Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 kl Vid förhinder, meddela Lena tfn eller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 kl 16.30. Vid förhinder, meddela Lena tfn 49 74 69 eller lena.andersson@trollhattan."

Transkript

1 Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 kl Ärenden Enligt föredragningslista. Peter Andersson ordförande Lena Andersson sekreterare Vid förhinder, meddela Lena tfn eller FÖREDRAGNINGSLISTA Upprop Fastställelse av dagordning: justerade dagordningen godkänns Val av justerare: Inga-Lill Hansson med Mikael Lundvall som ersättare Tid för justering: torsdag 4 april eller fredag 5 april 2013 A INFORMATIONER 57 1 Plan för Länsstyrelsens tillsynsvägledning information av stadsarkitekten samt information om hur stadsarkitektkontoret arbetar med detta 58 1 Nya frågor 2 Stadsarkitekten informerar om digitala skyltar vid Överby köpcentrum B ALLMÄNNA ÄRENDEN 59 2 Meddelanden allmänna ärenden 60 3 Delegationsbeslut adresser C LOVÄRENDEN 61 1 Anmälan av delegationsbeslut lovärenden 62 2 Meddelanden lovärenden 63 3 pul-ärende

2 64 4 Karlstorp 2:1 nybyggnad av återvinningsstation, anordnande av hårdgjord yta för uppställning av 6 containrar 65 5 Skoftebyn 5:2 (Nysätersv 3) förhandsförfrågan rivning av enbostadshus 66 6 pul-ärende 67 7 Skutan 4 (Anes v 7) marklov för trädfällning 68 8 Trollet 10 (Trollg 4) nybyggnad av flerbostadshus 69 9 Briggen 6 (Anes v 12) digital skylt pul-ärende pul-ärende pul-ärende Centrala staden 5:1 (Butlers vid Spannmålsg) tillbyggnad med uteservering pul-ärende 75 Extra ärende 15 Centrala staden 5:1 (Strandgatan) tidsbegränsat bygglov för uteservering 76 Extra ärende 16 pul-ärende D PLANÄRENDEN Fullständiga planhandlingar till nedanstående detaljplaner som varit på samråd eller varit utställda, finns på Trollhättan stads hemsida: Meddelande planärende 78 2 Remiss Översiktsplan 2013 Handlingar finns på: bygga och bo, nyheter inom bygga och bo, Samråd om Översiktsplan Dp Överby Västra information om inkomna synpunkter

3 E GATU- PARK OCH TRAFIKÄRENDEN 80 1 Anmälan av delegationsbeslut gatu-park- och trafik 81 2 Förfrågan om att få anlägga parkeringsplatser för Brf Norra Blåbärsdalen 82 3 pul-ärende 83 4 Plantering av födelseträd 84 5 Trafikinformation för åk 2 och 3 F FASTIGHETSBILDNINGSÄRENDEN 85 1 Anmälan av delegationsbeslut Bilagor: C 14 Renen 6 illustration i färg över förslag till mur (2 förslag)

4 Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 Kl Beslutande Peter Andersson (S) ordf Mohammad Dawad (S) Bo Swanér (M) 2 v ordf tom Mikael Lundvall (S) Anna Elstad (S) Inga-Lill Hansson (S) Solveig Jonsson (S) Per-Gunnar Modigh (S) Erik Rosén (FP) Ulf Rörstad (M) Angelica Bielinski (M) tom Mattias Foldemark (V) beslutande efter Eva Elmgrn (FP) Håkan Deleskog (KD) fr Övriga deltagande Utses att justera Leif Carlsson, stadsbyggnadschef, Daniel Holdenmark, stadsarkitekt, Fredrik Johansson, gatuchef, vid informationsärende medverkar Joakim de Blance och Lena Andersson sekreterare Inga-Lill Hansson med Mikael Lundvall som ersättare Justeringens plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Paragrafer Underskrifter Sekreterare Lena Andersson Ordförande Peter Andersson Justerande Inga-Lill Hansson ers M Lundvall.. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Organ Byggnads- och trafiknämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Utdragsbestyrkande Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Lena Andersson

5 BTN 58 Dnr NYA FRÅGOR från föregående möte Ulf Rörstad (M) Vid södra infarten till Trollhättan har det hänt något med stadens ljusskylt, den verkar har byggts på och ljusskenet som nu är upplevs trafikfarligt under den mörka tiden på dygnet. Finns bygglov för detta? Svar: Stadsarkitekten har varit i kontakt med informationskontoret, som ser det som en renovering av skylten och därför inte sökt lov. Kontoret får i uppdrag att undersöka om ljusstyrkan kan dämpas. Per-Gunnar Modigh (S) Biltrafik på Ollonstigen verkar ha ökat. Hur kan detta stävjas.? Svar: Gatukontoret undersöker vilka som har tillstånd att köra med bil på stigen och ev annan åtgärd. Gatuchefen meddelar att det inte finns några tillstånd för biltrafik på gång- och cykelbanan. För att komma till rätta med trafik måste ett fysiskt hinder sättas upp. Kontoret får i uppdrag att undersöka med personal på Sylteskolan för att höra hur frekvent trafiken är. FRÅGOR VID DAGENS MÖTE Solveig Jonsson (S) påpekar att det utefter gång- och cykelvägen vid Stamkullevägen finns häckar som hänger ut över gc vägen, bör åtgärdas. Svar: Gatukontoret undersöker. Ulf Rörstad (M) Vid Kungsportsvägen finns trafikdelare som det har satts upp en reklamskylt vid. Svar från gatukontoret: inte tillåtet, ska tas bort. Angelica Bielinski (M) Vid Kungsportsvägen (Talldungen) finns en häck som häger över gångbanan. Svar från gatukontoret: undersöks och åtgärdas. Bo Swanér (M) meddelar att det finns oklarheter i uppdraget vem som har ansvaret att utföra byte av gatunamnsskylar. Svar från gatukontoret: Gatukontoret undersöker. Peter Andersson (S) Skyltning finns vid infarten till 45:an och vid Myrtuvevägen betr reklam för ICA Sylte. Finns tillstånd? Svar: Gatukontoret undersöker.

6 BTN 59 Dnr Meddelanden, allmänna ärenden Ärendebeskrivning Föreligger förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit för anmälan till nämndens sammanträde. Uppdrag från sammanträdet den 28 februari: Nämnden uppdrar till förvaltningen att redovisa hur den arbetar med former för demokratiarbetet vad gäller: Snabba frågor, Frågeställningar/remisser, Avstämning/dialog och kontaktpersoner. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Förteckningen läggs till handlingarna. Stadsbyggnadschefens svar på uppdrag godkänns. Enligt förvaltningens förslag. Utdrag: Stadsbyggnadschefen

7 BTN 60 Dnr SBF Anmälan av delegationsbeslut - adressättning Ärendebeskrivning Beslut som fattats av mätningschefen kart- och mätkontoret, med stöd av delegationsordning, anmäls. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Förteckningen läggs till handlingarna. Enligt förvaltningens förslag.

8 BTN 61 Dnr SBF Anmälan av delegationsbeslut lovärenden mm Ärendebeskrivning Beslut som fattats av stadsarkitekten, bygglovarkitekten, bygglovingenjörerna och bygghandläggaren med stöd av delegationsordning, anmäls. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Förteckningen läggs till handlingarna. Enligt förvaltningens förslag.

9 BTN 62 Dnr Meddelanden - lovärenden Ärendebeskrivning Föreligger förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit för anmälan till nämndens sammanträde. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Förteckningen läggs till handlingarna. Enligt förvaltningens förslag.

10 BTN 64 Dnr: SBF KARLSTORP 2:1, nybyggnad av återvinningsstation, anordnande av hårdgjord yta för containrar Ärendebeskrivning Ansökan avser nybyggnad av återvinningsstation, samt anordnande av hårdgjord yta för uppställning av 6 containrar. Platsen är belägen i Starkoddersparken Planförutsättningar För fastigheten gäller detaljplan från Byggnadsföretaget avviker från planbestämmelserna genom att platsen är avsedd för allmän platsmark, park. Inom området finns två fornlämningar. Remisser Ansökan har remitterats till miljöförvaltningen och Västarvet samt till nära grannar, Violen 1,6,7,8 samt Nohab 2. Miljönämnden tillstyrker bygglov under förutsättning att intrånget i grönområdet minimeras i anslutning till återvinningsstationen då den anläggas. Västarvet meddelar att under förutsättning att hänsyn visas till lämningarna så att de även efter planerad nybyggnation kan stå kvar och synliggöras för allmänhet, finns inget hinder mot det planerade byggnadsföretaget. Grannar har framfört negativa synpunkter. Bedömning Frågan om återvinningsstationers förenlighet med detaljplaner där särskilt område inte avsatts för ändamålet har i gällande lagstiftning inget entydigt svar. Frågan är särskilt komplicerad när det gäller placering av en återvinningsstation på allmän plats, vilket t ex framgår av den statliga PBL-kommitténs dokumentation angående lovprövning av avfallsanläggningar, Lovprövning mot 2 kap PBL - avfall, Allmän platsmark får normalt inte användas för privata ändamål. Enligt vad stadsbyggnadsförvaltningen erfar har till exempel kiosker och mindre serveringar drivna i privat regi i parker och på badplatser tillåtits i rådande rättspraxis och har som sådana inrättningar ansetts

11 BTN 64 stärka områdets funktion. PBL-kommittén har med hänvisning till o van ställt frågan om inte återvinningsstationer på allmän plats skulle kunna accepteras av samma skäl. Kommittén fastslår dock att åtgärder bör anses planstridiga om de placeras inom sådan allmän plats där användningen av området närmare preciserats i detaljplanen, i detta fall park, och som inte kan hänföras till det preciserade ändamålet. Enligt plan och bygglagen 9 kap 31 b får bygglov ges för en åtgärd som avviker från detaljplan om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Ansökan avviker från detaljplanen vad gäller användningssätt och då markanvändningen i detaljplanen är preciserad såsom park bedöms avvikelsen inte vara liten och inte heller förenlig med detaljplanens syfte. Ansökan strider därmed mot plan- och bygglagen 9 kap 31 b. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Ansökan avslås Enligt förvaltningens förslag. Ritningar som legat till grund för beslutet: Situationsplaner, med ankomstdatum Besvärshänvisning till: Tekniska Förvaltningen Tingvallavägen Trollhättan För kännedom till hörda grannar: Per-Olof Båderud och Leena Paalanen Violen 1 Göteborgsv 22, THN Marita Johansson Violen 6 Tallskogsv 19, THN Johan Karlsson och Jenny Sahlin Violen 7 Göteborgsv 26, THN Anna Gustafsson Yilmaz och Yusuf Yilmaz Violen 8 Göteborgsv 24, THN BTN 64 Trollhättans Tomt AB Nohab 2

12 Box 53, THN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utdrag till: Miljöförvaltningen, S Westin Västarvet

13 BTN 65 Änr SBF SKOFTEBYN 5:2 förhandsförfrågan om rivning NYSÄTERSVÄGEN 31A Ärendebeskrivning Ansökan avser förhandsförfrågan om rivningslov kan påräknas för ett bostadshus på fastigheten Skoftebyn 5:2. På fastigheten finns även en jordkällare som ska behållas. Planförutsättningar För fastigheten gäller detaljplan från Enligt denna är huset beläget på mark avsedd för park eller plantering. Förvaltningen arbetar med att ta fram förslag till ny detaljplan för området Nohabsparken där denna fastighet inryms. Planförslaget tas fram för att bostäder ska kunna byggas. I det pågående planarbetet har byggnadens kulturhistoriska och gestaltningsmässiga värde inte bedömts vara av sådant stort slag att byggnaden bör förses med rivningsförbud. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Förhandsbesked till rivning av enbostadshus beviljas. Enligt förvaltningens förslag. För förhandsbeskedet gäller: Förhandsbeskedet är bindande om ansökan om rivningslov görs inom två år från den dag så förhandsbeskedet vinner laga kraft. Görs inte ansökan inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla. Meddelat förhandsbesked medför inte rätt för sökanden att påbörja den sökta åtgärden. Upplysning: Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. (www.bolagsverket.se/poit) Ritningar som legat till grund för beslutet: Situationsplan, ankomstdaterad

14 BTN 65 Utdrag: Trollhättans stad Christian Karlsson Hållbart samhälle Trollhättan

15 BTN 67 SBF SKUTAN 4 - Marklov för trädfällning ANES VÄG 7 Ärendebeskrivning Ansökan avser marklov för trädfällning. Träden, som är Oxlar, står vid McDonalds uteservering på fastigheten Skutan 4. Planförutsättningar För fastigheten gäller detaljplan från Lovplikten har utökats så att den även gäller marklov för trädfällning. Remisser Ansökan har remitterats till miljöförvaltningen och parkchefen. Miljönämnden har inga särskilda synpunkter. Parkchefen har i yttrande daterat , bedömt träden (Oxel) som riskträd, dvs att träden utgör en förutsägbar risk för skador på personer med tanke på i vilken miljö träden står. Förutom torra och skadade partier finns även en stor mängd vednedbrytande svampar. Åtgärder för att säkra träden kan ej längre anses möjliga. Trädalléer med minst 5 har ett generellt biotopskydd varför Länsstyrelsen bör kontaktas för dispensansökan. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Med stöd av 9 kap. 35 plan- och bygglagen medges marklov för borttagning av 5 st oxlar i enlighet med inlämnad ansökan. Startbesked lämnas. Kontrollplan och tekniskt samråd erfordras ej. Enligt förvaltningens förslag. Upplysning: Sökanden upplyses om att ta kontakt med länsstyrelsen beträffande dispensansökan.

16 BTN 67 Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar (www.bolagsverket.se/poit). Ritningar som legat till grund för beslutet: Situationsplan, med ankomstdatum Sökande: Svenska Mc Donald's AB SKÄRHOLMEN Utdrag till: Länsstyrelsen Miljönämnden Parkchefen

17 BTN 68 SBF TROLLET 10 - nybyggnad flerbostadshus - information TROLLGATAN 4 Ärendebeskrivning Ansökan avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 17 lägenheter. Källarplan inrymmer garage, lägenhetsförråd och teknikrum. Huset kommer att förses med inglasade balkonger. Stadsarkitekten informerar om ansökan. Planförutsättningar För fastigheten gäller detaljplan från Enligt denna är fastigheten avsedd för bostäder, i entréplanet får handel och kontor förekomma. Högsta totalhöjd uttryckt som plushöjd är + 65,30 meter, mindre byggnadsdel som trapphus, hisschakt mm får överstiga högsta totalhöjd med högst en meter. För cykelförråd är högsta byggnadshöjd tre meter. Huset får ha högst 7 våningar.ny bebyggelse ska utformas med puts- och eller stenfasader eller liknande material som ansluter till karaktärsdragen hos bebyggelse i omgivningen Remisser Ansökan har remitterats till miljöförvaltningen och räddningstjänsten. Miljönämnden tillstyrker bygglov, under förutsättning att ljudnivån från byggnadens installationer för klimatreglering, energiåtervinning och ventilation begränsas till högst 40 db(a) ekvivalent ljudnivå mätt utomhus vid angränsande bostäder. Räddningstjänsten har inkommit med yttrande, Enligt detta finns sypunkter ang verksamhet, tillgänglighet, risk för brandspridning mm. Yttrandet bifogas. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Informationen godkänns. Nämnden bedömer att utformningen av byggnaden bör ses över ytterligare.

18 BTN 68 Ritningar som legat till grund för beslutet: Situationsplan, planritningar, fasadritningar samtliga med ankomstdatum Sökande: KB Hästegården Hammarnordic AB Box TROLLHÄTTAN Utdrag till: Räddningstjänsten, P D Imporzano Miljöförvaltningen, S Westin Kontrollansvarig

19 BTN 69 SBF BRIGGEN 6 uppsättande av digital skylt Ärendebeskrivning Ansökan avser uppsättande av digital skylt, 7,5 x 4 m, på Sibahuset. Skylten föreslås sättas upp vid huvudentrén till Sibahuset under befintlig skylt. Planförutsättningar För fastigheten gäller detaljplan från Byggnadsföretaget följer planbestämmelserna. Tidigare ställningstaganden. Byggnads- och trafiknämnden beslutade den 28 februari att ansökan återremitteras till förvaltningen för ytterligare utredning. Yrkande Peter Andersson, yrkar att tidsbegränsat bygglov för digital skylt beviljas i 10 år. Med stöd av 9 kap 33 plan- och bygglagen beviljas tidsbegränsat bygglov för digital skylt att gälla till och med 27 mars För lovet gäller: Kontrollansvarig är Tommy Johansson. Tekniskt samråd kan hållas per telefon (se bif kallelse/underrättelse) Kontrollplan och konstruktionshandlingar erfordras. Byggnadsåtgärder får inte påbörjas förrän startbesked lämnats och kontrollplan blivit fastställd. Om åtgärd påbörjas innan dess kommer byggsanktionsavgift att tas ut. Alla väsentliga krav som avses i 8 kap 4 plan- och bygglagen måste uppfyllas.

20 BTN 69 Ansökan om slutbesked måste göras till stadsarkitektkontoret när byggnadsarbetet är slutfört. Byggnadsverket får enligt 10 kap 4 planoch bygglagen inte tas i bruk förrän slutbesked är utfärdat. Upplysning Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar (www.bolagsverket.se/poit) Ritningar som legat till grund för beslutet: Fasadritning med ankomstdatum Sökande: Bengt Bengtsson Box Göteborg för kännedom KA = Tommy Johansson

21 BTN 73 SBF CENTRALA STADEN 5:1, uppförande av uteservering Ärendebeskrivning Skiss med förslag till ny utformning av markistak för Butlers vid Minerva 7, Spannmålsgatan 11 har inkommit Ansökan om tidsbegränsat bygglov tom har inkommit till förvaltningen samt fasadritningar ankomstdaterade Historik Byggnadsnämnden beviljade tidsbegränsat bygglov, att gälla tom , för markistak avsedd för uteservering vid Spannmålsgatan. Lovet förlängdes senast att gälla tom I lovet upplystes om att någon ytterligare förlängning av lovet inte kommer att beviljas. Markistaket med tillhörande staket sträcker sig ca 5 meter ut från fasaden och är ca 10 meter långt. Ny utformning Nu inlämnad skiss redovisar ett djup på 3,8 meter och en längd på 12,7 meter. Planförutsättningar För fastigheten Centrala staden 5:1gäller detaljplan från 1950 och för fastigheten Minerva 7 gäller detaljplan från Ansökan avviker från planbestämmelserna betr placering på område som är avsett för gatutrafik. Fastigheten Minerva 7 är upptagen i stadens bebyggelseinventering från Komplettering av handlingar Inlämnade handlingar ska kompletteras bl a ska ansökan inlämnas och en beskrivning hur anläggningen kommer att användas, sommar- resp vintertid. Komplettering Ansökan om tidsbegränsat bygglov tom har inkommit till förvaltningen samt fasadritningar ankomstdaterade

22 BTN 73 Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Stadsarkitekten får i uppdrag att besluta om bygglov under förutsättning att begärda kompletteringar och ev inkomna synpunkter inte är av principiell betydelse eller påvisar någon olägenhet av vikt. Ansökan ska remitteras till miljönämnden, räddningstjänsten, gatukontoret samt till berörda grannar. Stadsarkitekten får i uppdrag att besluta om bygglov under förutsättning att begärda kompletteringar och ev inkomna synpunkter inte är av principiell betydelse eller påvisar någon olägenhet av vikt. Ritningar som legat till grund för beslutet: Ansökan om tidsbegränsat bygglov har inkommit till förvaltningen samt fasadritningar ankomstdaterade Sökande: Kenny and the Kids AB Box Trollhättan Utdrag till: Räddningstjänsten, P D Imporzano Miljöförvaltningen, S Westin Gatu-parkkontoret, F Johansson Stadsarkitekten

23 BTN 75 SBF Centrala Staden 5:1, tidsbegränsat bygglov för uteservering, utebar, markis Ärendebeskrivning Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för uteservering, utebar och markis till och med 31 oktober Planförutsättningar För fastigheten gäller detaljplan från Området är avsett som torg för publik verksamhet och parkering. Syftet med området är att det ska kunna användas som ett omtyckt gångstråk för promenader utefter kanalen och att det ska kunna användas av yrkessjötrafiken. Remisser Ansökan har remitterats till miljöförvaltningen, räddningstjänsten, AMF, Ks förvaltning och till nära grannar. Tillstyrkan till bygglov finns från miljöförvaltningen, AMF och grannar; Rederi AB Strömkarlen och Scandic Swania. Rederi AB Strömkarlen ska ha möjlighet att förtöja vid Fallens dagar. Yttrandet från Räddningstjänsten saknas och kommer inom kort. Bedömning Ansökan bedöms inte utgöra någon betydande olägenhet för omgivningen i plan- och bygglagens mening. Utformningen bedöms ha anpassats i tillräcklig utsträckning såväl till stadens uteserveringspolicy samt till befintligt byggnad och bedöms inte påverka stadsbilden negativt. Enligt plan- och bygglagen 9 kap 33 får under vissa tillkor tidsbegränsade bygglov beviljas för åtgärder som strider mot detaljplanebestämmelser. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Byggnads- och trafiknämnden beslutar att delegera till stadsarkitekten att bevilja tidsbegränsat bygglov tom under förutsättning att negativa synpunkter på förslaget inte inkommer (räddningstjänsten och gatukontoret).

24 BTN 75 Tillstånd söks hos Polisen och staden avser att upplåta marken ett år i taget. Ansökan ska remitteras till gatukontoret. Räddningstjänstens remissvar ska inkomma före beslut. Byggnads- och trafiknämnden beslutar att delegera till stadsarkitekten att bevilja tidsbegränsat bygglov tom under förutsättning att negativa synpunkter på förslaget inte inkommer (räddningstjänsten och gatukontoret). Utdrag: Café&Restaurang Strandgatan AB Paul Faraj Strandgatan 34, Trollhättan För kännedom till: Miljönämnden Räddningstjänsten Gatukontoret AMF Hållbart samhälle Scandic Hotel Swania Strömkarlen Rederi AB

25 BTN 77 Dnr Plan Meddelanden, planärenden Ärendebeskrivning Föreligger förteckning över skivelser och meddelanden som inkommit för anmälan till nämndens sammanträde. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Förteckningen läggs till handlingarna. Enligt förvaltningens förslag.

26 BTN 78 Änr SBF Översiktsplan 2013: Plats för framtiden KS 2011/640 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har den 5 december 2012 godkänt ett förslag till Översiktsplan 2013:Plats för framtiden att blir föremål för samråd med Trollhätteborna, näringsliv, myndigheter, kommunal nämnder mfl. Avsikten med samrådet är att diskutera hur mark, vatten och bebyggelse i Trollhättans kommun ska användas och utvecklas fram till år Stadsbyggnadschefen och planarkitekten har tagit fram förslag till remissvar för Byggnads- och trafiknämnden. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Byggnads- och trafiknämnden godkänner förvaltningens yttrande. Nämnden godkänner förvaltningens yttrande. Yttrandet bifogas. Utdrag: Stadskansliet

27 BTN 79 Änr PLAN Detaljplan för ÖVERBY VÄSTRA Överby Ett förslag till detaljplan för Överby Västra har varit utställt under tiden 14 februari 14 mars Detaljplanen redovisar förslag till utbyggnad av Överby köpcentrum inom den västra kvadranten, etappindelningar, trafiklösningar kopplade till etappindelningen, dagvattenhantering m m. Överby Västra föreslås kunna innehålla cirka kvm yta för volymhandel. Av upprättad miljökonsekvensbeskrivning framgår att inget tyder på att planförslaget medför allvarliga miljökonsekvenser. Sammantaget bedöms därmed inte föreligga någon risk för betydande miljöpåverkan. Vid bearbetningen av planhandlingarna konstaterades, tillsammans med Trafikverket, att ytterligare utredningar kring trafikplatsen vid Överby samt E 45-s framtida utformning var nödvändiga. Bland annat har en förstudie enligt Väglagen genomförts. Dessutom har ytterligare utredningar kring dagvattenhanteringen utförts vilket medfört att planområdet föreslås utvidgas med en våtmark samt att befintlig bäck grävs om istället för att kulverteras. Stadsbyggnadschefen informerar om inkomna yttranden under utställningstiden. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Informationen godkänns. Enligt förvaltningens förslag. Utdrag: LC

28 BTN 80 Dnr SBF Anmälan av delegationsbeslut gatu-park och trafikärenden Ärendebeskrivning Beslut som fattats av gatuchef, trafikingenjörer och parkchef, med stöd av delegationsordning, anmäls. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Förteckningen läggs till handlingarna. Enligt förvaltningens förslag.

29 BTN 81 Änr SBF Parkeringsplatser i Blåbärsdalen Ärendebeskrivning Brf Norra Blåbärsdalen har i skrivelse, vilken bifogas, ansökt om att Trollhättans Stad skall anlägga parkeringsplatser i anslutning till föreningen eftersom det är svårt att parkera i området. Parkchefen tillstyrker inte parkering på de ytor som ligger i anslutning till Utsiktsgatan då det är viktigt att naturen får behållas orörd och parke-rade bilar skulle bli ett hinder mot naturmarken. Däremot tillstyrks den yta som ligger i anslutning till Bäckefors-gatan och där en gångväg också ansluter till Bergtäkten. Ytan är i detaljplan markerad som naturmark. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Byggnads- och trafiknämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten att utföra ett antal parkeringsplatser mellan fastigheterna Flyttblocket 1 och Jättegrytan 1. Enligt förvaltningens förslag. Utdrag. GP-kontoret

30 BTN 83 Änr SBF Plantering av födelseträd 2013 Ärendebeskrivning Invigning av födelseträd för barn som föddes under 2012 samt plantering av träd för de barn som föds under 2013, kommer att ske i Skytteparken Källstorp. Beslutsunderlag Parkchefens skrivelse, Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Byggnads- och trafiknämnden beviljar att kronor tas ur anslaget för diverse mindre parkarbeten för invigning och plantering av födelseträd Enligt förvaltningens förslag. Utdrag: Gatuchefen

31 BTN 84 Änr SBF Trafikinformation för åk 2 och 4 i Trollhättans samtliga skolor Ärendebeskrivning Byggnads- och trafiknämnden och Gatu- parkkontoret anser att det är viktigt att Trollhättan börjar arbeta aktivt med trafikinformation i kommunens skolor. Denna information bör rikta sig till elever i årskurserna 2 och 4. Beslutsunderlag Skrivelse från trafikingenjören, daterad Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Byggnads- och trafiknämnden beviljar kr för finansiering av trafikinformation i skolor för åk 2 och 4. Finansiering sker ur anslaget för diverse mindre gatuarbeten. Trafikinformationen ska genomföras årligen, så att en kontinuitet upprätthålls. Kostnaden för kommande år tas upp i budgeten för år 2014 och framöver. Enligt förvaltningens förslag. Utdrag: Gatuchefen

32 BTN 85 Dnr SBF Anmälan av delegationsbeslut - fastighetsbildning Ärendebeskrivning Beslut som fattats av ordföranden med stöd av byggnads- och trafiknämndens delegationsordning, anmäls. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Beslutet läggs till handlingarna. Enligt förvaltningens förslag.

33

34

35

36

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

A INFORMATIONER/diskussion

A INFORMATIONER/diskussion Plats och tid Stadsrummet, ONSDAG 2 JULI 2014, KL 16.30 Ärenden Enligt föredragningslista. Peter Andersson ordförande Lena Andersson sekreterare Vid förhinder, meddela Lena tfn 49 74 69 eller lena.andersson@trollhattan.se

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Gunilla Alkebratt Utdragsbestyrkande

Gunilla Alkebratt Utdragsbestyrkande Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-07-01 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 9.00-10.20 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Magnus Sjöberg (C) Övriga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv 1(13) Plats och tid ande Ledamöter Torsdagen den 15 augusti 2013, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S) Olle Lundgren (S) Stig Lundblad (M) Niels

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Kl 15.00 15.30, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29. Peter Nordström avdelningschef, AnnChristin Winnermyhr sekreterare

Kl 15.00 15.30, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29. Peter Nordström avdelningschef, AnnChristin Winnermyhr sekreterare Nämnd Samhällsbyggnadsnämndens ordförandemöte Sid 1-12 Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag Måndagen den 8 juli 2013 Tid och plats Kl 15.00 15.30, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.15 Ajournering kl. 14.25-14.45 Beslutande Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S), tjg ers för Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Övriga närvarande Kristina Alm, Bygglovshandläggare 1 Roger Kjettselberg, AB Tierpsbyggen 1 Helena Lundberg, Sekreterare.

Övriga närvarande Kristina Alm, Bygglovshandläggare 1 Roger Kjettselberg, AB Tierpsbyggen 1 Helena Lundberg, Sekreterare. 2016-02-18 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, B-salen, kl. 09:30 10:50 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, Bygglovshandläggare 1 Roger Kjettselberg, AB Tierpsbyggen 1 Helena Lundberg,

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv 1(16) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2009-09-11 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2327-2337 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09:00 10:00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer