Kommunfullmäktige (29)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl (ajournering ) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson (m) Gun-Britt Ottosson (m) Margaretha Malmsjö (m) Göran Holmén (m) Bengt Classon (m) Annika G Johansson (m) Bente Johansson (m) tjg för Stefan Edvardsson (m) Per-Olof Heintz (m) Ingridh Anderén (m) Roland Andersson (c) Leif Karlsson (c) Elving Johansson (c) Kenneth Schultz (fp) Lars Afzelius (fp) tjg för Hannu Sutinen (fp) Keijo Laine (kd) Eivor Carlsson (kd) Hillevi Johannesson (s) tjg för Peter Rosholm (s) Peter Rosholm (s) Paul Orrestrand (s) Rolf Söderlund (s) Gunnel Brandt (s) Lisbeth Augustinsson (s) tjg för Barbro Orrestrand (s) Barbro Orrestrand (s) Otto Andreasson (s) Gunilla Magnusson (s) Herman Lampret (s) tjg för Lars-Erik Olsson (s) Jens Nilsson (s) tjg för Leif Arvidsson (s) Kjell Richardsson (s) Maja Rosholm (s) Barbro Ridell (v) Tomas Ridell (v) Pembe Gencoglu (mp) Fredrik Lind (sd) Övriga närvarande Ersättare David Brorsson (m) Sune Larsson (m) Nina Högström (m) Rune Kennborn (m) Lars-Åke Larsson (kd) Gun Bodén (s) Fredrik Jensen (v) Gunnel Hertzman (v)

2 Kommunfullmäktige (29) Tjänstemän Lennie Johansson, kommunchef Hanna Andersson, nämndsekreterare/utredare Personalföreträdare - Övriga Tid och plats för justering Lars Sundling, konsumentvägledare i Härryda kommun Fredag den 18 september 2009 kl , kommunkansliet Paragrafer Underskrifter Sekreterare Hanna Andersson Ordförande Gun-Britt Ottosson Justerande Kjell Richardsson Margaretha Malmsjö

3 Kommunfullmäktige (29) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift/anslaget av

4 Kommunfullmäktige (29) Ärenden 113 Anmälningsärenden 114 Information om konsumentvägledning 115 Inkommet medborgarförslag angående att byta ut ordet brukare till kund 116 Svar på medborgarförslag angående informationsskyltar om person som har namngett en väg eller plats 117 Getabrohult 1:2 förköp av fastighet 118 Risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun 119 Handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser 120 Bollebygds kommuns arkivreglemente 121 Information från kommunstyrelsen 122 Inkommen motion angående att ersätta ordet sär i namnen särskola och särgymnasier med andra ord eller beteckningar 123 Inkommen motion angående hastighetsbegränsning på väg 1757 genom Olsfors 124 Svar på motion angående en ny idrottsarena i Bollebygd 125 Svar på motion angående att nyttja föreningen Klassmorfar 126 Svar på motion angående kundval inom hemtjänsten 127 Uppföljning av fullmäktiges beslut under Begäran från Pembe Gencoglu (mp) om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen 129 Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen 130 Begäran från Madeleine Johansson (mp) om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

5 Kommunfullmäktige (29) 113 Anmälningsärenden Ansvarfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2008, protokollsutdrag regionfullmäktige , Västra Götalandsregionen. Beslut om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige 17 juni oktober 2010, Tomas Ridell (v) ny ledamot och Gunnel Hertzman (v) ny ersättare, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

6 Kommunfullmäktige (29) 114 Information om konsumentvägledning Lars Sundling, konsumentvägledare i Härryda kommun, informerar fullmäktige om konsumentvägledning. -

7 Kommunfullmäktige (29) 115 Dnr: KS 2009/311 Inkommet medborgarförslag angående att byta ut ordet brukare till kund Carl-Erik Blomqvist har inkommit med ett medborgarförslag angående att byta ut ordet brukare till kund. Han föreslår att ordet brukare byts ut mot kund för dem som använder kommunens tjänster. För ärendet aktuella handlingar Medborgarförslag, Carl-Erik Blomqvist Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till omsorgsnämnden för besvarande. Omsorgsnämnden Akten- avslut

8 Kommunfullmäktige (29) 116 Dnr: KS 2009/123 Svar på medborgarförslag angående informationsskyltar om person som har namngett en väg eller plats Kerstin Rosholm har inkommit med ett medborgarförslag angående informationsskyltar om person som har namngett en väg eller plats. Hon föreslår att det sätts upp väderbeständiga skyltar med kort information om person som har namngett en väg eller plats. Vid namnberedningens möte den 13 maj 2009 diskuterades medborgarförslaget. Namnberedningen anser att det är viktigt att dokumentera vilka historiska personer som har gett platser och vägar ett namn för att informera och uppmärksamma allmänheten. Skyltar kan sättas upp på lämpliga platser i kommunen. Namnberedningen vill gärna få i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram informationsskyltar om personer som har namngett platser och vägar. Kommunstyrelsen har yttrat sig över medborgarförslaget. Kommunstyrelsen överlåter åt namnberedningen att besluta om på vilka platser det ska sätts upp informationsskyltar om personer som har namngett platser och vägar. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige med hänvisning till ovanstående bifaller medborgarförslaget. För ärendet aktuella handlingar Svar på medborgarförslag angående informationsskyltar om person som har namngett en väg eller plats, kommunstyrelsens yttrande, Svar på medborgarförslag angående informationsskyltar om person som har namngett en väg eller plats, namnberedningens skrivelse, Medborgarförslag, Kerstin Rosholm Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget med hänvisning till ovanstående. Kerstin Rosholm Namnberedningen Akten- avslut

9 Kommunfullmäktige (29) 117 Dnr: KS 2009/315 Getabrohult 1:2 förköp av fastighet Kommunen har från Fastighets AB Bogården fått in en anmälan om förköp på fastigheten Getabrohult 1:2. Fastigheten omfattar ca 112 ha. Fastigheten ligger på ömse sidor av riksväg 40. Den norra delen av fastigheten ligger inom område som enligt kommunens översiktsplan, ÖP 2002, ska användas som verksamhetsområde. Den södra delen består främst av skogsmark. Fastigheten är belägen inom område som enligt gällande översiktsplan avses nyttjas till verksamhetsområde. Kommunen har idag brist på kommunala verksamhetstomter. Samhällsbyggnadsavdelningen har fått flera förfrågningar om tomtmark för olika verksamheter och idag finns en förfrågan om detaljplaneläggning av angränsande område till Getabrohult 1:2 för industriändamål. Marken har därför stor strategisk betydelse för kommunen. För att möjliggöra den framtida utvecklingen av Bollebygd är ett förköp motiverat. För ärendet aktuella handlingar Getabrohult 1:2 förköp av fastighet, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Getabrohult 1:2 förköp av fastighet, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Kartutdrag, Anmälan förköp från Fastighets AB Bogården, Köpekontrakt, Fastighetsregisterutdrag, Beredande organs förslag Kommunstyrelsen Yrkande Christer Johansson (m) yrkar att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra förköpet. Christer Johansson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. Ordförande ställer proposition på Christer Johanssons tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

10 Kommunfullmäktige (29) Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att utnyttja kommunens förköpsrätt och att anslå 8 miljoner kronor ur investeringsbudgeten för förköp av Getabrohult 1:2 utöver den tidigare beslutade investeringsramen. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra förköpet. Fastighets AB Bogården Markägarna till Getabrohult 1:2 Köparen till Getabrohult 1:2 Samhällsbyggnadsavdelningen Ekonomiavdelningen Akten

11 Kommunfullmäktige (29) 118 Dnr: KS 2009/119 Risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen upprätta en risk- och sårbarhetsanalys. Dokumentet ska upprättas för varje ny mandatperiod. I kommunen finns en riskhanteringsgrupp som tillsammans med säkerhetssamordnaren under 2008 har arbetat fram dokumentet. Kommunstyrelsen beslutade att skicka förslag på risk- och sårbarhetsanalys på remiss till byggnads- och miljönämnden, barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Synpunkter på förslaget ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 maj Remissvaren har sammanställts och ett nytt förslag på risk- och sårbarhetsanalys har tagits fram. För ärendet aktuella handlingar Risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Sammanställning av remissyttranden över Risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun Risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun, förslag Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige fastställer risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun i enlighet med förslag Kommunfullmäktige beslutar att risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun fastställd av kommunstyrelsen upphör att gälla.

12 Kommunfullmäktige (29) Kommunstyrelsen Byggnads- och miljönämnden Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Länsstyrelsen, enhet för skydd och säkerhet Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund Hemsidan Insidan Författningssamling Akten

13 Kommunfullmäktige (29) 119 Dnr: KS 2009/120 Handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen upprätta en handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser. I kommunen finns en riskhanteringsgrupp som tillsammans med säkerhetssamordnaren under 2008 har arbetat fram dokumentet. Kommunstyrelsen har beslutat att skicka förslag på handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser på remiss till byggnads- och miljönämnden, barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Synpunkter på förslaget ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 maj Remissvaren har sammanställts och ett nytt förslag på handlingsplan har tagits fram. För ärendet aktuella handlingar Handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Sammanställning av remissyttranden över Handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser Handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser, förslag Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige fastställer handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser i enlighet med förslag Kommunfullmäktige beslutar att handlingsprogram för skydd mot olyckor fastställt av kommunfullmäktige upphör att gälla.

14 Kommunfullmäktige (29) Kommunstyrelsen Byggnads- och miljönämnden Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Länsstyrelsen, enhet för skydd och säkerhet Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund Insidan Författningssamling Akten

15 Kommunfullmäktige (29) 120 Dnr: KS 2009/353 Bollebygds kommuns arkivreglemente Kommunfullmäktige antog ett arkivreglemente som reviderades Eftersom arkivreglementet har förändrats så mycket föreslår kommunkansliet att kommunfullmäktige på nytt antar arkivreglementet. Kommunen är skyldig att följa de lagar som gäller för hantering av allmänna handlingar. För att kommunen ska uppnå en effektiv, säker och ändamålsenlig ärende- och dokumenthantering behöver kommunen ett aktuellt och uppdaterat regelverk i form av ett arkivreglemente. Reglementet gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndighet avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala organ med självständig ställning. Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet. Kommunkansliet utgör arkivmyndighetens operativa organ och har till uppgift att vårda arkivbestånd i kommunarkivet. Kommunkansliet ska även ge råd och anvisningar till kommunens myndigheter om arkivvård och att verkställa arkivmyndighetens tillsyn på kommunens verksamheter. Det föreslagna arkivreglementet gäller för både analoga som digitala handlingar. Därför har kommunkansliet lagt till hur hanteringen av digitala handlingar ska bevaras, gallras och hållas tillgängliga för framtida eftersökningar. Kommunens verksamheter ska även samråda med kommunkansliet vid byte av och/eller införande av nya verksamhetssystem. I det nya arkivreglementet regleras även kring överlämnandet av arkiv till annan myndighet, samt regler kring samarbete mellan andra kommuner och förbund. I särskilda avtal ska kommunens arkivmyndighet komma överens om hanteringen av allmänna handlingar, samt vilken kommun som ska vara arkivmyndighet för handlingar som upprättas under samarbetet. För ärendet aktuella handlingar Bollebygds kommuns arkivreglemente, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Bollebygds kommuns arkivreglemente, förslag Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar Bollebygds kommuns arkivreglemente i enlighet med förslag

16 Kommunfullmäktige (29) Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram anvisningar till arkivreglementet. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare arkivreglemente antaget av kommunfullmäktige och reviderat upphör att gälla. Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Byggnads- och miljönämnden Valnämnden Kommunens revisorer IT-nämnden Kommunarkivarien Akten

17 Kommunfullmäktige (29) 121 Information från kommunstyrelsen Kommunstyrelsens vice ordförande Peter Rosholm (s) informerar kommunfullmäktige om att BoHäM, ett samarbete mellan kommunerna i Bollebygd, Härryda och Mark, ska inleda en områdesstudie där de tre kommunerna gränsar till varandra. Kommunstyrelsens ordförande Christer Johansson (m) informerar kommunfullmäktige om Gunnar Malms utredning om höghastighetsbanor. -

18 Kommunfullmäktige (29) 122 Dnr: KS 2009/297 Inkommen motion angående att ersätta ordet sär i namnen särskola och särgymnasier med andra ord eller beteckningar Otto Andreasson (s) har inkommit med en motion angående att ersätta ordet sär i namnen särskola och särgymnasier med andra ord eller beteckningar. Han föreslår att ordet sär i namnen särskola och särgymnasier med andra ord eller beteckningar så långt som det är praktiskt genomförbart. För ärendet aktuella handlingar Motion, Otto Andreasson (s) Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning. Barn- och utbildningsnämnden Akten

19 Kommunfullmäktige (29) 123 Dnr: KS 2009/370 Inkommen motion angående hastighetsbegränsning på väg 1757 genom Olsfors Margaretha Malmsjö (m) har inkommit med en motion angående hastighetsbegränsning på väg 1757 genom Olsfors. Hon föreslår att kommunen snarast tar kontakt med Vägverket för uppsättande av permanenta digitala skyltar med texten sakta farten. För ärendet aktuella handlingar Motion angående hastighetsbegränsningen genom Olsfors (väg 1757), Margaretha Malmsjö (m) Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen Akten

20 Kommunfullmäktige (29) 124 Dnr: KS 2009/195 Svar på motion angående en ny idrottsarena i Bollebygd Kjell Richardsson (s) och Peter Rosholm (s) har inkommit med en motion angående en ny idrottsarena i Bollebygd. De föreslår att kommunstyrelsen initierar en ändring av gällande detaljplan för Rinnaområdet för att möjliggöra en lokalisering av en idrottsarena. Kommunstyrelsen är medveten om behovet av en ny idrottsanläggning i Bollebygd och avser bjuda in idrottsföreningarna i kommunen till en dialog kring förutsättningarna för en ny anläggning. Detta kommer troligen att resultera i att en arbetsgrupp med representanter från föreningarna och samhällsbyggnadsavdelningen bildas och ges i uppdrag att studera alternativa lokaliseringar. Detaljplanen för Rinna-Getabrohult vann laga kraft För huvuddelen av planområdet anges golfbana som användning. Detaljplanens genomförandetid är fem år räknat från det datum då planen vann laga kraft. Detta innebär att genomförandetiden löper ut Under denna tid får inte planen ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares bestridande annat än om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Om detaljplanen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den skada de lider. Kommunstyrelsen har yttrat sig över motionen. Kommunstyrelsen tar i nuläget inte ställning till en ändring av gällande detaljplan för Rinna-Getabrohult i syfte att möjliggöra en idrottsanläggning inom området. Kommunstyrelsen avvaktar istället den lokaliseringsutredning för ny idrottsanläggning som samhällsbyggnadsavdelningen tillsammans med föreningarna fått i uppdrag att ta fram. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige med hänvisning till ovanstående anser att motionen är besvarad. För ärendet aktuella handlingar Svar på motion angående en ny idrottsarena i Bollebygd, kommunstyrelsens yttrande, Motion: Vi behöver en ny idrottsarena i Bollebygd!, Kjell Richardsson (s) och Peter Rosholm (s) Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige anser med hänvisning till ovanstående att motionen är besvarad.

21 Kommunfullmäktige (29) Akten- avslut

22 Kommunfullmäktige (29) 125 Dnr: KS 2008/192 Svar på motion angående att nyttja föreningen Klassmorfar Margaretha Malmsjö (m) har inkommit med en motion angående att nyttja föreningen Klassmorfar. Hon föreslår att kommunen undersöker möjligheten att ta del av verksamheten med Klassmorfar. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning. Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och har bland annat pekat på ett flertal problem med att nyttja föreningen Klassmorfar. Exempelvis bedöms det inte finnas resurser att avsätta i rådande ekonomiska situation för den uppsökande verksamhet, den administration och handledning som skulle krävas för att nyttja äldre arbetslösa inom skolverksamheten. Intresset bland skolans chefer när det gäller frågan om att nyttja arbetslösa äldre personer i allmänhet och föreningen Klassmorfar i synnerhet bedöms som litet. Motionen föreslås, med hänvisning till att möjligheterna att nyttja föreningen Klassmorfar har undersökts, anses vara besvarad. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att föreslå att kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad med hänvisning till yttrande daterat Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden med uppdrag att undersöka möjligheterna att genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder öka antalet vuxna i skolan i syfte att ge elever mer kontakt med äldre personer. Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och anser att nämndens främsta uppdrag är att främja barns och elevers utveckling i riktning mot de nationella målen för verksamheten. Det är centralt att det är lärarna som prioriteras i verksamheten när det ekonomiska läget är ansträngt. I rådande ekonomiska läge, då ordinarie och pedagogiskt utbildad personal har sagts upp inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter, är det inte prioriterat att öka antalet vuxna utan pedagogisk utbildning i skolan Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen, med hänvisning till att möjligheterna att nyttja föreningen Klassmorfar har undersökts. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att anta yttrande daterat och översända det till kommunfullmäktige. För ärendet aktuella handlingar Motion angående att nyttja föreningen Klassmorfar återremiss från KSAU, barn- och utbildningsnämndens yttrande, Utdrag ur protokoll fört vid barn- och utbildningsförvaltningens fackliga samverkansgrupp

23 Kommunfullmäktige (29) Motion, Margaretha Malmsjö (m) Beredande organs förslag Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till att möjligheterna för att nyttja föreningen Klassmorfar har undersökts. Barn- och utbildningsnämnden Akten- avslut

24 Kommunfullmäktige (29) 126 Dnr: KS 2009/32 Svar på motion angående kundval inom hemtjänsten Bente Johansson (m), Stefan Edvardsson (m) och Elving Johansson (c) har inkommit med en motion angående kundval inom hemtjänsten. De föreslår att möjlighet till aktivt kundval införs inom hemtjänsten i Bollebygds kommun. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till omsorgsnämnden för beredning. Omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att kommunfullmäktige inför möjligheten till aktivt kundval inom hemtjänsten i Bollebygds kommun genom att införa ett valfrihetssystem inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) från och med den 1 april Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att närmare utreda och senast till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2009 lämna förslag om utformning av ett valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten och då särskilt beakta och lämna förslag på frågeställningar i omsorgsnämndens yttrande. Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger omsorgsnämnden i uppdrag att ett år efter införandet utvärdera valfrihetssystemet enligt LOV inom hemtjänsten och rapportera till kommunfullmäktige. Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige med hänvisning till ovanstående bifaller motionen. Omsorgsnämnden beslutade att anta yttrande daterat och översända det till kommunfullmäktige. För ärendet aktuella handlingar Motion angående kundval inom hemtjänsten- omsorgsnämndens yttrande, Valfrihetssystem inom hemtjänst - En översikt, omsorgsförvaltningens rapport Motion angående kundval inom hemtjänsten, Bente Johansson (m), Stefan Edvardsson (m) och Elving Johansson (c) Beredande organs förslag Omsorgsnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Yrkande Barbro Ridell (v) och Tomas Ridell (v) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.

25 Kommunfullmäktige (29) Christer Johansson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Bente Johansson (m) och Elving Johansson (c) tillstyrker Christer Johanssons yrkande. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag till beslut och dels på Barbro Ridells och Tomas Ridells yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige inför möjligheten till aktivt kundval inom hemtjänsten i Bollebygds kommun genom att införa ett valfrihetssystem inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) från och med den 1 april Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att närmare utreda och senast till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2009 lämna förslag om utformning av ett valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten och då särskilt beakta och lämna förslag avseende frågeställningar i omsorgsnämndens yttrande. Uppdraget n) Kartlägga vilka övriga verksamheter inom socialtjänsten i Bollebygds kommun som kan bli aktuella för valfrihetssystem stryks. Kommunfullmäktige ger omsorgsnämnden i uppdrag att ett år efter införandet utvärdera valfrihetssystemet enligt LOV inom hemtjänsten och rapportera till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till ovanstående. Reservation Barbro Ridell (v) och Tomas Ridell (v) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut enligt protokollsbilaga 1. (Se protokollsbilaga 1: Reservation gällande motion Kundval inom hemtjänsten) Omsorgsnämnden Akten- avslut

26 Kommunfullmäktige (29) 127 Dnr: KS 2009/114 Uppföljning av fullmäktiges beslut under 2008 Kommunfullmäktiges presidium har bland de beslut kommunfullmäktige fattade under 2008 valt ut beslut som nämnderna ska återrapportera till kommunfullmäktige. Av nämndens återrapportering ska det framgå om beslutet är verkställt. Om beslutet inte verkställts ska nämnden beskriva vad som hittills gjorts och vad som återstår samt när nämnden beräknar att beslutet kan verkställas. Om nämnden bedömer att beslutet inte kommer att kunna verkställas ska nämnden istället redogöra för orsakerna till det. För ärendet aktuella handlingar Uppföljning av fullmäktiges beslut under 2008, kommunstyrelsens yttrande, Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige lägger kommunstyrelsens återrapport till handlingarna. Kommunstyrelsen Akten- avslut

27 Kommunfullmäktige (29) 128 Dnr: KS 2009/1 Begäran från Pembe Gencoglu (mp) om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen Pembe Gencoglu (mp) har inkommit med en begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. För ärendet aktuella handlingar Begäran om entledigande, Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige entledigar Pembe Gencoglu (mp) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen mandatperioden Kommunstyrelsen Personalavdelningen Hemsidan Insidan Akten

28 Kommunfullmäktige (29) 129 Dnr: KS 2009/1 Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen Kommunfullmäktige har entledigat Pembe Gencoglu (mp) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen mandatperioden och har nu att välja en ny ersättare i kommunstyrelsen. För ärendet aktuella handlingar Begäran om entledigande, Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige väljer Mikael Mannerbjörk (mp) till ny ersättare i kommunstyrelsen mandatperioden Kommunstyrelsen Personalavdelningen Hemsidan Insidan Akten

29 Kommunfullmäktige (29) 130 Dnr: KS 2009/1 Begäran från Madeleine Johansson (mp) om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige Madeleine Johansson (mp) har inkommit med en begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. För ärendet aktuella handlingar Begäran om entledigande, Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige entledigar Madeleine Johansson (mp) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige mandatperioden och begär samtidigt en ny sammanräkning från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Rättsenheten, Vänersborg Personalavdelningen Hemsidan Insidan Akten

30

Kommunfullmäktige 2009-03-19 1 (28)

Kommunfullmäktige 2009-03-19 1 (28) Kommunfullmäktige 2009-03-19 1 (28) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 19 mars 2009, kl. 17.00-20.55 (ajournering 18.30-19.00) Ordförande Beslutande Paul Orrestrand (s) Christer Johansson (m) Bente

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-10-15 1 (20)

Kommunfullmäktige 2009-10-15 1 (20) Kommunfullmäktige 2009-10-15 1 (20) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 15 oktober 2009, kl. 17.00-19.10 (ajournering 18.10-18.30) Ordförande Paul Orrestrand (s) 131-135 Ingridh Anderén (m) 136-141

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Omsorgsnämnden (11)

Omsorgsnämnden (11) Omsorgsnämnden 2007-03-22 1 (11) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 22 mars 2007, kl. 17.00-19.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Kommunfullmäktige (30)

Kommunfullmäktige (30) Kommunfullmäktige 2008-11-20 1 (30) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 20 november 2008, kl. 17.10-22.25 (ajournering 18.30-18.50) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-09-18 1 (26)

Kommunfullmäktige 2008-09-18 1 (26) Kommunfullmäktige 2008-09-18 1 (26) Plats och tid Gesebols Bygdegård, torsdagen den 18 september 2008, kl. 17.20-21.15 (ajournering 18.45-18.50 och 18.53-19.15) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson

Läs mer

Kommunfullmäktige (45)

Kommunfullmäktige (45) Kommunfullmäktige 2008-04-24 1 (45) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 24 april 2008, kl. 17.00-21.55 (ajournering 19.10-19.30 och 21.00-21.05) Ordförande Gun-Britt Ottosson (m) 32-35, 37-59 Ingridh

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17)

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 29 oktober 2009, kl. 16.00-20.30 Ajournering kl.19.30-20.00 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m) 87-90

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-01-28 1 (21)

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-01-28 1 (21) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-01-28 1 (21) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 28 januari 2008 klockan 16.00 17.15, Hjortviken konferens, Hindås Leif Karlsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (14)

Barn- och Utbildningsnämnden (14) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-09-24 1 (14) Plats och tid Hjortviken, kl. 15.00 16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c), ordförande Ingridh Anderén (m) Margaretha Malmsjö

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-25 2 (23) Kommunstyrelsen. Kommunkansliet

Kommunstyrelsen 2009-06-25 2 (23) Kommunstyrelsen. Kommunkansliet Kommunstyrelsen 2009-06-25 1 (23) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 25 juni 2009, kl. 14.05-17.45 (ajournering 15.10-15.35) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Christer Johansson (m) ordförande

Läs mer

Omsorgsnämnden (17)

Omsorgsnämnden (17) Omsorgsnämnden 2009-02-26 1 (17) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 26 februari 2009, kl. 16.00-20.10 Ajournering kl.17.35 18.00 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-06-16 1 (19)

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-06-16 1 (19) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-06-16 1 (19) Tid och plats Beslutande Måndagen den 16 juni 2008 klockan 16.00 18.30 Tingshuset Ajournering kl. 17.15-17.40 Leif Karlsson (c), ordförande Ingridh Anderén

Läs mer

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(10) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 februari 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 16.30-16.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Bente Johansson (M) Eva Svantesson (M) tjg.

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20)

Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20) Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 26 mars 2009, kl. 16.00-19.35 Ajournering kl.18.10-18.25 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Torsdagen den 13 november 2008, kl i Dynamiken, Bollegården. Rosa-Lill Karlsson (pro) Gun Bodén (pro) Kjell Richardsson (s)

Torsdagen den 13 november 2008, kl i Dynamiken, Bollegården. Rosa-Lill Karlsson (pro) Gun Bodén (pro) Kjell Richardsson (s) Tid och plats Torsdagen den 13 november 2008, kl 17.00 18.15 i Dynamiken, Bollegården Ärenden 34-46 Ordförande Beslutande Pensionärsorg. Omsorgsnämnden Kommunstyrelsen Hannu Sutinen (fp) Lars Engstrand

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10)

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10) 2015-01-07 1(10) Plats och tid KS-salen kl. 13:00-14:20 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia Gustafsson (S) Christina Wallin (V) Rolf Lindström (S) Barbro Spjuth (M) Kurt

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Sanatoriet i Hultafors, tisdagen den 20 maj 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 17.35-17.45 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Plats och tid Tingshuset, måndagen den 22 januari 2007, kl. 16.00-20.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande Ingridh

Läs mer

1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(10) Plats och tid Tingshuset onsdagen den 18 december 2013 kl. 16.00-16.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Enar Nordenfelt

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Torsdagen den 5 mars, kl i Dynamiken, Bollegården. Gun Bodén (pro) John Henriksson, omsorgschef Elisabeth Hulter, nämndsekreterare

Torsdagen den 5 mars, kl i Dynamiken, Bollegården. Gun Bodén (pro) John Henriksson, omsorgschef Elisabeth Hulter, nämndsekreterare Tid och plats Torsdagen den 5 mars, kl 17.00 19.20 i Dynamiken, Bollegården Ärenden 1-13 Ordförande Beslutande Pensionärsorg. Omsorgsnämnden Hannu Sutinen (fp) Lars Engstrand (spf) Gun Bodén (pro) Hannu

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden 2015-12-10 56 Verksamhetsplan 2016 för miljönämndens verksamhet... 91 57 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet 2015... 92 58 Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljö-

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

2014-11-20 1(58) Kommunfullmäktige. Gunnel Brandt (S)

2014-11-20 1(58) Kommunfullmäktige. Gunnel Brandt (S) 1(58) Plats och tid Bollebygdskolans matsal, torsdagen den 20 november, klockan 15.00-20.05 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Gunnel Brandt (S) Peter Rosholm (S) Barbro Orrestrand (S) Lars-Erik

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Rådet för funktionsnedsatta (9)

Rådet för funktionsnedsatta (9) Rådet för funktionsnedsatta 2009-08-31 1 (9) Plats och tid Bollegården, måndagen den 31 augusti 2009, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Dan Alfredsson (handikapp org.) tf

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

Rådet för funktionsnedsatta 2009-05-18 1 (14)

Rådet för funktionsnedsatta 2009-05-18 1 (14) Rådet för funktionsnedsatta 2009-05-18 1 (14) Plats och tid Bollegården, måndagen den 18 maj 2009, kl. 17.30 19.00 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Roland Andersson (c) ordförande Jan Smith (fp)

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 21.10 Beslutande Wilhelmsson, Anders (S) Gavrilids, Georgios (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Cimpoeru, Ioana (S) Persson, Leif

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (20)

Barn- och utbildningsnämnden (20) Barn- och utbildningsnämnden 2009-05-25 1 (20) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 25 maj 2009 klockan 16.00 18.05 i Tingshuset Ajournering kl.17.10-17.30 Leif

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

KF 8 Föreningsbidrag för kultur- och fritidsnämnden 9 Kvalitetsredovisning 2003, utbildningsnämnden

KF 8 Föreningsbidrag för kultur- och fritidsnämnden 9 Kvalitetsredovisning 2003, utbildningsnämnden KOMMUNSTYRELSEN 2004-04-21 Godkännande av dagordningen Beslutsärenden KS 1 Projekt Utväg Södra Älvsborg 2 Kommunens arbete med övergripande risk- och sårbarhetsanalys 3 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15)

Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15) Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15) Tid och plats Måndagen den 24 november 2008 klockan 16.50 19.10, Örelundskolan Ajournering kl. 17.20-17.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-08-28 1 (26)

Kommunstyrelsen 2008-08-28 1 (26) Kommunstyrelsen 2008-08-28 1 (26) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 augusti 2008, kl. 14.00-16.55 (ajournering 15.35-16.10) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Stefan Edvardsson

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M)

Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M) 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin, kommunjurist. Rolf Emanuelsson (C) och Kristina Kristiansson (S)

Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin, kommunjurist. Rolf Emanuelsson (C) och Kristina Kristiansson (S) 1(14) Plats och tid Nordiska Travmuséet i Årjäng, kl 19.00-19.40 Beslutande Ledamöter Se närvarolistan sidan 2 Ersättare Se närvarolistan sidan 2 Övriga närvarande Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(6) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-03-29 - Kommunhuset klockan 16.45-17.05. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa(S) - tjänstgörande

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats 2011-02-17 1 (7) Plats Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön Tid Torsdagen den 17 februari 2011, kl 08,30-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP Utbildningsnämnden sammanträde 1. Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014 2. Val av representanter till skolkonferens,

Läs mer

Handikapprådet (9)

Handikapprådet (9) Handikapprådet 2008-02-18 1 (9) Plats och tid Bollegården, måndagen den 18 februari 2008, kl. 17.30 19.00 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Roland Andersson (c) ordförande Wolmar Tjärnlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Valnämnden 2009-05-06 1 (11)

Valnämnden 2009-05-06 1 (11) Valnämnden 2009-05-06 1 (11) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 6 maj 2009, kl. 17.00-18.30 (ajournering 17.35-17.50) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Björn Andersson (m) ordförande

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Personalföreträdare Tid och plats för justering Måndagen den 25 februari 2008 klockan 16.00

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 21 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 20.15 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Wilhelmsson, Anders (s) Glans, Monika (fp) Åkerman, Lizette (s) Gavrilids, Georgies (s) Andersson, Annika

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Omsorgsnämnden (20)

Omsorgsnämnden (20) Omsorgsnämnden 2007-05-31 1 (20) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 31 maj 2007, kl. 18.00-22.45. Beslutande Övriga närvarande Ersättare Hannu Sutinen (fp) ordförande Nina Högström (m) tjg för Stefan

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, torsdag 27 augusti 2015, 19.00 19.30 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Maj-Britt Tibo (S), 2:e vice ordförande Mikael Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 14:00 15:00

PROTOKOLL. Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 14:00 15:00 1(7) Plats och tid C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 14:00 15:00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Sune Rydén (KD), ordförande Ulf-Göran Solving (AD) tjg. för Kajsa

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer