KRAVSPECIFIKATION FÖR UPPRÄTTANDE AV DIGITALA RELATIONSHANDLINGAR MARK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRAVSPECIFIKATION FÖR UPPRÄTTANDE AV DIGITALA RELATIONSHANDLINGAR MARK"

Transkript

1 KRAVSPECIFIKATION FÖR UPPRÄTTANDE AV DIGITALA RELATIONSHANDLINGAR MARK Daterad Rev

2 Sid. 1(12) AKADEMISKA HUS FASTIGHETSOMRÅDE KAROLINSKA KRAVSPECIFIKATION FÖR UPPRÄTTANDE AV DIGITALA RELATIONSRITNINGAR MARK Dessa instruktioner skall tillämpas vid alla mark- och ledningsentreprenader inom Karolinska Institutets campusområde och gäller utöver annan redovisad relationshantering i projektet. Allmän orientering Inom Karolinska Institutets driftområde är all befintlig data beträffande markanläggningar och ledningssystem i mark, lagrad i digitala databaser. Dessa databaser är den enda faktiska informationskällan vid förvaltningens framtida planering och uppföljning samt för det dagliga drift- och underhållsarbetet. Ur databaserna produceras för varje specifikt ändamål anpassade aktuella mark- och ledningsplaner som underlag för respektive projekt. Det är således av största vikt att en fortlöpande ajourhållning kontinuerligt upprätthålls vid tillkommande ny- och ombyggnadsprojekt samt att denna information registreras på ett likartat sätt vad gäller omfattning, struktur och datalagring. Följande instruktioner redovisar arbets- och ansvarsfördelning samt utformning vid digitalt upprättande av relationshandlingar med ovanstående målsättning. Instruktion för projektledare, byggledare Projektledare ansvarar för att denna information med tillhörande instruktioner delges alla berörda inom projektet, vid projektering, upphandling och genomförande. Projektledare ansvarar även för att underlag för relationshandling enligt denna kravspecifikation utförs och kommer Akademiska Hus förvaltning tillhanda, dels vid avtalad tidpunkt samt dels med avtalat innehåll. Projektledare ansvarar även för att samråd sker med förvaltningen beträffande fastställande av önskemål om delleverans av relationsunderlag vid längre produktionstider än 9 månader.

3 Sid. 2(12) Instruktion för projektör Vid upprättande av förfrågningsunderlag skall projektör för respektive område, tillse att nedanstående texter, i tillämpliga delar, skrivs in i projektets tekniska beskrivning eller annan likvärdig handling. Om Teknisk beskrivning eller likvärdig handling ej upprättas i ett projekt skall tillses, att på annat lämpligt sätt, motsvarande instruktioner i tillämpliga delar innefattas i annan enklare handling till entreprenör. Föreslagna koder nedan avser användande av MARK AMA 83 alternativt ANLÄGGNINGS AMA 98 (kod inom parentes). I förekommande fall skall även tillämpbara texter redovisas i EL AMA 98 samt VVS AMA 98. A8 (YC) TEKNISK DOKUMENTATION A8.3 Underlag för relationshandlingar samt relationshandlingar (YCE) Entreprenören skall tillhandahålla underlag till relationshandling. Underlag för relationshandling skall vara fullt godkända och signerade av ansvarig arbetsledare överlämnas till beställaren senast vid anmälan om slutbesiktning. Underlag för relationshandling skall dels utgöras av entreprenörens relationsuppgifter och dels av entreprenören godkända inmätningsritningar från respektive underentreprenör. Delleveranser av underlaget under projektets gång kan förekomma efter överenskommelse mellan beställare och entreprenör vid produktionstid längre än 9 månader. A8.311 Underlag för relationshandlingar mark (YCE.1) Innehåll Underlag till relationshandling skall innefatta uppgifter på förekommande avvikelser antecknade på arbetsritningar samt utförda relationsinmätningar digitalt lagrade med vid behov förtydligande skisser od enligt föreskrifter nedan. Utförande Det är av största vikt att vid all inmätning och redovisning av relationsdata Akademiska Hus kodlista följs för definition av resp. mätobjekt. Redovisad lagerstruktur bygger på objektsnamn i klartext med tillägg av en ändbokstav, typ (- i) för inmätta objekt och typ (- a) för ungefärligt läge. Omfattning av inmätning redovisas inom resp. område nedan.

4 Sid. 3(12) Påträffade befintliga ledningar, anordningar m.m. som kommer i kontakt med projektet skall även mätas in och redovisas. Mätning Inmätning skall ske före återfyllnad. Varje inmätt objekt skall redovisas i tabellformat enligt: Unikt objektsnummer, x-, y- och z-koordinat, definition/lagernamn enligt kodlista. Inmätning skall utföras med totalstation för direkt lagring x- y- och z-koordinat m.m. Mätning skall utföras enligt enligt reglerna i HMK-Ge:D. Mätdon skall vara kontrollerade/ kalibrerade enligt SS Mätning skall utföras från angivet koordinatsystem. Plan: SWEREF 99 Höjd: RH Måttenhet skall vara i meter och anges med två decimaler. Mätnoggrannhet i plan +- 5 cm och i höjd +- 2 cm eller bättre. Leverans Leverans av relationunderlag skall ske i digital form på cd-skiva el likv och kan ske i olika utföranden. Som digital karta CAD-fil i DWG-format, AutoCad version 2010 eller högre eller som CAD-fil i DXF-format. Mätdata levereras som datafil - PXY-format eller som textfil, oformaterad fil. För samtliga leveranssätt godtages enbart redovisning med objektdefinition/ lagernamn enligt AH:s lagerstrukturlista, bilaga 1. A Underlag för relationhandlingar rörsystem i mark (YCE.12) Avser VA- och medialedningar i mark såsom vatten, spillvatten, dagvatten fjärrvärme, fjärrkyla, gas, ånga och kondensat samt skyddsrör för elkabel. Följande anordningar skall inmätas och/eller avvägas: - rörledning med brunnar, anslutningspunkter, avstängninganordningar, - brandposter o.d. - brytpunkter och ändpunkter på ledning - rörledning i förbindelsepunkt - överkant på gravitationfundament, strömningsavskärande anordning, - isolering o.d. - överkant på kvarlämnad spont - vattengång för rörledningars ändpunkter och brytpunkter samt för avloppsledningars inlopp och utlopp i brunnar - kabelrör inmätes i plan samt med markering av dimensionsändring och typ

5 Sid. 4(12) A Underlag för relationshandlingar markytor (YCE.11) Följande markanläggningar skall mätas in: Byggnad, konstruktion under mark, vägkant, kantsten, murar, staket, stängsel, träd, vegetationyta och belysningsstolpe. A Underlag för relationhandlingar el (YCE.13) Inmätning skall ske av el-, tele- och datakabel som ej ligger i skyddsrör innan skyddsfyllning får ske. Kablar skall registreras till typ, area etc. och inbördes läge i kabelgraven. Vidare skall inmätning ske av kabelskåp, motorvärmare och ev skarvpunkt till ny- eller befintlig ledning. Instruktion för entreprenör Entreprenör skall upprätta och redovisa underlag till relationshandling i enlighet med text under Instruktion för projektör ovan, i tillämpliga delar. Motsvarande instruktioner skall även gälla för entreprenad avsaknad av förfrågningsunderlag o.d. ex vid mindre ny- och ombyggnadsarbeten: Normalt levereras underlag till relationhandling i samband med slutbesiktning och i enlighet med aktuell text i projektets bygghandling. I förekommande fall och efter överrenskommelse mellan beställare och entreprenör kan delleveranser av relationsmaterial bli aktuellt ex efter genomförda ledningsarbeten o.d. Detta syftar till att möjlighet skall finnas till förtydliganden m.m. av avlämnat relationsmaterial, innan berörd personal lämnat projektet, samt att nyanläggning kan införas i databaser inom rimlig tid. Övrigt Kodlistan, Akademiska Hus Lagerstruktur enligt bilaga 1, skall bifogas alla projekt.

6 Sid. 5(12) Bilaga 1 tillhör Kravspecifikation för upprättande av digitala relationsritningar - Mark Lagerstruktur Daterad Tillägg till lagernamn skall göras med ändelsebokstav (-a) för ej inmätta objekt och med (-i) för inmätta objekt BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR OVAN MARK HUS VÄG HUSVAG.dwg Filnamn modellfil Byggnader HUS MA Byggnad HBET MA Beteckning för byggnad HADRNR MA Adressnummer HLASTKAJ Lastkaj HMUR MA Mur HOV MA Byggnad ovan mark HPIL MA Entrépil HPPLATS P-plats HRAMP Entréramp, Ramp HRASTAH Husraster Akademiska Hus HRASTOVR Husraster övriga HRASTSFV Husraster Statens Fastighetsverk HSTAK MA Stolpe skärmtak HSTP - Stuprör HSTMUR MA Stödmur HTAK MA Skärmtak / Väderskydd HTRAPP Entretrappa HUND MA Byggnad under mark HTEXT MA Vägar HVAG MA Beläggningskant körväg HVGC MA Beläggningskant gc-väg HVJVG Järnväg HVNAMN MA Gatunamn HVTRAPP MA Trappa (m pil, utan steg, se mark.dwg) HVTEXT MA130005

7 Sid. 6(12) MARKANLÄGGN. MARK.dwg Filnamn modellfil MASFALTYT Asfaltyta MASKKOPP Askkopp MARBOMRGR Arbetsområdesgräns MBEGRLINJE Begränsningslinje mellan ytor MBELK UTGÅR! Beläggningskant MBERG MA Berg i dagen MBHPL Busshållplats, väntkur MBILJ Biljettautomat MBORD Bord MBRO Bro för väg MCYKEL Cykelställ, cykelhus MFLAGGST MA Flaggstång MFONT MA Fontän, damm MGRUSYT MA Grus, singelyta MJORDSTEN Jordsten MKANTST Kantstöd, odefinierat material MKANTSTB MA Kantstöd btg MKANTSTS MA Kantstöd sten MKULLST Kullerstensyta MLEKYT MA Lekredskap MMTEGEL Marktegel MPKORG MA Papperskorg MPLATTYT MA Plattor, btg MPAKORNSK Påkörningsskydd MPLFRIS Plattfris MPOLL Pollare MRACK P-räcke, räcke MRASTER Beläggningsraster/plattmönster MSANDYT MA Sandyta MSKULPT Skulptur MSKYLT MA Skylt MSOFF MA Parksoffa, bänk MSTAKET MA Staket, stängsel MSTENYT Naturstensyta MSTOLP MA Stolpe MTEXT1 MA ytskikt MTEXT2 MA utrustning MTEXT3 MA naturområde MTRAPPSTEG Trappsteg (konturen är på husvag.dwg) MTRSKYDD Stamskydd träd NIVÅER NIV.dwg Filnamn modellfil NBRANT Brant, berskärning NGOLV MA Golvhöjd NKURV MA Nivåkurva NMARK MA Markhöjd NSLANT MA Släntmarkering NTEXT -, höjdsiffror

8 Sid. 7(12) VEGETATION VEG.dwg Filnamn modellfil VBARR Barrträd VBARRVXT Barrväxter (mindre än träd) VBEGRLINJE Begränsningslinje mellan växtslag VBUSK MA Buskar VGRAS Gräsyta VKLATTR Klätterväxter VLOV Lövträd VLOK MA Lökar VPERENN MA Perenner VRAB Rabatt VROS MA Rosor VSKOG Skogsbestånd VTRAD MA Träd, allmänna VTEXT MA EL-BELYSNING BEL.dwg Filnamn modellfil ELBEFF Effektbelysning ELBILJ Biljettautomat ELBMV Motorvärmare ELBPOLL Belysningspollare ELBSKYLT Skyltbelysning ELBST4A MA Belysningsstolpe 4 m, KI ELBST5A MA Belysningsstolpe 5 m, KI ELBVAGG Väggbelysning ELBSTKN Belysningsstolpe Solna kommun ELBSTKI Belysningsstolpe KI ELBTEXT

9 Sid. 8(12) INSTALLATIONSSYSTEM I MARK EL-KRAFT KRAFT.dwg Filnamn modellfil ELKBK MA Belysningskabel ELKBKP MA Punkt på belysningskabel ELKLSP MA Elkabel lågspänning ELKMSP MA Elkabel mellanspänning ELKHSK Elkabel högspänning ELKK MA Jordkabel, allmän ELKEND MA Kabelände, allmän ELKSTRAK MA Kabelstråk ELKJORD MA Jordlina, jordtag ELKMVARM Markvärmeledning ELKHSPP MA Punkt på högspänningskabel ELKLSPP MA Punkt på lågspänningskabel ELKMSPP MA Punkt på mellanspänningskabel ELKKB MA Kabelbrunn ELBKB Kabelbrunn belysning SLÅS IHOP? ELKSK MA Kabelskarv ELKSL MA Slopad kabel ELKTEXT MA SVAGSTRÖM/AH SVAG/AH.dwg Filnamn modellfil Akademiska Hus Data ELDATAK MA Fiberkabel ELDATAP MA Pkt på fiberkabel ELDATAKB MA Kabelbrunn fiberledning ELDATASL Slopad kabel ELDATATEXT Signal ELSIGL MA Signalledning ELSIGLP MA Punkt på signalledning ELSIGKB MA Kabelbrunn signalledning ELSIGLSL MA Slopad kabel ELSIGTEXT Larm ELLARMOMR1 MA Larmledning ELLARMOMR2 MA Larmledning ELLARMOMR3 MA Larmledning ELLARMOMR4 MA Larmledning ELLARMPUNKT MA Punkt på larmledning ELARMKB MA Kabelbrunn larmledning ELLARMSL MA Slopad larmledning ELLARMTEXT SVAGSTRÖM/KI SVAG/KI.dwg Filnamn modellfil Karolinska Inst. Data KIDATAK MA Fiberkabel KIDATAP MA Pkt på fiberkabel KIDATAKB MA Kabelbrunn fiberledning KIDATASL Slopad kabel KIDATATEXT

10 Sid. 9(12) Signal KISIGL MA Signalledning KISIGLP MA Punkt på signalledning KISIGKB MA Kabelbrunn signalledning KISIGLSL MA Slopad kabel KISIGTEXT Telefoni KITELEK MA Telekabel KITELEP MA Punkt på kabel KITELEKB Kabelbrunn teleledning KITELESL Slopad kabel KITELESK MA Skarv KITELEST Telestolpe KIGTELETEXT KANALISATION KANAL.dwg Filnamn modellfil KANROR KANTUNNL KANTEXT Kabelskyddsrör Mediatunnel FJÄRRKYLA FK.dwg Filnamn modellfil FKL MA FK-ledning FKLP MA Pkt på FK-ledning FKLSL MA FK-ledning slopad FKkYL Kylmedelskylare FKVA MA FK-ventil FKEXT Extern leverantörsledning FKPRO Proppad ledning FKBRUNN MA Brunn på ledning FKAV Avstängningsventil FKTEXT1 MA Ledningstyp/dim FKTEXT2 MA Nivåer FKTEXT3 MA Div FJÄRRVÄRME FV.dwg Filnamn modellfil FVL MA FV-ledning FVLP MA Pkt på FV-ledning FVLSL MA FV-ledning slopad FVMVL Markvärmeledning FVAV MA Avstängningsventil FVVR MA Ventilationsrör FVKAM Platsgjuten kammare FVBRUNN MA Prefabricerad brunn FVLOCK Brunnsbetäckning FVPRO Proppad ledning FVLPRIM Primär FV-ledning FVLSEK Sekundäe FV-ledning FVUC Undercentral FVTEXT1 MA Ledningstyp/dim FVTEXT2 MA Nivåer FVTEXT3 MA Div

11 Sid. 10(12) GAS GAS.dwg Filnamn modellfil GASAV MA Avstängningsventil GASL MA Gasledning GASMAT Gasmätare GASLP MA Punkt på ledning GASPRO MA Proppning GASSL MA Slopad gasledning GASSERL MA Servisledning GASSV MA Servisventil GASSIFON MA Sifon GASTEXT1 MA Ledningstyp/dim GASTEXT2 MA Nivåer GASTEXT3 MA Div ÅNGA/ KONDENSAT SK.dwg Filnamn modellfil STEAML MA Ångledning STEAMSL MA Ångledning slopad STEAMAV MA Avstängnibgsventil ånga KONDL MA Kondensatledning KONDSL MA Kondensatledning slopad KONDAV MA Avstängningsventil kondensat STEAMKONDTEXT1 MA Ledningstyp/dim STEAMKONDTEXT2 MA Nivåer STEAMKONDTEXT3 MA Div VATTEN OCH VA.dwg Filnamn modellfil AVLOPP Dagvatten VADL MA Dagvattenledning VADDB MA Dagvattenbrunn VADDBK Dagvattenbrunn med kupolsil VADLR MA Dagvattenränna VADINM MA Infiltrationsmagasin VADNB MA Nedstigningsbrunn VADPERKB Perkolationsbrunn VADPSTN Pumpstation VADLP MA Punkt på dagvattenledning VADPRO MA Proppad dagvattenledning VADRB MA Rensbrunn VADLSL Slopad ledning VADSPY Spygatt VADLPIL MA Strömningspil VADSTPM Stuprör till markledning VADSTPU Stuprör med utkastare VADLTRY MA Tryckdagvattenledning VADTB Tillsynsbrunn VADTRU MA Trumma VADTEXT1 Ledningstyp/dim VADTEXT2 Nivåer VADTEXT3 Div

12 Sid. 11(12) Dränering VADRDRB Dräneringsbrunn VADRL MA Dräneringsledning VADRLP MA Punkt på dränledning VADRNB MA Nedstigningsbrunn VADRRB MA Rensbrunn VADRSL Slopad ledning VADRSPB Spolbrunn VADRTB Tillsynsbrunn VADRTEXT1 Ledningstyp/dim VADRTEXT2 Nivåer VADRTEXT3 Div Kombinerat VAKL VAKNB Kombinerad ledning Nedstigningsbrunn Spillvatten VASL MA Spillvattenledning VASSLAM MA Slamavskiljare VASLFP MA Förbindelspunkt VASLP MA Punkt på spillvattenledning VASPRO MA Proppad spillvattenledning VASLTRY MA Tryckspillvattenledning VASLTRYP MA Pkt på tryckspillvattenledning VASFETT Fettavskiljare VASNB MA Nedstigningsbrunn VASPSTN MA Pumpstation VASRB MA Rensbrunn VASTB MA Tillsynsbrunn VASTEXT1 MA Ledningstyp/dim VASTEXT2 MA Nivåer VASTEXT3 MA Div Vatten VAVAV MA Avstängningsventil VAVL MA Vattenledning VAVLP MA Pkt på vattenledning VAVLPRO MA Proppad ledning VAVLSL MA Slopad vattenledning VAVLUFTV MA Luftningsventil VAVNB MA Nedstigningsbrunn VAVBP MA Brandpost VAVBPV MA Brandpostventil VAVSERV MA Servisventil VAVVB MA Ventilbrunn VAVTV MA Tömningsventil VAVMAT Vattenmätare VAVTEXT1 MA Ledningstyp/dim VAVTEXT2 MA Nivåer VAVTEXT3 MA Div

13 Sid. 12(12) RITNINGSADMINISTRATION M.M. Lagernamn CADPOINT Förklaring ALLMÄNT Ritningsadm. ADMSBLADIND Bladindelning 400-delar Dokumentidentifikation 1000-del ADMSDOKID ADMSHUVUD M-000A Ritningshuvud 1000-del ADMSPIL M-006 Norrpil 1000-del ADMSRAM M-000 Ritningsram 1000-del ADMSKALST M-007 Skalstock 1000-del ADPSPLANOS ADPSDOKID ADPSHUVUD M-000A Ritningshuvud 400-delar ADPSPIL M-006 Norrpil 400-delar ADPSRAM M-000 Ritningsram 400-delar ADPSSKALST M-007 Skalstock 400-delar Planöversikt 400-delar Dokumentidentifikation 400-delar ADPSVPNR1 Fönsterram (viewport) nr 1 ADTECKENF Teckenförklaring Fastigheter AFASTBET MA Fastighetsbeteckning AFASTGR MA Fastighetsgräns Stomnät AFIXP MA Höjdfixpunkt AFIXPGONP MA Polygonpunkt Koordinater AKOORD M-040B Koordinater AKOORDKR M-040A Koordinatkryss

Teknisk handbok Kartor och ritningar

Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar... 1 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektering ritteknik... 2 2.1. Höjd och

Läs mer

Instruktion för inmätning

Instruktion för inmätning inmätningsinstruktion_versiondocx Revision 1: Senast reviderad: 2012-02-20 Instruktion för inmätning Instruktion för inmätning av E.ON Värmes Sveriges fjärrvärme-, fjärrkyla- och akviferledningar samt

Läs mer

Projektering av VA-system

Projektering av VA-system Projektering av VA-system Teknisk standard SEVAB Strängnäs Energi AB Dammvägen 12a, Box 32, 645 21 Strängnäs Tel. 0152-460 50 Fax. 0152-188 88 kundservice@sevab.com www.sevab.com Innehållsförteckning Ändringar...3

Läs mer

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR)

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Rev. 2011-08-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER... 3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR... 3 1.3 LEDNINGARS

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

VA-fakta för fastighetsägare

VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare Uppsala Vatten och Avfall AB är VA-huvudman i Uppsala kommun. Här följer information om vatten och avlopp i en fastighet. Utgåva 2011 Ansvarsfördelning

Läs mer

Allmänna anvisningar för VA-arbeten i Håbo kommun. VA-avdelningen, Håbo kommun

Allmänna anvisningar för VA-arbeten i Håbo kommun. VA-avdelningen, Håbo kommun Allmänna anvisningar för VA-arbeten i Håbo kommun VA-avdelningen, Håbo kommun 2012 2 1 Allmänt... 3 1.1 Huvudman för den allmänna va-anläggningen är:... 3 1.2 Tänk på innan projektering... 3 2 Projektering

Läs mer

Kv Telegrafen 1. Huddinge. Nybyggnad garagebyggnad för Närpolisen. PROGRAMBESKRIVNING för totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013.02.

Kv Telegrafen 1. Huddinge. Nybyggnad garagebyggnad för Närpolisen. PROGRAMBESKRIVNING för totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013.02. 1(7) Kv Telegrafen 1 Huddinge Nybyggnad garagebyggnad för Närpolisen PROGRAMBESKRIVNING för totalentreprenad 2013.02.08 Projektengagemang kring Arkitektur AB Årstaängsvägen 19B, Box 471 46 100 74 Stockholm

Läs mer

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav CAD-anvisningar 1. Övergripande bestämmelser 2. Standarder begrepp och tillämpning 3. Modellstruktur och modellfiler 4. Övriga dokument/filer utformning och innehåll 5. Information specifikt för Kommunfastigheter

Läs mer

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Tyresö kommun / 2011-02-09 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER...3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR...3

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm Mallen är upprättad IVu TRAFIKVERKET Underlagskalkylbok Väg och Bana TDOK 2011:192 Underlagskalkyl Inmatningsformulär - Sidhuvud Här fylls uppgifter till kalkylmallens sidhuvuden i. Uppgifterna länkas

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Sidantal 7 Arb.nummer 10 197 Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Tillhörande bilagor: Bilaga 1 VA-lösning, Bilaga 2 Bok1. Rambeskrivning

Läs mer

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka PM Avvattning och övriga ledningar VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Objektnummer: 107294 Dokumenttitel: PM Avvattning

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning med LTA

Informationspaket för nyanslutning med LTA Informationspaket för nyanslutning med LTA Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt installationen av LTA-tanken.

Läs mer

Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun

Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun 2014-01-22 Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun BILAGA 2 Innehållsförteckning 2 PROJEKTERINGSFAS... 2 2.6 VA-ANLÄGGNINGAR... 2 2.6.1 Handlingar... 2 2.6.2 Allmänna föreskrifter...

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar:

Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar: ESKILSTUNA KOMMUN Checklista, Projekteringsskedet Stadsbyggnadsförvaltningen Projektnamn: Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör Ekonomi: Ange Kalkylsumma + oförutsett och

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp i ditt område

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp i ditt område 1 (7) INFORMATIONSBREV 2013-09-24 Information till fastighetsägare i Västerbyn (Före detta område D, Gräddö/Rävsnäs) Byggstart för kommunalt vatten och avlopp i ditt område Nu påbörjar vi byggnationen

Läs mer

Nina Johansson, Sweco Environment, VA-System. Symbolbibliotek för VA-kartor samt uppdaterad objektklassning

Nina Johansson, Sweco Environment, VA-System. Symbolbibliotek för VA-kartor samt uppdaterad objektklassning Nina Johansson, Sweco Environment, VA-System Symbolbibliotek för VA-kartor samt uppdaterad objektklassning 1 Syfte och mål En standard skulle: Minska missförstånd Underlätta för samarbete mellan kommuner,

Läs mer

Wira Bruk 2009-09-08

Wira Bruk 2009-09-08 Wira Bruk 2009-09-08 Nulägesrapport av projektet Kort om Roslagsvatten Fattade beslut Samråd om placering av förbindelsepunkt Frisprängning Aktuella va-ledningskartor Va-anslutning av fastighet Tidplan

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Teknisk standard för VA-utbyggnad eller VA-anslutning till Nykvarns kommuns VA-system

Teknisk standard för VA-utbyggnad eller VA-anslutning till Nykvarns kommuns VA-system Teknisk standard för VA-utbyggnad eller VA-anslutning till Nykvarns kommuns VA-system Nykvarns kommun 2012-08-24, Upprättat grundhandling Besöksadress: Centrumvägen 26 Revideringar, se sidan 2 155 80 Nykvarn

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Bygghandlingar 90 Lager och koder Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Koder och lager - Historik Lagernamn inom Mark POINT M-311, M-442, M-230 Position 1= POINT-applikation. M =

Läs mer

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27 Teknisk handbok VA Innehållsförteckning Teknisk handbok VA... 1 Läsanvisningar... 3 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 3 1.1. Handlingar som åberopas... 3 2. Allmänna riktlinjer... 3 2.1. Placering

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Under år 2015 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Sjöbo Sommarby. Samtidigt kommer Sjöbo

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten Gäller fr.o.m. maj 2014 Foto: Tomas Lindberg Förord Anledningen till att vi har tagit fram det här dokumentet är för

Läs mer

Underhålls- och förnyelseplan för Bärnstenens samfällighet 2015

Underhålls- och förnyelseplan för Bärnstenens samfällighet 2015 1. Underhålls- och förnyelseplan Underhålls- och förnyelseplan för Bärnstenens samfällighet 2015 Genom en lagändring som började gälla den 1 januari 1990 infördes en bestämmelse i 19 andra stycket lagen

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

DS och CS yrkade att Va-nämnden ska fastställa att de inte ska förpliktas betala anläggningsavgift för dagvatten. Kommunen bestred yrkandet.

DS och CS yrkade att Va-nämnden ska fastställa att de inte ska förpliktas betala anläggningsavgift för dagvatten. Kommunen bestred yrkandet. Sedan huvudman beslutat att fastighetens dränvatten skulle anslutas till dagvattennätet i stället för till spillvattennätet ansågs fastighetsägare inte vara skyldig att betala anläggningsavgift för denna

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING

ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING Vadstena Kommun, Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Rev 1.0, 2012-09-27 2 (5) INLEDNING Nedanstående punkter ska följas för att

Läs mer

Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16

Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16 Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16 Dagordning extra stämma 120216 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna 2. Anmälan om styrelsens val av protokollförare inklusive information

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument Riktlinjer och rutiner för dokumenthantering vid planering, projektering, byggande och förvaltning. Sida 1(8) 1. GRUNDLÄGGANDE OM INFORMATIONSMODELLEN... 3 1.1. Inledning... 3 2. HANDLINGAR... 5 3. TILLÄMPNING...

Läs mer

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte.

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. BIM i praktiken Hur tar man sig an ett BIMprojekt i praktiken? Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. Vad ska man tänka när man skriver förfrågningsunderlag och lämnar

Läs mer

Anläggningsåtgärd berörande Måsen 14-17, 19-20 och fastighetsreglering berörande Måsen 15-17 och 20

Anläggningsåtgärd berörande Måsen 14-17, 19-20 och fastighetsreglering berörande Måsen 15-17 och 20 Beskrivning Ärendenummer M8781 Förrättningslantmätare Kristin Håkansson Förrättningen är registrerad Registreringsdatum... Sida 1 (1) Aktbilaga BE... Ärende berörande Måsen 14-17, 19-2 och fastighetsreglering

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Innehållsförteckning Information om tryckavloppssystem... 1 (LTA = Lätt Tryck Avlopp)... 1 Vad är ett tryckavlopp?... 3 Kontakta Byggnadsförvaltningen...

Läs mer

Askersunds kommun Sida 1(1)

Askersunds kommun Sida 1(1) Tekniska förvaltningens Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Fastställd 2011-04-11 Revidering 01 Revideringsansvarig: VA-chef Askersunds kommun Sida 1(1) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Följande handlingar skall bifogas din ansökan/anmälan: Ansökan Fasadritning Förslag till kontrollplan Sektionsritning Teknisk

Läs mer

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp 1 (6) INFORMATIONSBREV 2014-02-14 Information till fastighetsägare i Bergshamra by Etapp 1 Byggstart för kommunalt vatten och avlopp Hej! Nu påbörjar vi byggnationen av vatten och avlopp i ditt område.

Läs mer

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1 Projekteringsanvisning CAD CAD-ANVISNINGAR sida 1 Innan man projekterar en fastighet med hjälp av Cad, kontrollera alltid med Eskilstuna Kommunfastigheter ABs (förkortas fortsättningsvis K-fast) Cad-ansvariga

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) _ Vad är ett tryckavlopp? En vanlig orsak till att man måste ha ett tryckavloppssystem är att det är bergigt och svårt att få ner avloppsrör

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Innehåll 1 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten 3 Kontakta Lerums

Läs mer

Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter.

Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter. 1 (5) Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Du medger

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet

Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet Tryckavlopp i Höganäs kommun Med hjälp av ett tryckavloppssystem som kallas LTA, lågtryckavlopp, är det i de delar av kommunen där systemet

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

0381-07/33. ... L...!.r... b. HANDlINGAR. Till akten hor '1. band. numrerade sidor. inneliggande kartor. andra kartor. Enkoping LANTMÅTERIET

0381-07/33. ... L...!.r... b. HANDlINGAR. Till akten hor '1. band. numrerade sidor. inneliggande kartor. andra kartor. Enkoping LANTMÅTERIET LANTMÅTERIET HANDlINGAR '1. Upprattade år Arendenummer 2008 C04415 Årende AnHiggningsfOrrattning berorande Korsangen 20:32-33, 20:38 och 20:43 Kommun Enkoping lan Uppsala Till akten hor.... L.....!.r...

Läs mer

Dagvattenutredning Almekärr 3:48

Dagvattenutredning Almekärr 3:48 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: LERUMS KOMMUN Box 225 443 25 LERUM Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal Uppdragsnr: 101 15 00 Filnamn och sökväg: N:\101\15\1011500\0-Mapp\Beskrivningar\Utredningar

Läs mer

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012 Marks kommun Sjödal Stora Öresjön Västra Götalands län Förstudie VA och Gatuutredning december 2010 Rev juli 2012 december 2010, rev 2012 07 05 1 Förstudie, VA och Gatuutredning Sjödal, Stora Öresjön,

Läs mer

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun VA-avdelningen ver. 5 Inledning Det här dokumentet innehåller en beskrivning av de material som är godkända vid arbeten på VA-ledningsnätet i Växjö

Läs mer

Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba. Välkommen. www.vastvatten.se

Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba. Välkommen. www.vastvatten.se Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba Välkommen Medverkande på mötet - Mikael Svensson Projekt och utrednings chef, Västvatten AB - Martin Birgersson Projektledare, Västvatten AB - Gerhard Pettersson

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

Dagvatten för övriga fastigheter

Dagvatten för övriga fastigheter Dagvatten för övriga fastigheter Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Övriga fastigheter (fastigheter som inte är småhus) betalar för hur många

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton)

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) 1 VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) Bakgrund - NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift,

Läs mer

Installation av pumpstation

Installation av pumpstation Installation av pumpstation COMPIT 900 Checklista Checklistan nedan ska fyllas i av fastighetsägaren innan driftsättning av avloppspumpen. Vår entreprenör som utför driftsättningen får inte godkänna avvikelser.

Läs mer

KRYPGRUND Uteluftsventilerad

KRYPGRUND Uteluftsventilerad Det luktar i huset. Trolig orsak 1 (av 3!) Det möglar i (kvarlämnat) organiskt material, typ trä, matjord o.d. Alternativt kan tryckimpregnerat virke vara använt i krypgrunden. Gå ner i krypgrunden och

Läs mer

BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION

BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION baksida PLANSKISS 4 2 1 3 BAKGRUND Brf Sysslomannens fastighet är belägen på Sysslomansgatan

Läs mer

LTA LÅGTRYCKSAVLOPP VÄGLEDNING FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-08-25

LTA LÅGTRYCKSAVLOPP VÄGLEDNING FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-08-25 LTA LÅGTRYCKSAVLOPP VÄGLEDNING FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-08-25 Innehåll 1. Allmänt om LTA... 2 2. Ordförklaring och definitioner... 3 3.

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för kommun Varbergs Varbergs kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter

Läs mer

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Handling 10.1 Sidantal 26 Teknisk beskrivning med mängder enligt MER Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Utgivare Hudiksvalls kommun BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Log o INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Presentation av NY produktgrupp

Presentation av NY produktgrupp Presentation av NY produktgrupp MARKMÄTARSKÅP enligt SVENSK STANDARD SS 430 01 10,utg9 INFÖR SAMMANSLUTNING NätverkELSÄK Av KENT ANDERSSON, GARO AB SEK TK13,Ag-MÄTARSKÅP 2013-09-06 1 INNEHÅLL 1. Branschnytt

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2013-04-01

Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material, Tekniska Förvaltningen skall tillämpas vid alla nyanläggnings och underhållsarbeten. Materialförteckningen anknyter till Anläggnings

Läs mer

Erbjudande till byggherrar och fastighetsägare i Vallastaden

Erbjudande till byggherrar och fastighetsägare i Vallastaden Erbjudande till byggherrar och fastighetsägare i Vallastaden Bild: OkiDoki! Arkitekter Tekniska verken skapar nytta i vardagen för omkring 300 000 privat- och företags kunder, genom att erbjuda ett brett

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

September 2016 VA i Sörfjärden. Rent vatten idag och i framtiden

September 2016 VA i Sörfjärden. Rent vatten idag och i framtiden September 2016 VA i Sörfjärden MittSverige Vatten AB Bildades 1 juni 2004 Timrå, 2007 Nordanstig VA-samverkan över kommungränserna Erfarenhet och kompetens för tre kommuner Ansvarar för drift och utveckling

Läs mer

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Innehåll Kontaktpersoner för information... 2 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten...

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

Innehåll 12 Ritningar... 12-2 12.1 System för ritningsnumrering... 12-2 12.2 Typritningar till hållplatser... 12-2

Innehåll 12 Ritningar... 12-2 12.1 System för ritningsnumrering... 12-2 12.2 Typritningar till hållplatser... 12-2 Innehåll 12 Ritningar... 12-2 12.1 System för ritningsnumrering... 12-2 12.2 Typritningar till hållplatser... 12-2 Skånetrafikens Hållplatshandbok 2013 12-1 12 Ritningar 12.1 System för ritningsnumrering

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer 1(5) PFEF_Avtal_FA_150604. Rev:0 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal är upprättat mellan (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (i fortsättningen kallad

Läs mer

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN 1(5) Sökande och fastighet Namn Telefon, bostad (även riktnr) Sökandes adress Personnr/org.nr

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Först en kort presentation av MittSverige Vatten AB och mig själv och min kollega Owe Westerlund. Jag

Läs mer

Arbeten på egna fastigheten, formalia

Arbeten på egna fastigheten, formalia Utförda arbeten: Svevia, Lars-Olof Månsson och Thomas Åkesson. Arbeten är i fas med tidplanen. Vatten är provtryckt och klart, vattenprover är på analys Spillvatten håller på att provtryckas Mindre förändringar:

Läs mer

för detta torghandel.

för detta torghandel. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tanums kommun Beslutade av kommunfullmäktige 1995 10 30 107. Ändring av 13, 14 och 18 antogs 1996 04 11, 33. Kompletteringar av 9 och 16 antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

RAMBESKRIVNING BRAND

RAMBESKRIVNING BRAND RAMBESKRIVNING BRAND FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 15 Rambesk Brand.docx Dokumentägare: Mauri Lindell Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region Förvaltning Rambeskr.

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen Väg 73 Trafikplats Handen Tpl Handen Tpl Jordbro Arbetsplan Teknisk PM Avvattning, VA och övriga ar UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-09-17 4W140001.doc Dokumentinformation Beskrivning 1 Beskrivning 2 Beskrivning

Läs mer

På följande sidor finns inventeringsformulär. Det fylls i av inventeraren vid inventering i fält.

På följande sidor finns inventeringsformulär. Det fylls i av inventeraren vid inventering i fält. Inventeringsformulär BILAGA 3 På följande sidor finns inventeringsformulär. Det fylls i av inventeraren vid inventering i fält. Små rutor i formuläret är avsedda att bara kryssas i, medan de större rutorna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID SPEXHULTASJÖN INFORMATION OM ANSLUTNING

VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID SPEXHULTASJÖN INFORMATION OM ANSLUTNING 1 (8) VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID SPEXHULTASJÖN INFORMATION OM ANSLUTNING För områdena Rävsnäs, Stenören, Talludden, Vallbohaga, Spexhult, Solgläntan, Solhaga, Solbacka, Solvik och Soludden samt mellanliggande

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

Kv. Städet m.fl. Brillinge 3:3

Kv. Städet m.fl. Brillinge 3:3 Kv. Städet m.fl. Brillinge 3:3 Uppsala kommun Uppdragsgivare: Archus Upprättat av: Jessica Stålheim Konsult: Structor Uppsala 753 30 UPPSALA Revideringsdatum: - , 753 30 UPPSALA ANTAL BLAD: 18 BLAD NR:

Läs mer