Kommunstyrelsens sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens sammanträde"

Transkript

1 -3, KS :30 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde kl i Domsalen

2 -2, KS :30 LEDAMÖTER AnnSofie Andersson, s, ordförande Anders Edvinsson, s, 1:e vice ordförande Per-Olof Persson, s Lisa Fröbel, s Kholod Mahmood, s Emil Burman, s Karin Thomasson, mp Christina Hedin, v Pär Jönsson, m, 2:e vice ordförande Tord Jemteborn, m Lise Hjemgaard Svensson, m Bosse Svensson, c Carina Asplund, c Pär Löfstrand, fp Peter Johansson sd Niklas Daoson, s, ersättare Mona Modin Tjulin, s, ersättare Björn Sandal, s, ersättare Anton Waara, s, ersättare Ida Asp, s, ersättare Maria Nerpin, s Från/ Närv OMRÖSTNINGAR JA NEJ JA NEJ JA NEJ

3 -2, KS :30 Florian Stamm, mp, ersättare Nisse Sandqvist, v, ersättare Joel Nordkvist, m, ersättare Ragna Unger, m, ersättare Emanuel Sandberg, kd, ersättare Magnus Andersson, c, ersättare Jonas Rask Samuelsson, c, ersättare Margareta Widell, fp, ersättare Åke Durre, sd, ersättare Inte tjänstgörande:

4 1, KS :30 KS: 348/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Ingrid Mars Krister Frykberg Eva Rodin Svantesson Kommunstyrelsen Remiss Regional Digital Agenda för Jämtland Härjedalen Östersunds kommun har fått regional digital agenda för Jämtland Härjedalen på remiss från Region Jämtland Härjedalen. Agendan är en förlängning av den regionala utvecklingsstrategin RUS och syftar till att ta till vara digitaliseringens möjligheter genom att prioritera områden och insatser. Den digitala agendan utgår från berörda styrdokument på EU-, nationelloch regional nivå. Utifrån dialog och samverkan med olika samhällsaktörer i länet har fyra områden tagits fram. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Remiss digital agenda för Jämtland Härjedalen Missiv remiss Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar tjänstemannaförslaget som sitt yttrande och lämnar över det till Region Jämtland Härjedalen. Yttrande Östersunds kommun är positiv till att region Jämtland Härjedalen har påbörjat arbetet med en regional digital agenda. De fyra prioriterade områdena (infrastruktur, digital kompetens, expertis, samverkan) som har tagits upp i den digitala agendan är strategiskt viktiga. Förslaget till regional digital agenda är ett bra första steg, men måste följas av ett mer handlingsinriktat dokument. Ordet agenda betyder enligt nationalencyklopedin (NE) det som bör göras. I agendan saknas åtgärder, organisation/ansvar och hur de olika aktiviteterna inom områdena ska finansieras. Underlaget är till stora delar en nulägesbeskrivning och vi saknar det framåtsyftande perspektivet med målformuleringar fram till år Ett

5 1, KS :30 KS: 348/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr önskemål är att den kommande handlingsplanen också skickas på remiss till berörda aktörer. Infrastruktur Målet i bredbandsstrategin är att minst 90 % av alla hushåll och företag i Jämtland Härjedalen ska ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s år Idag är det 40 % av länets hushåll och företag som har tillgång till fiberinfrastruktur. Det hade varit lämpligt att i detta avsnitt redovisa och kommentera de stora insatser som behövs för att man på bara 5 år, fram till 2020, ska kunna förse hela länet med fiber. Digital kompetens Digital kompetens är prioriterat och brett område. I underlaget finns en bra beskrivning av begreppet, men vi saknar konkreta aktiviteter. Expertis och samverkan Underlaget känns som en beskrivning av nuläget och det är svårt att se de mer framåtsyftande delarna i agendan. I agendan beskrivs de fyra prioriterade områdena, enligt ovan, vilka har bäring på hela samhällsutvecklingen. Resterande del av agendan redovisar de utmaningar som finns beskrivna i regionala utvecklingsstrategin och exempel på kopplingar till den digitala agendan men inte specifikt det fortsatta arbetet. Agendan bör också redovisa kopplingen till Handlingsplan 2015 för regionalt serviceprogram vilket Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen har skickat ut på remiss. Den första åtgärden i planen är Nya tekniska och innovativa lösningar för serviceförsörjning där tillgång till bredband oftast krävs för att beställnings- och betalningsfunktioner ska fungera. Även nya tekniska lösningar kommer sannolikt att bli tillgängliga och då är det viktigt att olika serviceställen kan installera och använda dessa. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Kommundirektör Unto Järvirova Biträdande kommundirektör Utdrag till: Region Jämtland Härjedalen, tjänstemannaförslaget bifogas.

6 1, KS :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Ingrid Mars Krister Frykberg Eva Rodin Svantesson Kommunstyrelsen Remiss Regional Digital Agenda för Jämtland Härjedalen Östersunds kommun har fått regional digital agenda för Jämtland Härjedalen på remiss från Region Jämtland Härjedalen. Agendan är en förlängning av den regionala utvecklingsstrategin RUS och syftar till att ta till vara digitaliseringens möjligheter genom att prioritera områden och insatser. Den digitala agendan utgår från berörda styrdokument på EU-, nationelloch regional nivå. Utifrån dialog och samverkan med olika samhällsaktörer i länet har fyra områden tagits fram. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Remiss digital agenda för Jämtland Härjedalen Missiv remiss Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar tjänstemannaförslaget som sitt yttrande och lämnar över det till Region Jämtland Härjedalen. Yttrande Östersunds kommun är positiv till att region Jämtland Härjedalen har påbörjat arbetet med en regional digital agenda. De fyra prioriterade områdena (infrastruktur, digital kompetens, expertis, samverkan) som har tagits upp i den digitala agendan är strategiskt viktiga. Förslaget till regional digital agenda är ett bra första steg, men måste följas av ett mer handlingsinriktat dokument. Ordet agenda betyder enligt nationalencyklopedin (NE) det som bör göras. I agendan saknas åtgärder, organisation/ansvar och hur de olika aktiviteterna inom områdena ska finansieras. Underlaget är till stora delar en nulägesbeskrivning och vi saknar det framåtsyftande perspektivet med målformuleringar fram till år Ett

7 1, KS :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr önskemål är att den kommande handlingsplanen också skickas på remiss till berörda aktörer. Infrastruktur Målet i bredbandsstrategin är att minst 90 % av alla hushåll och företag i Jämtland Härjedalen ska ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s år Idag är det 40 % av länets hushåll och företag som har tillgång till fiberinfrastruktur. Det hade varit lämpligt att i detta avsnitt redovisa och kommentera de stora insatser som behövs för att man på bara 5 år, fram till 2020, ska kunna förse hela länet med fiber. Digital kompetens Digital kompetens är prioriterat och brett område. I underlaget finns en bra beskrivning av begreppet, men vi saknar konkreta aktiviteter. Expertis och samverkan Underlaget känns som en beskrivning av nuläget och det är svårt att se de mer framåtsyftande delarna i agendan. I agendan beskrivs de fyra prioriterade områdena, enligt ovan, vilka har bäring på hela samhällsutvecklingen. Resterande del av agendan redovisar de utmaningar som finns beskrivna i regionala utvecklingsstrategin och exempel på kopplingar till den digitala agendan men inte specifikt det fortsatta arbetet. Agendan bör också redovisa kopplingen till Handlingsplan 2015 för regionalt serviceprogram vilket Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen har skickat ut på remiss. Den första åtgärden i planen är Nya tekniska och innovativa lösningar för serviceförsörjning där tillgång till bredband oftast krävs för att beställnings- och betalningsfunktioner ska fungera. Även nya tekniska lösningar kommer sannolikt att bli tillgängliga och då är det viktigt att olika serviceställen kan installera och använda dessa. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Kommundirektör Unto Järvirova Biträdande kommundirektör Utdrag till: Region Jämtland Härjedalen, tjänstemannaförslaget bifogas.

8 1, KS :30 / :s bilaga: Missiv

9 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda IT - för ett spirande Jämtland Härjedalen Regional digital agenda REMISSUTGÅVA

10 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda REMISSUTGÅVA

11 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda Innehållsförteckning Inledning 1 Digital agenda för Europa 1 IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige 2 Regionala prioriteringar för digitaliseringen 3 Infrastruktur 4 Digital kompetens 5 Expertis 6 Samverkan 6 Kopplingar till den regionala utvecklingsstrategin 7 Jämtland Härjedalen Innovativt och attraktivt Regional utvecklingsstrategi Företagande, innovation, forskning och utveckling 9 Kompetens och kunskapsutveckling 10 Resurssnålare och effektivare 11 Besöksnäring och attraktivitet 12 Infrastruktur och samhällsservice 13 Socialt inkluderande och ett sunt liv 14 Demografiska möjligheter 15 REMISSUTGÅVA Begrepp 16

12 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda REMISSUTGÅVA

13 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda Inledning Hela världen digitaliseras i en rasande takt, så även Sverige. Som nation ligger vi i toppskiktet i de flesta rankingar som publiceras inom IT-området. Det är glädjande men betyder inte att vi kan luta oss tillbaka; regionala skillnader måste överbryggas, den digitala kompetensen behöver bli en självklarhet - för husbehov, utbildning och arbetsliv såväl som för spets, innovation och forskning. Inte minst måste utbyggnaden av bredband och mobiltäckning ta fart i de områden som inte har tillgång till tillfredsställande kapacitet. Det IT-politiska målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Bidraget från Jämtland Härjedalen bör vara att utveckla en digital mognad i nivå med de bästa i landet, tillika världen. Det är också en förutsättning för att Jämtland Härjedalen ska kunna förverkliga visionen om en innovativ och attraktiv region med smart och hållbar tillväxt för alla. Digital agenda för Europa Europa 20201, strategin som ska ta Europa ur finanskrisen och förbereda EU:s ekonomi för nästa år?onde, lanserades av EU- kommissionen i mars Europa strategins tema?ska prioriteringar lyder: smart och hållbar?llväxt för alla, för af utveckla en ekonomi som är kunskaps- och innova?onsbaserad, resurseffek?vare, grönare och konkurrenskrahigare och som s?mulerar hög sysselsäfning samt social och territoriell sammanhållning. Den digitala agendan för Europa 2 är ef av sju flaggskeppsini?a?v inom ramen för Europa 2020 och beskriver den nyckelroll som den Smart tillväxt en kunskapsbaserad ekonomi digitala utvecklingen och användningen av informa?ons- och kommunika?onsteknik har för af Europa ska uppnå sina ambi?oner för SyHet med agendan är af maximera den enorma poten?al som IT har, i synnerhet Internet. En mer omfafande och effek?v användning av digital teknik kommer af leda?ll innova?on och ekonomisk?llväxt och ge medborgarna bäfre livskvalitet genom t.ex. bäfre hälso- och sjukvård, säkrare och effek?vare transportlösningar, renare miljö, nya mediemöjligheter och enklare?llgång?ll offentliga tjänster och kulturellt innehåll. REMISSUTGÅVA EN DIGITAL AGENDA FÖR EUROPA Unga på väg Innovationsunionen Hållbar tillväxt en mer resurseffektiv och konkurrensbaserad ekonomi Ett resurseffektivt Europa En integrerad industripolitik för en globaliserad tid Tillväxt för alla låg arbetslöshet med ekonomisk, social och territoriell sammanhållning Agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen Plattform mot fattigdom Figur 1. Organisa-onsschema för Europa Europa En strategi för smart och hållbar?llväxt för alla, KOM(2010) En digital agenda för Europa, KOM(2010) 245 1

14 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Hösten 2011 antogs den digitala agendan för Sverige, IT i människans tjänst 3. Den iden?fierar fyra strategiska områden med utgångspunkt i användarens perspek?v: läf och säkert af använda tjänster som skapar nyfa det behövs infrastruktur IT:s roll för samhällsutvecklingen Vart och ef av dessa områden innefafar ef antal insatsområden och åtgärder. Agendans genomförande följs upp av Digitaliserings- kommissionen 4 som publicerar aktuella och planerade insatser samt resultat för den na?onella nivån på sajten Digitala Sverige 5. Digitaliseringskommissionen är även na?onell samordnare för de parter som har för avsikt af arbeta mot det IT- poli?ska målet, så kallade signatärer. Samtliga län/ regioner tar fram en regional digital agenda som speglar de regionala förutsäfningarna i samspel med den regionala utvecklings- strategin. Jämtlands län signerade avsiktsförklaringen den 9 januari 2014, genom representanter för regionförbundet, lands?nget och primärkommunala nämnden (kommunerna). REMISSUTGÅVA Figur 2. Den undertecknade avsiktsförklaringen. 3 IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige, N digitaliseringskommissionen.se 5 digitalasverige.se 2

15 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda Regionala prioriteringar för digitaliseringen För af nå upp?ll ambi?onerna i den regionala utvecklingsstrategin och möta samhällsutmaningarna är digitaliseringen en grundförutsäfning. Tillsammans med den regionala bredbandsstrategin 6 och den regionala innova?onsstratategin 7 utgör den regionala digitala agendan en strategisk pladorm för handlingsplaner, projek?ni?a?v och genomföranden av utvecklingsinsatser som direkt eller indirekt är IT- relaterade. Regional digital agenda för Jämtland Härjedalen syhar?ll af ta?llvara Infrastruktur digitaliseringens möjligheter genom af prioritera områden och insatser som horisontellt kan bidra i förverkligandet av den vision och de målbilder som lyhs fram i den regionala utvecklingsstrategin. Fyra områden framträder som strategiskt vik?ga af prioritera för Jämtland Härjedalen: Infrastruktur Digital kompetens Exper6s Samverkan REMISSUTGÅVA Samverkan Digital kompetens Expertis 6 Regional bredbandsstrategi för Jämtlands län - mot år Innov?va Jämtland Härjedalen En innova?onsdriven samhällssutveckling i världsklass 3

16 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda I Infrastruktur IT- infrastrukturen spelar en betydande roll för utvecklingen, inte minst utbyggnad och säkring av robusta fysiska nät och mobilnät. Sam?digt behövs en mjuk infrastruktur som bygger på standarder och ger förutsäfningar för interoperabilitet och integra?oner, samt geografiska informa?onssystem (GIS) och Intelligenta transportsystem (ITS) som ger stöd för bl.a. samhällsskydd och transporter. Bredband och mobiltäckning En regional bredbandsstrategi för Jämtlands Härjedalen finns framtagen sedan mars Här står bl.a. af läsa: AA ge så många som möjligt i länet -llgång -ll bredband med hög kapacitet är en av de vik-gaste frågorna för länets fortsaaa utveckling. Förutom -llgång -ll välutbildad arbetskraf och goda kommunika-oner är -llgång -ll snabba kommunika-oner över nätet en förutsäaning för både nyetableringar och utveckling av företagen i länet. Tillgång -ll bredband med hög överföringshas-ghet är också vik-gt för alla som bor och vistas i vårt län. Allt fler tjänster i vår vardag förutsäaer -llgång -ll internet och utvecklingen av både befintliga och nya tjänster ställer krav på allt högre överföringshas-gheter. Målet i bredbandsstrategin är af minst 90 % av alla hushåll och företag i Jämtland Härjedalen ska ha?llgång?ll bredband om minst 100 Mbit/s och resterande cirka 10 % ska ha?llgång?ll minst 10 Mbit/s år Mjuk infrastruktur Mjuk infrastruktur är resurser i form av?llgängliggjord informa?on, grundläggande tjänster och funk?oner som genom överenskomna regelverk kan få system, organisa?oner och verksamhetsprocesser af fungera?llsammans. EF område som tydligt kan dra fördel av defa är e- förvaltning, där gemensamma funk?oner behövs som gör af informa?onssystem kan kommunicera med varandra, t.ex. e- legi?ma?on. Sådana funk?oner förenklar vardagen för privatpersoner och företag och leder?ll effek?viseringar och besparingar inom förvaltningen. Iden?tets- och behörighetsfedera?oner hanterar elektroniska id- kontroller med hjälp av standardiserad teknik och ef?llitsramverk där olika aktörer litar på varandra. DeFa börjar alltmer användas inom t.ex. universitet och högskolor (SWAMID) 8 och skolan (Skolfedera?on) 9 och ger användare enkel och säker åtkomst?ll system och resurser de har behörighet?ll. MiFuniversitetet har sedan flera år varit anslutna?ll SWAMID och för skolorna i Jämtland Härjedalen har utvecklingsprojektet av systemmiljön Zonline nu gåf in i implementeringsfasen med beräknad anslutning?ll Skolfedera?on?ll hösferminen Planer för federa?onslösning finns även inom hälsa, vård och omsorg (SAMBI) 10 där vårdpersonal får åtkomst?ll just de system och den informa?on de är behöriga?ll. Tester av SAMBI har påbörjats under hösten REMISSUTGÅVA SWAMID, iden?tets- och behörighetsfedera?on för universitet och högskolor, Skolfedera?on, iden??ets- och behörighetsfedera?on för skolan, SAMBI, iden?tets- och behörighetsfedera?on för hälsa, vård och omsorg, 4

17 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda D Geografiska informationssystem Geografiska informa?onssystem (GIS) används för insamling, lagring, analys och presenta?on av geografiska data och bygger på två typer av data: digitala kartdata för lägesbestämningar och informa?on om rumsliga samband. sta?s?ska data som kopplat?ll kartdatat ger helt nya möjligheter för effek?v informa?onshantering och nya former av analys och presenta?on. Figur 5. Illustra-on över olika informa-onslager i ea geografiskt informa-onssystem. Bild: Laís F Camargo (Own work) [CC- BY- SA- 3.0], via Wikimedia Commons Digital kompetens Digital kompetens är en av åfa nyckelkompetenser för livslångt lärande, fastställt av EU Begreppet nyckelkompetens beskrivs som den kompetens alla individer behöver för personlig utveckling, ak?vt medborgarskap, social integra?on och sysselsäfning. EU:s defini?on av digital kompetens är flöjande: Geografisk informa?on kan och bör även göras?llgänglig som grund för innova?on och utveckling av nya tjänster. Företag kan med fördel använda GIS för bl.a. marknadsanalyser, beslutsunderlag och transportplanering. Intelligenta transportsystem Intelligenta transportsystem (ITS) är en vik?g resurs i samhällsplaneringen för af skapa effek?va, säkra och miljöanpassade transportsystem. ITS blir alltmer en del av vår vardag; has?ghetsanpassning vid skolor, digitala skyltar med real?dsinforma?on på busshållplatser, trafikinforma?on via radio, mobilappar och GPS, smarta trafiksignaler och all data och informa?on moderna bilar drar nyfa av vad gäller t.ex. bränsleförbrukning och parkeringshjälp. System och sensorer samlar in stora mängder data som kan användas?llsammans med t.ex. kartdata i GIS, vilket ger möjligheter?ll innova?v utveckling. REMISSUTGÅVA Digital kompetens innebär säker och kri-sk användning av informa-onssamhällets teknik i arbetslivet, på fri-den och för kommunika-onsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT- färdigheter 11, dvs. användning av datorer för aa hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta informa-on samt för aa kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet. 12 Det innefafar af hantera en dator, plafa och mobiltelefon, använda grundläggande programvaror, Internet och interak?va medier, söka och bearbeta informa?on med ef källkri?k?skt förhållningssäf med kunskap om och respekt för yfrandefrihet, upphovsräf och personlig integritet. 11 IKT står för informa?ons- och kommunika?onsteknik/teknologi. Begreppet är i princip synonymt med IT och används ohast i översäfningar från Engelskans (ICT) och inom skola/utbildning för af betona den kommunika?va framför den tekniska aspekten. I defa dokument används genomgående IT, med undantag för citerad text SV Europeiska unionens officiella?dning L 394/15 5

18 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda E Expertis S Den digitala utvecklingen innebär en allt större eherfrågan på spetskompetens och sakkunskap inom IT. Företag, offentliga verksamheter, föreningar och invånare har alla behov av exper?s inom exempelvis drih och support, system- och tjänsteutveckling, webb, infrastruktur och utbildning. Digitaliseringen genomsyrar hela samhället och kräver sålunda även?llgång?ll andra kompetenser med förtrogenhet och breddad kunskap inom IT- området; juridik, ekonomi, beteendevetenskap, design, pedagogik, samhällsbyggnad, hälso- och sjukvård m.fl. Forskning och innova?on bedrivs med hjälp av IT- stöd för datainsamling, bearbetningar, simuleringar, distansteknik m.m. och mynnar oha i utveckling av digitala lösningar i någon form. Det finns ef värde i tvärvetenskaplig ansats inom många områden där IT- kompetens är oumbärlig, exempelvis turism, omvårdnad, miljö och ekonomi. Samverkan EU- kommissionen spår af det 2015 kommer af saknas nästan en miljon personer som arbetar inom IT- yrken för af Europa ska kunna behålla sin posi?on i världen 13. I Jämtland Härjedalen har IT- sektorn svårt af rekrytera räf kompetenser, framför allt bland kvinnor. Samverkan med skola, universitet och utbildningsanordnare och är av yfersta vikt, för af sprida kunskap om de olika inriktningar som finns och öka intresset för studier och yrken inom IT- området bland både kvinnor och män och inte minst för af relevanta utbildningar ska kunna erbjudas här i Jämtland Härjedalen. Denna samverkan har lef?ll af MiFuniversitetet Campus Östersund, som sedan ef?otal år endast har distansutbildningar inom IT, kommer af erbjuda Informa?kprogrammet, som är en tvärvetenskaplig utbildning, från hösten 2015 i en blandad form ( blended learning där campus- och distansstudenter läser gemensamt) och året därpå introduceras samma upplägg även för blivande programvaruingenjörer. Yrkesakademin startade hösten 2014 en tvåårig yrkeshögskoleutbildning i Java- programmering, som även kommer af utlysas inför kommande höst. REMISSUTGÅVA IT har en stor roll af fylla för all verksamhetsutveckling, forskning, innova?on, företagande och utbildning där samverkan skapar nya möjligheter. Särskilt små kommuner, företag och organisa?oner saknar oha resurser, kompetens och medel af själva genomföra större utvecklingsinsatser. Inom offentlig sektor i Jämtland Härjedalen, liksom i övriga landet, är defa en aktuell fråga och SKL konstaterar i Strategi för esamhället 14 af ökad kommunal samverkan är nödvändig: Det är få kommuner, lands-ng och regioner som själva har kompetens eller resurser aa driva den angelägna verksamhetsutveckling 13 En digitala agenda i människans tjänst - en ljusnande fram?d kan bli vår, SOU 2014:13 Delbetänkade av Digitaliseringskommissionen, mars 2014, 14 Strategi för esamhället, Sveriges Kommuner och Lands?ng,

19 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda som e- förvaltning innebär och skapa lösningar för e- tjänster. Skillnaderna i olika förutsäaningar kan överbryggas med gemensam krafsamling och ökad kommunal samverkan. Det är avgörande aa det blir en na-onell uppslutning kring gemensamma spelregler och viss IT- infrastruktur så aa inte enskilda kommuner, lands-ng och regioner behöver hantera olika förutsäaningar för olika verksamhetsområden. Samverkansprojekt med stort inslag av IT pågår idag inom etjänster, ehälsa och skolan. Även inom infrastruktur samverkar kommuner och förbund bl.a. med den gemensamma lösningen för datakommunika?on, Länsnod Z, som binder ihop parterna med höghas?ghetsnät, och genom gemensam Internetupphandling. En förstudie för af belysa behoven av samverkan och lämplig samverkansform med ef mer övergripande syhe planeras?ll första halvåret Den regionala innova?onsstrategin lyher även tydligt behovet av samverkan såväl lokalt, regionalt, na?onellt som interna?onellt; inom och mellan olika näringslivsbranscher, mellan hälso- och sjukvården och MiFuniversitetet, mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Kopplingar till den regionala utvecklingsstrategin Dessa fyra prioriterade områden för digitaliseringen i Jämtland Härjedalen har bäring på hela samhällsutvecklingen. De utmaningar vi står inför finns beskrivna i den regionala utvecklingsstrategin och följande sidor redogör för dessa utmaningar och exempel på kopplingar mellan denna digitala agenda och de målbilder som sammanfafats i kortversionen av den regionala utvecklings- strategin. Dessa kopplingar förtydligas genom de färgade figurena i bilden?ll höger, som var och en illustrerar ef prioriterat område för digitaliseringen. Infrastruktur Digital kompetens REMISSUTGÅVA I D E S Exper6s Samverkan 7

20 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda Jämtland Härjedalen Innovativt och attraktivt Regional utvecklingsstrategi Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 15 ger en vision av ef innova?vt och afrak?vt Jämtland Härjedalen år Den beskriver de utmaningar som vi står inför och iden?fierar sju prioriterade utvecklingsområden. På kommande sidor behandlas de digitala aspekterna av dessa utvecklingsområden. Ekonomi Miljö Social Figur 3. Sambanden mellan de tre hållbarhets- dimensionerna: Samhällets ekonomiska verksamhet pågår för aa skapa social hållbarhet för dess medborgare innanför de planetära randvillkoren. SMART (EKONOMISK ASPEKT) Ökad ekonomisk ak-vitet i länet behövs för aa skapa flera arbets-llfällen för aa på så säa skapa underlag för finansiering av grundläggande vård, skola och omsorg. Tillgången -ll investeringskapital/riskkapital liksom aarak-vitet för entreprenörers etablering i länet är avgörande. För aa vara framgångsrika inom området är det av mycket stor betydelse aa länets produkter, av alla slag, expanderar på en interna-onell marknad u-från de speciella förutsäaningar som länet har aa utgå från vare sig det gäller naturresurser eller humant kapital/ entreprenörsskap. HÅLLBAR (EKOLOGISK ASPEKT) EA förändrat klimat får stora ekonomiska effekter på den vinterbaserade besöks- näringen genom kortare säsong vilket är omöjligt aa mota med enbart länets egna insatser. Förändrade förutsäaningar även för skogs- och jordbruk. Länet måste som en del i det globala ansvarstagandet sänka utsläppen från transportarbetet på väg dras-skt genom övergång -ll förnybara drivmedel. Uppsikt måste hållas på utarmningen av biologisk mångfald samt yt- och grundvaaenkvalitet. FÖR ALLA (SOCIAL ASPEKT) De höga arbetslöshetstalen måste sänkas och arbetsmarknaden måste via kraffullt integra-ons- och mångfaldsarbete öppnas för utomstående grupper. Höga ohälsotal är ea yaerligare problem för social hållbarhet. Låg utbildningsnivå är ea annat problem på lång sikt som gör länets män och kvinnor mera utsaaa i den allt snabbare förändringen av arbetsmarknaden. AA göra länet aarak-vt för unga kvinnor är vik-gt och det har stor påverkan på den ekonomiska hållbarhets- aspekten. Smarta utvecklingsområden: Företagande, innova?on, forskning och utveckling REMISSUTGÅVA Kompetens och kunskapsutveckling Hållbara utvecklingsområden: Resurssnålare och effek?vare Besöksnäring och afrak?vitet Inkluderande utvecklingsområden: Infrastruktur och samhällsservice Socialt inkluderande och ef sunt liv Demografiska möjligheter 15 Jämtland Härjedalen Innova?vt och afrak?vt - regional utveckingsstrategi

21 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda I D E Företagande, innovation, forskning och utveckling År 2030 har vår moderna basindustri, besöksnäringen, vuxit yaerligare och vi är omtalade för åretrunaurism. Vi är fortsaa ledande när det gäller aa producera förnybar energi och höga förädlingsvärden har skapats. Skogsråvarans användning har breddats. Vi har en mångsidig -llverkningsindustri med stark export. Handel och IT är starka områden. Den nya teknikspridningen, framför allt -llämpningen av distansoberoende teknik, har gjort aa många har valt aa bosäaa sig och etablera verksamheter i länet. Den tydliga miljöprofilen hos landsbygdens näringar ger konkurrensfördelar. Avstånden minskar med effek6v IT- infrastruktur. För a& kunna driva och utveckla företag i glebygd behövs 8llgång 8ll höghas8ghetsnät. A& bli en del av den digitala ekonomin och dra fördel av EU:s inre marknad blir alltmer en nödvändighet för fortlevnad och är fullt möjligt med digital kommunika8on. Företagen i Jämtland Härjedalen har hög digital mognad och innova6va miljöer, är ak6va i den digitala ekonomin och akrak6va som arbetsgivare. Företag som i hög grad anväder IT inom sina verksamheter har effek8vare processer, större marknader och högre 8llväxt. Bland företagen i Jämtland Härjedalen finns både behov och intresse av a& utveckla den digitala kompetensen vilket ger poten8al för innova8va miljöer som tar 8llvara medarbetares kompetens och digitaliseringens möjligheter. Digitala kommunika6onssystem används i hög utsträckning som alterna6v 6ll fysiska möten och resande. Distansoberoende teknik används inte i den utsträckning som är möjlig, trots a& tekniken finns sedan länge. System med ljud och bild skapar ona en komplexitet i handhavandet som ger osäkerhet och undergräver 8lliten 8ll tekniken. För a& öka användngen behövs en allmän kompetenshöjning om utrustning och inställningar för ljud och bild, mötesteknik och kunskap om systemfunk8oner som kan effek8visera samarbete. IT- sektorn är tongivande i Jämtland Härjedalen Digitaliseringen ökar behovet av IT- exper8s på alla nivåer, inom alla samhällssektorer och näringar, vilket gör IT- företagen i Jämtland Härjedalen 8ll poten8ella Gaseller - de snabbast växande företagen i Sverige. Det finns stora möjligheter för IT- branschen i Jämtland Härjedalen a& expandera genom a& befintliga företag växer och nya företag startas. En väl utbyggd IT- infrastruktur, näringslivsvänlig och innova8v miljö 8llsammans med kompetent och krea8v arbetskran ger även förutsä&ningar för företagsetableringar u8från. REMISSUTGÅVA S Samverkan prioriteras Den regionala innova8onsstrategin lyner samverkan som en framgångsfaktor för innova8on. Det kan exempelvis vara geografiskt avgränsade kluster eller öppen innova8on med globalt perspek8v. 9

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Broschyren innehåller interaktivt material. www.regionaldigitalagenda.se 1 Scanna med Layar Missa inte interaktivt bonusmaterial! INTERACTIVE

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde -3, KS 2015-08-18 08:30 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 2015-08-18 kl 08.30 i Domsalen -2, KS 2015-08-18 08:30 LEDAMÖTER AnnSofie Andersson, s, ordförande Anders Edvinsson, s, 1:e vice ordförande

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Bredbandsstrategi Ragunda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 Allmänt om bredband 7 Vision och Mål 9 Finansiering Bilagor 13 Övergripande Mål

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION

REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 6 REGIONALA STRATEGISKA UTMANINGAR 8 GLESBYGD OCH GEOGRAFISKA AVSTÅND 8 BEFOLKNINGSTRENDER 8 TILLVÄXT 9 HUR MÖTER VI

Läs mer

Bredbandsstrategi för Sverige

Bredbandsstrategi för Sverige Bredbandsstrategi för Sverige Omslagsbild: istockphoto Produktion: Näringsdepartementet och Svensk Information Artikelnummer: N2009/8317/ITP Innehåll Förord...............................................................

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län Förord Remissversion 2013-06-17 3 innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter för Västerbottens tillväxtarbete... 9 Integrerade teman... 9 Europa

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Framtid Västernorrland!

Framtid Västernorrland! Framtid Västernorrland! Regional utvecklingsstrategi för länet 2011-2020 N W E S 2020 Visionsformulering Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet Återföring - lärande Övergripande mål o.

Läs mer

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Kommittédirektiv Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan Dir. 2012:61 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Sammanfattning Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-02-13

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-02-13 ÄNGELHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-02-13 2(36) BREDBANDSSTRATEGI 2012-2020 Innehållsförteckning Sammanfattning 5 Inledning 5 Bakgrund 5 Uppdrag 5 Syfte 5 Organisation 5 Målgrupper 5 Allmänt om bredband

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer