Motioner och utlåtanden. Grupp D Stadsbyggnad och bostäder Miljö och kollektivtrafik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner och utlåtanden. Grupp D Stadsbyggnad och bostäder Miljö och kollektivtrafik"

Transkript

1 Motioner och utlåtanden Grupp D Stadsbyggnad och bostäder Miljö och kollektivtrafik Stockholms arbetarekommuns årsmöte april 2013

2 2

3 Innehåll Motion D1Enkelriktade gator...5 Ulf Holmlund Utlåtande D1...5 Motion D2 Håll rent på de lokala återvinningsstationerna...6 Örby s-förening Utlåtande D2...6 Motion D3 Miljö och trafik...7 Hässelby Strands s-förening Utlåtande D3...7 Motion D4 Tidsbegränsning av de markanvisningar som kommunen beviljar...8 Bredäng s-förening, Skärholmen s-förening, Sätra s-förening Utlåtande D4...8 Motion D5 Öka tillgången till kollektivhus i Stockholms stad...10 Stockholms allmänna kvinnoklubb, Södra Kvinnoklubben Utlåtande D Motion D6 Engelskspråkiga skyltar i vår trafikmiljö...11 Engelbrekts s-förening Utlåtande D Motion D7 Miljölyft för västra Valhallavägen, program för stadsplanearbetet...13 Engelbrekt s-förening Utlåtande D Motion D8 Förbättra miljön och skapa utrymme för mer bostäder utefter väg 73 (Nynäsvägen) Farsta S-förening 3

4 Utlåtande D Motion D9 Fri SL-taxi vid stopp i kollektivtrafiken...16 Husby s-förening Utlåtande D Motion D10 Anpassa kollektivtrafikens utrymme i överensstämmande med Stockholmarnas BMI-mått och ökad användning av större barnoch shoppingvagnar...17 Afrikanska s-föreningen Utlåtande D Motion D11 Bygg den nya tunnelbanelinjen till Nacka via Södermalm..18 Gamla Stans S-förening, Högalid-Hornstull S-förening, Katarina S-förening, Katarina Västra S-förening, Maria-Södra stations S-förening, Hammarby Norra S-förening, Reimersholme S-förening, Sofia S-förening, SSU Front, Tanto-Zinken S-förening Utlåtande D

5 Motion D1 Enkelriktade gator Ulf Holmlund På vissa av våra gator råder det enkelriktning. Det innebär att man bara får köra åt ett håll på en sådan gata. Naturligtvis följs detta inte alltid, utan ignoreras friskt av diverse personer med olika uppsåt. För att komma tillrätta med problemet kan man med en teknisk lösning beivra detta. Lösningen är helt enkelt en kamera med avståndsmätare som sänder ut pulser och känner av om fordon rör sig i fel riktning. Om ett fordon bedöms åka åt fel håll aktiveras kameran och bilder skickas för granskning till polis. Kameran som fastmonterad tar inga bilder om inte en bil är på väg åt fel håll. Därigenom inkräktar den inte heller på personlig integritet. /Ulf Holmlund Därför yrkas: 1. att motionen bifalls 2. att sådan teknisk apparatur införs 3. att motionen skickas vidare till riksdagsgruppen Örby socialdemokratiska förenings medlemsmöte beslutade att avslå motionen och skicka den vidare till arbetarkommun som enskild. Utlåtande D1 Motionerna tar upp fråga om att för att lösa problem med bilister som åker åt fel håll fel på enkelriktade gator, att montera kameror med avståndsmätare som sänder ut pulser och känner av om fordon rör sig i fel riktning. Det finns två lagar som reglerar marknaden för kameraövervakning: * Lagen om allmän kameraövervakning * Personuppgiftslagen Dessa två lagar är överlappande och det finns av den anledningen viss osäkerhet kring när den ena lagen tillämpas och när det är den andra lagen som gäller. Till skillnad mot vad många verkar tro är det inte var övervakningskameran är placerad som styr vilken lag som gäller, utan det är istället, i vilken riktning och vad övervakningskamerans lins fångar som är betydande. Lagen om allmän kameraövervakning Det krävs vanligtvis tillstånd för att få placera en övervakningskamera vid platser där allmänheten rör sig. Är man intresserad av att placera en övervakningskamera som pekar mot platser där allmänheten har tillträde krävs tillstånd från Länsstyrelsen, vilka är de som är tillståndsmyndigheter gällande dessa övervakningsfrågor. Personuppgiftslagen Vid andra platser där inte allmänheten rör sig i samma utsträckning gäller personuppgiftslagen. Det kan vara platser som flerfamiljshus, utrymmen på arbetsplatser och inomhus i skolor. Då behövs det inte tillstånd eller att ansvarige skickar in en anmälan. Datainspektionen skriver exempelvis att det inte innebär att det är fritt fram att sätta upp kameror och hantera bildmaterialet hur som helst. Det är den personuppgiftsansvariges uppgift att se till att kameraövervakningen följer reglerna i personuppgiftslagen. Datainspektionen är tillsynsmyndighet. 5

6 Tolkning av Personuppgiftslagen Eftersom övervakning genom övervakningskameror anses var ett integritetsintrång, innebär det enbart att det bara är tillåtet så länge det inte anser vara otillbörligt (d v s kränkande). Att bedöma när övervakning anses vara kränkande kan vara problematiskt. Men utgångspunkten är att behovet av övervakningen ska väga tyngre än de övervakades intresse av skydd för den personliga integriteten. Ett system som föreslås i motionen torde innebära dels ökade kostnader för t ex kommunen och ytterligare arbete för ordningsmakten. Idag är det nog ingen stor fråga om ett t ex ett fordon kör mot enkelriktning i och med att det i de flesta fall är förare som kanske inte är observanta. Däremot är det en helt annan fråga i samband med diskussion om utökning av cykelstråk i Stockholm där det föreslås att cyklister ska kunna få cykla mot rött och att cykla mot enkelriktning i Stockholm. Detta är en helt annan problematik än det som tas upp i motionen. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att avslå motionen Motion D2 Håll rent på de lokala återvinningsstationerna Örby s-förening De lokala återvinningsstationerna blir ofta överfulla och det ligger drivor av skräp utanför behållarna. Vi yrkar 1. att varje återvinningsstation förses med en skylt som visar stationens adress och telefonnumret till entreprenören så att man kan begära hämtning utanför den ordinarie rutinen 2. att S-gruppen i fullmäktige tar initiativ till översyn om utökat behov av ökat antal stationer och tömningstider Styrelsen yrkar bifall till motionen. Örby socialdemokratiska förenings medlemsmöte beslutade att bifalla motionen. Utlåtande D2 Förslaget i motionen stämmer väl överens med det alternativa budgetförslag som den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lade i höstas. Socialdemokraterna i Stockholm har högre ambitioner för såväl återvinningscentraler (ÅVC) och återvinningsstationer än vad nuvarande majoritet har. Utöver satsningar på återvinningscentraler och återvinningsstationer vill vi att staden ska undersöka möjligheterna att successivt utveckla Stockholms ÅVC:er till kretsloppsparker med både återvinnings- och återanvändningscentral. Staden ska också under året finna en lämplig plats för en ny kretsloppspark. 6

7 Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att anse motionen besvarad 2. att motion jämte utlåtande skickas till kommunfullmäktigegruppen Motion D3 Miljö och trafik Hässelby Strands s-förening Under ett flertal år har biltrafiken ökat i Stockholm och Stockholms län. Det måste man göra något åt. Olika städer i Sverige och i utlandet har genomfört åtgärder till att få en bättre miljö, en start till något bättre. Där ligger Stockholm och länet efter, då man från Socialdemokratisk horisont under ett flertal år sagt nej och inte sett att under dagtid vilka är det som använder bilen mest. Jo pensionärer, för att få den gruppen i samhället att avstå mot ett bilåkande ska man som t.ex. göra som i Göteborg, Skövde, Skara, London och Irland sant med många andra länder i värden. Även i Stockholm införa fria resor på T-bana och buss för ålderspensionärer. Med den billiga reformen kommer dels miljön att bli bättre, mindre trafik, snabbare leveranser av livsmedel och övriga behövliga varor, vilket får till följd en minskad import av fossila bränslen. Vi föreslår 1. att Stockholms arbetarekommun driver frågan om att ålders pensionärer får fria resor på allmänna av Landstinget organiserade resor 2. att när Socialdemokraterna går till val 2014 så kommer resor till ålders pensionärer att ingå i valprogrammet för Stockholm 3. att när vi vunnit valet genomför vi fria resor för ålders pensionärer Antagen på styrelsemötet den 14 november 2012 Antagen på medlemsmötet den 14 november 2012 Utlåtande D3 Styrelsen delar motionärernas ambition om att fler måste resa kollektivt. Taxan är ett viktigt strategiskt verktyg i det arbetet. Idag betalar såväl unga som ålderspensionärer ett lägre pris än övriga resenärer. Det är en klok politik då dessa grupper ofta har en lägre inkomst. Samtidigt så finns det många andra grupper med minst lika låg inkomst som idag inte omfattas av rabatter. För dem är det viktigt att det generella priset hålls på en prisvärd nivå. Det kan inte vara en rimlig politik att det generella priset höjs för att sänka priset ytterligare för de grupper som redan har rabatt. Den Socialdemokratiska taxepolitiken ska bygga på att så fort som möjligt slopa zonerna i SL-trafiken och istället införa enhetstaxa. SL ska vara det enklaste och billigaste färdsättet för de som åker dagligen till arbete och skola men även vara ett prisvärt alternativ för de som reser mer sällan. Ytterligare förändringar av taxan kan behöva övervägas. Styrelsen anser det dock vara för tidigt att ta ställning till specifika förslag. Vilket ekonomiskt utrymme för reformer som finns är ännu oklart och olika i sig intressanta förslag har ännu inte ställts mot varandra. Styrelsen ställer sig skeptiska till att ålderspensionärer 7

8 skulle gå åka gratis dygnet runt. Frågan om avgiftsfria resor under lågtrafik för pensionärer bör dock diskuteras vidare men bara övervägas om det leder till reell minskad trängsel i rusningen. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att avslå motionen Motion D4 Tidsbegränsning av de markanvisningar som kommunen beviljar Bredäng s-förening Skärholmen s-förening Sätra s-förening I dag kan de markanvisningar som kommunen beviljar ligga som hinder för annan byggnation på samma mark i flera år. Till exempel så innehar en kyrka en markanvisning för mark i Bredäng som mycket väl skulle kunna bebyggas med bostäder. Istället vill kommunen ge privata byggbolag markanvisning att använda de idrottsplaner och grönområden som våra ungdomar och boende så väl behöver. Kommunen bör ändra direktiven för Stockholms bostadsbolag och ge dem uppdrag att bygga hyreslägenheter i de stadsdelar där det finns markanvisningar. Yrkande: 1. att socialdemokraterna verkar för att de markanvisningar kommunen beviljar ska ha en tidsbegränsning så att marken kan användas av andra intressenter 2. att kommunen uppdrar åt de kommunala bostadsbolagen att bygga på de platser där markanvisning finns 3. att kommunen budgeterar medel för att flytta eventuella dragningar av ledningar och rör så att de kommunala bolagen har möjlighet att bygga bostäder 4. att motionen skickas till kommunfullmäktigegruppen Motionen antagen på Bredäng, Skärholmen och Sätra socialdemokratiska föreningsmöten den 10 november Utlåtande D4 Motionären tar upp ett angeläget problem kring byggherrar som ligger på en markanvisning utan att marken tas i anspråk. Det finns olika skäl till varför en markanvisning inte leder till att ett bygge påbörjas. För att kunna påbörja ett bygge så gäller det att det finns en detaljplan som vunnit laga kraft som tillåter att det byggs det som markanvisningen avser. Vad gäller kyrkan i Bredäng så pågår planarbete och så länge det inte finns någon detaljplan för ändamålet omöjliggörs att bygget påbörjas. 8

9 Å ena sidan behöver planarbetet snabbas på. Det är inte rimligt att ett planarbete (som i fallet med kyrkan ) påbörjas 2008 inte har avslutats år Å andra sidan finns det detaljplaner som vunnit laga kraft och där byggherren sitter och väntar på bättre tider innan han/hon sätter spaden i jorden och därför dras bygget ut på tiden. Motionären tar vidare upp stadens bostadsbolag och menar att de ska få uppdrag att bygga där markanvisningar finns. Naturligtvis behövs det fler hyresrätter och fler markanvisningar behövs för det ändamålet. Men det är också så att när det byggs fler bostäder ökar också behovet av servicefunktioner som till exempel idrottsplatser, rekreationsområden, skolor, förskolor eller varför inte kyrkor. Så kravet om att markanvisningar skulle bebyggas av bostadsbolagen faller på sin egen orimlighet. Stadens mark måste naturligtvis användas för fler ändamål än allmännyttiga hyresrätter. När det gäller medel för att flytta eventuella dragningar och ledningar så är det en fråga som behöver lösas i varje enskilt fall. Naturligtvis finns det en budget för detta. Styrelsen delar motionärens ambition om att få tillstånd fler bostäder. Här behöver staden se till helheten i större utsträckning i planarbetet. Det är inte ovanligt att mark anvisas för en viss typ av ändamål i exploateringsnämnden där det snabbt visar sig bli en seg och utdragen process i stadsbyggnadsnämnden. Det gynnar ingen och här behöver staden bli bättre. Styrelsen menar att för att klara den stora inflyttningen till staden så måste system utvecklas dels för att snabba på den process som staden självt äger, dels så måste tidsbegränsningar införas så att genomförandet av en detaljplan kan återtas och/eller vitesförläggas om inte byggherren påbörjar byggnation inom rimlig tid. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att bifalla första att-satsen 2. att avslå andra att-satsen 3. att anse tredje att-satsen besvarad 4. att bifalla fjärde att-satsen 9

10 Motion D5 Öka tillgången till kollektivhus i Stockholms stad Stockholms allmänna kvinnoklubb Södra Kvinnoklubben Inom Stockholm finns endast ett tjugotal kollektivhus. Dessa har olika karaktär och olika omfattning av kollektiva aktiviteter. Ett stort antal personer är intresserade av denna boendeform, om det fanns fler kollektivhus skulle antagligen antalet personer som känner till och är intresserade av kollektivhus vara ännu större. Informationen om kollektivboende är mycket bristfällig. I några kollektivhus ingår gemensamt deltagande i matlagning, städning och annan skötsel av huset. Denna form har rönt stort intresse då det främjar gemenskap och motverkar ensamhet. Dessa hus har tillkommit genom att intresserade personer kommit samman och tagit kontakter med bostadsbolag. Tillsammans med intresserat bolag har man sedan gemensamt kunnat komma fram till hur husen kan planeras för att möjliggöra den form av gemenskapsboende som man velat skapa. Några har även inriktat sig mot deltagare i högre åldrar, som ett led i att förbereda ett boende även efter pensioneringen. Andra har strävat mot ett mer miljövänligt boende. Kravet på deltagande skapar en god gemenskap, upplevs som utvecklande då man lär känna andra människor väl. De boende kan då också lättare hjälpa och stödja varandra, när detta kan behövas. I gemenskapen kan införas en del resurser som tv, datorer, dagstidningar, bibliotek, vävstol, strykjärn mm som gör boendet även mer ekonomiskt. Även den samverkande matlagningen inklusive matinköp blir också billigare. Intresset för kollektivhus beror på de många fördelar som kollektivhus har o Det skapar trygghet och säkerhet o Det uppskjuter behovet av äldreboende och hemtjänst. Detta är särskilt viktigt med tanke på det ökande antalet äldre o Det ger möjlighet för människor i olika åldrar att hjälpa varandra o Det ger en gemenskap och förminskar ensamheten i samhället o Det är en mötesplats för många människor i olika åldrar o Genom många arbetsgrupper och aktiviteter ger det möjlighet till många olika fritidssysselsättningar o Det är ekonomiskt att bo där eftersom man behöver mindre lägenhet tack vare de gemensamma utrymmena. Man behöver inte heller en egen TV, bibliotek eller symaskin osv. Kollektivhus kan utformas på olika sätt, t ex genom att inrikta sig mot olika åldersgrupper. Kollektivhus kan vara antingen hyresrätt eller bostadsrätt. Vi förordar att man skapar kollektivhus med olika utformning för att ge större valfrihet. Vi kräver att Stockholms arbetarkommun verkar för 1. att fler kollektivhus skapas inom Stockholms stad 2. att man skapar kollektivhus i de nya bostadsområden som planeras och byggs 3. att mer information produceras om kollektivhus Elisabet Martinsson m.fl. Motionen antagen som Stockholms allmänna kvinnoklubbs egen vid medlemsmöte 15 november 2012 Södra Kvinnoklubben har vid medlemsmöte den 29 november 2012 antagit motionen som sin egen. 10

11 Utlåtande D5 Motionärerna tar upp den angelägna frågan om fler kollektivhus. Styrelsen instämmer med motionären och förslagen ligger helt i linje med av representantskapet tidigare fattade beslut. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att bifalla motionen Motion D6 Engelskspråkiga skyltar i vår trafikmiljö Engelbrekts s-förening Stockholm är en fantastisk turiststad som lockar människor från många olika länder. Bland stadens innevånare märks också en stor andel med annat modersmål än svenska. Men skyltar och upplysningar i vår trafikmiljö är i princip enbart på svenska, vilket ofta vållar problem för dessa grupper. Det kan vara svårt att hitta i tunnelbanan, viktig trafikinformation når inte fram till icke svenskspråkiga, osv. I tunnelbanan har vi entré- och utgångsskyltar, markeringar för uppåt- och nedåtgående rulltrappor, information om förseningar, inställd trafik, korta tåg, etc. Inne i tågen har vi information om byte till annat tåg/pendeltåg/buss, varningar om avståndet mellan vagn och plattform, undvikande av olycksfall, osv. Vid busshållplatser finner vi anvisningar om biljettinköp, uppgifter om förseningar (på ljusskyltarna och digitala skyltar), förflyttningar av hållplatser när man öppnar en byggarbetsplats. Allt detta är viktig information till alla, inte enbart till svenskspråkiga. Det vore en lämplig och även serviceinriktad åtgärd att förse skyltar och information med engelskspråkiga översättningar. Det kan inte vara varken komplicerat eller särskilt kostbart att komplettera fasta skyltar med en engelsk text (kanske i något mindre bokstäver). Ännu enklare borde det vara att infoga engelsk text i ljusskyltarna, så att svensk och engelsk text visas omväxlande, eller i förekommande fall rullas efter varandra. En sådan förändring behövs i en stad som gör anspråk på att vara i världsklass. I andra stora europeiska städer ses en sådan språkservice till trafikanterna som självklar. Yrkande: 1. att Stockholms arbetarekommuns års årsmöte antar ovanstående motion 2. att arbetarekommunen verkar för att skyltar och information i vår trafikmiljö förses med engelskspråkiga översättningar Barbro Nilsson Motionen antagen som föreningens egen vid möte

12 Utlåtande D6 Motionären beskriver Stockholm som en stad som lockar många turister som varken pratar eller förstår det svenska språket. Hon föreslår att gator och torg förses med skyltar och information med engelskspråkiga översättningar för att hjälpa besökare orientera sig i vår trafikmiljö. Arbetarekommunens styrelse anser att Stockholm redan tagit hänsyn till denna fråga och utvecklat mycket material av turistiskt intresse på olika språk, inte bara engelska, utan också på ryska och tyska. Det går också att lyssna, titta eller köpa kartor genom webben. Man får en övergripande information om staden i Välkommen till Stockholm the Capital of Scandinavia. Man kan säga att turisten tas om hand innan han/hon kommer till Stockholm genom den omfattande information som finns på internet. Visitstockholm är Stockholms officiella besöksguide på nätet. Här hittar man allt som händer i Stockholm. Det går även att boka hotellrum och biljetter till aktuella evenemang på Är besökaren redan i landet så finns två viktiga informationsplatser, en på flygplatsen och en annan i staden: 1) Visitor Center, servicecenter på Stockholm Arlanda Airport med både flygplats- och turistinformation. Här kan också köpas biljetter till bland annat Arlanda Express och Flygbussarna, och inköp göras av Stockholmskortet. På Arlanda finns även information i ankomsthallen Terminal 5, e-post: Telefon ) Turistbyrån finns på Vasagatan 14, Här kan man växla pengar, ringa eller använda internet. Transportmedel för resa i Stockholm, med buss och tunnelbana, cykel eller båt: På SL:s webbplats finns all information om kollektivtrafiken i Stockholm, tidtabeller, biljetter och trafikinformation. Stockholm City Bikes erbjuder en annan möjlighet för dem som gillar cykel, med en omfattande information om cykelutlåning och cykelkartor. Det finns en direkt adress Cykelstationerna är öppna för utlåning dagligen mellan kl under perioden 1 april 31 oktober. Cyklar kan återlämnas i stationerna dygnet runt. Stockholm City Bikes är ett samarbete mellan Stockholms stad och Clear Channel. Skärgårdsbåtar. Waxholmsbolaget trafikerar Stockholms skärgård varenda dag året runt, från Arholma i norr till Landsort i söder. Waxholmsbolaget driver den kollektiva sjötrafiken, vilket innebär att båtar går i reguljär linjetrafik året runt. Strömma kanalbolaget arrangerar båtutflykter i skärgården med lunch eller middag ombord. De kan även arrangera båtcharter för speciella tillfällen som bröllop och födelsedagar. Broschyren Stockholmsguiden finns på nätet och är också nedladdningsbar och tillgänglig på fyra språk: svenska, engelska, ryska och tyska. Den innehåller flera ställen, i både inner- och ytterstaden, där informationstavlor för intresserade stockholmare och turister med texter på svenska och engelska återfinns. Dessa informativa skyltar kan hittas på kartorna, vilka är utskriftsbara och också ger en lista över platserna. Till sist vill vi nämna The Stockholm Card, som erbjuder massor med upplevelser till ett förmånligt pris, en möjlighet som vi som bor i denna fina stad också kan använda själva. Fri entré till 80 museer och attraktioner Fria resor med SL och Sjövägen Fri båt-sightseeing med Djurgården Runt (april dec) OBS! I mån av plats Fri cykelsightseeing med Stockholm Adventures (sommartid) 12

13 Bonuserbjudanden med rabatt på sightseeing med bussturerna Stockholm Panorama och Open Top Tours och båtturerna Båt till Drottningholm samt Båt till Sigtuna och Skokloster Guidebok Med hänsyn till ovan redovisade fakta anser vi att informationsbehovet på engelska språket är väl tillgodosett. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att anse motionen besvarad Motion D7 Miljölyft för västra Val alhal hallavägen, lavägen, program för stadsplanearbetet Engelbrekt s-förening Med Norra Länkens öppnande 2015 öppnas möjligheter till stora kvalitetsförbättringar och miljövinster för boende och verksamma i området kring västra Valhallavägen. Stadsbyggnadskontoret har också påbörjat ett programarbete med inriktning på nya bostäder, idrottshall, skolor, handel, och kontor i området Valhallavägen med kringytor mellan Roslagstull och Odengatan, ett idag hårt bullerstört och avgasdrabbat trafikstråk med mycket tung genomfartstrafik till och från Frihamnen, Värtan och Lidingö. För att nu ta tillvara alla möjligheter att förbättra livsmiljön i området föreslår jag följande: - Eftersträva en måttfull och varierad byggnation som sammanlänkar Valhallavägens norrsida och södersida och stärker det gröna stråket från Valhallavägens boulevarddel med övergång till Bellevue/ Brunnsviken och Albanoområdet/Liljansskogen - Eftersträva mesta möjliga parkeringslösningar i berg och under jord för att frigöra markyta - Beakta behovet av stärkt kommersiell service och dagligvaruhandel. Området är idag underförsörjt med detta vilket skapat onödig biltrafik. - Den omedelbara närheten till universitet och högskolor bör göra det lämpat för byggande av studentbostäder - Flytta bussterminalen för norrgående bussar från nuvarande läge vid Östra Station till det nu upprustade bussterminalområdet vid Danderyds sjukhus. Därigenom kan planområdet och programarbetet för Västra Valhallavägen utökas väsentligt för en mycket förbättrad stadsmiljö och för stora kvalitetsförbättringar för boende och verksamhet i området. - Också för resenärerna skulle en terminalflytt kunna ge viktiga kvalitetsförbättringar. Utbyggnad och fortsatt upprustning av terminalen i Danderyd skulle kunna ge de resande en både tryggare och mer tillgänglig service, information och kommersiell aktivitet än den som idag erbjuds vid Valhallavägen. Anslutningen till tunnelbanan blir oförändrat god. Jag föreslår Stockholms arbetarekommuns årsmöte besluta 1. att bifalla motionen 2. att uppdra åt de socialdemokratiska representanterna i kommun och landsting att i kommande planarbete för området Västra Valhallavägen verka i den riktning motionen angivit Lennart Björk Motionen antagen som föreningens egen vid möte

14 Utlåtande D7 Motionären tar upp ett antal angelägna frågor kring utvecklingen i av området kring västra Valhallavägen. Här pågår för närvarande programarbete och motionären vill att Stockholms arbetarekommun driver på för en rad riktningar inom ramen för det arbetet som pågår för området. Motionären vill bland annat se måttfull och varierad byggnation, stärkt kommersiell service och att bussterminalen flyttas till Danderyd. Motionären vill också se att studentbostäder premieras i byggnationen. Styrelsen delar i stora drag motionärens synpunkter. Det huvudsakliga innehållet i det programarbete som idag pågår för Valhallavägen stämmer väl överens med de inriktningar motionären beskriver i sin motion. Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm har angett att området ska utredas för bostäder, idrottshall, skola/förskola, handel, kontor och service. Den nya bebyggelsen ska, enligt stadsbyggnadsnämnden vara varierad och strukturen ska innehålla gröna platser och gröna samband. Gatornas roll som attraktiva platser för möten och förflyttningar ska förstärkas genom att förbättra gångvänligheten. Arbetarekommunens styrelse delar de flesta av de krav som framförs i motionen och ser många likheter mellan de krav motionären anför och de krav som framförts av Socialdemokraterna i Stockholms stadsbyggnadsnämnd. Programområdets särskilda läge, i närhet till flera av Stockholmsområdets viktiga och växande akademiska delar (Albano, Frescati, KTH, Hagastaden), gör också att programmet kan komma att spela en viktig roll för hela Stockholmsregionen som kunskapscentra. I detta avseende ser arbetarekommunens styrelse, precis som motionären, att staden kan göra mer. Vi delar motionärens krav på fler studentbostäder. Vi ser att student- och forskarbostäder ska premieras i byggnationen. Vi ser också en möjlighet att inom ramen för programområdet skapa andra akademiska miljöer, exempelvis mötesplatser för forskare och näringsliv. Stockholms innerstad lider idag stor brist på hyresrätter. Mot den bakgrunden menar vi att samtliga lägenheter i förslaget bör vara studentbostäder, forskarbostäder och hyresrätter. I övrigt delar vi de intentioner som finns i motionen såväl som i programarbetet för Västra Valhallavägen, förbättrad stadsmiljö, kommers och service samt en fullstor idrottshall. Vi delar motionärens idé om minskad biltrafik längst Valhallavägen och ser därför positivt på stadens planer för utökade cykelmöjligheter samt dubbla bussfiler på Valhallavägen i framtiden. Genom att låta kollektivtrafik, cykeltrafik och gångtrafik ta mer yta på bekostnad av biltrafiken skapas förutsättningar för ett modernare och grönare resandemönster. Precis som motionären ser vi att utbudet av service och handel måste öka i området för att minska bilberoendet hos de boende. Vi instämmer dock inte med motionären när det gäller kravet på att bussterminalen ska flyttas till Danderyd. Vi ser att morgondagens Stockholm måste bli allt mer kollektivtrafikburet. Kollektivtrafiken ska öka sina reseandelar på bekostnad av biltrafiken. Det kommer i en sådan morgondag behövas bussterminaler också i Stockholm och i Stockholms innerstad. Vi ser det därför inte som aktuellt att flytta bussterminalen. Därtill kommer kravet på måttfull bebyggelse. Stockholm stad växer. Behovet av nya bostäder är stort och nybyggnadstakten är ungefär hälften av vad den borde vara för att säkra bostadsbehovet. Enligt hyresgästföreningen saknar drygt hälften av Stockholms unga vuxna (under 27) egen bostad. Att öka takten i byggandet är en av huvuduppgifterna för Stockholms politiker de kommande åren. Vi är eniga med motionären om att bebyggelsen längst Valhallavägen ska vara varierad, vacker och hålla hög kvalitet, 14

15 men vi ser inte att vi kan låsa oss vid att den ska vara måttfull. Behovet av nya bostäder är stort och finns möjligheter att inom ramen för programarbetet för Valhallavägen rymma ännu fler bostäder ser vi positivt på det. Det kan komma att innebära en mindre måttfull bebyggelse. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att avslå motionen Motion D8 Förbättra miljön och skapa utrymme för mer bostäder utefter väg 73 (Nynäsvägen). Farsta S-förening Nynäsvägen skär som ett sår genom de sydöstra förorterna. De bostadsområden som ligger i området är mycket störda av trafikbuller. Vägen är ett hinder och stör framkomligheten och rörligheten för både människor och djur. Vi behöver naturligtvis ha en trafikled som kan ta emot den trafik som ska mellan Stockholms innerstad, de sydöstra förorterna och de kommuner som ligger utefter vägen mot Nynäshamn. Det är dock inte nödvändigt att den ska göra så stort intrång i vår miljö och inte heller att den ska vara en så svår källa till miljöstörningar. Med en överdäckning av Nynäsvägen skulle vi frigöra mycket stora markområden för bostadsbebyggelse. Området mellan Gullmarsplan och Farsta Strand skulle bli ett mycket mer attraktivt område. Rörligheten i stadsdelarna och mellan stadsdelarna skulle förenklas mycket och vi skulle kunna få ett rikare uteliv och självklarare samband mellan våra olika bostadsområden. Staden växer oerhört snabbt. Vi kan inte bara vänta på att kranskommunerna ska ta sitt ansvar och släppa till mark för bostadsbyggande. Inte heller kan vi fortsätta att bygga enligt frimärksmodellen där varje liten ledig markplätt blir plats för ett nytt hus. Den nuvarande stadsplaneringen leder endast till att förfula våra förorter och förvandla de till tättbebyggda innerstadsmiljöer. Vi vill värna förortens speciella karaktär och då behöver vi tänka i nya banor. Våra stora trafikleder är riktiga marktjuvar och samtidigt en glömd resurs som bara väntar på att vi ska se dem. Vi yrkar: 1. att arbetarkommunen verkar för en överdäckning av väg 73 (Nynäsvägen) så att man frigör mark för bostadsbyggande och för att skapa en bättre miljö för de boende i sydöstra förorterna. 2. att arbetarkommunen ser över möjligheterna att skapa boendemiljöer med hjälp av överdäckning även av andra trafikleder i kommunen. Motionen antagen vid Farsta Socialdemokratiska förenings medlemsmöte

16 Utlåtande D8 Motionärerna tar upp en angelägen stadsbyggnads- och miljöfråga. Nynäsvägen medför buller och avgasproblem för de närliggande bostadsområdena. Den - och andra trafikleder - bidrar till att separera bostadsområden och bebyggelse från varandra. Bostadsområdena bildar öar mellan trafikleder och isoleras från varandra. Det försvårar för offentlig och kommersiell service. Områdena får problem att utvecklas. En överdäckning av Nynäsvägen skulle innebära många fördelar för området och för Stockholm. I bästa fall också ett betydande tillskott av bostäder. En överdäckning av Nynäsvägen har funnits med i olika framtidsvisioner för Stockholms stad. Överdäckningsprojekt medför ofta betydande kostnader. Eventuella bostäder skulle därmed bli dyra och inte tillgängliga för merparten av de bostadssökande. Arbetarekommuns styrelse menar dock att en överdäckning av Nynäsvägen skulle kunna innebära en förnyelse av stadsplaneringen i Stockholm. Den socialdemokratiska stadsfullmäktigegruppen bör aktualisera frågan om en överdäckning av Nynäsvägen och andra trafikleder. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att anse motionen besvarad Motion D9 Fri SL-taxi vid stopp i kollektivtrafiken Husby s-förening Idag har SL en resegaranti där resenären kan använda taxi vid längre stopp i kollektivtrafiken. Det är bra att unga kan få hjälp att ta sig hem vid stopp i trafiken speciellt nattetid. Eftersom resegarantin betalas ut retroaktivt måste resenären ha pengar för att betala ersättningsresan på plats. Många unga har inte möjlighet att betala en dyr taxiresa och kan då bli lämnad ensam mitt i natten när en buss eller tåg blir inställd. De flesta resenärer har tillgång till en telefon och kan kontakta SL kundtjänst som då ska ha skyldighet att hitta en alternativ resväg eller skicka ut en förbetald taxi till resenären för ökad personsäkerhet i kollektivtrafiken. Härmed föreslås årsmötet besluta 1. att SL i Stockholm ska skicka ut förbetald taxi till resenärer vid stopp i lokaltrafiken Lars Larsson Motionen är antagen i Husby socialdemokratiska föreningens medlemsmöte den 29 november

17 Utlåtande D9 Precis som motionären skriver så kan barn och unga sällan nyttja SL:s resegaranti. Garantin bygger på att man själv kan ligga ute med pengar för taxi om man riskerar att bli mer än 20 minuter sen på grund av störningar och förseningar. Den Socialdemokratiska landstingsgruppen driver sedan flera år att vi vill införa att SL-personal ska kunna dela ut en taxivoucher till barn och unga som strandat i SL-trafiken så de säkert kommer hem eller fram till skola eller aktiviteter. Givetvis ska barn också få hjälp att ringa sina föräldrar eller annan närstående i en sådan situation. Att denna service skulle omfatta alla resenärsgrupper är inte realistiskt och skulle tvärtom kunna medföra att barn och unga inte prioriterades. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att anse motionen besvarad Motion D10 Anpassa kollektivtrafikens utrymme i överensstämmande med Stockholmarnas BMI-mått och ökad användning av större barn- och shoppingvagnar Afrikanska s-föreningen Kollektivtrafikens utrymme och komfort för passagerarna har inte ökat nämnvärt under sista åren. Bussar, vagnar har blivit längre men innermiljön och komfort har knappast följ den ökning av passagerarnas BMI (Body Mass Index) och det enorma ökning av utrymmeskrav som användande av barnvagnar och shoppingvagnar utgör. Med anledning av ovanför anfört yrkar vi: 1. att årsmötet ger landstingsgruppen i uppdrag att initiera en studie om trafikanternas ökade krav om utrymme och komfort i syfte att ta fram lämpliga åtgärder för att förbättra situationen. Stockholm den 4 november 2012 Nava Darlsson Milly Motionen behandlad och antagen av Afrikanska Socialdemokratiska föreningen vid mötet den 28 november

18 Utlåtande D10 Styrelsen delar motionärens bild av att SL-fordonen bör anpassas till dagens krav. Det ska gå att resa med barnvagn, matkassar och rullator och det ska gå att resa hem från stormarknaden med sina inköp. Samtidigt är trängseln i rusningstid stor på många håll i trafiken och möjligheterna att sätta in fler fordon är begränsade. SL bör därför studera hur flexibla inredningslösningar med fällbara säten och bord på bussarna kan bidra till ökad kapacitet utan att det ger avkall på komforten. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att anse motionen besvarad Motion D11 Bygg den nya tunnelbanelinjen till Nacka via Södermalm Gamla Stans S-förening Högalid-Hornstull S-förening Katarina S-förening Katarina Västra S-förening Maria-Södra stations S-förening Hammarby Norra S-förening Reimersholme S-förening Sofia S-förening SSU Front Tanto-Zinken S-förening Tunnelbanan är en effektiv form av kollektivtrafik som uppskattas av befolkningen i Stockholm. Stockholms och kranskommunernas snabba befolkningsökning gör behovet av ny kapacitet i kollektivtrafiken nödvändig. Utan tunnelbaneutbyggnad innebär befolkningsökningen ett snabbt växande antal bilresor, med ökad trängsel och klimatpåverkan som negativa konsekvenser. Regeringen och alliansen i Stockholms stad och län har efter lång tid nu anslutit sig till den socialdemokratiska analysen att ny tunnelbana mellan Stockholm och Nacka är angeläget. Hur denna tunnelbanesträckning bör se ut är emellertid inte avgjort. Det är viktigt att S i Stockholm tar ställning för framtidens kollektivtrafikutbyggnad och inte låter borgerligheten ta initiativet i denna centrala framtidsfråga. Regeringen förordar en kombinerad väg- och tunnelbanetunnel under Saltsjön från Djurgården till Kvarnholmen i Nacka. Denna sträckning följer den så kallade Österledens planerade dragning. Det vore fel att helt utgå från ett rent biltrafik- perspektiv när tunnelbanan ska projekteras. Tunnelbana bör främst byggas där det finns människor som vill och kan nyttja den. 18

19 S på Södermalm gick till val på kravet att bygga ut tunnelbanan från Stockholm via Södermalm mot Nacka. I valrörelsen mötte vi väljarna med kampanjmaterial från S i stadshuset och landstingshuset med krav på en Nacka-linje via Södermalm. Vi vill nu stå upp för den politik vi drev i valrörelsen. Vi menar att ny tunnelbana bör dras så att östra Södermalm får en eller flera tunnelbanestationer på den nya linjen. Östra Södermalm saknar i dag spårbunden kollektivtrafik. Samtidigt är området tätbebyggt, vilket innebär att nödvändigt befolkningsunderlag för tunnelbana finns. Östra Söder är ett populärt område med ett stort utbud av restauranger, shopping och parker som genom en tunnelbaneutbyggnad skulle kunna göras tillgängligt för fler stockholmare och nackabor. Från Södermalm kan tunnelbanan fortsätta mot Hammarby sjöstad eller Kvarnholmen i Nacka, två områden som nu snabbt exploateras och får fler invånare. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi Stockholms arbetarekommuns årsmöte besluta 1. att en ny tunnelbanelinje mot Nacka dras via Södermalm Motionen antagen av: Gamla Stans S-förening Högalid-Hornstull S-förening Katarina S-förening Katarina Västra S-förening Maria-Södra stations S-förening Hammarby Norra S-förening Reimersholme S-förening Sofia S-förening SSU Front Tanto-Zinken S-förening Utlåtande D11 Vi socialdemokrater har länge varit tydliga tunnelbanan måste byggas ut. Beskedet från de borgerliga partierna om att öppna upp för en förstudie för tunnelbana till Nacka betyder förhoppningsvis att Moderaterna överger sitt hårdnackade motstånd mot utbyggd tunnelbana. Det är mycket välkommet. Många svåra frågor kvarstår ännu. Den förstudie som nu ska tas fram måste därför snarast kompletteras med besked om önskad tidsplan och finansiering. Det är viktigt att förstudien inte på förhand är låst till exakta sträckningar och stationer utan att förstudien istället ges förutsättningar att studera alla relevanta alternativ. Vi har kritiserat Moderaterna för att gå händelserna i förväg och peka ut en kombinerad tunnel under Saltsjön för tunnelbana och vägtrafik som den önskvärda dragningen. Vi värnar om skattebetalarnas pengar och val av exakt dragning borde därför avgöras av vilken dragning som ger störst samhällsnytta. Genom att kunna jämföra flera olika alternativ vad avser kostnader och tidsvinster i byggnation möjliggörs ett väl underbyggt framtida beslut om exakt dragning. 19

20 Med största sannolikhet kommer en dragning via östra Södermalm och Hammarby sjöstad att få ett långt större resenärsunderlag och därmed högre samhällsnytta än andra utpekade dragningar. Det är ändå principiellt viktigt att studera alla dragningar förutsättningslöst. Det ska dock inte finnas någon tveksamhet om att Socialdemokraterna kommer att stå upp för den lösning som är bäst för kollektivtrafiken. En sämre resenärsnytta kan aldrig vägas upp av att man samtidigt kan få till stånd en investering i vägtrafik. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att anse motionen besvarad 20

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Överdäckning av Förbifarten

Överdäckning av Förbifarten Kista 24-11-2009 Motion till Stockholms Arbetarekommuns årsmöte 2010: Motioner C01 C05 Överdäckning av Förbifarten Socialdemokraterna i Stockholm är för byggandet av Förbifart Stockholm. Denna motion handlar

Läs mer

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Identitet 2013-01-11 TN 1210-0201 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NI Yttrande över motion 2012:21 om försök

Läs mer

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm Stockholms läns Bussbranschförening 2015-05-28 Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm - Redovisning av problem och angelägna förbättringar i väginfrastrukturen Publikation gjord

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet 2012-06-25 LJ2012/49 Avsändare Landstingsstyrelsen Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Inledning Genom en motion föreslår Inga Jonasson (V) att Länstrafiken ges

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

Danderyd och miljön 2015-2018

Danderyd och miljön 2015-2018 Naturskyddsföreningens Valenkät 2014 Parti: Moderaterna i Danderyd Kontaktperson: Olle Reichenberg, kommunalråd, tel 08-568 910 10, olle.reichenberg@moderat.se Danderyd och miljön 2015-2018 Danderyds kommun

Läs mer

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Tunnelbanan i Stockholm byggs ut och behovet av uppställnings- och underhållsplatser, så kallade depåer, ökar i takt med att antalet tåg

Läs mer

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015.

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. TJÄNSTESKRIVELSE 1 [8] Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. Förslag till beslut föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att som

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholm Uttag 2012-03-21 3 webb artiklar. Nyhetsklipp

Socialdemokraterna i Stockholm Uttag 2012-03-21 3 webb artiklar. Nyhetsklipp Socialdemokraterna i Uttag 2012-03-21 3 webb artiklar Nyhetsklipp Kritiken mot bussterminalen fäller nya Slussen Svenska Dagbladet 2012-03-18 22:14 2 Kommunen ska rädda bollhallen Länstidningen Södertälje

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet ÄRENDE 8 2012-09-14 Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Inga Jonasson,

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Bygg Växjös framtid. Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist

Bygg Växjös framtid. Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist Motion 1 Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist Bygg Växjös framtid Många står idag i kö för bostad i Växjö och inte minst ungdomar lider av detta. Det leder till att unga vuxna tvingas bo kvar

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder 243 studentlägenheter. Investeringsutgift 440 mnkr. Inflyttning slutet av 2016. Fd. S:t Görans Gymnasium. Blåklassad byggnad. Unika arkitektoniska kvaliteter.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus. Stockholm 2010-05-27

VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus. Stockholm 2010-05-27 Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus Stockholm 2010-05-27 VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet.

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Tekniska nämnden 2009 10 22 117 338 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 10 08 195 473 Dnr 2009/501.008 Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Ärendebeskrivning Bo Wennström m fl anför

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B Faktakällor: Stockholm stads information på www.stockholm.se/slussen för plan A och plan B s information på www.slussenplanb.nu från november 2014. Riksintresse

Läs mer

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2008-12-03 pm STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN Bakgrund På bara några månader har världsekonomin gått in i en markant lågkonjunktur. Hittills har

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad

MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad Bilaga 1 1/5 MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad I nedanstående tabeller kommer vi boende i Solna stad att beskriva hur framtida byggprojekt i

Läs mer

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter).

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter). Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2014-02-24 Handläggare Mattias Olsson Telefon 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning inom fastigheten

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS Agitationsklubben i Stockholm 22 16 38 1 Akademikersossarna 23

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i RUFS 2010, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, är att vi ska bli

Läs mer

Yttrande över Tyck till om framtidens SLtrafik

Yttrande över Tyck till om framtidens SLtrafik NACKA MILJÖVÅRDSRÅD Nacka 1997-03-14 Samråd kollektivtrafik Nacka kommun Granitvägen 15 131 81 NACKA Yttrande över Tyck till om framtidens SLtrafik i Nacka kommun Dagens trafik är vår största miljöbov.

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ärendebeteckning 2014-04-08 KS 2013/0658 Kommunfullmäktige Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande

Läs mer

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb 2010-09-02 V i satsar på y tterstaden Vi lovar 6 000 nya jobb Satsningen möjliggör ett tillskott på 70 miljoner

Läs mer

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 1 Säker och estetisk utformning av spårvägssystem Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 2 Lars H Ericsson Säkerhetsdirektör Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (också känt

Läs mer

Förslag till Dagordning för Stockholms arbetarekommuns representantskapsmöte torsdagen den 19 september 2013 kl. 18.00 i ABF-huset

Förslag till Dagordning för Stockholms arbetarekommuns representantskapsmöte torsdagen den 19 september 2013 kl. 18.00 i ABF-huset Stockholm Förslag till Dagordning för Stockholms arbetarekommuns representantskapsmöte torsdagen den 19 september 2013 kl. 18.00 i ABF-huset 1) Mötets öppnande 2) Dagordningens fastställande 3) Val av

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 31 januari 2011 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Paviljongen i Limhamn Ombud: Jur.kand. Elisabeth Dahlgren Dahlgren Fastighetsjuridik Östra

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

RIKTLINJER Reklam och Evenemang i SL-trafiken

RIKTLINJER Reklam och Evenemang i SL-trafiken Datum 2014-02-05 Identitet RIKTLINJER Reklam och Evenemang i SL-trafiken Detta dokument beskriver rutinerna mellan SL och reklamentreprenören samt trafikentreprenören avseende reklam-/marknadsaktiviteter.

Läs mer

Unga tankar om framtidens resor

Unga tankar om framtidens resor 2011-03-24 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret Så

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Final i UEFA Women s Champions League 2014 Estádio do Restelo, Lissabon

Final i UEFA Women s Champions League 2014 Estádio do Restelo, Lissabon Final i UEFA Women s Champions League 2014 Estádio do Restelo, Lissabon Tillgänglighetsinformation för supportrar med funktionsnedsättning Med stöd av Centrumet för tillgång till fotboll i Europa www.cafefootball.eu

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Flygplatsens framtid riskeras... 2 1. Kritiken från TNT... 2 2. Flygplatsens nedprioritering... 2 3. Översiktsplan utan utveckling för flygplatsen...

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2013-09-23, punkt 14 Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Miljöpartiet

Läs mer

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Stockholm behöver din hjälp! Stockholm är hett. Stockholm är navet i Östersjöområdet och Nordens huvudstad. Stockholm växer. Under de

Läs mer

Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM

Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM Kort om Riksbyggen Bygger fastigheter med bostadsrätt Skapar bostadsrättsföreningar Förvaltar fastigheterna åt bostadsrättsföreningarna Antal anställda ca 2

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 1 Det goda boendet Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 Inledning För Socialdemokraterna är rätten till en egen bostad en social rättighet. Alla människor, och inte bara

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Komplettering: Östligare sträckning av avgreningen till Grön linje

Komplettering: Östligare sträckning av avgreningen till Grön linje 1(21) Handläggare Stefan Persson 08-686 1688 Stefan.persson@sll.se Komplettering: Östligare sträckning av avgreningen till Grön linje På uppdrag av regeringens förhandlingspersoner kompletteras här underhandsrapporten

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Skärgårdens Trafikantförenings förslag till utökad. PENDELBÅTSTRAFIK i STOCKHOLMS INRE FARVATTEN

Skärgårdens Trafikantförenings förslag till utökad. PENDELBÅTSTRAFIK i STOCKHOLMS INRE FARVATTEN Skärgårdens Trafikantförenings förslag till utökad PENDELBÅTSTRAFIK i STOCKHOLMS INRE FARVATTEN ETT KOLLEKTIVTRAFIKPROJEKT I SAMVERKAN MELLAN OFFENTLIGA INTRESSENTER! Stockholms läns landsting Stockholms

Läs mer

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sollentunapartiet att kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige besluta

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sollentunapartiet att kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige besluta KS 12/3»14 från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet Kommunstyrelsen måndagen den 12 mars 2014 Ärende 13 - Svar på motion av Anna Myrhed (C) om utreda en överdäckning av E4:an genom Sollentuna Med hänvisning

Läs mer

STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA

STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA Göteborgs Stads arbete med tillgänglighet Göteborg är Sveriges andra största stad och grundades 1621. Göteborg har Nordens största hamn och en fantastisk skärgård men är även

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer