Bilaga 2 Teknisk specifikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2 Teknisk specifikation"

Transkript

1 Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch E-post Saknr och diarienummer 939-A /2014 Bilaga 2 Teknisk specifikation 1 FÖRESKRIFTER OCH KRAV... 2 GENERELLA FÖRESKRIFTER Tillverkningsritningar Skyltutförande Digitala underlag Infästning och montage Efterlagning och städning Demontering och destruktion Skyltlov Leveranstid Tillkommande arbeten under ramavtalsperioden Lager vid ramavtalets utgång Service TEKNISKA FÖRESKRIFTER Skyltutförande Klotterskydd Skyltunderhåll Skyltdelar av plåt Skyltdelar av plast Skyltdelar av aluminium Bärprofiler Lackerade ytor Folierade ytor Belysning FÖRESKRIFTER KULÖRER... Postadress Box Stockholm Besöksadress Polhemsgatan 30 Stockholm Telefon E-post

2 1 FÖRESKRIFTER OCH KRAV Nedan följer föreskrifter och krav rörande tjänsten som skall uppfyllas och accepteras av anbudsgivaren. Behörigen undertecknade Krav på anbudsgivare och Formulär för underleverantör godtas som skriftligt intyg på att anbudsgivaren och eventuell underleverantör uppfyller kraven. För skylttyper se bilaga 5 Skyltritningar. För À-prislista se bilaga 3. 2 GENERELLA FÖRESKRIFTER 2.1 TILLVERKNINGSRITNINGAR Leverantör skall upprätta tillverkningsritningar och materialspecifikationer på samtliga principiellt förekommande skyltar. Tillverkningsritningar och materialspecifikationer ska vara utförda i enlighet med Förfrågningsunderlagets kravställan och ska godkännas av Polisen före tillverkning. Kostnader för tillverkningsritningar fram till Polisens godkännande skall ingå i skyltpris. 2.2 SKYLTUTFÖRANDE Skyltars utseende, konstruktion och infästning skall utföras med hög kvalitet och god beständighet. Skyltar skall ha vällösta och bearbetade detaljer. Leverantör skall ansvara för samtliga ingående delar och komponenter. Skyltar som monteras utvändigt skall vara täta och väderbeständiga. 2.3 DIGITALA UNDERLAG Digitala original kommer att tillhandahållas av Polisen för polisvapen och logotyp. Digital mall kommer att tillhandahållas av Polisen för skylttyp 3A. Textunderlag för informationsinnehåll för skylttyp 3A kommer att tillhandahållas av respektive polisregion, i samband med avrop. All bearbetning och komplettering av digitala underlag för att skapa unikt original för respektive skylt skall ingå i skyltpris. 2.4 INFÄSTNING OCH MONTAGE Infästningar skall vara anpassade till de förutsättningar som finns på plats där respektive skylt skall fästas på, vilket skall kontrolleras på plats av leverantören. Infästning skall vara dimensionerad för normala påfrestningar och ha en livslängd på minst 10 år. Skyltar som är placerade i markplan, eller på annat sätt är lättåtkomliga, skall ha robust infästning och BILAGA 2 TEKNISK SPECIFIKATION 939-A /2014 sid 2 (8)

3 monteras med envägsskruv eller annan likvärdig infästning som förhindrar olovlig demontering. Synlig infästning skall undvikas. Eventuell synlig infästning skall lackeras i kulör lika intilliggande yta. Infästning för skylt 3A skall utföras dold. Infästning och infästningsmateriel skall ingå i skyltpris. Montage skall ingå i angivna skyltpriser. Kostnad för eventuellt behov av tekniska hjälpmedel för montage av skylttyp 1, såsom t ex skylift, skall redovisas vid skyltbeställning, och godkännas av Polisen innan ordererkännande. 2.5 EFTERLAGNING OCH STÄDNING Med efterlagning avses lagning efter uppkommen skada med anledning av leverantörens arbete. Lagade ytor skall uppfylla samma tekniska egenskaper som före skadans uppkomst. Leverantör skall utföra efterlagning i direkt anslutning till övriga utförda skyltarbeten. Leverantör skall dagligen renhålla sitt arbetsställe efter avslutat arbetsmoment. Med renhållning avses att spill, emballage och överblivet material forslas bort från arbetsstället och omhändertas. Efterlagning och städning skall ingå i skyltpris. 2.6 DEMONTERING OCH DESTRUKTION Vid demontering av skylt eller skyltdel skall demonterat material omhändertagas. Omhändertagande skall omfatta bortforsling och miljövänlig avfallshantering. Omhändertagande omfattar också destruktion, det vill säga mekanisk förstörelse, av de skyltdelar som kan identifieras till Polisen, dess identitet eller organisation. Vid eventuell tveksamhet skall leverantören kontrollera innebörden av detta med beställaren. All erforderlig hantering och samtliga kostnader för ovanstående arbeten skall ingå i pris för demontering. À-pris för demontering av skylt skall avse principiellt likvärdig skylt, avseende placering, storlek och infästning. 2.7 SKYLTLOV Leverantören skall ombesörja Skyltlovs-/bygglovsansökan i erforderliga fall. Alla erforderliga arbeten och underlag för Skyltlov skall utföras och bekostas av leverantören. Kostnad för skyltlovshantering skall redovisas i anbud, se bilaga 3 À-priser. BILAGA 2 TEKNISK SPECIFIKATION 939-A /2014 sid 3 (8)

4 Eventuell kommunal avgift för skyltlovsansökan betalas av Polisen, enligt gällande taxa. 2.8 LEVERANSTID Leveranstid avser tid mellan godkänd beställning och färdigt montage. Leveranstid vid nyanskaffning av skylt får inte överstiga 4 arbetsveckor, om inget annat anges. Leveranstid för förändrat informationsinnehåll för skyltar 3A:1 och 3A:2 får inte överstiga 2 arbetsveckor. Kostnad för förändrat informationsinnehåll för skylttyp 3A skall redovisas i anbud, se bilaga 3 À-priser. Leverantör kan förutsätta att Polisen finns tillgänglig på plats under normal kontorstid. 2.9 TILLKOMMANDE ARBETEN UNDER RAMAVTALSPERIODEN Leverantören skall tillhandahålla resurser för tillkommande arbeten under ramavtalsperioden. Tillkommande arbeten bedöms kunna omfatta detaljanpassning av skyltar i enskilda specifika fall, samt liknande kringtjänster. Kostnad för tillkommande arbeten skall redovisas i anbud, se bilaga 3 À-priser LAGER VID RAMAVTALETS UTGÅNG I det fall leverantören har tillverkade men ej avropade skyltar och dekaler kvar i lager efter ramavtalets utgång skall dessa omhändertas och destrueras på leverantörens bekostnad SERVICE Leverantören skall tillhandahålla servicetjänster under ramavtalets löptid. Service avropas vid behov och kan omfatta utbyte och/eller lagning av samtliga ingående skyltdelar. Kostnader för reservdelar och lagningar skall stå i proportion till redovisade à-priser för skyltar. Service skall tillhandahållas senast två (2) veckor efter avrop. Kostnad för servicearbete skall redovisas i anbud, se bilaga 3 À-priser. BILAGA 2 TEKNISK SPECIFIKATION 939-A /2014 sid 4 (8)

5 3 TEKNISKA FÖRESKRIFTER 3.1 SKYLTUTFÖRANDE Skyltar skall utföras i enlighet med bilaga 5 Skyltritningar i Förfrågningsunderlaget. Inga principiella avvikelser från Förfrågningsunderlagets utformning kommer att godkännas. Samtliga ingående komponenter skall vara anpassade till de förutsättningar som finns på platsen för skyltens montage och ha en livslängd på minst tio (10) år, där ej annat anges. Skylttyper 1-3 skall vara CE-märkta. 3.2 KLOTTERSKYDD Skyltar 3A:1 och 3A:2 skall vara försedda med klotterskydd. Princip för klotterskydd och metod för rengöring efter eventuell vandalisering skall kunna redovisas under avtalstiden. Klotterskydd skall ingå i skyltpris. Alla övriga skyltar skall kunna rengöras med högtryckstvätt eller liknande. 3.3 SKYLTUNDERHÅLL Alla skyltar skall vara konstruerade för att möjliggöra underhåll på ett enkelt och praktiskt sätt. Underhåll avser rengöring samt utbyte av skadade skyltdelar eller komponenter. Principer för skyltunderhåll skall redogöras på tillverkningsritningar. 3.4 SKYLTDELAR AV PLÅT Synliga skyltdelar av plåt skall utföras av minst 1,0 mm plåt. Skylttyp 3A skall utföras av 2,0 mm stålplåt. Alla plåtytor skall vara helt plana och plåtars tjocklek och skyltars konstruktion skall anpassas till detta krav. Plana plåtytor skall utföras i ett stycke (skarvlöst). Plåtar skall ha dövade kanter. Kantvikningar skall ske före lackning eller foliering. BILAGA 2 TEKNISK SPECIFIKATION 939-A /2014 sid 5 (8)

6 3.5 SKYLTDELAR AV PLAST Synliga skyltdelar av plast skall utföras av akrylplast. Ljuslådefronter skall utföras i ett stycke (skarvlöst) och vara helt plana, materialtjocklek skall anpassas till dessa krav. I det fall ljuslådefronter ej är folierade skall de eftersträva maximal likhet med de kulörangivelser som anges under FÖRESKRIFTER KULÖRER. Vapen och bokstäver med reliefverkan i skylttyp 2 skall utföras av klar akrylplast. 3.6 SKYLTDELAR AV ALUMINIUM Synliga skyltdelar av aluminium skall utföras av naturanodiserad aluminium. 3.7 BÄRPROFILER Synliga bärprofiler skall generellt undvikas i skyltars konstruktion. I det fall synliga bärprofiler förekommer i skyltars konstruktion skall de lackeras i kulör lika den yta de monteras mot. Befintliga ytors kulör skall mätas in med kulörmätare. 3.8 LACKERADE YTOR Lackerade ytor skall ha ett helt slätt ytskikt och vara kulörbeständiga under hela sin livslängd. Lackkulörer skall eftersträva maximal likhet med de kulörangivelser som anges under FÖRESKRIFTER KULÖRER. Alla lackkulörval skall ske i samråd med Polisen. 3.9 FOLIERADE YTOR Folier skall vara av högsta kvalitet och avsedda för att appliceras i den miljö och på det underlag de appliceras. Folier skall vara kulörbeständiga under hela sin livslängd. Folier skall ha motståndskraft mot mekanisk åverkan. Foliekulörer skall eftersträva maximal likhet med de kulörangivelser som anges under punkt b FÖRESKRIFTER KULÖRER. Vid genomlysta folier skall kulörval ta hänsyn till kulörupplevelsen både vid tänd och släckt skylt. Genomlysta folier skall sprida ljuskällans ljus så att ljusbilden blir helt jämn, utan urskiljbara ljuspunkter eller skuggbildningar BILAGA 2 TEKNISK SPECIFIKATION 939-A /2014 sid 6 (8)

7 3.10 BELYSNING All skyltbelysning, utvändig- och invändig, skall utföras med LED-belysning. LED-belysning skall vara av god kvalitet. LED-belysning skall ge en jämn ljusbild utan skuggor eller mörka partier, och ha en ljusfärg som inte förvanskar valda kulörer. Leverantören skall lämna garanti på ljuskällans livslängd. Livslängd skall vara minst timmar med fullgod ljusstyrka. Ljuskällor för skylttyp 1 skall ha erforderlig ljusstyrka för att skyltar skall synas tydligt på långt håll. Ljuskällor för skylttyp 2 skall ha en erforderlig ljusstyrka för att ge ett distinkt och kraftfullt uttryck, samt skapa så kallad coronaeffekt på reliefens sidor. Styrdon och givare skall möjliggöra att belysningens ljusstyrka steglöst anpassas till dagsljusförhållandet. Anbudsgivare kan förutsätta att styrdon kan placeras i tempererat utrymme. I normalfallet kan anbudsgivare räkna med att skylt kan anslutas till kopplingspunkt i anslutning till skyltens placering, vilket skall ingå i skyltpris. I det fall kopplingspunkt för anslutning inte finns i skyltens omedelbara närhet skall anbudsgivaren räkna med kabel och kabeldragning till en anslutningspunkt 20 meter från skyltens placering. Kostnad för detta redovisas i anbud, se bilaga 3 - À-priser. Driftdon, styrdon och ljuskällor skall gå att byta oberoende av varandra. Leverantör skall vid avrop redovisa hur belysning kan bytas och underhållas. All skyltbelysning, utvändig- och invändig, skall ingå i skyltpris. 4 FÖRESKRIFTER KULÖRER Samtliga kulörval i andra kulörsystem än nedanstående skall för samtliga förekommande material ske i samråd med Polisen. Kulörval i andra kulörsystem skall eftersträva maximal likhet med angivna referenskulörer. Samtliga kulörval skall godkännas av Polisen före tillverkning. Gul kulör RGB 255/204/51 CMYK 0/20/90/0 NCS S 0080-Y10R Blå kulör RGB 24/98/168 CMYK 100/50/0/0 NCS S 3070-R90B BILAGA 2 TEKNISK SPECIFIKATION 939-A /2014 sid 7 (8)

8 Röd kulör RGB 204/0/51 CMYK 0/90/80/10 NCS S 1085-Y90R Vit kulör RGB - CMYK - NCS S 0500-N Svart kulör RGB - CMYK 0/0/0/100 NCS S 9000-N Grå kulör RGB - CMYK - NCS S 4500-N BILAGA 2 TEKNISK SPECIFIKATION 939-A /2014 sid 8 (8)

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 2015-05-19 ANBUDSFÖRFRÅGAN Säkerhetskontroll/översyn av sport- och gymnastikanläggningar Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen och Fritid- och kulturförvaltningen, inbjuder Er härmed att inkomma med

Läs mer

AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER

AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org. nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxxx org. nr xxxxxx xxxx (nedan kallad Leverantören) har träffats AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

SRAs vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning

SRAs vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning SRAs vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning 2 SRAs vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning Modulutskottet i Branschföreningen SRA och dess medlemsföretag har

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer:

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005 Personaluthyrning Upph. ref.nr: 96-107-2011 2013-03-01 Slutdatum: 2015-02-28 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster Version1.1 Sid 1 (21) Vägledning för avrop från ramavtal - skrivare, MFP, programvaror och tjänster myndighet mot kund, i nyare Allmänna villkor används bara kund och leverantör Byt Kammarkollegiet mot

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

PRODUKTKATALOG 2013-1

PRODUKTKATALOG 2013-1 PRODUKTKATALOG 2013-1 Hos Laljus sätter vi ljuset i fokus. I vårt sortiment finner man endast LED-belysning. LED-belysning med hög kvalitet, lång livslängd och ett bra ljus. Vad är ett bra ljus? Ett bra

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

Bilaga Pris och specifikation

Bilaga Pris och specifikation Bilaga Pris och specifikation Dokumenthantering 2012 skrivare, MFP, programvaror och tjänster Xerox Sverige AB Ramavtal nr 96-16-2012-006 Sida 1 av 13 Innehållsförteckning Innehåll Bilaga Pris och specifikation...

Läs mer

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Tillfälligt boende för asylsökande Nr 6 Område 1 Syd

Tillfälligt boende för asylsökande Nr 6 Område 1 Syd Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-10-29 Upphandlande organisation Upphandling Migrationsverket Tillfälligt boende för asylsökande Nr 6, Område 1 Syd Ola Andersson 3.2.2-2014-42317 Symbolförklaring:

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONS- ENTREPRENADER AB 03 (I anslutning till AB 03 har utarbetats särskilda formulär, BKK:s formulär X/03 för fastprisavtal och BKK:s formulär

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Referensnr: Upph. ref.nr: 96-117-2014:013

Läs mer