Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Kallelse Sida 1 (18) Kommunledningsförvaltningen Kansli Administrativ samordnare Helene Leander Telefon Mobiltelefon Telefax e-postadress Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Tid: Måndagen den 7 december 2009 kl ca Plats: Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Särskilda noteringar: Gruppöverläggningar kl inkl kaffepaus Resultatmålsdiskussioner kl Behandling av ärenden kl ca Ärenden enligt bifogad ärendelista. Kjell Fransson Ordförande Helene Leander Sekreterare Justerare: Postadress Besöksadress Telefon vxl Webbplats e-postadress Motala Drottninggatan motala.se

2 Sida 2 (18) Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning 1 09/KS 0476 Resultatmål för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har en egen diskussion mellan kl Handlingar bilägges separat. 2 09/KS 0444 Socialnämndens förslag till införande av LOV valfrihetssystem inom vård och omsorg Håkan Nilsson kl Socialnämndens beslut 145/09 om införande av LOV valfrihetssystem inom vård och omsorg Den 1 januari 2009 började den nya lagen LOV (Lagen om valfrihetssystem) att gälla. Kommunerna kan själva välja om man vill införa ett valfrihetssystem enligt LOV eller inte. LOV innebär att den som fått beslut om en insats från kommunen gällande till exempel hemtjänst, själv kan välja vilken leverantör man vill ska utföra den. Syftet med lagen är att öka valfriheten och självbestämmandet för den enskilde, öka kvaliteten inom vård och omsorg samt att få fler utförare inom området. Socialnämnden i Motala har ansökt om och beviljats ekonomiska medel från Socialstyrelsen för att utreda förutsättningarna för att eventuellt införa valfrihetssystem inom äldreomsorgens hemtjänst. Nämnden menar att det kan vara positivt för den enskilde brukaren att kunna välja vilken utförare som ska göra insatserna för honom eller henne. Valfrihetssystem förutsätter att det finns flera utförare inom området och öppnar upp marknaden för aktörer som vill bedriva verksamhet inom vård och omsorg. För att få ett underlag till beslut om att införa ett valfrihetssystem eller inte så har en arbetsgrupp inom socialförvaltningen fått i uppdrag att sammanställa ett material som kan vara ett stöd i detta. Rapporten ger en beskrivning av eventuella konsekvenser av ett valfrihetssystem ur olika perspektiv. 1 Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att införa valfrihetssystem inom hemtjänst och ge socialnämnden i uppdrag att verkställa detta.

3 Sida 3 (18) 3 07/KS 0218 Intresseföreningen Kräftrikets framställan om att ev arrendera kommunens fiskevatten Karin Käverö kl Yttrande ang Kräftriket - Motalamodellen Kräftriket Bilaga Målet med Motalamodellen är att skapa en modell för turistfiske av kräftor på enskilt vatten. Projektet ska verka för en utveckling och samordning på det lokala planet genom att bygga upp en långsiktig besöksnäring för att ge möjligheter till bättre lönsamhet och en förlängning av säsongen. Detta uppnås genom att Kräftriket ekonomisk förening, tillsammans med Motala kommun ansöker om projektstöd hos FOG Vättern för att utveckla Motalamodellen. Kommunens roll, genom projektledning från Upplevelse Motala, ska vara att skapa förutsättning för lokala entreprenörer att genom Kräftriket, erbjuda paketerat turistfiske av kräftor. Upplevelse Motala kommer att titta på Motalamodellens upplåtelseform, bärighet som affärsidé, juridiska form, praktiska funktion samt skapa bokningsbara paket. 1 Motala kommun upplåter kommunens vatten i Vättern till Kräftriket ekonomisk förening för turistfiske av kräftor år (kommuninnevånarnas fria fiske på kommunens vatten kvarstår i samma utsträckning som tidigare). 2 Kräftriket ekonomisk förening ansöker om projektstöd hos Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske (FOG Vättern) för att utveckla Motalamodellen. Motala Kommun står för den offentliga medfinansieringen (50 %) i form av en projektledartjänst. 3 Till projektledare utses Karin Käverö, Upplevelse Motala, som avsätter 50 % av sin tjänst (1/1-31/ ) för en förstudie av förutsättningar för Motalamodellens upplåtelseform, bärighet som affärsidé, juridiska form, praktiska funktion samt att skapa bokningsbara paket via City Break. Projektet genomförs inom ramen för Upplevelse Motalas befintliga tjänster.

4 Sida 4 (18) 4 09/KS 0473 Tekniska nämndens begäran om investeringsmedel till åtgärder i bussgaragen Yttrande ang begäran om investeringsmedel till åtgärder i bussgaragen Tekniska nämndens beslut 185/2009 med begäran om anslag för åtgärder på bussanläggningen i fastigheten Orion 1, Delfinvägen Tekniska nämnden (TN 185, 09/TN0131) har begärt att 8,3 miljoner kronor inarbetas i 2011 års investeringsbudget för åtgärder i bussanläggningen i fastigheten Orion 1. Nuvarande trafikavtal mellan Östgötatrafiken och nuvarande entreprenör löper ut Förberedelser för upphandling pågår och i förfrågningsunderlaget ingår ett hyresavtal mellan kommunen och den blivande entreprenören för bussanläggningen på Delfinvägen. Efter en genomgång av anläggningen konstateras att ett antal åtgärder måste genomföras. Investeringsutgifterna beräknas till totalt 8,3 miljoner kronor och föreslås utföras under Tekniska nämndens begäran om investeringsmedel till åtgärder i bussgaragen hänskjuts till arbetet med tekniska nämndens investeringsbudget 2011 med plan /KS 0436 Bokslutsanvisningar Förslag till bokslutsanvisningar 2009 Bokslutet för 2009 ska ge en samlad bild av det ekonomiska resultatet för kommunens samtliga verksamhetsgrenar. Detta innebär att redovisningen innefattar kommunägda stiftelser och bolag (sammanställd redovisning). Bokslutet ska innehålla en verbal beskrivning och det som särskilt ska uppmärksammas är i vilken grad de av fullmäktige fastställda målen bedöms uppnås vid periodens slut. För att syftet med bokslutet ska anses vara uppfyllt ska den verbala beskrivningen innehålla en redovisning och analys avseende avvikelser i förhållande till den av fullmäktige fastställda budgeten inklusive mål och beslut om verksamhetsinriktning, omfattning och kvalité.

5 Sida 5 (18) De senaste åren har bokslutet presenterats i två dokument, årsbokslut och årsredovisning. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kommer i bokslut 2009 enbart fatta beslut om ett dokument, Årsredovisning Nämndernas redovisning av samtliga intäkter och kostnader per respektive verksamhet samt projektredovisning avseende investeringar med kommentarer beslutas av respektive nämnd och styrelsen. 1 Kommunstyrelsen godkänner bokslutsanvisningar /KS 0448 Bildningsnämndens begäran om medel till Ung Resurs Bildningsnämndens begäran 148/09 om medel till Ung Resurs Yttrande över bildningsnämndens begäran om medel till Ung Resurs Bildningsnämnden framställer i samverkan med socialnämnden om medel om 2 miljoner kronor från kommunstyrelsen till Ung Resurs Ung Resurs har sedan 2005 fungerat som ett samverkansprojekt mellan socialförvaltningen, kommunens arbetsmarknadsenhet och gymnasieskolan. Syftet är att nå målgruppen ungdomar i åldern som inte är föremål för arbetsförmedlingen åtgärder och erbjuda dem insatser för att förhindra utanförskap, stärka det som fungerar och på så sätt komma närmare arbetsmarknaden och egen försörjning. De medel som bildnings- och socialnämnden avsatt för Ung Resurs motsvarar tillsammans 1 miljon kronor per år. Under har Samordningsförbundet förstärkt arbetet med 1,5 miljoner kronor. Denna förstärkning upphör 2010 vilket innebär att ytterligare medel måste tillföras om inte verksamheten ska mer än halveras. Kommunstyrelsen har två alternativ till denna framställan, antingen avslag eller också bifall. Vid bifall så finansieras anslaget till Ung Resurs 2010 genom ta i anspråk de medel som är budgeterade under rubriken konjunkturbuffert.

6 Sida 6 (18) 1 Kommunstyrelsen bifaller bildningsnämndens framställan i samverkan med socialnämnden om medel till Ung Resurs miljoner kronor till Ung Resurs finansieras genom medel ur konjunkturbuffert i Mål och Resursplan /KS 0348 Kommunstyrelsens strategiska utvecklingsfrågor Planering för attraktiva tomter Leif Sjögren och Marianne Cedervall kl /KS 0467 Yttrande över remiss från Linköpings kommun ang detaljplan söder om Västerlösa för del av Hölja 2:1 vindkraftverk Remiss från Linköpings kommun ang detaljplan söder om Västerlösa för del av Hölja 2:1 vindkraftverk Yttrande över remiss från Linköpings kommun angående detaljplan söder om Västerlösa för del av Hölja 2:1 m.fl. (vindkraftverk) Linköpings kommun har upprättat ett detaljplaneförslag som möjliggör uppförande av fem vidkraftverk i grupp i ett område söder om Västerlösa samhälle, ca 4,5 km från gränsen till Motala kommun. Vindkraftverken är ordnade i två parallella rader i nordvästsydostlig riktning och får uppföras till en maximal höjd av 150 meter. Motala kommun har beretts tillfälle att inkomma med ett yttrande i ärendet. Etablering av störande anläggningar i gränstrakterna till Motala kommun berör kommunen ur två aspekter, dels vad avser påverkan på miljön och närboende, dels inverkan på framtida markanvändning. Planerad etablering är belägen 4,5 km från gränsen till Motala kommun och påverkar därmed inte Motala kommuns möjligheter till utbyggnad av vindkraft. Avståndet på 4,5 km bedöms inte heller leda till någon påtaglig påverkan för naturmiljön eller närboende i Motala kommun. 1 Motala kommun har inget att erinra

7 Sida 7 (18) 9 09/KS 0442 Yttrande över remiss Vindkraftplan Hallsbergs kommun Remiss vindkraftplan Hallsbergs kommun Yttrande över remiss angående Hallsbergs kommuns vindkraftsplan samrådshandling En vindkraftsplan för Hallsbergs kommun har upprättats och godkänts för samråd. Vindkraftsplanen redovisar kommunens syn på hur vindkraften kan byggas ut och var lämpliga områden för utbyggnad av vindkraften finns inom kommunen. Motala kommun har beretts tillfälle att yttra sig över samrådsförslaget. Kommunledningsförvaltningen har granskat vindkraftsplanen och anser att grannkommuner, pga. vindkraftverkens omgivningspåverkan, bör höras inom ett större avstånd än redovisade 1000 meter. 1 Kommunledningsförvaltningens skrivelse överlämnas som kommunens yttrande över Hallsbergs kommuns remisshandling /KS 0483 Aktualitetsprövning av översiktsplanen ÖP Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 25 november 2009 Aktualitetsprövning av översiktsplanen föreslås ske i enlighet med beslutad planprioritering. Fullmäktiges ställningstagande till översiktsplanen kan antingen ske i vår eller när den nya mandatperioden påbörjats. 1 Kommunstyrelsen uppdrar åt stadsbyggnadsenheten att ta fram underlag för aktualitetsprövning av översiktsplanen.

8 Sida 8 (18) 11 09/KS 0464 Idéprogram/fördjupning av översiktsplanen för Borensberg Fördjupning av översiktsplanen för Borensberg Stadsbyggnadsenheten föreslår att budgeterade medel för idéprogram Borensberg får användas för en fördjupning av översiktsplanen. En sådan fördjupning kan ersätta programskedet i efterföljande detaljplaner och tjäna som underlag för val av områden för nya bostäder resp. verksamheter. Fördjupningen av översiktsplanen bör också ge vägledning för utnyttjande av området kring silon och gästhamnen, utbyggnad av småbåtshamnen, ställningstagande till Svenska kraftnäts planerade luftledning m fl frågor. 1 Kommunstyrelsen uppdrar åt stadsbyggnadsenheten att ta fram förslag till fördjupning av översiktsplanen för Borensberg. Budgeterade medel för idéprogram Borensberg får användas. 2 Fördjupningen av översiktsplanen ersätter detaljplaneprogram dels för nya bostadsområden enligt kommunstyrelsens uppdrag , dels för utbyggnad av småbåtshamn i Borensberg enligt kommunstyrelsens uppdrag , /KS 0428 Yttrande över remiss från AB Östgötatrafiken ang översiktlig trafikförsörjningsplan Remiss från AB Östgötatrafiken ang översiktlig Yttrande över remiss från AB Östgötatrafiken ang översiktlig trafikförsörjningsplan AB Östgötatrafiken har till länets kommuner samt till Landstinget i Östergötland och regionförbundet ÖSTSAM översänt rubricerade remiss.

9 Sida 9 (18) Kommunen ser positivt på en utveckling mot ett ökat stomlinjetänkande i kollektivtrafiken. Det är dock synnerligen viktigt att förändringar i både regional och kommunal kollektivtrafik görs i nära samråd och samarbete med kommunen och signaleras i så god tid som möjligt, så att kommunen får möjlighet att komplettera/parera för de förändringar som kan uppstå i parallellgående trafik. Kommunen delar Östgötatrafikens syn på att även den inomkommunala landsbygdstrafiken och tätortstrafiken bör utvecklas mot konkurrenskraftiga stomlinjer. När det gäller försäljning och information är det viktigt att inte helt förlitas sig på nya informationskanaler såsom Internet och mobiltelefon. Det finns fortfarande stora grupper som inte har tillgång till dessa. Det måste finnas möjlighet att på ett enkelt sätt kunna köpa sin resa samt att få information om resmöjligheter och priser genom andra kanaler. Beträffande prissystemet så menar kommunen att dagens system uppfyller principerna i Östsams strategiska plan för kollektivtrafiken. Kommunen delar Östgötatrafikens uppfattning att huvudprincipen för resor till och från angränsande län ska Östgötatrafikens färdbevis gälla vid daglig pendling, exempelvis med Örebro län. Beträffande kommunens beställning av kommunal trafik så grundar den sig på kommunens riktlinjer och strategier för kollektivtrafik, samt överensstämmer med Östsams strategiska plan för kollektivtrafik. Kommunen delar Östgötatrafikens syn på hur resecentra och terminaler ska utformas. 1 Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande avseende AB Östgötatrafikens remiss ang översiktlig trafikförsörjningsplan enligt kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse

10 Sida 10 (18) 13 09/KS 0353 Formerna för uppförande av ny räddningsstation Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 25 november 2009 Ärendet har återremitterats till kommunstyrelsen vid kommunfullmäktiges sammanträde Beslutet om att uppföra en ny räddningsstation i extern regi har beretts via en konsultstudie som sedan presenterats för tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Sedan ett antal år tillbaka har en diskussion förts om behovet av att uppföra en ny räddningsstation för räddningstjänsten i Motala kommun. Nuvarande station har varit i bruk sedan 1950-talet och visserligen modifierats flera gånger men nu bedömts nått gränsen för sin livslängd. I budget 2008 var projektet kostnadsberäknat till ca 80 mkr med en igångsättning 2010 av byggnationen. Diskussioner inför budgetarbetet 2009 kring investeringsnivåer ledde till att frågan om att investera på egen hand i ny räddningsstationen eller förhyra densamma väcktes. I en studie gjord av Öhrlings PricewaterhouseCoopers under våren 2009 granskas konsekvenserna av dessa alternativ. Kommunledningsförvaltningen har studerat rapporten inför ett ställningstagande i kommunstyrelsen. Rapporten tar inte ställning för eller emot de båda alternativen utan överlåter den frågan till kommunen. I rapporten beskrivs istället för och nackdelar med respektive tillvägagångssätt. Dessa synpunkter framgår av rapporten som bifogas denna skrivelse. De i mars beslutade budgetanvisningarna innebar att investeringsramarna utgår från att det kommer att fattas beslut om att investeringen i ny räddningsstation utförs i extern regi. Detta utgår från ett resonemang om att överskottsmålet 2010 sänks från 2 till 1 procent av skatteintäkter och utjämning. Utförs investeringen i extern regi behövs det enskilda året 2010 inte ett lika stort överskott på driften för att finansiera investeringarna med egna medel.

11 Sida 11 (18) Då projektet är angeläget bedöms det som väsentligt att planerad tidsram för projektet håller med byggstart Utifrån dessa förutsättningar kan ett projekt i extern regi med förhyrning vara den rimligaste vägen för att nå en eftersträvad lösning. 1 Kommunfullmäktige föreslås godkänna att en ny räddningsstation uppförs i extern regi och långsiktigt förhyrs av kommunen med byggstart /KS 0101 Förfrågan från Läns-SLAKO om synpunkter på de politiska samrådsformerna mellan kommuner och landsting avseende vård och omsorg Förfrågan till huvudmännen om erfarenheter av och synpunkter på det politiska samrådet inom vård- och omsorgsområdet och då särskilt Läns- SLAKO Socialnämndens beslut från den 18 november 2009, 176 med förslag till beslut Huvudmännen för Läns-SLAKO, Landstinget och länets kommuner, har tillfrågat kommunstyrelsen om erfarenheter av och synpunkter på det politiska samrådet i allmänhet och Läns-SLAKO i synnerhet. Kommunstyrelsen har bett Socialnämnden yttra sig över förfrågan. Socialnämnden anser att alla kommuner borde vara representerade i Läns-SLAKO om syftet med politiskt samråd inom vård- och omsorgs-området skall nås. Vidare bör de politiska partierna ta ett större ansvar för att det skall bli så bred representation som möjligt. Det lokala perspektivet och erfarenhet av vård- och omsorgsområdet bör beaktas mer då partierna utser ledamöter till Läns- SLAKO. Socialnämnden föreslår att antalet temakonferenser begränsas till en konferens per termin och att ett länsdelssamrådsliknande forum tillskapas. Det nya länsdelssamrådet skulle kunna sammanträda c:a 2 gånger per termin.

12 Sida 12 (18) 1 Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner Socialnämndens yttrande och översänder densamma som kommunstyrelsens svar till Läns-SLAKO /KS 0465 Deltagande i nationellt kommunforskningsprogram Skrivelse från Linköpings universitet ang nationellt kommunforskningsprogram Intresseanmälan - Ett nationellt kommunforskningsprogram Linköpings Universitet via Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) erbjuder Motala kommun att delta i ett treårigt forskningsprogram. Det är fem universitetsanknutna kommunforskningsinstitut som tillsammans skall beforska orsaker och effekter av kommunekonomiska bedömningar och strategier vid ekonomisk förändring. Motala kommun har vare sig de personella eller ekonomiska resurserna att deltaga i detta program de närmaste tre åren. 1 Motala kommun avstår från att delta i det nationella forskningsprogrammet om orsaker till och effekter av kommunalekonomiska bedömningar och strategier vid ekonomisk förändring /KS 0472 Förslag att teckna en särskild miljöansvarsförsäkring för Motala kommun Kommunledningsförvaltningens förslag att teckna en särskild miljöansvarsförsäkring för Motala kommun Miljöansvarsförsäkring bilaga Idag har kommunen ett mycket begränsat försäkringsskydd vad gäller miljöskador. Kommunens försäkringsmäklare Marsh AB har efter diskussioner med försäkringsmarknaden, för bl a Motala kommuns räkning, handlat upp en ny form av miljöansvarsförsäkring som kommunen nu kan välja att teckna. Försäkringen ger ett utökat försäkringsskydd bl a för kostnader som kan uppkomma med anledning av föroreningar på egen mark. Den årliga premien är skr.

13 Sida 13 (18) 1 Motala kommun tecknar den erbjudna miljöansvarsförsäkringen och utser AIG till försäkringsgivare för perioden fram till och med med rätt till förlängning ett år samt väljer skr som maximalt försäkringsbelopp och självrisken skr. 2 Kostnaden täcks inom ramen för medel budgeterade för försäkringspremier /KS 0391 Förslag till sammanträdesdagar med lämpligt tema för kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 30 november 2009 Vid kommunstyrelsens sammanträde , 233 gavs arbetsutskottet i uppdrag att arbeta vidare med frågan om särskilda temadagar för kommunstyrelsen under Kommunledningsförvaltningen föreslår att temadagen den 21 april används till att diskutera kollektivtrafikens utveckling och krav på anpassning med anledning av det nya dubbelspåret och tillhörande pendeltågstrafik. Detta kan ske under halva dagen den 21 april, den andra halvan av dagen föreslås användas till en genomgång av arbetet med ledningssystem för kommunen och de tillämpningar som måste till. Under våren avsätts tid för strategisk diskussion vid varje kommunstyrelse sammanträde enligt särskilt förslag. Denna tid utökas med en ytterligare kvart varje möte till 45 min. Till detta kommer även de möten avseende bokslut den 30 mars och budgetdialogen den 2 september. Ett eventuellt ytterligare möte kan inplaneras för hösten 2010 om behov finns men i dagsläget finns inget konkret förslag på detta. Frågan om ett sådant möte får väckas särskilt. Ärendet har diskuterats i arbetsutskottet den 24 nov. 1 Kommunledningskontorets förslag till upplägg för temadag 2010 godkänens /KS 0488 Förslag till strategiska frågor för kommunstyrelsen våren

14 Sida 14 (18) Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 26 november Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde i september 2008 beslutat att vid varje sammanträde ta upp aktuella strategiska utvecklingsfrågor. Tid avsätts för föredragning och samtal varvid inga kravs ställs på att formella beslut fattas. Syftet är att öka kunskapen och identifiera prioriterade frågor som ledningen ska hantera för uppnå visioner och mål i det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) och den kommunomfattande översiktsplanen (ÖP). Strategisk teman kan även hämtas ur arbetet med regional utveckling och verksamhetsutveckling. Förslag till teman för våren 2010 har tagits fram av kommunledningsförvaltningen. 1 Godkänna förslag till strategiska utvecklingsfrågor våren /KS 0484 Omdisponering av investeringsmedel för upprustning av Lokverkstaden Tekniska förvaltningens skrivelse daterad den 25 november 2009 Kommunfullmäktige anslog i 2009 års investeringsbudget medel för att påbörja renoveringen av byggnaderna i Gamla Motala Verkstad. Arbetena påbörjades under våren. Hittills har muren mot Verkstadsvägen samt tak, fasader och fönster på Lokverkstaden renoverats och i nuläget pågår renovering av den sk Blästerbyggnaden. Under åren har det funnits ett relativt stort intresse för att anordna kulturella arrangemang i byggnaderna, såsom konserter, teater och mässor mm. Möjligheterna har dock begränsats av byggnadernas skick och standard, bl. a brist på toaletter, brandsäkerhet. Inför 2010 har Arbisteatern i Norrköping visat stort intresse för att sätta upp Brodwaymusikalen Showboat/Teaterbåten i Lokverkstaden.

15 Sida 15 (18) Teaterns representanter har flera gånger tittat på lokalen, som man bedömer har utomordentliga förutsättningar för en lyckad uppsättning, och man har träffat olika kommunala representanter bl. a styrgruppen och arbetsgruppen för MV. Ambitionen är att ge ett 20-tal föreställningar under sommaren. Såväl styrgruppen som arbetsgruppen bedömer att idéerna är mycket intressanta och skulle innebära ett lyft åt Motalas kulturliv och ytterligare befästa positionen som en attraktiv sommarstad. Denna uppfattning delas även av företrädare för det lokala näringslivet som fått ta del av idéerna. För att planerna skall kunna bli verklighet krävs att kommunen gör en del grundinvesteringar i byggnaden, bl.a i form av permanenta toaletter, brandskydd, loger, el, möjligheter till mörkläggning mm. Budgetkostnaden för åtgärderna bedöms till 4,2 milj. kr som föreslås omfördelas från tillgängliga investeringsmedel för renovering Detta får till följd att merparten av de tidigare planerade renoveringsåtgärderna skjuts ett år framåt i tiden. Eventuellt kan investeringarna minskas om Carlsunds Bygg- och anläggningstekniska linje kan involveras i arbetena. 1 Av 2010 års disponibla investeringsmedel för upprustning av gamla Motala Verkstad får maximalt 4,2 milj. kronor omdisponeras för iordningsställande av lokal för kulturaktiviteter i Lokverkstaden /KS 0487 Fastställelse av antalet ledamöter i KF mandatperioden Fastställelse av antalet ledamöter i KF mandatperioden Enligt 5 kap, 1:a, 3:e och 4:e i kommunallagen ska kommunfullmäktige senast före utgången av februari månad valåret bestämma antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige för den kommande mandatperioden. Av 1 framgår att antalet ledamöter i fullmäktige i Motala kommun, med hänsyn till antalet röstberättigade i kommunen, ska vara lägst 51 st. Av 4 framgår att antalet ersättare ska vara en viss andel, dock högst hälften, av det antal platser som varje parti får i kommunfullmäktige. Frågan om antalet ledamöter har diskuterats i omvärlds- och utvecklingsberedningen.

16 Sida 16 (18) Denna diskussion utmynnade i att antalet ledamöter föreslås vara oförändrat kommande mandatperiod. 1 Antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska under kommande mandatperiod vara oförändrat 57 stycken. 2 Antalet ersättare i kommunfullmäktige ska under samma period också vara oförändrat och utgöra hälften av det antal platser som varje parti får i fullmäktige /KS 0281 Förslag till idéprogram för Varamobaden Tekniska förvaltningens skrivelse daterad den 27 november 2009 Idéprogram Varamon Samrådredogörelse Idéprogram Varamon med bilagda yttranden Handlingsplan Varamon Tidplan för genomförande av handlingsplan Investeringsplan Tidplan detaljplaner Tekniska förvaltningen fick i samband med att kommunstyrelsen godkände affärsplanen för Varamobaden i uppdrag att i samråd med KLF upprätta ett idéprogram för den offentliga miljöns utveckling i Varamobaden. Inom ramen för uppdraget skulle även förutsättningarna för en boardwalk och gästhamn utredas. Syftet var att som underlag för kommunens målsättning at öka besöksnäringen ta fram idéer för hur Varamobaden kan utvecklas som ett attraktivt besöksmål med beaktande av områdets värden för natur och friluftsliv och krav på en acceptabel boendemiljö. Idéprogrammet ska enligt projektplanen ge vägledning för kommunens ställningstaganden avseende disposition av mark, gestaltning samt prioritering av utvecklingsarbete och konkreta åtgärder i området. Marie Kristoffersson kl

17 Sida 17 (18) 1 Kommunfullmäktige föreslås godkänna idéprogram Varamon som kommunens viljeinriktning för den offentliga miljöns utveckling i Varamobaden. 2 Handlingsplanen för genomförande av idéprogram Varamon med förslag till prioritering av utvecklingsarbete och konkreta åtgärder i området godkännes. 3 Kostnaderna för planering och genomförande beaktas i kommunens budgetarbete. 4 Budgeterade medel för 2010 överförs till tekniska nämnden för genomförande av prioriterade åtgärder i handlingsplanen. 5 Styrgruppen för Varamobaden entledigas från sitt uppdrag. 22 Kännedomsärenden/rapporter Redovisning av delegationsbeslut Rapport enskilt uppdrag Reflektion över dagens sammanträde /KS 0355 Bildningsnämndens förslag till höjd avgift för skolmåltider på gymnasiet Bildningsnämndens protokoll från den 18 november 2009, 159 Bildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 10 juni 2009 att som förstärkning av intäkterna i budgetförslaget föreslå kommunfullmäktige höja skolmåltidsavgiften från 500 kr per termin till 800 kr. Kommunfull-mäktige beslutade den 19 oktober 2009 att återremittera ärendet till bildningsnämnden. Idag ger avgiften om 500 kr per termin en intäkt om ca kr och med en höjning enligt förslag beräknas intäktsökningen till mellan kr och kr per år.

18 Sida 18 (18) Bildningsnämndens kostnader för att administrera beräknas till kr per år för inköp av matkort m m och kr per år personalkostnad för administration med avtal, fakturering, registrering och kontroll av betalningar, sammanlagt kr per år. Bildningsnämnden har ånyo behandlat ärendet vid sammanträde den 18 november 2009, Kommunfullmäktige föreslås anta förslag till kommunal författningssamling, Regler och avgifter för skolmåltider i gymnasieskolan, med den ny avgiften 800 kr per termin för gymnasieelever, att gälla från den 1 januari Förslag till kompletterande arvode till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Handlingar bilägges separat Skrivelse daterad den 30 november 2009 Under kommunstyrelsens ordförandes sjukdom föreslås att 1:e vice ordförande i styrelsen erhåller ett kompletterande arvode under den tid han fullgör ordförandens uppgifter. Förslaget framgår av en till ärendet fogad skrivelse. Förslag till kommunfullmäktiges beslut: 1 Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Kjell Fransson erhåller under kommunstyrelsens ordförandes sjukfrånvaro ett extra arvode på maximalt kr per månad i enlighet med reglerna i det till ärendet fogade förslaget. 2 Arvodet betalas ut fr o m den 1 december 2009 och som längst till och med den 31 mars 2010.

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Ärenden Hållbar ekonomi

Ärenden Hållbar ekonomi TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen 2015-08-03 Daniel Gustafsson 0477 441 26 daniel.gustafsson@tingsryd.se Till kommunstyrelsens arbetsutskott Ärenden Hållbar ekonomi Beskrivning av ärendet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.15 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer