Skyltmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skyltmanual 2010-06-28"

Transkript

1 Skyltmanual

2 Innehåll Allmänt, skyltprojektering 3 Skyltmontering, rutiner för kontakt och beställning 4,5 Skyltningsprinciper, grafik och färg, föreskrifter 6 Lackering, skyltsystem 7 Prislista, typskyltar 8, 9 Utvändig skyltning, typskyltar Invändig skyltning, typskyltar Skyltsystem Design Skyltsystem Nordic 31 Exempel på typskyltar

3 Allmänt Skyltmanualen är framtagen för VASAKRONAN för att ge fastighetsbeståndet en korrekt, enhetlig och väl fungerande vägvisning. Manualen ska vara ett hjälpmedel vid beställning av skyltar. En bra skyltning får en fastighet eller område att fungera bättre genom kortare gångvägar. Vasakronans skyltning ska på ett enkelt och tryggt sätt lotsa besökare och anställda till och genom byggnader. Skyltar är ett viktigt kommunikations- och varumärkesbyggande verktyg. Därför är det viktigt att skyltningen är genomtänkt och enhetlig och utgår från företagets grafiska profil. Besökare ska känna igen sig i Vasakronans fastigheter. I manualen visas de typskyltar som normalt behövs vid utvändig och invändig skyltning av område eller fastighet. Ur sortimentet av typskyltar väljs de som passar den aktuella fastigheten bäst. Vid ny- eller omskyltning av fastighet eller trapphus bör ofta ett program tas fram för att ge en bra helhetslösning. Kontakta då Floda Systemskylts handläggare som i samråd med Vasakronan gör ett skyltförslag. Skyltprojektering När det är lämpligt upprättar Floda Systemskylt i samråd med Vasakronans personal ett skyltprogram för varje fastighet som vi får i uppdrag att skylta. Programmet, som utgår från Vasakronans skyltmanual, beskriver alla skyltar som ingår i leveransen och övergår efter avstämning till ett korrektur. När korrekturet är godkänt av Vasakronan blir det underlag för tillverkning. Efter leverans blir tillverkningsunderlaget fastighetens eget skyltprogram, som skickas digitalt till Vasakronan. Programmet blir nu ett hjälpmedel för Vasakronans personal vid kompletteringar och uppdateringar av skyltar och texter. Programmet medför en effektiv drift samt en enhetlig och konsekvent skyltning. Floda Systemskylt har alltid det aktuella utseendet av samtliga skyltar som ingår i skyltförslag och program i sin databas. 3

4 Skyltmontering Före montering träffas skyltmontören och personal från Vasakronan för en genomgång av exakta skyltplaceringar i fastigheten. Montering av skyltar utförs av Flodas Systemskylt i samråd med Vasakronan, eller kan vid direkt beställning av mindre kompletteringar monteras av Vasakronans personal. Skyltarna monteras så att det blir enkelt för besökare och anställda att hitta till sina mål. Skyltplacering: Skyltarna monteras på handtagssidan av dörrar och entréer mm luft bör finnas till foder. Infästning: Skyltarna bör skruvas i vägg eller fasad. På glas eller slät plåt kan skyltarna fästas med stark dubbelhäftande tejp. Det är viktigt att underlaget avfettas före montering. Monteringshöjd Överkanten på större skyltar som paneltavlor och liknande monteras 1800 till 2000 mm över golv medan mindre skyltar som rumsskyltar monteras 1600 mm över golv. Rutiner för kontakt och beställning Ny skyltning eller komplettering av befintlig skyltning Vasakronan bokar ett möte med Floda Systemskylts handläggare för genomgång av skyltbehov och förutsättningar. Floda Systemskylt tar sedan fram ett förslag som underlag för diskussion och beslut. När förslaget är godkänt ritar Floda Systemskylt upp ett korrektur. När korrekturet är godkänt av Vasakronan blir det tillverkningsunderlag för skyltleveransen. Vasakronans handläggare bedömer om väggytor behöver ytbehandlas före skyltmontering och beställer i så fall arbetet av målningsentreprenör. Vasakronan meddelar Floda Systemskylt när ytbehandlingen är klar. Kontaktpersoner Stockholm, Tord Wenehult Göteborg Torsten Pellmann Malmö, Lund Sofia Bernstrup Uppsala Bertil Herngren Mindre skyltkompletteringar och textbyten 4

5 Ett textbyte utförs på 10 arbetsdagar, ofta snabbare. Beställningen bekräftas av Floda Systemskylt med leveranstid. Om Floda Systemskylt gör textbytet så meddelar vi beställaren när allt är klart. Har Vasakronan intresserad personal så visar våra montörer hur ett textbyte utförs.då kan vi skicka text på monteringsremsa med brev direkt till Vasakronans handläggare. Vasakronan skickar via beställning till aktuell kontaktperson och anger: 1. faktureringsadress och Vasakronans referensnummer 2. leveransadress och skyltens läge i fastigheten 3. Vasakronans kontaktperson och telefonnummer samt eventuell kompletterande information om kontaktperson på platsen och portkod 4. skyltbeteckning enligt fastighetens skyltprogram eller Vasakronans skyltmanual 5. skylttyp, manus för textändring, annan kompletterande information 6. önskemål om leveransdatum 7. önskemål om att Floda Systemskylt monterar kompletteringen Floda Systemskylt svarar via och bekräftar leveransdatum Skyltningsprinciper Skyltarna ska leda en besökare eller anställd enkelt och funktionellt genom byggnaden eller området. Skyltar utformas efter aktuellt läsavstånd som bestämmer lämplig storlek på text och skylt. Viktig information prioriteras, minimera antalet skyltar, sök överskådlighet. Ge bara den information som behövs vid varje skylt. Anpassa skyltlösningen till byggnadens arkitektur, rum och färgsättning. Begränsa skylttyper och format för enkel drift. Grafik och färg Skyltarna ska följa Vasakronans grafiska program. Det typsnitt som ska användas till skylttexter är Trade Gotic regular Och texter skrivs normalt versalgemena. Vasakronans logotyp i blått eller vitt beroende på kontrastfärg, monteras på undre delen av varje skylt. Till silvermetallicfärgade skyltar används mörkgrå folietext och blå logotyp för att ge bra kontrast och därmed bra läsbarhet. För att förbättra läsbarheten för personer med nedsatt syn bör inte blanka eller speglande ytor användas. Folietext bör inte heller monteras direkt på glas. 5

6 Föreskrifter för skyltning Enligt Handisams anvisningar och Boverkets riktlinjer ska vid nybyggnation av publika lokaler och nyanläggning av allmänna platser, orienterande skyltar kunna uppfattas och förstås av personer med nedsatt orienteringsförmåga. Vid ombyggnad av lokaler där allmänheten har tillträde har fastighetsägaren ansvar enligt BFS 2003:19 HIN att förbättra tillgängligheten för personer med nedsatt syn genom att förbättra skyltningen med bland annat taktil information. Lackering Invändiga skyltar lackeras som standard i färgen, Floda Systemskylt silvermetallic, med glansvärde 20. Alternativ färg kan väljas när det är lämpligt med hänsyn till byggnadens färgsättning. Utvändiga skyltar pulverlackeras som standard silvergrå RAL 9006 med glansvärde 20. Skyltsystem Utvändig skyltning För utvändig vägvisning används system NORDIC som är plana skyltar med utbytbara paneler. Skyltarna kan vara fristående med en tjocklek av 120 mm eller väggmonterade med en tjocklek av 70 mm. Skyltarna kan förses med invändig diodbelysning för till exempel rubrikpanel eller informationskarta. Skylt och panelstorlekar visas i manualen sid. 31 samt Invändig skyltning För invändig vägvisning används systemen DESIGN och DISPLAY. Designsystemet består av frisittande eller kombinerade lameller i 3mm aluminiumplåt monterade på distans från väggen och med en ram runt skylten. Skyltar och panelstorlekar visa i manualen sid DISPLAY är skyltar med utbytbara pappersutskrifter bakom en plastfront, som liksom DESIGN monteras på en ram som ger en distans från väggen. Pappersutskrifterna kan ha format från A3 till A5, stående eller liggande. Se typskyltar 11 och 12 sid. 22 och 23. 6

7 Typskyltar Nedan visas som typskyltar de skyltar som normalt bör användas vid skyltning av Vasakronans fastigheter. När förutsättningarna är speciella som till exempel långt läsavstånd, stora rumsbildningar, små tillgängliga ytor eller andra avvikelser från det normala så kan andra skyltar eller panelstorlekar inom skyltsystem NORDIC, DESIGN eller DISPLAY väljas. Tillgängliga skylt och panelstorlekar redovisas på sid

8 Utdrag ur skyltavtal 5. PRISER Priser För Design och Nordic baseras på Floda Systemskylts gällande bruttoprislista Floda Systemskylt lämnar 15 % rabatt till Vasakronan på Floda Systemskylts standardprodukter i skyltsystemen Design och Nordic. som ingår i Vasakronans skyltmanual. Vid varje projekt där ordersumman överstiger kr exklusive mervärdesskatt lämnar vi ytterligare 3% rabatt. Prislistan på sidan 8 i skyltmanualen visar prisexempel och nettopriser. Där framgår också löpande priser för montering, priser för transporter, mm Prislistan förnyas varje kalenderår. 8 SEKRETESS Parterna förbinder sig att inte, varken under detta avtals giltighetstid eller därefter, för utomstående avslöja sådan information som part mottagit från andra parten och som är av sådan art att den är att betrakta som den andra partens affärshemlighet. Parterna skall också vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan affärshemlighet avslöjas för utomstående av anställda. Floda Systemskylts prislista är sådan sekretessbelagd information liksom skyltförslag och idéskisser upprättade av Floda Systemskylt och får ej användas i diskussioner om skyltning med annan än Floda Systemskylt 8

9 Utvändig skyltning Typskyltar 1 Presentationsskylt Skylt som identifierar område/byggnad och stärker områdets identitet. 2 Områdesskylt Skylt som visar område och leder besökaren mot gator och/eller målpunkter. 3 Orienteringsskylt. Orienteringsskylten visar byggnader, gator entréer med gatunummer och kan kombineras med hyresgästförteckning. 4 Hänvisningsskylt Vägledande skylt som visar riktning mot gator och entréer. 5 Entréskylt, väggmonterad / fristående Skylten visar gatunamn entrénummer och företag/funktion. 6 Funktionsskylt Visar speciella entréer eller funktioner 7 Fasadskyltar, Takskyltar Visar varumärken på fasad och tak 8 Ägarmarkering, Husplakett Identifierar att fastigheten ägs och förvaltas av Vasakronan och husplakett ger historisk information. 9 Portkodstavlor Register för portkodsnummer 9

10 1 Presentationsskylt Presentationsskylten är en identitetsskapande symbol för området. System NORDIC Skyltbredder 960 mm, 1500 mm 10

11 2 Områdesskylt Områdesskylten presenterar ett område och visar mot gator och målpunkter. System NORDIC Skyltbredd 960 mm, 1500 mm Illustration saknas f.n. 11

12 3 Orienteringsskylt Orienteringsskyltens karta visar byggnader, gator, entréer med gatunummer, samt målpunkter med gatuadresser. Skylten kan kompletteras med företagsregister. System NORDIC Skyltbredder 960 mm, 1500 mm ALVIKS STRAND Hela området TV -övervakas. 12

13 4 Hänvisningsskylt Hänvisningsskylt som visar riktning mot gator, entréer och målpunkter System NORDIC Skyltbredder 600 och 960 mm AASTRA, ERICSSON HUVUDENTRÈ LM Ericssons väg 30 ERICSSONS VARUMOTTAGNING Dialoggatan 17 HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRV. Telefonvägen 30 JOBBTORG STOCKHOLM Tellusgatan 7 KONFERENS KOBRAN Telefonvägen 30 KONSTFACK LM Ericssons väg 14 KONSTFACKS VARUMOTTAGNING Huvudfabriksgatan 3 LERNIA AB Dialoggatan 16 RESTAURANG TELLUS Tellusgången 20 TELLUSGÅNGEN SATS Dialoggatan 3 BESÖK SNICKERIET Dagen, Snickerigatan 4 DESIGNENS HUS LM Ericssons väg 26 GENERATORN Telefonv. 30, Tellusg. 9, Dialogg. 16 HUVUDFABRIKEN LM Ericssons väg HÖGLAGRET Dialoggatan 8 PANNCENTRALEN Dialoggatan 6 13

14 5 Entréskylt, fristående eller väggmonterad Entréskylten som kan vara en fristående pylon eller väggmonterad visar gatunamn, entrénummer och företag/funktion System NORDIC Skyltbredder 480 och 600 mm 14

15 6 Funktionsskylt Funktionsskylten visar speciella entréer som godsmottagning, garage, parkeringsplats, miljöhantering, handikappentré osv. Skyltarna måste ofta anpassas till förhållanden på platsen när det gäller skyltstorlekar, läsavstånd, belysning mm. System NORDIC eller special Skyltbredder kan vara 360, 480, 600, 960, 1200, 1500 mm Besök 15

16 7 Fasadskylt, Takmonterad skylt Visar hyresgästers logotyper på fasad, skärmtak eller tak. Skylten kan också visa adress, orienterande information eller gatunummer. 34 Bokstavshöjd ca 500 mm 16

17 8 Ägarmarkering, Husplakett Används för att markera att fastigheten förvaltas av Vasakronan. Placeras 2000 mm över mark i anslutning till entréer. Om huset är friliggande placeras ägarmarkeringar i varje hörn. Placeras ovanför husplakett där den förekommer. Skylten tillverkas av 1,5 mm rostfri plåt med bakomliggande 5 mm blå akryl. Vasakronans logotyp fräses ur plåten 17

18 9 Portkodsskylt Register för portkodsnummer 215x357 mm Västra Hamngatan x270 mm A4 Rådmansgatan 10 A5 18

19 Invändig skyltning Typskyltar 10 Entréskylt Paneltavla som visar adress och hyresgäster 11 Informationsskylt Skylt som visar portanslag, energideklaration, aktuell information och eventuellt hyresgäster. 12 Hisskyltar Skyltar som visar hyresgäster och plan i och utanför hissar. 13 Planmarkeringsskylt Siffra som markerar plan utanför hissar och i trapphus. 14 Entréskylt på plan Markerar hyresgästentré. Kan vara med logotyp. 15 Vägledande skylt på plan Markerar riktning mot hyresgäster, verksamheter eller funktioner. 16 Rumsskyltar. Markerar funktion innanför rumsdörrar 20 Hyresgästskylt för bostadshus Visar hyresgäster per plan och förvaltarinformation. 19

20 10 Entréskylt, väggmonterad eller fristående pylon Skylten består av paneler med folietext. Rubrik är adress och skylten visar en förteckning över hyresgäster. Hyresgäster kan presenteras med logotyp. Entréskylt i anslutning till hissar visar på vilket plan hyresgästen finns och ersätter där typskylt 12 på entréplanet. System DESIGN Skyltbredder 480 eller 600 mm Ruben Rausings gata 11 A Peab TFS Geodis Peab TFS Geodis Ruben Rausings gata 11 A Trial Form Support Ruben Rausings gata 11 B Geodis Wilson Sweden AB LOGGA Trial Form Support Obs! loggorna är ej original 20

21 11 Informationsskylt väggmonterad eller fristående pylon Skylt som visar portanslag, energideklaration och aktuell information. Rubrik är entréns adress. Kan visa hyresgästinformation. Placeras i anslutning till entréer. Skylt utan rubrik A4 eller A5 kan användas vid behov av kompletterande information i fastigheten. System DISPLAY 11:1 Rådmansgatan 10 A4 A4 A4 A4 bxh 421x723 mm 11:2 11:3 A4 A5 bxh ca 149 x255 mm bxh 212x341 mm 21

22 12 Hisskyltar Skyltar som visar hyresgäster och plan utskrivet på pappersark i och utanför hissar. System DISPLAY 12:1 12:2 12:3 Rådmansgatan 10 A4 A4 A4 A4 A4 bxh 212x341 mm bxh 421x342 mm bxh 299x544 mm 22

23 13 Planmarkeringsskylt Markerar plan utanför hissar och i trapphus. Kan kompletteras med riktningsmarkeringar System DESIGN alternativt fräst siffra monterad med stift på distans. Skyltbredder 480 mm eller 600 mm, siffrans höjd ca 500 mm i hisshall och 200 mm i trapphus. 13:1 13:2 5 5 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Assistansenheten Beställarenheten funktionsnedsättning Enheten för ekonomiskt bistånd 480x730 mm 23

24 14 Entréskylt på plan Markerar hyresgästentré med företagsnamn eller logotyp. System DESIGN. Skyltmått: bxh 360 x 360 mm, alternativt bxh 480 x 480 mm OBS! Loggan är ej original 24

25 15 Vägledande skylt på plan Markerar riktning mot hyresgäster, verksamheter eller funktioner. System DESIGN. Skyltbredder 360, 480, 600 alternativt 960 mm. Hängande Hissar A Frisittande Vägg Hissar A 600x100 mm 25

26 16 Rumsskylt Markerar funktion innanför rumsdörrar, som konferensrum, besöksrum och rum som skyltas med symbolskyltning. System DESIGN. Skyltbredder 100, 240 alternativt 360 mm. Trappa 240x80 mm 100x100 mm 26

27 Produktfakta Design Design är ett skyltsystem med klassisk form för vägvisning inomhus. Monteringe n på distans från vägg av tavlor och rumsskyltar, ger en fin skuggning runt skylten. Känslan av exklusivitet kan förstärkas genom val av material, färg och typografi. Material: Standardskyltarnatillverkas i 3 mm aluminium somger en lätt men samtidigt stark skylt. Paneltavlorna kan tillverkasi rostfritt stål, mässing eller lackeras i metallic-kulörernär man vill skapa ett speciellt utseende. Mått: Rumsskyltar är 120 mm breda. Paneler finns i bredderna240, 360, 480, 600, och 960 mm. Höjd redovisas för respektive panelbredd,se artikellistan. Panelmontering: Va rje tavla består av en överpanel, valfritt antal mellanpaneler samt en underpanel. Panelerna är konstrueradeså att avståndet mellan varje panel alltid ska vara 2 mm. Kulör: Flexibilitet: Text: Skyltarna lackeras i en valfri NCS S kulör eller i någon av våra standard metallic-kulörer. Varje mellanpanel kan bytas ut oberoende av övriga paneler och enkelt flyttas mellan tavlor med samma bredd. Överpaneler, mellanpaneler, och underpaneler kan fritt väljas ur artikellistan. Skyltarna kan monteras mot vägg, pendlas från tak eller placeras på fristående stativ. Rumsskyltarna tillverkas i flera utföranden med1, 2 eller 3 spår för textremsor. Den stora valfriheten i skyltbredder, panelhöjder och rumsskyltar gör att Design skyltsystem både kan växa och anpassas till förändringa r. Permanenta texter tillverkas i dataskuren folie i vald foliekulör som monteras direkt på den lackeradeytan. Rumsskyltens textremsa skrivs ut på er skrivare på A4-ark med perforerade 19 eller 60 mm remsor, som enkelt monteras i rumsskyltarnas spår, se artikellista, tillbehör. Grafik: Stora möjligheter att anpassa skyltarnas utformning till en grafis k profil med logotype, valfria typsnitt och valfria färger. Ytbehandling: Skyltarna grund- och täcklackeras. Montering: Skyltarnas monteringsskenor skruvas mot vägg med skruvförband anpassade till väggens konstruktion. På släta underlag som glas, lackerad plåt eller möbelyta monteras skyltar med dubbelhäftande tejp. På glasyta monteras en täckplattaav tunn plåt, lackeradi den aktuellaskyltfärgen, på insidan av glaset för att täcka baksidan, se artikellista,tillbehör. Hängande skyltar pendlas i wire. Leverans: De p rodukter som är markerade med fet stil i artikellistan är lagervara och finns för omgående leverans. Samtliga mått i artikellistan anges i mm. 27

28 Paneltavlor Des ign 960 bredd x höjd art. nummer Design 480 bredd x höjd art. nummer 960 överpanel 960 x Ö x Ö x Ö 40 mellanpanel960 x M x M 100 underpanel960 x U x U 100 frisittandepanel960 x F ÖVER PANE L MELLANP ANELER 960 x F överpanel 480 x Ö x Ö x Ö x Ö x Ö 20 mellanpanel 480 x M x M x M x M x M x M 20 underpanel 480 x U x U x U x U x U x U 20 frisittandepanel480 x F x F x F 80 Design 360 bredd x höjd art. nummer överpanel 360 x Ö UNDERPANE L x Ö x Ö x Ö 20 mellanpanel 360 x M x M x M x M 30 Des ign bredd x höjd art. nummer överpanel600 x Ö x Ö x Ö x Ö 50 mellanpanel600 x M x M x M x M x M x M x M 20 underpanel600 x U x U x U x U x U x U 20 frisittandepanel600 x F x F x F 100 Design x M 20 underpanel 360 x U x U x U x U x U x U 20 frisittandepanel 360 x F x F 80 bredd x höjd art. nummer överpanel 240 x Ö x Ö x Ö x Ö 20 mellanpanel 240 x M x M x M 20 underpanel 240 x U x U x U x U 20 frisittandepanel240 x F x F

29 Hängande skyltar Hängande skyltar breddx höjdart. nummer Konsolskyltar breddx höjdart. nummer x H x H x H x K Panelstativ breddx h öjdart.nummer Panelstativ 240 x 1700 T 240 S 360 x 1700 T 360 S 480 x 1700 T 480 S 600 x 1700 T 600 S Till panelstativenkan över-, mellan- och underpaneler fritt väljas ur artikellistan 29

30 Nordic panelsortiment Exempel på typskyltar Nordic 30

31 Typskylt 1 Telefonplan Stockholm 31

32 Typskylt 2 Nordic bredd 960 och 600 mm Alviks Strand Stockholm 32

33 Typskylt 3 Nordic bredd 1500 Telefonplan Stockholm 33

34 Typskylt 4 Nordic bredd 960 Telefonplan Stockholm 34

35 Typskylt 5 Nordic bredd 600 Telefonplan Stockholm Uppdaterad den 13 juni

Riktlinje skyltning. Skapad: 2007-05-21 Senast ändrad: 2012-01-27 R 15

Riktlinje skyltning. Skapad: 2007-05-21 Senast ändrad: 2012-01-27 R 15 Riktlinje skyltning Skapad: 2007-05-21 Senast ändrad: 2012-01-27 R 15 Johan Lausing Per Karlsson Karin Sjöndin 2007-05-21 2012-01-27 2012-01-27 2(24) INNEHÅLL Riktlinje skyltning generella föreskrifter...

Läs mer

Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm?

Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm? Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm? Råd och riktlinjer från Stockholms stadsbyggnadsnämnd Revidering utförd i april maj 2009: Aktualisering av innehåll Tillägg angående vepor, tjänsteutlåtande

Läs mer

Tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnation och ändring Handledning

Tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnation och ändring Handledning Tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnation och ändring Handledning Arbetslokaler och publika lokaler med tillhörande tomtmark 0 1. Vad ska denna handledning användas till? Syftet med dokumentet är

Läs mer

18. TILLGÄNGLIGHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR

18. TILLGÄNGLIGHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR 18. TILLGÄNGLIGHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter Upprättad 110405 / Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer 20090922/2010 Version 1.1 Tillgängliga och användbara miljöer r i k t l i n j e r o c h s ta n d a r d f ö r f y s i s k t i l l g ä n g l i g h e t I samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland

Läs mer

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012 Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet Juni 2012 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Kontaktlista För mer information om åtgärdsprogrammet kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga

Läs mer

Otillgängliga kvinnojourer - sant eller falskt?

Otillgängliga kvinnojourer - sant eller falskt? Otillgängliga kvinnojourer - sant eller falskt? Ett stort tack till kvinnojourerna. Utan er medverkan och generositet hade inte inventeringen varit möjlig att genomföra. Utgiven: september 2008, omarbetad/förkortad

Läs mer

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats juni 2008 1 Tillgänglighetsprogram för Malmö. Krav och riktlinjer

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND 2 1 Inledning 3 Innehåll 2 Lagar, regler och riktlinjer 8 3 Hela resan i Sörmland

Läs mer

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Checklista för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Den här checklistan är ett stöd för alla som vill följa upp arbetet med tillgänglighet i byggnader och lokaler enligt Myndigheten för

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I EN VÄRLD FULL AV SYSTEMVÄGGAR OCH IDÉER WANDERWALL PRODUKTKATALOG FRÅN MOELVEN EUROWAND. Moelven Eurowand moelven.

VÄLKOMMEN IN I EN VÄRLD FULL AV SYSTEMVÄGGAR OCH IDÉER WANDERWALL PRODUKTKATALOG FRÅN MOELVEN EUROWAND. Moelven Eurowand moelven. VÄLKOMMEN IN I EN VÄRLD FULL AV SYSTEMVÄGGAR OCH IDÉER WANDERWALL PRODUKTKATALOG FRÅN MOELVEN EUROWAND Moelven Eurowand moelven.se WANDERWALL PRODUKTKATALOG Produceras av marknadsavdelningen på Moelven

Läs mer

Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Vad varje fastighetsägare behöver veta om BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:13 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och

Läs mer

TRIDENT EU-RAMP. EU-RAMP den perfekta rampen hela vägen fram till dörren

TRIDENT EU-RAMP. EU-RAMP den perfekta rampen hela vägen fram till dörren TRIDENT EU-RAMP EU-RAMP den perfekta rampen hela vägen fram till dörren Den perfekta rampen EU-ramp är avsedd för personer som vill förflytta sig snabbt och säkert gående, med hjälp av rollator eller rullstol.

Läs mer

Boverket. Utrymningsdimensionering

Boverket. Utrymningsdimensionering Boverket Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket juni 2006 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 4000 Tryck: NRS Tryckeri, Huskvarna ISBN: 91 7147 948-1

Läs mer

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E BJÖRKRIS O Råd och riktlinjer Kvarter K L N I K F H M J C E B D A Antagen: 2012-01-12 BN 9 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Behöver jag bygglov? Detaljplan Tillbyggnader i Björkris Avskärmning kring

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:6 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd); Utkom från trycket den 27 april 2011 beslutade den 19 april 2011. Boverket förskriver

Läs mer

Enklare utan hinder Boverket 2005

Enklare utan hinder Boverket 2005 Enklare utan hinder Enklare utan hinder Boverket 2005 Titel: Enklare utan hinder Utgivare: Boverket Upplaga: 1:2 Antal: 2 000 Tryck: AB Danagårds Grafiska ISBN: 91-7147-857-4 Sökord: enkelt avhjälpta

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

Ny butiksskyltning? Vi besöker dig mer än gärna!

Ny butiksskyltning? Vi besöker dig mer än gärna! Objektsskyltning SID 2 OBJEKTSSKYLTNING 2015 Ny butiksskyltning? Vi besöker dig mer än gärna! På Tylöprint strävar vi efter att alltid kunna erbjuda våra kunder helhetslösningar. När du anlitar oss för

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

Bättre för alla Basutformningsprogram/utgåva 3/2009

Bättre för alla Basutformningsprogram/utgåva 3/2009 Bättre för alla Basutformningsprogram/utgåva 3/2009 Bättre för alla - version 3 antogs av kommunfullmäktige i Lund 2009-06-16 Bättre för alla - basutformningsprogram 3 Bättre för alla Förord Begreppen

Läs mer

Lathund för utställare

Lathund för utställare Lathund för utställare Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Bilar som jobbar 2013. Deadlines 3 För fullständig information besök www.bilarsomjobbar.se Beställ till montern

Läs mer

Glas och säkerhet i BBR

Glas och säkerhet i BBR Glas och säkerhet i BBR Utredning och sammanställning av erfarenheter kring tillämpningen av Boverkets Byggregler avsnitt 8:313, Glas i byggnad. Förhandsutgåva Stockholm 2004-12-29 ACC Glasrådgivare Per-Olof

Läs mer

[TILLGÄNGLIGHET FÖR INNERSTADEN GÖTEBORG ]

[TILLGÄNGLIGHET FÖR INNERSTADEN GÖTEBORG ] 2012 Projektledning inom Besöksnäringen Isolde Österlin La Mont 881006 [TILLGÄNGLIGHET FÖR INNERSTADEN GÖTEBORG ] Det har sedan länge funnits krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:26 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Gymnasiemässan 2013. Deadlines 3 För fullständig information besök www.gymnasiemassan.nu Beställ till montern

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer