Kommunfullmäktige (29)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl (ajournering ) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson (m) Gun-Britt Ottosson (m) Margaretha Malmsjö (m) Göran Holmén (m) Bengt Classon (m) Annika G Johansson (m) Bente Johansson (m) tjg för Stefan Edvardsson (m) Per-Olof Heintz (m) Ingridh Anderén (m) Roland Andersson (c) Leif Karlsson (c) Elving Johansson (c) Kenneth Schultz (fp) Lars Afzelius (fp) tjg för Hannu Sutinen (fp) Keijo Laine (kd) Eivor Carlsson (kd) Hillevi Johannesson (s) tjg för Peter Rosholm (s) Peter Rosholm (s) Paul Orrestrand (s) Rolf Söderlund (s) Gunnel Brandt (s) Lisbeth Augustinsson (s) tjg för Barbro Orrestrand (s) Barbro Orrestrand (s) Otto Andreasson (s) Gunilla Magnusson (s) Herman Lampret (s) tjg för Lars-Erik Olsson (s) Jens Nilsson (s) tjg för Leif Arvidsson (s) Kjell Richardsson (s) Maja Rosholm (s) Barbro Ridell (v) Tomas Ridell (v) Pembe Gencoglu (mp) Fredrik Lind (sd) Övriga närvarande Ersättare David Brorsson (m) Sune Larsson (m) Nina Högström (m) Rune Kennborn (m) Lars-Åke Larsson (kd) Gun Bodén (s) Fredrik Jensen (v) Gunnel Hertzman (v)

2 Kommunfullmäktige (29) Tjänstemän Lennie Johansson, kommunchef Hanna Andersson, nämndsekreterare/utredare Personalföreträdare - Övriga Tid och plats för justering Lars Sundling, konsumentvägledare i Härryda kommun Fredag den 18 september 2009 kl , kommunkansliet Paragrafer Underskrifter Sekreterare Hanna Andersson Ordförande Gun-Britt Ottosson Justerande Kjell Richardsson Margaretha Malmsjö

3 Kommunfullmäktige (29) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift/anslaget av

4 Kommunfullmäktige (29) Ärenden 113 Anmälningsärenden 114 Information om konsumentvägledning 115 Inkommet medborgarförslag angående att byta ut ordet brukare till kund 116 Svar på medborgarförslag angående informationsskyltar om person som har namngett en väg eller plats 117 Getabrohult 1:2 förköp av fastighet 118 Risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun 119 Handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser 120 Bollebygds kommuns arkivreglemente 121 Information från kommunstyrelsen 122 Inkommen motion angående att ersätta ordet sär i namnen särskola och särgymnasier med andra ord eller beteckningar 123 Inkommen motion angående hastighetsbegränsning på väg 1757 genom Olsfors 124 Svar på motion angående en ny idrottsarena i Bollebygd 125 Svar på motion angående att nyttja föreningen Klassmorfar 126 Svar på motion angående kundval inom hemtjänsten 127 Uppföljning av fullmäktiges beslut under Begäran från Pembe Gencoglu (mp) om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen 129 Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen 130 Begäran från Madeleine Johansson (mp) om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

5 Kommunfullmäktige (29) 113 Anmälningsärenden Ansvarfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2008, protokollsutdrag regionfullmäktige , Västra Götalandsregionen. Beslut om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige 17 juni oktober 2010, Tomas Ridell (v) ny ledamot och Gunnel Hertzman (v) ny ersättare, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

6 Kommunfullmäktige (29) 114 Information om konsumentvägledning Lars Sundling, konsumentvägledare i Härryda kommun, informerar fullmäktige om konsumentvägledning. -

7 Kommunfullmäktige (29) 115 Dnr: KS 2009/311 Inkommet medborgarförslag angående att byta ut ordet brukare till kund Carl-Erik Blomqvist har inkommit med ett medborgarförslag angående att byta ut ordet brukare till kund. Han föreslår att ordet brukare byts ut mot kund för dem som använder kommunens tjänster. För ärendet aktuella handlingar Medborgarförslag, Carl-Erik Blomqvist Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till omsorgsnämnden för besvarande. Omsorgsnämnden Akten- avslut

8 Kommunfullmäktige (29) 116 Dnr: KS 2009/123 Svar på medborgarförslag angående informationsskyltar om person som har namngett en väg eller plats Kerstin Rosholm har inkommit med ett medborgarförslag angående informationsskyltar om person som har namngett en väg eller plats. Hon föreslår att det sätts upp väderbeständiga skyltar med kort information om person som har namngett en väg eller plats. Vid namnberedningens möte den 13 maj 2009 diskuterades medborgarförslaget. Namnberedningen anser att det är viktigt att dokumentera vilka historiska personer som har gett platser och vägar ett namn för att informera och uppmärksamma allmänheten. Skyltar kan sättas upp på lämpliga platser i kommunen. Namnberedningen vill gärna få i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram informationsskyltar om personer som har namngett platser och vägar. Kommunstyrelsen har yttrat sig över medborgarförslaget. Kommunstyrelsen överlåter åt namnberedningen att besluta om på vilka platser det ska sätts upp informationsskyltar om personer som har namngett platser och vägar. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige med hänvisning till ovanstående bifaller medborgarförslaget. För ärendet aktuella handlingar Svar på medborgarförslag angående informationsskyltar om person som har namngett en väg eller plats, kommunstyrelsens yttrande, Svar på medborgarförslag angående informationsskyltar om person som har namngett en väg eller plats, namnberedningens skrivelse, Medborgarförslag, Kerstin Rosholm Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget med hänvisning till ovanstående. Kerstin Rosholm Namnberedningen Akten- avslut

9 Kommunfullmäktige (29) 117 Dnr: KS 2009/315 Getabrohult 1:2 förköp av fastighet Kommunen har från Fastighets AB Bogården fått in en anmälan om förköp på fastigheten Getabrohult 1:2. Fastigheten omfattar ca 112 ha. Fastigheten ligger på ömse sidor av riksväg 40. Den norra delen av fastigheten ligger inom område som enligt kommunens översiktsplan, ÖP 2002, ska användas som verksamhetsområde. Den södra delen består främst av skogsmark. Fastigheten är belägen inom område som enligt gällande översiktsplan avses nyttjas till verksamhetsområde. Kommunen har idag brist på kommunala verksamhetstomter. Samhällsbyggnadsavdelningen har fått flera förfrågningar om tomtmark för olika verksamheter och idag finns en förfrågan om detaljplaneläggning av angränsande område till Getabrohult 1:2 för industriändamål. Marken har därför stor strategisk betydelse för kommunen. För att möjliggöra den framtida utvecklingen av Bollebygd är ett förköp motiverat. För ärendet aktuella handlingar Getabrohult 1:2 förköp av fastighet, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Getabrohult 1:2 förköp av fastighet, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Kartutdrag, Anmälan förköp från Fastighets AB Bogården, Köpekontrakt, Fastighetsregisterutdrag, Beredande organs förslag Kommunstyrelsen Yrkande Christer Johansson (m) yrkar att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra förköpet. Christer Johansson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. Ordförande ställer proposition på Christer Johanssons tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

10 Kommunfullmäktige (29) Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att utnyttja kommunens förköpsrätt och att anslå 8 miljoner kronor ur investeringsbudgeten för förköp av Getabrohult 1:2 utöver den tidigare beslutade investeringsramen. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra förköpet. Fastighets AB Bogården Markägarna till Getabrohult 1:2 Köparen till Getabrohult 1:2 Samhällsbyggnadsavdelningen Ekonomiavdelningen Akten

11 Kommunfullmäktige (29) 118 Dnr: KS 2009/119 Risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen upprätta en risk- och sårbarhetsanalys. Dokumentet ska upprättas för varje ny mandatperiod. I kommunen finns en riskhanteringsgrupp som tillsammans med säkerhetssamordnaren under 2008 har arbetat fram dokumentet. Kommunstyrelsen beslutade att skicka förslag på risk- och sårbarhetsanalys på remiss till byggnads- och miljönämnden, barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Synpunkter på förslaget ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 maj Remissvaren har sammanställts och ett nytt förslag på risk- och sårbarhetsanalys har tagits fram. För ärendet aktuella handlingar Risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Sammanställning av remissyttranden över Risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun Risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun, förslag Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige fastställer risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun i enlighet med förslag Kommunfullmäktige beslutar att risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun fastställd av kommunstyrelsen upphör att gälla.

12 Kommunfullmäktige (29) Kommunstyrelsen Byggnads- och miljönämnden Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Länsstyrelsen, enhet för skydd och säkerhet Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund Hemsidan Insidan Författningssamling Akten

13 Kommunfullmäktige (29) 119 Dnr: KS 2009/120 Handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen upprätta en handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser. I kommunen finns en riskhanteringsgrupp som tillsammans med säkerhetssamordnaren under 2008 har arbetat fram dokumentet. Kommunstyrelsen har beslutat att skicka förslag på handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser på remiss till byggnads- och miljönämnden, barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Synpunkter på förslaget ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 maj Remissvaren har sammanställts och ett nytt förslag på handlingsplan har tagits fram. För ärendet aktuella handlingar Handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Sammanställning av remissyttranden över Handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser Handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser, förslag Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige fastställer handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser i enlighet med förslag Kommunfullmäktige beslutar att handlingsprogram för skydd mot olyckor fastställt av kommunfullmäktige upphör att gälla.

14 Kommunfullmäktige (29) Kommunstyrelsen Byggnads- och miljönämnden Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Länsstyrelsen, enhet för skydd och säkerhet Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund Insidan Författningssamling Akten

15 Kommunfullmäktige (29) 120 Dnr: KS 2009/353 Bollebygds kommuns arkivreglemente Kommunfullmäktige antog ett arkivreglemente som reviderades Eftersom arkivreglementet har förändrats så mycket föreslår kommunkansliet att kommunfullmäktige på nytt antar arkivreglementet. Kommunen är skyldig att följa de lagar som gäller för hantering av allmänna handlingar. För att kommunen ska uppnå en effektiv, säker och ändamålsenlig ärende- och dokumenthantering behöver kommunen ett aktuellt och uppdaterat regelverk i form av ett arkivreglemente. Reglementet gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndighet avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala organ med självständig ställning. Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet. Kommunkansliet utgör arkivmyndighetens operativa organ och har till uppgift att vårda arkivbestånd i kommunarkivet. Kommunkansliet ska även ge råd och anvisningar till kommunens myndigheter om arkivvård och att verkställa arkivmyndighetens tillsyn på kommunens verksamheter. Det föreslagna arkivreglementet gäller för både analoga som digitala handlingar. Därför har kommunkansliet lagt till hur hanteringen av digitala handlingar ska bevaras, gallras och hållas tillgängliga för framtida eftersökningar. Kommunens verksamheter ska även samråda med kommunkansliet vid byte av och/eller införande av nya verksamhetssystem. I det nya arkivreglementet regleras även kring överlämnandet av arkiv till annan myndighet, samt regler kring samarbete mellan andra kommuner och förbund. I särskilda avtal ska kommunens arkivmyndighet komma överens om hanteringen av allmänna handlingar, samt vilken kommun som ska vara arkivmyndighet för handlingar som upprättas under samarbetet. För ärendet aktuella handlingar Bollebygds kommuns arkivreglemente, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Bollebygds kommuns arkivreglemente, förslag Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar Bollebygds kommuns arkivreglemente i enlighet med förslag

16 Kommunfullmäktige (29) Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram anvisningar till arkivreglementet. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare arkivreglemente antaget av kommunfullmäktige och reviderat upphör att gälla. Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Byggnads- och miljönämnden Valnämnden Kommunens revisorer IT-nämnden Kommunarkivarien Akten

17 Kommunfullmäktige (29) 121 Information från kommunstyrelsen Kommunstyrelsens vice ordförande Peter Rosholm (s) informerar kommunfullmäktige om att BoHäM, ett samarbete mellan kommunerna i Bollebygd, Härryda och Mark, ska inleda en områdesstudie där de tre kommunerna gränsar till varandra. Kommunstyrelsens ordförande Christer Johansson (m) informerar kommunfullmäktige om Gunnar Malms utredning om höghastighetsbanor. -

18 Kommunfullmäktige (29) 122 Dnr: KS 2009/297 Inkommen motion angående att ersätta ordet sär i namnen särskola och särgymnasier med andra ord eller beteckningar Otto Andreasson (s) har inkommit med en motion angående att ersätta ordet sär i namnen särskola och särgymnasier med andra ord eller beteckningar. Han föreslår att ordet sär i namnen särskola och särgymnasier med andra ord eller beteckningar så långt som det är praktiskt genomförbart. För ärendet aktuella handlingar Motion, Otto Andreasson (s) Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning. Barn- och utbildningsnämnden Akten

19 Kommunfullmäktige (29) 123 Dnr: KS 2009/370 Inkommen motion angående hastighetsbegränsning på väg 1757 genom Olsfors Margaretha Malmsjö (m) har inkommit med en motion angående hastighetsbegränsning på väg 1757 genom Olsfors. Hon föreslår att kommunen snarast tar kontakt med Vägverket för uppsättande av permanenta digitala skyltar med texten sakta farten. För ärendet aktuella handlingar Motion angående hastighetsbegränsningen genom Olsfors (väg 1757), Margaretha Malmsjö (m) Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen Akten

20 Kommunfullmäktige (29) 124 Dnr: KS 2009/195 Svar på motion angående en ny idrottsarena i Bollebygd Kjell Richardsson (s) och Peter Rosholm (s) har inkommit med en motion angående en ny idrottsarena i Bollebygd. De föreslår att kommunstyrelsen initierar en ändring av gällande detaljplan för Rinnaområdet för att möjliggöra en lokalisering av en idrottsarena. Kommunstyrelsen är medveten om behovet av en ny idrottsanläggning i Bollebygd och avser bjuda in idrottsföreningarna i kommunen till en dialog kring förutsättningarna för en ny anläggning. Detta kommer troligen att resultera i att en arbetsgrupp med representanter från föreningarna och samhällsbyggnadsavdelningen bildas och ges i uppdrag att studera alternativa lokaliseringar. Detaljplanen för Rinna-Getabrohult vann laga kraft För huvuddelen av planområdet anges golfbana som användning. Detaljplanens genomförandetid är fem år räknat från det datum då planen vann laga kraft. Detta innebär att genomförandetiden löper ut Under denna tid får inte planen ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares bestridande annat än om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Om detaljplanen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den skada de lider. Kommunstyrelsen har yttrat sig över motionen. Kommunstyrelsen tar i nuläget inte ställning till en ändring av gällande detaljplan för Rinna-Getabrohult i syfte att möjliggöra en idrottsanläggning inom området. Kommunstyrelsen avvaktar istället den lokaliseringsutredning för ny idrottsanläggning som samhällsbyggnadsavdelningen tillsammans med föreningarna fått i uppdrag att ta fram. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige med hänvisning till ovanstående anser att motionen är besvarad. För ärendet aktuella handlingar Svar på motion angående en ny idrottsarena i Bollebygd, kommunstyrelsens yttrande, Motion: Vi behöver en ny idrottsarena i Bollebygd!, Kjell Richardsson (s) och Peter Rosholm (s) Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige anser med hänvisning till ovanstående att motionen är besvarad.

21 Kommunfullmäktige (29) Akten- avslut

22 Kommunfullmäktige (29) 125 Dnr: KS 2008/192 Svar på motion angående att nyttja föreningen Klassmorfar Margaretha Malmsjö (m) har inkommit med en motion angående att nyttja föreningen Klassmorfar. Hon föreslår att kommunen undersöker möjligheten att ta del av verksamheten med Klassmorfar. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning. Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och har bland annat pekat på ett flertal problem med att nyttja föreningen Klassmorfar. Exempelvis bedöms det inte finnas resurser att avsätta i rådande ekonomiska situation för den uppsökande verksamhet, den administration och handledning som skulle krävas för att nyttja äldre arbetslösa inom skolverksamheten. Intresset bland skolans chefer när det gäller frågan om att nyttja arbetslösa äldre personer i allmänhet och föreningen Klassmorfar i synnerhet bedöms som litet. Motionen föreslås, med hänvisning till att möjligheterna att nyttja föreningen Klassmorfar har undersökts, anses vara besvarad. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att föreslå att kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad med hänvisning till yttrande daterat Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden med uppdrag att undersöka möjligheterna att genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder öka antalet vuxna i skolan i syfte att ge elever mer kontakt med äldre personer. Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och anser att nämndens främsta uppdrag är att främja barns och elevers utveckling i riktning mot de nationella målen för verksamheten. Det är centralt att det är lärarna som prioriteras i verksamheten när det ekonomiska läget är ansträngt. I rådande ekonomiska läge, då ordinarie och pedagogiskt utbildad personal har sagts upp inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter, är det inte prioriterat att öka antalet vuxna utan pedagogisk utbildning i skolan Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen, med hänvisning till att möjligheterna att nyttja föreningen Klassmorfar har undersökts. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att anta yttrande daterat och översända det till kommunfullmäktige. För ärendet aktuella handlingar Motion angående att nyttja föreningen Klassmorfar återremiss från KSAU, barn- och utbildningsnämndens yttrande, Utdrag ur protokoll fört vid barn- och utbildningsförvaltningens fackliga samverkansgrupp

23 Kommunfullmäktige (29) Motion, Margaretha Malmsjö (m) Beredande organs förslag Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till att möjligheterna för att nyttja föreningen Klassmorfar har undersökts. Barn- och utbildningsnämnden Akten- avslut

24 Kommunfullmäktige (29) 126 Dnr: KS 2009/32 Svar på motion angående kundval inom hemtjänsten Bente Johansson (m), Stefan Edvardsson (m) och Elving Johansson (c) har inkommit med en motion angående kundval inom hemtjänsten. De föreslår att möjlighet till aktivt kundval införs inom hemtjänsten i Bollebygds kommun. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till omsorgsnämnden för beredning. Omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att kommunfullmäktige inför möjligheten till aktivt kundval inom hemtjänsten i Bollebygds kommun genom att införa ett valfrihetssystem inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) från och med den 1 april Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att närmare utreda och senast till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2009 lämna förslag om utformning av ett valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten och då särskilt beakta och lämna förslag på frågeställningar i omsorgsnämndens yttrande. Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger omsorgsnämnden i uppdrag att ett år efter införandet utvärdera valfrihetssystemet enligt LOV inom hemtjänsten och rapportera till kommunfullmäktige. Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige med hänvisning till ovanstående bifaller motionen. Omsorgsnämnden beslutade att anta yttrande daterat och översända det till kommunfullmäktige. För ärendet aktuella handlingar Motion angående kundval inom hemtjänsten- omsorgsnämndens yttrande, Valfrihetssystem inom hemtjänst - En översikt, omsorgsförvaltningens rapport Motion angående kundval inom hemtjänsten, Bente Johansson (m), Stefan Edvardsson (m) och Elving Johansson (c) Beredande organs förslag Omsorgsnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Yrkande Barbro Ridell (v) och Tomas Ridell (v) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.

25 Kommunfullmäktige (29) Christer Johansson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Bente Johansson (m) och Elving Johansson (c) tillstyrker Christer Johanssons yrkande. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag till beslut och dels på Barbro Ridells och Tomas Ridells yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige inför möjligheten till aktivt kundval inom hemtjänsten i Bollebygds kommun genom att införa ett valfrihetssystem inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) från och med den 1 april Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att närmare utreda och senast till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2009 lämna förslag om utformning av ett valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten och då särskilt beakta och lämna förslag avseende frågeställningar i omsorgsnämndens yttrande. Uppdraget n) Kartlägga vilka övriga verksamheter inom socialtjänsten i Bollebygds kommun som kan bli aktuella för valfrihetssystem stryks. Kommunfullmäktige ger omsorgsnämnden i uppdrag att ett år efter införandet utvärdera valfrihetssystemet enligt LOV inom hemtjänsten och rapportera till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till ovanstående. Reservation Barbro Ridell (v) och Tomas Ridell (v) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut enligt protokollsbilaga 1. (Se protokollsbilaga 1: Reservation gällande motion Kundval inom hemtjänsten) Omsorgsnämnden Akten- avslut

26 Kommunfullmäktige (29) 127 Dnr: KS 2009/114 Uppföljning av fullmäktiges beslut under 2008 Kommunfullmäktiges presidium har bland de beslut kommunfullmäktige fattade under 2008 valt ut beslut som nämnderna ska återrapportera till kommunfullmäktige. Av nämndens återrapportering ska det framgå om beslutet är verkställt. Om beslutet inte verkställts ska nämnden beskriva vad som hittills gjorts och vad som återstår samt när nämnden beräknar att beslutet kan verkställas. Om nämnden bedömer att beslutet inte kommer att kunna verkställas ska nämnden istället redogöra för orsakerna till det. För ärendet aktuella handlingar Uppföljning av fullmäktiges beslut under 2008, kommunstyrelsens yttrande, Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige lägger kommunstyrelsens återrapport till handlingarna. Kommunstyrelsen Akten- avslut

27 Kommunfullmäktige (29) 128 Dnr: KS 2009/1 Begäran från Pembe Gencoglu (mp) om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen Pembe Gencoglu (mp) har inkommit med en begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. För ärendet aktuella handlingar Begäran om entledigande, Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige entledigar Pembe Gencoglu (mp) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen mandatperioden Kommunstyrelsen Personalavdelningen Hemsidan Insidan Akten

28 Kommunfullmäktige (29) 129 Dnr: KS 2009/1 Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen Kommunfullmäktige har entledigat Pembe Gencoglu (mp) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen mandatperioden och har nu att välja en ny ersättare i kommunstyrelsen. För ärendet aktuella handlingar Begäran om entledigande, Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige väljer Mikael Mannerbjörk (mp) till ny ersättare i kommunstyrelsen mandatperioden Kommunstyrelsen Personalavdelningen Hemsidan Insidan Akten

29 Kommunfullmäktige (29) 130 Dnr: KS 2009/1 Begäran från Madeleine Johansson (mp) om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige Madeleine Johansson (mp) har inkommit med en begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. För ärendet aktuella handlingar Begäran om entledigande, Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige entledigar Madeleine Johansson (mp) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige mandatperioden och begär samtidigt en ny sammanräkning från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Rättsenheten, Vänersborg Personalavdelningen Hemsidan Insidan Akten

30

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-08-12 1-42

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-08-12 1-42 2008-08-12 1-42 Plats och Tid Stadshuset 13.30-16.00 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande, ej 168-169 Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Stellan Andersson (c) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5 Sida 1 av 31 Ärendeförteckning 38 Uppföljning av kapitalförvaltningen april 2015 39 Tertialuppföljning per 2015-04-30 40 Mål- och resultatplan 2016-2019 41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare 2(40) Ersättare Övriga Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Peter Billquist, kommundirektör Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, stadsjurist Teresa

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer