Bredbandsnät i Stjärnorp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredbandsnät i Stjärnorp"

Transkript

1 Rapport 2013:87 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Bredbandsnät i Stjärnorp RAÄ 7, 14, 58, 148, 153 m fl Stjärnorps socken Linköpings kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD

2

3 Bredbandsnät i Stjärnorp Innehåll Sammanfattning Inledning Områdesbeskrivning Syfte och frågeställningar Metod och dokumentation Resultat och tolkning Referenser Tekniska uppgifter Bilaga 1. Kartor Omslagsbild: Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Box Linköping

4 Sammanfattning Mellan augusti 2011 och augusti 2013 utförde Östergötlands museum en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inför ledningsdragning av optokabelnät inom Stjärnorp socken, Linköpings kommun. Den aktuella ledningsdragningen var ca löpmeter och passerade intill eller, i enstaka fall, genom ett stort antal fornlämningar. Majoriteten av fornlämningarna utgjordes av övrig kulturhistorisk lämning. Arbetet utfördes på uppdrag av SSK Bredband. Eftersom ledningsdragningen i huvudsak genomfördes i vägkant utfördes utredningens etapp 2 i form av antikvarisk kontroll. Nio olika delsträckor bedömdes vara i behov av att stå under antikvarisk kontroll. En av dessa sträckor hade av misstag redan grävts av en privatperson (dock utan arkeologisk medverkan) när kontakt togs med Östergötlands museum. Ytterligare fyra delsträckor grävdes av det anlitade grävmaskinsföretaget utan att kontakt togs med berörda museum, trots att så var överenskommet. Vid Stjärnorps slottsruin (RAÄ 14 och 138) förlades optokabeln i befintliga rör för el samt i redan grävda elschakt. Detta innebar att någon arkeologisk medverkan ej var nödvändig. Utredning etapp 2 (i form av antikvarisk kontroll) kom bara att utföras vid två delsträckor; dels vid Bjäsätter (RAÄ 153), dels vid de stensättningsliknande lämningarna RAÄ 7:1-3 och 58. Vid Bjäsätter påträffades ett äldre odlingslager bestående av fet siltig sand med inslag av kol och tegel. I övrigt påträffades inget av arkeologiskt intresse. Fredrik Samuelsson antikvarie 2

5 Teckenförklaring Kabelsträckning FMIS punkt FMIS linje FMIS område Figur 2. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med undersökningsområdet markerat. Skala 1: Lantmäteriverket MS2008/06551

6 Inledning Östergötlands museum utförde mellan augusti 2011 och augusti 2013 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inför ledningsdragning av optokabelnät inom Stjärnorps socken, Linköpings kommun. Den aktuella ledningsdragningen var ca löpmeter och passerade intill eller, i enstaka fall, genom ett stort antal fornlämningar. Majoriteten av fornlämningarna utgjordes av övrig kulturhistorisk lämning. Utredningen utfördes efter beslut från Länsstyrelsen Östergötland. Uppdragsgivare var SSK Bredband vilka även svarade för de arkeologiska kostnaderna. En del av kostnaderna finansierades även med hjälp av bidrag från länsstyrelsen. Ansvarig för utredningens etapp 1 var antikvarie Anders Lundberg. Ansvarig för utredningens etapp 2 samt för skrivandet av rapporten var undertecknad. Områdesbeskrivning Det aktuella utredningsområdet utgjorde fram till år 1810 en del av Vreta kloster socken. Sockendelen var belägen norr om Motala ström och betecknades som skogsbygd. Det är känt att Vreta Kloster under medeltiden ägde ett mindre antal bebyggelseenheter inom området. Efter reformationen och under tidigmodern tid kom större delen av området att omfattas av en säteribildning under Stjärnorp. Parallellt kom mindre delar i norra delen av området att ingå i Hällestads respektive Vånga bergslag. Ett mindre antal gruvor etab lerades här, men till största del verkar området ha utnyttjats för träkolsframställning till bergshanteringen. I huvudsak tycks området utgöra ett medeltida kolonisationsområde, men ett par bebyggelseenheter kan utifrån ortnamn och fornlämningsbild ha ett förhistoriskt ursprung. Med ett par få undantag kännetecknas bebyggelsemönstret av ensamgårdar. Antalet registrerade fornlämningar är förhållandevis få, vilket till viss mån kan bero på den generellt sett svårinventerade terrängen samt den låga exploateringsoch undersökningsgraden inom området. Värt att notera är att inom flertalet uppodlade ytor har lösfynd framkommit, främst i form av stenåldersartefakter. Få arkeologiska undersökningar och utredningar har gjorts inom området. Riksantikvarieämbetet UV Öst utarbetade dock ett kulturhistoriskt planeringsunderlag för området vid Roxenbaden, den sydligaste delen av det nu aktuella området, år 2008 (Ternström 2008). Syfte och frågeställningar Syftet med den arkeologiska utredningen etapp 1 och 2 var att fastställa om någon form av fornlämning kunde komma att beröras av de planerade ledningsdragningarna. Om fornlämning framkom skulle dessa beskrivas så omfattande som möjligt utan vidare ingrepp. Om det inom ramen för den arkeologiska utredningen etapp 2 var möjligt att avgränsa fornlämningen skulle detta göras. Utredningens resultat skulle presenteras i en rapport, vars utformning och innehåll anpassades till utredningsresultatet. Utredningen skulle även ge förslag på vidare antikvariska åtgärder på de platser där fornlämning eller möjlig fornlämning var belägen inför en eventuell exploatering. Om inga fornlämningar eller objekt påträffades vid utredningen skulle enbart en enklare rapport med relevanta uppgifter för uppdragsgivarens fortsatta planering att utformas. Resultatet av den arkeologiska utredningen etapp 1 och 2 ska kunna ligga till grund för såväl Länsstyrelsens bedömning av kunskapspotentialen och kommande beslut som uppdragsgivarens fortsatta planeringsarbete. Metod och dokumentation Utredningen innehöll fyra huvudmoment: - Kart- och arkivstudier med upprättande av historiskt kartöverlägg. - Specialinventering i fält av utredningsområdet. - Sökschaktning. - Sammanställning av resultaten i rapportform. Utredningen inleddes med en kart- och arkivgenomgång med upprättande av ett historiskt kartöverlägg. Därefter gjordes en specialinventering i fält inom utredningsområdet. Inventeringsinsatserna inriktades på både forn- och kulturlämningar och sammanhängande miljöer. Eftersom ledningsdragningen i huvudsak genomfördes i vägkant utfördes utredningens etapp 2 i form av antikvarisk kontroll i stället för sökschaktsgrävning. Dokumentationsmaterialet i form av beskrivningar förvaras på Östergötlands museum. 4

7 Resultat och tolkning Utifrån resultatet från den inledande kart- och arkivgenomgången samt specialinventeringen i fält bedömdes nio olika delsträckor vara i behov av att stå under antikvarisk kontroll. Vid ytterligare fyra delsträckor bedömdes det att ledningsdragningen kunde ske utan arkeologisk medverkan förutsatt att schaktningsarbetet tog hänsyn till de närliggande fornlämningarna. Delsträcka 6: Ekliden Knuttimrad ryggåsstuga med bod (RAÄ 37:1). Troligen kraftigt restaurerad, boden är hitflyttad. Delsträcka 7: Bölnorp Gård bestående av manbyggnad och två flygelbyggnader i två våningar med väggar av stockvirke (RAÄ 41:1). Delsträckor i behov av antikvarisk kontroll Delsträcka 1: Tokorp Längs med sträckan finns stenåldersindikationer i form av fyndplatser för stenyxor (RAÄ 52:1) och en stenmejsel (RAÄ 54:1). I norra delen av sträckan har även en eldslagningssten påträffats (RAÄ 53:1). Delsträcka 2: Bjäsätter Bytomt (RAÄ 153) omnämnd 1386 som Bætsæter. Det finns ett osäkert omnämnande av bessiætrum redan Ingår i riksintresse KE 90. Vid en arkeologisk förundersökning 2010 framkom kulturlager på 0,5-0,8 m djup (Feldt 2010) (se även figur 3 och 9). Delsträcka 3: Kilen Knuttimrad ryggåsstuga med torvtak (RAÄ 36:1). Benämns Kilenstugan. Stugan är nu Vreta Klosters Hembygdsförenings hembygdsgård. Delsträcka 4: Kolfall Herrgårdsbyggnad i två våningar (RAÄ 43:1). Äldsta delen av huset är dess västra del, det övriga är enligt uppgift tillbyggt omkring Delsträcka 5: Sandvik Mangårdsbyggnad i två våningar (RAÄ 42:1). Manbyggnaden sägs ha brunnit ned och byggts om någon gång på 1800-talets början (osäker uppgift). Delsträcka 8: Stjärnorps slottsruin Slottsruin (RAÄ 14:1) med tillhörande park-/trädgårdsanläggning (RAÄ 138). Byggnaden uppförd omkring 1650 (se även figur 4). Delsträcka 9: Eklundshov Stensättningsliknande lämningar (RAÄ 7:1-3 och 58:1) (se även figur 10). Delsträckor utan behov av antikvarisk kontroll förutsatt att hänsyn togs till närliggande fornlämningar Delsträcka 10: Karlsberg Bebyggelselämning bestående av grunden efter ett boningshus med synlig eldstadsrest (RAÄ 120:1). Kring grunden växer syrénbuskar och gamla fruktträd. Delsträcka 11: RAÄ 104:1-2 Fångstgrop (RAÄ 104:1) och kolbotten (RAÄ 104:2). Delsträcka 12: Korsvik Ladugårdsgrund bestående av ett 20-tal större friliggande kvaderstenar i granit (RAÄ 144) samt husgrund efter smedja bestående av en kallmurad syll av bullersten (RAÄ 145). Delsträcka 13: RAÄ 95:1 Källa med minnestavla bestående av källa med omgivande brunnskar, täckt av kopparlock, samt halvcirkelformad mur. 5

8 Stjärnorp 153 Stjärnorp 46: Teckenförklaring Kabelsträckning FMIS punkt FMIS linje FMIS område Figur 3. Rektifierat utsnitt ur storskifteskarta över Bjäsätter (delsträcka 2) från 1825 (05-STJ-52) med kabelsträckningen markerad. Skala 1:3 000.

9 Stjärnorp 30:1 Stjärnorp 48:1 Stjärnorp 138 Stjärnorp 45:1 Stjärnorp 14:1 Stjärnorp 135: Stjärnorp 96:1 Teckenförklaring Kabelsträckning FMIS punkt FMIS linje FMIS område Figur 4. Rektifierat utsnitt ur geometrisk avmätningskarta över Stjärnorp (delsträcka 8) från 1700 (D102-45:1) med kabelsträckningen markerad. Skala 1:

10 När utredningens etapp 2 skulle starta uppdagades det att delsträcka 1 av misstag redan hade grävts av en privatperson utan arkeologisk medverkan. Under utredningens gång kom ytterligare fyra delsträckor (nr 3-7) att grävas utan arkeologisk medverkan. I dessa fall beroende på att det anlitade grävmaskinsföretaget ej tog kontakt med Östergötlands museum, trots att så var överenskommet. Vid Stjärnorps slottsruin (RAÄ 14 och 138) förlades optokabeln i befintliga rör för el samt i redan grävda elschakt vilket innebar att någon arkeologisk medverkan ej var nödvändig. Utredning etapp 2 (i form av antikvarisk kontroll) kom bara att utföras vid två delsträckor; dels vid Bjäsätter (RAÄ 153), dels vid de stensättningsliknande lämningarna RAÄ 7:1-3 och 58. Schaktbredden var 0,4 m och djupet varierade mellan 0,5-0,6 m. Vid Bjäsätter stod drygt 270 löpmeter av den aktuella ledningsdragningen under antikvarisk kontroll. Ledningen grävdes ned i västra kanten av den väg som löper rakt genom byn i nord-sydlig riktning. Centralt i bytomten påträffades, under fyllnadslager och matjord, ett äldre odlingslager bestående av fet siltig sand med inslag av kol och tegel samt 0,1-0,2 m stora stenar. Sannolikt är det samma lager som även påträffades vid den arkeologiska förundersökning som utfördes 2010, fast då på östra sidan av vägen (Feldt 2010). Det kulturlager som 2010 påträffades under det äldre odlingslagret observerades dock ej vid aktuell antikvarisk kontroll. I övrigt påträffades inget av arkeologiskt intresse. Efter avslutad utredning ansåg Östergötlands museum att det inte var befogat med ytterligare arkeologiska åtgärder i ärendet. Referenser Tryckta källor Feldt A-C Elkabel genom Bjäsätters by. Riksintresse KE 90. Bjäsätters by, Stjärnorps socken, Linköpings kommun, Östergötlands län. Arkeologisk förundersökning. Rapport 2010:59. Östergötlands länsmuseum. Ternström C Forn- och kulturlämningar vid Roxenbaden. RAÄ samt objekt 1 9, Stjärnorps socken, Linköpings kommun, Östergötlands län. Dnr Kulturhistoriskt planeringsunderlag. Rapport 2008:65. Riksantikvarieämbetet UV Öst. Otryckta källor Fornminnesregistret FMIS. Geometrisk avmätning Stjärnorp nr 1. Lantmäteristyrelsens arkiv. Akt: D102-45:1. Storskifte Bjäsätter. Lantmäteristyrelsens arkiv. Akt: 05-STJ-52. 8

11 Tekniska uppgifter Lokal Socken Kommun Län och landskap Fornlämningsnummer Kartblad Koordinater Koordinatsystem Stjärnorp med omnejd Stjärnorp Linköping Östergötland RAÄ 7, 14, 58, 148, 153 m fl 64F8d NO, 64F8d NV, 64F9d SO, 64F9dSV N , E (mittpunkt) SWEREF 99 TM Typ av undersökning Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Länsstyrelsens dnr Länsstyrelsens handläggare Malin Backman Länsstyrelsens beslut ÖM dnr 349/11 ÖM projektnr Uppdragsgivare Kostnadsansvarig SSK Bredband SSK Bredband Projektledare Anders Lundberg och Fredrik Samuelsson Personal - Rapportarbete Fredrik Samuelsson Fältarbetstid Totalt undersöktes 420 löpmeter Fynd - Foto - Analyser - Grafik Fredrik Samuelsson Renritning - Grafisk form Lasse Norr Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands museum. Ur allmänt kartmaterial ISSN Lantmäteriverket MS2008/06551 Rapport 2013:87 Östergötlands museum 9

12 Bilaga 1. Kartor Stjärnorp 55:1 Stjärnorp 53:1 Stjärnorp 50:1 Stjärnorp 52:1Stjärnorp 49:1 Stjärnorp 51:1 Delsträcka 1 Stjärnorp 107:1 Stjärnorp 108:1 Stjärnorp 70:1 Stjärnorp 117: Stjärnorp 116:1 Stjärnorp 54:1 Stjärnorp 97:1 Delsträcka 2 Stjärnorp Stjärnorp 105:2 Stjärnorp 105:1 Stjärnorp 26:1 Stjärnorp 120:1 Teckenförklaring Kabelsträckning Antikvarisk kontroll Stjärnorp 36:1 FMIS punkt FMIS linje FMIS område Lantmäteriverket MS2008/ Figur 5. Utdrag ur digitala fastighetskartan med delsträckorna 1 och 2 markerade. Skala 1:

13 Stjärnorp 35:1 Stjärnorp 105:2 Stjärnorp 105:1 Stjärnorp 112:1 Stjärnorp 120:1 Delsträcka 10 Stjärnorp 36:1 Stjärnorp 60: Delsträcka 3 Stjärnorp 141 Stjärnorp Delsträcka 4 Stjärnorp 37:1 Stjärnorp 57:1 Stjärnorp 43:1 Delsträcka 11 Stjärnorp 42:1 Stjärnorp 42:1 Stjärnorp 104:2 Stjärnorp 104:1 Delsträcka 5 Stjärnorp 118:1 Stjärnorp 18:1 Stjärnorp 17: Teckenförklaring Kabelsträckning Visa hänsyn Antikvarisk kontroll FMIS punkt FMIS linje FMIS område Lantmäteriverket MS2008/ Figur 6. Utdrag ur digitala fastighetskartan med delsträckorna 3, 4, 5, 10 och 11 markerade. Skala 1:

14 Stjärnorp 35:1 Stjärnorp 112: Stjärnorp 60:1 Stjärnorp 141 Stjärnorp 143 Stjärnorp 139 Delsträcka 6 Stjärnorp 41:1Stjärnorp 41:1 Stjärnorp 41:1 Stjärnorp 148Stjärnorp 149 Delsträcka Stjärnorp 37:1 Stjärnorp 37:1 Stjärnorp 42:1Stjärnorp 42:1 Stjärnorp 144Stjärnorp 147 Stjärnorp 134:1 Delsträcka 12 Stjärnorp 151 Stjärnorp 32:1 Stjärnorp 31:1 Delsträcka 5 Stjärnorp 118:1 Teckenförklaring Kabelsträckning Visa hänsyn Antikvarisk kontroll FMIS punkt FMIS linje FMIS område Lantmäteriverket MS2008/ Figur 7. Utdrag ur digitala fastighetskartan med delsträckorna 5, 6, 7 och 12 markerade. Skala 1:

15 Stjärnorp 98:1 Delsträcka Stjärnorp 6:2 Stjärnorp 6:3 Stjärnorp 6:4 Stjärnorp 6:6 Stjärnorp 6:5 Stjärnorp 7:1 Stjärnorp 7:3Stjärnorp 7:2 Stjärnorp 58:1 Stjärnorp 30:1 Stjärnorp 17:1 Stjärnorp 48:1 Stjärnorp 138 Stjärnorp 45:1 Stjärnorp 96:1 Stjärnorp 135: Stjärnorp 4:1 Delsträcka 9 Stjärnorp 5:1 Stjärnorp 3:1 Stjärnorp 95:1 Stjärnorp 13:1 Delsträcka 13 Stjärnorp 2: Teckenförklaring Kabelsträckning Visa hänsyn Antikvarisk kontroll FMIS punkt FMIS linje Stjärnorp 109:1 Stjärnorp 1:1 Stjärnorp 119:1 FMIS område Lantmäteriverket MS2008/06551 Figur 8. Utdrag ur digitala fastighetskartan med delsträckorna 8, 9 och 13 markerade. Skala 1:

16 Stjärnorp Stjärnorp 46: Teckenförklaring Kabelsträckning Kontrollerad sträcka Äldre odlingslager FMIS punkt FMIS linje FMIS område Lantmäteriverket MS2008/ Figur 9. Utdrag ur digitala fastighetskartan med kontrollerad sträcka inom Bjäsätter bytomt (RAÄ 153) markerad. Skala 1:2 500.

17 Stjärnorp 7:1 Stjärnorp 7:3 Stjärnorp 7: Stjärnorp 7:2 Stjärnorp 58: Teckenförklaring Kabelsträckning Kontrollerad sträcka FMIS punkt FMIS linje FMIS område Lantmäteriverket MS2008/ Figur 10. Utdrag ur digitala fastighetskartan med kontrollerad sträcka vid de stensättningsliknande lämningarna RAÄ 7:1-3 och 58 markerad. Skala 1:

18 16

19

20 Östergötlands museum utförde mellan augusti 2011 och augusti 2013 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inför ledningsdragning av optokabelnät inom Stjärnorp socken, Linköpings kommun, Östergötland. Den aktuella ledningsdragningen var ca löpmeter och passerade intill eller, i enstaka fall, genom ett stort antal fornlämningar. Majoriteten av fornlämningarna utgjordes av övrig kulturhistorisk lämning. Eftersom ledningsdragningen i huvudsak genomfördes i vägkant utfördes utredningens etapp 2 i form av antikvarisk kontroll. Nio olika delsträckor bedömdes vara i behov av att stå under antikvarisk kontroll. En av dessa sträckor hade av misstag redan grävts av en privatperson (dock utan arkeologisk medverkan) när kontakt togs med Östergötlands museum. Ytterligare fyra delsträckor grävdes av det anlitade grävmaskinsföretaget utan att kontakt togs med berörda museum, trots att så var överenskommet. Vid Stjärnorps slottsruin (RAÄ 14 och 138) förlades optokabeln i befintliga rör för el samt i redan grävda elschakt. Detta innebar att någon arkeologisk medverkan ej var nödvändig. Utredning etapp 2 (i form av antikvarisk kontroll) kom bara att utföras vid två delsträckor; dels vid Bjäsätter (RAÄ 153), dels vid de stensättningsliknande lämningarna RAÄ 7:1-3 och 58. Vid Bjäsätter påträffades ett äldre odlingslager bestående av fet siltig sand med inslag av kol och tegel. I övrigt påträffades inget av arkeologiskt intresse. ISSN Rapport 2013:87

Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp

Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp Rapport 2011:20 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp Mjärdevi 16:1 och Salvetorpet 2:3 Hogstad socken Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S

Läs mer

El till 3G-mast vid Fågelberg

El till 3G-mast vid Fågelberg Rapport 2013:51 Arkeologisk utredning etapp 2 El till 3G-mast vid Fågelberg Invid RAÄ 68 Fågelberg 1:4 Vikingstad socken Linköping kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

Vindkraftverk på Kyrkbranterna

Vindkraftverk på Kyrkbranterna Rapport 2010:27 Arkeologisk utredning etapp 1 Vindkraftverk på Kyrkbranterna Intill RAÄ 73 Björka 2:49 Motala socken Motala kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård Rapport 2010:86 Arkeologisk förundersökning En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård RAÄ 239 samt intill RAÄ 38, 153 och 172 Bo 5:2 och 5:3 Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV

OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV RAPPORT 2014:29 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV RAÄ 32:1 ÖSTERVARV 3:1 VARVS SOCKEN MOTALA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Ombyggnad av elnät i Melstad Varv Innehåll Sammanfattning...........................................................

Läs mer

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke.

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:50 Skävesund Intill gravfältet Glanshammar 4:1 Arkeologisk utredning Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke Jenny Holm Innehåll Sammanfattning... 1

Läs mer

Värpeby. Arkeologisk utredning etapp 2. RAÄ 386, 387 och 388 Värpeby 1:4 Kolbäcks socken Västmanland. Maud Emanuelsson

Värpeby. Arkeologisk utredning etapp 2. RAÄ 386, 387 och 388 Värpeby 1:4 Kolbäcks socken Västmanland. Maud Emanuelsson Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:19 Värpeby Arkeologisk utredning etapp 2 RAÄ 386, 387 och 388 Värpeby 1:4 Kolbäcks socken Västmanland Maud Emanuelsson Värpeby Arkeologisk utredning etapp 2 RAÄ

Läs mer

NY VÄG VID LANDAFORS. Särskild arkeologisk utredning. Gäversta S:2, 3:13, 3:46, 21:1, Lillanda 1:18 Segersta socken Bollnäs kommun Gästrikland 2013

NY VÄG VID LANDAFORS. Särskild arkeologisk utredning. Gäversta S:2, 3:13, 3:46, 21:1, Lillanda 1:18 Segersta socken Bollnäs kommun Gästrikland 2013 Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:07 NY VÄG VID LANDAFORS Särskild arkeologisk utredning Gäversta S:2, 3:13, 3:46, 21:1, Lillanda 1:18 Segersta socken Bollnäs kommun Gästrikland 2013 Katarina Eriksson

Läs mer

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:70 Västerleden En ny trafikled i Västerås Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Bälby 3:1, 5:1, 7:2 och Västerås 4:85 Dingtuna och Västerås socken Västerås

Läs mer

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby RAPPORT UV ÖST 2001:11 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2, FÖRUNDERSÖKNINGAR OCH SLUTUNDERSÖKNING AV DEL AV FORNLÄMNING Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby Planerad ny fjärrvärmeledning

Läs mer

Mycket sten i Borgholm

Mycket sten i Borgholm Mycket sten i Borgholm Särskild arkeologisk utredning steg 2 2011 Borgholm 11:1 m fl, Borgholm socken, Borgholm kommun Ulrika Söderström KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:14 Gärdslösa kyrka

Läs mer

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Skolan Odling och tomtgränser i Östhammar Raä 141:1 Östhammar 37:20 Östhammar Uppland Joakim Kjellberg

Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Skolan Odling och tomtgränser i Östhammar Raä 141:1 Östhammar 37:20 Östhammar Uppland Joakim Kjellberg Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Skolan Odling och tomtgränser i Östhammar Raä 141:1 Östhammar 37:20 Östhammar Uppland Joakim Kjellberg Arkeologisk schaktningsövervakning 2 Upplandsmuseets

Läs mer

Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården

Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården UV RAPPORT 2012:90 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården Uppland; Adelsö socken; Hovgården 1:2, 3:4, 4:1; Adelsö 46:2, 48:1, 48:2, 48:7,

Läs mer

Rv 25, förbifart Trekanten

Rv 25, förbifart Trekanten Rv 25, förbifart Trekanten Ljungby socken, Kalmar kommun, Småland arkeologiska undersökningar 1988-1990 Mats Blohmé, Ivonne Dutra, Mikael Nilsson, Cecilia Ring RAPPORT 2006 KALMAR LÄNS MUSEUM Nationella

Läs mer

Säveån genom Gamlestaden

Säveån genom Gamlestaden Säveån genom Gamlestaden Arkeologisk förundersökning Göteborg 218, Gamlestaden 740:162 m.fl. Göteborgs stad, Göteborgs kommun Thomas Bergstrand Bohusläns museum Rapport 2013: 8 Säveån genom Gamlestaden

Läs mer

Norra Borstahusen delområde 2

Norra Borstahusen delområde 2 UV RAPPORT 2013:107 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2, 2012 Norra Borstahusen delområde 2 Skåne, Landskrona stad och socken, Borstahusen 1:1 fornlämning 29 och 30 Kennet Stark UV RAPPORT 2013:107 ARKEOLOGISK

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning, Yta J

Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning, Yta J Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun Arkeologisk förundersökning, Yta J Jeanette Gustavsson och Mats Sandin Göteborg 218, Nya Lödöse Göteborgs stad och kommun Arkeologisk förundersökning,

Läs mer

Vallen under 9000 år. Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland

Vallen under 9000 år. Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland Vallen under 9000 år Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland Redaktör Britta Wennstedt Edvinger 2006 Vallen under 9000 år Rapport över arkeologisk undersökning

Läs mer

Eller åter till Djäknegatan Västmanland, Västerås stad, kvarteret Domkyrkan, Rudbeckianska skolan, RAÄ 232 Johanna Bergqvist och Mathias Bäck

Eller åter till Djäknegatan Västmanland, Västerås stad, kvarteret Domkyrkan, Rudbeckianska skolan, RAÄ 232 Johanna Bergqvist och Mathias Bäck uv bergslagen, rapport 2009:2 arkeologisk förundersökning och undersökning Sysslomannens tomt och kök i senmedeltidens Västerås Eller åter till Djäknegatan Västmanland, Västerås stad, kvarteret Domkyrkan,

Läs mer

Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet

Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet UV MITT RAPPORT 2006:29 ARKEOLOGISKA FÖRUNERSÖKNINGAR Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet Väg E18 sträckan Hjulsta Kista Uppland Spånga och Sundbybergs socknar Hjulsta och Kymlinge bytomt och

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80

Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80 Rapport 2014:67 Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80 Åhus stad, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2014 Ing-Marie Nilsson Rapport 2014:67 Andreas Björkmans gata i Åhus,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Undersökningens syfte... 3 Metod... 3 Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö... 4 Tidigare undersökningar i Säffle tätort... 6 Undersökningen vid Billerud... 7 Anläggningarna...

Läs mer

FU Ödsmål 377. Rapport 2006:6. Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ 377. Rune Bark/Joakim Åberg

FU Ödsmål 377. Rapport 2006:6. Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ 377. Rune Bark/Joakim Åberg FU Ödsmål 377 Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ 377 Rune Bark/Joakim Åberg Rapport 2006:6 FU Ödsmål 377 1 FU Ödsmål 377 Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ

Läs mer