNSTYRELSE: FASTIGHETSFÖRVALTNING Kommunfullmäktige beslöt den 24 september 2009, 79, kultur- och fritidsnämnden inte längre skulle ha ansvar för tillhandahålla idrottsanläggningar m.m. Ansvaret återgick därför till kommunstyrelsen och ombesörjs av dess fastighetsförvaltning. För kultur- och fritidsnämnden tidigare budgeterade kostnader för ishall, fotbollsplaner etc tkr överförs därför till fastighetsförvaltningen. Ansvaret för lokalerna i Höganäs sportcenter är även fortsättningsvis delat mellan kultur- och fritidsnämnden och fastighetsförvaltningen p.g.a. samordning med verksamheten. forts.

15 sid 15 (42) Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med budgetberedningens förslag omfördela 40 tkr från fastighetsförvaltningen för omkostnadstillägg på inköp (utom drivmedel) från kommunens förråd. I enlighet med budgetberedningens förslag föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta för år 2010 fastställa kommunstyrelsens resultatbudgetram för fastighetsförvaltningen per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa kommunstyrelsens planeringsram för fastighetsförvaltningen enligt KS-bilaga 18 fastställa kommunstyrelsens investeringsbudget för fastighetsförvaltningen enligt KSbilaga BYGGNADSNÄMND Taxa Byggnadsnämnden föreslog i 22/ p 2.1 tredje stycket i taxan för byggnadsnämndens verksamhet ändras till Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när beslutet fas. I ärenden utan beslut gäller tidpunkten då åtgärden är utförd. Byggnadsnämnden föreslog vidare i 329/2009 taxans grundbelopp avseende tabellerna 2, 3, 4 och 5 höjs till 46,35 kr och belopp för fastprissättning för vissa enklare byggnadsåtgärder fastställs enligt förteckning. Budgetberedningen hade beslutat föreslå byggnadsnämnden utreda möjligheten till snabbare och enklare hantering av bygglov till budgetarbetet för I enlighet med budgetberedningens förslag föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta anta byggnadsnämndens förslag till ändringar av nämndens taxa och avgifter gälla fr.o.m. den 1 januari 2010: - lydelsen av p 3 st i taxan för byggnadsnämndens verksamhet ändras till Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när beslutet fas. I ärenden utan beslut gäller tidpunkten då åtgärden är utförd. - taxans grundbelopp avseende tabellerna 2, 3, 4 och 5 höjs till 46,35 kr - belopp för fastprissättning för vissa enklare byggnadsåtgärder fastställs enligt förteckning KS-bilaga 25 för år 2010 fastställa byggnadsnämndens resultatbudgetram per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa byggnadsnämndens planeringsram enligt KS-bilaga 18. forts.

16 sid 16 (42) 16. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND För kultur- och fritidsnämnden tidigare budgeterade kostnader för ishall, fotbollsplaner etc tkr överförs till fastighetsförvaltningen, se detta budgetavsnitt ovan. Taxor Kultur- och fritidsnämnden hade föreslagit ändring av sina taxor för lokaler och bad. Budgetberedningen föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta omfördela 10 tkr från kultur- och fritidsnämnden för omkostnadstillägg på inköp (utom drivmedel) från kommunens förråd - med ändring av KFS 2009:22 - anta kultur- och fritidsnämndens förslag till ändrade taxor för nämndens verksamhet, gälla fr.o.m. den 1 januari 2010 KS-bilaga 26 för år 2010 fastställa kultur- och fritidsnämndens resultatbudgetram per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa kultur- och fritidsnämndens planeringsram enligt KSbilaga 18 fastställa kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget enligt KS-bilaga UTBILDNINGSNÄMND Resultatbudget Utbildningsnämnden hade begärt ökning av resultatbudgetramen med tkr p.g.a. volymförändring avseende interkommunala gymnasieplatser, vilket budgetberedningen tillstyrkt. F-9 Sven Augustsson (S) framställde tilläggsyrkande om ytterligare 5 mnkr för målsättning om högst 15 barn/grupp 1-3 år, målsättning högst 18 barn/grupp 4-5 år samt personalförstärkning förskola och grundskola. Gustaf Wingårdh (M) yrkade avslag. Göran Olsson (FP) framställde tilläggsyrkande om ytterligare 3,7 mnkr för återföra nyckeltal för skolans verksamheter i enlighet med föregående och tidigare års nyckeltal. Gustaf Wingårdh (M) yrkade avslag. Gymnasieskola Sven Augustsson (S) framställde tilläggsyrkande om ytterligare 500 tkr för personalförstärkning i gymnasieskolan. Gustaf Wingårdh (M) yrkade avslag. Eric Ruuth Sven Augustsson (S) framställde tilläggsyrkande om ytterligare 650 tkr för utökning med 1,5 tjänst sångpedagog och gitarrlärare. Gustaf Wingårdh (M) yrkade avslag. forts.

17 sid 17 (42) PROPOSITIONER OCH BESLUT Budgetberedningens förslag Efter avslutad överläggning ställde ordföranden först proposition på budgetberedningens förslag och fann det bifölls. F-9 Ordföranden ställde proposition på Sven Augustssons och Göran Olssons tilläggsyrkanden och fann de avslogs. Votering begärdes. För fastställande av motförslag i voteringen ställde ordföranden proposition på Sven Augustssons och Göran Olssons tilläggsyrkanden och fann kommunstyrelsen antagit Sven Augustssons yrkande som motförslag. Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: Ja för Sven Augustssons tilläggsyrkande som motförslag i huvudvoteringen. Nej för Göran Olssons tilläggsyrkande som motförslag. Vid omröstningen avgavs 8 ja-röster och 1 nej-röst medan 2 kommunstyrelseledamöter avstod från rösta, KS-bilaga 15 D Kommunstyrelsen hade alltså antagit Sven Augustssons tilläggsyrkande som motförslag i huvudvoteringen. Därefter godkände kommunstyrelsen följande voteringsproposition för huvudvoteringen: Ja för avslag. Nej för bifall till Sven Augustssons tilläggsyrkande. Vid omröstningen avgavs 7 jaröster och 3 nej-röster, KS-bilaga 15 E Kommunstyrelsen hade beslutat avslå tilläggsyrkandet. Sven Augustsson (S), Alexander Harich (S) och Inger Nilsson (V) reserverade sig mot beslutet. Gymnasieskola Ordföranden ställde Sven Augustssons tilläggsyrkande under proposition och fann det avslogs. Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: Ja för avslag på tilläggsyrkandet. Nej för bifall. Vid omröstningen avgavs 8 ja-röster och 3 nej-röster, KS-bilaga 15 F Kommunstyrelsen hade beslutat avslå tilläggsyrkandet. Sven Augustsson (S), Alexander Harich (S) och Inger Nilsson (V) reserverade sig mot beslutet. Eric Ruuth Ordföranden ställde Sven Augustssons tilläggsyrkande under proposition och fann det avslogs. Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: Ja för avslag på tilläggsyrkandet. Nej för bifall. Vid omröstningen avgavs 8 ja-röster och 3 nej-röster, KS-bilaga 15 G Kommunstyrelsen hade beslutat avslå tilläggsyrkandet. Sven Augustsson (S), Alexander Harich (S) och Inger Nilsson (V) reserverade sig mot beslutet. Sammanfningsvis hade kommunstyrelsen alltså beslutat i enlighet med budgetberedningens förslag, föreslå kommunfullmäktige besluta omfördela 80 tkr från utbildningsnämnden för omkostnadstillägg på inköp (utom drivmedel) från kommunens förråd forts.

18 sid 18 (42) öka utbildningsnämndens resultatbudgetram med tkr vardera året p.g.a. volymförändring avseende interkommunala gymnasieplatser för år 2010 fastställa utbildningsnämndens resultatbudgetram per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa utbildningsnämndens planeringsram enligt KS-bilaga 18 fastställa utbildningsnämndens investeringsbudget enligt KS-bilaga SOCIALNÄMND Resultatbudget Socialnämnden har begärt ytterligare 1 mnkr för kostnader för institutionsplaceringar inom individ- och familjeomsorgen, barn och ungdom, vilket tillstyrkts av budgetberedningen. LSS Sven Augustsson (S) framställde tilläggsyrkande om 400 tkr för personligt ombud inom psykiatrin. PROPOSITIONER OCH BESLUT Budgetberedningens förslag Efter avslutad överläggning ställde ordföranden först proposition på budgetberedningens förslag och fann det bifölls. LSS Ordföranden ställde Sven Augustssons tilläggsyrkande under proposition och fann det avslogs. Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: Ja för avslag på tilläggsyrkandet. Nej för bifall. Vid omröstningen avgavs 8 ja-röster och 3 nej-röster, KS-bilaga 15 H Kommunstyrelsen hade beslutat avslå tilläggsyrkandet. Sven Augustsson (S), Alexander Harich (S) och Inger Nilsson (V) reserverade sig mot beslutet. Kommunstyrelsen hade alltså beslutat enligt budgetberedningens förslag föreslå kommunfullmäktige besluta omfördela 110 tkr från socialnämnden för omkostnadstillägg på inköp (utom drivmedel) från kommunens förråd öka socialnämndens resultatbudgetram med 1 mnkr vardera året för institutionsplaceringar inom individ- och familjeomsorgen, barn och ungdom - med ändring av KFS 2009:16 - anta socialnämndens förslag till ändrad taxa för avgifter enligt alkohollagen, gälla fr.o.m. den 1 januari 2010 KS-bilaga 27 forts.

19 sid 19 (42) i kommunfullmäktiges regler om kompetensfördelning mellan fullmäktige och nämnder avseende taxor, stryka Prövning av ansökningar om tillstånd till automatspel p.g.a. lagändring, ändra ansvarig nämnd för Familjerådgivning till socialnämnden och stryka Hemsjukvård och insatser av arbetsterapeut/sjukgymnast (ingår i hemvårdstaxan) för år 2010 fastställa socialnämndens resultatbudgetram per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa socialnämndens planeringsram enligt KS-bilaga 18 fastställa socialnämndens investeringsbudget enligt KS-bilaga MILJÖNÄMND Resursförstärkning Sven Augustsson (S) framställde tilläggsyrkande om 270 tkr för resursförstärkning med 0,6 tjänst. PROPOSITIONER OCH BESLUT Budgetberedningens förslag Efter avslutad överläggning ställde ordföranden först proposition på budgetberedningens förslag och fann det bifölls. Resursförstärkning Ordföranden ställde Sven Augustssons tilläggsyrkande under proposition och fann det avslogs. Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: Ja för avslag på tilläggsyrkandet. Nej för bifall. Vid omröstningen avgavs 8 ja-röster och 3 nej-röster, KS-bilaga 15 I Kommunstyrelsen hade beslutat avslå tilläggsyrkandet. Sven Augustsson (S), Alexander Harich (S) och Inger Nilsson (V) reserverade sig mot beslutet. Kommunstyrelsen hade alltså beslutat enligt budgetberedningens förslag föreslå kommunfullmäktige besluta - med ändring av KFS 2009:10 - anta miljönämndens förslag till ändrad taxa för offentlig kontroll av livsmedel, gälla fr.o.m. den 1 januari 2010 KS-bilaga 28 - med ändring av KFS 2009:11 - anta miljönämndens förslag till ändrad taxa för kontroll enligt miljöbalken, gälla fr.o.m. den 1 januari 2010 KS-bilaga 29 för år 2010 fastställa miljönämndens resultatbudgetram per verksamhetsområde enligt KS-bilaga 18 för år 2011 och 2012 fastställa miljönämndens planeringsram enligt KS-bilaga 18. forts.

Sammanträdes datum 2011-03-01 HÖGANÄS KOMMUN. Peter Kovacs (M)

Sammanträdes datum 2011-03-01 HÖGANÄS KOMMUN. Peter Kovacs (M) ~..) sid 1 (39) KO~lML'NS1YRELSEN SAMrvL\NTR1\DESPROTOKOLL ~. Sammanträdes datum 2011-03-01 Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej ~änstgörande ersättare Övriga Sekreterare Sammanträdestid

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Göran Engfors (M) Nils Eyton (M)

Göran Engfors (M) Nils Eyton (M) sid 1 (13) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Inga-Maj Hult (KD) Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf Bengt Silfverstrand (S) Péter Kovács (M) Sven Augustsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) PROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdag 2009-10-21 Tid och plats Kl 09.30 12.30, 13.30 14.00 Omfattning 491 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

årsredovisning höganäs kommun

årsredovisning höganäs kommun 09 årsredovisning höganäs kommun 1 09 Vi har idag täckning för vad vi konsumerar och skyfflar inget v idare på våra barn i framtiden. Våra buffertfonder är klokt placerade med låg risk och vi gjorde i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer