PROTOKOLL 1 (66)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (66) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S) Rose-Marie Johansson (S) Håkan Lindh (FP) Andreas Löwenhöök (M) Bengt Markstedt (S) Torvald Stefansson (S) Hans-Eric Wallin (V) Maria Wiksten (KD) Rune Wästerby (MP) Ann Åström (S) Daniel Öhgren (C) Tjänstgörande ersättare Staffan Asplund (S) tjg ers för Åsa Etelämäki (S) Carina Sundbom (C) tjg ers för Ida Lindh (FP) Elizabeth Westerlund (S) tjg ers för Rickard Carstedt (S) Övriga deltagare Therese Bäckström Zidohli, samhällsstrateg, kl Ulrica Marklund, t f ekonomichef, kl Lars Hedqvist, planeringschef, kl Kristina Sundin Jonsson, kommunchef, kl Lotta Fahlgren Lidman, kommunsekreterare, kl Marita Gustafsson, handläggare, kl Lena Plym Forshell, verksamhetsstrateg, kl Carin Lundberg (S), kulturnämndens ordförande, kl Johan Söderberg (M), demokratiberedningen, kl Ann-Christin Westerlund (S), kommunfullmäktiges ordförande, kl Justerare Daniel Öhgren med Hans-Eric Wallin som ersättare Paragrafer Ersättare Underskrifter.. Lorents Burman, ordförande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare.. Daniel Öhgren, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/sekretariat Underskrift. Anna Norén Engström

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Motion om gång- och cykelväg mellan Medle och Mobacken (23/13) Kommunfullmäktigeledamoten Tomas Marklund (S) föreslår i en motion att en gång- och cykelväg mellan Medle och Mobacken snarast tas upp i kommunens cykelplan som en prioriterad sträcka. Den första delen av en cykel- och gångväg genom Medle har förverkligats efter flera års kamp. En utbyggnad av gång- och cykelvägen på sträckan Medle Mobacken genom Myckle skulle betyda mycket för gång- och cykeltrafiken längs Skellefteälvens norra sida. I dag är det en vägsträcka med mycket tung och tät trafik. Särskilt vintertid upplevs den som smal på grund av snövallarna. Tyvärr har ett antal tillbud och även olyckor inträffat på den aktuella sträckan när bilar och cyklister ska samsas på en vägbana som är för smal för att vara trafiksäker. Tekniska nämnden anför att sträckan mellan Medle och Mobacken ligger längs väg 855. Trafikverket är väghållare. I Skellefteå kommuns cykelplan, antagen av kommunfullmäktige 2011, ligger gång- och cykelbanan med som objekt. De övergripande förslagen till förbättringar, enligt cykelplanen, i gång- och cykelvägnätet ska handskas genom att det läggs in i respektive väghållares årliga verksamhetsplanering. Prioritering ska därför ske i länstransportplanen som beslutas av Region Västerbotten. Den senaste länstransportplanen för åren beslutades Inom den nuvarande planen beslutade Förbundstyrelsen i Region Västerbotten fördelning av potter för gång- och cykelbanor längs det statliga regionala nätet för genomförande under åren Inför beslutet prioriterade Skellefteå kommun genom beslut i kommunfullmäktige att gång- och cykelbanan mellan Medle och Mobacken ska finnas på tredje plats av kommunens framförda objekt. I Förbundsstyrelsens beslut för genomförande finns endast det första objektet med för genomförande under perioden. I dagsläget arbetas det också med att revidera nuvarande länstransportplan till att gälla åren Skellefteå kommun har och kommer att agerat för mer pengar till byggande av gång- och cykelvägar inför revideringen av länstransportplanen. Tekniska kontoret menar dock att gång- och cykelbanan mellan Medle och Mobacken inte ska prioriteras framför medel till byggnation av gång- och cykelväg längs väg 814, Lund samt väg 805 Burträsk, gång och cykelväg mellan Åbyn och Sundbrogatan.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Yrkande Rune Wästerby (MP) yrkar bifall till motionen. Beslutsgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag och Rune Wästerbys yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 521 Tekniska nämndens protokoll , 177 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Motion (23/13)

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Inspirationsdag i demokrati och medborgardialog Parallellt med uppdraget som serviceaktör har kommunen också ett uppdrag som demokratiaktör vilket handlar om att främja och utveckla demokratin i vår kommun. Demokratiberedningen har under 2013 besökt alla nämnder för att informera och ta in synpunkter om det pågående arbetet med styrprinciper för medborgardialog. Utifrån dessa träffar ser demokratiberedningen att det finns ett behov av vidareutbildning och inspiration i ämnet för att förstå helheten. Kommunchefen ser även samma behov inom tjänstemannaorganisationen och därifrån har en gemensam syn om en utbildningsdag om demokratiarbete vuxit fram kronor beviljas för att anordna en utbildnings- och inspirationsdag i demokrati och medborgardialog för politiker och tjänstemän i början av Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2014 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 522 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kvalitet- och förnyelse Budget och bokslut

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Budget för arbetet med Kulturhus Skellefteå Kommunstyrelsen beslutade att kommunledningskontoret ska utreda lokalisering, innehåll, huvudmannaskap och finansiering av ett nytt kulturhus. Utredningen ska även omfatta frågan om lokalisering av biblioteksverksamheten. För att ta projektet vidare in i byggprocessen kommer det att anordnas en arkitekttävling baserat på det lokalprogram som ska tas fram. Det vinnande förslaget kommer sedan ligga till grund för projektering och byggandet av kulturhuset. 1. För arbetet med Kulturhus Skellefteå anslås kronor år 2013 och kronor år Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande. 3. Budget för byggprocessen beslutas separat. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 523 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Budget och bokslut Kommunledningskontoret/samhällsutveckling

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Medborgarförslag - Stor Skellefteå-skylt på parkeringen högst upp på Vitberget (42/13) Förslagsställaren föreslår att en stor Skellefteå-skylt uppförs på Vitbergsparkeringen. Att synliggöra Skellefteås varumärke är viktigt för såväl stadens medborgare som för dess besökare. Inom ramen för arbetet med platsvarumärket har olika alternativ för uppförande av Skellefteås logo diskuterats. Vitberget är en av dessa platser. Flera faktorer som markägarfrågor, säkerhet och bygglov måste först tas i beaktande. Därför bör kommunledningskontoret/marknadsavdelningen ges i uppdrag att utreda frågan vidare. Uppdra till kommunledningskontoret/marknadsenheten att undersöka möjligheterna att inom ramen för platsvarumärket uppföra någon form av stor Skellefteå-symbol på Vitberget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 524 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag (42/13) Förslagsställaren Kommunledningskontoret/samhällsutveckling/Marknad

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Medborgarförslag - Förstärk bilden av hockeystaden Skellefteå genom att placera hockeyspelare av trä vid norra och södra infarten till Skellefteå (40/13) Förslagsställaren vill låta tillverka siluetter av hockeyspelare i trä och uppföra dessa vid infarterna till Skellefteå för att förstärka bilden av staden som en hockeystad och också hylla såväl lag som fans. Skellefteå är en stad med många styrkor och identiteter. Hockeyn är en av dessa och som är viktig för många. Under arbetet med att ta fram platsvarumärket fanns olika önskemål om profileringar, som i ett längre tidsperspektiv har varit mer eller mindre hållbara. I den stora grupp människor som deltog i arbetet med framtagandet av platsvarumärket enades man om den nuvarande profilen. Att lyfta fram enskilda sporter eller andra symboler för staden är därför inte lämpligt. Inom kort kommer digitala skyltar att uppföras vid infarterna till Skellefteå. Där kommer det att finnas möjlighet till att hylla Skellefteå AIK och dess fans, men också andra framstående händelser som profilerar Skellefteå. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till de digitala infartsskyltar som ska uppföras vid infarterna till Skellefteå. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 525 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag (40/13) Förslagsställaren

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Medborgarförslag - Profilera kommunen som Guldstad genom att utsmycka bergväggar vid till exempel E4 (33/13) Förslagsställaren tycker att man ska fortsätta att profilera Skellefteå kommun som Guldstad. Det ska ske genom att färga de naturliga ådror som finns i bergväggarna, till exempel vid E4.an och vid rondellen vid Myran samt på fler ställen. Skellefteå är en stad med många styrkor och identiteter. Tillgången till mineral och inte minst guld har betytt mycket för stadens framväxt. Ur rötterna i basindustrin har på senare år allt fler tjänsteföretag vuxit fram, vilket gör att Skellefteå i dag har ett mångsidigt näringsliv med mångfasetterad profil. Under arbetet med att ta fram platsvarumärket fanns olika önskemål om profileringar mot såväl idrott som guld. I den stora grupp människor som deltog i arbetet med framtagandet av platsvarumärket enades man om den nuvarande profilen. Att lyfta fram andra symboler för staden är därför inte lämpligt. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till den beslutade profilen för platsvarumärket. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 526 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag (33/13) Förslagsställaren

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Medborgarförslag - Digitala informationstavlor vid infartsvägar till Skellefteå (28/13) Förslagsställaren önskar att kommunen uppför digitala informationstavlor som ersätter de befintliga tavlor som i dag finns vid infarterna till Skellefteå. Skellefteå vill vara en välkomnande stad både för besökare men även för de som kommer hem eller just har valt att flytta hit. Kommunen har ett behov av att kunna visa upp allt som händer, både för besökare och för medborgare. Därför har beslut om att sätta upp nya digitala infartsskyltar redan fattats. De digitala skyltarna med aktuella evenemang och ett välkomnade in till Skellefteå kommer att sättas upp i 3 steg: Steg 1: byta ut de existerande skyltarna vid E4 norr samt E4 söder till ljuslådor med platsvarumärkets logotype i kombination med digital information i den nedre delen. Steg 2: placering av plåtskyltar (liknande de fyra som finns i dag) i anslutning till huvudsakliga infarter vid kommungränsen i norr, söder och väster. Dessa skyltar ska enbart visa logotype och välkomna in till Skellefteå och inte någon information om aktiviteter. Steg 3: utredning av placering av mindre informationsskyltar inomhus i de större serviceorterna. I samband med detta ses även skyltningen på och till/från flygplatsen över. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till tidigare fattat beslut om uppförande av digitala infartsskyltar. Yrkande Håkan Lindh (FP) yrkar att beslutet ska vara Medborgarförslagets syfte är redan uppfyllt eftersom det finns ett tidigare fattat beslut om uppförande av digitala informationsskyltar. Beslutsgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag och Håkan Lindhs yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 527 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag (28/13) Förslagsställaren

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Förslag från ungdomsfullmäktige - Enklare att samordna event, aktiviteter, konserter, utställningar med mera Förslagsställaren föreslår att det ska bli enklare att arrangera event, aktiviteter och konserter, utställningar, med mera i centrum. Förslagsställaren vill att det ska vara enklare att få stöd och bidrag för att kunna genomföra sin idé, så att det på så sätt blir mer liv och rörelse i staden. Det finns i dag idépengar vid alla fritidsgårdar och Ungdomens hus som man kan få för mindre arrangemang och projekt. Är det ett större evenemang så kan man få evenemangsbidrag för enstaka evenemang, men det gäller bara om det är en förening som arrangerar. Riktigt stora arrangemang måste ansökas via kommunstyrelsen. Även kulturnämnden har pengar som kan sökas för arrangemang. För att underlätta för ungdomar att arrangera evenemang och konserter med mera, kommer kommunledningskontoret/marknadsenheten i samarbete med Efyran att se över möjligheterna hur förslaget skulle kunna genomföras. Förslaget bygger på att det är ungdomarna själva som står för idéerna och genomförandet och Efyran kan vara ett praktiskt stöd. Den pott pengar som tillsatts ska sedan kunna användas till genomförandet av arrangemangen. Kommunledningskontoret/marknadsenheten avsätter kronor ur befintlig platsvarumärkes budget för att i samarbete med Efyran skapa förutsättningar för att genomföra förslaget där platsvarumärket genomsyrar aktiviteterna. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 528 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Förslag från ungdomsfullmäktige Förslagsställaren Kommunledningskontoret/samhällsutveckling/marknad

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Förslag från ungdomsfullmäktige - Gör det välkomnande för besökande av Skellefteå Förslagsställaren föreslår att det ska sättas upp skyltar på väg in till Skellefteå från E4:an och via flyget (Burträskvägen och Sjöbotten) för ett bättre välkomnande. Som det ser ut nu ger det ett dåligt intryck för besökare till Skellefteå. Skellefteå vill vara en välkomnande stad både för besökare men även för de som kommer hem eller just har valt att flytta hit. Kommunen har ett behov av att kunna visa upp allt som händer, både för besökare och för medborgare. Därför har beslut om att sätta upp nya digitala infartsskyltar redan fattats. De digitala skyltarna med aktuella evenemang och ett välkomnade in till Skellefteå kommer att sättas upp i tre steg: Steg 1: byta ut de existerande skyltarna vid E4 norr samt E4 söder till ljuslådor med platsvarumärkets logotype i kombination med digital information i den nedre delen. Steg 2: placering av plåtskyltar (liknande de fyra som finns i dag) i anslutning till huvudsakliga infarter vid kommungränsen i norr, söder och väster. Dessa skyltar ska enbart visa logotype och välkomna in till Skellefteå och inte någon information om aktiviteter. Steg 3: utredning av placering av mindre informationsskyltar inomhus i de större serviceorterna. I samband med detta ses även skyltningen på och till/från flygplatsen över. Förslaget avslås med hänvisning till tidigare fattat beslut om uppförande av digitala infartsskyltar. Yrkande Håkan Lindh (FP) yrkar att beslutet ska vara Syftet från ungdomsfullmäktiges förslag är redan uppfyllt eftersom det finns ett tidigare fattat beslut om uppförande av digitala informationsskyltar. Beslutsgång Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Håkan Lindhs yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 529 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Förslag från ungdomsfullmäktige Förslagsställaren

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Förslag från ungdomsfullmäktige - Aktiviteter för att skapa kontakt mellan ungdomar Förslagsställarna vill att en buss ska gå cirka en gång varannan vecka mellan byarna och centrum för olika aktiviteter och för att underlätta och skapa kontakt mellan ungdomarna. Exempelvis en buss som går från centrum till Åbyn där aktiviteter kan vara paintball. Förslagsställarna anser att det i dagsläget finns för lite kontakt mellan ungdomarna i de olika byarna och centrum. Att skapa bättre sammanhållning mellan ungdomar är en jättebra idé. Kommunledningskontoret/marknadsenheten kommer till hösten att se över möjligheterna hur det på bästa sätt skulle kunna genomföras. Det kommer då att göras i samarbete Efyran och med ungdomarna/förslagsställarna. Förslaget bygger på att det är ungdomarna själva som står för idéerna och genomförandet och Efyran kan vara ett praktiskt stöd. De pengar som kommunledningskontoret/marknadsenheten avsatt ska sedan kunna användas till genomförandet av aktiviteterna. Under hösten genomförs ett första försök för att se om detta kan bli ett uppskattat arrangemang. Kommunledningskontoret/marknadsenheten avsätter kronor ur befintlig platsvarumärkes budget för att se över möjligheten att i samråd med förslagsställarna genomföra förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 530 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Förslag från ungdomsfullmäktige Förslagsställaren Kommunledningskontoret/samhällsutveckling/marknad

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Ägardirektiv för Destination Skellefteå AB Kommunledningskontoret har tillsammans med Skellefteå Erbjuder ekonomisk förening utarbetat ett förslag till nya gemensamma ägardirektiv till Destination Skellefteå AB. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige De nya gemensamma ägardirektiven till Destination Skellefteå AB godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 534 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Förslag till nya ägardirektiv Kommunstyrelsens protokoll , 218

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Omdisponering av medel från kommersiella lokaler och tjänsteköp till anslag för personliga assistenter enligt LSS, gymnasienämnden Gymnasiekontoret har utarbetat förslag till revidering av internbudgeten för 2013 samt förslag till justeringar av grundbelopp utifrån förändringar i elevtal samt elevernas önskemål om program. Ett antal förändringar i verksamheterna har skett under våren, andra förändringar kommer att ske under hösten. Budgetmedel avsatta för kommersiella lokaler och tjänsteköp omdisponeras för att täcka ökade kostnader för personliga assistenter enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Den reserv/omräkningspott som tidigare avsatts för höstterminen föreslås användas till täckande av resultatöverföring, uppräkning av grundbelopp till kommunala skolor, tilläggsbelopp samt rehabilitering/personalbefrämjande åtgärder. Gymnasiekontoret föreslår att det kommunala grundbeloppet samt bidraget till intraprenaden enligt särskilda bilagorna 2 och 3 justeras upp från höstterminen Ingen ändring föreslås i grundbeloppen till fristående skolor då inga nya budgetmedel tillförs gymnasieskolan. Även den interkommunala ersättningen föreslås vara oförändrad. Omdisponeringen godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 563 Gymnasienämndens protokoll , 76 Gymnasiekontorets tjänsteskrivelse Förslag till internbudget, bilaga 1 Bidrag till kommunala skolor, bilaga 2 Bidrag till intraprenaden Naturbruksgymnasiet, bilaga 3 Gymnasienämnden Budget och bokslut

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Riktlinjer för dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration Kommunledningskontoret har upprättat förslag på riktlinjer för dokumenthantering för handlingar inom allmän administration inom Skellefteå kommun. Det innebär att övriga nämnder kan utgå från förslaget som underlag för respektive nämnds dokumenthanteringsplan för den del som utgör allmänna dokument. Rekommendationer till riktlinjer för handlingar inom allmän administration i Skellefteå kommun fastställs. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 541 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Bilaga 1 Riktlinjer för dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration Alla nämnder Kommunens arkivarie Kvalitet- och förnyelse/isak Nyberg

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret har upprättat ny dokumenthanteringsplan för kvalitet och förnyelse, HR Strategi och utveckling, ekonomi och finans och arbetsmarknad. För handlingar i ekonomi- och personalsystem föreslås övriga nämnder använda samma hanteringsregler som nämnden för support och lokaler. 1. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen fastställs. 2. Kommunarkivarien får delegation att upprätta dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 542 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Bilaga 1 dokumenthanteringsplan arbetsmarknad Bilaga 2 dokumenthanteringsplan ekonomi och finans Bilaga 3 dokumenthanteringsplan HR strategi och utveckling Bilaga 4 dokumenthanteringsplan kommunstyrelsens sekretariat bilaga A och B Bilaga 5 dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens sekretariat bilaga C Bilaga 6 dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens sekretariat bilaga D Kommunens arkivarie Kvalitet- och förnyelse/isak Nyberg

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2/2013 Kommunerna har skyldighet enligt socialtjänstlagen att en gång per kvartal rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. Rapportering görs av respektive avdelning till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå samt till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form från socialnämnden. Socialnämnden rapporterar att under 2013 kvartal 2 fanns det 20 beslut som inte verkställts inom 3 månader, till skillnad mot föregående kvartal då 22 beslut ej verkställts. 11 beslut gäller äldreomsorgen, 6 beslut gäller handikappomsorgen och 3 beslut gäller individ- och familjeomsorgen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Rapporten godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 543 Socialnämndens protokoll , 112 Socialkontorets tjänsteskrivelse

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Rapport om ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 2/2013, socialnämnden Kommunerna har en skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. Rapportering görs varje kvartal av respektive avdelning till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå samt till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form av socialnämnden. Socialnämnden rapporterar att under 2013 kvartal 2 fanns det 24 beslut som inte verkställts inom 3 månader, mot 27 föregående kvartal. 2 personer har blivit erbjudna boende och tackat ja men inflyttningsdatumet ligger någon månad fram. Utöver dessa har 4 tackat nej eller har särskilda önskemål. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Rapporten godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 544 Socialnämndens protokoll , 113 Socialkontorets tjänsteskrivelse

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Ansökan om lån ur JAK medlemsbank, Lövångers ryttarsällskap Lövångers ryttarsällskap ansöker om att få nyttja kommunens sparpoäng i JAK medlemsbank för inköp av hästar till föreningens verksamhet i Lövånger. Kommunstyrelsen tillstyrker att Lövångers ryttarsällskap får nyttja sparpoäng från kommunens konto i JAK medlemsbank. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 545 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Ansökan från Lövångers ryttarsällskap Lövångers ryttarsällskap Kommunledningskontoret/näringslivsutveckling Budget och bokslut

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Yttrande över delbetänkandet Rätt information - Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga, SOU 2013:45 Regeringen tillsatte i december 2011 en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten, Utredningen om rätt information i vård och omsorg (S 2011:13). Rätt information Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga (SOU 2013:45) är ett deluppdrag som utreder om det är lämpligt att beträffande personer som saknar förmåga att motsätta sig eller samtycka till nödvändig behandling av personuppgifter införa regler i patientdatalagen som gör att de trots denna oförmåga kan ingå i sammanhållen journalföring med mera. För kvinnor och män som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning ökar möjligheten att på lika villkor ingå i sammanhållen journalföring och kvalitetsregister. Det kan bidra till ökad säkerhet genom att enkel och snabb tillgång till information minska risker för fel och onödig behandling. Närstående kan avlastas som budbärare av information i vård och omsorgsprocesserna. Ställningstagande till personuppgiftsbehandling i varje situation ställer krav på kompetens. Utan stöd i form av exempelvis föreskrifter och handböcker finns det risk för att tillämpningarna kan komma att skilja sig inom och mellan vårdgivare. Administrationen riskerar att öka. Att genomföra eventuella beslut kräver utbildningsinsatser för samtlig personal som behöver ta del av information från andra vårdgivare eller registrera i kvalitetsregister. Uppföljning och kontroll av följsamhet behöver resurser som i dag är svåra att uppskatta. Yttrandet godkänns.

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 23 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 546 Socialnämndens protokoll , 119 Socialkontorets tjänsteskrivelse Remiss Delbetänkande Rätt information Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga, SOU 2013:45 Socialdepartementet

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Finansiering av Skellefteå Convention Bureau, Destination Skellefteå AB Skellefteå Convention Bureau, CVB, har under tre år drivits som ett EUprojekt med finansiering från EU-mål 2 och Skellefteå kommun. Projektägare är Destination Skellefteå AB. Totalkostnaden för projektet är kronor. Projektet har på flera områden överträffat uppsatta mål i projektansökan, bland annat skulle sex bransch- och samverkansmöten arrangeras. Resultatet hittills är 27 genomförda möten. Tillsammans har de gett mer än gästnätter med en estimerad omsättning på drygt 21 miljoner kronor. Det finns ytterligare sju möten som är bokade men inte genomförda. Projektfinansieringen upphör någon gång under slutet av För att se över möjligheterna till fortsättning och vidareutveckling av CVB är det nödvändigt att fortsätta finansiera verksamheten ytterligare en period. 1. Kommunstyrelsen finansierar Skellefteå Convention Bureaus verksamhet under ytterligare tre månader från det att nuvarande projektfinansiering avslutats. Finansiering sker med kronor per månad, totalt kronor. 2. Pengarna tas från kommunstyrelsens medel för näringslivsutveckling. 3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att leda översynen av Skellefteå Convention Bureaus framtid. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 548 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Destination Skellefteå AB Kommunledningskontoret/näringslivsutveckling Budget och bokslut

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Yttrande över delbetänkandet Privata utförare - Kontroll och insyn, SOU 2013:53 Finansdepartementet har på remiss översänt delbetänkandet Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) från Utredningen om en kommunallag för framtiden. Delbetänkandet innehåller förslag beträffande tydliggörande av det kommunala huvudmannaskapet, tydligare ansvar för uppföljning och kontroll, gränsdragning mellan statlig tillsyn och kommunalt ansvar, insyn i fristående och internationella skolor, information till brukarna, allmänhetens insyn, nämndsorganisation med mera. Betänkandet innehåller förslag till ändringar i främst kommunallagen men också annan lagstiftning; bland annat socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), skollagen, lagen om valfrihetssystem (LOV) med mera. Utredningen föreslår bland annat att kommunfullmäktige ska anta ett program med övergripande mål och riktlinjer för de kommunala angelägenheter som lämnas över till privata utförare. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till yttrande som innebär att Skellefteå kommun i stort tillstyrker utredningens förslag. Yttrandet godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 549 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Delbetänkandet Privata utförare kontroll och insyn, SOU 2013:53, från Utredningen om en kommunallag för framtiden Finansdepartementet

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Förslag från ungdomsfullmäktige - Lättare att få alkoholtillstånd Förslagsställaren vill att kommunen ska vara mer tillåtande med alkoholtillstånd vid nyetableringar. Alkohollagen är en skyddslag, som ska skydda framförallt unga människor från skador. Det gäller givetvis både alkoholskador samt skador uppkomna genom våld där personer är alkoholpåverkade. Ett serveringstillstånd är ingen rättighet utan man måste uppfylla lagens grundkrav för att kunna få tillståndet beviljat. När en ansökan om serveringstillstånd inlämnats till kommunen görs en utredning för att se om ansökan kan godkännas enligt alkohollagens krav. Man kontrollerar lokalen, ekonomi, matutbud, kunskaper i alkohollagen med mera. En ansökan avslås om sökanden inte kan visa på personlig och ekonomisk skötsamhet. Exempel på detta kan vara om sökanden är misstänkt eller dömd för brott, eller om sökanden förekommer hos kronofogde eller står under utredning hos Skatteverket. Innan ett serveringstillstånd beviljas ska polisen ha yttrat sig. Om polisen ser några hinder för att tillståndet ska beviljas väger det givetvis tungt när beslutet ska tas. Polisen yttrar sig framför allt om ordningsstörningar och brottslig verksamhet hos sökanden. Enligt alkohollagen får kommunen inte hjälpa enskilda företag genom att bevilja serveringstillstånd utan att de högt ställda kraven är uppfyllda. Svaret på förslaget godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 550 Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse Förslag från ungdomsfullmäktige Förslagsställaren

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset rum 104, kl. 13.00-15.55 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Tjänstgörande

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

PROTOKOLL 1 (34) 2013-04-23

PROTOKOLL 1 (34) 2013-04-23 PROTOKOLL 1 (34) 2013-04-23 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-14.30 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S), 158-168, 171,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Tid och plats för 2015-05-25 klockan 13.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3

Tid och plats för 2015-05-25 klockan 13.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Kommunstyrelsen Kallelse/Underrättelse Tid och plats för 2015-05-25 klockan 13.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Inga föredragningar finns planerade vid kallelsens

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 ande Valter Stenberg (S), ordförande Inger Lundqvist (FP) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Eric Lidman (S) Tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00 12.30 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) 11.30 Monica Grape (M) Tjänstgörande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20

PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20 PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena kl. 09.00 16.40 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Rickard

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

PROTOKOLL 1 (52) 2013-10-22

PROTOKOLL 1 (52) 2013-10-22 PROTOKOLL 1 (52) 2013-10-22 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.15, 13.15-15.20 Övriga deltagande Beslutande Se sidan 2 Lotta Fahlgren Lidman Justerare Sickan

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 43-52 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer