1/13. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/13. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE"

Transkript

1 1/13 Aktuella analyser WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE

2 VÄLKOMMEN TILL Aktuella Analyser Innehåll I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av Aktuella Analyser. Tanken med skriften är att lyfta fram några av de intressanta projekt som WSP Analys & Strategi årligen är inblandade i. I detta nummer är ett återkommande tema Staden. WSP arbetar med att utveckla växande städer över hela världen. WSP Analys & Strategi har framförallt fokus på utvecklingen i Sverige, men också i Norge via våra kolleger i Oslo (www.analysestrategi.no). Några exempel på stadsutvecklingsanalyser i detta nummer är: - Hur kan man förtäta Skåne städer. Vilka är möjligheterna, vilka är utmaningarna? - Hur man kan jobba effektivt för att utveckla miljonprogramsområden i Eskilstuna. - Hur bör Göteborg utforma sin trafikstrategi för att underlätta för godsflödena? - Hur kan tunnelbaneoperatörerna i Stockholm få nöjdare resenärer? - En konsekvens av urbanisering är en minskad befolkning på landsbygden. Detta leder i sin tur till att det uppstår skevhet mellan gamla och unga. En utmaning för många kommuner. - Våra norska vänner har en central roll i Oslos OSansökan för Får Oslo OS blir det ett mycket stort stadsutvecklingsprojekt. - Och en hel del annat. Analys & Strategi har som devis Kunskap som utvecklar samhälle och näringsliv och det är en förhoppning att denna skrift visar på några exempel i denna anda och denna gång med ett särskilt hållbarhetsperspektiv. 2 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strateg 4. Tätare Skåne 5. Ökad tung trafik och effektivare lastbilar framtidsscenarier för drivmedelsförbrukningen 6. Transportsnålt samhälle, tätortsåtgärder fram till Processtöd i utveckling av miljonprogramsområde 8. Trafikstrategi för Göteborg 9. Ännu nöjdare resenärer i Stockholms tunnelbana 10. Försörjningskvoten i olika delar av Sverige - scenarier till Västsvenska paketet - En gigantisk satsning för att utveckla samahället. 12. Olympiske leker Synergier mellan investeringar 14. Kunskapsspridning 15. Vi är WSP Kontaktinformation Aktuella Analyser: Akuella Analyser ges ut 2 gånger per år av WSP Analys & Strategi. Ansvarig utgivare: Fredrik Bergström, , Omslagsfoto: istockphoto.com Citera oss gärna, men ange källan.

3 WSP Analys & Strategi Kunskap som utvecklar samhälle och näringsliv Vi är 125 medarbetare som tillhandahåller kvalificerade analyser, strategisk rådgivning och forskning inom samhälls- och näringslivsutveckling. Våra verksamhetsområden: Omvärld, trender och strategier Stads- och regionutveckling Kommunikationer, transporter och infrastruktur Fastighetsanalys och fastighetsstrategi Forskning Vilka trender och omvärldsförändringar påverkar och kommer att påverka samhällsutvecklingen? Vilka krav ställer marknaden? Politik på lokal, regional, nationell och internationell nivå präglar samhällsutvecklingen. Vad är tekniskt möjligt? WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 3

4 tätare Skåne Behovet av förtätning analyserades med sex olika indikatorer. Bilden visar exploateringsgrad där varm färg indikerar goda förutsättningar för urban kvalitet. För att möta behoven av ny bebyggelse som det växande Skåne kräver finns starka argument planera för förtätning av orter och städer. WSP Analys & Strategi redovisar de många fördelar som förtätning kan innebära som exempelvis att redan gjorda investeringar i befintlig infrastruktur utnyttjas och underlag för bättre service, handel samt kollektivtrafik skapas. Med tätare samhällen uppstår förutsättningar för den urbana mix som många tycker är attraktivt. Samtidigt innebär tätheten att utbudet kommer närmre, boende och besökare kan ta sig till besöksmålet gående eller med cykel och bilen kan lämnas hemma. En ytterligare miljövinst med högre exploatering och förtätning av befintlig bebyggelse är att i anspråktagandet av den värdefulla jordbruksmarken i Skåne kan reduceras. Även de utmaningar som förtätning innebär, som risk för att grönområden tas i anspråk, eventuell konflikt med lagar och normer, ökad trängsel, förändringar av ortens identitet, dagsljusförhållanden m m, lyfts fram. I rapporten ger WSP förslag på analysverktyg som stöd för det kommunala arbetet med att identifiera behov av förtätning samt var och hur den lämpligen kan ske och göras. Rapporten är framtagen på uppdrag av Region Skåne inom ramen för det övergripande arbetet med Strukturbild för Skåne. Mikael Wallin, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser Exploateringsgrad, sammanlagd bruttoarea (BTA) boyta och lokalyta per hektar.

5 Ökad tung trafik och effektivare lastbilar framtidsscenarier för drivmedelsförbrukningen WSP Analys & Strategi har på uppdrag åt OKQ8 gjort en kartläggning av den tunga lastbilstrafiken i Sverige. Kartläggningen innefattar en nulägesanalys av godsmängder, transportarbete, flöden, fordon, infrastruktur och godsnoder. Utifrån nulägesanalysen gjordes en beräkning av förbrukad mängd diesel. Därefter gjordes en prognos för den tunga lastbilstrafiken år 2020 utifrån Trafikverkets prognoser för godstransporter. Studien syftar till att vara ett stöd för OKQ8 vid planering av framtida tankstationer för tung trafik, då målet är att ha tankstationer längs med viktiga stråk och noder/knutpunkter för godstransporter på väg. I en förstudie konstaterades att prognosmodeller för lastbilstrafiken i dagsläget är mindre utvecklade än motsvarande på personbilssidan. En väsentlig skillnad mellan gods- och persontransporter är att godstransporter inte behöver utföras där lastbilarna är registrerade. Lastbilarna rör sig längre sträckor vilket kräver studier av godsflöden för att få en uppfattning om var användningen av bränsle väntas öka eller minska i framtiden. Nulägesanalysen samt prognosen för år 2020 beskrevs i huvudsak utifrån tre olika delar: Att beskriva den tunga fordonsflottan Att beskriva godsflöden Beräkna lastbilarnas drivmedelsförbrukning Martina Bohlin, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 5

6 Transportsnålt samhälle tätortsåtgärder fram till 2030 WSP Analys & Strategi genomför för närvarande ett forskningsprojekt kring vilka klimatåtgärder i tätort som kommer att behövas för att trafiken skall uppnå sektorns klimatmål för Uppdraget tar utgångspunkt i Trafikverkets Rapport 2012:105, Målbild för ett transportsystem som uppfyller klimatmålen och vägen dit. Målbilden redovisar hur klimatmålen kan nås genom att kombinera teknisk utveckling av fordon och bränslen med nytänkande kring planering och styrning av bebyggelse och trafiksystem. WSPs forskningsprojekt syftar till att konkretisera målbildens åtgärdspaket för planeringsåtgärder i tätort. Åtgärderna omfattar förtätning och funktionsblandning av bebyggelsen, gatuutformning, förbättrad tillgänglighet med kollektivtrafik samt parkeringsåtgärder. Eva Ericsson, WSP Analys & Strategi Telefon: Studien ska beskriva hur bebyggelse och trafiksystem behöver förändras jämfört med dagens situation, för att en tillräcklig minskning av bilresandet ska uppnås. En svårighet är att det saknas övergripande kunskap och data för nuläge och trend för flera av åtgärderna. Studien har såhär långt kunnat visa att det pågått en förtätning av bebyggelsen den senaste tjugo åren. Om detta fortgår kommer det att bidra till att delvis dämpa den biltrafikökning som den förväntade befolkningsökningen fram till 2030 kommer att generera. Men för att nå de enligt Målbilden nödvändiga effekterna behövs ytterligare förtätning, det vill säga att ny bebyggelse i mycket hög grad förläggs inom dagens tätortsgränser. Projektet resultat i sin helhet rapporteras i början av februari. 6 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

7 Processtöd i utveckling av miljonprogramsområde Kommunfastigheter AB och Eskilstuna kommun vill utveckla en metod för hållbar stadsdelsutveckling. Som pilotprojekt har man valt att utgå från ett av kommunens miljonprogramsområden, Lagersberg. De närmsta åren kommer man renovera och energieffektivisera de befintliga byggnaderna.vid sidan av energieffektivisering vill man även stärka området ur ett socialt och ekonomisk hållbarhetsperspektiv vilket ställer krav på att man lyfter blicken från bostadsområdet till att inkludera hela stadsdelen. WSP har deltagit som processledare och metodutvecklare i mobilseringsfasen och har tillsammans med beställarna arbetat fram en stadsdelsutvecklingsplan som beskriver hur det fortsatta arbetet ska gå till. En viktig del i arbetet har varit att samla representanter från Kommunfastigheter och kommunens olika förvaltningar och låta dem gemensamt diskutera den specifika stadsdelen. Arbetet har genomförts stegvis genom bl a workshops, intervjuer och dokumentstudier. Stadsdelsutvecklingsplanen tar sin utgångspunkt i följande vägledande principer: Från energieffektivisering av allmännyttans fastigheter till hållbar utveckling av stadsdelen Från kommunala stuprör till samverkan inom stadsdelen med ett genomgående och tydligt medborgardeltagande Från tillfälliga projekt till en del av en långsiktig verksamhet Stadsdelsutvecklingsprocessen Lisa Johnsson, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 7

8 Trafikstrategi för Göteborg Ett av de strategiska målen för Göteborgs Stad är att vara Nordens logistikcentrum. Detta innebär att man vill kunna erbjuda näringsliv och organisationer extra bra förutsättningar för leveranser av gods. WSP Analys & Strategi har fått i uppdrag att ta fram de delar av Göteborg Stads trafikstrategi som handlar om gods. Göteborg är en stark industristad, med exempelvis Volvo och SKF, och där finns även nordens största hamn. Dessa behöver snabba och tillförlitliga transporter. Men det finns flera tydliga målkonflikter mellan godstrafik och ett bra stadsliv, exempelvis tungt trafikerade trafikleder bredvid nya bostadsområden eller stora lastbilar i boendemiljöer. Vid planering av nya markområden och infrastruktur måste man ta hänsyn till det gods som kommer till, från eller passerar Göteborg. Dessutom så vill vi självklart ha en hållbar utveckling med mer utnyttjande av järnväg och närsjöfart. I arbetet med att ta fram Göteborg Stads trafikstrategi ansvarar WSP Analys & Strategi för de delar som rör transporter av gods. Övriga delar i trafikstrategin handlar om attraktiva gatumiljöer, ett rikt stadsliv och ett lättillgängligt regioncentrum. Stora insatser har gjorts under 2012 och förhoppningsvis kan trafikstrategin antas av kommunfullmäktige under Johan Wedel, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

9 Ännu nöjdare resenärer i Stockholms tunnelbana I sitt arbete för att göra resenärerna ännu nöjdare med tunnelbanan i Stockholm har MTR (kör tunnelbanan på uppdrag av SL) låtit WSP Analys & Strategi genomföra en studie om vilka faktorer som påverkar nöjdheten mest hos Stockholms tunnelbaneresenärer. Studien omfattade såväl webenkät om 1600 vaneresenärer, fokusgrupp med MTR:s kundnära personal samt litteraturstudie. Studien visar tydligt att hygienfaktorerna, dvs att resenärerna kan lita på att de kommer fram i tid, måste fungera felfritt innan motivatorer, dvs andra typer av åtgärder, kan få effekt. Ett smakprov av resultaten från webenkäten kring vad som skulle göra störst andel av vaneresenärerna mer nöjda med sin resa visas i tabellen nedan. Åtgärder som skulle göra störst andel av vaneresenärerna mer nöjda med sin resa/andel som blir mer nöjda Digitala skyltar/tv-skärmar ombord på tågen med trafikinformation och störningsinformation.34% Tunnelbanepersonalen är mer aktiv i att försöka hjälpa till och hitta alternativa resmöjligheter i samband med tex trafikstörningar... 27% Digitala skyltar/tv-skärmar ombord på tågen med aktuella nyheter, trafikinformation och störningsinformation... 25% Mer tunnelbanepersonal på stationer på kvällar och nätter... 20% Personalen i spärrarna har mer kunskap för att bättre besvara frågor om bla anslutande kollektivtrafik samt har bra lokalkännedom... 20% Tyst vagn en vagn per tåg... 19% Toaletter på utvalda tunnelbanestationer med betalning via accesskortet... 19% Tydligare utrop på stationer och ombord... 15% Gladare och mer serviceinriktad personal i tunnelbanetrafiken... 14% Susanne Nielsen Skovgaard, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 9

10 Försörjningskvoten i olika delar av Sverige scenarier till 2050 Medan de svenska storstäderna fortsätter att växa står glesbygden på många håll inför betydande utmaningar. Andelen av befolkningen som är över 65 år kommer enligt SCB s senaste att öka från 18 % 2011 till över 24 % år Med en högre andel av befolkningen bland de äldre blir det relativt sett färre människor i arbetsför ålder som ska försörja allt fler. Ett annat sätt att uttrycka det är att försörjningsbördan eller kvoten ökar. Utmaningen är störst i glesbygden där situationen redan är besvärlig. I kombination med en stark svensk urbanisering utsätts dessa områden och regioner för ett dubbelt utvecklingstryck dels från effekterna av en åldrande befolkning och dels från utflyttning och urbanisering av befolkning i arbetsför ålder. I rapporten Försörjningskvoten i olika delar av Sverige scenarier till år 2050, som WSP Analys & Strategi tagit fram på uppdrag av Regeringens Framtidskommission, redovisas några olika scenarier för att illustrera försörjningskvotens utveckling i olika svenska regioner fram till Förutom ett basscenario visas hur försörjningskvoten påverkas av en rad olika antaganden såsom ett längre arbetsliv, en högre förvärvsgrad bland utrikes födda och ett annat flyttmönster. Rapporten redovisar också vad som kan förvärra situationen. Mattias Frithiof, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

11 Västsvenska Paketet En gigantisk satsning för att utveckla samhället En gigantisk satsning för att utveckla samhället. Så beskriver Göteborgs Stad de pågående investeringarna i regionens infrastruktur som ingår i Västsvenska Paketet. WSP Analys & Strategi arbetar på uppdrag av staden i flera spännande projekt som kommer att stödja regionens tillväxt och hållbara utveckling under flera decennier framöver. Projekten tar avstamp i tydliga politiska mål om stark tillväxt, god livsmiljö, konkurrenskraftig kollektivtrafik och en attraktiv stadskärna. Dessa mål ska uppnås bland annat genom byggnationen av en ny bro över Göta älv till år 2020, som ersättning för den befintliga bron. Den nya bron skapar förutsättningar för nya trafikstråk och stadsförnyelse på både norra och södra sidan av älven. Västlänken, en åtta kilometer lång järnväg som innefattar en sex kilometer lång tunnel under centrala staden, kommer att byggas av Trafikverket till år Uppgångarna från de tre stationerna, vid Göteborgs central, i stadsdelen Haga och vid knutpunkten Korsvägen ska integreras i den framtida stadsstrukturen. WSPs medarbetare med kompetens inom planering, trafik och visualisering deltar i dessa två projekt inom staden. Arbetet syftar till att ta fram detaljplaner som möjliggör byggnationen av bron, samt järnvägstunneln med stationslägen. WSP driver tillsammans med kommunen detta arbete som kommer att visa hur Västlänken kan bidra till en positiv stadsutveckling. Parallellt med dessa uppdrag arbetar även WSP tillsammans med Erséus Arkitekter med mer övergripande utformningsfrågor i området runt centralen där man ska skapa en tilltalande, trygg och funktionell miljö. Catharina Migell, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 11

12 Olympiske leker 2022 Analyse & Strategi bistår Oslo kommunene i arbeidet med søknad for Vinter-OL i Bystyret i Oslo besluttet 6. juni 2012 at Oslo kommune skulle utarbeide et grunnlag for en søknad om å arrangere OL og Parlympics i Oslo i Det ble etter dette etablert en midlertidig etat (Oslo 2022) i kommunen som fikk i oppgave å utarbeide et grunnlag for en søknad. Oslo bystyre og Norges idrettsforbund vil i løpet av forsommeren 2013 beslutte om de ønsker å gå videre i prosessen og dermed søke staten om en statsgaranti for å avholde lekene. Staten må innen starten av 2015 beslutte om de ønsker å gå inn for en statsgaranti. IOC vil 31. juli 2015 fatte sin endelige avgjørelse på hvem som skal være vertskap for OL og Paralympics i 2022 Analyse & Strategi har fått prosjektlederansvaret i søknadsarbeidet for temaene: transport, innkvartering (accomodation), tilrettelegging for media (Media Operations), helsetjenester og dopingkontroll (Medical Service and doping control), teknologi samt sikkerhetsspørsmål (Security). Kjell Ove Kalhagen, Analyse & Strategi AS Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

13 Synergier mellan investeringar På uppdrag av Stockholms läns landsting (TMR) har WSP Analys & Strategi genomfört en analys av synergier som kan uppstå mellan olika regionala investeringar. Hur kan nyttan av offentliga investeringar ökas genom att i sin tur frigöra flera privata investeringar i Stockholmsregionen och på vilket sätt kan planerade investeringar RUFS 2010 tänkas påverka varandra och ge upphov till synergieffekter? Investeringarna inom fysisk infrastruktur, bostäder och FoU kartlades. Studien pekar på att det i framtiden blir allt viktigare att den nationella och regionala planeringen stödjer samspelet mellan den infrastruktur som främjar inflöden av personer, kompetens och kapital till regionen och den infrastruktur som främjar de processer som generar nya kunskaper och omformar dessa till nya varor och tjänster. När det t.ex. gäller synergieffekter på bostäder är den viktigaste slutsatsen att en effektiv struktur för planering, finansiering och genomförande i hög grad beror på marknadsförutsättningarna i utgångsläget. Om det är god lönsamhet i investeringens influensområde kan man inte förvänta sig att infrastrukturinvesteringen primärt kommer att påverka marknaden via ökad efterfrågan. För att säkerställa att infrastrukturutbyggnaden också leder till ökade bostadsinvesteringar är det viktigt att bygga in tydliga drivkrafter för kommunen att producera fler byggrätter, t.ex. genom att delar av infrastrukturen finansieras med exploateringsintäkter. I områden med vacklande lönsamhet i nyproduktionen är det tvärtom viktigt att i största möjliga mån undvika ömsesidiga beroenden mellan infrastrukturutbyggnaden och bostadsbyggandet för att undvika eventuella Moment 22 där de olika aktörerna väntar ut varandra. Mattias Frithiof, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 13

14 Årets konferens om handelsfastigheter 5 februari 2013 kunskapsspridning WSP Analys & Strategi Moderator Behöver ni en moderator? Några av medarbetarna på Analys & Strategi är vana att leda små och stora konferenser. Kunskap, förberedelser och glimten i ögat borgar för lyckade konferenser. Kontakta Jarl Hammarqvist för mer info. Föreläsningar Hos Analys & Strategi finns flera duktiga föreläsare. Vi kan sprida kunskap och inspiration på teman som konjunktur, demografi, infrastruktur, stadsutveckling, innovationer mm. Kontakta Fredrik Bergström för mer info. Utbildning Analys & Strategi har ett stort antal experter inom områden som infrastruktur, regionutveckling, trafik/ transport, tjänsteutveckling och stadsutveckling. Vi erbjuder årligen utbildningar i egen regi eller tillsammans med andra aktörer. Kontakta Matts Andersson för mer info. Strategisk utveckling workshop Behöver ledningsgruppen en omvärldsanalys eller stöd i det strategiska arbetet. Inom Analys & Strategi finns ett flertal erfarna konsulter som kan leda det strategiska arbetet framåt. Intresserad? Kontakta Fredrik Bergström eller Hans Björkman för mer info. eller Fredrik Bergström, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: 14 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

15 WSP + GENIVAR - vi levererar i 35 länder Vi är ingenjörer, tekniker och akademiker på mer än 300 kontor i alla världsdelar. Vi har kontor i 35 länder och projektkontor i ännu fler. Vi kan erbjuda avancerad specialistkunskap inom många områden och på många platser. Vi kan också ta helhetsansvar för multidisciplinära uppdrag genom att sammanföra rätt kompetens ur hela vår koncern. SVERIGE KANADA ÖVRIGA USA EUROPA SYDAMERIKA 400 AfriKA, INDIEN & MELLAN- ÖSTERN 1300 ASIEN 600 AUSTRALIEN LÄNDER +300 KONTOR KONTOR I ALLA VÄRLDSDELAR WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 15

16 WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi medarbetare på över 300 kontor i 35 länder. I Sverige har vi omkring medarbetare. WSP Analys Strategi Affärsområdeschef Fredrik Bergström Fastighet och Marknad Anders Ling Godstransporter och Logistik vx Stadsutveckling, Göteborg Catharina Migell Samhällsutveckling Fredrik Bergström Stadsutveckling, Stockholm/Malmö Mikael Wallin Trafik och Infrastruktur Susanne Nielsen-Skovgaard WSP Sverige Arenavägen Stockholm-Globen Tel: Fax: februari_2013_v1 UNITED BY OUR DIFFERENCE

1/15. Aktuella Analyser. WSP Analys & Strategi

1/15. Aktuella Analyser. WSP Analys & Strategi 1/15 Aktuella Analyser WSP Analys & Strategi VÄLKOMMEN TILL Aktuella Analyser I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av Aktuella Analyser. Tanken med skriften är att lyfta fram några

Läs mer

1/11. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE

1/11. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE 1/11 Aktuella analyser WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄLKOMMEN TILL I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av några Aktuella Analyser. Tanken med denna skrift är att

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM för göteborg Version 2014-06-03 Ett klimatstrategiskt program för Göteborg Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimatproblem. Vi inom Göteborgs

Läs mer

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014 Nummer Maj 204 Attraktiv kollektivtrafik Utbyggnad av Stockholms tunnelbana Nya mål för svensk transportpolitik? 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk TF:s medlemsenkät 2005 TF genomför medlemsenkät - vilken

Läs mer

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 1/13 FOTO: PER-ERIK ADAMSSON FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE VI MÅSTE MÄTA FÖR ATT VETA Så här i början av året och bokslutstider är det intressant

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen Projektledning Fotografier Kommunstyrelsförvaltningen Peter Lindroos

Läs mer

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011 Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet Mars 2011 Förord Det är ett stort och långsiktigt åtagande att utveckla en regional stadskärna. Kommunerna har ett

Läs mer

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 Omslag: WSP DESIGNING FUTURE CITIES Som en del i WSPs satsning, Designing Future Cities, inbjöds unga modedesigner från sex olika länder att tolka och visualisera framtidens

Läs mer

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Alice Dahlstrand och Amie Ramstedt 2014-02-06 Illustratör: Emelie Göransson INNEHÅLL Bakgrund... 2 Aktiviteter hösten 2012

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

Godstransporter i städer scenarier för framtiden. Rapport 2014:8

Godstransporter i städer scenarier för framtiden. Rapport 2014:8 Godstransporter i städer scenarier för framtiden Rapport 2014:8 Godstransporter i städer scenarier för framtiden Rapport 2014:8 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Remiss. Energi- och klimatstrategi

Remiss. Energi- och klimatstrategi Remiss Energi- och klimatstrategi Illustrationer: Ida Brogren Innehåll Energi- och klimatstrategi... 5 Framtidsbild 2035 - fokus energi och klimat... 6 Strategier för att nå framtidsbilden... 8 Skapa förutsättningar

Läs mer

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög Färdplan för hållbar mobilitet November 2012 Innehållsförteckning 1. Utgångspunkter 1 Lund NE/Brunnshög världens främsta forsknings- och innovationsmiljö 1 Syfte

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm TransOpt förstudie Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm Författare: Mona Pettersson, WSP Björn Eklund, Logica Jan Kristoffersson, Sust Utgiven i juni 2010 av

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer