KRAVSPECIFIKATION FÖR UPPRÄTTANDE AV DIGITALA RELATIONSHANDLINGAR MARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRAVSPECIFIKATION FÖR UPPRÄTTANDE AV DIGITALA RELATIONSHANDLINGAR MARK"

Transkript

1 KRAVSPECIFIKATION FÖR UPPRÄTTANDE AV DIGITALA RELATIONSHANDLINGAR MARK Daterad Rev

2 Sid. 1(12) AKADEMISKA HUS FASTIGHETSOMRÅDE KAROLINSKA KRAVSPECIFIKATION FÖR UPPRÄTTANDE AV DIGITALA RELATIONSRITNINGAR MARK Dessa instruktioner skall tillämpas vid alla mark- och ledningsentreprenader inom Karolinska Institutets campusområde och gäller utöver annan redovisad relationshantering i projektet. Allmän orientering Inom Karolinska Institutets driftområde är all befintlig data beträffande markanläggningar och ledningssystem i mark, lagrad i digitala databaser. Dessa databaser är den enda faktiska informationskällan vid förvaltningens framtida planering och uppföljning samt för det dagliga drift- och underhållsarbetet. Ur databaserna produceras för varje specifikt ändamål anpassade aktuella mark- och ledningsplaner som underlag för respektive projekt. Det är således av största vikt att en fortlöpande ajourhållning kontinuerligt upprätthålls vid tillkommande ny- och ombyggnadsprojekt samt att denna information registreras på ett likartat sätt vad gäller omfattning, struktur och datalagring. Följande instruktioner redovisar arbets- och ansvarsfördelning samt utformning vid digitalt upprättande av relationshandlingar med ovanstående målsättning. Instruktion för projektledare, byggledare Projektledare ansvarar för att denna information med tillhörande instruktioner delges alla berörda inom projektet, vid projektering, upphandling och genomförande. Projektledare ansvarar även för att underlag för relationshandling enligt denna kravspecifikation utförs och kommer Akademiska Hus förvaltning tillhanda, dels vid avtalad tidpunkt samt dels med avtalat innehåll. Projektledare ansvarar även för att samråd sker med förvaltningen beträffande fastställande av önskemål om delleverans av relationsunderlag vid längre produktionstider än 9 månader.

3 Sid. 2(12) Instruktion för projektör Vid upprättande av förfrågningsunderlag skall projektör för respektive område, tillse att nedanstående texter, i tillämpliga delar, skrivs in i projektets tekniska beskrivning eller annan likvärdig handling. Om Teknisk beskrivning eller likvärdig handling ej upprättas i ett projekt skall tillses, att på annat lämpligt sätt, motsvarande instruktioner i tillämpliga delar innefattas i annan enklare handling till entreprenör. Föreslagna koder nedan avser användande av MARK AMA 83 alternativt ANLÄGGNINGS AMA 98 (kod inom parentes). I förekommande fall skall även tillämpbara texter redovisas i EL AMA 98 samt VVS AMA 98. A8 (YC) TEKNISK DOKUMENTATION A8.3 Underlag för relationshandlingar samt relationshandlingar (YCE) Entreprenören skall tillhandahålla underlag till relationshandling. Underlag för relationshandling skall vara fullt godkända och signerade av ansvarig arbetsledare överlämnas till beställaren senast vid anmälan om slutbesiktning. Underlag för relationshandling skall dels utgöras av entreprenörens relationsuppgifter och dels av entreprenören godkända inmätningsritningar från respektive underentreprenör. Delleveranser av underlaget under projektets gång kan förekomma efter överenskommelse mellan beställare och entreprenör vid produktionstid längre än 9 månader. A8.311 Underlag för relationshandlingar mark (YCE.1) Innehåll Underlag till relationshandling skall innefatta uppgifter på förekommande avvikelser antecknade på arbetsritningar samt utförda relationsinmätningar digitalt lagrade med vid behov förtydligande skisser od enligt föreskrifter nedan. Utförande Det är av största vikt att vid all inmätning och redovisning av relationsdata Akademiska Hus kodlista följs för definition av resp. mätobjekt. Redovisad lagerstruktur bygger på objektsnamn i klartext med tillägg av en ändbokstav, typ (- i) för inmätta objekt och typ (- a) för ungefärligt läge. Omfattning av inmätning redovisas inom resp. område nedan.

4 Sid. 3(12) Påträffade befintliga ledningar, anordningar m.m. som kommer i kontakt med projektet skall även mätas in och redovisas. Mätning Inmätning skall ske före återfyllnad. Varje inmätt objekt skall redovisas i tabellformat enligt: Unikt objektsnummer, x-, y- och z-koordinat, definition/lagernamn enligt kodlista. Inmätning skall utföras med totalstation för direkt lagring x- y- och z-koordinat m.m. Mätning skall utföras enligt enligt reglerna i HMK-Ge:D. Mätdon skall vara kontrollerade/ kalibrerade enligt SS Mätning skall utföras från angivet koordinatsystem. Plan: SWEREF 99 Höjd: RH Måttenhet skall vara i meter och anges med två decimaler. Mätnoggrannhet i plan +- 5 cm och i höjd +- 2 cm eller bättre. Leverans Leverans av relationunderlag skall ske i digital form på cd-skiva el likv och kan ske i olika utföranden. Som digital karta CAD-fil i DWG-format, AutoCad version 2010 eller högre eller som CAD-fil i DXF-format. Mätdata levereras som datafil - PXY-format eller som textfil, oformaterad fil. För samtliga leveranssätt godtages enbart redovisning med objektdefinition/ lagernamn enligt AH:s lagerstrukturlista, bilaga 1. A Underlag för relationhandlingar rörsystem i mark (YCE.12) Avser VA- och medialedningar i mark såsom vatten, spillvatten, dagvatten fjärrvärme, fjärrkyla, gas, ånga och kondensat samt skyddsrör för elkabel. Följande anordningar skall inmätas och/eller avvägas: - rörledning med brunnar, anslutningspunkter, avstängninganordningar, - brandposter o.d. - brytpunkter och ändpunkter på ledning - rörledning i förbindelsepunkt - överkant på gravitationfundament, strömningsavskärande anordning, - isolering o.d. - överkant på kvarlämnad spont - vattengång för rörledningars ändpunkter och brytpunkter samt för avloppsledningars inlopp och utlopp i brunnar - kabelrör inmätes i plan samt med markering av dimensionsändring och typ

5 Sid. 4(12) A Underlag för relationshandlingar markytor (YCE.11) Följande markanläggningar skall mätas in: Byggnad, konstruktion under mark, vägkant, kantsten, murar, staket, stängsel, träd, vegetationyta och belysningsstolpe. A Underlag för relationhandlingar el (YCE.13) Inmätning skall ske av el-, tele- och datakabel som ej ligger i skyddsrör innan skyddsfyllning får ske. Kablar skall registreras till typ, area etc. och inbördes läge i kabelgraven. Vidare skall inmätning ske av kabelskåp, motorvärmare och ev skarvpunkt till ny- eller befintlig ledning. Instruktion för entreprenör Entreprenör skall upprätta och redovisa underlag till relationshandling i enlighet med text under Instruktion för projektör ovan, i tillämpliga delar. Motsvarande instruktioner skall även gälla för entreprenad avsaknad av förfrågningsunderlag o.d. ex vid mindre ny- och ombyggnadsarbeten: Normalt levereras underlag till relationhandling i samband med slutbesiktning och i enlighet med aktuell text i projektets bygghandling. I förekommande fall och efter överrenskommelse mellan beställare och entreprenör kan delleveranser av relationsmaterial bli aktuellt ex efter genomförda ledningsarbeten o.d. Detta syftar till att möjlighet skall finnas till förtydliganden m.m. av avlämnat relationsmaterial, innan berörd personal lämnat projektet, samt att nyanläggning kan införas i databaser inom rimlig tid. Övrigt Kodlistan, Akademiska Hus Lagerstruktur enligt bilaga 1, skall bifogas alla projekt.

6 Sid. 5(12) Bilaga 1 tillhör Kravspecifikation för upprättande av digitala relationsritningar - Mark Lagerstruktur Daterad Tillägg till lagernamn skall göras med ändelsebokstav (-a) för ej inmätta objekt och med (-i) för inmätta objekt BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR OVAN MARK HUS VÄG HUSVAG.dwg Filnamn modellfil Byggnader HUS MA Byggnad HBET MA Beteckning för byggnad HADRNR MA Adressnummer HLASTKAJ Lastkaj HMUR MA Mur HOV MA Byggnad ovan mark HPIL MA Entrépil HPPLATS P-plats HRAMP Entréramp, Ramp HRASTAH Husraster Akademiska Hus HRASTOVR Husraster övriga HRASTSFV Husraster Statens Fastighetsverk HSTAK MA Stolpe skärmtak HSTP - Stuprör HSTMUR MA Stödmur HTAK MA Skärmtak / Väderskydd HTRAPP Entretrappa HUND MA Byggnad under mark HTEXT MA Vägar HVAG MA Beläggningskant körväg HVGC MA Beläggningskant gc-väg HVJVG Järnväg HVNAMN MA Gatunamn HVTRAPP MA Trappa (m pil, utan steg, se mark.dwg) HVTEXT MA130005

7 Sid. 6(12) MARKANLÄGGN. MARK.dwg Filnamn modellfil MASFALTYT Asfaltyta MASKKOPP Askkopp MARBOMRGR Arbetsområdesgräns MBEGRLINJE Begränsningslinje mellan ytor MBELK UTGÅR! Beläggningskant MBERG MA Berg i dagen MBHPL Busshållplats, väntkur MBILJ Biljettautomat MBORD Bord MBRO Bro för väg MCYKEL Cykelställ, cykelhus MFLAGGST MA Flaggstång MFONT MA Fontän, damm MGRUSYT MA Grus, singelyta MJORDSTEN Jordsten MKANTST Kantstöd, odefinierat material MKANTSTB MA Kantstöd btg MKANTSTS MA Kantstöd sten MKULLST Kullerstensyta MLEKYT MA Lekredskap MMTEGEL Marktegel MPKORG MA Papperskorg MPLATTYT MA Plattor, btg MPAKORNSK Påkörningsskydd MPLFRIS Plattfris MPOLL Pollare MRACK P-räcke, räcke MRASTER Beläggningsraster/plattmönster MSANDYT MA Sandyta MSKULPT Skulptur MSKYLT MA Skylt MSOFF MA Parksoffa, bänk MSTAKET MA Staket, stängsel MSTENYT Naturstensyta MSTOLP MA Stolpe MTEXT1 MA ytskikt MTEXT2 MA utrustning MTEXT3 MA naturområde MTRAPPSTEG Trappsteg (konturen är på husvag.dwg) MTRSKYDD Stamskydd träd NIVÅER NIV.dwg Filnamn modellfil NBRANT Brant, berskärning NGOLV MA Golvhöjd NKURV MA Nivåkurva NMARK MA Markhöjd NSLANT MA Släntmarkering NTEXT -, höjdsiffror

8 Sid. 7(12) VEGETATION VEG.dwg Filnamn modellfil VBARR Barrträd VBARRVXT Barrväxter (mindre än träd) VBEGRLINJE Begränsningslinje mellan växtslag VBUSK MA Buskar VGRAS Gräsyta VKLATTR Klätterväxter VLOV Lövträd VLOK MA Lökar VPERENN MA Perenner VRAB Rabatt VROS MA Rosor VSKOG Skogsbestånd VTRAD MA Träd, allmänna VTEXT MA EL-BELYSNING BEL.dwg Filnamn modellfil ELBEFF Effektbelysning ELBILJ Biljettautomat ELBMV Motorvärmare ELBPOLL Belysningspollare ELBSKYLT Skyltbelysning ELBST4A MA Belysningsstolpe 4 m, KI ELBST5A MA Belysningsstolpe 5 m, KI ELBVAGG Väggbelysning ELBSTKN Belysningsstolpe Solna kommun ELBSTKI Belysningsstolpe KI ELBTEXT

9 Sid. 8(12) INSTALLATIONSSYSTEM I MARK EL-KRAFT KRAFT.dwg Filnamn modellfil ELKBK MA Belysningskabel ELKBKP MA Punkt på belysningskabel ELKLSP MA Elkabel lågspänning ELKMSP MA Elkabel mellanspänning ELKHSK Elkabel högspänning ELKK MA Jordkabel, allmän ELKEND MA Kabelände, allmän ELKSTRAK MA Kabelstråk ELKJORD MA Jordlina, jordtag ELKMVARM Markvärmeledning ELKHSPP MA Punkt på högspänningskabel ELKLSPP MA Punkt på lågspänningskabel ELKMSPP MA Punkt på mellanspänningskabel ELKKB MA Kabelbrunn ELBKB Kabelbrunn belysning SLÅS IHOP? ELKSK MA Kabelskarv ELKSL MA Slopad kabel ELKTEXT MA SVAGSTRÖM/AH SVAG/AH.dwg Filnamn modellfil Akademiska Hus Data ELDATAK MA Fiberkabel ELDATAP MA Pkt på fiberkabel ELDATAKB MA Kabelbrunn fiberledning ELDATASL Slopad kabel ELDATATEXT Signal ELSIGL MA Signalledning ELSIGLP MA Punkt på signalledning ELSIGKB MA Kabelbrunn signalledning ELSIGLSL MA Slopad kabel ELSIGTEXT Larm ELLARMOMR1 MA Larmledning ELLARMOMR2 MA Larmledning ELLARMOMR3 MA Larmledning ELLARMOMR4 MA Larmledning ELLARMPUNKT MA Punkt på larmledning ELARMKB MA Kabelbrunn larmledning ELLARMSL MA Slopad larmledning ELLARMTEXT SVAGSTRÖM/KI SVAG/KI.dwg Filnamn modellfil Karolinska Inst. Data KIDATAK MA Fiberkabel KIDATAP MA Pkt på fiberkabel KIDATAKB MA Kabelbrunn fiberledning KIDATASL Slopad kabel KIDATATEXT

10 Sid. 9(12) Signal KISIGL MA Signalledning KISIGLP MA Punkt på signalledning KISIGKB MA Kabelbrunn signalledning KISIGLSL MA Slopad kabel KISIGTEXT Telefoni KITELEK MA Telekabel KITELEP MA Punkt på kabel KITELEKB Kabelbrunn teleledning KITELESL Slopad kabel KITELESK MA Skarv KITELEST Telestolpe KIGTELETEXT KANALISATION KANAL.dwg Filnamn modellfil KANROR KANTUNNL KANTEXT Kabelskyddsrör Mediatunnel FJÄRRKYLA FK.dwg Filnamn modellfil FKL MA FK-ledning FKLP MA Pkt på FK-ledning FKLSL MA FK-ledning slopad FKkYL Kylmedelskylare FKVA MA FK-ventil FKEXT Extern leverantörsledning FKPRO Proppad ledning FKBRUNN MA Brunn på ledning FKAV Avstängningsventil FKTEXT1 MA Ledningstyp/dim FKTEXT2 MA Nivåer FKTEXT3 MA Div FJÄRRVÄRME FV.dwg Filnamn modellfil FVL MA FV-ledning FVLP MA Pkt på FV-ledning FVLSL MA FV-ledning slopad FVMVL Markvärmeledning FVAV MA Avstängningsventil FVVR MA Ventilationsrör FVKAM Platsgjuten kammare FVBRUNN MA Prefabricerad brunn FVLOCK Brunnsbetäckning FVPRO Proppad ledning FVLPRIM Primär FV-ledning FVLSEK Sekundäe FV-ledning FVUC Undercentral FVTEXT1 MA Ledningstyp/dim FVTEXT2 MA Nivåer FVTEXT3 MA Div

11 Sid. 10(12) GAS GAS.dwg Filnamn modellfil GASAV MA Avstängningsventil GASL MA Gasledning GASMAT Gasmätare GASLP MA Punkt på ledning GASPRO MA Proppning GASSL MA Slopad gasledning GASSERL MA Servisledning GASSV MA Servisventil GASSIFON MA Sifon GASTEXT1 MA Ledningstyp/dim GASTEXT2 MA Nivåer GASTEXT3 MA Div ÅNGA/ KONDENSAT SK.dwg Filnamn modellfil STEAML MA Ångledning STEAMSL MA Ångledning slopad STEAMAV MA Avstängnibgsventil ånga KONDL MA Kondensatledning KONDSL MA Kondensatledning slopad KONDAV MA Avstängningsventil kondensat STEAMKONDTEXT1 MA Ledningstyp/dim STEAMKONDTEXT2 MA Nivåer STEAMKONDTEXT3 MA Div VATTEN OCH VA.dwg Filnamn modellfil AVLOPP Dagvatten VADL MA Dagvattenledning VADDB MA Dagvattenbrunn VADDBK Dagvattenbrunn med kupolsil VADLR MA Dagvattenränna VADINM MA Infiltrationsmagasin VADNB MA Nedstigningsbrunn VADPERKB Perkolationsbrunn VADPSTN Pumpstation VADLP MA Punkt på dagvattenledning VADPRO MA Proppad dagvattenledning VADRB MA Rensbrunn VADLSL Slopad ledning VADSPY Spygatt VADLPIL MA Strömningspil VADSTPM Stuprör till markledning VADSTPU Stuprör med utkastare VADLTRY MA Tryckdagvattenledning VADTB Tillsynsbrunn VADTRU MA Trumma VADTEXT1 Ledningstyp/dim VADTEXT2 Nivåer VADTEXT3 Div

12 Sid. 11(12) Dränering VADRDRB Dräneringsbrunn VADRL MA Dräneringsledning VADRLP MA Punkt på dränledning VADRNB MA Nedstigningsbrunn VADRRB MA Rensbrunn VADRSL Slopad ledning VADRSPB Spolbrunn VADRTB Tillsynsbrunn VADRTEXT1 Ledningstyp/dim VADRTEXT2 Nivåer VADRTEXT3 Div Kombinerat VAKL VAKNB Kombinerad ledning Nedstigningsbrunn Spillvatten VASL MA Spillvattenledning VASSLAM MA Slamavskiljare VASLFP MA Förbindelspunkt VASLP MA Punkt på spillvattenledning VASPRO MA Proppad spillvattenledning VASLTRY MA Tryckspillvattenledning VASLTRYP MA Pkt på tryckspillvattenledning VASFETT Fettavskiljare VASNB MA Nedstigningsbrunn VASPSTN MA Pumpstation VASRB MA Rensbrunn VASTB MA Tillsynsbrunn VASTEXT1 MA Ledningstyp/dim VASTEXT2 MA Nivåer VASTEXT3 MA Div Vatten VAVAV MA Avstängningsventil VAVL MA Vattenledning VAVLP MA Pkt på vattenledning VAVLPRO MA Proppad ledning VAVLSL MA Slopad vattenledning VAVLUFTV MA Luftningsventil VAVNB MA Nedstigningsbrunn VAVBP MA Brandpost VAVBPV MA Brandpostventil VAVSERV MA Servisventil VAVVB MA Ventilbrunn VAVTV MA Tömningsventil VAVMAT Vattenmätare VAVTEXT1 MA Ledningstyp/dim VAVTEXT2 MA Nivåer VAVTEXT3 MA Div

13 Sid. 12(12) RITNINGSADMINISTRATION M.M. Lagernamn CADPOINT Förklaring ALLMÄNT Ritningsadm. ADMSBLADIND Bladindelning 400-delar Dokumentidentifikation 1000-del ADMSDOKID ADMSHUVUD M-000A Ritningshuvud 1000-del ADMSPIL M-006 Norrpil 1000-del ADMSRAM M-000 Ritningsram 1000-del ADMSKALST M-007 Skalstock 1000-del ADPSPLANOS ADPSDOKID ADPSHUVUD M-000A Ritningshuvud 400-delar ADPSPIL M-006 Norrpil 400-delar ADPSRAM M-000 Ritningsram 400-delar ADPSSKALST M-007 Skalstock 400-delar Planöversikt 400-delar Dokumentidentifikation 400-delar ADPSVPNR1 Fönsterram (viewport) nr 1 ADTECKENF Teckenförklaring Fastigheter AFASTBET MA Fastighetsbeteckning AFASTGR MA Fastighetsgräns Stomnät AFIXP MA Höjdfixpunkt AFIXPGONP MA Polygonpunkt Koordinater AKOORD M-040B Koordinater AKOORDKR M-040A Koordinatkryss

Rutiner vid inmätning Tekniska kontoret, Ängelholm

Rutiner vid inmätning Tekniska kontoret, Ängelholm Rutiner vid inmätning Tekniska kontoret, Ängelholm Reviderad 2014-02-26 1 (10) BJB.2 Inmätning Gällande koordinatsystem: SWEREF 991330, höjdsystem: RH2000. Handlingen skall levereras digitalt i PXY- och

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING AV VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING AV VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN sida 1 (6) VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN Fastställd: 2013-09-20 : 2016-09-16 Fastställare: : David Johnson Barbro Premmert 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida ALLMÄNT 3 SAMORDNING 3 MÄTNINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling

Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling 2015-02-03 R-0564.7 Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling Mätansvarig för entreprenaden, ska inför byggstart

Läs mer

Teknisk Handbok Bilaga 13:10

Teknisk Handbok Bilaga 13:10 Sida 1 av 6 Relationshandlingar Datum: 2015-12-02 Leveransanvisningar för relationshandlingar 1. Syfte Denna anvisning är objektanpassad och reglerar utseende, antal ritningar mm avseende relationshandling.

Läs mer

Anvisningar från tekniska förvaltningen

Anvisningar från tekniska förvaltningen Relationsinmätning va-ledning 2014:1 Anvisningar från tekniska förvaltningen LULEÅ KOMMUN PM Dnr 1 (4) 2014-02-03 Utgåva 2014:1 Anvisningar för inmätning och leverans av relationsinmätning VA-ledningar

Läs mer

Ritningsbeteckningar

Ritningsbeteckningar Rev 2002-02-01 1 (18) Ritningsbeteckningar för byggritningar Handläggare: Lars-Olof Andersson Trafikkontoret Gemensamma beteckningar och texter för alla typer av planritningar 2 Ritningsetikett 3 Översiktsplan

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING OCH REDOVISNING AV VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR INOM KUNGÄLVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING OCH REDOVISNING AV VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR INOM KUNGÄLVS KOMMUN 1 ( 4 ) BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING OCH REDOVISNING AV VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR INOM KUNGÄLVS KOMMUN Bestämmelser för inmätning 2017-02-23 Bilaga 1 2017-02-23 VA-VERKET Bilaga 2 2017-02-23 SAMHÄLLSBYGGNAD

Läs mer

Inmätning för projektering 2016:1. Anvisningar från Stadsbyggnadsförvaltningen

Inmätning för projektering 2016:1. Anvisningar från Stadsbyggnadsförvaltningen Inmätning för projektering 2016:1 Anvisningar från LULEÅ KOMMUN PM Dnr 1 (3) 2016-09-20 Utgåva 2016:1 Anvisningar för utförande och leverans av inmätning för projektering Allmänt Alla handlingar som tas

Läs mer

Teknisk Handbok Bilaga 13:10

Teknisk Handbok Bilaga 13:10 Sida 1 av 6 Relationshandlingar Datum: 2013-12-16 Leveransanvisningar för relationshandlingar 1. Syfte Denna anvisning är objektanpassad och reglerar utseende, antal ritningar mm avseende relationshandling.

Läs mer

Teknisk handbok Kartor och ritningar

Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar... 1 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektering ritteknik... 2 2.1. Höjd och

Läs mer

Kravspecifikation inmätning

Kravspecifikation inmätning Kravspecifikation inmätning Noggrannhet X,Y ± 10 cm i förhållande till stomnät Noggrannhet Z: ± 2.5 cm i förhållande till stomnät Filformat ska levereras i en av följande SHAPE, DWG, eller DXF med koordinater

Läs mer

Allmänt Alla ledningar ska mätas in med brunnar, ventiler, brytpunkter och förgreningspunkter mm. All inmätning ska ske i öppen ledningsgrav.

Allmänt Alla ledningar ska mätas in med brunnar, ventiler, brytpunkter och förgreningspunkter mm. All inmätning ska ske i öppen ledningsgrav. 1(6) INMÄTNINGSANVISNING Utfärdare: VA-enheten Karlshamns kommun Datum: 2017-01-02 Rev Anvisningar för inmätning av VA-objekt för registrering i ledningsregistret (relationsdokument). Allmänt Alla ledningar

Läs mer

Teknisk Handbok Bilaga 13:10

Teknisk Handbok Bilaga 13:10 Sida 1 av 6 Relationshandlingar Datum: 2015-03-06 Leveransanvisningar för relationshandlingar 1. Syfte Denna anvisning är objektanpassad och reglerar utseende, antal ritningar mm avseende relationshandling.

Läs mer

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun Version 2015-10-01 Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun VA-VERKET SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Postadress: 442 81 Kungälv Besöksadress: Filaregatan 15 TELEFON

Läs mer

Instruktion för inmätning

Instruktion för inmätning inmätningsinstruktion_versiondocx Revision 1: Senast reviderad: 2012-02-20 Instruktion för inmätning Instruktion för inmätning av E.ON Värmes Sveriges fjärrvärme-, fjärrkyla- och akviferledningar samt

Läs mer

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

Småbåtshamn Bondökanalen

Småbåtshamn Bondökanalen 06.2 RAMBESKRIVNING MARK Status Totalt antal sidor inkl. denna sida 10 st PITEÅ Revidering Uppdragsnummer: 10208423 Uppdragsansvarig:, WSP Samhällsbyggnad Upprättad av: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...

Läs mer

RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA

RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA Status: PM-nr Sign Upprättad av KARAVAN arkitektur & landskap AB, Uppsala Granskad av Åsa Ehn Hillberg KARAVAN arkitektur & landskap AB, Uppsala Uppdragsnr: RAMBESKRIVNING

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 5 LSU2014-0028 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFATTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och Anläggning...2 1.3 Bygg, Hus...3 1.4 Installation, VVS...4 1.5 Installation,

Läs mer

Projektering av VA-system

Projektering av VA-system Projektering av VA-system Teknisk standard SEVAB Strängnäs Energi AB Dammvägen 12a, Box 32, 645 21 Strängnäs Tel. 0152-460 50 Fax. 0152-188 88 kundservice@sevab.com www.sevab.com Innehållsförteckning Ändringar...3

Läs mer

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR)

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Rev. 2011-08-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER... 3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR... 3 1.3 LEDNINGARS

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING OCH REDOVISNING AV VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR INOM KUNGÄLVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING OCH REDOVISNING AV VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR INOM KUNGÄLVS KOMMUN 1 BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING OCH REDOVISNING AV VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR INOM KUNGÄLVS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Postadress: 442 81 Kungälv Besöksadress: Ytterbyvägen 2 TELEFON -2 8 vx FAX -21

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning

Informationspaket för nyanslutning Informationspaket för nyanslutning Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan skall skickas

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun CAD-standard för Skellefteå kommun 1. ALLMÄNT 23 1.1 Syfte 24 1.2 CAD-standard 28 1.3 Förändringar och tillägg till programvara 29 2 PROGRAM OCH APPLIKATIONER 31 2.1 CAD-program 31 2.2 CAD-applikationer

Läs mer

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material Antagen: 2015-01-29 Mbn 8 Innehåll INLEDNING 4 DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M.M. 5 DEF.21 Fundament för stolpe för skylt

Läs mer

KAPITEL 2 RITNINGAR OCH RUTINER VID PROJEKTERING

KAPITEL 2 RITNINGAR OCH RUTINER VID PROJEKTERING KAPITEL 2 RITNINGAR OCH RUTINER VID PROJEKTERING 2.1 Ledande dokument BH 90 Bygghandlingar 90, del 7 Redovisning av anläggning Tillgänglighetshandbok (LÄNK) 2012-11-15, Tyresö kommun RIBUSS 14 (LÄNK) Riktlinjer

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK Vid intrång exempelvis schaktning i allmän platsmark/gatumark skall tillstånd finnas. Ansvarig förvaltning, verk, företag, fastighetsägare eller privatperson,

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28 Lannekulla Presentation Christer Adlerborn Byggledare Mikael Fellman Projektansvarig Lennart Torgelsson Stadsnät Michael Johansson VA-plan Informationsmöte

Läs mer

VA-VERKET SAMHÄLLSBYGGNAD

VA-VERKET SAMHÄLLSBYGGNAD Enskild anslutning till allmän anläggning för vatten och avlopp Anvisningar och information för samfälligheter och fastighetsägare utanför VA-verksamhetsområden i Kungälvs kommun VA-VERKET SAMHÄLLSBYGGNAD

Läs mer

Anvisningar för inmätning vid byggprojekt i Härryda kommun

Anvisningar för inmätning vid byggprojekt i Härryda kommun 2015-09-09 Anvisningar för inmätning vid byggprojekt i Härryda kommun Inmätning Entreprenören ska utföra inmätning av allt som byggs i ett projekt. Vägkanter, stödmurar, trappor, belysningsstolpar, kablar,

Läs mer

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg 10 Projekt: Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg Avseende: : Nybyggnation transportväg - Mängdförteckning Mark : : : Förfrågningsunderlag : : Summering Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning 10.

Läs mer

Anvisning för ritningsdokumentation

Anvisning för ritningsdokumentation Anvisning för ritningsdokumentation Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB Utgåva 2007-06-15 (rev 2011-10-04) 1 (14) I NNEHÅLL. I NNEHÅLL... 2 1 ALLMÄNT... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 CAD-standard...

Läs mer

Bilaga 1 Alternativ utbyggnadsmodell för VA

Bilaga 1 Alternativ utbyggnadsmodell för VA Bilaga 1 Alternativ utbyggnadsmodell för VA Exempel på avtal Diarienummer: KS 2013/1902-32 Dokumentansvarig: Samhällsbyggnad/VA-teknik/Enhetschef Beredande politiskt organ: SU/KS Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar:

Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar: ESKILSTUNA KOMMUN Checklista, Projekteringsskedet Stadsbyggnadsförvaltningen Projektnamn: Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör Ekonomi: Ange Kalkylsumma + oförutsett och

Läs mer

1 ALLMÄNT 5. 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5

1 ALLMÄNT 5. 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5 2 1 ALLMÄNT 5 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5 1.1.1 AB04 5 1.1.2 ABT06 (Gäller för totalentreprenör och vid exploateringar).

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

Instruktion. Mälarenergi Elnät AB Elnät Projekt Angantyr Britt Angantyr Britt Nej / [Lagrum] 1/6. Bolag Avdelning Versionsdatum

Instruktion. Mälarenergi Elnät AB Elnät Projekt Angantyr Britt Angantyr Britt Nej / [Lagrum] 1/6. Bolag Avdelning Versionsdatum Instruktion 1/6 Innehållsförteckning 1 Om dokumentet, syfte, beskrivning, rutiner... 3 2 Allmänt, inmätningsobjekt... 4 3 Anvisningar inmätning och redovisning av elobjekt Mälarenergi Elnät AB 5 4 Faktablad.6

Läs mer

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav CAD-anvisningar 1. Övergripande bestämmelser 2. Standarder begrepp och tillämpning 3. Modellstruktur och modellfiler 4. Övriga dokument/filer utformning och innehåll 5. Information specifikt för Kommunfastigheter

Läs mer

Teknisk handbok VA Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system

Teknisk handbok VA Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system Teknisk handbok A Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system Upprättad av Region Gotland eptember 2013 Göran Randahl TKF Christina Larsson BF Fastställd av A-huvudmannen Region

Läs mer

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11 1(5) MATERIALVALSPOLICY Utfärdare: Mathias Jönsson Datum: 2009-06-09 Rev 2016-11-01 PW För att uppnå så hög kvalitet och livslängd som möjligt på VA-ledningsnätet har Sölvesborg Energi tagit fram en förläggnings-

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Mätregler enligt MER Anläggning 10 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera mervärdesskatt

Läs mer

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Agenda Presentation av projektmedlemmar Kort om Roslagsvatten Bakgrund Vad är gjort hittills? Vad händer? Hur påverkas du? Frågestund Projekt

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER FORTSATT SLUTBESIKTNING. SKOGS-EKEBY, HANlNGE KOMMUN

UTLÅTANDE ÖVER FORTSATT SLUTBESIKTNING. SKOGS-EKEBY, HANlNGE KOMMUN 1(4) Lars QV!lrfordt Projekt. Nr.0802 Dilt: 08-0'+-10 UTLÅTANDE ÖVER FORTSATT SLUTBESIKTNING SKOGS-EKEBY, HANlNGE KOMMUN BESIKTNINGSDAG: 08-04-10 01 PARTER: Beställare: Generalentreprenör: Haninge kommun

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

Allmänna anvisningar för VA-arbeten i Håbo kommun. VA-avdelningen, Håbo kommun

Allmänna anvisningar för VA-arbeten i Håbo kommun. VA-avdelningen, Håbo kommun Allmänna anvisningar för VA-arbeten i Håbo kommun VA-avdelningen, Håbo kommun 2012 2 1 Allmänt... 3 1.1 Huvudman för den allmänna va-anläggningen är:... 3 1.2 Tänk på innan projektering... 3 2 Projektering

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida. Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida. Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 9-1 (5) Innehållsförteckning LSU 2011 AFF FÖR AUTOCAD CIVIL 3D 2011 & AUTOCAD 2011... 2 1 Beskrivning av innehållet.... 2 2 AFF-Koder enligt LSU... 3 3 Ingående Tool

Läs mer

Kv Telegrafen 1. Huddinge. Nybyggnad garagebyggnad för Närpolisen. PROGRAMBESKRIVNING för totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013.02.

Kv Telegrafen 1. Huddinge. Nybyggnad garagebyggnad för Närpolisen. PROGRAMBESKRIVNING för totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013.02. 1(7) Kv Telegrafen 1 Huddinge Nybyggnad garagebyggnad för Närpolisen PROGRAMBESKRIVNING för totalentreprenad 2013.02.08 Projektengagemang kring Arkitektur AB Årstaängsvägen 19B, Box 471 46 100 74 Stockholm

Läs mer

Bestämmelser för inmätning av VAledningar

Bestämmelser för inmätning av VAledningar Bestämmelser för inmätning av VAledningar Reviderad: 2012-09-03 Tjörn Möjligheternas ö Revideringar 10 januari 2012 Mindre rättelser i texten och uppdatering av Bilaga 1: Typkodlista. 8 mars 2012 Specificering

Läs mer

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB.

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB. Projektnamn Projektnr Uppdrags nr Datum 10.1 Piteå Hamn AB, Terminalytor 10191336 2014-03-14 Status Handläggare Ändr datum Total Förfrågningsunderlag JI 0 Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp B BB BBB

Läs mer

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk kommunikationsledning i mark Rev 191014

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk kommunikationsledning i mark Rev 191014 Ekonomiska föreningen Flöghults Fiber Sida 1 (5) Mellan Ekonomiska föreningen Flöghults Fiber, org. nr 769624-1327, (nedan kallad Ledningsägaren) och nedan benämnda fastighetsägare (nedan kallad Fastighetsägare)

Läs mer

L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N S T O C K H O L M S L Ä N. Anläggningsåtgärd berörande Värmdövik 19:4-153 samt Hemmesta 11:438

L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N S T O C K H O L M S L Ä N. Anläggningsåtgärd berörande Värmdövik 19:4-153 samt Hemmesta 11:438 L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N S T O C K H O L M S L Ä N Beskrivning 2007-02-02 Ärendenummer AB03183 Förrättningslantmätare Heléne Lenman Förrättningen är registrerad Registreringsdatum... Sida

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANSVARIG: ULF HÄGGROT CAD-Anvisningar 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SYFTE... 3 2 KRAV PÅ CAD-SYSTEM... 3 2.1 CAD-PROGRAM / APPLIKATION...3 2.2 AVVIKANDE PROGRAMVARA...3

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Anläggningsstandard för kommunalt övertagande av vägföreningars huvudmannaskap för allmänna platser i Norrköpings kommun

Anläggningsstandard för kommunalt övertagande av vägföreningars huvudmannaskap för allmänna platser i Norrköpings kommun Anläggningsstandard för kommunalt övertagande av vägföreningars huvudmannaskap för allmänna platser i Norrköpings kommun Antagen av tekniska nämnden 2010 12 09 1 Inledning 1 Normalstandard och krav på

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Sidantal 7 Arb.nummer 10 197 Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Tillhörande bilagor: Bilaga 1 VA-lösning, Bilaga 2 Bok1. Rambeskrivning

Läs mer

Tekniskt Underlag Kanalisations projekt Entreprenad för byggnation av fibernät för Arjeplogs kommun.

Tekniskt Underlag Kanalisations projekt Entreprenad för byggnation av fibernät för Arjeplogs kommun. Tekniskt Underlag Kanalisations projekt Entreprenad för byggnation av fibernät för Arjeplogs kommun. Innehållsförteckning 1 Underlag för förfrågan Kanalisations projekt i Arjeplogs kommun... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

VA-fakta för fastighetsägare

VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare Uppsala Vatten och Avfall AB är VA-huvudman i Uppsala kommun. Här följer information om vatten och avlopp i en fastighet. Utgåva 2011 Ansvarsfördelning

Läs mer

Skarvmuff 400 / 350 inkl. 2 gummiringar

Skarvmuff 400 / 350 inkl. 2 gummiringar Tillsynsbrunn med rakt genomlopp Tillsynsbrunn med inlopp 52 9 5 52 92 5 5 x 0 5 x 25 5 75 25 5 7 25 5 77 55 55 4 55 5 x 0 x 0 x x x 5 x 2 2 55 22 00 55 2 00 55 42 00 55 52 00 För K2-kan rör x K2 x K2

Läs mer

Information för nyanslutning

Information för nyanslutning Information för nyanslutning Hej Här får ni information som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan, som bifogas informationspaketet,

Läs mer

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun.

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. 2015-08-17 Rev 2015-10-07 Torsten Olofsson Aqua Engineer AB 1 (6) Innehåll 1 Orientering... 3 1.1 Förutsättningar... 3 2 Befintliga VA-förhållanden...

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING OCH REDOVISNING AV VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR INOM KUNGÄLVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING OCH REDOVISNING AV VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR INOM KUNGÄLVS KOMMUN 1 ( 4 ) BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING OCH REDOVISNING AV VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR INOM KUNGÄLVS KOMMUN Bestämmelser för inmätning 2014-02-26 Bilaga 1 2014-02-26 Bilaga 2 2014-02-26 VA-VERKET SAMHÄLLSBYGGNAD

Läs mer

Terana Rörsystem för VA

Terana Rörsystem för VA Terana Rörsystem för VA MARKAVLOPPSSYSTEM DRÄNERING TRYCKRÖRSSYSTEM VÄGTRUMMOR ENSKILT AVLOPP BRUNNAR OCH TILLBEHÖR Kompletta rörsystem för nordiska förhållanden 4 System anpassade för både inner- och

Läs mer

KALIX KOMMUN. Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Totalt antal sidor inkl. denna sida: 9 st. Datum Luleå 2010-10-25

KALIX KOMMUN. Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Totalt antal sidor inkl. denna sida: 9 st. Datum Luleå 2010-10-25 1(9) 11.1 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 9 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355 45 : Upprättad av: 2 (9) Denna beskrivning ansluter

Läs mer

Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst

Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst KAPITEL 9 BELYSNING 9.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst EL AMA 12 Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska

Läs mer

Kap 7 BELYSNING. Reviderat HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun

Kap 7 BELYSNING. Reviderat HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun Kap 7 BELYSNING 7.1 LEDANDE DOKUMENT 7.2 LEDNINGAR 7.3 KABELSKYDD 7.4 FUNDAMENT 7.5 STOLPAR 7.6 ARMATURER 7.7 LJUSKÄLLOR 7.8 BELYSNINGSCENTRAL 7.9 STOLPINSATS 7.10 DRIFT 7.11 BESIKTNING Reviderat 2016

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 CHECKLISTA Underlag för vilka krav som

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering 1 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även ett styrmedel för att

Läs mer

Version 2.0. Regler för CAD-hantering

Version 2.0. Regler för CAD-hantering Regler för CAD-hantering REGLER FÖR CAD-HANTERING 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning..... 3 1.2 CAD samordning 4 1.3 Tillämpning i olika skeden....... 4 1.4 Säkerhetskopiering.4 1.5 Virusskydd.....

Läs mer

Nina Johansson, Sweco Environment, VA-System. Symbolbibliotek för VA-kartor samt uppdaterad objektklassning

Nina Johansson, Sweco Environment, VA-System. Symbolbibliotek för VA-kartor samt uppdaterad objektklassning Nina Johansson, Sweco Environment, VA-System Symbolbibliotek för VA-kartor samt uppdaterad objektklassning 1 Syfte och mål En standard skulle: Minska missförstånd Underlätta för samarbete mellan kommuner,

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON KRVSPECIFIKTION KRVSPEC 7.1.1 BILG 5 LSU2014-0028 1 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFTTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och nläggning...2 1.3 Omfattning Bygg, Hus...3 1.4 Omfattning Installation, VVS...4

Läs mer

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Tyresö kommun / 2011-02-09 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER...3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR...3

Läs mer

Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10

Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10 Malmö stad Gatukontoret Bilaga x Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10 Handlingsnummer 06.2 Projektnummer Projekt Etapp/Del Status xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Läs mer

Wira Bruk 2009-09-08

Wira Bruk 2009-09-08 Wira Bruk 2009-09-08 Nulägesrapport av projektet Kort om Roslagsvatten Fattade beslut Samråd om placering av förbindelsepunkt Frisprängning Aktuella va-ledningskartor Va-anslutning av fastighet Tidplan

Läs mer

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm Mallen är upprättad IVu TRAFIKVERKET Underlagskalkylbok Väg och Bana TDOK 2011:192 Underlagskalkyl Inmatningsformulär - Sidhuvud Här fylls uppgifter till kalkylmallens sidhuvuden i. Uppgifterna länkas

Läs mer

Handbok GIS, Bilaga 1 Handbok 4/2010 Upprättande och uppdatering av FORTV GIS

Handbok GIS, Bilaga 1 Handbok 4/2010 Upprättande och uppdatering av FORTV GIS Handbok GIS, Handbok 4/2010 Upprättande och uppdatering av FORTV GIS 2 (22) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Beskrivning av FORTV GIS... 4 2.1 Geodatabasens uppbyggnad... 4 2.2 Attribut... 7 3.

Läs mer

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 1 av 6 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 2 av 6 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MARK 2013-02-01

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MARK 2013-02-01 Sida 1 av 8 INNEHÅLL SID ALLMÄNT 1 UNDERSÖKNING, PROVARBETEN, INMÄTNING 3 TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M 4 JORDSCHAKT 4 MATERIALSKILJANDE LAGER, FÖRSTÄRKNINGSLAGER, 5 BÄRLAGER M M. 5 VEGETATIONSYTOR 5 KANTSTÖD,

Läs mer

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området INFORMATIONSBREV 2015-10-19 1 (3) Information till fastighetsägare i Gustavsberg, del av Bergshamra tätort Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området Hej! Nu är det dags för ett nytt informationsbrev

Läs mer

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten Gäller fr.o.m. september 2015 Förord Anledningen till att vi har tagit fram det här dokumentet är för att vi vill veta

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning med LTA

Informationspaket för nyanslutning med LTA Informationspaket för nyanslutning med LTA Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt installationen av LTA-tanken.

Läs mer

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm Mallen är upprättad IVu TRAFIKVERKET Underlagskalkylbok Väg och Bana TDOK 2011:192 Underlagskalkyl Inmatningsformulär - Sidhuvud Här fylls uppgifter till kalkylmallens sidhuvuden i. Uppgifterna länkas

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING B. FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M C. TERRASERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening PARTER Fastighetsägare/ Upplåtare:......... nedan kallad fastighetsägaren Pers.nr:.. Berörd fastighet (fastighetsbeteckning):.. Ledningsägare:....

Läs mer

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument Riktlinjer och rutiner för dokumenthantering vid planering, projektering, byggande och förvaltning. Sida 1(8) 1. GRUNDLÄGGANDE OM INFORMATIONSMODELLEN... 3 1.1. Inledning... 3 2. HANDLINGAR... 5 3. TILLÄMPNING...

Läs mer

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte.

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. BIM i praktiken Hur tar man sig an ett BIMprojekt i praktiken? Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. Vad ska man tänka när man skriver förfrågningsunderlag och lämnar

Läs mer

BILAGA 5. Anslutningskontroll Spannarp Ausås och Härninge. ÄNGELHOLMS KOMMUN. Sweco Environment AB Växjö Vatten och Miljö.

BILAGA 5. Anslutningskontroll Spannarp Ausås och Härninge. ÄNGELHOLMS KOMMUN. Sweco Environment AB Växjö Vatten och Miljö. ÄNGELHOLMS KOMMUN Anslutningskontroll Spannarp Ausås och Härninge. Uppdragsnummer 1291722000 Ytinventering och överläckagekontroll i samhällena Spannarp, Ausås och Härninge Växjö 2012-02-02 Sweco Environment

Läs mer

LTA-enhet. Din villapumpstation

LTA-enhet. Din villapumpstation LTA-enhet Din villapumpstation 1(7) Ordlista ABVA Allmänna Bestämmelser om Vatten och Avlopp. Varje kommun har en och varje hushåll som har kommunalt vatten och avlopp ska vara bekant med den. Den går

Läs mer

Handboken. just nu i trädgården. januari. 42 planera din trädgård Tomtritning Grundplan Analysplan

Handboken. just nu i trädgården. januari. 42 planera din trädgård Tomtritning Grundplan Analysplan just nu i trädgården Trädgårdsarkitekt Karin Janrik och trädgårdsmästare André Strömqvist guidar dig igenom Handboken. januari 42 planera din trädgård Tomtritning Grundplan Analysplan 46 Månadens Kom ihåg

Läs mer

BESKRIVNING ENTREPRENAD

BESKRIVNING ENTREPRENAD BESKRIVNING ENTREPRENAD MARKENTREPRENAD AB04 (Markarbeten och Grundläggning) MÖRTNÄS 1:728 ENFAMILJSHUS FÖRFRÅGNINGSHANDLING V6.0-F 2015-12-07 Innehållsförteckning 1. Allmän Information... 3 2. Beskrivning

Läs mer

Byggnation pågår av ledningsnät på västra sidan av väg 158. Tanken är att området Torred sedan ska kunna anslutas hit.

Byggnation pågår av ledningsnät på västra sidan av väg 158. Tanken är att området Torred sedan ska kunna anslutas hit. Presentation Mikael Lindgren Projektledare VA Michael Johansson Arbetsledare, VA-planering Byggnation pågår av ledningsnät på västra sidan av väg 158. Tanken är att området Torred sedan ska kunna anslutas

Läs mer

Principritningar och allmänna anvisningar

Principritningar och allmänna anvisningar Principritningar och allmänna anvisningar Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ Terrigio AB www.savaq.com Version 2, 2016-06-30, AMA Anläggning 13 Anläggning av SAVAQ bevattningssystem Allmän

Läs mer