Sammanträdesprotokoll. Kulturnämndens sammanträde. Anmälan av övriga ärenden 1. Musikhjälpen 2. Avtackning av nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll. Kulturnämndens sammanträde. Anmälan av övriga ärenden 1. Musikhjälpen 2. Avtackning av nämnden"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll SÄTERS KOMMUN KULTURNÄMNDEN Kulturnämndens sammanträde Anmälan av övriga ärenden 1. Musikhjälpen 2. Avtackning av nämnden 99 Budgetuppföljning Digitala infartsskyltar omfördelning av medel (Dnr KA 14/120) Kulturpris Ungdomskulturstipendium Kalendarium Delegationsbeslut Verksamhetsinformation Rapporter Inbjudan till kurser och konferenser Övriga ärenden Kulturinslag... 13

2 Kulturnämnden Plats och tid Skönviks konferenscentrum kl kl jullunch Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare AnnBritt Grünewald (S) ordförande Birgitta Gustavsson (FP) vice ordförande Margareta Arthursson (KD) andre vice ordförande Nils Erik Unnerud (S) Inger Johansson (MP) Ingrid Stenberg Lundin (C) Ingeborg Björnbom (M) Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Eva Kungsmark (S) och jullunch Kickan Fält (V) Anette Stengård förvaltningschef Josefina Olerås kulturassistent Utses att justera Justeringens plats och tid Ingrid Stenberg Lundin Säters bibliotek Underskrifter Sekreterare Paragrafer Josefina Olerås Ordförande Justerande AnnBritt Grünewald Ingrid Stenberg Lundin Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kulturnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kulturförvaltningen Datum för anslags nedtagande Underskrift Josefina Olerås

3 Kulturnämnden Kn 99 Dnr Kn 14/29 Budgetuppföljning Förvaltningschef Anette Stengård presenterar budgetuppföljningen till och med november. Det ekonomiska utfallet håller sig inom ram. Beslut Kulturnämnden godkänner redovisningen. Bilaga 1

4 Kulturnämnd ackumulerad nettokostnad kkr Ufall 2014 Budget 2014 Ufall 2013 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

5 Exkl investeringar och inkl internkod tal kronor Kostnadsställe KULTURNÄMNDEN PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets rev Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Totalsumma % Kulturnämnd % Kulturförvaltning % Dubbelbemanning i april, Stöd till kulturverksamhet % Bidrag utbetalt för hela året Programverksamhet % Skolkultur % Silverringen % Julmarknad % Historisk vecka % Möjligheternas dag % Biograf- & TV-museet % Bidrag utbetalt för hela året Sockenkontoret % Bidrag utbetalt för hela året Åsgårdarna % Folkets Hus % Bidrag utbetalt för hela året Kulturverksamhet % Bibliotek, Säter % Inköp av böcker sker under hösten Bibliotek, Gustafs % Bibliotek, Stora Skedvi % Biblioteksverksamhet % 0

6 KULTURNÄMNDEN Period t o m PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Ack utfall i från budget Kodnr Klartext Utfall Årets budget % av budget per Summa % 0 Kommentar Konstinköp % Inventarier %

7 Kulturnämnden Kn 100 Dnr Kn Digitala infartsskyltar omfördelning av medel (Dnr KA 14/120) Enligt kommunstyrelsens beslut ska digitala skyltar sättas upp vid riksväg 70. Beslut Kulturnämnden påpekar att det är lämpligt att kommunstyrelsen remitterar förslag som påverkar statsmiljön. Frågan om digital infartsskyltning bör därför remitteras till kulturnämnden. Delges: Kommunstyrelsen

8 Kulturnämnden Kn 101 Dnr Kn 14/64 Kulturpris 2014, information Ärendebeskrivning Kulturpriset i Säters kommun delas årligen ut till enskild person eller förening med anknytning till Säter, som bidragit till att utveckla kommunens kulturliv. Priset ( kronor) kan erhållas för förtjänstfullt bedrivande av verksamhet inom musik, teater, bildskapande, författarskap eller verksamhet som främjar läsning, lokalhistoria eller museiverksamhet m.m. Allmänheten inbjöds att lämna in förslag på lämpliga pristagare t.o.m den 24 oktober. Följande personer har nominerats av allmänheten till kulturpriset 2014: Johanna Hästö Piparns Sven-Erik Johansson Bo Alvemark Kurt Fosselius Ing-Mari Gerrard Sven Johansson Kulturnämnden beslutade vem som skulle tilldelas priset på kulturnämndens möte den 11 november. Kungörelsen av årets kulturpristagare skedde i fullmäktigesalen inom programmet för Säters julmarknad den 30 november. Kn Beslut Kulturnämnden har utsett Sven Johansson och Piparns Sven-Erik Johansson till mottagare av Säters kulturpris 2014 om kronor vardera. Med motivering: Sven Johansson För bedriften att skriva den lokalhistoriska boken 101-åringen som stannade kvar. Där beskrivningarna av sjukhusets förändring ger lokalhistorisk kunskap och bidrar till förankring i bygden. Samt för hans pedagogiska insatser som ideell språklärare under många år i Säter. Piparns Sven-Erik Johansson För ett mångårigt engagemang som dansledare och ordförande för Stora Skedvi folkdanslag. För hans stora insats som kulturbärare av den folkliga danstraditionen. Samt för folkdanslagets insats att bevara och förmedla vårt gemensamma kulturarv till ett oändligt antal människor i bygden. Priset delas ut på komunfullmäktiges sista sammanträde för året den 15 december.

9 Kulturnämnden Kn 102 Dnr Kn 14/65 Ungdomskulturstipendium 2014, information Ärendebeskrivning År 2012 instiftades ungdomskulturstipendium för att uppmuntra unga till fortsatt kulturell utövning. Mottagare av stipendiet (3 000 kronor) är unga kulturutövare (12-26 år) som personligen har anknytning till Säters kommun. Mottagaren kan vara en enstaka person eller en väl sammanhållen grupp, vilka nomineras för en gemensam kulturell insats. Allmänheten inbjöds att lämna in förslag på lämpliga pristagare t.o.m den 24 oktober. Följande personer har nominerats av allmänheten till Ungdomskulturstipendiet 2014: Alexander Dellerhagen Felicia Hedin Benny Riplaysandida Kulturnämnden beslutade vem som skulle tilldelas stipendiet på kulturnämndens möte den 11 november. Kungörelsen av årets ungdomskulturstipendiat skedde i fullmäktigesalen inom programmet för Säters julmarknad den 30 november. Kn Beslut Kulturnämnden utser Alexander Dellerhagen till mottagare av ungdomskulturstipendiet Med motivering; Alexander har uppträtt på många konserter i Säter och ingår idag i flera musikgrupper i Dalarna. Han studerar idag på 4:e året på musikkonservatoriet i Falun och kommer att studera musik i 9 år till. Stipendiet är en uppmuntran för honom i hans fortsatta kulturarbete. Stipendiet delas ut på fullmäktiges sista möte för året den 15 december.

10 Kulturnämnden Kn 103 Kalendarium 2015 Ärendebeskrivning Förslag till datum för nästa mandatperiods kulturnämnd att sammanträda för första gången 2015 är den 27 januari med presidium den 13 januari. På första mötet beslutas om 2015 års kalendarium. Beslut Kulturnämndens första möte 2015 är den 27 januari med presidium den 13 januari.

11 Kulturnämnden Kn 104 Delegationsbeslut Inga delegationsbeslut har gjorts. Konstinköp Dnr Kn 14/02 Inga konstinköp har gjorts.

12 Kulturnämnden Kn 105 Verksamhetsinformation Allmänkultur Julmarknad 30 november. Julmarknaden var lyckad med besökare i biblioteket. Valet av kulturpristagare och ungdomskulturstipendiat var uppskattat av allmänheten. Utställningar i kulturhörnan FolkFauna Pia och Stellan Anliot ställer ut keramik 30 november 3 januari. Bibliotek Verksamhetsberättelse för Stora Skedvi bibliotek Musik Dalasinfoniettans nyårskonsert med Nils Landgren och Hannah Holgersson Säters kyrka 3 januari kl Strukturer Webbutveckling, Josefina Olerås kommer att arbeta med webben. Det finns ett behov av att utveckla mediahanteringen. Pia Eskola kommer att se över behovet under våren. Säters kommun ska köpa in ett ärendehanteringssystem. Josefina Olerås kommer arbeta med det nya systemet. Målarbete Målarbetet med läsfrämjande insatser för barn och unga samt för personer med annat modersmål än svenska har påbörjats. Förvaltningschef Anette Stengård får i uppdrag att i fortsatt kommunikation med skolförvaltningen lyfta fram vikten av samarbetet mellan skolbiblioteken och folkbiblioteket.

13 Kulturnämnden Kn 106 Rapporter Fastighetsägaren Select har bytt ut vitvaror och toalett i personalutrymmet. Kulturplanen - föreningsmöte 20 november. Hedemorakultur.se informerade om hur de har gått tillväga för att starta den föreningen och hur de byggt upp en hemsida för kulturföreningar i Hedemora. Inger Johansson rapporterar från senaste sammanträdet med handikapprådet. Tidningen Dagens samhälle. Presidiet för nästa mandatperiod får prenumeration på Dagens samhälle.

14 Kulturnämnden Kn 107 Inbjudan till kurser och konferenser Utbudsdag i Västerås lördagen den Birgitta Gustavsson, Ingrid Stenberg Lundin, Ingeborg Björnbom, Karin Hästö och Josefina Andersson ska delta. Kurs: Ledarskap ta nästa steg februari 2015 Kurs: Lean Administration mars 2015

15 Kulturnämnden Kn 108 Övriga ärenden 1. Musikhjälpen Kickan Fält föreslår att Säters bibliotek går med i Mora biblioteks initiativ att skänka ett bidrag till Musikhjälpens pågående insamling till kampen mot HIV. Nämnden beslöt att ledamöterna själva får välja vad man vill stötta. 2. Avtackning av nämnden Ordförande AnnBritt Grünewald tackar alla ledamöter i kulturnämnden för ett bra samarbete för den gångna mandatperioden. AnnBritt berömmer även kulturförvaltningens personal för årets arbetsinsats.

16 Kulturnämnden Kn 109 Kulturinslag Margareta Arthursson läser dikten Tomten av Viktor Rydberg. Nästa gång står Ingrid Stenberg Lundin för kulturinslaget.

Kulturnämnden 2006-12-13 1

Kulturnämnden 2006-12-13 1 Kulturnämnden 2006-12-13 1 Plats och tid Säters bibliotek, Kulturhörnan kl. 13.00 16.15 Beslutande Margareta Arthursson (kd) ordf. Urban Falk (s), v ordf. Stefan Lindfors (s ) Ingrid Stenberg Lundin (c

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-12-19

Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kf 138 Uppvaktning... 2 Kf 139 Arvoden till förmån för Världens barn... 3 Kf 140 Svar på motion om miljömåltid... 4 Kf 141 Svar på motion om att utreda införande av ett visslarsystem...

Läs mer

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers Kulturnämnden 2006-03-22 2 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Rådhuset kl. 13.00 15.15 Beslutande Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg.Lundin.(c) Inger Johansson (mp) Stefan Lindfors (s )

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg.Lundin.(c) Inger Johansson (mp) Stefan Lindfors (s ) Kulturnämnden 2005-02-16 2 Plats och tid Säters bibliotek, Kulturhörnan kl. 13 16.30 Beslutande Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg.Lundin.(c) Inger Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson Gymnasienämnden 2009-12-08 1 (12) Plats Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 8 december 2009, kl 14.00-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-14 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, förvaltningens stora sammanträdesrum, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-14.30 Beslutande Louise Branting (c), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 13.15 14.55 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande ej del av 21 Ida Ekeroth (S) vice ordförande ordförande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-20 1 (23) Plats och tid Powerhouse, den 20 maj 2014, kl 15.30-18.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Sören Eriksson Monika Toll Carl-Axel Bengtsson, tjänstgörande ersättare Lena Åhrén Lars-Inge

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden 2012-10-17

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden 2012-10-17 Sida Innehållsförteckning Ekonomisk uppföljning 2012-09-30... 1 Stöd till kulturverksamhet - ordinarie verksamhetsbidrag 2013... 2 Nya avgifter för biblioteket... 4 Förslag att införa avgifter för utplacering

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14 Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Ändrat öppethållande Arena Skövde upplevelsebad... 5 Verksamhetsplan 2012-2014... 6 Medborgarförslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, den 24 februari 2014, kl. 13.00 17.00 ANSLAG/BEVIS

Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, den 24 februari 2014, kl. 13.00 17.00 ANSLAG/BEVIS : Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, den, kl. 13.00 17.00 Beslutande Tina Bergström-Darrell (S), ordförande Marianne Åkerblad (M), vice ordförande Bo Herou (KD) 2 vice ordförande Övriga närvarande Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Birgitta Larsson, ordförande Lennart Albinsson, Storlule

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:15 15:25. Ajournering för paus kl. 14:30 15:00. Deltagande (markerade

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rose-Marie Isaksson (S) Rolf Edlund (C)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rose-Marie Isaksson (S) Rolf Edlund (C) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer