Kommunstyrelsens sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens sammanträde"

Transkript

1 -3, KS :30 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde kl i Domsalen

2 -2, KS :30 LEDAMÖTER AnnSofie Andersson, s, ordförande Anders Edvinsson, s, 1:e vice ordförande Per-Olof Persson, s Lisa Fröbel, s Kholod Mahmood, s Emil Burman, s Karin Thomasson, mp Christina Hedin, v Pär Jönsson, m, 2:e vice ordförande Tord Jemteborn, m Lise Hjemgaard Svensson, m Bosse Svensson, c Carina Asplund, c Pär Löfstrand, fp Peter Johansson sd Niklas Daoson, s, ersättare Mona Modin Tjulin, s, ersättare Björn Sandal, s, ersättare Anton Waara, s, ersättare Ida Asp, s, ersättare Maria Nerpin, s Från/ Närv OMRÖSTNINGAR JA NEJ JA NEJ JA NEJ

3 -2, KS :30 Florian Stamm, mp, ersättare Nisse Sandqvist, v, ersättare Joel Nordkvist, m, ersättare Ragna Unger, m, ersättare Emanuel Sandberg, kd, ersättare Magnus Andersson, c, ersättare Jonas Rask Samuelsson, c, ersättare Margareta Widell, fp, ersättare Åke Durre, sd, ersättare Inte tjänstgörande:

4 1, KS :30 KS: 348/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Ingrid Mars Krister Frykberg Eva Rodin Svantesson Kommunstyrelsen Remiss Regional Digital Agenda för Jämtland Härjedalen Östersunds kommun har fått regional digital agenda för Jämtland Härjedalen på remiss från Region Jämtland Härjedalen. Agendan är en förlängning av den regionala utvecklingsstrategin RUS och syftar till att ta till vara digitaliseringens möjligheter genom att prioritera områden och insatser. Den digitala agendan utgår från berörda styrdokument på EU-, nationelloch regional nivå. Utifrån dialog och samverkan med olika samhällsaktörer i länet har fyra områden tagits fram. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Remiss digital agenda för Jämtland Härjedalen Missiv remiss Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar tjänstemannaförslaget som sitt yttrande och lämnar över det till Region Jämtland Härjedalen. Yttrande Östersunds kommun är positiv till att region Jämtland Härjedalen har påbörjat arbetet med en regional digital agenda. De fyra prioriterade områdena (infrastruktur, digital kompetens, expertis, samverkan) som har tagits upp i den digitala agendan är strategiskt viktiga. Förslaget till regional digital agenda är ett bra första steg, men måste följas av ett mer handlingsinriktat dokument. Ordet agenda betyder enligt nationalencyklopedin (NE) det som bör göras. I agendan saknas åtgärder, organisation/ansvar och hur de olika aktiviteterna inom områdena ska finansieras. Underlaget är till stora delar en nulägesbeskrivning och vi saknar det framåtsyftande perspektivet med målformuleringar fram till år Ett

5 1, KS :30 KS: 348/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr önskemål är att den kommande handlingsplanen också skickas på remiss till berörda aktörer. Infrastruktur Målet i bredbandsstrategin är att minst 90 % av alla hushåll och företag i Jämtland Härjedalen ska ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s år Idag är det 40 % av länets hushåll och företag som har tillgång till fiberinfrastruktur. Det hade varit lämpligt att i detta avsnitt redovisa och kommentera de stora insatser som behövs för att man på bara 5 år, fram till 2020, ska kunna förse hela länet med fiber. Digital kompetens Digital kompetens är prioriterat och brett område. I underlaget finns en bra beskrivning av begreppet, men vi saknar konkreta aktiviteter. Expertis och samverkan Underlaget känns som en beskrivning av nuläget och det är svårt att se de mer framåtsyftande delarna i agendan. I agendan beskrivs de fyra prioriterade områdena, enligt ovan, vilka har bäring på hela samhällsutvecklingen. Resterande del av agendan redovisar de utmaningar som finns beskrivna i regionala utvecklingsstrategin och exempel på kopplingar till den digitala agendan men inte specifikt det fortsatta arbetet. Agendan bör också redovisa kopplingen till Handlingsplan 2015 för regionalt serviceprogram vilket Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen har skickat ut på remiss. Den första åtgärden i planen är Nya tekniska och innovativa lösningar för serviceförsörjning där tillgång till bredband oftast krävs för att beställnings- och betalningsfunktioner ska fungera. Även nya tekniska lösningar kommer sannolikt att bli tillgängliga och då är det viktigt att olika serviceställen kan installera och använda dessa. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Kommundirektör Unto Järvirova Biträdande kommundirektör Utdrag till: Region Jämtland Härjedalen, tjänstemannaförslaget bifogas.

6 1, KS :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Ingrid Mars Krister Frykberg Eva Rodin Svantesson Kommunstyrelsen Remiss Regional Digital Agenda för Jämtland Härjedalen Östersunds kommun har fått regional digital agenda för Jämtland Härjedalen på remiss från Region Jämtland Härjedalen. Agendan är en förlängning av den regionala utvecklingsstrategin RUS och syftar till att ta till vara digitaliseringens möjligheter genom att prioritera områden och insatser. Den digitala agendan utgår från berörda styrdokument på EU-, nationelloch regional nivå. Utifrån dialog och samverkan med olika samhällsaktörer i länet har fyra områden tagits fram. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Remiss digital agenda för Jämtland Härjedalen Missiv remiss Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar tjänstemannaförslaget som sitt yttrande och lämnar över det till Region Jämtland Härjedalen. Yttrande Östersunds kommun är positiv till att region Jämtland Härjedalen har påbörjat arbetet med en regional digital agenda. De fyra prioriterade områdena (infrastruktur, digital kompetens, expertis, samverkan) som har tagits upp i den digitala agendan är strategiskt viktiga. Förslaget till regional digital agenda är ett bra första steg, men måste följas av ett mer handlingsinriktat dokument. Ordet agenda betyder enligt nationalencyklopedin (NE) det som bör göras. I agendan saknas åtgärder, organisation/ansvar och hur de olika aktiviteterna inom områdena ska finansieras. Underlaget är till stora delar en nulägesbeskrivning och vi saknar det framåtsyftande perspektivet med målformuleringar fram till år Ett

7 1, KS :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr önskemål är att den kommande handlingsplanen också skickas på remiss till berörda aktörer. Infrastruktur Målet i bredbandsstrategin är att minst 90 % av alla hushåll och företag i Jämtland Härjedalen ska ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s år Idag är det 40 % av länets hushåll och företag som har tillgång till fiberinfrastruktur. Det hade varit lämpligt att i detta avsnitt redovisa och kommentera de stora insatser som behövs för att man på bara 5 år, fram till 2020, ska kunna förse hela länet med fiber. Digital kompetens Digital kompetens är prioriterat och brett område. I underlaget finns en bra beskrivning av begreppet, men vi saknar konkreta aktiviteter. Expertis och samverkan Underlaget känns som en beskrivning av nuläget och det är svårt att se de mer framåtsyftande delarna i agendan. I agendan beskrivs de fyra prioriterade områdena, enligt ovan, vilka har bäring på hela samhällsutvecklingen. Resterande del av agendan redovisar de utmaningar som finns beskrivna i regionala utvecklingsstrategin och exempel på kopplingar till den digitala agendan men inte specifikt det fortsatta arbetet. Agendan bör också redovisa kopplingen till Handlingsplan 2015 för regionalt serviceprogram vilket Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen har skickat ut på remiss. Den första åtgärden i planen är Nya tekniska och innovativa lösningar för serviceförsörjning där tillgång till bredband oftast krävs för att beställnings- och betalningsfunktioner ska fungera. Även nya tekniska lösningar kommer sannolikt att bli tillgängliga och då är det viktigt att olika serviceställen kan installera och använda dessa. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Kommundirektör Unto Järvirova Biträdande kommundirektör Utdrag till: Region Jämtland Härjedalen, tjänstemannaförslaget bifogas.

8 1, KS :30 / :s bilaga: Missiv

9 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda IT - för ett spirande Jämtland Härjedalen Regional digital agenda REMISSUTGÅVA

10 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda REMISSUTGÅVA

11 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda Innehållsförteckning Inledning 1 Digital agenda för Europa 1 IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige 2 Regionala prioriteringar för digitaliseringen 3 Infrastruktur 4 Digital kompetens 5 Expertis 6 Samverkan 6 Kopplingar till den regionala utvecklingsstrategin 7 Jämtland Härjedalen Innovativt och attraktivt Regional utvecklingsstrategi Företagande, innovation, forskning och utveckling 9 Kompetens och kunskapsutveckling 10 Resurssnålare och effektivare 11 Besöksnäring och attraktivitet 12 Infrastruktur och samhällsservice 13 Socialt inkluderande och ett sunt liv 14 Demografiska möjligheter 15 REMISSUTGÅVA Begrepp 16

12 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda REMISSUTGÅVA

13 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda Inledning Hela världen digitaliseras i en rasande takt, så även Sverige. Som nation ligger vi i toppskiktet i de flesta rankingar som publiceras inom IT-området. Det är glädjande men betyder inte att vi kan luta oss tillbaka; regionala skillnader måste överbryggas, den digitala kompetensen behöver bli en självklarhet - för husbehov, utbildning och arbetsliv såväl som för spets, innovation och forskning. Inte minst måste utbyggnaden av bredband och mobiltäckning ta fart i de områden som inte har tillgång till tillfredsställande kapacitet. Det IT-politiska målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Bidraget från Jämtland Härjedalen bör vara att utveckla en digital mognad i nivå med de bästa i landet, tillika världen. Det är också en förutsättning för att Jämtland Härjedalen ska kunna förverkliga visionen om en innovativ och attraktiv region med smart och hållbar tillväxt för alla. Digital agenda för Europa Europa 20201, strategin som ska ta Europa ur finanskrisen och förbereda EU:s ekonomi för nästa år?onde, lanserades av EU- kommissionen i mars Europa strategins tema?ska prioriteringar lyder: smart och hållbar?llväxt för alla, för af utveckla en ekonomi som är kunskaps- och innova?onsbaserad, resurseffek?vare, grönare och konkurrenskrahigare och som s?mulerar hög sysselsäfning samt social och territoriell sammanhållning. Den digitala agendan för Europa 2 är ef av sju flaggskeppsini?a?v inom ramen för Europa 2020 och beskriver den nyckelroll som den Smart tillväxt en kunskapsbaserad ekonomi digitala utvecklingen och användningen av informa?ons- och kommunika?onsteknik har för af Europa ska uppnå sina ambi?oner för SyHet med agendan är af maximera den enorma poten?al som IT har, i synnerhet Internet. En mer omfafande och effek?v användning av digital teknik kommer af leda?ll innova?on och ekonomisk?llväxt och ge medborgarna bäfre livskvalitet genom t.ex. bäfre hälso- och sjukvård, säkrare och effek?vare transportlösningar, renare miljö, nya mediemöjligheter och enklare?llgång?ll offentliga tjänster och kulturellt innehåll. REMISSUTGÅVA EN DIGITAL AGENDA FÖR EUROPA Unga på väg Innovationsunionen Hållbar tillväxt en mer resurseffektiv och konkurrensbaserad ekonomi Ett resurseffektivt Europa En integrerad industripolitik för en globaliserad tid Tillväxt för alla låg arbetslöshet med ekonomisk, social och territoriell sammanhållning Agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen Plattform mot fattigdom Figur 1. Organisa-onsschema för Europa Europa En strategi för smart och hållbar?llväxt för alla, KOM(2010) En digital agenda för Europa, KOM(2010) 245 1

14 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Hösten 2011 antogs den digitala agendan för Sverige, IT i människans tjänst 3. Den iden?fierar fyra strategiska områden med utgångspunkt i användarens perspek?v: läf och säkert af använda tjänster som skapar nyfa det behövs infrastruktur IT:s roll för samhällsutvecklingen Vart och ef av dessa områden innefafar ef antal insatsområden och åtgärder. Agendans genomförande följs upp av Digitaliserings- kommissionen 4 som publicerar aktuella och planerade insatser samt resultat för den na?onella nivån på sajten Digitala Sverige 5. Digitaliseringskommissionen är även na?onell samordnare för de parter som har för avsikt af arbeta mot det IT- poli?ska målet, så kallade signatärer. Samtliga län/ regioner tar fram en regional digital agenda som speglar de regionala förutsäfningarna i samspel med den regionala utvecklings- strategin. Jämtlands län signerade avsiktsförklaringen den 9 januari 2014, genom representanter för regionförbundet, lands?nget och primärkommunala nämnden (kommunerna). REMISSUTGÅVA Figur 2. Den undertecknade avsiktsförklaringen. 3 IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige, N digitaliseringskommissionen.se 5 digitalasverige.se 2

15 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda Regionala prioriteringar för digitaliseringen För af nå upp?ll ambi?onerna i den regionala utvecklingsstrategin och möta samhällsutmaningarna är digitaliseringen en grundförutsäfning. Tillsammans med den regionala bredbandsstrategin 6 och den regionala innova?onsstratategin 7 utgör den regionala digitala agendan en strategisk pladorm för handlingsplaner, projek?ni?a?v och genomföranden av utvecklingsinsatser som direkt eller indirekt är IT- relaterade. Regional digital agenda för Jämtland Härjedalen syhar?ll af ta?llvara Infrastruktur digitaliseringens möjligheter genom af prioritera områden och insatser som horisontellt kan bidra i förverkligandet av den vision och de målbilder som lyhs fram i den regionala utvecklingsstrategin. Fyra områden framträder som strategiskt vik?ga af prioritera för Jämtland Härjedalen: Infrastruktur Digital kompetens Exper6s Samverkan REMISSUTGÅVA Samverkan Digital kompetens Expertis 6 Regional bredbandsstrategi för Jämtlands län - mot år Innov?va Jämtland Härjedalen En innova?onsdriven samhällssutveckling i världsklass 3

16 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda I Infrastruktur IT- infrastrukturen spelar en betydande roll för utvecklingen, inte minst utbyggnad och säkring av robusta fysiska nät och mobilnät. Sam?digt behövs en mjuk infrastruktur som bygger på standarder och ger förutsäfningar för interoperabilitet och integra?oner, samt geografiska informa?onssystem (GIS) och Intelligenta transportsystem (ITS) som ger stöd för bl.a. samhällsskydd och transporter. Bredband och mobiltäckning En regional bredbandsstrategi för Jämtlands Härjedalen finns framtagen sedan mars Här står bl.a. af läsa: AA ge så många som möjligt i länet -llgång -ll bredband med hög kapacitet är en av de vik-gaste frågorna för länets fortsaaa utveckling. Förutom -llgång -ll välutbildad arbetskraf och goda kommunika-oner är -llgång -ll snabba kommunika-oner över nätet en förutsäaning för både nyetableringar och utveckling av företagen i länet. Tillgång -ll bredband med hög överföringshas-ghet är också vik-gt för alla som bor och vistas i vårt län. Allt fler tjänster i vår vardag förutsäaer -llgång -ll internet och utvecklingen av både befintliga och nya tjänster ställer krav på allt högre överföringshas-gheter. Målet i bredbandsstrategin är af minst 90 % av alla hushåll och företag i Jämtland Härjedalen ska ha?llgång?ll bredband om minst 100 Mbit/s och resterande cirka 10 % ska ha?llgång?ll minst 10 Mbit/s år Mjuk infrastruktur Mjuk infrastruktur är resurser i form av?llgängliggjord informa?on, grundläggande tjänster och funk?oner som genom överenskomna regelverk kan få system, organisa?oner och verksamhetsprocesser af fungera?llsammans. EF område som tydligt kan dra fördel av defa är e- förvaltning, där gemensamma funk?oner behövs som gör af informa?onssystem kan kommunicera med varandra, t.ex. e- legi?ma?on. Sådana funk?oner förenklar vardagen för privatpersoner och företag och leder?ll effek?viseringar och besparingar inom förvaltningen. Iden?tets- och behörighetsfedera?oner hanterar elektroniska id- kontroller med hjälp av standardiserad teknik och ef?llitsramverk där olika aktörer litar på varandra. DeFa börjar alltmer användas inom t.ex. universitet och högskolor (SWAMID) 8 och skolan (Skolfedera?on) 9 och ger användare enkel och säker åtkomst?ll system och resurser de har behörighet?ll. MiFuniversitetet har sedan flera år varit anslutna?ll SWAMID och för skolorna i Jämtland Härjedalen har utvecklingsprojektet av systemmiljön Zonline nu gåf in i implementeringsfasen med beräknad anslutning?ll Skolfedera?on?ll hösferminen Planer för federa?onslösning finns även inom hälsa, vård och omsorg (SAMBI) 10 där vårdpersonal får åtkomst?ll just de system och den informa?on de är behöriga?ll. Tester av SAMBI har påbörjats under hösten REMISSUTGÅVA SWAMID, iden?tets- och behörighetsfedera?on för universitet och högskolor, Skolfedera?on, iden??ets- och behörighetsfedera?on för skolan, SAMBI, iden?tets- och behörighetsfedera?on för hälsa, vård och omsorg, 4

17 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda D Geografiska informationssystem Geografiska informa?onssystem (GIS) används för insamling, lagring, analys och presenta?on av geografiska data och bygger på två typer av data: digitala kartdata för lägesbestämningar och informa?on om rumsliga samband. sta?s?ska data som kopplat?ll kartdatat ger helt nya möjligheter för effek?v informa?onshantering och nya former av analys och presenta?on. Figur 5. Illustra-on över olika informa-onslager i ea geografiskt informa-onssystem. Bild: Laís F Camargo (Own work) [CC- BY- SA- 3.0], via Wikimedia Commons Digital kompetens Digital kompetens är en av åfa nyckelkompetenser för livslångt lärande, fastställt av EU Begreppet nyckelkompetens beskrivs som den kompetens alla individer behöver för personlig utveckling, ak?vt medborgarskap, social integra?on och sysselsäfning. EU:s defini?on av digital kompetens är flöjande: Geografisk informa?on kan och bör även göras?llgänglig som grund för innova?on och utveckling av nya tjänster. Företag kan med fördel använda GIS för bl.a. marknadsanalyser, beslutsunderlag och transportplanering. Intelligenta transportsystem Intelligenta transportsystem (ITS) är en vik?g resurs i samhällsplaneringen för af skapa effek?va, säkra och miljöanpassade transportsystem. ITS blir alltmer en del av vår vardag; has?ghetsanpassning vid skolor, digitala skyltar med real?dsinforma?on på busshållplatser, trafikinforma?on via radio, mobilappar och GPS, smarta trafiksignaler och all data och informa?on moderna bilar drar nyfa av vad gäller t.ex. bränsleförbrukning och parkeringshjälp. System och sensorer samlar in stora mängder data som kan användas?llsammans med t.ex. kartdata i GIS, vilket ger möjligheter?ll innova?v utveckling. REMISSUTGÅVA Digital kompetens innebär säker och kri-sk användning av informa-onssamhällets teknik i arbetslivet, på fri-den och för kommunika-onsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT- färdigheter 11, dvs. användning av datorer för aa hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta informa-on samt för aa kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet. 12 Det innefafar af hantera en dator, plafa och mobiltelefon, använda grundläggande programvaror, Internet och interak?va medier, söka och bearbeta informa?on med ef källkri?k?skt förhållningssäf med kunskap om och respekt för yfrandefrihet, upphovsräf och personlig integritet. 11 IKT står för informa?ons- och kommunika?onsteknik/teknologi. Begreppet är i princip synonymt med IT och används ohast i översäfningar från Engelskans (ICT) och inom skola/utbildning för af betona den kommunika?va framför den tekniska aspekten. I defa dokument används genomgående IT, med undantag för citerad text SV Europeiska unionens officiella?dning L 394/15 5

18 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda E Expertis S Den digitala utvecklingen innebär en allt större eherfrågan på spetskompetens och sakkunskap inom IT. Företag, offentliga verksamheter, föreningar och invånare har alla behov av exper?s inom exempelvis drih och support, system- och tjänsteutveckling, webb, infrastruktur och utbildning. Digitaliseringen genomsyrar hela samhället och kräver sålunda även?llgång?ll andra kompetenser med förtrogenhet och breddad kunskap inom IT- området; juridik, ekonomi, beteendevetenskap, design, pedagogik, samhällsbyggnad, hälso- och sjukvård m.fl. Forskning och innova?on bedrivs med hjälp av IT- stöd för datainsamling, bearbetningar, simuleringar, distansteknik m.m. och mynnar oha i utveckling av digitala lösningar i någon form. Det finns ef värde i tvärvetenskaplig ansats inom många områden där IT- kompetens är oumbärlig, exempelvis turism, omvårdnad, miljö och ekonomi. Samverkan EU- kommissionen spår af det 2015 kommer af saknas nästan en miljon personer som arbetar inom IT- yrken för af Europa ska kunna behålla sin posi?on i världen 13. I Jämtland Härjedalen har IT- sektorn svårt af rekrytera räf kompetenser, framför allt bland kvinnor. Samverkan med skola, universitet och utbildningsanordnare och är av yfersta vikt, för af sprida kunskap om de olika inriktningar som finns och öka intresset för studier och yrken inom IT- området bland både kvinnor och män och inte minst för af relevanta utbildningar ska kunna erbjudas här i Jämtland Härjedalen. Denna samverkan har lef?ll af MiFuniversitetet Campus Östersund, som sedan ef?otal år endast har distansutbildningar inom IT, kommer af erbjuda Informa?kprogrammet, som är en tvärvetenskaplig utbildning, från hösten 2015 i en blandad form ( blended learning där campus- och distansstudenter läser gemensamt) och året därpå introduceras samma upplägg även för blivande programvaruingenjörer. Yrkesakademin startade hösten 2014 en tvåårig yrkeshögskoleutbildning i Java- programmering, som även kommer af utlysas inför kommande höst. REMISSUTGÅVA IT har en stor roll af fylla för all verksamhetsutveckling, forskning, innova?on, företagande och utbildning där samverkan skapar nya möjligheter. Särskilt små kommuner, företag och organisa?oner saknar oha resurser, kompetens och medel af själva genomföra större utvecklingsinsatser. Inom offentlig sektor i Jämtland Härjedalen, liksom i övriga landet, är defa en aktuell fråga och SKL konstaterar i Strategi för esamhället 14 af ökad kommunal samverkan är nödvändig: Det är få kommuner, lands-ng och regioner som själva har kompetens eller resurser aa driva den angelägna verksamhetsutveckling 13 En digitala agenda i människans tjänst - en ljusnande fram?d kan bli vår, SOU 2014:13 Delbetänkade av Digitaliseringskommissionen, mars 2014, 14 Strategi för esamhället, Sveriges Kommuner och Lands?ng,

19 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda som e- förvaltning innebär och skapa lösningar för e- tjänster. Skillnaderna i olika förutsäaningar kan överbryggas med gemensam krafsamling och ökad kommunal samverkan. Det är avgörande aa det blir en na-onell uppslutning kring gemensamma spelregler och viss IT- infrastruktur så aa inte enskilda kommuner, lands-ng och regioner behöver hantera olika förutsäaningar för olika verksamhetsområden. Samverkansprojekt med stort inslag av IT pågår idag inom etjänster, ehälsa och skolan. Även inom infrastruktur samverkar kommuner och förbund bl.a. med den gemensamma lösningen för datakommunika?on, Länsnod Z, som binder ihop parterna med höghas?ghetsnät, och genom gemensam Internetupphandling. En förstudie för af belysa behoven av samverkan och lämplig samverkansform med ef mer övergripande syhe planeras?ll första halvåret Den regionala innova?onsstrategin lyher även tydligt behovet av samverkan såväl lokalt, regionalt, na?onellt som interna?onellt; inom och mellan olika näringslivsbranscher, mellan hälso- och sjukvården och MiFuniversitetet, mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Kopplingar till den regionala utvecklingsstrategin Dessa fyra prioriterade områden för digitaliseringen i Jämtland Härjedalen har bäring på hela samhällsutvecklingen. De utmaningar vi står inför finns beskrivna i den regionala utvecklingsstrategin och följande sidor redogör för dessa utmaningar och exempel på kopplingar mellan denna digitala agenda och de målbilder som sammanfafats i kortversionen av den regionala utvecklings- strategin. Dessa kopplingar förtydligas genom de färgade figurena i bilden?ll höger, som var och en illustrerar ef prioriterat område för digitaliseringen. Infrastruktur Digital kompetens REMISSUTGÅVA I D E S Exper6s Samverkan 7

20 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda Jämtland Härjedalen Innovativt och attraktivt Regional utvecklingsstrategi Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 15 ger en vision av ef innova?vt och afrak?vt Jämtland Härjedalen år Den beskriver de utmaningar som vi står inför och iden?fierar sju prioriterade utvecklingsområden. På kommande sidor behandlas de digitala aspekterna av dessa utvecklingsområden. Ekonomi Miljö Social Figur 3. Sambanden mellan de tre hållbarhets- dimensionerna: Samhällets ekonomiska verksamhet pågår för aa skapa social hållbarhet för dess medborgare innanför de planetära randvillkoren. SMART (EKONOMISK ASPEKT) Ökad ekonomisk ak-vitet i länet behövs för aa skapa flera arbets-llfällen för aa på så säa skapa underlag för finansiering av grundläggande vård, skola och omsorg. Tillgången -ll investeringskapital/riskkapital liksom aarak-vitet för entreprenörers etablering i länet är avgörande. För aa vara framgångsrika inom området är det av mycket stor betydelse aa länets produkter, av alla slag, expanderar på en interna-onell marknad u-från de speciella förutsäaningar som länet har aa utgå från vare sig det gäller naturresurser eller humant kapital/ entreprenörsskap. HÅLLBAR (EKOLOGISK ASPEKT) EA förändrat klimat får stora ekonomiska effekter på den vinterbaserade besöks- näringen genom kortare säsong vilket är omöjligt aa mota med enbart länets egna insatser. Förändrade förutsäaningar även för skogs- och jordbruk. Länet måste som en del i det globala ansvarstagandet sänka utsläppen från transportarbetet på väg dras-skt genom övergång -ll förnybara drivmedel. Uppsikt måste hållas på utarmningen av biologisk mångfald samt yt- och grundvaaenkvalitet. FÖR ALLA (SOCIAL ASPEKT) De höga arbetslöshetstalen måste sänkas och arbetsmarknaden måste via kraffullt integra-ons- och mångfaldsarbete öppnas för utomstående grupper. Höga ohälsotal är ea yaerligare problem för social hållbarhet. Låg utbildningsnivå är ea annat problem på lång sikt som gör länets män och kvinnor mera utsaaa i den allt snabbare förändringen av arbetsmarknaden. AA göra länet aarak-vt för unga kvinnor är vik-gt och det har stor påverkan på den ekonomiska hållbarhets- aspekten. Smarta utvecklingsområden: Företagande, innova?on, forskning och utveckling REMISSUTGÅVA Kompetens och kunskapsutveckling Hållbara utvecklingsområden: Resurssnålare och effek?vare Besöksnäring och afrak?vitet Inkluderande utvecklingsområden: Infrastruktur och samhällsservice Socialt inkluderande och ef sunt liv Demografiska möjligheter 15 Jämtland Härjedalen Innova?vt och afrak?vt - regional utveckingsstrategi

21 1, KS :30 / :s bilaga: Remiss - Regional digitgal agenda I D E Företagande, innovation, forskning och utveckling År 2030 har vår moderna basindustri, besöksnäringen, vuxit yaerligare och vi är omtalade för åretrunaurism. Vi är fortsaa ledande när det gäller aa producera förnybar energi och höga förädlingsvärden har skapats. Skogsråvarans användning har breddats. Vi har en mångsidig -llverkningsindustri med stark export. Handel och IT är starka områden. Den nya teknikspridningen, framför allt -llämpningen av distansoberoende teknik, har gjort aa många har valt aa bosäaa sig och etablera verksamheter i länet. Den tydliga miljöprofilen hos landsbygdens näringar ger konkurrensfördelar. Avstånden minskar med effek6v IT- infrastruktur. För a& kunna driva och utveckla företag i glebygd behövs 8llgång 8ll höghas8ghetsnät. A& bli en del av den digitala ekonomin och dra fördel av EU:s inre marknad blir alltmer en nödvändighet för fortlevnad och är fullt möjligt med digital kommunika8on. Företagen i Jämtland Härjedalen har hög digital mognad och innova6va miljöer, är ak6va i den digitala ekonomin och akrak6va som arbetsgivare. Företag som i hög grad anväder IT inom sina verksamheter har effek8vare processer, större marknader och högre 8llväxt. Bland företagen i Jämtland Härjedalen finns både behov och intresse av a& utveckla den digitala kompetensen vilket ger poten8al för innova8va miljöer som tar 8llvara medarbetares kompetens och digitaliseringens möjligheter. Digitala kommunika6onssystem används i hög utsträckning som alterna6v 6ll fysiska möten och resande. Distansoberoende teknik används inte i den utsträckning som är möjlig, trots a& tekniken finns sedan länge. System med ljud och bild skapar ona en komplexitet i handhavandet som ger osäkerhet och undergräver 8lliten 8ll tekniken. För a& öka användngen behövs en allmän kompetenshöjning om utrustning och inställningar för ljud och bild, mötesteknik och kunskap om systemfunk8oner som kan effek8visera samarbete. IT- sektorn är tongivande i Jämtland Härjedalen Digitaliseringen ökar behovet av IT- exper8s på alla nivåer, inom alla samhällssektorer och näringar, vilket gör IT- företagen i Jämtland Härjedalen 8ll poten8ella Gaseller - de snabbast växande företagen i Sverige. Det finns stora möjligheter för IT- branschen i Jämtland Härjedalen a& expandera genom a& befintliga företag växer och nya företag startas. En väl utbyggd IT- infrastruktur, näringslivsvänlig och innova8v miljö 8llsammans med kompetent och krea8v arbetskran ger även förutsä&ningar för företagsetableringar u8från. REMISSUTGÅVA S Samverkan prioriteras Den regionala innova8onsstrategin lyner samverkan som en framgångsfaktor för innova8on. Det kan exempelvis vara geografiskt avgränsade kluster eller öppen innova8on med globalt perspek8v. 9

IT - för ett spirande Jämtland Härjedalen REMISSUTGÅVA. Regional digital agenda 2015-2025

IT - för ett spirande Jämtland Härjedalen REMISSUTGÅVA. Regional digital agenda 2015-2025 IT - för ett spirande Jämtland Härjedalen Regional digital agenda 2015-2025 Innehållsförteckning Inledning 1 Digital agenda för Europa 1 IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige 2 Regionala

Läs mer

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI Det handlar om oss alla Jämtlands län bor idag inte fler personer än vad I det gjorde för hundra år sedan. På den tiden bodde

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Arbetsunderlag till handlingsplan

Arbetsunderlag till handlingsplan Arbetsunderlag till handlingsplan Digital delaktighet och kompetens Stärka och utveckla samverkansformer för a4 öka den digitala delak+gheten i länet. Planera och genomföra målgruppsanpassade åtgärder

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda?

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda? antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013 Vad är en digital agenda? Till skillnad från en bredbandsstrategi tar den digitala agendan upp helheten kring IT. Allt från användandet,

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

En digital agenda för Sverige

En digital agenda för Sverige En digital agenda för Sverige Norrköping 14 november 2012 IT-politik i Sverige och EU 2000 2010 2011 Ett informationssamhälle för alla Digital agenda för Europa It i människans tjänst en digital agenda

Läs mer

Välkommen *ll informa*onsträff för Skånskt Bredbandsforum

Välkommen *ll informa*onsträff för Skånskt Bredbandsforum Välkommen *ll informa*onsträff för Skånskt Bredbandsforum Program: 13.00 Välkommen Carina Zachau (M) ordförande, beredningen för kollek*vtrafik och infrastrukturfrågor 13.10 Annika Eklund, avdelningschef

Läs mer

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2016-05-24 1.0 Stadskontoret Stadskontoret Innehållsförteckning Det digitala

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Arbetsunderlag till handlingsplan

Arbetsunderlag till handlingsplan Digital delaktighet och kompetens Stärka och utveckla samverkansformer för a4 öka den digitala delak+gheten i länet. Kartlägga nuläge och u/från det planera och genomföra målgruppsanpassade åtgärder för

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Sammanfattning Digitaliseringskommissionen tillsattes den

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

Digitala Västerbotten

Digitala Västerbotten www.regionvasterbotten.se Digitala Västerbotten Politikerforum - Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Stockholm, 4 dec 2015 Magnus Rudehäll Digital strateg magnus.rudehall@regionvasterbotten.se

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Personalutskottets sammanträde

Personalutskottets sammanträde -3, POU 2012-12-17 08:30 Kallelse till Personalutskottets sammanträde 2012-12-17 kl 08:30 i Lillsjön Förhinder till sammanträde anmäls till Lennart Wadensjö, tel 14 36 61, lennart.wadensjo@ostersund.se

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Välkommen till Det digitala Malmö

Välkommen till Det digitala Malmö Välkommen till Det digitala Malmö Världen blir mer och mer digital för varje dag. Samma sak händer i Malmö. I Malmö stad vill vi använda digitaliseringen på ett positiv sätt och därigenom förbättra servicen

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Sammanfattning

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Sammanfattning Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Sammanfattning! 2 FOTO SIMON GATE Innehållsförteckning 1 Introduktion 4 2 Möjliggörande faktorer 6 3 Genomförande av strategin 7 3.1 Prioriterade projekt

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun Vo0.201I.030Ö ESLÖVS KOMMUN Eva Aström 0413-627 48 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden 4.(0 INVESTOR IN PEOPLE Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun för Eslövs Förslag till beslut

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

Digital agenda med e-strategiskt program KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Digital agenda med e-strategiskt program KOMMUNFULLMAÄ KTIGE Digital agenda med e-strategiskt program KOMMUNFULLMAÄ KTIGE DIGITAL AGENDA MED E-STRATEGISKT PROGRAM FÖR SALA KOMMUN 2014-2016 1 (7) PROGRAM KOMMUNFULLMÄKTIGE PROGRAM Digital agenda med e-strategiskt

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Bredbandsstrategi - remissvar

Bredbandsstrategi - remissvar TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Dnr TSN/2016:120-032 2016-04-06 1/2 Handläggare Karolina Zander Tel. 0152-291 36 Teknik- och servicenämnden Bredbandsstrategi - remissvar Förslag till beslut

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län Tanken på det livslånga lärandet vilar på ett par principer: För det första att individens lärande inte avslutas i ungdomsåren, utan fortgår

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för digitaliseringen

Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för digitaliseringen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4255 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Sara Meunier Anders Nordh Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Katarina Svärdh Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:18. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:18. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:18 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning Digitaliseringskommissionen tillsattes den

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2~F: s 19 (27) Sammanträdesdatum '~l:, \DLING ~.;r? 2013-02-07 16 201:::~ 42 Dnr 2011/289 Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sida 1/5 Digital strategi Bakgrund Digitalisering är en ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt. Digitala

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Ärende 11. Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020

Ärende 11. Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020 Ärende 11 Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-10-06 KS 2015.0311 Handläggare Thommy Andersson, IT-enheten Regional digital agenda Sammanfattning Karlskoga kommun

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

att uppdra åt landstingsdirektören att stödja framtagandet av en regional digital agenda i samverkan med andra samhällsaktörer.

att uppdra åt landstingsdirektören att stödja framtagandet av en regional digital agenda i samverkan med andra samhällsaktörer. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-02-13 LS 1301-0117 Landstingsstyrelsen r LANDSTINGSSTYRELSEN 13-03- 0 2 0 0 0 0 5 Avsiktsförklaring om regional digital agenda Föredragande

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 REDOVISNING Dnr 604-6474-2015 2016-03-14 Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun

Internationell strategi för Ronneby kommun Internationell strategi för Ronneby kommun 2016-2017 Antagen av KF 2015-12-10 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Regional Digital Agenda för Värmland

Regional Digital Agenda för Värmland Regional Digital Agenda för Värmland Internationellt samarbete 2013 Digitala Agendan för Europa ett av sju huvudinitiativ i EU 2020 Syfte - att maximera informations- och kommunikationsteknikens sociala

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Strategisk plan. Inledning. Bakgrund. Metod

Strategisk plan. Inledning. Bakgrund. Metod Strategisk plan Inledning Den strategiska planen tar sikte på den kommande tolvårsperioden. Giltigheten ska prövas minst en gång per mandatperiod. Syftet med planen är att kommunen och gärna andra organisationer

Läs mer

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Läsåret 2016-17 PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Bakgrund Den svenska skolan och även Pysslingens skolor står inför stora utmaningar. Alla elever når inte skolans mål och skillnaderna är många

Läs mer

Ledarskap, medarbetarskap och. Maria Nordin Ins4tu4onen för psykologi

Ledarskap, medarbetarskap och. Maria Nordin Ins4tu4onen för psykologi Ledarskap, medarbetarskap och kommunika4on- förutsä9ningar för goda rela4oner på jobbet Maria Nordin Ins4tu4onen för psykologi Denna föreläsning Hälsopromo4on Goda rela4oner Individen Organisa4onen Hur

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Personalutskottets sammanträde

Personalutskottets sammanträde -3, POU 2011-05-19 08:30 Kallelse till Personalutskottets sammanträde 2011-05-19 kl 08.30 i Brunflorummet Förhinder till sammanträde anmäls till Helge Scharf Wramling, tel 14 42 58, helge.scharf-wramling@ostersund.se

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram. Lust att lära. kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet

2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram. Lust att lära. kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet 2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram Lust att lära kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet Inledning Kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet Kraftkälla för medborgare och lärande

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer