Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej :e vice ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande"

Transkript

1 sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ledamot Berth Karlsson (S) ledamot Matti Wahlström (V) 2:e vice ordförande Gunilla C Johansson (M) ej :e vice ordförande Hans Glawing (M) ledamot Magnus Larsson (C), ledamot Mathias Karlsson (FP) ledamot Bert Nord (M) ersätter Gunilla C Johansson Solweig Weber (FP) ersätter Mathias Karlsson Berit Sjöö (KD) ersätter Magnus Larsson Icke tjänstgörande ersättare Helen Hammarqvist (MP), Frida Bergvall (S), Fredrik Jonasson (V), Bert Nord (M), Berit Sjöö (KD) och Solweig Weber (FP) Övriga deltagande Miljö- och byggchef Kerstin Åbinger, kart- och planchef Leif Carlsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör Marie Lindström (delvis), miljö- och hälsoskyddsinspektör Ann-Christin Olofsson (delvis), planarkitekt Ida Aronsson (delvis), plansamordnare Pär Hansson (delvis), stadsarkitekt Kent Svensson (delvis) samt miljö- och hälsoskyddsinspektör Håkan Lönnbom Paragrafer Justering Underskrifter Sekreterare Håkan Lönnbom Ordförande Stefan Windh Justerande Lars Wingerup Bevis Justeringar har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla vid Stadshuset. Organ Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadskontorets arkiv Datum för anslagets nedtagande Underskrift

2 sida 2 SBN0200/12 Dnr B Anmälan av extra ärenden och ändringar i ärendelistan Sekreteraren föreslår att en punkt med ansökan från tekniska kontoret om strandskyddsdispens på fastigheten XX samt en informationspunkt om Svenska Kraftnäts 400 kv-ledning mellan Ekhyddan och Bankeryd förs upp på ärendelistan. Lars Wingerup (S) önskar ställa fråga om två tillsynsärenden; om en förfallen bostadsbyggnad i XX och om den före detta rävfarmen i XX. Mathias Karlsson (FP) önskar information om arbetet med planeringen för utbyggnad av cykelväg till Figeholm. s beslut godkänner de föreslagna ändringarna i ärendelistan.

3 sida 3 Oskarshamns kommun Box Oskarshamn SBN0201/12 Dnr B ( ) Anmälan om mellanlagring av avfall inom hamnområdet, Oskarshamn 3:1 Bakgrund Oskarshamns kommun har i miljömålsdom daterad fått tillstånd enligt miljöbalken till invallning och utfyllnad av ett mindre vattenområde invid oljehamnen i yttre hamnbassängen. Muddringsverksamheten ingår i samma dom. Inför utfyllnaden med sprängsten skall det övre cm tjocka sedimentlagret muddras upp och mellanlagras inför borttransport och omhändertagande. Ärendet Oskarshamns kommun, organisationsnummer , anmäler enligt SNI-kod 90.40C, att få mellanlagra cirka ton avfall. I tjänsteskrivelse daterad , SBN0201/12 bilaga 1, redovisas bakgrund, ärendet, samhällsbyggnadskontorets bedömning och förslag till beslut. Avfallet består av muddrade sedimentmassor med lågt föroreningsinnehåll och mellanlagring ska ske inför borttransport och omhändertagande. Muddermassorna klassas som icke farligt avfall. Anmälan inkom till samhällsbyggnadskontoret den 1 oktober Muddringen ska ske på det område där sprängstensvallen ska anläggas. Mellanlagringen av avfallet kommer att ske inom hamnens verksamhetsområde inom fastigheten Oskarshamn 3:1. Avfallet placeras på en yta som delvis är fylld med förorenade sediment som stabiliseras i ett pilotförsök. Om det är möjligt ska de mellanlagrade massorna användas i utfyllnadsområdet.

4 sida 4 forts. SBN0201/12 Verksamhetsutövarens bedömning och försiktighetsåtgärder Genom att mellanlagra avfallet skapas möjlighet att ytterligare utreda vilka återvinnings- och bortskaffningsalternativ som är lämpligast ur såväl miljö- och resurssynpunkt som ekonomisk synpunkt. Halterna i avfallet understiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM, (mindre känslig markanvändning). Av laktest framgår att ingen utlakning sker av föroreningar till omgivningen förutom klorid. Spridning av klorid till det bräckta vattnet i hamnbassängen är ofarligt. För att begränsa spridning av partiklar/föroreningar till omgivningen vidtas följande försiktighetsmått: Avfallet isoleras från omgivande massor med geotextil som underlättar framtida urgrävning inför borttransport. Geotextil förhindrar också partikelspridning från muddermassorna. Avfallet läggs under markytan men ovanför grundvattenytan vilket hindrar erosion och bidrar till effektiv partikelavskiljning. Mellanlagret hägnas in temporärt under drifttiden. Samhällsbyggnadskontorets bedömning Samhällsbyggnadskontoret, miljö- och byggavdelningen bedömer att åtgärden är anmälningspliktig enligt förordningen (1999:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, enligt SNI-kod Lokaliseringen är i nära anslutning till den plats där avfallet uppkommer. Mellanlagring av avfall som läcker klorid till en marin miljö med bräckt vatten, bedöms inte medföra någon olägenhet för omgivningen. En mellanlagring i en miljö som inte är i anslutning till havet skulle få mer negativ påverkan än denna plats som kan påverkas av omgivande vattenstånd. Ett av syftena med mellanlagringen är att muddermassornas torrsubstans ska öka genom avdunstning. Eftersom mellanlagret ligger under marknivå finns det risk för att omgivande avrinnande vatten kan belasta mellanlagret, om närliggande ytor inte utformas så att tillrinningen av dagvatten förhindras. Detta medför att ytavrinningen från omkringliggande ytor ska avledas så att de inte belastar mellanlagret och motverkar volymminskningen.

5 sida 5 forts. SBN0201/12 Enligt avfallshierarkin ska avfall i första hand återanvändas, därefter återvinnas och i sista hand deponeras. Naturvårdsverket har tagit fram handboken Återvinning av avfall i anläggningsarbeten som bland annat beskriver maximala föroreningsnivåer i avfallsmassor för fri användning i samhället för att uppnå god hushållning av resurser och miljömålet giftfri miljö. Verksamheten har för avsikt med mellanlagringen att undersöka dessa möjligheter inför slutlig åtgärd. Skyldigheten att bedriva kontroll av verksamheten följer av 26 kap 19 miljöbalken samt är en förutsättning för att verksamhetsutövaren ska uppfylla de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. Av kontrollprogrammet ska det framgå vilka mätningar, inspektioner med mera som ska utföras för att kontrollera verksamheten. Förslagsvis bör den bland annat omfatta moment som identifierar eventuell partikelspridning, påverkan på underliggande stabiliserade massor samt visuell kontroll av förekomst av oljehaltiga massor som vid behov kompletteras med analys. Åtgärden bedöms inte medföra olägenhet för omgivningen om den utförs enligt anmälan och föreslagna försiktighetsmått vidtas. Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Samhällsbyggnadskontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden godtar anmälan samt förelägger Oskarshamns kommun att vidta ett antal försiktighetsmått, vilka anges i tjänsteskrivelsen, SBN0201/12 bilaga 1. Under sammanträdet kompletterar handläggarna för ärendet med ett förtydligande om innebörden av miljömålsdom och som föreslås ingå i samhällsbyggnadsnämndens beslut. s arbetsutskotts beslut s arbetsutskott föreslår nämnden besluta i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. Kommunicering Samhällsbyggnadskontoret kommunicerade förslaget med verksamhetsutövaren Verksamhetsutövaren lämnade önskemål om förtydligande av punkt 1 i förslaget till beslut, vilket har tillgodosetts i nämndens beslut.

6 sida 6 forts. SBN0201/12 s beslut godtar anmälan samt förelägger med stöd av 26 kap 9 samt 2 kap 3, 5, 7 miljöbalken Oskarshamns kommun att vid bedrivande av anmäld verksamhet på fastigheten Oskarshamn 3:1 vidta följande försiktighetsmått: 1. Åtgärden ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med de handlingar och övriga uppgifter som lämnats till samhällsbyggnadskontoret i samband med anmälan enligt miljöbalken och även i överensstämmelse med dom för verksamheten. 2. Anläggningen ska bedrivas så att störning i form av lukt, buller, damning, spridning av material och föroreningar inte sker till omgivningen. Om olägenheter trots det uppkommer skall motverkande åtgärder snarast vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten. 3. Omkringliggande ytor utformas så att ytavrinningen från dessa inte belastar det planerade mellanlagret. 4. Skyddsåtgärder ska vidtas så att störningar för miljön i övrigt förebyggs. Förslag på kontrollprogram inlämnas till tillsynsmyndigheten inom 1 månad efter det att verksamhetsutövaren tagit del av beslutet. Med stöd av 26 kap 26 miljöbalken gäller detta beslut omedelbart även om det överklagas. Information Verksamheten omfattas av förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll och ska bedrivas anpassad till verksamheten. Hänsynsreglerna i 2 kapitlet miljöbalken skall alltid uppfyllas. Dessa är bevisbörderegeln, kunskapskravet, försiktighetsprincipen, principen om bästa möjliga teknik, lokaliseringsprincipen, hushållningsprincipen, kretsloppsprincipen och produktvalsprincipen (utbytesregeln). Eventuell uppkommen deponirest ska genomgå grundläggande karaktärisering innan den lämnas till deponi för bortskaffning i enlighet med mottagningskriterierna i NFS 2004:10.

7 sida 7 forts. SBN0201/12 kan komma att meddela ändringar av detta beslut om det från hälso- eller miljösynpunkt kan anses motiverat. Förändringar i verksamheten som kan innebära påverkan på miljön ska enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anmälas till samhällsbyggnadsnämnden. Meddelat beslut befriar inte verksamhetsutövaren från skyldigheten att iaktta vad som i annan författning eller lagstiftning föreskrivs i fråga om den åtgärd som avses med beslutet. Hur man överklagar, se bilaga. Avgift För handläggning av ärendet uttas en avgift som fastställts av kommunfullmäktige den 24 november 2008, KF 185/08. Avgiften är för närvarande kronor. Därefter kommer årlig avgift att tas ut enligt gällande taxa. Faktura skickas separat. Övrigt Verksamheten fick igångsättningsbeslut Gunilla C Johansson deltog ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

8 sida 8 Länsstyrelsen Kalmar län Kalmar SBN0202/12 Dnr B ( ) Yttrande till länsstyrelsen om ansökan om tillstånd för hamnverksamhet och anläggande av färjeterminal, Oskarshamn 3:1 och 3:18, Kolberga 2:4 samt Verkstaden 18 Ärendet Länsstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden tillfälle att yttra sig om tillstånd enligt miljöbalken för Oskarshamns Hamn AB. Begäran inkom från länsstyrelsen till samhällsbyggnadskontoret den 15 oktober har fått förlängd remisstid till den 3 december I tjänsteskrivelse reviderad redogör samhällsbyggnadskontoret bland annat för ärendet, verksamheternas omfattning, bolagets förslag till villkor, verksamheternas omgivningspåverkan, samhällsbyggnadskontorets bedömning och förslag till yttrande, SBN0202/12 bilaga 1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande Samhällsbyggnadskontoret föreslår i den reviderade tjänsteskrivelsen ( SBN0202/12 bilaga 1) samt i kompletterande tjänsteskrivelse daterad ( SBN0202/12 bilaga 2) att samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker Oskarshamns Hamn AB:s ansökan om att bedriva hamnverksamhet inom fastigheten Oskarshamn 3:1 enligt ansökan om tillståndet förenas med ett antal villkor. Förslagen till villkor är uppdelade i villkor för huvudverksamheten (den traditionella hamnverksamheten) och i villkor för anläggningsverksamheten (anläggandet av en ny färjeterminal).

9 sida 9 forts. SBN0202/12 s beslut tillstyrker med följande kompletteringar Oskarshamns Hamn AB:s ansökan om att bedriva hamnverksamhet inom fastigheten Oskarshamn 3:1 och 3:18 samt Kolberga 2:4 enligt bolagets ansökan och yrkanden inklusive de 15 villkor bolaget föreslagit för att begränsa verksamhetens verkningar: Villkor för huvudverksamheten Tillståndet för huvudverksamheten föreslås kompletteras med nedanstående villkor: - Innan några schakt- och markarbeten vidtas inom hamnverksamhetens ytor ska markundersökning ske för att identifiera eventuell föroreningsförekomst i marken i syfte att motverka risken för spridning av eventuella föroreningar. - Utanför de områden som sanerats inom fastigheten Verkstaden 18 ska en saneringsanmälan inlämnas till tillsynsmyndigheten om ytterligare schakt- och markarbeten efter anläggningsfasen behövs. Utredningsvillkor Med anledning av att bolagets påbörjade utredningsarbete avseende dagvattenpåverkan från verksamhetsområdena inte är färdigutrett och slutfört, ska frågan sättas under prövotid för att rätt skyddsåtgärder ska kunna vidtas. Bolaget föreslås utreda ansvarsfrågan avseende befintliga oljeavskiljare inom hamnens verksamhetsområde. tillstyrker att bolagets yrkande om verkställighetsförordnande erhålls för huvudverksamheten. Villkor för anläggningsverksamheten tillstyrker Oskarshamns Hamn AB:s ansökan om att anlägga färjeterminal inom Verkstaden 18 med flera fastigheter enligt bolagets ansökan och yrkanden inklusive de villkor bolaget föreslagit för att begränsa verksamhetens verkningar, med följande kompletteringar av villkor för byggtillståndet: - För rätt klassning av om förorenade massor utgör farligt avfall, ska avfallsförordningens bilaga 1 användas för sammanvägning av de olika föroreningarnas halter och egenskaper.

10 sida 10 forts. SBN0202/12 - Omflyttning av massor bör inte ske på sådant sätt att mer förorenade massor läggs på områden som är mindre förorenade. Flyttning ska ske mellan ytor med likartad beskaffenhet av förorenade massor, detta för att inte påverka och öka framtida eventuella saneringsbehov inom fastigheten. - Inga föroreningar ska tillåtas att byggas in, mark ska med andra ord vara sanerad under samtliga ej flyttbara byggnader för att inte försvåra framtida möjligheter till sanering inom fastigheten Verkstaden Krav bör ställas på funktion för filter/avskiljare som används för rening av förorenat schaktvatten som avleds till hamnen efter behandling. - Slutredovisning av anläggningsarbete ska göras för att underlätta framtida markarbeten eller sanering av området. Övrigt Med stöd av 26 kap 15 miljöbalken bör beslutet sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. tillstyrker att bolagets yrkande om verkställighetsförordnande erhålls för anläggningsverksamheten. Gunilla C Johansson deltog ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

11 sida 11 Socialdepartementet Fredsgatan Stockholm SBN0203/12 Dnr B Yttrande över förslag till ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) samt byggförordningen (2011:338) Ärendet Regeringskansliet inbjuder Oskarshamns kommun att lämna synpunkter på förslag till ändringar i plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen. Remissvaret skall vara Socialdepartementet tillhanda senast den 7 december I tjänsteskrivelse daterad , SBN0203/12 bilaga 1, redovisar samhällsbyggnadskontoret sin bedömning och ger förslag till beslut. Samhällsbyggnadskontorets bedömning Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker de föreslagna förändringarna i plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen. Det är en välbehövlig översyn, särskilt som byggsanktionsavgifterna i vissa fall inte stått i rimlig proportion till de överträdelser som gjorts och i vissa fall inte kunnat dömas ut eftersom lagstöd saknats. I förslaget har ett antal nya paragrafer tillförts, vilket förbättrar tydligheten. Möjlighet till nedsättning av byggsanktionsavgifter som inte är rimliga i förhållande till överträdelsen införs. I plan- och byggförordningen kompletteras sanktionsarea med öppenarea, vilket gör det möjligt att använda sanktionsverktyget t ex för en olovligt uppförd carport. Om det i detaljplan eller områdesbestämmelser föreskrivits bygglovsbefrielse för byggnader framgår det nu att anmälan krävs i dessa fall. Det är positivt att sanktionsavgiften i fortsättningen kopplas till huruvida lov erhålls och inte att lov sökts. Nivåerna på avgifterna har justerats.

12 sida 12 forts. SBN0203/12 Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Samhällsbyggnadskontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker de föreslagna ändringarna i plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen med ett antal synpunkter vilka framgår av upprättad tjänsteskrivelse, SBN0203/12 bilaga 1. s beslut tillstyrker de föreslagna ändringarna i plan- och bygglagen (2010:900) samt plan- och byggförordningen (2011:338) med följande synpunkter: Av 6 kap 3 plan- och byggförordningen framgår att det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar. Stora digitala skyltar kan ha beviljats lov för tillfällig åtgärd. När dessa lov löper ut ska skylten tas bort. Om detta inte sker frivilligt utan kräver ingripande i form av föreläggande kopplat till vite med åtföljande överklagandeprocess kommer skylten att under den administrativa processen kunna fortsätta att utnyttjas för digital reklam. Ett sådant utnyttjande under tiden skylten saknar lov borde kunna resultera i en byggsanktionsavgift även att ett föreläggande om borttagande förenas med vite. I 9 kap 7 plan- och byggförordningen regleras byggsanktionsavgifter för att utan bygglov göra tillbyggnader. I punkt 3 anges för en byggnad som är högst 15 kvm, 0,125 prisbasbelopp med tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvm av tillbyggnadens sanktionsarea. Det finns en otydlighet om det är den ursprungliga byggnadens storlek som utgör grund för beräkning av byggsanktionsavgiften. Exempel: En transformatorstation om 7 kvm byggs till med 10 kvm, vilket innebär att byggnaden blir 17 kvm. Ett förtydligande behövs att det är byggnadens ursprungliga yta som utgör grund för beräkningen av byggsanktionsavgiften. I 9 kap 12 pkt 2 plan- och byggförordningen föreslås en byggsanktionsavgift om 2,5 prisbasbelopp för fall som avses i 6 kap 2, vilket avser upplag och materialgårdar. Med upplag kan även enligt utvecklad praxis avses deponier, vilket skulle kunna medföra behov av olika nivåer på byggsanktionsavgiften för ett mindre upplag och en större deponi. Byggsanktionsavgift bör kunna tas ut vid underlåtenhet att inkomma med protokoll avseende obligatorisk ventilationskontroll.

13 sida 13 Samhällsbyggnadskontoret SBN0204/12 Dnr B Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m fl fastigheter, Figeholm samrådsbeslut etapp II Ärendet Samhällsbyggnadskontoret fick ( SBN0285/10) i uppdrag att upprätta ny detaljplan för rubricerat område. I tjänsteskrivelse daterad , SBN0204/12 bilaga 1, redovisar samhällsbyggnadskontoret ärendet, kontorets bedömning och förslag till beslut. Detaljplanen syftar till att möjliggöra genomförandet av etapp II av fritidsanläggningen The Circle Resort. Planen syftar till att utveckla möjligheterna till ytterligare satsningar på fritid, turism och rekreation i Figeholm och Oskarshamns kommun. Planens målsättning är att säkerställa allmänna intressen och minimera påverkan på naturen. Initiering av ny teknik med ekologiska förtecken skall skapa ett fritidsområde som bygger på ett modernt och globalt miljöparadigm. Ambitionen med The Circle Resort är att öka tillgängligheten till naturen för människor och visa hur samhället vi lever i idag ska kunna utvecklas i samklang med naturen och miljön. Genomförandet av planen kommer att leda till ökad utveckling av det lokala näringslivet och skapa nya arbetstillfällen. Detaljplanen kommer att handläggas med normalt planförfarande. Samhällsbyggnadskontorets bedömning Samhällsbyggnadskontoret har gjort en behovsbedömning med tillhörande checklista för att undersöka om planen innebär betydande miljöpåverkan. Enligt denna bedöms detaljplanens genomförande kunna medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats.

14 sida 14 forts. SBN0204/12 Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Samhällsbyggnadskontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen får sändas ut på samråd. s arbetsutskotts beslut s arbetsutskott föreslår nämnden besluta i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. s beslut beslutar att Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m fl fastigheter, Figeholm får sändas ut på samråd.

15 sida 15 XX SBN0205/12 Dnr B Förhandsbesked för ändrad användning av lokal till lägenhet Ärendet Förhandsbesked har begärts om det är möjligt att bygga om en tidigare butikslokal till lägenhet. Lokalen ligger på bottenvåningen i den västra delen av ett flerbostadshus som ligger i kvarteret XX, med infart via Hantverksgatan. Lokalens yta är cirka 100 kvm och innehåller två mindre butikslokaler samt lager och två toaletter. Lokalen nås via trappa från befintligt trapphus samt är tillgänglig från markplanet via butiksingångarna vid flerbostadshusets västra gavel. Gällande detaljplan från 1952 anger bostadsändamål. Samhällsbyggnadskontorets bedömning Lokalen har förutsättningar att kunna ändras till bostad. Takhöjden är 2,7 m och fönsterplaceringen medger bra dagsljusinsläpp. I övrigt behöver lokalens planlösning bearbetas. Förslaget ska redovisa kök, vardagsrum, badrum, kapprum och sovrum som är tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga. Skydd mot buller och brand, samt ventilation och energihushållning ska också utredas. Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Samhällsbyggnadskontoret föreslår att positivt förhandsbesked lämnas till ändring av tidigare butikslokal till bostad med villkoren att bostaden ska uppfylla plan- och bygglagens egenskapskrav i enlighet med 8 kap 4.

16 sida 16 forts. SBN0205/12 s arbetsutskotts beslut s arbetsutskott föreslår nämnden besluta i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. s beslut Positivt förhandsbesked lämnas till ändring av tidigare butikslokal till bostad med villkoren att bostaden ska uppfylla plan- och bygglagens egenskapskrav i enlighet med 8 kap 4. Övriga upplysningar Förhandsbeskedet innebär inte att byggnationen får påbörjas. Giltighetstid: Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte har sökts inom två år från beslutsdatum. Detta beslut kan överklagas, se bilaga. Handläggningsavgift Förhandsbesked 4 400:- Kungörelse 260:- Handläggningsavgift, totalt: 4 660:- Avgiften är beräknad enligt fastställd taxa och faktureras separat. Sändlista Meddelande om kungörelse skickas till ägarna av fastigheterna XX.

17 sida 17 Kommunstyrelsen SBN0206/12 Dnr B Tidplan för samhällsbyggnadsnämndens och dess arbetsutskotts sammanträden under 2013 Ärendet Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till tidplan för samhällsbyggnadsnämndens och dess arbetsutskotts sammanträden under Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Samhällsbyggnadskontoret föreslår att nämnden fastställer nedanstående förslag till tidplan för Förslaget innebär en flytt av sammanträdesdagarna till tisdagar (augusti undantaget). SBN-AU SBN 29 januari 12 februari 26 februari 12 mars 26 mars 9 april 30 april 14 maj 28 maj 11 juni 13 augusti (presidiet) 15 augusti 27 augusti 10 september 24 september 8 oktober 29 oktober 12 november 26 november 10 december

18 sida 18 forts. SBN0206/12 s arbetsutskotts beslut s arbetsutskott föreslår nämnden besluta i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. s överläggningar Gunilla C Johansson (M) förslår att arbetsutskottet har kvar onsdagar som sammanträdesdag med undantag för sammanträdet den 30 april, en tisdag. Efter framställda propositioner finner ordföranden att nämnden beslutar enligt Gunilla C Johanssons förslag. s beslut fastställer nedanstående förslag till tidplan för samhällsbyggnadsnämndens och dess arbetsutskotts sammanträden under 2013: SBN-AU SBN 30 januari 12 februari 27 februari 12 mars 27 mars 9 april 30 april 14 maj 29 maj 11 juni 13 augusti (presidiet) 15 augusti 28 augusti 10 september 25 september 8 oktober 30 oktober 12 november 27 november 10 december

19 sida 19 SBN0207/12 Dnr B Uppföljning av tillsynsplan för miljö- och livsmedelsverksamheten 2012, kvartal 3 Ärendet har den 14 december, SBN0254/11 godkänt plan för uppföljning av verksamheten inom områdena miljö, hälsoskydd, livsmedel, receptfria läkemedel m fl under år Uppföljning sker efter varje kvartal. Uppföljning för kvartal 3/12 överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden, SBN0207/12 bilaga 1. Information om verksamheten Sammanlagt har 233 inspektioner/tillsynsbesök genomförts under tredje kvartalet. Av dessa är 150 planerade inspektioner. Tillsynen av B-verksamheter planeras genomföras enligt plan under året. När det gäller C-verksamheterna ligger tillsynen efter i förhållande till plan. Två tillsynsbesök har på verksamhetsutövarnas initiativ fått flyttas till kvartal 4. Om inget oförutsett inträffar är avsikten att 16 tillsynsbesök ska genomföras på C-verksamheter under kvartal 4, vilket innebär att 26 av 29 objekt kommer att besökas under året. Tillsynen av U-objekt kommer inte att klaras av enligt plan, eftersom tillsyn av 9 objekt inte hunnits med under de tre första kvartalen. Lantbrukstillsynen har genomförts enligt plan.

20 sida 20 forts. SBN0207/12 Den kraftiga nederbörden under sommaren medförde behov av extra badvattenprovtagning. Totalt antal provtagningstillfällen uppgår till 82 stycken mot planerat 72. När det gäller hälsoskyddstillsynen har viss omplanering av verksamheten skett på grund av personalbyte och 30 inspektioner har genomförts mot planerat 21. Inom livsmedelsområdet har 45 kontroller genomförts mot planerade 39 under kvartalet, trots sjukfrånvaro. Ambitionen är att planen ska följas. Det har inkommit tre anmälningar om matförgiftningar under kvartalet. Den planerade tillsynen av försäljning av receptfria läkemedel, folköl och tobak följer plan. En verksamhet har tillkommit. Den händelsestyrda verksamheten har resulterat i 80 tillsyner under kvartal 3. Totalt under årets första tre kvartal har 275 sådana övriga inspektioner genomförts, vilket ska jämföras med att det under hela året 2011 totalt genomfördes 235 övriga inspektioner. Två klagomål har noterats i diariet under kvartal 3. Sammanlagt har 632 tillsynsaktiviteter genomförts under de tre första kvartalen. Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Samhällsbyggnadskontoret föreslår att nämnden godkänner redovisningen och lägger ärendet till handlingarna. s arbetsutskotts beslut s arbetsutskott föreslår nämnden besluta i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. s överläggningar Under sammanträdet framför miljö- och byggchefen att en väl genomarbetad behovsutredning och tillsynsplan för miljö- och livsmedelstillsyn inte kan bli klar till nästa sammanträde. Ordförande Stefan Windh (S) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att behovsutredningen och tillsynsplanen för 2013 behandlas vid nämndens sammanträde i februari. Efter framställda propositioner finner ordföranden att nämnden beslutar enligt eget förslag.

21 sida 21 forts. SBN0207/12 s beslut godkänner redovisningen och lägger ärendet till handlingarna samt gör tillägget att Behovsutredning för 2013 och Tillsynsplan för 2013 för miljö- och livsmedelstillsyn behandlas vid nämndens sammanträde i februari.

22 sida 22 SBN0208/12 Dnr B Uppföljning av byggverksamheten enligt internkontrollplan 2012 Miljö- och byggchefen redovisar en uppföljning av byggverksamheten för perioden 1 januari till 30 oktober 2012 i enlighet med beslut i internkontrollplan Under perioden har 204 ärenden skickats ut. 22 ärenden hade mer än tio veckors handläggningstid. Sex kompletta ärenden som inte fått något beslut väntar och kommer få en handläggningstid över 10 veckor. s beslut godkänner redovisningen.

23 sida 23 SBN0209/12 Dnr B Fråga om förfallet bostadshus i XX och om före detta rävfarmen i XX Lars Wingerup (S) frågar hur hanteringen av två ärenden som tidigare tagits upp under nämndens sammanträden fortlöper. Det gäller dels ett förfallet bostadshus i XX och dels den före detta rävfarmen i XX. Miljö- och byggchefen informerar nämnden om att tillsynsärendet för ladan i XX ligger bland de ärenden som kontoret uppdragit åt en extern konsult att handlägga. När det gäller rävfarmen i XX hade fastighetsägaren vid den senaste inspektionen vidtagit de åtgärder som förelagts honom och ärendet avslutades. Om någon av de kvarvarande byggnaderna har förfallit kommer kontoret att öppna ett nytt tillsynsärende. s beslut Informationen föranleder ingen åtgärd av samhällsbyggnadsnämnden.

24 sida 24 Samhällsbyggnadskontoret SBN0210/12 Dnr B Fråga om cykelväg mellan Oskarshamn och Figeholm Mathias Karlsson (FP) frågar vem som har ansvaret för planeringen för att få till stånd en cykelväg mellan Oskarshamn och Figeholm. Kart- och planchefen informerar nämnden om att uppdraget kommer från kommunstyrelsen via kommundirektören. Ansvaret för ärendet ligger hos kommunstyrelsen för närvarande. s överläggningar Ordförande Stefan Windh (S) yrkar att samhällsbyggnadskontoret återkommer med en redovisning av ärendet till nästa sammanträde. s beslut ger kontoret i uppdrag att vid sammanträdet i december redovisa hur planeringen för cykelvägen mellan Oskarshamn och Figeholm framskrider.

25 sida 25 SBN0211/12 Dnr B Redovisning av ekonomisk uppföljning Samhällsbyggnadskontoret har via handlingarna informerat samhällsbyggnadsnämnden om den ekonomiska månadsuppföljningen för perioden 1 januari-31 oktober 2012, SBN0211/12 bilaga 1. Av handlingarna framgår att antalet bygglovsansökningar var betydligt lägre än beräknat under årets första sju månader. Detta kompenseras dock av att det finns ett antal större byggnader bland ansökningarna. Bostadsanpassningsbidragen var länge ett orosmoment men där ser det ut som om samhällsbyggnadsnämnden klarar sig inom budget. s beslut godkänner redovisningen.

26 sida 26 SBN0212/12 Dnr B Personal Kart- och planchefen informerar om att den utannonserade tjänsten som mätningsingenjör är tillsatt. Tillträde sker den 1 december. s beslut Informationen föranleder ingen åtgärd av samhällsbyggnadsnämnden.

27 sida 27 SBN0213/12 Dnr B Information om dom från Mark- och miljödomstolen, bygglov för brygga, fastigheten XX har via utskickade handlingar informerats om dom från mark- och miljödomstolen som berör ett beslut om en brygga på Marsö. Beslutet har fattats på delegation av stadsarkitekten. Överklagandet har gällt måtten på en ny brygga som ersatt en äldre. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet av beslutet. s beslut Informationen föranleder ingen åtgärd av samhällsbyggnadsnämnden.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Samhällsbyggnadsnämnden 2011-06-22. Fredrik Jonasson (V) 138-140 ersättare för Matti Wahlström (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Samhällsbyggnadsnämnden 2011-06-22. Fredrik Jonasson (V) 138-140 ersättare för Matti Wahlström (V) Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 13.20 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ledamot Berth Karlsson (S) ledamot

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-05-14. Hans Hedström Lena Andersson. miljö- och hälsoskyddsinspektör BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-05-14. Hans Hedström Lena Andersson. miljö- och hälsoskyddsinspektör BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.40 Beslutande Catharina Fredriksson Torbritt Bökman Berit Karlsson Birgitta Luoto Arne Algothsson Jan Widegren Bo Höglander

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:18 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S) Tillsynsnämnden 2015-04-22 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagare Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19 Malmö stad Delegationsbeslut Datum 2015-04-07 Handläggare Miljöinspektör Jens Artin Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar Direkttelefon 040-34 58 85 / 34 20 39 Industrigatan i Malmö AB Box 55938 102 16 STOCKHOLM

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Beslutande: Övriga deltagande: eringsman: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum 2014-05-28 Plats och tid Bergööhuset "Valvet" kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Kari Räihä

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet Sid 1 (5) Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar Har du frågor? Samhällsbyggnad Gävle Telefon 026-17 80 00 samhallsbyggnad@gavle.se Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskottet 2009-08-14 1-14 Plats och tid Samhällsbyggnadskansliet, Norrtull kl 08.00-12.45 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer