Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011"

Transkript

1 PROMEMORIA Dnr: 2010/0090 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011 Bifogat finner ni kansliets förslag till budget och verksamhetsplan för Förslaget till budget och verksamhetsplan för 2011 innehåller pågående uppdrag som följer med från föregående år in Parallellt med detta förslag arbetas nu ett förslag till Verksamhetsprogram för fram. Detta förslag ska fattas beslut om vid kommande förbundsmöte den 5 april 2011 och tydliggör inriktningen på KSLs verksamhet under den kommande mandatperioden. I detta förslag lämnas utrymme för att kommande styrelse och beredningar ska kunna lägga nya uppdrag. Kansliet föreslår att styrelsen beslutar att godkänna förslaget till budget och verksamhetsplan för 2011 samt att styrelsen beslutar att utdebitering för 2011 ska vara 0,40 promille av kommunernas skatter och statsbidrag. Bilaga Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011

2 FÖRSLAG Ulrika Wallin Pudas Chris Christensen Förslag till Budget och Verksamhetsplan för 2011

3 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 2 (30) Inledning Förslaget till budget och verksamhetsplan för 2011 innehåller pågående uppdrag som följer med från föregående år in Parallellt med detta förslag arbetas nu ett förslag till Verksamhetsprogram för fram. Detta förslag ska fattas beslut om vid kommande förbundsmöte den 5 april 2011 och tydliggör inriktningen på KSLs verksamhet under den kommande mandatperioden. I detta förslag lämnas utrymme för att kommande styrelse och beredningar ska kunna lägga nya uppdrag.

4 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 3 (30) Finansiering Serviceavgifter och finansiella intäkter Budgetåret 2008 sänktes avgifterna till 0,43 promille och år 2009 ytterligare till 0,40 promille. För budgetåret 2011 föreslås oförändrad utdebitering. Serviceavgifterna kommer 2011 att uppgå till 31,4 mnkr. Utöver medlemsavgifterna tillkommer också ett räntenetto om 0,2 mnkr. KSLs intäkter påverkas av kommunernas intäkter med ett års fördröjning. För år 2011 baseras KSLs intäkter på kommunernas skatter och bidrag under året Övriga intäkter Övriga intäkter för KSL uppgår totalt till drygt 37 mnkr och svarar därför för knappt hälften av den totala omsättningen. I övriga intäkter ingår intäkter från kommunerna för Gymnasieantagningen om 13,4 mnkr samt att KSL förmedlar intäkter från kommunerna till externfinansierade verksamheter och projekt såsom IKE (Institutet för Kommunal Ekonomi), Energirådgivningen, MSL (Miljösamverkan i Stockholms Län) samt att KSL leder arbetet kring IT-forum och Partnerskapet för strukturfonder. Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader enligt liggande förslag beräknas till knappt 69 mnkr. Av detta belöper knappt 23 mnkr på de olika uppdragen lagda av styrelsen och beredningar och 7,4 mnkr på ledningen och den politiska organisationen. För budgetåret 2011 läggs en budget som planeras gå plus minus noll. Medlemsavgifterna kommer således att täcka nettokostnaderna.

5 Avgift till KSL 2011, baserat på utbetalda skatter och bidrag under 2010

6 Sammanställning över resurser per aktivitetsområde i verksamhetsplanen för år 2011

7 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 6 (30) Verksamhetens inriktning KSL ska vara den arena där politiker och förvaltningschefer väljer att föra regionalt strategiska diskussioner kring aktuella frågor. För att uppnå detta inbjuds regelbundet dessa målgrupper till regelbundna möten, fördjupande seminarier och internat med särskilda teman. Även studieresor genomförs för kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte. Ambitionen är att under 2011 fortsätta att utveckla dessa nätverk samt skapa nätverk där sådana saknas. För att nå framgång i genomförandet av givna uppdrag krävs en tät dialog och förankring med kommunernas ledningar och sakkunniga inom berört område. Ett starkt engagemang och aktiv medverkan från berörda nämnder och förvaltningsledningar i länets kommuner. KSL ska också företräda kommunerna gentemot externa aktörer och verksamheter i syfte att stärka kommunernas och regionens röst och inflytande. Detta sker bland annat genom en dialog med nationella myndigheter och berörda regionala aktörer. Ett strategiskt forum för samverkan mellan Landstingets och KSL är också en nödvändighet för att underlätta samverkan mellan varje enskild kommun och landstinget. KSL ska också ha ett stort utbyte med storstadsregionerna i syfte att hitta lösningar på gemensamma problem, föra fram storstadsperspektivet gentemot staten, Sveriges Kommuner och Landsting samt andra externa aktörer. KSL ska genom sitt arbete i Stockholmsregionens Europaförening bidra till att stärka Stockholmsregionens inflytande i ett europeiskt perspektiv samt påverka EUs institutioner i en för Stockholmsregionen önskvärd riktning. KSL ska tillsammans med kommunerna bidra till höjd kvalitet och ett effektivare resursutnyttjande. KSL ska också tillsammans med kommunerna bli en stark regional aktör i relation till landstinget och andra huvudmän/aktörer. Kommunerna ska uppleva att KSL erbjuder en attraktiv mötesplats Hög resultatuppfyllelse i givna uppdrag Kommunerna ska uppleva hög delaktighet och möjlighet att delta och påverka arbetet i de gemensamma uppdragen. Genomföra en medlemsdialog. Beredningarna inbjuder regelbundet presidierna för berörda nämnder till gemensamma samtal. Dessa samtal är en viktig del i löpande dialog och förankring med samtliga kommuner i länet. Erbjuda regelbundna mötesplatser för kommunstyrelseordföranden, kommundirektörer och förvaltningschefer inom olika sakområden.

8 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 7 (30) Områdesövergripande frågor Infrastruktur En samlad investeringsplan har beslutats av regeringen och i avtal mellan staten och de regionala parterna har man överenskommit om gemensam finansiering på 94 mdr kr. Skapa goda förutsättningar för länets kommuner att få ta del av statlig finansiering för infrastruktursatsningar. De regionala parterna skall kontinuerligt och gemensamt följa upp den beslutade investeringsplanen. Förbereda för nästa systemanalys (troligtvis 2012) Förbereda för nästa planeringsomgång (troligtvis start 2013) Allmänflyg Kommunförbundet Stockholms Län, Regionplanenämnden och Länsstyrelsen gav ett gemensamt uppdrag till en förhandlingsman att försöka åstadkomma konkreta lösningar för allmänflygets behov i Stockholm - Mälarregionen. Uppdraget redovisades i oktober 2009 och innebar att kommunerna förslogs att bilda ett gemensamägt bolag som skulle hantera frågan om byggande av flygplats för allmän flygets behov. De regionala parterna har nu ansökt om och fått medel beviljat från den regionala fonden för ett projekt Flygplats för allmänflyg. Projektet syftar till att få till stånd en lokalisering och samfinansiering av flygplats för allmänflyget i Stockholms län i syfte att stärka Stockholmsregionens attraktivitet och tillgänglighet. En långsiktigt hållbar lösning för allmänflyget i Stockholms län ska komma till stånd. En handlingslinje formas i syfte att säkerställa drift och investeringar för allmänflygplatserna genom att ett gemensamägt bolag bildas. Ta fram fördjupade underlag inför diskussion med länets kommuner om lokalisering och finansiering.

9 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 8 (30) Skatter och utjämning I den statliga översynen av utjämningssystemet mellan kommunerna och mellan landstingen lades ett slutbetänkande fram i september Slutbetänkandet har inte remissbehandlats utan ingår i det underlag till den större parlamentariska utredningen som tillsattes i början av år 2009 och som ska lämna sitt slutbetänkande den 1 januari KSL ska tillsammans med medlemmarna medverka till att stärka kommunernas ekonomiska bas både gentemot staten och andra regioner och att tillvarata storstädernas fördelar genom att skapa samverkan inom områden som har skalfördelar. Påverka regeringens bedömning av betänkandet kring inkomst- och kostnadsutjämning, vilken blir offentlig i april KSL kommer att tillsammans med kommunerna i länet utarbeta ett gemensamt remissvar på det betänkande som den parlamentariska kommitté kring utjämningssystemet lägger fram den 30 april 2011 EU-perspektivet Stockholms stad, Stockholms läns landsting och KSL, som är huvudmän för SEU har tagit beslut om att ombilda organisation för att bättre klara framtida utmaningar. Genom beslut hos de tre huvudmännen har Stockholmsregionens Europaförening bildats. I föreningens styrelse sitter tre politiska representanter från vardera huvudman. Föreningen äger ett aktiebolag som kommer att bedriva den operativa verksamheten i Stockholm och Bryssel. Tidigare verksamheter i S:t Petersburg och Warszawa är avslutade. Genom samverkan öka Stockholmsregionens möjligheter att påverka EU:s agenda Göra gemensamma prioriteringar för gemensam påverkan Utarbeta nya samarbetsformer mellan Brysselkontoret och huvudmännens organisationer för bevakning av aktuella prioriterade frågor i Bryssel.

10 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 9 (30) Insatser inom integrationsområdet KSLs arbete med integrationsuppdragen kring nyanlända och ensamkommande barn fortsätter. Den förändrade lagstiftning där samordningsansvar för flyktingmottagandet övergår till Arbetsförmedlingen följs. Frågor kring bosättning och boende för nyanlända prioriteras och konkretiserade förslag till lösningar och samarbetsformer ska tas fram. Implementering av vissa regionala och delregionala utvecklingsprojekt genomlyses. Uppdraget kring ensamkommande barn genomförs under 2011 i projektform med samtliga kommuner som aktiva deltagare och KSL som projektledare. För att fortsätta lösa integrationsuppdragen och andra strategiska frågor kring integration krävs ett fortsatt nära samarbete med Länsstyrelsen och andra regionala och nationella aktörer. Stockholms län ska vara ett föredöme i Sverige när det gäller flyktingmottagande och introduktion. Detta uppnås bland annat genom bättre samverkan och gemensamt resursutnyttjande kommunerna emellan samt mellan kommunerna och andra berörda myndigheter. Öka möjligheter till regionala och delregionala avtal om flyktingmottagande Stödja implementering av det landstingsägda projektet Hälsokommunikatörer I samarbete med Regionplanekontoret och Länsstyrelsen ta fram ett handlingsprogram för att förnya och bredda integrationspolitiken i enlighet med RUFS, vilket kan inkludera en gemensam kunskapsplattform. Kommunerna i länet ska under projekttiden ha tillskapat de platser som anges i avsiktsförklaringen för ensamkommande barn. Kommunerna i länet ska under projekttiden ha förbättrat kvaliteten i handläggningen och verksamheter för ensamkommande barn Utse en samrådsgrupp av kommuner som ska följa den nya gemensamma verksamheten kring samhällsorientering för nyanlända under Stockholms stads ansvar. Genomföra en kartläggning av kommunernas kostnader för akuta boendeplaceringar av flyktingfamiljer i eget boende (EBO). Initiera ett pilotprojekt för att få fram bättre metoder och samarbeten kring bosättning för nyanlända, bland annat med allmännyttiga och privata bostadsföretag.

11 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 10 (30) Strukturfonder och andra EU-program Stockholms län har tilldelats 180 miljoner kronor per år i sju års tid från EU:s strukturfonder. Medlen ska finansiera strategiska satsningar som syftar till att öka sysselsättningen och länets konkurrenskraft. Satsningar ska göras inom områden som företagsutveckling, tillgänglighet, kompetensförsörjning och för att minska utanförskapet. Arbetet ska bedrivas med ett tillväxtfokus. Pengarna ska också gå till att stärka länets innovativa miljöer samt öka arbetskraftsutbudet. Kommunerna ska i samverkan nyttja strukturfonderna i sitt utvecklingsarbete för kompetensförsörjning och ökad sysselsättning. KSL ska medverka till att kommunerna ser möjligheterna att finansierautvecklingsidéer med strukturfonderna Tillsammans med regionens huvudfinansiärer arbeta för att synliggöra EUfinansierade projekt. Jämställdhet Den så kallade regionala strategigruppen är en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från KSL, Regionplanekontoret, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen, Stockholms stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polismyndigheten och Skatteverket. Tillsammans genomför aktörerna en halvtidsuppföljning och analys av den Regionala strategin för jämställdhet KSL bevakar också det utvecklingsarbete som pågår på SKL med satsningen Hållbar Jämställdhet, vilken beviljats ytterligare 80 miljoner kronor av regeringen utöver de 145 miljoner kronor som hittills kommit till användning. Jämställdhet är en drivkraft för regional utveckling, liksom för kvalitetsutveckling av kommunala verksamheter som riktas till medborgare och brukare. Den regionala strategin för jämställdhet analyseras och revideras utifrån slutsatser i halvtidsuppföljningen av de regionala aktörerna, samt läggs fram för KSLs styrelse för rekommendation till kommunerna under hösten Slutföra påbörjad halvtidsuppföljning av Regional strategi för jämställdhet inklusive kartläggning av kommunernas arbete med jämställdhetsintegrering, samt genomföra ett seminarium i januari 2011 och en regional konferens i mars 2011.

12 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 11 (30) En ansökan om socialfondsmedel som inkluderar kommunernas behov och synpunkter lämnas in till ESF-rådet från den regionala strategigruppen med Länsstyrelsen som sökande och projektägare. Insatser för Bostadsförsörjning Det låga bostadsbyggandet samt de hinder som analyserats främst av Länsstyrelsen, har lyft frågan om regionalt samarbete kring strategisk planering för bostadsbyggande och bostadsförsörjning. KSL har idag uppdrag inom området när det gäller regionens försörjning av studentbostäder, behov av boende för små målgrupper och behov av samverkan kring den socioekonomiska och etniskt färgade boendesegregationen som bör fullföljas. Samarbete liksom ansvarsfördelning mellan de regionala aktörerna KSL, Länstyrelsen och Regionplanekontoret är fortsatt viktigt. KSL ska bidra till att kommunernas planering och bostadsförsörjning går hand i hand med den ekonomiska och befolkningsmässiga tillväxten i regionen. KSL ska också bidra till att stärka sammanhållningen och bryta segregerande processer i regionen. Ta fram förslag på möjliga lösningar på de hinder som kommunerna har rådighet över när det gäller att främja bostadsbyggande och regional bostadsförsörjning. Belysa frågan om regionens behov av fler studentbostäder samt lägga förslag till åtgärder. Undersöka möjligheter och metoder för att adressera problemet med boendesegregationen i länet. Ta fram förslag kring samverkan för att tillskapa boenden för små målgrupper som kommunerna var och en inte kan tillgodose. Föra dialog kring frågorna i stadsbyggnadschefsnätverket En rapport med förslag till åtgärder som kan främja bostadsbyggandet ska tas fram.

13 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 12 (30) Utbildningsområdet Begreppet utbildningsområdet sträcker sig över en rad sakområden så som förskola, grundskola, gymnasieutbildning, vuxenutbildning, högskole- och forskningsfrågor med mera. KSL har ett politiskt uppdrag att skapa en dialog med de fristående skolorna i länet. Flera av KSLs prioriterade frågor berör förutsättningarna för de fristående skolorna, såsom arbetet med lärarutbildning, gemensam gymnasieregion samt arbetet med kvalitetsjämförelser. Arbetet påbörjas 2010 och fortgår under Gemensam gymnasieregion Sedan år 2000 har KSL tillsammans med kommunerna i länet arbetat för att skapa en gemensam gymnasieregion. Den gemensamma regionen definieras genom ett antal delområden som ska uppnås: Ett gemensamt intagningssystem Gemensamt gymnasieutbud Gemensam beräkningsgrund Gemensamma kvalitetskriterier Samverkansavtal för gymnasieutbildning är styrande dokument i den gemensamma gymnasieregionen. Nytt reviderat avtal är framtaget med anledning av ny skollag och gymnasieförordning med ny programstruktur som börjar gälla 1 juli Alla nationella program omfattas av avtalet och alla elever i länet, samt Håbo kommun blir mottagna på lika villkor. Erbjudande om bilaterala avtal för valbara introduktionsprogram kommer att finnas till 2011 för att senare kunna införlivas i samverkansavtalet. Strävan är också att gemensamt programpris införlivas i samverkansavtalet så snart det finns beredskap i kommunerna. För att få balans mellan tillgång och efterfrågan på gymnasieutbildning krävs en utökad samordning inom länet. Redan idag finns ett alltför stort utbud av gymnasieutbildning i regionen. Elevkullarna minskar under ett antal framöver, en ny reform för gymnasieskolan införs, andelen fristående gymnasieskolor förväntas öka och arbetsmarknaden har en obalans på utbildad arbetskraft. Inom uppdraget pågår också arbete med de gemensamma kvalitetskriterierna som är ett stödmaterial i skolhuvudmännens uppdrag att vägleda eleverna inför gymnasieval. En gemensam elevdatabas som innebär en möjlighet till kvalitetsförbättring och effektivisering av elevadministrationen är under framtagande. Den nya regleringen av gymnasieskolan kräver att yrkesprogrammen har lokala programråd. Arbetet pågår nu med att bilda dessa mötesplatser där arbetsliv och utbildningsanordnare gemensamt kan följa hur olika branscher utvecklas och vilken kompetens som kommer att behövas. Skapa balans mellan tillgång och efterfrågan på gymnasieutbildning för eleverna i Stockholms läns kommuner. Elever ska ha tillgång till ett gemensamt utbud i länet och i så hög grad som möjligt få sitt 1:a handsval av gymnasieutbildning uppfyllt.

14 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 13 (30) Genomföra en översyn och anpassning av samverkansavalet till kommunernas utbudsplanering Slutföra upphandling och driftsätta elevdatabasen under första delen av året. Förse kommunerna statistiskt underlag för lokal och delregionalplanering av gymnasieutbud Vidareutveckla elevenkäten där gymnasieprogram kan jämföras med varandra. Presentationen ska vara användarvänlig, vederhäftig och integrerad med intagningssystemet. Öka antalet gymnasieskolor som använder elevenkäten. Skapa regionala programråd för varje yrkesprogram på gymnasieskolan. Genomföra en årlig presidiekonferens kring gymnasieutbudet Skapa en referensgrupp för information och dialog kring gymnasieregionen Genomföra utbildning avseende hantering av elevdatabasen. Utveckla presentationsmodeller för regiona statistik gymnasieutbud och antagning av elever. Gemensam vuxenutbildningsregion Arbetet med att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion har pågått sedan hösten Arbetet grundas i en överenskommelse som samtliga kommuner antagit. Målet är att skapa ett långsiktigt samarbete kring en vuxenutbildningsregion i Stockholms län. Samarbetet ska stimulera såväl en pedagogisk kvalitativ utveckling som ett optimalt resursutnyttjande där både utbildningsanordnare i kommunal och enskild regi ingår. Samarbete med externa partners såsom myndigheter, fristående utbildningsanordnare, näringsliv, lärosäten med flera är också en viktig del i hela processen. Regionen ska kunna erbjuda alla medborgare flexibla lösningar och ett brett utbud för individens livslånga lärande och för att få fler medborgare i arbete. Ska starta ett pilotförsök med en gemensam observation av vuxenutbildningen för de kommuner som anmäler intresse Möjliggöra jämförelser mellan kommunerna genom att arbeta fram gemensamma nyckeltal Utvärdera Sfx-utbildningen

15 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 14 (30) Arbeta fram gemensamma rutiner för hur kommuner ska hantera ärenden som rör interkommunala ersättningar Initiera en diskussion med kommuner samt regionala aktörer om behovet att ett systematiskt genomföra en kartläggning av de SFI-studerandens yrkesbakgrund. Högskole- och forskningsfrågor Dagens samhälle har större social, kulturell och språklig mångfald än tidigare. Det skapar stora utmaningar för skolväsendet. I takt med att samhället förändras har kraven på lärares och förskollärares kunskaper ökat, inte minst vad gäller ämnesbredd och ämnesdjup. Samtidigt förväntas läraren och förskolläraren bidra till en utveckling av undervisningen och yrket. Dagens samhälle har större social, kulturell och språklig mångfald än tidigare. Det skapar stora utmaningar för skolväsendet. Lärarutbildningsnämnden (LUN) läggs ned vid Stockholms Universitet i samband med omorganisation inför ny lärarutbildning. I den nya organisationen överförs ledningsansvaret för lärarutbildningen till fakultetsnämnderna. En övergripande samordningsgrupp skapas för fakultetsövergripande frågor. Kommunerna har nominerat fem kommunala representanter till olika organ i ledningsorganisationen av lärarutbildningen vid Stockholms universitet. Det är viktigt att kommunerna samordnar och samverkar sina ställningstaganden i olika frågor effektivt för att uppnå ett så stort kommunalt inflytande som möjligt. Här har KSL en viktig roll. KSL stödjer kommunerna i detta arbete bland annat genom att vara en mötesplats och möjliggöra erfarenhetsutbyte. Under året ska ett nytt avtal för den verksamhetsförlagda utbildningen avtalas fram. KSL följer pilotprojektet fältskolor vid Stockholms universitet för att bidra till att kunskapen och erfarenheterna kommer flera kommuner till del. Rekrytering till och dimensionering av lärarutbildningen är två andra viktiga frågor som KSL arbetar aktivt med. Att tillsammans med kommuner och universitet/ högskolor skapa bästa förutsättningar för en lärarutbildning med hög kvalitet samt öka forsknings- och utvecklingsarbetet kopplat till lärarutbildningen. Förhandla fram ett nytt förslag till avtal för den verksamhetsförlagda utbildningen som antas av samtliga kommuner. Avtalet ska träda i kraft 2012 Stödja kommunerna i att implementera den nya lärarutbildningen Utveckla former för den verksamhetsförlagda delen inom lärarutbildningen Bevaka att det kommunala inflytandet på lärarutbildningarna. Påverka dimensioneringen av lärarutbildningen. Delta tillsammans med de sju högskolorna med lärarutbildning i Stockholms län i ett arbete som syftar till att påverka rekryteringen till lärarutbildningen.

16 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 15 (30) Regelbundna samtal med kommunerna kring VFU Följa Stockholms universitets pilotprojekt med fältskolor för att kunna dra erfarenheter inför att flera fältskolor startas. Bjuda in de fristående skolhuvudmännen till att ingå i en referensgrupp kring lärarutbildningsfrågor i syfte att få dem att skapa fler VFU-platser. Skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan kommunrepresentanter med övergripande ansvar för VFU i syfte att påverka utvecklingen av lärarutbildningens form och innehåll. I samverkan med kommunerna utse representanter från kommunerna och KSL till olika uppdrag inom högskolorna. Dessa representanter har ett regionalt uppdrag och ska föra fram kommunernas intressen. Tillsammans med kommunerna arbeta fram ett material som ska utgöra ett underlag för högskolor och universitet inför beslut om dimensionering av lärarutbildningen.

17 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 16 (30) Samhällsbyggnads området Begreppet samhällsbyggnad sträcker sig över en rad sakområden såsom teknisk infrastruktur, fysisk planering, ekonomisk tillväxt samt miljö- och hälsa. Kännetecknande för dessa områden är behovet av långsiktig planering och ibland stora finansiella investeringar. Insatser inom energi och klimatområdet I RUFS 2010 ges en tydlig bild av vad Stockholmsregionen bör åstadkomma för att kunna bidra till att uppfylla Sveriges och EU:s Energi och klimatmål. Utmaningen är att trots en stark förväntad befolkningstillväxt minska länets totala energianvändning med 40 procent och sänka växthusgasutsläppen med 80 procent till år 2050 (jämfört med 2005). I Stockholms län har frågor kring biogas- och avfallsbehandling diskuterats under lång tid, men med förhållandevis få intressenter och utan tydlig gemensam inriktning. Målet om 35 % biologisk behandling av matavfall i Stockholmsområdet har ännu inte uppnåtts. De senaste åren har man dock kunnat märka en påtaglig höjning av aktivitetsnivån på området då många aktörer varav en del nya börjat agera mer konkret på marknaden och genomfört såväl olika planeringsarbeten och utredningar som rena anläggningsprojekt. Politiska inriktningsbeslut har också börjat ta form. Skapa möjlighet för kommunerna i länet att få fördjupade insikter om vilka handlingsmöjligheter och behov som finns i regionen för att kunna vidmakthålla ett fungerande energisystem som ökar regionens konkurrenskraft och samtidigt uppfyller högt ställda klimatkrav. Genomföra handlingsprogrammet för Energi och klimat. KSL har särskilt ansvar målområdena biogas och avfall som resurs Medverka till genomförandet av Energirådgivningens verksamhetsplan Stödja genomförandet av kommunernas Energi och klimatstrategier samt främja en inriktning i enlighet med de övergripande regionala energi- och klimatmålen. Påverka TPA-utredningen genom att ta fram ett positionspapper Sammankalla till regelbundna träffar med kommunernas energi- och klimatstrateger Sammankalla till regelbundna träffar med referensgruppen för Energirådgivningen

18 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 17 (30) Genomföra, tillsammans med Regionplanekontorer en hearing om resultatet från den så kallade TPA-utredningen (tredjepartstillträdet till fjärrvärmenätet). KSL ska genomföra en utredning med syfte att skapa insikt och öka kunskapen och därmed underlätta beslut som ökar matavfallsinsamlingen till rötning. Insatser inom avfallsområdet Med en ökad befolkning ökar också avfallsströmmarna. En viktig utmaning inom avfallssektorn är - utöver att verka för återanvändning och att minska såväl mängder som farlighet i avfallet att förbättra sortering och materialåtervinning av de olika avfallsfraktionerna. Förpackningsinsamlingen och FTI spelar här en viktig roll. Behovet av samsyn och likartade lösningar när det gäller återvinningscentraler ökar. Kommunernas förhållningssätt till avfall med producentansvar är ytterligare ett område där funktionella, smidiga systemlösningar för involverade parter behövs. Det kommungemensamma arbetet sker genom Stockholmsregionens avfallsråd (STAR) Det kommunala avfallsansvaret ska verka för att regionen får en effektiv, miljöanpassad och ur brukarsynpunkt väl fungerande avfallshantering och materialåtervinning. Hanteringen ska vara lättförståelig och funktionell för hela regionen. Det ska finnas ett länsgemensamt förhållningssätt för länets återvinningscentraler utifrån ett system- och brukarperspektiv innan årets slut. Det ska finnas ett nyttjanderättasavtal för länts återvinningsstationer med FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) Medverka till genomförandets av STARs verksamhetsplan för Fördjupa diskussionerna kring villkoren för mottagning av hushållsavfall och verksamhetsavfall till återvinningcentralerna. Initiera kontakt med FTI för att slutförhandla fram ett nyttjanderättsavtal. Fördjupa samarbetet mellan VAS (Rådet för Vatten och avloppssamverkan i Stockholms län) och STAR (Stockholmsregionens avfallsråd) och genomföra ett biogasseminarium med politiker som huvudmålgrupp. Sammankalla till regelbundna träffar med länets renhållningschefer och bolag.

19 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 18 (30) Insatser inom miljöområdet Med utgångspunkt i den under 2o10 beslutade miljömålspropositionen, Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete, som lyfter fram vikten av att samla aktörer i en gemensam målbild pågår nu ett arbete med att fastställa regionala miljömål och åtgärder kopplade till dessa. Länsstyrelsen leder detta arbete och för dialog med berörda parter. KSL deltar i detta arbete. Kommunernas miljöstrategiska arbete har intensifierats under senare år som en följd av samhällets generellt ökade krav på olika aktörers miljöansvar, inte minst inom klimatområdet. Det är troligt att det arbetet kommer att öka i omfattning de närmsta åren. Bland annat mot bakgrund av att klimatförändringarna blir allt mer uppenbara och den ökande kemikalieanvändningen i samhället. Det i sin tur ställer krav på konkreta åtgärder och tydliga uppföljningsbara mål. Kommunerna kan precis som när det gäller det lagstadgade miljöarbetet behöva samverka även inom miljömålsarbetet. KSL har exempelvis initierat ett nätverk för länets kommunala energi- och klimathandläggare. Kommunernas myndighetsrelaterade arbete inom miljöområdet stöds även det av KSL i olika former, både genom KSLs nätverk för miljönämndsordföranden samt genom nätverket för miljöchefer. En plattform för länets myndighetsrelaterade miljöarbete är Miljösamverkan Stockholms län, som är ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, KSL och Länsstyrelsen i Stockholms län som syftar till att effektivisera miljökontorens tillsynsarbete och öka samsynen. Stockholmsregionens kraftiga expansion och klimatförändringen gör att miljöarbetet kan förväntas öka särskilt inom områdena klimatanpassning och hälsoskydd. I övrigt avser KSL att under verksamhetsåret delta i Regionala miljögruppens arbete och i samarbete med Stockholms universitets miljö- och hälsoskyddsutbildning öka studenternas kunskap om kommunalt miljöarbete. Främja en långsiktig hållbar miljöutveckling och regionalt samarbete inom länet, som bidrar till att de nationella miljömålen nås. KSL ska aktivt bidra i framtagandet av de regionala miljömålen och åtgärder kopplade till dessa. Medverka till genomförandet av Miljösamverkan Stockholms läns verksamhetsprogram. Genomföra regelbundna träffar med miljönämndsordföranden och förvaltningschefer. Vidareutveckla samarbetet med Stockholms universitet inom yrkesförberedande insatser på miljö- och hälsoskyddsutbildningen.

20 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 19 (30) Anordna nätverksträffar och workshops för kommunala energi- och klimathandläggare. Medverka i Regionala miljögruppens arbete med att belysa för regionen viktiga miljöstrategiska frågor. Insatser inom geodata- och GIS-området Som ett resultat av den regionala geodatastrategin togs 2010 ett kommunalt samverkansavtal fram för perioden Målsättningen är att en regional samverkan ska medföra effektivare resursutnyttjande, ökat erfarenhetsutbyte och ökade möjligheter att gå på djupet i olika frågor och därmed medverka till en långsiktigt hållbar utveckling av det kommunala arbetet inom geodata- och GIS området i Stockholms län. En god infrastruktur för Geodata och ett väl utvecklat GIS-stöd ger också kommunerna möjlighet att effektivisera den offentliga servicen inom flera områden, exempelvis e-förvaltning och e-tjänster, skolskjuts, hemtjänst och räddningstjänst. Stockholmsregionen ska ha ett väl fungerande samarbete vad gäller Geodata samt GIS-data som möjliggör att gemensamma data enkelt kan användas för att stödja kommunala organisationers verksamhet och är instrument för att effektivisera och höja kvaliteten på verksamheten. Medverka till genomförandet av KSLs Geodataråds verksamhetsprogram Genomföra KSLs Geodataråds årsmöte och höstkonferens Planera inför en kommungemensam ramupphandling av flygfotografering Framtagande av informationsmaterial som kommunerna kan använda vid övergången till nya höjdsystemet, RH2000. Vidareutveckla Tätortskarta Stockholms Län, så att exempelvis platser blir sökbara och att teknik och former för ajourhållning förbättras. Insatser inom vatten- och avloppsområdet Regionens vattenmiljöer måste värnas för att den höga kvaliteten som idag kännetecknar såväl dricksvattenförsörjning som avloppsrening ska upprätthållas. Den regionala befolkningstillväxt som beskrivs i RUFS 2010, kommer att ställa stora krav på de tekniska försörjningssystemens robusthet och att dessa är resurseffektiva samt präglas av ett kretsloppstänkande. I detta arbete har kommunerna ett stort ansvar, både som huvudman, verksamhetsutövare, beställare och myndighet.

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling - En Överenskommelse Dagens program 9,00-10,00 Frukost och registrering 10,00-11,20 11,20 Konferens (Kommunalförbundet och registren) 11,20-11,30 11,30 Bensträckare

Läs mer

Motion - Fler utbildningsplatser på högskolor och universitet

Motion - Fler utbildningsplatser på högskolor och universitet PROMEMORIA Kansliet Elisabeth Nordström 2011-02-17 Dnr: 2011/0012 Styrelsen Sammanträdesdatum: 2011-03-07 Motion - Fler utbildningsplatser på högskolor och universitet Motion har inkommit från Anders Lago

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Bakgrund och syfte Kommunerna i Stockholm län och Stockholms Läns Landsting har nedtecknat ett

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014 Utveckling av e-samhället i Stockholms län IT-forums verksamhetsplan 2014 Innehåll Inledning... 2 E-Förvaltning... 3 Framtida regional samverkan kring e-utvecklingsfrågor 4 Regional digital agenda 4 Öppna

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan

Samverkansavtal för gymnasieskolan Samverkansavtal för gymnasieskolan Syfte Samverkansavtalet grundas på en gemensam strävan att genom utökad samverkan erbjuda alla elever som bor i de avtalsslutande kommunerna ett likvärdigt och attraktivt

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion

Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion 2014-01-13 Jan Heimdahl Dnr KSL/14/0002-1 Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-01-30 Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion Förslag

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Godkänd av SSK 2014-01-31 Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Verksamhetsplan 2014 Budget 2014 1. Inledning Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med ca 460 000 invånare.

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2014

Gysam Verksamhetsplan 2014 2014-01-27 Gysam Verksamhetsplan 2014 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning i Västerbottens län 2011-01- 01 Samverkande kommuner: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman,

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Stadshuset, Göteborg kl 14.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Jan Hallberg, ordf. Staffan Cronholm från 15.15 Stefan Svensson Ing-Marie Samuelsson Pelle Pellby

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras?

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? A P R I L 2 0 1 0 EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Här presenteras ett förslag till hur en regional verksamhet för samhällsorientering i

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne Sandra Lindeskog Kompetenssamverkan Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordning av

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Mångfaldsorientering en tillväxtfråga OECD:s Territorial Review for Stockholm (2006/2010): bristande integration på arbetsmarknaden största hot för tillväxt

Läs mer