Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 kl Vid förhinder, meddela Lena tfn eller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 kl 16.30. Vid förhinder, meddela Lena tfn 49 74 69 eller lena.andersson@trollhattan."

Transkript

1 Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 kl Ärenden Enligt föredragningslista. Peter Andersson ordförande Lena Andersson sekreterare Vid förhinder, meddela Lena tfn eller FÖREDRAGNINGSLISTA Upprop Fastställelse av dagordning: justerade dagordningen godkänns Val av justerare: Inga-Lill Hansson med Mikael Lundvall som ersättare Tid för justering: torsdag 4 april eller fredag 5 april 2013 A INFORMATIONER 57 1 Plan för Länsstyrelsens tillsynsvägledning information av stadsarkitekten samt information om hur stadsarkitektkontoret arbetar med detta 58 1 Nya frågor 2 Stadsarkitekten informerar om digitala skyltar vid Överby köpcentrum B ALLMÄNNA ÄRENDEN 59 2 Meddelanden allmänna ärenden 60 3 Delegationsbeslut adresser C LOVÄRENDEN 61 1 Anmälan av delegationsbeslut lovärenden 62 2 Meddelanden lovärenden 63 3 pul-ärende

2 64 4 Karlstorp 2:1 nybyggnad av återvinningsstation, anordnande av hårdgjord yta för uppställning av 6 containrar 65 5 Skoftebyn 5:2 (Nysätersv 3) förhandsförfrågan rivning av enbostadshus 66 6 pul-ärende 67 7 Skutan 4 (Anes v 7) marklov för trädfällning 68 8 Trollet 10 (Trollg 4) nybyggnad av flerbostadshus 69 9 Briggen 6 (Anes v 12) digital skylt pul-ärende pul-ärende pul-ärende Centrala staden 5:1 (Butlers vid Spannmålsg) tillbyggnad med uteservering pul-ärende 75 Extra ärende 15 Centrala staden 5:1 (Strandgatan) tidsbegränsat bygglov för uteservering 76 Extra ärende 16 pul-ärende D PLANÄRENDEN Fullständiga planhandlingar till nedanstående detaljplaner som varit på samråd eller varit utställda, finns på Trollhättan stads hemsida: Meddelande planärende 78 2 Remiss Översiktsplan 2013 Handlingar finns på: bygga och bo, nyheter inom bygga och bo, Samråd om Översiktsplan Dp Överby Västra information om inkomna synpunkter

3 E GATU- PARK OCH TRAFIKÄRENDEN 80 1 Anmälan av delegationsbeslut gatu-park- och trafik 81 2 Förfrågan om att få anlägga parkeringsplatser för Brf Norra Blåbärsdalen 82 3 pul-ärende 83 4 Plantering av födelseträd 84 5 Trafikinformation för åk 2 och 3 F FASTIGHETSBILDNINGSÄRENDEN 85 1 Anmälan av delegationsbeslut Bilagor: C 14 Renen 6 illustration i färg över förslag till mur (2 förslag)

4 Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 Kl Beslutande Peter Andersson (S) ordf Mohammad Dawad (S) Bo Swanér (M) 2 v ordf tom Mikael Lundvall (S) Anna Elstad (S) Inga-Lill Hansson (S) Solveig Jonsson (S) Per-Gunnar Modigh (S) Erik Rosén (FP) Ulf Rörstad (M) Angelica Bielinski (M) tom Mattias Foldemark (V) beslutande efter Eva Elmgrn (FP) Håkan Deleskog (KD) fr Övriga deltagande Utses att justera Leif Carlsson, stadsbyggnadschef, Daniel Holdenmark, stadsarkitekt, Fredrik Johansson, gatuchef, vid informationsärende medverkar Joakim de Blance och Lena Andersson sekreterare Inga-Lill Hansson med Mikael Lundvall som ersättare Justeringens plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Paragrafer Underskrifter Sekreterare Lena Andersson Ordförande Peter Andersson Justerande Inga-Lill Hansson ers M Lundvall.. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Organ Byggnads- och trafiknämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Utdragsbestyrkande Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Lena Andersson

5 BTN 58 Dnr NYA FRÅGOR från föregående möte Ulf Rörstad (M) Vid södra infarten till Trollhättan har det hänt något med stadens ljusskylt, den verkar har byggts på och ljusskenet som nu är upplevs trafikfarligt under den mörka tiden på dygnet. Finns bygglov för detta? Svar: Stadsarkitekten har varit i kontakt med informationskontoret, som ser det som en renovering av skylten och därför inte sökt lov. Kontoret får i uppdrag att undersöka om ljusstyrkan kan dämpas. Per-Gunnar Modigh (S) Biltrafik på Ollonstigen verkar ha ökat. Hur kan detta stävjas.? Svar: Gatukontoret undersöker vilka som har tillstånd att köra med bil på stigen och ev annan åtgärd. Gatuchefen meddelar att det inte finns några tillstånd för biltrafik på gång- och cykelbanan. För att komma till rätta med trafik måste ett fysiskt hinder sättas upp. Kontoret får i uppdrag att undersöka med personal på Sylteskolan för att höra hur frekvent trafiken är. FRÅGOR VID DAGENS MÖTE Solveig Jonsson (S) påpekar att det utefter gång- och cykelvägen vid Stamkullevägen finns häckar som hänger ut över gc vägen, bör åtgärdas. Svar: Gatukontoret undersöker. Ulf Rörstad (M) Vid Kungsportsvägen finns trafikdelare som det har satts upp en reklamskylt vid. Svar från gatukontoret: inte tillåtet, ska tas bort. Angelica Bielinski (M) Vid Kungsportsvägen (Talldungen) finns en häck som häger över gångbanan. Svar från gatukontoret: undersöks och åtgärdas. Bo Swanér (M) meddelar att det finns oklarheter i uppdraget vem som har ansvaret att utföra byte av gatunamnsskylar. Svar från gatukontoret: Gatukontoret undersöker. Peter Andersson (S) Skyltning finns vid infarten till 45:an och vid Myrtuvevägen betr reklam för ICA Sylte. Finns tillstånd? Svar: Gatukontoret undersöker.

6 BTN 59 Dnr Meddelanden, allmänna ärenden Ärendebeskrivning Föreligger förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit för anmälan till nämndens sammanträde. Uppdrag från sammanträdet den 28 februari: Nämnden uppdrar till förvaltningen att redovisa hur den arbetar med former för demokratiarbetet vad gäller: Snabba frågor, Frågeställningar/remisser, Avstämning/dialog och kontaktpersoner. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Förteckningen läggs till handlingarna. Stadsbyggnadschefens svar på uppdrag godkänns. Enligt förvaltningens förslag. Utdrag: Stadsbyggnadschefen

7 BTN 60 Dnr SBF Anmälan av delegationsbeslut - adressättning Ärendebeskrivning Beslut som fattats av mätningschefen kart- och mätkontoret, med stöd av delegationsordning, anmäls. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Förteckningen läggs till handlingarna. Enligt förvaltningens förslag.

8 BTN 61 Dnr SBF Anmälan av delegationsbeslut lovärenden mm Ärendebeskrivning Beslut som fattats av stadsarkitekten, bygglovarkitekten, bygglovingenjörerna och bygghandläggaren med stöd av delegationsordning, anmäls. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Förteckningen läggs till handlingarna. Enligt förvaltningens förslag.

9 BTN 62 Dnr Meddelanden - lovärenden Ärendebeskrivning Föreligger förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit för anmälan till nämndens sammanträde. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Förteckningen läggs till handlingarna. Enligt förvaltningens förslag.

10 BTN 64 Dnr: SBF KARLSTORP 2:1, nybyggnad av återvinningsstation, anordnande av hårdgjord yta för containrar Ärendebeskrivning Ansökan avser nybyggnad av återvinningsstation, samt anordnande av hårdgjord yta för uppställning av 6 containrar. Platsen är belägen i Starkoddersparken Planförutsättningar För fastigheten gäller detaljplan från Byggnadsföretaget avviker från planbestämmelserna genom att platsen är avsedd för allmän platsmark, park. Inom området finns två fornlämningar. Remisser Ansökan har remitterats till miljöförvaltningen och Västarvet samt till nära grannar, Violen 1,6,7,8 samt Nohab 2. Miljönämnden tillstyrker bygglov under förutsättning att intrånget i grönområdet minimeras i anslutning till återvinningsstationen då den anläggas. Västarvet meddelar att under förutsättning att hänsyn visas till lämningarna så att de även efter planerad nybyggnation kan stå kvar och synliggöras för allmänhet, finns inget hinder mot det planerade byggnadsföretaget. Grannar har framfört negativa synpunkter. Bedömning Frågan om återvinningsstationers förenlighet med detaljplaner där särskilt område inte avsatts för ändamålet har i gällande lagstiftning inget entydigt svar. Frågan är särskilt komplicerad när det gäller placering av en återvinningsstation på allmän plats, vilket t ex framgår av den statliga PBL-kommitténs dokumentation angående lovprövning av avfallsanläggningar, Lovprövning mot 2 kap PBL - avfall, Allmän platsmark får normalt inte användas för privata ändamål. Enligt vad stadsbyggnadsförvaltningen erfar har till exempel kiosker och mindre serveringar drivna i privat regi i parker och på badplatser tillåtits i rådande rättspraxis och har som sådana inrättningar ansetts

11 BTN 64 stärka områdets funktion. PBL-kommittén har med hänvisning till o van ställt frågan om inte återvinningsstationer på allmän plats skulle kunna accepteras av samma skäl. Kommittén fastslår dock att åtgärder bör anses planstridiga om de placeras inom sådan allmän plats där användningen av området närmare preciserats i detaljplanen, i detta fall park, och som inte kan hänföras till det preciserade ändamålet. Enligt plan och bygglagen 9 kap 31 b får bygglov ges för en åtgärd som avviker från detaljplan om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Ansökan avviker från detaljplanen vad gäller användningssätt och då markanvändningen i detaljplanen är preciserad såsom park bedöms avvikelsen inte vara liten och inte heller förenlig med detaljplanens syfte. Ansökan strider därmed mot plan- och bygglagen 9 kap 31 b. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Ansökan avslås Enligt förvaltningens förslag. Ritningar som legat till grund för beslutet: Situationsplaner, med ankomstdatum Besvärshänvisning till: Tekniska Förvaltningen Tingvallavägen Trollhättan För kännedom till hörda grannar: Per-Olof Båderud och Leena Paalanen Violen 1 Göteborgsv 22, THN Marita Johansson Violen 6 Tallskogsv 19, THN Johan Karlsson och Jenny Sahlin Violen 7 Göteborgsv 26, THN Anna Gustafsson Yilmaz och Yusuf Yilmaz Violen 8 Göteborgsv 24, THN BTN 64 Trollhättans Tomt AB Nohab 2

12 Box 53, THN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utdrag till: Miljöförvaltningen, S Westin Västarvet

13 BTN 65 Änr SBF SKOFTEBYN 5:2 förhandsförfrågan om rivning NYSÄTERSVÄGEN 31A Ärendebeskrivning Ansökan avser förhandsförfrågan om rivningslov kan påräknas för ett bostadshus på fastigheten Skoftebyn 5:2. På fastigheten finns även en jordkällare som ska behållas. Planförutsättningar För fastigheten gäller detaljplan från Enligt denna är huset beläget på mark avsedd för park eller plantering. Förvaltningen arbetar med att ta fram förslag till ny detaljplan för området Nohabsparken där denna fastighet inryms. Planförslaget tas fram för att bostäder ska kunna byggas. I det pågående planarbetet har byggnadens kulturhistoriska och gestaltningsmässiga värde inte bedömts vara av sådant stort slag att byggnaden bör förses med rivningsförbud. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Förhandsbesked till rivning av enbostadshus beviljas. Enligt förvaltningens förslag. För förhandsbeskedet gäller: Förhandsbeskedet är bindande om ansökan om rivningslov görs inom två år från den dag så förhandsbeskedet vinner laga kraft. Görs inte ansökan inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla. Meddelat förhandsbesked medför inte rätt för sökanden att påbörja den sökta åtgärden. Upplysning: Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. (www.bolagsverket.se/poit) Ritningar som legat till grund för beslutet: Situationsplan, ankomstdaterad

14 BTN 65 Utdrag: Trollhättans stad Christian Karlsson Hållbart samhälle Trollhättan

15 BTN 67 SBF SKUTAN 4 - Marklov för trädfällning ANES VÄG 7 Ärendebeskrivning Ansökan avser marklov för trädfällning. Träden, som är Oxlar, står vid McDonalds uteservering på fastigheten Skutan 4. Planförutsättningar För fastigheten gäller detaljplan från Lovplikten har utökats så att den även gäller marklov för trädfällning. Remisser Ansökan har remitterats till miljöförvaltningen och parkchefen. Miljönämnden har inga särskilda synpunkter. Parkchefen har i yttrande daterat , bedömt träden (Oxel) som riskträd, dvs att träden utgör en förutsägbar risk för skador på personer med tanke på i vilken miljö träden står. Förutom torra och skadade partier finns även en stor mängd vednedbrytande svampar. Åtgärder för att säkra träden kan ej längre anses möjliga. Trädalléer med minst 5 har ett generellt biotopskydd varför Länsstyrelsen bör kontaktas för dispensansökan. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Med stöd av 9 kap. 35 plan- och bygglagen medges marklov för borttagning av 5 st oxlar i enlighet med inlämnad ansökan. Startbesked lämnas. Kontrollplan och tekniskt samråd erfordras ej. Enligt förvaltningens förslag. Upplysning: Sökanden upplyses om att ta kontakt med länsstyrelsen beträffande dispensansökan.

16 BTN 67 Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar (www.bolagsverket.se/poit). Ritningar som legat till grund för beslutet: Situationsplan, med ankomstdatum Sökande: Svenska Mc Donald's AB SKÄRHOLMEN Utdrag till: Länsstyrelsen Miljönämnden Parkchefen

17 BTN 68 SBF TROLLET 10 - nybyggnad flerbostadshus - information TROLLGATAN 4 Ärendebeskrivning Ansökan avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 17 lägenheter. Källarplan inrymmer garage, lägenhetsförråd och teknikrum. Huset kommer att förses med inglasade balkonger. Stadsarkitekten informerar om ansökan. Planförutsättningar För fastigheten gäller detaljplan från Enligt denna är fastigheten avsedd för bostäder, i entréplanet får handel och kontor förekomma. Högsta totalhöjd uttryckt som plushöjd är + 65,30 meter, mindre byggnadsdel som trapphus, hisschakt mm får överstiga högsta totalhöjd med högst en meter. För cykelförråd är högsta byggnadshöjd tre meter. Huset får ha högst 7 våningar.ny bebyggelse ska utformas med puts- och eller stenfasader eller liknande material som ansluter till karaktärsdragen hos bebyggelse i omgivningen Remisser Ansökan har remitterats till miljöförvaltningen och räddningstjänsten. Miljönämnden tillstyrker bygglov, under förutsättning att ljudnivån från byggnadens installationer för klimatreglering, energiåtervinning och ventilation begränsas till högst 40 db(a) ekvivalent ljudnivå mätt utomhus vid angränsande bostäder. Räddningstjänsten har inkommit med yttrande, Enligt detta finns sypunkter ang verksamhet, tillgänglighet, risk för brandspridning mm. Yttrandet bifogas. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Informationen godkänns. Nämnden bedömer att utformningen av byggnaden bör ses över ytterligare.

18 BTN 68 Ritningar som legat till grund för beslutet: Situationsplan, planritningar, fasadritningar samtliga med ankomstdatum Sökande: KB Hästegården Hammarnordic AB Box TROLLHÄTTAN Utdrag till: Räddningstjänsten, P D Imporzano Miljöförvaltningen, S Westin Kontrollansvarig

19 BTN 69 SBF BRIGGEN 6 uppsättande av digital skylt Ärendebeskrivning Ansökan avser uppsättande av digital skylt, 7,5 x 4 m, på Sibahuset. Skylten föreslås sättas upp vid huvudentrén till Sibahuset under befintlig skylt. Planförutsättningar För fastigheten gäller detaljplan från Byggnadsföretaget följer planbestämmelserna. Tidigare ställningstaganden. Byggnads- och trafiknämnden beslutade den 28 februari att ansökan återremitteras till förvaltningen för ytterligare utredning. Yrkande Peter Andersson, yrkar att tidsbegränsat bygglov för digital skylt beviljas i 10 år. Med stöd av 9 kap 33 plan- och bygglagen beviljas tidsbegränsat bygglov för digital skylt att gälla till och med 27 mars För lovet gäller: Kontrollansvarig är Tommy Johansson. Tekniskt samråd kan hållas per telefon (se bif kallelse/underrättelse) Kontrollplan och konstruktionshandlingar erfordras. Byggnadsåtgärder får inte påbörjas förrän startbesked lämnats och kontrollplan blivit fastställd. Om åtgärd påbörjas innan dess kommer byggsanktionsavgift att tas ut. Alla väsentliga krav som avses i 8 kap 4 plan- och bygglagen måste uppfyllas.

20 BTN 69 Ansökan om slutbesked måste göras till stadsarkitektkontoret när byggnadsarbetet är slutfört. Byggnadsverket får enligt 10 kap 4 planoch bygglagen inte tas i bruk förrän slutbesked är utfärdat. Upplysning Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar (www.bolagsverket.se/poit) Ritningar som legat till grund för beslutet: Fasadritning med ankomstdatum Sökande: Bengt Bengtsson Box Göteborg för kännedom KA = Tommy Johansson

21 BTN 73 SBF CENTRALA STADEN 5:1, uppförande av uteservering Ärendebeskrivning Skiss med förslag till ny utformning av markistak för Butlers vid Minerva 7, Spannmålsgatan 11 har inkommit Ansökan om tidsbegränsat bygglov tom har inkommit till förvaltningen samt fasadritningar ankomstdaterade Historik Byggnadsnämnden beviljade tidsbegränsat bygglov, att gälla tom , för markistak avsedd för uteservering vid Spannmålsgatan. Lovet förlängdes senast att gälla tom I lovet upplystes om att någon ytterligare förlängning av lovet inte kommer att beviljas. Markistaket med tillhörande staket sträcker sig ca 5 meter ut från fasaden och är ca 10 meter långt. Ny utformning Nu inlämnad skiss redovisar ett djup på 3,8 meter och en längd på 12,7 meter. Planförutsättningar För fastigheten Centrala staden 5:1gäller detaljplan från 1950 och för fastigheten Minerva 7 gäller detaljplan från Ansökan avviker från planbestämmelserna betr placering på område som är avsett för gatutrafik. Fastigheten Minerva 7 är upptagen i stadens bebyggelseinventering från Komplettering av handlingar Inlämnade handlingar ska kompletteras bl a ska ansökan inlämnas och en beskrivning hur anläggningen kommer att användas, sommar- resp vintertid. Komplettering Ansökan om tidsbegränsat bygglov tom har inkommit till förvaltningen samt fasadritningar ankomstdaterade

22 BTN 73 Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Stadsarkitekten får i uppdrag att besluta om bygglov under förutsättning att begärda kompletteringar och ev inkomna synpunkter inte är av principiell betydelse eller påvisar någon olägenhet av vikt. Ansökan ska remitteras till miljönämnden, räddningstjänsten, gatukontoret samt till berörda grannar. Stadsarkitekten får i uppdrag att besluta om bygglov under förutsättning att begärda kompletteringar och ev inkomna synpunkter inte är av principiell betydelse eller påvisar någon olägenhet av vikt. Ritningar som legat till grund för beslutet: Ansökan om tidsbegränsat bygglov har inkommit till förvaltningen samt fasadritningar ankomstdaterade Sökande: Kenny and the Kids AB Box Trollhättan Utdrag till: Räddningstjänsten, P D Imporzano Miljöförvaltningen, S Westin Gatu-parkkontoret, F Johansson Stadsarkitekten

23 BTN 75 SBF Centrala Staden 5:1, tidsbegränsat bygglov för uteservering, utebar, markis Ärendebeskrivning Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för uteservering, utebar och markis till och med 31 oktober Planförutsättningar För fastigheten gäller detaljplan från Området är avsett som torg för publik verksamhet och parkering. Syftet med området är att det ska kunna användas som ett omtyckt gångstråk för promenader utefter kanalen och att det ska kunna användas av yrkessjötrafiken. Remisser Ansökan har remitterats till miljöförvaltningen, räddningstjänsten, AMF, Ks förvaltning och till nära grannar. Tillstyrkan till bygglov finns från miljöförvaltningen, AMF och grannar; Rederi AB Strömkarlen och Scandic Swania. Rederi AB Strömkarlen ska ha möjlighet att förtöja vid Fallens dagar. Yttrandet från Räddningstjänsten saknas och kommer inom kort. Bedömning Ansökan bedöms inte utgöra någon betydande olägenhet för omgivningen i plan- och bygglagens mening. Utformningen bedöms ha anpassats i tillräcklig utsträckning såväl till stadens uteserveringspolicy samt till befintligt byggnad och bedöms inte påverka stadsbilden negativt. Enligt plan- och bygglagen 9 kap 33 får under vissa tillkor tidsbegränsade bygglov beviljas för åtgärder som strider mot detaljplanebestämmelser. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Byggnads- och trafiknämnden beslutar att delegera till stadsarkitekten att bevilja tidsbegränsat bygglov tom under förutsättning att negativa synpunkter på förslaget inte inkommer (räddningstjänsten och gatukontoret).

24 BTN 75 Tillstånd söks hos Polisen och staden avser att upplåta marken ett år i taget. Ansökan ska remitteras till gatukontoret. Räddningstjänstens remissvar ska inkomma före beslut. Byggnads- och trafiknämnden beslutar att delegera till stadsarkitekten att bevilja tidsbegränsat bygglov tom under förutsättning att negativa synpunkter på förslaget inte inkommer (räddningstjänsten och gatukontoret). Utdrag: Café&Restaurang Strandgatan AB Paul Faraj Strandgatan 34, Trollhättan För kännedom till: Miljönämnden Räddningstjänsten Gatukontoret AMF Hållbart samhälle Scandic Hotel Swania Strömkarlen Rederi AB

25 BTN 77 Dnr Plan Meddelanden, planärenden Ärendebeskrivning Föreligger förteckning över skivelser och meddelanden som inkommit för anmälan till nämndens sammanträde. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Förteckningen läggs till handlingarna. Enligt förvaltningens förslag.

26 BTN 78 Änr SBF Översiktsplan 2013: Plats för framtiden KS 2011/640 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har den 5 december 2012 godkänt ett förslag till Översiktsplan 2013:Plats för framtiden att blir föremål för samråd med Trollhätteborna, näringsliv, myndigheter, kommunal nämnder mfl. Avsikten med samrådet är att diskutera hur mark, vatten och bebyggelse i Trollhättans kommun ska användas och utvecklas fram till år Stadsbyggnadschefen och planarkitekten har tagit fram förslag till remissvar för Byggnads- och trafiknämnden. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Byggnads- och trafiknämnden godkänner förvaltningens yttrande. Nämnden godkänner förvaltningens yttrande. Yttrandet bifogas. Utdrag: Stadskansliet

27 BTN 79 Änr PLAN Detaljplan för ÖVERBY VÄSTRA Överby Ett förslag till detaljplan för Överby Västra har varit utställt under tiden 14 februari 14 mars Detaljplanen redovisar förslag till utbyggnad av Överby köpcentrum inom den västra kvadranten, etappindelningar, trafiklösningar kopplade till etappindelningen, dagvattenhantering m m. Överby Västra föreslås kunna innehålla cirka kvm yta för volymhandel. Av upprättad miljökonsekvensbeskrivning framgår att inget tyder på att planförslaget medför allvarliga miljökonsekvenser. Sammantaget bedöms därmed inte föreligga någon risk för betydande miljöpåverkan. Vid bearbetningen av planhandlingarna konstaterades, tillsammans med Trafikverket, att ytterligare utredningar kring trafikplatsen vid Överby samt E 45-s framtida utformning var nödvändiga. Bland annat har en förstudie enligt Väglagen genomförts. Dessutom har ytterligare utredningar kring dagvattenhanteringen utförts vilket medfört att planområdet föreslås utvidgas med en våtmark samt att befintlig bäck grävs om istället för att kulverteras. Stadsbyggnadschefen informerar om inkomna yttranden under utställningstiden. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Informationen godkänns. Enligt förvaltningens förslag. Utdrag: LC

28 BTN 80 Dnr SBF Anmälan av delegationsbeslut gatu-park och trafikärenden Ärendebeskrivning Beslut som fattats av gatuchef, trafikingenjörer och parkchef, med stöd av delegationsordning, anmäls. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Förteckningen läggs till handlingarna. Enligt förvaltningens förslag.

29 BTN 81 Änr SBF Parkeringsplatser i Blåbärsdalen Ärendebeskrivning Brf Norra Blåbärsdalen har i skrivelse, vilken bifogas, ansökt om att Trollhättans Stad skall anlägga parkeringsplatser i anslutning till föreningen eftersom det är svårt att parkera i området. Parkchefen tillstyrker inte parkering på de ytor som ligger i anslutning till Utsiktsgatan då det är viktigt att naturen får behållas orörd och parke-rade bilar skulle bli ett hinder mot naturmarken. Däremot tillstyrks den yta som ligger i anslutning till Bäckefors-gatan och där en gångväg också ansluter till Bergtäkten. Ytan är i detaljplan markerad som naturmark. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Byggnads- och trafiknämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten att utföra ett antal parkeringsplatser mellan fastigheterna Flyttblocket 1 och Jättegrytan 1. Enligt förvaltningens förslag. Utdrag. GP-kontoret

30 BTN 83 Änr SBF Plantering av födelseträd 2013 Ärendebeskrivning Invigning av födelseträd för barn som föddes under 2012 samt plantering av träd för de barn som föds under 2013, kommer att ske i Skytteparken Källstorp. Beslutsunderlag Parkchefens skrivelse, Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Byggnads- och trafiknämnden beviljar att kronor tas ur anslaget för diverse mindre parkarbeten för invigning och plantering av födelseträd Enligt förvaltningens förslag. Utdrag: Gatuchefen

31 BTN 84 Änr SBF Trafikinformation för åk 2 och 4 i Trollhättans samtliga skolor Ärendebeskrivning Byggnads- och trafiknämnden och Gatu- parkkontoret anser att det är viktigt att Trollhättan börjar arbeta aktivt med trafikinformation i kommunens skolor. Denna information bör rikta sig till elever i årskurserna 2 och 4. Beslutsunderlag Skrivelse från trafikingenjören, daterad Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Byggnads- och trafiknämnden beviljar kr för finansiering av trafikinformation i skolor för åk 2 och 4. Finansiering sker ur anslaget för diverse mindre gatuarbeten. Trafikinformationen ska genomföras årligen, så att en kontinuitet upprätthålls. Kostnaden för kommande år tas upp i budgeten för år 2014 och framöver. Enligt förvaltningens förslag. Utdrag: Gatuchefen

32 BTN 85 Dnr SBF Anmälan av delegationsbeslut - fastighetsbildning Ärendebeskrivning Beslut som fattats av ordföranden med stöd av byggnads- och trafiknämndens delegationsordning, anmäls. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Beslutet läggs till handlingarna. Enligt förvaltningens förslag.

33

34

35

36

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

B GATU- PARK OCH TRAFIKÄRENDEN

B GATU- PARK OCH TRAFIKÄRENDEN Plats och tid Stadsrummet, torsdagen den 28 februari 2013, Ärenden Enligt föredragningslista. Peter Andersson ordförande Lena Andersson sekreterare Vid förhinder, meddela Lena tfn 49 74 69 eller lena.andersson@trollhattan.se

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Plats och tid Stadsrummet, torsdagen den 30 maj 2013, kl 16.30. Vid förhinder, meddela Lena tfn 49 74 69 eller lena.andersson@trollhattan.

Plats och tid Stadsrummet, torsdagen den 30 maj 2013, kl 16.30. Vid förhinder, meddela Lena tfn 49 74 69 eller lena.andersson@trollhattan. Plats och tid Stadsrummet, torsdagen den 30 maj 2013, kl 16.30 Ärenden Enligt föredragningslista. Peter Andersson ordförande Lena Andersson sekreterare Vid förhinder, meddela Lena tfn 49 74 69 eller lena.andersson@trollhattan.se

Läs mer

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när?

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? När ska man ge bygglov? När ska en ansökan avslås? Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? PRÖVNING AV BYGGLOV I NYA PBL Elisabeth Ehrlén, Ehrlén Consulting

Läs mer

FÖRVALTNINGSCHEFENS INFORMATION

FÖRVALTNINGSCHEFENS INFORMATION Plats och tid Ärenden Stadsrummet våning 3 på Stadsbyggnadsförvaltningen Torsdag 28 MAJ kl 15.30 mötet återupptas tisdagen den 2 juni kl 17.00 Enligt föredragningslista. Peter Andersson ordförande Lena

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum 2014-05-28 Plats och tid Bergööhuset "Valvet" kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Kari Räihä

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 68-77 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1 kl 13.00 15.00. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer