Motioner och utlåtanden. Grupp D Stadsbyggnad och bostäder Miljö och kollektivtrafik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner och utlåtanden. Grupp D Stadsbyggnad och bostäder Miljö och kollektivtrafik"

Transkript

1 Motioner och utlåtanden Grupp D Stadsbyggnad och bostäder Miljö och kollektivtrafik Stockholms arbetarekommuns årsmöte april 2013

2 2

3 Innehåll Motion D1Enkelriktade gator...5 Ulf Holmlund Utlåtande D1...5 Motion D2 Håll rent på de lokala återvinningsstationerna...6 Örby s-förening Utlåtande D2...6 Motion D3 Miljö och trafik...7 Hässelby Strands s-förening Utlåtande D3...7 Motion D4 Tidsbegränsning av de markanvisningar som kommunen beviljar...8 Bredäng s-förening, Skärholmen s-förening, Sätra s-förening Utlåtande D4...8 Motion D5 Öka tillgången till kollektivhus i Stockholms stad...10 Stockholms allmänna kvinnoklubb, Södra Kvinnoklubben Utlåtande D Motion D6 Engelskspråkiga skyltar i vår trafikmiljö...11 Engelbrekts s-förening Utlåtande D Motion D7 Miljölyft för västra Valhallavägen, program för stadsplanearbetet...13 Engelbrekt s-förening Utlåtande D Motion D8 Förbättra miljön och skapa utrymme för mer bostäder utefter väg 73 (Nynäsvägen) Farsta S-förening 3

4 Utlåtande D Motion D9 Fri SL-taxi vid stopp i kollektivtrafiken...16 Husby s-förening Utlåtande D Motion D10 Anpassa kollektivtrafikens utrymme i överensstämmande med Stockholmarnas BMI-mått och ökad användning av större barnoch shoppingvagnar...17 Afrikanska s-föreningen Utlåtande D Motion D11 Bygg den nya tunnelbanelinjen till Nacka via Södermalm..18 Gamla Stans S-förening, Högalid-Hornstull S-förening, Katarina S-förening, Katarina Västra S-förening, Maria-Södra stations S-förening, Hammarby Norra S-förening, Reimersholme S-förening, Sofia S-förening, SSU Front, Tanto-Zinken S-förening Utlåtande D

5 Motion D1 Enkelriktade gator Ulf Holmlund På vissa av våra gator råder det enkelriktning. Det innebär att man bara får köra åt ett håll på en sådan gata. Naturligtvis följs detta inte alltid, utan ignoreras friskt av diverse personer med olika uppsåt. För att komma tillrätta med problemet kan man med en teknisk lösning beivra detta. Lösningen är helt enkelt en kamera med avståndsmätare som sänder ut pulser och känner av om fordon rör sig i fel riktning. Om ett fordon bedöms åka åt fel håll aktiveras kameran och bilder skickas för granskning till polis. Kameran som fastmonterad tar inga bilder om inte en bil är på väg åt fel håll. Därigenom inkräktar den inte heller på personlig integritet. /Ulf Holmlund Därför yrkas: 1. att motionen bifalls 2. att sådan teknisk apparatur införs 3. att motionen skickas vidare till riksdagsgruppen Örby socialdemokratiska förenings medlemsmöte beslutade att avslå motionen och skicka den vidare till arbetarkommun som enskild. Utlåtande D1 Motionerna tar upp fråga om att för att lösa problem med bilister som åker åt fel håll fel på enkelriktade gator, att montera kameror med avståndsmätare som sänder ut pulser och känner av om fordon rör sig i fel riktning. Det finns två lagar som reglerar marknaden för kameraövervakning: * Lagen om allmän kameraövervakning * Personuppgiftslagen Dessa två lagar är överlappande och det finns av den anledningen viss osäkerhet kring när den ena lagen tillämpas och när det är den andra lagen som gäller. Till skillnad mot vad många verkar tro är det inte var övervakningskameran är placerad som styr vilken lag som gäller, utan det är istället, i vilken riktning och vad övervakningskamerans lins fångar som är betydande. Lagen om allmän kameraövervakning Det krävs vanligtvis tillstånd för att få placera en övervakningskamera vid platser där allmänheten rör sig. Är man intresserad av att placera en övervakningskamera som pekar mot platser där allmänheten har tillträde krävs tillstånd från Länsstyrelsen, vilka är de som är tillståndsmyndigheter gällande dessa övervakningsfrågor. Personuppgiftslagen Vid andra platser där inte allmänheten rör sig i samma utsträckning gäller personuppgiftslagen. Det kan vara platser som flerfamiljshus, utrymmen på arbetsplatser och inomhus i skolor. Då behövs det inte tillstånd eller att ansvarige skickar in en anmälan. Datainspektionen skriver exempelvis att det inte innebär att det är fritt fram att sätta upp kameror och hantera bildmaterialet hur som helst. Det är den personuppgiftsansvariges uppgift att se till att kameraövervakningen följer reglerna i personuppgiftslagen. Datainspektionen är tillsynsmyndighet. 5

6 Tolkning av Personuppgiftslagen Eftersom övervakning genom övervakningskameror anses var ett integritetsintrång, innebär det enbart att det bara är tillåtet så länge det inte anser vara otillbörligt (d v s kränkande). Att bedöma när övervakning anses vara kränkande kan vara problematiskt. Men utgångspunkten är att behovet av övervakningen ska väga tyngre än de övervakades intresse av skydd för den personliga integriteten. Ett system som föreslås i motionen torde innebära dels ökade kostnader för t ex kommunen och ytterligare arbete för ordningsmakten. Idag är det nog ingen stor fråga om ett t ex ett fordon kör mot enkelriktning i och med att det i de flesta fall är förare som kanske inte är observanta. Däremot är det en helt annan fråga i samband med diskussion om utökning av cykelstråk i Stockholm där det föreslås att cyklister ska kunna få cykla mot rött och att cykla mot enkelriktning i Stockholm. Detta är en helt annan problematik än det som tas upp i motionen. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att avslå motionen Motion D2 Håll rent på de lokala återvinningsstationerna Örby s-förening De lokala återvinningsstationerna blir ofta överfulla och det ligger drivor av skräp utanför behållarna. Vi yrkar 1. att varje återvinningsstation förses med en skylt som visar stationens adress och telefonnumret till entreprenören så att man kan begära hämtning utanför den ordinarie rutinen 2. att S-gruppen i fullmäktige tar initiativ till översyn om utökat behov av ökat antal stationer och tömningstider Styrelsen yrkar bifall till motionen. Örby socialdemokratiska förenings medlemsmöte beslutade att bifalla motionen. Utlåtande D2 Förslaget i motionen stämmer väl överens med det alternativa budgetförslag som den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lade i höstas. Socialdemokraterna i Stockholm har högre ambitioner för såväl återvinningscentraler (ÅVC) och återvinningsstationer än vad nuvarande majoritet har. Utöver satsningar på återvinningscentraler och återvinningsstationer vill vi att staden ska undersöka möjligheterna att successivt utveckla Stockholms ÅVC:er till kretsloppsparker med både återvinnings- och återanvändningscentral. Staden ska också under året finna en lämplig plats för en ny kretsloppspark. 6

7 Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att anse motionen besvarad 2. att motion jämte utlåtande skickas till kommunfullmäktigegruppen Motion D3 Miljö och trafik Hässelby Strands s-förening Under ett flertal år har biltrafiken ökat i Stockholm och Stockholms län. Det måste man göra något åt. Olika städer i Sverige och i utlandet har genomfört åtgärder till att få en bättre miljö, en start till något bättre. Där ligger Stockholm och länet efter, då man från Socialdemokratisk horisont under ett flertal år sagt nej och inte sett att under dagtid vilka är det som använder bilen mest. Jo pensionärer, för att få den gruppen i samhället att avstå mot ett bilåkande ska man som t.ex. göra som i Göteborg, Skövde, Skara, London och Irland sant med många andra länder i värden. Även i Stockholm införa fria resor på T-bana och buss för ålderspensionärer. Med den billiga reformen kommer dels miljön att bli bättre, mindre trafik, snabbare leveranser av livsmedel och övriga behövliga varor, vilket får till följd en minskad import av fossila bränslen. Vi föreslår 1. att Stockholms arbetarekommun driver frågan om att ålders pensionärer får fria resor på allmänna av Landstinget organiserade resor 2. att när Socialdemokraterna går till val 2014 så kommer resor till ålders pensionärer att ingå i valprogrammet för Stockholm 3. att när vi vunnit valet genomför vi fria resor för ålders pensionärer Antagen på styrelsemötet den 14 november 2012 Antagen på medlemsmötet den 14 november 2012 Utlåtande D3 Styrelsen delar motionärernas ambition om att fler måste resa kollektivt. Taxan är ett viktigt strategiskt verktyg i det arbetet. Idag betalar såväl unga som ålderspensionärer ett lägre pris än övriga resenärer. Det är en klok politik då dessa grupper ofta har en lägre inkomst. Samtidigt så finns det många andra grupper med minst lika låg inkomst som idag inte omfattas av rabatter. För dem är det viktigt att det generella priset hålls på en prisvärd nivå. Det kan inte vara en rimlig politik att det generella priset höjs för att sänka priset ytterligare för de grupper som redan har rabatt. Den Socialdemokratiska taxepolitiken ska bygga på att så fort som möjligt slopa zonerna i SL-trafiken och istället införa enhetstaxa. SL ska vara det enklaste och billigaste färdsättet för de som åker dagligen till arbete och skola men även vara ett prisvärt alternativ för de som reser mer sällan. Ytterligare förändringar av taxan kan behöva övervägas. Styrelsen anser det dock vara för tidigt att ta ställning till specifika förslag. Vilket ekonomiskt utrymme för reformer som finns är ännu oklart och olika i sig intressanta förslag har ännu inte ställts mot varandra. Styrelsen ställer sig skeptiska till att ålderspensionärer 7

8 skulle gå åka gratis dygnet runt. Frågan om avgiftsfria resor under lågtrafik för pensionärer bör dock diskuteras vidare men bara övervägas om det leder till reell minskad trängsel i rusningen. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att avslå motionen Motion D4 Tidsbegränsning av de markanvisningar som kommunen beviljar Bredäng s-förening Skärholmen s-förening Sätra s-förening I dag kan de markanvisningar som kommunen beviljar ligga som hinder för annan byggnation på samma mark i flera år. Till exempel så innehar en kyrka en markanvisning för mark i Bredäng som mycket väl skulle kunna bebyggas med bostäder. Istället vill kommunen ge privata byggbolag markanvisning att använda de idrottsplaner och grönområden som våra ungdomar och boende så väl behöver. Kommunen bör ändra direktiven för Stockholms bostadsbolag och ge dem uppdrag att bygga hyreslägenheter i de stadsdelar där det finns markanvisningar. Yrkande: 1. att socialdemokraterna verkar för att de markanvisningar kommunen beviljar ska ha en tidsbegränsning så att marken kan användas av andra intressenter 2. att kommunen uppdrar åt de kommunala bostadsbolagen att bygga på de platser där markanvisning finns 3. att kommunen budgeterar medel för att flytta eventuella dragningar av ledningar och rör så att de kommunala bolagen har möjlighet att bygga bostäder 4. att motionen skickas till kommunfullmäktigegruppen Motionen antagen på Bredäng, Skärholmen och Sätra socialdemokratiska föreningsmöten den 10 november Utlåtande D4 Motionären tar upp ett angeläget problem kring byggherrar som ligger på en markanvisning utan att marken tas i anspråk. Det finns olika skäl till varför en markanvisning inte leder till att ett bygge påbörjas. För att kunna påbörja ett bygge så gäller det att det finns en detaljplan som vunnit laga kraft som tillåter att det byggs det som markanvisningen avser. Vad gäller kyrkan i Bredäng så pågår planarbete och så länge det inte finns någon detaljplan för ändamålet omöjliggörs att bygget påbörjas. 8

9 Å ena sidan behöver planarbetet snabbas på. Det är inte rimligt att ett planarbete (som i fallet med kyrkan ) påbörjas 2008 inte har avslutats år Å andra sidan finns det detaljplaner som vunnit laga kraft och där byggherren sitter och väntar på bättre tider innan han/hon sätter spaden i jorden och därför dras bygget ut på tiden. Motionären tar vidare upp stadens bostadsbolag och menar att de ska få uppdrag att bygga där markanvisningar finns. Naturligtvis behövs det fler hyresrätter och fler markanvisningar behövs för det ändamålet. Men det är också så att när det byggs fler bostäder ökar också behovet av servicefunktioner som till exempel idrottsplatser, rekreationsområden, skolor, förskolor eller varför inte kyrkor. Så kravet om att markanvisningar skulle bebyggas av bostadsbolagen faller på sin egen orimlighet. Stadens mark måste naturligtvis användas för fler ändamål än allmännyttiga hyresrätter. När det gäller medel för att flytta eventuella dragningar och ledningar så är det en fråga som behöver lösas i varje enskilt fall. Naturligtvis finns det en budget för detta. Styrelsen delar motionärens ambition om att få tillstånd fler bostäder. Här behöver staden se till helheten i större utsträckning i planarbetet. Det är inte ovanligt att mark anvisas för en viss typ av ändamål i exploateringsnämnden där det snabbt visar sig bli en seg och utdragen process i stadsbyggnadsnämnden. Det gynnar ingen och här behöver staden bli bättre. Styrelsen menar att för att klara den stora inflyttningen till staden så måste system utvecklas dels för att snabba på den process som staden självt äger, dels så måste tidsbegränsningar införas så att genomförandet av en detaljplan kan återtas och/eller vitesförläggas om inte byggherren påbörjar byggnation inom rimlig tid. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att bifalla första att-satsen 2. att avslå andra att-satsen 3. att anse tredje att-satsen besvarad 4. att bifalla fjärde att-satsen 9

10 Motion D5 Öka tillgången till kollektivhus i Stockholms stad Stockholms allmänna kvinnoklubb Södra Kvinnoklubben Inom Stockholm finns endast ett tjugotal kollektivhus. Dessa har olika karaktär och olika omfattning av kollektiva aktiviteter. Ett stort antal personer är intresserade av denna boendeform, om det fanns fler kollektivhus skulle antagligen antalet personer som känner till och är intresserade av kollektivhus vara ännu större. Informationen om kollektivboende är mycket bristfällig. I några kollektivhus ingår gemensamt deltagande i matlagning, städning och annan skötsel av huset. Denna form har rönt stort intresse då det främjar gemenskap och motverkar ensamhet. Dessa hus har tillkommit genom att intresserade personer kommit samman och tagit kontakter med bostadsbolag. Tillsammans med intresserat bolag har man sedan gemensamt kunnat komma fram till hur husen kan planeras för att möjliggöra den form av gemenskapsboende som man velat skapa. Några har även inriktat sig mot deltagare i högre åldrar, som ett led i att förbereda ett boende även efter pensioneringen. Andra har strävat mot ett mer miljövänligt boende. Kravet på deltagande skapar en god gemenskap, upplevs som utvecklande då man lär känna andra människor väl. De boende kan då också lättare hjälpa och stödja varandra, när detta kan behövas. I gemenskapen kan införas en del resurser som tv, datorer, dagstidningar, bibliotek, vävstol, strykjärn mm som gör boendet även mer ekonomiskt. Även den samverkande matlagningen inklusive matinköp blir också billigare. Intresset för kollektivhus beror på de många fördelar som kollektivhus har o Det skapar trygghet och säkerhet o Det uppskjuter behovet av äldreboende och hemtjänst. Detta är särskilt viktigt med tanke på det ökande antalet äldre o Det ger möjlighet för människor i olika åldrar att hjälpa varandra o Det ger en gemenskap och förminskar ensamheten i samhället o Det är en mötesplats för många människor i olika åldrar o Genom många arbetsgrupper och aktiviteter ger det möjlighet till många olika fritidssysselsättningar o Det är ekonomiskt att bo där eftersom man behöver mindre lägenhet tack vare de gemensamma utrymmena. Man behöver inte heller en egen TV, bibliotek eller symaskin osv. Kollektivhus kan utformas på olika sätt, t ex genom att inrikta sig mot olika åldersgrupper. Kollektivhus kan vara antingen hyresrätt eller bostadsrätt. Vi förordar att man skapar kollektivhus med olika utformning för att ge större valfrihet. Vi kräver att Stockholms arbetarkommun verkar för 1. att fler kollektivhus skapas inom Stockholms stad 2. att man skapar kollektivhus i de nya bostadsområden som planeras och byggs 3. att mer information produceras om kollektivhus Elisabet Martinsson m.fl. Motionen antagen som Stockholms allmänna kvinnoklubbs egen vid medlemsmöte 15 november 2012 Södra Kvinnoklubben har vid medlemsmöte den 29 november 2012 antagit motionen som sin egen. 10

11 Utlåtande D5 Motionärerna tar upp den angelägna frågan om fler kollektivhus. Styrelsen instämmer med motionären och förslagen ligger helt i linje med av representantskapet tidigare fattade beslut. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att bifalla motionen Motion D6 Engelskspråkiga skyltar i vår trafikmiljö Engelbrekts s-förening Stockholm är en fantastisk turiststad som lockar människor från många olika länder. Bland stadens innevånare märks också en stor andel med annat modersmål än svenska. Men skyltar och upplysningar i vår trafikmiljö är i princip enbart på svenska, vilket ofta vållar problem för dessa grupper. Det kan vara svårt att hitta i tunnelbanan, viktig trafikinformation når inte fram till icke svenskspråkiga, osv. I tunnelbanan har vi entré- och utgångsskyltar, markeringar för uppåt- och nedåtgående rulltrappor, information om förseningar, inställd trafik, korta tåg, etc. Inne i tågen har vi information om byte till annat tåg/pendeltåg/buss, varningar om avståndet mellan vagn och plattform, undvikande av olycksfall, osv. Vid busshållplatser finner vi anvisningar om biljettinköp, uppgifter om förseningar (på ljusskyltarna och digitala skyltar), förflyttningar av hållplatser när man öppnar en byggarbetsplats. Allt detta är viktig information till alla, inte enbart till svenskspråkiga. Det vore en lämplig och även serviceinriktad åtgärd att förse skyltar och information med engelskspråkiga översättningar. Det kan inte vara varken komplicerat eller särskilt kostbart att komplettera fasta skyltar med en engelsk text (kanske i något mindre bokstäver). Ännu enklare borde det vara att infoga engelsk text i ljusskyltarna, så att svensk och engelsk text visas omväxlande, eller i förekommande fall rullas efter varandra. En sådan förändring behövs i en stad som gör anspråk på att vara i världsklass. I andra stora europeiska städer ses en sådan språkservice till trafikanterna som självklar. Yrkande: 1. att Stockholms arbetarekommuns års årsmöte antar ovanstående motion 2. att arbetarekommunen verkar för att skyltar och information i vår trafikmiljö förses med engelskspråkiga översättningar Barbro Nilsson Motionen antagen som föreningens egen vid möte

12 Utlåtande D6 Motionären beskriver Stockholm som en stad som lockar många turister som varken pratar eller förstår det svenska språket. Hon föreslår att gator och torg förses med skyltar och information med engelskspråkiga översättningar för att hjälpa besökare orientera sig i vår trafikmiljö. Arbetarekommunens styrelse anser att Stockholm redan tagit hänsyn till denna fråga och utvecklat mycket material av turistiskt intresse på olika språk, inte bara engelska, utan också på ryska och tyska. Det går också att lyssna, titta eller köpa kartor genom webben. Man får en övergripande information om staden i Välkommen till Stockholm the Capital of Scandinavia. Man kan säga att turisten tas om hand innan han/hon kommer till Stockholm genom den omfattande information som finns på internet. Visitstockholm är Stockholms officiella besöksguide på nätet. Här hittar man allt som händer i Stockholm. Det går även att boka hotellrum och biljetter till aktuella evenemang på Är besökaren redan i landet så finns två viktiga informationsplatser, en på flygplatsen och en annan i staden: 1) Visitor Center, servicecenter på Stockholm Arlanda Airport med både flygplats- och turistinformation. Här kan också köpas biljetter till bland annat Arlanda Express och Flygbussarna, och inköp göras av Stockholmskortet. På Arlanda finns även information i ankomsthallen Terminal 5, e-post: Telefon ) Turistbyrån finns på Vasagatan 14, Här kan man växla pengar, ringa eller använda internet. Transportmedel för resa i Stockholm, med buss och tunnelbana, cykel eller båt: På SL:s webbplats finns all information om kollektivtrafiken i Stockholm, tidtabeller, biljetter och trafikinformation. Stockholm City Bikes erbjuder en annan möjlighet för dem som gillar cykel, med en omfattande information om cykelutlåning och cykelkartor. Det finns en direkt adress Cykelstationerna är öppna för utlåning dagligen mellan kl under perioden 1 april 31 oktober. Cyklar kan återlämnas i stationerna dygnet runt. Stockholm City Bikes är ett samarbete mellan Stockholms stad och Clear Channel. Skärgårdsbåtar. Waxholmsbolaget trafikerar Stockholms skärgård varenda dag året runt, från Arholma i norr till Landsort i söder. Waxholmsbolaget driver den kollektiva sjötrafiken, vilket innebär att båtar går i reguljär linjetrafik året runt. Strömma kanalbolaget arrangerar båtutflykter i skärgården med lunch eller middag ombord. De kan även arrangera båtcharter för speciella tillfällen som bröllop och födelsedagar. Broschyren Stockholmsguiden finns på nätet och är också nedladdningsbar och tillgänglig på fyra språk: svenska, engelska, ryska och tyska. Den innehåller flera ställen, i både inner- och ytterstaden, där informationstavlor för intresserade stockholmare och turister med texter på svenska och engelska återfinns. Dessa informativa skyltar kan hittas på kartorna, vilka är utskriftsbara och också ger en lista över platserna. Till sist vill vi nämna The Stockholm Card, som erbjuder massor med upplevelser till ett förmånligt pris, en möjlighet som vi som bor i denna fina stad också kan använda själva. Fri entré till 80 museer och attraktioner Fria resor med SL och Sjövägen Fri båt-sightseeing med Djurgården Runt (april dec) OBS! I mån av plats Fri cykelsightseeing med Stockholm Adventures (sommartid) 12

13 Bonuserbjudanden med rabatt på sightseeing med bussturerna Stockholm Panorama och Open Top Tours och båtturerna Båt till Drottningholm samt Båt till Sigtuna och Skokloster Guidebok Med hänsyn till ovan redovisade fakta anser vi att informationsbehovet på engelska språket är väl tillgodosett. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att anse motionen besvarad Motion D7 Miljölyft för västra Val alhal hallavägen, lavägen, program för stadsplanearbetet Engelbrekt s-förening Med Norra Länkens öppnande 2015 öppnas möjligheter till stora kvalitetsförbättringar och miljövinster för boende och verksamma i området kring västra Valhallavägen. Stadsbyggnadskontoret har också påbörjat ett programarbete med inriktning på nya bostäder, idrottshall, skolor, handel, och kontor i området Valhallavägen med kringytor mellan Roslagstull och Odengatan, ett idag hårt bullerstört och avgasdrabbat trafikstråk med mycket tung genomfartstrafik till och från Frihamnen, Värtan och Lidingö. För att nu ta tillvara alla möjligheter att förbättra livsmiljön i området föreslår jag följande: - Eftersträva en måttfull och varierad byggnation som sammanlänkar Valhallavägens norrsida och södersida och stärker det gröna stråket från Valhallavägens boulevarddel med övergång till Bellevue/ Brunnsviken och Albanoområdet/Liljansskogen - Eftersträva mesta möjliga parkeringslösningar i berg och under jord för att frigöra markyta - Beakta behovet av stärkt kommersiell service och dagligvaruhandel. Området är idag underförsörjt med detta vilket skapat onödig biltrafik. - Den omedelbara närheten till universitet och högskolor bör göra det lämpat för byggande av studentbostäder - Flytta bussterminalen för norrgående bussar från nuvarande läge vid Östra Station till det nu upprustade bussterminalområdet vid Danderyds sjukhus. Därigenom kan planområdet och programarbetet för Västra Valhallavägen utökas väsentligt för en mycket förbättrad stadsmiljö och för stora kvalitetsförbättringar för boende och verksamhet i området. - Också för resenärerna skulle en terminalflytt kunna ge viktiga kvalitetsförbättringar. Utbyggnad och fortsatt upprustning av terminalen i Danderyd skulle kunna ge de resande en både tryggare och mer tillgänglig service, information och kommersiell aktivitet än den som idag erbjuds vid Valhallavägen. Anslutningen till tunnelbanan blir oförändrat god. Jag föreslår Stockholms arbetarekommuns årsmöte besluta 1. att bifalla motionen 2. att uppdra åt de socialdemokratiska representanterna i kommun och landsting att i kommande planarbete för området Västra Valhallavägen verka i den riktning motionen angivit Lennart Björk Motionen antagen som föreningens egen vid möte

14 Utlåtande D7 Motionären tar upp ett antal angelägna frågor kring utvecklingen i av området kring västra Valhallavägen. Här pågår för närvarande programarbete och motionären vill att Stockholms arbetarekommun driver på för en rad riktningar inom ramen för det arbetet som pågår för området. Motionären vill bland annat se måttfull och varierad byggnation, stärkt kommersiell service och att bussterminalen flyttas till Danderyd. Motionären vill också se att studentbostäder premieras i byggnationen. Styrelsen delar i stora drag motionärens synpunkter. Det huvudsakliga innehållet i det programarbete som idag pågår för Valhallavägen stämmer väl överens med de inriktningar motionären beskriver i sin motion. Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm har angett att området ska utredas för bostäder, idrottshall, skola/förskola, handel, kontor och service. Den nya bebyggelsen ska, enligt stadsbyggnadsnämnden vara varierad och strukturen ska innehålla gröna platser och gröna samband. Gatornas roll som attraktiva platser för möten och förflyttningar ska förstärkas genom att förbättra gångvänligheten. Arbetarekommunens styrelse delar de flesta av de krav som framförs i motionen och ser många likheter mellan de krav motionären anför och de krav som framförts av Socialdemokraterna i Stockholms stadsbyggnadsnämnd. Programområdets särskilda läge, i närhet till flera av Stockholmsområdets viktiga och växande akademiska delar (Albano, Frescati, KTH, Hagastaden), gör också att programmet kan komma att spela en viktig roll för hela Stockholmsregionen som kunskapscentra. I detta avseende ser arbetarekommunens styrelse, precis som motionären, att staden kan göra mer. Vi delar motionärens krav på fler studentbostäder. Vi ser att student- och forskarbostäder ska premieras i byggnationen. Vi ser också en möjlighet att inom ramen för programområdet skapa andra akademiska miljöer, exempelvis mötesplatser för forskare och näringsliv. Stockholms innerstad lider idag stor brist på hyresrätter. Mot den bakgrunden menar vi att samtliga lägenheter i förslaget bör vara studentbostäder, forskarbostäder och hyresrätter. I övrigt delar vi de intentioner som finns i motionen såväl som i programarbetet för Västra Valhallavägen, förbättrad stadsmiljö, kommers och service samt en fullstor idrottshall. Vi delar motionärens idé om minskad biltrafik längst Valhallavägen och ser därför positivt på stadens planer för utökade cykelmöjligheter samt dubbla bussfiler på Valhallavägen i framtiden. Genom att låta kollektivtrafik, cykeltrafik och gångtrafik ta mer yta på bekostnad av biltrafiken skapas förutsättningar för ett modernare och grönare resandemönster. Precis som motionären ser vi att utbudet av service och handel måste öka i området för att minska bilberoendet hos de boende. Vi instämmer dock inte med motionären när det gäller kravet på att bussterminalen ska flyttas till Danderyd. Vi ser att morgondagens Stockholm måste bli allt mer kollektivtrafikburet. Kollektivtrafiken ska öka sina reseandelar på bekostnad av biltrafiken. Det kommer i en sådan morgondag behövas bussterminaler också i Stockholm och i Stockholms innerstad. Vi ser det därför inte som aktuellt att flytta bussterminalen. Därtill kommer kravet på måttfull bebyggelse. Stockholm stad växer. Behovet av nya bostäder är stort och nybyggnadstakten är ungefär hälften av vad den borde vara för att säkra bostadsbehovet. Enligt hyresgästföreningen saknar drygt hälften av Stockholms unga vuxna (under 27) egen bostad. Att öka takten i byggandet är en av huvuduppgifterna för Stockholms politiker de kommande åren. Vi är eniga med motionären om att bebyggelsen längst Valhallavägen ska vara varierad, vacker och hålla hög kvalitet, 14

15 men vi ser inte att vi kan låsa oss vid att den ska vara måttfull. Behovet av nya bostäder är stort och finns möjligheter att inom ramen för programarbetet för Valhallavägen rymma ännu fler bostäder ser vi positivt på det. Det kan komma att innebära en mindre måttfull bebyggelse. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att avslå motionen Motion D8 Förbättra miljön och skapa utrymme för mer bostäder utefter väg 73 (Nynäsvägen). Farsta S-förening Nynäsvägen skär som ett sår genom de sydöstra förorterna. De bostadsområden som ligger i området är mycket störda av trafikbuller. Vägen är ett hinder och stör framkomligheten och rörligheten för både människor och djur. Vi behöver naturligtvis ha en trafikled som kan ta emot den trafik som ska mellan Stockholms innerstad, de sydöstra förorterna och de kommuner som ligger utefter vägen mot Nynäshamn. Det är dock inte nödvändigt att den ska göra så stort intrång i vår miljö och inte heller att den ska vara en så svår källa till miljöstörningar. Med en överdäckning av Nynäsvägen skulle vi frigöra mycket stora markområden för bostadsbebyggelse. Området mellan Gullmarsplan och Farsta Strand skulle bli ett mycket mer attraktivt område. Rörligheten i stadsdelarna och mellan stadsdelarna skulle förenklas mycket och vi skulle kunna få ett rikare uteliv och självklarare samband mellan våra olika bostadsområden. Staden växer oerhört snabbt. Vi kan inte bara vänta på att kranskommunerna ska ta sitt ansvar och släppa till mark för bostadsbyggande. Inte heller kan vi fortsätta att bygga enligt frimärksmodellen där varje liten ledig markplätt blir plats för ett nytt hus. Den nuvarande stadsplaneringen leder endast till att förfula våra förorter och förvandla de till tättbebyggda innerstadsmiljöer. Vi vill värna förortens speciella karaktär och då behöver vi tänka i nya banor. Våra stora trafikleder är riktiga marktjuvar och samtidigt en glömd resurs som bara väntar på att vi ska se dem. Vi yrkar: 1. att arbetarkommunen verkar för en överdäckning av väg 73 (Nynäsvägen) så att man frigör mark för bostadsbyggande och för att skapa en bättre miljö för de boende i sydöstra förorterna. 2. att arbetarkommunen ser över möjligheterna att skapa boendemiljöer med hjälp av överdäckning även av andra trafikleder i kommunen. Motionen antagen vid Farsta Socialdemokratiska förenings medlemsmöte

16 Utlåtande D8 Motionärerna tar upp en angelägen stadsbyggnads- och miljöfråga. Nynäsvägen medför buller och avgasproblem för de närliggande bostadsområdena. Den - och andra trafikleder - bidrar till att separera bostadsområden och bebyggelse från varandra. Bostadsområdena bildar öar mellan trafikleder och isoleras från varandra. Det försvårar för offentlig och kommersiell service. Områdena får problem att utvecklas. En överdäckning av Nynäsvägen skulle innebära många fördelar för området och för Stockholm. I bästa fall också ett betydande tillskott av bostäder. En överdäckning av Nynäsvägen har funnits med i olika framtidsvisioner för Stockholms stad. Överdäckningsprojekt medför ofta betydande kostnader. Eventuella bostäder skulle därmed bli dyra och inte tillgängliga för merparten av de bostadssökande. Arbetarekommuns styrelse menar dock att en överdäckning av Nynäsvägen skulle kunna innebära en förnyelse av stadsplaneringen i Stockholm. Den socialdemokratiska stadsfullmäktigegruppen bör aktualisera frågan om en överdäckning av Nynäsvägen och andra trafikleder. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att anse motionen besvarad Motion D9 Fri SL-taxi vid stopp i kollektivtrafiken Husby s-förening Idag har SL en resegaranti där resenären kan använda taxi vid längre stopp i kollektivtrafiken. Det är bra att unga kan få hjälp att ta sig hem vid stopp i trafiken speciellt nattetid. Eftersom resegarantin betalas ut retroaktivt måste resenären ha pengar för att betala ersättningsresan på plats. Många unga har inte möjlighet att betala en dyr taxiresa och kan då bli lämnad ensam mitt i natten när en buss eller tåg blir inställd. De flesta resenärer har tillgång till en telefon och kan kontakta SL kundtjänst som då ska ha skyldighet att hitta en alternativ resväg eller skicka ut en förbetald taxi till resenären för ökad personsäkerhet i kollektivtrafiken. Härmed föreslås årsmötet besluta 1. att SL i Stockholm ska skicka ut förbetald taxi till resenärer vid stopp i lokaltrafiken Lars Larsson Motionen är antagen i Husby socialdemokratiska föreningens medlemsmöte den 29 november

17 Utlåtande D9 Precis som motionären skriver så kan barn och unga sällan nyttja SL:s resegaranti. Garantin bygger på att man själv kan ligga ute med pengar för taxi om man riskerar att bli mer än 20 minuter sen på grund av störningar och förseningar. Den Socialdemokratiska landstingsgruppen driver sedan flera år att vi vill införa att SL-personal ska kunna dela ut en taxivoucher till barn och unga som strandat i SL-trafiken så de säkert kommer hem eller fram till skola eller aktiviteter. Givetvis ska barn också få hjälp att ringa sina föräldrar eller annan närstående i en sådan situation. Att denna service skulle omfatta alla resenärsgrupper är inte realistiskt och skulle tvärtom kunna medföra att barn och unga inte prioriterades. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att anse motionen besvarad Motion D10 Anpassa kollektivtrafikens utrymme i överensstämmande med Stockholmarnas BMI-mått och ökad användning av större barn- och shoppingvagnar Afrikanska s-föreningen Kollektivtrafikens utrymme och komfort för passagerarna har inte ökat nämnvärt under sista åren. Bussar, vagnar har blivit längre men innermiljön och komfort har knappast följ den ökning av passagerarnas BMI (Body Mass Index) och det enorma ökning av utrymmeskrav som användande av barnvagnar och shoppingvagnar utgör. Med anledning av ovanför anfört yrkar vi: 1. att årsmötet ger landstingsgruppen i uppdrag att initiera en studie om trafikanternas ökade krav om utrymme och komfort i syfte att ta fram lämpliga åtgärder för att förbättra situationen. Stockholm den 4 november 2012 Nava Darlsson Milly Motionen behandlad och antagen av Afrikanska Socialdemokratiska föreningen vid mötet den 28 november

18 Utlåtande D10 Styrelsen delar motionärens bild av att SL-fordonen bör anpassas till dagens krav. Det ska gå att resa med barnvagn, matkassar och rullator och det ska gå att resa hem från stormarknaden med sina inköp. Samtidigt är trängseln i rusningstid stor på många håll i trafiken och möjligheterna att sätta in fler fordon är begränsade. SL bör därför studera hur flexibla inredningslösningar med fällbara säten och bord på bussarna kan bidra till ökad kapacitet utan att det ger avkall på komforten. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att anse motionen besvarad Motion D11 Bygg den nya tunnelbanelinjen till Nacka via Södermalm Gamla Stans S-förening Högalid-Hornstull S-förening Katarina S-förening Katarina Västra S-förening Maria-Södra stations S-förening Hammarby Norra S-förening Reimersholme S-förening Sofia S-förening SSU Front Tanto-Zinken S-förening Tunnelbanan är en effektiv form av kollektivtrafik som uppskattas av befolkningen i Stockholm. Stockholms och kranskommunernas snabba befolkningsökning gör behovet av ny kapacitet i kollektivtrafiken nödvändig. Utan tunnelbaneutbyggnad innebär befolkningsökningen ett snabbt växande antal bilresor, med ökad trängsel och klimatpåverkan som negativa konsekvenser. Regeringen och alliansen i Stockholms stad och län har efter lång tid nu anslutit sig till den socialdemokratiska analysen att ny tunnelbana mellan Stockholm och Nacka är angeläget. Hur denna tunnelbanesträckning bör se ut är emellertid inte avgjort. Det är viktigt att S i Stockholm tar ställning för framtidens kollektivtrafikutbyggnad och inte låter borgerligheten ta initiativet i denna centrala framtidsfråga. Regeringen förordar en kombinerad väg- och tunnelbanetunnel under Saltsjön från Djurgården till Kvarnholmen i Nacka. Denna sträckning följer den så kallade Österledens planerade dragning. Det vore fel att helt utgå från ett rent biltrafik- perspektiv när tunnelbanan ska projekteras. Tunnelbana bör främst byggas där det finns människor som vill och kan nyttja den. 18

19 S på Södermalm gick till val på kravet att bygga ut tunnelbanan från Stockholm via Södermalm mot Nacka. I valrörelsen mötte vi väljarna med kampanjmaterial från S i stadshuset och landstingshuset med krav på en Nacka-linje via Södermalm. Vi vill nu stå upp för den politik vi drev i valrörelsen. Vi menar att ny tunnelbana bör dras så att östra Södermalm får en eller flera tunnelbanestationer på den nya linjen. Östra Södermalm saknar i dag spårbunden kollektivtrafik. Samtidigt är området tätbebyggt, vilket innebär att nödvändigt befolkningsunderlag för tunnelbana finns. Östra Söder är ett populärt område med ett stort utbud av restauranger, shopping och parker som genom en tunnelbaneutbyggnad skulle kunna göras tillgängligt för fler stockholmare och nackabor. Från Södermalm kan tunnelbanan fortsätta mot Hammarby sjöstad eller Kvarnholmen i Nacka, två områden som nu snabbt exploateras och får fler invånare. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi Stockholms arbetarekommuns årsmöte besluta 1. att en ny tunnelbanelinje mot Nacka dras via Södermalm Motionen antagen av: Gamla Stans S-förening Högalid-Hornstull S-förening Katarina S-förening Katarina Västra S-förening Maria-Södra stations S-förening Hammarby Norra S-förening Reimersholme S-förening Sofia S-förening SSU Front Tanto-Zinken S-förening Utlåtande D11 Vi socialdemokrater har länge varit tydliga tunnelbanan måste byggas ut. Beskedet från de borgerliga partierna om att öppna upp för en förstudie för tunnelbana till Nacka betyder förhoppningsvis att Moderaterna överger sitt hårdnackade motstånd mot utbyggd tunnelbana. Det är mycket välkommet. Många svåra frågor kvarstår ännu. Den förstudie som nu ska tas fram måste därför snarast kompletteras med besked om önskad tidsplan och finansiering. Det är viktigt att förstudien inte på förhand är låst till exakta sträckningar och stationer utan att förstudien istället ges förutsättningar att studera alla relevanta alternativ. Vi har kritiserat Moderaterna för att gå händelserna i förväg och peka ut en kombinerad tunnel under Saltsjön för tunnelbana och vägtrafik som den önskvärda dragningen. Vi värnar om skattebetalarnas pengar och val av exakt dragning borde därför avgöras av vilken dragning som ger störst samhällsnytta. Genom att kunna jämföra flera olika alternativ vad avser kostnader och tidsvinster i byggnation möjliggörs ett väl underbyggt framtida beslut om exakt dragning. 19

20 Med största sannolikhet kommer en dragning via östra Södermalm och Hammarby sjöstad att få ett långt större resenärsunderlag och därmed högre samhällsnytta än andra utpekade dragningar. Det är ändå principiellt viktigt att studera alla dragningar förutsättningslöst. Det ska dock inte finnas någon tveksamhet om att Socialdemokraterna kommer att stå upp för den lösning som är bäst för kollektivtrafiken. En sämre resenärsnytta kan aldrig vägas upp av att man samtidigt kan få till stånd en investering i vägtrafik. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att anse motionen besvarad 20

MOTION KLUBB/DISTRIKT FÖREDRAGANDE SIDA

MOTION KLUBB/DISTRIKT FÖREDRAGANDE SIDA MOTION KLUBB/DISTRIKT FÖREDRAGANDE SIDA 7. KVINNORS MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 7.1 Program för miljö, hållbar utveckling och jordens överlevnad Örebro Lena Sommestad 4 7.2 Strategi för vindkraft Örebro

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik Motioner och utlåtanden Grupp B Bostadspolitik Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll BX01 Partidistriktsmotion Bostadspolitisk motion... 5 B02 En social bostadspolitik

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

NACKA MILJÖVÅRDSNYTT

NACKA MILJÖVÅRDSNYTT NACKA MILJÖVÅRDSNYTT NR 1, 2004 DANVIKSLÖSEN innebär bl a att biltrafiken leds genom Henrikdalsberget medan Saltsjöbanan leds runt berget och i tunnel under Danvikskanalen. Vad innebär det i praktiken

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp F Rättsväsende

Motioner och utlåtanden. Grupp F Rättsväsende Motioner och utlåtanden Grupp F Rättsväsende Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion F1 Skärpt straff för försäljning av piratkopierade cigaretter i butik...5 Husby s-förening

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

REGIONPROGRAM. Modernisera Stockholmsregionen

REGIONPROGRAM. Modernisera Stockholmsregionen REGIONPROGRAM Modernisera Stockholmsregionen Modernisera Stockholmsregionen Det kan bli ännu bättre att bo och leva i hela Stockholmsregionen. En klimatvänlig storstadsregion för våra barn. En intelligent

Läs mer

Dags att investera för framtiden

Dags att investera för framtiden Stockholms läns landsting Socialdemokraternas förslag till budget 2016 och planering för 2017 och 2018 Dags att investera för framtiden Tillsammans bygger vi en stark, trygg och jämlik Stockholmsregion

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

AB Storstockholms. Årsberättelse 2004

AB Storstockholms. Årsberättelse 2004 AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se Årsberättelse 2004 INNEH Å LL Året som gått................................................................................ 3 Vi vågar bli ännu bättre......................................................................

Läs mer

rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson

rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson Rapporten VART ÄR VI PÅ VÄG? utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i januari 2012

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Riksårsmöte 2015. Del 2: Motioner & propositioner

Riksårsmöte 2015. Del 2: Motioner & propositioner Riksårsmöte 2015 Del 2: Motioner & propositioner Innehåll I det här häftet hittar du de propositioner och motioner som ska behandlas under årsmötet 2014, samt förbundsstyrelsens förslag på verksamhetsplan

Läs mer

KÄRLEK TILL MÄRSTA. Så bor vi i framtiden. Tema: True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta:

KÄRLEK TILL MÄRSTA. Så bor vi i framtiden. Tema: True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta: limten# 2 2014 88 SIDOR VINTERLÄSNING EXKLUSIVT FÖR SIGTUNAHEMS HYRESGÄSTER Tema: Så bor vi i framtiden True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta: SIGTUNAHEM 60 ÅR KÄRLEK TILL MÄRSTA REDAKTÖRSORDET

Läs mer

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert.

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert. Nummer 3 September 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Ta emot en praktikant i höst. Valspecial Valets viktigaste företagarfrågor

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden Innehåll Nummer 4 2013 TEMA: Bygg för framtiden 4 Bostad

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR OCH LUND RAPPORT 2 1 PÅ STADIGA HJUL En rapport från Miljöpartiet de Gröna i Malmö och Lund om en offensiv cykelpolitik för ett effektivt

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

Årsmöte 2011. Motioner A-D. Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg

Årsmöte 2011. Motioner A-D. Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg Årsmöte 2011 Motioner A-D A B C D Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg A01 Jobb och tillväxt... 4 Utlåtande över motion A01 Jobb och tillväxt... 5 A02 Motion om fröföretag...

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer