Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Kallelse Sida 1 (18) Kommunledningsförvaltningen Kansli Administrativ samordnare Helene Leander Telefon Mobiltelefon Telefax e-postadress Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Tid: Måndagen den 7 december 2009 kl ca Plats: Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Särskilda noteringar: Gruppöverläggningar kl inkl kaffepaus Resultatmålsdiskussioner kl Behandling av ärenden kl ca Ärenden enligt bifogad ärendelista. Kjell Fransson Ordförande Helene Leander Sekreterare Justerare: Postadress Besöksadress Telefon vxl Webbplats e-postadress Motala Drottninggatan motala.se

2 Sida 2 (18) Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning 1 09/KS 0476 Resultatmål för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har en egen diskussion mellan kl Handlingar bilägges separat. 2 09/KS 0444 Socialnämndens förslag till införande av LOV valfrihetssystem inom vård och omsorg Håkan Nilsson kl Socialnämndens beslut 145/09 om införande av LOV valfrihetssystem inom vård och omsorg Den 1 januari 2009 började den nya lagen LOV (Lagen om valfrihetssystem) att gälla. Kommunerna kan själva välja om man vill införa ett valfrihetssystem enligt LOV eller inte. LOV innebär att den som fått beslut om en insats från kommunen gällande till exempel hemtjänst, själv kan välja vilken leverantör man vill ska utföra den. Syftet med lagen är att öka valfriheten och självbestämmandet för den enskilde, öka kvaliteten inom vård och omsorg samt att få fler utförare inom området. Socialnämnden i Motala har ansökt om och beviljats ekonomiska medel från Socialstyrelsen för att utreda förutsättningarna för att eventuellt införa valfrihetssystem inom äldreomsorgens hemtjänst. Nämnden menar att det kan vara positivt för den enskilde brukaren att kunna välja vilken utförare som ska göra insatserna för honom eller henne. Valfrihetssystem förutsätter att det finns flera utförare inom området och öppnar upp marknaden för aktörer som vill bedriva verksamhet inom vård och omsorg. För att få ett underlag till beslut om att införa ett valfrihetssystem eller inte så har en arbetsgrupp inom socialförvaltningen fått i uppdrag att sammanställa ett material som kan vara ett stöd i detta. Rapporten ger en beskrivning av eventuella konsekvenser av ett valfrihetssystem ur olika perspektiv. 1 Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att införa valfrihetssystem inom hemtjänst och ge socialnämnden i uppdrag att verkställa detta.

3 Sida 3 (18) 3 07/KS 0218 Intresseföreningen Kräftrikets framställan om att ev arrendera kommunens fiskevatten Karin Käverö kl Yttrande ang Kräftriket - Motalamodellen Kräftriket Bilaga Målet med Motalamodellen är att skapa en modell för turistfiske av kräftor på enskilt vatten. Projektet ska verka för en utveckling och samordning på det lokala planet genom att bygga upp en långsiktig besöksnäring för att ge möjligheter till bättre lönsamhet och en förlängning av säsongen. Detta uppnås genom att Kräftriket ekonomisk förening, tillsammans med Motala kommun ansöker om projektstöd hos FOG Vättern för att utveckla Motalamodellen. Kommunens roll, genom projektledning från Upplevelse Motala, ska vara att skapa förutsättning för lokala entreprenörer att genom Kräftriket, erbjuda paketerat turistfiske av kräftor. Upplevelse Motala kommer att titta på Motalamodellens upplåtelseform, bärighet som affärsidé, juridiska form, praktiska funktion samt skapa bokningsbara paket. 1 Motala kommun upplåter kommunens vatten i Vättern till Kräftriket ekonomisk förening för turistfiske av kräftor år (kommuninnevånarnas fria fiske på kommunens vatten kvarstår i samma utsträckning som tidigare). 2 Kräftriket ekonomisk förening ansöker om projektstöd hos Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske (FOG Vättern) för att utveckla Motalamodellen. Motala Kommun står för den offentliga medfinansieringen (50 %) i form av en projektledartjänst. 3 Till projektledare utses Karin Käverö, Upplevelse Motala, som avsätter 50 % av sin tjänst (1/1-31/ ) för en förstudie av förutsättningar för Motalamodellens upplåtelseform, bärighet som affärsidé, juridiska form, praktiska funktion samt att skapa bokningsbara paket via City Break. Projektet genomförs inom ramen för Upplevelse Motalas befintliga tjänster.

4 Sida 4 (18) 4 09/KS 0473 Tekniska nämndens begäran om investeringsmedel till åtgärder i bussgaragen Yttrande ang begäran om investeringsmedel till åtgärder i bussgaragen Tekniska nämndens beslut 185/2009 med begäran om anslag för åtgärder på bussanläggningen i fastigheten Orion 1, Delfinvägen Tekniska nämnden (TN 185, 09/TN0131) har begärt att 8,3 miljoner kronor inarbetas i 2011 års investeringsbudget för åtgärder i bussanläggningen i fastigheten Orion 1. Nuvarande trafikavtal mellan Östgötatrafiken och nuvarande entreprenör löper ut Förberedelser för upphandling pågår och i förfrågningsunderlaget ingår ett hyresavtal mellan kommunen och den blivande entreprenören för bussanläggningen på Delfinvägen. Efter en genomgång av anläggningen konstateras att ett antal åtgärder måste genomföras. Investeringsutgifterna beräknas till totalt 8,3 miljoner kronor och föreslås utföras under Tekniska nämndens begäran om investeringsmedel till åtgärder i bussgaragen hänskjuts till arbetet med tekniska nämndens investeringsbudget 2011 med plan /KS 0436 Bokslutsanvisningar Förslag till bokslutsanvisningar 2009 Bokslutet för 2009 ska ge en samlad bild av det ekonomiska resultatet för kommunens samtliga verksamhetsgrenar. Detta innebär att redovisningen innefattar kommunägda stiftelser och bolag (sammanställd redovisning). Bokslutet ska innehålla en verbal beskrivning och det som särskilt ska uppmärksammas är i vilken grad de av fullmäktige fastställda målen bedöms uppnås vid periodens slut. För att syftet med bokslutet ska anses vara uppfyllt ska den verbala beskrivningen innehålla en redovisning och analys avseende avvikelser i förhållande till den av fullmäktige fastställda budgeten inklusive mål och beslut om verksamhetsinriktning, omfattning och kvalité.

5 Sida 5 (18) De senaste åren har bokslutet presenterats i två dokument, årsbokslut och årsredovisning. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kommer i bokslut 2009 enbart fatta beslut om ett dokument, Årsredovisning Nämndernas redovisning av samtliga intäkter och kostnader per respektive verksamhet samt projektredovisning avseende investeringar med kommentarer beslutas av respektive nämnd och styrelsen. 1 Kommunstyrelsen godkänner bokslutsanvisningar /KS 0448 Bildningsnämndens begäran om medel till Ung Resurs Bildningsnämndens begäran 148/09 om medel till Ung Resurs Yttrande över bildningsnämndens begäran om medel till Ung Resurs Bildningsnämnden framställer i samverkan med socialnämnden om medel om 2 miljoner kronor från kommunstyrelsen till Ung Resurs Ung Resurs har sedan 2005 fungerat som ett samverkansprojekt mellan socialförvaltningen, kommunens arbetsmarknadsenhet och gymnasieskolan. Syftet är att nå målgruppen ungdomar i åldern som inte är föremål för arbetsförmedlingen åtgärder och erbjuda dem insatser för att förhindra utanförskap, stärka det som fungerar och på så sätt komma närmare arbetsmarknaden och egen försörjning. De medel som bildnings- och socialnämnden avsatt för Ung Resurs motsvarar tillsammans 1 miljon kronor per år. Under har Samordningsförbundet förstärkt arbetet med 1,5 miljoner kronor. Denna förstärkning upphör 2010 vilket innebär att ytterligare medel måste tillföras om inte verksamheten ska mer än halveras. Kommunstyrelsen har två alternativ till denna framställan, antingen avslag eller också bifall. Vid bifall så finansieras anslaget till Ung Resurs 2010 genom ta i anspråk de medel som är budgeterade under rubriken konjunkturbuffert.

6 Sida 6 (18) 1 Kommunstyrelsen bifaller bildningsnämndens framställan i samverkan med socialnämnden om medel till Ung Resurs miljoner kronor till Ung Resurs finansieras genom medel ur konjunkturbuffert i Mål och Resursplan /KS 0348 Kommunstyrelsens strategiska utvecklingsfrågor Planering för attraktiva tomter Leif Sjögren och Marianne Cedervall kl /KS 0467 Yttrande över remiss från Linköpings kommun ang detaljplan söder om Västerlösa för del av Hölja 2:1 vindkraftverk Remiss från Linköpings kommun ang detaljplan söder om Västerlösa för del av Hölja 2:1 vindkraftverk Yttrande över remiss från Linköpings kommun angående detaljplan söder om Västerlösa för del av Hölja 2:1 m.fl. (vindkraftverk) Linköpings kommun har upprättat ett detaljplaneförslag som möjliggör uppförande av fem vidkraftverk i grupp i ett område söder om Västerlösa samhälle, ca 4,5 km från gränsen till Motala kommun. Vindkraftverken är ordnade i två parallella rader i nordvästsydostlig riktning och får uppföras till en maximal höjd av 150 meter. Motala kommun har beretts tillfälle att inkomma med ett yttrande i ärendet. Etablering av störande anläggningar i gränstrakterna till Motala kommun berör kommunen ur två aspekter, dels vad avser påverkan på miljön och närboende, dels inverkan på framtida markanvändning. Planerad etablering är belägen 4,5 km från gränsen till Motala kommun och påverkar därmed inte Motala kommuns möjligheter till utbyggnad av vindkraft. Avståndet på 4,5 km bedöms inte heller leda till någon påtaglig påverkan för naturmiljön eller närboende i Motala kommun. 1 Motala kommun har inget att erinra

7 Sida 7 (18) 9 09/KS 0442 Yttrande över remiss Vindkraftplan Hallsbergs kommun Remiss vindkraftplan Hallsbergs kommun Yttrande över remiss angående Hallsbergs kommuns vindkraftsplan samrådshandling En vindkraftsplan för Hallsbergs kommun har upprättats och godkänts för samråd. Vindkraftsplanen redovisar kommunens syn på hur vindkraften kan byggas ut och var lämpliga områden för utbyggnad av vindkraften finns inom kommunen. Motala kommun har beretts tillfälle att yttra sig över samrådsförslaget. Kommunledningsförvaltningen har granskat vindkraftsplanen och anser att grannkommuner, pga. vindkraftverkens omgivningspåverkan, bör höras inom ett större avstånd än redovisade 1000 meter. 1 Kommunledningsförvaltningens skrivelse överlämnas som kommunens yttrande över Hallsbergs kommuns remisshandling /KS 0483 Aktualitetsprövning av översiktsplanen ÖP Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 25 november 2009 Aktualitetsprövning av översiktsplanen föreslås ske i enlighet med beslutad planprioritering. Fullmäktiges ställningstagande till översiktsplanen kan antingen ske i vår eller när den nya mandatperioden påbörjats. 1 Kommunstyrelsen uppdrar åt stadsbyggnadsenheten att ta fram underlag för aktualitetsprövning av översiktsplanen.

8 Sida 8 (18) 11 09/KS 0464 Idéprogram/fördjupning av översiktsplanen för Borensberg Fördjupning av översiktsplanen för Borensberg Stadsbyggnadsenheten föreslår att budgeterade medel för idéprogram Borensberg får användas för en fördjupning av översiktsplanen. En sådan fördjupning kan ersätta programskedet i efterföljande detaljplaner och tjäna som underlag för val av områden för nya bostäder resp. verksamheter. Fördjupningen av översiktsplanen bör också ge vägledning för utnyttjande av området kring silon och gästhamnen, utbyggnad av småbåtshamnen, ställningstagande till Svenska kraftnäts planerade luftledning m fl frågor. 1 Kommunstyrelsen uppdrar åt stadsbyggnadsenheten att ta fram förslag till fördjupning av översiktsplanen för Borensberg. Budgeterade medel för idéprogram Borensberg får användas. 2 Fördjupningen av översiktsplanen ersätter detaljplaneprogram dels för nya bostadsområden enligt kommunstyrelsens uppdrag , dels för utbyggnad av småbåtshamn i Borensberg enligt kommunstyrelsens uppdrag , /KS 0428 Yttrande över remiss från AB Östgötatrafiken ang översiktlig trafikförsörjningsplan Remiss från AB Östgötatrafiken ang översiktlig Yttrande över remiss från AB Östgötatrafiken ang översiktlig trafikförsörjningsplan AB Östgötatrafiken har till länets kommuner samt till Landstinget i Östergötland och regionförbundet ÖSTSAM översänt rubricerade remiss.

9 Sida 9 (18) Kommunen ser positivt på en utveckling mot ett ökat stomlinjetänkande i kollektivtrafiken. Det är dock synnerligen viktigt att förändringar i både regional och kommunal kollektivtrafik görs i nära samråd och samarbete med kommunen och signaleras i så god tid som möjligt, så att kommunen får möjlighet att komplettera/parera för de förändringar som kan uppstå i parallellgående trafik. Kommunen delar Östgötatrafikens syn på att även den inomkommunala landsbygdstrafiken och tätortstrafiken bör utvecklas mot konkurrenskraftiga stomlinjer. När det gäller försäljning och information är det viktigt att inte helt förlitas sig på nya informationskanaler såsom Internet och mobiltelefon. Det finns fortfarande stora grupper som inte har tillgång till dessa. Det måste finnas möjlighet att på ett enkelt sätt kunna köpa sin resa samt att få information om resmöjligheter och priser genom andra kanaler. Beträffande prissystemet så menar kommunen att dagens system uppfyller principerna i Östsams strategiska plan för kollektivtrafiken. Kommunen delar Östgötatrafikens uppfattning att huvudprincipen för resor till och från angränsande län ska Östgötatrafikens färdbevis gälla vid daglig pendling, exempelvis med Örebro län. Beträffande kommunens beställning av kommunal trafik så grundar den sig på kommunens riktlinjer och strategier för kollektivtrafik, samt överensstämmer med Östsams strategiska plan för kollektivtrafik. Kommunen delar Östgötatrafikens syn på hur resecentra och terminaler ska utformas. 1 Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande avseende AB Östgötatrafikens remiss ang översiktlig trafikförsörjningsplan enligt kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse

10 Sida 10 (18) 13 09/KS 0353 Formerna för uppförande av ny räddningsstation Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 25 november 2009 Ärendet har återremitterats till kommunstyrelsen vid kommunfullmäktiges sammanträde Beslutet om att uppföra en ny räddningsstation i extern regi har beretts via en konsultstudie som sedan presenterats för tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Sedan ett antal år tillbaka har en diskussion förts om behovet av att uppföra en ny räddningsstation för räddningstjänsten i Motala kommun. Nuvarande station har varit i bruk sedan 1950-talet och visserligen modifierats flera gånger men nu bedömts nått gränsen för sin livslängd. I budget 2008 var projektet kostnadsberäknat till ca 80 mkr med en igångsättning 2010 av byggnationen. Diskussioner inför budgetarbetet 2009 kring investeringsnivåer ledde till att frågan om att investera på egen hand i ny räddningsstationen eller förhyra densamma väcktes. I en studie gjord av Öhrlings PricewaterhouseCoopers under våren 2009 granskas konsekvenserna av dessa alternativ. Kommunledningsförvaltningen har studerat rapporten inför ett ställningstagande i kommunstyrelsen. Rapporten tar inte ställning för eller emot de båda alternativen utan överlåter den frågan till kommunen. I rapporten beskrivs istället för och nackdelar med respektive tillvägagångssätt. Dessa synpunkter framgår av rapporten som bifogas denna skrivelse. De i mars beslutade budgetanvisningarna innebar att investeringsramarna utgår från att det kommer att fattas beslut om att investeringen i ny räddningsstation utförs i extern regi. Detta utgår från ett resonemang om att överskottsmålet 2010 sänks från 2 till 1 procent av skatteintäkter och utjämning. Utförs investeringen i extern regi behövs det enskilda året 2010 inte ett lika stort överskott på driften för att finansiera investeringarna med egna medel.

11 Sida 11 (18) Då projektet är angeläget bedöms det som väsentligt att planerad tidsram för projektet håller med byggstart Utifrån dessa förutsättningar kan ett projekt i extern regi med förhyrning vara den rimligaste vägen för att nå en eftersträvad lösning. 1 Kommunfullmäktige föreslås godkänna att en ny räddningsstation uppförs i extern regi och långsiktigt förhyrs av kommunen med byggstart /KS 0101 Förfrågan från Läns-SLAKO om synpunkter på de politiska samrådsformerna mellan kommuner och landsting avseende vård och omsorg Förfrågan till huvudmännen om erfarenheter av och synpunkter på det politiska samrådet inom vård- och omsorgsområdet och då särskilt Läns- SLAKO Socialnämndens beslut från den 18 november 2009, 176 med förslag till beslut Huvudmännen för Läns-SLAKO, Landstinget och länets kommuner, har tillfrågat kommunstyrelsen om erfarenheter av och synpunkter på det politiska samrådet i allmänhet och Läns-SLAKO i synnerhet. Kommunstyrelsen har bett Socialnämnden yttra sig över förfrågan. Socialnämnden anser att alla kommuner borde vara representerade i Läns-SLAKO om syftet med politiskt samråd inom vård- och omsorgs-området skall nås. Vidare bör de politiska partierna ta ett större ansvar för att det skall bli så bred representation som möjligt. Det lokala perspektivet och erfarenhet av vård- och omsorgsområdet bör beaktas mer då partierna utser ledamöter till Läns- SLAKO. Socialnämnden föreslår att antalet temakonferenser begränsas till en konferens per termin och att ett länsdelssamrådsliknande forum tillskapas. Det nya länsdelssamrådet skulle kunna sammanträda c:a 2 gånger per termin.

12 Sida 12 (18) 1 Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner Socialnämndens yttrande och översänder densamma som kommunstyrelsens svar till Läns-SLAKO /KS 0465 Deltagande i nationellt kommunforskningsprogram Skrivelse från Linköpings universitet ang nationellt kommunforskningsprogram Intresseanmälan - Ett nationellt kommunforskningsprogram Linköpings Universitet via Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) erbjuder Motala kommun att delta i ett treårigt forskningsprogram. Det är fem universitetsanknutna kommunforskningsinstitut som tillsammans skall beforska orsaker och effekter av kommunekonomiska bedömningar och strategier vid ekonomisk förändring. Motala kommun har vare sig de personella eller ekonomiska resurserna att deltaga i detta program de närmaste tre åren. 1 Motala kommun avstår från att delta i det nationella forskningsprogrammet om orsaker till och effekter av kommunalekonomiska bedömningar och strategier vid ekonomisk förändring /KS 0472 Förslag att teckna en särskild miljöansvarsförsäkring för Motala kommun Kommunledningsförvaltningens förslag att teckna en särskild miljöansvarsförsäkring för Motala kommun Miljöansvarsförsäkring bilaga Idag har kommunen ett mycket begränsat försäkringsskydd vad gäller miljöskador. Kommunens försäkringsmäklare Marsh AB har efter diskussioner med försäkringsmarknaden, för bl a Motala kommuns räkning, handlat upp en ny form av miljöansvarsförsäkring som kommunen nu kan välja att teckna. Försäkringen ger ett utökat försäkringsskydd bl a för kostnader som kan uppkomma med anledning av föroreningar på egen mark. Den årliga premien är skr.

13 Sida 13 (18) 1 Motala kommun tecknar den erbjudna miljöansvarsförsäkringen och utser AIG till försäkringsgivare för perioden fram till och med med rätt till förlängning ett år samt väljer skr som maximalt försäkringsbelopp och självrisken skr. 2 Kostnaden täcks inom ramen för medel budgeterade för försäkringspremier /KS 0391 Förslag till sammanträdesdagar med lämpligt tema för kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 30 november 2009 Vid kommunstyrelsens sammanträde , 233 gavs arbetsutskottet i uppdrag att arbeta vidare med frågan om särskilda temadagar för kommunstyrelsen under Kommunledningsförvaltningen föreslår att temadagen den 21 april används till att diskutera kollektivtrafikens utveckling och krav på anpassning med anledning av det nya dubbelspåret och tillhörande pendeltågstrafik. Detta kan ske under halva dagen den 21 april, den andra halvan av dagen föreslås användas till en genomgång av arbetet med ledningssystem för kommunen och de tillämpningar som måste till. Under våren avsätts tid för strategisk diskussion vid varje kommunstyrelse sammanträde enligt särskilt förslag. Denna tid utökas med en ytterligare kvart varje möte till 45 min. Till detta kommer även de möten avseende bokslut den 30 mars och budgetdialogen den 2 september. Ett eventuellt ytterligare möte kan inplaneras för hösten 2010 om behov finns men i dagsläget finns inget konkret förslag på detta. Frågan om ett sådant möte får väckas särskilt. Ärendet har diskuterats i arbetsutskottet den 24 nov. 1 Kommunledningskontorets förslag till upplägg för temadag 2010 godkänens /KS 0488 Förslag till strategiska frågor för kommunstyrelsen våren

14 Sida 14 (18) Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 26 november Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde i september 2008 beslutat att vid varje sammanträde ta upp aktuella strategiska utvecklingsfrågor. Tid avsätts för föredragning och samtal varvid inga kravs ställs på att formella beslut fattas. Syftet är att öka kunskapen och identifiera prioriterade frågor som ledningen ska hantera för uppnå visioner och mål i det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) och den kommunomfattande översiktsplanen (ÖP). Strategisk teman kan även hämtas ur arbetet med regional utveckling och verksamhetsutveckling. Förslag till teman för våren 2010 har tagits fram av kommunledningsförvaltningen. 1 Godkänna förslag till strategiska utvecklingsfrågor våren /KS 0484 Omdisponering av investeringsmedel för upprustning av Lokverkstaden Tekniska förvaltningens skrivelse daterad den 25 november 2009 Kommunfullmäktige anslog i 2009 års investeringsbudget medel för att påbörja renoveringen av byggnaderna i Gamla Motala Verkstad. Arbetena påbörjades under våren. Hittills har muren mot Verkstadsvägen samt tak, fasader och fönster på Lokverkstaden renoverats och i nuläget pågår renovering av den sk Blästerbyggnaden. Under åren har det funnits ett relativt stort intresse för att anordna kulturella arrangemang i byggnaderna, såsom konserter, teater och mässor mm. Möjligheterna har dock begränsats av byggnadernas skick och standard, bl. a brist på toaletter, brandsäkerhet. Inför 2010 har Arbisteatern i Norrköping visat stort intresse för att sätta upp Brodwaymusikalen Showboat/Teaterbåten i Lokverkstaden.

15 Sida 15 (18) Teaterns representanter har flera gånger tittat på lokalen, som man bedömer har utomordentliga förutsättningar för en lyckad uppsättning, och man har träffat olika kommunala representanter bl. a styrgruppen och arbetsgruppen för MV. Ambitionen är att ge ett 20-tal föreställningar under sommaren. Såväl styrgruppen som arbetsgruppen bedömer att idéerna är mycket intressanta och skulle innebära ett lyft åt Motalas kulturliv och ytterligare befästa positionen som en attraktiv sommarstad. Denna uppfattning delas även av företrädare för det lokala näringslivet som fått ta del av idéerna. För att planerna skall kunna bli verklighet krävs att kommunen gör en del grundinvesteringar i byggnaden, bl.a i form av permanenta toaletter, brandskydd, loger, el, möjligheter till mörkläggning mm. Budgetkostnaden för åtgärderna bedöms till 4,2 milj. kr som föreslås omfördelas från tillgängliga investeringsmedel för renovering Detta får till följd att merparten av de tidigare planerade renoveringsåtgärderna skjuts ett år framåt i tiden. Eventuellt kan investeringarna minskas om Carlsunds Bygg- och anläggningstekniska linje kan involveras i arbetena. 1 Av 2010 års disponibla investeringsmedel för upprustning av gamla Motala Verkstad får maximalt 4,2 milj. kronor omdisponeras för iordningsställande av lokal för kulturaktiviteter i Lokverkstaden /KS 0487 Fastställelse av antalet ledamöter i KF mandatperioden Fastställelse av antalet ledamöter i KF mandatperioden Enligt 5 kap, 1:a, 3:e och 4:e i kommunallagen ska kommunfullmäktige senast före utgången av februari månad valåret bestämma antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige för den kommande mandatperioden. Av 1 framgår att antalet ledamöter i fullmäktige i Motala kommun, med hänsyn till antalet röstberättigade i kommunen, ska vara lägst 51 st. Av 4 framgår att antalet ersättare ska vara en viss andel, dock högst hälften, av det antal platser som varje parti får i kommunfullmäktige. Frågan om antalet ledamöter har diskuterats i omvärlds- och utvecklingsberedningen.

16 Sida 16 (18) Denna diskussion utmynnade i att antalet ledamöter föreslås vara oförändrat kommande mandatperiod. 1 Antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska under kommande mandatperiod vara oförändrat 57 stycken. 2 Antalet ersättare i kommunfullmäktige ska under samma period också vara oförändrat och utgöra hälften av det antal platser som varje parti får i fullmäktige /KS 0281 Förslag till idéprogram för Varamobaden Tekniska förvaltningens skrivelse daterad den 27 november 2009 Idéprogram Varamon Samrådredogörelse Idéprogram Varamon med bilagda yttranden Handlingsplan Varamon Tidplan för genomförande av handlingsplan Investeringsplan Tidplan detaljplaner Tekniska förvaltningen fick i samband med att kommunstyrelsen godkände affärsplanen för Varamobaden i uppdrag att i samråd med KLF upprätta ett idéprogram för den offentliga miljöns utveckling i Varamobaden. Inom ramen för uppdraget skulle även förutsättningarna för en boardwalk och gästhamn utredas. Syftet var att som underlag för kommunens målsättning at öka besöksnäringen ta fram idéer för hur Varamobaden kan utvecklas som ett attraktivt besöksmål med beaktande av områdets värden för natur och friluftsliv och krav på en acceptabel boendemiljö. Idéprogrammet ska enligt projektplanen ge vägledning för kommunens ställningstaganden avseende disposition av mark, gestaltning samt prioritering av utvecklingsarbete och konkreta åtgärder i området. Marie Kristoffersson kl

17 Sida 17 (18) 1 Kommunfullmäktige föreslås godkänna idéprogram Varamon som kommunens viljeinriktning för den offentliga miljöns utveckling i Varamobaden. 2 Handlingsplanen för genomförande av idéprogram Varamon med förslag till prioritering av utvecklingsarbete och konkreta åtgärder i området godkännes. 3 Kostnaderna för planering och genomförande beaktas i kommunens budgetarbete. 4 Budgeterade medel för 2010 överförs till tekniska nämnden för genomförande av prioriterade åtgärder i handlingsplanen. 5 Styrgruppen för Varamobaden entledigas från sitt uppdrag. 22 Kännedomsärenden/rapporter Redovisning av delegationsbeslut Rapport enskilt uppdrag Reflektion över dagens sammanträde /KS 0355 Bildningsnämndens förslag till höjd avgift för skolmåltider på gymnasiet Bildningsnämndens protokoll från den 18 november 2009, 159 Bildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 10 juni 2009 att som förstärkning av intäkterna i budgetförslaget föreslå kommunfullmäktige höja skolmåltidsavgiften från 500 kr per termin till 800 kr. Kommunfull-mäktige beslutade den 19 oktober 2009 att återremittera ärendet till bildningsnämnden. Idag ger avgiften om 500 kr per termin en intäkt om ca kr och med en höjning enligt förslag beräknas intäktsökningen till mellan kr och kr per år.

18 Sida 18 (18) Bildningsnämndens kostnader för att administrera beräknas till kr per år för inköp av matkort m m och kr per år personalkostnad för administration med avtal, fakturering, registrering och kontroll av betalningar, sammanlagt kr per år. Bildningsnämnden har ånyo behandlat ärendet vid sammanträde den 18 november 2009, Kommunfullmäktige föreslås anta förslag till kommunal författningssamling, Regler och avgifter för skolmåltider i gymnasieskolan, med den ny avgiften 800 kr per termin för gymnasieelever, att gälla från den 1 januari Förslag till kompletterande arvode till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Handlingar bilägges separat Skrivelse daterad den 30 november 2009 Under kommunstyrelsens ordförandes sjukdom föreslås att 1:e vice ordförande i styrelsen erhåller ett kompletterande arvode under den tid han fullgör ordförandens uppgifter. Förslaget framgår av en till ärendet fogad skrivelse. Förslag till kommunfullmäktiges beslut: 1 Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Kjell Fransson erhåller under kommunstyrelsens ordförandes sjukfrånvaro ett extra arvode på maximalt kr per månad i enlighet med reglerna i det till ärendet fogade förslaget. 2 Arvodet betalas ut fr o m den 1 december 2009 och som längst till och med den 31 mars 2010.

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom 1(5) KS 2009/0141 Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem inom hemtjänst och familjerådgivning. Sammanfattning Socialnämnden beslutade den 24 augusti 2009, 132, att initiera ett ärende om införande

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-02-23 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Mål och resursplan 2017 med plan 2018 och 2019 ÖN

Mål och resursplan 2017 med plan 2018 och 2019 ÖN Tjänsteskrivelse 2016-12-09 Sida 1 (2) Kommunledningsförvaltningen Administration Administrativ chef Monica Carlström Överförmyndarnämnden Telefon 0141-22 50 04 Mobiltelefon 070-261 60 48 Telefax 0141-577

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(13) Socialnämnden 2011-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 42 Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

KOMMUNKONTORET Henrik Ludvigsson DNR 249/2010

KOMMUNKONTORET Henrik Ludvigsson DNR 249/2010 KOMMUNKONTORET 2011-11-10 Henrik Ludvigsson DNR 249/2010 KOMMUNSTYRELSEN Införande av valfrihetssystem och tillämpning av lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, inom äldrenämnden för hemtjänst från och

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Socialnämnden Protokoll

Socialnämnden Protokoll Socialnämnden Protokoll 2012-09-26 Tid och plats Onsdagen den 26 september 2012, Åsasalen, 13.30-14.05 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset

Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsen Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset Efter sammanträdet information om och utdelning av läsplattor 1 (7) Datum 2013-08-09 Ärende Sid.

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 1 2010-05-25 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Före dagens ordinarie kommunstyrelsesammanträde har kommunstyrelsen ett så kallat temasammanträde. Temat är Kommunens service

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2012-05-24 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid KilArena, torsdag 24 maj 2012, kl. 19.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-08 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Förlängd brytningstid vid Aska bergtäkt, yttrande Fortsatt brytning vid Lilla Aska bergtäkt får inte leda till att

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Sammanträdesdatum 2013-02-14 KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet Förslag till beslut beslutar I enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 1 Presentation av verksamheten Cheferna för biblioteks-, fritids- och kulturenheterna gör en kortare presentation av respektive verksamhet och de ekonomiska förutsättningarna

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052

Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (31) 2015-11-30 Kf Ks 358 Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052 Vd för Västervik Biogas AB redogör i skrivelse 10 november 2015 för Kalmar Länstrafiks

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag till beslut. 1. Val av justerare Kalle Sundvall (M)

Ärende Beteckning Förslag till beslut. 1. Val av justerare Kalle Sundvall (M) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-08 Kommunstyrelsen Sammanträde 14 april 2015 klockan 13 Kungsbackarummet Ärende Beteckning 1. Val av justerare Kalle Sundvall (M) 2. Information om samråd och viktigare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 1 Information om Medborgarundersökning 2014... 3 2 Flytt av Tivoliverkets

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 190 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sidan 1 av 5 Sidan 1 av 5 2010-04-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 april 2010, kl 13.00 på Skärhamns skola. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Kommunfullmäktige. Församlingshemmet, Hede. TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00

Kommunfullmäktige. Församlingshemmet, Hede. TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Församlingshemmet, Hede TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00 Avresa med buss fr Medborgarhuset, Sveg kl 08.00 via Vemdalen. ÄRENDE Förslag till budget för 2017 finns på kommunkansliet,

Läs mer

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum KS-2014/151 2014-02-27 Kommunstyrelsen Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Förslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8 Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Kommunchefens tjänsteskrivelse; Investering förstudie för nytt äldreboende 2012-12-03

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg \1 2013-01-08 FALKENBERG 10 Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag

Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-25 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 31 mars 2015, klockan 8.30 Kungsbackarummet 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Köpeavtal -

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2011-02-03 Ärendelista Sid nr Justering...2 16 Information om arbetet med ansökan om fortsa medel till arbete med jämställdhetsintegrering...3 17 Intern

Läs mer

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-06-10 kl 13.30-15.40

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-06-10 kl 13.30-15.40 1(14) Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 13.30-15.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Niklas Svalö (S), ordförande Lars Karlsson (S) Alf Nilsson (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

PM Rev DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia Lövrup

PM Rev DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia Lövrup 1(5) KS 2010/0349 Handlingsplan för hur äldreomsorgen ska kunna nå högsta nationella klass Sammanfattning Kommunfullmäktige gav 2010-11-23 socialnämnden i uppdrag att senast i februari 2011 återkomma till

Läs mer

Ärende 6. Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun

Ärende 6. Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun Ärende 6 Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse 2012-08-31 KS 2012.0075 Handläggare: Peter Rendius Kommunstyrelsen Praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-04 3 UNAU 1 Dnr UN 14-018 042 Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013 Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 11 januari 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 11 januari 2004 Socialnämnden 11 januari 2004 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 11 januari 2005 kl 18.30 Genomgång av handlingar kl 17.30. Kallade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-04-05 Ärendelista Sid nr Justering...2 29 Antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Birstaområdet...3 30 Överenskommelse om samarbete mellan

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, kl. 10:00-11:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-17.30 Beslutande Lennart Månsson (M) ordförande Patric Bystedt (M) tjg. ersättare för Alf Michelsen (M) Ola Ahlqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

PROTOKOLL Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427

PROTOKOLL Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2016-08-29 157 Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av försäkringsprogram 2015-2020

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av försäkringsprogram 2015-2020 1(5) Verksamhetsstyrning och ekonomi Finansiering och kalkylering Handläggare Peter Fransson 08 686 15 98 peter.fransson@sll.se Trafiknämnden 2014-12-02, punkt 5 TN 2014-0642 Anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer