Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej :e vice ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande"

Transkript

1 sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ledamot Berth Karlsson (S) ledamot Matti Wahlström (V) 2:e vice ordförande Gunilla C Johansson (M) ej :e vice ordförande Hans Glawing (M) ledamot Magnus Larsson (C), ledamot Mathias Karlsson (FP) ledamot Bert Nord (M) ersätter Gunilla C Johansson Solweig Weber (FP) ersätter Mathias Karlsson Berit Sjöö (KD) ersätter Magnus Larsson Icke tjänstgörande ersättare Helen Hammarqvist (MP), Frida Bergvall (S), Fredrik Jonasson (V), Bert Nord (M), Berit Sjöö (KD) och Solweig Weber (FP) Övriga deltagande Miljö- och byggchef Kerstin Åbinger, kart- och planchef Leif Carlsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör Marie Lindström (delvis), miljö- och hälsoskyddsinspektör Ann-Christin Olofsson (delvis), planarkitekt Ida Aronsson (delvis), plansamordnare Pär Hansson (delvis), stadsarkitekt Kent Svensson (delvis) samt miljö- och hälsoskyddsinspektör Håkan Lönnbom Paragrafer Justering Underskrifter Sekreterare Håkan Lönnbom Ordförande Stefan Windh Justerande Lars Wingerup Bevis Justeringar har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla vid Stadshuset. Organ Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadskontorets arkiv Datum för anslagets nedtagande Underskrift

2 sida 2 SBN0200/12 Dnr B Anmälan av extra ärenden och ändringar i ärendelistan Sekreteraren föreslår att en punkt med ansökan från tekniska kontoret om strandskyddsdispens på fastigheten XX samt en informationspunkt om Svenska Kraftnäts 400 kv-ledning mellan Ekhyddan och Bankeryd förs upp på ärendelistan. Lars Wingerup (S) önskar ställa fråga om två tillsynsärenden; om en förfallen bostadsbyggnad i XX och om den före detta rävfarmen i XX. Mathias Karlsson (FP) önskar information om arbetet med planeringen för utbyggnad av cykelväg till Figeholm. s beslut godkänner de föreslagna ändringarna i ärendelistan.

3 sida 3 Oskarshamns kommun Box Oskarshamn SBN0201/12 Dnr B ( ) Anmälan om mellanlagring av avfall inom hamnområdet, Oskarshamn 3:1 Bakgrund Oskarshamns kommun har i miljömålsdom daterad fått tillstånd enligt miljöbalken till invallning och utfyllnad av ett mindre vattenområde invid oljehamnen i yttre hamnbassängen. Muddringsverksamheten ingår i samma dom. Inför utfyllnaden med sprängsten skall det övre cm tjocka sedimentlagret muddras upp och mellanlagras inför borttransport och omhändertagande. Ärendet Oskarshamns kommun, organisationsnummer , anmäler enligt SNI-kod 90.40C, att få mellanlagra cirka ton avfall. I tjänsteskrivelse daterad , SBN0201/12 bilaga 1, redovisas bakgrund, ärendet, samhällsbyggnadskontorets bedömning och förslag till beslut. Avfallet består av muddrade sedimentmassor med lågt föroreningsinnehåll och mellanlagring ska ske inför borttransport och omhändertagande. Muddermassorna klassas som icke farligt avfall. Anmälan inkom till samhällsbyggnadskontoret den 1 oktober Muddringen ska ske på det område där sprängstensvallen ska anläggas. Mellanlagringen av avfallet kommer att ske inom hamnens verksamhetsområde inom fastigheten Oskarshamn 3:1. Avfallet placeras på en yta som delvis är fylld med förorenade sediment som stabiliseras i ett pilotförsök. Om det är möjligt ska de mellanlagrade massorna användas i utfyllnadsområdet.

4 sida 4 forts. SBN0201/12 Verksamhetsutövarens bedömning och försiktighetsåtgärder Genom att mellanlagra avfallet skapas möjlighet att ytterligare utreda vilka återvinnings- och bortskaffningsalternativ som är lämpligast ur såväl miljö- och resurssynpunkt som ekonomisk synpunkt. Halterna i avfallet understiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM, (mindre känslig markanvändning). Av laktest framgår att ingen utlakning sker av föroreningar till omgivningen förutom klorid. Spridning av klorid till det bräckta vattnet i hamnbassängen är ofarligt. För att begränsa spridning av partiklar/föroreningar till omgivningen vidtas följande försiktighetsmått: Avfallet isoleras från omgivande massor med geotextil som underlättar framtida urgrävning inför borttransport. Geotextil förhindrar också partikelspridning från muddermassorna. Avfallet läggs under markytan men ovanför grundvattenytan vilket hindrar erosion och bidrar till effektiv partikelavskiljning. Mellanlagret hägnas in temporärt under drifttiden. Samhällsbyggnadskontorets bedömning Samhällsbyggnadskontoret, miljö- och byggavdelningen bedömer att åtgärden är anmälningspliktig enligt förordningen (1999:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, enligt SNI-kod Lokaliseringen är i nära anslutning till den plats där avfallet uppkommer. Mellanlagring av avfall som läcker klorid till en marin miljö med bräckt vatten, bedöms inte medföra någon olägenhet för omgivningen. En mellanlagring i en miljö som inte är i anslutning till havet skulle få mer negativ påverkan än denna plats som kan påverkas av omgivande vattenstånd. Ett av syftena med mellanlagringen är att muddermassornas torrsubstans ska öka genom avdunstning. Eftersom mellanlagret ligger under marknivå finns det risk för att omgivande avrinnande vatten kan belasta mellanlagret, om närliggande ytor inte utformas så att tillrinningen av dagvatten förhindras. Detta medför att ytavrinningen från omkringliggande ytor ska avledas så att de inte belastar mellanlagret och motverkar volymminskningen.

5 sida 5 forts. SBN0201/12 Enligt avfallshierarkin ska avfall i första hand återanvändas, därefter återvinnas och i sista hand deponeras. Naturvårdsverket har tagit fram handboken Återvinning av avfall i anläggningsarbeten som bland annat beskriver maximala föroreningsnivåer i avfallsmassor för fri användning i samhället för att uppnå god hushållning av resurser och miljömålet giftfri miljö. Verksamheten har för avsikt med mellanlagringen att undersöka dessa möjligheter inför slutlig åtgärd. Skyldigheten att bedriva kontroll av verksamheten följer av 26 kap 19 miljöbalken samt är en förutsättning för att verksamhetsutövaren ska uppfylla de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. Av kontrollprogrammet ska det framgå vilka mätningar, inspektioner med mera som ska utföras för att kontrollera verksamheten. Förslagsvis bör den bland annat omfatta moment som identifierar eventuell partikelspridning, påverkan på underliggande stabiliserade massor samt visuell kontroll av förekomst av oljehaltiga massor som vid behov kompletteras med analys. Åtgärden bedöms inte medföra olägenhet för omgivningen om den utförs enligt anmälan och föreslagna försiktighetsmått vidtas. Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Samhällsbyggnadskontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden godtar anmälan samt förelägger Oskarshamns kommun att vidta ett antal försiktighetsmått, vilka anges i tjänsteskrivelsen, SBN0201/12 bilaga 1. Under sammanträdet kompletterar handläggarna för ärendet med ett förtydligande om innebörden av miljömålsdom och som föreslås ingå i samhällsbyggnadsnämndens beslut. s arbetsutskotts beslut s arbetsutskott föreslår nämnden besluta i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. Kommunicering Samhällsbyggnadskontoret kommunicerade förslaget med verksamhetsutövaren Verksamhetsutövaren lämnade önskemål om förtydligande av punkt 1 i förslaget till beslut, vilket har tillgodosetts i nämndens beslut.

6 sida 6 forts. SBN0201/12 s beslut godtar anmälan samt förelägger med stöd av 26 kap 9 samt 2 kap 3, 5, 7 miljöbalken Oskarshamns kommun att vid bedrivande av anmäld verksamhet på fastigheten Oskarshamn 3:1 vidta följande försiktighetsmått: 1. Åtgärden ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med de handlingar och övriga uppgifter som lämnats till samhällsbyggnadskontoret i samband med anmälan enligt miljöbalken och även i överensstämmelse med dom för verksamheten. 2. Anläggningen ska bedrivas så att störning i form av lukt, buller, damning, spridning av material och föroreningar inte sker till omgivningen. Om olägenheter trots det uppkommer skall motverkande åtgärder snarast vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten. 3. Omkringliggande ytor utformas så att ytavrinningen från dessa inte belastar det planerade mellanlagret. 4. Skyddsåtgärder ska vidtas så att störningar för miljön i övrigt förebyggs. Förslag på kontrollprogram inlämnas till tillsynsmyndigheten inom 1 månad efter det att verksamhetsutövaren tagit del av beslutet. Med stöd av 26 kap 26 miljöbalken gäller detta beslut omedelbart även om det överklagas. Information Verksamheten omfattas av förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll och ska bedrivas anpassad till verksamheten. Hänsynsreglerna i 2 kapitlet miljöbalken skall alltid uppfyllas. Dessa är bevisbörderegeln, kunskapskravet, försiktighetsprincipen, principen om bästa möjliga teknik, lokaliseringsprincipen, hushållningsprincipen, kretsloppsprincipen och produktvalsprincipen (utbytesregeln). Eventuell uppkommen deponirest ska genomgå grundläggande karaktärisering innan den lämnas till deponi för bortskaffning i enlighet med mottagningskriterierna i NFS 2004:10.

7 sida 7 forts. SBN0201/12 kan komma att meddela ändringar av detta beslut om det från hälso- eller miljösynpunkt kan anses motiverat. Förändringar i verksamheten som kan innebära påverkan på miljön ska enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anmälas till samhällsbyggnadsnämnden. Meddelat beslut befriar inte verksamhetsutövaren från skyldigheten att iaktta vad som i annan författning eller lagstiftning föreskrivs i fråga om den åtgärd som avses med beslutet. Hur man överklagar, se bilaga. Avgift För handläggning av ärendet uttas en avgift som fastställts av kommunfullmäktige den 24 november 2008, KF 185/08. Avgiften är för närvarande kronor. Därefter kommer årlig avgift att tas ut enligt gällande taxa. Faktura skickas separat. Övrigt Verksamheten fick igångsättningsbeslut Gunilla C Johansson deltog ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

8 sida 8 Länsstyrelsen Kalmar län Kalmar SBN0202/12 Dnr B ( ) Yttrande till länsstyrelsen om ansökan om tillstånd för hamnverksamhet och anläggande av färjeterminal, Oskarshamn 3:1 och 3:18, Kolberga 2:4 samt Verkstaden 18 Ärendet Länsstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden tillfälle att yttra sig om tillstånd enligt miljöbalken för Oskarshamns Hamn AB. Begäran inkom från länsstyrelsen till samhällsbyggnadskontoret den 15 oktober har fått förlängd remisstid till den 3 december I tjänsteskrivelse reviderad redogör samhällsbyggnadskontoret bland annat för ärendet, verksamheternas omfattning, bolagets förslag till villkor, verksamheternas omgivningspåverkan, samhällsbyggnadskontorets bedömning och förslag till yttrande, SBN0202/12 bilaga 1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande Samhällsbyggnadskontoret föreslår i den reviderade tjänsteskrivelsen ( SBN0202/12 bilaga 1) samt i kompletterande tjänsteskrivelse daterad ( SBN0202/12 bilaga 2) att samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker Oskarshamns Hamn AB:s ansökan om att bedriva hamnverksamhet inom fastigheten Oskarshamn 3:1 enligt ansökan om tillståndet förenas med ett antal villkor. Förslagen till villkor är uppdelade i villkor för huvudverksamheten (den traditionella hamnverksamheten) och i villkor för anläggningsverksamheten (anläggandet av en ny färjeterminal).

9 sida 9 forts. SBN0202/12 s beslut tillstyrker med följande kompletteringar Oskarshamns Hamn AB:s ansökan om att bedriva hamnverksamhet inom fastigheten Oskarshamn 3:1 och 3:18 samt Kolberga 2:4 enligt bolagets ansökan och yrkanden inklusive de 15 villkor bolaget föreslagit för att begränsa verksamhetens verkningar: Villkor för huvudverksamheten Tillståndet för huvudverksamheten föreslås kompletteras med nedanstående villkor: - Innan några schakt- och markarbeten vidtas inom hamnverksamhetens ytor ska markundersökning ske för att identifiera eventuell föroreningsförekomst i marken i syfte att motverka risken för spridning av eventuella föroreningar. - Utanför de områden som sanerats inom fastigheten Verkstaden 18 ska en saneringsanmälan inlämnas till tillsynsmyndigheten om ytterligare schakt- och markarbeten efter anläggningsfasen behövs. Utredningsvillkor Med anledning av att bolagets påbörjade utredningsarbete avseende dagvattenpåverkan från verksamhetsområdena inte är färdigutrett och slutfört, ska frågan sättas under prövotid för att rätt skyddsåtgärder ska kunna vidtas. Bolaget föreslås utreda ansvarsfrågan avseende befintliga oljeavskiljare inom hamnens verksamhetsområde. tillstyrker att bolagets yrkande om verkställighetsförordnande erhålls för huvudverksamheten. Villkor för anläggningsverksamheten tillstyrker Oskarshamns Hamn AB:s ansökan om att anlägga färjeterminal inom Verkstaden 18 med flera fastigheter enligt bolagets ansökan och yrkanden inklusive de villkor bolaget föreslagit för att begränsa verksamhetens verkningar, med följande kompletteringar av villkor för byggtillståndet: - För rätt klassning av om förorenade massor utgör farligt avfall, ska avfallsförordningens bilaga 1 användas för sammanvägning av de olika föroreningarnas halter och egenskaper.

10 sida 10 forts. SBN0202/12 - Omflyttning av massor bör inte ske på sådant sätt att mer förorenade massor läggs på områden som är mindre förorenade. Flyttning ska ske mellan ytor med likartad beskaffenhet av förorenade massor, detta för att inte påverka och öka framtida eventuella saneringsbehov inom fastigheten. - Inga föroreningar ska tillåtas att byggas in, mark ska med andra ord vara sanerad under samtliga ej flyttbara byggnader för att inte försvåra framtida möjligheter till sanering inom fastigheten Verkstaden Krav bör ställas på funktion för filter/avskiljare som används för rening av förorenat schaktvatten som avleds till hamnen efter behandling. - Slutredovisning av anläggningsarbete ska göras för att underlätta framtida markarbeten eller sanering av området. Övrigt Med stöd av 26 kap 15 miljöbalken bör beslutet sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. tillstyrker att bolagets yrkande om verkställighetsförordnande erhålls för anläggningsverksamheten. Gunilla C Johansson deltog ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

11 sida 11 Socialdepartementet Fredsgatan Stockholm SBN0203/12 Dnr B Yttrande över förslag till ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) samt byggförordningen (2011:338) Ärendet Regeringskansliet inbjuder Oskarshamns kommun att lämna synpunkter på förslag till ändringar i plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen. Remissvaret skall vara Socialdepartementet tillhanda senast den 7 december I tjänsteskrivelse daterad , SBN0203/12 bilaga 1, redovisar samhällsbyggnadskontoret sin bedömning och ger förslag till beslut. Samhällsbyggnadskontorets bedömning Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker de föreslagna förändringarna i plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen. Det är en välbehövlig översyn, särskilt som byggsanktionsavgifterna i vissa fall inte stått i rimlig proportion till de överträdelser som gjorts och i vissa fall inte kunnat dömas ut eftersom lagstöd saknats. I förslaget har ett antal nya paragrafer tillförts, vilket förbättrar tydligheten. Möjlighet till nedsättning av byggsanktionsavgifter som inte är rimliga i förhållande till överträdelsen införs. I plan- och byggförordningen kompletteras sanktionsarea med öppenarea, vilket gör det möjligt att använda sanktionsverktyget t ex för en olovligt uppförd carport. Om det i detaljplan eller områdesbestämmelser föreskrivits bygglovsbefrielse för byggnader framgår det nu att anmälan krävs i dessa fall. Det är positivt att sanktionsavgiften i fortsättningen kopplas till huruvida lov erhålls och inte att lov sökts. Nivåerna på avgifterna har justerats.

12 sida 12 forts. SBN0203/12 Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Samhällsbyggnadskontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker de föreslagna ändringarna i plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen med ett antal synpunkter vilka framgår av upprättad tjänsteskrivelse, SBN0203/12 bilaga 1. s beslut tillstyrker de föreslagna ändringarna i plan- och bygglagen (2010:900) samt plan- och byggförordningen (2011:338) med följande synpunkter: Av 6 kap 3 plan- och byggförordningen framgår att det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar. Stora digitala skyltar kan ha beviljats lov för tillfällig åtgärd. När dessa lov löper ut ska skylten tas bort. Om detta inte sker frivilligt utan kräver ingripande i form av föreläggande kopplat till vite med åtföljande överklagandeprocess kommer skylten att under den administrativa processen kunna fortsätta att utnyttjas för digital reklam. Ett sådant utnyttjande under tiden skylten saknar lov borde kunna resultera i en byggsanktionsavgift även att ett föreläggande om borttagande förenas med vite. I 9 kap 7 plan- och byggförordningen regleras byggsanktionsavgifter för att utan bygglov göra tillbyggnader. I punkt 3 anges för en byggnad som är högst 15 kvm, 0,125 prisbasbelopp med tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvm av tillbyggnadens sanktionsarea. Det finns en otydlighet om det är den ursprungliga byggnadens storlek som utgör grund för beräkning av byggsanktionsavgiften. Exempel: En transformatorstation om 7 kvm byggs till med 10 kvm, vilket innebär att byggnaden blir 17 kvm. Ett förtydligande behövs att det är byggnadens ursprungliga yta som utgör grund för beräkningen av byggsanktionsavgiften. I 9 kap 12 pkt 2 plan- och byggförordningen föreslås en byggsanktionsavgift om 2,5 prisbasbelopp för fall som avses i 6 kap 2, vilket avser upplag och materialgårdar. Med upplag kan även enligt utvecklad praxis avses deponier, vilket skulle kunna medföra behov av olika nivåer på byggsanktionsavgiften för ett mindre upplag och en större deponi. Byggsanktionsavgift bör kunna tas ut vid underlåtenhet att inkomma med protokoll avseende obligatorisk ventilationskontroll.

13 sida 13 Samhällsbyggnadskontoret SBN0204/12 Dnr B Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m fl fastigheter, Figeholm samrådsbeslut etapp II Ärendet Samhällsbyggnadskontoret fick ( SBN0285/10) i uppdrag att upprätta ny detaljplan för rubricerat område. I tjänsteskrivelse daterad , SBN0204/12 bilaga 1, redovisar samhällsbyggnadskontoret ärendet, kontorets bedömning och förslag till beslut. Detaljplanen syftar till att möjliggöra genomförandet av etapp II av fritidsanläggningen The Circle Resort. Planen syftar till att utveckla möjligheterna till ytterligare satsningar på fritid, turism och rekreation i Figeholm och Oskarshamns kommun. Planens målsättning är att säkerställa allmänna intressen och minimera påverkan på naturen. Initiering av ny teknik med ekologiska förtecken skall skapa ett fritidsområde som bygger på ett modernt och globalt miljöparadigm. Ambitionen med The Circle Resort är att öka tillgängligheten till naturen för människor och visa hur samhället vi lever i idag ska kunna utvecklas i samklang med naturen och miljön. Genomförandet av planen kommer att leda till ökad utveckling av det lokala näringslivet och skapa nya arbetstillfällen. Detaljplanen kommer att handläggas med normalt planförfarande. Samhällsbyggnadskontorets bedömning Samhällsbyggnadskontoret har gjort en behovsbedömning med tillhörande checklista för att undersöka om planen innebär betydande miljöpåverkan. Enligt denna bedöms detaljplanens genomförande kunna medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats.

14 sida 14 forts. SBN0204/12 Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Samhällsbyggnadskontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen får sändas ut på samråd. s arbetsutskotts beslut s arbetsutskott föreslår nämnden besluta i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. s beslut beslutar att Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m fl fastigheter, Figeholm får sändas ut på samråd.

15 sida 15 XX SBN0205/12 Dnr B Förhandsbesked för ändrad användning av lokal till lägenhet Ärendet Förhandsbesked har begärts om det är möjligt att bygga om en tidigare butikslokal till lägenhet. Lokalen ligger på bottenvåningen i den västra delen av ett flerbostadshus som ligger i kvarteret XX, med infart via Hantverksgatan. Lokalens yta är cirka 100 kvm och innehåller två mindre butikslokaler samt lager och två toaletter. Lokalen nås via trappa från befintligt trapphus samt är tillgänglig från markplanet via butiksingångarna vid flerbostadshusets västra gavel. Gällande detaljplan från 1952 anger bostadsändamål. Samhällsbyggnadskontorets bedömning Lokalen har förutsättningar att kunna ändras till bostad. Takhöjden är 2,7 m och fönsterplaceringen medger bra dagsljusinsläpp. I övrigt behöver lokalens planlösning bearbetas. Förslaget ska redovisa kök, vardagsrum, badrum, kapprum och sovrum som är tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga. Skydd mot buller och brand, samt ventilation och energihushållning ska också utredas. Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Samhällsbyggnadskontoret föreslår att positivt förhandsbesked lämnas till ändring av tidigare butikslokal till bostad med villkoren att bostaden ska uppfylla plan- och bygglagens egenskapskrav i enlighet med 8 kap 4.

16 sida 16 forts. SBN0205/12 s arbetsutskotts beslut s arbetsutskott föreslår nämnden besluta i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. s beslut Positivt förhandsbesked lämnas till ändring av tidigare butikslokal till bostad med villkoren att bostaden ska uppfylla plan- och bygglagens egenskapskrav i enlighet med 8 kap 4. Övriga upplysningar Förhandsbeskedet innebär inte att byggnationen får påbörjas. Giltighetstid: Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte har sökts inom två år från beslutsdatum. Detta beslut kan överklagas, se bilaga. Handläggningsavgift Förhandsbesked 4 400:- Kungörelse 260:- Handläggningsavgift, totalt: 4 660:- Avgiften är beräknad enligt fastställd taxa och faktureras separat. Sändlista Meddelande om kungörelse skickas till ägarna av fastigheterna XX.

17 sida 17 Kommunstyrelsen SBN0206/12 Dnr B Tidplan för samhällsbyggnadsnämndens och dess arbetsutskotts sammanträden under 2013 Ärendet Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till tidplan för samhällsbyggnadsnämndens och dess arbetsutskotts sammanträden under Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Samhällsbyggnadskontoret föreslår att nämnden fastställer nedanstående förslag till tidplan för Förslaget innebär en flytt av sammanträdesdagarna till tisdagar (augusti undantaget). SBN-AU SBN 29 januari 12 februari 26 februari 12 mars 26 mars 9 april 30 april 14 maj 28 maj 11 juni 13 augusti (presidiet) 15 augusti 27 augusti 10 september 24 september 8 oktober 29 oktober 12 november 26 november 10 december

18 sida 18 forts. SBN0206/12 s arbetsutskotts beslut s arbetsutskott föreslår nämnden besluta i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. s överläggningar Gunilla C Johansson (M) förslår att arbetsutskottet har kvar onsdagar som sammanträdesdag med undantag för sammanträdet den 30 april, en tisdag. Efter framställda propositioner finner ordföranden att nämnden beslutar enligt Gunilla C Johanssons förslag. s beslut fastställer nedanstående förslag till tidplan för samhällsbyggnadsnämndens och dess arbetsutskotts sammanträden under 2013: SBN-AU SBN 30 januari 12 februari 27 februari 12 mars 27 mars 9 april 30 april 14 maj 29 maj 11 juni 13 augusti (presidiet) 15 augusti 28 augusti 10 september 25 september 8 oktober 30 oktober 12 november 27 november 10 december

19 sida 19 SBN0207/12 Dnr B Uppföljning av tillsynsplan för miljö- och livsmedelsverksamheten 2012, kvartal 3 Ärendet har den 14 december, SBN0254/11 godkänt plan för uppföljning av verksamheten inom områdena miljö, hälsoskydd, livsmedel, receptfria läkemedel m fl under år Uppföljning sker efter varje kvartal. Uppföljning för kvartal 3/12 överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden, SBN0207/12 bilaga 1. Information om verksamheten Sammanlagt har 233 inspektioner/tillsynsbesök genomförts under tredje kvartalet. Av dessa är 150 planerade inspektioner. Tillsynen av B-verksamheter planeras genomföras enligt plan under året. När det gäller C-verksamheterna ligger tillsynen efter i förhållande till plan. Två tillsynsbesök har på verksamhetsutövarnas initiativ fått flyttas till kvartal 4. Om inget oförutsett inträffar är avsikten att 16 tillsynsbesök ska genomföras på C-verksamheter under kvartal 4, vilket innebär att 26 av 29 objekt kommer att besökas under året. Tillsynen av U-objekt kommer inte att klaras av enligt plan, eftersom tillsyn av 9 objekt inte hunnits med under de tre första kvartalen. Lantbrukstillsynen har genomförts enligt plan.

20 sida 20 forts. SBN0207/12 Den kraftiga nederbörden under sommaren medförde behov av extra badvattenprovtagning. Totalt antal provtagningstillfällen uppgår till 82 stycken mot planerat 72. När det gäller hälsoskyddstillsynen har viss omplanering av verksamheten skett på grund av personalbyte och 30 inspektioner har genomförts mot planerat 21. Inom livsmedelsområdet har 45 kontroller genomförts mot planerade 39 under kvartalet, trots sjukfrånvaro. Ambitionen är att planen ska följas. Det har inkommit tre anmälningar om matförgiftningar under kvartalet. Den planerade tillsynen av försäljning av receptfria läkemedel, folköl och tobak följer plan. En verksamhet har tillkommit. Den händelsestyrda verksamheten har resulterat i 80 tillsyner under kvartal 3. Totalt under årets första tre kvartal har 275 sådana övriga inspektioner genomförts, vilket ska jämföras med att det under hela året 2011 totalt genomfördes 235 övriga inspektioner. Två klagomål har noterats i diariet under kvartal 3. Sammanlagt har 632 tillsynsaktiviteter genomförts under de tre första kvartalen. Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Samhällsbyggnadskontoret föreslår att nämnden godkänner redovisningen och lägger ärendet till handlingarna. s arbetsutskotts beslut s arbetsutskott föreslår nämnden besluta i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. s överläggningar Under sammanträdet framför miljö- och byggchefen att en väl genomarbetad behovsutredning och tillsynsplan för miljö- och livsmedelstillsyn inte kan bli klar till nästa sammanträde. Ordförande Stefan Windh (S) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att behovsutredningen och tillsynsplanen för 2013 behandlas vid nämndens sammanträde i februari. Efter framställda propositioner finner ordföranden att nämnden beslutar enligt eget förslag.

21 sida 21 forts. SBN0207/12 s beslut godkänner redovisningen och lägger ärendet till handlingarna samt gör tillägget att Behovsutredning för 2013 och Tillsynsplan för 2013 för miljö- och livsmedelstillsyn behandlas vid nämndens sammanträde i februari.

22 sida 22 SBN0208/12 Dnr B Uppföljning av byggverksamheten enligt internkontrollplan 2012 Miljö- och byggchefen redovisar en uppföljning av byggverksamheten för perioden 1 januari till 30 oktober 2012 i enlighet med beslut i internkontrollplan Under perioden har 204 ärenden skickats ut. 22 ärenden hade mer än tio veckors handläggningstid. Sex kompletta ärenden som inte fått något beslut väntar och kommer få en handläggningstid över 10 veckor. s beslut godkänner redovisningen.

23 sida 23 SBN0209/12 Dnr B Fråga om förfallet bostadshus i XX och om före detta rävfarmen i XX Lars Wingerup (S) frågar hur hanteringen av två ärenden som tidigare tagits upp under nämndens sammanträden fortlöper. Det gäller dels ett förfallet bostadshus i XX och dels den före detta rävfarmen i XX. Miljö- och byggchefen informerar nämnden om att tillsynsärendet för ladan i XX ligger bland de ärenden som kontoret uppdragit åt en extern konsult att handlägga. När det gäller rävfarmen i XX hade fastighetsägaren vid den senaste inspektionen vidtagit de åtgärder som förelagts honom och ärendet avslutades. Om någon av de kvarvarande byggnaderna har förfallit kommer kontoret att öppna ett nytt tillsynsärende. s beslut Informationen föranleder ingen åtgärd av samhällsbyggnadsnämnden.

24 sida 24 Samhällsbyggnadskontoret SBN0210/12 Dnr B Fråga om cykelväg mellan Oskarshamn och Figeholm Mathias Karlsson (FP) frågar vem som har ansvaret för planeringen för att få till stånd en cykelväg mellan Oskarshamn och Figeholm. Kart- och planchefen informerar nämnden om att uppdraget kommer från kommunstyrelsen via kommundirektören. Ansvaret för ärendet ligger hos kommunstyrelsen för närvarande. s överläggningar Ordförande Stefan Windh (S) yrkar att samhällsbyggnadskontoret återkommer med en redovisning av ärendet till nästa sammanträde. s beslut ger kontoret i uppdrag att vid sammanträdet i december redovisa hur planeringen för cykelvägen mellan Oskarshamn och Figeholm framskrider.

25 sida 25 SBN0211/12 Dnr B Redovisning av ekonomisk uppföljning Samhällsbyggnadskontoret har via handlingarna informerat samhällsbyggnadsnämnden om den ekonomiska månadsuppföljningen för perioden 1 januari-31 oktober 2012, SBN0211/12 bilaga 1. Av handlingarna framgår att antalet bygglovsansökningar var betydligt lägre än beräknat under årets första sju månader. Detta kompenseras dock av att det finns ett antal större byggnader bland ansökningarna. Bostadsanpassningsbidragen var länge ett orosmoment men där ser det ut som om samhällsbyggnadsnämnden klarar sig inom budget. s beslut godkänner redovisningen.

26 sida 26 SBN0212/12 Dnr B Personal Kart- och planchefen informerar om att den utannonserade tjänsten som mätningsingenjör är tillsatt. Tillträde sker den 1 december. s beslut Informationen föranleder ingen åtgärd av samhällsbyggnadsnämnden.

27 sida 27 SBN0213/12 Dnr B Information om dom från Mark- och miljödomstolen, bygglov för brygga, fastigheten XX har via utskickade handlingar informerats om dom från mark- och miljödomstolen som berör ett beslut om en brygga på Marsö. Beslutet har fattats på delegation av stadsarkitekten. Överklagandet har gällt måtten på en ny brygga som ersatt en äldre. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet av beslutet. s beslut Informationen föranleder ingen åtgärd av samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41 Miljöskyddsnämnden 28-41 OBS! Detta är en version utan personuppgifter och bilagor. För att ta del av protokollet i sin helhet, kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 6 april

Läs mer

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Miljöförvaltningen Datum 2014-02-26 Handläggare Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämndens ledamöter och ersättare Miljönämndens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plan- och miljönämnden 2011-06-21 2 40 Dnr. 2011 Budgetuppföljningsrapport Från ekonomikontoret föreligger budgetuppföljningsrapport för plan- och miljökontoret avseende perioden jan-maj 2011. Riktpunkten

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 09.00-10.45 ande Evelina Fahlesson (S), ordförande Håkan Lindh (FP), vice ordförande Börje Lindström (S) Agneta

Läs mer

DOM 2013-06-28 Stockholm

DOM 2013-06-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 2013-06-28 Stockholm Mål nr M 10715-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE 1. Naturvårdsverket

Läs mer

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C)

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 24) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen kl 15.00 17.30 Beslutande Hans Stifors (PF) ordförande Anders Westerlund (S) vice ordförande Patrik Ströbeck (M) ledamot Nils-Börje Jönsson

Läs mer

Kommunförvaltningen, 2012-08-21

Kommunförvaltningen, 2012-08-21 2012-08-14 1(30) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-08-14, kl 08.00-10.30 Beslutande B. Anders Larsson (m), tjänstgörande ersättare, 83-95, 97-106 Birger Larsson (fp), 1:a vice ordförande (ordförande

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist Plats Sal A, Kommunhuset, V Esplanaden 18, Växjö Tid Kl 15.00-16.00 Beslutande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Tobias Adersjö (MP) ordf Ann-Kristin Lindquist (S) Karl-Erik Rosén

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Exempel på tillsynsplan

Exempel på tillsynsplan Exempel på tillsynsplan Ett samarbetsprojekt mellan Jönköping, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommuner Conny Eskilsson, Eva-Lott Karlsson, Bengt Ramde, Maria Thulin och Emilia Svenningsson 2014-05-01 TILLSYNSPLAN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer