VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2004-2007"

Transkript

1 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN Målsättningar 1.1. Åbo Akademis mission Åbo Akademis styrelse antog vid sitt möte följande allmänna målsättning : a. Åbo Akademis verksamhetsidé: svenskt universitet med högklassig utbildning och forskning Åbo Akademi är det finlandssvenska universitetet, vars centrala mål är högklassig forskning och på forskningen baserad utbildning av hög kvalitet. Åbo Akademis särskilda mission är att tillgodose den svenskspråkiga befolkningens behov av universitetsutbildning och forskning. Inom ramen för sitt helhetsansvar för den svenska universitetsutbildningen i Finland skall akademin dels erbjuda ett brett utbildningsutbud så att de svenska studenterna erbjuds valfrihet och yrkeskarriärer jämbördiga med de finska studenternas, dels sörja för att det finns akademiskt utbildad personal på centrala samhällsområden för att betjäna den finlandssvenska befolkningen. Åbo Akademi omhuldar den fria vetenskapliga forskningen. Inom sina bästa vetenskapsområden skall akademin stå vid den internationella forskningens frontlinje. Inom såväl forskningen som utbildningen betonas den internationella inriktningen förenad med ett starkt nordiskt engagemang. Akademin har inom sin forskningsverksamhet ett specialansvar för de finlandssvenskt inriktade kultur- och samhällsvetenskaperna. Därtill gör akademin viktiga insatser inom den tekniska och naturvetenskapliga forskningen och utbildningen. Inom utbildningen betonas omsorgen om landets tvåspråkighet och finskspråkiga studerande välkomnas och stöds. Akademin upprätthåller och utvecklar en stimulerande forsknings- och inlärningsatmosfär. Det livslånga lärandets princip är genomgående. Såsom bildningsuniversitet skall akademin erbjuda en fri och aktiv intellektuell miljö som uppmuntrar till kritisk samhällsdebatt och lösningar av tidens stora frågor. Universitetet fyller även sin kulturbärande uppgift genom att stöda varierande slag av aktiviteter hos studerande och personal. Akademin har nära kontakter till kulturella, samhälleliga och näringslivsinriktade organisationer. Härigenom upprätthålls en fruktbar samverkan mellan den akademiska verksamheten och kulturen, samhället och näringslivet. Såsom miljöuniversitet har Åbo Akademi en central roll i att utbilda ansvarskännande och miljömedvetna människor för krävande samhällsuppgifter. Den regionala utvecklingen stöds, bl.a. genom samarbete med de svenska yrkeshögskolorna. b. Åbo Akademis uppgift Det övergripande syftet med Åbo Akademi som svenskt universitet i Finland finns inskrivet i Universitetslagen: Universiteten har till uppgift att främja den fria forskningen... (och) att meddela på forskning grundad högsta undervisning. (ur 4 ) Åbo Akademi skall särskilt tillgodose den svenskspråkiga befolkningens behov av utbildning och forskning samt i sin verksamhet beakta landets tvåspråkighet. (29 ) 1

2 Stiftelsen för Åbo Akademi har iklätt sig ett betydande ansvar för akademins verksamhet. Stiftelsen är en garant för akademins autonomi och ett viktigt ekonomiskt stöd. Akademins uppgift kan utvecklas och konkretiseras i följande tre punkter: Svenskt vetenskapssamfund Som svenskt vetenskapssamfund har Åbo Akademi skyldighet att upprätthålla svenska som undervisnings- och förvaltningsspråk och även som vetenskapligt språk i Finland. Akademin skall erbjuda ett på högtstående vetenskaplig forskning baserat brett utbildningsutbud till de svenskspråkiga studenterna i Finland. Utbildningsverksamheten bör genom samarbete och arbetsfördelning med andra svensk- och tvåspråkiga universitet och högskolor tillgodose samhällets behov av akademiskt utbildad svenskspråkig arbetskraft så att den svenskspråkiga befolkningen ges service på sitt modersmål inom de olika samhällsfunktionerna. Akademins uppgift är också att garantera den vetenskapliga återväxten på centrala vetenskapsområden. Till uppgiften hör även att tillse att forskning och undervisning bedrivs på sådana ämnesområden som har en speciell betydelse för det svenska samhälls- och kulturlivet i Finland. Som svenskt universitet i Finland har Åbo Akademi en speciell uppgift i att slå vakt om de möjligheter till samverkan och gemensamma satsningar som den nordiska universitetsgemenskapen erbjuder. Åbo Akademi har ett övergripande ansvar att tillgodose utbildning och forskningsbehov i de delar av Svenskfinland som har stor svensk befolkning eller strategisk betydelse för svenskhetens fortbestånd i landet. Akademins engagemang i Österbotten är ett konkret exempel på detta. Som en integrerad del av Åbo Akademi har Vasa övningsskola en central betydelse för den finlandssvenska lärarutbildningen. För att kontinuerligt främja kompetensutvecklingen inom övningsskolan eftersträvas en utbyggd samverkan inom forskningsoch utvecklingsarbetet mellan övningsskolan och pedagogiska fakulteten. I den händelse att den svenska universitetsutbildningen i landet utsätts för åtgärder som hotar den svenska utbildningsautonomin eller om det skulle framkomma uppenbara brister inom den svenska utbildningssektorn är det Åbo Akademis uppgift, som den största och mest mångsidiga enheten, att axla sitt helhetsansvar. Internationellt vetenskapssamfund För Åbo Akademi som generellt vetenskapssamfund i nationell och internationell samverkan är ett kontinuerligt fördjupat kvalitetskrav en självklar utgångspunkt. Akademins ambition är att inom alla vetenskapsområden uppnå internationell standard och att inom sina bästa profileringsområden etablera sig som ett ledande forskningscentrum. En nödvändig förutsättning för att uppnå och bibehålla denna kvalitativa målsättning är en fruktbar växelverkan mellan studerande, lärare och forskare. För att följa upp och stödja denna kvalitetsambition vidtas utvärderingsoch andra uppföljningsåtgärder, som beaktar de olika vetenskapernas och utbildningsområdenas särart och institutionella villkor. Hög kvalitet och effektivitet kräver på kort sikt en konsolidering av resurserna till styrke- och profileringsområden framom expansion till nya områden. Då de vetenskapliga disciplinerna och det omgivande samhället är dynamiska till sin 2

3 karaktär framväxer på längre sikt nya forsknings-, kunskaps- och utbildningsbehov, även av interdisciplinär natur. Åbo Akademis speciella helhetsansvar gör att universitetet ständigt måste beakta behoven såväl inom etablerade styrkeområden som inom innovativa framtidsområden. Som ett led i att möta det ständigt expanderade internationella ansvaret fortsätter akademin sina ansträngningar att utveckla en internationellt konkurrenskraftig forsknings- och studiemiljö. Akademin deltar aktivt bl.a. i universitetssamarbetet inom Östersjöregionen och vidareutvecklar och fördjupar sina nordiska kontaktnät på forskningens, utbildningens och förvaltningens område. Via Coimbra- och Santandergrupperna har akademin blivit en efterfrågad samarbetspartner i olika studentutbytesprogram. Även de utomeuropeiska kontakterna utbyggs. Åbo Akademis uppgift som ett generellt vetenskapssamfund innebär också att i all verksamhet slå vakt om en öppen, kritisk och aktiv intellektuell miljö. Genom valfrihet och interdisciplinära perspektiv ges studenter, lärare och forskare möjligheter och impulser att dryfta och kritiskt granska tidens stora frågor samt att analysera vetenskapens och universitetens relation till dessa. Akademin värnar om den fria vetenskapliga forskningen och förenar målsättningarna för det fria bildningsuniversitetet och det dynamiska forskningsuniversitetet. Kulturbärande samfund Åbo Akademis ideella tillkomsthistoria med en stark förankring i det svenska Finlands kulturbärande och näringslivsorienterade kretsar gör akademin till en central kulturinstitution och en gemensam angelägenhet för hela det svenska Finland. Som komplement till sitt forskar- och grundutbildningsansvar har akademin ett utbildningsansvar för den vuxna svenskspråkiga befolkningen av såväl allmänbildande som fortbildande karaktär. Inom akademin är biblioteket, museerna och samlingarna, men även förlagsverksamheten, centrala element i universitetets kulturansvar. Akademin har med sin Stiftelse naturliga kontaktytor till övriga svenska fonder, kulturorganisationer och massmedia och upprätthåller bl.a. inom Samordningsdelegationen ett nära samarbete med övriga svensk- och tvåspråkiga universitet, högskolor och utbildningsorganisationer. Akademistudenternas verksamhet t.ex. inom studentkörer, orkestrar och motions- och idrottsföreningar skapar kontakter mellan studieliv och kulturell verksamhet i det omgivande samhället. Fortsatta och fördjupade kontakter till näringsliv och samhälle upprätthålls av Samhällsdelegationen och alumniorganisationen Akademiföreningen Åbo Akademiker. 1.2 Utbildning för grundexamen Allmänna målsättningar Under planperioden strävar Akademin till att använda de erfarenheter som tidigare utvecklingsarbete har gett. Sålunda blir utvecklandet av Akademins grundexamina en kontinuerlig process. Ett grundelement i denna är de interna och externa kvalitetssäkringssystem som ger den information som utvecklingsarbetet behöver. Ett annat sådant är den pedagogiska fortbildningen av lärarna. Ett tredje element är den systematiska studierådgivningen som omfattar alla skeden av studiegången och i vilken alla grupper inom universitetet deltar. Inom de ramar som ministeriets examensmål uppställer ger Akademin en internationellt högklassig undervisning. Uppmärksamheten fästs vid att genomströmningen i 3

4 studierna försnabbas och att avbrotten minskar. Studierna skall främja studerandenas personlighetsutveckling, lära dem att inhämta och skapa ny kunskap samt att arbeta i en nätbaserad omgivning. Studierna skall ge färdigheter för forskarstudier men också ha en klar arbetsmarknadsrelevans. Som utexaminerade skall studerandena framgångsrikt kunna verka i det integrerade Europa. I den pågående anpassningen av universitetens examensstrukturer till en allmän europeisk modell verkar Akademin systematiskt för att det vetenskapliga underlaget för grundutbildningen bibehålls och stärks. Utbildningen anpassas även till de digitalt burna kunskapsmönster som har uppstått och som alltjämt utvecklas. Akademin utnyttjar möjligheterna till nationellt och internationellt samarbete om utbildning. Samtidigt fäster Akademin särskild uppmärksamhet vid att hos studerandena bygga upp och förkovra en stark svensk språkidentitet. Närmare mål och strategier för att uppnå dem ingår i Åbo Akademis strategi för utvecklande av grundexamina (se s. 39) Kvantitativa målsättningar Tabell 1: Målsättningarna avseende nya studerande år 2003 respektive genomsnittligt årligt examensmål Område Examensmål* Mål avseende nya studerande Högre grundexamina Teologiska Humanistiska Samhällsvetenskapliga ESF SVF Merkantila Pedagogiska Psykologiska Naturvetenskapliga Teknisktvetenskapliga * * Hälsovård Summa * Uppgifterna om målsättningar är preliminära och kan förändras. ** Innefattar målsättningen 20 för studerande som inleder sina studier vid Åbo universitet för att senare avlägga diplomingenjörsexamen vid Åbo Akademi. Lägre examina Rättsnotarie Farmaceut Barnträdgårdslärare Summa TOTALT *** *** Utöver detta kommer även ett antal som antas separat till magistersprogram o. motsvarande vilket innebär att sammanlagt ca nya studerande per år antas. 4

5 Antagning av studerande Principen vid antagningen av nya studerande till Åbo Akademi är kvalitet framom kvantitet. För att garantera högs studiemotivation bland studerandena samt effektiv och ändamålsenlig användning av undervisningsresurserna skall antagningsvolymen prövas allvarligt. De svenskspråkiga studenterna i Finland utgör det huvudsakliga rekryteringsunderlaget för Akademin och intresset hos dem har varit stort och någorlunda tillräckligt. Bland dem utgör sökande från landskapet Åland en speciell intressegrupp. För att stärka ålänningarnas intresse för Akademin ordnas bl.a. de flesta urvalsprov också på Åland. Sökande med gymnasieexamen från Ålands Lyceum har getts allmän behörighet för studier vid Akademin. Akademin fäster ökad uppmärksamhet vid rekryteringen i mellersta och östra Nyland. Ett stort antal abiturientdagar anordnas årligen med de svenskspråkiga studenterna som målgrupp. För detta samarbetar Akademin med redan inskrivna studerande. Flera mindre studentgrupper utbildas för att informera yngre intresserade om studierna vid Akademin. Studentkåren deltar aktivt i rekryteringsverksamheten. Akademin profilerar sig självständigt på olika studiemässor i hemlandet som det finlandssvenska universitetet. Äldre studerande besöker sina tidigare skolor för att berätta om Akademin. Vissa abiturientdagar ordnas i samarbete med de svenskspråkiga yrkeshögskolorna. De elever som inte går i gymnasium utan avslutar sin skolgång i någon annan behörighetsgivande utbildning på andra stadiet kommer att ägnas större uppmärksamhet än tidigare. I rekryteringen av dessa kommer samarbetet med de svenskspråkiga yrkeshögskolorna att stärkas och speciella besöksdagar kommer att anordnas. De finskspråkiga studenterna upplever språkprovet i svenska som svårt och en arbetsgrupp som skall se över provets uppläggning tillsätts. Avsikten är att minska hindren för finskspråkiga studenter att söka till Akademin utan att den svenska studiemiljön försvinner. I rekryteringsarbetet riktar Akademin sig speciellt till de finskspråkiga studenterna vid den för de tre åbouniversiteten gemensamma abiturientdagen. I samband med den ordnas ett informationstillfälle för gymnasiernas studiehandledare. Också på de inhemska studiemässorna knyts kontakter med blivande sökande och med studiehandledare. De nordiska sökandena utgör en speciell rekryteringsgrupp för Akademin. Genom annonsering och deltagande i en studiemässa i Sverige når Akademin både sökande till examensstudier och blivande utbytesstudenter. Akademin använder vid antagningen av nordiska sökande enhetliga omräkningsskalor då det gäller konvertering av nordiska studentexamensbetyg till finländska dito. Detta ökar rättsskyddet för de nordiska sökandena. För att göra lärarutbildningen mera lockande har PF vidtagit flera praktiska åtgärder. Dessa inriktas speciellt på rekryteringen av lärarstuderande från södra Finland. Det annonsmaterial och annat nytt rekryteringsmaterial som har utarbetats under år 2002 används flitigt i studentrekryteringsarbetet. Också nätpresentationen av studier och utbildning har förnyats. Både i det skriftliga och i det nätbaserade informationsmaterialet fästs uppmärksamhet speciellt vid de ämnen som är obekanta för sökandena från deras tidigare skolor. Ämnena ges mera utrymme och görs således mera lockande för de sökande. 5

6 Studentutbyte Antalet studerande från Åbo Akademi som årligen förlägger en del av sina studier utomlands uppgår till omkring 225. Antalet utländska utbytesstuderande, som studerar vid Akademin under en till två terminer står i stort sett i balans med antalet utresande studerande. Geografiska tyngdpunkter för studentutbytet är Norden, det övriga Europa, Nord- och Sydamerika och Asien. Nyetableringar av avtal görs under perioden med universitet i Afrika, Australien, Latinamerika och USA. Fokuseringen på kvalitet framom kvantitet inom det internationella studentutbytet har visat sig vara lyckad och en kontinuerlig satsning på samarbete som fungerar både gällande balans och ändamålsenliga studier kommer att fortgå. Marknadsföringen av Akademins program och kurser på engelska kommer att förändras såtillvida att en ny och heltäckande kurskatalog kommer att utges årligen. En satsning på programmet Finland-Swedish Studies genomförs också. Examensreformen i anslutning till Bologna-processen kommer också att innebära många förändringar och utmaningar för det internationella studentutbytet Utvecklande av studierådgivning och studentservice En särskild satsning görs på studenttutorverksamheten, så att den pågår i mindre skala också under termin två och tre. Dessutom förs tutorverksamheten närmare egenlärarverksamheten genom att åtminstone en första träff mellan tutorer och egenlärare arrangerats av respektive fakultet kort efter tutorskolningen. Den digitala studentbetjäningen utvecklas vidare så att lärarnas stödsystem för att meddela tentamensresultat kompletteras med ett generellt system för tentamensanmälan på Internet. Vidare inleds arbetet på att möjliggöra framställandet av personliga studieplaner på webben. Vid Akademin organiseras en lokal verksamhet för det nationella Kehrä-projektet för studerandenas välbefinnande. 1.3 Forskarutbildning Allmänna målsättningar Forskarutbildningen medför särskilda utmaningar för akademin som är ett litet universitet med stor bredd i utbildningen. För att kvalitativt kunna hävda sig satsar akademin fortsättningsvis aktivt på forskarutbildningen. Detta sker å ena sidan genom att identifiera områden med speciellt goda förutsättningar för framgångsrik forskarutbildning, men också å andra sidan genom att identifiera bristområden, dvs. områden med dålig vetenskaplig återväxt. Det senare är speciellt viktigt i frågan om finlandssvenska ämnen, ämnen i lärarutbildningen och i övrigt ämnen där akademin har huvudansvaret för den svenska universitetsutbildningen i Finland. Ett sådant är mediepedagogik för vilket Akademin tillsammans med Stiftelsen för Österbotten högskola gör en ekonomisk satsning. Speciellt under rådande svåra ekonomiska förhållanden bör vid fördelningen av anslagen för forskarutbildningen beaktas de olika ämnesområdenas möjligheter att erhålla extern finansiering. 6

7 Specifikt ämnar Åbo Akademi befrämja forskarutbildningen genom att: anslå medel för samarbete med andra högskolor inom landet för att t.ex. möjliggöra riksomfattande forskarutbildningsseminarier och aktivt deltagande i riksomfattande forskarutbildningsprogram. Samarbetsaspekten kommer speciellt till synes i den forskarutbildning som genomförs inom de nationella forskarskolorna. identifiera studerande som har förutsättning att bli goda forskare, rekrytera dem i ett tidigt skede och stöda dem i sin utveckling, aktivt stöda kvinnornas vetenskapliga utbildning så att kvinnornas andel av doktorsexamina stiger från nuvarande 40 % till 50 %, anslå medel för understöd till forskarstuderande, i forskarutbildningen även beakta behovet av allmänna färdigheter i anslutning till bl.a. kommunikation, etik, forskningsfinansiering och arbetsmarknaden, intensifiera samarbetet med universitet utomlands, dels inom ramen för redan ingångna samarbetsavtal, dels inom mera omfattande internationella utbytes- och samarbetsprogram så att forskarstuderande inom akademin kan erbjudas studieplatser utomlands och så att akademin kan motta utländska lärare, forskare och forskarstuderande, inom sådana ämnesområden där det råder brist på lärarkrafter i landet rekryteras lärare för speciellt doktorandutbildningen internationellt, den av styrelsen införda undervisningsskyldigheten för doktorander och forskare utnyttjas. Kursutbudet ökar samtidigt som forskarnas pedagogiska utveckling befrämjas. att allmänt skapa en inspirerande och motiverande miljö inom forskarutbildningen och fästa uppmärksamhet vid kontinuiteten i finansieringen av forskarstudierna Kvantitativa målsättningar för forskarutbildningen Målsättningen i det resultatavtal som skall ingås med undervisningsministeriet för perioden har ännu inte fastslagits. Akademins förslag och undervisningsministeriets senaste anbud framgår av tabell 2. Tabell 2: Målsättningarna avseende genomsnittligt årligt examensmål för doktorsexamina Område ÅA:s förslag UvM:s anbud Teologiska 4 4 Humanistiska 9 8 Samhällsvetenskapliga ESF SVF - 2 Merkantila 3 2 Pedagogiska 4 4 Psykologiska 2 2 Naturvetenskapliga Teknisktvetenskapliga * Hälsovård 3 3 Summa

8 1.4 Vuxenutbildning Kvantitativa målsättningar Inom det öppna universitetet är målsättningen i resultatavtalet med undervisningsministeriet under avtalsperioden att det kalkylerade antalet helårsstudieplatser skall uppgå till minst per år Vuxenutbildningsstrategi Vuxenutbildningen i dess olika former har ökat successivt vid akademin sedan talet. Åbo Akademis andel av den universitetsbaserade vuxenutbildningen i Finland uppgår till ca fem procent. Följande strategiska mål och förslag till åtgärder ingår i den vuxenutbildningsstrategi som styrelsen godkände i november 2001: 1) Livslångt lärande Det övergripande målet med ÅA:s vuxenutbildning är att skapa förutsättningar för livslångt lärande för akademiskt utbildade och andra intresserade av akademisk utbildning. Denna utbildning kan ske på olika sätt, som professionell fortbildning, arbetsmarknadspolitisk utbildning eller inom det öppna universitetet. 2) Kvalitetssäkring inom vuxenutbildningen För att de kvantitativa och kvalitativa mål som uppställts för vuxenutbildningen skall kunna uppnås förutsätts ett systematiskt arbete för att utveckla kvaliteterna i inlärningsmiljöerna utgående från ett studerandeperspektiv. Vuxenstuderande utgör en heterogen grupp inom vilken det finns många olika typer av behov och förväntningar, vilket ställer särskilda krav på den personal som handhar kontakten till och utvecklar samarbetet med de studerande. 3) Vuxenutbildningen är en väg till en akademisk examen Via vuxenutbildningen befrämjar Åbo Akademi vuxenstuderandes möjligheter att avlägga en akademisk examen. Som stöd för detta utvecklar Åbo Akademi studievägledning, handledning, innehåll och former (t.ex. virtualisering och utlokalisering). Fakulteterna underlättar i mån av möjlighet de vuxenstuderandes inträde för att avlägga examen samt fäster uppmärksamhet vid de vuxenstuderandes specialsituation. 4) Finansiering Vuxenutbildningen genomförs med lärare, experter och handledare från såväl akademins egna enheter som arbetslivet, samt ytterligare med särskild personal som handhar kontakten till och utvecklar samarbetet med vuxenutbildningens olika intressenter. Ett samarbete med grundutbildningen befrämjar hela universitetets undervisning, speciellt med tanke på den breddade expertisen och nya undervisningsformer. Den öppna universitetsundervisningen finansieras dels med medel som undervisningsministeriet beviljar universiteten på basen av uppnådda resultat samt dels av den lokala utbildningsarrangören. Fortbildningen förverkligas huvudsakligen i samarbete med olika utomstående uppdragsgivare (myndigheter, kommuner, företag, enskilda personer) och är en kundtjänstverksamhet. Vuxenutbildningen utgör ett av Åbo Akademis resultatområden, där enheternas och fortbildningscentralernas konkreta insats och engagemang i de olika vuxenutbildningskoncepten utgör utgångspunkt för resursfördelningen. Nya modeller för hur resultaten inom vuxenutbild- 8

9 ningen skall beaktas i den interna resursfördelningen inom Åbo Akademi bör därför utarbetas. 5) Studerandegruppernas jämlikhet och rättsskydd Genom koordinering och rationalisering av administrationen kan vuxenstuderandes ställning förbättras. Särskilt bör antagnings- och registreringsförfarandet förenklas. Vuxenstuderande utgör en mycket heterogen grupp bl.a. ur administrativ synvinkel. Beroende på administrativ kategorisering kommer det att uppstå betydande skillnader för de studerande gällande deras studievillkor. 6) Regionalt och lokalt utvecklingsarbete Vuxenutbildningen befrämjar den regionala utvecklingen inom ramen för olika slag av utbildningsprojekt. Det är viktigt att initiativen kommer från det omgivande samhället, så att det uttryckligen blir fråga om ett samarbete. Målsättningen är att ÅA ska svara på de behov som finns i närsamhället och anta de utmaningar som regionen ger. Utexaminerade från Åbo Akademi spelar en viktig roll som kontaktlänk. Det regionala utvecklingsarbetet och universitetets roll förtydligas ytterligare i medverkan i kompetenscenterprojekt och olika typer av EU-baserade strukturprojekt. 7) Vuxenutbildningens organisering Fortbildningscentralerna handhar vuxenutbildningen, i ett nära samarbete med fakulteterna och institutionerna. Verksamheten följer de strategier och målbeskrivningar fakulteterna och fortbildningscentralerna har uppgjort och som de regelbundet följer upp Forskning Allmänna målsättningar Åbo Akademis uppgift enligt lagen om Åbo Akademi är att främja fri vetenskaplig forskning och att ge härpå grundad högsta undervisning. Därför är det viktigt att akademin stöder forskning inom de områden inom vilken den ger högre utbildning. Akademins ambition är att inom alla vetenskapsområden uppnå internationell standard och att inom sina bästa profileringsområden etablera sig som ett ledande forskningscentrum. Åbo Akademi har givits ett centralt ansvar att forska i den finlandssvenska befolkningens särbehov. Av vikt är den inriktning på den finlandssvenska identiteten sådan den kommer till uttryck i kultur, beteende och språk. Åbo Akademi bör utveckla forskningsverksamhet som tryggar den vetenskapliga etablering som bildar en grundförutsättning för den språkliga minoritetens fortbestånd. En naturlig och viktig strävan för akademin är att befrämja det nordiska forskningssamarbetet. Akademin har här inte bara ett finlandssvenskt utan även ett nationellt ansvar. Akademin definierar i sin forskningspolitik kontinuerligt dels styrkeområden, dels potentiella insatsområden, vilkas forskningsförutsättningar ägnas speciell uppmärksamhet. En högklassig forskning växer dock i första hand fram underifrån och kan inte styras uppifrån. Strategiska utvecklingsåtgärder bör därför koncentreras kring personalpolitik, forskningsmiljön och forskningens infrastruktur. 9

10 Akademins strävan är under planperioden förbättra forskningsförutsättningarna genom och utveckla forskningssamarbetet genom: ökat internationellt samarbete inom forskning, forskarutbildning och forskningsutvärdering (t.ex. genom utbyte av expertgrupper), att förbättra förutsättningarna för forskarutbildningen och att utveckla en miljö där forskare trivs och har goda arbetsmöjligheter, att i enlighet med styrelsens beslut av den 12 december 2002 utveckla tjänstestrukturen för lärare vilket bl.a. innebär att post-doktorala befattningar skapas, att ledigförklara högre tjänster ett år innan tjänsteinnehavaren går i pension, vilket innebär att anhållan om ledigförklarande samt preciseringen av undervisningsområdet för professurer bör göras tidigare. Vid sidan av vetenskapliga och pedagogiska meriter bör förmåga att initiera och leda externt finansierade forskningsprojekt beaktas i tillsättningsplanerna. förbättra och upprätthålla forskningens infrastruktur (bl.a. genom samarbete med andra universitet vad beträffar instrument och databaser). Strävan är att administrativ personal sköter enheternas ekonomi och administration. I projekt med extern finansiering bör medel reserveras för personal som sköter administrativa och tekniska uppgifter, fästa fortsatt uppmärksamhet vid eftersläpningen i förnyandet och nyanskaffningen av vetenskaplig utrustning som uppstod vid nedskärningarna i universitetens basbudget år 1994 och som endast sporadiskt kunnat åtgärdas genom extern finansiering och punktinsatser bl.a. av Finlands Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi samt genom att basbudgeten nu stegvis korrigeras. utreda förutsättningarna för att införa ett sabbatssystem för professorer och akademilektorer med möjlighet att på basen av ansökan frigöras för en termin eller på ett halvt år för en forskningsperiod utanför akademin, genom lönepåslag uppmuntra forskare att skaffa extern finansiering. Projektledararvoden får uppgå till högst 50 % av lönen. aktiv satsning på publicerings- och informationsverksamhet bl.a. genom satsningar på Åbo Akademis förlag och stödande av publicering i internationella serier och tidskrifter Satsningsområden Åbo Akademi fortsätter att utveckla sin forskningsverksamhet inom ramen för tidigare definierade satsningsområden i utvecklings- och styrkefasen. Inom utvecklingsfasen finns bl.a. följande forskningsområden: aggressionsforskning (HF, SVF), tvåspråkighetsforskning, neuropsykologisk forskning och funktionell hjärnavbildning (HF, övriga universitet), kvinnoforskning, beslutsplanering och informationssystem (ESF, MNF), internationell företagsverksamhet, välfärd och inkomstfördelning (ESF, SVF, övriga universitet) samt barnlitteratur (HF, PF, biblioteket, utländska universitet). Till forskningsområden inom styrkefasen har universitetet hänfört litteraturpragmatik (HF), exegetik (TF, HU), Mänskliga rättigheter (ESF, utländska universitet), informationsbehandling och datateknik (MNF, KTF, forskarskola), materialforskning (MNF, KTF, industrin, forskarskola), kemitekniken (KTF, MNF, EU, industrin, forskarskola) samt bioteknik (MNF, KTF, BTC, industrin, forskarskola). I egenskap av Internationellt vetenskapssamfund satsar universitetet särskilt på följande forskningsområden på hög internationell nivå: Processkemin Den av Finlands Akademi utsedda spetsenheten har ett mycket brett nationellt och framför allt internationell kontaktnät med forskargrupper och industrin. 10

11 Exegetiken Åbo Akademis andra spetsenhet tillsammans med Helsingfors universitet i exegetik gäller utformningen av tidig judisk och kristen ideologi. Informationsbehandling och datateknik Åbo Akademi har räknat från år 2002 också en spetsenhet i programmeringsteknik och administrerar fortfarande en forskarskola med ett stort antal inhemska och utländska forskare och forskarstuderande. Satsningen är central med tanke på nationella prioriteringar. Miljö- och biovetenskap Åbo Akademi administrerar en stor forskarskola i miljövetenskap och teknologi och en mindre i informativ och strukturell biologi. Satsningen är nationellt viktig. Universitetet har med Stiftelsens för Åbo Akademi stöd etablerat sig som ett miljöuniversitet med en klar tvärvetenskaplig profil på forskning och utbildning (KTF, MNF, ESF, TF, HF, PF, SVF). Samarbetet är väl etablerat med bl.a. Åbo universitets motsvarande enheter och BioCity och Bioteknikcentrum i Åbo. Inom ramen för satsningen som miljöuniversitet görs omfattande satsningar när det gäller marinbiologi och ekologi. Unizon-projektet Syftet är att utveckla högskolsamarbetet över Kvarken. I den första fasen omfattar samarbetet grundutbildning, forskarutbildning, forskning, fortbildning och utvecklande av informations- och kommunikationsteknik. Kvarkenrådet har ställt 1.1 miljoner till förfogande för planering av projektet. Det egentliga projektet skall verkställas med extern finansiering via Interreg. III och pågå till år I egenskap av Svenskt vetenskapssamfund satsar universitetet särskilt på följande forskningsområden under verksamhetsperioden : Medierelaterad forskning och utbildning För att den svenska befolkningen skall få del av informationssamhällets växande utbud av högklassiga informations- och medietjänster på sitt eget modersmål bör en målmedveten satsning ske på medierelaterad forskning och utbildning i anslutning till den verksamhet som har kommit igång kring MediaCity i Vasa. I tvärvetenskapliga projekt samarbetar bl.a. SVF, PF, HF, ESF, TF, MNF, KTF, institutet för finlandssvensk samhällsforskning samt kulturorganisationer. Forskarutbildningen på området organiseras inom en forskarskola som stöds av Åbo Akademi och Stiftelsen för Österbottens högskola. Högskolepedagogisk och pedagogisk forskning och utbildning Åbo Akademi svarar för utbildningen av svenskspråkiga lärare på alla nivåer i utbildningssystemet. För att denna utbildning skall vara effektiv bör den stödas av en intensifierad satsning på forskning, inte minst inom områden som är av speciellt intresse för den svenska befolkningen. När det gäller den pedagogiska forskningen har universitetet ett speciellt ansvar för hela den svenska högskolsektorn (ÅA, SHH, HU), de tvåspråkiga högskolorna (Konstindustriella högskolan, Tekniska högskolan och Sibelius-Akademin) samt samarbetar med motsvarande finska enheter. 11

12 1.6. Stödfunktioner Biblioteksverksamheten Bibliotekets verksamhet vidareutvecklas enligt de riktlinjer som uppdragits i tidigare verksamhets- och ekonomiplaner och som innebär fortsatt förbättring av tillgängligheten till bibliotekets material, att bevara de fysiska samlingarna, som är en förutsättning för effektiv informationsåtervinning, i användbart skick och att åstadkomma tillfredsställande fysiska ramar för verksamheten. Målsättningen skall vara att de bibliotekstjänster som nu är avgiftsfria skall förbi avgiftsfria. Bland enskilda åtgärder kan nämnas: stöd av användningen av World-Wide-Web, varvid också åtkomst via www prioriteras framom lokal cd-rominstallering vid anskaffning av nya databaser, översyn och effektivering av systemet med institutionsbibliotek, varvid bildandet av ett antal fakultetsbibliotek i Åbo ges hög prioritet, fortsatt adb-konvertering av katalogen över litteratur anskaffad före år 1980 vilken genomförs i form av ett helhetsprojekt, satsning på konservering av känsligt material, digitaliseringen av det finlandssvenska kulturarvet, fortsatt utveckling av samarbetet med universitetsbiblioteken i Åbo och i Vasa. Speciellt Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia, som enligt ett avtal är gemensamt för Vasa universitet, Svenska handelshögskolan och Åbo Akademi, och för vilket en ny byggnad tagits i bruk, kräver ökad satsning på personal, anslag för litteraturanskaffning och övriga omkostnader. Åbo Akademi deltar i utvecklandet av ett inlärningscenter vid biblioteket i den utsträckning det bedöms vara ändamålsenligt utgående från akademins egna behov och intressen. satsning på personalutveckling, lösning av utrymmesproblematiken också i Åbo, ökad adb-utrustning för kunderna och utprövning av ny teknik i utlåningen (låneautomater) och fortsatt utveckling och effektivering av användningen av det nationella bibliotekssystemet (Voyager) Informationstekniken Åbo Akademis styrelse antog den 14 december 2000 en utvecklingsplan för databehandlingen och informationsförvaltningen för åren Till planen ansluter sig också en datasäkerhetspolicy om vilken styrelsen fattade beslut den 8 juni En ny datasäkerhetsplan är under utarbetande och upptas till styrelsebehandling under år Kontentan av utvecklingsplanen är i korthet följande: Två huvudmålsättningar Informationstekniken är en viktig beståndsdel i snart sagt all verksamhet vid akademin. Det är sålunda i många fall av strategisk vikt för undervisningen och forskningen att IT-personalen, utrustningen och programvaran kan hållas på en konkurrenskraftig nivå och, åtminstone på vissa områden, i utvecklingens frontlinje. 12

13 Det är en viktig ekonomisk fråga att akademins IT-resurser dimensioneras och sköts på ett rationellt sätt. Akademins IT-utgifter överstiger 3 miljoner euro per år, varav mera än hälften går via datacentralen. För att hålla driftskostnaderna i styr, men också av funktionella skäl, är det viktigt att akademin fortsättningsvis satsar på interna standard och koncentrerar IT-stödet på ett begränsat antal produkter och att programvarans versionsutbud rationaliseras. Man har också noterat att investeringarna i enheternas datorutrustning är på en otillräcklig nivå men att datacentralens webbstationskoncept har förbättrat studenternas tillgång till datanätet. e-lärande Det virtuella universitetet, samt mera generellt e-lärande (datorstödd undervisning och IT-baserad inlärning), är ett viktigt satsningsområde för akademin under de närmaste åren. En fungerande e-lärmiljö förutsätter att tekniskt och pedagogiskt stöd för utvecklandet av undervisningsmaterial och -former finns tillgängligt för lärarna. Åbo Akademi har uppgjort en strategisk plan för virtualisering av sin undervisning och i anslutning till denna fastställt en organisationsplan för undervisningens virtualisering vilken reviderats i slutet av år 2002 (se s. 35). Viktigt är att de tekniska verktygen för e-lärande koordineras inom akademin, dels av kompatibilitetsskäl, dels för att hålla behovet av stödpersonal rimligt. För att garantera en kontinuitet i virtualiseringsverksamheten och i utvecklingen av undervisningen bildas ett lärcenter i Åbo baserat på ett samarbete mellan stödenheterna för virtualiseringen samt studieförvaltningen och fakulteterna. Motsvarande center har bildats i Vasa i anslutning till Vasa vetenskapliga bibliotek. Närstödet Målet med närstödet är att organisera stödarbetet effektivare och så att det utförs av professionell personal. Institutionernas och enheternas egen personal lägger fortfarande ner arbetstid på att lösa praktiska IT-problem, tid som bättre kunde disponeras för personalens primära arbetsuppgifter. En arbetsgrupp för strukturförändringar inom akademin, som den 26 maj 2000 överlämnade sitt betänkande, betonade vikten av att trygga goda infrastrukturella verksamhetsförutsättningar för kärnverksamheten och föreslog en förstärkning av närstödet i Åbo och i Vasa. Informationssystemens driftsäkerhet och utvecklingsbehov Systemen inom studie-, personal- och ekonomiförvaltningen, liksom databaser som utnyttjas i forskningen, har alla högst en IT- systemansvarig (som ofta svarar för flera system). Systemen, som ju är väsentliga för akademins dagliga funktioner, är därför mycket sårbara inte minst med tanke på datacentralens stora omsättning av personal. Säkrandet av driften av dessa system samt vidareutvecklingen av systemen med bl.a. webb-kontaktytor och överhuvudtaget en satsning på innehållet i ÅA:s webb kräver ökad persontid. Ett angeläget enskilt utvecklingsprojekt är central auditoriebokning via webben. 13

14 Behovet av tilläggspersonal För att möta personalbehoven inom närstödet, e-learning och informationssystemen har datacentralens personalresurser förstärkts med sex personer enligt den ovannämnda arbetsgruppens för strukturförändringar förslag. Tilläggspersonalen, som har långt finansierats med de extra anslag som ställts till förfogande av Stiftelsen för Åbo Akademi, bör på lång sikt ges fortgående anställning. Publiceringsverksamheten och textproduktionen Dessa är centrala funktioner för ett universitet. Det är viktigt att möjligheterna till digital publicering i text- och bildproduktionen vid akademin utbyggs. Webben medför en snabbare spridning av informationen samtidigt som tryckningskostnaderna kan bringas ned. I verksamhetsplanen sattes som en målsättning att dissertationerna skulle utges också i digital form på webben. Telefoni över datanätet Denna är tekniskt, men snart även praktiskt möjlig, även om kostnadsnivån för utrustning och programvara ännu är orimligt hög. ÅA:s telefonnät och -växel kan stegvis integreras i datanätet, vilket sparar betydande kabelhyror och i viss mån samtalsavgifter. Samtidigt innebär denna IP-telefoni (eller VoIP, Voice over IP ) funktionella tilläggsmöjligheter såsom integrering med bordsdatorn och datortillämpningar t.ex. i form av personliga videomöten. Mobiltelefoni, handdatorer, trådlösa datanät, xdsl Dessa är exempel på tekniker som utvecklas snabbt och som ytterligare kommer att öka datanätets tillgänglighet för anställda och studerande. Datacentralen har en uppgift i att experimentera kring och följa med denna utveckling. Några andra åtgärdsförslag Det är viktigt att datanätet och serverutrustningen hålls på en god nivå, vilket kräver årliga investeringar. En portal upprättas för förvaltningens och olika interna arbetsgruppers behov. Vasa övningsskola inrättar en datapedagogisk central (DPC) i samarbete med PF så att datapedagogiskt kunnande och datacentralens tjänster används. Datasäkerhetsplanen förnyas, säkerhetsskolning ges, datatrafiken filtreras i brandmuren, deltagandet i virusskyddet görs obligatoriskt för alla persondatorer i akademins datanät. Startandet av ett eget EID-projekt inom ramen för ett gemensamt universitetskort övervägs. Datacentralens personalpolitik utvecklas med målet att minska antalet personbyten. Detta kräver ökad satsning på personalens utrustning och vidareutbildning. 14

15 1.6.3 Förvaltningen Vid utveckling av förvaltningens verksamhet under planeringsperioden bör speciell uppmärksamhet riktas på följande faktorer och riktlinjer: styrelsen antog vid sitt möte den 25 mars 2002 en ny allmän strategi för Åbo Akademi ( Åbo Akademi år 2010 ett personligt toppuniversitet ). Strategin innehåller ett antal åtgärdsförslag som gradvis implementeras i verksamhetsplaneringen. styrelsen fastställde vid sitt möte den 25 mars 2002 en strategi för lärarutbildningen vid Åbo Akademi. Strategin, som baserar sig på ett betänkande av en arbetsgrupp ( Läraren 2010 ), kommer att vara vägledande för framtida beslut om uppläggning och dimensionering av lärarutbildningen samt även ge riktlinjer för samarbete och information. en strategisk plan för den externa finansieringen antogs av styrelsen i november Denna plan bör ännu kompletteras med en allmän strategisk plan för Åbo Akademis externa verksamhet. en ny förvaltningsinstruktion som beaktar de då företagna förändringarna i universitetslagstiftningen fastställdes den 20 mars Instruktionen, som innebär en betydande delegering av beslutsrätten i bl.a. personalfrågor till fakulteterna och de fristående institutionerna, ändrades den 30 september 2002, då de beslutande organens mandatperioder ändrades från 2 till 3 år. I kraft av förvaltningsinstruktionen har även en intern arbetsordning för förvaltningsämbetet fastställts den 13 juni En uppföljning av hur dessa nya regelverk har förverkligats och inverkat på verksamheten bör verkställas och det kan under planperioden bli aktuellt att i enlighet med rekommendationen i den s.k. CRE-utvärderingen på nytt överväga de beslutande organens storlek och sammansättning. styrelsen beslöt den 14 november 2002 att bruksnamnet på Åbo Akademis verksamhet i Vasa skall vara Åbo Akademi i stället för Österbottens högskola. Detta kräver marknadsföringsinsatser. utvecklingen av arbetsmiljön och personalfrågorna sker enligt de riktlinjer som uppdras i det personalpolitiska program som uppdateras år Personalplaner uppgörs av alla resultatenheter. den eventuellt förestående förändringen av lönesättningsprinciperna, kring vilken det pågår försöksverksamhet vid ett antal övriga universitet, kommer att under planperioden kräva betydande informations-, utbildnings- och arbetsinsatser på alla nivåer inom Åbo Akademi, ökad uppmärksamhet vid jämställdhetsaspekter i avsikt att bättre utnyttja personella resurser och med strävan till högre kvalitet i verksamheten. Här beaktas den av styrelsen fastställda jämställdhetsplan som kommer att revideras år fortsatt satsning på säkerhetsfrågor enligt åtgärdsförslagen i den skyddsplan som antogs av styrelsen hösten 1996 och av vilken en revidering är aktuell. För verkställande och uppföljning av planen har tillsatts en ledningsgrupp och utnämnts en skyddschef. Höjande och upprätthållande av säkerheten vid akademin kommer under perioden att kräva satsningar på övervakningsutrustning. I satsningen på säkerhetsfrågor inbegrips delvis också utvecklingen av arbetarskyddet och satsningarna på datasäkerhet, den miljöplan för hållbar utveckling i Åbo Akademis egen verksamhet som fastställdes av styrelsen våren 1999 och som anknyter sig både till satsningarna på arbetsmiljön och till säkerhetsfrågorna kommer att i hög grad påverka bl.a. anskaffningar, lokalvård, avfallshantering och trafikarrangemang. Planen anknyts också till den stora satsning på miljöfrågor som görs med finansiellt stöd av Stiftelsen för Åbo Akademi. Styrelsen har våren 2001 fastställt miljöpolicy för Åbo Akademi. En uppdatering av miljöplanen med beaktande av också målen och åtgärdsprogrammet rörande Baltic 21 E-programmet sker våren Åbo Akademi strävar efter att erhålla ett miljöcertifikat och utvecklar ett miljöledningssystem. den nya ledningskulturen, som medför resultatansvar för enheterna, ställer specifika krav på förvaltningen på olika nivåer, bl.a. konsekvent iakttagande av kraven på samarbetsför- 15

16 farande, samt utveckling och integrering av förvaltningens informationssystem, varvid fortsatt förbättring och förenhetligande av akademins webbsidor framstår som en mycket angelägen målsättning. En annan central åtgärd är upprättandet av en portal för förvaltningens och olika arbetsgruppers dokument. utvecklingen av den interna kostnads- och budgetuppföljningen kommer fortsättningsvis att kräva betydande arbetsinsatser, interna hyror införs gradvis från den 1 januari Effekterna av denna reform samt dess inverkan på anslagsfördelningen blir föremål för fortgående utvärdering. samarbete med övriga universitet i Åbo (regelbundna rektorsmöten och träffar på tjänstemannanivå, koordinerad verksamhetsplanering, gemensamma forskningstjänster, post- och transportservice m.m.) och i Vasa, utvecklingen av arbetsfördelningen mellan enheterna i Åbo och i Vasa kräver fortsatta insatser, utrymmesplaner för verksamheten i Åbo och i Vasa har fastställts av styrelsen under år Planen för verksamheten i Åbo bör ännu revideras och kompletteras med beaktande av att undervisningsministeriet givit sitt tillstånd till att utrymmesfrågorna för datateknik, informationsbehandling och informationssystem löses i en för universiteten i Åbo och Åbo yrkeshögskola gemensam ICT-nybyggnad som borde tas i bruk i slutet av år 2005 och med beaktande av de omfattande omstruktureringar och det grundrenoveringsprogram som verkställs i samband med att Arkenkvarteret tas i bruk i slutet av år I Vasa pågår en utredning av möjligheterna att åstadkomma en helhetslösning för Vasa övningsskolas utrymmesbehov då fastigheterna Didacticum och Pedagogicum frigörs när Strandkvarnen tas i bruk i slutet av år Samhällsservice och kulturell verksamhet Den centrala målsättningen för Åbo Akademi att vara ett kulturbärande samfund förutsätter att universitetet under verksamhetsperioden fortsättningsvis utvecklar sina aktiviteter för det finlandssvenska kulturarvet, bl.a. genom upprätthållande av byggnadsmiljön och genom att vidareutveckla sina museer, arkiv och samlingar och ställa dem till forskningens, undervisningens och allmänhetens disposition. Särskilda satsningar kommer i början av avtalsperioden att göras genom att skapa enhetliga campusområden i kulturhistoriskt värdefulla miljöer för verksamheten i Åbo genom det s.k. Arkenprojektet, som möjliggör en koordinering och samverkan av undervisning och forskning inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området. På motsvarande sätt skapas en enhetlig svensk universitetsmiljö i Vasa genom det s.k. Strandkvarnprojektet, som skapar förutsättningar för samverkan mellan pedagogisk och samhälls-vårdvetenskaplig forskning och undervisning i Vasa, samtidigt som möjligheterna till samverkan med Vasa universitet och Svenska handelshögskolans enhet i Vasa avsevärt förbättras. På uppmaning av undervisningsministeriet har regionala utvecklingsstrategier för universiteten och högskolorna utarbetats. En allmän regional strategi för Åbo Akademi antogs av styrelsen den 23 januari I den betonas att Åbo Akademi har ett övergripande riksomfattande ansvar för hela Svenskfinland och att den primära målgruppen för akademins utåtriktade verksamhet är regionöverskridande, dvs. hela den finlandssvenska befolkningen. Vid sidan av detta har akademin också ett särskilt ansvar för närregionerna Sydvästra Finland och Österbotten. Separata regionala strategidokument har uppgjorts av Högskolekonsortiet i Vasa samt av en särskild arbetsgrupp för universiteten och högskolorna med verksamhet i Åbo. De visar på ett stort antal aktiviteter som är ägnade att främja den ekonomiska och kulturella utvecklingen i respektive region. 16

17 Genom sin samhällsdelegation och sin informationsverksamhet (bl.a. Meddelanden från Åbo Akademi, tidningen Skärgård och nya elektroniska media, t.ex. www och digi-tv) breddar akademin fortsättningsvis sin växelverkan med och informationen till samhället. Fortbildningscentralerna i Åbo och i Vasa har genom sitt växande utbud av undervisning inom det öppna universitetet och fortbildningen och genom projekt i samarbete med olika kommuner, statliga inrättningar, fonder och föreningar skapat en betydande samhällelig kontaktyta. Tack vare extern finansiering från Svenska kulturfonden, Konstsamfundet m.fl. upprätthålls det Finlandssvenska läromedelscentret i Vasa. Dess uppgift är att främja tillgången till och informationen om svenskspråkiga läromedel. Åbo Akademi har tillsammans med Svenska studiecentralen inrättat ett center för lokal utveckling LUC. Centret driver lokala utvecklingsprojekt runtom i Svenskfinland t.ex. beträffande informationsteknologi. Åbo Akademi förväntas i allt högre grad engagera sig i den finlandssvenska samhällsutvecklingen på såväl kommunal nivå som beträffande regioner och institutioner. Akademin kan med fog sägas ha ett speciellt ansvar att bidra till den regionala utvecklingen i de svensk- och tvåspråkiga regionerna. I detta avseende kan finansiering via EU:s strukturfonder i enlighet med målprogrammen för perioden på ett avgörande sätt bidra till akademins möjligheter att fullgöra sina skyldigheter. Därför uppgjorde akademin år 2001 en reviderad strategisk plan för målprogrammen inom EU:s strukturfonder under perioden Denna plan ingår i Åbo Akademis verksamhets- och ekonomiplan för åren (s ). Universiteten i Åbo har i anslutning till Åbo teknologicentrum byggt upp en miljö med bred anknytning till näringslivet via organisationer för teknologi och kunskapsöverföring (DCC, AboaTech, företagsinkubatorn DIO, kompetenscentrum för materialforskning m.fl.). Dessa satsningar ges ökad synlighet och samordning genom konceptet Turku Science Park. Motsvarande organisatoriska arrangemang planeras även i Vasa. Som ett ytterligare led i satsningen på extern finansiering och överföringen av teknologi, innovationer och forskningsresultat till näringslivet har universiteten i Åbo samordnat och fysiskt sammanfört sina administrativa resurser för forskningsservice och industrikontakter år I Vasa har man genom Mediahuset skapat kontakter till massmedia, lokala myndigheter och också till privata filmproducenter; kontakter som fördjupas och breddas inom centret för mediaforskning och utveckling MediaCity. Via denna infrastruktur som kompletteras med fortbildningscentralernas verksamhet har akademin skapat goda möjligheter att i utbildningen beakta de krav som arbetsmarknaden ställer. Den sysselsättningsbefrämjande verksamheten vid Åbo Akademi Arbetsforum, har som målsättning att underlätta studerandes placering på arbetsmarknaden, samt att informera universitetets förvaltning och institutioner om förändringarna på arbetsmarknaden och sysselsättningsläget för utexaminerade. Syftet med verksamheten är även att öka kontakterna mellan universitetet och arbetsgivare med hjälp av arbetsmarknadsseminarier, rekrytering, praktikplatsförmedling samt prograduförmedling. Under planeringsperioden kommer tyngdpunkten för verksamheten att vara o utökad karriärvägledning för studerande redan i ett tidigt skede av studierna, vilket befrämjar studiemotivationen samt studietakten o åtgärder för att främja regional sysselsättning o beaktande av examensreformen och åtgärder för att öka arbetsmarknadsrelevansen för kandidatexamen o nära samarbete med institutioner och ämnen gällande arbetsmarknadsfrågor 17

18 o o utveckling av systemet för praktikplatser vid Åbo Akademi uppföljning av utexaminerades placering på arbetsmarknaden; regional fördelning, kvantitativ och kvalitativ sysselsättning, utbildningens relevans på arbetsmarknaden samt nationella jämförelser Omständigheterna i arbetslivet och på arbetsmarknaden kommer också framöver att vara föränderliga och osäkra. Av de nyutexaminerade krävs stor anpassningsförmåga och vida teoretiska och praktiska kunskaper för att klara av föränderligheten också i framtiden. De snabba förändringarna och arbetsmarknadens behov kräver mycket av den sysselsättningsbefrämjande verksamheten vid universiteten. Verksamhetens flexibla karaktär bör bevaras. Detta ger möjligheter att snabbt reagera på förändringar och nya behov. Åbo Akademi eftersträvar en närmare kontakt med skolväsendet, varvid Vasa övningsskolas centrala roll uppmärksammas. Akademin samarbetar med landets övriga universitet och särskilt med de universitet som har utbildning på svenska inom projektet Det virtuella universitetet. Akademin deltar i samarbetet med examensutbildning, öppen universitetsutbildning och akademisk fortbildning samt med utbildningens stödfunktioner. 1.8 Strukturell utveckling Styrelsen har gått in för att i allt högre grad basera fördelningen av anslag mellan resultatenheterna på uppnådda resultat. Rektor har också i de interna resultatavtalen bett fakulteterna att fortsättningsvis se över sin interna fördelning av resurser i relation till enheternas utbildningsansvar och uppnådda resultat. Avsikten är att denna översyn skall ligga som grund för kommande beslut bl.a. rörande förändringar av tjänstestrukturen och allokeringen av anslag till satsningsområden. I enlighet med en rekommendation i den s.k. CRE-utvärderingen beslöt styrelsen i december 2000 av administrativa och ekonomiska skäl, samt för att skapa större basenheter för undervisningsplaneringen, att räknat från den 1 augusti 2001 minska antalet institutioner från 51 till 20. Denna institutionsreform kommer att utvärderas under år Det kan också bli aktuellt att i enlighet med utvärderarnas rekommendationer se över de beslutande organens storlek och sammansättning. En annan betydelsefull strukturell åtgärd är den övergång till tre undervisningsterminer som genomfördes från hösten Denna innebär att läsåret är indelat i tre undervisningsterminer, var och en tolv veckor lång. Denna åtgärd blir föremål för fortgående utvärdering. Särskilda satsningar görs för att skapa enhetliga campusområden i kulturhistoriskt värdefulla miljöer för verksamheten i Åbo genom det s.k. Arken-projektet, som möjliggör en koordinering och samverkan av undervisning och forskning inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området. Detta projekt möjliggör i samtidigt ett omfattande grundrenoveringsprogram i övriga fastigheter samt betydande omdisponeringar av utrymmen som kommer olika satsningsområden till godo. På motsvarande sätt skapas en enhetlig svensk universitetsmiljö i Vasa genom det s.k. Strandkvarnprojektet, som skapar förutsättningar för samverkan mellan pedagogisk och samhällsvetenskaplig forskning och undervisning i Vasa, samtidigt som möjligheterna till samverkan med Vasa universitet och Svenska handelshögskolans enhet i Vasa avsevärt förbättras. Åbo Akademi har på uppmaning av undervisningsministeriet gjort en ansökan om att få rätt att utbilda jurister samt upprepar sin framställning om att i samarbete med Åbo universitet inleda ett utbildningsprogram i logopedi. 18

19 På grund av efterfrågan på utbildade provisorer vid läkemedelsindustrin i Egentliga Finland är ansökan om rätt att i samarbete med Åbo universitet utbilda provisorer aktuell under planperioden. Åbo Akademi har till undervisningsministeriet gjort en framställning om att få etablera ämnet kvinno- och könsforskning som huvudämne i den samhällsvetenskapliga utbildningen. Med anslag avsedda bl.a. för det öppna universitetet sker som ett led i utvecklandet av det virtuella universitetet ökade satsningar på informations- och kommunikationsteknik. Satsningarna på Åbo Akademi som skärgårds- och miljöuniversitet, vilket inbegriper forskning i marinbiologi och ekologi innebär ett ökat behov av personal, utrymmen och apparatur. Genom satsningen på MediaCity tryggas den svenskspråkiga befolkningens behov av högre utbildning och forskning med tanke på informationssamhällets växande behov. Åbo Akademis bibliotek omdisponerar sina resurser genom att satsa på utveckling av fakultetsbiblioteken, medan institutionsbibliotekens roll tonas ned. Vasa vetenskapsbibliotek Tritonia, som är ett för alla universitetsenheter i regionen gemensamt bibliotek, har inlett sin verksamhet år Verksamheten förutsätter betydande ökningar av anslagen för fastighetskostnader, personal, litteraturanskaffning och övriga omkostnader. Åbo Akademi och Svenska handelshögskolan utvecklar sitt samarbete och samordnar verksamheten inom ramen för gällande lagstiftning. Universiteten koordinerar sin utbildning för att möjliggöra byte av högskola för magistersstudier och forskarutbildning. Profileringen av de fördjupade studierna och forskarutbildningen fortsätter. De två universiteten strävar ytterligare att öka antalet gemensamma forskningsprojekt, effektivera utbytet av lärare och att i samråd utveckla det virtuella universitetet. Det mångskiftande samarbetet mellan universiteten i Åbo, som gäller alla resultatområden och som sker inom projekt, inrättade institut, gemensamma fristående enheter och i kraft av ingångna avtal, utvidgas under planperioden speciellt avseende utbildningen och forskningen i datateknik, bioteknik och gemen-sam forskningsservice samt enligt riktlinjerna i den gemensamt omfattade regionala strategin. Samarbetet med universitets- och högskoleenheterna i Vasa utvecklas i enlighet med ett konsortieavtal som har undertecknats år 2001 och enligt den överenskomna regionala strategin. Samarbetet och arbetsfördelningen med speciellt de svensk- och tvåspråkiga yrkeshögskolorna utvecklas och klargörs i enlighet med riktlinjerna i Åbo Akademis allmänna regionala strategi. Med Yrkeshögskolan Sydväst har inrättats ett gemensamt utvecklings- och forskningsinstitut Aronia, som främst arbetar med miljöfrågor och småföretagsverksamhet. Åbo Akademi förstärker sin forskning och undervisning genom att medverka i de nationella forskarskolorna samt genom att delta i följande nationella nätverk där den koordinerande enheten anges inom parentes: Ryssland (Helsingfors universitet), Psykonet (Åbo universitet), Asien (Åbo universitet), turism (Joensuu universitet), framtidsforskning (Åbo handelshögskola), kommunikation (Tammerfors universitet), statistik (Joensuu universitet) hälsovård (Uleåborgs universitet) och kvinnoforskning 19

20 (Helsingfors universitet). Inom området kommunikation deltar akademin i utvecklandet av en yrkesinriktad licentiatexamen. 20

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...1

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...1 1.1 Ledningens översikt...1 1.2 Verkning...2 1.2.1 Verksamhetens verkning...2 1.3 Funktionell effektivitet...13 1.3.1 Funktionell ekonomisering...13 1.3.2

Läs mer

PROTOKOLL. 3.2.2005 kl. 13.15-17.05. Föredragande Broo:

PROTOKOLL. 3.2.2005 kl. 13.15-17.05. Föredragande Broo: PROTOKOLL 3.2.2005 kl. 13.15-17.05 Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Återbesättande av G. A. Lundenius professur i franska 4 Befrielse från styrelseuppdrag

Läs mer

Svenska kulturfonden och den svenska fortbildningsverksamheten vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet. kaj malm

Svenska kulturfonden och den svenska fortbildningsverksamheten vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet. kaj malm Svenska kulturfonden och den svenska fortbildningsverksamheten vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet kaj malm Kaj Malm layout och pärm Lena Malm tryck Universitetstryckeriet, 2008 tryckort Helsingfors

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplanen för 2012 har utarbetats av prefektens samrådsgrupp och fastställts av DSV:s styrelse 2012-02-14. Institutionen för data-

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Databasen TURA hjälper forskare

Databasen TURA hjälper forskare EN FRÅGA FÅR SVAR Återbetalning av studiestöd Folkpensionsanstalten skickade i mitten av februari brev med krav på återbetalning av studiestödet till totalt 28.400 studerande som år 2001 överskridit gränsen

Läs mer

BILAGA 1: BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR YRKESHÖGSKOLA

BILAGA 1: BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR YRKESHÖGSKOLA BILAGA 1: BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR YRKESHÖGSKOLA 1. Basuppgifter om huvudmannen och den yrkeshögskola för vilken tillstånd söks 1.1. Huvudmannens namn Högskolan Arcada Ab 1.2. Huvudmannens

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV ÄRENDEN

SAMMANSTÄLLNING AV ÄRENDEN Åbo Akademis styrelse SAMMANSTÄLLNING AV ÄRENDEN 15.11.2001 kl. 13.15- Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Antagande av en vuxenutbildningsstrategi för

Läs mer

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Utbildningsstyrelsen och författarna Ombrytning: Eija Högman ISBN 978-952-13-3452-8 (häft.) ISBN 978-952-13-3453-5

Läs mer

EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012

EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012 Fastställd av samkommunstämman 17.11.2011 Träder i kraft 1.1.2012 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND Samkommunen har tillsvidare fått avslag på ansökan

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 1 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 Utvecklingsplan Undervisnings- och kulturministeriet 2 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011 2016 Plan för utveckling av utbildningen och forskningen Enligt förordningen om

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 999 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...7 2 Lagförslag... 2. Förslag till lag om

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export Innehållsförteckning Förord....................................................

Läs mer

Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag

Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2001:24 R Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99

Läs mer

Regeringens skrivelse 1997/98:176

Regeringens skrivelse 1997/98:176 Regeringens skrivelse 1997/98:176 Lärandets verktyg nationellt program för IT i skolan Skr. 1997/98:176 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 maj 1998 Göran Persson Ylva

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 9

Innehåll. Sammanfattning... 9 Innehåll Sammanfattning... 9 Författningsförslag... 11 1 Förslag till lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)... 11 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

Strategi för dataadministrationen inom undervisningsministeriets förvaltningsområde 2006 2015

Strategi för dataadministrationen inom undervisningsministeriets förvaltningsområde 2006 2015 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Strategi för dataadministrationen inom undervisningsministeriets förvaltningsområde 2006 2015 Undervisningsministeriets publikationer 2007:20 Strategi för dataadministrationen

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Tekniska universitet på världsmarknaden?

Tekniska universitet på världsmarknaden? Arbetsrapport 2004 32 Tekniska universitet på världsmarknaden? motiv och förutsättningar för en strategisk allians mellan KTH och Chalmers ANDERS BROSTRÖM, ENRICO DEIACO & SVERKER SÖRLIN Institutet för

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer