Upphandling av digitala informationsskyltar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av digitala informationsskyltar 2012"

Transkript

1 Stadsledningskontoret Näringsliv & Destination 1(21) Datum Handläggare Lars O Petersson Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Upphandlande enhet: Stadsledningskontoret Näringsliv & Destination Förfrågan är indelad i sex avsnitt; 1. Allmän information 2. Upphandlingsföreskrifter 3. Kvalificeringskrav 4. Kravspecifikation 5. Kommersiella villkor 6. Leveransvillkor och installation Bilagor; 1. Översikt skyltpositioner 2. Anbudsformulär Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Bankgiro Postgiro Org.nr

2 2(21) 1. ALLMÄN INFORMATION 1.1 Upphandlande enhet Landskrona stad, med ca kommuninvånare präglas av placeringen mitt i Skandinaviens intensivaste storstadsområde i kombination med den lilla stadens lugn och charm. Landskrona stads verksamhet är uppdelad i 9 förvaltningar och har ca anställda. Näringslivet domineras av små och medelstora företag. 1.2 Beställande enhet Landskrona stad Stadsledningskontoret, Näringsliv & Destination Stadshuset, Drottninggatan Landskrona Handläggare: Lars O Petersson E-post: 1.3 Syfte, bakgrund och omfattning Landskrona stad har beslutat att köpa in fyra digitala informationsskyltar som ska placeras längs E6 norr och söder om tätorten samt längs infartsvägarna till staden (se bifogad översiktskarta, bilaga 1). Syftet med informationsskyltarna är att informera lokalbefolkningen och förbipasserande om evenemang och händelser som har stort allmänt intresse samt att marknadsföra Landskrona stad. I leveransen ingår allt arbete med konstruktionsritningar, leverans, montering av digital skylt och fast skylt, ramverk, arbetsplattform (om service och underhåll sker från baksidan av skylten), programvara för digitala skyltar samt idriftsättning av anläggningarna och utbildning av berörd personal. I leveransen ingår också dimensionering av fackverksmast/ fundament så att skylt och mast tillsammans tål vindar enligt kravspecifikation. Skyltarna skall monteras på färdigställda master/fundament på platser enligt bifogad karta på höjder/vinklar enligt instruktioner och föreskrifter från Trafikverket och Beställaren. Uppförandet av mast/fundament ombesörjs således av Landskrona stad/annan entreprenör, efter dimensionerade mått från Leverantören. Starttidpunkt för montagearbeten enligt senare överenskommelse. 1.4 Definitioner Upphandlande enhet = Landskrona stad, Beställare Beställande enhet = Stadsledningskontoret, Näringsliv & Destination Anbudsgivare = Leverantör

3 3(21) 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 2.1 Upphandlingens form Upphandling kommer att ske genom förenklad upphandling enligt Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, nedan kallad LOU. Alla leverantörer äger rätt att lämna anbud. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandlingar med Leverantören. 2.2 Avbrytande av upphandling Beställaren äger rätt att förkasta samtliga anbud och upphäva anbudsinfordran om anbuden klart överstiger beräknade kostnader eller om politiska beslut omöjliggör det, eller om nödvändiga tillstånd (bl.a. Trafikverket) inte erhålls. 2.3 Anbudets form och innehåll För att säkerställa en korrekt utvärdering av inkomna anbud skall anbuden anpassas efter förfrågningsunderlaget. I förfrågningsunderlaget, som skall skrivas ut, fyllas i och skickas in i sin helhet, anges vad som skall medfölja anbudet. Anbud upprättas skriftligen, på svenska språket och undertecknas av behörig firmatecknare eller av denne befullmäktigad person (fullmakt skall i det senare fallet bifogas anbudet). Bilagor i form av officiella handlingar, testprotokoll, broschyrer, beskrivningar, referenser och liknande bör vara på svenska men får lämnas på engelska. Anbud lämnas/sänds, i tillslutet kuvert eller omslag märkt med Digitala informationsskyltar, till: Lars O Petersson Landskrona stad Stadsledningskontoret/Näringsliv & Destination Landskrona Anbud per telefax och e-post accepteras inte på grund av att anbudssekretess inte kan säkerställas. Kuvert eller omslag som anbud inlämnas i bör vara omärkt med hänsyn till anbudssekretessen. Utöver skriftligt anbud i original skall anbudet, med samtliga bilagor, även lämnas i elektronisk form i form av cd-skiva eller USB-minne. Om en Leverantör avstår från att svara på, eller att redovisa ett krav, kommer detta att tolkas som att kravet inte kan uppfyllas, eller att kravet inte accepteras. Anbud skall innehålla följande uppgifter: A. Pris Pris skall anges per komplett skylt och skall inkludera arbets/serviceplattform (om service och underhåll sker från baksidan av skylten) enligt

4 4(21) kravspecifikation, montering, idriftsättning samt utbildning och eventuell licenskostnad. Pris skall innefatta samtliga rese- och traktamentskostnader. Servicekostnad per år för respektive skylt under garantitiden samt tre år efter garantitiden (inkl. alla reskostnader etc.), skall anges separat. Uppskattad elförbrukning i kwh/år/skylt skall anges. Priser skall anges i svenska kronor i bifogat anbudsformulär. B. Teknik Anbudet skall innehålla: Beskrivningar av teknik för byte av duk på den övre fasta delen samt text/bildbyte på den nedre digitala delen. Tekniska beskrivningar för den nedre digitala delen i enlighet med kravspecifikationens uppställning. Beskrivning samt dimensionering av mast och fundament så att skylt inkl. ramverk ska tåla vindar enligt kravspecifikation. Bekräftas enl. bilaga/sida i anbudet. C. Organisation Till anbud skall bifogas: Beskrivning av företaget samt vilka underentreprenörer man huvudsakligen arbetar med för denna typ av uppdrag. Uppgifter om ombud och ansvarig projektchef och vem som besvarar förfrågningar angående anbudet. Bekräftas enl. bilaga/sida i anbudet. Om annan än Leverantören är tillverkare av skyltarna skall tillverkarens företagsnamn, land, webbadress, kontaktperson och e-postadress anges i anbudet. Bekräftas enl. bilaga/sida i anbudet. D. Leverantörens service och underhåll samt kvalitetsarbete. Till anbud skall bifogas dokument som redogör för Leverantörens rutiner för service och underhåll, inställelsetider samt beskrivning av system för kvalitetsarbete. Bekräftas enl. bilaga/sida i anbudet. E. Övrigt, dokument som skall bifogas Följande uppgifter skall även bifogas anbudet: En presentation av de informationsskyltar som Leverantören erbjuder. Presentationen skall innehålla en detaljerad beskrivning samt skiss eller ritning av skyltens utformning.

5 5(21) Bekräftas enl. bilaga/sida i anbudet. Leverantören skall i anbudet intyga att offererad skyltmodell är EMC-testad. I samband med FAT skall ett EMC-certifikat överlämnas till Beställaren och tillhörande komplett testrapport skall visas upp. Certifikatet skall vara utfärdat av ett ackrediterat testinstitut. Om certifikatet kommer från ett testinstitut utanför EU, skall det vara baserat på motsvarande tester som om testerna gjorts av ett testinstitut inom EU. Bekräftas enl. bilaga/sida i anbudet. Ifyllt och undertecknat anbudsformulär, se bilaga Upplysningar och frågor/svar under anbudstiden Frågor angående förfrågningsunderlaget tas endast emot per e-post av Annika Rundblad på Frågor skall ha inkommit senast och kommer att besvaras löpande, dock senast Alla frågor och svar redovisas och besvaras på Landskrona stads hemsida under fliken pågående upphandlingar. De redovisade frågorna och svaren utgör en integrerad del av detta förfrågningsunderlag och det åligger potentiella Leverantörer att bevaka dessa. 2.5 Eventuella kompletteringar och/eller förtydliganden av förfrågningsunderlaget Eventuella kompletteringar och/eller förtydliganden av förfrågningsunderlaget kommer enbart att redovisas på Landskrona stads hemsida under fliken pågående upphandlingar. Det åligger potentiella Leverantörer att under anbudstiden bevaka informationen på hemsidan. 2.6 Helt eller delat anbud Anbud kan endast lämnas på hela upphandlingen. 2.7 En eller flera leverantörer Köparen har för avsikt att teckna avtal med en leverantör. 2.8 Alternativa utföranden Alternativa anbud kommer inte att accepteras. 2.9 Sista anbudsdag Anbudet skall vara Beställaren tillhanda senast Anbudets giltighet Anbud skall vara bindande till och med

6 6(21) 2.11 Anbudshandläggning Försändelser med anbud öppnas och förtecknas snarast möjligt efter anbudstidens utgång. Vid öppnandet deltar minst två tjänstemän från den upphandlande enheten. För sent inkomna anbud kommer inte att prövas. Endast skriftlig kompletterad uppgift lämnad efter begäran av/medgivande av den upphandlande enheten under giltighetstiden kan beaktas i upphandlingsförfarandet. Efter anbudsöppningen sker granskning och prövning av anbuden. Den första etappen består av en granskning av att anbudet inkommit inom föreskriven tid, att det inte finns anledning att utesluta Leverantören från vidare handläggning med hänsyn till de uteslutningsgrunder som finns, att Leverantören uppfyller de kvalificeringskrav som finns angivna och att anbudet uppfyller de formella minimikrav som finns upptagna i förfrågningsunderlaget. Den andra etappen innebär en prövning av anbudet mot bakgrund av de utvärderingskriterier som angivits. Ofullständigt anbud eller ett anbud som innehåller oriktiga uppgifter kommer att förkastas Anbudsprövning och utvärdering Efter anbudsöppning sker granskning och prövning av de anbud som inkommit i rätt tid. Leverantör som uppfyller samtliga ställda krav, bl.a. enligt den tekniska kravspecifikationen, och som kommit in med samtliga efterfrågade uppgifter går vidare till utvärdering. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas med hjälp av nedanstående kriterier och vägningstal: Pris, vikt 50 % Teknik, användarvänlighet, design, vikt 30 % Service m.m., vikt 20 % Kriterier och poängbedömning beskrivs under punkt Underrättelse om tilldelningsbesked och avtalstecknande Tilldelningsbesked kommer att skickas ut per e-post så fort utvärderingen är klar. Var god meddela till vilken mail-adress tilldelningsbeskedet skall skickas. E-postadress: 2.14 Ikraftträdande Tilldelningsbesked är inte lika med kontrakt/beställning vilket först kan tecknas 10 dagar efter att tilldelningsbesked utsänts och förutsatt att överprövning ej sker. Kontrakt/beställning blir giltig först när det är undertecknat av behöriga för båda parter Avtalstid Beräknad avtalstid är från undertecknande av avtal fram till garantitidens slut (två år efter uppförande och idriftsättning).

7 7(21) 2.16 Offentlighet/sekretess När upphandlingen är avslutad upphör den absoluta anbudssekretessen. Den Leverantör som önskar att sekretess skall råda även efter det att anbudssekretessen upphört, skall skriftligen komma in med en begäran om sekretess, innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses, samt vilken skada som skulle åsamkas Leverantören om uppgifterna röjs. Observera att skälen måste ha stöd av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för att Beställaren i sin sekretessprövning skall kunna beakta begäran. Beställaren kan inte garantera att begärd information sekretessbeläggs eftersom en självständig sekretessprövning företas vid varje tillfälle en handling begärs ut. Sekretess begärs: JA: NEJ: Om JA, ange i vilken till anbudet bifogad bilaga som skälen för sekretessbegäran återfinns: 3. KRAV PÅ LEVERANTÖREN 3.1 Besvarat och underskrivet förfrågningsunderlag Leverantören skall fylla i svar på samtliga begärda uppgifter i detta förfrågningsunderlag samt komma in med övriga efterfrågade handlingar i samband med anbud. 3.2 Juridisk och ekonomisk ställning Uteslutningsgrunder Leverantören kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om någon av de situationer som anges i 10 kap 1 och 2 LOU föreligger. Kravet gäller även underleverantör om sådan anlitas. Genom att underteckna anbudet på förfrågningsunderlagets sista sida intygar Leverantören att omständigheterna enligt 10 kap 1 och/eller 2 LOU inte föreligger Registrering Leverantören skall vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret (eller motsvarande register som förs i det land där leverantörens verksamhet är etablerad). För kontroll av att Leverantör är registrerad på sätt som angivits ovan, kommer Beställaren att begära in registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet. Intyget skall vara högst fem månader gammalt räknat från sista dag att lämna anbud i denna upphandling. Beställaren förbehåller sig rätten att kontrollera att inlämnade uppgifter är korrekta.

8 8(21) Skatte- och avgiftsskyldigheter Leverantören skall uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina skatte- och avgiftsskyldigheter. Beställaren kommer att kontrollera att anbudsgivarna är registrerade i aktiebolags-, eller handelsregistret, registrerade för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter och fri från skulder för svenska skatter och sociala avgifter. Motsvarande kontroll görs av utländska leverantörer Ekonomisk stabilitet Leverantören skall ha en god och stabil ekonomi. Syftet med den ekonomiska granskningen är att se till att de inkomna anbudsgivarna bedöms kunna fullfölja det tänkta uppdraget under avtalstiden. Leverantörens årsomsättning skall vara minst 5 gånger större än offererat anbudspris. Detta baseras på att det upphandlade uppdraget totalt inte ska överstiga 20 % av Leverantörens totala omsättning och att uppdraget inte ensidigt skall utgöra ett alltför dominerande inslag i Leverantörens verksamhet. Som bevis för att kravet på en god och stabil ekonomi är uppfyllt, skall Leverantören kunna styrka hur de uppfyller detta krav i form av årsredovisning, riskintyg från UC eller liknande (minst riskklass 3) eller på annat sätt kunna bevisa företagets ekonomiska ställning. Beställaren kommer att begära ett utdrag från UC, eller liknande, på vinnande Leverantör Ansvarsförsäkring Vinnande Leverantör skall vid tidpunkt för avtalstecknandet kunna uppvisa en fullgod och relevant ansvarsförsäkring för uppdraget. Försäkringen skall täcka skada eller förlust för såväl Beställarens egendom som tredje mans egendom, vilket uppstått genom Leverantörens oaktsamhet, försummelse eller underlåtenhet. Beställaren kommer att begära in dokumentation om gällande försäkringar i samband med avtalstecknandet. 3.3 Teknisk kapacitet och förmåga Leverantören bifogar en övergripande organisationsbeskrivning till anbudet avseende både nationell och lokal organisation. Leverantören redogör för de tekniska resurser som de har tillgängliga och som kommer att användas för uppdragets genomförande. Leverantören redogör för hur företaget arbetar med kvalitetssäkring för den delen av företagets verksamhet som uppdraget omfattar. Bekräftas enl. bilaga/sida i anbudet. 3.4 Referenser Leverantören skall lämna kontaktuppgifter (namn, e-post och telefonnummer) till vardera två referenser som kan intyga att Leverantören har gjort en installation av digitala skyltar inom EU-området under de senaste tre åren,

9 9(21) varav minst en skall vara från nordiskt klimatområde eller plats med motsvarande klimat. Referensobjekten skall vara av samma typ av skylt som efterfrågas, och i enlighet med den tekniska specifikation (förutom storlek) som offereras i anbudet. Uppgifter om skyltarnas placering samt datum för installation ska finnas med. Referenspersonerna skall vara vidtalade i förväg innan Beställaren kontaktar dem. Följande frågor kommer att ställas: Fråga 1: Hur upplevs kvalitet och hållbarhet på skyltarna som helhet inklusive konstruktion? Fråga 2: Hur enkelt är det att lägga in texter samt att administrera skyltarna? Fråga 3: Hur är Leverantörens vilja och förmåga att rätta till driftstörningar och ev. programfel? Fråga 4: Har leverans och installation har gjorts inom utlovad tid? Fråga 5: Har leverans och installation utförts till avtalat pris? För att anbud skall tas till fortsatt prövning så får man inte av någon referens erhållit poäng/betyg 1 på någon av frågorna. Respektive fråga ges poäng/betyg 1-3 där: 1 är dåligt 2 är bra 3 är mycket bra Bekräftas enl. bilaga/sida i anbudet. 4. KRAVSPECIFIKATION Eftersom denna typ av informationsskyltar har upphandlats av många svenska kommuner under de senaste åren, har vi i vår tekniska kravspecifikation till stora delar, både när det gäller krav och formulering, hämtat dessa från andra kommuners upphandlingar av digitala informationsskyltar. Vår kravspecifikation är emellertid anpassad till våra specifika krav och önskemål, som bl.a. är baserade på att våra skyltar ska ha minst samma, eller bättre, tekniska värde jämfört med våra grannkommuners skyltar. 4.1 Allmänt och placering Skyltarna ska placeras på, av Trafikverket och Beställaren, godkända platser. Informationstavlans undre kant ska ligga minst 1,7 meter ovanför vägbanan.

10 10(21) Skyltarna ska vara belysta dygnets mörka timmar 365 dagar/år. Skyltarna skall placeras på sådan höjd att skyltarna blir väl synliga från vägen. Informationsskyltarna och belysning ska monteras eller ha sådan teknisk funktion att störande reflexer och bländning undviks för förbipasserande trafikanter åt båda hållen. Ljusstyrka och ljusreglering i den elektroniska displayen ska ge optimal läsbarhet dygnet runt. 4.2 Skall-krav och utformning av den övre fasta delen Skyltarna skall bestå av två delar. Den övre delen skall vara en bakgrundsbelyst ljuslåda som är bestyckad med energibesparande LEDslingor av hög kvalitet och som ger en jämn ljusbild över hela bildytan. Ljuslådan skall vara kopplad till ett skymningsrelä. På ljuslådan monteras en lätt utbytbar duk med ett meddelande, exempelvis Välkommen till Landskrona stad (meddelas senare). Dukens hållbarhet skall vara minst två år i vår klimatzon. Beställaren levererar färdig bild för tryck av duken. Skylten skall ha samma maxbredd som den nedre elektroniska delen. Skylten skall vara så pass hög som möjligt med beaktande att den totala skyltytan (övre plus nedre del) inte överstiger Trafikverkets rekommendation på max ca 12 m². 4.3 Storlek på den elektroniska delen Totalhöjd på den nedre elektroniska delen skall vara max mm och totalbredden skall vara max mm. Skrivbar höjd skall vara mm (± 100 mm). Skrivbar bredd skall vara (± 100 mm). Exakta mått skall anges i anbudet. 4.4 Krav på textraderna Följande krav skall vara uppfyllda: teckenhöjden skall vara 400 mm (± 5 %) samt vara möjlig att variera i minst fem olika teckenhöjder från 200 mm. mellanrum mellan raderna skall vara ca 100 mm. skylten skall kunna visa både versal och gemen text, utan hoptryckta versala Å, Ä och Ö, och med ett underhäng på de gemena bokstäverna g, j, p, q och y på minst 2 pixlar. det skall finnas plats för tre textrader med ovan angivna teckenhöjd, baserat på ett versalt A med typsnittet Arial.

11 11(21) 4.5 Skyltskåpets uppbyggnad Bildytan i skyltarna skall vara uppbyggd av lätt utbytbara LED-moduler (kretskorten med dioderna), som skall vara monterad direkt i ett separat skyltskåp som skall vara en homogen enhet som skyddar erforderlig styrelektronik från såväl väder och vind som fysisk åtkomst för obehöriga. All nödvändig utrustning skall vara placerad inne i skyltskåpet. LED-moduler som monteras i större paneler som sedan sätts ihop till en komplett skylt accepteras inte. Skyltens bildyta skall omgärdas av en max 100 mm bred ram som skall vara en integrerad del av skylthuset. Ramen skall vara lackerad enligt NCS-skalan enligt senare besked. Hela skyltskåpet skall ses som en enhet som Leverantören har konstruktionsoch funktionsansvaret för. Invändig utformning skall göras så att service underlättas. Måttsatt ritning för skylt och skyltskåp skall bifogas anbudet. 4.6 Tekniska skall-krav för den nedre elektroniska delen Förutom de i förfrågningsunderlaget övrigt nämnda skall-krav skall även följande tekniska skall-krav vara uppfyllda och dokumenterade: pixelupplösning (c/c mellan pixlarna) skall vara mindre än 16 mm och pixeldensiteten (antal pixlar/m²) skall vara mer än pixlar. ljusstyrka, minimum mcd/diod och cd/m²; för att undvika korrupta meddelanden på skylten, skall den vara kopplad så att om en eller flera moduler går sönder, skall skylten automatiskt släckas ner. Dock gäller detta inte enstaka pixelfel; vid eventuellt avbrott i datakommunikationen till skylten skall den fortsätta att fungera autonomt och inlagda schema med spellistor skall fortsätta att gå; skyltens kretskort skall vara SMT-monterade (d. v. s. kretskortens komponenter skall vara monterade med automatik istället för manuellt); kretskorten skall vara skyddslackade med minst två lager av NOVEC Electronic Coating EGC 1700 eller likvärdigt; texten skall visas med med gula/amber monokroma dioder; Leverantören skall dokumentera att tillverkningen sker i enighet med RoHS;

12 12(21) skyltarna skall ha automatisk och manuell ljuskontroll och en kombination av dessa, i minst 256 steg. Ljusstyrkans nivåer skall kunna schemaläggas timme för timme via internet; skyltarna skall vara utrustade med solskydd på LED-modulerna som skall vara utformade så att de går horisontellt längs hela modulens bredd, och mellan varje horisontell rad av dioder. Solskyddet skall även fungera som sabotageskydd för skärmen och dioderna mot eventuella föremål som kastas mot skärmen. De skall vara möjliga att byta ut för varje modul. 4.7 Skyltens datorkraft och grafiska kapacitet Skylten skall ha ett internminne som kan lagra minst budskap. Skylten skall vara fullgrafisk. Man skall således kunna disponera hela displayytan dynamiskt, d.v.s. inte vara begränsad av rader. Man skall kunna använda sig av minst åtta olika typer av fonter. 4.8 Diodkvalitet Den aktiva bildytan skall vara av LED-teknik. Skyltarna skall vara utrustade med erkänt högkvalitativa dioder och med optimerad strömförbrukningsteknik för att optimera diodernas livslängd och minimera elförbrukningen. Diodernas livslängd (till 50 % ljusstyrka) skall vara minst timmar. Namnet på diodoch LED-modulernas tillverkare och tillverkningsland skall anges i anbudet. Dioderna skall skyddas mot UV-ljus och fukt av en antireflexbehandlad skyddsplast framför varje pixel. 4.9 Temperatur, väderbeständighet m.m. Skyltens framsida skall vara lägst IP65 klassad och lägst IP54 på baksidan. Skylten skall klara ett temperaturspann på ca -20 C till +50 C. Åskskydd skall installeras vid varje skylt. Skyltar, ramar och mast/fundament skall dimensioneras så att skyltar monterade på mast skall klara vindstyrka på minst 40 meter per sekund. Skyltskåpet skall vara utrustat med termostatstyrda värmare så att temperaturen inne i skyltskåpet aldrig överstiger +50 C eller understiger +5 C. Skyltskåpet skall dessutom vara ventilerat med fläktar Systemövervakning Skylten skall vara utrustad med ett diagnostiskt PLC-styrt (eller likvärdigt) övervakningssystem som automatiskt informerar om fel via SMS och e-post. Systemet skall via internet kunna ge information om minst följande: temperatur inne i, och utanför skylthuset; larmvärde samt stoppvärde vid för hög temperatur inne i skylthuset;

13 13(21) aktuell ljusstyrka; alla händelser om bl.a. temperaturer och ljusstyrka skall loggas, minst timme för timme i minst 6 månader; strömavbrott, fel på power suppliers, fel på kontroll/styrkort och/eller LED-moduler; fel skall kunna detekteras ner till diodnivå; alla inställningar och gränsvärden skall kunna ställas in via internet. Om gränsvärden överstigs skall larm skickas via SMS och e-post; skylten skall via systemet automatiskt stängas av vid för hög temperatur; vid fel i elförsörjningen skall larm skickas via SMS och e-post Support, drift, underhåll, och service Support, drift, underhåll och service av skyltarna med elektronisk text är av betydelse för valet av skylt. Av anbudet skall det därför framgå med tydliga instruktioner hur textbyte genomförs samt hur underhåll och reparation utförs och vilka eventuella kostnader detta medför. Service och underhåll exkl. energikostnad ska finnas erbjudet i anbudet och skall ingå i avtalet. Priset skall anges i anbudsformuläret, bilaga 2. Service- och underhållskostnader skall redovisas som en årlig kostnad under garantitiden. Vad som ingår i detta under och efter garantitiden skall redovisas. Service skall ske med sådan frekvens att funktion och kvalitet enligt kravspecifikationen upprätthålls. Minst ett servicetillfälle per år skall ske. Telefonsupport skall ingå under 6 månader. Beräknad elförbrukning skall anges som kwh/år per skylt vid 24 driftstimmar/dygn. Anges i anbudsformuläret, bilaga 2. Maxvärde samt förväntat normalvärde anges för dimensionering av el. Om underleverantör för radiokommunikation eller service kommer att anlitas skall det anges i anbudet. Eventuell särskild kostnad för support av digital styrning vad avser programvara och uppkoppling skall anges i anbudet.

14 14(21) 4.12 Reservdelar, felhantering, tillgänglighet och dylikt Leverans av reservdelar för att bevara ursprunglig funktion skall vara säkrade under minst fem år. Tillverkarnas reservdelspolicy för i systemet ingående vitala delar skall redovisas I anbudet skall inställelsetid vid fel, och för påbörjande av reparation och service anges. Åtgärdstid vid fullständigt funktionsfel skall vara högst tre arbetsdagar. Åtgärdstid vid icke funktionshindrande fel skall ske inom fem arbetsdagar. Reducering av serviceavgift med tjugo procent avdrag på månatlig serviceavgift om åtgärdstider inte hålls. Om felet kvarstår reduceras månatliga serviceavgiften med 5 procent per påbörjad arbetsdag dock maximalt motsvarande den totala månatliga serviceavgiften Utbildning I samband med leverans skall Leverantören tillhandahålla lämplig utbildning för handhavande och programmering av skyltarna Elanslutning och max effektbehov Leverantören skall svara för ledningsdragning och anslutning av skyltarna från ett av Beställaren monterat elskåp placerat på fackversstolpen. Max effektbehov för skylten totalt ska anges i anbudet på anbudsbilagan, så att storlek på säkring dimensioneras rätt. Anslutningen anges i ampere och skall inte vara högre än 16 ampere. Leverantören skall ansvara för att utformningen uppfyller gällande säkerhetsstandard, samt att skylten är CE-märkt Fundament/stolpar/stativ/ramverk Leverantören skall dimensionera fackverksstativet och fundament för skyltarna åt Beställaren. Leverantören ska montera skyltarna på ett ramverk och fastsätta på fackverksstativet. Om service och underhåll sker från skyltens baksida skall den utrustas med en arbetsplattform på baksidan som ska monteras av Leverantören. Arbetsplattformen skall uppfylla Arbetarskyddsstyrelsens krav på arbetsplattformar Bruksanvisningar Komplett bruksanvisning på svenska eller engelska skall ingå i leveransen. För datorbaserad applikationsprogramvara som ingår i leveransen skall bruksanvisning på svenska eller engelska ingå.

15 15(21) 4.17 Dokumentation Komplett och ändamålsenlig teknisk dokumentation i pappersform och/eller i elektronisk form (CD-skiva) skall ingå för den levererade utrustningen. Dokumentationen skall medfölja den levererade utrustningen alt. överlämnas efter slutförd serviceutbildning. Leverans anses fullgjord först när all överenskommen dokumentation är levererad Uppdatering av information i dokumentation Information om eventuell utveckling/uppdatering av dokumentation och/eller produkt skall sändas till Beställaren. Även servicemeddelanden och liknande information, t.ex. från tillverkaren till Leverantörens serviceorganisation, skall delges Beställaren. Leverantören skall garantera att utrustningen efter uppdatering fyller samma villkor som för en ny utrustning beträffande funktion och säkerhet. Samtliga manualer skall uppdateras och aktuell programversion anges på bruksanvisningen. Berörd personal skall informeras och utbildas om hur utrustningen påverkats av förändringen Tekniska krav på styrsystemet Styrsystemet (OS) för skyltens kontroll-pc skall vara Unix/Linuxbaserat. Programmering och skyltinställningar skall vara helt webbaserat. Via det webbaserade programmet skall man kunna programmera varje skylt, enskilt eller grupper av skyltar, såväl som alla skyltar samtidigt. Ett s.k. previewfönster skall finnas där man kan se visade budskap i realtid. Beställarens klient-pc skall kunna köras med operativsystemet Windows XP eller senare. Systemet skall fungera i såväl server som klient med aktiverat antivirusskydd. Med den medföljande programvaran skall man både kunna producera texter och kunna lägga in animeringar, bilder och filmer, både som enskilda meddelanden eller som en kombination av dessa.

16 16(21) 4.20 Kommunikation till skylten Beställaren avser använda mobil kommunikation. Kommunikationsprotokollet TCP/IP skall användas. Leverantören skall lämna förslag på mobil kommunikationslösning. All kommunikation med skylten skall ske via Internet och via en 3G Router ansluten till en riktad s.k. yagi-antenn med ett gainvärde på minst 8 dbi. Åtkomsten till systemen skall vara skyddad mot obehöriga. Leverantören skall redovisa hur detta sker Kriterier och vägningstal för utvärdering av anbud Leverantör som uppfyller samtliga ställda krav, bl.a. enligt den tekniska kravspecifikationen, och som kommit in med samtliga efterfrågade uppgifter går vidare till utvärdering. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas med hjälp av nedanstående kriterier och vägningstal: Pris, vikt 50 %: Totalpris per skylt, uppsatt, satt i drift och testad samt uppskattad driftskostnad elförbrukning/skylt under 5 år samt servicekostnad/skylt under garantitiden. Eventuella programvarulicenser skall ingå. Driftkostnad är elförbrukning under 5 år baserad på angiven uppskattad elförbrukning (belysning av ljuslåda 10 tim/dygn x 365 dagar x 5 år + digital skylt 24 tim/dygn x 365 dagar x 5 år x schablonpris 1,00kr/kWh). Teknik, användarvänlighet, design, vikt 30 %: Här bedöms framförallt den nedre elektroniska skyltens tekniska prestanda och specifikationer såsom jämnhet i färg, ljusstyrka m.m. enligt de krav som ställs i den tekniska kravspecifikationen. Likaså görs en bedömning av hur den övre fasta delen är uppbyggd med tanke på hur enkelt det är att byta budskap samt av Leverantörens eventuella tekniska mervärden och andra mervärden som anges i anbudet. Även texternas läsbarhet samt den design som Leverantören erbjuder, baserad på beskrivningar och ritningar/bilder som lämnats i anbudet, kommer att bedömas. Service m.m, vikt 20 % Här görs en samlad värdering av leverantörens serviceåtaganden och tid för inställelse vid service, rutiner, felanmälan mm. Poängbedömning Varje position bedöms mot en skala 1-10 där 10 är bäst. För bedömning av pris/skylt räknas poängen ut enligt formeln: lägsta pris får 10 poäng och därefter får de andra Leverantörerna poäng i förhållande till lägsta pris enligt formeln 10 poäng (lägsta pris/aktuellt pris) Övriga kriterier poängsätts i skala 1-10, där 5 är normalt/förväntat, 10 = extremt bra, 1 = inte acceptabelt.

17 17(21) 5. KOMMERSIELLA VILLKOR 5.1 Kommersiella villkor för Beställaren Betalningsvillkor Fakturor förfaller 30 dagar netto från fakturans ankomstdatum samt fullgjord och godkänd leverans. Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen med av riksbanken fastställd referensränta + 8 procentenheter. Faktura innehåll Förutom angivelse av vad fakturan avser skall Leverantören/Säljaren ange följande; uppgifter om företaget med angivande av post/bankgiro nummer, organisationsnummer, innehav av F-skattebevis (vid köp av tjänster) samt adress och telefonnummer. Faktureringsavgifter Faktureringsavgifter, påminnelseavgifter eller liknande avgifter får inte debiteras. Fakturans utställelse Faktura skall ställas till: Landskrona stad LKRUNDBLAD Box LANDSKRONA 5.2 Handlingarnas inbördes rangordning Om det i kontraktshandlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, inbördes i följande tolkningsordning: 1. Ändringar och tillägg 2. Avtalet Digitala skyltar inklusive bilagor 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. Kompletteringar 4. Leverantörens anbud 5.3 Leverantörens ansvar Leverantören förbinder sig och ansvarar för att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna vad beträffar skatter och avgifter, att åberopa sin F-skattsedel under hela avtalsperioden att förändringar beträffande egen F-skattestatus ofördröjligen meddelas Beställaren, att avkräva samma utfästelse av den som Leverantören i förekommande fall anlitar.

18 18(21) 5.4 Ändringar och tillägg till avtal Ändringar och tillägg till avtalet kan endast ske genom en skriftlig handling undertecknad av båda parter. 5.5 Överlåtelse av avtal Part har inte rätt att utan motpartens skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. 5.6 Underleverantör Det är möjligt att använda sig av underleverantör. Dessa omfattas av samma krav och villkor som säljaren. Leverantören är ansvarig mot Beställaren för underleverantör enligt upphandlingens villkor. 5.7 Hävning Fullgör inte part sina skyldigheter enligt avtalet och om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för motparten har motparten rätt att häva avtalet om inte den felande parten vidtar rättelse inom skälig tid efter det att han anmanats härtill. Vad nu sagts gäller inte Beställarens hävningsrätt vid fel, brist eller dröjsmål. Beställaren har rätt att häva avtalet om Leverantören är i konkurs eller likvidation, är under ackordsförhandling eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud eller är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångs-förvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. Beställaren har även rätt att häva avtalet om Leverantören är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom eller har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta eller att Leverantören inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker. Om hävning sker enligt denna bestämmelse har Beställaren rätt till ersättning för eventuellt skadestånd som utgivits till tredje man samt för de kostnader som föranleds av ett nytt upphandlingsförfarande. 5.8 Skadestånd Fullgör part inte sina skyldigheter enligt detta avtal har motparten rätt till ersättning för skada (skadestånd). Skadeståndet omfattar inte ersättning för indirekt skada såvida inte grov vårdslöshet ligger den felande parten till last. 5.9 Force majeure Part befrias från sina åtaganden enligt detta avtal om fullgörandet förhindras på grund av omständighet utanför hans kontroll som denne skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets tecknande och vars följder denne inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Såsom sådan omständlighet skall anses krig, krigsliknande tillstånd, avtalsenlig arbetskonflikt, eldsvåda, beslut av regering eller annan myndighet än Leverantören.

19 19(21) Den part som avser åberopa ovan omständighet skall omedelbart och skriftligen underrätta motparten. Så snart den åberopade omständligheten upphört skall parten underrätta motparten samt omedelbart återuppta åtagandet i avtalad omfattning. Oavsett vad som ovan anges som skäl för befrielse från avtalade förpliktelser äger motparten rätt att häva avtalet om detta medfört försening av avtalad prestation med mera än tre månader Tvist Eventuella tvister skall i första hand avgöras i förhandling mellan parterna, därefter avgöras i svensk domstol med tillämpning av svensk rätt. 6. LEVERANSVILLKOR OCH INSTALLATION 6.1 Leveranstidpunkt Leverans och slutmontering skall vara utförd senast fyra (4) månader efter beställning. Leverantören samordnar tidplan tillsammans med Beställaren, så att tid också avsätts för uppförande av fundament och fackverksmast. 6.2 Vite för Leverantören Om Leverantören inte tillhandahåller leverans i enlighet med gällande avtalsvillkor utgår vite med en (1) procent på anbudspriset per påbörjad vecka. Upprepade brister i detta åtagande är ett väsentligt avtalsbrott och utgör därmed en hävningsgrund. 6.3 Vite för Beställaren Om Beställaren inte tillhandahåller leverans och färdigställande i enlighet med 6.6 nedan, utgår vite med en (1) procent på anbudspriset per påbörjad vecka. 6.4 Gällande avtal För leveransen och tillhörande montage gäller MONTAGE 85 i tillämpliga delar. Om motstridigheter förkommer mellan detta förfrågningsunderlag och MONTAGE 85 gäller detta förfrågningsunderlag före. 6.5 Leverantörens åtagande Leverantören svarar för samtliga arbeten som det innebär att leverera och installera beställda skyltar till en fullt färdig anläggning enligt uppställda krav enligt förfrågningsunderlaget. 6.6 Beställarens åtagande Beställaren svarar för att elskåp med elmätare finns på plats i anslutning till skyltarna samt att nödvändig elförsörjning finns framdragen och är anslutet till elskåpen. Beställaren beställer och bekostar eventuellt behov av TMA-skydd, TA-planer, vägavstängningar och dylikt.

20 20(21) Beställaren ordnar med fundament och skyltbärare enligt Leverantörens krav. Krav på fundament och skyltbärare skall lämnas av Leverantören till Beställaren senast fjorton dagar efter att ett avtal skrivits under av båda parter. Fundament, skyltbärare och elskåp samt framdragen el till elskåpet skall vara klara senast en (1) vecka innan skyltarna levereras till installationsplatserna. 6.7 Samordning Leverantören skall svara för samordning av egna, Beställarens och eventuella underleverantörers arbeten. 6.8 Myndighetstillstånd Beställaren ansöker och bekostar de tillstånd, bygglov m.m. som krävs för anläggningen. 6.9 Trafikverkets föreskrifter Installationen skall göras i enlighet med Trafikverkets föreskrifter CE-märkning m.m. av varor/anläggning Leverantören ser till att varor/anläggning har erforderlig CE-märkning 6.11 Kontroll innan installation Överenskommelse om tidpunkt för leverans-, funktions-, prestanda- och säkerhetskontroll görs mellan Leverantören och Beställaren samt berörd verksamhet minst två veckor före kontrolltillfället. När skyltarna är färdiga, skall Beställaren, eller någon av Beställaren utsedd kontrollant, ges möjlighet att hos Leverantören kontrollera att alla kontrollerbara skall-krav, enligt den tekniska kravspecifikationen är uppfyllda och därefter godkänna FAT:en innan skyltarna får installeras. Är inte alla kontrollerbara skall-krav uppfyllda i enlighet med avtalet, kommer skrivet avtal/beställning att hävas, och skadestånd kan komma att utkrävas av Beställaren Provning/funktionskontroll Leverantören skall utföra samordnad funktionsprovning av anläggningens totala funktion när anläggningen är driftsfärdig. Den samordnade funktionsprovningen skall påkallas och ledas av Leverantören. Protokoll upprättas. Beställaren skall underrättas och beredas tillfälle att närvara vid funktionsprovningen. Funktionsprovning skall ske med permanenta kompletta anläggningar och utföras på sådant sätt att samverkande funktioner provas samtidigt Garantitid Garantitiden är två år från godkänd provning utförts Skydd av trafikanter, arbete och egendom m.m. Trafikanters, Beställarens och markägares egendom skall skyddas och Leverantör vidtar nödvändiga skyddsåtgärder, skyddstäckning etc.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Stadsledningskontoret 1(12) Daterat 2011-12-22 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Förfrågningsunderlaget är indelat i 5 avsnitt: 1. Allmän

Läs mer

Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar

Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar Inköpssamverkan Motala Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar Diarie UH-2013-20 Ansvarig upphandlare Jimmy Petersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan 11-14 1. Allmän Information Inbjudan Dals-Eds kommun kommunstyrelsen upphandlar under förutsättning av nödvändiga beslut fattas anordnande av evenemang för att öka kommunens attraktionskraft. Upphandlande

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Stadskontoret Personalavdelningen

Stadskontoret Personalavdelningen Stadskontoret Personalavdelningen 1(11) 2012-01-24 Upphandling av konferensservice, konferenslokal, kost och logi för Landskrona stads chefsutbildning inom projektet Jämlika Landskrona 2012 Malin Hansson

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans.

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. 1(12) Innehåll INNEHÅLL... 2 1ALLMÄNT... 3 1.1Instruktioner för ifyllnad av detta svarsformulär... 3 2KRAV... 3 2.1Anbudsgivarens

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Upphandlingsansvarig Thomas Ekh Projektnamn Värdskap i Valdemarsvik Upphandling Upphandling av utbildning i affärsmannaskap samt analys av utbildningsbehov m.m. i Valdemarsviks kommun. Sista anbudsdag:

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Nytt staket, nya grindar och nya lekredskap till Lyckebo förskola i Juoksengi Övertorneå kommun önskar offert på material

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område.

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område. Förfrågningsunderlag 09-02-26 PM 1 Skötsel av Utemiljö Ändringar mot förfrågningsunderlag daterat 2009-02-09 Komplettering av UF3.31 Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Adress Postadress Organisationsnummer Beställaren: Dals-Eds kommun Box 31 668 21 Ed 212000-1413 Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats.

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD Mellan Vellinge kommun, organisationsnummer 212000-1033, 235 81 Vellinge, nedan kallad beställaren och (leverantörens namn), org nr, adress, nedan kallad utföraren, tecknas denna dag följande KONTRAKT

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER... Anbudsformulär 1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...3 2 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN...3 2.2 REGISTRERINGS-, SKATTE-

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer