Grafisk manual för Sveriges riksdag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk manual för Sveriges riksdag"

Transkript

1 Grafisk manual för Sveriges riksdag

2 2 Grafisk manual för Sveriges riksdag Inledning Innehåll Inledning... 3 En tydlig avsändare...4 Tillgänglighet...5 Grundelement... 7 Riksdagens logotyp...8 Färg...14 Typsnitt...16 Grafiskt element...18 Bilder...20 Kontorsdokument...23 Trycksaker...25 Format och papper...26 Layout...28 Typografi...36 Lättläst...38 Övrigt material...39 Annonser...40 Utställningar och evenemang...42 Skyltar...43 Profilartiklar...44 Arbetskläder...45 Inre miljö...46 Digital publicering...47

3 Inledning Grafisk manual för Sveriges riksdag 3 Inledning Riksdagens grafiska profil ska signalera trovärdighet, stabilitet och integritet. I den här grafiska manualen presenteras profilen och hur den ska tillämpas på trycksaker, webb, presentationer och allt annat visuellt material. Om den används konsekvent utstrålar det enhetlighet och leder till igenkänning riksdagen blir tydlig som avsändare. Anders Forsberg Riksdagsdirektör

4 4 Grafisk manual för Sveriges riksdag Inledning En tydlig avsändare Vad är en grafisk profil? En grafisk profil är de riktlinjer som beskriver hur all visuell information ska presenteras. Varför har riksdagen en grafisk profil? Om man är konsekvent i den grafiska kommunikationen så leder det till igenkännande hos mottagaren. Syftet med riksdagens grafiska profil är att göra riksdagen tydlig som avsändare. Med en tydlig grafisk profil finns också förutsättningar för ett konsekvent och enhetligt utseende på allt från brevpapper och broschyrer till utställningar och webbsidor. Det förmedlar stabilitet och trovärdighet. Hur ska den grafiska manualen användas? I den grafiska manualen sammanfattas den grafiska profilens delar. Manualen är ett hjälpmedel vid produktion av grafiskt material som har riksdagen som avsändare. Den visar hur information från riksdagen kan nå fram till mottagarna på ett effektivt och tillgängligt sätt. Manualen ska användas vid all produktion av material med riksdagen som avsändare. Kontakt Har du frågor om den grafiska manualen och hur den ska användas, är du välkommen att vända dig till formgivarna på informationsenheten. tfn: (vxl) e-post:

5 Inledning Grafisk manual för Sveriges riksdag 5 Tillgänglighet Riksdagsförvaltningen har en policy för tillgänglighet. Det innebär att förvaltningen ska sträva efter att utforma och bedriva sin verksamhet så att den är tillgänglig för alla. Så långt som möjligt ska Handisams, Myndigheten för handikappolitisk samordning, riktlinjer för tillgänglighet följas. Policyn innebär också att förvaltningen ska arbeta för att både den interna och den externa informationen ska vara tillgänglig för alla. Detta gäller även för den grafiska profilen, som har tillgänglighetstestats. I kapitlet om trycksaker finns särskilda riktlinjer för produkter på lättläst svenska.

6 6 Grafisk manual för Sveriges riksdag Grundelement

7 Grundelement Grafisk manual för Sveriges riksdag 7 Grundelement Här presenteras de grundläggande elementen i riksdagens grafiska profil: logotyp, typsnitt, färger, grafiskt element och bilder. Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor FLYGANDE BäCKASINER SöKA HWILA På MJUKA TUVOR Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor

8 8 Grafisk manual för Sveriges riksdag Grundelement Riksdagens logotyp Logotypen visar tydligt att det är Sveriges riksdag som är avsändare. Därför är det mycket viktigt med en kon sekvent användning av logotypen. Riksdagens logotyp togs fram 1995 av Karl-Erik Lindgren. Den består av ordbilden Sveriges riksdag samt de tre kronorna som är Sveriges heraldiska nationalsymbol. Logotypens färger är blått för symbolen och svart för ordbilden. Logotypen finns också som svart eller vit (negativ). Logotypen ska alltid visas i sin helhet med både ordbild och kronor. Förhållandet mellan dem får inte ändras. Om logotypen placeras ovanpå ett mönster eller en bild måste kontras ten vara så hög att logotypen fortfarande tydligt framgår för mottagaren. Ordbilden svart och kronorna blå CMYK (100 % cyan, 70 % magenta, 40 % gul) PMS 541U PMS 534C RGB ( ) Ordbilden och kronorna svarta Ordbilden och kronorna vita mot mörk bakgrund

9 Grundelement Grafisk manual för Sveriges riksdag 9 Logotypens storlek Storleken på logotypen mäts från kant till kant. Den minsta storlek logotypen kan ha är 17 mm. Proportionerna mellan kronorna och ordbilden får aldrig ändras. Logotypens storlek på de vanligaste pappersformaten 30 mm A6 35 mm A5, nedskuret A5 och S5 40 mm A4 och nedskuret A4 50 mm A3

10 10 Grafisk manual för Sveriges riksdag Grundelement Felaktig användning av logotypen Använd inte den gamla rikdagslogotypen med felaktig blå färg SVERIGES RIKSDAG Ändra inte typsnitt på ordbilden Ändra inte färg på symbolen eller ordbilden Förvräng inte logotypen Ändra inte förhållandet/proportionerna mellan symbol och ordbild Rotera inte logotypen Undantag Symbolen med de tre kronorna kan i undantagsfall användas utan ordbilden, oftast i konstföremål och arkitektur där även sigillet förekommer (kronor på vågmönster). I vissa fall kan särskild avsändare inom riksdagen markeras med en undertext mellan två streck. Detta ska dock alltid stämmas av med riksdagens formgivare. Samma variant används också i de fall en engelsk version behövs.

11 Grundelement Grafisk manual för Sveriges riksdag 11 Logotypens placering Logotypen ska placeras i övre högra hörnet och på flersidiga trycksaker även centrerad på baksidan av omslaget. (Se vidare under avsnittet Layout, fasta placeringar.) Placeringen av logotypen ska alltid ta hänsyn till riktlinjerna för frizonen (se nästa sida). Kammarkansliet Tfn: Adress: Sveriges Riksdag Stockholm

12 12 Grafisk manual för Sveriges riksdag Grundelement Frizon Det tomrum som alltid ska finnas mellan logotypen och bilder eller texter kallas för frizon. Frizonen ska säkerställa att ingenting stör logotypen eller uppfattas som en del av logotypen. Logotypens frizon ska vara höjden på bokstaven R i ordbilden. Frizonen bildas genom att man ritar en rektangel som exakt rymmer hela logotypen och sedan lägger till frizonen utanför den rektangeln.

13 Grundelement Grafisk manual för Sveriges riksdag 13 Logotypen i kombination med andra logotyper När Sveriges riksdags logotyp ska användas tillsammans med andra logotyper ska frizonen avgöra hur de placeras i förhållande till varandra. Det är viktigt att säkerställa att logotyperna inte stör varandra eller kan sammanblandas. I den övre vita modulen får endast riksdagens logotyp finnas. 7 mm Mellanrummet mellan två logotyper utgörs av riksdagslogotypens frizon plus den andra logotypens frizon, i Regeringskansliets fall 7 mm.

14 14 Grafisk manual för Sveriges riksdag Grundelement Färg En särskild färgpalett har tagits fram för riksdagen vilket skapar enhetlighet i kommunikationen. Den riksdagsblå färgen är riksdagens profilfärg (kronornas färg i logotypen). Ytterligare åtta komplementfärger skapar en harmonisk palett. Färgpaletten är inspirerad av riksdagstryckets klotband, men också av atmosfären och inredningen i Riksdagshuset. Namn C M Y K Pantone Pantone obestruket bestruket RD-riksdagsblå U 534C RD-hallon U 193C RD-paprika U 180C RD-mandarin U 144C RD-aprikos U 142C RD-kakao U 7505C RD-mossa U 5753C RD-lime U 398C RD-himmel U 2717C

15 Grundelement Grafisk manual för Sveriges riksdag 15 Färgtoner Färgerna i färgpaletten kan också användas i toner. Tänk på att papperskvalitet, trycksätt och färgskrivare återger färgerna på olika sätt. 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % RD-riksdagsblå RD-hallon RD-paprika RD-mandarin RD-aprikos RD-kakao RD-mossa RD-lime RD-himmel

16 16 Grafisk manual för Sveriges riksdag Grundelement Typsnitt I riksdagens grafiska profil ingår två typsnitt för trycksaker: Gill Sans Pro for Riksdagen (Gill Sans) och Minion Pro (Minion). Bägge två är Open Type-typsnitt. Dessa typsnitt har hög läsbarhet i både tryckt och digital form och ger en tydlig karaktär åt riksdagens material. Gill Sans är ett lättläst typsnitt som lämpar sig väl för rubriker, mellan rubriker och kortare texter. Minion är ett lättläst typsnitt som även fungerar i små punktstorlekar och i digital användning, t.ex. vid läsning på skärm. Gill Sans Pro for Riksdagen Light Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Light italic Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Medium Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Medium italic Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Bold Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Bold italic Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Minion Pro Regular Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Italic Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Bold Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Bold italic Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor kapitäler flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Semibold Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor

17 Grundelement Grafisk manual för Sveriges riksdag 17 Gill Sans Rubriker, bildtexter och andra kortare texter. Torsdag den 1 oktober kl 8.00 Vill Du ha kaffe/te och ostsmörgås? Anmäl till Anders Lidman senast 30/9, kl 12 (e-post) Arrangörer Riksdagsbiblioteket & PAKS FRUKOSTMÖTE I RIKSDAGSBIBLIOTEKET PAKS och Riksdags biblioteket inbjuder till höstens första frukostmöte Stefan Einhorn professor, läkare och författare berättar om sin senaste bok,vägar till visdom. Om hur du själv kan växa i visdom och ha nytta av det i livets alla aspekter. Förord Riksdagsåret 2008/09 präglades på många sätt av planering för ordförandeskapet i Europeiska unionen, ett ordförandeskap som vi är mitt uppe i när denna årsbok kommer ut. Både ledamöter och anställda har på olika sätt deltagit i förberedelserna. De första aktiviteterna har också genomförts under det gångna riksdagsåret. I rollen som ordförandeland har riksdagen tagit emot två talmän från Europaparlamentet: den avgående talmannen Hans-Gert Pöttering och den nytillträdde talmannen Jerzy Buzek. Båda betonade vid sina besök vikten av utvidgat samarbete mellan de nationella parlamenten och Europaparlamentet. Gruppledarna i Europaparlamentet var också med vid första besöket. Ordförandeskapet har också bidragit till att Sveriges riksdag har tagit emot betydligt fler utländska besök än normalt, med en topp under första halvåret Även i kammarens och utskottens arbete har de EUrelaterade frågorna fått allt större utrymme. Ett viktigt avgörande fälldes den 20 november Efter en lång och intensiv debatt beslöt kammaren med mer än fem sjättedelars majoritet röstsiffrorna 243 mot 39 att godkänna Lissabonfördraget. Riksdagen har också på flera sätt uppmärksammat att det i år är 200 år sedan Sverige fick en ny regeringsform. I denna infördes två nya instrument för kontroll och granskning, konstitutionsutskottet och Justitieombudsmannen. Två viktiga funktioner vars betydelse med tiden har blivit allt större års händelser innebar också att Sverige och Finland gick skilda vägar efter mer än 600 års riksgemenskap. Vid märkesårsinvigningen i kammaren deltog såväl kungaparet som Finlands president Tarja Halonen. Klimat- och miljöfrågorna står högt på den politiska dagordningen, även i riksdagens inre arbete. I maj blev riksdagsförvaltningen miljöcertifierad, beviset på att ett omsorgsfullt miljöarbete gett resultat. Riksdagen är Sveriges centrala arena för politiska möten och debatt. Under en sommarvecka riktas dock det politiska intresset mot Visby och Almedalen. I år var riksdagen för första gången på plats som arrangör, med ett samtal om jämställdhet och möjligheten att kombinera en ledande politisk roll med att vara förälder. Inget riksdagsår utan ombyggnader i någon av riksdagens fastigheter. Riksdagsåret 2008/09 inleddes med slutförande av ombyggnaden av entrén Riksgatan 1, som fått höjd säkerhet och handikappanpassning. Året avslutades med ombyggnad av salen innanför entrén, Bankhallen, som fått bättre akustik och en liten scen, lämplig för de många stora och små träffar som hålls där. Det var ytterligare ett litet steg på vägen mot att stärka riksdagens centrala roll som mötesplats. Per Westerberg Riksdagens talman F oto : M e l k e r Da h l s t r a n D Minion Huvudsakligen för brödtext.

18 18 Grafisk manual för Sveriges riksdag Grundelement Grafiskt element Ett grafiskt element är en form som kan användas kreativt som ett komplement till logotypen för att bidra till enhetlighet och igenkänning mellan olika produkter. Riksdagens grafiska element har kammarens form och voteringstavlan som förebild. Felaktig användning av det grafiska elementet. Elementet ska inte vridas så att den innersta bågen vänds uppåt.

19 Grundelement Grafisk manual för Sveriges riksdag 19 Riksdagen en kort vägledning Grafisk manual för Sveriges riksdag Riksdagens interna telefonkatalog Oktober 2009 Det grafiska elementet kan användas i olika storlekar, beskäras, fyllas med färger och bilder eller vara transparent.

20 20 Grafisk manual för Sveriges riksdag Grundelement Bilder Fotografier och övriga illustrationer ska, då så är möjligt, hämtas från utskottens politikområden. Riksdagen är hela Sveriges riksdag. Bilderna bör därför visa hela landets representation i riksdagen både i fråga om geografi, etnicitet och kön. Ett mångfaldsperspektiv ska vara vägledande. Stämningsfyllda profilbilder kan också användas som komplement till rena verksamhetsbilder. Om text placeras på en bild måste hänsyn tas till läsbarheten. Den aktuella delen av bilden måste ha en enhetlig färg och kontrasten mellan text och bild måste vara god. Bildbehandling För att öka enhetligheten mellan olika bilder i synnerhet på omslag ska bilderna i första hand tryckas som duplex där båda duplexfärgerna sätts till samma kulör från färgpaletten. När man använder en färgbild är det viktigt med mycket god kvalitet, välj annars gråskala i stället. Bilder bör placeras utfallande i trycksaken då detta är möjligt. 18 Sveriges fyra grundlagar Sveriges fyra grundlagar 19 EU och våra grundlagar Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU) innebär att riksdagen inte ensam fattar beslut om de lagar som ska gälla i Sverige. Sveriges grundlagar står över våra vanliga lagar, men EU:s lagar står över alla medlemsländers lagar. På flera olika områden har vi bestämt att vi avstår från vår rätt att ta beslut för att i stället bestämma tillsammans med EU:s övriga medlemsstater. När EU:s ministerråd beslutar så är det regeringen som företräder Sverige. Innan en svensk minister åker till ett möte i ministerrådet stäms regeringens politik av med riksdagen. Ett beslut i EU kan nämligen innebära att vi i Sverige behöver ändra på någon av våra lagar. Det är viktigt att regeringen att hela tiden hålla riksdagen informerad. Regeringen och riksdagen arbetar med EU frågor i riksdagens kammare, i utskotten, i EU nämnden och genom samarbete med parlamenten i andra medlemsländer. Samtidigt som EU:s institutioner arbetar med att förbereda beslut, arbetar varje medlemsland med samma frågor hemma hos sig. När beslut sedan ska tas är representanter för alla regeringar på plats. Både ministerrådet och det folkvalda Europaparlamentet är med och beslutar om lagarna i EU. EU bygger på fördrag som är överenskommelser mellan medlemsstaterna. Man kan kalla det en sorts grundlagar. Fördragen är det bara medlemsstaterna själva som kan ändra. Lissabonfördraget förändrar Den 1 december 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft. Kravet för att ett nytt fördrag ska kunna börja gälla är att det godkännas i alla EU länder. När Lissabonfördraget infördes krävdes inga nya ändringar av den svenska grundlagen. De justeringar som gjordes av regeringsformen, dels inför att Sverige gick med i EU 1995, dels 2002, gäller fortfarande. Lissabonfördraget innebär att fler frågor blir överstatliga. Det betyder att alla länder inte behöver vara överens för att ett beslut ska kunna fattas. Det vanligaste sättet att fatta beslut innebär att Europaparlamentet och minsterrådet gemensamt fattar beslut om nya lagar. EU har dessutom fått en fast ordförande och en utrikesminister. Parlamenten i de olika medlemsländerna får samtidigt mer att säga till om eftersom de ska kontrollera så att besluten tas så nära medborgarna som möjligt. Vi bevakar våra intressen Arbetet med att hävda våra svenska intressen pågår ständigt. En viktig förändring för oss i Sverige är att EU får en egen bestämmelse kring fri och rättigheter. EU har också infört förordningen om handlingars offentlighet i EU:s institutioner. Här har Sverige varit med och drivit på för att öka öppenheten inom EU. Samtidigt har det varit viktigt att se till att EU reglerna inte påverkar den svenska offentlighetsprincipen. Att EU regler står över svensk grundlag gör att Sverige hela tiden måste bevaka sina intressen och förhandla så att det inte uppstår konflikter med grundlagen. Vi kan inte gå med på ett förhandlingsresultat som inte stämmer med svensk grundlag. Däremot kan man tänka sig ett resultat som förutsätter att den svenska grundlagen ändras. Men då måste vi ändra grundlagen innan vi kan godkänna ett fördrag eller genomföra ett direktiv på rätt sätt. Riksdagens roll i EU-arbetet När EU beslutar om ge mensamma lagar och regler är det regeringen som företrä der Sverige. För att riksdagen ändå ska kunna ha ett inflytande finns bestämmelser om att regeringen är skyldig att informera och samråda med riksdagen i EU-frågor. Sedan 2003 är denna skyldighet inskriven i regeringsformen. FÖRDJUPNING PÅ RIKSDAGEN.SE Fördrag, direktiv och förordningar I EU:s fördrag finns regler för hur EU ska fungera och vad EU får besluta om. Fördragen har förhandlats fram av medlemsstaterna och kan jämföras med våra grundlagar. Direktiv och förordningar liknar mer våra vanliga lagar. Direk tiv är uppdrag till medlemsländerna att själva stifta lagar som uppfyller vissa mål. Förordningar börjar gälla direkt.

21 Grundelement Grafisk manual för Sveriges riksdag 21 LunChSeminarium Separation och lagring av koldioxid risker och möjligheter med CCS För att klara klimatmålen hävdar allt fler att separation och lagring av koldioxid i berggrunden är en nödvändig åtgärd för att vinna tid. Men vad säger forskarna? Hur långt har man kommit i själva separationstekniken och hur ser det ut med riskanalysen kring lagringsmöjligheterna? Hur realistiska är olika alternativ vad gäller lagring i Sverige och vilka tidsskalor handlar det om? Medverkande: Inledning av Carl B Hamilton, ordförande i näringsutskottet Lennart Bergström, professor i materialkemi Gia Destouni, professor i hydrologi Anders Hansson, forskare i teknik och social förändring Moderator: Eva Krutmeijer Onsdagen den 24 mars kl Lokal: Partimatsalen. Lunchsmörgås och kaffe serveras från Anmälan senast 23 mars till Summary of follow-up report 2009/10:RFR1 Committee on Environment and Agriculture Follow-up of central government measures for small-scale food production Arrangör: Samverkansgruppen forskare och folkvalda För omslag och affischer används i första hand gråskalebilder i färgtoner (dvs. att det svarta i gråskalebilden ersätts av en färg). Färger från riksdagens färgpalett används. 1

22 22 Grafisk manual för Sveriges riksdag Kontorsdokument

23 Kontorsdokument Grafisk manual för Sveriges riksdag 23 Kontorsdokument Riksdagens brevpapper, pm, visitkort, korrespondenskort och kuvert kallas för kontorsdokument. Dessa ingår i dellansering 2 av den grafiska profilen. Mallar för kontorsdokument, presentationer (Power Point) och enklare broschyrer som program och inbjudningar kommer att tas fram.

24 24 Grafisk manual för Sveriges riksdag Trycksaker

25 Trycksaker Grafisk manual för Sveriges riksdag 25 Trycksaker Riksdagen producerar externt och internt tryckt material. Några exempel är årsboken, skolbroschyrer och presentationsfoldern Sveriges riksdag.

26 26 Grafisk manual för Sveriges riksdag Trycksaker Format och papper Format Riksdagen använder standardformat som A4, A5 och statsformat, samt två kvadratiska format (se nedan). Trycksaker av samma serie eller typ bör alltid ha samma format. Papper För omslag och inlaga i böcker och broschyrer används miljömärkt obestruket papper med hög opacitet. Skuren A4 210x210 mm Skuren A5 148x148 mm

27 Trycksaker Grafisk manual för Sveriges riksdag 27 A4 210x297 mm S5 165x242 mm A5 148x210 mm A6 148x105 mm

28 28 Grafisk manual för Sveriges riksdag Trycksaker Layout För att allt material ska få ett enhetligt utseende delas sidan in i fem lika stora moduler. En modul är alltid en femtedel av sidans höjd. I inlagor får endast pagina, kolumntitel och enradiga rubriker placeras i den övre modulen. På till exempel omslag och affischer kan rubriken ligga i den övre modulen. De marginaler som anges på följande sidor gäller för inlagor. En modul = 1/5 av sidans höjd Neder-, inner- och yttermarginaler = halva modulhöjden Övermarginalen = modulhöjden Kolumntitel/pagina placeras alltid 1/3 modulhöjd från överkanten Kolumntitel och pagina Kolumntitelns färg kan variera (se riksdagens färger) medan paginan alltid är svart A4-sida indelad i fem moduler utifrån sidans höjd 4 Kolumntitel Kolumntitel 5

29 4 Kolumntitel Kolumntitel 5 4 Kolumntitel Kolumntitel 5 Trycksaker Grafisk manual för Sveriges riksdag 29 Spalter Vid layout av riksdagens trycksaker används 2 spalter respektive bredspalt/smalspalt. I listor och tabeller kan även 3 spalter användas. Innehållets art styr vilken layout som är lämpligast. 4 Kolumntitel Kolumntitel 5 2-spalt 4 Kolumntitel Kolumntitel 5 4 Kolumntitel Kolumntitel 5 Varianter på smalspalt

30 30 Grafisk manual för Sveriges riksdag Trycksaker A4 210x297 mm Kolumntitel och pagina Gill Sans medium 10 p 20 mm 30 mm 4 Kolumntitel Kolumntitel 5 59,5 mm 30 mm 30 mm Spaltmellanrum 6 mm 2-spalt 30 mm 110 mm 34 mm Spaltmellanrum 6 mm 1-spalt med smalspalt

31 Trycksaker Grafisk manual för Sveriges riksdag 31 Skuren A4 210x210 mm 21 mm 14 mm 4 Kolumntitel Kolumntitel 5 42 mm Kolumntitel och pagina Gill Sans medium 10 p 21 mm 21 mm 2-spalt Spaltmellanrum 6 mm 21 mm 4 Kolumntitel Kolumntitel mm 46 mm Spaltmellanrum 6 mm 1-spalt med smalspalt

32 32 Grafisk manual för Sveriges riksdag Trycksaker S5 statsformat 165x242 mm Kolumntitel och pagina Gill Sans medium 10 p 18 mm 24 mm 4 Kolumntitel Kolumntitel 5 48,5 mm 24 mm 24 mm Spaltmellanrum 6 mm 2-spalt 24 mm 82 mm Spaltmellanrum 6 mm 29 mm 1-spalt med smalspalt

33 Trycksaker Grafisk manual för Sveriges riksdag 33 A5 148x210 mm Kolumntitel och pagina Gill Sans medium 9 p 14 mm 4 Kolumntitel Kolumntitel 5 21 mm 42 mm 21 mm 21 mm Spaltmellanrum 4 mm 2-spalt 21 mm 78 mm 23 mm Spaltmellanrum 4 mm 1-spalt med smalspalt

34 34 Grafisk manual för Sveriges riksdag Trycksaker Fasta placeringar Logotypen placeras alltid i den översta modulen på framsidan samt, på flersidiga trycksaker, i den nedersta modulen på baksidan. På baksidan placeras logotypen med baslinjen på halv modul. Text för upplysning om tryckår, tryckeri, fotograf etc. placeras på omslagets bakre insida eller på baksidan. Riksdagen en kort vägledning Logotypen placeras alltid i den övre modulen på framsidan. Kontaktuppgifter placeras centrerade under logotypen på omslagets baksida, placerad med hänsyn till logotypens frizon. Omslag får en vit bård högst upp i den översta modulen där även titeln kan placeras. Bården fortsätter runt trycksakens baksida.

35 Trycksaker Grafisk manual för Sveriges riksdag 35 På alla trycksaker placeras logotypen i övre högra hörnet enligt följande: A4 12 mm 15 mm Skuren A4 8,4 mm 10,5 mm S5 9,7 mm 12 mm A5 6,5 mm 9 mm

36 36 Grafisk manual för Sveriges riksdag Trycksaker Typografi Riksdagens typsnitt Gill Sans och Minion används i allt material. Gill Sans används i första hand till rubriker, ingresser, mellanrubriker och faktarutor medan Minion främst används till brödtext. Brödtext Brödtextstorleken för trycksaker kan variera mellan 10 och 12 punkter beroende på målgrupp, syfte och format. Radavståndet ska vara 120 % av brödtextstorleken, dvs 10/12, 11/13,2 osv. Var sparsam med att använda kursiv och fet stil samt versaler och understrykningar då dessa påverkar läsbarheten. Mellanrubriker Storleken på mellanrubriker följer brödtextstorleken. Det ska alltid finnas 1/5 radavstånd luft mellan mellanrubrik och nästa stycke. Luften ovanför mellanrubriken ska anpassas till brödtextens baslinje. Rubrik och ingress Rubrik och ingress anpassas efter längd och sammanhang. Användningen av olika storlekar måste vara konsekvent i en trycksak eller en sammanhängande serie av trycksaker....mo tem fugit, aut ut fugit velest voluptat pligendis nem repudi tem aspelit aut illa con repudae exce omnisit aut velest, quidis est. Mellanrubrik Ignienimolut assendition pa eos magniatur? Leseribus ut omnimet liquunti sendae is ea quas voloruptatia sam... Styckeindelning Där det är möjligt är styckemellanrum att föredra framför indrag. Mellanrummet motsvarar då en blankrad. Detta gäller främst vid kortare texter där trycksakens sidantal inte påverkas nämnvärt. Brödtext: Minion 10/12 Mellanrubrik 1: Gill Sans bold 11,5/12 Mellanrubrik 2: Gill Sans bold Italic 10/11 Mellanrubrik 3: Gill Sans medium 10/11 Brödtext: Minion 11/13,2 Mellanrubrik 1: Gill Sans bold 13/13,2 Mellanrubrik 2: Gill Sans bold Italic 11/12 Mellanrubrik 3: Gill Sans medium 11/12 Brödtext: Minion 12/14,4 Mellanrubrik 1: Gill Sans bold 14/14,4 Mellanrubrik 2: Gill Sans bold Italic 12/13 Mellanrubrik 3: Gill Sans medium 12/13 Luft ovanför mellanrubrik = radavstånd (12 p) minus 1/5 radavstånd (2,4 p) p Luft under mellanrubrik 1/5 radavstånd, dvs 2,4 p Exempel på luft vid mellanrubriken vid brödtext 10/12 och mellanrubrik 11/12

37 Trycksaker Grafisk manual för Sveriges riksdag 37 Kolumntitel och pagina Gill Sans medium 10 p Dårrad/rubriknivå 2 Gill Sans light 12 Kolumntitel Rubriknivå 1 Gill Sans medium Ingress Gill Sans light 1-spalt 13/16 2-spalt 14/19 Dårrad/rubriknivå två Rubrik med rubriknivå ett Voluptat millaborit, sit acearum recte volut porem aliquia quodio. Nem ut fugiant la dolore poribusam que lab inci ut acime corero es estis doluptaquam fugit essunt res as minvento omni occus aut enimper epelent quam, to tem hitio. Sumquid ulpa sequibus moluptae conserrum aut veliquat ute planduntur? Brödtext Minion p Radavstånd 120 % vid 2-spalt Mellanrubrik 1 Gill Sans bold 11,5 14 p Mellanrubrik 2 Gill Sans bold italic p Mellanrubrik 3 Gill Sans medium p Indrag Helfyrkant (4 mm) vid 2-spalt Hel-+halvfyrkant (6 mm) vid bredspalt Offic te dolo volorrori dolores rem latquibus quo ent parum asinctur, que expel et voluptium ut dios nos aut volor asim et ero dolesto expelliquis sere quo quia ipsamen imporro voluptae. Nemperum imus dolest, cus dolupta tiumet quamusandi inctatusa destisit, ipsant andiciist, opta cum que sandio dio blaboris aborrumqui qui andis rerciliquid que eicid Mellanrubrik 1 Lessit omnis adi nim eatum fugiasit quibus audam fugia qui omnient quiatis exces erunt mod mo tem fugit, aut ut fugit velest voluptat pligendis nem repudi tem aspelit aut illa con repudae exceperro quat. Ignienimolut assendition pa eos magniatur? Leseribus ut omnimet liquunti sendae is ea quas voloruptatia sam et omnisit aut velest, quidis est, il ipsam quiae et rest voluptati dundis aliquam, sinctin ihillis re maios sum aut inullis alitatur? Gendit pliquo expliam, simi, adit, temas et pratendit posa nonsernatur? Uda consequatet evelest ut dolorecaepe re imi, unt vel ipsamet aut aliquia at experchil esentum dolorerferro idiati non nam a eos et is earum aut vellam repre veriatis magniendi invenetur ati ipsam quidunt otaspic itemquae cor abor magnat. Sit fuga. Itas excesciunt. Rum restis et mint es nullore ssitio. Et hit officae dolor aut ea dolupta velit unt, si int ut et et pra et debitae. Et quidere ssunt, aut ut venienis eaquis aut molorest, od eum qui omnimporum qui odi inimod molupta doloribus. Lorera vid qui berfero dolorioriam re eos nos eribeat uriorem porehent aut haruntem iliquae eostibus aut eos idesse dolorpora cum vita volupit ute nihil inusapid quam recus. Mellanrubrik 2 Videm voluptaque es mos recum, core voluptis venis sequos andelest as sam fugiti nonsedi aniatis pera nim ullam qui tem ea vent amus. Denim autam diostrum quia nus, simus quam il et rem eatur, occupta quatus atatis quam fugit el in consequia solori rentibeatur, sini reseque nobis enis esequam quiducia sit, sed evendestrum, et aspe nobis aditem quis essitio nseque sus et aciisquam, excerum voloreiunt laborecte porem landand antempo rioreprectur solupta voluptur, idunda audit que eneculpa vello ex earibus. Mellanrubrik 3 Andebis ad et pror maionsequam quat aut volorep ersperf erfero volento voleculla des sit vellaccum rerroris et, ut quiant a quat magnisciisti senteca borest, si quis et fugiatest vendit, occus, si cum net que nihil il ius ut aut ped quiasimus se maximpe rentiis conseque solupta vel idit vendion secatur accupid Justering Vänsterjusterad text (ojämn höger)

38 38 Grafisk manual för Sveriges riksdag Trycksaker Lättläst För de trycksaker som produceras på lättläst svenska gäller särskilda grafiska regler. Typografi Brödtext och bildtext ska sättas i Minion 12 punkter. Gill Sans får endast användas i korta rubriker. Texten ska vänsterjusteras, högerkanten ska vara ojämn. Radlängden ska vara max tecken, radbrytningarna bestäms av textinnehållet. Författaren bestämmer radbrytningarna och formgivaren ska följa dem. Formgivningen ska vara luftig, inget ska störa texten. Använd mellanrubriker, ordentliga radavstånd och dela in texten i korta stycken. Som styckeindelning används alltid styckemellanrum som motsvarar en blankrad. Texten bör sättas i 1-spalt. Parenteser, tankstreck, citattecken och liknande kan inte användas för att kommunicera budskap men kan dock användas av estetiska skäl. Bilder Bilder ska ha en tunn ram (linje). De får inte vara utfallande. Bilderna ska ha ett tydligt och konkret motiv som är kopplat till textinnehållet. Stämningsbilder ska undvikas. Det ska alltid finnas en bildtext som beskriver motivet. Färg Följande färger får användas till text på vit bakgrund: Svart RD-riksdagsblå RD-hallon RD-paprika RD-kakao RD-mossa Färgade texter bör endast användas i korta rubriker och liknande. Färg kan inte användas för att kommunicera budskap men kan dock användas av estetiska skäl.

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Grafisk profil. Version 1.0

Grafisk profil. Version 1.0 Grafisk profil Version 1.0 Vår Grafiska Profil Vår grafiska profil skall fungera som ett styrdokument för att underlätta att vi håller en enhetlig och igenkännande kommunikationsbas. Det grafiska materialet

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Grafisk manual Innehåll 2 Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Det är viktigt hur omvärlden uppfattar oss. 3

Läs mer

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman BAKGRUND Otydlig profilering Svårt att ta del av information Dålig koll på

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1 Grafisk profil Grafisk profilguide Version 1.1 Logotyp Vår logotyp Logotypen består av en ordbild (Energimarknadsinspektionen, Swedish Energy Markets Inspectorate) och en symbol. Symbolen består av förkortningen

Läs mer

Grafisk manual för Borlänge Bandy

Grafisk manual för Borlänge Bandy Grafisk manual för Borlänge Bandy Innehållsförteckning 2 Inledning 3 5 Logotyp 6 Färger 7 9 Typografi 10 Bildspråk 11 Dekorelement 12 Företagsprodukter 13-15 Korrespondensmaterial Inledning Om Borlänge

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig.

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig. Grafiska riktlinjer Låna dig rik Låna dig rik är en symbol för det varumärkesarbete som biblioteken i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län påbörjade 2010. Därför ska symbolen endast användas i samband med

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Version 1.0; juni 2014

GRAFISK MANUAL. Version 1.0; juni 2014 GRAFISK MANUAL Version 1.0; juni 2014 INNEHÅLL Gemensamt skapar vi Fyrisgårdens identitet 3 Logotypen 4 Logo typen gör inte så här 6 Färger 7 Färg och typsnitt i praktiken 8 Typo grafi 10 Papper 13 Appendix:

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Huvudlogotyp & alternativ Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s.

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

GRAFISK PROFIL. Svenska Kroppskultur Förbundet

GRAFISK PROFIL. Svenska Kroppskultur Förbundet GRAFISK PROFIL Svenska Kroppskultur Förbundet Ett myckt starkt varumärke Ett starkt varumärke som Svenska Kroppskultur förbundet utgör en ovärderlig plattform i relationen med tävlande, föreningar, kunder,

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung. En guide till Alliansens utseende 2014 OM ALLIANSEN VÅR AMBITION Alliansen ska upplevas som: förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

Varumärket - föreningens hjärta... 3. Logotyp... 4. Logotypens frizon... 5. Deviselement... 6. Profilfärger... 7. Primära färger...

Varumärket - föreningens hjärta... 3. Logotyp... 4. Logotypens frizon... 5. Deviselement... 6. Profilfärger... 7. Primära färger... 1 Varumärket - föreningens hjärta... 3 Logotyp... 4 Logotypens frizon... 5 Deviselement... 6 Profilfärger... 7 Primära färger... 7 Sekundära färger... 8 Tertiära färger... 9 Typsnitt & typografi... 10

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

Grafisk Profilmanual HÖGBO BRUK

Grafisk Profilmanual HÖGBO BRUK Grafisk Profilmanual HÖGBO BRUK Innehåll Om Högbo Bruk... 3 Logotyp... 4 Frizon... 5 Minimiformat... 5 Pay-off... 5 Otillåten användning av logotyp...6 Typsnitt för tryck...7 Brukstypsnitt... 8 Färger...9

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90%

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90% PMS 227 C PMS Rubine Red C PMS 2415 C Version utan datumrad. Används endast i undantagsfall på produkter som återkommer från år till år. 2.1 Logotyp Versioner Versioner Logotypen finns, förutom i sitt

Läs mer

www.sef.se Förord/Introduktion Grundelement Grafisk manual Tillämpningar

www.sef.se Förord/Introduktion Grundelement Grafisk manual Tillämpningar Sid 1/16 Pangea design AB er med tillägg Grafisk manual Det är vi som är Elektrikerna och denna manual är vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vår identitet. Sid 2/16

Läs mer

Vår visuella identitet

Vår visuella identitet Vår visuella identitet Vår visuella identitet En stark och tydlig visuell identitet är en viktig del för hur en avsändare uppfattas. SULF:s visuella identitet ska gå att identifieras såväl lokalt på universitet

Läs mer

Grafisk profil Arne Lorentzon AB

Grafisk profil Arne Lorentzon AB Grafisk profil Arne Lorentzon AB 2013-12 Den grafiska profilens egenskaper för Arne Lorentzon AB ska bygga på stabilitet, seriositet och framtidstro. stafett.se 2013 Grafisk profil Arne Lorentzon AB Sid

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9

INNEHÅLL. Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9 GRAFISK MANUAL INNEHÅLL Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9 Typografi 10 Annonser 11 Bilder 12 Powerpoints 13 Brevpapper och visitkort 14 Profilkläder

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet Ung Pirat Varför behövs en grafisk profil? En grafisk profil har man för att en organisation enkelt ska kännas igen. Här sammanställs olika riktlinjer för

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Grundläggande grafisk profilmanual för SKR. Georgia Pro Black italic. Georgia Bold italic. Typografi. Rubriker. Georgia Pro light italic 16 pkt

Grundläggande grafisk profilmanual för SKR. Georgia Pro Black italic. Georgia Bold italic. Typografi. Rubriker. Georgia Pro light italic 16 pkt Grundläggande grafisk profilmanual för SKR Typografi Vi använder Calibri och georgia. Dessa typsnitt finns förinstallerade på de flesta datorer och därmed kan både tryck, web och word-dokument hålla samma

Läs mer

Primär. Sekundär. färger 1.0

Primär. Sekundär. färger 1.0 grafisk manual 1.0 färger Primär Den orangea färgen är Apelsinblommans husfärg och är tagen från apelsinen för att skapa en tydlig återkoppling till företagets namn. Orange är en energifylld färg som

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012 Grafisk manual Inledning I denna manual sammanfattas Svenska klätterförbundets visuella identitet. Den visuella identiteten är en viktig del av vår kommunikation, den är ett verktyg för att profilera

Läs mer

grafisk profil riktlinjer

grafisk profil riktlinjer grafisk profil riktlinjer Grafisk profil Riktlinjer för sammanhållet visuellt uttryck. Grafisk manual Instruktioner och tillämpningar för den grafiska profilen. Innehållsförteckning Inledning Varför en

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL DEN VISUELLA IDENTITETEN KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL Logon och det grafiska utseendet förmedlar Kimitoöns kommuns värderingar: öppenhet, aktivitet och förnyelse. Det nya grafiska utseendet är fräscht och

Läs mer

ESTHETICA HUDVÅRDSSALONG GRAFISK MANUAL

ESTHETICA HUDVÅRDSSALONG GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Innehållsförteckning Inledning s.3 Grafisk historik s.4 Rätten till vår logotyp s.5 Vår logotyp s.6 Våra färger s.7 Våra typsnitt s.8 Så får du använda vår logotyp s.9 Så får du inte använda

Läs mer

Det här är vår grafiska profil

Det här är vår grafiska profil Det här är vår grafiska profil Innehåll Om prata 3 Logotyp 4 Pratbubblan 5 Typografi 6 Färger 7 Applikationer 8 2 Om prata Vi är ett litet men växande produktionsbolag som fi nns i Stockholm. Vi som jobbar

Läs mer

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T GRAFISK PROFILMANUAL för ÅLÄNDSKA SEGELSÄLLSKAPET r.f. I N N E H Å L L 2. Innehåll 3. Logotyp färger 4. Logotyp gråskala 5-6. Variationer på logon 7. Användning av logon mot olika bakgrundsfärger 8. Segelkontur

Läs mer

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Vår profil. För att få en enhetlig profil och ett starkare varumärke är det viktigt att denna manual följs. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt och

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Grafiska regler för Lekebergs kommun

Grafiska regler för Lekebergs kommun Grafiska regler för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-05-13 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS210 Policy Program Plan Riktlinje >Regler Regler 2 (18)

Läs mer

Grafisk. handledning. 2014 inklusive bildmanér

Grafisk. handledning. 2014 inklusive bildmanér Grafisk handledning 2014 inklusive bildmanér Inledning År 2006 blev vi de Nya Moderaterna. Vi blev ett parti med mål om att alltid fortsätta utvecklas. Ett parti som söker utmaningarna, ser samhällsproblemen

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

Grafiska riktlinjer. Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum

Grafiska riktlinjer. Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum Grafiska riktlinjer Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum 1 Grafiska riktlinjer kring Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum Inledning Ett varumärke är något som berör, involverar och engagerar. Vare

Läs mer

Erikshjälpens typsnitt

Erikshjälpens typsnitt Grafisk profil Erikshjälpens typsnitt FS Lola Light Italic FS Lola Medium Italic FS Lola Regular FS Lola Italic FS Lola Medium FS Lola Medium Italic FS Lola Bold FS Lola Bold Italic FS Lola Extra Bold

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

INNEHÅLL INLEDNING 3. LogotypEN 4 Varianter, placering, frizon, tagline. Rubrik, brödtext. Färgpalett, gradient

INNEHÅLL INLEDNING 3. LogotypEN 4 Varianter, placering, frizon, tagline. Rubrik, brödtext. Färgpalett, gradient GRAFISK IDENT ITET INNEHÅLL INLEDNING 3 LogotypEN 4 Varianter, placering, frizon, tagline Typografi 9 Rubrik, brödtext Färger 11 Färgpalett, gradient GRAFISK ELEMENt 14 L:et, bruten rubrik, flygplansritning

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Region Östergötlands symbol och logotyp

Region Östergötlands symbol och logotyp BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Ulrika Ohlson 2014-10-13 LiÖ 2014-1155 Landstingsstyrelsen Region Östergötlands symbol och logotyp Den 1 januari 2015 bildas Region Östergötland. Landstinget i Östergötland

Läs mer

Kommunikativ plattform

Kommunikativ plattform Grafisk profil Kommunikativ plattform Vad är ett varumärke? Ett varumärke är summan av allt som ett företag eller en organisation är, gör och säger. Vansbro kommuns varumärke är resultatet av alla invånares

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0 maj 2011

Grafisk manual Version 1.0 maj 2011 Grafisk manual Version 1.0 maj 2011 WESTRA WERMLAND GRAFISK MANUAL 2 Westra Wermlands Sparbank har ett syfte: Vi ska skapa långsiktig ekonomisk trygghet och tillväxt för våra kunder, samt bidra till att

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Läs det här först! Välkommen till Teknikföretagens grafiska manual. Den är avsiktligt

Läs mer

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående.

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. På vit yta skall om möjligt den tvåfärgade logotypen användas. Skall logotypen plaseras där man har endast är tillgång till en färg, skall

Läs mer

Grafisk manual. LPM potatis 1.0 2014

Grafisk manual. LPM potatis 1.0 2014 Grafisk manual LPM potatis 1.0 2014 Innehåll OM VÅR GRAFISKA MANUAL 3 MAN BLIR GLAD AV POTATIS 4 LOGOTYP Huvudlogotyper 5 Logotypfärger 6 Logotypversioner 7 Logotyp på bakgrunder 8 TYPSNITT Externt typsnitt

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

Grafisk manual. Färger, typografi och layoutregler

Grafisk manual. Färger, typografi och layoutregler Grafisk manual Färger, typografi och layoutregler Uppdaterad: december 2013 Grunderna Folkpartiet liberalernas grafiska profil består av fyra huvudsakliga byggstenar: en orange knapp med logotypen profiltypsnitten

Läs mer

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok Förbundet Vi Ungas Grafiska handbok Innehållsförteckning INLEDNING 2 KAPITEL ETT 3 LOGOTYPEN 4 Vad man inte får göra med Vi Ungas logotyp 5 FÄRGER 6 TYPSNITT 7 FLÄTAN 8 KAPITEL TVÅ 9 GRAFISKA ELEMENT 10

Läs mer