Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011"

Transkript

1 PROMEMORIA Dnr: 2010/0090 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011 Bifogat finner ni kansliets förslag till budget och verksamhetsplan för Förslaget till budget och verksamhetsplan för 2011 innehåller pågående uppdrag som följer med från föregående år in Parallellt med detta förslag arbetas nu ett förslag till Verksamhetsprogram för fram. Detta förslag ska fattas beslut om vid kommande förbundsmöte den 5 april 2011 och tydliggör inriktningen på KSLs verksamhet under den kommande mandatperioden. I detta förslag lämnas utrymme för att kommande styrelse och beredningar ska kunna lägga nya uppdrag. Kansliet föreslår att styrelsen beslutar att godkänna förslaget till budget och verksamhetsplan för 2011 samt att styrelsen beslutar att utdebitering för 2011 ska vara 0,40 promille av kommunernas skatter och statsbidrag. Bilaga Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011

2 FÖRSLAG Ulrika Wallin Pudas Chris Christensen Förslag till Budget och Verksamhetsplan för 2011

3 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 2 (30) Inledning Förslaget till budget och verksamhetsplan för 2011 innehåller pågående uppdrag som följer med från föregående år in Parallellt med detta förslag arbetas nu ett förslag till Verksamhetsprogram för fram. Detta förslag ska fattas beslut om vid kommande förbundsmöte den 5 april 2011 och tydliggör inriktningen på KSLs verksamhet under den kommande mandatperioden. I detta förslag lämnas utrymme för att kommande styrelse och beredningar ska kunna lägga nya uppdrag.

4 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 3 (30) Finansiering Serviceavgifter och finansiella intäkter Budgetåret 2008 sänktes avgifterna till 0,43 promille och år 2009 ytterligare till 0,40 promille. För budgetåret 2011 föreslås oförändrad utdebitering. Serviceavgifterna kommer 2011 att uppgå till 31,4 mnkr. Utöver medlemsavgifterna tillkommer också ett räntenetto om 0,2 mnkr. KSLs intäkter påverkas av kommunernas intäkter med ett års fördröjning. För år 2011 baseras KSLs intäkter på kommunernas skatter och bidrag under året Övriga intäkter Övriga intäkter för KSL uppgår totalt till drygt 37 mnkr och svarar därför för knappt hälften av den totala omsättningen. I övriga intäkter ingår intäkter från kommunerna för Gymnasieantagningen om 13,4 mnkr samt att KSL förmedlar intäkter från kommunerna till externfinansierade verksamheter och projekt såsom IKE (Institutet för Kommunal Ekonomi), Energirådgivningen, MSL (Miljösamverkan i Stockholms Län) samt att KSL leder arbetet kring IT-forum och Partnerskapet för strukturfonder. Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader enligt liggande förslag beräknas till knappt 69 mnkr. Av detta belöper knappt 23 mnkr på de olika uppdragen lagda av styrelsen och beredningar och 7,4 mnkr på ledningen och den politiska organisationen. För budgetåret 2011 läggs en budget som planeras gå plus minus noll. Medlemsavgifterna kommer således att täcka nettokostnaderna.

5 Avgift till KSL 2011, baserat på utbetalda skatter och bidrag under 2010

6 Sammanställning över resurser per aktivitetsområde i verksamhetsplanen för år 2011

7 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 6 (30) Verksamhetens inriktning KSL ska vara den arena där politiker och förvaltningschefer väljer att föra regionalt strategiska diskussioner kring aktuella frågor. För att uppnå detta inbjuds regelbundet dessa målgrupper till regelbundna möten, fördjupande seminarier och internat med särskilda teman. Även studieresor genomförs för kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte. Ambitionen är att under 2011 fortsätta att utveckla dessa nätverk samt skapa nätverk där sådana saknas. För att nå framgång i genomförandet av givna uppdrag krävs en tät dialog och förankring med kommunernas ledningar och sakkunniga inom berört område. Ett starkt engagemang och aktiv medverkan från berörda nämnder och förvaltningsledningar i länets kommuner. KSL ska också företräda kommunerna gentemot externa aktörer och verksamheter i syfte att stärka kommunernas och regionens röst och inflytande. Detta sker bland annat genom en dialog med nationella myndigheter och berörda regionala aktörer. Ett strategiskt forum för samverkan mellan Landstingets och KSL är också en nödvändighet för att underlätta samverkan mellan varje enskild kommun och landstinget. KSL ska också ha ett stort utbyte med storstadsregionerna i syfte att hitta lösningar på gemensamma problem, föra fram storstadsperspektivet gentemot staten, Sveriges Kommuner och Landsting samt andra externa aktörer. KSL ska genom sitt arbete i Stockholmsregionens Europaförening bidra till att stärka Stockholmsregionens inflytande i ett europeiskt perspektiv samt påverka EUs institutioner i en för Stockholmsregionen önskvärd riktning. KSL ska tillsammans med kommunerna bidra till höjd kvalitet och ett effektivare resursutnyttjande. KSL ska också tillsammans med kommunerna bli en stark regional aktör i relation till landstinget och andra huvudmän/aktörer. Kommunerna ska uppleva att KSL erbjuder en attraktiv mötesplats Hög resultatuppfyllelse i givna uppdrag Kommunerna ska uppleva hög delaktighet och möjlighet att delta och påverka arbetet i de gemensamma uppdragen. Genomföra en medlemsdialog. Beredningarna inbjuder regelbundet presidierna för berörda nämnder till gemensamma samtal. Dessa samtal är en viktig del i löpande dialog och förankring med samtliga kommuner i länet. Erbjuda regelbundna mötesplatser för kommunstyrelseordföranden, kommundirektörer och förvaltningschefer inom olika sakområden.

8 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 7 (30) Områdesövergripande frågor Infrastruktur En samlad investeringsplan har beslutats av regeringen och i avtal mellan staten och de regionala parterna har man överenskommit om gemensam finansiering på 94 mdr kr. Skapa goda förutsättningar för länets kommuner att få ta del av statlig finansiering för infrastruktursatsningar. De regionala parterna skall kontinuerligt och gemensamt följa upp den beslutade investeringsplanen. Förbereda för nästa systemanalys (troligtvis 2012) Förbereda för nästa planeringsomgång (troligtvis start 2013) Allmänflyg Kommunförbundet Stockholms Län, Regionplanenämnden och Länsstyrelsen gav ett gemensamt uppdrag till en förhandlingsman att försöka åstadkomma konkreta lösningar för allmänflygets behov i Stockholm - Mälarregionen. Uppdraget redovisades i oktober 2009 och innebar att kommunerna förslogs att bilda ett gemensamägt bolag som skulle hantera frågan om byggande av flygplats för allmän flygets behov. De regionala parterna har nu ansökt om och fått medel beviljat från den regionala fonden för ett projekt Flygplats för allmänflyg. Projektet syftar till att få till stånd en lokalisering och samfinansiering av flygplats för allmänflyget i Stockholms län i syfte att stärka Stockholmsregionens attraktivitet och tillgänglighet. En långsiktigt hållbar lösning för allmänflyget i Stockholms län ska komma till stånd. En handlingslinje formas i syfte att säkerställa drift och investeringar för allmänflygplatserna genom att ett gemensamägt bolag bildas. Ta fram fördjupade underlag inför diskussion med länets kommuner om lokalisering och finansiering.

9 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 8 (30) Skatter och utjämning I den statliga översynen av utjämningssystemet mellan kommunerna och mellan landstingen lades ett slutbetänkande fram i september Slutbetänkandet har inte remissbehandlats utan ingår i det underlag till den större parlamentariska utredningen som tillsattes i början av år 2009 och som ska lämna sitt slutbetänkande den 1 januari KSL ska tillsammans med medlemmarna medverka till att stärka kommunernas ekonomiska bas både gentemot staten och andra regioner och att tillvarata storstädernas fördelar genom att skapa samverkan inom områden som har skalfördelar. Påverka regeringens bedömning av betänkandet kring inkomst- och kostnadsutjämning, vilken blir offentlig i april KSL kommer att tillsammans med kommunerna i länet utarbeta ett gemensamt remissvar på det betänkande som den parlamentariska kommitté kring utjämningssystemet lägger fram den 30 april 2011 EU-perspektivet Stockholms stad, Stockholms läns landsting och KSL, som är huvudmän för SEU har tagit beslut om att ombilda organisation för att bättre klara framtida utmaningar. Genom beslut hos de tre huvudmännen har Stockholmsregionens Europaförening bildats. I föreningens styrelse sitter tre politiska representanter från vardera huvudman. Föreningen äger ett aktiebolag som kommer att bedriva den operativa verksamheten i Stockholm och Bryssel. Tidigare verksamheter i S:t Petersburg och Warszawa är avslutade. Genom samverkan öka Stockholmsregionens möjligheter att påverka EU:s agenda Göra gemensamma prioriteringar för gemensam påverkan Utarbeta nya samarbetsformer mellan Brysselkontoret och huvudmännens organisationer för bevakning av aktuella prioriterade frågor i Bryssel.

10 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 9 (30) Insatser inom integrationsområdet KSLs arbete med integrationsuppdragen kring nyanlända och ensamkommande barn fortsätter. Den förändrade lagstiftning där samordningsansvar för flyktingmottagandet övergår till Arbetsförmedlingen följs. Frågor kring bosättning och boende för nyanlända prioriteras och konkretiserade förslag till lösningar och samarbetsformer ska tas fram. Implementering av vissa regionala och delregionala utvecklingsprojekt genomlyses. Uppdraget kring ensamkommande barn genomförs under 2011 i projektform med samtliga kommuner som aktiva deltagare och KSL som projektledare. För att fortsätta lösa integrationsuppdragen och andra strategiska frågor kring integration krävs ett fortsatt nära samarbete med Länsstyrelsen och andra regionala och nationella aktörer. Stockholms län ska vara ett föredöme i Sverige när det gäller flyktingmottagande och introduktion. Detta uppnås bland annat genom bättre samverkan och gemensamt resursutnyttjande kommunerna emellan samt mellan kommunerna och andra berörda myndigheter. Öka möjligheter till regionala och delregionala avtal om flyktingmottagande Stödja implementering av det landstingsägda projektet Hälsokommunikatörer I samarbete med Regionplanekontoret och Länsstyrelsen ta fram ett handlingsprogram för att förnya och bredda integrationspolitiken i enlighet med RUFS, vilket kan inkludera en gemensam kunskapsplattform. Kommunerna i länet ska under projekttiden ha tillskapat de platser som anges i avsiktsförklaringen för ensamkommande barn. Kommunerna i länet ska under projekttiden ha förbättrat kvaliteten i handläggningen och verksamheter för ensamkommande barn Utse en samrådsgrupp av kommuner som ska följa den nya gemensamma verksamheten kring samhällsorientering för nyanlända under Stockholms stads ansvar. Genomföra en kartläggning av kommunernas kostnader för akuta boendeplaceringar av flyktingfamiljer i eget boende (EBO). Initiera ett pilotprojekt för att få fram bättre metoder och samarbeten kring bosättning för nyanlända, bland annat med allmännyttiga och privata bostadsföretag.

11 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 10 (30) Strukturfonder och andra EU-program Stockholms län har tilldelats 180 miljoner kronor per år i sju års tid från EU:s strukturfonder. Medlen ska finansiera strategiska satsningar som syftar till att öka sysselsättningen och länets konkurrenskraft. Satsningar ska göras inom områden som företagsutveckling, tillgänglighet, kompetensförsörjning och för att minska utanförskapet. Arbetet ska bedrivas med ett tillväxtfokus. Pengarna ska också gå till att stärka länets innovativa miljöer samt öka arbetskraftsutbudet. Kommunerna ska i samverkan nyttja strukturfonderna i sitt utvecklingsarbete för kompetensförsörjning och ökad sysselsättning. KSL ska medverka till att kommunerna ser möjligheterna att finansierautvecklingsidéer med strukturfonderna Tillsammans med regionens huvudfinansiärer arbeta för att synliggöra EUfinansierade projekt. Jämställdhet Den så kallade regionala strategigruppen är en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från KSL, Regionplanekontoret, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen, Stockholms stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polismyndigheten och Skatteverket. Tillsammans genomför aktörerna en halvtidsuppföljning och analys av den Regionala strategin för jämställdhet KSL bevakar också det utvecklingsarbete som pågår på SKL med satsningen Hållbar Jämställdhet, vilken beviljats ytterligare 80 miljoner kronor av regeringen utöver de 145 miljoner kronor som hittills kommit till användning. Jämställdhet är en drivkraft för regional utveckling, liksom för kvalitetsutveckling av kommunala verksamheter som riktas till medborgare och brukare. Den regionala strategin för jämställdhet analyseras och revideras utifrån slutsatser i halvtidsuppföljningen av de regionala aktörerna, samt läggs fram för KSLs styrelse för rekommendation till kommunerna under hösten Slutföra påbörjad halvtidsuppföljning av Regional strategi för jämställdhet inklusive kartläggning av kommunernas arbete med jämställdhetsintegrering, samt genomföra ett seminarium i januari 2011 och en regional konferens i mars 2011.

12 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 11 (30) En ansökan om socialfondsmedel som inkluderar kommunernas behov och synpunkter lämnas in till ESF-rådet från den regionala strategigruppen med Länsstyrelsen som sökande och projektägare. Insatser för Bostadsförsörjning Det låga bostadsbyggandet samt de hinder som analyserats främst av Länsstyrelsen, har lyft frågan om regionalt samarbete kring strategisk planering för bostadsbyggande och bostadsförsörjning. KSL har idag uppdrag inom området när det gäller regionens försörjning av studentbostäder, behov av boende för små målgrupper och behov av samverkan kring den socioekonomiska och etniskt färgade boendesegregationen som bör fullföljas. Samarbete liksom ansvarsfördelning mellan de regionala aktörerna KSL, Länstyrelsen och Regionplanekontoret är fortsatt viktigt. KSL ska bidra till att kommunernas planering och bostadsförsörjning går hand i hand med den ekonomiska och befolkningsmässiga tillväxten i regionen. KSL ska också bidra till att stärka sammanhållningen och bryta segregerande processer i regionen. Ta fram förslag på möjliga lösningar på de hinder som kommunerna har rådighet över när det gäller att främja bostadsbyggande och regional bostadsförsörjning. Belysa frågan om regionens behov av fler studentbostäder samt lägga förslag till åtgärder. Undersöka möjligheter och metoder för att adressera problemet med boendesegregationen i länet. Ta fram förslag kring samverkan för att tillskapa boenden för små målgrupper som kommunerna var och en inte kan tillgodose. Föra dialog kring frågorna i stadsbyggnadschefsnätverket En rapport med förslag till åtgärder som kan främja bostadsbyggandet ska tas fram.

13 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 12 (30) Utbildningsområdet Begreppet utbildningsområdet sträcker sig över en rad sakområden så som förskola, grundskola, gymnasieutbildning, vuxenutbildning, högskole- och forskningsfrågor med mera. KSL har ett politiskt uppdrag att skapa en dialog med de fristående skolorna i länet. Flera av KSLs prioriterade frågor berör förutsättningarna för de fristående skolorna, såsom arbetet med lärarutbildning, gemensam gymnasieregion samt arbetet med kvalitetsjämförelser. Arbetet påbörjas 2010 och fortgår under Gemensam gymnasieregion Sedan år 2000 har KSL tillsammans med kommunerna i länet arbetat för att skapa en gemensam gymnasieregion. Den gemensamma regionen definieras genom ett antal delområden som ska uppnås: Ett gemensamt intagningssystem Gemensamt gymnasieutbud Gemensam beräkningsgrund Gemensamma kvalitetskriterier Samverkansavtal för gymnasieutbildning är styrande dokument i den gemensamma gymnasieregionen. Nytt reviderat avtal är framtaget med anledning av ny skollag och gymnasieförordning med ny programstruktur som börjar gälla 1 juli Alla nationella program omfattas av avtalet och alla elever i länet, samt Håbo kommun blir mottagna på lika villkor. Erbjudande om bilaterala avtal för valbara introduktionsprogram kommer att finnas till 2011 för att senare kunna införlivas i samverkansavtalet. Strävan är också att gemensamt programpris införlivas i samverkansavtalet så snart det finns beredskap i kommunerna. För att få balans mellan tillgång och efterfrågan på gymnasieutbildning krävs en utökad samordning inom länet. Redan idag finns ett alltför stort utbud av gymnasieutbildning i regionen. Elevkullarna minskar under ett antal framöver, en ny reform för gymnasieskolan införs, andelen fristående gymnasieskolor förväntas öka och arbetsmarknaden har en obalans på utbildad arbetskraft. Inom uppdraget pågår också arbete med de gemensamma kvalitetskriterierna som är ett stödmaterial i skolhuvudmännens uppdrag att vägleda eleverna inför gymnasieval. En gemensam elevdatabas som innebär en möjlighet till kvalitetsförbättring och effektivisering av elevadministrationen är under framtagande. Den nya regleringen av gymnasieskolan kräver att yrkesprogrammen har lokala programråd. Arbetet pågår nu med att bilda dessa mötesplatser där arbetsliv och utbildningsanordnare gemensamt kan följa hur olika branscher utvecklas och vilken kompetens som kommer att behövas. Skapa balans mellan tillgång och efterfrågan på gymnasieutbildning för eleverna i Stockholms läns kommuner. Elever ska ha tillgång till ett gemensamt utbud i länet och i så hög grad som möjligt få sitt 1:a handsval av gymnasieutbildning uppfyllt.

14 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 13 (30) Genomföra en översyn och anpassning av samverkansavalet till kommunernas utbudsplanering Slutföra upphandling och driftsätta elevdatabasen under första delen av året. Förse kommunerna statistiskt underlag för lokal och delregionalplanering av gymnasieutbud Vidareutveckla elevenkäten där gymnasieprogram kan jämföras med varandra. Presentationen ska vara användarvänlig, vederhäftig och integrerad med intagningssystemet. Öka antalet gymnasieskolor som använder elevenkäten. Skapa regionala programråd för varje yrkesprogram på gymnasieskolan. Genomföra en årlig presidiekonferens kring gymnasieutbudet Skapa en referensgrupp för information och dialog kring gymnasieregionen Genomföra utbildning avseende hantering av elevdatabasen. Utveckla presentationsmodeller för regiona statistik gymnasieutbud och antagning av elever. Gemensam vuxenutbildningsregion Arbetet med att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion har pågått sedan hösten Arbetet grundas i en överenskommelse som samtliga kommuner antagit. Målet är att skapa ett långsiktigt samarbete kring en vuxenutbildningsregion i Stockholms län. Samarbetet ska stimulera såväl en pedagogisk kvalitativ utveckling som ett optimalt resursutnyttjande där både utbildningsanordnare i kommunal och enskild regi ingår. Samarbete med externa partners såsom myndigheter, fristående utbildningsanordnare, näringsliv, lärosäten med flera är också en viktig del i hela processen. Regionen ska kunna erbjuda alla medborgare flexibla lösningar och ett brett utbud för individens livslånga lärande och för att få fler medborgare i arbete. Ska starta ett pilotförsök med en gemensam observation av vuxenutbildningen för de kommuner som anmäler intresse Möjliggöra jämförelser mellan kommunerna genom att arbeta fram gemensamma nyckeltal Utvärdera Sfx-utbildningen

15 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 14 (30) Arbeta fram gemensamma rutiner för hur kommuner ska hantera ärenden som rör interkommunala ersättningar Initiera en diskussion med kommuner samt regionala aktörer om behovet att ett systematiskt genomföra en kartläggning av de SFI-studerandens yrkesbakgrund. Högskole- och forskningsfrågor Dagens samhälle har större social, kulturell och språklig mångfald än tidigare. Det skapar stora utmaningar för skolväsendet. I takt med att samhället förändras har kraven på lärares och förskollärares kunskaper ökat, inte minst vad gäller ämnesbredd och ämnesdjup. Samtidigt förväntas läraren och förskolläraren bidra till en utveckling av undervisningen och yrket. Dagens samhälle har större social, kulturell och språklig mångfald än tidigare. Det skapar stora utmaningar för skolväsendet. Lärarutbildningsnämnden (LUN) läggs ned vid Stockholms Universitet i samband med omorganisation inför ny lärarutbildning. I den nya organisationen överförs ledningsansvaret för lärarutbildningen till fakultetsnämnderna. En övergripande samordningsgrupp skapas för fakultetsövergripande frågor. Kommunerna har nominerat fem kommunala representanter till olika organ i ledningsorganisationen av lärarutbildningen vid Stockholms universitet. Det är viktigt att kommunerna samordnar och samverkar sina ställningstaganden i olika frågor effektivt för att uppnå ett så stort kommunalt inflytande som möjligt. Här har KSL en viktig roll. KSL stödjer kommunerna i detta arbete bland annat genom att vara en mötesplats och möjliggöra erfarenhetsutbyte. Under året ska ett nytt avtal för den verksamhetsförlagda utbildningen avtalas fram. KSL följer pilotprojektet fältskolor vid Stockholms universitet för att bidra till att kunskapen och erfarenheterna kommer flera kommuner till del. Rekrytering till och dimensionering av lärarutbildningen är två andra viktiga frågor som KSL arbetar aktivt med. Att tillsammans med kommuner och universitet/ högskolor skapa bästa förutsättningar för en lärarutbildning med hög kvalitet samt öka forsknings- och utvecklingsarbetet kopplat till lärarutbildningen. Förhandla fram ett nytt förslag till avtal för den verksamhetsförlagda utbildningen som antas av samtliga kommuner. Avtalet ska träda i kraft 2012 Stödja kommunerna i att implementera den nya lärarutbildningen Utveckla former för den verksamhetsförlagda delen inom lärarutbildningen Bevaka att det kommunala inflytandet på lärarutbildningarna. Påverka dimensioneringen av lärarutbildningen. Delta tillsammans med de sju högskolorna med lärarutbildning i Stockholms län i ett arbete som syftar till att påverka rekryteringen till lärarutbildningen.

16 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 15 (30) Regelbundna samtal med kommunerna kring VFU Följa Stockholms universitets pilotprojekt med fältskolor för att kunna dra erfarenheter inför att flera fältskolor startas. Bjuda in de fristående skolhuvudmännen till att ingå i en referensgrupp kring lärarutbildningsfrågor i syfte att få dem att skapa fler VFU-platser. Skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan kommunrepresentanter med övergripande ansvar för VFU i syfte att påverka utvecklingen av lärarutbildningens form och innehåll. I samverkan med kommunerna utse representanter från kommunerna och KSL till olika uppdrag inom högskolorna. Dessa representanter har ett regionalt uppdrag och ska föra fram kommunernas intressen. Tillsammans med kommunerna arbeta fram ett material som ska utgöra ett underlag för högskolor och universitet inför beslut om dimensionering av lärarutbildningen.

17 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 16 (30) Samhällsbyggnads området Begreppet samhällsbyggnad sträcker sig över en rad sakområden såsom teknisk infrastruktur, fysisk planering, ekonomisk tillväxt samt miljö- och hälsa. Kännetecknande för dessa områden är behovet av långsiktig planering och ibland stora finansiella investeringar. Insatser inom energi och klimatområdet I RUFS 2010 ges en tydlig bild av vad Stockholmsregionen bör åstadkomma för att kunna bidra till att uppfylla Sveriges och EU:s Energi och klimatmål. Utmaningen är att trots en stark förväntad befolkningstillväxt minska länets totala energianvändning med 40 procent och sänka växthusgasutsläppen med 80 procent till år 2050 (jämfört med 2005). I Stockholms län har frågor kring biogas- och avfallsbehandling diskuterats under lång tid, men med förhållandevis få intressenter och utan tydlig gemensam inriktning. Målet om 35 % biologisk behandling av matavfall i Stockholmsområdet har ännu inte uppnåtts. De senaste åren har man dock kunnat märka en påtaglig höjning av aktivitetsnivån på området då många aktörer varav en del nya börjat agera mer konkret på marknaden och genomfört såväl olika planeringsarbeten och utredningar som rena anläggningsprojekt. Politiska inriktningsbeslut har också börjat ta form. Skapa möjlighet för kommunerna i länet att få fördjupade insikter om vilka handlingsmöjligheter och behov som finns i regionen för att kunna vidmakthålla ett fungerande energisystem som ökar regionens konkurrenskraft och samtidigt uppfyller högt ställda klimatkrav. Genomföra handlingsprogrammet för Energi och klimat. KSL har särskilt ansvar målområdena biogas och avfall som resurs Medverka till genomförandet av Energirådgivningens verksamhetsplan Stödja genomförandet av kommunernas Energi och klimatstrategier samt främja en inriktning i enlighet med de övergripande regionala energi- och klimatmålen. Påverka TPA-utredningen genom att ta fram ett positionspapper Sammankalla till regelbundna träffar med kommunernas energi- och klimatstrateger Sammankalla till regelbundna träffar med referensgruppen för Energirådgivningen

18 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 17 (30) Genomföra, tillsammans med Regionplanekontorer en hearing om resultatet från den så kallade TPA-utredningen (tredjepartstillträdet till fjärrvärmenätet). KSL ska genomföra en utredning med syfte att skapa insikt och öka kunskapen och därmed underlätta beslut som ökar matavfallsinsamlingen till rötning. Insatser inom avfallsområdet Med en ökad befolkning ökar också avfallsströmmarna. En viktig utmaning inom avfallssektorn är - utöver att verka för återanvändning och att minska såväl mängder som farlighet i avfallet att förbättra sortering och materialåtervinning av de olika avfallsfraktionerna. Förpackningsinsamlingen och FTI spelar här en viktig roll. Behovet av samsyn och likartade lösningar när det gäller återvinningscentraler ökar. Kommunernas förhållningssätt till avfall med producentansvar är ytterligare ett område där funktionella, smidiga systemlösningar för involverade parter behövs. Det kommungemensamma arbetet sker genom Stockholmsregionens avfallsråd (STAR) Det kommunala avfallsansvaret ska verka för att regionen får en effektiv, miljöanpassad och ur brukarsynpunkt väl fungerande avfallshantering och materialåtervinning. Hanteringen ska vara lättförståelig och funktionell för hela regionen. Det ska finnas ett länsgemensamt förhållningssätt för länets återvinningscentraler utifrån ett system- och brukarperspektiv innan årets slut. Det ska finnas ett nyttjanderättasavtal för länts återvinningsstationer med FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) Medverka till genomförandets av STARs verksamhetsplan för Fördjupa diskussionerna kring villkoren för mottagning av hushållsavfall och verksamhetsavfall till återvinningcentralerna. Initiera kontakt med FTI för att slutförhandla fram ett nyttjanderättsavtal. Fördjupa samarbetet mellan VAS (Rådet för Vatten och avloppssamverkan i Stockholms län) och STAR (Stockholmsregionens avfallsråd) och genomföra ett biogasseminarium med politiker som huvudmålgrupp. Sammankalla till regelbundna träffar med länets renhållningschefer och bolag.

19 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 18 (30) Insatser inom miljöområdet Med utgångspunkt i den under 2o10 beslutade miljömålspropositionen, Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete, som lyfter fram vikten av att samla aktörer i en gemensam målbild pågår nu ett arbete med att fastställa regionala miljömål och åtgärder kopplade till dessa. Länsstyrelsen leder detta arbete och för dialog med berörda parter. KSL deltar i detta arbete. Kommunernas miljöstrategiska arbete har intensifierats under senare år som en följd av samhällets generellt ökade krav på olika aktörers miljöansvar, inte minst inom klimatområdet. Det är troligt att det arbetet kommer att öka i omfattning de närmsta åren. Bland annat mot bakgrund av att klimatförändringarna blir allt mer uppenbara och den ökande kemikalieanvändningen i samhället. Det i sin tur ställer krav på konkreta åtgärder och tydliga uppföljningsbara mål. Kommunerna kan precis som när det gäller det lagstadgade miljöarbetet behöva samverka även inom miljömålsarbetet. KSL har exempelvis initierat ett nätverk för länets kommunala energi- och klimathandläggare. Kommunernas myndighetsrelaterade arbete inom miljöområdet stöds även det av KSL i olika former, både genom KSLs nätverk för miljönämndsordföranden samt genom nätverket för miljöchefer. En plattform för länets myndighetsrelaterade miljöarbete är Miljösamverkan Stockholms län, som är ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, KSL och Länsstyrelsen i Stockholms län som syftar till att effektivisera miljökontorens tillsynsarbete och öka samsynen. Stockholmsregionens kraftiga expansion och klimatförändringen gör att miljöarbetet kan förväntas öka särskilt inom områdena klimatanpassning och hälsoskydd. I övrigt avser KSL att under verksamhetsåret delta i Regionala miljögruppens arbete och i samarbete med Stockholms universitets miljö- och hälsoskyddsutbildning öka studenternas kunskap om kommunalt miljöarbete. Främja en långsiktig hållbar miljöutveckling och regionalt samarbete inom länet, som bidrar till att de nationella miljömålen nås. KSL ska aktivt bidra i framtagandet av de regionala miljömålen och åtgärder kopplade till dessa. Medverka till genomförandet av Miljösamverkan Stockholms läns verksamhetsprogram. Genomföra regelbundna träffar med miljönämndsordföranden och förvaltningschefer. Vidareutveckla samarbetet med Stockholms universitet inom yrkesförberedande insatser på miljö- och hälsoskyddsutbildningen.

20 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 19 (30) Anordna nätverksträffar och workshops för kommunala energi- och klimathandläggare. Medverka i Regionala miljögruppens arbete med att belysa för regionen viktiga miljöstrategiska frågor. Insatser inom geodata- och GIS-området Som ett resultat av den regionala geodatastrategin togs 2010 ett kommunalt samverkansavtal fram för perioden Målsättningen är att en regional samverkan ska medföra effektivare resursutnyttjande, ökat erfarenhetsutbyte och ökade möjligheter att gå på djupet i olika frågor och därmed medverka till en långsiktigt hållbar utveckling av det kommunala arbetet inom geodata- och GIS området i Stockholms län. En god infrastruktur för Geodata och ett väl utvecklat GIS-stöd ger också kommunerna möjlighet att effektivisera den offentliga servicen inom flera områden, exempelvis e-förvaltning och e-tjänster, skolskjuts, hemtjänst och räddningstjänst. Stockholmsregionen ska ha ett väl fungerande samarbete vad gäller Geodata samt GIS-data som möjliggör att gemensamma data enkelt kan användas för att stödja kommunala organisationers verksamhet och är instrument för att effektivisera och höja kvaliteten på verksamheten. Medverka till genomförandet av KSLs Geodataråds verksamhetsprogram Genomföra KSLs Geodataråds årsmöte och höstkonferens Planera inför en kommungemensam ramupphandling av flygfotografering Framtagande av informationsmaterial som kommunerna kan använda vid övergången till nya höjdsystemet, RH2000. Vidareutveckla Tätortskarta Stockholms Län, så att exempelvis platser blir sökbara och att teknik och former för ajourhållning förbättras. Insatser inom vatten- och avloppsområdet Regionens vattenmiljöer måste värnas för att den höga kvaliteten som idag kännetecknar såväl dricksvattenförsörjning som avloppsrening ska upprätthållas. Den regionala befolkningstillväxt som beskrivs i RUFS 2010, kommer att ställa stora krav på de tekniska försörjningssystemens robusthet och att dessa är resurseffektiva samt präglas av ett kretsloppstänkande. I detta arbete har kommunerna ett stort ansvar, både som huvudman, verksamhetsutövare, beställare och myndighet.

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0674 Landstingsstyrelsen Samarbete med Kommunförbundet Stockholms Län genom Samverkan inom vård- och omsorgsområdet

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Hemsjukvård 2015 inriktning

Hemsjukvård 2015 inriktning PROMEMORIA Elisabeth Höglund, HSF Gunilla Hjelm-Wahlberg, KSL-kansliet Presidiegruppen Sammanträdesdatum: 2012-06-08 Hemsjukvård 2015 inriktning Presidiegruppen föreslås besluta att godkänna förslaget

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling - En Överenskommelse Dagens program 9,00-10,00 Frukost och registrering 10,00-11,20 11,20 Konferens (Kommunalförbundet och registren) 11,20-11,30 11,30 Bensträckare

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet Sida 1 (5) 2014-09-25 Handläggare Kjell Carlsson, Britt-Marie Johansson Telefon: 08-508 12 000 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2014-10-23 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Motion - Fler utbildningsplatser på högskolor och universitet

Motion - Fler utbildningsplatser på högskolor och universitet PROMEMORIA Kansliet Elisabeth Nordström 2011-02-17 Dnr: 2011/0012 Styrelsen Sammanträdesdatum: 2011-03-07 Motion - Fler utbildningsplatser på högskolor och universitet Motion har inkommit från Anders Lago

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-04-15 Dnr: RS 2015-277 Regionstyrelsen Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner Bakgrund Enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Läs mer

Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion

Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion 2014-02-18 Jan Heimdahl Dnr KSL/14/0002-1. Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-04-02 Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion Förslag

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

PRIO - analys och handlingsplan

PRIO - analys och handlingsplan Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 13(25) Socialnämndens arbetsutskott Sn/2015:240 SNau 102 PRIO - analys och handlingsplan Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden tackar för informationen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän För vem? Barn och unga 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom Personer

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Samverkan mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå

Samverkan mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå Kungsholmens stadsdelsförvaltning Äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.1.-326-2016 Sida 1 (5) 2016-09-07 Handläggare Ulrika Dahnell Telefon: 08-508 08 033 Linnéa Svanström Leistedt Telefon: 076-129 20

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 Effektivitet genom samverkan Verksamhetsinriktning för Västmanlands kommuner och landsting inför mandatperioden 2014 2018 Västmanlands kommuner och landsting har alltid arbetat

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Handlingsplan kring området psykisk hälsa utifrån regional analys Psykisk hälsa fastställd av Chefsgrupp Närvård 2016-10-27 Handlingsplan Oktober 2016 ARBETSMATERIAL 0

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras?

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? A P R I L 2 0 1 0 EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Här presenteras ett förslag till hur en regional verksamhet för samhällsorientering i

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus

Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus Gemensam strategi för framtidens stöd och vård till personer med psykisk funktionsnedsättning 2016-05-25 Maria Andersson

Läs mer

IFO nätverket 19 maj 2017

IFO nätverket 19 maj 2017 IFO nätverket 19 maj 2017 INNEHÅLL Hälso- och sjukvårdsavtalet 1. Allmänt om Hälso och sjukvårdsavtalet 2. Gemensam värdegrund 3. Parternas ansvar 4. Avtalsvård 5. Gemensamma utvecklingsområden Avtalet

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Bakgrund och syfte Kommunerna i Stockholm län och Stockholms Läns Landsting har nedtecknat ett

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner

Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner 2009-07-01 2013-06-30 Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner 2009-07-01 2013-06-30

Läs mer

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE.

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE. Sid. 1 (5) Mellan. kommun, nedan kallad Kommunen, och Kommunförbundet Skåne, nedan kallat Kommunförbundet, har träffats följande SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs?

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? 2012-02-17 1 (5) En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? Världen förändras, och det måste skolan också göra. Utan ett väl fungerande utbildningsväsen riskerar vi stagnation

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Ärendebeteckning 2013-05-02 SN 2012/0684 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014 Kalmar kommun

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg. Där invånarna behöver oss tillsammans!

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg. Där invånarna behöver oss tillsammans! Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Bakgrund Behov av samordning och likvärdighet i länet Först ut äldreområdet Nationella

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet MOTIONSSVAR 2015-10-23 Vård och omsorg Sofia Tullberg Gunilla Thörnwall Bergendahl Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg 2016-02-04 1(6) Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Utgångspunkt/bakgrund Ledningssystemet för samverkan tar sin utgångspunkt

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer