Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011"

Transkript

1 PROMEMORIA Dnr: 2010/0090 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011 Bifogat finner ni kansliets förslag till budget och verksamhetsplan för Förslaget till budget och verksamhetsplan för 2011 innehåller pågående uppdrag som följer med från föregående år in Parallellt med detta förslag arbetas nu ett förslag till Verksamhetsprogram för fram. Detta förslag ska fattas beslut om vid kommande förbundsmöte den 5 april 2011 och tydliggör inriktningen på KSLs verksamhet under den kommande mandatperioden. I detta förslag lämnas utrymme för att kommande styrelse och beredningar ska kunna lägga nya uppdrag. Kansliet föreslår att styrelsen beslutar att godkänna förslaget till budget och verksamhetsplan för 2011 samt att styrelsen beslutar att utdebitering för 2011 ska vara 0,40 promille av kommunernas skatter och statsbidrag. Bilaga Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011

2 FÖRSLAG Ulrika Wallin Pudas Chris Christensen Förslag till Budget och Verksamhetsplan för 2011

3 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 2 (30) Inledning Förslaget till budget och verksamhetsplan för 2011 innehåller pågående uppdrag som följer med från föregående år in Parallellt med detta förslag arbetas nu ett förslag till Verksamhetsprogram för fram. Detta förslag ska fattas beslut om vid kommande förbundsmöte den 5 april 2011 och tydliggör inriktningen på KSLs verksamhet under den kommande mandatperioden. I detta förslag lämnas utrymme för att kommande styrelse och beredningar ska kunna lägga nya uppdrag.

4 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 3 (30) Finansiering Serviceavgifter och finansiella intäkter Budgetåret 2008 sänktes avgifterna till 0,43 promille och år 2009 ytterligare till 0,40 promille. För budgetåret 2011 föreslås oförändrad utdebitering. Serviceavgifterna kommer 2011 att uppgå till 31,4 mnkr. Utöver medlemsavgifterna tillkommer också ett räntenetto om 0,2 mnkr. KSLs intäkter påverkas av kommunernas intäkter med ett års fördröjning. För år 2011 baseras KSLs intäkter på kommunernas skatter och bidrag under året Övriga intäkter Övriga intäkter för KSL uppgår totalt till drygt 37 mnkr och svarar därför för knappt hälften av den totala omsättningen. I övriga intäkter ingår intäkter från kommunerna för Gymnasieantagningen om 13,4 mnkr samt att KSL förmedlar intäkter från kommunerna till externfinansierade verksamheter och projekt såsom IKE (Institutet för Kommunal Ekonomi), Energirådgivningen, MSL (Miljösamverkan i Stockholms Län) samt att KSL leder arbetet kring IT-forum och Partnerskapet för strukturfonder. Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader enligt liggande förslag beräknas till knappt 69 mnkr. Av detta belöper knappt 23 mnkr på de olika uppdragen lagda av styrelsen och beredningar och 7,4 mnkr på ledningen och den politiska organisationen. För budgetåret 2011 läggs en budget som planeras gå plus minus noll. Medlemsavgifterna kommer således att täcka nettokostnaderna.

5 Avgift till KSL 2011, baserat på utbetalda skatter och bidrag under 2010

6 Sammanställning över resurser per aktivitetsområde i verksamhetsplanen för år 2011

7 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 6 (30) Verksamhetens inriktning KSL ska vara den arena där politiker och förvaltningschefer väljer att föra regionalt strategiska diskussioner kring aktuella frågor. För att uppnå detta inbjuds regelbundet dessa målgrupper till regelbundna möten, fördjupande seminarier och internat med särskilda teman. Även studieresor genomförs för kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte. Ambitionen är att under 2011 fortsätta att utveckla dessa nätverk samt skapa nätverk där sådana saknas. För att nå framgång i genomförandet av givna uppdrag krävs en tät dialog och förankring med kommunernas ledningar och sakkunniga inom berört område. Ett starkt engagemang och aktiv medverkan från berörda nämnder och förvaltningsledningar i länets kommuner. KSL ska också företräda kommunerna gentemot externa aktörer och verksamheter i syfte att stärka kommunernas och regionens röst och inflytande. Detta sker bland annat genom en dialog med nationella myndigheter och berörda regionala aktörer. Ett strategiskt forum för samverkan mellan Landstingets och KSL är också en nödvändighet för att underlätta samverkan mellan varje enskild kommun och landstinget. KSL ska också ha ett stort utbyte med storstadsregionerna i syfte att hitta lösningar på gemensamma problem, föra fram storstadsperspektivet gentemot staten, Sveriges Kommuner och Landsting samt andra externa aktörer. KSL ska genom sitt arbete i Stockholmsregionens Europaförening bidra till att stärka Stockholmsregionens inflytande i ett europeiskt perspektiv samt påverka EUs institutioner i en för Stockholmsregionen önskvärd riktning. KSL ska tillsammans med kommunerna bidra till höjd kvalitet och ett effektivare resursutnyttjande. KSL ska också tillsammans med kommunerna bli en stark regional aktör i relation till landstinget och andra huvudmän/aktörer. Kommunerna ska uppleva att KSL erbjuder en attraktiv mötesplats Hög resultatuppfyllelse i givna uppdrag Kommunerna ska uppleva hög delaktighet och möjlighet att delta och påverka arbetet i de gemensamma uppdragen. Genomföra en medlemsdialog. Beredningarna inbjuder regelbundet presidierna för berörda nämnder till gemensamma samtal. Dessa samtal är en viktig del i löpande dialog och förankring med samtliga kommuner i länet. Erbjuda regelbundna mötesplatser för kommunstyrelseordföranden, kommundirektörer och förvaltningschefer inom olika sakområden.

8 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 7 (30) Områdesövergripande frågor Infrastruktur En samlad investeringsplan har beslutats av regeringen och i avtal mellan staten och de regionala parterna har man överenskommit om gemensam finansiering på 94 mdr kr. Skapa goda förutsättningar för länets kommuner att få ta del av statlig finansiering för infrastruktursatsningar. De regionala parterna skall kontinuerligt och gemensamt följa upp den beslutade investeringsplanen. Förbereda för nästa systemanalys (troligtvis 2012) Förbereda för nästa planeringsomgång (troligtvis start 2013) Allmänflyg Kommunförbundet Stockholms Län, Regionplanenämnden och Länsstyrelsen gav ett gemensamt uppdrag till en förhandlingsman att försöka åstadkomma konkreta lösningar för allmänflygets behov i Stockholm - Mälarregionen. Uppdraget redovisades i oktober 2009 och innebar att kommunerna förslogs att bilda ett gemensamägt bolag som skulle hantera frågan om byggande av flygplats för allmän flygets behov. De regionala parterna har nu ansökt om och fått medel beviljat från den regionala fonden för ett projekt Flygplats för allmänflyg. Projektet syftar till att få till stånd en lokalisering och samfinansiering av flygplats för allmänflyget i Stockholms län i syfte att stärka Stockholmsregionens attraktivitet och tillgänglighet. En långsiktigt hållbar lösning för allmänflyget i Stockholms län ska komma till stånd. En handlingslinje formas i syfte att säkerställa drift och investeringar för allmänflygplatserna genom att ett gemensamägt bolag bildas. Ta fram fördjupade underlag inför diskussion med länets kommuner om lokalisering och finansiering.

9 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 8 (30) Skatter och utjämning I den statliga översynen av utjämningssystemet mellan kommunerna och mellan landstingen lades ett slutbetänkande fram i september Slutbetänkandet har inte remissbehandlats utan ingår i det underlag till den större parlamentariska utredningen som tillsattes i början av år 2009 och som ska lämna sitt slutbetänkande den 1 januari KSL ska tillsammans med medlemmarna medverka till att stärka kommunernas ekonomiska bas både gentemot staten och andra regioner och att tillvarata storstädernas fördelar genom att skapa samverkan inom områden som har skalfördelar. Påverka regeringens bedömning av betänkandet kring inkomst- och kostnadsutjämning, vilken blir offentlig i april KSL kommer att tillsammans med kommunerna i länet utarbeta ett gemensamt remissvar på det betänkande som den parlamentariska kommitté kring utjämningssystemet lägger fram den 30 april 2011 EU-perspektivet Stockholms stad, Stockholms läns landsting och KSL, som är huvudmän för SEU har tagit beslut om att ombilda organisation för att bättre klara framtida utmaningar. Genom beslut hos de tre huvudmännen har Stockholmsregionens Europaförening bildats. I föreningens styrelse sitter tre politiska representanter från vardera huvudman. Föreningen äger ett aktiebolag som kommer att bedriva den operativa verksamheten i Stockholm och Bryssel. Tidigare verksamheter i S:t Petersburg och Warszawa är avslutade. Genom samverkan öka Stockholmsregionens möjligheter att påverka EU:s agenda Göra gemensamma prioriteringar för gemensam påverkan Utarbeta nya samarbetsformer mellan Brysselkontoret och huvudmännens organisationer för bevakning av aktuella prioriterade frågor i Bryssel.

10 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 9 (30) Insatser inom integrationsområdet KSLs arbete med integrationsuppdragen kring nyanlända och ensamkommande barn fortsätter. Den förändrade lagstiftning där samordningsansvar för flyktingmottagandet övergår till Arbetsförmedlingen följs. Frågor kring bosättning och boende för nyanlända prioriteras och konkretiserade förslag till lösningar och samarbetsformer ska tas fram. Implementering av vissa regionala och delregionala utvecklingsprojekt genomlyses. Uppdraget kring ensamkommande barn genomförs under 2011 i projektform med samtliga kommuner som aktiva deltagare och KSL som projektledare. För att fortsätta lösa integrationsuppdragen och andra strategiska frågor kring integration krävs ett fortsatt nära samarbete med Länsstyrelsen och andra regionala och nationella aktörer. Stockholms län ska vara ett föredöme i Sverige när det gäller flyktingmottagande och introduktion. Detta uppnås bland annat genom bättre samverkan och gemensamt resursutnyttjande kommunerna emellan samt mellan kommunerna och andra berörda myndigheter. Öka möjligheter till regionala och delregionala avtal om flyktingmottagande Stödja implementering av det landstingsägda projektet Hälsokommunikatörer I samarbete med Regionplanekontoret och Länsstyrelsen ta fram ett handlingsprogram för att förnya och bredda integrationspolitiken i enlighet med RUFS, vilket kan inkludera en gemensam kunskapsplattform. Kommunerna i länet ska under projekttiden ha tillskapat de platser som anges i avsiktsförklaringen för ensamkommande barn. Kommunerna i länet ska under projekttiden ha förbättrat kvaliteten i handläggningen och verksamheter för ensamkommande barn Utse en samrådsgrupp av kommuner som ska följa den nya gemensamma verksamheten kring samhällsorientering för nyanlända under Stockholms stads ansvar. Genomföra en kartläggning av kommunernas kostnader för akuta boendeplaceringar av flyktingfamiljer i eget boende (EBO). Initiera ett pilotprojekt för att få fram bättre metoder och samarbeten kring bosättning för nyanlända, bland annat med allmännyttiga och privata bostadsföretag.

11 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 10 (30) Strukturfonder och andra EU-program Stockholms län har tilldelats 180 miljoner kronor per år i sju års tid från EU:s strukturfonder. Medlen ska finansiera strategiska satsningar som syftar till att öka sysselsättningen och länets konkurrenskraft. Satsningar ska göras inom områden som företagsutveckling, tillgänglighet, kompetensförsörjning och för att minska utanförskapet. Arbetet ska bedrivas med ett tillväxtfokus. Pengarna ska också gå till att stärka länets innovativa miljöer samt öka arbetskraftsutbudet. Kommunerna ska i samverkan nyttja strukturfonderna i sitt utvecklingsarbete för kompetensförsörjning och ökad sysselsättning. KSL ska medverka till att kommunerna ser möjligheterna att finansierautvecklingsidéer med strukturfonderna Tillsammans med regionens huvudfinansiärer arbeta för att synliggöra EUfinansierade projekt. Jämställdhet Den så kallade regionala strategigruppen är en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från KSL, Regionplanekontoret, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen, Stockholms stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polismyndigheten och Skatteverket. Tillsammans genomför aktörerna en halvtidsuppföljning och analys av den Regionala strategin för jämställdhet KSL bevakar också det utvecklingsarbete som pågår på SKL med satsningen Hållbar Jämställdhet, vilken beviljats ytterligare 80 miljoner kronor av regeringen utöver de 145 miljoner kronor som hittills kommit till användning. Jämställdhet är en drivkraft för regional utveckling, liksom för kvalitetsutveckling av kommunala verksamheter som riktas till medborgare och brukare. Den regionala strategin för jämställdhet analyseras och revideras utifrån slutsatser i halvtidsuppföljningen av de regionala aktörerna, samt läggs fram för KSLs styrelse för rekommendation till kommunerna under hösten Slutföra påbörjad halvtidsuppföljning av Regional strategi för jämställdhet inklusive kartläggning av kommunernas arbete med jämställdhetsintegrering, samt genomföra ett seminarium i januari 2011 och en regional konferens i mars 2011.

12 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 11 (30) En ansökan om socialfondsmedel som inkluderar kommunernas behov och synpunkter lämnas in till ESF-rådet från den regionala strategigruppen med Länsstyrelsen som sökande och projektägare. Insatser för Bostadsförsörjning Det låga bostadsbyggandet samt de hinder som analyserats främst av Länsstyrelsen, har lyft frågan om regionalt samarbete kring strategisk planering för bostadsbyggande och bostadsförsörjning. KSL har idag uppdrag inom området när det gäller regionens försörjning av studentbostäder, behov av boende för små målgrupper och behov av samverkan kring den socioekonomiska och etniskt färgade boendesegregationen som bör fullföljas. Samarbete liksom ansvarsfördelning mellan de regionala aktörerna KSL, Länstyrelsen och Regionplanekontoret är fortsatt viktigt. KSL ska bidra till att kommunernas planering och bostadsförsörjning går hand i hand med den ekonomiska och befolkningsmässiga tillväxten i regionen. KSL ska också bidra till att stärka sammanhållningen och bryta segregerande processer i regionen. Ta fram förslag på möjliga lösningar på de hinder som kommunerna har rådighet över när det gäller att främja bostadsbyggande och regional bostadsförsörjning. Belysa frågan om regionens behov av fler studentbostäder samt lägga förslag till åtgärder. Undersöka möjligheter och metoder för att adressera problemet med boendesegregationen i länet. Ta fram förslag kring samverkan för att tillskapa boenden för små målgrupper som kommunerna var och en inte kan tillgodose. Föra dialog kring frågorna i stadsbyggnadschefsnätverket En rapport med förslag till åtgärder som kan främja bostadsbyggandet ska tas fram.

13 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 12 (30) Utbildningsområdet Begreppet utbildningsområdet sträcker sig över en rad sakområden så som förskola, grundskola, gymnasieutbildning, vuxenutbildning, högskole- och forskningsfrågor med mera. KSL har ett politiskt uppdrag att skapa en dialog med de fristående skolorna i länet. Flera av KSLs prioriterade frågor berör förutsättningarna för de fristående skolorna, såsom arbetet med lärarutbildning, gemensam gymnasieregion samt arbetet med kvalitetsjämförelser. Arbetet påbörjas 2010 och fortgår under Gemensam gymnasieregion Sedan år 2000 har KSL tillsammans med kommunerna i länet arbetat för att skapa en gemensam gymnasieregion. Den gemensamma regionen definieras genom ett antal delområden som ska uppnås: Ett gemensamt intagningssystem Gemensamt gymnasieutbud Gemensam beräkningsgrund Gemensamma kvalitetskriterier Samverkansavtal för gymnasieutbildning är styrande dokument i den gemensamma gymnasieregionen. Nytt reviderat avtal är framtaget med anledning av ny skollag och gymnasieförordning med ny programstruktur som börjar gälla 1 juli Alla nationella program omfattas av avtalet och alla elever i länet, samt Håbo kommun blir mottagna på lika villkor. Erbjudande om bilaterala avtal för valbara introduktionsprogram kommer att finnas till 2011 för att senare kunna införlivas i samverkansavtalet. Strävan är också att gemensamt programpris införlivas i samverkansavtalet så snart det finns beredskap i kommunerna. För att få balans mellan tillgång och efterfrågan på gymnasieutbildning krävs en utökad samordning inom länet. Redan idag finns ett alltför stort utbud av gymnasieutbildning i regionen. Elevkullarna minskar under ett antal framöver, en ny reform för gymnasieskolan införs, andelen fristående gymnasieskolor förväntas öka och arbetsmarknaden har en obalans på utbildad arbetskraft. Inom uppdraget pågår också arbete med de gemensamma kvalitetskriterierna som är ett stödmaterial i skolhuvudmännens uppdrag att vägleda eleverna inför gymnasieval. En gemensam elevdatabas som innebär en möjlighet till kvalitetsförbättring och effektivisering av elevadministrationen är under framtagande. Den nya regleringen av gymnasieskolan kräver att yrkesprogrammen har lokala programråd. Arbetet pågår nu med att bilda dessa mötesplatser där arbetsliv och utbildningsanordnare gemensamt kan följa hur olika branscher utvecklas och vilken kompetens som kommer att behövas. Skapa balans mellan tillgång och efterfrågan på gymnasieutbildning för eleverna i Stockholms läns kommuner. Elever ska ha tillgång till ett gemensamt utbud i länet och i så hög grad som möjligt få sitt 1:a handsval av gymnasieutbildning uppfyllt.

14 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 13 (30) Genomföra en översyn och anpassning av samverkansavalet till kommunernas utbudsplanering Slutföra upphandling och driftsätta elevdatabasen under första delen av året. Förse kommunerna statistiskt underlag för lokal och delregionalplanering av gymnasieutbud Vidareutveckla elevenkäten där gymnasieprogram kan jämföras med varandra. Presentationen ska vara användarvänlig, vederhäftig och integrerad med intagningssystemet. Öka antalet gymnasieskolor som använder elevenkäten. Skapa regionala programråd för varje yrkesprogram på gymnasieskolan. Genomföra en årlig presidiekonferens kring gymnasieutbudet Skapa en referensgrupp för information och dialog kring gymnasieregionen Genomföra utbildning avseende hantering av elevdatabasen. Utveckla presentationsmodeller för regiona statistik gymnasieutbud och antagning av elever. Gemensam vuxenutbildningsregion Arbetet med att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion har pågått sedan hösten Arbetet grundas i en överenskommelse som samtliga kommuner antagit. Målet är att skapa ett långsiktigt samarbete kring en vuxenutbildningsregion i Stockholms län. Samarbetet ska stimulera såväl en pedagogisk kvalitativ utveckling som ett optimalt resursutnyttjande där både utbildningsanordnare i kommunal och enskild regi ingår. Samarbete med externa partners såsom myndigheter, fristående utbildningsanordnare, näringsliv, lärosäten med flera är också en viktig del i hela processen. Regionen ska kunna erbjuda alla medborgare flexibla lösningar och ett brett utbud för individens livslånga lärande och för att få fler medborgare i arbete. Ska starta ett pilotförsök med en gemensam observation av vuxenutbildningen för de kommuner som anmäler intresse Möjliggöra jämförelser mellan kommunerna genom att arbeta fram gemensamma nyckeltal Utvärdera Sfx-utbildningen

15 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 14 (30) Arbeta fram gemensamma rutiner för hur kommuner ska hantera ärenden som rör interkommunala ersättningar Initiera en diskussion med kommuner samt regionala aktörer om behovet att ett systematiskt genomföra en kartläggning av de SFI-studerandens yrkesbakgrund. Högskole- och forskningsfrågor Dagens samhälle har större social, kulturell och språklig mångfald än tidigare. Det skapar stora utmaningar för skolväsendet. I takt med att samhället förändras har kraven på lärares och förskollärares kunskaper ökat, inte minst vad gäller ämnesbredd och ämnesdjup. Samtidigt förväntas läraren och förskolläraren bidra till en utveckling av undervisningen och yrket. Dagens samhälle har större social, kulturell och språklig mångfald än tidigare. Det skapar stora utmaningar för skolväsendet. Lärarutbildningsnämnden (LUN) läggs ned vid Stockholms Universitet i samband med omorganisation inför ny lärarutbildning. I den nya organisationen överförs ledningsansvaret för lärarutbildningen till fakultetsnämnderna. En övergripande samordningsgrupp skapas för fakultetsövergripande frågor. Kommunerna har nominerat fem kommunala representanter till olika organ i ledningsorganisationen av lärarutbildningen vid Stockholms universitet. Det är viktigt att kommunerna samordnar och samverkar sina ställningstaganden i olika frågor effektivt för att uppnå ett så stort kommunalt inflytande som möjligt. Här har KSL en viktig roll. KSL stödjer kommunerna i detta arbete bland annat genom att vara en mötesplats och möjliggöra erfarenhetsutbyte. Under året ska ett nytt avtal för den verksamhetsförlagda utbildningen avtalas fram. KSL följer pilotprojektet fältskolor vid Stockholms universitet för att bidra till att kunskapen och erfarenheterna kommer flera kommuner till del. Rekrytering till och dimensionering av lärarutbildningen är två andra viktiga frågor som KSL arbetar aktivt med. Att tillsammans med kommuner och universitet/ högskolor skapa bästa förutsättningar för en lärarutbildning med hög kvalitet samt öka forsknings- och utvecklingsarbetet kopplat till lärarutbildningen. Förhandla fram ett nytt förslag till avtal för den verksamhetsförlagda utbildningen som antas av samtliga kommuner. Avtalet ska träda i kraft 2012 Stödja kommunerna i att implementera den nya lärarutbildningen Utveckla former för den verksamhetsförlagda delen inom lärarutbildningen Bevaka att det kommunala inflytandet på lärarutbildningarna. Påverka dimensioneringen av lärarutbildningen. Delta tillsammans med de sju högskolorna med lärarutbildning i Stockholms län i ett arbete som syftar till att påverka rekryteringen till lärarutbildningen.

16 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 15 (30) Regelbundna samtal med kommunerna kring VFU Följa Stockholms universitets pilotprojekt med fältskolor för att kunna dra erfarenheter inför att flera fältskolor startas. Bjuda in de fristående skolhuvudmännen till att ingå i en referensgrupp kring lärarutbildningsfrågor i syfte att få dem att skapa fler VFU-platser. Skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan kommunrepresentanter med övergripande ansvar för VFU i syfte att påverka utvecklingen av lärarutbildningens form och innehåll. I samverkan med kommunerna utse representanter från kommunerna och KSL till olika uppdrag inom högskolorna. Dessa representanter har ett regionalt uppdrag och ska föra fram kommunernas intressen. Tillsammans med kommunerna arbeta fram ett material som ska utgöra ett underlag för högskolor och universitet inför beslut om dimensionering av lärarutbildningen.

17 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 16 (30) Samhällsbyggnads området Begreppet samhällsbyggnad sträcker sig över en rad sakområden såsom teknisk infrastruktur, fysisk planering, ekonomisk tillväxt samt miljö- och hälsa. Kännetecknande för dessa områden är behovet av långsiktig planering och ibland stora finansiella investeringar. Insatser inom energi och klimatområdet I RUFS 2010 ges en tydlig bild av vad Stockholmsregionen bör åstadkomma för att kunna bidra till att uppfylla Sveriges och EU:s Energi och klimatmål. Utmaningen är att trots en stark förväntad befolkningstillväxt minska länets totala energianvändning med 40 procent och sänka växthusgasutsläppen med 80 procent till år 2050 (jämfört med 2005). I Stockholms län har frågor kring biogas- och avfallsbehandling diskuterats under lång tid, men med förhållandevis få intressenter och utan tydlig gemensam inriktning. Målet om 35 % biologisk behandling av matavfall i Stockholmsområdet har ännu inte uppnåtts. De senaste åren har man dock kunnat märka en påtaglig höjning av aktivitetsnivån på området då många aktörer varav en del nya börjat agera mer konkret på marknaden och genomfört såväl olika planeringsarbeten och utredningar som rena anläggningsprojekt. Politiska inriktningsbeslut har också börjat ta form. Skapa möjlighet för kommunerna i länet att få fördjupade insikter om vilka handlingsmöjligheter och behov som finns i regionen för att kunna vidmakthålla ett fungerande energisystem som ökar regionens konkurrenskraft och samtidigt uppfyller högt ställda klimatkrav. Genomföra handlingsprogrammet för Energi och klimat. KSL har särskilt ansvar målområdena biogas och avfall som resurs Medverka till genomförandet av Energirådgivningens verksamhetsplan Stödja genomförandet av kommunernas Energi och klimatstrategier samt främja en inriktning i enlighet med de övergripande regionala energi- och klimatmålen. Påverka TPA-utredningen genom att ta fram ett positionspapper Sammankalla till regelbundna träffar med kommunernas energi- och klimatstrateger Sammankalla till regelbundna träffar med referensgruppen för Energirådgivningen

18 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 17 (30) Genomföra, tillsammans med Regionplanekontorer en hearing om resultatet från den så kallade TPA-utredningen (tredjepartstillträdet till fjärrvärmenätet). KSL ska genomföra en utredning med syfte att skapa insikt och öka kunskapen och därmed underlätta beslut som ökar matavfallsinsamlingen till rötning. Insatser inom avfallsområdet Med en ökad befolkning ökar också avfallsströmmarna. En viktig utmaning inom avfallssektorn är - utöver att verka för återanvändning och att minska såväl mängder som farlighet i avfallet att förbättra sortering och materialåtervinning av de olika avfallsfraktionerna. Förpackningsinsamlingen och FTI spelar här en viktig roll. Behovet av samsyn och likartade lösningar när det gäller återvinningscentraler ökar. Kommunernas förhållningssätt till avfall med producentansvar är ytterligare ett område där funktionella, smidiga systemlösningar för involverade parter behövs. Det kommungemensamma arbetet sker genom Stockholmsregionens avfallsråd (STAR) Det kommunala avfallsansvaret ska verka för att regionen får en effektiv, miljöanpassad och ur brukarsynpunkt väl fungerande avfallshantering och materialåtervinning. Hanteringen ska vara lättförståelig och funktionell för hela regionen. Det ska finnas ett länsgemensamt förhållningssätt för länets återvinningscentraler utifrån ett system- och brukarperspektiv innan årets slut. Det ska finnas ett nyttjanderättasavtal för länts återvinningsstationer med FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) Medverka till genomförandets av STARs verksamhetsplan för Fördjupa diskussionerna kring villkoren för mottagning av hushållsavfall och verksamhetsavfall till återvinningcentralerna. Initiera kontakt med FTI för att slutförhandla fram ett nyttjanderättsavtal. Fördjupa samarbetet mellan VAS (Rådet för Vatten och avloppssamverkan i Stockholms län) och STAR (Stockholmsregionens avfallsråd) och genomföra ett biogasseminarium med politiker som huvudmålgrupp. Sammankalla till regelbundna träffar med länets renhållningschefer och bolag.

19 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 18 (30) Insatser inom miljöområdet Med utgångspunkt i den under 2o10 beslutade miljömålspropositionen, Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete, som lyfter fram vikten av att samla aktörer i en gemensam målbild pågår nu ett arbete med att fastställa regionala miljömål och åtgärder kopplade till dessa. Länsstyrelsen leder detta arbete och för dialog med berörda parter. KSL deltar i detta arbete. Kommunernas miljöstrategiska arbete har intensifierats under senare år som en följd av samhällets generellt ökade krav på olika aktörers miljöansvar, inte minst inom klimatområdet. Det är troligt att det arbetet kommer att öka i omfattning de närmsta åren. Bland annat mot bakgrund av att klimatförändringarna blir allt mer uppenbara och den ökande kemikalieanvändningen i samhället. Det i sin tur ställer krav på konkreta åtgärder och tydliga uppföljningsbara mål. Kommunerna kan precis som när det gäller det lagstadgade miljöarbetet behöva samverka även inom miljömålsarbetet. KSL har exempelvis initierat ett nätverk för länets kommunala energi- och klimathandläggare. Kommunernas myndighetsrelaterade arbete inom miljöområdet stöds även det av KSL i olika former, både genom KSLs nätverk för miljönämndsordföranden samt genom nätverket för miljöchefer. En plattform för länets myndighetsrelaterade miljöarbete är Miljösamverkan Stockholms län, som är ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, KSL och Länsstyrelsen i Stockholms län som syftar till att effektivisera miljökontorens tillsynsarbete och öka samsynen. Stockholmsregionens kraftiga expansion och klimatförändringen gör att miljöarbetet kan förväntas öka särskilt inom områdena klimatanpassning och hälsoskydd. I övrigt avser KSL att under verksamhetsåret delta i Regionala miljögruppens arbete och i samarbete med Stockholms universitets miljö- och hälsoskyddsutbildning öka studenternas kunskap om kommunalt miljöarbete. Främja en långsiktig hållbar miljöutveckling och regionalt samarbete inom länet, som bidrar till att de nationella miljömålen nås. KSL ska aktivt bidra i framtagandet av de regionala miljömålen och åtgärder kopplade till dessa. Medverka till genomförandet av Miljösamverkan Stockholms läns verksamhetsprogram. Genomföra regelbundna träffar med miljönämndsordföranden och förvaltningschefer. Vidareutveckla samarbetet med Stockholms universitet inom yrkesförberedande insatser på miljö- och hälsoskyddsutbildningen.

20 KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG 19 (30) Anordna nätverksträffar och workshops för kommunala energi- och klimathandläggare. Medverka i Regionala miljögruppens arbete med att belysa för regionen viktiga miljöstrategiska frågor. Insatser inom geodata- och GIS-området Som ett resultat av den regionala geodatastrategin togs 2010 ett kommunalt samverkansavtal fram för perioden Målsättningen är att en regional samverkan ska medföra effektivare resursutnyttjande, ökat erfarenhetsutbyte och ökade möjligheter att gå på djupet i olika frågor och därmed medverka till en långsiktigt hållbar utveckling av det kommunala arbetet inom geodata- och GIS området i Stockholms län. En god infrastruktur för Geodata och ett väl utvecklat GIS-stöd ger också kommunerna möjlighet att effektivisera den offentliga servicen inom flera områden, exempelvis e-förvaltning och e-tjänster, skolskjuts, hemtjänst och räddningstjänst. Stockholmsregionen ska ha ett väl fungerande samarbete vad gäller Geodata samt GIS-data som möjliggör att gemensamma data enkelt kan användas för att stödja kommunala organisationers verksamhet och är instrument för att effektivisera och höja kvaliteten på verksamheten. Medverka till genomförandet av KSLs Geodataråds verksamhetsprogram Genomföra KSLs Geodataråds årsmöte och höstkonferens Planera inför en kommungemensam ramupphandling av flygfotografering Framtagande av informationsmaterial som kommunerna kan använda vid övergången till nya höjdsystemet, RH2000. Vidareutveckla Tätortskarta Stockholms Län, så att exempelvis platser blir sökbara och att teknik och former för ajourhållning förbättras. Insatser inom vatten- och avloppsområdet Regionens vattenmiljöer måste värnas för att den höga kvaliteten som idag kännetecknar såväl dricksvattenförsörjning som avloppsrening ska upprätthållas. Den regionala befolkningstillväxt som beskrivs i RUFS 2010, kommer att ställa stora krav på de tekniska försörjningssystemens robusthet och att dessa är resurseffektiva samt präglas av ett kretsloppstänkande. I detta arbete har kommunerna ett stort ansvar, både som huvudman, verksamhetsutövare, beställare och myndighet.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27

Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27 Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27 1 Innehållsförteckning Politisk representation Direktion 2014... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Verksamhetsidé... 4 Arbetsformer...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Våra resultat. Med fokus på välfärden. Verksamhetsberättelse 2012 Kommunförbundet Västernorrland

Våra resultat. Med fokus på välfärden. Verksamhetsberättelse 2012 Kommunförbundet Västernorrland Om du har en smartphone; scanna koden och kom direkt till hemsidan. Med fokus på välfärden Våra resultat Box 3014 871 03 HÄRNÖSAND Besöksadress: Gånsviksvägen 4 Tfn: 0611-55 78 50 www.kfvn.se Verksamhetsberättelse

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr 2001/25 på Hisingen 2001-09-18 Sekretariatet, JJ BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 I detta tjänsteutlåtande föreslås Beställarförbundet

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Från A till Ö i landstingsvärlden

Från A till Ö i landstingsvärlden Från A till Ö i landstingsvärlden Jean Odgaard, Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, Ny 1 Barns och ungas psykiska hälsa,* 1 Bättre behörighetskontroll Ändringar i förordningen (2006:196)

Läs mer

Protokoll 2014-11-06 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14.

Protokoll 2014-11-06 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14. 69 Organ Plats och tid ande Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14.55 Leif Larsson ordförande 183-198 vice ordförande 199-207 Lars Blomberg

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer