PROTOKOLL (19) Tid och plats Tisdagen den 28 oktober 2014, kl i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 2014-10-28 1 (19) Tid och plats Tisdagen den 28 oktober 2014, kl. 17.00 20.45 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 156-179"

Transkript

1 (19) Tid och plats Tisdagen den 28 oktober 2014, kl i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning Beslutande Heiti Ernits (MP) Lars-Gunnar Comén (M) Anita Persson (V) Jan-Åke Carlsson (S) Cristina Nichta (S) Johan Dahlberg (S) Mona Hallberg (M) Katrine Andersson (M) Karl-Eric Nilsson (C) Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande Ersatte Eva Aspman (S) Ersatte Gabriel Sandberg (S) Ersättare Cecilia Kochan (S) Per Månsson (M) Inga-Britt Olsson (M) Marcus Nilsen (FP) Jan Hallquist (KD) Tjänstemän och övriga Miljöchef Leif Schöndell Avdelningschef Jonas Edin t.o.m. kl , Miljöinspektör Anneli Kylén t.o.m. kl , Miljöinspektör Jennie Schürer von Waldheim t.o.m. kl , Miljöinspektör Josefin Wilén t.o.m. kl , åhörare kl Nämndsekreterare Siw Parhagen Utses att justera Lars-Gunnar Comén. Ersättare: Mona Hallberg Datum för justering Sekreterare Ordförande Justerande Justering har tillkännagivits genom anslag den Protokollet förvaras på Miljöförvaltningen

2 (19) 156 Fastställande av föredragningslista Nämnden fastställer föredragningslistan med följande tillägg under punkten övrigt: - Medborgardialog den 1 december Information om delegationsbeslut avseende AB Svenskt Konstsilke - Information om ärende 8 - Borås Stads riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning - Information om ärende 9 och 10 - vindkraftverk på Lövaskog och Hallabron 157 Dnr Information om tillsynsprojekt Smycken i detaljhandeln Miljöinspektörerna Jennie Schürer von Waldheim och Josefin Wilén informerar om tillsynsprojekt Smycken i detaljhandeln (SMID) med fokus på farliga metaller i smycken och bijouterier. 158 Dnr Information om tillsynsprojekt REACH Miljöinspektör Anneli Kylén informerar om tillsynsprojekt REACH där förvaltningen besökt 19 verksamheter. 159 Information om tillsynsprojekt Schaktmassor Miljöinspektör Anneli Kylén informerar om tillsynsprojekt Schaktmassor, där förvaltningen bl.a. haft möte med transportörer.

3 (19) 160 Dnr Information om vindkraftverk i Borgstena Miljöinspektör Anneli Kylén informerar om en inkommen anmälan om sex vindkraftverk i Borgstena (fastigheten Borgstena 8:1 m.fl.). 161 Dnr , Information om vindkraftverk på Lövaskog och Hallabron Miljöinspektör Anneli Kylén lämnar information om yttranden till Samhällsbyggnadsnämnden om intressekonflikter vid ansökan om bygglov på fastigheterna Lövaskog 7:1 m.fl. och Äspered 4: Dnr Information om delegationsbeslut om AB Svenskt Konstsilke Miljöinspektör Anneli Kylén informerar om föreläggande för AB Svenskt Konstsilke att vidta skyddsåtgärder vid smältspinning av textila fibrer. 163 Dnr Information om Borås Stads riktlinjer för dricksvatten och avloppsförsörjning Avdelningschef Jonas Edin informerar om remissförslaget Borås Stads riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning 164 Dnr Lerbäcks avloppsreningsverk Avdelningschef Jonas Edin informerar om historiken kring Lerbäcks avloppsreningsverk.

4 (19) 165 Dnr PLUPP-samtal Miljöchef Leif Schöndell informerar om PLUPP-samtal med kommunledningen den 17 oktober Dnr Ekonomi- och verksamhetsuppföljning t.o.m. september 2014 Förvaltningen har tagit fram en ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med september Nämnden antecknar informationen till protokollet.

5 (19) 167 Dnr HBTQ-certifiera Borås! Motion av Ida Legnemark (V) och Anita Spjuth (V) Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2014/KS0441) Ärendet I en motion till Kommunfullmäktige föreslår Ida Legnemark (V) och Anita Spjuth (V) att Borås Stads verksamhet ska HBTQ-certifieras. Beslutsunderlag Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 oktober Miljö- och konsumentnämnden ser positivt på motionen men föreslår att Kommunstyrelsen får i uppdrag att närmare utreda hur kunskapen om HBTQ-frågorna kan höjas inom Borås Stads verksamheter. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

6 (19) 168 Dnr Ta fram en HBTQ-policy! Motion av Anne-Marie Ekström (FP) och Falco Güldenpfennig (KD) Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2014/KS0109) Ärendet I en motion till Kommunfullmäktige har Anne-Marie Ekström (FP) och Falco Güldenpfennig (KD) föreslagit att Borås Stad ska ta fram en HBTQ-policy. Beslutsunderlag Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 oktober Miljö- och konsumentnämnden ser positivt på motionen men föreslår att Kommunstyrelsen får i uppdrag att närmare utreda hur kunskapen om HBTQ-frågorna kan höjas inom Borås Stads verksamheter. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

7 (19) 169 Dnr Borås Stads riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2010/KS0308) Sammanfattning Kommunstyrelsen har begärt Miljö- och konsumentnämndens yttrande över remissförslaget Borås Stads riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning. Miljöförvaltningen rekommenderar nämnden att tillstyrka huvuddelen av remissförslaget, men med synpunkter på några viktiga detaljer. De enskilda avloppen har enligt förvaltningens bedömning fått ett alltför stort utrymme i dokumentet. Generellt utgör de enskilda avloppen inget stort problem för sjöar och vattendrag i kommunen och de är därmed inget stort hot mot målet att uppnå en god status i våra sjöar och vattendrag. Tillsynen inom området enskilda avlopp är idag fullt tillräcklig. Bräddningar till sjöar och vattendrag från det allmänna avloppsledningsnätet är ett problem som förtjänar att uppmärksammas mer. Förvaltningen välkomnar det planerade bygget av ett nytt avloppsreningsverk vid Sobacken. Förvaltningen vill även betona vikten av det fortlöpande tillsynsarbete som görs för att skydda våra dricksvattentäkter. Beslutsunderlag Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 oktober Yrkande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar på följande tillägg när det gäller enskilda avlopp: Nämnden anser att riktlinjerna ska kompletteras med ett avsnitt om vikten av att förmedla information om och vid tillståndsprövning se positivt på alternativa lösningar för avloppsförsörjningen, till exempel genom vattenreningskärr där de biologiska och naturmässiga förutsättningarna finns. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden antar Karl-Eric Nilssons förslag.

8 (19) 169 Dnr Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker huvuddelen av remissförslaget, men nämnden har invändningar mot den stora tyngd, som de enskilda avloppen ges i förslaget. Enligt nämndens uppfattning är de enskilda avloppen inget stort hot mot målet att uppnå en god status i våra sjöar och vattendrag och tillsynen inom området enskilda avlopp är idag fullt tillräcklig. Bräddningar till sjöar och vattendrag från det allmänna avloppsledningsnätet är ett problem som förtjänar att uppmärksammas mer. Miljö- och konsumentnämnden välkomnar det planerade bygget av ett nytt avloppsreningsverk vid Sobacken. Nämnden vill även betona vikten av det fortlöpande tillsynsarbete som görs för att skydda våra dricksvattentäkter. Nämnden beslutar att i övrigt lämna Miljöförvaltningens synpunkter som eget yttrande över remissförslaget. När det gäller enskilda avlopp anser nämnden att riktlinjerna ska kompletteras med ett avsnitt om vikten av att förmedla information om och vid tillståndsprövning se positivt på alternativa lösningar för avloppsförsörjningen, till exempel genom vattenreningskärr där de biologiska och naturmässiga förutsättningarna finns. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

9 (19) 170 Dnr Yttrande om intressekonflikter vid ansökan om bygglov för vindkraftverk Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsutövare: Eolus Vind AB, Box 26, Vårgårda Fastighet: Lövaskog 7:1 mfl. Sammanfattning Eolus Vind AB har den 1 juli 2014 inkommit med en anmälan enligt miljöbalken om att uppföra fyra vindkraftverk på fastigheterna Lövaskog 7:1, 2:14 och 2:18. Vindkraftverken uppgår till en höjd av 150 meter. Bolaget har också ansökt om bygglov hos Samhällsbyggnadsnämnden. På de ovan nämnda fastigheterna har Miljöförvaltningen noterat att det finns intressekonflikter såsom forn- och kulturlämningar och att fastigheterna för de planerade verken ligger inom förstudieområdet för Götalandsbanan. De av Miljöförvaltningen begärda kompletteringarna av anmälan ska även belysa om vindkraftverken i Lövaskog påverkar området i sådan utsträckning att uppförandet kan anses medföra en betydande miljöpåverkan. Bedömningen av miljöpåverkan är avgörande för om anmälan kan behandlas i vanlig ordning eller om Miljö- och konsumentnämnden ska förelägga bolaget om att söka tillstånd. Miljöförvaltningen bedömer med hänvisning till Plan- och bygglagen 9 kap. 24 att Samhällsbyggnadsnämnden inte kan bevilja bygglov för vindkraftverken innan miljöprövningen är tillräckligt utredd då beslut ska meddelas i båda ärendena i ett sammanhang. Beslutsunderlag Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 oktober Miljö- och konsumentnämnden beslutar att som eget yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden översända förvaltningens tjänsteskrivelse. Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden

10 (19) 171 Dnr Yttrande om intressekonflikter vid ansökan om bygglov för vindkraftverk Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsutövare: Eolus Vind AB, Box 26, Vårgårda Fastighet: Äspered 4:3 Sammanfattning Eolus Vind AB har den 23 juli 2014 inkommit med en anmälan enligt miljöbalken om att uppföra ett vindkraftverk på fastigheten Äspered 4:3 och ett på fastigheten Komskälet 1:2, vilken är belägen i Ulricehamns kommun. Vindkraftverken uppgår till en höjd av 150 m. Bolaget har också ansökt om bygglov hos Samhällsbyggnadsnämnden. På de ovan nämnda fastigheterna har Miljöförvaltningen noterat att det finns intressekonflikter. En av intressekonflikterna är att verket på fastigheten Äspered 4:3 ligger angränsande till en annan kommungräns och inte överensstämmer med Ulricehamns kommuns vindbruksplan. Dessutom finns det områden i närheten såsom naturreservat, Natura 2000-område, riksintresseområde och Sjuhäradsleden. Fler vindkraftsparker planeras i närområdet. De av Miljöförvaltningen begärda kompletteringarna av anmälan ska även belysa om vindkraftverket i Äspered påverkar de ovan nämnda områdena i sådan utsträckning att uppförandet kan anses medföra en betydande miljöpåverkan. Bedömningen av miljöpåverkan är avgörande för om anmälan kan behandlas i vanlig ordning eller om Miljö- och konsumentnämnden ska förelägga bolaget om att söka tillstånd. Miljöförvaltningen bedömer med hänvisning till Plan- och bygglagen 9 kap. 24 att Samhällsbyggnadsnämnden inte kan bevilja bygglov för vindkraftverket innan miljöprövningen är tillräckligt utredd då beslut ska meddelas i båda ärendena i ett sammanhang. Beslutsunderlag Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 oktober Miljö- och konsumentnämnden beslutar att som eget yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden översända förvaltningens tjänsteskrivelse.

11 (19) 171 Dnr Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden

12 (19) 172 Dnr Prövning enligt miljöbalken, förnyat täkttillstånd Yttrande till Miljöprövningsdelegationen (Dnr ) Verksamhetsutövare: Borgstena Dumpertransport AB, Gärstorp 10, Borgstena Fastighet: Lycke 1:17 Sammanfattning Borgstena Dumpertransport AB har till Länsstyrelsen lämnat in en ansökan gällande förnyat tillstånd för en bergtäkt på fastigheten Lycke 1:17. Miljö- och konsumentnämnden har lämnats möjlighet att yttra sig till Miljöprövningsdelegationen. Sökanden har lämnat ett antal förslag till villkor för verksamheten. Miljöförvaltningen anser att vissa villkor bör revideras och ytterligare villkor bör tillkomma i det slutgiltiga tillståndet. Sammantaget anser förvaltningen att förnyat tillstånd för verksamheten bör medges. Beslutsunderlag Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 oktober Miljö- och konsumentnämnden beslutar att som eget yttrande till Miljöprövningsdelegationen översända Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Beslutet skickas till: Länsstyrelsen Västra Götaland

13 (19) 173 Dnr Borås Stads Trafikstrategi Förädla det vi har Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2014/KS0184) Sammanfattning Trafikstrategin ger en inriktning och målbild för vår trafikplanering. Strategin handlar främst om hur trafiken ska förändras i centralorten, men också i kransorter och utmed stråken för kollektivtrafik. Den omfattar gångtrafik, cykeltrafik, biltrafik, kollektivtrafik med buss och tåg, godshantering, tung trafik och utryckningstrafik. Strategin kommer senare att kompletteras med en eller flera trafikplaner med åtgärder, som även preciserar tidpunkter och kostnader. Miljöförvaltningen delar ambitionen att verka för en energisnål transportplanering och det är bra att Trafikstrategin prioriterar hållbara transportslag. Förvaltningen lämnar ett antal förslag till förändringar som bör arbetas in i strategin. Bland annat saknas ett eget målområde för Mobility management, dvs. beteendepåverkande arbete och paketlösningar för hållbara transporter. Vidare bör det förtydligas var gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka på bekostnad av bilen. Beslutsunderlag Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 oktober Yrkande Lars-Gunnar Comén (M) yrkar att nämnden beslutar att tredje strecksatsen på sidan 3 i förvaltningens tjänsteskrivelse ska utgå: - inom tätorterna (till exempel Fristad, Dalsjöfors, Viskafors, Sandhult och Sjömarken/Sandared). Ordföranden Heiti Ernits (MP) yrkar att denna skrivning ska kvarstå. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden antar ordförandens förslag. Miljö- och konsumentnämnden översänder som eget yttrande förvaltningens tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen. Synpunkterna i förvaltningens tjänsteskrivelse bör inarbetas i Trafikstrategin.

14 (19) 173 Dnr Kompletterande yttrande Lars-Gunnar Comén (M), Mona Hallberg (M), Katrine Andersson (M) och Karl-Eric Nilsson (C) lämnar ett kompletterande yttrande med synpunkter på förslaget till Trafikstrategi. Bilaga. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

15 REMISSVAR ANG. BORÅS STADS TRAFIKSTRATEGI 2035 Yttrande till Kommunstyrelsen (DNR 2014/KS0184) Kompletterande yttrande från allianspartierna i Miljö- och konsumentnämnden Det är synnerligen angeläget att ta fram en trafikstrategi för Borås när staden växer och att möjligheterna för invånarna att resa inom tätorten och regionen blir så attraktiva som möjligt. Stadens konkurrenskraft riskerar att försvagas om trafiksituationen inte blir anpassad för framtidens behov. Vi tillstyrker remissförslaget, men vill framföra följande kommentarer: I förslaget till Trafikstrategi hävdas att en av de fyra principerna är bilfritt centrum. Vi menar att det är mer relevant att tala om bilfria gaturum. Det är viktigt att definiera vad som menas med bilfritt och framför allt efterlyses en tydlig definition av vad centrum är. Bilfritt får inte innebära att handeln i Borås centrum utarmas om medborgarna får det svårare att angöra centrumkärnan med bil. Det finns redan ett flertal bilfria gator och fler kan eventuellt tillkomma i framtiden, vilket har varit positivt, men ett helt bilfritt centrum kommer att drabba handeln negativt. Därför ser vi hellre att den framtida trafikplaneringen utgår ifrån tanken om bilfria gaturum, där varje ny gatuavstängning prövats ur ett miljö- och trafikföringsperspektiv, samt konsekvenser för cityhandeln. Frågan om hur en framtida bussterminal/resecentrum skall se ut och lokaliseringen är av avgörande betydelse för att få till stånd en sammanhållen väl fungerande trafikstruktur i Borås. Därför måste denna fråga utredas skyndsamt. Målområde 1: Minskad trängsel genom att optimera flödet I stället för skrivningen Prioritera kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafiken på bekostnad föredrar vi formuleringen Öka kollektivtrafikens attraktionskraft genom att olika trafikslag gång, cykel, bil och kollektivtrafik länkas samman, samt Minska genomfartstrafiken i de centrala delarna och skapa en yttre ringled. Framför allt viktigt att få till stånd en ny vägförbindelse öster om Borås för att binda samman R40 och R42. Målområde 2: Lätt att välja rätt färdmedel Ett angeläget mål är att samhällsplaneringen utformas för att öka människors möjligheter att resa kollektivt eller gå och cykla där så är möjligt. Vad gäller anpassade och samordnade godstransporter vill vi införa en distributionscentral för att just samordna kommunens varutransporter. Ett sätt att främja ekonomiska incitament för hållbart resande kan vara kommunen inför möjligheten för kommunanställda att erhålla rabatterade årskort på kollektivtrafiken. Detta har införts i Kungsbacka kommun.

16 Vi ser gärna att staden förbättrar infrastrukturen för elbilar. Fler och kraftfullare laddningsstolpar behövs för att stimulera en ökad användning av miljövänliga elbilar. Målområde 5: Smarta parkeringslösningar Ytterligare medel/metoder för att underlätta för parkeringssituationen i Borås är att lediga parkeringsplatser visas med digitala skyltar, att det måste finnas fler parkeringsfickor med kort parkeringstid i centrum, att parkeringsdäck byggs för att få fler parkeringsplatser på redan befintliga parkeringsytor. Lars-Gunnar Comén för (C), (FP), (KD) och (M)

17 (19) 174 Dnr Miljörapport Tertial för Borås Stad Redovisning till Kommunstyrelsen Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade i december 2012 att anta Borås Stads miljömål Miljö- och konsumentnämnden ska sammanställa och till Kommunstyrelsen redovisa förvaltningars och bolags miljömålsarbete för varje tertial samt i samband med årsredovisningen. I bilaga finns årets andra uppföljning i form av Miljörapport Tertial I syfte att ytterligare förstärka miljöarbetet i organisationen föreslår Miljöförvaltningen i rapporten åtgärdsförslag för några prioriterade etappmål. Beslutsunderlag Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 oktober Miljö- och konsumentnämnden godkänner Miljörapport Tertial och översänder redovisningen till Kommunstyrelsen. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

18 (19) 175 Dnr Dispens från strandskyddsbestämmelserna Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2014/KS0460) Fastighet: Lönnhult 1:6 Sammanfattning Ansökan gäller dispens från strandskyddsbestämmelserna för befintlig byggnad, redskapsbod och brygga på fastigheten Lönnhult 1:6 vid Skrimsjö. Skrimsjö har 100 meter strandskydd. Miljöförvaltningen bedömer att det saknas giltiga särskilda skäl för att få dispens för den befintliga byggnaden, som används för bostadsändamål. Förvaltningen bedömer att det finns särskilt skäl för att bevilja dispens för redskapsboden nere vid sjön, dock bör detta förenas med villkor för att inte försämra förutsättningarna för friluftslivet. För bryggan finns särskilda skäl att bevilja dispens. Beslutsunderlag Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober Miljö- och konsumentnämnden avstyrker dispens från strandskyddsbestämmelserna för byggnaden som används för bostadsändamål, 80 meter från sjön. Det saknas giltiga särskilda skäl att bevilja dispens. Nämnden tillstyrker dispens från strandskyddsbestämmelserna för redskapsboden nere vid sjön, med villkor. För att anordningen inte ska upplevas som en ökad privatisering och avhållande för allmänheten behöver den takförsedda altanen på redskapsboden tas bort. Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker dispens för bryggan. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

19 (19) 176 Dnr Dispens från strandskyddsbestämmelserna Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2014/KS0379) Fastighet: Svanshult 1:1 Sammanfattning En fiskeklubb ansöker om dispens från strandskyddsbestämmelserna för ett redan uppfört vindskydd på en udde i Frisjön. Kommunstyrelsen har översänt ansökan till Miljö- och konsumentnämnden för yttrande. Ärendet har varit föremål för tillsyn efter en anmälan om brott mot strandskyddsbestämmelserna. Frisjön har 200 meter strandskydd. Miljöförvaltningen bedömer att det finns giltigt särskilt skäl för att kunna bevilja dispens men att denna måste förenas med ett flertal villkor för att inte riskera att försämra förutsättningarna för friluftslivet i allmänhet eller för djur- och växtlivet. Beslutsunderlag Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 oktober Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker dispens från strandskyddsbestämmelserna med villkor. Ärendet har varit föremål för tillsyn efter en anmälan. Vindskyddet är placerat på en udde som ligger relativt nära fågelskyddsområden i sjön. På platsen finns idag också föremål och anordningar som bedöms som otillåtna, privatiserande och avhållande för allmänheten. Detta gör att en dispens måste förenas med villkor för att inte motverka strandskyddets syfte. Dispens kan ges med följande fem villkor: Information om hänsyn till häckande storlom i närbelägna fågelskyddsområden sätts upp på väggen till vindskyddet Kvarliggande byggmaterial forslas bort så att enbart naturmark omger vindskyddet Lös utrustning såsom bord, stolar, fristående grill, utrustning för matlagning, fiske eller liknande får inte förvaras på platsen och ska forslas bort Samtliga belysningsarmaturer tas bort Toalettanordning avlägsnas och ytan städas och återställs Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

20 (19) 177 Skrivelser och meddelanden Kommunstyrelsen, skrivelse om avsiktsförklaring - Jämställt Västra Götaland Dnr Kommunstyrelsen, beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Kinnarumma-Sjöbo 2:4 (befintlig brygga på samägd mark). Dnr Kommunstyrelsen, beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Kinnarumma-Sjöbo 2:4 (befintligt bryggdäck av betong samt flytbrygga). Dnr Delegationsbeslut den 1 30 september Miljöchef Leif Schöndell informerar om delegationsbeslut avseende Pinya Förvaltning AB, Johannelundsgatan 37, Borås. Nämnden lägger besluten till handlingarna.

21 (19) 178 Miljöchefen informerar Miljöchef Leif Schöndell informerar om Personalärenden - Rekrytering av avdelningschef till avdelningen för Miljökommunikation - Malika Petré börjar som ny enhetschef för enheten för Budget- och skuldrådgivning den 1 december Marie Grahn börjar som konsumentrådgivare på avdelningen för Miljökommunikation den 1 februari Rekrytering av kommunikatör till Orangeri/Rådrum - Lokalförsörjningsförvaltningen söker restauratör till Orangeri/Rådrum - Livsmedelsinspektör Sara Norberg kommer att vara tjänstledig för studier under sex månader. Övrigt - Samarbete mellan Miljöförvaltningen och Miljösamverkan Östra Skaraborg om intern revision avseende tillsyn enligt miljöbalken - Medborgarförslag om att Klimatanpassa Borås tas upp på sammanträdet den 25 november - Yttrande till Miljöprövningsdelegationen om torvtäkt på Råssereds- och Hjortseredsmossen. 179 Dnr Medborgardialog Miljöchef Leif Schöndell föreslår att nämnden tar beslut om ett datum för att genomföra en medborgardialog kring verksamheten i Orangeri/Rådrum. Ett formellt ärende kommer att tas upp på sammanträdet den 25 november Nämnden beslutar att genomföra medborgardialogen den 1 december 2014.

PROTOKOLL 2014-09-24 1 (13)

PROTOKOLL 2014-09-24 1 (13) 2014-09-24 1 (13) Tid och plats Onsdagen den 24 september 2014, kl. 17.00 19.45 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 138-155 Beslutande Heiti Ernits (MP) Lars-Gunnar Comén (M) Anita Persson (V) Johan

Läs mer

Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har

Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har TJÄNSTESKRIVELSE Datum 1(5) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har Yttrande till Kommunstyrelsen ( 2014/KS0184)

Läs mer

Tid och plats Tisdagen den 25 november 2014, kl. 17.00 20.00 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 180-197

Tid och plats Tisdagen den 25 november 2014, kl. 17.00 20.00 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 180-197 2014-11-25 1 (12) Tid och plats Tisdagen den 25 november 2014, kl. 17.00 20.00 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 180-197 Beslutande Heiti Ernits (MP) Per Månsson (M) Anita Persson (V) Jan-Åke Carlsson

Läs mer

PROTOKOLL 2015-09-22 1 (19)

PROTOKOLL 2015-09-22 1 (19) 2015-09-22 1 (19) Tid och plats Tisdagen den 22 september 2015, kl. 17.00 20.25 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 116-135 Beslutande Anita Persson (V) Karl-Eric Nilsson (C) Cecilia Kochan (S) Katrine

Läs mer

2014-10-21. Tid Tisdagen den 28 oktober 2014, kl. 17.00. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2014-10-21. Tid Tisdagen den 28 oktober 2014, kl. 17.00. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2014-10-21 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

Ersättare Cecilia Kochan (S) Sofia Andersson (V) Magnus Almström (MP) Per Månsson (M) Marcus Nilsen (FP) Jan Hallquist (KD) Fr.o.m. kl. 17.

Ersättare Cecilia Kochan (S) Sofia Andersson (V) Magnus Almström (MP) Per Månsson (M) Marcus Nilsen (FP) Jan Hallquist (KD) Fr.o.m. kl. 17. 2014-05-13 1 (15) Tid och plats Tisdagen den 13 maj 2014, kl. 17.00 19.15 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 77-91 Beslutande Heiti Ernits (MP) Lars-Gunnar Comén (M) Anita Persson (V) Jan-Åke Carlsson

Läs mer

PROTOKOLL (14)

PROTOKOLL (14) 2014-02-25 1 (14) Tid och plats Tisdagen den 25 februari 2014, kl. 17.00-19.55 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 26-43 Beslutande Heiti Ernits (MP) Per Månsson (M) Anita Persson (V) Jan-Åke Carlsson

Läs mer

PROTOKOLL (12)

PROTOKOLL (12) 2016-04-19 1 (12) Tid och plats Tisdagen den 19 april 2016, kl. 17.00 19.55 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 48-62 Beslutande Anita Persson (V) Karl-Eric Nilsson (C) Magnus Persson (S) Katrine Andersson

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR BRYGGA PÅ FASTIGHETEN LYSE-BERGA 1:133

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR BRYGGA PÅ FASTIGHETEN LYSE-BERGA 1:133 19 7.4 ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR BRYGGA PÅ FASTIGHETEN LYSE-BERGA 1:133 Diarienummer: 10/703 Ankomstdatum: 2010-05-07 Fastighetsadress: Sökande: Lars Marstone Adress: Berga-Gåshogen 124 453 92

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, Kommunfullmäktiges sessionssal, första våningen Kl. 14.00-17.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Utses att justera Katrine Andersson. Ersättare: Jan-Åke Carlsson Datum för justering

Utses att justera Katrine Andersson. Ersättare: Jan-Åke Carlsson Datum för justering 2015-03-31 1 (15) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, kl. 17.00 19.25 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 40-55 Beslutande Anita Persson (V) Karl-Eric Nilsson (C) Lasse Jutemar MP) Katrine Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Josefin Hane, byggnadsinspektör Gunn Stark, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 43-45 Gunn Stark

Josefin Hane, byggnadsinspektör Gunn Stark, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 43-45 Gunn Stark PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Varglyan, Kungsgatan 30, kl 15:00-15:40 Beslutande Ledamöter Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M) Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V)

Läs mer

PROTOKOLL 2015-01-27 1 (19)

PROTOKOLL 2015-01-27 1 (19) 2015-01-27 1 (19) Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015, kl. 17.00-20.25 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 1-20 Beslutande Anita Persson (V) Karl-Eric Nilsson (C) Cecilia Kochan (S) Katrine

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

PROTOKOLL 2015-01-27 1 (19)

PROTOKOLL 2015-01-27 1 (19) 2015-01-27 1 (19) Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015, kl. 17.00-20.25 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 1-20 Beslutande Anita Persson (V) Karl-Eric Nilsson (C) Cecilia Kochan (S) Katrine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden. 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden. 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7 Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7 87 Bygglov för vindkraftverk på Brännskulla 7:1 Östra Göinge kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-06-11 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Lilla Intiman, klockan 13.00 13.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S)

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30 Beslutande ledamöter Gunnar Johansson (S), ordförande Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

LYSEKI LS. mmm. se KOMMUN

LYSEKI LS. mmm. se KOMMUN LYSEKI LS mmm se KOMMUN a LYSEKILS KOMMUN återrapportering svar Sotenäs kommun mmm-lars. LYSEKILS KOMMUN Miljönämnden i mellersta Bohuslän Sammanträdesprotokoll 2013-10-28 57-69 MN 58 Meddelande Länsstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf

Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-15.45 Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 2014-01-21 1 (27)

PROTOKOLL 2014-01-21 1 (27) 2014-01-21 1 (27) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, kl. 17.00-19.50 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 1-25 Beslutande Heiti Ernits (MP) Lars-Gunnar Comén (M) Anita Persson (V) Jan-Åke Carlsson

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

Sekreterare Maria Blomberg. Ordförande Ingemar Lindaräng (FP) Justerare Erik Lundin (M) ANSLAG/BEVIS

Sekreterare Maria Blomberg. Ordförande Ingemar Lindaräng (FP) Justerare Erik Lundin (M) ANSLAG/BEVIS 1 Plats och tid Vävaren i Kommunhuset, klockan 10.00-12.00 Beslutande Ingemar Lindaräng (FP), ordförande Gunilla Sjösten (KD), vice ordförande Lennart Ärenman (KD) ersättare för Gun Jansson (C) Erik Lundin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 17.00 Leif Andersson (S) Tove-Liv Johansson, (S) Anna-Lena Carlsson (C) Sten Brodén (V),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-15. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-15. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-15 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30 16.15 Beslutande Bert-Åke Näslund (M), 1:e vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Byggnadsnämnden 2010-11-25 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Askersund torsdagen den 25 november 2010 kl 15.00 17.00 Beslutande Bo Pettersson (s) ordförande Bengt Svärd (c) Eric

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.50 Protokoll 2/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-02-21 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden 44 Förslag till verksamhetsplan 2014 presenteras... 101 45 om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus... 102 46 Yttrande gällande avfallsplan med tillhörande renhållningsordning för Mullsjö

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.30 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf. Tore Andersson (-) Bengt Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C) Berne Klysing (FP)

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-12 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30-16.00 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e vice ordf

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2016-01-19, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl Barn- och ungdomsnämnden 2010-04-20 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl. 19.00 21.10 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Utses att justera Lasse Jutemar. Ersättare: Katrine Andersson

Utses att justera Lasse Jutemar. Ersättare: Katrine Andersson 2015-11-24 1 (18) Tid och plats Tisdagen den 24 november 2015, kl. 17.00 20.45 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 157 178 Beslutande Anita Persson (V) Karl-Eric Nilsson (C) Lasse Jutemar (MP) Katrine

Läs mer

SP5. Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Asklanda 1:12 vid Öresjö, Borås Stad BESLUTSFÖRSLAG

SP5. Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Asklanda 1:12 vid Öresjö, Borås Stad BESLUTSFÖRSLAG SP5 BESLUTSFÖRSLAG Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Asklanda 1:12 vid Öresjö, Borås Stad Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden.

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet

Omsorgs och utbildningsutskottet Omsorgs och utbildningsutskottet 2012-02-23 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/7 Ärendeförteckning 11-14 11 Kostnadsfri avlösning i hemmet 12 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-10-09 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 16.20 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Madeleine Nyström (M) Bengt Lidbäck (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan Lannefelt

Läs mer

Kommunstyrelsens miljöutskott

Kommunstyrelsens miljöutskott Sidan 1 av 13 Plats och tid Rotebrorummet 9:00-11:00 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Ordförande Carina

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Tjänstgörande ersättare.

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Tjänstgörande ersättare. 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 18.50 69-82 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Marina Borneblad (MP) Karin Olsson (M) Olli Högström (M) Margaretha

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-05-12 kl. 09.15 11.45 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

PROTOKOLL 2015-08-25 1 (22)

PROTOKOLL 2015-08-25 1 (22) 2015-08-25 1 (22) Tid och plats Tisdagen den 25 augusti 2015, kl. 17.00 20.20 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 96-115 Beslutande Anita Persson (V) Karl-Eric Nilsson (C) Lasse Jutemar (MP) Katrine

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00. Kristina Strömbeck Kardoud Projektledare. Ordförande... Nicklas Ljungström (MP)

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00. Kristina Strömbeck Kardoud Projektledare. Ordförande... Nicklas Ljungström (MP) Miljöutskottet Datum 2013-11-27 Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00 Beslutande Nicklas Ljungström (MP) Ordförande Stefan Malmberg (S) Vice ordförande Sune Mårtensson (M) Ledamot Övriga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (15) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Sven Östergaard (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (15) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Sven Östergaard (SD) 2012-04-10 1(15) Plats och tid Kommunhuset Christian Kruse, kl. 18.30 21.30 Beslutande Thore Lennartsson, C, ordförande Anette Persson, M Anders Malmgren, M Gertrude Nilsson, S, tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer