PROTOKOLL (19) Tid och plats Tisdagen den 28 oktober 2014, kl i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 2014-10-28 1 (19) Tid och plats Tisdagen den 28 oktober 2014, kl. 17.00 20.45 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 156-179"

Transkript

1 (19) Tid och plats Tisdagen den 28 oktober 2014, kl i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning Beslutande Heiti Ernits (MP) Lars-Gunnar Comén (M) Anita Persson (V) Jan-Åke Carlsson (S) Cristina Nichta (S) Johan Dahlberg (S) Mona Hallberg (M) Katrine Andersson (M) Karl-Eric Nilsson (C) Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande Ersatte Eva Aspman (S) Ersatte Gabriel Sandberg (S) Ersättare Cecilia Kochan (S) Per Månsson (M) Inga-Britt Olsson (M) Marcus Nilsen (FP) Jan Hallquist (KD) Tjänstemän och övriga Miljöchef Leif Schöndell Avdelningschef Jonas Edin t.o.m. kl , Miljöinspektör Anneli Kylén t.o.m. kl , Miljöinspektör Jennie Schürer von Waldheim t.o.m. kl , Miljöinspektör Josefin Wilén t.o.m. kl , åhörare kl Nämndsekreterare Siw Parhagen Utses att justera Lars-Gunnar Comén. Ersättare: Mona Hallberg Datum för justering Sekreterare Ordförande Justerande Justering har tillkännagivits genom anslag den Protokollet förvaras på Miljöförvaltningen

2 (19) 156 Fastställande av föredragningslista Nämnden fastställer föredragningslistan med följande tillägg under punkten övrigt: - Medborgardialog den 1 december Information om delegationsbeslut avseende AB Svenskt Konstsilke - Information om ärende 8 - Borås Stads riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning - Information om ärende 9 och 10 - vindkraftverk på Lövaskog och Hallabron 157 Dnr Information om tillsynsprojekt Smycken i detaljhandeln Miljöinspektörerna Jennie Schürer von Waldheim och Josefin Wilén informerar om tillsynsprojekt Smycken i detaljhandeln (SMID) med fokus på farliga metaller i smycken och bijouterier. 158 Dnr Information om tillsynsprojekt REACH Miljöinspektör Anneli Kylén informerar om tillsynsprojekt REACH där förvaltningen besökt 19 verksamheter. 159 Information om tillsynsprojekt Schaktmassor Miljöinspektör Anneli Kylén informerar om tillsynsprojekt Schaktmassor, där förvaltningen bl.a. haft möte med transportörer.

3 (19) 160 Dnr Information om vindkraftverk i Borgstena Miljöinspektör Anneli Kylén informerar om en inkommen anmälan om sex vindkraftverk i Borgstena (fastigheten Borgstena 8:1 m.fl.). 161 Dnr , Information om vindkraftverk på Lövaskog och Hallabron Miljöinspektör Anneli Kylén lämnar information om yttranden till Samhällsbyggnadsnämnden om intressekonflikter vid ansökan om bygglov på fastigheterna Lövaskog 7:1 m.fl. och Äspered 4: Dnr Information om delegationsbeslut om AB Svenskt Konstsilke Miljöinspektör Anneli Kylén informerar om föreläggande för AB Svenskt Konstsilke att vidta skyddsåtgärder vid smältspinning av textila fibrer. 163 Dnr Information om Borås Stads riktlinjer för dricksvatten och avloppsförsörjning Avdelningschef Jonas Edin informerar om remissförslaget Borås Stads riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning 164 Dnr Lerbäcks avloppsreningsverk Avdelningschef Jonas Edin informerar om historiken kring Lerbäcks avloppsreningsverk.

4 (19) 165 Dnr PLUPP-samtal Miljöchef Leif Schöndell informerar om PLUPP-samtal med kommunledningen den 17 oktober Dnr Ekonomi- och verksamhetsuppföljning t.o.m. september 2014 Förvaltningen har tagit fram en ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med september Nämnden antecknar informationen till protokollet.

5 (19) 167 Dnr HBTQ-certifiera Borås! Motion av Ida Legnemark (V) och Anita Spjuth (V) Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2014/KS0441) Ärendet I en motion till Kommunfullmäktige föreslår Ida Legnemark (V) och Anita Spjuth (V) att Borås Stads verksamhet ska HBTQ-certifieras. Beslutsunderlag Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 oktober Miljö- och konsumentnämnden ser positivt på motionen men föreslår att Kommunstyrelsen får i uppdrag att närmare utreda hur kunskapen om HBTQ-frågorna kan höjas inom Borås Stads verksamheter. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

6 (19) 168 Dnr Ta fram en HBTQ-policy! Motion av Anne-Marie Ekström (FP) och Falco Güldenpfennig (KD) Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2014/KS0109) Ärendet I en motion till Kommunfullmäktige har Anne-Marie Ekström (FP) och Falco Güldenpfennig (KD) föreslagit att Borås Stad ska ta fram en HBTQ-policy. Beslutsunderlag Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 oktober Miljö- och konsumentnämnden ser positivt på motionen men föreslår att Kommunstyrelsen får i uppdrag att närmare utreda hur kunskapen om HBTQ-frågorna kan höjas inom Borås Stads verksamheter. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

7 (19) 169 Dnr Borås Stads riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2010/KS0308) Sammanfattning Kommunstyrelsen har begärt Miljö- och konsumentnämndens yttrande över remissförslaget Borås Stads riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning. Miljöförvaltningen rekommenderar nämnden att tillstyrka huvuddelen av remissförslaget, men med synpunkter på några viktiga detaljer. De enskilda avloppen har enligt förvaltningens bedömning fått ett alltför stort utrymme i dokumentet. Generellt utgör de enskilda avloppen inget stort problem för sjöar och vattendrag i kommunen och de är därmed inget stort hot mot målet att uppnå en god status i våra sjöar och vattendrag. Tillsynen inom området enskilda avlopp är idag fullt tillräcklig. Bräddningar till sjöar och vattendrag från det allmänna avloppsledningsnätet är ett problem som förtjänar att uppmärksammas mer. Förvaltningen välkomnar det planerade bygget av ett nytt avloppsreningsverk vid Sobacken. Förvaltningen vill även betona vikten av det fortlöpande tillsynsarbete som görs för att skydda våra dricksvattentäkter. Beslutsunderlag Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 oktober Yrkande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar på följande tillägg när det gäller enskilda avlopp: Nämnden anser att riktlinjerna ska kompletteras med ett avsnitt om vikten av att förmedla information om och vid tillståndsprövning se positivt på alternativa lösningar för avloppsförsörjningen, till exempel genom vattenreningskärr där de biologiska och naturmässiga förutsättningarna finns. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden antar Karl-Eric Nilssons förslag.

8 (19) 169 Dnr Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker huvuddelen av remissförslaget, men nämnden har invändningar mot den stora tyngd, som de enskilda avloppen ges i förslaget. Enligt nämndens uppfattning är de enskilda avloppen inget stort hot mot målet att uppnå en god status i våra sjöar och vattendrag och tillsynen inom området enskilda avlopp är idag fullt tillräcklig. Bräddningar till sjöar och vattendrag från det allmänna avloppsledningsnätet är ett problem som förtjänar att uppmärksammas mer. Miljö- och konsumentnämnden välkomnar det planerade bygget av ett nytt avloppsreningsverk vid Sobacken. Nämnden vill även betona vikten av det fortlöpande tillsynsarbete som görs för att skydda våra dricksvattentäkter. Nämnden beslutar att i övrigt lämna Miljöförvaltningens synpunkter som eget yttrande över remissförslaget. När det gäller enskilda avlopp anser nämnden att riktlinjerna ska kompletteras med ett avsnitt om vikten av att förmedla information om och vid tillståndsprövning se positivt på alternativa lösningar för avloppsförsörjningen, till exempel genom vattenreningskärr där de biologiska och naturmässiga förutsättningarna finns. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

9 (19) 170 Dnr Yttrande om intressekonflikter vid ansökan om bygglov för vindkraftverk Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsutövare: Eolus Vind AB, Box 26, Vårgårda Fastighet: Lövaskog 7:1 mfl. Sammanfattning Eolus Vind AB har den 1 juli 2014 inkommit med en anmälan enligt miljöbalken om att uppföra fyra vindkraftverk på fastigheterna Lövaskog 7:1, 2:14 och 2:18. Vindkraftverken uppgår till en höjd av 150 meter. Bolaget har också ansökt om bygglov hos Samhällsbyggnadsnämnden. På de ovan nämnda fastigheterna har Miljöförvaltningen noterat att det finns intressekonflikter såsom forn- och kulturlämningar och att fastigheterna för de planerade verken ligger inom förstudieområdet för Götalandsbanan. De av Miljöförvaltningen begärda kompletteringarna av anmälan ska även belysa om vindkraftverken i Lövaskog påverkar området i sådan utsträckning att uppförandet kan anses medföra en betydande miljöpåverkan. Bedömningen av miljöpåverkan är avgörande för om anmälan kan behandlas i vanlig ordning eller om Miljö- och konsumentnämnden ska förelägga bolaget om att söka tillstånd. Miljöförvaltningen bedömer med hänvisning till Plan- och bygglagen 9 kap. 24 att Samhällsbyggnadsnämnden inte kan bevilja bygglov för vindkraftverken innan miljöprövningen är tillräckligt utredd då beslut ska meddelas i båda ärendena i ett sammanhang. Beslutsunderlag Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 oktober Miljö- och konsumentnämnden beslutar att som eget yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden översända förvaltningens tjänsteskrivelse. Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden

10 (19) 171 Dnr Yttrande om intressekonflikter vid ansökan om bygglov för vindkraftverk Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsutövare: Eolus Vind AB, Box 26, Vårgårda Fastighet: Äspered 4:3 Sammanfattning Eolus Vind AB har den 23 juli 2014 inkommit med en anmälan enligt miljöbalken om att uppföra ett vindkraftverk på fastigheten Äspered 4:3 och ett på fastigheten Komskälet 1:2, vilken är belägen i Ulricehamns kommun. Vindkraftverken uppgår till en höjd av 150 m. Bolaget har också ansökt om bygglov hos Samhällsbyggnadsnämnden. På de ovan nämnda fastigheterna har Miljöförvaltningen noterat att det finns intressekonflikter. En av intressekonflikterna är att verket på fastigheten Äspered 4:3 ligger angränsande till en annan kommungräns och inte överensstämmer med Ulricehamns kommuns vindbruksplan. Dessutom finns det områden i närheten såsom naturreservat, Natura 2000-område, riksintresseområde och Sjuhäradsleden. Fler vindkraftsparker planeras i närområdet. De av Miljöförvaltningen begärda kompletteringarna av anmälan ska även belysa om vindkraftverket i Äspered påverkar de ovan nämnda områdena i sådan utsträckning att uppförandet kan anses medföra en betydande miljöpåverkan. Bedömningen av miljöpåverkan är avgörande för om anmälan kan behandlas i vanlig ordning eller om Miljö- och konsumentnämnden ska förelägga bolaget om att söka tillstånd. Miljöförvaltningen bedömer med hänvisning till Plan- och bygglagen 9 kap. 24 att Samhällsbyggnadsnämnden inte kan bevilja bygglov för vindkraftverket innan miljöprövningen är tillräckligt utredd då beslut ska meddelas i båda ärendena i ett sammanhang. Beslutsunderlag Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 oktober Miljö- och konsumentnämnden beslutar att som eget yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden översända förvaltningens tjänsteskrivelse.

11 (19) 171 Dnr Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden

12 (19) 172 Dnr Prövning enligt miljöbalken, förnyat täkttillstånd Yttrande till Miljöprövningsdelegationen (Dnr ) Verksamhetsutövare: Borgstena Dumpertransport AB, Gärstorp 10, Borgstena Fastighet: Lycke 1:17 Sammanfattning Borgstena Dumpertransport AB har till Länsstyrelsen lämnat in en ansökan gällande förnyat tillstånd för en bergtäkt på fastigheten Lycke 1:17. Miljö- och konsumentnämnden har lämnats möjlighet att yttra sig till Miljöprövningsdelegationen. Sökanden har lämnat ett antal förslag till villkor för verksamheten. Miljöförvaltningen anser att vissa villkor bör revideras och ytterligare villkor bör tillkomma i det slutgiltiga tillståndet. Sammantaget anser förvaltningen att förnyat tillstånd för verksamheten bör medges. Beslutsunderlag Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 oktober Miljö- och konsumentnämnden beslutar att som eget yttrande till Miljöprövningsdelegationen översända Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Beslutet skickas till: Länsstyrelsen Västra Götaland

13 (19) 173 Dnr Borås Stads Trafikstrategi Förädla det vi har Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2014/KS0184) Sammanfattning Trafikstrategin ger en inriktning och målbild för vår trafikplanering. Strategin handlar främst om hur trafiken ska förändras i centralorten, men också i kransorter och utmed stråken för kollektivtrafik. Den omfattar gångtrafik, cykeltrafik, biltrafik, kollektivtrafik med buss och tåg, godshantering, tung trafik och utryckningstrafik. Strategin kommer senare att kompletteras med en eller flera trafikplaner med åtgärder, som även preciserar tidpunkter och kostnader. Miljöförvaltningen delar ambitionen att verka för en energisnål transportplanering och det är bra att Trafikstrategin prioriterar hållbara transportslag. Förvaltningen lämnar ett antal förslag till förändringar som bör arbetas in i strategin. Bland annat saknas ett eget målområde för Mobility management, dvs. beteendepåverkande arbete och paketlösningar för hållbara transporter. Vidare bör det förtydligas var gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka på bekostnad av bilen. Beslutsunderlag Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 oktober Yrkande Lars-Gunnar Comén (M) yrkar att nämnden beslutar att tredje strecksatsen på sidan 3 i förvaltningens tjänsteskrivelse ska utgå: - inom tätorterna (till exempel Fristad, Dalsjöfors, Viskafors, Sandhult och Sjömarken/Sandared). Ordföranden Heiti Ernits (MP) yrkar att denna skrivning ska kvarstå. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden antar ordförandens förslag. Miljö- och konsumentnämnden översänder som eget yttrande förvaltningens tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen. Synpunkterna i förvaltningens tjänsteskrivelse bör inarbetas i Trafikstrategin.

14 (19) 173 Dnr Kompletterande yttrande Lars-Gunnar Comén (M), Mona Hallberg (M), Katrine Andersson (M) och Karl-Eric Nilsson (C) lämnar ett kompletterande yttrande med synpunkter på förslaget till Trafikstrategi. Bilaga. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

15 REMISSVAR ANG. BORÅS STADS TRAFIKSTRATEGI 2035 Yttrande till Kommunstyrelsen (DNR 2014/KS0184) Kompletterande yttrande från allianspartierna i Miljö- och konsumentnämnden Det är synnerligen angeläget att ta fram en trafikstrategi för Borås när staden växer och att möjligheterna för invånarna att resa inom tätorten och regionen blir så attraktiva som möjligt. Stadens konkurrenskraft riskerar att försvagas om trafiksituationen inte blir anpassad för framtidens behov. Vi tillstyrker remissförslaget, men vill framföra följande kommentarer: I förslaget till Trafikstrategi hävdas att en av de fyra principerna är bilfritt centrum. Vi menar att det är mer relevant att tala om bilfria gaturum. Det är viktigt att definiera vad som menas med bilfritt och framför allt efterlyses en tydlig definition av vad centrum är. Bilfritt får inte innebära att handeln i Borås centrum utarmas om medborgarna får det svårare att angöra centrumkärnan med bil. Det finns redan ett flertal bilfria gator och fler kan eventuellt tillkomma i framtiden, vilket har varit positivt, men ett helt bilfritt centrum kommer att drabba handeln negativt. Därför ser vi hellre att den framtida trafikplaneringen utgår ifrån tanken om bilfria gaturum, där varje ny gatuavstängning prövats ur ett miljö- och trafikföringsperspektiv, samt konsekvenser för cityhandeln. Frågan om hur en framtida bussterminal/resecentrum skall se ut och lokaliseringen är av avgörande betydelse för att få till stånd en sammanhållen väl fungerande trafikstruktur i Borås. Därför måste denna fråga utredas skyndsamt. Målområde 1: Minskad trängsel genom att optimera flödet I stället för skrivningen Prioritera kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafiken på bekostnad föredrar vi formuleringen Öka kollektivtrafikens attraktionskraft genom att olika trafikslag gång, cykel, bil och kollektivtrafik länkas samman, samt Minska genomfartstrafiken i de centrala delarna och skapa en yttre ringled. Framför allt viktigt att få till stånd en ny vägförbindelse öster om Borås för att binda samman R40 och R42. Målområde 2: Lätt att välja rätt färdmedel Ett angeläget mål är att samhällsplaneringen utformas för att öka människors möjligheter att resa kollektivt eller gå och cykla där så är möjligt. Vad gäller anpassade och samordnade godstransporter vill vi införa en distributionscentral för att just samordna kommunens varutransporter. Ett sätt att främja ekonomiska incitament för hållbart resande kan vara kommunen inför möjligheten för kommunanställda att erhålla rabatterade årskort på kollektivtrafiken. Detta har införts i Kungsbacka kommun.

16 Vi ser gärna att staden förbättrar infrastrukturen för elbilar. Fler och kraftfullare laddningsstolpar behövs för att stimulera en ökad användning av miljövänliga elbilar. Målområde 5: Smarta parkeringslösningar Ytterligare medel/metoder för att underlätta för parkeringssituationen i Borås är att lediga parkeringsplatser visas med digitala skyltar, att det måste finnas fler parkeringsfickor med kort parkeringstid i centrum, att parkeringsdäck byggs för att få fler parkeringsplatser på redan befintliga parkeringsytor. Lars-Gunnar Comén för (C), (FP), (KD) och (M)

17 (19) 174 Dnr Miljörapport Tertial för Borås Stad Redovisning till Kommunstyrelsen Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade i december 2012 att anta Borås Stads miljömål Miljö- och konsumentnämnden ska sammanställa och till Kommunstyrelsen redovisa förvaltningars och bolags miljömålsarbete för varje tertial samt i samband med årsredovisningen. I bilaga finns årets andra uppföljning i form av Miljörapport Tertial I syfte att ytterligare förstärka miljöarbetet i organisationen föreslår Miljöförvaltningen i rapporten åtgärdsförslag för några prioriterade etappmål. Beslutsunderlag Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 oktober Miljö- och konsumentnämnden godkänner Miljörapport Tertial och översänder redovisningen till Kommunstyrelsen. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

18 (19) 175 Dnr Dispens från strandskyddsbestämmelserna Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2014/KS0460) Fastighet: Lönnhult 1:6 Sammanfattning Ansökan gäller dispens från strandskyddsbestämmelserna för befintlig byggnad, redskapsbod och brygga på fastigheten Lönnhult 1:6 vid Skrimsjö. Skrimsjö har 100 meter strandskydd. Miljöförvaltningen bedömer att det saknas giltiga särskilda skäl för att få dispens för den befintliga byggnaden, som används för bostadsändamål. Förvaltningen bedömer att det finns särskilt skäl för att bevilja dispens för redskapsboden nere vid sjön, dock bör detta förenas med villkor för att inte försämra förutsättningarna för friluftslivet. För bryggan finns särskilda skäl att bevilja dispens. Beslutsunderlag Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober Miljö- och konsumentnämnden avstyrker dispens från strandskyddsbestämmelserna för byggnaden som används för bostadsändamål, 80 meter från sjön. Det saknas giltiga särskilda skäl att bevilja dispens. Nämnden tillstyrker dispens från strandskyddsbestämmelserna för redskapsboden nere vid sjön, med villkor. För att anordningen inte ska upplevas som en ökad privatisering och avhållande för allmänheten behöver den takförsedda altanen på redskapsboden tas bort. Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker dispens för bryggan. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

19 (19) 176 Dnr Dispens från strandskyddsbestämmelserna Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2014/KS0379) Fastighet: Svanshult 1:1 Sammanfattning En fiskeklubb ansöker om dispens från strandskyddsbestämmelserna för ett redan uppfört vindskydd på en udde i Frisjön. Kommunstyrelsen har översänt ansökan till Miljö- och konsumentnämnden för yttrande. Ärendet har varit föremål för tillsyn efter en anmälan om brott mot strandskyddsbestämmelserna. Frisjön har 200 meter strandskydd. Miljöförvaltningen bedömer att det finns giltigt särskilt skäl för att kunna bevilja dispens men att denna måste förenas med ett flertal villkor för att inte riskera att försämra förutsättningarna för friluftslivet i allmänhet eller för djur- och växtlivet. Beslutsunderlag Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 oktober Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker dispens från strandskyddsbestämmelserna med villkor. Ärendet har varit föremål för tillsyn efter en anmälan. Vindskyddet är placerat på en udde som ligger relativt nära fågelskyddsområden i sjön. På platsen finns idag också föremål och anordningar som bedöms som otillåtna, privatiserande och avhållande för allmänheten. Detta gör att en dispens måste förenas med villkor för att inte motverka strandskyddets syfte. Dispens kan ges med följande fem villkor: Information om hänsyn till häckande storlom i närbelägna fågelskyddsområden sätts upp på väggen till vindskyddet Kvarliggande byggmaterial forslas bort så att enbart naturmark omger vindskyddet Lös utrustning såsom bord, stolar, fristående grill, utrustning för matlagning, fiske eller liknande får inte förvaras på platsen och ska forslas bort Samtliga belysningsarmaturer tas bort Toalettanordning avlägsnas och ytan städas och återställs Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

20 (19) 177 Skrivelser och meddelanden Kommunstyrelsen, skrivelse om avsiktsförklaring - Jämställt Västra Götaland Dnr Kommunstyrelsen, beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Kinnarumma-Sjöbo 2:4 (befintlig brygga på samägd mark). Dnr Kommunstyrelsen, beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Kinnarumma-Sjöbo 2:4 (befintligt bryggdäck av betong samt flytbrygga). Dnr Delegationsbeslut den 1 30 september Miljöchef Leif Schöndell informerar om delegationsbeslut avseende Pinya Förvaltning AB, Johannelundsgatan 37, Borås. Nämnden lägger besluten till handlingarna.

21 (19) 178 Miljöchefen informerar Miljöchef Leif Schöndell informerar om Personalärenden - Rekrytering av avdelningschef till avdelningen för Miljökommunikation - Malika Petré börjar som ny enhetschef för enheten för Budget- och skuldrådgivning den 1 december Marie Grahn börjar som konsumentrådgivare på avdelningen för Miljökommunikation den 1 februari Rekrytering av kommunikatör till Orangeri/Rådrum - Lokalförsörjningsförvaltningen söker restauratör till Orangeri/Rådrum - Livsmedelsinspektör Sara Norberg kommer att vara tjänstledig för studier under sex månader. Övrigt - Samarbete mellan Miljöförvaltningen och Miljösamverkan Östra Skaraborg om intern revision avseende tillsyn enligt miljöbalken - Medborgarförslag om att Klimatanpassa Borås tas upp på sammanträdet den 25 november - Yttrande till Miljöprövningsdelegationen om torvtäkt på Råssereds- och Hjortseredsmossen. 179 Dnr Medborgardialog Miljöchef Leif Schöndell föreslår att nämnden tar beslut om ett datum för att genomföra en medborgardialog kring verksamheten i Orangeri/Rådrum. Ett formellt ärende kommer att tas upp på sammanträdet den 25 november Nämnden beslutar att genomföra medborgardialogen den 1 december 2014.

PROTOKOLL 2014-01-21 1 (27)

PROTOKOLL 2014-01-21 1 (27) 2014-01-21 1 (27) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, kl. 17.00-19.50 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 1-25 Beslutande Heiti Ernits (MP) Lars-Gunnar Comén (M) Anita Persson (V) Jan-Åke Carlsson

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 09.00 11.30, 14.00 16.26 Omfattning 180 204 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41 Miljöskyddsnämnden 28-41 OBS! Detta är en version utan personuppgifter och bilagor. För att ta del av protokollet i sin helhet, kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 6 april

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-02-27 1 (45)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-02-27 1 (45) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-02-27 1 (45) Plats och tid Kommunhuset, rum 367, klockan 13.00-17.00 Beslutande Bengt Holmkvist (M), ordf. Hans-Erik Aronsson (M) Hans-Peter Nielsen (KD), tjg för Ingemar

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149 1 (79) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00-18.20 BESLUTANDE Jan-Eric Jansson (KD) Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Magnus Sjöqvist (M) Filip Wiljander (M) Martin Sääf (FP) Johan Krogh (C) Majvie

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 09.00-10.45 ande Evelina Fahlesson (S), ordförande Håkan Lindh (FP), vice ordförande Börje Lindström (S) Agneta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2013-12-12 1 [26] Plats och tid Stora Tjörnsalen kommunhuset kl 18.30-22.10 Ajournering 20.15-20.30. Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:00 Beslutande Ledamöter Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer