Skyltmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skyltmanual 2010-06-28"

Transkript

1 Skyltmanual

2 Innehåll Allmänt, skyltprojektering 3 Skyltmontering, rutiner för kontakt och beställning 4,5 Skyltningsprinciper, grafik och färg, föreskrifter 6 Lackering, skyltsystem 7 Prislista, typskyltar 8, 9 Utvändig skyltning, typskyltar Invändig skyltning, typskyltar Skyltsystem Design Skyltsystem Nordic 31 Exempel på typskyltar

3 Allmänt Skyltmanualen är framtagen för VASAKRONAN för att ge fastighetsbeståndet en korrekt, enhetlig och väl fungerande vägvisning. Manualen ska vara ett hjälpmedel vid beställning av skyltar. En bra skyltning får en fastighet eller område att fungera bättre genom kortare gångvägar. Vasakronans skyltning ska på ett enkelt och tryggt sätt lotsa besökare och anställda till och genom byggnader. Skyltar är ett viktigt kommunikations- och varumärkesbyggande verktyg. Därför är det viktigt att skyltningen är genomtänkt och enhetlig och utgår från företagets grafiska profil. Besökare ska känna igen sig i Vasakronans fastigheter. I manualen visas de typskyltar som normalt behövs vid utvändig och invändig skyltning av område eller fastighet. Ur sortimentet av typskyltar väljs de som passar den aktuella fastigheten bäst. Vid ny- eller omskyltning av fastighet eller trapphus bör ofta ett program tas fram för att ge en bra helhetslösning. Kontakta då Floda Systemskylts handläggare som i samråd med Vasakronan gör ett skyltförslag. Skyltprojektering När det är lämpligt upprättar Floda Systemskylt i samråd med Vasakronans personal ett skyltprogram för varje fastighet som vi får i uppdrag att skylta. Programmet, som utgår från Vasakronans skyltmanual, beskriver alla skyltar som ingår i leveransen och övergår efter avstämning till ett korrektur. När korrekturet är godkänt av Vasakronan blir det underlag för tillverkning. Efter leverans blir tillverkningsunderlaget fastighetens eget skyltprogram, som skickas digitalt till Vasakronan. Programmet blir nu ett hjälpmedel för Vasakronans personal vid kompletteringar och uppdateringar av skyltar och texter. Programmet medför en effektiv drift samt en enhetlig och konsekvent skyltning. Floda Systemskylt har alltid det aktuella utseendet av samtliga skyltar som ingår i skyltförslag och program i sin databas. 3

4 Skyltmontering Före montering träffas skyltmontören och personal från Vasakronan för en genomgång av exakta skyltplaceringar i fastigheten. Montering av skyltar utförs av Flodas Systemskylt i samråd med Vasakronan, eller kan vid direkt beställning av mindre kompletteringar monteras av Vasakronans personal. Skyltarna monteras så att det blir enkelt för besökare och anställda att hitta till sina mål. Skyltplacering: Skyltarna monteras på handtagssidan av dörrar och entréer mm luft bör finnas till foder. Infästning: Skyltarna bör skruvas i vägg eller fasad. På glas eller slät plåt kan skyltarna fästas med stark dubbelhäftande tejp. Det är viktigt att underlaget avfettas före montering. Monteringshöjd Överkanten på större skyltar som paneltavlor och liknande monteras 1800 till 2000 mm över golv medan mindre skyltar som rumsskyltar monteras 1600 mm över golv. Rutiner för kontakt och beställning Ny skyltning eller komplettering av befintlig skyltning Vasakronan bokar ett möte med Floda Systemskylts handläggare för genomgång av skyltbehov och förutsättningar. Floda Systemskylt tar sedan fram ett förslag som underlag för diskussion och beslut. När förslaget är godkänt ritar Floda Systemskylt upp ett korrektur. När korrekturet är godkänt av Vasakronan blir det tillverkningsunderlag för skyltleveransen. Vasakronans handläggare bedömer om väggytor behöver ytbehandlas före skyltmontering och beställer i så fall arbetet av målningsentreprenör. Vasakronan meddelar Floda Systemskylt när ytbehandlingen är klar. Kontaktpersoner Stockholm, Tord Wenehult Göteborg Torsten Pellmann Malmö, Lund Sofia Bernstrup Uppsala Bertil Herngren Mindre skyltkompletteringar och textbyten 4

5 Ett textbyte utförs på 10 arbetsdagar, ofta snabbare. Beställningen bekräftas av Floda Systemskylt med leveranstid. Om Floda Systemskylt gör textbytet så meddelar vi beställaren när allt är klart. Har Vasakronan intresserad personal så visar våra montörer hur ett textbyte utförs.då kan vi skicka text på monteringsremsa med brev direkt till Vasakronans handläggare. Vasakronan skickar via beställning till aktuell kontaktperson och anger: 1. faktureringsadress och Vasakronans referensnummer 2. leveransadress och skyltens läge i fastigheten 3. Vasakronans kontaktperson och telefonnummer samt eventuell kompletterande information om kontaktperson på platsen och portkod 4. skyltbeteckning enligt fastighetens skyltprogram eller Vasakronans skyltmanual 5. skylttyp, manus för textändring, annan kompletterande information 6. önskemål om leveransdatum 7. önskemål om att Floda Systemskylt monterar kompletteringen Floda Systemskylt svarar via och bekräftar leveransdatum Skyltningsprinciper Skyltarna ska leda en besökare eller anställd enkelt och funktionellt genom byggnaden eller området. Skyltar utformas efter aktuellt läsavstånd som bestämmer lämplig storlek på text och skylt. Viktig information prioriteras, minimera antalet skyltar, sök överskådlighet. Ge bara den information som behövs vid varje skylt. Anpassa skyltlösningen till byggnadens arkitektur, rum och färgsättning. Begränsa skylttyper och format för enkel drift. Grafik och färg Skyltarna ska följa Vasakronans grafiska program. Det typsnitt som ska användas till skylttexter är Trade Gotic regular Och texter skrivs normalt versalgemena. Vasakronans logotyp i blått eller vitt beroende på kontrastfärg, monteras på undre delen av varje skylt. Till silvermetallicfärgade skyltar används mörkgrå folietext och blå logotyp för att ge bra kontrast och därmed bra läsbarhet. För att förbättra läsbarheten för personer med nedsatt syn bör inte blanka eller speglande ytor användas. Folietext bör inte heller monteras direkt på glas. 5

6 Föreskrifter för skyltning Enligt Handisams anvisningar och Boverkets riktlinjer ska vid nybyggnation av publika lokaler och nyanläggning av allmänna platser, orienterande skyltar kunna uppfattas och förstås av personer med nedsatt orienteringsförmåga. Vid ombyggnad av lokaler där allmänheten har tillträde har fastighetsägaren ansvar enligt BFS 2003:19 HIN att förbättra tillgängligheten för personer med nedsatt syn genom att förbättra skyltningen med bland annat taktil information. Lackering Invändiga skyltar lackeras som standard i färgen, Floda Systemskylt silvermetallic, med glansvärde 20. Alternativ färg kan väljas när det är lämpligt med hänsyn till byggnadens färgsättning. Utvändiga skyltar pulverlackeras som standard silvergrå RAL 9006 med glansvärde 20. Skyltsystem Utvändig skyltning För utvändig vägvisning används system NORDIC som är plana skyltar med utbytbara paneler. Skyltarna kan vara fristående med en tjocklek av 120 mm eller väggmonterade med en tjocklek av 70 mm. Skyltarna kan förses med invändig diodbelysning för till exempel rubrikpanel eller informationskarta. Skylt och panelstorlekar visas i manualen sid. 31 samt Invändig skyltning För invändig vägvisning används systemen DESIGN och DISPLAY. Designsystemet består av frisittande eller kombinerade lameller i 3mm aluminiumplåt monterade på distans från väggen och med en ram runt skylten. Skyltar och panelstorlekar visa i manualen sid DISPLAY är skyltar med utbytbara pappersutskrifter bakom en plastfront, som liksom DESIGN monteras på en ram som ger en distans från väggen. Pappersutskrifterna kan ha format från A3 till A5, stående eller liggande. Se typskyltar 11 och 12 sid. 22 och 23. 6

7 Typskyltar Nedan visas som typskyltar de skyltar som normalt bör användas vid skyltning av Vasakronans fastigheter. När förutsättningarna är speciella som till exempel långt läsavstånd, stora rumsbildningar, små tillgängliga ytor eller andra avvikelser från det normala så kan andra skyltar eller panelstorlekar inom skyltsystem NORDIC, DESIGN eller DISPLAY väljas. Tillgängliga skylt och panelstorlekar redovisas på sid

8 Utdrag ur skyltavtal 5. PRISER Priser För Design och Nordic baseras på Floda Systemskylts gällande bruttoprislista Floda Systemskylt lämnar 15 % rabatt till Vasakronan på Floda Systemskylts standardprodukter i skyltsystemen Design och Nordic. som ingår i Vasakronans skyltmanual. Vid varje projekt där ordersumman överstiger kr exklusive mervärdesskatt lämnar vi ytterligare 3% rabatt. Prislistan på sidan 8 i skyltmanualen visar prisexempel och nettopriser. Där framgår också löpande priser för montering, priser för transporter, mm Prislistan förnyas varje kalenderår. 8 SEKRETESS Parterna förbinder sig att inte, varken under detta avtals giltighetstid eller därefter, för utomstående avslöja sådan information som part mottagit från andra parten och som är av sådan art att den är att betrakta som den andra partens affärshemlighet. Parterna skall också vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan affärshemlighet avslöjas för utomstående av anställda. Floda Systemskylts prislista är sådan sekretessbelagd information liksom skyltförslag och idéskisser upprättade av Floda Systemskylt och får ej användas i diskussioner om skyltning med annan än Floda Systemskylt 8

9 Utvändig skyltning Typskyltar 1 Presentationsskylt Skylt som identifierar område/byggnad och stärker områdets identitet. 2 Områdesskylt Skylt som visar område och leder besökaren mot gator och/eller målpunkter. 3 Orienteringsskylt. Orienteringsskylten visar byggnader, gator entréer med gatunummer och kan kombineras med hyresgästförteckning. 4 Hänvisningsskylt Vägledande skylt som visar riktning mot gator och entréer. 5 Entréskylt, väggmonterad / fristående Skylten visar gatunamn entrénummer och företag/funktion. 6 Funktionsskylt Visar speciella entréer eller funktioner 7 Fasadskyltar, Takskyltar Visar varumärken på fasad och tak 8 Ägarmarkering, Husplakett Identifierar att fastigheten ägs och förvaltas av Vasakronan och husplakett ger historisk information. 9 Portkodstavlor Register för portkodsnummer 9

10 1 Presentationsskylt Presentationsskylten är en identitetsskapande symbol för området. System NORDIC Skyltbredder 960 mm, 1500 mm 10

11 2 Områdesskylt Områdesskylten presenterar ett område och visar mot gator och målpunkter. System NORDIC Skyltbredd 960 mm, 1500 mm Illustration saknas f.n. 11

12 3 Orienteringsskylt Orienteringsskyltens karta visar byggnader, gator, entréer med gatunummer, samt målpunkter med gatuadresser. Skylten kan kompletteras med företagsregister. System NORDIC Skyltbredder 960 mm, 1500 mm ALVIKS STRAND Hela området TV -övervakas. 12

13 4 Hänvisningsskylt Hänvisningsskylt som visar riktning mot gator, entréer och målpunkter System NORDIC Skyltbredder 600 och 960 mm AASTRA, ERICSSON HUVUDENTRÈ LM Ericssons väg 30 ERICSSONS VARUMOTTAGNING Dialoggatan 17 HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRV. Telefonvägen 30 JOBBTORG STOCKHOLM Tellusgatan 7 KONFERENS KOBRAN Telefonvägen 30 KONSTFACK LM Ericssons väg 14 KONSTFACKS VARUMOTTAGNING Huvudfabriksgatan 3 LERNIA AB Dialoggatan 16 RESTAURANG TELLUS Tellusgången 20 TELLUSGÅNGEN SATS Dialoggatan 3 BESÖK SNICKERIET Dagen, Snickerigatan 4 DESIGNENS HUS LM Ericssons väg 26 GENERATORN Telefonv. 30, Tellusg. 9, Dialogg. 16 HUVUDFABRIKEN LM Ericssons väg HÖGLAGRET Dialoggatan 8 PANNCENTRALEN Dialoggatan 6 13

14 5 Entréskylt, fristående eller väggmonterad Entréskylten som kan vara en fristående pylon eller väggmonterad visar gatunamn, entrénummer och företag/funktion System NORDIC Skyltbredder 480 och 600 mm 14

15 6 Funktionsskylt Funktionsskylten visar speciella entréer som godsmottagning, garage, parkeringsplats, miljöhantering, handikappentré osv. Skyltarna måste ofta anpassas till förhållanden på platsen när det gäller skyltstorlekar, läsavstånd, belysning mm. System NORDIC eller special Skyltbredder kan vara 360, 480, 600, 960, 1200, 1500 mm Besök 15

16 7 Fasadskylt, Takmonterad skylt Visar hyresgästers logotyper på fasad, skärmtak eller tak. Skylten kan också visa adress, orienterande information eller gatunummer. 34 Bokstavshöjd ca 500 mm 16

17 8 Ägarmarkering, Husplakett Används för att markera att fastigheten förvaltas av Vasakronan. Placeras 2000 mm över mark i anslutning till entréer. Om huset är friliggande placeras ägarmarkeringar i varje hörn. Placeras ovanför husplakett där den förekommer. Skylten tillverkas av 1,5 mm rostfri plåt med bakomliggande 5 mm blå akryl. Vasakronans logotyp fräses ur plåten 17

18 9 Portkodsskylt Register för portkodsnummer 215x357 mm Västra Hamngatan x270 mm A4 Rådmansgatan 10 A5 18

19 Invändig skyltning Typskyltar 10 Entréskylt Paneltavla som visar adress och hyresgäster 11 Informationsskylt Skylt som visar portanslag, energideklaration, aktuell information och eventuellt hyresgäster. 12 Hisskyltar Skyltar som visar hyresgäster och plan i och utanför hissar. 13 Planmarkeringsskylt Siffra som markerar plan utanför hissar och i trapphus. 14 Entréskylt på plan Markerar hyresgästentré. Kan vara med logotyp. 15 Vägledande skylt på plan Markerar riktning mot hyresgäster, verksamheter eller funktioner. 16 Rumsskyltar. Markerar funktion innanför rumsdörrar 20 Hyresgästskylt för bostadshus Visar hyresgäster per plan och förvaltarinformation. 19

20 10 Entréskylt, väggmonterad eller fristående pylon Skylten består av paneler med folietext. Rubrik är adress och skylten visar en förteckning över hyresgäster. Hyresgäster kan presenteras med logotyp. Entréskylt i anslutning till hissar visar på vilket plan hyresgästen finns och ersätter där typskylt 12 på entréplanet. System DESIGN Skyltbredder 480 eller 600 mm Ruben Rausings gata 11 A Peab TFS Geodis Peab TFS Geodis Ruben Rausings gata 11 A Trial Form Support Ruben Rausings gata 11 B Geodis Wilson Sweden AB LOGGA Trial Form Support Obs! loggorna är ej original 20

21 11 Informationsskylt väggmonterad eller fristående pylon Skylt som visar portanslag, energideklaration och aktuell information. Rubrik är entréns adress. Kan visa hyresgästinformation. Placeras i anslutning till entréer. Skylt utan rubrik A4 eller A5 kan användas vid behov av kompletterande information i fastigheten. System DISPLAY 11:1 Rådmansgatan 10 A4 A4 A4 A4 bxh 421x723 mm 11:2 11:3 A4 A5 bxh ca 149 x255 mm bxh 212x341 mm 21

22 12 Hisskyltar Skyltar som visar hyresgäster och plan utskrivet på pappersark i och utanför hissar. System DISPLAY 12:1 12:2 12:3 Rådmansgatan 10 A4 A4 A4 A4 A4 bxh 212x341 mm bxh 421x342 mm bxh 299x544 mm 22

23 13 Planmarkeringsskylt Markerar plan utanför hissar och i trapphus. Kan kompletteras med riktningsmarkeringar System DESIGN alternativt fräst siffra monterad med stift på distans. Skyltbredder 480 mm eller 600 mm, siffrans höjd ca 500 mm i hisshall och 200 mm i trapphus. 13:1 13:2 5 5 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Assistansenheten Beställarenheten funktionsnedsättning Enheten för ekonomiskt bistånd 480x730 mm 23

24 14 Entréskylt på plan Markerar hyresgästentré med företagsnamn eller logotyp. System DESIGN. Skyltmått: bxh 360 x 360 mm, alternativt bxh 480 x 480 mm OBS! Loggan är ej original 24

25 15 Vägledande skylt på plan Markerar riktning mot hyresgäster, verksamheter eller funktioner. System DESIGN. Skyltbredder 360, 480, 600 alternativt 960 mm. Hängande Hissar A Frisittande Vägg Hissar A 600x100 mm 25

26 16 Rumsskylt Markerar funktion innanför rumsdörrar, som konferensrum, besöksrum och rum som skyltas med symbolskyltning. System DESIGN. Skyltbredder 100, 240 alternativt 360 mm. Trappa 240x80 mm 100x100 mm 26

27 Produktfakta Design Design är ett skyltsystem med klassisk form för vägvisning inomhus. Monteringe n på distans från vägg av tavlor och rumsskyltar, ger en fin skuggning runt skylten. Känslan av exklusivitet kan förstärkas genom val av material, färg och typografi. Material: Standardskyltarnatillverkas i 3 mm aluminium somger en lätt men samtidigt stark skylt. Paneltavlorna kan tillverkasi rostfritt stål, mässing eller lackeras i metallic-kulörernär man vill skapa ett speciellt utseende. Mått: Rumsskyltar är 120 mm breda. Paneler finns i bredderna240, 360, 480, 600, och 960 mm. Höjd redovisas för respektive panelbredd,se artikellistan. Panelmontering: Va rje tavla består av en överpanel, valfritt antal mellanpaneler samt en underpanel. Panelerna är konstrueradeså att avståndet mellan varje panel alltid ska vara 2 mm. Kulör: Flexibilitet: Text: Skyltarna lackeras i en valfri NCS S kulör eller i någon av våra standard metallic-kulörer. Varje mellanpanel kan bytas ut oberoende av övriga paneler och enkelt flyttas mellan tavlor med samma bredd. Överpaneler, mellanpaneler, och underpaneler kan fritt väljas ur artikellistan. Skyltarna kan monteras mot vägg, pendlas från tak eller placeras på fristående stativ. Rumsskyltarna tillverkas i flera utföranden med1, 2 eller 3 spår för textremsor. Den stora valfriheten i skyltbredder, panelhöjder och rumsskyltar gör att Design skyltsystem både kan växa och anpassas till förändringa r. Permanenta texter tillverkas i dataskuren folie i vald foliekulör som monteras direkt på den lackeradeytan. Rumsskyltens textremsa skrivs ut på er skrivare på A4-ark med perforerade 19 eller 60 mm remsor, som enkelt monteras i rumsskyltarnas spår, se artikellista, tillbehör. Grafik: Stora möjligheter att anpassa skyltarnas utformning till en grafis k profil med logotype, valfria typsnitt och valfria färger. Ytbehandling: Skyltarna grund- och täcklackeras. Montering: Skyltarnas monteringsskenor skruvas mot vägg med skruvförband anpassade till väggens konstruktion. På släta underlag som glas, lackerad plåt eller möbelyta monteras skyltar med dubbelhäftande tejp. På glasyta monteras en täckplattaav tunn plåt, lackeradi den aktuellaskyltfärgen, på insidan av glaset för att täcka baksidan, se artikellista,tillbehör. Hängande skyltar pendlas i wire. Leverans: De p rodukter som är markerade med fet stil i artikellistan är lagervara och finns för omgående leverans. Samtliga mått i artikellistan anges i mm. 27

28 Paneltavlor Des ign 960 bredd x höjd art. nummer Design 480 bredd x höjd art. nummer 960 överpanel 960 x Ö x Ö x Ö 40 mellanpanel960 x M x M 100 underpanel960 x U x U 100 frisittandepanel960 x F ÖVER PANE L MELLANP ANELER 960 x F överpanel 480 x Ö x Ö x Ö x Ö x Ö 20 mellanpanel 480 x M x M x M x M x M x M 20 underpanel 480 x U x U x U x U x U x U 20 frisittandepanel480 x F x F x F 80 Design 360 bredd x höjd art. nummer överpanel 360 x Ö UNDERPANE L x Ö x Ö x Ö 20 mellanpanel 360 x M x M x M x M 30 Des ign bredd x höjd art. nummer överpanel600 x Ö x Ö x Ö x Ö 50 mellanpanel600 x M x M x M x M x M x M x M 20 underpanel600 x U x U x U x U x U x U 20 frisittandepanel600 x F x F x F 100 Design x M 20 underpanel 360 x U x U x U x U x U x U 20 frisittandepanel 360 x F x F 80 bredd x höjd art. nummer överpanel 240 x Ö x Ö x Ö x Ö 20 mellanpanel 240 x M x M x M 20 underpanel 240 x U x U x U x U 20 frisittandepanel240 x F x F

29 Hängande skyltar Hängande skyltar breddx höjdart. nummer Konsolskyltar breddx höjdart. nummer x H x H x H x K Panelstativ breddx h öjdart.nummer Panelstativ 240 x 1700 T 240 S 360 x 1700 T 360 S 480 x 1700 T 480 S 600 x 1700 T 600 S Till panelstativenkan över-, mellan- och underpaneler fritt väljas ur artikellistan 29

30 Nordic panelsortiment Exempel på typskyltar Nordic 30

31 Typskylt 1 Telefonplan Stockholm 31

32 Typskylt 2 Nordic bredd 960 och 600 mm Alviks Strand Stockholm 32

33 Typskylt 3 Nordic bredd 1500 Telefonplan Stockholm 33

34 Typskylt 4 Nordic bredd 960 Telefonplan Stockholm 34

35 Typskylt 5 Nordic bredd 600 Telefonplan Stockholm Uppdaterad den 13 juni

Skolans skyltar REFERENS

Skolans skyltar REFERENS REFERENS Skolans skyltar Bakgrund SISAB har ansvar för rumsnummerskyltar och SISAB skyltar utomhus. Rumsnummerskyltar är de nummerskyltar som finns vid varje dörr i skolan, t ex. A125. SISAB har även entrénummerskylt,

Läs mer

Skyltning på KTH Planering och beskrivning

Skyltning på KTH Planering och beskrivning Denna sida skall tas bort i produktionen Skyltning på KTH Planering och beskrivning Del 2 Fasadskyltning 2014-11-14 1 2 Innehåll Del 2 - fasadskyltning 5 6 7 8 9 11 12 13 Inledning Planering och anskaffning

Läs mer

Skyltmanual för Tyresö kommun

Skyltmanual för Tyresö kommun Skyltmanual för Tyresö kommun Skyltmanualen är en del i Tyresö kommuns grafiska profil. Syftet med den grafiska profilen är att stärka kommunens identitet och göra det lätt för omvärlden att se vilka verksamheter

Läs mer

Vi skyltar om. Hela tiden.

Vi skyltar om. Hela tiden. Vi skyltar om. Hela tiden. En skylt bär budskap som vi vill ta del av! Skyltar hjälper oss att välja, att hitta, eller ger oss annan information vi söker. Varje dag betraktar vi massor av skyltar i olika

Läs mer

GETO Van III Skåpsbyggsats

GETO Van III Skåpsbyggsats L Kvalitetstestad Flexibel o prisvärd GETO Van III Skåpsbyggsats TITGEMEYER Tf1495S(0308)1 GETO Van III levereras som komplett byggsats med en säker transportlösning. Det ger en kostnadseffektivt hantering

Läs mer

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

Projekteringsanvisning Skyltar

Projekteringsanvisning Skyltar Projekteringsanvisning Skyltar FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 12 2 JUNI 2015 29 SIDOR PROJEKTERINGSANVISNING - Skyltar -Utgåva 12 Sida 1 av 29 Innehåll Läs detta först viktig information... 3

Läs mer

Ny butiksskyltning? Vi besöker dig mer än gärna!

Ny butiksskyltning? Vi besöker dig mer än gärna! Objektsskyltning SID 2 OBJEKTSSKYLTNING 2015 Ny butiksskyltning? Vi besöker dig mer än gärna! På Tylöprint strävar vi efter att alltid kunna erbjuda våra kunder helhetslösningar. När du anlitar oss för

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

Regler för skyltning inom- och utomhus

Regler för skyltning inom- och utomhus 1 Regler för skyltning inom- och utomhus VERSION 6: JUNI 2013 Alla ska hitta i Landstinget Gävleborgs lokaler. Skyltningen ska fungera som en osynlig ledstång som för besökaren till sitt mål. De flesta

Läs mer

NYTT SORTIMENT VALMÖJLIGHETERNAS SKJUTDÖRR NYA PROFILER, FÄRGER OCH MATERIAL

NYTT SORTIMENT VALMÖJLIGHETERNAS SKJUTDÖRR NYA PROFILER, FÄRGER OCH MATERIAL NYTT SORTIMENT VALMÖJLIGHETERNAS SKJUTDÖRR NYA PROFILER, FÄRGER OCH MATERIAL Broschyr och prislista, September 2012 NYTT SÄTT ATT SKAPA DIN SKJUTDÖRRSLÖSNING Gör verklighet av en förvaring som speglar

Läs mer

Utrymmet, friheten Längtan, möjligheten. Välkommen ut.

Utrymmet, friheten Längtan, möjligheten. Välkommen ut. Utrymmet, friheten Längtan, möjligheten Välkommen ut. Tillbakablickar och utsikter Balkonger ger liv. Rätt byggda och använda är de ett viktigt tillskott till boendet; estetiskt, socialt och praktiskt.

Läs mer

Windoorkatalog för JM. katalog april 2013

Windoorkatalog för JM. katalog april 2013 Windoorkatalog för JM katalog april 2013 nnehållsförteckning och översikt Balkongräcken nnehåll översikt sid 2 Gallerpinnsräcke standard sid 3 Gallerpinnsräcke underkant handledare sid 4 Gallerpinnsräcke

Läs mer

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E BJÖRKRIS O Råd och riktlinjer Kvarter K L N I K F H M J C E B D A Antagen: 2012-01-12 BN 9 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Behöver jag bygglov? Detaljplan Tillbyggnader i Björkris Avskärmning kring

Läs mer

Skyltprogram Eldsund. Strängnäs Kommun 2012 05 29. Utopia Arkitekter

Skyltprogram Eldsund. Strängnäs Kommun 2012 05 29. Utopia Arkitekter Skyltprogram Eldsund Strängnäs Kommun 2012 05 29 Allmänt Skiftande miljöer har skiftande förutsättningar. Skyltprogrammet är ett verktyg i arbetet med utformning och placering av skyltar. Skyltprogrammet

Läs mer

Tavlor, whiteboards och broschyrställ Kvalitet säkerhet service

Tavlor, whiteboards och broschyrställ Kvalitet säkerhet service Tavlor, whiteboards och broschyrställ Kvalitet säkerhet service Glasskrivtavla Vision Glasskrivtavla Vision Skrivtavla i 6 mm härdat glas med keramisk baksida och mattslipad kant. Upphängningslist med

Läs mer

SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET

SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET DIN KOMPLETTA BALKONGLEVERANTÖR Balkongräcken, spröjs 4-5 Balkongräcken, glas 6-7 Balkongräcken, perforerad plåt 8-9 Balkongräcken, med dekorlister 10-11 Balkongräcken, kombinerade

Läs mer

BALKONG OCH INGLASNING

BALKONG OCH INGLASNING BALKONG OCH INGLASNING 02 teknova.se SVETSAREN BALKONGER, RÄCKEN & INGLASNINGAR LIVET UTANFÖR LÄGENHETEN Med de idéer, tankar och tekniska lösningar som finns idag kan balkongen få en både individuell

Läs mer

Grafisk manual. Version 2009.10.19. Grafisk manual. Läkemedelsverkets symbol för apotek med tillstånd att sälja läkemedel.

Grafisk manual. Version 2009.10.19. Grafisk manual. Läkemedelsverkets symbol för apotek med tillstånd att sälja läkemedel. Grafisk manual s symbol Symbolen får endast användas av den som tecknat licensavtal med. 20091019_Version 2 Grafisk manual. s symbol Förord 1 Symbol 1.1 Symbol 1.2 Varianter symbol 1.3 Frizon 1.4 Storlekar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING prislista 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A4-papper (budget)... 1 A4-papper (digital)... 2 A4-papper (offset)... 3 Affischer... 4 Almanackor... 5 Banderoller... 6 Block (budget)... 7-9 Block (digital)... 10-12

Läs mer

innehåll kap 1. inledning kap 2. utomhus kap 3. inomhus

innehåll kap 1. inledning kap 2. utomhus kap 3. inomhus Manual för skyltar version 1.0 innehåll kap 1. inledning kap 2. utomhus kap 3. inomhus kap 1. Inledning sid 2 inledning Den här manualen vänder sig till dig som är ansvarig för framtagning av skyltar inom

Läs mer

POLSTAR AB. Konsumentprislista 2014

POLSTAR AB. Konsumentprislista 2014 POLSTAR AB Konsumentprislista 2014 LEVERANSTID 4-6 VECKOR, RUNDA OCH SPECIAL 6-8 VECKOR UNDERHÅLLSFRIA FÖNSTER OCH DÖRRAR. Rätt produkt till rätt pris www.polstar.se 1 Allmän produktinformation om CT 70

Läs mer

Skyltprogram för kommunala skyltar

Skyltprogram för kommunala skyltar Skyltprogram för kommunala skyltar 2013 02 21 Projektgrupp: Uppdragsledare: Eva-Marie Samuelson, planarkitekt Conny Svensson, informationschef Sivan Tegnhammar, informatör Magnus Sundén, näringslivschef

Läs mer

Manual för uteplatser

Manual för uteplatser Manual för uteplatser Innehållsförteckning Vision, 3 Myndighetskrav, 3 Riktlinjer från bostadsrättsföreningen, 4-5 Utformning inglasning av balkong, 6 Markis, 6 Förslag på utomhusarmatur, 6 Uteplatser,

Läs mer

SGG U-GLAS. Glasprofiler med U-tvärsnitt SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. emmabodaglas.se

SGG U-GLAS. Glasprofiler med U-tvärsnitt SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. emmabodaglas.se SGG U-GLS Glasprofiler med U-tvärsnitt emmabodaglas.se SINT-GOBIN GLSS DESIGN SINT-GOBIN GLSS DESIGN SGG U-GLS Ett U-profilerat glas med en strukturerad yta för diffusering av ljuset. Kan användas i enkla

Läs mer

Glassäkra miljöer Publika miljöer

Glassäkra miljöer Publika miljöer Glassäkra miljöer Publika miljöer Februari 011 1 Glassäkra miljöer Publika miljöer Denna publikation är nummer två i en serie utgiven av Glascentrum i Väjö AB. De övriga två behandlar glas i utsatta lägen

Läs mer

2015 P R O F I L E R

2015 P R O F I L E R 20 PROFILER 07 PROFILER Tolv aluminiumprofiler av hög kvalitet, med ett brett sortiment av tillbehör som ökar användningsområdet och underlättar montaget av våra LEDstrippar. Profilerna fungerar som ett

Läs mer

Glassäkra miljöer publika lokaler

Glassäkra miljöer publika lokaler Glassäkra miljöer Publika lokaler Mars 21 1 Glassäkra miljöer publika lokaler Denna publikation är nummer tre i en serie utgiven av Glascentrum i Växjö AB. De övriga två behandlar glas i utsatta lägen

Läs mer

Produktinformation Santex vikdörrar

Produktinformation Santex vikdörrar Produktinformation Santex vikdörrar Santex vikdörrar är lättmanövrerade och man får största möjliga öppning med dessa partier. Uw-värde på hela konstruktionen är vid 3-glas låga 1,29. Aluminium: Karmdimension:

Läs mer

Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum

Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum Terrassmarkis/Hestra Tarragona Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum Hestra Tarragona är en kraftig vikarmsmarkis för villaterrasser och balkonger som förvandlar din uteplats till

Läs mer

PRISLISTA 2013. Fönster för framtiden OUTLINE PRISLISTA 2013: NYA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS!

PRISLISTA 2013. Fönster för framtiden OUTLINE PRISLISTA 2013: NYA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS! PRISLISTA 2013 önster för framtiden OUTLINE PRISLISTA 2013: NYA ÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS! INNEHÅLL SÄKERHETSGLAS ÖR ÖNSTER OCH DÖRRAR 4 Krav på personsäkerhet i bostäder enligt BBR. LAGERPRODUKTER

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Glassäkra miljöer - Bostäder Maj 2015

Glassäkra miljöer - Bostäder Maj 2015 Glassäkra miljöer - Bostäder Maj 0 Glassäkra miljöer Bostäder Publikationerna Glassäkra miljöer syftar till att ge vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Byggregler (BBR), avsnitt

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Profilera din butik och öka din försäljning

Profilera din butik och öka din försäljning 2013-2014 Profilera din butik och öka din försäljning Låt kunden ta del av dina Kampanjer och Annonsvaror Angivna folderpriser på Signex standardsortiment är XL Bygg nettopriser Se över din entré, det

Läs mer

Skylten och dess belysning

Skylten och dess belysning Inledning Bebyggelsen längs Storgatan och Rådhustorget är en för kulturminnesvården intressant miljö. När man tillverkar och sätter upp en ny skylt bör man tänka på denna miljö och anpassa skyltningen.

Läs mer

Elit Tradition 2+1. Fönsterfakta 1 (7) Familj Sidhängda fönster EKU, EKU2, EKU3, altandörr EKUD/EKUD2

Elit Tradition 2+1. Fönsterfakta 1 (7) Familj Sidhängda fönster EKU, EKU2, EKU3, altandörr EKUD/EKUD2 Elit Tradition 2+1 Fönsterfakta Familj Sidhängda fönster EKU, EKU2, EKU3, altandörr EKUD/EKUD2 Material Trä av lamellimmad svensk furu. Glas 2+1-glas U-värde 1,3 W/m 2 K Glasningsutförande 2-glas isolerruta

Läs mer

FÖNSTERUPPGRADERING. Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik.

FÖNSTERUPPGRADERING. Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik. FÖNSTERUPPGRADERING Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik. SOM NYA FÖNSTER. FAST SNABBARE. OCH BILLIGARE. Som fastighetsförvaltare vet du vilket jobb det är att måla och underhålla träfönster.

Läs mer

Spiraltrappor, inomhus

Spiraltrappor, inomhus Spiraltrappor, inomhus Trappor med högsta kvaliten. Spiraltrappor från Floby Durk AB Floby Durk AB grundades 1979. I Floby är vi ca. 15 anställda och förfogar över en tillverkningsyta på ca. 2500 m 2.

Läs mer

Grafisk profil fordon

Grafisk profil fordon 2011-03-07 Grafisk profil fordon Regler för profilering beslutade 2010-06-18 Styrelsen för MLT beslutade att följande regler ska gälla fr.o.m. 2011-01-01 för anslutna fordon: Alla fabriksnya fordon ska

Läs mer

Checklista för inredning av städvänliga lokaler

Checklista för inredning av städvänliga lokaler 1 (8) Checklista för inredning av städvänliga lokaler Checklistan beskriver vad ni själva ska göra för att underlätta städningen av era lokaler. Checklistan tar både upp sådant som kan förbättras i befintliga

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Prislista Ytterdörrar med tillbehör Augusti 2015

Prislista Ytterdörrar med tillbehör Augusti 2015 Prislista Ytterdörrar med tillbehör Augusti 2015 Gäller from 14 Augusti 2015 150814 Sid. 1 Detta är en fullvärdig entrédörr, ingen förrådsdörr. 8x19/20/21 obeh. Mycket kraftig kvistfri, furupanel 9x19/20/21

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING TANUMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för butiks-/fastighets- och skyltägare, skyltdesigner/tillverkare och beaktas med fördel redan i ett tidigt skede. Riktlinjerna

Läs mer

BALKONGRÄCKEN FÖR NYPRODUKTION

BALKONGRÄCKEN FÖR NYPRODUKTION BALKONGRÄCKEN FÖR NYPRODUKTION 2 Weland Aluminium AB är ett av de företag i Sverige som arbetat längst med balkonger och balkongräcken. Våra ambitioner är att tillgodose marknaden för såväl nyproduktion

Läs mer

Bilaga 2 Teknisk specifikation

Bilaga 2 Teknisk specifikation Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 Bilaga 2 Teknisk specifikation

Läs mer

Fönster och fönsterdörrar. Svensktillverkade med säkerhet som standard. Nu även med aluminiumbeklädnad!

Fönster och fönsterdörrar. Svensktillverkade med säkerhet som standard. Nu även med aluminiumbeklädnad! Fönster och fönsterdörrar Svensktillverkade med säkerhet som standard Nu även med aluminiumbeklädnad! Svensktillverkade fönster och med säkerhet som standard Våra fönster tillverkas av erkänt duktiga hantverkare

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Produkter och priser 2009

Produkter och priser 2009 Print Reklam Skyltsystem Banderoller Original Dekaler Fordonsdekor Fönsterdekor Car Wrapping Roll-ups Hemsidor Snäppramar Ljuslådor Gatupratare m.m. Produkter och priser 2009 print reklam skyltsystem Chefen

Läs mer

Riktlinje skyltning. Skapad: 2007-05-21 Senast ändrad: 2012-01-27 R 15

Riktlinje skyltning. Skapad: 2007-05-21 Senast ändrad: 2012-01-27 R 15 Riktlinje skyltning Skapad: 2007-05-21 Senast ändrad: 2012-01-27 R 15 Johan Lausing Per Karlsson Karin Sjöndin 2007-05-21 2012-01-27 2012-01-27 2(24) INNEHÅLL Riktlinje skyltning generella föreskrifter...

Läs mer

Vikarmsmarkis typ B-25. Vikarmsmarkis typ B-25. Täckduk vid kopplade markiser. Utfällbara stödben (tillbehör)

Vikarmsmarkis typ B-25. Vikarmsmarkis typ B-25. Täckduk vid kopplade markiser. Utfällbara stödben (tillbehör) B-25 vikarmsmarkis Vikarmsmarkis av kassettyp avsedd för vägg- eller takmonte ring till altaner, terrasser, uteserveringar m m. Kassettens kompakta yttermått möjliggör montering i trånga utrymmen, t ex

Läs mer

Lycka till med era nya fastighetsboxar

Lycka till med era nya fastighetsboxar Lycka till med era nya fastighetsboxar Varje box är individuell och märkt med ett nummer och ett namn. Det är samma namn på boxen som står på namntavlan i trappen, det vill säga lägenhetsinnehavarens.

Läs mer

SKYLTMANUAL REGION SKÅNE

SKYLTMANUAL REGION SKÅNE SKYLTMANUAL REGION SKÅNE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Skyltning inom Region Skåne... Skyltar generell beskrivning...6 Skyltar beskrivning...9 Skylt sjukhus / Huvudentré...9 Profilskylt...10 Hänvisningsskylt utomhus

Läs mer

Enkel Digital Skyltning

Enkel Digital Skyltning Enkel Digital Skyltning på några minuter... färdiga, enkla och stabila system från Enkel Digital Skyltning 105mm i litet format... Det finns enkel digital skyltning, med enkla genomtänkta system... Paketen

Läs mer

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda.

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 helt enkelt. Nova 30 är ett funktionellt skensystem med tidlös och enkel

Läs mer

marknadsledaren varselskyltning! Välkommen till inom effektiv Supernova är ekonomi I mörker syns skillnaden som är avgörande i nödläge!

marknadsledaren varselskyltning! Välkommen till inom effektiv Supernova är ekonomi I mörker syns skillnaden som är avgörande i nödläge! Välkommen till marknadsledaren inom effektiv varselskyltning! Supernova är ekonomi Supernova spelar i en egen division bland efterlysande skyltar för nöd, brand och varning. Den avgörande skillnaden och

Läs mer

Byte av föreningens ytterdörrar

Byte av föreningens ytterdörrar Byte av föreningens ytterdörrar 1 Varför vill vi byta ytterdörrar? Våra dörrar är 50 år gamla och erbjuder inte längre det inbrottsskydd och den värmeisolering som är standard idag. Många dörrar fungerar

Läs mer

Elit Original Alu Fönster, AFH H-fönster, utåtgående glidhängt

Elit Original Alu Fönster, AFH H-fönster, utåtgående glidhängt -U-värde 1,2 -aluminiumklädd utsida Utsida Produktfamilj Produkttyp Öppningsbarhet Material Namn Beskrivning Glas U-värde Ljudreduktion Karmdjup Glasdagmått Elit Original Alu Fönster Utåtgående glidhängt

Läs mer

Så här ska vi märkas VISUELL PROFIL

Så här ska vi märkas VISUELL PROFIL Så här ska vi märkas VISUELL PROFIL September 2013 Regler för målning och märkning av fordon och maskiner (Dessa regler baseras på Leverantörsavtalet: 3 Leverantörens åtagande -att hålla sina fordon försedda

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ 2015-08- 13 Olle Zetterberg ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET WMP Balkong grundades 1985 och är ett sammansvetsat familjeföretag med stort yrkeskunnande. Vi är kända för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Villa Alice. Fakta Yta 138 m² Husbredd 10.2 m, huslängd 17.6 m Takvinkel 15 grader, öppet till nock vid entré

Villa Alice. Fakta Yta 138 m² Husbredd 10.2 m, huslängd 17.6 m Takvinkel 15 grader, öppet till nock vid entré Villa Alice Fakta Yta 138 m² Husbredd 10.2 m, huslängd 17.6 m Takvinkel 15 grader, öppet till nock vid entré Bygghöjd 3.30 / 3.60 Rumshöjd plan - 2.50 m 3 11 2 10 9 8 4 5 1 6 7 1 - Entré 10.8 m² 2 - Kök

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

PRISLISTA JANUARI 2013

PRISLISTA JANUARI 2013 PRISLISTA JANUARI 2013 M E T A F I C H LOBELIUS INTERIÖR AB Edsviksvägen 90 B, 191 43 Sollentuna, SWEDEN VAT-no: SE556909667901 Tel + 46 8 35 79 15 Fax + 46 8 35 79 35 www.lobelius.se Bäste kund! Sollentuna..............................

Läs mer

g in n d re sin tik u B

g in n d re sin tik u B Butiksinredning SID 2 BUTIKSINREDNING 2015 Ny butiksinredning? Vi besöker dig mer än gärna! På Tylöprint strävar vi efter att alltid kunna erbjuda våra kunder helhetslösningar. När du anlitar oss för att

Läs mer

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster Funktion estetik & ett brett utbud! Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster www.hogstadaluminium.se Ditt projekt vårt engagemang! VI TAR ANSVAR HELA VÄGEN Hogstad Aluminium AB är ett av marknadens

Läs mer

STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK

STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK 1 INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 TIPS OCH RÅD... 3 PLANERA FÖR MONTAGE AV STÄNKSKYDD... 4 ELANSLUTNINGAR... 4 FLÄKT/VENTILATIONSDON/SPISKÅPA... 5 BELYSNING... 5 KRANAR... 5 SKARVAR... 6

Läs mer

AGILE och. Skjutdörrar för inomhusbruk Manuella eller automatiska

AGILE och. Skjutdörrar för inomhusbruk Manuella eller automatiska AGILE och CS 80 Magneo Skjutdörrar för inomhusbruk Manuella eller automatiska Agile och CS 80 Magneo AGILE och CS 80 Magneo Manuella och automatiska skjutdörrar Praktiska och utrymmesbesparande inomhuslösningar.

Läs mer

Aluminiumfönster IF65. Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll

Aluminiumfönster IF65. Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll Aluminiumfönster IF65 Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll Monteringsanvisning av Aluminiumfönster IF65 1 Applicera fogmassa av

Läs mer

Klassisk /Traditionell

Klassisk /Traditionell Slagportar Klassisk /Traditionell TRADITIONELL en klassiskt designad slagport. Byt port men inte stil! Tvåglasad fönstersektion med klarglas, matt, frostat eller färgat glas. Finns i alla RAL-färger och

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder Easy-Vent ROT Dragfri ventilation för äldre bostäder Luftdonet Easy-Vent ROT monteras i anslutning till befintlig radiator och tillför bostaden skönt tempererad friskluft. Med våra smarta modeller behöver

Läs mer

Fasad. Halle Fasad. Halle Fasad Härdat 3-glasfönster med argongasfyllning

Fasad. Halle Fasad. Halle Fasad Härdat 3-glasfönster med argongasfyllning Fasad Härdat 3-glasfönster med argongasfyllning Tycker du att vardagsrummet känns lite mörkt och instängt? Vårt förslag är att du river ut de små vardagsrumsfönstren och hela väggen och sätter in vårt

Läs mer

GLASS FRONT. Glass Front är en av våra glasväggar som ger maximala glasytor utan mellanliggande karmsidor. Glass Front monteras i

GLASS FRONT. Glass Front är en av våra glasväggar som ger maximala glasytor utan mellanliggande karmsidor. Glass Front monteras i GLASS FRONT Glass Front är en av våra glasväggar som ger maximala glasytor utan mellanliggande karmsidor. Glass Front monteras i aluminiumprofil vid golv och mot akustiktak, bjälklag eller nedbyggd gipsskärm.

Läs mer

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Pallställ Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Weland för säkra och rationella lager Pallställ Sid. 3-6 Utdragsenheter Sid. 7 Grenställ Sid. 8-9 Listställ Sid. 10 SVENSKTILLVERKADE KVALITETSPRODUKTER

Läs mer

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

Skyltprogram för Lidingö stad Råd och riktlinjer

Skyltprogram för Lidingö stad Råd och riktlinjer Skyltprogram för Lidingö stad Råd och riktlinjer Innehållsförteckning Vad är och varför har vi ett skyltprogram?... 3 Övergripande råd och riktlinjer... 4 Olika typer av skyltar... 5 Särskilda riktlinjer...

Läs mer

Skyltprogram för Gävle kommun

Skyltprogram för Gävle kommun Skyltprogram för Gävle kommun BYGG & MILJÖ GÄVLE Bakgrund De första skyltarna var varuprover som sattes upp utanför butiken. Idag hänger inga riktiga bullar över bageriets ingång, men ibland en kringla

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

OBS! VIKTIGT ATT TÄTA HÅLRUMMEN MED SILIKON. ANNARS FINNS RISK FÖR VATTENINTRÄNGNING. Montagegång Skjutparti Vinter. Luckors och ramars positioner

OBS! VIKTIGT ATT TÄTA HÅLRUMMEN MED SILIKON. ANNARS FINNS RISK FÖR VATTENINTRÄNGNING. Montagegång Skjutparti Vinter. Luckors och ramars positioner Läs igenom hela monteringanvisningen före montaget. För att minska risken för skador under transport är ramen omonterad. Vi har dock före leverans provmonterat hela systemet med luckor för att säkerställa

Läs mer

Montering av Isover Plastfolie

Montering av Isover Plastfolie Arbetsanvisningar Montering av Isover Plastfolie Isover Plastfolie är en åldringsbeständig, transparent polyetenfolie som fungerar som luft- och ångspärr. För att undvika skador på plastfolien kan det

Läs mer

Möbler & Speglar.... design... kvalité... nytänkande.... inte lika fyrkantiga

Möbler & Speglar.... design... kvalité... nytänkande.... inte lika fyrkantiga Möbler & Speglar... design... kvalité... nytänkande... inte lika fyrkantiga ... design... kvalité... nytänkande Möbler... Snygga möbler... Praktiska möbler... Våra möbler finns i de populäraste storlekarna

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Solavskärmning I takt med att våra byggnader blir allt mer välisolerade och energieffektiva, uppstår ibland konflikter med solvärmelaster som blir besvärande för lokalernas användare

Läs mer

UTSMYCKNINGSFÖRSLAG HAGA CENTRUM

UTSMYCKNINGSFÖRSLAG HAGA CENTRUM UTSMYCKNINGSFÖRSLAG HAGA CENTRUM Konstnär Mikael Richter Häftet innehåller sex utsmyckningsförslag utan inbördes ordning. Förslagen och skisserna kan betraktas som ett första utkast, tänkt att diskuteras

Läs mer

SOLSKYDD. kvalitetsprodukter från

SOLSKYDD. kvalitetsprodukter från SOLSKYDD 2011 kvalitetsprodukter från FÖNSTERMARKISER FÖNSTERMARKISER STOPPAR 80 TILL 90 PROCENT AV SOLENS STRÅLNING. De ger ett svalt och skönt klimat inomhus samtidigt som de skonar inredning, golv,

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Frakt och godshantering Leveransadress vid försändelser till mässan/utställningen: Skövde Kulturhus Hertig Johans gata 2 541 30 SKÖVDE

Frakt och godshantering Leveransadress vid försändelser till mässan/utställningen: Skövde Kulturhus Hertig Johans gata 2 541 30 SKÖVDE utställarinformation Välkommen som utställare till Unilabs vårmöte klinisk kemi 23-25 april 2013 på Skövde Kulturhus. I detta dokument finns information och villkor som är bra att känna till när Ni planerar

Läs mer

EFFEKTA introducerar 5 års garanti!

EFFEKTA introducerar 5 års garanti! EEKTA introducerar 5 års garanti! Den första februari införde vi 5 års garanti på en stor del av våra armaturer med lysdioder. Eftersom vi arbetar för att höja säkerheten i publika anläggningar känns det

Läs mer

Henrik Zetterholm VD, AB Glasbetong

Henrik Zetterholm VD, AB Glasbetong Gör duschen till en ren upplevelse Nu lanserar vi glasfixdörren! En serie duschdörrar som kombinerar funktion med skönhet och som ger dig alla möjligheter att skapa precis den badrumsmiljö du drömt om.

Läs mer

Skräddarsydda uterum. Välkommen till TG-system. www.tgsystem.se

Skräddarsydda uterum. Välkommen till TG-system. www.tgsystem.se Skräddarsydda uterum Välkommen till TG-system Tänk om enbart känslan fick bestämma i Ert val av investering? Vi vill att Ni förmedlar Era känslor till oss, så att vi tillsammans kommer fram till hur Ni

Läs mer

UNDER KONVEKTOR INRED MED VACKER VÄRME

UNDER KONVEKTOR INRED MED VACKER VÄRME UNDER KONVEKTOR Under är en flexibel konvektor som installeras nedfälld i golv. Den minsta konvektorn har ett byggdjup på endast 90 mm. Gallret finns i olika modeller, material och färger och passar till

Läs mer

Informationstavlor & glasmontrar

Informationstavlor & glasmontrar 0903 Informationstavlor & glasmontrar Jansson & Partner AB Gamla Brovägen 22 132 40 SALTSJÖ-BOO Tel. 08-717 22 86 Fax 08-715 82 30 info@jansson-partner.se www.jansson-partner.se 2 Om Jansson & Partner

Läs mer

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kista Science Tower Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kontorsyta 10-50 kvm Antal arbetsplatser 1-5 Tillträde Omgående Adress Färögatan 33 Våning 13, hus B Fastighetsbeteckning Katla 1 BYGGÅR 2003

Läs mer

Sapa Byggsystem på Nordbygg 2006. Dörrar för inspiration

Sapa Byggsystem på Nordbygg 2006. Dörrar för inspiration Sapa Byggsystem på Nordbygg 2006. Dörrar för inspiration Sapa Byggsystem. Entrélösningar i SFB 2074, 2060 och 3074. Trygga dörrar med smarta funktioner Bytbara brytskydd. Enklare reparationer om olyckan

Läs mer

PRISLISTA 2014 OUTLINE PRISLIS TA 2014: RIKTIGT BRA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS!

PRISLISTA 2014 OUTLINE PRISLIS TA 2014: RIKTIGT BRA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS! PRISLISTA 2014 OUTLINE PRISLIS TA 2014: RIKTIGT BRA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS! Prislistan gäller fr o m 3 februari 2014 Outline i Sverige AB, 2014 Outlines produkter tillverkas efter vår standard avseende

Läs mer