Nulägesrapport om Telefoni och Bredband i Härjedalens kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nulägesrapport om Telefoni och Bredband i Härjedalens kommun"

Transkript

1 Nulägesrapport om Telefoni och Bredband i Härjedalens kommun Efter insamling av information via möten och e-post har vi nu tillräckligt med nulägesfakta för att kunna publicera en nulägesrapport. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att utbyggnad och förbättring av mobila nät och utbyggnad av fiberoptiska nät i kommunen är nödvändigt för den kommunikation som samhällets olika system och funktioner kräver. Framtida utveckling kräver 100 mbit/s vilket gör att det finns stora investeringsbehov de kommande åren. Härjedalens kommun ska få löpande information om vilka orter i Härjedalen som berörs av nermontering av telestationer och telestolpar. Information och dialog ska ske innan nermontering sker. IT-chef, äldreomsorgschef, säkerhetssamordnare och telefoniansvarige är mottagare i kommunen av löpande information. Onsdagen den 20 juni 2012 hade kommunen inbjudit Telia till dialog om teknikskiftet. Från Telia deltog informationschefen Björn Berg och kundansvarige Bengt Rudolfsson. Från kommunen deltog kommunledningsutskottet samt ett antal berörda tjänstemän. Noterat vid mötet: Hittills beslutade avstängningar av stationer i Härjedalen är Djursvallen, Råndalen, Strådalen och Sörvattnet: Stationsområdesnamn, Ort Block Beräknad urkopplingstid inlk dispenser och prisavtal Station/ stolpar Station stängd Stängd datum Fas-Block Status Stolpar DJURSVALLEN 8 Fas Beslutad Station RÅNDALEN 8 Fas 1-8 #N/A Beslutad Station stängd STRÅDALEN 8 Fas Beslutad Station stängd SÖRVATTNET 8 Fas 1-8 #N/A Beslutad Station stängd BRÄNDÅSEN 6 Fas 2-6 #N/A 0 Station HUSKÖLEN 6 Fas Station HÖGVÅLEN 6 Fas Station KOLSÄTT 6 Fas 2-6 #N/A 0 Station MEDSKOGSBYGGET 6 Fas 2-6 #N/A 0 Station OLINGDAL 6 Fas 2-6 #N/A 0 Stolpar RANSUNDET 6 Fas 2-6 #N/A 0 Station RANSJÖBY 6 Fas 2-6 #N/A 0 Station STORÅSTRÖMMEN 6 Fas 2-6 #N/A 0 Station SÄRVSJÖN 6 Fas 2-6 #N/A 0 Station VÄNSJÖ 6 Fas 2-6 #N/A 0 Station ÄNGERSJÖ 6 Fas 2-6 #N/A 0 Stolpar Idag finns ca 8000 telestationer varav ca 3000 har färre än 100 anslutningar. Det är dessa stationer som är aktuella för nedläggning (ej de som har ADSL) och därmed måste kunderna Sida 1/5

2 anslutas till mobilt abonnemang. Totalt beräknas kunder beröras i 60 kommuner under en 5-årsperiod. I första omgången berörs 835 kunder i Jämtland. De kunder som har fast abonnemang erbjuds en övergång till ett mobilt abonnemang som kallas mobilt basabonnemang. Telia har en funktionsgaranti och ett ansvar att dessa abonnemang ska fungera. Om det inte fungerar vid bytet har Telia en skyldighet att åtgärda problemen till det fungerar. Det är viktigt att man inte säger upp sitt abonnemang innan Telia gjort åtgärder för att allt ska fungera. De som har andra operatörer än Telia ska ha sin information från dessa. Telia har ingen skyldighet att kontakta andra operatörers kunder. För de kunder som haft problem med övergången till mobil bas har problembilden varierat. Allt från trasig eller felmonterad utrustning till dålig nättäckning. Om kunden har valt Telia:s tjänst, deras erbjudande och utrustningen inte uppfyller given specifikation är detta Telia:s ansvar att rätta till. Detta gäller inte om man väljer att avböja erbjudandet och förlita sig på mobiltelefon. Telia förändrar inte mobilnätet och mobilavtal med anledning av teknikskiftet, men man säger också att det generellt görs ständigt förbättringar och uppgraderingar. Telia har en särskild kundtjänst nr som bara har till uppgift att hantera problem som har med teknikskiftet att göra. Även den ordinarie kundtjänsten på ska känna till detta och kunna koppla över dit. Mobila nätet Ett allmänt problem i hela landet är att det mobila nätet blivit överbelastat i första hand beroende på kraftigt utökad trafik med s.k. smartphones. Detta fråntar inte Telia skyldigheten att se till att teknikövergången fungerar för de kunder som tecknar mobilt basabonnemang. Mobilnätet uppgraderas successivt, enligt Telia den som vill se vad som byggs kan gå in på Telias hemsida ( om mobiltäckning ). Om mobiltäckningskartan inte stämmer med det som anges på kartor vill Telia att man kontaktar dem. Härjedalens kommun menar att täckningskartor inte ger hela bilden av hur läget är. Den upplevda kvaliteten och täckningen är något helt annat. Kommunen avser att under hösten 2012 samla in information (via exempelvis hemsidan) från mobilanvändare runt om i kommunen om var man upplever dålig täckning. Utifrån denna kartläggning erbjuder Telia att ordna ett möte med kommunen och Telia:s mobilnätansvariga för att få riktade utbyggnader och/eller förstärkningar inom Härjedalens kommun. Mobila lösningar för trygghetslarm testas och det är självfallet en viss oro för detta. Äldreomsorgschefen i kommunen bevakar detta. Hjälpmedelsinstitutet har fått i uppdrag att stödja kommunerna i det pågående införandet av digital teknik inom teleområdet. Ett annat framtida alternativ för trygghetslarm är RAKEL, det nya kommunikationssystemet för blåljus-myndigheterna. Rakel ska om något år kunna användas för trygghetslarm, enligt MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Sida 2/5

3 Kommunens frågor: Är mobiltäckningen provad innan nertagning beslutas? Vilken signalstyrka mätmässigt är "gränsvärdet" för att det ska vara acceptabelt och motivera beslut om nertagning? Telia:s lösning för elöverkänsliga där mobil utrustning monteras i närliggande byggnad som har el och sedan dras kopparledning därifrån in till bostaden? Telias svar: När det gäller mobiltäckningsvärdet så går Telia inte vidare om värdet understiger -90dB (en del konkurrenter använder -100dB i sina täckningskartor vilket är betydligt lägre). När det gäller lösning för människor som upplever att man har påverkan av elektriska installationer eller installationer med mobila lösningar kan vi inte garantera att vårt erbjudande passar, men Telia tittar på möjligheter i de fall man anger det. Även om Telia har den bästa mobila täckningen i kommunen idag så sker också utbyggnader från andra mobiloperatörer. Net4Mobility (Tele2 och Telenor) bygger 4G i kommunen. Kommunen har också dialog med Net1, som under 2012 uppdaterat sitt nät för mobilt bredband i kommunen. I dagläget ska man kunna få upp till 9 mbit/s, men då krävs att befintliga modem byts ut till nya för att kunna nyttja den nya bandbredden. Dialog i länet om teknikskiftet Ett flertal möten kring teknikskiftet har genomförts i länet. Länsstyrelsen och Regionförbundet har initierat ett antal möten med Telia och representanter från länets kommuner. Även PTS har medverkat vid vissa möten som Strömsunds kommun anordnat. Problembeskrivningen som finns i Jämtlands län kan i princip återfinnas i hela landet. Syftet med de olika mötena är att få information från Telia hur de hanterar det pågående skiftet från fast kopparnät till mobil lösning för vissa stationer. Kritiken mot Telia har varit massiv och därför stoppades tillfälligt all nedmontering (strax före årsskiftet 2011/2012) för att reda ut och åtgärda uppkomna problem. Telia erkänner och beklagar de problem som varit hittills med de mobila lösningarna men säger sig nu ha löst problemen. De garanterar att inte klippa kopparnäten med mindre än att det finns fullgoda alternativ. Dock tar de inte ansvar för andra uppkopplingar än de som de själva erbjuder, vilket i många fall är en särskild utrustning på husen utomhus för att förbättra mottagningen. Denna utrustning är gratis för de kunder som idag har fast telefonförbindelse via Telia. Telia säger också att de alltid tar kontakt med berörda 6 månader i förväg och att de sedan följer upp att informationen gått fram vid flera tillfällen. Efter detta stopp har nu projektet återstartats under försommaren Post- och telestyrelsen (PTS) har inrättat en telefoniombudsman för att stödja de abonnenter som drabbats. PTS upplysningstjänst nås helgfria vardagar kl , tfn Sida 3/5

4 Bredbandsstöd Länsstyrelsen har för avsikt att möjliggöra för ekonomiska föreningar, företag och kommuner att söka stöd till kanalisation via Landsbygdsprogrammets stöd till bredband (Jordbruksfonden). Skäl till detta är dels att stödet kommer att räcka längre ut i vårt län och att länsstyrelsen också tror att fler ser möjligheter när sökande inte behöver bli nätägare. Det handlar fortfarande om att stödansökare kommer att behöva projektera och teckna markavtal mm för att lägga ner kanalisationen, vilken de kommer att äga. Då de blir ägare till kanalisationen kommer de också att teckna avtal med någon nätägare att fibersätta kanalisationen med ett öppet nät. Länsstyrelsen kommer att prioritera anslutningar till den nätägare som finns närmast belägen i förhållande till var kanalisationen kommer att gå. Detta betyder att den som söker måste kontakta de nätägare som finns lokalt dels för att se vart de finns rent fysiskt samt att förvissa sig om att nätägaren kommer att fibersätta kanalisationen. Att ta en tidig kontakt med nätägarna är viktigt för att säkerställa att kanalisationen uppfyller ställda krav. Länsstyrelsen har varit i kontakt med Härjeåns Nät AB, Jämtkraft AB och Telia Operator Business för att höra om de är intresserade av att fibersätta kanalisationen som byggs ute i byarna och de har visat ett positivt intresse. Medfinansieringen från Post- och telestyrelsen är inte så stor vilket betyder att sökande måste hitta andra offentliga finansiärer. Länsstyrelsen kan även ge stöd till kanalisation (statligt stöd) och här kan länsstyrelsen bevilja upp till 50%. Resterande 50% måste finansieras på annat sätt. Detta stöd kan medfinansieras med offentlig medfinansiering, ex från PTS, kommun eller Regionförbund det går också att medfinansiera med privata medel. Informationen på länsstyrelsens hemsida om Bredband finns här: Kommunens Näringslivsavdelning kan också hjälpa till med stödansökningar och ge information. Sida 4/5

5 Projektet Påfart Härjedalen Kommunen har startat projektet Påfart Härjedalen för att, genom samordnade aktiviteter, höja nyttjandegraden av fibernätet i kommunen. Projektet ska verka för en högre livskvalitet för dem som bor i Härjedalens kommun, bredda och stärka kommunens näringsliv och därmed stärka deras konkurrenskraft. En förbättrad tillgång till bredbandstjänster ökar kommunens attraktionskraft vad gäller inflyttare samt företagsetableringar. Projektet ska genom ett aktivt informationsarbete visa på olika möjligheter med ett utökat nyttjande av bredbandstjänster för såväl innevånare som företagare och informera och stimulera olika sammanslutningar som föreningar, byalag och företagargrupper för att gemensamt arbeta för att söka finansiellt stöd för att komma igång med nyttjandet av bredbandstjänster. Företrädare för olika leverantörer av bredbandstjänster skall bjudas in för att delta på informationsträffar. Sveg Staffan Eriksson IT-chef, Härjedalens kommun Sida 5/5

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Tillgången till telefoni

Tillgången till telefoni Rapportnummer PTS-ER-2011:19 Datum 2011-08-30 Tillgången till telefoni PTS uppföljningsrapport nr 1 augusti 2011 Rapportnummer PTS-ER-2011:19 Diarienummer 11-8638 ISSN 1650-9862 Post- och telestyrelsen

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram Dnr 2011/KS0321-4 Dpl 005 Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturplan för Lilla Edet 2012 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...

Läs mer

IT-infrastrukturprogram

IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturprogram R1.0 2012-11-12 Sida: 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 3 INVENTERING AV

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kalmar län

Bredbandsstrategi för Kalmar län 2012-02-01 1(10) Antagen av Regionförbundet i Kalmar län 2012-02-01 Frågor kring strategin besvaras av Helena Ervenius, 070 640 62 41, helena.ervenius@rfkl.se Bengt Falke, 070 846 22 99, bengt.falke@rfkl.se

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram Eric Åkerlund, Infracore IT-infrastrukturprogram för Tranemo 2011 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram

IT-Infrastrukturprogram IT-Infrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 24 mars 2011, 28 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5 2. Bakgrund 5 3. Nuläge 7 4. Framtida behov

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Bilaga KF 13/2011 ITinfrastrukturplan för Vara kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Befintliga strategier och lagstiftning 3 1.1 Bredbandsstrategi för

Läs mer

Bredbandsstrategi för Jämtlands län

Bredbandsstrategi för Jämtlands län Strategi Diarienummer 341-6495-2011 Bredbandsstrategi för Jämtlands län mot år 2020 Omslagsbilder Foto: fotograftina.se/tina Stafrén. Strategin är antagen av Regionförbundet Jämtlands län 2013-02-11 och

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 Fastställt av Kommunstyrelsen 2010-04-13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Syfte...4 2.2 Målgrupper...4 2.3 Det regionala

Läs mer

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun 1 IT- och regionminister Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun Sänder er detta brev som ett försök att beskriva den frustration

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun

Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun IT-infrastrukturplan för Lysekils kommun Antagen 2013-04-25 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Befintliga strategier och lagstiftning... 5 2.1 Befintliga strategier... 5 2.1.1

Läs mer

Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun

Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-07 126 Sida 2 av 22 Innehåll 1 REGERINGENS BREDBANDSSTRATEGI... 3 2 INLEDNING... 4 3 BEFINTLIGA STRATEGIER

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Bredbandsutbyggnad i Aneby kommun 1. Bakgrund Under flera år har en bredbandsutbyggnad pågått i landet. Framförallt har det handlat om att förlägga optofibernät.

Läs mer

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Vad är det här? Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Det erbjudande som du nu håller i din hand är ett resultat av ideellt arbete utfört under ca

Läs mer

Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92

Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92 Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92 Regeringen har satt upp ambitiösa mål om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens

Läs mer

Bredbandsutbyggnad. i Tanums kommun. IT-infrastrukturplan 2.0. Antagen 2011-10-05 Version 1.2

Bredbandsutbyggnad. i Tanums kommun. IT-infrastrukturplan 2.0. Antagen 2011-10-05 Version 1.2 Bredbandsutbyggnad i Tanums kommun IT-infrastrukturplan 2.0 Antagen 2011-10-05 Version 1.2 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...4 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 4 2.2 PLAN

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 Intresse- och branschorganisation 5 Metodik 6 HISTORISK TILLBAKABLICK 6 Stadsnät

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer