Kommunfullmäktige (29)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl (ajournering ) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson (m) Gun-Britt Ottosson (m) Margaretha Malmsjö (m) Göran Holmén (m) Bengt Classon (m) Annika G Johansson (m) Bente Johansson (m) tjg för Stefan Edvardsson (m) Per-Olof Heintz (m) Ingridh Anderén (m) Roland Andersson (c) Leif Karlsson (c) Elving Johansson (c) Kenneth Schultz (fp) Lars Afzelius (fp) tjg för Hannu Sutinen (fp) Keijo Laine (kd) Eivor Carlsson (kd) Hillevi Johannesson (s) tjg för Peter Rosholm (s) Peter Rosholm (s) Paul Orrestrand (s) Rolf Söderlund (s) Gunnel Brandt (s) Lisbeth Augustinsson (s) tjg för Barbro Orrestrand (s) Barbro Orrestrand (s) Otto Andreasson (s) Gunilla Magnusson (s) Herman Lampret (s) tjg för Lars-Erik Olsson (s) Jens Nilsson (s) tjg för Leif Arvidsson (s) Kjell Richardsson (s) Maja Rosholm (s) Barbro Ridell (v) Tomas Ridell (v) Pembe Gencoglu (mp) Fredrik Lind (sd) Övriga närvarande Ersättare David Brorsson (m) Sune Larsson (m) Nina Högström (m) Rune Kennborn (m) Lars-Åke Larsson (kd) Gun Bodén (s) Fredrik Jensen (v) Gunnel Hertzman (v)

2 Kommunfullmäktige (29) Tjänstemän Lennie Johansson, kommunchef Hanna Andersson, nämndsekreterare/utredare Personalföreträdare - Övriga Tid och plats för justering Lars Sundling, konsumentvägledare i Härryda kommun Fredag den 18 september 2009 kl , kommunkansliet Paragrafer Underskrifter Sekreterare Hanna Andersson Ordförande Gun-Britt Ottosson Justerande Kjell Richardsson Margaretha Malmsjö

3 Kommunfullmäktige (29) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift/anslaget av

4 Kommunfullmäktige (29) Ärenden 113 Anmälningsärenden 114 Information om konsumentvägledning 115 Inkommet medborgarförslag angående att byta ut ordet brukare till kund 116 Svar på medborgarförslag angående informationsskyltar om person som har namngett en väg eller plats 117 Getabrohult 1:2 förköp av fastighet 118 Risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun 119 Handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser 120 Bollebygds kommuns arkivreglemente 121 Information från kommunstyrelsen 122 Inkommen motion angående att ersätta ordet sär i namnen särskola och särgymnasier med andra ord eller beteckningar 123 Inkommen motion angående hastighetsbegränsning på väg 1757 genom Olsfors 124 Svar på motion angående en ny idrottsarena i Bollebygd 125 Svar på motion angående att nyttja föreningen Klassmorfar 126 Svar på motion angående kundval inom hemtjänsten 127 Uppföljning av fullmäktiges beslut under Begäran från Pembe Gencoglu (mp) om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen 129 Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen 130 Begäran från Madeleine Johansson (mp) om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

5 Kommunfullmäktige (29) 113 Anmälningsärenden Ansvarfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2008, protokollsutdrag regionfullmäktige , Västra Götalandsregionen. Beslut om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige 17 juni oktober 2010, Tomas Ridell (v) ny ledamot och Gunnel Hertzman (v) ny ersättare, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

6 Kommunfullmäktige (29) 114 Information om konsumentvägledning Lars Sundling, konsumentvägledare i Härryda kommun, informerar fullmäktige om konsumentvägledning. -

7 Kommunfullmäktige (29) 115 Dnr: KS 2009/311 Inkommet medborgarförslag angående att byta ut ordet brukare till kund Carl-Erik Blomqvist har inkommit med ett medborgarförslag angående att byta ut ordet brukare till kund. Han föreslår att ordet brukare byts ut mot kund för dem som använder kommunens tjänster. För ärendet aktuella handlingar Medborgarförslag, Carl-Erik Blomqvist Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till omsorgsnämnden för besvarande. Omsorgsnämnden Akten- avslut

8 Kommunfullmäktige (29) 116 Dnr: KS 2009/123 Svar på medborgarförslag angående informationsskyltar om person som har namngett en väg eller plats Kerstin Rosholm har inkommit med ett medborgarförslag angående informationsskyltar om person som har namngett en väg eller plats. Hon föreslår att det sätts upp väderbeständiga skyltar med kort information om person som har namngett en väg eller plats. Vid namnberedningens möte den 13 maj 2009 diskuterades medborgarförslaget. Namnberedningen anser att det är viktigt att dokumentera vilka historiska personer som har gett platser och vägar ett namn för att informera och uppmärksamma allmänheten. Skyltar kan sättas upp på lämpliga platser i kommunen. Namnberedningen vill gärna få i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram informationsskyltar om personer som har namngett platser och vägar. Kommunstyrelsen har yttrat sig över medborgarförslaget. Kommunstyrelsen överlåter åt namnberedningen att besluta om på vilka platser det ska sätts upp informationsskyltar om personer som har namngett platser och vägar. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige med hänvisning till ovanstående bifaller medborgarförslaget. För ärendet aktuella handlingar Svar på medborgarförslag angående informationsskyltar om person som har namngett en väg eller plats, kommunstyrelsens yttrande, Svar på medborgarförslag angående informationsskyltar om person som har namngett en väg eller plats, namnberedningens skrivelse, Medborgarförslag, Kerstin Rosholm Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget med hänvisning till ovanstående. Kerstin Rosholm Namnberedningen Akten- avslut

9 Kommunfullmäktige (29) 117 Dnr: KS 2009/315 Getabrohult 1:2 förköp av fastighet Kommunen har från Fastighets AB Bogården fått in en anmälan om förköp på fastigheten Getabrohult 1:2. Fastigheten omfattar ca 112 ha. Fastigheten ligger på ömse sidor av riksväg 40. Den norra delen av fastigheten ligger inom område som enligt kommunens översiktsplan, ÖP 2002, ska användas som verksamhetsområde. Den södra delen består främst av skogsmark. Fastigheten är belägen inom område som enligt gällande översiktsplan avses nyttjas till verksamhetsområde. Kommunen har idag brist på kommunala verksamhetstomter. Samhällsbyggnadsavdelningen har fått flera förfrågningar om tomtmark för olika verksamheter och idag finns en förfrågan om detaljplaneläggning av angränsande område till Getabrohult 1:2 för industriändamål. Marken har därför stor strategisk betydelse för kommunen. För att möjliggöra den framtida utvecklingen av Bollebygd är ett förköp motiverat. För ärendet aktuella handlingar Getabrohult 1:2 förköp av fastighet, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Getabrohult 1:2 förköp av fastighet, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Kartutdrag, Anmälan förköp från Fastighets AB Bogården, Köpekontrakt, Fastighetsregisterutdrag, Beredande organs förslag Kommunstyrelsen Yrkande Christer Johansson (m) yrkar att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra förköpet. Christer Johansson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. Ordförande ställer proposition på Christer Johanssons tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

10 Kommunfullmäktige (29) Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att utnyttja kommunens förköpsrätt och att anslå 8 miljoner kronor ur investeringsbudgeten för förköp av Getabrohult 1:2 utöver den tidigare beslutade investeringsramen. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra förköpet. Fastighets AB Bogården Markägarna till Getabrohult 1:2 Köparen till Getabrohult 1:2 Samhällsbyggnadsavdelningen Ekonomiavdelningen Akten

11 Kommunfullmäktige (29) 118 Dnr: KS 2009/119 Risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen upprätta en risk- och sårbarhetsanalys. Dokumentet ska upprättas för varje ny mandatperiod. I kommunen finns en riskhanteringsgrupp som tillsammans med säkerhetssamordnaren under 2008 har arbetat fram dokumentet. Kommunstyrelsen beslutade att skicka förslag på risk- och sårbarhetsanalys på remiss till byggnads- och miljönämnden, barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Synpunkter på förslaget ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 maj Remissvaren har sammanställts och ett nytt förslag på risk- och sårbarhetsanalys har tagits fram. För ärendet aktuella handlingar Risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Sammanställning av remissyttranden över Risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun Risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun, förslag Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige fastställer risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun i enlighet med förslag Kommunfullmäktige beslutar att risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun fastställd av kommunstyrelsen upphör att gälla.

12 Kommunfullmäktige (29) Kommunstyrelsen Byggnads- och miljönämnden Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Länsstyrelsen, enhet för skydd och säkerhet Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund Hemsidan Insidan Författningssamling Akten

13 Kommunfullmäktige (29) 119 Dnr: KS 2009/120 Handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen upprätta en handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser. I kommunen finns en riskhanteringsgrupp som tillsammans med säkerhetssamordnaren under 2008 har arbetat fram dokumentet. Kommunstyrelsen har beslutat att skicka förslag på handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser på remiss till byggnads- och miljönämnden, barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Synpunkter på förslaget ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 maj Remissvaren har sammanställts och ett nytt förslag på handlingsplan har tagits fram. För ärendet aktuella handlingar Handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Sammanställning av remissyttranden över Handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser Handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser, förslag Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige fastställer handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser i enlighet med förslag Kommunfullmäktige beslutar att handlingsprogram för skydd mot olyckor fastställt av kommunfullmäktige upphör att gälla.

14 Kommunfullmäktige (29) Kommunstyrelsen Byggnads- och miljönämnden Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Länsstyrelsen, enhet för skydd och säkerhet Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund Insidan Författningssamling Akten

15 Kommunfullmäktige (29) 120 Dnr: KS 2009/353 Bollebygds kommuns arkivreglemente Kommunfullmäktige antog ett arkivreglemente som reviderades Eftersom arkivreglementet har förändrats så mycket föreslår kommunkansliet att kommunfullmäktige på nytt antar arkivreglementet. Kommunen är skyldig att följa de lagar som gäller för hantering av allmänna handlingar. För att kommunen ska uppnå en effektiv, säker och ändamålsenlig ärende- och dokumenthantering behöver kommunen ett aktuellt och uppdaterat regelverk i form av ett arkivreglemente. Reglementet gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndighet avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala organ med självständig ställning. Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet. Kommunkansliet utgör arkivmyndighetens operativa organ och har till uppgift att vårda arkivbestånd i kommunarkivet. Kommunkansliet ska även ge råd och anvisningar till kommunens myndigheter om arkivvård och att verkställa arkivmyndighetens tillsyn på kommunens verksamheter. Det föreslagna arkivreglementet gäller för både analoga som digitala handlingar. Därför har kommunkansliet lagt till hur hanteringen av digitala handlingar ska bevaras, gallras och hållas tillgängliga för framtida eftersökningar. Kommunens verksamheter ska även samråda med kommunkansliet vid byte av och/eller införande av nya verksamhetssystem. I det nya arkivreglementet regleras även kring överlämnandet av arkiv till annan myndighet, samt regler kring samarbete mellan andra kommuner och förbund. I särskilda avtal ska kommunens arkivmyndighet komma överens om hanteringen av allmänna handlingar, samt vilken kommun som ska vara arkivmyndighet för handlingar som upprättas under samarbetet. För ärendet aktuella handlingar Bollebygds kommuns arkivreglemente, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Bollebygds kommuns arkivreglemente, förslag Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar Bollebygds kommuns arkivreglemente i enlighet med förslag

16 Kommunfullmäktige (29) Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram anvisningar till arkivreglementet. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare arkivreglemente antaget av kommunfullmäktige och reviderat upphör att gälla. Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Byggnads- och miljönämnden Valnämnden Kommunens revisorer IT-nämnden Kommunarkivarien Akten

17 Kommunfullmäktige (29) 121 Information från kommunstyrelsen Kommunstyrelsens vice ordförande Peter Rosholm (s) informerar kommunfullmäktige om att BoHäM, ett samarbete mellan kommunerna i Bollebygd, Härryda och Mark, ska inleda en områdesstudie där de tre kommunerna gränsar till varandra. Kommunstyrelsens ordförande Christer Johansson (m) informerar kommunfullmäktige om Gunnar Malms utredning om höghastighetsbanor. -

18 Kommunfullmäktige (29) 122 Dnr: KS 2009/297 Inkommen motion angående att ersätta ordet sär i namnen särskola och särgymnasier med andra ord eller beteckningar Otto Andreasson (s) har inkommit med en motion angående att ersätta ordet sär i namnen särskola och särgymnasier med andra ord eller beteckningar. Han föreslår att ordet sär i namnen särskola och särgymnasier med andra ord eller beteckningar så långt som det är praktiskt genomförbart. För ärendet aktuella handlingar Motion, Otto Andreasson (s) Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning. Barn- och utbildningsnämnden Akten

19 Kommunfullmäktige (29) 123 Dnr: KS 2009/370 Inkommen motion angående hastighetsbegränsning på väg 1757 genom Olsfors Margaretha Malmsjö (m) har inkommit med en motion angående hastighetsbegränsning på väg 1757 genom Olsfors. Hon föreslår att kommunen snarast tar kontakt med Vägverket för uppsättande av permanenta digitala skyltar med texten sakta farten. För ärendet aktuella handlingar Motion angående hastighetsbegränsningen genom Olsfors (väg 1757), Margaretha Malmsjö (m) Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen Akten

20 Kommunfullmäktige (29) 124 Dnr: KS 2009/195 Svar på motion angående en ny idrottsarena i Bollebygd Kjell Richardsson (s) och Peter Rosholm (s) har inkommit med en motion angående en ny idrottsarena i Bollebygd. De föreslår att kommunstyrelsen initierar en ändring av gällande detaljplan för Rinnaområdet för att möjliggöra en lokalisering av en idrottsarena. Kommunstyrelsen är medveten om behovet av en ny idrottsanläggning i Bollebygd och avser bjuda in idrottsföreningarna i kommunen till en dialog kring förutsättningarna för en ny anläggning. Detta kommer troligen att resultera i att en arbetsgrupp med representanter från föreningarna och samhällsbyggnadsavdelningen bildas och ges i uppdrag att studera alternativa lokaliseringar. Detaljplanen för Rinna-Getabrohult vann laga kraft För huvuddelen av planområdet anges golfbana som användning. Detaljplanens genomförandetid är fem år räknat från det datum då planen vann laga kraft. Detta innebär att genomförandetiden löper ut Under denna tid får inte planen ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares bestridande annat än om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Om detaljplanen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den skada de lider. Kommunstyrelsen har yttrat sig över motionen. Kommunstyrelsen tar i nuläget inte ställning till en ändring av gällande detaljplan för Rinna-Getabrohult i syfte att möjliggöra en idrottsanläggning inom området. Kommunstyrelsen avvaktar istället den lokaliseringsutredning för ny idrottsanläggning som samhällsbyggnadsavdelningen tillsammans med föreningarna fått i uppdrag att ta fram. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige med hänvisning till ovanstående anser att motionen är besvarad. För ärendet aktuella handlingar Svar på motion angående en ny idrottsarena i Bollebygd, kommunstyrelsens yttrande, Motion: Vi behöver en ny idrottsarena i Bollebygd!, Kjell Richardsson (s) och Peter Rosholm (s) Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige anser med hänvisning till ovanstående att motionen är besvarad.

21 Kommunfullmäktige (29) Akten- avslut

22 Kommunfullmäktige (29) 125 Dnr: KS 2008/192 Svar på motion angående att nyttja föreningen Klassmorfar Margaretha Malmsjö (m) har inkommit med en motion angående att nyttja föreningen Klassmorfar. Hon föreslår att kommunen undersöker möjligheten att ta del av verksamheten med Klassmorfar. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning. Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och har bland annat pekat på ett flertal problem med att nyttja föreningen Klassmorfar. Exempelvis bedöms det inte finnas resurser att avsätta i rådande ekonomiska situation för den uppsökande verksamhet, den administration och handledning som skulle krävas för att nyttja äldre arbetslösa inom skolverksamheten. Intresset bland skolans chefer när det gäller frågan om att nyttja arbetslösa äldre personer i allmänhet och föreningen Klassmorfar i synnerhet bedöms som litet. Motionen föreslås, med hänvisning till att möjligheterna att nyttja föreningen Klassmorfar har undersökts, anses vara besvarad. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att föreslå att kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad med hänvisning till yttrande daterat Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden med uppdrag att undersöka möjligheterna att genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder öka antalet vuxna i skolan i syfte att ge elever mer kontakt med äldre personer. Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och anser att nämndens främsta uppdrag är att främja barns och elevers utveckling i riktning mot de nationella målen för verksamheten. Det är centralt att det är lärarna som prioriteras i verksamheten när det ekonomiska läget är ansträngt. I rådande ekonomiska läge, då ordinarie och pedagogiskt utbildad personal har sagts upp inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter, är det inte prioriterat att öka antalet vuxna utan pedagogisk utbildning i skolan Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen, med hänvisning till att möjligheterna att nyttja föreningen Klassmorfar har undersökts. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att anta yttrande daterat och översända det till kommunfullmäktige. För ärendet aktuella handlingar Motion angående att nyttja föreningen Klassmorfar återremiss från KSAU, barn- och utbildningsnämndens yttrande, Utdrag ur protokoll fört vid barn- och utbildningsförvaltningens fackliga samverkansgrupp

23 Kommunfullmäktige (29) Motion, Margaretha Malmsjö (m) Beredande organs förslag Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till att möjligheterna för att nyttja föreningen Klassmorfar har undersökts. Barn- och utbildningsnämnden Akten- avslut

24 Kommunfullmäktige (29) 126 Dnr: KS 2009/32 Svar på motion angående kundval inom hemtjänsten Bente Johansson (m), Stefan Edvardsson (m) och Elving Johansson (c) har inkommit med en motion angående kundval inom hemtjänsten. De föreslår att möjlighet till aktivt kundval införs inom hemtjänsten i Bollebygds kommun. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till omsorgsnämnden för beredning. Omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att kommunfullmäktige inför möjligheten till aktivt kundval inom hemtjänsten i Bollebygds kommun genom att införa ett valfrihetssystem inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) från och med den 1 april Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att närmare utreda och senast till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2009 lämna förslag om utformning av ett valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten och då särskilt beakta och lämna förslag på frågeställningar i omsorgsnämndens yttrande. Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger omsorgsnämnden i uppdrag att ett år efter införandet utvärdera valfrihetssystemet enligt LOV inom hemtjänsten och rapportera till kommunfullmäktige. Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige med hänvisning till ovanstående bifaller motionen. Omsorgsnämnden beslutade att anta yttrande daterat och översända det till kommunfullmäktige. För ärendet aktuella handlingar Motion angående kundval inom hemtjänsten- omsorgsnämndens yttrande, Valfrihetssystem inom hemtjänst - En översikt, omsorgsförvaltningens rapport Motion angående kundval inom hemtjänsten, Bente Johansson (m), Stefan Edvardsson (m) och Elving Johansson (c) Beredande organs förslag Omsorgsnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Yrkande Barbro Ridell (v) och Tomas Ridell (v) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.

25 Kommunfullmäktige (29) Christer Johansson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Bente Johansson (m) och Elving Johansson (c) tillstyrker Christer Johanssons yrkande. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag till beslut och dels på Barbro Ridells och Tomas Ridells yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige inför möjligheten till aktivt kundval inom hemtjänsten i Bollebygds kommun genom att införa ett valfrihetssystem inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) från och med den 1 april Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att närmare utreda och senast till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2009 lämna förslag om utformning av ett valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten och då särskilt beakta och lämna förslag avseende frågeställningar i omsorgsnämndens yttrande. Uppdraget n) Kartlägga vilka övriga verksamheter inom socialtjänsten i Bollebygds kommun som kan bli aktuella för valfrihetssystem stryks. Kommunfullmäktige ger omsorgsnämnden i uppdrag att ett år efter införandet utvärdera valfrihetssystemet enligt LOV inom hemtjänsten och rapportera till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till ovanstående. Reservation Barbro Ridell (v) och Tomas Ridell (v) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut enligt protokollsbilaga 1. (Se protokollsbilaga 1: Reservation gällande motion Kundval inom hemtjänsten) Omsorgsnämnden Akten- avslut

26 Kommunfullmäktige (29) 127 Dnr: KS 2009/114 Uppföljning av fullmäktiges beslut under 2008 Kommunfullmäktiges presidium har bland de beslut kommunfullmäktige fattade under 2008 valt ut beslut som nämnderna ska återrapportera till kommunfullmäktige. Av nämndens återrapportering ska det framgå om beslutet är verkställt. Om beslutet inte verkställts ska nämnden beskriva vad som hittills gjorts och vad som återstår samt när nämnden beräknar att beslutet kan verkställas. Om nämnden bedömer att beslutet inte kommer att kunna verkställas ska nämnden istället redogöra för orsakerna till det. För ärendet aktuella handlingar Uppföljning av fullmäktiges beslut under 2008, kommunstyrelsens yttrande, Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige lägger kommunstyrelsens återrapport till handlingarna. Kommunstyrelsen Akten- avslut

27 Kommunfullmäktige (29) 128 Dnr: KS 2009/1 Begäran från Pembe Gencoglu (mp) om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen Pembe Gencoglu (mp) har inkommit med en begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. För ärendet aktuella handlingar Begäran om entledigande, Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige entledigar Pembe Gencoglu (mp) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen mandatperioden Kommunstyrelsen Personalavdelningen Hemsidan Insidan Akten

28 Kommunfullmäktige (29) 129 Dnr: KS 2009/1 Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen Kommunfullmäktige har entledigat Pembe Gencoglu (mp) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen mandatperioden och har nu att välja en ny ersättare i kommunstyrelsen. För ärendet aktuella handlingar Begäran om entledigande, Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige väljer Mikael Mannerbjörk (mp) till ny ersättare i kommunstyrelsen mandatperioden Kommunstyrelsen Personalavdelningen Hemsidan Insidan Akten

29 Kommunfullmäktige (29) 130 Dnr: KS 2009/1 Begäran från Madeleine Johansson (mp) om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige Madeleine Johansson (mp) har inkommit med en begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. För ärendet aktuella handlingar Begäran om entledigande, Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige entledigar Madeleine Johansson (mp) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige mandatperioden och begär samtidigt en ny sammanräkning från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Rättsenheten, Vänersborg Personalavdelningen Hemsidan Insidan Akten

30

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-09-18 1 (26)

Kommunfullmäktige 2008-09-18 1 (26) Kommunfullmäktige 2008-09-18 1 (26) Plats och tid Gesebols Bygdegård, torsdagen den 18 september 2008, kl. 17.20-21.15 (ajournering 18.45-18.50 och 18.53-19.15) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-06-16 1 (19)

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-06-16 1 (19) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-06-16 1 (19) Tid och plats Beslutande Måndagen den 16 juni 2008 klockan 16.00 18.30 Tingshuset Ajournering kl. 17.15-17.40 Leif Karlsson (c), ordförande Ingridh Anderén

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(10) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 februari 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 16.30-16.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Bente Johansson (M) Eva Svantesson (M) tjg.

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl. 16.00-18.30 Ajournering kl.16.50-17.15 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Nr 2 Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 februari 2005, klockan 08.30-12.45 Beslutande Robert Svensson (c) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson (fp) Daniel

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-09.55. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), kl 08.00-08.20,

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

27 Lägesbeskrivning omsorgsförvaltningen. 28 Kommunala pensionärsrådets reglemente. 29 Förslag till ny organisation, omsorgsförvaltningen

27 Lägesbeskrivning omsorgsförvaltningen. 28 Kommunala pensionärsrådets reglemente. 29 Förslag till ny organisation, omsorgsförvaltningen Tid och plats Torsdagen den 18 januari 2007, kl 17.00-18.45, i Dynamiken, Bollegården Ärenden 26-33 Ordförande Hannu Sutinen Beslutande Pensionärsorg. Lars Engstrand, SPF, till och med 28 Alf Krafve, PRO

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer