Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare för Kari Andersson (M) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare för Kari Andersson (M) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista)"

Transkript

1 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl Beslutande Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare för Kari Andersson (M) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) Övriga närvarande Jan-Erik Eriksson verksamhetschef Samhällsbyggnad från 32 Ingrid Andersson sekreterare Mats Rydström miljöchef Mats Melin byggnadsinspektör Anders Gustafsson (KD) insynsplats Mattias Persson plan- och fastighetschef Susanna Holmgren miljö- och hälsoskyddsinspektör 32 Henrik Hansson gatuchef från 32 Justerare Jens Eriksson Justeringens plats och tid I samband med kommunfullmäktigesammanträde Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ingrid Andersson Ordförande Ola Dahlström (FP) Justerare Jens Eriksson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Samhällsbyggnadsutskottet Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Utskottskansliet Underskrift Ingrid Andersson

2 2(16) Samhällsbyggnadsutskottet Innehållsförteckning 30 Information från miljösektionen Dnr KS Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för Queen's Garden Restaurant och Bar Information Dnr KSSU Morast 1:308, Morastgatan 1, ansökan om bygglov för skyltanordning Dnr KSSU Hångstad 1:156, ansökan om förhandsbesked för fritidshus Dnr KSSU Nolby 1:38, Tallmogatan 4, ansökan om bygglov för industrihall Dnr KS Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Dnr KS Verksamhetsplanering Dnr KS Strategi för investeringar Meddelanden Dnr KS Namnsättning av lokalgata, Morokulien...17

3 3(16) 30 Information från miljösektionen Miljöchefen informerar om miljösektionens verksamhet, Ytterligare information lämnas på nästa sammanträde.

4 4(16) 31 Dnr KS Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för Queen's Garden Restaurant och Bar Namn: Queen's Garden Restaurant och Bar Personnummer/orgnr: Adress: Storgatan 8 Postadress: Charlottenberg Sammanfattning Alkohollagstiftningen har tillkommit för att begränsa alkoholens skadeverkningar och är i första hand en skyddslagstiftning. I de fall alkoholpolitiska hänsyn ställs mot företagsekonomiska eller näringspolitiska bör den alkoholpolitiska hänsynen ha företräde. Ansökan inkom till miljösektionen den 24 februari Ansökan gäller stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för öl,vin, sprit och övriga jästa drycker med serveringstid mellan klockan 11:00-01:00. Serveringstid på uteservering klockan 11:00-22:00. Remissförfarande och prövning har gjorts av sökanden enligt fastställda riktlinjer. Miljösektionen anser att den sökande uppfyller kraven för att få ett stadigvarande tillstånd till allmänheten. Ärendet remitterades till Polismyndigheten, Skatteverket, Räddningstjänsten och miljösektionen den 3 mars Verksamheten har de kunskaper som krävs i alkohollagstiftningen. Godkänt kunskapsprov gjordes Beslutsunderlag Yttrande från Polismyndigheten Yttrande från Skatteverket Yttrande från Räddningstjänsten Yttrande från miljösektionen Planritning. Miljösektionens tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottets beslut Enligt 8 kap. 2 i alkohollagen beviljas Queen's Garden Restaurant och Bar, organisationsnummer: , tillstånd att servera starköl, vinoch spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt klockan 11:00-01:00 i serveringslokalen och på uteserveringen till klockan 22:00, markerade serveringsytor på planritning, vid lokalen Queens Garden,

5 5(16) 31 forts Dnr KS Storgatan 8 i Charlottenberg. Servering i tillbyggnaden och på uteservering får endast ske när personal finns på plats. Beslut om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten är delegerat till samhällsbyggnadsutskottet enligt kommunstyrelsens delegationsordning fastställd , 82. Beslutet expedieras till Sökanden

6 6(16) 32 Information 1. Skrivelse från Dan Forsberg En utbildningsdag kommer att äga rum den 19 maj i Arvika. Ämne: fallfärdiga hus, skräpiga tomter och olovligt byggande. Sista anmälningsdag är den 5 maj. 3. Förfrågan om köp/markbyte Korsbyn 1: Förfrågan om köp av Slärteg 2: Information om YH Containertransport på fastigheten Morast 1: Möte med Trafikverket angående Rv Information om industrihall i Koppom. 8. Kommunicering av protokoll från IVO om Trädgårdsgatans HVB, Åmotfors. 9. Skrivelse från MSB Ett möte med MSB kommer att äga rum den 1 april. 10. Information från Trafikverket om möjlighet till statlig medfinansiering till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder. 11. Information om området mellan Charlottenbergs Shoppingcenter och Morast Handelsplats. 12. Information om Skräddaren Den 2 april kommer ett möte att äga rum om samarbete med Eda Bostads AB.

7 7(16) 33 Dnr KSSU Morast 1:308, Morastgatan 1, ansökan om bygglov för skyltanordning Sammanfattning Ansökan avser uppförande av en dubbelsidig elektronisk ljustavla på fastigheten Morast 1:308. Skyltpelaren består av två ljustavlor, dubbelsidigt monterade. Den elektroniska ljustavlan har en storlek av 13120*7680 mm med en höjd över mark av 2750 mm. Budskapen kommer att visas som fasta bilder och/eller text, i sekvenser om minuter mellan varje bild. Byte av budskap sker genom så kallad tyst visning. Skyltpelaren kommer att vara tänd en timme före öppning och släckas en timme efter affärernas stängningstid. Den elektroniska ljustavlan är försedd med ljusrelä/ dimmerfunktion viket innebär att ljuseffekten helt anpassas till det omgivande ljuset. Grannar har givits tillfälle att yttra sig. Tre erinringar från grannar har inkommit och även Trafikverket har inkommit med erinran. Inom områden med detaljplan krävs bygglov för skyltar och ljusanordningar enligt kommunens skyltpolicy. I denna policy står det att bildväxlande eller rörliga skyltar bör undvikas och att skyltningen inte får medföra försämrad trafiksäkerhet. Beslutsunderlag Ansökan om bygglov Fasad/detaljritning Fotomontage på plats Bilaga 1 förklaring Situationsplan Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottets beslut Focus Electronic AB får bygglov för skyltpelare med dubbelsidig elektronisk ljustavla på fastigheten Morast 1:308. Bygglovet beviljas med följande motivering: Då skylten placeras ca 300 m från närmsta bostadshus med kortsidan mot detta anses störningsmomentet från skylten som minimalt. I den redigering av skyltpolicyn som pågår kommer digitala skyltar med långsam bildväxling (ej rörliga bilder) att accepteras inom planlagt område mellan tiderna 07:00-22:00 alla dagar i veckan under förutsättning att bostäder inte finns i nära anslutning till skyltens placering.

8 8(16) 33 forts Dnr KSSU Budskapet på bildskärmarna får inte ha kortare bildväxlingsintervall än 1 min. Budskapet på bildskärmen får endast ha fasta bilder (ej rörliga). Byte av budskap (bildväxling)sker genom så kallad tyst visning (mjuk övergång). Skyltpelarens bildvisning ska följa butikens öppettider med med visning max en timme före eller efter stängningstid. Skylttext som riktar sig till allmänheten bör vara skriven på svenska. Eda kommun håller på att ta fram en ny skyltpolicy. När den har antagits ska den följas. Bygglovet ges med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap. 30 PBL (plan- och bygglagen 2010:900). Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet och startbeskedet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 PBL). Placering ska följa inlämnad situationsplan. Skyltpelaren med den dubbelsidiga bildskärmen ska placeras på egen mark. Markstativets konstruktionen eller ett påkörningsskydd monteras i den omfattning som behövs så att ingen risk föreligger för påkörning. Enligt Plan- och bygglagens 13 kapitel 16 tredje stycket har alla som inte har delgivits beslutet 4 veckor på sig att överklaga från det att kungörelsen tillkännagivits i Post- och inrikes tidningar. Samhällsbyggnadsutskottet anser att byggsamråd, kontrollplan, slutbesked, utstakning och arkivritninginte behövs. I samband med byggande, rivning och markarbeten är det byggherren som har det fulla ansvaret för att gällande lagar och föreskrifter följs. Avgift: kr. Faktura sändes separat. Beslutet expedieras till Focus Electronic AB Trafikverket Hege M Kurland (besvärshänvisning bifogas Rek + MB) John-Erik Carlsson (besvärshänvisning bifogas Rek + MB) Anne Marie Richardson (besvärshänvisning bifogas Rek + MB)

9 9(16) 34 Dnr KSSU Hångstad 1:156, ansökan om förhandsbesked för fritidshus Sammanfattning Ansökan avser förhandsbesked för fritidshus. Fritidshusets utformning är en våning med inredbar vind med egen avloppsanläggning och eget vatten. Byggarean kommer att bli ca 80 m². Grannar i området har givits tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit. Beslutsunderlag Ansökan förhandsbesked Fasad ritning Planritning Situationsplan Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottets beslut Nils Ivar Krogh får positivt förhandsbesked för ett fritidshus på fastigheten Hångstad 1:156. Förhandsbesked ges med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap, Positivt förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom två år, upphör förhandsbeskedet att gälla. Positivt förhandsbesked medför inte någon rätt att påbörja den sökta åtgärden. I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat. Anslutning av avloppsanläggning ska meddelas till Eda kommuns miljösektion. Enligt plan- och bygglagens 13 kapitel, 16, tredje stycket, har alla som inte har delgivits beslutet 4 veckor på sig att överklaga från det att kungörelsen tillkännagivits i Post- och inrikes tidningar. Avgift: 4072 kr. Faktura skickas separat. Beslutet expedieras till Nils-Ivar Krogh

10 10(16) 35 Dnr KSSU Nolby 1:38, Tallmogatan 4, ansökan om bygglov för industrihall Sammanfattning Ansökan avser nybyggnad på industrifastighet. Industrihallen kommer att uppföras på förstärkt betongplatta med färdiga kantelement. Ytterväggarna kommer att bestå av isolerade betongelement. Takkonstruktionen kommer att bestå av självbärande fackverk med en bärande limträbalk liggande på stålpelare. Byggnaden får en byggnadsarea av 2374 m² och håller sig då inom byggrätten enligt detaljplanen. Byggnadens västra sida kommer några meter in på planhandlingens begränsningar beträffande takhöjd. Byggnadens takfotshöjd är 6 meter och detaljplanen säger 5,5 meter. Detta innebär då en mindre avvikelse från planen, men då totalhöjden på byggnaden klart understiger den tillåtna ses avvikelsen som liten. Insynsskydd kommer att monteras upp enligt köpeavtalet. Grannar har givits tillfälle att yttra sig. Inga erinringar har inkommit. Beslutsunderlag Ansökan om bygglov Teknisk beskrivning Anmälan kontrollansvarig Situationsplan Planritning Fasadritning Sektionsritning Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottets beslut Koppom Maskin & Trä AB får bygglov för industri- och lagerbyggnad på del av fastigheten Nolby 1:38 (kvarteret Slanten). Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 PBL (plan- och bygglagen 2010:900). Åtgärden kan ses som mindre avvikelse från detaljplanen och är förenlig med planens syfte. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig krävs det en certifierad med behörighet N/K enligt 10 kap 9 PBL.

11 11(16) 35 forts Dnr KSSU Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 PBL). Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked har meddelats (enligt 10 kap, 3 PBL). Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd kan ske över telefon/mejl. Kontrollplan krävs en kontrollplan. BBR 20 skall följas. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 PBL. Utstakning och lägeskontroll krävs. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat. Anslutning av vatten, avlopp och dagvatten ska meddelas till Eda kommuns gatusektion. Enligt plan- och bygglagens 13 kapitel 16 tredje stycket har alla som inte har delgivits beslutet 4 veckor på sig att överklaga från det att kungörelsen tillkännagivits i Post- och inrikes tidningar. Byggherren skall enligt Plan- och bygglagen se till att arbetena utföres enligt bestämmelserna i denna lag och enligt föreskrifterna eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Bygglovsavgift: kr. Planavgift: 7200 kr. Faktura skickas separat. Beslutet expedieras till Koppoms Maskin & Trä AB

12 12(16) 36 Dnr KS Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Sammanfattning Kommunen har antagit en strategisk plan med budget för Enligt de övergripande principer för ekonomisk styrning som ingår i den strategiska planen med budget ska ekonomi och verksamhet följas upp regelbundet. Varje månad ska rapportering ske mellan verksamhetsområde och utskott samt mellan utskotten och kommunstyrelsen. Den redovisning som lämnas på sammanträde visar utfallet intill sammanträdesdagen om inte annat särskilt anges. Beslutsunderlag Presentation av uppföljning till och med februari 2014 för Samhällsbyggnad. Samhällsbyggnadsutskottets beslut Samhällsbyggnadsutskottet har tagit del av uppföljning till och med februari 2014 för Samhällsbyggnad. För att i framtiden säkerställa korrekt ekonomisk redovisning är det av vikt att redovisningen framdeles är korrekt periodiserad och att det verkliga utfallet redovisas. Ansvarig är verksamhetschefen.

13 13(16) 37 Dnr KS Verksamhetsplanering Behov av GIS- och planingenjör, arkitekt samt administrativt stöd lyftes fram. Även miljösektionen har behov av förstärkning. Samhällsbyggnadsutskottets beslut Verksamhetschefen för Samhällsbyggnad får i uppdrag att undersöka möjligheterna till ett kommunövergripande samarbete, t ex vad gäller planarkitekt.

14 14(16) 38 Dnr KS Strategi för investeringar Förslag till investeringsplan gicks igenom. Lista med investeringsäskanden och prioriteringar kommer att tas fram.

15 15(16) 39 Meddelanden Inga meddelanden redovisades för utskottet.

16 16(16) 40 Dnr KS Namnsättning av lokalgata, Morokulien Sammanfattning Befintlig lokalgata vid Morokuliens Infocenter ska namnsättas eftersom detta inte fastställts i gällande detaljplan. Förslaget Fredsgatan anknyter till fredstemat vid gränsen. Namnet är lämpligt ur namnsättningssynpunkt och strider inte mot "Policy för ortnamnsverksamhet och adressättning i Eda kommun" Beslutsunderlag Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse: Samhällsbyggnadsutskottets beslut Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att fastställa namnet på lokalgatan i Eda Glasbruk till Fredsgatan.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Protokoll. Bygg- och Miljönämnden

Protokoll. Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdag 5 maj 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-05-05 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Tjädern, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund S Marcus Lilliehöök

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2015-01-28 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 08.30-09.45 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Bernt Vikström (s) Leif Enberg (v), tjg.ers.

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 09.35-09.42 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C)

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 24) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen kl 15.00 17.30 Beslutande Hans Stifors (PF) ordförande Anders Westerlund (S) vice ordförande Patrik Ströbeck (M) ledamot Nils-Börje Jönsson

Läs mer