1/13. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/13. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE"

Transkript

1 1/13 Aktuella analyser WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE

2 VÄLKOMMEN TILL Aktuella Analyser Innehåll I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av Aktuella Analyser. Tanken med skriften är att lyfta fram några av de intressanta projekt som WSP Analys & Strategi årligen är inblandade i. I detta nummer är ett återkommande tema Staden. WSP arbetar med att utveckla växande städer över hela världen. WSP Analys & Strategi har framförallt fokus på utvecklingen i Sverige, men också i Norge via våra kolleger i Oslo (www.analysestrategi.no). Några exempel på stadsutvecklingsanalyser i detta nummer är: - Hur kan man förtäta Skåne städer. Vilka är möjligheterna, vilka är utmaningarna? - Hur man kan jobba effektivt för att utveckla miljonprogramsområden i Eskilstuna. - Hur bör Göteborg utforma sin trafikstrategi för att underlätta för godsflödena? - Hur kan tunnelbaneoperatörerna i Stockholm få nöjdare resenärer? - En konsekvens av urbanisering är en minskad befolkning på landsbygden. Detta leder i sin tur till att det uppstår skevhet mellan gamla och unga. En utmaning för många kommuner. - Våra norska vänner har en central roll i Oslos OSansökan för Får Oslo OS blir det ett mycket stort stadsutvecklingsprojekt. - Och en hel del annat. Analys & Strategi har som devis Kunskap som utvecklar samhälle och näringsliv och det är en förhoppning att denna skrift visar på några exempel i denna anda och denna gång med ett särskilt hållbarhetsperspektiv. 2 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strateg 4. Tätare Skåne 5. Ökad tung trafik och effektivare lastbilar framtidsscenarier för drivmedelsförbrukningen 6. Transportsnålt samhälle, tätortsåtgärder fram till Processtöd i utveckling av miljonprogramsområde 8. Trafikstrategi för Göteborg 9. Ännu nöjdare resenärer i Stockholms tunnelbana 10. Försörjningskvoten i olika delar av Sverige - scenarier till Västsvenska paketet - En gigantisk satsning för att utveckla samahället. 12. Olympiske leker Synergier mellan investeringar 14. Kunskapsspridning 15. Vi är WSP Kontaktinformation Aktuella Analyser: Akuella Analyser ges ut 2 gånger per år av WSP Analys & Strategi. Ansvarig utgivare: Fredrik Bergström, , Omslagsfoto: istockphoto.com Citera oss gärna, men ange källan.

3 WSP Analys & Strategi Kunskap som utvecklar samhälle och näringsliv Vi är 125 medarbetare som tillhandahåller kvalificerade analyser, strategisk rådgivning och forskning inom samhälls- och näringslivsutveckling. Våra verksamhetsområden: Omvärld, trender och strategier Stads- och regionutveckling Kommunikationer, transporter och infrastruktur Fastighetsanalys och fastighetsstrategi Forskning Vilka trender och omvärldsförändringar påverkar och kommer att påverka samhällsutvecklingen? Vilka krav ställer marknaden? Politik på lokal, regional, nationell och internationell nivå präglar samhällsutvecklingen. Vad är tekniskt möjligt? WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 3

4 tätare Skåne Behovet av förtätning analyserades med sex olika indikatorer. Bilden visar exploateringsgrad där varm färg indikerar goda förutsättningar för urban kvalitet. För att möta behoven av ny bebyggelse som det växande Skåne kräver finns starka argument planera för förtätning av orter och städer. WSP Analys & Strategi redovisar de många fördelar som förtätning kan innebära som exempelvis att redan gjorda investeringar i befintlig infrastruktur utnyttjas och underlag för bättre service, handel samt kollektivtrafik skapas. Med tätare samhällen uppstår förutsättningar för den urbana mix som många tycker är attraktivt. Samtidigt innebär tätheten att utbudet kommer närmre, boende och besökare kan ta sig till besöksmålet gående eller med cykel och bilen kan lämnas hemma. En ytterligare miljövinst med högre exploatering och förtätning av befintlig bebyggelse är att i anspråktagandet av den värdefulla jordbruksmarken i Skåne kan reduceras. Även de utmaningar som förtätning innebär, som risk för att grönområden tas i anspråk, eventuell konflikt med lagar och normer, ökad trängsel, förändringar av ortens identitet, dagsljusförhållanden m m, lyfts fram. I rapporten ger WSP förslag på analysverktyg som stöd för det kommunala arbetet med att identifiera behov av förtätning samt var och hur den lämpligen kan ske och göras. Rapporten är framtagen på uppdrag av Region Skåne inom ramen för det övergripande arbetet med Strukturbild för Skåne. Mikael Wallin, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser Exploateringsgrad, sammanlagd bruttoarea (BTA) boyta och lokalyta per hektar.

5 Ökad tung trafik och effektivare lastbilar framtidsscenarier för drivmedelsförbrukningen WSP Analys & Strategi har på uppdrag åt OKQ8 gjort en kartläggning av den tunga lastbilstrafiken i Sverige. Kartläggningen innefattar en nulägesanalys av godsmängder, transportarbete, flöden, fordon, infrastruktur och godsnoder. Utifrån nulägesanalysen gjordes en beräkning av förbrukad mängd diesel. Därefter gjordes en prognos för den tunga lastbilstrafiken år 2020 utifrån Trafikverkets prognoser för godstransporter. Studien syftar till att vara ett stöd för OKQ8 vid planering av framtida tankstationer för tung trafik, då målet är att ha tankstationer längs med viktiga stråk och noder/knutpunkter för godstransporter på väg. I en förstudie konstaterades att prognosmodeller för lastbilstrafiken i dagsläget är mindre utvecklade än motsvarande på personbilssidan. En väsentlig skillnad mellan gods- och persontransporter är att godstransporter inte behöver utföras där lastbilarna är registrerade. Lastbilarna rör sig längre sträckor vilket kräver studier av godsflöden för att få en uppfattning om var användningen av bränsle väntas öka eller minska i framtiden. Nulägesanalysen samt prognosen för år 2020 beskrevs i huvudsak utifrån tre olika delar: Att beskriva den tunga fordonsflottan Att beskriva godsflöden Beräkna lastbilarnas drivmedelsförbrukning Martina Bohlin, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 5

6 Transportsnålt samhälle tätortsåtgärder fram till 2030 WSP Analys & Strategi genomför för närvarande ett forskningsprojekt kring vilka klimatåtgärder i tätort som kommer att behövas för att trafiken skall uppnå sektorns klimatmål för Uppdraget tar utgångspunkt i Trafikverkets Rapport 2012:105, Målbild för ett transportsystem som uppfyller klimatmålen och vägen dit. Målbilden redovisar hur klimatmålen kan nås genom att kombinera teknisk utveckling av fordon och bränslen med nytänkande kring planering och styrning av bebyggelse och trafiksystem. WSPs forskningsprojekt syftar till att konkretisera målbildens åtgärdspaket för planeringsåtgärder i tätort. Åtgärderna omfattar förtätning och funktionsblandning av bebyggelsen, gatuutformning, förbättrad tillgänglighet med kollektivtrafik samt parkeringsåtgärder. Eva Ericsson, WSP Analys & Strategi Telefon: Studien ska beskriva hur bebyggelse och trafiksystem behöver förändras jämfört med dagens situation, för att en tillräcklig minskning av bilresandet ska uppnås. En svårighet är att det saknas övergripande kunskap och data för nuläge och trend för flera av åtgärderna. Studien har såhär långt kunnat visa att det pågått en förtätning av bebyggelsen den senaste tjugo åren. Om detta fortgår kommer det att bidra till att delvis dämpa den biltrafikökning som den förväntade befolkningsökningen fram till 2030 kommer att generera. Men för att nå de enligt Målbilden nödvändiga effekterna behövs ytterligare förtätning, det vill säga att ny bebyggelse i mycket hög grad förläggs inom dagens tätortsgränser. Projektet resultat i sin helhet rapporteras i början av februari. 6 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

7 Processtöd i utveckling av miljonprogramsområde Kommunfastigheter AB och Eskilstuna kommun vill utveckla en metod för hållbar stadsdelsutveckling. Som pilotprojekt har man valt att utgå från ett av kommunens miljonprogramsområden, Lagersberg. De närmsta åren kommer man renovera och energieffektivisera de befintliga byggnaderna.vid sidan av energieffektivisering vill man även stärka området ur ett socialt och ekonomisk hållbarhetsperspektiv vilket ställer krav på att man lyfter blicken från bostadsområdet till att inkludera hela stadsdelen. WSP har deltagit som processledare och metodutvecklare i mobilseringsfasen och har tillsammans med beställarna arbetat fram en stadsdelsutvecklingsplan som beskriver hur det fortsatta arbetet ska gå till. En viktig del i arbetet har varit att samla representanter från Kommunfastigheter och kommunens olika förvaltningar och låta dem gemensamt diskutera den specifika stadsdelen. Arbetet har genomförts stegvis genom bl a workshops, intervjuer och dokumentstudier. Stadsdelsutvecklingsplanen tar sin utgångspunkt i följande vägledande principer: Från energieffektivisering av allmännyttans fastigheter till hållbar utveckling av stadsdelen Från kommunala stuprör till samverkan inom stadsdelen med ett genomgående och tydligt medborgardeltagande Från tillfälliga projekt till en del av en långsiktig verksamhet Stadsdelsutvecklingsprocessen Lisa Johnsson, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 7

8 Trafikstrategi för Göteborg Ett av de strategiska målen för Göteborgs Stad är att vara Nordens logistikcentrum. Detta innebär att man vill kunna erbjuda näringsliv och organisationer extra bra förutsättningar för leveranser av gods. WSP Analys & Strategi har fått i uppdrag att ta fram de delar av Göteborg Stads trafikstrategi som handlar om gods. Göteborg är en stark industristad, med exempelvis Volvo och SKF, och där finns även nordens största hamn. Dessa behöver snabba och tillförlitliga transporter. Men det finns flera tydliga målkonflikter mellan godstrafik och ett bra stadsliv, exempelvis tungt trafikerade trafikleder bredvid nya bostadsområden eller stora lastbilar i boendemiljöer. Vid planering av nya markområden och infrastruktur måste man ta hänsyn till det gods som kommer till, från eller passerar Göteborg. Dessutom så vill vi självklart ha en hållbar utveckling med mer utnyttjande av järnväg och närsjöfart. I arbetet med att ta fram Göteborg Stads trafikstrategi ansvarar WSP Analys & Strategi för de delar som rör transporter av gods. Övriga delar i trafikstrategin handlar om attraktiva gatumiljöer, ett rikt stadsliv och ett lättillgängligt regioncentrum. Stora insatser har gjorts under 2012 och förhoppningsvis kan trafikstrategin antas av kommunfullmäktige under Johan Wedel, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

9 Ännu nöjdare resenärer i Stockholms tunnelbana I sitt arbete för att göra resenärerna ännu nöjdare med tunnelbanan i Stockholm har MTR (kör tunnelbanan på uppdrag av SL) låtit WSP Analys & Strategi genomföra en studie om vilka faktorer som påverkar nöjdheten mest hos Stockholms tunnelbaneresenärer. Studien omfattade såväl webenkät om 1600 vaneresenärer, fokusgrupp med MTR:s kundnära personal samt litteraturstudie. Studien visar tydligt att hygienfaktorerna, dvs att resenärerna kan lita på att de kommer fram i tid, måste fungera felfritt innan motivatorer, dvs andra typer av åtgärder, kan få effekt. Ett smakprov av resultaten från webenkäten kring vad som skulle göra störst andel av vaneresenärerna mer nöjda med sin resa visas i tabellen nedan. Åtgärder som skulle göra störst andel av vaneresenärerna mer nöjda med sin resa/andel som blir mer nöjda Digitala skyltar/tv-skärmar ombord på tågen med trafikinformation och störningsinformation.34% Tunnelbanepersonalen är mer aktiv i att försöka hjälpa till och hitta alternativa resmöjligheter i samband med tex trafikstörningar... 27% Digitala skyltar/tv-skärmar ombord på tågen med aktuella nyheter, trafikinformation och störningsinformation... 25% Mer tunnelbanepersonal på stationer på kvällar och nätter... 20% Personalen i spärrarna har mer kunskap för att bättre besvara frågor om bla anslutande kollektivtrafik samt har bra lokalkännedom... 20% Tyst vagn en vagn per tåg... 19% Toaletter på utvalda tunnelbanestationer med betalning via accesskortet... 19% Tydligare utrop på stationer och ombord... 15% Gladare och mer serviceinriktad personal i tunnelbanetrafiken... 14% Susanne Nielsen Skovgaard, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 9

10 Försörjningskvoten i olika delar av Sverige scenarier till 2050 Medan de svenska storstäderna fortsätter att växa står glesbygden på många håll inför betydande utmaningar. Andelen av befolkningen som är över 65 år kommer enligt SCB s senaste att öka från 18 % 2011 till över 24 % år Med en högre andel av befolkningen bland de äldre blir det relativt sett färre människor i arbetsför ålder som ska försörja allt fler. Ett annat sätt att uttrycka det är att försörjningsbördan eller kvoten ökar. Utmaningen är störst i glesbygden där situationen redan är besvärlig. I kombination med en stark svensk urbanisering utsätts dessa områden och regioner för ett dubbelt utvecklingstryck dels från effekterna av en åldrande befolkning och dels från utflyttning och urbanisering av befolkning i arbetsför ålder. I rapporten Försörjningskvoten i olika delar av Sverige scenarier till år 2050, som WSP Analys & Strategi tagit fram på uppdrag av Regeringens Framtidskommission, redovisas några olika scenarier för att illustrera försörjningskvotens utveckling i olika svenska regioner fram till Förutom ett basscenario visas hur försörjningskvoten påverkas av en rad olika antaganden såsom ett längre arbetsliv, en högre förvärvsgrad bland utrikes födda och ett annat flyttmönster. Rapporten redovisar också vad som kan förvärra situationen. Mattias Frithiof, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

11 Västsvenska Paketet En gigantisk satsning för att utveckla samhället En gigantisk satsning för att utveckla samhället. Så beskriver Göteborgs Stad de pågående investeringarna i regionens infrastruktur som ingår i Västsvenska Paketet. WSP Analys & Strategi arbetar på uppdrag av staden i flera spännande projekt som kommer att stödja regionens tillväxt och hållbara utveckling under flera decennier framöver. Projekten tar avstamp i tydliga politiska mål om stark tillväxt, god livsmiljö, konkurrenskraftig kollektivtrafik och en attraktiv stadskärna. Dessa mål ska uppnås bland annat genom byggnationen av en ny bro över Göta älv till år 2020, som ersättning för den befintliga bron. Den nya bron skapar förutsättningar för nya trafikstråk och stadsförnyelse på både norra och södra sidan av älven. Västlänken, en åtta kilometer lång järnväg som innefattar en sex kilometer lång tunnel under centrala staden, kommer att byggas av Trafikverket till år Uppgångarna från de tre stationerna, vid Göteborgs central, i stadsdelen Haga och vid knutpunkten Korsvägen ska integreras i den framtida stadsstrukturen. WSPs medarbetare med kompetens inom planering, trafik och visualisering deltar i dessa två projekt inom staden. Arbetet syftar till att ta fram detaljplaner som möjliggör byggnationen av bron, samt järnvägstunneln med stationslägen. WSP driver tillsammans med kommunen detta arbete som kommer att visa hur Västlänken kan bidra till en positiv stadsutveckling. Parallellt med dessa uppdrag arbetar även WSP tillsammans med Erséus Arkitekter med mer övergripande utformningsfrågor i området runt centralen där man ska skapa en tilltalande, trygg och funktionell miljö. Catharina Migell, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 11

12 Olympiske leker 2022 Analyse & Strategi bistår Oslo kommunene i arbeidet med søknad for Vinter-OL i Bystyret i Oslo besluttet 6. juni 2012 at Oslo kommune skulle utarbeide et grunnlag for en søknad om å arrangere OL og Parlympics i Oslo i Det ble etter dette etablert en midlertidig etat (Oslo 2022) i kommunen som fikk i oppgave å utarbeide et grunnlag for en søknad. Oslo bystyre og Norges idrettsforbund vil i løpet av forsommeren 2013 beslutte om de ønsker å gå videre i prosessen og dermed søke staten om en statsgaranti for å avholde lekene. Staten må innen starten av 2015 beslutte om de ønsker å gå inn for en statsgaranti. IOC vil 31. juli 2015 fatte sin endelige avgjørelse på hvem som skal være vertskap for OL og Paralympics i 2022 Analyse & Strategi har fått prosjektlederansvaret i søknadsarbeidet for temaene: transport, innkvartering (accomodation), tilrettelegging for media (Media Operations), helsetjenester og dopingkontroll (Medical Service and doping control), teknologi samt sikkerhetsspørsmål (Security). Kjell Ove Kalhagen, Analyse & Strategi AS Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

13 Synergier mellan investeringar På uppdrag av Stockholms läns landsting (TMR) har WSP Analys & Strategi genomfört en analys av synergier som kan uppstå mellan olika regionala investeringar. Hur kan nyttan av offentliga investeringar ökas genom att i sin tur frigöra flera privata investeringar i Stockholmsregionen och på vilket sätt kan planerade investeringar RUFS 2010 tänkas påverka varandra och ge upphov till synergieffekter? Investeringarna inom fysisk infrastruktur, bostäder och FoU kartlades. Studien pekar på att det i framtiden blir allt viktigare att den nationella och regionala planeringen stödjer samspelet mellan den infrastruktur som främjar inflöden av personer, kompetens och kapital till regionen och den infrastruktur som främjar de processer som generar nya kunskaper och omformar dessa till nya varor och tjänster. När det t.ex. gäller synergieffekter på bostäder är den viktigaste slutsatsen att en effektiv struktur för planering, finansiering och genomförande i hög grad beror på marknadsförutsättningarna i utgångsläget. Om det är god lönsamhet i investeringens influensområde kan man inte förvänta sig att infrastrukturinvesteringen primärt kommer att påverka marknaden via ökad efterfrågan. För att säkerställa att infrastrukturutbyggnaden också leder till ökade bostadsinvesteringar är det viktigt att bygga in tydliga drivkrafter för kommunen att producera fler byggrätter, t.ex. genom att delar av infrastrukturen finansieras med exploateringsintäkter. I områden med vacklande lönsamhet i nyproduktionen är det tvärtom viktigt att i största möjliga mån undvika ömsesidiga beroenden mellan infrastrukturutbyggnaden och bostadsbyggandet för att undvika eventuella Moment 22 där de olika aktörerna väntar ut varandra. Mattias Frithiof, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 13

14 Årets konferens om handelsfastigheter 5 februari 2013 kunskapsspridning WSP Analys & Strategi Moderator Behöver ni en moderator? Några av medarbetarna på Analys & Strategi är vana att leda små och stora konferenser. Kunskap, förberedelser och glimten i ögat borgar för lyckade konferenser. Kontakta Jarl Hammarqvist för mer info. Föreläsningar Hos Analys & Strategi finns flera duktiga föreläsare. Vi kan sprida kunskap och inspiration på teman som konjunktur, demografi, infrastruktur, stadsutveckling, innovationer mm. Kontakta Fredrik Bergström för mer info. Utbildning Analys & Strategi har ett stort antal experter inom områden som infrastruktur, regionutveckling, trafik/ transport, tjänsteutveckling och stadsutveckling. Vi erbjuder årligen utbildningar i egen regi eller tillsammans med andra aktörer. Kontakta Matts Andersson för mer info. Strategisk utveckling workshop Behöver ledningsgruppen en omvärldsanalys eller stöd i det strategiska arbetet. Inom Analys & Strategi finns ett flertal erfarna konsulter som kan leda det strategiska arbetet framåt. Intresserad? Kontakta Fredrik Bergström eller Hans Björkman för mer info. eller Fredrik Bergström, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: 14 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

15 WSP + GENIVAR - vi levererar i 35 länder Vi är ingenjörer, tekniker och akademiker på mer än 300 kontor i alla världsdelar. Vi har kontor i 35 länder och projektkontor i ännu fler. Vi kan erbjuda avancerad specialistkunskap inom många områden och på många platser. Vi kan också ta helhetsansvar för multidisciplinära uppdrag genom att sammanföra rätt kompetens ur hela vår koncern. SVERIGE KANADA ÖVRIGA USA EUROPA SYDAMERIKA 400 AfriKA, INDIEN & MELLAN- ÖSTERN 1300 ASIEN 600 AUSTRALIEN LÄNDER +300 KONTOR KONTOR I ALLA VÄRLDSDELAR WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 15

16 WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi medarbetare på över 300 kontor i 35 länder. I Sverige har vi omkring medarbetare. WSP Analys Strategi Affärsområdeschef Fredrik Bergström Fastighet och Marknad Anders Ling Godstransporter och Logistik vx Stadsutveckling, Göteborg Catharina Migell Samhällsutveckling Fredrik Bergström Stadsutveckling, Stockholm/Malmö Mikael Wallin Trafik och Infrastruktur Susanne Nielsen-Skovgaard WSP Sverige Arenavägen Stockholm-Globen Tel: Fax: februari_2013_v1 UNITED BY OUR DIFFERENCE

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening Bildades 2008 Kansli med 10 personer i Stockholm Driver 15-20 parallella utvecklingsprojekt (bebyggelse, mobilitet, system) www.sust.se Citylogistik

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

1/15. Aktuella Analyser. WSP Analys & Strategi

1/15. Aktuella Analyser. WSP Analys & Strategi 1/15 Aktuella Analyser WSP Analys & Strategi VÄLKOMMEN TILL Aktuella Analyser I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av Aktuella Analyser. Tanken med skriften är att lyfta fram några

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet.

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet. ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk Hela staden inkluderande, grön och dynamisk Möta vattnet Stärka kärnan Mål och visioner i Göteborg Stärk kärnan GR Hållbar tillväxt 2013 45000

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

2/13. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE

2/13. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE 2/13 Aktuella analyser WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄLKOMMEN TILL Aktuella Analyser I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av Aktuella Analyser. Tanken med skriften

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26 UNITED BY OUR DIFFERENCE trafik pm Torp Segelhotellet 2013-06-26 Medverkande Beställare: Norden Etablering AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Hållbart resande i praktiken

Hållbart resande i praktiken Hållbart resande i praktiken Trafik och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Björn Wendle, Lund 11 maj 2011 Idéskrift om Hållbart Resande Del av den Den Goda Staden, på initiativ av Temagrupp Hållbart

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Mark för Näringslivet

Mark för Näringslivet Mark för Näringslivet Beskrivning av uppdraget och nuläge Arbetsgruppen föreslår pilotstudie Metodik, datainsamling, förväntade resultat Fortsatt arbete Utgångspunkter Bakgrundsmaterial Vi vill tillsammans

Läs mer

Hamnutredningen. Öppet informationsmöte 14 december 2011

Hamnutredningen. Öppet informationsmöte 14 december 2011 Hamnutredningen Öppet informationsmöte 14 december 2011 Syfte med dagens möte att ni ska få information om hamnutredningen så här långt och möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter att vi ska få input

Läs mer

Utvecklingsplaner inom Region Skåne Forum konferens 6 maj 2015 Tema: Fastighetsutvecklingsplaner så planeras morgodagsens sjukhusområden

Utvecklingsplaner inom Region Skåne Forum konferens 6 maj 2015 Tema: Fastighetsutvecklingsplaner så planeras morgodagsens sjukhusområden REGION SKÅNE Utvecklingsplaner inom Region Skåne Forum konferens 6 maj 2015 Tema: Fastighetsutvecklingsplaner så planeras morgodagsens sjukhusområden Ingela.anderssonlyberg@skane.se Mobil: 0768-871911

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Mot en fossilfri fordonsflotta hur långt kan vi komma?

Mot en fossilfri fordonsflotta hur långt kan vi komma? Mot en fossilfri fordonsflotta hur långt kan vi komma? Håkan Sköldberg, Profu 2015 05 13 Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) är ett oberoende forsknings och utredningsföretag inom energi och

Läs mer

Riktlinjer för trafik-och stadsplanering

Riktlinjer för trafik-och stadsplanering Talare: Ida Paunonen 1 Riktlinjer för trafik-och stadsplanering 2 DAGENS PRESENTATION BAKOMLIGGANDE STUDIER LATHUND TÄTHETSMÅTT FÖR EFFEKTIV KOLLEKTVITRAFIK DEL 1 ANALYS AV BEFOLKNINGSTÄTHET DEL 2 ILLUSTRERAD

Läs mer

Fakta och myter om Peak Car

Fakta och myter om Peak Car Fakta och myter om Peak Car Text och produktion: Scantech Strategy Advisors 2014. Finns Peak Car? I samhällsdebatten förekommer ibland uttrycket Peak Car. Betydelsen av Peak Car varierar, men syftet är

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i RUFS 2010, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, är att vi ska bli

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Nuläge, brister och behov

Nuläge, brister och behov Nuläge, brister och behov Åtgärdsvalsstudie ABB-industriområde och Väsmanstrand 2014-10-15 Nuläge 2046 Antal fordon per veckodygn inom området se karta in i området, ut från området, totalt. Mätningarna

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR UP AP PD RI ATE L 20 RAD 15 TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR KARLSTADS KOMMUN Tillväxtstrategin beskriver hur Karlstads kommun ska arbeta för att Karlstad ska vara en attraktiv stad som växer. Den

Läs mer

Fossilfrihet på väg vad säger utredningen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

Fossilfrihet på väg vad säger utredningen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet på väg vad säger utredningen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Begränsad klimatpåverkan Vi kan inte förhindra att klimatet förändras Däremot

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB Stationens roll för lokal och regional utveckling Christer Ljungberg, Trivector AB Station centralt eller externt? Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen? Jämförelse

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

Arkitekttävling om en ny struktur för Linköpings innerstad.

Arkitekttävling om en ny struktur för Linköpings innerstad. Linköping Innerstaden växer över ån Arkitekttävling om en ny struktur för Linköpings innerstad. Linköpings kommun linkoping.se/innerstaden Arbetet hittills Redan 2001 påbörjades en förstudie för Ostlänken

Läs mer

Synpunkter på förslag till Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun utställningsversionen

Synpunkter på förslag till Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun utställningsversionen Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret Trafikgruppen Synpunkter på förslag till Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun utställningsversionen Trafikgruppen noterar med tillfredsställelse det positiva beskedet

Läs mer

Inrikes persontransport en handlingsplan

Inrikes persontransport en handlingsplan Inrikes persontransport en handlingsplan Framtagen inom Sjöfartsforums strategiprocess för det maritima klustret, av arbetsgruppen för Närsjöfart och inrikes sjöfart. Arbetsgruppen har bestått av representanter

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-07-02 Sverigebygget: Fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder Alliansen

Läs mer

xstockholms läns landsting i (4)

xstockholms läns landsting i (4) xstockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Riksrevisor Claes Norgren medverkade i ett öppet seminarium i riksdagen den 12 februari och

Läs mer

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor NLC En politiskt oberoende ideell förening för näringslivet i Lysekil Samarbete med kommunen Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor Ledstjärna: Den positiva attityden! Tillsammans kan vi! NLC anser

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN STRATEGISK SAMHÄLLSUTVECKLING ENHETEN FÖR INFRASTRUKTURPLANERING PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall En fast förbindelse Helsingborg-Helsingör Projektbeskrivning

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

Trafikverkets godsstrategi

Trafikverkets godsstrategi Trafikverkets godsstrategi Varför en (långsiktig) godsstrategi? Intern och extern tydlighet Stärkt konkurrenskraft Reducera negativa effekter Bidra till största möjliga nytta av resursanvändandet givet

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

WSP ANALYS & STRATEGI

WSP ANALYS & STRATEGI WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Tillväxt, miljö och regionplanering

Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt, miljö och regionplanering Hur kommer vi att resa i framtiden? Gunilla Rosenqvist, TMR, Stockholms läns landsting RUFS Tillväxt, miljö och regionplanering

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC.

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC. Välkommen till TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? Det goda livet TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 90 anställda, Traffic 50 Kontor i Lund,

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi

Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi NULÄGET 300 resenärer har fått tycka till om tågresandet mellan Stockholm och Göteborg

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Länsstyrelsens roll vid urban förtätning. Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten

Länsstyrelsens roll vid urban förtätning. Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten En statlig myndighet med lång historia Inrättades av Axel Oxenstierna, år 1634 Landshövding tillsattes som högsta chef Idag, 21 länsstyrelser

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA LANDVETTER Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA BYGGFAKTA Detaljplan: Industri, kontor och handel med skrymmande varor. Maximal byggnadshöjd

Läs mer

Vad kostar det låga bostadsbyggandet?

Vad kostar det låga bostadsbyggandet? Vad kostar det låga bostadsbyggandet? En konsekvensanalys för Stor-Göteborg WSP Analys & Strategi på uppdrag av HSB och Västsvenska Handelskammaren Sandra Zätterström 031-83 59 92 sandra.zatterstrom@handelskammaren.net

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige

NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige Regeringsuppdrag att utreda höghastighetsjärnväg i Sverige Götalandsbanan Stockholm-Jönköping-Göteborg Europabanan Stockholm-Jönköping-Helsingborg/Malmö Regeringsuppdrag

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Samverkan mellan aktörer - markanvändning och trafikplanering

Samverkan mellan aktörer - markanvändning och trafikplanering Samverkan mellan aktörer - markanvändning och trafikplanering Lisa Hansson Statsvetenskapliga avdelningen Linköpings universitet Lisa.hansson@liu.se Attraktiv stad hållbar stadsutveckling Förtätning Diversifierad

Läs mer

Företagens betydelse i Eskilstuna. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Eskilstuna. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Eskilstuna Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

SLUTRAPPORT BOENDE BEBYGGELSE OCH LIVSMILJÖ

SLUTRAPPORT BOENDE BEBYGGELSE OCH LIVSMILJÖ SLUTRAPPORT BOENDE BEBYGGELSE OCH LIVSMILJÖ 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUPPENS UPPDRAG...3 GRUPPENS SAMMANSÄTTNING...3 ARBETSGRUPPSMÖTEN...4 ARBETSPROCESS...4 VÅRT RAMVERK...4 AKTIVITETER...4 NULÄGE...5 SLUTSATSER/SAMMANFATTANDE

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

En tunnelbana i världsklass

En tunnelbana i världsklass En tunnelbana i världsklass 5 år med MTR och Stockholms tunnelbana MTR har drivit Stockholms tunnelbana sedan 2009 på uppdrag av SL*. SL: s och vårt mål är fler och nöjdare resenärer, och efter fem år

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2013-2017. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2013-2017. Kommunprognos. Sammanfattning 1(7) Befolkningsprognos för åren 2013-2017 Kommunprognos Sammanfattning Prognosen antar att de tre senaste årens mönster kan vara vägledande för hur utvecklingen blir de fem kommande åren. Befolkningsprognosen

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

EN MÅNGFALD AV MÖJLIGHETER

EN MÅNGFALD AV MÖJLIGHETER EN MÅNGFALD AV MÖJLIGHETER UNITED BY OUR DIFFERENCE 2 Vi är WSP Ett analys- och teknikkonsultbolag som deltar aktivt i utvecklingen av samhället inom hus, industri, infrastruktur, miljö och energi. Vi

Läs mer

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET N VVS ARKITEKT KONSTRUKTÖR KVALITETSSÄKRING AV HANDLINGAR EL BYGGHERRE PROJEKTLEDARE KVALITETSSÄKRING AV BYGGPROCESS ENTREPRENÖR UPPFÖLJNING UTBILDNING/STÖD AV PROJEKTGRUPP ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum 50423 Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur DIALOGMÖTE _

Läs mer

Markvärden och infrastrukturutbyggnad

Markvärden och infrastrukturutbyggnad 1 (7) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Peter Sjöquist 2015-06-03 Markvärden och infrastrukturutbyggnad Regeringen har utfärdat direktiv till förhandlingspersoner som

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

FlYGVY över NYA ERIKSBERG

FlYGVY över NYA ERIKSBERG FlYGVY över NYA ERIKSBERG individuellt utformade tjänster. 2030 är det en självklarhet att inte behöva äga en bil. 8/ En stadsdel med mänsklig skala Nya Eriksberg planeras utifrån människans perspektiv

Läs mer