Strategi för bredband på landsbygden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för bredband på landsbygden"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Näringsliv PM Eva Lehto, Strategi för bredband på landsbygden Antagen av Kommunfullmäktige Fibernät i Mälardalen enligt PTS. Grönt visar var det fanns fibernät oktober 2009, varav blått är nät som tillkommit under tiden okt 2008-okt maj 2010

2 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Näringsliv PM Eva Lehto, Bredband på landsbygden i Eskilstuna kommun Bakgrund Länsstyrelsens roll Kommunernas roll enligt Bredbandsstrategi för Sverige Regional utvecklingsplaneansvarigs roll Syfte med strategidokumentet Omfattning och avgränsningar Definiera bredbandsbehov PTS framtidsbilder Planeringsförutsättningar Översiktsplan Andra pågående planer Kartläggning av nuvarande bredbandsmöjligheter PTS Nationella översikt Kartläggning av bredbandsbrister på landsbygden Eskilstuna kommun Företag Boende Kommunala verksamheter Utfall IT-infrastrukturplan från Läget för kommungränsöverskridande nät Kartlägga intressenter Landstingets Strategi för datakommunikation och telefoni Ledningsägare allmänna större nät inom Eskilstuna kommun Angränsande kommuner och deras planer Erfarenheter tidigare bredbandsutbyggnader Statliga bredbandssatsningar början av 2000-talet Eklången Undvikande av monopolisering Stadsnät Eskilstuna Bidragsmöjligheter Strategi för bredband på landsbygden Utgångspunkter Strategi Arbetsmetod och principer Förslag nätdelar att medfinansiera Källor... 35

3 Eskilstuna kommun (36) 1 Bredband på landsbygden i Eskilstuna kommun 1.1 Bakgrund Regeringen kom med en Bredbandsstrategi för Sverige i november Infrastrukturminister Åsa Thorstensson presenterar sin strategi När marknadens aktörer gör investeringarna i ny infrastruktur och teknik är det i huvudsak kundernas efterfrågan, betalningsvilja och konkurrenssituationen som kommer att påverka när och var investeringarna görs. Utmaningen är att få till en fungerande konkurrens och att marknadsaktörerna ges förutsättningar att investera så att investeringarna görs på bred front och i hela landet. I vår bredbandstrategi sätter vi upp mål för ett bredband i världsklass där 90 procent av hushåll och företag senast år 2020 bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Men redan år 2015 bör 40 procent ha tillgång till sådant bredband. Det behövs också en basnivå för att alla ska kunna delta i informationssamhället. Det handlar bl.a. om den miniminivå av så kallade samhällsomfattande tjänster som medborgarna har rätt till enligt lag. Förutom telefoni behövs en tillräcklig uppkoppling mot Internet, inte minst för att medborgare ska ha fullgod tillgång till olika samhällstjänster på nätet. Den grundläggande nivån för ett funktionellt tillträde till Internet, som idag är 20 kbit/sek, behöver därför ses över. Det ska gå att koppla upp sig var som helst - när som helst. När allt fler tjänster i samhället kräver en Internetuppkoppling måste alla också ges möjlighet att koppla upp sig. Det är i grunden en demokrati- och yttrandefrihetsfråga. Mitt budskap är tydligt. Det är aktörerna på marknaden som ska driva utvecklingen framåt. Den dynamik och innovationskraft som finns på marknaden ska tas tillvara och stimuleras. Statens huvudsakliga roll är att se till att marknaden fungerar effektivt och att marknadsaktörerna ges goda förutsättningar för sin verksamhet i hela landet. Till regeringens bredbandsstrategi knyts inga svenska statliga medel, utan de nya bidragsmöjligheter för 2010 är EU-medel som förutsätter 25 % annan offentlig medfinansiering. Dessa medel finns inte allokerade av svenska staten eller någon annan offentlig finansiär. PTS syn på hur tillgången till bredband ska öka på landsbygden Ur PTS Yttrande över promemorian Samhällsomfattande teletjänster: finansiering vid upphandling och höjning av nivån för funktionellt tillträde till Internet: PTS anser att nivå för funktionellt tillträde till Internet bör höjas till 2 Mbit/s. Det kan antas att det idag är mellan och hushåll och verksamhetsställen i Sverige som inte har tillgång till en reell överföringshastighet på 2 Mbit/s i nedlänk. PTS antar att tillgången fram till 2015 till viss del kommer att förbättras pga investeringar i mobila kommunikationsnät, vil-

4 Eskilstuna kommun (36) 1.2 Länsstyrelsens roll ket gör att antalet hushåll och verksamhetsställen utan tillgång blir något färre. I sammanhanget kan nämnas att regeringen har gett PTS i uppdrag att utreda hur ökad tillgång till bredband kan säkerställas genom frekvenstilldelning. Detta uppdrag ska redovisas senast den 5 mars Landsbygdsprogrammet kommer att innehålla medel för att förbättra bredbandsinfrastrukturen i landet. Satsningen på bredband omfattar 253 miljoner kronor (inklusive 25 % annan offentlig medfinansiering) för beslut från 2010 och utbetalning senast Medlen kan användas för kompletterande investeringar i de områden där det inte finns förutsättningar för att investeringarna görs på kommersiella grunder. Det är i första hand kommunerna som förväntas svara för medfinansiering på 25 procent. Ansökningar om stöd till bredband lämnas in till Länsstyrelsen som avslår eller tillstyrker dessa och Jordbruksverket beslutar. För Södermanlands län är potten för ,3 mkr i EU-medel. Källa: Regionalt serviceprogram för Södermanlands län , Att notera är att EU-medlen Svenska staten accepterat att förmedla är ca 190 Mkr. Länsstyrelsen hanterar även Kanalisationsbidraget och det tidigare Landsbygdsutvecklingsbidraget för projektstöd. 1.3 Kommunernas roll enligt Bredbandsstrategi för Sverige Kommunerna rekommenderas att uppdatera sina IT-infrastrukturprogram så att de kan tjäna som underlag för bidragsansökningar och bedömningar av dessa, samt så att det organ som är ansvarig för Regional utvecklingsplan kan sammanställa behov av insatser. Detta material ska PTS ha tillgång till.

5 Eskilstuna kommun (36) 1.4 Regional utvecklingsplaneansvarigs roll 1.5 Syfte med strategidokumentet 1.6 Omfattning och avgränsningar Ansvarig för Regional utvecklingsplan, RUP för Södermanland är Regionförbundet Sörmland. De har inlett en inventering dels av avtalsläget för Teracom-plattformen i kommunerna, dels av förutsättningar för bredband på landsbygd inom länet. Uppdraget med inventering av nuvarande förutsättningar för bredband på landsbygden samt aktuella bidragsmöjligheter utförs av konsulten Hans Clasén, Vicicom. Detta arbete är en del av arbetet med handlingsplan landsbygd utifrån Eskilstuna kommuns Årsplan Syftet är att uppdatera och komplettera IT-infrastrukturplanen från 2002 i enlighet med vad kommunerna rekommenderas till i Regeringens Bredbandsstrategi för Sverige. Kartläggningarna tillsammans med målsättningar ska ge underlag till ett förslag på Strategi för bredband på landsbygden. Bredbandsutredningen ska behandla följande delar: Definiera bredband Kartlägga nuvarande bredbandsmöjligheter Kartlägga och kvantifiera brister ifråga om Företag Boende Kommunala verksamheter Klarlägga bidragsmöjligheter och villkor Kartlägga förutsättningar för att utnyttja bidragen Prioritera områden att medfinansiera utbyggnader till Kartlägga intressenter Studera tänkbara upplägg och metodik för fortsatt arbete Förslag till Strategi för bredband på landsbygden Det här arbetet omfattar ortssammanbindande nät och områdesnät, men inte accessnät eller de fastighetsinterna installationerna, dvs ledningar fram till en enskild fastighet eller inom tomtmark, se Figur 7. Det ska belysa fastighetsägarnas möjligheter till bredbandsanslutningar, inte faktiskt utförda anslutningar.

6 Eskilstuna kommun (36) 2 Definiera bredbandsbehov Näringsdepartementet föreslår att nivån för funktionellt tillträde till Internet ska höjas till 2 Mbit/s, vilket PTS välkomnar i sitt remissvar PTS menar att 2 Mbit/s bör vara den reella överföringshastigheten i nedlänk. Tidigare definition av bredband var minst 256 kbit/s och nivån för funktionellt tillträde 20 kbit/s. Vi ser ingen anledning att välja någon annan definition på bredband än den föreslagna nationella nivån. Med bredband menas i det följande minst 2 Mbit/s om inget annat anges. Enskilda fastighetsägare eller byalag kan förstås ha högre mål ifråga om sin bredbandskapacitet. För boende och företag följer vi den nationella nivån för tillträde till Internet om 2 Mbit/s. Det kan jämföras med att Finland lagstiftat om allas rätt till 1 Mbit/s bredband. Finland har också anslagit ca 672 miljoner SEK i statliga medel för att nå detta mål enligt PTS Bredbandskartläggning 2009, vilket motsvarar 127 SEK/invånare. För de kommunala skolorna har behovet uttryckts som högre än 2 Mbit/s. Tabell 1. Bredbandsdefinition och nuläge tillgång enligt PTS. Förslag mål kapacitet, Mbit/s Nuläge Sverige 2009 * Hushåll 2 99,5% Företag 2 * Baserat på totalt kosthushåll i Sverige 2007, SCB. PTS antar att det är totalt ca hushåll och verksamhetsställen i landet som inte har möjlighet till reell överföringshastighet om 2 Mbit/s i nedlänk. Regeringen har i sin Bredbandsstrategi för Sverige satt upp mål om tillgång till hög bredbandskapacitet. Hur nuläget för Eskilstuna ser ut jämfört med dessa mål är intressant att se. Möjlighet att ansluta till stadsnätet ger dessa kapaciteter, även om det idag kan finnas begränsningar i ändutrustning etc som gör att verklig hastighet är lägre. Observera att Eskilstunas siffror utgår från andel invånare och inte hushåll som den nationella målsättningen utgår ifrån. Skälet till detta är att användbar statistik över hushåll saknas, men bedömningen är att skillnaden inte omöjliggör jämförelsen.

7 Eskilstuna kommun (36) Tabell 2. Nationell målsättning om tillgång till bredband av minst 100 Mbit/s. Mål andel som bör ha tillgång till 100 Mbit/s Nuläge Eskilstuna 2009, andel invånare Hushåll 40 % 90 % 83 % Företag 40 % 90 % Eskilstuna klarar alltså redan idag det nationella målet för 2015 enligt denna grova uppskattning om hur många som är bosatta inom stadsnätets täckningsområde. För att nå målen räcker det långt med tillgång på fibernät i tätorterna då nästan 85 % av kommunens invånare är bosatta inom nuvarande täckningsområde för stadsnätet. För att nå den nationella målsättningen om att 90 % av hushållen bör ha tillgång till bredband av minst 100 Mbit/s 2020 är landsbygdens bredband inte kritiskt då ca 85 % av svenskarna är bosatta i tätorter och urbaniseringen fortgår. 2.1 PTS framtidsbilder Bredbandskartläggning 2009 av PTS ger följande framtidsbild över bredbandsutvecklingen.

8 Eskilstuna kommun (36) LTE (4G) I slutet av 2009 introducerades i Sverige mobilt bredband baserat på Long Term Evolution (LTE) även kallat 4G. Nätet, som driftsattes av TeliaSonera, var vid lanseringen det första i världen i sitt slag och utnyttjar 2,6 GHz-bandet. Den tjänst som tillhandahålls på kommersiell basis förväntas leverera genomsnittshastigheter på i storleksordningen Mbit/s, vilket är cirka tio gånger högre än dagens mobila bredband via HSPA. En viktig orsak till de högre överföringshastigheterna är att LTE, till skillnad från HSPA och CDMA 2000, i första hand är utvecklat för datatrafik och inte röstsamtal. I dagsläget täcker LTE-nätet endast in centrala delar av Stockholm. Genom uppgradering av befintliga basstationer kommer de 25 största städerna och tätorterna i Sverige att täckas in (Eskilstuna ingår bland dem.) Detta innebär att ca 40 procent av befolkningen kommer att ha LTE-täckning via TeliaSonera vid 2010 års utgång. Konkurrerande operatörer har också annonserat att de under 2010 avser att följa TeliaSoneras exempel. Genom uppgraderingar av befintliga sändarplatser och cirka procent nya basstationer avser de att, senast 2013, kunna erbjuda mobilt bredband via 4G, till 99 procent av Sveriges befolkning. Yttäckning för LTE-näten kan bli mycket god eftersom tekniken kommer att tillåtas i de band som idag används för GSM (900 MHz-bandet). Även den planerade auktionen av frekvensutrymme i 800-MHz-bandet som förväntas under 2010 kommer att öka möjligheten att bygga ut LTE på lägre frekvensband med goda yttäckningsegenskaper. Detta innebär att utsikterna för LTE förefaller lukrativa. Samtidigt finns en risk i att tekniken kan försenas vilket kan ge fördyringar och att implementeringen tar längre tid än beräknat. Regional och kommunal utbyggnad den kommunala ekonomin är för tillfället ansträngd vilket ger begränsat utrymme för investeringar i bredband. Läget förbättras inte av att det inte blev något förnyat bredbandsstöd och att de medel som finns tillgängliga, exempelvis forsknings- och utvecklingsresurser, omges av restriktioner i form av bland annat medfinansieringskrav. Detta gör satsningar på bredband svåra att genomföra. Samma sak gäller de medel för bredband som kommuner och regioner skulle kunna ta del av via de europeiska strukturfonderna och de medel som specifikt avsattes för bredband i European Recovery Plan. Det kan också noteras att de frekvenstillstånd som kommuner och regioner införskaffade för alternativa trådlösa lösningar, exempelvis WiMax, endast

9 Eskilstuna kommun (36) används i mycket liten omfattning. Det är således inte vidare troligt att regioner och kommuner (med undantag från Stokab i Stockholm) fram till och med 2015 kommer att genomföra storskaliga investeringar. 3 Planeringsförutsättningar En ny Plan- och Bygglag planeras beslutas under våren 2010 (för att gälla från 1/1 2011) med föreskrift att kommuner ska beakta behov av bredbandsutbyggnad i sin översikts- och detaljplanering. Observera beakta behov, inte tillhandahålla, det ska fortfarande marknaden göra. Kommuner ges rätt att, om man bedömer, reservera mark för telekom-anläggningar. Björn Björk, bredbandshandläggare vid SKL, ser att ett större planeringsansvar kommer att läggas på kommunerna framgent vad gäller att identifiera behov av bredbandsutbyggnad. Samtidigt ges kommunerna stöd i lag för att kunna genomföra detta. Boverket, PTS och SKL m fl kommer tillsammans att ta fram vägledningar kring detta och det arbetet kommer att inledas under våren TeliaSonera har påbörjat pilotverksamhet med att avveckla olönsamma delar av sitt kopparnät (luftledningar i glesbygd) vilket kommer att inträffa under senare delen av 2010 och pågå till Den intressanta frågan som det väcker är vad som ska ersätta den infrastruktur som därmed tas bort. Kan glesbygden alls få samma möjligheter till bredbandskommunikation som övriga landet utan att ha tillgång till ett kopparnät? 3.1 Översiktsplan En aktualitetsprövning av Eskilstuna Kommuns översiktsplan pågår. En översiktsplan handlar om mark- och vattenanvändning inom kommunen och var ny bebyggelse t ex ska placeras, hur vi ska växa. Översiktsplanearbetet utgår från att stå för en resurshushållande samhällsplanering, vilket innebär: Fokus på Hållbar utveckling Klimatfrågan Förtätning (bygg inifrån och ut) Bygg längs befintliga stråk (teknisk försörjning och kommunikationer) Ekonomiskt och effektivt nyttjande 4 stegs-principen för infrastrukturplanering. Utveckling inom kommunen ska alltså ske vid befintliga tätorter och stråk av teknisk försörjning för ett ekonomiskt effektivt nyttjande. Detta stöder inte en vidare utbyggnad av

10 Eskilstuna kommun (36) bredband på landsbygden genom ett större befolkningsunderlag på landsbygden. Figur 1. Olika former av förtätning i den pågående aktualiseringen av Eskilstuna kommuns Översiktsplan. Av Eskilstuna kommuns totala befolkning bor en majoritet eller 83 % inom det sammanhängande tätortsområdet Eskilstuna; Torshälla, Skogstorp och Hällby som också kallas stadsbygden. Sedan 1960-talet har bebyggelsestrukturen glesats ut som en följd av ökad levnadsstandard, större boende, tillgång till bil m.m. Åren mer än fördubblades stadsbygdens utbredning medan invånarantalet steg med cirka 10 %. Denna utglesning fortgår med än större takt idag. Fler människor väljer att flytta ut på landet och fritidshusområden permanentas. Med 4-stegsprincipen menas att till att börja med pröva möjligheterna att minska behovet, därefter utnyttja befintlig infrastruktur bättre och först om det inte räcker bygga nytt.

11 Eskilstuna kommun (36) 1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt 2. Åtgärder som ger ett effektivare utnyttjande av vägnätet 3. Förbättringar och ombyggnader 4. Nyinvesteringar och större ombyggnader 3.2 Andra pågående planer Kommunledningskontoret driver en utredning för att klarlägga vilken bebyggelse som har behov av allmän vatten- och avloppsanläggning enligt Lagen om Allmänna Vattentjänster. Det gäller samlad bebyggelse i större sammanhang utifrån hälsoskydds- och miljöbehov. Utredningen ska resultera i en VA-plan med prioriteringsordning av utbyggnad till olika bebyggelseområden och planeras vara klar under I samband med utbyggnad av VA-nät ges förstås möjlighet att samförlägga bredband. VA-utbyggnad innebär också en snabbare omvandling av t ex tidigare fritidshusområden till permanentboende och större intresse av bredband. Utifrån VA-planens resultat kan därför den här Strategin behöva uppdateras. 4 Kartläggning av nuvarande bredbandsmöjligheter 4.1 PTS Nationella översikt 2009 För en nationell utblick och jämförelse visas PTS översikter över bredbandstillgång 2009.

12 Eskilstuna kommun (36)

13 Eskilstuna kommun (36) Figur 2. Detaljutdrag för Mälardalen. Grönt visar var det fanns fibernät oktober 2009, varav blått har tillkommit under tiden oktober 2008-oktober Fibernät är i huvudsak en tätortsföreteelse. PTS översikt visar att fibernät i huvudsak är koncentrerade till tätorter även i relativt välbefolkade Mälardalen och Östergötland Kartläggning av bredbandsbrister på landsbygden Eskilstuna kommun PTS årliga bredbandkartläggning redovisar tillgång till bredband inom alla Sveriges kommuner. Tabell 3. Bredbandstillgång av de olika acessteknikerna i Eskilstuna kommun. Källa: Bredbandskartläggning 2009, PTS, xdsl Fiber & Trådlöst Fiber-LAN Befolkning 98,9 % 43 % 100 % Arbetsställen 96,7 % 39 % 100 %

14 Eskilstuna kommun (36) Bredband definieras av PTS som en anslutning till Internet som har en överföringskapacitet (det vill säga en anslutning på accessnivå) som uppgår till minst 2 Mbit/s nedströms eller som kan uppgraderas till denna kapacitet. Faktisk tillgång till bredband definieras av PTS som att ett hushåll eller företag på kort tid och utan några särskilda kostnader kan beställa ett bredbandsabonnemang för en specifik adress. Grundläggande förutsättningar till bredband definieras i kartläggningen av PTS som förekomst av bredbandsinfrastruktur (trådbundet eller via radiosignal) inom ett specifikt område (250x250 meter) med bofast befolkning eller arbetsställen. Då PTS grunddata inte varit tillgängliga så har en egen kartläggning av inom vilka områden av kommunen som olika acesstekniker finns tillgängliga utförts. Kartunderlag över fibernät och xdsl-möjligheter från Eskilstuna Energi & Miljö, Stadsnät visas i bilaga 1. Översikter på möjligheter till mobilt bredband är hämtade från respektive operatörs hemsida och presenteras i bilaga 2. För att få fram bilder över hur många som inte har möjlighet till bredband av olika användare har befolkningsdata samt GISverktyg använts. Redovisning av dessa kartbilder finns i bilaga Företag Uppgifter om arbetsställen har använts för att få fram var arbetsplatser med fler än tio anställda är belägna. Den översiktliga studien visar att det är elva arbetsställen utanför områden med god xdsl-tillgång, se bilaga 3. Det största företaget utan god xdsl-tillgång är Westermo Teleindustri AB med fler än 50 anställda Boende Befolkningsstatistik har kopplats ihop med kartorna över möjlighet till bredband för att kunna bedöma hur många invånare som inte har möjlighet att ansluta sig till bredband. Detta har utförts med hjälp av GIS-verktyg baserat på 2009 års befolkningssiffror, dvs totalt personer Analysen är på översiktlig nivå utifrån befolkningsuppgifter per nyckelkodsområden. Resultatet blev följande:

15 Eskilstuna kommun (36) Tabell 4. Antal boende med olika bredbandsmöjligheter i Eskilstuna kommun. Bredbandmöjlighet via Antal Andel av alla fast anslutning boende kommuninvånare Stadsnätet % God täckning med xdsl, % flera nationella operatörer tillgängliga Viss täckning med xdsl, % flera operatörer tillgängliga via Teracom-plattformen xdsl ej tillgängligt % Kommunens tätorter enligt nyckelkodsindelningen är 2010 följande: Torshälla, Torshälla huvud, Skogstorp, Hållsta, Bälgviken, Hällberga, Ärla, Sundbyholm, Kjulaås, Hällbybrunn, Tumbo, Kvicksund, Västra Borsökna, Alberga. Av dessa är det Alberga som inte har ett fiberbaserat ortssammanbindande nät Övriga tätorter är fiberanslutna. Figur 3. Översikt Eskilstuna kommun och grannkommuner.

16 Eskilstuna kommun (36) Kommunala verksamheter Av de kommunala verksamheterna är det främst skolorna som är angelägna om bättre bredbandskapacitet. De kommunala skolor som idag har störst behov av högre kapacitet är i prioritetsordning av Peter Malmlöf, Funktionsansvarig IT-partner, : 1. Gillberga skola halvbra kommunikation, viss xdsl via Telias fibernät. F-åk 6, 115 elever, 12 anställda. 2. Näshulta, idag enbart viss ADSL-tillgång. F-åk 6, 65 elever, 7 anställda. 3. Hammargärdets skola, Stora Sundby, via radiolänk från mast i Hällberga vilket ger viss xdsl, se figur 2 och 3. Videokonferens för språkundervisning skulle kunna ge förutsättningar för att skolan kan vara kvar. Kräver kapacitet om ca 10 Mbit/s. F-åk 9, 141 elever, 20 anställda. Det kommunala äldreboendet samt distriktsköterskemottagningen är också beroende av väl fungerande bredbandskommunikation. Nya IT-partner, dvs en gemensam organisation för de kommunala förvaltningarnas IT-verksamhet, utgår från att tillämpa fjärrsupport. File-servrar delas centralt, så långsam uppkoppling ger väntetider. AV-mediacentralerna övergår till at streama ut material via nätet, vilket kräver minst 2-8 Mbit/s, helst 40 Mbit/s. En annan uppgift är att sätta fart på befintligt stadsnät samt utveckla hårdvara hos slutanvändarna som begränsar kapaciteten. Detta ingår inte i detta arbete. En geografisk presentation av samtliga datorer som IT-partner har driftansvar för ska göras för att se hur många som inte har tillgång till bredband. Var är det mest lönsamt att förbättra kommunikationskapaciteten utifrån detta blir ett underlag till nästa uppdatering av denna strategi.

17 Eskilstuna kommun (36) Figur 4. Läge av kommunala skolverksamheter, från skolkartan på eskilstuna.se.

18 Eskilstuna kommun (36) 5 Utfall IT-infrastrukturplan från 2002 Vad har utförts av de prioriterade åtgärderna i IT-infrastrukturprogrammet från 2002? Här görs en uppföljning utifrån nuläget med 2010 års fasta bredbandsnät i olika ägo, EEM, Telia och Stokab. Ur Infrastrukturprogram för Eskilstuna kommun, 2002: Baserat på genomförd behovskartläggning avser Eskilstuna kommun att prioritera utbyggnad enligt följande:av de åtgärder som planerades med olika prioritet 2002 ser utfallet ut enligt följande Status 2010 Anmärkning Prio 2010 Befintligt nät Eskilstuna Energi & Miljö i prioriterade orter Ortssammanbindande nät KLART Eskilstuna - Torshälla. Delvis områdesnät KLART Torshälla Ortssammanbindande nät KLART Eskilstuna - Hällbybrunn Delvis områdesnät Hällby Ortssammanbindande nät Eskilstuna - Skogstorp - Hållsta Delvis områdesnät Skogstorp. KLART KLART KLART Prioritet 1 Punkterna är ej rangordnade Ortssammanbindande nät Eskilstuna - Tiggeby/Albro- Alberga - Stora Sundby - Västermo.. Områdesnät i Stora Sundby, Alberga och Västermo Fortsatt utbyggnad av områdesnät i Torshälla Ortssammanbindande nät Eskilstuna Sundbyholm - Kjula. Områdesnät i Kjula samt i Kjulas nya industriområde EJ KLART ADSL via kopparnät KLART KLART men reviderat EJ KLART Vald lösning istället för ortssammanbindande fibernät är radiolänk till Alberga. Eskilstuna-Sundbyholm respektive Eskilstuna- Kjula anlagt, men inte Sundbyholm-Kjula Planering pågår för anläggande till och i ELP Ska utföras Status 2010 Anmärkning Prio 2010

19 Eskilstuna kommun (36) Ortssammanbindande nät Hällbybrunn - Tumbo - Kvicksund Områdesnät i Kvicksund Fortsatt utbyggnad av områdesnät i Hällbybrunn Områdesnät i Skogstorp Prioritet 2 Ortssammanbindande nät Eskilstuna - Hällberga - Ärla - Eklången - Ribbingelund. Områdesnät i Ärla Områdesnät i Hällberga KLART ADSL via kopparnät KLART KLART KLART Delvis KLART ADSL via kopparnät Inte aktuellt Inte aktuellt Prioritet 3 Ortssammanbindande nät till övriga orter Områdesnät övriga orter. Ortssammanbindande nät över kommungräns EJ KLART KLART till Västerås, Kungsör och Strängnäs. Av Prio 3 Aktuella projekt 2010 Hållsta-Näshulta Alberga-Hjälmaresund Samordning med Vattenfalls luftledning För anslutning Utsikt, Katrineholm, under förutsättning att allmän fiber kommer till Alberga 1 2

20 Eskilstuna kommun (36) Figur 5. Utformning av ortssammanbindande nät enligt IT-infrastrukturprogram för Eskilstuna Kommun Figur 6. Nuläge av 2002 års planer för ortssammanbindande nät. Grön heldragen linje är nät anlagt enligt plan. Grön streckad linje visar nät anlagt som inte planerades Rosa linje är inte anlagt nät av det som planerades Siffran invid ledningssträckorna anger prioritetsordningen nätdelen gavs Blå streckad linje är ortssammanbindande radiolänk.

21 Eskilstuna kommun (36) 5.2 Läget för kommungränsöverskridande nät Slutsats av uppföljningen av IT-infrastrukturprogrammet från 2002 är att av utbyggnaderna som gavs prioritet 1 har inte ett ortssammanbindande nät i form av fiber anlagts i sträckan Böcklinge-Alberga-Stora Sundby-Västermo. Istället har en radiolänk upprättats mellan Hällberga och Alberga. Nätet från Sundbyholm till Kjula är inte anlagt, däremot från Eskilstuna ut till Sundbyholm respektive Kjula. Utbyggnaderna med prioritet 2 är planerna antingen genomförda eller inte längre aktuella (som områdesnät ses idag ADSL-nätet) Av utbyggnaderna med prioritet 3 ortsammanbindande nät till övriga orter och över kommungräns är enbart nät över kommungränserna till Västerås och Strängnäs upprättade genom externa kommersiella aktörer (Stokab, TDC/Song). Bälgviken telestation är ansluten till Banverkets fibernät via Teracom-plattformen. Det som prioriteras nu av dessa åtgärder är ortssammanbindande nät Hållsta-Näshulta (1) samt kommungränsöverskridande Alberga-Hjälmaresund (2) under förutsättning att allmänt nät anläggs till Alberga. Katrineholm: nät byggt fram till kommungränsen vid Hjälmaresund av Utsikt, Tekniska Verken Linköpings stadsnätsbolag. Flens kommun planerar inga ortssammanbindande nät från Hälleforsnäs eller söder om Eklången mot vår gemensamma kommungräns enligt uppgift av deras IT-chef Mikael Brandfors i april Strängnäs kommun har bredbandsverksamhet i sitt kommunala bolag SEVAB. Till Kjula logistikpark längs E20 planeras stadsnätkoppling förutom de redan existerande övriga nationella fibernäten längs E20. En ortssammanbindande nät mellan Eskilstuna Energi & Miljö och SEVAB upprättas via logistikparken, då EEM också anlägger bredband dit österifrån. Arboga kommun har inga planer på bredbandsnät utanför tätorten enligt kommunens IT-chef Micke Lehman, april Några fibernät i deras regi kommer alltså inte att finnas att ansluta till för ortssammanbindande nät.

22 Eskilstuna kommun (36) Kungsör: Köpings bostadsab äger ett fibernät i Kungsörs tätort. Har utbyggnadsplaner baserade på fastighetsägarnas svar på intresseförfrågan. 6 Kartlägga intressenter Det finns en rad intressenter kring bredband på landsbygden. En översikt utan inbördes ordning ges här: LRF & Stadsnätsföreningens projekt Fiber till byn. Västra Rekarne Fibernät Ekonomisk förening. Eklången Bredband EF. Fler byalag eller motsvarande sammanslutningar av fastighetsägare. IT-partner och de kommunala förvaltningarna med verksamheter på landsbygden. Stadsnätsverksamheten i av kommunen helägda Eskilstuna Energi & Miljö Kommersiella operatörer. Nätägare av andra ledningsslag Grannkommuner Arboga, Strängnäs, Flen, Katrineholm, Västerås, Kungsör. Länsstyrelsen Regionförbundet Sörmland Landstinget Södermanland Post- och Telestyrelsen Att utveckla kartläggningen och kontakterna med intressenterna föreslås vara en uppgift för en bredbandssamordnare. 6.1 Landstingets Strategi för datakommunikation och telefoni I Sörmland finns sammanlagt 21 vårdcentraler fördelade på de nio kommunerna. I Eskilstuna kommun finns sju vårdcentraler, alla i Eskilstuna och Torshälla tätorter. Länet har tre akutsjukhus, Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Kullbergska sjukhuset i Katrineholm samt Nyköpings lasarett. Regionsjukhuset Karsudden är Sveriges största rättspsykiatriska sjukhus. I Eskilstuna kommun har Landstinget ingen sjukvårdsverksamhet på landsbygden, dvs utanför tätorterna. De följande styckena är utdrag ur Landstinget Sörmlands Strategi för datakommunikation och telefoni

23 Eskilstuna kommun (36) Landstinget har ett gemensamt länsövergripande internt kommunikationsnät D-net som är väl utbyggt med modern, enhetlig, stabil, säker och kostnadseffektiv teknik. Till detta nät är ca klienter anslutna. D-net är anslutet till Sjunet och Internet. Kartläggningen av landstingets behov av kommunikation visar att D-net behöver utvecklas för att kunna hantera mer information med ökade krav på tillgänglighet, åtkomst, kapacitet, kvalitet och säkerhet. Förutsättningarna är fortsatt mycket goda för att erhålla hög kapacitet till rimliga kostnader inom orterna Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. Detta gäller såväl trådbunden kommunikation som trådlösa operatörsbaserade tjänster. Generellt sett förväntas det ta längre tid att uppnå dessa förutsättningar på övriga orter inom länet. Kommunikationsområdet utvecklas kontinuerligt med förbättrad pris/prestanda och nya funktioner, framförallt inom det mobila och trådlösa området. Den tekniska utvecklingen medger att landstingets användning av IT-stöd kan ske mer mobilt. Enligt landstingets IT-policy är det övergripande målet för arbete inom IT-området att säkerställa stabil, effektiv och säker drift av landstingets data- och telekommunikation. Under planperioden skall strävan vara att tillgodose landstingets förändrade krav och behov på samverkan, säkerhet, minskat resande och nationell IT-strategi. Kapacitetsutnyttjande i backbone nät mellan sjukhusen och D- data följs kontinuerligt upp. Vid belastning på någon förbindelse som överstiger 70 % planeras en utbyggnad. Backupnätet mellan sjukhusen och D-data bör byggas ut i lämplig takt för att kunna hantera den mest kritiska datatrafiken vid kommunikationsproblem med ordinarie förbindelser. Vårdcentraler och större folktandvårdkliniker ansluts med fiberförbindelse där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. De fördelar som uppnås är skalbar kapacitet, högre tillgänglighet och förbättrade svarstider. Tillgodose ökade krav på säkerhet, tillgänglighet och kapacitet för ökad samverkan regionalt, nationellt och globalt. Bevaka utvecklingen av hemsjukvård och utvärdera eventuella krav på kommunikationslösningar mot landstingets system. (Hemsjukvården har numera övertagits av kommunerna, varför även denna uppgift faller på kommunen)

24 Eskilstuna kommun (36) Slutsats: Landstinget planerar och bygger sin egen infrastruktur för datakommunikation och telefoni för att möta allt högre krav på säkerhet, tillgänglighet och kapacitet. Att de regionala ortssammanbindande näten har en hög grad av redundans är där Landstingets och Kommunernas intressen främst möts. 6.2 Ledningsägare allmänna större nät inom Eskilstuna kommun El-, tele-, VA-, fjärrvärmenät är de som i första hand är möjliga att samförlägga fibernät med. Det finns fyra större nätägare inom kommunen. Vattenfall elnät ska anlägga luftledningar från Hållsta till Näshulta under Möjligheter att hänga fiber i luftledningarna samtidigt studeras av EEM. SEVAB elnät Eskilstuna Energi & Miljö elnät 6.3 Angränsande kommuner och deras planer Eskilstuna Energi & Miljö vatten- och avloppsledningsnät För PTS:s bidrag om ortssammanbindande nät för att skapa redundans (reservmatning) gäller att det ska vara en ytterligare förbindelse mellan kommunhuvudorter. Förutsättningarna för det utifrån våra grannkommuners planer ser ut så här: Katrineholm nät finns fram till kommungränsen att ansluta till dvs förutsättningar för redundans. Arboga inga kommunala planer på fibernät mot gränsen till Eskilstuna kommun. Strängnäs ytterligare ortssammanbindande nät planeras via Kjula logistikpark. Flen - inga kommunala planer på fibernät mot gränsen till Eskilstuna kommun. Västerås - finns redan redundanta ortssammanbindande nät mellan kommunhuvudorterna. Kungsör finns redan redundanta ortssammanbindande nät mellan kommunhuvudorterna.

25 Eskilstuna kommun (36) 7 Erfarenheter tidigare bredbandsutbyggnader 7.1 Statliga bredbandssatsningar början av 2000-talet Regionförbundet samordnade de statliga bredbandssatsningarna som pågick fram till Resultat av de satsningarna är de ortssammanbindande fibernät som Eskilstuna Energi & Miljö driver idag och levererar anslutningar till den sk Teracom-plattformen. Kommunerna i länet medfinansierade denna satsning med 33 mkr totalt. I nästa fas Bredband 15 med radiolösning gick länets kommuner in med 2,8 Mkr gemensamt. Tabellen nedan visar fördelningen av statligt stöd enligt olika förordningarna per kommun i vårt län under första halvan av 00-talet. Det visar dock inte sökt eller beslutat och utbetalat belopp och viss omfördelning har skett mellan kommunerna. Källa:http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/amnen/Ko mmunikationer/bredband.htm 7.2 Eklången Till Eklångens bredbandsnät har Eskilstuna kommun gett landsbygdsutvecklingsbidrag på 500 tkr 2008 för arbeten som utfördes 2007, samt 60 tkr för projektstarten Motiven för detta var:

26 Eskilstuna kommun (36) Stödet gick till den sträcka som var ett ortssammanbindande nät utpekat i IT-infrastrukturplanen 2002, men inte utfördes inom ramen av den regionala utbyggnaden. Den ekonomiska föreningens utbyggnad utfördes 2007 och hamnade därför i mellanrummet mellan olika statliga bidrag, dvs efter den regionala utbyggnaden men före kanalisationsstödet som startade Föreningen fick därför inte några andra bidrag för sin utbyggnad. Pilotprojekt för att Kommunen skulle samla erfarenheter av samverkan kring bredbandsnät på landsbygden inför en ny Bredbandsstrategi. 7.3 Undvikande av monopolisering En erfarenhet av detta projekt är hur viktigt det är att säkra tillgången till ett privat ägt bredbandsnät för angränsande områden eller nya medlemmar. Ett undvikande av monopolisering enligt Post- och Telestyrelsens riktlinjer är centralt. Att detta säkras föreslås vara en förutsättning för de utbyggnader som kan bli aktuella för framtida kommunal medfinansiering. Att IT-infrastrukturen som tillhandahålls är öppen och en tillgång för alla tjänsteleverantörer. Detta gäller även utrymme för att sätta upp aktiv utrustning i nodutrymmen. I SOU 2000:111 finns följande kravbild för IT-infrastruktur. Följande text är till vissa delar Eskilstunas tolkning av kravbilden i IT-infrastrukturplanen 2002: De nät som upphandlas skall vara tillgängliga för alla tjänsteleverantörer på lika villkor. I praktiken skall det i näten finnas kapacitetsutrymme för minst fem tjänsteleverantörer. Näten skall ha en kapacitet som möjliggör för multimediala tjänster. I praktiken bör man följa IT-kommissionens rekommendation om att nät skall dimensioneras efter att varje hushåll/företag skall ha möjlighet till minst 5 Mbit/s genomströmningskapacitet åt bägge håll. En kapacitetsfördubbling varje år skall vara möjlig. Nätet skall vara ett finmaskigt fiberoptiskt nät som finns tillgängligt för alla. Ovanstående kravbild innebär att de ortssammanbindande nät som finns/planeras inom Eskilstuna kommun inte uppfyller

27 Eskilstuna kommun (36) ovanstående kravbild. Exempelvis Telia/Skanova och Banverket förbehåller sig rätten att bestämma vilka som har tillgång till näten, vilket innebär att näten inte är tillgängliga för tjänsteleverantörer på lika villkor. Kapaciteten i näten motsvarar i vissa fall heller inte ställda krav. Dessutom finns det alldeles för få områdesnoder för att uppfylla de krav som ställs på finmaskighet. De bredbandsnät som finns/planeras är dock en viktig tillgång. Vid upphandling av förbindelser med statens stöd som grund finns förutsättningar att påverka öppenheten i näten samt för planerad utbyggnad, kapaciteten. 7.4 Stadsnät Eskilstuna I Eskilstuna har som i många andra svenska kommuner ett stadsnät byggts ut. I Eskilstuna är det av kommunen helägda bolaget Eskilstuna Energi & Miljö som bedriver denna verksamhet. Den sker på kommersiella grunder och utbyggnader sker utifrån bedömd efterfrågan. Deras täckningsområde visas i bilaga 1. Av de fastighetsägare som har möjlighet att ansluta till stadsnätet är det idag ca 25 % som har anslutit sin fastighet och ca 25 % av dessa använder det, dvs enbart ca 6 % av alla som skulle kunna utnyttja stadsnätet gör verkligen det. Fastigheten eller villaområdet betalar en fast engångsavgift för anslutning till Stadsnätet. Anslutningskostnad per villa är idag ca kr. Hushåll och företag betalar sedan en startavgift samt en månadskostnad, beroende på de tjänster man väljer, till tjänsteleverantörerna. Stadsnätet är ett helt öppet nät. 8 Bidragsmöjligheter 2010 Några statliga bidrag motsvarande de statliga bredbandssatsningarna som pågick fram till 2007 finns inte Det finns en rad olika andra bidragsformer, men i mycket mindre skala, svårare att söka och hantera och med krav på större grad av medfinansiering. PTS har ställt upp en bild över tillgängliga program för bredbandsutveckling enligt nedan.

28 Eskilstuna kommun (36) Kanalisationsstöd 50% för tomrör, bidrag max 50 kr/m. Ansökan till Länsstyrelsen. T ex har Västra Rekarne blivit beviljade 1 Mkr Samförläggning med annan ledningsägares arbeten innebär att lifta med annan grävning, dvs ingen egen kontroll över projektet. Bidrag delas även ut till kortare sträckor som inte samförläggs i ett större samförläggningsprojekt. Hela bidragspotten kommer inte fördelas pga få ansökningar, svårt att få sträckor att stämma med varandra och komma ända fram. Inga krav på annan offentlig medfinansiering.

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Bilaga 1. Planeringsunderlag Innehåll 1. Befintlig IT-infrastruktur...2 1.1 Täckning och teknik...2 1.2 Stadsnät...3 1.3 Kommunsammanbindande nät...3 1.4 Kopparnät...3

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens och arbetsställens

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län 1 Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsträff för framtidens bredband Västerås 2011-12-12 2 Upplägg Utgångspunkter

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Tillgänglighet till bredband Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Disposition Regeringens bredbandsstrategi PTS Bredbandskartläggning bredbandstäckning i Sverige och Kalmar i

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 Bredband i Skinnskattebergs kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Bredbandsutbyggnad i Örebro län 2000 2015 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet och

Läs mer

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Göteborg 26 juni 2012. Page 1

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Göteborg 26 juni 2012. Page 1 Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län Göteborg 26 juni 2012 Page 1 Statliga nya bredbandsstöd Stöd tillgängliga för fiberföreningar i Västra Götalands län inom våra

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 Bredband i Sala kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 Bredband i Västerås kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Kraftfullt bredband genom skapande av fiberföreningar

Kraftfullt bredband genom skapande av fiberföreningar Kraftfullt bredband genom skapande av fiberföreningar September 2010 Page 1 Innehåll fiberföreningskväll Välkomna till detta informationsmöte Bredbandsläget i området Finansieringsmöjligheter Fördelar/erfarenheter

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 70,00% Tillgång till 100 Mbit/s

Läs mer

Fiberföreningsstatus, Bredbandsstöd, i Västra Götalands län. 19 oktober 2012. Page 1

Fiberföreningsstatus, Bredbandsstöd, i Västra Götalands län. 19 oktober 2012. Page 1 Fiberföreningsstatus, Bredbandsstöd, i Västra Götalands län 19 oktober 2012 Page 1 Fiberföreningsstatus per kommunstatus 2012-10-12 Aktiva föreningar Bredbandsintresse på kommunalt håll i Västra Götaland

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Sammanfattad version Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2016-03-16 Dnr: 16-1113 1(9) Avdelningen för samhällsfrågor Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommuns Bredbandsstrategi Beslutat av Kommunfullmäktige 2016-05-30 66 Dnr 2015/431 2(7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Definition av bredband... 3 1.2 Beslutsstruktur...

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-15 Dnr:17-626 1(8) Avdelningen för samhällsfrågor 08-678 55 00 Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Läs mer

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM IT-INFRASTRUKTURPROGRAM Olofströms plan gällande tillgång till bredband inom kommunens geografiska område O l o f s t r ö m s k o m m u n INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... SAMMANFATTNING...

Läs mer

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsbåten 2011 Camilla Nyroos Pamela Davidsson Disposition Bredbandsstöd PTS medfinansiering PTS Bredbandskartläggning Frågor 2 PTS har sedan 2010 medel

Läs mer

Regeringens bredbandsstrategi

Regeringens bredbandsstrategi Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 49%) Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter

Läs mer

Befolkning med tillgång till fiber

Befolkning med tillgång till fiber Bredband Vision och Beslut Målet är att uppfylla Regeringens vision om 90% av befolkningen bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast 2020 dvs fiber... -> 2020, statliga pengar 3.25 miljarder, 113 (!)

Läs mer

Frågor kring Bredbandet

Frågor kring Bredbandet Frågor kring Bredbandet Bredband åt alla..hur länge ska man behöva vänta..? Det ska väl inte kosta mer än 200 kr? Sysslar kommunen med bredbandoch hur ska det gå till? Kommunen ordnar visst ADSL Hur kan

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

Bredbandsstrategi. för Östergötland

Bredbandsstrategi. för Östergötland Bredbandsstrategi för Östergötland 2013 2020 Förord För drygt tio år sedan påbörjades utbyggnaden av bredbandsnät med stora statliga stöd. En utbyggnad som inledningsvis skedde objekt för objekt och då

Läs mer

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Bredbandsutbyggnad i Aneby kommun 1. Bakgrund Under flera år har en bredbandsutbyggnad pågått i landet. Framförallt har det handlat om att förlägga optofibernät.

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun 1. Bakgrund Den övergripande målsättningen för kommunen är att bredband ska underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Bredband

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN 1 (7) Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel 0491-880 00 www.oskarshamn.se kommunen@oskarshamn.se 572 28 Oskarshamn

Läs mer

Vad vet vi om nutiden?

Vad vet vi om nutiden? Vad vet vi om nutiden? Niklas Zandelin 4tune Fakta i målet IT-politiken Informationssamhälle för alla Statens bredbandssatsningar 250 milj i senaste regeringsförklaringen EU direktiv Kommunala infrastrukturplaner

Läs mer

Program för bredband i Höörs kommun

Program för bredband i Höörs kommun 1 (7) SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR Program för bredband i Höörs kommun 2014-05-07 2 (7) Bakgrund Medborgares, företags och organisationers möjligheter att få tillgång till framtidssäkert bredband är viktiga

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunstyrelsen ISSN 2000-043X HebyFS 2014:04 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Riktlinjer och handlingsplan för bredbandsplan för Heby kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Samhällsbyggnadssektorn, Plan och markkontoret Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Framtidens tjänster kräver ny teknik... 1 Fiber och mobilt nätverk...

Läs mer

Yttrande över betänkandet Bredband 2013 (SOU 2008:40)

Yttrande över betänkandet Bredband 2013 (SOU 2008:40) Datum Beteckning 2008-06-13 Dnr 08-1-30 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Bredband 2013 (SOU 2008:40) Näringsdepartementet har remitterat betänkandet Bredband 2013 Bredband

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Statligt stöd till IT-infrastruktur (bredband) år 2002 Länssamverkan Bredband

Statligt stöd till IT-infrastruktur (bredband) år 2002 Länssamverkan Bredband Statligt stöd till IT-infrastruktur (bredband) år 2002 Länssamverkan Bredband Peter Dahlström Statens IT-infrastruktursatsning Nationellt IT-infrastrukturprogram Nationellt stomnät 2.500 Mkr Svenska Kraftnät

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun avseende perioden 2012 2016 Strategi Utgåva 2012-02-06 Sid 1(11) Innehållsförteckning Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmän utveckling sedan det senaste IT-infrastruktur-programmet...

Läs mer

Lösningar och paketeringar för byalag

Lösningar och paketeringar för byalag Lösningar och paketeringar för byalag Hur ska stadsnäten vara fortsatt framgångsrika i samarbetet med byalagen? Patrik Sandgren SSNFs årskonferens, Karlstad 2013 03 21 Vad är Bredbandsforum? Ett sätt att

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-03-13 Dnr: 15-1774 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Ulricehamns kommun 18 Februari 2013 Monica Ek-Remmerth Länsstyrelsen & Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland

Läs mer

Remissvar till Jordbruksverket

Remissvar till Jordbruksverket Datum Vår referens 2015-03-10 Dnr: 15-2355 Sida 1(8) Er referens 3.2.17-2265/15 Konsumentmarknadsavdelningen Ann-Sofie Fahlgren Bianca Gustafsson Kojo Oscar Holmström Jordbruksverket 551 82 Jönköping Remissvar

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2014:03 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Bredbandsplan för Heby kommun Kommunfullmäktige beslutade 12 februari

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Vårgårda kommun 25-26 februari 2013 Monica Ek-Remmerth Länsstyrelsen & Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30 l SALA KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-09-30 13 (36) 177 Dnr 2014/987 INLEDNING i Sala kommun redogör för kommunstyrelsens strategi och handlingsplan för bredbandsfrågor.

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Marks kommun 29 Januari 2013 Monica Ek-Remmerth Länsstyrelsen & Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1

Läs mer

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Mariestad 27 augusti 2012. Page 1

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Mariestad 27 augusti 2012. Page 1 Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län Mariestad 27 augusti 2012 Page 1 Innehåll Finansiella stöd och upphandlingar Nya siter för fiberföreningar att få bra information

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Sida 1(4) Datum 2015-06-26 Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Behovskartläggningens syfte och

Läs mer

Bredbandsstrategi Högsby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi Högsby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Högsby kommun 2013-2020 Antagen av KF 2013-05-06, 68 Övergripande principer I Högsby kommuns översiktsplan från 2012 framgår bl a att: Kommunen ska verka för att de bredbandsnät som byggs

Läs mer

Bredband 2010 nulägesbeskrivning

Bredband 2010 nulägesbeskrivning Bredband 2010 nulägesbeskrivning LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr: 341-4117-11 Förord Bredband 2010 en nulägesbeskrivning är en uppföljande rapport till den som skrevs förra året och syftar till att visa

Läs mer

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020 Bilaga 1 Enheten för Regional Tillväxt Sara Johansson Lars Christensen TJÄNSTEUTLATANDE Sida REGIONSTYRELSEN REGION VÄRMLAND 1(7) Datum 2012-10-25 Ärendenummer KARLS MMUN Kommunstyrelsen dji!miii: Region

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun VETLANDA KOMMUN 2011-02-16 BREDBANDSSTRATEGI Vetlanda kommun Kommunkansliet, 574 80 Vetlanda Telefon 0383-971 61 Fax 0383-970 19 kommun@vetlanda.se Organisationsnummer 212000-0571 PlusGiro 2 52 00-7 Bankgiro

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020 BREDBANDSSTRATEGI SAMMANFATTNING Digitaliseringen och utvecklingen av IT har förändrat samhället, varför också bredband blir en allt viktigare komponent för att möta det moderna samhällets behov av service

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet)

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Ann-Sofie Fahlgren Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Bredband Varför fiber?

Bredband Varför fiber? Bredband Varför fiber? Status när projektet började 19 av 30 telestationer utbyggda med ADSL (7 357 abonnenter, orangea och blå fält i kartan) Ett antal av dessa 7 357 abonnenter kan ej få ADSL p.g.a.

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21)

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) PM 2014: RI (Dnr 001-751/2014) Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 30 september 2014 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Sjuhärad 29 september 2014 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar Fiber

Läs mer

Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner.

Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner. Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner. Know IT AB (publ) www.knowit.se Håkan Häggblad Sida: 2 (44) SAMMANFATTNING I Regeringens bredbandstrategi för Sverige (N2009/8317/ITP)

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Orust 21 maj 2015 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

Styrdokument IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN. Innehåll

Styrdokument IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN. Innehåll Styrdokument Dokumenttyp: Program Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2002-06-10 58 Ansvarig: IT-chef Revideras: Följas upp: IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Innehåll Sammanfattning...

Läs mer