Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej :e vice ordförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande"

Transkript

1 sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ledamot Berth Karlsson (S) ledamot Matti Wahlström (V) 2:e vice ordförande Gunilla C Johansson (M) ej :e vice ordförande Hans Glawing (M) ledamot Magnus Larsson (C), ledamot Mathias Karlsson (FP) ledamot Bert Nord (M) ersätter Gunilla C Johansson Solweig Weber (FP) ersätter Mathias Karlsson Berit Sjöö (KD) ersätter Magnus Larsson Icke tjänstgörande ersättare Helen Hammarqvist (MP), Frida Bergvall (S), Fredrik Jonasson (V), Bert Nord (M), Berit Sjöö (KD) och Solweig Weber (FP) Övriga deltagande Miljö- och byggchef Kerstin Åbinger, kart- och planchef Leif Carlsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör Marie Lindström (delvis), miljö- och hälsoskyddsinspektör Ann-Christin Olofsson (delvis), planarkitekt Ida Aronsson (delvis), plansamordnare Pär Hansson (delvis), stadsarkitekt Kent Svensson (delvis) samt miljö- och hälsoskyddsinspektör Håkan Lönnbom Paragrafer Justering Underskrifter Sekreterare Håkan Lönnbom Ordförande Stefan Windh Justerande Lars Wingerup Bevis Justeringar har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla vid Stadshuset. Organ Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadskontorets arkiv Datum för anslagets nedtagande Underskrift

2 sida 2 SBN0200/12 Dnr B Anmälan av extra ärenden och ändringar i ärendelistan Sekreteraren föreslår att en punkt med ansökan från tekniska kontoret om strandskyddsdispens på fastigheten XX samt en informationspunkt om Svenska Kraftnäts 400 kv-ledning mellan Ekhyddan och Bankeryd förs upp på ärendelistan. Lars Wingerup (S) önskar ställa fråga om två tillsynsärenden; om en förfallen bostadsbyggnad i XX och om den före detta rävfarmen i XX. Mathias Karlsson (FP) önskar information om arbetet med planeringen för utbyggnad av cykelväg till Figeholm. s beslut godkänner de föreslagna ändringarna i ärendelistan.

3 sida 3 Oskarshamns kommun Box Oskarshamn SBN0201/12 Dnr B ( ) Anmälan om mellanlagring av avfall inom hamnområdet, Oskarshamn 3:1 Bakgrund Oskarshamns kommun har i miljömålsdom daterad fått tillstånd enligt miljöbalken till invallning och utfyllnad av ett mindre vattenområde invid oljehamnen i yttre hamnbassängen. Muddringsverksamheten ingår i samma dom. Inför utfyllnaden med sprängsten skall det övre cm tjocka sedimentlagret muddras upp och mellanlagras inför borttransport och omhändertagande. Ärendet Oskarshamns kommun, organisationsnummer , anmäler enligt SNI-kod 90.40C, att få mellanlagra cirka ton avfall. I tjänsteskrivelse daterad , SBN0201/12 bilaga 1, redovisas bakgrund, ärendet, samhällsbyggnadskontorets bedömning och förslag till beslut. Avfallet består av muddrade sedimentmassor med lågt föroreningsinnehåll och mellanlagring ska ske inför borttransport och omhändertagande. Muddermassorna klassas som icke farligt avfall. Anmälan inkom till samhällsbyggnadskontoret den 1 oktober Muddringen ska ske på det område där sprängstensvallen ska anläggas. Mellanlagringen av avfallet kommer att ske inom hamnens verksamhetsområde inom fastigheten Oskarshamn 3:1. Avfallet placeras på en yta som delvis är fylld med förorenade sediment som stabiliseras i ett pilotförsök. Om det är möjligt ska de mellanlagrade massorna användas i utfyllnadsområdet.

4 sida 4 forts. SBN0201/12 Verksamhetsutövarens bedömning och försiktighetsåtgärder Genom att mellanlagra avfallet skapas möjlighet att ytterligare utreda vilka återvinnings- och bortskaffningsalternativ som är lämpligast ur såväl miljö- och resurssynpunkt som ekonomisk synpunkt. Halterna i avfallet understiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM, (mindre känslig markanvändning). Av laktest framgår att ingen utlakning sker av föroreningar till omgivningen förutom klorid. Spridning av klorid till det bräckta vattnet i hamnbassängen är ofarligt. För att begränsa spridning av partiklar/föroreningar till omgivningen vidtas följande försiktighetsmått: Avfallet isoleras från omgivande massor med geotextil som underlättar framtida urgrävning inför borttransport. Geotextil förhindrar också partikelspridning från muddermassorna. Avfallet läggs under markytan men ovanför grundvattenytan vilket hindrar erosion och bidrar till effektiv partikelavskiljning. Mellanlagret hägnas in temporärt under drifttiden. Samhällsbyggnadskontorets bedömning Samhällsbyggnadskontoret, miljö- och byggavdelningen bedömer att åtgärden är anmälningspliktig enligt förordningen (1999:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, enligt SNI-kod Lokaliseringen är i nära anslutning till den plats där avfallet uppkommer. Mellanlagring av avfall som läcker klorid till en marin miljö med bräckt vatten, bedöms inte medföra någon olägenhet för omgivningen. En mellanlagring i en miljö som inte är i anslutning till havet skulle få mer negativ påverkan än denna plats som kan påverkas av omgivande vattenstånd. Ett av syftena med mellanlagringen är att muddermassornas torrsubstans ska öka genom avdunstning. Eftersom mellanlagret ligger under marknivå finns det risk för att omgivande avrinnande vatten kan belasta mellanlagret, om närliggande ytor inte utformas så att tillrinningen av dagvatten förhindras. Detta medför att ytavrinningen från omkringliggande ytor ska avledas så att de inte belastar mellanlagret och motverkar volymminskningen.

5 sida 5 forts. SBN0201/12 Enligt avfallshierarkin ska avfall i första hand återanvändas, därefter återvinnas och i sista hand deponeras. Naturvårdsverket har tagit fram handboken Återvinning av avfall i anläggningsarbeten som bland annat beskriver maximala föroreningsnivåer i avfallsmassor för fri användning i samhället för att uppnå god hushållning av resurser och miljömålet giftfri miljö. Verksamheten har för avsikt med mellanlagringen att undersöka dessa möjligheter inför slutlig åtgärd. Skyldigheten att bedriva kontroll av verksamheten följer av 26 kap 19 miljöbalken samt är en förutsättning för att verksamhetsutövaren ska uppfylla de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. Av kontrollprogrammet ska det framgå vilka mätningar, inspektioner med mera som ska utföras för att kontrollera verksamheten. Förslagsvis bör den bland annat omfatta moment som identifierar eventuell partikelspridning, påverkan på underliggande stabiliserade massor samt visuell kontroll av förekomst av oljehaltiga massor som vid behov kompletteras med analys. Åtgärden bedöms inte medföra olägenhet för omgivningen om den utförs enligt anmälan och föreslagna försiktighetsmått vidtas. Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Samhällsbyggnadskontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden godtar anmälan samt förelägger Oskarshamns kommun att vidta ett antal försiktighetsmått, vilka anges i tjänsteskrivelsen, SBN0201/12 bilaga 1. Under sammanträdet kompletterar handläggarna för ärendet med ett förtydligande om innebörden av miljömålsdom och som föreslås ingå i samhällsbyggnadsnämndens beslut. s arbetsutskotts beslut s arbetsutskott föreslår nämnden besluta i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. Kommunicering Samhällsbyggnadskontoret kommunicerade förslaget med verksamhetsutövaren Verksamhetsutövaren lämnade önskemål om förtydligande av punkt 1 i förslaget till beslut, vilket har tillgodosetts i nämndens beslut.

6 sida 6 forts. SBN0201/12 s beslut godtar anmälan samt förelägger med stöd av 26 kap 9 samt 2 kap 3, 5, 7 miljöbalken Oskarshamns kommun att vid bedrivande av anmäld verksamhet på fastigheten Oskarshamn 3:1 vidta följande försiktighetsmått: 1. Åtgärden ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med de handlingar och övriga uppgifter som lämnats till samhällsbyggnadskontoret i samband med anmälan enligt miljöbalken och även i överensstämmelse med dom för verksamheten. 2. Anläggningen ska bedrivas så att störning i form av lukt, buller, damning, spridning av material och föroreningar inte sker till omgivningen. Om olägenheter trots det uppkommer skall motverkande åtgärder snarast vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten. 3. Omkringliggande ytor utformas så att ytavrinningen från dessa inte belastar det planerade mellanlagret. 4. Skyddsåtgärder ska vidtas så att störningar för miljön i övrigt förebyggs. Förslag på kontrollprogram inlämnas till tillsynsmyndigheten inom 1 månad efter det att verksamhetsutövaren tagit del av beslutet. Med stöd av 26 kap 26 miljöbalken gäller detta beslut omedelbart även om det överklagas. Information Verksamheten omfattas av förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll och ska bedrivas anpassad till verksamheten. Hänsynsreglerna i 2 kapitlet miljöbalken skall alltid uppfyllas. Dessa är bevisbörderegeln, kunskapskravet, försiktighetsprincipen, principen om bästa möjliga teknik, lokaliseringsprincipen, hushållningsprincipen, kretsloppsprincipen och produktvalsprincipen (utbytesregeln). Eventuell uppkommen deponirest ska genomgå grundläggande karaktärisering innan den lämnas till deponi för bortskaffning i enlighet med mottagningskriterierna i NFS 2004:10.

7 sida 7 forts. SBN0201/12 kan komma att meddela ändringar av detta beslut om det från hälso- eller miljösynpunkt kan anses motiverat. Förändringar i verksamheten som kan innebära påverkan på miljön ska enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anmälas till samhällsbyggnadsnämnden. Meddelat beslut befriar inte verksamhetsutövaren från skyldigheten att iaktta vad som i annan författning eller lagstiftning föreskrivs i fråga om den åtgärd som avses med beslutet. Hur man överklagar, se bilaga. Avgift För handläggning av ärendet uttas en avgift som fastställts av kommunfullmäktige den 24 november 2008, KF 185/08. Avgiften är för närvarande kronor. Därefter kommer årlig avgift att tas ut enligt gällande taxa. Faktura skickas separat. Övrigt Verksamheten fick igångsättningsbeslut Gunilla C Johansson deltog ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

8 sida 8 Länsstyrelsen Kalmar län Kalmar SBN0202/12 Dnr B ( ) Yttrande till länsstyrelsen om ansökan om tillstånd för hamnverksamhet och anläggande av färjeterminal, Oskarshamn 3:1 och 3:18, Kolberga 2:4 samt Verkstaden 18 Ärendet Länsstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden tillfälle att yttra sig om tillstånd enligt miljöbalken för Oskarshamns Hamn AB. Begäran inkom från länsstyrelsen till samhällsbyggnadskontoret den 15 oktober har fått förlängd remisstid till den 3 december I tjänsteskrivelse reviderad redogör samhällsbyggnadskontoret bland annat för ärendet, verksamheternas omfattning, bolagets förslag till villkor, verksamheternas omgivningspåverkan, samhällsbyggnadskontorets bedömning och förslag till yttrande, SBN0202/12 bilaga 1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande Samhällsbyggnadskontoret föreslår i den reviderade tjänsteskrivelsen ( SBN0202/12 bilaga 1) samt i kompletterande tjänsteskrivelse daterad ( SBN0202/12 bilaga 2) att samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker Oskarshamns Hamn AB:s ansökan om att bedriva hamnverksamhet inom fastigheten Oskarshamn 3:1 enligt ansökan om tillståndet förenas med ett antal villkor. Förslagen till villkor är uppdelade i villkor för huvudverksamheten (den traditionella hamnverksamheten) och i villkor för anläggningsverksamheten (anläggandet av en ny färjeterminal).

9 sida 9 forts. SBN0202/12 s beslut tillstyrker med följande kompletteringar Oskarshamns Hamn AB:s ansökan om att bedriva hamnverksamhet inom fastigheten Oskarshamn 3:1 och 3:18 samt Kolberga 2:4 enligt bolagets ansökan och yrkanden inklusive de 15 villkor bolaget föreslagit för att begränsa verksamhetens verkningar: Villkor för huvudverksamheten Tillståndet för huvudverksamheten föreslås kompletteras med nedanstående villkor: - Innan några schakt- och markarbeten vidtas inom hamnverksamhetens ytor ska markundersökning ske för att identifiera eventuell föroreningsförekomst i marken i syfte att motverka risken för spridning av eventuella föroreningar. - Utanför de områden som sanerats inom fastigheten Verkstaden 18 ska en saneringsanmälan inlämnas till tillsynsmyndigheten om ytterligare schakt- och markarbeten efter anläggningsfasen behövs. Utredningsvillkor Med anledning av att bolagets påbörjade utredningsarbete avseende dagvattenpåverkan från verksamhetsområdena inte är färdigutrett och slutfört, ska frågan sättas under prövotid för att rätt skyddsåtgärder ska kunna vidtas. Bolaget föreslås utreda ansvarsfrågan avseende befintliga oljeavskiljare inom hamnens verksamhetsområde. tillstyrker att bolagets yrkande om verkställighetsförordnande erhålls för huvudverksamheten. Villkor för anläggningsverksamheten tillstyrker Oskarshamns Hamn AB:s ansökan om att anlägga färjeterminal inom Verkstaden 18 med flera fastigheter enligt bolagets ansökan och yrkanden inklusive de villkor bolaget föreslagit för att begränsa verksamhetens verkningar, med följande kompletteringar av villkor för byggtillståndet: - För rätt klassning av om förorenade massor utgör farligt avfall, ska avfallsförordningens bilaga 1 användas för sammanvägning av de olika föroreningarnas halter och egenskaper.

10 sida 10 forts. SBN0202/12 - Omflyttning av massor bör inte ske på sådant sätt att mer förorenade massor läggs på områden som är mindre förorenade. Flyttning ska ske mellan ytor med likartad beskaffenhet av förorenade massor, detta för att inte påverka och öka framtida eventuella saneringsbehov inom fastigheten. - Inga föroreningar ska tillåtas att byggas in, mark ska med andra ord vara sanerad under samtliga ej flyttbara byggnader för att inte försvåra framtida möjligheter till sanering inom fastigheten Verkstaden Krav bör ställas på funktion för filter/avskiljare som används för rening av förorenat schaktvatten som avleds till hamnen efter behandling. - Slutredovisning av anläggningsarbete ska göras för att underlätta framtida markarbeten eller sanering av området. Övrigt Med stöd av 26 kap 15 miljöbalken bör beslutet sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. tillstyrker att bolagets yrkande om verkställighetsförordnande erhålls för anläggningsverksamheten. Gunilla C Johansson deltog ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

11 sida 11 Socialdepartementet Fredsgatan Stockholm SBN0203/12 Dnr B Yttrande över förslag till ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) samt byggförordningen (2011:338) Ärendet Regeringskansliet inbjuder Oskarshamns kommun att lämna synpunkter på förslag till ändringar i plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen. Remissvaret skall vara Socialdepartementet tillhanda senast den 7 december I tjänsteskrivelse daterad , SBN0203/12 bilaga 1, redovisar samhällsbyggnadskontoret sin bedömning och ger förslag till beslut. Samhällsbyggnadskontorets bedömning Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker de föreslagna förändringarna i plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen. Det är en välbehövlig översyn, särskilt som byggsanktionsavgifterna i vissa fall inte stått i rimlig proportion till de överträdelser som gjorts och i vissa fall inte kunnat dömas ut eftersom lagstöd saknats. I förslaget har ett antal nya paragrafer tillförts, vilket förbättrar tydligheten. Möjlighet till nedsättning av byggsanktionsavgifter som inte är rimliga i förhållande till överträdelsen införs. I plan- och byggförordningen kompletteras sanktionsarea med öppenarea, vilket gör det möjligt att använda sanktionsverktyget t ex för en olovligt uppförd carport. Om det i detaljplan eller områdesbestämmelser föreskrivits bygglovsbefrielse för byggnader framgår det nu att anmälan krävs i dessa fall. Det är positivt att sanktionsavgiften i fortsättningen kopplas till huruvida lov erhålls och inte att lov sökts. Nivåerna på avgifterna har justerats.

12 sida 12 forts. SBN0203/12 Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Samhällsbyggnadskontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker de föreslagna ändringarna i plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen med ett antal synpunkter vilka framgår av upprättad tjänsteskrivelse, SBN0203/12 bilaga 1. s beslut tillstyrker de föreslagna ändringarna i plan- och bygglagen (2010:900) samt plan- och byggförordningen (2011:338) med följande synpunkter: Av 6 kap 3 plan- och byggförordningen framgår att det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar. Stora digitala skyltar kan ha beviljats lov för tillfällig åtgärd. När dessa lov löper ut ska skylten tas bort. Om detta inte sker frivilligt utan kräver ingripande i form av föreläggande kopplat till vite med åtföljande överklagandeprocess kommer skylten att under den administrativa processen kunna fortsätta att utnyttjas för digital reklam. Ett sådant utnyttjande under tiden skylten saknar lov borde kunna resultera i en byggsanktionsavgift även att ett föreläggande om borttagande förenas med vite. I 9 kap 7 plan- och byggförordningen regleras byggsanktionsavgifter för att utan bygglov göra tillbyggnader. I punkt 3 anges för en byggnad som är högst 15 kvm, 0,125 prisbasbelopp med tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvm av tillbyggnadens sanktionsarea. Det finns en otydlighet om det är den ursprungliga byggnadens storlek som utgör grund för beräkning av byggsanktionsavgiften. Exempel: En transformatorstation om 7 kvm byggs till med 10 kvm, vilket innebär att byggnaden blir 17 kvm. Ett förtydligande behövs att det är byggnadens ursprungliga yta som utgör grund för beräkningen av byggsanktionsavgiften. I 9 kap 12 pkt 2 plan- och byggförordningen föreslås en byggsanktionsavgift om 2,5 prisbasbelopp för fall som avses i 6 kap 2, vilket avser upplag och materialgårdar. Med upplag kan även enligt utvecklad praxis avses deponier, vilket skulle kunna medföra behov av olika nivåer på byggsanktionsavgiften för ett mindre upplag och en större deponi. Byggsanktionsavgift bör kunna tas ut vid underlåtenhet att inkomma med protokoll avseende obligatorisk ventilationskontroll.

13 sida 13 Samhällsbyggnadskontoret SBN0204/12 Dnr B Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m fl fastigheter, Figeholm samrådsbeslut etapp II Ärendet Samhällsbyggnadskontoret fick ( SBN0285/10) i uppdrag att upprätta ny detaljplan för rubricerat område. I tjänsteskrivelse daterad , SBN0204/12 bilaga 1, redovisar samhällsbyggnadskontoret ärendet, kontorets bedömning och förslag till beslut. Detaljplanen syftar till att möjliggöra genomförandet av etapp II av fritidsanläggningen The Circle Resort. Planen syftar till att utveckla möjligheterna till ytterligare satsningar på fritid, turism och rekreation i Figeholm och Oskarshamns kommun. Planens målsättning är att säkerställa allmänna intressen och minimera påverkan på naturen. Initiering av ny teknik med ekologiska förtecken skall skapa ett fritidsområde som bygger på ett modernt och globalt miljöparadigm. Ambitionen med The Circle Resort är att öka tillgängligheten till naturen för människor och visa hur samhället vi lever i idag ska kunna utvecklas i samklang med naturen och miljön. Genomförandet av planen kommer att leda till ökad utveckling av det lokala näringslivet och skapa nya arbetstillfällen. Detaljplanen kommer att handläggas med normalt planförfarande. Samhällsbyggnadskontorets bedömning Samhällsbyggnadskontoret har gjort en behovsbedömning med tillhörande checklista för att undersöka om planen innebär betydande miljöpåverkan. Enligt denna bedöms detaljplanens genomförande kunna medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats.

14 sida 14 forts. SBN0204/12 Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Samhällsbyggnadskontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen får sändas ut på samråd. s arbetsutskotts beslut s arbetsutskott föreslår nämnden besluta i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. s beslut beslutar att Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m fl fastigheter, Figeholm får sändas ut på samråd.

15 sida 15 XX SBN0205/12 Dnr B Förhandsbesked för ändrad användning av lokal till lägenhet Ärendet Förhandsbesked har begärts om det är möjligt att bygga om en tidigare butikslokal till lägenhet. Lokalen ligger på bottenvåningen i den västra delen av ett flerbostadshus som ligger i kvarteret XX, med infart via Hantverksgatan. Lokalens yta är cirka 100 kvm och innehåller två mindre butikslokaler samt lager och två toaletter. Lokalen nås via trappa från befintligt trapphus samt är tillgänglig från markplanet via butiksingångarna vid flerbostadshusets västra gavel. Gällande detaljplan från 1952 anger bostadsändamål. Samhällsbyggnadskontorets bedömning Lokalen har förutsättningar att kunna ändras till bostad. Takhöjden är 2,7 m och fönsterplaceringen medger bra dagsljusinsläpp. I övrigt behöver lokalens planlösning bearbetas. Förslaget ska redovisa kök, vardagsrum, badrum, kapprum och sovrum som är tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga. Skydd mot buller och brand, samt ventilation och energihushållning ska också utredas. Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Samhällsbyggnadskontoret föreslår att positivt förhandsbesked lämnas till ändring av tidigare butikslokal till bostad med villkoren att bostaden ska uppfylla plan- och bygglagens egenskapskrav i enlighet med 8 kap 4.

16 sida 16 forts. SBN0205/12 s arbetsutskotts beslut s arbetsutskott föreslår nämnden besluta i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. s beslut Positivt förhandsbesked lämnas till ändring av tidigare butikslokal till bostad med villkoren att bostaden ska uppfylla plan- och bygglagens egenskapskrav i enlighet med 8 kap 4. Övriga upplysningar Förhandsbeskedet innebär inte att byggnationen får påbörjas. Giltighetstid: Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte har sökts inom två år från beslutsdatum. Detta beslut kan överklagas, se bilaga. Handläggningsavgift Förhandsbesked 4 400:- Kungörelse 260:- Handläggningsavgift, totalt: 4 660:- Avgiften är beräknad enligt fastställd taxa och faktureras separat. Sändlista Meddelande om kungörelse skickas till ägarna av fastigheterna XX.

17 sida 17 Kommunstyrelsen SBN0206/12 Dnr B Tidplan för samhällsbyggnadsnämndens och dess arbetsutskotts sammanträden under 2013 Ärendet Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till tidplan för samhällsbyggnadsnämndens och dess arbetsutskotts sammanträden under Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Samhällsbyggnadskontoret föreslår att nämnden fastställer nedanstående förslag till tidplan för Förslaget innebär en flytt av sammanträdesdagarna till tisdagar (augusti undantaget). SBN-AU SBN 29 januari 12 februari 26 februari 12 mars 26 mars 9 april 30 april 14 maj 28 maj 11 juni 13 augusti (presidiet) 15 augusti 27 augusti 10 september 24 september 8 oktober 29 oktober 12 november 26 november 10 december

18 sida 18 forts. SBN0206/12 s arbetsutskotts beslut s arbetsutskott föreslår nämnden besluta i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. s överläggningar Gunilla C Johansson (M) förslår att arbetsutskottet har kvar onsdagar som sammanträdesdag med undantag för sammanträdet den 30 april, en tisdag. Efter framställda propositioner finner ordföranden att nämnden beslutar enligt Gunilla C Johanssons förslag. s beslut fastställer nedanstående förslag till tidplan för samhällsbyggnadsnämndens och dess arbetsutskotts sammanträden under 2013: SBN-AU SBN 30 januari 12 februari 27 februari 12 mars 27 mars 9 april 30 april 14 maj 29 maj 11 juni 13 augusti (presidiet) 15 augusti 28 augusti 10 september 25 september 8 oktober 30 oktober 12 november 27 november 10 december

19 sida 19 SBN0207/12 Dnr B Uppföljning av tillsynsplan för miljö- och livsmedelsverksamheten 2012, kvartal 3 Ärendet har den 14 december, SBN0254/11 godkänt plan för uppföljning av verksamheten inom områdena miljö, hälsoskydd, livsmedel, receptfria läkemedel m fl under år Uppföljning sker efter varje kvartal. Uppföljning för kvartal 3/12 överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden, SBN0207/12 bilaga 1. Information om verksamheten Sammanlagt har 233 inspektioner/tillsynsbesök genomförts under tredje kvartalet. Av dessa är 150 planerade inspektioner. Tillsynen av B-verksamheter planeras genomföras enligt plan under året. När det gäller C-verksamheterna ligger tillsynen efter i förhållande till plan. Två tillsynsbesök har på verksamhetsutövarnas initiativ fått flyttas till kvartal 4. Om inget oförutsett inträffar är avsikten att 16 tillsynsbesök ska genomföras på C-verksamheter under kvartal 4, vilket innebär att 26 av 29 objekt kommer att besökas under året. Tillsynen av U-objekt kommer inte att klaras av enligt plan, eftersom tillsyn av 9 objekt inte hunnits med under de tre första kvartalen. Lantbrukstillsynen har genomförts enligt plan.

20 sida 20 forts. SBN0207/12 Den kraftiga nederbörden under sommaren medförde behov av extra badvattenprovtagning. Totalt antal provtagningstillfällen uppgår till 82 stycken mot planerat 72. När det gäller hälsoskyddstillsynen har viss omplanering av verksamheten skett på grund av personalbyte och 30 inspektioner har genomförts mot planerat 21. Inom livsmedelsområdet har 45 kontroller genomförts mot planerade 39 under kvartalet, trots sjukfrånvaro. Ambitionen är att planen ska följas. Det har inkommit tre anmälningar om matförgiftningar under kvartalet. Den planerade tillsynen av försäljning av receptfria läkemedel, folköl och tobak följer plan. En verksamhet har tillkommit. Den händelsestyrda verksamheten har resulterat i 80 tillsyner under kvartal 3. Totalt under årets första tre kvartal har 275 sådana övriga inspektioner genomförts, vilket ska jämföras med att det under hela året 2011 totalt genomfördes 235 övriga inspektioner. Två klagomål har noterats i diariet under kvartal 3. Sammanlagt har 632 tillsynsaktiviteter genomförts under de tre första kvartalen. Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Samhällsbyggnadskontoret föreslår att nämnden godkänner redovisningen och lägger ärendet till handlingarna. s arbetsutskotts beslut s arbetsutskott föreslår nämnden besluta i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. s överläggningar Under sammanträdet framför miljö- och byggchefen att en väl genomarbetad behovsutredning och tillsynsplan för miljö- och livsmedelstillsyn inte kan bli klar till nästa sammanträde. Ordförande Stefan Windh (S) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att behovsutredningen och tillsynsplanen för 2013 behandlas vid nämndens sammanträde i februari. Efter framställda propositioner finner ordföranden att nämnden beslutar enligt eget förslag.

21 sida 21 forts. SBN0207/12 s beslut godkänner redovisningen och lägger ärendet till handlingarna samt gör tillägget att Behovsutredning för 2013 och Tillsynsplan för 2013 för miljö- och livsmedelstillsyn behandlas vid nämndens sammanträde i februari.

22 sida 22 SBN0208/12 Dnr B Uppföljning av byggverksamheten enligt internkontrollplan 2012 Miljö- och byggchefen redovisar en uppföljning av byggverksamheten för perioden 1 januari till 30 oktober 2012 i enlighet med beslut i internkontrollplan Under perioden har 204 ärenden skickats ut. 22 ärenden hade mer än tio veckors handläggningstid. Sex kompletta ärenden som inte fått något beslut väntar och kommer få en handläggningstid över 10 veckor. s beslut godkänner redovisningen.

23 sida 23 SBN0209/12 Dnr B Fråga om förfallet bostadshus i XX och om före detta rävfarmen i XX Lars Wingerup (S) frågar hur hanteringen av två ärenden som tidigare tagits upp under nämndens sammanträden fortlöper. Det gäller dels ett förfallet bostadshus i XX och dels den före detta rävfarmen i XX. Miljö- och byggchefen informerar nämnden om att tillsynsärendet för ladan i XX ligger bland de ärenden som kontoret uppdragit åt en extern konsult att handlägga. När det gäller rävfarmen i XX hade fastighetsägaren vid den senaste inspektionen vidtagit de åtgärder som förelagts honom och ärendet avslutades. Om någon av de kvarvarande byggnaderna har förfallit kommer kontoret att öppna ett nytt tillsynsärende. s beslut Informationen föranleder ingen åtgärd av samhällsbyggnadsnämnden.

24 sida 24 Samhällsbyggnadskontoret SBN0210/12 Dnr B Fråga om cykelväg mellan Oskarshamn och Figeholm Mathias Karlsson (FP) frågar vem som har ansvaret för planeringen för att få till stånd en cykelväg mellan Oskarshamn och Figeholm. Kart- och planchefen informerar nämnden om att uppdraget kommer från kommunstyrelsen via kommundirektören. Ansvaret för ärendet ligger hos kommunstyrelsen för närvarande. s överläggningar Ordförande Stefan Windh (S) yrkar att samhällsbyggnadskontoret återkommer med en redovisning av ärendet till nästa sammanträde. s beslut ger kontoret i uppdrag att vid sammanträdet i december redovisa hur planeringen för cykelvägen mellan Oskarshamn och Figeholm framskrider.

25 sida 25 SBN0211/12 Dnr B Redovisning av ekonomisk uppföljning Samhällsbyggnadskontoret har via handlingarna informerat samhällsbyggnadsnämnden om den ekonomiska månadsuppföljningen för perioden 1 januari-31 oktober 2012, SBN0211/12 bilaga 1. Av handlingarna framgår att antalet bygglovsansökningar var betydligt lägre än beräknat under årets första sju månader. Detta kompenseras dock av att det finns ett antal större byggnader bland ansökningarna. Bostadsanpassningsbidragen var länge ett orosmoment men där ser det ut som om samhällsbyggnadsnämnden klarar sig inom budget. s beslut godkänner redovisningen.

26 sida 26 SBN0212/12 Dnr B Personal Kart- och planchefen informerar om att den utannonserade tjänsten som mätningsingenjör är tillsatt. Tillträde sker den 1 december. s beslut Informationen föranleder ingen åtgärd av samhällsbyggnadsnämnden.

27 sida 27 SBN0213/12 Dnr B Information om dom från Mark- och miljödomstolen, bygglov för brygga, fastigheten XX har via utskickade handlingar informerats om dom från mark- och miljödomstolen som berör ett beslut om en brygga på Marsö. Beslutet har fattats på delegation av stadsarkitekten. Överklagandet har gällt måtten på en ny brygga som ersatt en äldre. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet av beslutet. s beslut Informationen föranleder ingen åtgärd av samhällsbyggnadsnämnden.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M) Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 9:00-12:15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Mathias R Karlsson (S) Ordförande Gunilla C Johansson (M) 1:e vice ordförande Matti Wahlström (V) 2:e vice ordförande

Läs mer

Lars Wingerup (S) Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Mathias Karlsson (FP)

Lars Wingerup (S) Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Mathias Karlsson (FP) sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 14.10 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Fredrik Jonasson (V) ersätter Matti

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Plats och tid Oskarshamnssalen, 2014-09-16 kl. 09:00-14:40 ajournering kl. 09:40-09:50, 10:15-10:30, 12:00-12:45

Plats och tid Oskarshamnssalen, 2014-09-16 kl. 09:00-14:40 ajournering kl. 09:40-09:50, 10:15-10:30, 12:00-12:45 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 09:00-14:40 ajournering kl. 09:40-09:50, 10:15-10:30, 12:00-12:45 Beslutande Mathias R Karlsson (S), ordförande Gunilla C Johansson (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-03-27 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:30 Beslutande Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Lars Wingerup (S), Yusuf Sheekh (S), Roland Johansson (FP) och Belinda Luong (KD)

Icke tjänstgörande ersättare Lars Wingerup (S), Yusuf Sheekh (S), Roland Johansson (FP) och Belinda Luong (KD) PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 10:00-11:30 Beslutande Mathias R Karlsson (S), ordförande Joakim Rylin (S) Matti Wahlström (V) Elisabeth Wanneby (MP), 2:e vice ordförande Johannes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Åslund (V), Bert Nord (M), Richard Karlsson (M) och Solweig Weber (FP)

Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Åslund (V), Bert Nord (M), Richard Karlsson (M) och Solweig Weber (FP) sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 12.00 Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) Hans Glawing (M) Mathias Karlsson (FP) Frida Bergvall (S) Helen Hammarqvist

Läs mer

VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift

VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift Datum Dnr 2016-03-18 BYGG.2015.5908 164 Kenneth Carlgren kenneth.carlgren@varmdo.se 08-570 470 22 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift Förslag

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Jävsnämnden 2014-12-16

Jävsnämnden 2014-12-16 Jävsnämnden 2014-12-16 Jn 23 Kalendarium 2015... 2 Jn 24 Information... 3 Jn 25 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 26 Eken 3, Säter Uppsättning av skylt lov i efterhand... 5 Jn 27 Övriga ärenden...

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare

Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare 1(12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 10.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare Övriga närvarande Marie-Christine

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S)

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30 Beslutande ledamöter Gunnar Johansson (S), ordförande Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist

Läs mer

Anna Kölfeldt, miljöchef Sofia Lindström, sekreterare Susanné Westin, miljöinspektör Rolf Elamsson, revisor Håkan Olsson, revisor

Anna Kölfeldt, miljöchef Sofia Lindström, sekreterare Susanné Westin, miljöinspektör Rolf Elamsson, revisor Håkan Olsson, revisor 1(9) Miljönämnden Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 16:30-18:30 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Tornebjer Torslid (S), Ordförande Jan-Ove Berntsson (S), 1:e vice ordförande Angelica Lundgren Bielinski

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Hans Åslund (V), Heléne Bolling (S) 83, Fredrik Jonasson (V), Berit Sjöö (KD) och Solweig Weber (FP)

Icke tjänstgörande ersättare Hans Åslund (V), Heléne Bolling (S) 83, Fredrik Jonasson (V), Berit Sjöö (KD) och Solweig Weber (FP) PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 09:00 12:25 Beslutande Gunilla C Johansson (M) 1:e vice ordförande Matti Wahlström (V) 2:e vice ordförande Lars Wingerup (S) Frida Bergvall (S) Berth

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP)

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2013-09-24 1 (10) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15:20-16:30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Övriga deltagare Mats Andresen,

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde KALLELSE 1 (5) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 19 maj 2016, kl 15.00 Plats: Dävensö (Kulturhuset pl. 6) Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Anna-Lena Örvander Ledamot och ersättare som

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke Juridiken kring förelägganden och förbud Helena Emanuelson och Anneli Wejke Föreläggande om undersökning Kommunicering 17 FL 17 Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan

Läs mer

Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden

Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 09:00-11:45, ajournering 09:45-10:00 Beslutande Mathias R Karlsson (S), ordförande Frida Bergvall (S) Joakim Rylin (S) Matti Wahlström (V) Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde KALLELSE 1 (6) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 19 maj 2016, kl 15.00 Plats: Dävensö (Kulturhuset pl. 6) Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Anna-Lena Örvander Beredningen sammanträder

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-08-18, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2015/0120-339 165 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 1 (6) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Miljö- och byggnadsnämndens behörighet mm 1 Nämndens behörighet och uppgifter Miljö- och byggnadsnämnden skall enligt miljöbalken och lagen med särskilda

Läs mer

Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-05-15 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:40 Beslutande Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-06-11 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Lilla Intiman, klockan 13.00 13.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara

Läs mer

Sven-Ingvar Blixt (L) , 115 Jörgen Sjöqvist (S) 114. Jörgen Johnsson (M) Jörgen Sjöqvist (S) , 115

Sven-Ingvar Blixt (L) , 115 Jörgen Sjöqvist (S) 114. Jörgen Johnsson (M) Jörgen Sjöqvist (S) , 115 1 (18) Plats och tid Gruesalen, torsdagen den 3 november 2016 kl 14:00-15:50 Beslutande Kenneth Bolinder (S), Ordförande Liselott Ljung (S), 1:e vice ordförande Niels Madsen (M), 2:e vice ordförande Kai

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Delgivningar... 5 4 Statusrapport planärenden... 6 5 Avskrivning av bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på del av fastigheten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-02-15 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-16:00 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.20 Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Birgitta Luoto (s) Arne Algothsson (s) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande Per Helgesson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2015-10-13 115 (126) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 13 oktober 2015, kl. 17.00-17.45 Beslutande Övriga deltagande Leif Skeppstedt (S) ordf Göran Axelsson (M) tjänstg

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2009-10-27 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Tierp, kl 14.00-15.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bertil Ahlin (C), ordförande Gert Berlin (S) Karl-Bertil Wallin (S)

Läs mer

Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C)

Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 14) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen kl 15.00 16.15 Beslutande Hans Stifors (PF) ordförande Anders Westerlund (S) vice ordförande Patrik Ströbeck (M) ledamot Nils-Börje Jönsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

PM Miljöfarlig verksamhet

PM Miljöfarlig verksamhet 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Miljöfarlig verksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Jonas Nyberg (S) Anna Ahlin (C) Viktoria Wennberg (S) Jenny Lundström (MP) Jim Blomstedt (M)

Jonas Nyberg (S) Anna Ahlin (C) Viktoria Wennberg (S) Jenny Lundström (MP) Jim Blomstedt (M) 2015-04-21 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 08:00 08:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Per Jonsson, chef Medborgarservice Maria Wikström, chef Bygg- och miljö Helena Lundberg,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl

Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl 08.00 10.00 Beslutande Jörgen Lind (M) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Ingolf Bode med Ronny Moström som ersättare Lotta Alm. Dan Avdic Karlsson. Ingolf Bode. Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion

Ingolf Bode med Ronny Moström som ersättare Lotta Alm. Dan Avdic Karlsson. Ingolf Bode. Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion Förbundsdirektion 2014-06-18 Plats och tid Stora datasalen, Högskolecentrum i Arboga, kl. 08.00 08.35 Beslutande Övriga deltagare Dan Avdic Karlsson (V), ordförande, Arboga Gunilla A.Aurusell (S),vice

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Byggnadsförvaltningen kl 15.00

Byggnadsförvaltningen kl 15.00 1 Plats och tid, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2016-06-16 Plats och tid ande Övriga deltagare Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 Dan Avdic Karlsson (V), ordförande,

Läs mer

AL AW X X BESLUT Datum 2013-09-11 Beteckning 577-4760-2012 Sida 1/5 Dossnummer 0617-173 0617-64-150660 Elisabeth Johansson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Förorenade områden 036-39 54 26 Pelly Industri

Läs mer