Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 kl Vid förhinder, meddela Lena tfn eller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 kl 16.30. Vid förhinder, meddela Lena tfn 49 74 69 eller lena.andersson@trollhattan."

Transkript

1 Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 kl Ärenden Enligt föredragningslista. Peter Andersson ordförande Lena Andersson sekreterare Vid förhinder, meddela Lena tfn eller FÖREDRAGNINGSLISTA Upprop Fastställelse av dagordning: justerade dagordningen godkänns Val av justerare: Inga-Lill Hansson med Mikael Lundvall som ersättare Tid för justering: torsdag 4 april eller fredag 5 april 2013 A INFORMATIONER 57 1 Plan för Länsstyrelsens tillsynsvägledning information av stadsarkitekten samt information om hur stadsarkitektkontoret arbetar med detta 58 1 Nya frågor 2 Stadsarkitekten informerar om digitala skyltar vid Överby köpcentrum B ALLMÄNNA ÄRENDEN 59 2 Meddelanden allmänna ärenden 60 3 Delegationsbeslut adresser C LOVÄRENDEN 61 1 Anmälan av delegationsbeslut lovärenden 62 2 Meddelanden lovärenden 63 3 pul-ärende

2 64 4 Karlstorp 2:1 nybyggnad av återvinningsstation, anordnande av hårdgjord yta för uppställning av 6 containrar 65 5 Skoftebyn 5:2 (Nysätersv 3) förhandsförfrågan rivning av enbostadshus 66 6 pul-ärende 67 7 Skutan 4 (Anes v 7) marklov för trädfällning 68 8 Trollet 10 (Trollg 4) nybyggnad av flerbostadshus 69 9 Briggen 6 (Anes v 12) digital skylt pul-ärende pul-ärende pul-ärende Centrala staden 5:1 (Butlers vid Spannmålsg) tillbyggnad med uteservering pul-ärende 75 Extra ärende 15 Centrala staden 5:1 (Strandgatan) tidsbegränsat bygglov för uteservering 76 Extra ärende 16 pul-ärende D PLANÄRENDEN Fullständiga planhandlingar till nedanstående detaljplaner som varit på samråd eller varit utställda, finns på Trollhättan stads hemsida: Meddelande planärende 78 2 Remiss Översiktsplan 2013 Handlingar finns på: bygga och bo, nyheter inom bygga och bo, Samråd om Översiktsplan Dp Överby Västra information om inkomna synpunkter

3 E GATU- PARK OCH TRAFIKÄRENDEN 80 1 Anmälan av delegationsbeslut gatu-park- och trafik 81 2 Förfrågan om att få anlägga parkeringsplatser för Brf Norra Blåbärsdalen 82 3 pul-ärende 83 4 Plantering av födelseträd 84 5 Trafikinformation för åk 2 och 3 F FASTIGHETSBILDNINGSÄRENDEN 85 1 Anmälan av delegationsbeslut Bilagor: C 14 Renen 6 illustration i färg över förslag till mur (2 förslag)

4 Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 Kl Beslutande Peter Andersson (S) ordf Mohammad Dawad (S) Bo Swanér (M) 2 v ordf tom Mikael Lundvall (S) Anna Elstad (S) Inga-Lill Hansson (S) Solveig Jonsson (S) Per-Gunnar Modigh (S) Erik Rosén (FP) Ulf Rörstad (M) Angelica Bielinski (M) tom Mattias Foldemark (V) beslutande efter Eva Elmgrn (FP) Håkan Deleskog (KD) fr Övriga deltagande Utses att justera Leif Carlsson, stadsbyggnadschef, Daniel Holdenmark, stadsarkitekt, Fredrik Johansson, gatuchef, vid informationsärende medverkar Joakim de Blance och Lena Andersson sekreterare Inga-Lill Hansson med Mikael Lundvall som ersättare Justeringens plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Paragrafer Underskrifter Sekreterare Lena Andersson Ordförande Peter Andersson Justerande Inga-Lill Hansson ers M Lundvall.. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Organ Byggnads- och trafiknämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Utdragsbestyrkande Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Lena Andersson

5 BTN 58 Dnr NYA FRÅGOR från föregående möte Ulf Rörstad (M) Vid södra infarten till Trollhättan har det hänt något med stadens ljusskylt, den verkar har byggts på och ljusskenet som nu är upplevs trafikfarligt under den mörka tiden på dygnet. Finns bygglov för detta? Svar: Stadsarkitekten har varit i kontakt med informationskontoret, som ser det som en renovering av skylten och därför inte sökt lov. Kontoret får i uppdrag att undersöka om ljusstyrkan kan dämpas. Per-Gunnar Modigh (S) Biltrafik på Ollonstigen verkar ha ökat. Hur kan detta stävjas.? Svar: Gatukontoret undersöker vilka som har tillstånd att köra med bil på stigen och ev annan åtgärd. Gatuchefen meddelar att det inte finns några tillstånd för biltrafik på gång- och cykelbanan. För att komma till rätta med trafik måste ett fysiskt hinder sättas upp. Kontoret får i uppdrag att undersöka med personal på Sylteskolan för att höra hur frekvent trafiken är. FRÅGOR VID DAGENS MÖTE Solveig Jonsson (S) påpekar att det utefter gång- och cykelvägen vid Stamkullevägen finns häckar som hänger ut över gc vägen, bör åtgärdas. Svar: Gatukontoret undersöker. Ulf Rörstad (M) Vid Kungsportsvägen finns trafikdelare som det har satts upp en reklamskylt vid. Svar från gatukontoret: inte tillåtet, ska tas bort. Angelica Bielinski (M) Vid Kungsportsvägen (Talldungen) finns en häck som häger över gångbanan. Svar från gatukontoret: undersöks och åtgärdas. Bo Swanér (M) meddelar att det finns oklarheter i uppdraget vem som har ansvaret att utföra byte av gatunamnsskylar. Svar från gatukontoret: Gatukontoret undersöker. Peter Andersson (S) Skyltning finns vid infarten till 45:an och vid Myrtuvevägen betr reklam för ICA Sylte. Finns tillstånd? Svar: Gatukontoret undersöker.

6 BTN 59 Dnr Meddelanden, allmänna ärenden Ärendebeskrivning Föreligger förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit för anmälan till nämndens sammanträde. Uppdrag från sammanträdet den 28 februari: Nämnden uppdrar till förvaltningen att redovisa hur den arbetar med former för demokratiarbetet vad gäller: Snabba frågor, Frågeställningar/remisser, Avstämning/dialog och kontaktpersoner. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Förteckningen läggs till handlingarna. Stadsbyggnadschefens svar på uppdrag godkänns. Enligt förvaltningens förslag. Utdrag: Stadsbyggnadschefen

7 BTN 60 Dnr SBF Anmälan av delegationsbeslut - adressättning Ärendebeskrivning Beslut som fattats av mätningschefen kart- och mätkontoret, med stöd av delegationsordning, anmäls. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Förteckningen läggs till handlingarna. Enligt förvaltningens förslag.

8 BTN 61 Dnr SBF Anmälan av delegationsbeslut lovärenden mm Ärendebeskrivning Beslut som fattats av stadsarkitekten, bygglovarkitekten, bygglovingenjörerna och bygghandläggaren med stöd av delegationsordning, anmäls. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Förteckningen läggs till handlingarna. Enligt förvaltningens förslag.

9 BTN 62 Dnr Meddelanden - lovärenden Ärendebeskrivning Föreligger förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit för anmälan till nämndens sammanträde. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Förteckningen läggs till handlingarna. Enligt förvaltningens förslag.

10 BTN 64 Dnr: SBF KARLSTORP 2:1, nybyggnad av återvinningsstation, anordnande av hårdgjord yta för containrar Ärendebeskrivning Ansökan avser nybyggnad av återvinningsstation, samt anordnande av hårdgjord yta för uppställning av 6 containrar. Platsen är belägen i Starkoddersparken Planförutsättningar För fastigheten gäller detaljplan från Byggnadsföretaget avviker från planbestämmelserna genom att platsen är avsedd för allmän platsmark, park. Inom området finns två fornlämningar. Remisser Ansökan har remitterats till miljöförvaltningen och Västarvet samt till nära grannar, Violen 1,6,7,8 samt Nohab 2. Miljönämnden tillstyrker bygglov under förutsättning att intrånget i grönområdet minimeras i anslutning till återvinningsstationen då den anläggas. Västarvet meddelar att under förutsättning att hänsyn visas till lämningarna så att de även efter planerad nybyggnation kan stå kvar och synliggöras för allmänhet, finns inget hinder mot det planerade byggnadsföretaget. Grannar har framfört negativa synpunkter. Bedömning Frågan om återvinningsstationers förenlighet med detaljplaner där särskilt område inte avsatts för ändamålet har i gällande lagstiftning inget entydigt svar. Frågan är särskilt komplicerad när det gäller placering av en återvinningsstation på allmän plats, vilket t ex framgår av den statliga PBL-kommitténs dokumentation angående lovprövning av avfallsanläggningar, Lovprövning mot 2 kap PBL - avfall, Allmän platsmark får normalt inte användas för privata ändamål. Enligt vad stadsbyggnadsförvaltningen erfar har till exempel kiosker och mindre serveringar drivna i privat regi i parker och på badplatser tillåtits i rådande rättspraxis och har som sådana inrättningar ansetts

11 BTN 64 stärka områdets funktion. PBL-kommittén har med hänvisning till o van ställt frågan om inte återvinningsstationer på allmän plats skulle kunna accepteras av samma skäl. Kommittén fastslår dock att åtgärder bör anses planstridiga om de placeras inom sådan allmän plats där användningen av området närmare preciserats i detaljplanen, i detta fall park, och som inte kan hänföras till det preciserade ändamålet. Enligt plan och bygglagen 9 kap 31 b får bygglov ges för en åtgärd som avviker från detaljplan om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Ansökan avviker från detaljplanen vad gäller användningssätt och då markanvändningen i detaljplanen är preciserad såsom park bedöms avvikelsen inte vara liten och inte heller förenlig med detaljplanens syfte. Ansökan strider därmed mot plan- och bygglagen 9 kap 31 b. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Ansökan avslås Enligt förvaltningens förslag. Ritningar som legat till grund för beslutet: Situationsplaner, med ankomstdatum Besvärshänvisning till: Tekniska Förvaltningen Tingvallavägen Trollhättan För kännedom till hörda grannar: Per-Olof Båderud och Leena Paalanen Violen 1 Göteborgsv 22, THN Marita Johansson Violen 6 Tallskogsv 19, THN Johan Karlsson och Jenny Sahlin Violen 7 Göteborgsv 26, THN Anna Gustafsson Yilmaz och Yusuf Yilmaz Violen 8 Göteborgsv 24, THN BTN 64 Trollhättans Tomt AB Nohab 2

12 Box 53, THN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utdrag till: Miljöförvaltningen, S Westin Västarvet

13 BTN 65 Änr SBF SKOFTEBYN 5:2 förhandsförfrågan om rivning NYSÄTERSVÄGEN 31A Ärendebeskrivning Ansökan avser förhandsförfrågan om rivningslov kan påräknas för ett bostadshus på fastigheten Skoftebyn 5:2. På fastigheten finns även en jordkällare som ska behållas. Planförutsättningar För fastigheten gäller detaljplan från Enligt denna är huset beläget på mark avsedd för park eller plantering. Förvaltningen arbetar med att ta fram förslag till ny detaljplan för området Nohabsparken där denna fastighet inryms. Planförslaget tas fram för att bostäder ska kunna byggas. I det pågående planarbetet har byggnadens kulturhistoriska och gestaltningsmässiga värde inte bedömts vara av sådant stort slag att byggnaden bör förses med rivningsförbud. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Förhandsbesked till rivning av enbostadshus beviljas. Enligt förvaltningens förslag. För förhandsbeskedet gäller: Förhandsbeskedet är bindande om ansökan om rivningslov görs inom två år från den dag så förhandsbeskedet vinner laga kraft. Görs inte ansökan inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla. Meddelat förhandsbesked medför inte rätt för sökanden att påbörja den sökta åtgärden. Upplysning: Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. (www.bolagsverket.se/poit) Ritningar som legat till grund för beslutet: Situationsplan, ankomstdaterad

14 BTN 65 Utdrag: Trollhättans stad Christian Karlsson Hållbart samhälle Trollhättan

15 BTN 67 SBF SKUTAN 4 - Marklov för trädfällning ANES VÄG 7 Ärendebeskrivning Ansökan avser marklov för trädfällning. Träden, som är Oxlar, står vid McDonalds uteservering på fastigheten Skutan 4. Planförutsättningar För fastigheten gäller detaljplan från Lovplikten har utökats så att den även gäller marklov för trädfällning. Remisser Ansökan har remitterats till miljöförvaltningen och parkchefen. Miljönämnden har inga särskilda synpunkter. Parkchefen har i yttrande daterat , bedömt träden (Oxel) som riskträd, dvs att träden utgör en förutsägbar risk för skador på personer med tanke på i vilken miljö träden står. Förutom torra och skadade partier finns även en stor mängd vednedbrytande svampar. Åtgärder för att säkra träden kan ej längre anses möjliga. Trädalléer med minst 5 har ett generellt biotopskydd varför Länsstyrelsen bör kontaktas för dispensansökan. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Med stöd av 9 kap. 35 plan- och bygglagen medges marklov för borttagning av 5 st oxlar i enlighet med inlämnad ansökan. Startbesked lämnas. Kontrollplan och tekniskt samråd erfordras ej. Enligt förvaltningens förslag. Upplysning: Sökanden upplyses om att ta kontakt med länsstyrelsen beträffande dispensansökan.

16 BTN 67 Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar (www.bolagsverket.se/poit). Ritningar som legat till grund för beslutet: Situationsplan, med ankomstdatum Sökande: Svenska Mc Donald's AB SKÄRHOLMEN Utdrag till: Länsstyrelsen Miljönämnden Parkchefen

17 BTN 68 SBF TROLLET 10 - nybyggnad flerbostadshus - information TROLLGATAN 4 Ärendebeskrivning Ansökan avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 17 lägenheter. Källarplan inrymmer garage, lägenhetsförråd och teknikrum. Huset kommer att förses med inglasade balkonger. Stadsarkitekten informerar om ansökan. Planförutsättningar För fastigheten gäller detaljplan från Enligt denna är fastigheten avsedd för bostäder, i entréplanet får handel och kontor förekomma. Högsta totalhöjd uttryckt som plushöjd är + 65,30 meter, mindre byggnadsdel som trapphus, hisschakt mm får överstiga högsta totalhöjd med högst en meter. För cykelförråd är högsta byggnadshöjd tre meter. Huset får ha högst 7 våningar.ny bebyggelse ska utformas med puts- och eller stenfasader eller liknande material som ansluter till karaktärsdragen hos bebyggelse i omgivningen Remisser Ansökan har remitterats till miljöförvaltningen och räddningstjänsten. Miljönämnden tillstyrker bygglov, under förutsättning att ljudnivån från byggnadens installationer för klimatreglering, energiåtervinning och ventilation begränsas till högst 40 db(a) ekvivalent ljudnivå mätt utomhus vid angränsande bostäder. Räddningstjänsten har inkommit med yttrande, Enligt detta finns sypunkter ang verksamhet, tillgänglighet, risk för brandspridning mm. Yttrandet bifogas. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Informationen godkänns. Nämnden bedömer att utformningen av byggnaden bör ses över ytterligare.

18 BTN 68 Ritningar som legat till grund för beslutet: Situationsplan, planritningar, fasadritningar samtliga med ankomstdatum Sökande: KB Hästegården Hammarnordic AB Box TROLLHÄTTAN Utdrag till: Räddningstjänsten, P D Imporzano Miljöförvaltningen, S Westin Kontrollansvarig

19 BTN 69 SBF BRIGGEN 6 uppsättande av digital skylt Ärendebeskrivning Ansökan avser uppsättande av digital skylt, 7,5 x 4 m, på Sibahuset. Skylten föreslås sättas upp vid huvudentrén till Sibahuset under befintlig skylt. Planförutsättningar För fastigheten gäller detaljplan från Byggnadsföretaget följer planbestämmelserna. Tidigare ställningstaganden. Byggnads- och trafiknämnden beslutade den 28 februari att ansökan återremitteras till förvaltningen för ytterligare utredning. Yrkande Peter Andersson, yrkar att tidsbegränsat bygglov för digital skylt beviljas i 10 år. Med stöd av 9 kap 33 plan- och bygglagen beviljas tidsbegränsat bygglov för digital skylt att gälla till och med 27 mars För lovet gäller: Kontrollansvarig är Tommy Johansson. Tekniskt samråd kan hållas per telefon (se bif kallelse/underrättelse) Kontrollplan och konstruktionshandlingar erfordras. Byggnadsåtgärder får inte påbörjas förrän startbesked lämnats och kontrollplan blivit fastställd. Om åtgärd påbörjas innan dess kommer byggsanktionsavgift att tas ut. Alla väsentliga krav som avses i 8 kap 4 plan- och bygglagen måste uppfyllas.

20 BTN 69 Ansökan om slutbesked måste göras till stadsarkitektkontoret när byggnadsarbetet är slutfört. Byggnadsverket får enligt 10 kap 4 planoch bygglagen inte tas i bruk förrän slutbesked är utfärdat. Upplysning Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar (www.bolagsverket.se/poit) Ritningar som legat till grund för beslutet: Fasadritning med ankomstdatum Sökande: Bengt Bengtsson Box Göteborg för kännedom KA = Tommy Johansson

21 BTN 73 SBF CENTRALA STADEN 5:1, uppförande av uteservering Ärendebeskrivning Skiss med förslag till ny utformning av markistak för Butlers vid Minerva 7, Spannmålsgatan 11 har inkommit Ansökan om tidsbegränsat bygglov tom har inkommit till förvaltningen samt fasadritningar ankomstdaterade Historik Byggnadsnämnden beviljade tidsbegränsat bygglov, att gälla tom , för markistak avsedd för uteservering vid Spannmålsgatan. Lovet förlängdes senast att gälla tom I lovet upplystes om att någon ytterligare förlängning av lovet inte kommer att beviljas. Markistaket med tillhörande staket sträcker sig ca 5 meter ut från fasaden och är ca 10 meter långt. Ny utformning Nu inlämnad skiss redovisar ett djup på 3,8 meter och en längd på 12,7 meter. Planförutsättningar För fastigheten Centrala staden 5:1gäller detaljplan från 1950 och för fastigheten Minerva 7 gäller detaljplan från Ansökan avviker från planbestämmelserna betr placering på område som är avsett för gatutrafik. Fastigheten Minerva 7 är upptagen i stadens bebyggelseinventering från Komplettering av handlingar Inlämnade handlingar ska kompletteras bl a ska ansökan inlämnas och en beskrivning hur anläggningen kommer att användas, sommar- resp vintertid. Komplettering Ansökan om tidsbegränsat bygglov tom har inkommit till förvaltningen samt fasadritningar ankomstdaterade

22 BTN 73 Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Stadsarkitekten får i uppdrag att besluta om bygglov under förutsättning att begärda kompletteringar och ev inkomna synpunkter inte är av principiell betydelse eller påvisar någon olägenhet av vikt. Ansökan ska remitteras till miljönämnden, räddningstjänsten, gatukontoret samt till berörda grannar. Stadsarkitekten får i uppdrag att besluta om bygglov under förutsättning att begärda kompletteringar och ev inkomna synpunkter inte är av principiell betydelse eller påvisar någon olägenhet av vikt. Ritningar som legat till grund för beslutet: Ansökan om tidsbegränsat bygglov har inkommit till förvaltningen samt fasadritningar ankomstdaterade Sökande: Kenny and the Kids AB Box Trollhättan Utdrag till: Räddningstjänsten, P D Imporzano Miljöförvaltningen, S Westin Gatu-parkkontoret, F Johansson Stadsarkitekten

23 BTN 75 SBF Centrala Staden 5:1, tidsbegränsat bygglov för uteservering, utebar, markis Ärendebeskrivning Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för uteservering, utebar och markis till och med 31 oktober Planförutsättningar För fastigheten gäller detaljplan från Området är avsett som torg för publik verksamhet och parkering. Syftet med området är att det ska kunna användas som ett omtyckt gångstråk för promenader utefter kanalen och att det ska kunna användas av yrkessjötrafiken. Remisser Ansökan har remitterats till miljöförvaltningen, räddningstjänsten, AMF, Ks förvaltning och till nära grannar. Tillstyrkan till bygglov finns från miljöförvaltningen, AMF och grannar; Rederi AB Strömkarlen och Scandic Swania. Rederi AB Strömkarlen ska ha möjlighet att förtöja vid Fallens dagar. Yttrandet från Räddningstjänsten saknas och kommer inom kort. Bedömning Ansökan bedöms inte utgöra någon betydande olägenhet för omgivningen i plan- och bygglagens mening. Utformningen bedöms ha anpassats i tillräcklig utsträckning såväl till stadens uteserveringspolicy samt till befintligt byggnad och bedöms inte påverka stadsbilden negativt. Enligt plan- och bygglagen 9 kap 33 får under vissa tillkor tidsbegränsade bygglov beviljas för åtgärder som strider mot detaljplanebestämmelser. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Byggnads- och trafiknämnden beslutar att delegera till stadsarkitekten att bevilja tidsbegränsat bygglov tom under förutsättning att negativa synpunkter på förslaget inte inkommer (räddningstjänsten och gatukontoret).

24 BTN 75 Tillstånd söks hos Polisen och staden avser att upplåta marken ett år i taget. Ansökan ska remitteras till gatukontoret. Räddningstjänstens remissvar ska inkomma före beslut. Byggnads- och trafiknämnden beslutar att delegera till stadsarkitekten att bevilja tidsbegränsat bygglov tom under förutsättning att negativa synpunkter på förslaget inte inkommer (räddningstjänsten och gatukontoret). Utdrag: Café&Restaurang Strandgatan AB Paul Faraj Strandgatan 34, Trollhättan För kännedom till: Miljönämnden Räddningstjänsten Gatukontoret AMF Hållbart samhälle Scandic Hotel Swania Strömkarlen Rederi AB

25 BTN 77 Dnr Plan Meddelanden, planärenden Ärendebeskrivning Föreligger förteckning över skivelser och meddelanden som inkommit för anmälan till nämndens sammanträde. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Förteckningen läggs till handlingarna. Enligt förvaltningens förslag.

26 BTN 78 Änr SBF Översiktsplan 2013: Plats för framtiden KS 2011/640 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har den 5 december 2012 godkänt ett förslag till Översiktsplan 2013:Plats för framtiden att blir föremål för samråd med Trollhätteborna, näringsliv, myndigheter, kommunal nämnder mfl. Avsikten med samrådet är att diskutera hur mark, vatten och bebyggelse i Trollhättans kommun ska användas och utvecklas fram till år Stadsbyggnadschefen och planarkitekten har tagit fram förslag till remissvar för Byggnads- och trafiknämnden. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Byggnads- och trafiknämnden godkänner förvaltningens yttrande. Nämnden godkänner förvaltningens yttrande. Yttrandet bifogas. Utdrag: Stadskansliet

27 BTN 79 Änr PLAN Detaljplan för ÖVERBY VÄSTRA Överby Ett förslag till detaljplan för Överby Västra har varit utställt under tiden 14 februari 14 mars Detaljplanen redovisar förslag till utbyggnad av Överby köpcentrum inom den västra kvadranten, etappindelningar, trafiklösningar kopplade till etappindelningen, dagvattenhantering m m. Överby Västra föreslås kunna innehålla cirka kvm yta för volymhandel. Av upprättad miljökonsekvensbeskrivning framgår att inget tyder på att planförslaget medför allvarliga miljökonsekvenser. Sammantaget bedöms därmed inte föreligga någon risk för betydande miljöpåverkan. Vid bearbetningen av planhandlingarna konstaterades, tillsammans med Trafikverket, att ytterligare utredningar kring trafikplatsen vid Överby samt E 45-s framtida utformning var nödvändiga. Bland annat har en förstudie enligt Väglagen genomförts. Dessutom har ytterligare utredningar kring dagvattenhanteringen utförts vilket medfört att planområdet föreslås utvidgas med en våtmark samt att befintlig bäck grävs om istället för att kulverteras. Stadsbyggnadschefen informerar om inkomna yttranden under utställningstiden. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Informationen godkänns. Enligt förvaltningens förslag. Utdrag: LC

28 BTN 80 Dnr SBF Anmälan av delegationsbeslut gatu-park och trafikärenden Ärendebeskrivning Beslut som fattats av gatuchef, trafikingenjörer och parkchef, med stöd av delegationsordning, anmäls. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Förteckningen läggs till handlingarna. Enligt förvaltningens förslag.

29 BTN 81 Änr SBF Parkeringsplatser i Blåbärsdalen Ärendebeskrivning Brf Norra Blåbärsdalen har i skrivelse, vilken bifogas, ansökt om att Trollhättans Stad skall anlägga parkeringsplatser i anslutning till föreningen eftersom det är svårt att parkera i området. Parkchefen tillstyrker inte parkering på de ytor som ligger i anslutning till Utsiktsgatan då det är viktigt att naturen får behållas orörd och parke-rade bilar skulle bli ett hinder mot naturmarken. Däremot tillstyrks den yta som ligger i anslutning till Bäckefors-gatan och där en gångväg också ansluter till Bergtäkten. Ytan är i detaljplan markerad som naturmark. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Byggnads- och trafiknämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten att utföra ett antal parkeringsplatser mellan fastigheterna Flyttblocket 1 och Jättegrytan 1. Enligt förvaltningens förslag. Utdrag. GP-kontoret

30 BTN 83 Änr SBF Plantering av födelseträd 2013 Ärendebeskrivning Invigning av födelseträd för barn som föddes under 2012 samt plantering av träd för de barn som föds under 2013, kommer att ske i Skytteparken Källstorp. Beslutsunderlag Parkchefens skrivelse, Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Byggnads- och trafiknämnden beviljar att kronor tas ur anslaget för diverse mindre parkarbeten för invigning och plantering av födelseträd Enligt förvaltningens förslag. Utdrag: Gatuchefen

31 BTN 84 Änr SBF Trafikinformation för åk 2 och 4 i Trollhättans samtliga skolor Ärendebeskrivning Byggnads- och trafiknämnden och Gatu- parkkontoret anser att det är viktigt att Trollhättan börjar arbeta aktivt med trafikinformation i kommunens skolor. Denna information bör rikta sig till elever i årskurserna 2 och 4. Beslutsunderlag Skrivelse från trafikingenjören, daterad Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Byggnads- och trafiknämnden beviljar kr för finansiering av trafikinformation i skolor för åk 2 och 4. Finansiering sker ur anslaget för diverse mindre gatuarbeten. Trafikinformationen ska genomföras årligen, så att en kontinuitet upprätthålls. Kostnaden för kommande år tas upp i budgeten för år 2014 och framöver. Enligt förvaltningens förslag. Utdrag: Gatuchefen

32 BTN 85 Dnr SBF Anmälan av delegationsbeslut - fastighetsbildning Ärendebeskrivning Beslut som fattats av ordföranden med stöd av byggnads- och trafiknämndens delegationsordning, anmäls. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Beslutet läggs till handlingarna. Enligt förvaltningens förslag.

33

34

35

36

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C)

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 24) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen kl 15.00 17.30 Beslutande Hans Stifors (PF) ordförande Anders Westerlund (S) vice ordförande Patrik Ströbeck (M) ledamot Nils-Börje Jönsson

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (13) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby Sammanträdesdatum 23 april 2015 Plats och tid Partigruppsmöten Stadshuset, rum A 491, kl.13:00 Majoriteten,

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149 1 (79) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00-18.20 BESLUTANDE Jan-Eric Jansson (KD) Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Magnus Sjöqvist (M) Filip Wiljander (M) Martin Sääf (FP) Johan Krogh (C) Majvie

Läs mer