KRAVSPECIFIKATION FÖR UPPRÄTTANDE AV DIGITALA RELATIONSHANDLINGAR MARK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRAVSPECIFIKATION FÖR UPPRÄTTANDE AV DIGITALA RELATIONSHANDLINGAR MARK"

Transkript

1 KRAVSPECIFIKATION FÖR UPPRÄTTANDE AV DIGITALA RELATIONSHANDLINGAR MARK Daterad Rev

2 Sid. 1(12) AKADEMISKA HUS FASTIGHETSOMRÅDE KAROLINSKA KRAVSPECIFIKATION FÖR UPPRÄTTANDE AV DIGITALA RELATIONSRITNINGAR MARK Dessa instruktioner skall tillämpas vid alla mark- och ledningsentreprenader inom Karolinska Institutets campusområde och gäller utöver annan redovisad relationshantering i projektet. Allmän orientering Inom Karolinska Institutets driftområde är all befintlig data beträffande markanläggningar och ledningssystem i mark, lagrad i digitala databaser. Dessa databaser är den enda faktiska informationskällan vid förvaltningens framtida planering och uppföljning samt för det dagliga drift- och underhållsarbetet. Ur databaserna produceras för varje specifikt ändamål anpassade aktuella mark- och ledningsplaner som underlag för respektive projekt. Det är således av största vikt att en fortlöpande ajourhållning kontinuerligt upprätthålls vid tillkommande ny- och ombyggnadsprojekt samt att denna information registreras på ett likartat sätt vad gäller omfattning, struktur och datalagring. Följande instruktioner redovisar arbets- och ansvarsfördelning samt utformning vid digitalt upprättande av relationshandlingar med ovanstående målsättning. Instruktion för projektledare, byggledare Projektledare ansvarar för att denna information med tillhörande instruktioner delges alla berörda inom projektet, vid projektering, upphandling och genomförande. Projektledare ansvarar även för att underlag för relationshandling enligt denna kravspecifikation utförs och kommer Akademiska Hus förvaltning tillhanda, dels vid avtalad tidpunkt samt dels med avtalat innehåll. Projektledare ansvarar även för att samråd sker med förvaltningen beträffande fastställande av önskemål om delleverans av relationsunderlag vid längre produktionstider än 9 månader.

3 Sid. 2(12) Instruktion för projektör Vid upprättande av förfrågningsunderlag skall projektör för respektive område, tillse att nedanstående texter, i tillämpliga delar, skrivs in i projektets tekniska beskrivning eller annan likvärdig handling. Om Teknisk beskrivning eller likvärdig handling ej upprättas i ett projekt skall tillses, att på annat lämpligt sätt, motsvarande instruktioner i tillämpliga delar innefattas i annan enklare handling till entreprenör. Föreslagna koder nedan avser användande av MARK AMA 83 alternativt ANLÄGGNINGS AMA 98 (kod inom parentes). I förekommande fall skall även tillämpbara texter redovisas i EL AMA 98 samt VVS AMA 98. A8 (YC) TEKNISK DOKUMENTATION A8.3 Underlag för relationshandlingar samt relationshandlingar (YCE) Entreprenören skall tillhandahålla underlag till relationshandling. Underlag för relationshandling skall vara fullt godkända och signerade av ansvarig arbetsledare överlämnas till beställaren senast vid anmälan om slutbesiktning. Underlag för relationshandling skall dels utgöras av entreprenörens relationsuppgifter och dels av entreprenören godkända inmätningsritningar från respektive underentreprenör. Delleveranser av underlaget under projektets gång kan förekomma efter överenskommelse mellan beställare och entreprenör vid produktionstid längre än 9 månader. A8.311 Underlag för relationshandlingar mark (YCE.1) Innehåll Underlag till relationshandling skall innefatta uppgifter på förekommande avvikelser antecknade på arbetsritningar samt utförda relationsinmätningar digitalt lagrade med vid behov förtydligande skisser od enligt föreskrifter nedan. Utförande Det är av största vikt att vid all inmätning och redovisning av relationsdata Akademiska Hus kodlista följs för definition av resp. mätobjekt. Redovisad lagerstruktur bygger på objektsnamn i klartext med tillägg av en ändbokstav, typ (- i) för inmätta objekt och typ (- a) för ungefärligt läge. Omfattning av inmätning redovisas inom resp. område nedan.

4 Sid. 3(12) Påträffade befintliga ledningar, anordningar m.m. som kommer i kontakt med projektet skall även mätas in och redovisas. Mätning Inmätning skall ske före återfyllnad. Varje inmätt objekt skall redovisas i tabellformat enligt: Unikt objektsnummer, x-, y- och z-koordinat, definition/lagernamn enligt kodlista. Inmätning skall utföras med totalstation för direkt lagring x- y- och z-koordinat m.m. Mätning skall utföras enligt enligt reglerna i HMK-Ge:D. Mätdon skall vara kontrollerade/ kalibrerade enligt SS Mätning skall utföras från angivet koordinatsystem. Plan: SWEREF 99 Höjd: RH Måttenhet skall vara i meter och anges med två decimaler. Mätnoggrannhet i plan +- 5 cm och i höjd +- 2 cm eller bättre. Leverans Leverans av relationunderlag skall ske i digital form på cd-skiva el likv och kan ske i olika utföranden. Som digital karta CAD-fil i DWG-format, AutoCad version 2010 eller högre eller som CAD-fil i DXF-format. Mätdata levereras som datafil - PXY-format eller som textfil, oformaterad fil. För samtliga leveranssätt godtages enbart redovisning med objektdefinition/ lagernamn enligt AH:s lagerstrukturlista, bilaga 1. A Underlag för relationhandlingar rörsystem i mark (YCE.12) Avser VA- och medialedningar i mark såsom vatten, spillvatten, dagvatten fjärrvärme, fjärrkyla, gas, ånga och kondensat samt skyddsrör för elkabel. Följande anordningar skall inmätas och/eller avvägas: - rörledning med brunnar, anslutningspunkter, avstängninganordningar, - brandposter o.d. - brytpunkter och ändpunkter på ledning - rörledning i förbindelsepunkt - överkant på gravitationfundament, strömningsavskärande anordning, - isolering o.d. - överkant på kvarlämnad spont - vattengång för rörledningars ändpunkter och brytpunkter samt för avloppsledningars inlopp och utlopp i brunnar - kabelrör inmätes i plan samt med markering av dimensionsändring och typ

5 Sid. 4(12) A Underlag för relationshandlingar markytor (YCE.11) Följande markanläggningar skall mätas in: Byggnad, konstruktion under mark, vägkant, kantsten, murar, staket, stängsel, träd, vegetationyta och belysningsstolpe. A Underlag för relationhandlingar el (YCE.13) Inmätning skall ske av el-, tele- och datakabel som ej ligger i skyddsrör innan skyddsfyllning får ske. Kablar skall registreras till typ, area etc. och inbördes läge i kabelgraven. Vidare skall inmätning ske av kabelskåp, motorvärmare och ev skarvpunkt till ny- eller befintlig ledning. Instruktion för entreprenör Entreprenör skall upprätta och redovisa underlag till relationshandling i enlighet med text under Instruktion för projektör ovan, i tillämpliga delar. Motsvarande instruktioner skall även gälla för entreprenad avsaknad av förfrågningsunderlag o.d. ex vid mindre ny- och ombyggnadsarbeten: Normalt levereras underlag till relationhandling i samband med slutbesiktning och i enlighet med aktuell text i projektets bygghandling. I förekommande fall och efter överrenskommelse mellan beställare och entreprenör kan delleveranser av relationsmaterial bli aktuellt ex efter genomförda ledningsarbeten o.d. Detta syftar till att möjlighet skall finnas till förtydliganden m.m. av avlämnat relationsmaterial, innan berörd personal lämnat projektet, samt att nyanläggning kan införas i databaser inom rimlig tid. Övrigt Kodlistan, Akademiska Hus Lagerstruktur enligt bilaga 1, skall bifogas alla projekt.

6 Sid. 5(12) Bilaga 1 tillhör Kravspecifikation för upprättande av digitala relationsritningar - Mark Lagerstruktur Daterad Tillägg till lagernamn skall göras med ändelsebokstav (-a) för ej inmätta objekt och med (-i) för inmätta objekt BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR OVAN MARK HUS VÄG HUSVAG.dwg Filnamn modellfil Byggnader HUS MA Byggnad HBET MA Beteckning för byggnad HADRNR MA Adressnummer HLASTKAJ Lastkaj HMUR MA Mur HOV MA Byggnad ovan mark HPIL MA Entrépil HPPLATS P-plats HRAMP Entréramp, Ramp HRASTAH Husraster Akademiska Hus HRASTOVR Husraster övriga HRASTSFV Husraster Statens Fastighetsverk HSTAK MA Stolpe skärmtak HSTP - Stuprör HSTMUR MA Stödmur HTAK MA Skärmtak / Väderskydd HTRAPP Entretrappa HUND MA Byggnad under mark HTEXT MA Vägar HVAG MA Beläggningskant körväg HVGC MA Beläggningskant gc-väg HVJVG Järnväg HVNAMN MA Gatunamn HVTRAPP MA Trappa (m pil, utan steg, se mark.dwg) HVTEXT MA130005

7 Sid. 6(12) MARKANLÄGGN. MARK.dwg Filnamn modellfil MASFALTYT Asfaltyta MASKKOPP Askkopp MARBOMRGR Arbetsområdesgräns MBEGRLINJE Begränsningslinje mellan ytor MBELK UTGÅR! Beläggningskant MBERG MA Berg i dagen MBHPL Busshållplats, väntkur MBILJ Biljettautomat MBORD Bord MBRO Bro för väg MCYKEL Cykelställ, cykelhus MFLAGGST MA Flaggstång MFONT MA Fontän, damm MGRUSYT MA Grus, singelyta MJORDSTEN Jordsten MKANTST Kantstöd, odefinierat material MKANTSTB MA Kantstöd btg MKANTSTS MA Kantstöd sten MKULLST Kullerstensyta MLEKYT MA Lekredskap MMTEGEL Marktegel MPKORG MA Papperskorg MPLATTYT MA Plattor, btg MPAKORNSK Påkörningsskydd MPLFRIS Plattfris MPOLL Pollare MRACK P-räcke, räcke MRASTER Beläggningsraster/plattmönster MSANDYT MA Sandyta MSKULPT Skulptur MSKYLT MA Skylt MSOFF MA Parksoffa, bänk MSTAKET MA Staket, stängsel MSTENYT Naturstensyta MSTOLP MA Stolpe MTEXT1 MA ytskikt MTEXT2 MA utrustning MTEXT3 MA naturområde MTRAPPSTEG Trappsteg (konturen är på husvag.dwg) MTRSKYDD Stamskydd träd NIVÅER NIV.dwg Filnamn modellfil NBRANT Brant, berskärning NGOLV MA Golvhöjd NKURV MA Nivåkurva NMARK MA Markhöjd NSLANT MA Släntmarkering NTEXT -, höjdsiffror

8 Sid. 7(12) VEGETATION VEG.dwg Filnamn modellfil VBARR Barrträd VBARRVXT Barrväxter (mindre än träd) VBEGRLINJE Begränsningslinje mellan växtslag VBUSK MA Buskar VGRAS Gräsyta VKLATTR Klätterväxter VLOV Lövträd VLOK MA Lökar VPERENN MA Perenner VRAB Rabatt VROS MA Rosor VSKOG Skogsbestånd VTRAD MA Träd, allmänna VTEXT MA EL-BELYSNING BEL.dwg Filnamn modellfil ELBEFF Effektbelysning ELBILJ Biljettautomat ELBMV Motorvärmare ELBPOLL Belysningspollare ELBSKYLT Skyltbelysning ELBST4A MA Belysningsstolpe 4 m, KI ELBST5A MA Belysningsstolpe 5 m, KI ELBVAGG Väggbelysning ELBSTKN Belysningsstolpe Solna kommun ELBSTKI Belysningsstolpe KI ELBTEXT

9 Sid. 8(12) INSTALLATIONSSYSTEM I MARK EL-KRAFT KRAFT.dwg Filnamn modellfil ELKBK MA Belysningskabel ELKBKP MA Punkt på belysningskabel ELKLSP MA Elkabel lågspänning ELKMSP MA Elkabel mellanspänning ELKHSK Elkabel högspänning ELKK MA Jordkabel, allmän ELKEND MA Kabelände, allmän ELKSTRAK MA Kabelstråk ELKJORD MA Jordlina, jordtag ELKMVARM Markvärmeledning ELKHSPP MA Punkt på högspänningskabel ELKLSPP MA Punkt på lågspänningskabel ELKMSPP MA Punkt på mellanspänningskabel ELKKB MA Kabelbrunn ELBKB Kabelbrunn belysning SLÅS IHOP? ELKSK MA Kabelskarv ELKSL MA Slopad kabel ELKTEXT MA SVAGSTRÖM/AH SVAG/AH.dwg Filnamn modellfil Akademiska Hus Data ELDATAK MA Fiberkabel ELDATAP MA Pkt på fiberkabel ELDATAKB MA Kabelbrunn fiberledning ELDATASL Slopad kabel ELDATATEXT Signal ELSIGL MA Signalledning ELSIGLP MA Punkt på signalledning ELSIGKB MA Kabelbrunn signalledning ELSIGLSL MA Slopad kabel ELSIGTEXT Larm ELLARMOMR1 MA Larmledning ELLARMOMR2 MA Larmledning ELLARMOMR3 MA Larmledning ELLARMOMR4 MA Larmledning ELLARMPUNKT MA Punkt på larmledning ELARMKB MA Kabelbrunn larmledning ELLARMSL MA Slopad larmledning ELLARMTEXT SVAGSTRÖM/KI SVAG/KI.dwg Filnamn modellfil Karolinska Inst. Data KIDATAK MA Fiberkabel KIDATAP MA Pkt på fiberkabel KIDATAKB MA Kabelbrunn fiberledning KIDATASL Slopad kabel KIDATATEXT

10 Sid. 9(12) Signal KISIGL MA Signalledning KISIGLP MA Punkt på signalledning KISIGKB MA Kabelbrunn signalledning KISIGLSL MA Slopad kabel KISIGTEXT Telefoni KITELEK MA Telekabel KITELEP MA Punkt på kabel KITELEKB Kabelbrunn teleledning KITELESL Slopad kabel KITELESK MA Skarv KITELEST Telestolpe KIGTELETEXT KANALISATION KANAL.dwg Filnamn modellfil KANROR KANTUNNL KANTEXT Kabelskyddsrör Mediatunnel FJÄRRKYLA FK.dwg Filnamn modellfil FKL MA FK-ledning FKLP MA Pkt på FK-ledning FKLSL MA FK-ledning slopad FKkYL Kylmedelskylare FKVA MA FK-ventil FKEXT Extern leverantörsledning FKPRO Proppad ledning FKBRUNN MA Brunn på ledning FKAV Avstängningsventil FKTEXT1 MA Ledningstyp/dim FKTEXT2 MA Nivåer FKTEXT3 MA Div FJÄRRVÄRME FV.dwg Filnamn modellfil FVL MA FV-ledning FVLP MA Pkt på FV-ledning FVLSL MA FV-ledning slopad FVMVL Markvärmeledning FVAV MA Avstängningsventil FVVR MA Ventilationsrör FVKAM Platsgjuten kammare FVBRUNN MA Prefabricerad brunn FVLOCK Brunnsbetäckning FVPRO Proppad ledning FVLPRIM Primär FV-ledning FVLSEK Sekundäe FV-ledning FVUC Undercentral FVTEXT1 MA Ledningstyp/dim FVTEXT2 MA Nivåer FVTEXT3 MA Div

11 Sid. 10(12) GAS GAS.dwg Filnamn modellfil GASAV MA Avstängningsventil GASL MA Gasledning GASMAT Gasmätare GASLP MA Punkt på ledning GASPRO MA Proppning GASSL MA Slopad gasledning GASSERL MA Servisledning GASSV MA Servisventil GASSIFON MA Sifon GASTEXT1 MA Ledningstyp/dim GASTEXT2 MA Nivåer GASTEXT3 MA Div ÅNGA/ KONDENSAT SK.dwg Filnamn modellfil STEAML MA Ångledning STEAMSL MA Ångledning slopad STEAMAV MA Avstängnibgsventil ånga KONDL MA Kondensatledning KONDSL MA Kondensatledning slopad KONDAV MA Avstängningsventil kondensat STEAMKONDTEXT1 MA Ledningstyp/dim STEAMKONDTEXT2 MA Nivåer STEAMKONDTEXT3 MA Div VATTEN OCH VA.dwg Filnamn modellfil AVLOPP Dagvatten VADL MA Dagvattenledning VADDB MA Dagvattenbrunn VADDBK Dagvattenbrunn med kupolsil VADLR MA Dagvattenränna VADINM MA Infiltrationsmagasin VADNB MA Nedstigningsbrunn VADPERKB Perkolationsbrunn VADPSTN Pumpstation VADLP MA Punkt på dagvattenledning VADPRO MA Proppad dagvattenledning VADRB MA Rensbrunn VADLSL Slopad ledning VADSPY Spygatt VADLPIL MA Strömningspil VADSTPM Stuprör till markledning VADSTPU Stuprör med utkastare VADLTRY MA Tryckdagvattenledning VADTB Tillsynsbrunn VADTRU MA Trumma VADTEXT1 Ledningstyp/dim VADTEXT2 Nivåer VADTEXT3 Div

12 Sid. 11(12) Dränering VADRDRB Dräneringsbrunn VADRL MA Dräneringsledning VADRLP MA Punkt på dränledning VADRNB MA Nedstigningsbrunn VADRRB MA Rensbrunn VADRSL Slopad ledning VADRSPB Spolbrunn VADRTB Tillsynsbrunn VADRTEXT1 Ledningstyp/dim VADRTEXT2 Nivåer VADRTEXT3 Div Kombinerat VAKL VAKNB Kombinerad ledning Nedstigningsbrunn Spillvatten VASL MA Spillvattenledning VASSLAM MA Slamavskiljare VASLFP MA Förbindelspunkt VASLP MA Punkt på spillvattenledning VASPRO MA Proppad spillvattenledning VASLTRY MA Tryckspillvattenledning VASLTRYP MA Pkt på tryckspillvattenledning VASFETT Fettavskiljare VASNB MA Nedstigningsbrunn VASPSTN MA Pumpstation VASRB MA Rensbrunn VASTB MA Tillsynsbrunn VASTEXT1 MA Ledningstyp/dim VASTEXT2 MA Nivåer VASTEXT3 MA Div Vatten VAVAV MA Avstängningsventil VAVL MA Vattenledning VAVLP MA Pkt på vattenledning VAVLPRO MA Proppad ledning VAVLSL MA Slopad vattenledning VAVLUFTV MA Luftningsventil VAVNB MA Nedstigningsbrunn VAVBP MA Brandpost VAVBPV MA Brandpostventil VAVSERV MA Servisventil VAVVB MA Ventilbrunn VAVTV MA Tömningsventil VAVMAT Vattenmätare VAVTEXT1 MA Ledningstyp/dim VAVTEXT2 MA Nivåer VAVTEXT3 MA Div

13 Sid. 12(12) RITNINGSADMINISTRATION M.M. Lagernamn CADPOINT Förklaring ALLMÄNT Ritningsadm. ADMSBLADIND Bladindelning 400-delar Dokumentidentifikation 1000-del ADMSDOKID ADMSHUVUD M-000A Ritningshuvud 1000-del ADMSPIL M-006 Norrpil 1000-del ADMSRAM M-000 Ritningsram 1000-del ADMSKALST M-007 Skalstock 1000-del ADPSPLANOS ADPSDOKID ADPSHUVUD M-000A Ritningshuvud 400-delar ADPSPIL M-006 Norrpil 400-delar ADPSRAM M-000 Ritningsram 400-delar ADPSSKALST M-007 Skalstock 400-delar Planöversikt 400-delar Dokumentidentifikation 400-delar ADPSVPNR1 Fönsterram (viewport) nr 1 ADTECKENF Teckenförklaring Fastigheter AFASTBET MA Fastighetsbeteckning AFASTGR MA Fastighetsgräns Stomnät AFIXP MA Höjdfixpunkt AFIXPGONP MA Polygonpunkt Koordinater AKOORD M-040B Koordinater AKOORDKR M-040A Koordinatkryss

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014 Trafikkontoret 2014-03-03 Teknisk Handbok 2014 Innehåll TH - Del Benämning 0 Inledning 1 Ritningar 2 Anläggning 3 Konstbyggnader, tekniska anläggningar och installationer 4 Belysning 5 Trafikanordningar

Läs mer

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Dagvattenhanteringsplan (LÄNK) 2011, Tyresö kommun Riktlinjer

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING CAD-ANVISNINGAR 2008-11-05 RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2008-05-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Jonas Bertheden Jonas Hallemyr 2008-11-05 1.0 Godkänd Signatur Ärendenummer

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering

IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Stockholms Hamnar 2015-08-12 RADMILA PARADZIK, SPARAT 2015-08-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 2 Allmänt... 6 2.1 IT Organisation... 6 2.2

Läs mer

Teknisk handbok Datum: 2004-01-21 Täby kommun 0.1 TEKNISK HANDBOK. Del 0 INLEDNING .1 PRAKTISK TILLÄMPNING

Teknisk handbok Datum: 2004-01-21 Täby kommun 0.1 TEKNISK HANDBOK. Del 0 INLEDNING .1 PRAKTISK TILLÄMPNING Del 0 INLEDNING 0.1 TEKNISK HANDBOK.1 PRAKTISK TILLÄMPNING Allmänt Teknisk handbok för gata, park och VA är anpassad efter de nya medier och tekniska möjligheter som finns idag. Teknisk handbok reglerar

Läs mer

Projekthandlingar Lokaler ProjLok

Projekthandlingar Lokaler ProjLok Projekthandlingar Lokaler ProjLok - arbetsmoment - handlingars innehåll Dat 99-02-16 Handbok 1999:2 Projekthandlingar Lokaler, (ProjLok) Innehållsförteckning Sid nr: I respektive kapitels inledning finns

Läs mer

Stockholms Hamnar, Stora Projekt

Stockholms Hamnar, Stora Projekt , Stora Projekt IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Allmänt... 5 2.1 IT Organisation... 5 2.2 Dokumenthanteringssystem... 6 2.3 Nomenklatur...

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN Mellan Nacka kommun, org. nr. 212000-0167 genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ) och Nacka 13:79 AB, org.nr. 556959-1406, c/o Carlyle Group, Kungsgatan 30, 111 35 Stockholm ( Exploatören ), har under de förutsättningar

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

ORDLISTA. Arbetshandling. Se bygghandling. Arbetshandlingar. Se bygghandling. Arbetsritning. Se bygghandling. Arbetsritningar.

ORDLISTA. Arbetshandling. Se bygghandling. Arbetshandlingar. Se bygghandling. Arbetsritning. Se bygghandling. Arbetsritningar. ORDLISTA A- ritningar Samlingsnamn för ritningar som normalt upprättas av en arkitekt. A- ritningar omfattar sammanställnings-, uppställnings-, uppställnings-, och detaljritningar för en byggnad. Arbetshandling

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08 Utförandeskedet 3 Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå Boken) 2013-04-08 1 Förord Dessa bestämmelser har utarbetats för att trafikkontoret som väghållare och spår ägare

Läs mer

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Rubrik Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Typ MSB 2014 2014-02-01 Reservkraftsystem typ MSB 2014 Innehållsförteckning 2013-07-01 Flik Systembeskrivning 1 Ansvar för starkströmsanläggning. 2 Revideringstabell

Läs mer

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma VÄRMDÖ KOMMUN 2012-02-22 Dnr 11SPN0063-540 Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma Allmänt Värmdö kommun har nu påbörjat arbetet med att förse Strömma, detaljplaneområde S4, med kommunalt

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Teknisk anvisning för anslutning av elanläggning

Teknisk anvisning för anslutning av elanläggning Teknisk anvisning för anslutning av elanläggning Innehållsförteckning 1. 5 Anmälan till Lerum Energi - Föranmälan 2 1. 6 Rutiner mellan kund installatör elnätsföretag vid 3 anslutning av ny anläggning

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning

Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning Fastställd 2003-07-01 Reviderad 2009-12-15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Projekteringshandledning för Relästation

Läs mer

TRVK Tunnel 11. TRVK Bro 11. Trafikverkets tekniska krav Bro TRV publ nr 2011:085

TRVK Tunnel 11. TRVK Bro 11. Trafikverkets tekniska krav Bro TRV publ nr 2011:085 TRVK Tunnel 11 TRVK Bro 11 Trafikverkets tekniska krav Bro TRV publ nr 2011:085 Titel: TRVK Bro 11 Publikationsnummer: 2011:085 ISBN: 978-91-7467-153-7 Utgivningsdatum: November 2011 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

NYA STANDARDER FÖR SYFTE

NYA STANDARDER FÖR SYFTE ID: 12640 NYA STANDARDER FÖR SYFTE OCH STATUS Slutrapport Klas Eckerberg, Projektengagemang 2014-04-29 Förord Utvecklingsprojektet Nya standarder för syfte och status beviljades anslag av SBUF 2012-04-06.

Läs mer

Nässjö kommun. Plan- och bygglovtaxa. Inklusive kart- och mättaxa. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99

Nässjö kommun. Plan- och bygglovtaxa. Inklusive kart- och mättaxa. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99 Nässjö kommun Plan- och bygglovtaxa Inklusive kart- och mättaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99 Innehållsförteckning INLEDNING...1 ALLMÄNNA REGLER OM KOMMUNALA AVGIFTER...1 Kommunallagen...1

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16 1 (8) Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Strabag Projektutveckling AB (org.nr. 556812-8143), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 4.3 nedan träffats följande

Läs mer

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Föregående version 2013-10-24 Utskrift från original på LSU projektserver. Denna handbok är avsedd som stöd vid genomförande av byggprojekt inom

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:11-206 Plan- och bygglovstaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 77 1 Taxebestämmelser... 2 Tabell 1 Objektsfaktorer... 5 Tabell 2 Tidersättning... 6 Tabell 3 Underrättelse

Läs mer