PROTOKOLL 1 (66)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (66) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S) Rose-Marie Johansson (S) Håkan Lindh (FP) Andreas Löwenhöök (M) Bengt Markstedt (S) Torvald Stefansson (S) Hans-Eric Wallin (V) Maria Wiksten (KD) Rune Wästerby (MP) Ann Åström (S) Daniel Öhgren (C) Tjänstgörande ersättare Staffan Asplund (S) tjg ers för Åsa Etelämäki (S) Carina Sundbom (C) tjg ers för Ida Lindh (FP) Elizabeth Westerlund (S) tjg ers för Rickard Carstedt (S) Övriga deltagare Therese Bäckström Zidohli, samhällsstrateg, kl Ulrica Marklund, t f ekonomichef, kl Lars Hedqvist, planeringschef, kl Kristina Sundin Jonsson, kommunchef, kl Lotta Fahlgren Lidman, kommunsekreterare, kl Marita Gustafsson, handläggare, kl Lena Plym Forshell, verksamhetsstrateg, kl Carin Lundberg (S), kulturnämndens ordförande, kl Johan Söderberg (M), demokratiberedningen, kl Ann-Christin Westerlund (S), kommunfullmäktiges ordförande, kl Justerare Daniel Öhgren med Hans-Eric Wallin som ersättare Paragrafer Ersättare Underskrifter.. Lorents Burman, ordförande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare.. Daniel Öhgren, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/sekretariat Underskrift. Anna Norén Engström

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Motion om gång- och cykelväg mellan Medle och Mobacken (23/13) Kommunfullmäktigeledamoten Tomas Marklund (S) föreslår i en motion att en gång- och cykelväg mellan Medle och Mobacken snarast tas upp i kommunens cykelplan som en prioriterad sträcka. Den första delen av en cykel- och gångväg genom Medle har förverkligats efter flera års kamp. En utbyggnad av gång- och cykelvägen på sträckan Medle Mobacken genom Myckle skulle betyda mycket för gång- och cykeltrafiken längs Skellefteälvens norra sida. I dag är det en vägsträcka med mycket tung och tät trafik. Särskilt vintertid upplevs den som smal på grund av snövallarna. Tyvärr har ett antal tillbud och även olyckor inträffat på den aktuella sträckan när bilar och cyklister ska samsas på en vägbana som är för smal för att vara trafiksäker. Tekniska nämnden anför att sträckan mellan Medle och Mobacken ligger längs väg 855. Trafikverket är väghållare. I Skellefteå kommuns cykelplan, antagen av kommunfullmäktige 2011, ligger gång- och cykelbanan med som objekt. De övergripande förslagen till förbättringar, enligt cykelplanen, i gång- och cykelvägnätet ska handskas genom att det läggs in i respektive väghållares årliga verksamhetsplanering. Prioritering ska därför ske i länstransportplanen som beslutas av Region Västerbotten. Den senaste länstransportplanen för åren beslutades Inom den nuvarande planen beslutade Förbundstyrelsen i Region Västerbotten fördelning av potter för gång- och cykelbanor längs det statliga regionala nätet för genomförande under åren Inför beslutet prioriterade Skellefteå kommun genom beslut i kommunfullmäktige att gång- och cykelbanan mellan Medle och Mobacken ska finnas på tredje plats av kommunens framförda objekt. I Förbundsstyrelsens beslut för genomförande finns endast det första objektet med för genomförande under perioden. I dagsläget arbetas det också med att revidera nuvarande länstransportplan till att gälla åren Skellefteå kommun har och kommer att agerat för mer pengar till byggande av gång- och cykelvägar inför revideringen av länstransportplanen. Tekniska kontoret menar dock att gång- och cykelbanan mellan Medle och Mobacken inte ska prioriteras framför medel till byggnation av gång- och cykelväg längs väg 814, Lund samt väg 805 Burträsk, gång och cykelväg mellan Åbyn och Sundbrogatan.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Yrkande Rune Wästerby (MP) yrkar bifall till motionen. Beslutsgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag och Rune Wästerbys yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 521 Tekniska nämndens protokoll , 177 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Motion (23/13)

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Inspirationsdag i demokrati och medborgardialog Parallellt med uppdraget som serviceaktör har kommunen också ett uppdrag som demokratiaktör vilket handlar om att främja och utveckla demokratin i vår kommun. Demokratiberedningen har under 2013 besökt alla nämnder för att informera och ta in synpunkter om det pågående arbetet med styrprinciper för medborgardialog. Utifrån dessa träffar ser demokratiberedningen att det finns ett behov av vidareutbildning och inspiration i ämnet för att förstå helheten. Kommunchefen ser även samma behov inom tjänstemannaorganisationen och därifrån har en gemensam syn om en utbildningsdag om demokratiarbete vuxit fram kronor beviljas för att anordna en utbildnings- och inspirationsdag i demokrati och medborgardialog för politiker och tjänstemän i början av Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2014 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 522 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kvalitet- och förnyelse Budget och bokslut

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Budget för arbetet med Kulturhus Skellefteå Kommunstyrelsen beslutade att kommunledningskontoret ska utreda lokalisering, innehåll, huvudmannaskap och finansiering av ett nytt kulturhus. Utredningen ska även omfatta frågan om lokalisering av biblioteksverksamheten. För att ta projektet vidare in i byggprocessen kommer det att anordnas en arkitekttävling baserat på det lokalprogram som ska tas fram. Det vinnande förslaget kommer sedan ligga till grund för projektering och byggandet av kulturhuset. 1. För arbetet med Kulturhus Skellefteå anslås kronor år 2013 och kronor år Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande. 3. Budget för byggprocessen beslutas separat. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 523 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Budget och bokslut Kommunledningskontoret/samhällsutveckling

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Medborgarförslag - Stor Skellefteå-skylt på parkeringen högst upp på Vitberget (42/13) Förslagsställaren föreslår att en stor Skellefteå-skylt uppförs på Vitbergsparkeringen. Att synliggöra Skellefteås varumärke är viktigt för såväl stadens medborgare som för dess besökare. Inom ramen för arbetet med platsvarumärket har olika alternativ för uppförande av Skellefteås logo diskuterats. Vitberget är en av dessa platser. Flera faktorer som markägarfrågor, säkerhet och bygglov måste först tas i beaktande. Därför bör kommunledningskontoret/marknadsavdelningen ges i uppdrag att utreda frågan vidare. Uppdra till kommunledningskontoret/marknadsenheten att undersöka möjligheterna att inom ramen för platsvarumärket uppföra någon form av stor Skellefteå-symbol på Vitberget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 524 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag (42/13) Förslagsställaren Kommunledningskontoret/samhällsutveckling/Marknad

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Medborgarförslag - Förstärk bilden av hockeystaden Skellefteå genom att placera hockeyspelare av trä vid norra och södra infarten till Skellefteå (40/13) Förslagsställaren vill låta tillverka siluetter av hockeyspelare i trä och uppföra dessa vid infarterna till Skellefteå för att förstärka bilden av staden som en hockeystad och också hylla såväl lag som fans. Skellefteå är en stad med många styrkor och identiteter. Hockeyn är en av dessa och som är viktig för många. Under arbetet med att ta fram platsvarumärket fanns olika önskemål om profileringar, som i ett längre tidsperspektiv har varit mer eller mindre hållbara. I den stora grupp människor som deltog i arbetet med framtagandet av platsvarumärket enades man om den nuvarande profilen. Att lyfta fram enskilda sporter eller andra symboler för staden är därför inte lämpligt. Inom kort kommer digitala skyltar att uppföras vid infarterna till Skellefteå. Där kommer det att finnas möjlighet till att hylla Skellefteå AIK och dess fans, men också andra framstående händelser som profilerar Skellefteå. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till de digitala infartsskyltar som ska uppföras vid infarterna till Skellefteå. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 525 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag (40/13) Förslagsställaren

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Medborgarförslag - Profilera kommunen som Guldstad genom att utsmycka bergväggar vid till exempel E4 (33/13) Förslagsställaren tycker att man ska fortsätta att profilera Skellefteå kommun som Guldstad. Det ska ske genom att färga de naturliga ådror som finns i bergväggarna, till exempel vid E4.an och vid rondellen vid Myran samt på fler ställen. Skellefteå är en stad med många styrkor och identiteter. Tillgången till mineral och inte minst guld har betytt mycket för stadens framväxt. Ur rötterna i basindustrin har på senare år allt fler tjänsteföretag vuxit fram, vilket gör att Skellefteå i dag har ett mångsidigt näringsliv med mångfasetterad profil. Under arbetet med att ta fram platsvarumärket fanns olika önskemål om profileringar mot såväl idrott som guld. I den stora grupp människor som deltog i arbetet med framtagandet av platsvarumärket enades man om den nuvarande profilen. Att lyfta fram andra symboler för staden är därför inte lämpligt. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till den beslutade profilen för platsvarumärket. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 526 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag (33/13) Förslagsställaren

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Medborgarförslag - Digitala informationstavlor vid infartsvägar till Skellefteå (28/13) Förslagsställaren önskar att kommunen uppför digitala informationstavlor som ersätter de befintliga tavlor som i dag finns vid infarterna till Skellefteå. Skellefteå vill vara en välkomnande stad både för besökare men även för de som kommer hem eller just har valt att flytta hit. Kommunen har ett behov av att kunna visa upp allt som händer, både för besökare och för medborgare. Därför har beslut om att sätta upp nya digitala infartsskyltar redan fattats. De digitala skyltarna med aktuella evenemang och ett välkomnade in till Skellefteå kommer att sättas upp i 3 steg: Steg 1: byta ut de existerande skyltarna vid E4 norr samt E4 söder till ljuslådor med platsvarumärkets logotype i kombination med digital information i den nedre delen. Steg 2: placering av plåtskyltar (liknande de fyra som finns i dag) i anslutning till huvudsakliga infarter vid kommungränsen i norr, söder och väster. Dessa skyltar ska enbart visa logotype och välkomna in till Skellefteå och inte någon information om aktiviteter. Steg 3: utredning av placering av mindre informationsskyltar inomhus i de större serviceorterna. I samband med detta ses även skyltningen på och till/från flygplatsen över. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till tidigare fattat beslut om uppförande av digitala infartsskyltar. Yrkande Håkan Lindh (FP) yrkar att beslutet ska vara Medborgarförslagets syfte är redan uppfyllt eftersom det finns ett tidigare fattat beslut om uppförande av digitala informationsskyltar. Beslutsgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag och Håkan Lindhs yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 527 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag (28/13) Förslagsställaren

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Förslag från ungdomsfullmäktige - Enklare att samordna event, aktiviteter, konserter, utställningar med mera Förslagsställaren föreslår att det ska bli enklare att arrangera event, aktiviteter och konserter, utställningar, med mera i centrum. Förslagsställaren vill att det ska vara enklare att få stöd och bidrag för att kunna genomföra sin idé, så att det på så sätt blir mer liv och rörelse i staden. Det finns i dag idépengar vid alla fritidsgårdar och Ungdomens hus som man kan få för mindre arrangemang och projekt. Är det ett större evenemang så kan man få evenemangsbidrag för enstaka evenemang, men det gäller bara om det är en förening som arrangerar. Riktigt stora arrangemang måste ansökas via kommunstyrelsen. Även kulturnämnden har pengar som kan sökas för arrangemang. För att underlätta för ungdomar att arrangera evenemang och konserter med mera, kommer kommunledningskontoret/marknadsenheten i samarbete med Efyran att se över möjligheterna hur förslaget skulle kunna genomföras. Förslaget bygger på att det är ungdomarna själva som står för idéerna och genomförandet och Efyran kan vara ett praktiskt stöd. Den pott pengar som tillsatts ska sedan kunna användas till genomförandet av arrangemangen. Kommunledningskontoret/marknadsenheten avsätter kronor ur befintlig platsvarumärkes budget för att i samarbete med Efyran skapa förutsättningar för att genomföra förslaget där platsvarumärket genomsyrar aktiviteterna. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 528 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Förslag från ungdomsfullmäktige Förslagsställaren Kommunledningskontoret/samhällsutveckling/marknad

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Förslag från ungdomsfullmäktige - Gör det välkomnande för besökande av Skellefteå Förslagsställaren föreslår att det ska sättas upp skyltar på väg in till Skellefteå från E4:an och via flyget (Burträskvägen och Sjöbotten) för ett bättre välkomnande. Som det ser ut nu ger det ett dåligt intryck för besökare till Skellefteå. Skellefteå vill vara en välkomnande stad både för besökare men även för de som kommer hem eller just har valt att flytta hit. Kommunen har ett behov av att kunna visa upp allt som händer, både för besökare och för medborgare. Därför har beslut om att sätta upp nya digitala infartsskyltar redan fattats. De digitala skyltarna med aktuella evenemang och ett välkomnade in till Skellefteå kommer att sättas upp i tre steg: Steg 1: byta ut de existerande skyltarna vid E4 norr samt E4 söder till ljuslådor med platsvarumärkets logotype i kombination med digital information i den nedre delen. Steg 2: placering av plåtskyltar (liknande de fyra som finns i dag) i anslutning till huvudsakliga infarter vid kommungränsen i norr, söder och väster. Dessa skyltar ska enbart visa logotype och välkomna in till Skellefteå och inte någon information om aktiviteter. Steg 3: utredning av placering av mindre informationsskyltar inomhus i de större serviceorterna. I samband med detta ses även skyltningen på och till/från flygplatsen över. Förslaget avslås med hänvisning till tidigare fattat beslut om uppförande av digitala infartsskyltar. Yrkande Håkan Lindh (FP) yrkar att beslutet ska vara Syftet från ungdomsfullmäktiges förslag är redan uppfyllt eftersom det finns ett tidigare fattat beslut om uppförande av digitala informationsskyltar. Beslutsgång Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Håkan Lindhs yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 529 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Förslag från ungdomsfullmäktige Förslagsställaren

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Förslag från ungdomsfullmäktige - Aktiviteter för att skapa kontakt mellan ungdomar Förslagsställarna vill att en buss ska gå cirka en gång varannan vecka mellan byarna och centrum för olika aktiviteter och för att underlätta och skapa kontakt mellan ungdomarna. Exempelvis en buss som går från centrum till Åbyn där aktiviteter kan vara paintball. Förslagsställarna anser att det i dagsläget finns för lite kontakt mellan ungdomarna i de olika byarna och centrum. Att skapa bättre sammanhållning mellan ungdomar är en jättebra idé. Kommunledningskontoret/marknadsenheten kommer till hösten att se över möjligheterna hur det på bästa sätt skulle kunna genomföras. Det kommer då att göras i samarbete Efyran och med ungdomarna/förslagsställarna. Förslaget bygger på att det är ungdomarna själva som står för idéerna och genomförandet och Efyran kan vara ett praktiskt stöd. De pengar som kommunledningskontoret/marknadsenheten avsatt ska sedan kunna användas till genomförandet av aktiviteterna. Under hösten genomförs ett första försök för att se om detta kan bli ett uppskattat arrangemang. Kommunledningskontoret/marknadsenheten avsätter kronor ur befintlig platsvarumärkes budget för att se över möjligheten att i samråd med förslagsställarna genomföra förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 530 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Förslag från ungdomsfullmäktige Förslagsställaren Kommunledningskontoret/samhällsutveckling/marknad

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Ägardirektiv för Destination Skellefteå AB Kommunledningskontoret har tillsammans med Skellefteå Erbjuder ekonomisk förening utarbetat ett förslag till nya gemensamma ägardirektiv till Destination Skellefteå AB. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige De nya gemensamma ägardirektiven till Destination Skellefteå AB godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 534 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Förslag till nya ägardirektiv Kommunstyrelsens protokoll , 218

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Omdisponering av medel från kommersiella lokaler och tjänsteköp till anslag för personliga assistenter enligt LSS, gymnasienämnden Gymnasiekontoret har utarbetat förslag till revidering av internbudgeten för 2013 samt förslag till justeringar av grundbelopp utifrån förändringar i elevtal samt elevernas önskemål om program. Ett antal förändringar i verksamheterna har skett under våren, andra förändringar kommer att ske under hösten. Budgetmedel avsatta för kommersiella lokaler och tjänsteköp omdisponeras för att täcka ökade kostnader för personliga assistenter enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Den reserv/omräkningspott som tidigare avsatts för höstterminen föreslås användas till täckande av resultatöverföring, uppräkning av grundbelopp till kommunala skolor, tilläggsbelopp samt rehabilitering/personalbefrämjande åtgärder. Gymnasiekontoret föreslår att det kommunala grundbeloppet samt bidraget till intraprenaden enligt särskilda bilagorna 2 och 3 justeras upp från höstterminen Ingen ändring föreslås i grundbeloppen till fristående skolor då inga nya budgetmedel tillförs gymnasieskolan. Även den interkommunala ersättningen föreslås vara oförändrad. Omdisponeringen godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 563 Gymnasienämndens protokoll , 76 Gymnasiekontorets tjänsteskrivelse Förslag till internbudget, bilaga 1 Bidrag till kommunala skolor, bilaga 2 Bidrag till intraprenaden Naturbruksgymnasiet, bilaga 3 Gymnasienämnden Budget och bokslut

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Riktlinjer för dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration Kommunledningskontoret har upprättat förslag på riktlinjer för dokumenthantering för handlingar inom allmän administration inom Skellefteå kommun. Det innebär att övriga nämnder kan utgå från förslaget som underlag för respektive nämnds dokumenthanteringsplan för den del som utgör allmänna dokument. Rekommendationer till riktlinjer för handlingar inom allmän administration i Skellefteå kommun fastställs. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 541 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Bilaga 1 Riktlinjer för dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration Alla nämnder Kommunens arkivarie Kvalitet- och förnyelse/isak Nyberg

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret har upprättat ny dokumenthanteringsplan för kvalitet och förnyelse, HR Strategi och utveckling, ekonomi och finans och arbetsmarknad. För handlingar i ekonomi- och personalsystem föreslås övriga nämnder använda samma hanteringsregler som nämnden för support och lokaler. 1. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen fastställs. 2. Kommunarkivarien får delegation att upprätta dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 542 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Bilaga 1 dokumenthanteringsplan arbetsmarknad Bilaga 2 dokumenthanteringsplan ekonomi och finans Bilaga 3 dokumenthanteringsplan HR strategi och utveckling Bilaga 4 dokumenthanteringsplan kommunstyrelsens sekretariat bilaga A och B Bilaga 5 dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens sekretariat bilaga C Bilaga 6 dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens sekretariat bilaga D Kommunens arkivarie Kvalitet- och förnyelse/isak Nyberg

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2/2013 Kommunerna har skyldighet enligt socialtjänstlagen att en gång per kvartal rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. Rapportering görs av respektive avdelning till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå samt till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form från socialnämnden. Socialnämnden rapporterar att under 2013 kvartal 2 fanns det 20 beslut som inte verkställts inom 3 månader, till skillnad mot föregående kvartal då 22 beslut ej verkställts. 11 beslut gäller äldreomsorgen, 6 beslut gäller handikappomsorgen och 3 beslut gäller individ- och familjeomsorgen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Rapporten godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 543 Socialnämndens protokoll , 112 Socialkontorets tjänsteskrivelse

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Rapport om ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 2/2013, socialnämnden Kommunerna har en skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. Rapportering görs varje kvartal av respektive avdelning till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå samt till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form av socialnämnden. Socialnämnden rapporterar att under 2013 kvartal 2 fanns det 24 beslut som inte verkställts inom 3 månader, mot 27 föregående kvartal. 2 personer har blivit erbjudna boende och tackat ja men inflyttningsdatumet ligger någon månad fram. Utöver dessa har 4 tackat nej eller har särskilda önskemål. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Rapporten godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 544 Socialnämndens protokoll , 113 Socialkontorets tjänsteskrivelse

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Ansökan om lån ur JAK medlemsbank, Lövångers ryttarsällskap Lövångers ryttarsällskap ansöker om att få nyttja kommunens sparpoäng i JAK medlemsbank för inköp av hästar till föreningens verksamhet i Lövånger. Kommunstyrelsen tillstyrker att Lövångers ryttarsällskap får nyttja sparpoäng från kommunens konto i JAK medlemsbank. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 545 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Ansökan från Lövångers ryttarsällskap Lövångers ryttarsällskap Kommunledningskontoret/näringslivsutveckling Budget och bokslut

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Yttrande över delbetänkandet Rätt information - Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga, SOU 2013:45 Regeringen tillsatte i december 2011 en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten, Utredningen om rätt information i vård och omsorg (S 2011:13). Rätt information Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga (SOU 2013:45) är ett deluppdrag som utreder om det är lämpligt att beträffande personer som saknar förmåga att motsätta sig eller samtycka till nödvändig behandling av personuppgifter införa regler i patientdatalagen som gör att de trots denna oförmåga kan ingå i sammanhållen journalföring med mera. För kvinnor och män som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning ökar möjligheten att på lika villkor ingå i sammanhållen journalföring och kvalitetsregister. Det kan bidra till ökad säkerhet genom att enkel och snabb tillgång till information minska risker för fel och onödig behandling. Närstående kan avlastas som budbärare av information i vård och omsorgsprocesserna. Ställningstagande till personuppgiftsbehandling i varje situation ställer krav på kompetens. Utan stöd i form av exempelvis föreskrifter och handböcker finns det risk för att tillämpningarna kan komma att skilja sig inom och mellan vårdgivare. Administrationen riskerar att öka. Att genomföra eventuella beslut kräver utbildningsinsatser för samtlig personal som behöver ta del av information från andra vårdgivare eller registrera i kvalitetsregister. Uppföljning och kontroll av följsamhet behöver resurser som i dag är svåra att uppskatta. Yttrandet godkänns.

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 23 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 546 Socialnämndens protokoll , 119 Socialkontorets tjänsteskrivelse Remiss Delbetänkande Rätt information Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga, SOU 2013:45 Socialdepartementet

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Finansiering av Skellefteå Convention Bureau, Destination Skellefteå AB Skellefteå Convention Bureau, CVB, har under tre år drivits som ett EUprojekt med finansiering från EU-mål 2 och Skellefteå kommun. Projektägare är Destination Skellefteå AB. Totalkostnaden för projektet är kronor. Projektet har på flera områden överträffat uppsatta mål i projektansökan, bland annat skulle sex bransch- och samverkansmöten arrangeras. Resultatet hittills är 27 genomförda möten. Tillsammans har de gett mer än gästnätter med en estimerad omsättning på drygt 21 miljoner kronor. Det finns ytterligare sju möten som är bokade men inte genomförda. Projektfinansieringen upphör någon gång under slutet av För att se över möjligheterna till fortsättning och vidareutveckling av CVB är det nödvändigt att fortsätta finansiera verksamheten ytterligare en period. 1. Kommunstyrelsen finansierar Skellefteå Convention Bureaus verksamhet under ytterligare tre månader från det att nuvarande projektfinansiering avslutats. Finansiering sker med kronor per månad, totalt kronor. 2. Pengarna tas från kommunstyrelsens medel för näringslivsutveckling. 3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att leda översynen av Skellefteå Convention Bureaus framtid. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 548 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Destination Skellefteå AB Kommunledningskontoret/näringslivsutveckling Budget och bokslut

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Yttrande över delbetänkandet Privata utförare - Kontroll och insyn, SOU 2013:53 Finansdepartementet har på remiss översänt delbetänkandet Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) från Utredningen om en kommunallag för framtiden. Delbetänkandet innehåller förslag beträffande tydliggörande av det kommunala huvudmannaskapet, tydligare ansvar för uppföljning och kontroll, gränsdragning mellan statlig tillsyn och kommunalt ansvar, insyn i fristående och internationella skolor, information till brukarna, allmänhetens insyn, nämndsorganisation med mera. Betänkandet innehåller förslag till ändringar i främst kommunallagen men också annan lagstiftning; bland annat socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), skollagen, lagen om valfrihetssystem (LOV) med mera. Utredningen föreslår bland annat att kommunfullmäktige ska anta ett program med övergripande mål och riktlinjer för de kommunala angelägenheter som lämnas över till privata utförare. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till yttrande som innebär att Skellefteå kommun i stort tillstyrker utredningens förslag. Yttrandet godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 549 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Delbetänkandet Privata utförare kontroll och insyn, SOU 2013:53, från Utredningen om en kommunallag för framtiden Finansdepartementet

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Förslag från ungdomsfullmäktige - Lättare att få alkoholtillstånd Förslagsställaren vill att kommunen ska vara mer tillåtande med alkoholtillstånd vid nyetableringar. Alkohollagen är en skyddslag, som ska skydda framförallt unga människor från skador. Det gäller givetvis både alkoholskador samt skador uppkomna genom våld där personer är alkoholpåverkade. Ett serveringstillstånd är ingen rättighet utan man måste uppfylla lagens grundkrav för att kunna få tillståndet beviljat. När en ansökan om serveringstillstånd inlämnats till kommunen görs en utredning för att se om ansökan kan godkännas enligt alkohollagens krav. Man kontrollerar lokalen, ekonomi, matutbud, kunskaper i alkohollagen med mera. En ansökan avslås om sökanden inte kan visa på personlig och ekonomisk skötsamhet. Exempel på detta kan vara om sökanden är misstänkt eller dömd för brott, eller om sökanden förekommer hos kronofogde eller står under utredning hos Skatteverket. Innan ett serveringstillstånd beviljas ska polisen ha yttrat sig. Om polisen ser några hinder för att tillståndet ska beviljas väger det givetvis tungt när beslutet ska tas. Polisen yttrar sig framför allt om ordningsstörningar och brottslig verksamhet hos sökanden. Enligt alkohollagen får kommunen inte hjälpa enskilda företag genom att bevilja serveringstillstånd utan att de högt ställda kraven är uppfyllda. Svaret på förslaget godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 550 Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse Förslag från ungdomsfullmäktige Förslagsställaren

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

PROTOKOLL 1 (62) 2009-09-29

PROTOKOLL 1 (62) 2009-09-29 PROTOKOLL 1 (62) 2009-09-29 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.20 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.20, 13.20-17.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Kommunstyrelsen 2004-06-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Kommunstyrelsen 2004-06-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon, närvarande t.o.m. kl 15.40 Philip

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.15 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15

PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15 PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.35 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer