1/13. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/13. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE"

Transkript

1 1/13 Aktuella analyser WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE

2 VÄLKOMMEN TILL Aktuella Analyser Innehåll I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av Aktuella Analyser. Tanken med skriften är att lyfta fram några av de intressanta projekt som WSP Analys & Strategi årligen är inblandade i. I detta nummer är ett återkommande tema Staden. WSP arbetar med att utveckla växande städer över hela världen. WSP Analys & Strategi har framförallt fokus på utvecklingen i Sverige, men också i Norge via våra kolleger i Oslo (www.analysestrategi.no). Några exempel på stadsutvecklingsanalyser i detta nummer är: - Hur kan man förtäta Skåne städer. Vilka är möjligheterna, vilka är utmaningarna? - Hur man kan jobba effektivt för att utveckla miljonprogramsområden i Eskilstuna. - Hur bör Göteborg utforma sin trafikstrategi för att underlätta för godsflödena? - Hur kan tunnelbaneoperatörerna i Stockholm få nöjdare resenärer? - En konsekvens av urbanisering är en minskad befolkning på landsbygden. Detta leder i sin tur till att det uppstår skevhet mellan gamla och unga. En utmaning för många kommuner. - Våra norska vänner har en central roll i Oslos OSansökan för Får Oslo OS blir det ett mycket stort stadsutvecklingsprojekt. - Och en hel del annat. Analys & Strategi har som devis Kunskap som utvecklar samhälle och näringsliv och det är en förhoppning att denna skrift visar på några exempel i denna anda och denna gång med ett särskilt hållbarhetsperspektiv. 2 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strateg 4. Tätare Skåne 5. Ökad tung trafik och effektivare lastbilar framtidsscenarier för drivmedelsförbrukningen 6. Transportsnålt samhälle, tätortsåtgärder fram till Processtöd i utveckling av miljonprogramsområde 8. Trafikstrategi för Göteborg 9. Ännu nöjdare resenärer i Stockholms tunnelbana 10. Försörjningskvoten i olika delar av Sverige - scenarier till Västsvenska paketet - En gigantisk satsning för att utveckla samahället. 12. Olympiske leker Synergier mellan investeringar 14. Kunskapsspridning 15. Vi är WSP Kontaktinformation Aktuella Analyser: Akuella Analyser ges ut 2 gånger per år av WSP Analys & Strategi. Ansvarig utgivare: Fredrik Bergström, , Omslagsfoto: istockphoto.com Citera oss gärna, men ange källan.

3 WSP Analys & Strategi Kunskap som utvecklar samhälle och näringsliv Vi är 125 medarbetare som tillhandahåller kvalificerade analyser, strategisk rådgivning och forskning inom samhälls- och näringslivsutveckling. Våra verksamhetsområden: Omvärld, trender och strategier Stads- och regionutveckling Kommunikationer, transporter och infrastruktur Fastighetsanalys och fastighetsstrategi Forskning Vilka trender och omvärldsförändringar påverkar och kommer att påverka samhällsutvecklingen? Vilka krav ställer marknaden? Politik på lokal, regional, nationell och internationell nivå präglar samhällsutvecklingen. Vad är tekniskt möjligt? WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 3

4 tätare Skåne Behovet av förtätning analyserades med sex olika indikatorer. Bilden visar exploateringsgrad där varm färg indikerar goda förutsättningar för urban kvalitet. För att möta behoven av ny bebyggelse som det växande Skåne kräver finns starka argument planera för förtätning av orter och städer. WSP Analys & Strategi redovisar de många fördelar som förtätning kan innebära som exempelvis att redan gjorda investeringar i befintlig infrastruktur utnyttjas och underlag för bättre service, handel samt kollektivtrafik skapas. Med tätare samhällen uppstår förutsättningar för den urbana mix som många tycker är attraktivt. Samtidigt innebär tätheten att utbudet kommer närmre, boende och besökare kan ta sig till besöksmålet gående eller med cykel och bilen kan lämnas hemma. En ytterligare miljövinst med högre exploatering och förtätning av befintlig bebyggelse är att i anspråktagandet av den värdefulla jordbruksmarken i Skåne kan reduceras. Även de utmaningar som förtätning innebär, som risk för att grönområden tas i anspråk, eventuell konflikt med lagar och normer, ökad trängsel, förändringar av ortens identitet, dagsljusförhållanden m m, lyfts fram. I rapporten ger WSP förslag på analysverktyg som stöd för det kommunala arbetet med att identifiera behov av förtätning samt var och hur den lämpligen kan ske och göras. Rapporten är framtagen på uppdrag av Region Skåne inom ramen för det övergripande arbetet med Strukturbild för Skåne. Mikael Wallin, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser Exploateringsgrad, sammanlagd bruttoarea (BTA) boyta och lokalyta per hektar.

5 Ökad tung trafik och effektivare lastbilar framtidsscenarier för drivmedelsförbrukningen WSP Analys & Strategi har på uppdrag åt OKQ8 gjort en kartläggning av den tunga lastbilstrafiken i Sverige. Kartläggningen innefattar en nulägesanalys av godsmängder, transportarbete, flöden, fordon, infrastruktur och godsnoder. Utifrån nulägesanalysen gjordes en beräkning av förbrukad mängd diesel. Därefter gjordes en prognos för den tunga lastbilstrafiken år 2020 utifrån Trafikverkets prognoser för godstransporter. Studien syftar till att vara ett stöd för OKQ8 vid planering av framtida tankstationer för tung trafik, då målet är att ha tankstationer längs med viktiga stråk och noder/knutpunkter för godstransporter på väg. I en förstudie konstaterades att prognosmodeller för lastbilstrafiken i dagsläget är mindre utvecklade än motsvarande på personbilssidan. En väsentlig skillnad mellan gods- och persontransporter är att godstransporter inte behöver utföras där lastbilarna är registrerade. Lastbilarna rör sig längre sträckor vilket kräver studier av godsflöden för att få en uppfattning om var användningen av bränsle väntas öka eller minska i framtiden. Nulägesanalysen samt prognosen för år 2020 beskrevs i huvudsak utifrån tre olika delar: Att beskriva den tunga fordonsflottan Att beskriva godsflöden Beräkna lastbilarnas drivmedelsförbrukning Martina Bohlin, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 5

6 Transportsnålt samhälle tätortsåtgärder fram till 2030 WSP Analys & Strategi genomför för närvarande ett forskningsprojekt kring vilka klimatåtgärder i tätort som kommer att behövas för att trafiken skall uppnå sektorns klimatmål för Uppdraget tar utgångspunkt i Trafikverkets Rapport 2012:105, Målbild för ett transportsystem som uppfyller klimatmålen och vägen dit. Målbilden redovisar hur klimatmålen kan nås genom att kombinera teknisk utveckling av fordon och bränslen med nytänkande kring planering och styrning av bebyggelse och trafiksystem. WSPs forskningsprojekt syftar till att konkretisera målbildens åtgärdspaket för planeringsåtgärder i tätort. Åtgärderna omfattar förtätning och funktionsblandning av bebyggelsen, gatuutformning, förbättrad tillgänglighet med kollektivtrafik samt parkeringsåtgärder. Eva Ericsson, WSP Analys & Strategi Telefon: Studien ska beskriva hur bebyggelse och trafiksystem behöver förändras jämfört med dagens situation, för att en tillräcklig minskning av bilresandet ska uppnås. En svårighet är att det saknas övergripande kunskap och data för nuläge och trend för flera av åtgärderna. Studien har såhär långt kunnat visa att det pågått en förtätning av bebyggelsen den senaste tjugo åren. Om detta fortgår kommer det att bidra till att delvis dämpa den biltrafikökning som den förväntade befolkningsökningen fram till 2030 kommer att generera. Men för att nå de enligt Målbilden nödvändiga effekterna behövs ytterligare förtätning, det vill säga att ny bebyggelse i mycket hög grad förläggs inom dagens tätortsgränser. Projektet resultat i sin helhet rapporteras i början av februari. 6 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

7 Processtöd i utveckling av miljonprogramsområde Kommunfastigheter AB och Eskilstuna kommun vill utveckla en metod för hållbar stadsdelsutveckling. Som pilotprojekt har man valt att utgå från ett av kommunens miljonprogramsområden, Lagersberg. De närmsta åren kommer man renovera och energieffektivisera de befintliga byggnaderna.vid sidan av energieffektivisering vill man även stärka området ur ett socialt och ekonomisk hållbarhetsperspektiv vilket ställer krav på att man lyfter blicken från bostadsområdet till att inkludera hela stadsdelen. WSP har deltagit som processledare och metodutvecklare i mobilseringsfasen och har tillsammans med beställarna arbetat fram en stadsdelsutvecklingsplan som beskriver hur det fortsatta arbetet ska gå till. En viktig del i arbetet har varit att samla representanter från Kommunfastigheter och kommunens olika förvaltningar och låta dem gemensamt diskutera den specifika stadsdelen. Arbetet har genomförts stegvis genom bl a workshops, intervjuer och dokumentstudier. Stadsdelsutvecklingsplanen tar sin utgångspunkt i följande vägledande principer: Från energieffektivisering av allmännyttans fastigheter till hållbar utveckling av stadsdelen Från kommunala stuprör till samverkan inom stadsdelen med ett genomgående och tydligt medborgardeltagande Från tillfälliga projekt till en del av en långsiktig verksamhet Stadsdelsutvecklingsprocessen Lisa Johnsson, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 7

8 Trafikstrategi för Göteborg Ett av de strategiska målen för Göteborgs Stad är att vara Nordens logistikcentrum. Detta innebär att man vill kunna erbjuda näringsliv och organisationer extra bra förutsättningar för leveranser av gods. WSP Analys & Strategi har fått i uppdrag att ta fram de delar av Göteborg Stads trafikstrategi som handlar om gods. Göteborg är en stark industristad, med exempelvis Volvo och SKF, och där finns även nordens största hamn. Dessa behöver snabba och tillförlitliga transporter. Men det finns flera tydliga målkonflikter mellan godstrafik och ett bra stadsliv, exempelvis tungt trafikerade trafikleder bredvid nya bostadsområden eller stora lastbilar i boendemiljöer. Vid planering av nya markområden och infrastruktur måste man ta hänsyn till det gods som kommer till, från eller passerar Göteborg. Dessutom så vill vi självklart ha en hållbar utveckling med mer utnyttjande av järnväg och närsjöfart. I arbetet med att ta fram Göteborg Stads trafikstrategi ansvarar WSP Analys & Strategi för de delar som rör transporter av gods. Övriga delar i trafikstrategin handlar om attraktiva gatumiljöer, ett rikt stadsliv och ett lättillgängligt regioncentrum. Stora insatser har gjorts under 2012 och förhoppningsvis kan trafikstrategin antas av kommunfullmäktige under Johan Wedel, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

9 Ännu nöjdare resenärer i Stockholms tunnelbana I sitt arbete för att göra resenärerna ännu nöjdare med tunnelbanan i Stockholm har MTR (kör tunnelbanan på uppdrag av SL) låtit WSP Analys & Strategi genomföra en studie om vilka faktorer som påverkar nöjdheten mest hos Stockholms tunnelbaneresenärer. Studien omfattade såväl webenkät om 1600 vaneresenärer, fokusgrupp med MTR:s kundnära personal samt litteraturstudie. Studien visar tydligt att hygienfaktorerna, dvs att resenärerna kan lita på att de kommer fram i tid, måste fungera felfritt innan motivatorer, dvs andra typer av åtgärder, kan få effekt. Ett smakprov av resultaten från webenkäten kring vad som skulle göra störst andel av vaneresenärerna mer nöjda med sin resa visas i tabellen nedan. Åtgärder som skulle göra störst andel av vaneresenärerna mer nöjda med sin resa/andel som blir mer nöjda Digitala skyltar/tv-skärmar ombord på tågen med trafikinformation och störningsinformation.34% Tunnelbanepersonalen är mer aktiv i att försöka hjälpa till och hitta alternativa resmöjligheter i samband med tex trafikstörningar... 27% Digitala skyltar/tv-skärmar ombord på tågen med aktuella nyheter, trafikinformation och störningsinformation... 25% Mer tunnelbanepersonal på stationer på kvällar och nätter... 20% Personalen i spärrarna har mer kunskap för att bättre besvara frågor om bla anslutande kollektivtrafik samt har bra lokalkännedom... 20% Tyst vagn en vagn per tåg... 19% Toaletter på utvalda tunnelbanestationer med betalning via accesskortet... 19% Tydligare utrop på stationer och ombord... 15% Gladare och mer serviceinriktad personal i tunnelbanetrafiken... 14% Susanne Nielsen Skovgaard, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 9

10 Försörjningskvoten i olika delar av Sverige scenarier till 2050 Medan de svenska storstäderna fortsätter att växa står glesbygden på många håll inför betydande utmaningar. Andelen av befolkningen som är över 65 år kommer enligt SCB s senaste att öka från 18 % 2011 till över 24 % år Med en högre andel av befolkningen bland de äldre blir det relativt sett färre människor i arbetsför ålder som ska försörja allt fler. Ett annat sätt att uttrycka det är att försörjningsbördan eller kvoten ökar. Utmaningen är störst i glesbygden där situationen redan är besvärlig. I kombination med en stark svensk urbanisering utsätts dessa områden och regioner för ett dubbelt utvecklingstryck dels från effekterna av en åldrande befolkning och dels från utflyttning och urbanisering av befolkning i arbetsför ålder. I rapporten Försörjningskvoten i olika delar av Sverige scenarier till år 2050, som WSP Analys & Strategi tagit fram på uppdrag av Regeringens Framtidskommission, redovisas några olika scenarier för att illustrera försörjningskvotens utveckling i olika svenska regioner fram till Förutom ett basscenario visas hur försörjningskvoten påverkas av en rad olika antaganden såsom ett längre arbetsliv, en högre förvärvsgrad bland utrikes födda och ett annat flyttmönster. Rapporten redovisar också vad som kan förvärra situationen. Mattias Frithiof, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

11 Västsvenska Paketet En gigantisk satsning för att utveckla samhället En gigantisk satsning för att utveckla samhället. Så beskriver Göteborgs Stad de pågående investeringarna i regionens infrastruktur som ingår i Västsvenska Paketet. WSP Analys & Strategi arbetar på uppdrag av staden i flera spännande projekt som kommer att stödja regionens tillväxt och hållbara utveckling under flera decennier framöver. Projekten tar avstamp i tydliga politiska mål om stark tillväxt, god livsmiljö, konkurrenskraftig kollektivtrafik och en attraktiv stadskärna. Dessa mål ska uppnås bland annat genom byggnationen av en ny bro över Göta älv till år 2020, som ersättning för den befintliga bron. Den nya bron skapar förutsättningar för nya trafikstråk och stadsförnyelse på både norra och södra sidan av älven. Västlänken, en åtta kilometer lång järnväg som innefattar en sex kilometer lång tunnel under centrala staden, kommer att byggas av Trafikverket till år Uppgångarna från de tre stationerna, vid Göteborgs central, i stadsdelen Haga och vid knutpunkten Korsvägen ska integreras i den framtida stadsstrukturen. WSPs medarbetare med kompetens inom planering, trafik och visualisering deltar i dessa två projekt inom staden. Arbetet syftar till att ta fram detaljplaner som möjliggör byggnationen av bron, samt järnvägstunneln med stationslägen. WSP driver tillsammans med kommunen detta arbete som kommer att visa hur Västlänken kan bidra till en positiv stadsutveckling. Parallellt med dessa uppdrag arbetar även WSP tillsammans med Erséus Arkitekter med mer övergripande utformningsfrågor i området runt centralen där man ska skapa en tilltalande, trygg och funktionell miljö. Catharina Migell, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 11

12 Olympiske leker 2022 Analyse & Strategi bistår Oslo kommunene i arbeidet med søknad for Vinter-OL i Bystyret i Oslo besluttet 6. juni 2012 at Oslo kommune skulle utarbeide et grunnlag for en søknad om å arrangere OL og Parlympics i Oslo i Det ble etter dette etablert en midlertidig etat (Oslo 2022) i kommunen som fikk i oppgave å utarbeide et grunnlag for en søknad. Oslo bystyre og Norges idrettsforbund vil i løpet av forsommeren 2013 beslutte om de ønsker å gå videre i prosessen og dermed søke staten om en statsgaranti for å avholde lekene. Staten må innen starten av 2015 beslutte om de ønsker å gå inn for en statsgaranti. IOC vil 31. juli 2015 fatte sin endelige avgjørelse på hvem som skal være vertskap for OL og Paralympics i 2022 Analyse & Strategi har fått prosjektlederansvaret i søknadsarbeidet for temaene: transport, innkvartering (accomodation), tilrettelegging for media (Media Operations), helsetjenester og dopingkontroll (Medical Service and doping control), teknologi samt sikkerhetsspørsmål (Security). Kjell Ove Kalhagen, Analyse & Strategi AS Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

13 Synergier mellan investeringar På uppdrag av Stockholms läns landsting (TMR) har WSP Analys & Strategi genomfört en analys av synergier som kan uppstå mellan olika regionala investeringar. Hur kan nyttan av offentliga investeringar ökas genom att i sin tur frigöra flera privata investeringar i Stockholmsregionen och på vilket sätt kan planerade investeringar RUFS 2010 tänkas påverka varandra och ge upphov till synergieffekter? Investeringarna inom fysisk infrastruktur, bostäder och FoU kartlades. Studien pekar på att det i framtiden blir allt viktigare att den nationella och regionala planeringen stödjer samspelet mellan den infrastruktur som främjar inflöden av personer, kompetens och kapital till regionen och den infrastruktur som främjar de processer som generar nya kunskaper och omformar dessa till nya varor och tjänster. När det t.ex. gäller synergieffekter på bostäder är den viktigaste slutsatsen att en effektiv struktur för planering, finansiering och genomförande i hög grad beror på marknadsförutsättningarna i utgångsläget. Om det är god lönsamhet i investeringens influensområde kan man inte förvänta sig att infrastrukturinvesteringen primärt kommer att påverka marknaden via ökad efterfrågan. För att säkerställa att infrastrukturutbyggnaden också leder till ökade bostadsinvesteringar är det viktigt att bygga in tydliga drivkrafter för kommunen att producera fler byggrätter, t.ex. genom att delar av infrastrukturen finansieras med exploateringsintäkter. I områden med vacklande lönsamhet i nyproduktionen är det tvärtom viktigt att i största möjliga mån undvika ömsesidiga beroenden mellan infrastrukturutbyggnaden och bostadsbyggandet för att undvika eventuella Moment 22 där de olika aktörerna väntar ut varandra. Mattias Frithiof, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 13

14 Årets konferens om handelsfastigheter 5 februari 2013 kunskapsspridning WSP Analys & Strategi Moderator Behöver ni en moderator? Några av medarbetarna på Analys & Strategi är vana att leda små och stora konferenser. Kunskap, förberedelser och glimten i ögat borgar för lyckade konferenser. Kontakta Jarl Hammarqvist för mer info. Föreläsningar Hos Analys & Strategi finns flera duktiga föreläsare. Vi kan sprida kunskap och inspiration på teman som konjunktur, demografi, infrastruktur, stadsutveckling, innovationer mm. Kontakta Fredrik Bergström för mer info. Utbildning Analys & Strategi har ett stort antal experter inom områden som infrastruktur, regionutveckling, trafik/ transport, tjänsteutveckling och stadsutveckling. Vi erbjuder årligen utbildningar i egen regi eller tillsammans med andra aktörer. Kontakta Matts Andersson för mer info. Strategisk utveckling workshop Behöver ledningsgruppen en omvärldsanalys eller stöd i det strategiska arbetet. Inom Analys & Strategi finns ett flertal erfarna konsulter som kan leda det strategiska arbetet framåt. Intresserad? Kontakta Fredrik Bergström eller Hans Björkman för mer info. eller Fredrik Bergström, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: 14 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

15 WSP + GENIVAR - vi levererar i 35 länder Vi är ingenjörer, tekniker och akademiker på mer än 300 kontor i alla världsdelar. Vi har kontor i 35 länder och projektkontor i ännu fler. Vi kan erbjuda avancerad specialistkunskap inom många områden och på många platser. Vi kan också ta helhetsansvar för multidisciplinära uppdrag genom att sammanföra rätt kompetens ur hela vår koncern. SVERIGE KANADA ÖVRIGA USA EUROPA SYDAMERIKA 400 AfriKA, INDIEN & MELLAN- ÖSTERN 1300 ASIEN 600 AUSTRALIEN LÄNDER +300 KONTOR KONTOR I ALLA VÄRLDSDELAR WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 15

16 WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi medarbetare på över 300 kontor i 35 länder. I Sverige har vi omkring medarbetare. WSP Analys Strategi Affärsområdeschef Fredrik Bergström Fastighet och Marknad Anders Ling Godstransporter och Logistik vx Stadsutveckling, Göteborg Catharina Migell Samhällsutveckling Fredrik Bergström Stadsutveckling, Stockholm/Malmö Mikael Wallin Trafik och Infrastruktur Susanne Nielsen-Skovgaard WSP Sverige Arenavägen Stockholm-Globen Tel: Fax: februari_2013_v1 UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

Designing. Future Cities. Magnus vision.

Designing. Future Cities. Magnus vision. Designing Future Cities Magnus vision. Jag heter Magnus Meyer och jag började som vd på WSP i mars 2014. Under ganska många år har jag följt utvecklingen i samhällsbyggnadsbranschen ur olika perspektiv.

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Mona Pettersson WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental Bilaga 2 VA-policy Karlskrona kommun 2014-01-20 WSP Environmental Konsulter inom samhällsutveckling WSP Sverige AB är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

1/12 AKTUELLA ANALYSER. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE

1/12 AKTUELLA ANALYSER. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE 1/12 AKTUELLA ANALYSER WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄLKOMMEN TILL I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av Aktuella Analyser. Tanken med skriften är att lyfta fram

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Trafiksäkerhetsutveckling

Trafiksäkerhetsutveckling Trafiksäkerhetsutveckling Trafiknämndens mål: Med hänsyn till nollvisionen inom trafiksäkerheten bör snabba och effektiva åtgärder genomföras så att antalet dödade och svårt skadade på sikt minskar till

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Om Sverigeförhandlingen FAH oktober 2016 Uppdraget Framtidens järnvägsnät för fler bostäder, bättre arbetsmarknad och för ett hållbart resande En tolkning av uppdraget Den nya stambanan ska dras där den

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för TMALL 0141 Presentation v 1.0 Inriktningsunderlag för 2018-2029 Inriktningsunderlaget ska omfatta analyser av tre inriktningar - hur inriktningen för transportinfrastrukturen bör se ut om trafiken utvecklas

Läs mer

Spårvägen i Lund drivkraft för stadsutveckling

Spårvägen i Lund drivkraft för stadsutveckling Spårväg Lund C ESS Spårvägen i Lund drivkraft för stadsutveckling Pernilla von Strokirch, Projektchef Spårvägen som drivkraft för stadsutveckling Att få en spårväg i Lund är inte ett mål i sig. Spårvägen

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-09-16 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets

Läs mer

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011 Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder Västsvenska paketet Göteborg och Västsverige ska vara en attraktiv, hållbar och växande region nu och i framtiden För att skapa god

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet.

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet. ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk Hela staden inkluderande, grön och dynamisk Möta vattnet Stärka kärnan Mål och visioner i Göteborg Stärk kärnan GR Hållbar tillväxt 2013 45000

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne 1 Miljoner resor i Skåne FRAMTIDENS JÄRNVÄGSSYSTEM I SKÅNE ETT STRATEGISKT LÄGE Ett välfungerande skånskt

Läs mer

Hållbar stadsutveckling stärker Skåne Metod och exempel. Mötesplats Skåne 20130816 2013-08-15 1

Hållbar stadsutveckling stärker Skåne Metod och exempel. Mötesplats Skåne 20130816 2013-08-15 1 Hållbar stadsutveckling stärker Skåne Metod och exempel Mötesplats Skåne 20130816 2013-08-15 1 2013-08-15 2 Lund 1971 Malmö 2012 2013-08-15 3 100 medarbetare 7 studios Fastighetsutveckling Stadsutveckling

Läs mer

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne STRUKTURBILD FÖR SKÅNE Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne Att använda kunskapsunderlag i politiska beslutsprocesser Hur vi enats om strategiska inriktningar? Hur vi förankrat resultat? Hur

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet Gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen i sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

: MÅLKONFLIKTER ÄR DET STATENS FEL ATT STÄDERNA INTE KAN SKAPA ETT HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM?

: MÅLKONFLIKTER ÄR DET STATENS FEL ATT STÄDERNA INTE KAN SKAPA ETT HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM? 10.15-11.00: MÅLKONFLIKTER ÄR DET STATENS FEL ATT STÄDERNA INTE KAN SKAPA ETT HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM? 11.15-12.00 Vem ska göra jobbet? Om svenska folkets (o)hållbara resvanor 13.00-13.45 Är de svenska

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer?

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Eva Hägglund Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 1 Hållbar stadutveckling SKL:s Positionspapper

Läs mer

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 K2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är benämningen på en översyn av kollektivtrafiken, som genomförs i samverkan mellan Trafikkontoret,

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Reflektion från seminarieserien

Reflektion från seminarieserien Reflektion från seminarieserien Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Erfarenheter från GOS projektets 6 seminarier Sammanhängande fysisk struktur Integration av marknader beror helt på hur systemet

Läs mer

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening Bildades 2008 Kansli med 10 personer i Stockholm Driver 15-20 parallella utvecklingsprojekt (bebyggelse, mobilitet, system) www.sust.se Citylogistik

Läs mer

1/15. Aktuella Analyser. WSP Analys & Strategi

1/15. Aktuella Analyser. WSP Analys & Strategi 1/15 Aktuella Analyser WSP Analys & Strategi VÄLKOMMEN TILL Aktuella Analyser I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av Aktuella Analyser. Tanken med skriften är att lyfta fram några

Läs mer

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje Stockholm 2013-02-20 Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje www.socialdemokraterna.se/stockholm I korthet: En helt ny lila tunnelbanelinje från syd till nord. Hagsätra Älvsjö Årstafältet Liljeholmen Fridhemsplan

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har

Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har TJÄNSTESKRIVELSE Datum 1(5) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har Yttrande till Kommunstyrelsen ( 2014/KS0184)

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Samordning Sickla-Plania Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön.

Samordning Sickla-Plania Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön. 2016-07-05 1 (6) STARTPROMEMORIA Dnr KFKS 2016/539 Projekt 9243 Nacka stad ingår i tunnelbaneavtalet. Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön. Kartan visar områdets

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm ÄRENDET Regionplanenämnden förslag till Regional

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun Politisk överenskommelse om en tunnelbanelösning för Ostsektorn Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö kommuner är överens om att gemensamt

Läs mer

Mark för Näringslivet

Mark för Näringslivet Mark för Näringslivet Beskrivning av uppdraget och nuläge Arbetsgruppen föreslår pilotstudie Metodik, datainsamling, förväntade resultat Fortsatt arbete Utgångspunkter Bakgrundsmaterial Vi vill tillsammans

Läs mer

Workshop 1 i Hållbar planering. Metoder och resultat

Workshop 1 i Hållbar planering. Metoder och resultat Workshop 1 i Hållbar planering Metoder och resultat Vinter 2013 14 mars 4 juni 3-6 sept Höst 2014 Om projektet Syfte: Starta processer som underlättar integreringen av hållbart resande i den kommunala

Läs mer

Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne

Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne Strukturbild för Skåne överbrygga glappet mellan det regionala utvecklingsprogrammet och den kommunala översiktsplaneringen för att skapa hållbara

Läs mer

Hållbar planering inspiration och nya perspektiv. Workshop 1: Spelregler och omvärldsfaktorer

Hållbar planering inspiration och nya perspektiv. Workshop 1: Spelregler och omvärldsfaktorer Hållbar planering inspiration och nya perspektiv Workshop 1: Spelregler och omvärldsfaktorer 2013-03-14 Program 9.30 Introduktion Gruppövning: Prioriteringar i planeringen 10.25 Gruppövning: LimCity 12.00

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Organisation En projektledare, ingen arbetsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott politisk styrgrupp Bostadspolitiska mål hämtade från Vision och Handlingsprogram

Läs mer

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder Västsvenska paketet 29 maj 2013 Syfte med Västsvenska paketet Att skapa förutsättningar för och bidra till att uppfylla politiskt antagna

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

STARKARE TILLSAMMANS. WSP Sverige Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen Sweden T +46 10 7225000 F +46 10 7228793 www.wsproup.se

STARKARE TILLSAMMANS. WSP Sverige Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen Sweden T +46 10 7225000 F +46 10 7228793 www.wsproup.se GENIVAR Inc. 1600, Rene-Levesque Blvd. West 16th Floor Montreal, Quebec Canada H3H 1P9 T: +1 514-340-0046 F: +1 514-340-1337 www.genivar.com WSP Sverige Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen Sweden T +46

Läs mer

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Datum Diarienummer Sida 2012-06-29 2012-08-16 0635/11 1/6 Trafikverket Stora projekt Bo Lindgren 405 33 Göteborg PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Bakgrund

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26 UNITED BY OUR DIFFERENCE trafik pm Torp Segelhotellet 2013-06-26 Medverkande Beställare: Norden Etablering AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 80 personer anställda Kontor i Lund, Stockholm, Göteborg Arbetar inom hela området trafikplanering Inget annat än hållbara

Läs mer

TRAFIKANALYS FANFAREN

TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTAD 2017-06-22 TRAFIKANALYS FANFAREN Karlstad Karlstads Kommun KONSULT WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10 7225000

Läs mer

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Vad vet vi om framtiden? Personbilstransporter på väg i olika

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE

DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE MANIFEST FÖR ETT SAMVERKANDE SKÅNE Skåne är år 2030 en attraktiv och livskraftig region med flera starka tillväxtmotorer och en mångfald av livsmiljöer. Skåne har dragit

Läs mer

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor 19, KS 2013-01-21 15:30 KS: 213/2012 2012-12-27 Dnr: KS213/2012 Handläggare Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor Sammanfattning Stockholms läns landstings Tillväxt- och planeringsutskott

Läs mer

28/04/2017 PLANERAR OCH BYGGER VI SÅ VI NÅR VÅRA MÅL? VÄRLDENS MODERNASTE LAND

28/04/2017 PLANERAR OCH BYGGER VI SÅ VI NÅR VÅRA MÅL? VÄRLDENS MODERNASTE LAND PLANERAR OCH BYGGER VI SÅ VI NÅR VÅRA Från vision till verklighet! 27 28 april i Gävle Christer Ljungberg, VD Trivector 1 2 VÄRLDENS MODERNASTE LAND Källa: World Value Survey 4 5 6 1 DELNINGSEKONOMIN 7

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Därför behöver vi Götalandsbanan

Därför behöver vi Götalandsbanan Därför behöver vi Götalandsbanan Mindre tid till resan. Mer tid till annat. De nya höghastighetsjärnvägarna kretsar mycket kring tid: 320 km/h, 45 minuter dit, en timme hit, Stockholm Göteborg inom loppet

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Styrprocessen 2017 2016-03-29 Tyresö kommun / 2016-03-21 2 (7) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde 16...3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

xstockholms läns landsting i (4)

xstockholms läns landsting i (4) xstockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Inger Sellers Samhällsplanerare 040-675 32 66 Inger.Sellers@skane.se YTTRANDE Datum 2015-03-23 Dnr 1500012 1 (5) Trelleborgs kommun Remiss. Riktlinjer för bostadsförsörjningen

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Kommittédirektiv. Utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län. Dir. 2013:22

Kommittédirektiv. Utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län. Dir. 2013:22 Kommittédirektiv Utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län Dir. 2013:22 Beslut vid regeringssammanträde den 28 februari 2013 Sammanfattning En särskild utredare, som ska fungera

Läs mer

Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050?

Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsspaningar Dialog med samhällsplaneringens aktörer Megatrender Hantera växande stadsregioner Skapa en hållbar

Läs mer

Hamnutredningen. Öppet informationsmöte 14 december 2011

Hamnutredningen. Öppet informationsmöte 14 december 2011 Hamnutredningen Öppet informationsmöte 14 december 2011 Syfte med dagens möte att ni ska få information om hamnutredningen så här långt och möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter att vi ska få input

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Västsvenska paketet Sida 1

Västsvenska paketet Sida 1 Västsvenska paketet Sida 1 Ett paket för en växande region Västra Götaland det goda livet Halland bästa livsplatsen Göteborgsregionen uthållig tillväxt Ett hållbart Göteborg Sida 2 Visionen om Västsverige

Läs mer

Reflektion från seminarium 5

Reflektion från seminarium 5 Reflektion från seminarium 5 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Erfarenheter från forskningsprojekten Klimatsmarta och attraktiva transportnoder och Urbana stationssamhällen - Ulf Ranhagen,

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG?

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? INLEDNING OCH SAMMANFATTNING De senaste decennierna har inflyttningen från landsbygd till stad ökat. Det gör att Sveriges befolkning och produktion allt mer koncentreras

Läs mer

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Startsidan / Dokument & lagar / Utredningar / Kommittédirektiv / Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder

Läs mer

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS GODA GRANNAR MÖJLIG TILLB. UNITED BY OUR DIFFERENCE PM Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 Medverkande MAXI ICA:

Läs mer

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr UPPDRAGET Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr Lagförslag om värdeåterföring Cykelåtgärder Östlig förbindelse Danmarksförbindelse ARBETSSÄTT Ett snabbare färdigställande,

Läs mer

RUFS erfarenheter från samverkan i regional fysisk planering

RUFS erfarenheter från samverkan i regional fysisk planering RUFS 2010 - erfarenheter från samverkan i regional fysisk planering Reglab 3 september 2014 Bette Malmros och Ulrika Palm TMR i Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering Dagens presentation

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer