Aktuellt läge telekommunikationer/bredband

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuellt läge telekommunikationer/bredband"

Transkript

1 Sida 1 av 12 Aktuellt läge telekommunikationer/bredband Med tidigare känt underlag som grund och med kompletteringar och förtydliganden efter PTS besök redovisas följande sammanställning kring telekommunikationer och bredband. Läget i Strömsund används ibland som exempel men problembeskrivningen kan i princip återfinnas i hela landet. Underlaget är på intet sätt komplett så initiativ och kompletteringar uppskattas. Nedan återfinns lägesbeskrivningens fyra delar. Strömsunds kommun har på sin hemsida försökt samla olika dokument kring telefoni och bredband. Dessa sidor nås via knappen Telefoni/Bredband som finns på hemsidan.

2 Sida 2 av 12 Begrepp och principer Diskussioner om utveckling och aktörer kan förenklas enligt nedanstående principer. Fast telefoni Lagstadgad rättighet i bostad PTS utövar tillsyn Många synpunkter på Telias, information, kundtjänst vid nedmontering av kopparnätet och funktionen hos ersättaren fast GSM Mobiltelefoni Operatörernas ansvar Många synpunkter på -täckning -kapacitet Den enskildes val av operatör, telefon och antenn 1Mbit/s i bostad Ambition enligt digital agenda PTS har medel till operatörer som bygger ut 4G (på 800 Mhz) där täckning är lägre. Den enskilde uppmanas att anmäla täckning till PTS webenkät Bredband Ansvaret delat mellan fiberägare, operatör samt kommun-länregion-stat beträffande strategi och finansiering Bredband omfattar -ADSL -fiber -mobilt -annat Enskild och by kan gemensamt bygga ut lokalt nät i byn.

3 Sida 3 av 12 Läget Idag finns det begränsningar i täckning och kapacitet i telefoni/bredband för den kommunikation som samhällets olika system kräver någon Mbit/s. Framtida utvecklingen kräver 100 Mbit/s vilket gör att det finns mycket stora investeringsbehov under kommande år Konsekvenser Konsekvenser av bristerna innebär svårigheter för innevånare, offentlig service och företagande. Exempel på områden som berörs enligt nedan Trygghet; Larm 112, Trygghetslarm, Kommunikation tekniska system i ambulans mm, Kommunal vård och omsorg, Kontakt med myndigheter som Försäkringskassa Näringsliv; Betalningstjänster, Kommunikation till och från företag, Transporter och skogsbruk, Bokning/beställning, Webbsida, Attraktivitet för turister, Samisk näring Leva och bo; Kommunikation, Studier, Möjliggöra inflyttning/yrkesverksamhet i permanent och fritidsboende, Trygghet att bo kvar, Attraktivitet att bo kvar.

4 Sida 4 av 12 Fast telefoni Fast telefoni i bostad är en lagstadgad rättighet och PTS utövar tillsyn över detta. Telia har planerat att montera ner ett antal mindre och äldre stationer och linjer (ej de som har ADSL) totalt i landet cirka abonnenter (cirka 500 i Strömsunds kommun. Telia har aviserat att ge kunden möjlighet att teckna ett avtal för fast GSM vilken omfattar en GSM modul som kopplas in till bostadens telefonjack samt vid behov riktantenn. Det finns således ingen garanti att vanlig mobiltelefoni kommer att fungera då man valt fast GSM. Många synpunkter på Telias, information, kundtjänst vid nedmontering av kopparnätet och funktionen hos ersättaren fast GSM har framkommit. Efter skarp kritik från PTS har man tillfälligt avbrutit nedmonteringen. PTS har också inrättat en telefoniombudsman för att stödja de abonnenter som drabbats. PTS upplysningstjänst nås helgfria vardagar kl , tfn Den enskilde konsumenten bör teckna avtal för fast GSM för att sätta press på Telia. (kommunen kan inte driva någon principiell linje i detta men undertecknad uppfattar dock läget så fn) Den fasta GSM-lösningen kan också ge möjlighet till bredband på någon Mbit/s. Bedömning Min bedömning är att Telia tagit till sig kritiken och avvaktar fortsatt nedmontering. Förtroendet för Telia är dock skadat i vissa områden vilket är olyckligt då Telia ibland är enda möjliga operatören. Kvarstående problem telefoni Ett stort antal, ofta äldre, personer (ca 300 i Strömsunds kommun) har idag trygghetslarm vilka nyttjar kopparnätet. Funktionen kan inte garanteras då dessa larm kopplas via fast GSM. Larm med GSM-anslutning finns men det finns inget i lagen om telekommunikationer som ställer krav på operatörerna. Det finns således osäkerheter kring funktionalitet.

5 Sida 5 av 12 Hjälpmedelsinstitutet fått i uppdrag att stödja kommunerna i det pågående införandet av digital teknik inom teleområdet. Kommunen arbetar nu för att säkerställa larmfunktionen men ett stort ansvar ligger givetvis på operatörerna.

6 Sida 6 av 12 Mobiltelefoni Mobiltäckningen i Sverige är väl utbyggd men det finns fortfarande områden med begränsad täckning. Även om man kan bygga nya stationer så kräver dessa energi för drift samt data (via radiolänk/fiber). Inte minst utvinningen av naturresurser som skog och biobränsl, pågående utbyggnad av gruvor och vindkraft samt rennäringen kräver kommunikationer över ytan för effektiv ledning men också som en säkerhet för personalen. Samma behov av kommunikation gäller även turistföretagen där även besökarna idag förväntar sig möjligheter till kommunikation. Bedömning I dagsläget anger många att det är en dålig (försämrad täckning). Stabiliteten i förbindelserna har också brister ofta beroende på att man befinner sig i ytterkant av täckningsområdet. Där kan små variationer i höjd eller regn och snö begränsa räckvidden. Även kapaciteten är inte vad som marknadsföringen anger. Även i de större tärorterna upplever många svårigheter att ringa och ladda ner data. En bidragande orsak till detta är alla nya smartphones med olika applikationer. Dagens mobiltelefoner nog oftare designade utan krav räckvidd och i stort sett helt utan anslutningsmöjlighet till extern antenn. Särskilt i bil skulle täckningen förbättras om takantenn kunde användas. Det finns en förhoppning att teknikskiftet till fast GSM skulle förbättra mobiltäckningen. Så är dock normalt ej fallet eftersom Telia bara monterar en bättre antenn för den fasta GSM-telefonen för att på så sätt få förbindelse. Kvarstående problem mobiltelefoni Påverka operatörer att förbättra täckning och kapacitet. Bredda utbudet av mobiltelefoner med bättre räckvidd och utbudet av antenner bl.a. för mobilt bruk.

7 Sida 7 av 12 Bredbandstäckning mindre än 1 Mbit/s Stöd till 4G Är bredbandstäckningen sämre än 1Mbit/s kan utbyggnad av det nya 4G-nätet (LTE (Long Term Evolution)) bli aktuellt. PTS har auktionerat ut tillstånd för frekvenser som tidigare användes för analog marksänd TV (800 MHz-bandet). Dessa frekvenser är lämpliga för snabbt mobilt bredband med god täckning. Det tillstånd som Net4Mobility tilldelades innehåller ett täckningskrav, vilket innebär att de måste bygga ut bredband för 300 miljoner kronor i områden där inget annat telebolag bygger. Det är dock inledningsvis Net4Mobility själva som avgör i vilka av dessa områden de väljer att bygga. Abonnenten måste själv kontrollera och vid behov anmäla brister i bredbandstäckning i fasta bostaden. Om den är sämre än 1 Mbit så anmäl till PTS genom webbformuläret som finns hemsidan Kapaciteten kan man mäta via som dessutom nu har en app. för smartphones. Bedömning Utbyggnad av 4G skulle relativt snabbt lösa behoven av bredband med kapacitet på cirka 20Mbit/s för de grupper som nästan saknar detta. Även dagens datatrafik på 3G skulle avlastas vilket torde förbättra telefonimöjligheterna. Kvarstående problem Även om man kan bygga nya stationer så kräver dessa energi för drift samt data (via radiolänk/fiber). En möjlighet är att nyttja befintliga 3G master. Det torde dock krävas fiberanslutning för att hantera de stora datamängder som är aktuella.

8 Sida 8 av 12 Bredband Med begreppet bredband avses egentligen internet via: - ADSL - Fiber - Mobilt - Annan lösning ADSL nyttjar telefonledning (kopparledningen) i anslutning till telestationerna (upp till ca 5 km) för överföring av data (max ca 20 Mbit/s). Till stationen överför data via fiber eller radiolänk Fiber nyttjar ljuset i en glasfiber för överföring av mycket stora mängder data (mer än 100 Mbit/s). Mobila lösningar som närmare beskrivs ovan nyttjar antingen ett speciellt modem eller mobiltelefonen för överföring av data (GSM Kbit/s, 3G 100 Kbit/s - 4 Mbit/s, 4G Mbit/s). Exempel på andra lösningar är t.ex. radionät Historik Under skedde en omfattande bredbandsutbyggnad i Jämtlands län finansierad av statliga medel i kombination med EU-stöd och kommunala insatser. Ambitionen var att nå största möjliga täckning varför man i allmänhet i Strömsunds kommun m.fl. kommuner satsade på radiolänk till telestation och ADSL som bärare av bredband ut till abonnenten. I Strömsunds kommun valdes Quadracom-länk med 34 Mbit/s till 30-talet telestationer, avtal gäller till I Strömsunds kommun har cirka 88 % tillgång till ADSL i bostaden. Bedömning Utvecklingen har sedan dess gått snabbt varför dessa förbindelser av många anses som otillräckliga. Bristande kapaciteten beror på länken till stationerna. Dessutom nåddes inte alla medborgare av utbyggnaden m.h.t. ADSL s begränsade räckvidd från respektive station.

9 Sida 9 av 12 Det är endast fiber som ger som ger en säker möjlighet att skapa den överföringskapacitet (100 Mbit/s) som framtiden kräver. Fiberutbygganden i länet till privatpersoner är också begränsad vilket framgår av tabellen. I några kommuner har Telia installerat fiber i allmännyttans lägenheter. Andel per kommun med möjlighet till bredband via fiber till bostad. Källa PTS Bredbandskartläggning 2010 Jämtlands län 27,90% Berg 4,65% Bräcke 0,16% Härjedalen 4,77% I några byar har lokala nät Krokom 17,46% skapats genom ett aktivt Ragunda 0,93% lokalt arbete. Tillsammans Strömsund 7,37% har byborna grävt ner rör för Åre 9,51% fiberanslutning till bostäder Östersund 50,77% och lokaler för företagande. Den enskildes anslutningsavgifter kan vara cirka kronor. I de byar/orter som får sitt bredband vi länk till stationen ger i dagsläget ett lokalt Bynät ingen effekt eftersom överföringen till byn har för låg kapacitet. Kvarstående problem ADSL baseras på ett kopparnät som har begränsningar i kapacitet och räckvidd. Vi har också blivit uppmärksammade på att medborgare har en mycket låg kapacitet i sitt ADSL. Framtiden för denna lösning inrymmer också osäkerheter: Avtalet för radiolänkförbindelse som är den huvudsakliga anslutningen till telestationerna löper ut Närmare dialog bör även tas med Telia kring ADSLkopparnätets funktion på sikt. Ansvaret för fiber är delat mellan: fiberägare operatör kommun-län-region-stat beträffande strategi och medfinansiering samt vissa planfrågor kund

10 Sida 10 av 12 Ett viktigt samordningsområde är samförläggning av rör vid andra typer av anläggningsarbeten. Ett viktigt underlag i det fortsatt arbetet är PTS nyutgivna rapport (PTS-ER-2011:26). Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder PTS kan även stödja framtagande av strategier. Finansiering Ett särskilt problemområde är finansiering. Även om nu regeringen avdelat särskilda medel, PTS har medel och del av landbygdsprogrammet kan utnyttjas så har mycket litet använts i Jämtland det gångna året. I budgetpropositionen för 2012 föreslår regeringen att stödet till kanalisation ska förlängas genom att avsätta 120 miljoner kronor under perioden Vidare föreslår regeringen att landsbygdsprogrammet tillförs 300 miljoner kronor för bredbandsutbyggnad och att 75 miljoner kronor under perioden för medfinansiering av bredbandsåtgärder. Totalt finns därmed mer än 500 miljoner för utbyggnad av bredband. Man bör dock beakta att den utbyggnad som skedde bara i Jämtland hade en budget på motsvarande belopp.

11 Sida 11 av 12 Sammanfattning Bilden nedan redovisa principiella svar på de fyra områdena. Dagens utbyggnad av bredband i länet har brister och räcker knappt till för dagens behov. Framtiden behov av dataöverföring (mål 100 Mbit/s) gör att glappet blir än större om inte kraftfulla åtgärder vidtas. Inom Strömsunds kommun och Jämtlands län måste strategier för bredband snarast tas fram och samordning med andra aktörer som nätägare och vindkraftsbyggare måste ske. Även om det finns olika stöd måste också egen medfinansiering kunna ske. Det finns också en lång rad ytterligare åtgärder att vidta t.ex. Anmälan om täckning mindre än 1 Mbit/s för att påskynda utbyggnad av 4G. Samförläggning av rör. Möjligheter att ansluta extern antenn till mobiltelefon Ställa krav på täckning vid (offentlig) upphandling av telekommunikationer. Påverka opinion och operatörer Anders Andersson Kommunchef Strömsunds kommun

12 Sida 12 av 12 Bilaga Sammanställning av olika kommunikationsområdens plus och minus Område Möjligheter och begränsningar Lösning Avveckling delar av kopparnätet Mobil telefoni / Mobilt bredband + Kan ge bättre bredbandsmöjligheter - Funktion hos ersättning - Osäkerhet kring trygghetslarm + Bredbandsmöjlighet Bygg ut 4 G 1 - Täckning Bygg ut 4 G - Kapacitet m.h.t. ökad trafikmängd, Bygg ut 4 G gäller såväl glesbygd som tätorter - Telefonernas konstruktion där design gått före räckvidd Bättre telefoner och antenner ADSL Ny + Ökat kapacitet - Fungerar bara nära stationen - Överföringen till station har brister då det kan ske med länk 2 Fiber + Utbyggt till större tätorter + Kapacitet för framtida behov - Saknas till byar (länk till station och ADSL valdes vid utbyggnad) - Få människor på stor yta gör utbyggnad dyr Fiber till station Fiber till by/station, Bynät motsv. 1 I glesbygd avses 4 G på 800 MHz-bandet 2 T.ex. i Strömsunds kommun valdes länk Quadracom-länk med 34 Mbit till 30-talet telestationer, avtal gäller till Bristande kapacitet till stationerna! Vad händer vid avtalets slut?

Tillgången till telefoni

Tillgången till telefoni Rapportnummer PTS-ER-2011:19 Datum 2011-08-30 Tillgången till telefoni PTS uppföljningsrapport nr 1 augusti 2011 Rapportnummer PTS-ER-2011:19 Diarienummer 11-8638 ISSN 1650-9862 Post- och telestyrelsen

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun

Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun IT-infrastrukturplan för Lysekils kommun Antagen 2013-04-25 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Befintliga strategier och lagstiftning... 5 2.1 Befintliga strategier... 5 2.1.1

Läs mer

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun 1 IT- och regionminister Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun Sänder er detta brev som ett försök att beskriva den frustration

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Jämtlands län

Bredbandsstrategi för Jämtlands län Strategi Diarienummer 341-6495-2011 Bredbandsstrategi för Jämtlands län mot år 2020 Omslagsbilder Foto: fotograftina.se/tina Stafrén. Strategin är antagen av Regionförbundet Jämtlands län 2013-02-11 och

Läs mer

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram Eric Åkerlund, Infracore IT-infrastrukturprogram för Tranemo 2011 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Bilaga KF 13/2011 ITinfrastrukturplan för Vara kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Befintliga strategier och lagstiftning 3 1.1 Bredbandsstrategi för

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät Rapportnummer PTS-ER-2014:11 Datum 2014-03-03 Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät N2013/2538/ITP Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången

Läs mer

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Bredbandsstrategi Ragunda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 Allmänt om bredband 7 Vision och Mål 9 Finansiering Bilagor 13 Övergripande Mål

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram

IT-Infrastrukturprogram IT-Infrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 24 mars 2011, 28 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5 2. Bakgrund 5 3. Nuläge 7 4. Framtida behov

Läs mer

Bredbandsstrategi. 1. Sammanfattning 1 (20)

Bredbandsstrategi. 1. Sammanfattning 1 (20) 1 (20) Version: 1.0 Typ: Strategi Fastställds: KF 2013-04-24, 46 Giltighetstid: Tills vidare Uppdateras: Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. för Sverige 3. för Jämtlands län 4. Principer för kommunala

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

IT-infrastrukturprogram

IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturprogram R1.0 2012-11-12 Sida: 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 3 INVENTERING AV

Läs mer

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020.

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09 Upprättad av Norsjö kommun i samarbete med AC-Net INNEHÅLL 1 Sammanfattning... 4 2 Syftet med bredbandsstrategin...

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram Dnr 2011/KS0321-4 Dpl 005 Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturplan för Lilla Edet 2012 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 5 1. Gävleborgs län behöver en bredbandsstrategi.. 7 2. Vad är bredband?. 8 Tekniker för bredband... 8 3. Nyttan med

Läs mer

Bredbandsutbyggnad. i Tanums kommun. IT-infrastrukturplan 2.0. Antagen 2011-10-05 Version 1.2

Bredbandsutbyggnad. i Tanums kommun. IT-infrastrukturplan 2.0. Antagen 2011-10-05 Version 1.2 Bredbandsutbyggnad i Tanums kommun IT-infrastrukturplan 2.0 Antagen 2011-10-05 Version 1.2 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...4 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 4 2.2 PLAN

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 Fastställt av Kommunstyrelsen 2010-04-13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Syfte...4 2.2 Målgrupper...4 2.3 Det regionala

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Fiberutbyggnad i Hagfors kommun Utredningsrapport Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Sida 1 av 44 Innehåll Inledning... 3 1 Bakgrund... 3 1.1 IT-infrastrukturutredningen... 3 1.2

Läs mer

Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92

Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92 Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92 Regeringen har satt upp ambitiösa mål om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Val av Kommunikationslösning

Val av Kommunikationslösning BILAGA 1 Val av Kommunikationslösning TRYGGHETSLARM - KOMMUNAL ehälsa Val av Kommunikationslösning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Problemställning... 4 Förutsättningar för

Läs mer