Upphandling av digitala informationsskyltar 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av digitala informationsskyltar 2012"

Transkript

1 Stadsledningskontoret Näringsliv & Destination 1(21) Datum Handläggare Lars O Petersson Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Upphandlande enhet: Stadsledningskontoret Näringsliv & Destination Förfrågan är indelad i sex avsnitt; 1. Allmän information 2. Upphandlingsföreskrifter 3. Kvalificeringskrav 4. Kravspecifikation 5. Kommersiella villkor 6. Leveransvillkor och installation Bilagor; 1. Översikt skyltpositioner 2. Anbudsformulär Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Bankgiro Postgiro Org.nr

2 2(21) 1. ALLMÄN INFORMATION 1.1 Upphandlande enhet Landskrona stad, med ca kommuninvånare präglas av placeringen mitt i Skandinaviens intensivaste storstadsområde i kombination med den lilla stadens lugn och charm. Landskrona stads verksamhet är uppdelad i 9 förvaltningar och har ca anställda. Näringslivet domineras av små och medelstora företag. 1.2 Beställande enhet Landskrona stad Stadsledningskontoret, Näringsliv & Destination Stadshuset, Drottninggatan Landskrona Handläggare: Lars O Petersson E-post: 1.3 Syfte, bakgrund och omfattning Landskrona stad har beslutat att köpa in fyra digitala informationsskyltar som ska placeras längs E6 norr och söder om tätorten samt längs infartsvägarna till staden (se bifogad översiktskarta, bilaga 1). Syftet med informationsskyltarna är att informera lokalbefolkningen och förbipasserande om evenemang och händelser som har stort allmänt intresse samt att marknadsföra Landskrona stad. I leveransen ingår allt arbete med konstruktionsritningar, leverans, montering av digital skylt och fast skylt, ramverk, arbetsplattform (om service och underhåll sker från baksidan av skylten), programvara för digitala skyltar samt idriftsättning av anläggningarna och utbildning av berörd personal. I leveransen ingår också dimensionering av fackverksmast/ fundament så att skylt och mast tillsammans tål vindar enligt kravspecifikation. Skyltarna skall monteras på färdigställda master/fundament på platser enligt bifogad karta på höjder/vinklar enligt instruktioner och föreskrifter från Trafikverket och Beställaren. Uppförandet av mast/fundament ombesörjs således av Landskrona stad/annan entreprenör, efter dimensionerade mått från Leverantören. Starttidpunkt för montagearbeten enligt senare överenskommelse. 1.4 Definitioner Upphandlande enhet = Landskrona stad, Beställare Beställande enhet = Stadsledningskontoret, Näringsliv & Destination Anbudsgivare = Leverantör

3 3(21) 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 2.1 Upphandlingens form Upphandling kommer att ske genom förenklad upphandling enligt Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, nedan kallad LOU. Alla leverantörer äger rätt att lämna anbud. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandlingar med Leverantören. 2.2 Avbrytande av upphandling Beställaren äger rätt att förkasta samtliga anbud och upphäva anbudsinfordran om anbuden klart överstiger beräknade kostnader eller om politiska beslut omöjliggör det, eller om nödvändiga tillstånd (bl.a. Trafikverket) inte erhålls. 2.3 Anbudets form och innehåll För att säkerställa en korrekt utvärdering av inkomna anbud skall anbuden anpassas efter förfrågningsunderlaget. I förfrågningsunderlaget, som skall skrivas ut, fyllas i och skickas in i sin helhet, anges vad som skall medfölja anbudet. Anbud upprättas skriftligen, på svenska språket och undertecknas av behörig firmatecknare eller av denne befullmäktigad person (fullmakt skall i det senare fallet bifogas anbudet). Bilagor i form av officiella handlingar, testprotokoll, broschyrer, beskrivningar, referenser och liknande bör vara på svenska men får lämnas på engelska. Anbud lämnas/sänds, i tillslutet kuvert eller omslag märkt med Digitala informationsskyltar, till: Lars O Petersson Landskrona stad Stadsledningskontoret/Näringsliv & Destination Landskrona Anbud per telefax och e-post accepteras inte på grund av att anbudssekretess inte kan säkerställas. Kuvert eller omslag som anbud inlämnas i bör vara omärkt med hänsyn till anbudssekretessen. Utöver skriftligt anbud i original skall anbudet, med samtliga bilagor, även lämnas i elektronisk form i form av cd-skiva eller USB-minne. Om en Leverantör avstår från att svara på, eller att redovisa ett krav, kommer detta att tolkas som att kravet inte kan uppfyllas, eller att kravet inte accepteras. Anbud skall innehålla följande uppgifter: A. Pris Pris skall anges per komplett skylt och skall inkludera arbets/serviceplattform (om service och underhåll sker från baksidan av skylten) enligt

4 4(21) kravspecifikation, montering, idriftsättning samt utbildning och eventuell licenskostnad. Pris skall innefatta samtliga rese- och traktamentskostnader. Servicekostnad per år för respektive skylt under garantitiden samt tre år efter garantitiden (inkl. alla reskostnader etc.), skall anges separat. Uppskattad elförbrukning i kwh/år/skylt skall anges. Priser skall anges i svenska kronor i bifogat anbudsformulär. B. Teknik Anbudet skall innehålla: Beskrivningar av teknik för byte av duk på den övre fasta delen samt text/bildbyte på den nedre digitala delen. Tekniska beskrivningar för den nedre digitala delen i enlighet med kravspecifikationens uppställning. Beskrivning samt dimensionering av mast och fundament så att skylt inkl. ramverk ska tåla vindar enligt kravspecifikation. Bekräftas enl. bilaga/sida i anbudet. C. Organisation Till anbud skall bifogas: Beskrivning av företaget samt vilka underentreprenörer man huvudsakligen arbetar med för denna typ av uppdrag. Uppgifter om ombud och ansvarig projektchef och vem som besvarar förfrågningar angående anbudet. Bekräftas enl. bilaga/sida i anbudet. Om annan än Leverantören är tillverkare av skyltarna skall tillverkarens företagsnamn, land, webbadress, kontaktperson och e-postadress anges i anbudet. Bekräftas enl. bilaga/sida i anbudet. D. Leverantörens service och underhåll samt kvalitetsarbete. Till anbud skall bifogas dokument som redogör för Leverantörens rutiner för service och underhåll, inställelsetider samt beskrivning av system för kvalitetsarbete. Bekräftas enl. bilaga/sida i anbudet. E. Övrigt, dokument som skall bifogas Följande uppgifter skall även bifogas anbudet: En presentation av de informationsskyltar som Leverantören erbjuder. Presentationen skall innehålla en detaljerad beskrivning samt skiss eller ritning av skyltens utformning.

5 5(21) Bekräftas enl. bilaga/sida i anbudet. Leverantören skall i anbudet intyga att offererad skyltmodell är EMC-testad. I samband med FAT skall ett EMC-certifikat överlämnas till Beställaren och tillhörande komplett testrapport skall visas upp. Certifikatet skall vara utfärdat av ett ackrediterat testinstitut. Om certifikatet kommer från ett testinstitut utanför EU, skall det vara baserat på motsvarande tester som om testerna gjorts av ett testinstitut inom EU. Bekräftas enl. bilaga/sida i anbudet. Ifyllt och undertecknat anbudsformulär, se bilaga Upplysningar och frågor/svar under anbudstiden Frågor angående förfrågningsunderlaget tas endast emot per e-post av Annika Rundblad på Frågor skall ha inkommit senast och kommer att besvaras löpande, dock senast Alla frågor och svar redovisas och besvaras på Landskrona stads hemsida under fliken pågående upphandlingar. De redovisade frågorna och svaren utgör en integrerad del av detta förfrågningsunderlag och det åligger potentiella Leverantörer att bevaka dessa. 2.5 Eventuella kompletteringar och/eller förtydliganden av förfrågningsunderlaget Eventuella kompletteringar och/eller förtydliganden av förfrågningsunderlaget kommer enbart att redovisas på Landskrona stads hemsida under fliken pågående upphandlingar. Det åligger potentiella Leverantörer att under anbudstiden bevaka informationen på hemsidan. 2.6 Helt eller delat anbud Anbud kan endast lämnas på hela upphandlingen. 2.7 En eller flera leverantörer Köparen har för avsikt att teckna avtal med en leverantör. 2.8 Alternativa utföranden Alternativa anbud kommer inte att accepteras. 2.9 Sista anbudsdag Anbudet skall vara Beställaren tillhanda senast Anbudets giltighet Anbud skall vara bindande till och med

6 6(21) 2.11 Anbudshandläggning Försändelser med anbud öppnas och förtecknas snarast möjligt efter anbudstidens utgång. Vid öppnandet deltar minst två tjänstemän från den upphandlande enheten. För sent inkomna anbud kommer inte att prövas. Endast skriftlig kompletterad uppgift lämnad efter begäran av/medgivande av den upphandlande enheten under giltighetstiden kan beaktas i upphandlingsförfarandet. Efter anbudsöppningen sker granskning och prövning av anbuden. Den första etappen består av en granskning av att anbudet inkommit inom föreskriven tid, att det inte finns anledning att utesluta Leverantören från vidare handläggning med hänsyn till de uteslutningsgrunder som finns, att Leverantören uppfyller de kvalificeringskrav som finns angivna och att anbudet uppfyller de formella minimikrav som finns upptagna i förfrågningsunderlaget. Den andra etappen innebär en prövning av anbudet mot bakgrund av de utvärderingskriterier som angivits. Ofullständigt anbud eller ett anbud som innehåller oriktiga uppgifter kommer att förkastas Anbudsprövning och utvärdering Efter anbudsöppning sker granskning och prövning av de anbud som inkommit i rätt tid. Leverantör som uppfyller samtliga ställda krav, bl.a. enligt den tekniska kravspecifikationen, och som kommit in med samtliga efterfrågade uppgifter går vidare till utvärdering. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas med hjälp av nedanstående kriterier och vägningstal: Pris, vikt 50 % Teknik, användarvänlighet, design, vikt 30 % Service m.m., vikt 20 % Kriterier och poängbedömning beskrivs under punkt Underrättelse om tilldelningsbesked och avtalstecknande Tilldelningsbesked kommer att skickas ut per e-post så fort utvärderingen är klar. Var god meddela till vilken mail-adress tilldelningsbeskedet skall skickas. E-postadress: 2.14 Ikraftträdande Tilldelningsbesked är inte lika med kontrakt/beställning vilket först kan tecknas 10 dagar efter att tilldelningsbesked utsänts och förutsatt att överprövning ej sker. Kontrakt/beställning blir giltig först när det är undertecknat av behöriga för båda parter Avtalstid Beräknad avtalstid är från undertecknande av avtal fram till garantitidens slut (två år efter uppförande och idriftsättning).

7 7(21) 2.16 Offentlighet/sekretess När upphandlingen är avslutad upphör den absoluta anbudssekretessen. Den Leverantör som önskar att sekretess skall råda även efter det att anbudssekretessen upphört, skall skriftligen komma in med en begäran om sekretess, innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses, samt vilken skada som skulle åsamkas Leverantören om uppgifterna röjs. Observera att skälen måste ha stöd av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för att Beställaren i sin sekretessprövning skall kunna beakta begäran. Beställaren kan inte garantera att begärd information sekretessbeläggs eftersom en självständig sekretessprövning företas vid varje tillfälle en handling begärs ut. Sekretess begärs: JA: NEJ: Om JA, ange i vilken till anbudet bifogad bilaga som skälen för sekretessbegäran återfinns: 3. KRAV PÅ LEVERANTÖREN 3.1 Besvarat och underskrivet förfrågningsunderlag Leverantören skall fylla i svar på samtliga begärda uppgifter i detta förfrågningsunderlag samt komma in med övriga efterfrågade handlingar i samband med anbud. 3.2 Juridisk och ekonomisk ställning Uteslutningsgrunder Leverantören kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om någon av de situationer som anges i 10 kap 1 och 2 LOU föreligger. Kravet gäller även underleverantör om sådan anlitas. Genom att underteckna anbudet på förfrågningsunderlagets sista sida intygar Leverantören att omständigheterna enligt 10 kap 1 och/eller 2 LOU inte föreligger Registrering Leverantören skall vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret (eller motsvarande register som förs i det land där leverantörens verksamhet är etablerad). För kontroll av att Leverantör är registrerad på sätt som angivits ovan, kommer Beställaren att begära in registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet. Intyget skall vara högst fem månader gammalt räknat från sista dag att lämna anbud i denna upphandling. Beställaren förbehåller sig rätten att kontrollera att inlämnade uppgifter är korrekta.

8 8(21) Skatte- och avgiftsskyldigheter Leverantören skall uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina skatte- och avgiftsskyldigheter. Beställaren kommer att kontrollera att anbudsgivarna är registrerade i aktiebolags-, eller handelsregistret, registrerade för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter och fri från skulder för svenska skatter och sociala avgifter. Motsvarande kontroll görs av utländska leverantörer Ekonomisk stabilitet Leverantören skall ha en god och stabil ekonomi. Syftet med den ekonomiska granskningen är att se till att de inkomna anbudsgivarna bedöms kunna fullfölja det tänkta uppdraget under avtalstiden. Leverantörens årsomsättning skall vara minst 5 gånger större än offererat anbudspris. Detta baseras på att det upphandlade uppdraget totalt inte ska överstiga 20 % av Leverantörens totala omsättning och att uppdraget inte ensidigt skall utgöra ett alltför dominerande inslag i Leverantörens verksamhet. Som bevis för att kravet på en god och stabil ekonomi är uppfyllt, skall Leverantören kunna styrka hur de uppfyller detta krav i form av årsredovisning, riskintyg från UC eller liknande (minst riskklass 3) eller på annat sätt kunna bevisa företagets ekonomiska ställning. Beställaren kommer att begära ett utdrag från UC, eller liknande, på vinnande Leverantör Ansvarsförsäkring Vinnande Leverantör skall vid tidpunkt för avtalstecknandet kunna uppvisa en fullgod och relevant ansvarsförsäkring för uppdraget. Försäkringen skall täcka skada eller förlust för såväl Beställarens egendom som tredje mans egendom, vilket uppstått genom Leverantörens oaktsamhet, försummelse eller underlåtenhet. Beställaren kommer att begära in dokumentation om gällande försäkringar i samband med avtalstecknandet. 3.3 Teknisk kapacitet och förmåga Leverantören bifogar en övergripande organisationsbeskrivning till anbudet avseende både nationell och lokal organisation. Leverantören redogör för de tekniska resurser som de har tillgängliga och som kommer att användas för uppdragets genomförande. Leverantören redogör för hur företaget arbetar med kvalitetssäkring för den delen av företagets verksamhet som uppdraget omfattar. Bekräftas enl. bilaga/sida i anbudet. 3.4 Referenser Leverantören skall lämna kontaktuppgifter (namn, e-post och telefonnummer) till vardera två referenser som kan intyga att Leverantören har gjort en installation av digitala skyltar inom EU-området under de senaste tre åren,

9 9(21) varav minst en skall vara från nordiskt klimatområde eller plats med motsvarande klimat. Referensobjekten skall vara av samma typ av skylt som efterfrågas, och i enlighet med den tekniska specifikation (förutom storlek) som offereras i anbudet. Uppgifter om skyltarnas placering samt datum för installation ska finnas med. Referenspersonerna skall vara vidtalade i förväg innan Beställaren kontaktar dem. Följande frågor kommer att ställas: Fråga 1: Hur upplevs kvalitet och hållbarhet på skyltarna som helhet inklusive konstruktion? Fråga 2: Hur enkelt är det att lägga in texter samt att administrera skyltarna? Fråga 3: Hur är Leverantörens vilja och förmåga att rätta till driftstörningar och ev. programfel? Fråga 4: Har leverans och installation har gjorts inom utlovad tid? Fråga 5: Har leverans och installation utförts till avtalat pris? För att anbud skall tas till fortsatt prövning så får man inte av någon referens erhållit poäng/betyg 1 på någon av frågorna. Respektive fråga ges poäng/betyg 1-3 där: 1 är dåligt 2 är bra 3 är mycket bra Bekräftas enl. bilaga/sida i anbudet. 4. KRAVSPECIFIKATION Eftersom denna typ av informationsskyltar har upphandlats av många svenska kommuner under de senaste åren, har vi i vår tekniska kravspecifikation till stora delar, både när det gäller krav och formulering, hämtat dessa från andra kommuners upphandlingar av digitala informationsskyltar. Vår kravspecifikation är emellertid anpassad till våra specifika krav och önskemål, som bl.a. är baserade på att våra skyltar ska ha minst samma, eller bättre, tekniska värde jämfört med våra grannkommuners skyltar. 4.1 Allmänt och placering Skyltarna ska placeras på, av Trafikverket och Beställaren, godkända platser. Informationstavlans undre kant ska ligga minst 1,7 meter ovanför vägbanan.

10 10(21) Skyltarna ska vara belysta dygnets mörka timmar 365 dagar/år. Skyltarna skall placeras på sådan höjd att skyltarna blir väl synliga från vägen. Informationsskyltarna och belysning ska monteras eller ha sådan teknisk funktion att störande reflexer och bländning undviks för förbipasserande trafikanter åt båda hållen. Ljusstyrka och ljusreglering i den elektroniska displayen ska ge optimal läsbarhet dygnet runt. 4.2 Skall-krav och utformning av den övre fasta delen Skyltarna skall bestå av två delar. Den övre delen skall vara en bakgrundsbelyst ljuslåda som är bestyckad med energibesparande LEDslingor av hög kvalitet och som ger en jämn ljusbild över hela bildytan. Ljuslådan skall vara kopplad till ett skymningsrelä. På ljuslådan monteras en lätt utbytbar duk med ett meddelande, exempelvis Välkommen till Landskrona stad (meddelas senare). Dukens hållbarhet skall vara minst två år i vår klimatzon. Beställaren levererar färdig bild för tryck av duken. Skylten skall ha samma maxbredd som den nedre elektroniska delen. Skylten skall vara så pass hög som möjligt med beaktande att den totala skyltytan (övre plus nedre del) inte överstiger Trafikverkets rekommendation på max ca 12 m². 4.3 Storlek på den elektroniska delen Totalhöjd på den nedre elektroniska delen skall vara max mm och totalbredden skall vara max mm. Skrivbar höjd skall vara mm (± 100 mm). Skrivbar bredd skall vara (± 100 mm). Exakta mått skall anges i anbudet. 4.4 Krav på textraderna Följande krav skall vara uppfyllda: teckenhöjden skall vara 400 mm (± 5 %) samt vara möjlig att variera i minst fem olika teckenhöjder från 200 mm. mellanrum mellan raderna skall vara ca 100 mm. skylten skall kunna visa både versal och gemen text, utan hoptryckta versala Å, Ä och Ö, och med ett underhäng på de gemena bokstäverna g, j, p, q och y på minst 2 pixlar. det skall finnas plats för tre textrader med ovan angivna teckenhöjd, baserat på ett versalt A med typsnittet Arial.

11 11(21) 4.5 Skyltskåpets uppbyggnad Bildytan i skyltarna skall vara uppbyggd av lätt utbytbara LED-moduler (kretskorten med dioderna), som skall vara monterad direkt i ett separat skyltskåp som skall vara en homogen enhet som skyddar erforderlig styrelektronik från såväl väder och vind som fysisk åtkomst för obehöriga. All nödvändig utrustning skall vara placerad inne i skyltskåpet. LED-moduler som monteras i större paneler som sedan sätts ihop till en komplett skylt accepteras inte. Skyltens bildyta skall omgärdas av en max 100 mm bred ram som skall vara en integrerad del av skylthuset. Ramen skall vara lackerad enligt NCS-skalan enligt senare besked. Hela skyltskåpet skall ses som en enhet som Leverantören har konstruktionsoch funktionsansvaret för. Invändig utformning skall göras så att service underlättas. Måttsatt ritning för skylt och skyltskåp skall bifogas anbudet. 4.6 Tekniska skall-krav för den nedre elektroniska delen Förutom de i förfrågningsunderlaget övrigt nämnda skall-krav skall även följande tekniska skall-krav vara uppfyllda och dokumenterade: pixelupplösning (c/c mellan pixlarna) skall vara mindre än 16 mm och pixeldensiteten (antal pixlar/m²) skall vara mer än pixlar. ljusstyrka, minimum mcd/diod och cd/m²; för att undvika korrupta meddelanden på skylten, skall den vara kopplad så att om en eller flera moduler går sönder, skall skylten automatiskt släckas ner. Dock gäller detta inte enstaka pixelfel; vid eventuellt avbrott i datakommunikationen till skylten skall den fortsätta att fungera autonomt och inlagda schema med spellistor skall fortsätta att gå; skyltens kretskort skall vara SMT-monterade (d. v. s. kretskortens komponenter skall vara monterade med automatik istället för manuellt); kretskorten skall vara skyddslackade med minst två lager av NOVEC Electronic Coating EGC 1700 eller likvärdigt; texten skall visas med med gula/amber monokroma dioder; Leverantören skall dokumentera att tillverkningen sker i enighet med RoHS;

12 12(21) skyltarna skall ha automatisk och manuell ljuskontroll och en kombination av dessa, i minst 256 steg. Ljusstyrkans nivåer skall kunna schemaläggas timme för timme via internet; skyltarna skall vara utrustade med solskydd på LED-modulerna som skall vara utformade så att de går horisontellt längs hela modulens bredd, och mellan varje horisontell rad av dioder. Solskyddet skall även fungera som sabotageskydd för skärmen och dioderna mot eventuella föremål som kastas mot skärmen. De skall vara möjliga att byta ut för varje modul. 4.7 Skyltens datorkraft och grafiska kapacitet Skylten skall ha ett internminne som kan lagra minst budskap. Skylten skall vara fullgrafisk. Man skall således kunna disponera hela displayytan dynamiskt, d.v.s. inte vara begränsad av rader. Man skall kunna använda sig av minst åtta olika typer av fonter. 4.8 Diodkvalitet Den aktiva bildytan skall vara av LED-teknik. Skyltarna skall vara utrustade med erkänt högkvalitativa dioder och med optimerad strömförbrukningsteknik för att optimera diodernas livslängd och minimera elförbrukningen. Diodernas livslängd (till 50 % ljusstyrka) skall vara minst timmar. Namnet på diodoch LED-modulernas tillverkare och tillverkningsland skall anges i anbudet. Dioderna skall skyddas mot UV-ljus och fukt av en antireflexbehandlad skyddsplast framför varje pixel. 4.9 Temperatur, väderbeständighet m.m. Skyltens framsida skall vara lägst IP65 klassad och lägst IP54 på baksidan. Skylten skall klara ett temperaturspann på ca -20 C till +50 C. Åskskydd skall installeras vid varje skylt. Skyltar, ramar och mast/fundament skall dimensioneras så att skyltar monterade på mast skall klara vindstyrka på minst 40 meter per sekund. Skyltskåpet skall vara utrustat med termostatstyrda värmare så att temperaturen inne i skyltskåpet aldrig överstiger +50 C eller understiger +5 C. Skyltskåpet skall dessutom vara ventilerat med fläktar Systemövervakning Skylten skall vara utrustad med ett diagnostiskt PLC-styrt (eller likvärdigt) övervakningssystem som automatiskt informerar om fel via SMS och e-post. Systemet skall via internet kunna ge information om minst följande: temperatur inne i, och utanför skylthuset; larmvärde samt stoppvärde vid för hög temperatur inne i skylthuset;

13 13(21) aktuell ljusstyrka; alla händelser om bl.a. temperaturer och ljusstyrka skall loggas, minst timme för timme i minst 6 månader; strömavbrott, fel på power suppliers, fel på kontroll/styrkort och/eller LED-moduler; fel skall kunna detekteras ner till diodnivå; alla inställningar och gränsvärden skall kunna ställas in via internet. Om gränsvärden överstigs skall larm skickas via SMS och e-post; skylten skall via systemet automatiskt stängas av vid för hög temperatur; vid fel i elförsörjningen skall larm skickas via SMS och e-post Support, drift, underhåll, och service Support, drift, underhåll och service av skyltarna med elektronisk text är av betydelse för valet av skylt. Av anbudet skall det därför framgå med tydliga instruktioner hur textbyte genomförs samt hur underhåll och reparation utförs och vilka eventuella kostnader detta medför. Service och underhåll exkl. energikostnad ska finnas erbjudet i anbudet och skall ingå i avtalet. Priset skall anges i anbudsformuläret, bilaga 2. Service- och underhållskostnader skall redovisas som en årlig kostnad under garantitiden. Vad som ingår i detta under och efter garantitiden skall redovisas. Service skall ske med sådan frekvens att funktion och kvalitet enligt kravspecifikationen upprätthålls. Minst ett servicetillfälle per år skall ske. Telefonsupport skall ingå under 6 månader. Beräknad elförbrukning skall anges som kwh/år per skylt vid 24 driftstimmar/dygn. Anges i anbudsformuläret, bilaga 2. Maxvärde samt förväntat normalvärde anges för dimensionering av el. Om underleverantör för radiokommunikation eller service kommer att anlitas skall det anges i anbudet. Eventuell särskild kostnad för support av digital styrning vad avser programvara och uppkoppling skall anges i anbudet.

14 14(21) 4.12 Reservdelar, felhantering, tillgänglighet och dylikt Leverans av reservdelar för att bevara ursprunglig funktion skall vara säkrade under minst fem år. Tillverkarnas reservdelspolicy för i systemet ingående vitala delar skall redovisas I anbudet skall inställelsetid vid fel, och för påbörjande av reparation och service anges. Åtgärdstid vid fullständigt funktionsfel skall vara högst tre arbetsdagar. Åtgärdstid vid icke funktionshindrande fel skall ske inom fem arbetsdagar. Reducering av serviceavgift med tjugo procent avdrag på månatlig serviceavgift om åtgärdstider inte hålls. Om felet kvarstår reduceras månatliga serviceavgiften med 5 procent per påbörjad arbetsdag dock maximalt motsvarande den totala månatliga serviceavgiften Utbildning I samband med leverans skall Leverantören tillhandahålla lämplig utbildning för handhavande och programmering av skyltarna Elanslutning och max effektbehov Leverantören skall svara för ledningsdragning och anslutning av skyltarna från ett av Beställaren monterat elskåp placerat på fackversstolpen. Max effektbehov för skylten totalt ska anges i anbudet på anbudsbilagan, så att storlek på säkring dimensioneras rätt. Anslutningen anges i ampere och skall inte vara högre än 16 ampere. Leverantören skall ansvara för att utformningen uppfyller gällande säkerhetsstandard, samt att skylten är CE-märkt Fundament/stolpar/stativ/ramverk Leverantören skall dimensionera fackverksstativet och fundament för skyltarna åt Beställaren. Leverantören ska montera skyltarna på ett ramverk och fastsätta på fackverksstativet. Om service och underhåll sker från skyltens baksida skall den utrustas med en arbetsplattform på baksidan som ska monteras av Leverantören. Arbetsplattformen skall uppfylla Arbetarskyddsstyrelsens krav på arbetsplattformar Bruksanvisningar Komplett bruksanvisning på svenska eller engelska skall ingå i leveransen. För datorbaserad applikationsprogramvara som ingår i leveransen skall bruksanvisning på svenska eller engelska ingå.

15 15(21) 4.17 Dokumentation Komplett och ändamålsenlig teknisk dokumentation i pappersform och/eller i elektronisk form (CD-skiva) skall ingå för den levererade utrustningen. Dokumentationen skall medfölja den levererade utrustningen alt. överlämnas efter slutförd serviceutbildning. Leverans anses fullgjord först när all överenskommen dokumentation är levererad Uppdatering av information i dokumentation Information om eventuell utveckling/uppdatering av dokumentation och/eller produkt skall sändas till Beställaren. Även servicemeddelanden och liknande information, t.ex. från tillverkaren till Leverantörens serviceorganisation, skall delges Beställaren. Leverantören skall garantera att utrustningen efter uppdatering fyller samma villkor som för en ny utrustning beträffande funktion och säkerhet. Samtliga manualer skall uppdateras och aktuell programversion anges på bruksanvisningen. Berörd personal skall informeras och utbildas om hur utrustningen påverkats av förändringen Tekniska krav på styrsystemet Styrsystemet (OS) för skyltens kontroll-pc skall vara Unix/Linuxbaserat. Programmering och skyltinställningar skall vara helt webbaserat. Via det webbaserade programmet skall man kunna programmera varje skylt, enskilt eller grupper av skyltar, såväl som alla skyltar samtidigt. Ett s.k. previewfönster skall finnas där man kan se visade budskap i realtid. Beställarens klient-pc skall kunna köras med operativsystemet Windows XP eller senare. Systemet skall fungera i såväl server som klient med aktiverat antivirusskydd. Med den medföljande programvaran skall man både kunna producera texter och kunna lägga in animeringar, bilder och filmer, både som enskilda meddelanden eller som en kombination av dessa.

16 16(21) 4.20 Kommunikation till skylten Beställaren avser använda mobil kommunikation. Kommunikationsprotokollet TCP/IP skall användas. Leverantören skall lämna förslag på mobil kommunikationslösning. All kommunikation med skylten skall ske via Internet och via en 3G Router ansluten till en riktad s.k. yagi-antenn med ett gainvärde på minst 8 dbi. Åtkomsten till systemen skall vara skyddad mot obehöriga. Leverantören skall redovisa hur detta sker Kriterier och vägningstal för utvärdering av anbud Leverantör som uppfyller samtliga ställda krav, bl.a. enligt den tekniska kravspecifikationen, och som kommit in med samtliga efterfrågade uppgifter går vidare till utvärdering. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas med hjälp av nedanstående kriterier och vägningstal: Pris, vikt 50 %: Totalpris per skylt, uppsatt, satt i drift och testad samt uppskattad driftskostnad elförbrukning/skylt under 5 år samt servicekostnad/skylt under garantitiden. Eventuella programvarulicenser skall ingå. Driftkostnad är elförbrukning under 5 år baserad på angiven uppskattad elförbrukning (belysning av ljuslåda 10 tim/dygn x 365 dagar x 5 år + digital skylt 24 tim/dygn x 365 dagar x 5 år x schablonpris 1,00kr/kWh). Teknik, användarvänlighet, design, vikt 30 %: Här bedöms framförallt den nedre elektroniska skyltens tekniska prestanda och specifikationer såsom jämnhet i färg, ljusstyrka m.m. enligt de krav som ställs i den tekniska kravspecifikationen. Likaså görs en bedömning av hur den övre fasta delen är uppbyggd med tanke på hur enkelt det är att byta budskap samt av Leverantörens eventuella tekniska mervärden och andra mervärden som anges i anbudet. Även texternas läsbarhet samt den design som Leverantören erbjuder, baserad på beskrivningar och ritningar/bilder som lämnats i anbudet, kommer att bedömas. Service m.m, vikt 20 % Här görs en samlad värdering av leverantörens serviceåtaganden och tid för inställelse vid service, rutiner, felanmälan mm. Poängbedömning Varje position bedöms mot en skala 1-10 där 10 är bäst. För bedömning av pris/skylt räknas poängen ut enligt formeln: lägsta pris får 10 poäng och därefter får de andra Leverantörerna poäng i förhållande till lägsta pris enligt formeln 10 poäng (lägsta pris/aktuellt pris) Övriga kriterier poängsätts i skala 1-10, där 5 är normalt/förväntat, 10 = extremt bra, 1 = inte acceptabelt.

17 17(21) 5. KOMMERSIELLA VILLKOR 5.1 Kommersiella villkor för Beställaren Betalningsvillkor Fakturor förfaller 30 dagar netto från fakturans ankomstdatum samt fullgjord och godkänd leverans. Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen med av riksbanken fastställd referensränta + 8 procentenheter. Faktura innehåll Förutom angivelse av vad fakturan avser skall Leverantören/Säljaren ange följande; uppgifter om företaget med angivande av post/bankgiro nummer, organisationsnummer, innehav av F-skattebevis (vid köp av tjänster) samt adress och telefonnummer. Faktureringsavgifter Faktureringsavgifter, påminnelseavgifter eller liknande avgifter får inte debiteras. Fakturans utställelse Faktura skall ställas till: Landskrona stad LKRUNDBLAD Box LANDSKRONA 5.2 Handlingarnas inbördes rangordning Om det i kontraktshandlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, inbördes i följande tolkningsordning: 1. Ändringar och tillägg 2. Avtalet Digitala skyltar inklusive bilagor 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. Kompletteringar 4. Leverantörens anbud 5.3 Leverantörens ansvar Leverantören förbinder sig och ansvarar för att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna vad beträffar skatter och avgifter, att åberopa sin F-skattsedel under hela avtalsperioden att förändringar beträffande egen F-skattestatus ofördröjligen meddelas Beställaren, att avkräva samma utfästelse av den som Leverantören i förekommande fall anlitar.

18 18(21) 5.4 Ändringar och tillägg till avtal Ändringar och tillägg till avtalet kan endast ske genom en skriftlig handling undertecknad av båda parter. 5.5 Överlåtelse av avtal Part har inte rätt att utan motpartens skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. 5.6 Underleverantör Det är möjligt att använda sig av underleverantör. Dessa omfattas av samma krav och villkor som säljaren. Leverantören är ansvarig mot Beställaren för underleverantör enligt upphandlingens villkor. 5.7 Hävning Fullgör inte part sina skyldigheter enligt avtalet och om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för motparten har motparten rätt att häva avtalet om inte den felande parten vidtar rättelse inom skälig tid efter det att han anmanats härtill. Vad nu sagts gäller inte Beställarens hävningsrätt vid fel, brist eller dröjsmål. Beställaren har rätt att häva avtalet om Leverantören är i konkurs eller likvidation, är under ackordsförhandling eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud eller är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångs-förvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. Beställaren har även rätt att häva avtalet om Leverantören är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom eller har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta eller att Leverantören inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker. Om hävning sker enligt denna bestämmelse har Beställaren rätt till ersättning för eventuellt skadestånd som utgivits till tredje man samt för de kostnader som föranleds av ett nytt upphandlingsförfarande. 5.8 Skadestånd Fullgör part inte sina skyldigheter enligt detta avtal har motparten rätt till ersättning för skada (skadestånd). Skadeståndet omfattar inte ersättning för indirekt skada såvida inte grov vårdslöshet ligger den felande parten till last. 5.9 Force majeure Part befrias från sina åtaganden enligt detta avtal om fullgörandet förhindras på grund av omständighet utanför hans kontroll som denne skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets tecknande och vars följder denne inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Såsom sådan omständlighet skall anses krig, krigsliknande tillstånd, avtalsenlig arbetskonflikt, eldsvåda, beslut av regering eller annan myndighet än Leverantören.

19 19(21) Den part som avser åberopa ovan omständighet skall omedelbart och skriftligen underrätta motparten. Så snart den åberopade omständligheten upphört skall parten underrätta motparten samt omedelbart återuppta åtagandet i avtalad omfattning. Oavsett vad som ovan anges som skäl för befrielse från avtalade förpliktelser äger motparten rätt att häva avtalet om detta medfört försening av avtalad prestation med mera än tre månader Tvist Eventuella tvister skall i första hand avgöras i förhandling mellan parterna, därefter avgöras i svensk domstol med tillämpning av svensk rätt. 6. LEVERANSVILLKOR OCH INSTALLATION 6.1 Leveranstidpunkt Leverans och slutmontering skall vara utförd senast fyra (4) månader efter beställning. Leverantören samordnar tidplan tillsammans med Beställaren, så att tid också avsätts för uppförande av fundament och fackverksmast. 6.2 Vite för Leverantören Om Leverantören inte tillhandahåller leverans i enlighet med gällande avtalsvillkor utgår vite med en (1) procent på anbudspriset per påbörjad vecka. Upprepade brister i detta åtagande är ett väsentligt avtalsbrott och utgör därmed en hävningsgrund. 6.3 Vite för Beställaren Om Beställaren inte tillhandahåller leverans och färdigställande i enlighet med 6.6 nedan, utgår vite med en (1) procent på anbudspriset per påbörjad vecka. 6.4 Gällande avtal För leveransen och tillhörande montage gäller MONTAGE 85 i tillämpliga delar. Om motstridigheter förkommer mellan detta förfrågningsunderlag och MONTAGE 85 gäller detta förfrågningsunderlag före. 6.5 Leverantörens åtagande Leverantören svarar för samtliga arbeten som det innebär att leverera och installera beställda skyltar till en fullt färdig anläggning enligt uppställda krav enligt förfrågningsunderlaget. 6.6 Beställarens åtagande Beställaren svarar för att elskåp med elmätare finns på plats i anslutning till skyltarna samt att nödvändig elförsörjning finns framdragen och är anslutet till elskåpen. Beställaren beställer och bekostar eventuellt behov av TMA-skydd, TA-planer, vägavstängningar och dylikt.

20 20(21) Beställaren ordnar med fundament och skyltbärare enligt Leverantörens krav. Krav på fundament och skyltbärare skall lämnas av Leverantören till Beställaren senast fjorton dagar efter att ett avtal skrivits under av båda parter. Fundament, skyltbärare och elskåp samt framdragen el till elskåpet skall vara klara senast en (1) vecka innan skyltarna levereras till installationsplatserna. 6.7 Samordning Leverantören skall svara för samordning av egna, Beställarens och eventuella underleverantörers arbeten. 6.8 Myndighetstillstånd Beställaren ansöker och bekostar de tillstånd, bygglov m.m. som krävs för anläggningen. 6.9 Trafikverkets föreskrifter Installationen skall göras i enlighet med Trafikverkets föreskrifter CE-märkning m.m. av varor/anläggning Leverantören ser till att varor/anläggning har erforderlig CE-märkning 6.11 Kontroll innan installation Överenskommelse om tidpunkt för leverans-, funktions-, prestanda- och säkerhetskontroll görs mellan Leverantören och Beställaren samt berörd verksamhet minst två veckor före kontrolltillfället. När skyltarna är färdiga, skall Beställaren, eller någon av Beställaren utsedd kontrollant, ges möjlighet att hos Leverantören kontrollera att alla kontrollerbara skall-krav, enligt den tekniska kravspecifikationen är uppfyllda och därefter godkänna FAT:en innan skyltarna får installeras. Är inte alla kontrollerbara skall-krav uppfyllda i enlighet med avtalet, kommer skrivet avtal/beställning att hävas, och skadestånd kan komma att utkrävas av Beställaren Provning/funktionskontroll Leverantören skall utföra samordnad funktionsprovning av anläggningens totala funktion när anläggningen är driftsfärdig. Den samordnade funktionsprovningen skall påkallas och ledas av Leverantören. Protokoll upprättas. Beställaren skall underrättas och beredas tillfälle att närvara vid funktionsprovningen. Funktionsprovning skall ske med permanenta kompletta anläggningar och utföras på sådant sätt att samverkande funktioner provas samtidigt Garantitid Garantitiden är två år från godkänd provning utförts Skydd av trafikanter, arbete och egendom m.m. Trafikanters, Beställarens och markägares egendom skall skyddas och Leverantör vidtar nödvändiga skyddsåtgärder, skyddstäckning etc.

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831 Upphandling av Webbbaserat system för Ledningsanvisning i Sverige Diarienr 08-1831 Innehåll 1 OM PTS... 5 2 UPPHANDLINGENS SYFTE... 5 3 UTESLUTNINGSGRUNDER FRÅN DELTAGANDE I UPPHANDLINGEN... 6 4 ANBUDSGIVARENS

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-03-24 1 (16) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 DEN

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ekonomisystem 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2 (18) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 1.1 Upphandlande enhet / myndighet... 4 1.2 Upphandlingsobjekt... 5

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer