Kommunstyrelsens sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens sammanträde"

Transkript

1 -3, KS :30 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde kl i Domsalen

2 -2, KS :30 LEDAMÖTER AnnSofie Andersson, s, ordförande Anders Edvinsson, s, 1:e vice ordförande Per-Olof Persson, s Lisa Fröbel, s Kholod Mahmood, s Emil Burman, s Karin Thomasson, mp Christina Hedin, v Pär Jönsson, m, 2:e vice ordförande Tord Jemteborn, m Lise Hjemgaard Svensson, m Bosse Svensson, c Carina Asplund, c Pär Löfstrand, fp Peter Johansson sd Niklas Daoson, s, ersättare Mona Modin Tjulin, s, ersättare Björn Sandal, s, ersättare Anton Waara, s, ersättare Ida Asp, s, ersättare Maria Nerpin, s Från/ Närv OMRÖSTNINGAR JA NEJ JA NEJ JA NEJ

3 -2, KS :30 Florian Stamm, mp, ersättare Nisse Sandqvist, v, ersättare Joel Nordkvist, m, ersättare Ragna Unger, m, ersättare Emanuel Sandberg, kd, ersättare Magnus Andersson, c, ersättare Jonas Rask Samuelsson, c, ersättare Margareta Widell, fp, ersättare Åke Durre, sd, ersättare Inte tjänstgörande:

4 1, KS :30 KS: 348/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Ingrid Mars Krister Frykberg Eva Rodin Svantesson Kommunstyrelsen Remiss Regional Digital Agenda för Jämtland Härjedalen Östersunds kommun har fått regional digital agenda för Jämtland Härjedalen på remiss från Region Jämtland Härjedalen. Agendan är en förlängning av den regionala utvecklingsstrategin RUS och syftar till att ta till vara digitaliseringens möjligheter genom att prioritera områden och insatser. Den digitala agendan utgår från berörda styrdokument på EU-, nationelloch regional nivå. Utifrån dialog och samverkan med olika samhällsaktörer i länet har fyra områden tagits fram. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Remiss digital agenda för Jämtland Härjedalen Missiv remiss Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar tjänstemannaförslaget som sitt yttrande och lämnar över det till Region Jämtland Härjedalen. Yttrande Östersunds kommun är positiv till att region Jämtland Härjedalen har påbörjat arbetet med en regional digital agenda. De fyra prioriterade områdena (infrastruktur, digital kompetens, expertis, samverkan) som har tagits upp i den digitala agendan är strategiskt viktiga. Förslaget till regional digital agenda är ett bra första steg, men måste följas av ett mer handlingsinriktat dokument. Ordet agenda betyder enligt nationalencyklopedin (NE) det som bör göras. I agendan saknas åtgärder, organisation/ansvar och hur de olika aktiviteterna inom områdena ska finansieras. Underlaget är till stora delar en nulägesbeskrivning och vi saknar det framåtsyftande perspektivet med målformuleringar fram till år Ett

5 1, KS :30 KS: 348/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr önskemål är att den kommande handlingsplanen också skickas på remiss till berörda aktörer. Infrastruktur Målet i bredbandsstrategin är att minst 90 % av alla hushåll och företag i Jämtland Härjedalen ska ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s år Idag är det 40 % av länets hushåll och företag som har tillgång till fiberinfrastruktur. Det hade varit lämpligt att i detta avsnitt redovisa och kommentera de stora insatser som behövs för att man på bara 5 år, fram till 2020, ska kunna förse hela länet med fiber. Digital kompetens Digital kompetens är prioriterat och brett område. I underlaget finns en bra beskrivning av begreppet, men vi saknar konkreta aktiviteter. Expertis och samverkan Underlaget känns som en beskrivning av nuläget och det är svårt att se de mer framåtsyftande delarna i agendan. I agendan beskrivs de fyra prioriterade områdena, enligt ovan, vilka har bäring på hela samhällsutvecklingen. Resterande del av agendan redovisar de utmaningar som finns beskrivna i regionala utvecklingsstrategin och exempel på kopplingar till den digitala agendan men inte specifikt det fortsatta arbetet. Agendan bör också redovisa kopplingen till Handlingsplan 2015 för regionalt serviceprogram vilket Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen har skickat ut på remiss. Den första åtgärden i planen är Nya tekniska och innovativa lösningar för serviceförsörjning där tillgång till bredband oftast krävs för att beställnings- och betalningsfunktioner ska fungera. Även nya tekniska lösningar kommer sannolikt att bli tillgängliga och då är det viktigt att olika serviceställen kan installera och använda dessa. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Kommundirektör Unto Järvirova Biträdande kommundirektör Utdrag till: Region Jämtland Härjedalen, tjänstemannaförslaget bifogas.

6 1, KS :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Ingrid Mars Krister Frykberg Eva Rodin Svantesson Kommunstyrelsen Remiss Regional Digital Agenda för Jämtland Härjedalen Östersunds kommun har fått regional digital agenda för Jämtland Härjedalen på remiss från Region Jämtland Härjedalen. Agendan är en förlängning av den regionala utvecklingsstrategin RUS och syftar till att ta till vara digitaliseringens möjligheter genom att prioritera områden och insatser. Den digitala agendan utgår från berörda styrdokument på EU-, nationelloch regional nivå. Utifrån dialog och samverkan med olika samhällsaktörer i länet har fyra områden tagits fram. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Remiss digital agenda för Jämtland Härjedalen Missiv remiss Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar tjänstemannaförslaget som sitt yttrande och lämnar över det till Region Jämtland Härjedalen. Yttrande Östersunds kommun är positiv till att region Jämtland Härjedalen har påbörjat arbetet med en regional digital agenda. De fyra prioriterade områdena (infrastruktur, digital kompetens, expertis, samverkan) som har tagits upp i den digitala agendan är strategiskt viktiga. Förslaget till regional digital agenda är ett bra första steg, men måste följas av ett mer handlingsinriktat dokument. Ordet agenda betyder enligt nationalencyklopedin (NE) det som bör göras. I agendan saknas åtgärder, organisation/ansvar och hur de olika aktiviteterna inom områdena ska finansieras. Underlaget är till stora delar en nulägesbeskrivning och vi saknar det framåtsyftande perspektivet med målformuleringar fram till år Ett

7 1, KS :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr önskemål är att den kommande handlingsplanen också skickas på remiss till berörda aktörer. Infrastruktur Målet i bredbandsstrategin är att minst 90 % av alla hushåll och företag i Jämtland Härjedalen ska ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s år Idag är det 40 % av länets hushåll och företag som har tillgång till fiberinfrastruktur. Det hade varit lämpligt att i detta avsnitt redovisa och kommentera de stora insatser som behövs för att man på bara 5 år, fram till 2020, ska kunna förse hela länet med fiber. Digital kompetens Digital kompetens är prioriterat och brett område. I underlaget finns en bra beskrivning av begreppet, men vi saknar konkreta aktiviteter. Expertis och samverkan Underlaget känns som en beskrivning av nuläget och det är svårt att se de mer framåtsyftande delarna i agendan. I agendan beskrivs de fyra prioriterade områdena, enligt ovan, vilka har bäring på hela samhällsutvecklingen. Resterande del av agendan redovisar de utmaningar som finns beskrivna i regionala utvecklingsstrategin och exempel på kopplingar till den digitala agendan men inte specifikt det fortsatta arbetet. Agendan bör också redovisa kopplingen till Handlingsplan 2015 för regionalt serviceprogram vilket Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen har skickat ut på remiss. Den första åtgärden i planen är Nya tekniska och innovativa lösningar för serviceförsörjning där tillgång till bredband oftast krävs för att beställnings- och betalningsfunktioner ska fungera. Även nya tekniska lösningar kommer sannolikt att bli tillgängliga och då är det viktigt att olika serviceställen kan installera och använda dessa. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Kommundirektör Unto Järvirova Biträdande kommundirektör Utdrag till: Region Jämtland Härjedalen, tjänstemannaförslaget bifogas.

8 1, KS :30 / :s bilaga: Missiv

9 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda IT - för ett spirande Jämtland Härjedalen Regional digital agenda REMISSUTGÅVA

10 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda REMISSUTGÅVA

11 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda Innehållsförteckning Inledning 1 Digital agenda för Europa 1 IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige 2 Regionala prioriteringar för digitaliseringen 3 Infrastruktur 4 Digital kompetens 5 Expertis 6 Samverkan 6 Kopplingar till den regionala utvecklingsstrategin 7 Jämtland Härjedalen Innovativt och attraktivt Regional utvecklingsstrategi Företagande, innovation, forskning och utveckling 9 Kompetens och kunskapsutveckling 10 Resurssnålare och effektivare 11 Besöksnäring och attraktivitet 12 Infrastruktur och samhällsservice 13 Socialt inkluderande och ett sunt liv 14 Demografiska möjligheter 15 REMISSUTGÅVA Begrepp 16

12 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda REMISSUTGÅVA

13 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda Inledning Hela världen digitaliseras i en rasande takt, så även Sverige. Som nation ligger vi i toppskiktet i de flesta rankingar som publiceras inom IT-området. Det är glädjande men betyder inte att vi kan luta oss tillbaka; regionala skillnader måste överbryggas, den digitala kompetensen behöver bli en självklarhet - för husbehov, utbildning och arbetsliv såväl som för spets, innovation och forskning. Inte minst måste utbyggnaden av bredband och mobiltäckning ta fart i de områden som inte har tillgång till tillfredsställande kapacitet. Det IT-politiska målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Bidraget från Jämtland Härjedalen bör vara att utveckla en digital mognad i nivå med de bästa i landet, tillika världen. Det är också en förutsättning för att Jämtland Härjedalen ska kunna förverkliga visionen om en innovativ och attraktiv region med smart och hållbar tillväxt för alla. Digital agenda för Europa Europa 20201, strategin som ska ta Europa ur finanskrisen och förbereda EU:s ekonomi för nästa år?onde, lanserades av EU- kommissionen i mars Europa strategins tema?ska prioriteringar lyder: smart och hållbar?llväxt för alla, för af utveckla en ekonomi som är kunskaps- och innova?onsbaserad, resurseffek?vare, grönare och konkurrenskrahigare och som s?mulerar hög sysselsäfning samt social och territoriell sammanhållning. Den digitala agendan för Europa 2 är ef av sju flaggskeppsini?a?v inom ramen för Europa 2020 och beskriver den nyckelroll som den Smart tillväxt en kunskapsbaserad ekonomi digitala utvecklingen och användningen av informa?ons- och kommunika?onsteknik har för af Europa ska uppnå sina ambi?oner för SyHet med agendan är af maximera den enorma poten?al som IT har, i synnerhet Internet. En mer omfafande och effek?v användning av digital teknik kommer af leda?ll innova?on och ekonomisk?llväxt och ge medborgarna bäfre livskvalitet genom t.ex. bäfre hälso- och sjukvård, säkrare och effek?vare transportlösningar, renare miljö, nya mediemöjligheter och enklare?llgång?ll offentliga tjänster och kulturellt innehåll. REMISSUTGÅVA EN DIGITAL AGENDA FÖR EUROPA Unga på väg Innovationsunionen Hållbar tillväxt en mer resurseffektiv och konkurrensbaserad ekonomi Ett resurseffektivt Europa En integrerad industripolitik för en globaliserad tid Tillväxt för alla låg arbetslöshet med ekonomisk, social och territoriell sammanhållning Agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen Plattform mot fattigdom Figur 1. Organisa-onsschema för Europa Europa En strategi för smart och hållbar?llväxt för alla, KOM(2010) En digital agenda för Europa, KOM(2010) 245 1

14 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Hösten 2011 antogs den digitala agendan för Sverige, IT i människans tjänst 3. Den iden?fierar fyra strategiska områden med utgångspunkt i användarens perspek?v: läf och säkert af använda tjänster som skapar nyfa det behövs infrastruktur IT:s roll för samhällsutvecklingen Vart och ef av dessa områden innefafar ef antal insatsområden och åtgärder. Agendans genomförande följs upp av Digitaliserings- kommissionen 4 som publicerar aktuella och planerade insatser samt resultat för den na?onella nivån på sajten Digitala Sverige 5. Digitaliseringskommissionen är även na?onell samordnare för de parter som har för avsikt af arbeta mot det IT- poli?ska målet, så kallade signatärer. Samtliga län/ regioner tar fram en regional digital agenda som speglar de regionala förutsäfningarna i samspel med den regionala utvecklings- strategin. Jämtlands län signerade avsiktsförklaringen den 9 januari 2014, genom representanter för regionförbundet, lands?nget och primärkommunala nämnden (kommunerna). REMISSUTGÅVA Figur 2. Den undertecknade avsiktsförklaringen. 3 IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige, N digitaliseringskommissionen.se 5 digitalasverige.se 2

15 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda Regionala prioriteringar för digitaliseringen För af nå upp?ll ambi?onerna i den regionala utvecklingsstrategin och möta samhällsutmaningarna är digitaliseringen en grundförutsäfning. Tillsammans med den regionala bredbandsstrategin 6 och den regionala innova?onsstratategin 7 utgör den regionala digitala agendan en strategisk pladorm för handlingsplaner, projek?ni?a?v och genomföranden av utvecklingsinsatser som direkt eller indirekt är IT- relaterade. Regional digital agenda för Jämtland Härjedalen syhar?ll af ta?llvara Infrastruktur digitaliseringens möjligheter genom af prioritera områden och insatser som horisontellt kan bidra i förverkligandet av den vision och de målbilder som lyhs fram i den regionala utvecklingsstrategin. Fyra områden framträder som strategiskt vik?ga af prioritera för Jämtland Härjedalen: Infrastruktur Digital kompetens Exper6s Samverkan REMISSUTGÅVA Samverkan Digital kompetens Expertis 6 Regional bredbandsstrategi för Jämtlands län - mot år Innov?va Jämtland Härjedalen En innova?onsdriven samhällssutveckling i världsklass 3

16 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda I Infrastruktur IT- infrastrukturen spelar en betydande roll för utvecklingen, inte minst utbyggnad och säkring av robusta fysiska nät och mobilnät. Sam?digt behövs en mjuk infrastruktur som bygger på standarder och ger förutsäfningar för interoperabilitet och integra?oner, samt geografiska informa?onssystem (GIS) och Intelligenta transportsystem (ITS) som ger stöd för bl.a. samhällsskydd och transporter. Bredband och mobiltäckning En regional bredbandsstrategi för Jämtlands Härjedalen finns framtagen sedan mars Här står bl.a. af läsa: AA ge så många som möjligt i länet -llgång -ll bredband med hög kapacitet är en av de vik-gaste frågorna för länets fortsaaa utveckling. Förutom -llgång -ll välutbildad arbetskraf och goda kommunika-oner är -llgång -ll snabba kommunika-oner över nätet en förutsäaning för både nyetableringar och utveckling av företagen i länet. Tillgång -ll bredband med hög överföringshas-ghet är också vik-gt för alla som bor och vistas i vårt län. Allt fler tjänster i vår vardag förutsäaer -llgång -ll internet och utvecklingen av både befintliga och nya tjänster ställer krav på allt högre överföringshas-gheter. Målet i bredbandsstrategin är af minst 90 % av alla hushåll och företag i Jämtland Härjedalen ska ha?llgång?ll bredband om minst 100 Mbit/s och resterande cirka 10 % ska ha?llgång?ll minst 10 Mbit/s år Mjuk infrastruktur Mjuk infrastruktur är resurser i form av?llgängliggjord informa?on, grundläggande tjänster och funk?oner som genom överenskomna regelverk kan få system, organisa?oner och verksamhetsprocesser af fungera?llsammans. EF område som tydligt kan dra fördel av defa är e- förvaltning, där gemensamma funk?oner behövs som gör af informa?onssystem kan kommunicera med varandra, t.ex. e- legi?ma?on. Sådana funk?oner förenklar vardagen för privatpersoner och företag och leder?ll effek?viseringar och besparingar inom förvaltningen. Iden?tets- och behörighetsfedera?oner hanterar elektroniska id- kontroller med hjälp av standardiserad teknik och ef?llitsramverk där olika aktörer litar på varandra. DeFa börjar alltmer användas inom t.ex. universitet och högskolor (SWAMID) 8 och skolan (Skolfedera?on) 9 och ger användare enkel och säker åtkomst?ll system och resurser de har behörighet?ll. MiFuniversitetet har sedan flera år varit anslutna?ll SWAMID och för skolorna i Jämtland Härjedalen har utvecklingsprojektet av systemmiljön Zonline nu gåf in i implementeringsfasen med beräknad anslutning?ll Skolfedera?on?ll hösferminen Planer för federa?onslösning finns även inom hälsa, vård och omsorg (SAMBI) 10 där vårdpersonal får åtkomst?ll just de system och den informa?on de är behöriga?ll. Tester av SAMBI har påbörjats under hösten REMISSUTGÅVA SWAMID, iden?tets- och behörighetsfedera?on för universitet och högskolor, Skolfedera?on, iden??ets- och behörighetsfedera?on för skolan, SAMBI, iden?tets- och behörighetsfedera?on för hälsa, vård och omsorg, 4

17 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda D Geografiska informationssystem Geografiska informa?onssystem (GIS) används för insamling, lagring, analys och presenta?on av geografiska data och bygger på två typer av data: digitala kartdata för lägesbestämningar och informa?on om rumsliga samband. sta?s?ska data som kopplat?ll kartdatat ger helt nya möjligheter för effek?v informa?onshantering och nya former av analys och presenta?on. Figur 5. Illustra-on över olika informa-onslager i ea geografiskt informa-onssystem. Bild: Laís F Camargo (Own work) [CC- BY- SA- 3.0], via Wikimedia Commons Digital kompetens Digital kompetens är en av åfa nyckelkompetenser för livslångt lärande, fastställt av EU Begreppet nyckelkompetens beskrivs som den kompetens alla individer behöver för personlig utveckling, ak?vt medborgarskap, social integra?on och sysselsäfning. EU:s defini?on av digital kompetens är flöjande: Geografisk informa?on kan och bör även göras?llgänglig som grund för innova?on och utveckling av nya tjänster. Företag kan med fördel använda GIS för bl.a. marknadsanalyser, beslutsunderlag och transportplanering. Intelligenta transportsystem Intelligenta transportsystem (ITS) är en vik?g resurs i samhällsplaneringen för af skapa effek?va, säkra och miljöanpassade transportsystem. ITS blir alltmer en del av vår vardag; has?ghetsanpassning vid skolor, digitala skyltar med real?dsinforma?on på busshållplatser, trafikinforma?on via radio, mobilappar och GPS, smarta trafiksignaler och all data och informa?on moderna bilar drar nyfa av vad gäller t.ex. bränsleförbrukning och parkeringshjälp. System och sensorer samlar in stora mängder data som kan användas?llsammans med t.ex. kartdata i GIS, vilket ger möjligheter?ll innova?v utveckling. REMISSUTGÅVA Digital kompetens innebär säker och kri-sk användning av informa-onssamhällets teknik i arbetslivet, på fri-den och för kommunika-onsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT- färdigheter 11, dvs. användning av datorer för aa hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta informa-on samt för aa kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet. 12 Det innefafar af hantera en dator, plafa och mobiltelefon, använda grundläggande programvaror, Internet och interak?va medier, söka och bearbeta informa?on med ef källkri?k?skt förhållningssäf med kunskap om och respekt för yfrandefrihet, upphovsräf och personlig integritet. 11 IKT står för informa?ons- och kommunika?onsteknik/teknologi. Begreppet är i princip synonymt med IT och används ohast i översäfningar från Engelskans (ICT) och inom skola/utbildning för af betona den kommunika?va framför den tekniska aspekten. I defa dokument används genomgående IT, med undantag för citerad text SV Europeiska unionens officiella?dning L 394/15 5

18 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda E Expertis S Den digitala utvecklingen innebär en allt större eherfrågan på spetskompetens och sakkunskap inom IT. Företag, offentliga verksamheter, föreningar och invånare har alla behov av exper?s inom exempelvis drih och support, system- och tjänsteutveckling, webb, infrastruktur och utbildning. Digitaliseringen genomsyrar hela samhället och kräver sålunda även?llgång?ll andra kompetenser med förtrogenhet och breddad kunskap inom IT- området; juridik, ekonomi, beteendevetenskap, design, pedagogik, samhällsbyggnad, hälso- och sjukvård m.fl. Forskning och innova?on bedrivs med hjälp av IT- stöd för datainsamling, bearbetningar, simuleringar, distansteknik m.m. och mynnar oha i utveckling av digitala lösningar i någon form. Det finns ef värde i tvärvetenskaplig ansats inom många områden där IT- kompetens är oumbärlig, exempelvis turism, omvårdnad, miljö och ekonomi. Samverkan EU- kommissionen spår af det 2015 kommer af saknas nästan en miljon personer som arbetar inom IT- yrken för af Europa ska kunna behålla sin posi?on i världen 13. I Jämtland Härjedalen har IT- sektorn svårt af rekrytera räf kompetenser, framför allt bland kvinnor. Samverkan med skola, universitet och utbildningsanordnare och är av yfersta vikt, för af sprida kunskap om de olika inriktningar som finns och öka intresset för studier och yrken inom IT- området bland både kvinnor och män och inte minst för af relevanta utbildningar ska kunna erbjudas här i Jämtland Härjedalen. Denna samverkan har lef?ll af MiFuniversitetet Campus Östersund, som sedan ef?otal år endast har distansutbildningar inom IT, kommer af erbjuda Informa?kprogrammet, som är en tvärvetenskaplig utbildning, från hösten 2015 i en blandad form ( blended learning där campus- och distansstudenter läser gemensamt) och året därpå introduceras samma upplägg även för blivande programvaruingenjörer. Yrkesakademin startade hösten 2014 en tvåårig yrkeshögskoleutbildning i Java- programmering, som även kommer af utlysas inför kommande höst. REMISSUTGÅVA IT har en stor roll af fylla för all verksamhetsutveckling, forskning, innova?on, företagande och utbildning där samverkan skapar nya möjligheter. Särskilt små kommuner, företag och organisa?oner saknar oha resurser, kompetens och medel af själva genomföra större utvecklingsinsatser. Inom offentlig sektor i Jämtland Härjedalen, liksom i övriga landet, är defa en aktuell fråga och SKL konstaterar i Strategi för esamhället 14 af ökad kommunal samverkan är nödvändig: Det är få kommuner, lands-ng och regioner som själva har kompetens eller resurser aa driva den angelägna verksamhetsutveckling 13 En digitala agenda i människans tjänst - en ljusnande fram?d kan bli vår, SOU 2014:13 Delbetänkade av Digitaliseringskommissionen, mars 2014, 14 Strategi för esamhället, Sveriges Kommuner och Lands?ng,

19 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda som e- förvaltning innebär och skapa lösningar för e- tjänster. Skillnaderna i olika förutsäaningar kan överbryggas med gemensam krafsamling och ökad kommunal samverkan. Det är avgörande aa det blir en na-onell uppslutning kring gemensamma spelregler och viss IT- infrastruktur så aa inte enskilda kommuner, lands-ng och regioner behöver hantera olika förutsäaningar för olika verksamhetsområden. Samverkansprojekt med stort inslag av IT pågår idag inom etjänster, ehälsa och skolan. Även inom infrastruktur samverkar kommuner och förbund bl.a. med den gemensamma lösningen för datakommunika?on, Länsnod Z, som binder ihop parterna med höghas?ghetsnät, och genom gemensam Internetupphandling. En förstudie för af belysa behoven av samverkan och lämplig samverkansform med ef mer övergripande syhe planeras?ll första halvåret Den regionala innova?onsstrategin lyher även tydligt behovet av samverkan såväl lokalt, regionalt, na?onellt som interna?onellt; inom och mellan olika näringslivsbranscher, mellan hälso- och sjukvården och MiFuniversitetet, mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Kopplingar till den regionala utvecklingsstrategin Dessa fyra prioriterade områden för digitaliseringen i Jämtland Härjedalen har bäring på hela samhällsutvecklingen. De utmaningar vi står inför finns beskrivna i den regionala utvecklingsstrategin och följande sidor redogör för dessa utmaningar och exempel på kopplingar mellan denna digitala agenda och de målbilder som sammanfafats i kortversionen av den regionala utvecklings- strategin. Dessa kopplingar förtydligas genom de färgade figurena i bilden?ll höger, som var och en illustrerar ef prioriterat område för digitaliseringen. Infrastruktur Digital kompetens REMISSUTGÅVA I D E S Exper6s Samverkan 7

20 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda Jämtland Härjedalen Innovativt och attraktivt Regional utvecklingsstrategi Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 15 ger en vision av ef innova?vt och afrak?vt Jämtland Härjedalen år Den beskriver de utmaningar som vi står inför och iden?fierar sju prioriterade utvecklingsområden. På kommande sidor behandlas de digitala aspekterna av dessa utvecklingsområden. Ekonomi Miljö Social Figur 3. Sambanden mellan de tre hållbarhets- dimensionerna: Samhällets ekonomiska verksamhet pågår för aa skapa social hållbarhet för dess medborgare innanför de planetära randvillkoren. SMART (EKONOMISK ASPEKT) Ökad ekonomisk ak-vitet i länet behövs för aa skapa flera arbets-llfällen för aa på så säa skapa underlag för finansiering av grundläggande vård, skola och omsorg. Tillgången -ll investeringskapital/riskkapital liksom aarak-vitet för entreprenörers etablering i länet är avgörande. För aa vara framgångsrika inom området är det av mycket stor betydelse aa länets produkter, av alla slag, expanderar på en interna-onell marknad u-från de speciella förutsäaningar som länet har aa utgå från vare sig det gäller naturresurser eller humant kapital/ entreprenörsskap. HÅLLBAR (EKOLOGISK ASPEKT) EA förändrat klimat får stora ekonomiska effekter på den vinterbaserade besöks- näringen genom kortare säsong vilket är omöjligt aa mota med enbart länets egna insatser. Förändrade förutsäaningar även för skogs- och jordbruk. Länet måste som en del i det globala ansvarstagandet sänka utsläppen från transportarbetet på väg dras-skt genom övergång -ll förnybara drivmedel. Uppsikt måste hållas på utarmningen av biologisk mångfald samt yt- och grundvaaenkvalitet. FÖR ALLA (SOCIAL ASPEKT) De höga arbetslöshetstalen måste sänkas och arbetsmarknaden måste via kraffullt integra-ons- och mångfaldsarbete öppnas för utomstående grupper. Höga ohälsotal är ea yaerligare problem för social hållbarhet. Låg utbildningsnivå är ea annat problem på lång sikt som gör länets män och kvinnor mera utsaaa i den allt snabbare förändringen av arbetsmarknaden. AA göra länet aarak-vt för unga kvinnor är vik-gt och det har stor påverkan på den ekonomiska hållbarhets- aspekten. Smarta utvecklingsområden: Företagande, innova?on, forskning och utveckling REMISSUTGÅVA Kompetens och kunskapsutveckling Hållbara utvecklingsområden: Resurssnålare och effek?vare Besöksnäring och afrak?vitet Inkluderande utvecklingsområden: Infrastruktur och samhällsservice Socialt inkluderande och ef sunt liv Demografiska möjligheter 15 Jämtland Härjedalen Innova?vt och afrak?vt - regional utveckingsstrategi

21 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda I D E Företagande, innovation, forskning och utveckling År 2030 har vår moderna basindustri, besöksnäringen, vuxit yaerligare och vi är omtalade för åretrunaurism. Vi är fortsaa ledande när det gäller aa producera förnybar energi och höga förädlingsvärden har skapats. Skogsråvarans användning har breddats. Vi har en mångsidig -llverkningsindustri med stark export. Handel och IT är starka områden. Den nya teknikspridningen, framför allt -llämpningen av distansoberoende teknik, har gjort aa många har valt aa bosäaa sig och etablera verksamheter i länet. Den tydliga miljöprofilen hos landsbygdens näringar ger konkurrensfördelar. Avstånden minskar med effek6v IT- infrastruktur. För a& kunna driva och utveckla företag i glebygd behövs 8llgång 8ll höghas8ghetsnät. A& bli en del av den digitala ekonomin och dra fördel av EU:s inre marknad blir alltmer en nödvändighet för fortlevnad och är fullt möjligt med digital kommunika8on. Företagen i Jämtland Härjedalen har hög digital mognad och innova6va miljöer, är ak6va i den digitala ekonomin och akrak6va som arbetsgivare. Företag som i hög grad anväder IT inom sina verksamheter har effek8vare processer, större marknader och högre 8llväxt. Bland företagen i Jämtland Härjedalen finns både behov och intresse av a& utveckla den digitala kompetensen vilket ger poten8al för innova8va miljöer som tar 8llvara medarbetares kompetens och digitaliseringens möjligheter. Digitala kommunika6onssystem används i hög utsträckning som alterna6v 6ll fysiska möten och resande. Distansoberoende teknik används inte i den utsträckning som är möjlig, trots a& tekniken finns sedan länge. System med ljud och bild skapar ona en komplexitet i handhavandet som ger osäkerhet och undergräver 8lliten 8ll tekniken. För a& öka användngen behövs en allmän kompetenshöjning om utrustning och inställningar för ljud och bild, mötesteknik och kunskap om systemfunk8oner som kan effek8visera samarbete. IT- sektorn är tongivande i Jämtland Härjedalen Digitaliseringen ökar behovet av IT- exper8s på alla nivåer, inom alla samhällssektorer och näringar, vilket gör IT- företagen i Jämtland Härjedalen 8ll poten8ella Gaseller - de snabbast växande företagen i Sverige. Det finns stora möjligheter för IT- branschen i Jämtland Härjedalen a& expandera genom a& befintliga företag växer och nya företag startas. En väl utbyggd IT- infrastruktur, näringslivsvänlig och innova8v miljö 8llsammans med kompetent och krea8v arbetskran ger även förutsä&ningar för företagsetableringar u8från. REMISSUTGÅVA S Samverkan prioriteras Den regionala innova8onsstrategin lyner samverkan som en framgångsfaktor för innova8on. Det kan exempelvis vara geografiskt avgränsade kluster eller öppen innova8on med globalt perspek8v. 9

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Välkommen *ll informa*onsträff för Skånskt Bredbandsforum

Välkommen *ll informa*onsträff för Skånskt Bredbandsforum Välkommen *ll informa*onsträff för Skånskt Bredbandsforum Program: 13.00 Välkommen Carina Zachau (M) ordförande, beredningen för kollek*vtrafik och infrastrukturfrågor 13.10 Annika Eklund, avdelningschef

Läs mer

Arbetsunderlag till handlingsplan

Arbetsunderlag till handlingsplan Arbetsunderlag till handlingsplan Digital delaktighet och kompetens Stärka och utveckla samverkansformer för a4 öka den digitala delak+gheten i länet. Planera och genomföra målgruppsanpassade åtgärder

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

En digital agenda för Sverige

En digital agenda för Sverige En digital agenda för Sverige Norrköping 14 november 2012 IT-politik i Sverige och EU 2000 2010 2011 Ett informationssamhälle för alla Digital agenda för Europa It i människans tjänst en digital agenda

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2~F: s 19 (27) Sammanträdesdatum '~l:, \DLING ~.;r? 2013-02-07 16 201:::~ 42 Dnr 2011/289 Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Läs mer

Personalutskottets sammanträde

Personalutskottets sammanträde -3, POU 2011-05-19 08:30 Kallelse till Personalutskottets sammanträde 2011-05-19 kl 08.30 i Brunflorummet Förhinder till sammanträde anmäls till Helge Scharf Wramling, tel 14 42 58, helge.scharf-wramling@ostersund.se

Läs mer

-4, KS 2015-06-23 11:00. Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-23

-4, KS 2015-06-23 11:00. Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-23 -4, KS 2015-06-23 11:00 Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-23 -3, KS 2015-06-23 11:00 Plats och tid Domsalen, Rådhuset den 23 juni 2015, kl 11.00-11.30 Paragrafer 240 242 Beslutande Övriga deltagare Enligt

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun Vo0.201I.030Ö ESLÖVS KOMMUN Eva Aström 0413-627 48 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden 4.(0 INVESTOR IN PEOPLE Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun för Eslövs Förslag till beslut

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

Ärende 11. Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020

Ärende 11. Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020 Ärende 11 Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-10-06 KS 2015.0311 Handläggare Thommy Andersson, IT-enheten Regional digital agenda Sammanfattning Karlskoga kommun

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Dnr: 341-5076-14 Dnr: 341-5076-14 Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Tillgång till bredband och internet är en förutsättning för ekonomisk, hållbar och social utveckling. Västernorrlands handlingsplan

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Östergötland samlar sina kra0er för lokalt och regionalt 5llväxtarbete

Östergötland samlar sina kra0er för lokalt och regionalt 5llväxtarbete Östergötland samlar sina kra0er för lokalt och regionalt 5llväxtarbete Tillväxt i förädlingsvärde och antal sysselsa6a per företagsstorlek 2005-2010 Grufman Reje 2012 Var skapas jobben? Tillväxt 2005-2010

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Regional Digital Agenda för Värmland

Regional Digital Agenda för Värmland Regional Digital Agenda för Värmland Internationellt samarbete 2013 Digitala Agendan för Europa ett av sju huvudinitiativ i EU 2020 Syfte - att maximera informations- och kommunikationsteknikens sociala

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 SEPTEMBER 2015

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 SEPTEMBER 2015 1 SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 SEPTEMBER 2015 ÄRENDE 3 2 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten.

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. STADSNÄTEN OCH POLITIKEN LOKALT REGIONALT Yvonne Stålnacke, kommunalråd Luleå kommun Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ANTALET INVÅNARE

Läs mer

Regional digital utveckling

Regional digital utveckling www.regionvasterbotten.se Regional digital utveckling Kommunförbundet Skåne Umeå, 26 juni 2014 Västerbotten 15 kommuner. 2 stora och 13 små. 259 000 invånare 72% av invånarna är bosa

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter.

Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter. Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter. Europa 2020 - Kommisionens program för att hantera vägen ut ur krisen - Består av sju huvudinitiativ - Smart tillväxt - En digital

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

IT-strategi för Strängnäs kommun

IT-strategi för Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildnings- och kulturkontoret Handläggare Tor-Erik Lillsebbas tor-erik.lillsebbas@strangnas.se 0709-429 211 Dnr BUN/2010:14-600 2010-05-11 1/5 Barn- och utbildningsnämnden IT-strategi

Läs mer

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 25 2013-06-10 Miljö- och byggnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning av arbetsgång...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 2 mars 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

It i människans tjänst http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/72/56/5a2560ce.pdf

It i människans tjänst http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/72/56/5a2560ce.pdf It i människans tjänst http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/72/56/5a2560ce.pdf It:s roll för samhällsutvecklingen För att koppla samman projektet Tillgänglighet till Hållbar IT i ett högre sammanhang

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i förskolor och skolor

Lärande för hållbar utveckling i förskolor och skolor Lärande för hållbar utveckling i förskolor och skolor BioFuel Region ett kluster Norra Sverige - världsledande region i omställningen 4ll e5 ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle KNUT- projektet

Läs mer

Granskning av grönbok om mobil hälsa

Granskning av grönbok om mobil hälsa Socialutskottets utlåtande 2013/14:SoU29 Granskning av grönbok om mobil hälsa Sammanfattning I utlåtandet behandlar utskottet Europeiska kommissionens grönbok om mobil hälsa ( m-hälsa ), KOM(2014) 219.

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Fördelar med Web- baserade utbildningar har revolu6onerat kunskapsutvecklingen.

Fördelar med Web- baserade utbildningar har revolu6onerat kunskapsutvecklingen. Fördelar med Web- baserade utbildningar har revolu6onerat kunskapsutvecklingen. Aldrig 6digare har det varit så billigt a= utbilda stora grupper av medarbetare, återförsäljare och kunder. Vilka har upptäckt

Läs mer

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg THEOPPORTUNITYISNOWHERE Några samhällsutmaningar 2015 Ungas arbetslöshet Urbanisering vs levande

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

YTTRANDE 2014-09-15 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21

YTTRANDE 2014-09-15 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21 YTTRANDE 2014-09-15 Rapportnummer: N2014/1927/ITP Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21 IT Norrbotten

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Green Innovation and strategy

Green Innovation and strategy Green Innovation and strategy Erfarenheter från tidigare och pågående projekt Det jag vill ha fram är tips som de andra kan ta med sig hur man bör tänka kring formuleringar, vilka partners, hur man jobbar

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014 Utveckling av e-samhället i Stockholms län IT-forums verksamhetsplan 2014 Innehåll Inledning... 2 E-Förvaltning... 3 Framtida regional samverkan kring e-utvecklingsfrågor 4 Regional digital agenda 4 Öppna

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

Strategi för IT- utveckling 2015

Strategi för IT- utveckling 2015 STYRDOKUMENT IT-strategi 2015 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 145, 2012-11-05 Strategi för IT- utveckling 2015 Innehåll BAKGRUND...1 STATLIGA

Läs mer

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Kommittédirektiv Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan Dir. 2012:61 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Sammanfattning Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen

Läs mer

Marketing Automation! En lathund!

Marketing Automation! En lathund! Marketing Automation! En lathund! Inledning Kampen om kunder är idag tuffare än någonsin. Tack vare internet har kundens möjligheter a6 skaffa sig kunskap och beslutsunderlag fly6as mer och mer -ll kundens

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Dagen e. Mats Östling, Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Dagen e. Mats Östling, Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Dagen e Mats Östling, Bengt Svenson IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se 08-4527436 mats.ostling@skl.se Eslöv 080118

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer