Med långsiktighet genom ständig utveckling och forskning kan nya effektiviseringsmetoder, affärslösningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med långsiktighet genom ständig utveckling och forskning kan nya effektiviseringsmetoder, affärslösningar"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2009 Träinnovationsnätverket ett projekt som utvecklar hållbar konkurrenskraft i Norrbotten för branscherna industriellt träbyggande och trämanufaktur.

2

3 Företagsutveckling och forskning i symbios I Norrbottens län finns två av landets mest effektiva och lönsamma industriella träbyggare. Företagen utnyttjar prefabricering hårt och deras framgångar tyder på att det är möjligt att bygga industriellt högt som lågt. Vad är då receptet för dessa framgångar? Det handlar främst om två saker: att våga ta kontroll (och därmed ta risker) och att prioritera långsiktighet (och därmed sprida riskerna). Motorn i industriellt byggande är fabriken, vilken naturligt också kommer att stå för det största investeringsbehovet. För att åstadkomma full beläggning krävs att två viktiga arbeten prioriteras; ständig kostnadsreducering och en aktiv marknadsnärvaro. Det första arbetet, kostnadsreducering, leder till fokus på effektivitet i tillverkningen där Lean produktion, utvecklad inom Toyota, har mycket att lära ut. Inom detta område har LTU också en stor forskarkompetens. Det andra arbetet, en aktiv marknadsnärvaro, baseras på en hög beredskap och öppenhet för att utveckla nya produkter. Detta säkerställer tillräckliga marknadsandelar samt gör att företaget står bättre rustat inför eventuella nedgångar på marknaden. För att uppnå en framgångsrik produkt som skapar reellt värde hos slutkunden, måste de industriella byggföretagen bli bättre på att släppa in befintliga och nya underleverantörer i delar av sin egen produktutveckling. Därmed garanteras också en stabilare framförhållning för alla inblandade parter. Detta ställer hårda krav på byggföretaget och på leverantören som också måste vara kostnadseffektiv och vilja leverera funktioner anpassade för en industriell husproduktion. Tänk komplett kök, inte en kökslucka. Tänk energisparande lösning, inte ett fönster. Leverantörer och trähusbyggare kan tillsammans erbjuda funktionslösningar och kvalitet men man måste våga ta riskerna med ett sådant agerande. Med långsiktighet genom ständig utveckling och forskning kan nya effektiviseringsmetoder, affärslösningar och samarbetsformer tas fram. Det är just vad LTU och IUC Norrbotten erbjuder i utvecklingsprojektet TräIN (Trä Innovationsnätverket). Det krävs mod, risktagande och uthållighet för att få kontroll över byggprocessen och därmed ekonomisk stabilitet; stabila företag är en bra förutsättning för ett gott liv i Norrbotten! Lars Stehn, Luleå tekniska universitet Anders Wäppling, IUC Norrbotten AB Luleå, Mars (15)

4 4 (15)

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...5 INDUSTRIPLATTFORMEN... 8 KOMPETENSPLATTFORMEN... 8 FORSKNINGSPLATTFORMEN... 8 ETT ÅR AV ARBETE PÅ FLERA FRONTER...9 Arbete med att utveckla dragade lok med hjälp av leverantörssamverkan:...9 Webbportal för att stärka företagens kompetensutveckling och arbete med rektrytering Kartläggning av företagens utvecklingsbehov ger riktade aktiviteter Fokus på kommunikation skapar bättre förutsättningar för kunskapsöverföring Arbete med generisk projektwebb och ett tillhörande nyhetsbrev Aktivt samarbete med andra forskningsprojekt om bl.a. jämställdhet Horisontella kriterier jämställdhet, integration och miljö KONTINUERLIG UTVÄRDERING GER NYTTIGA INSIKTER ORD INFÖR FRAMTIDEN (15)

6 6 (15)

7 ETT PROJEKT MED STARK BAS I INDUSTRI, FORSK- NING OCH AFFÄRSUTVECKLING Strukturfondsprojektet Träinnovationsnätverket, som är ett nära samarbete mellan Luleå tekniska universitets avdelning för Träbyggnad, utvecklingscentrat IUC Norrbotten och SME företag inom träbyggnads och trämanufakturbranschen i Norrbotten, startade upp i slutet av Finansieringen kommer från 5 kommuner i Norrbotten, Längmanska företagarfonden, Länsstyrelsen, Vinnova, Tillväxtverket, IUC Norrbotten och Luleå tekniska universitet. Projektet leds av Lars Stehn, professor på avdelningen för Träbyggnad på Luleå tekniska universitet, och Anders Wäppling, VD på IUC Norrbotten. Övre Norrland har genom sin råvarutillgång, industri samt forsknings och utvecklingskompetens unika tillväxtförutsättningar. Med detta som bakgrund har syftet med projektet från början varit att skapa tillväxt inom träbyggnads och trämanufakturbranschen i regionen, med sikte på en internationell marknad. Detta har lett till att TräINs mål är följande: Att skapa innovativa miljöer som vidareutvecklar små och medelstora producenter av småoch flerfamiljshus i trä till dragande lok och som drivande utvecklare av deras egna leverantörsnätverk Att stärka den allmänna utvecklings och konkurrenskraften hos små och medelstora företag inom träbyggnads och trämanufaktubranschen Att vidareutveckla LTUs kompetens inom träbyggande till en självklar, efterfrågad resurs med högsta internationella klass för regionen. Arbetet i TräIN är uppdelat i tre väl avgränsade men integrerade plattformar och under dessa plattformar har ett antal delprojekt startats upp. Respektive delprojekt har en individuell planering med flertalet aktiviteter som pågår kontinuerligt och andra insatser som sker när behov identifieras. TräINs ledningsgrupp Styrgrupp Forskningsplattformen Industriplattformen Kompetensplattformen Expertgrupp inom träbranschen & affärsutveckling Norrbottniska företag inom träbyggande och trämanufaktur 7 (15)

8 För att stödja det operativa arbetet i TräIN med expertkompetens har projektet knutit till sig ledande Svensk träbyggnads och trämanufakturkompetens i en referensgrupp bestående av Hans Eric Johansson (Träbyggnadskansliet), Börje Pihlqvist (fd Trä och Möbelindustriförbundet) samt Staffan Bregé (Professor i marknadsstrategi vid Linköpings Universitet). Till detta finns en styrgrupp med deltagare från företagen FIN Snickerier, SA Englunds, Boden Hus, Polardörren, och Möbelskaparna. INDUSTRIPLATTFORMEN Industriplattformen, som leds av projektledaren Christer André vid IUC Norrbotten AB, består av sex olika delprojekt som sträcker sig från mässbesök till årliga behovsinventeringar med TBN metoden och produktutvecklingsinsatser. Bland annat besöks kontinuerligt mässor såsom Hem & Villamässan, Lignamässan i Hannover, Byggvarumässan i Oslo, samt en möbelmässa i Birmingham. I industriplattformen stöds också strategisk utveckling av länets träindustri genom kompetens vid strategisamtal och anordnade av workshops och seminarier, bland annat sker utvecklingen av IUC årliga stora konferens (2009 i Piteå och 2010 i Kiruna). Nya projekt som har startats stödjer produktutveckling av komponenter (fönster, dörrar, etc.) av värmebehandlat trä. KOMPETENSPLATTFORMEN Kompetensplattformen, som leds av projektledaren John Sandström vid IUC Norrbotten AB, består av tre olika delprojekt som sträcker sig från inventering av kompetensbehov till utformningen av en kompetensportal. Bland annat pågår arbete för att skapa en internetbaserad kompetensportal där lokala, regionala, nationella och internationella aktörer inom kompetensutveckling ska kunna erbjuda utbildningar som efterfrågas av träindustrin i norrbotten. FORSKNINGSPLATTFORMEN Forskningsplattformen, som leds av projektledaren Anders Björnfot vid Luleå tekniska universitet, består av sex olika delprojekt som sträcker sig från forskning om lågenergihus och leverantörssamverkan till framtagande av nya systemlösningar i ett industriellt byggande. Bland annat utförs en inventering av husbeståndet i Norrbotten för att fastställa parametrar som påverkar en god energihushållning. Forskning utförs också i syfte att utreda hur leverantörer och byggare bättre kan arbeta tillsammans vid produktframtagning. Ytterligare ett projekt som ligger i framkanten av forskningen är en undersökning om huruvida en mindre lokal leverantör av kompletta kökslösningar kan vara mer kostnadseffektiv än en större köksleverantör. Tillsammans med forskningen pågår ett arbete med att utveckla en affärsvänlig kommunikation, alltså hur forskningen bättre kan kommunicera sina resultat med industrin. 8 (15)

9 ETT ÅR AV ARBETE PÅ FLERA FRONTER Under 2009 har det aktivt bedrivits arbete både inne på universitetet, ute bland företagen och bland samverkansprojekt som syftar till att med olika medel uppnå de uppställda målen. En utvärdering av programmets genomförda kontra planerade aktiviteter visar att programmet nu, trots den sena starten (i princip först ), nästan löper enligt plan. En prognos över efterkommande år visar att vi, med aktiverade resurser, kommer att kunna genomföra planerade aktiviteter enligt plan. Dock så ter det sig svårt att uppnå programmets uppsatta mål om ökad omsättning, lönsamhet och sysselsättning då världen nu under längre tid har varit i en klar lågkonjunktur (som säkert varar över hela projektperioden). Positivt är dock att det verkar som om byggbranschen generellt är på väg mot bättre tider. Därför kvarstår våra mål, men förhoppningen i första steget är att lindra effekten av lågkonjunkturen och se till att våra företag kommer ut stärkta när marknaden vänder så att de har ett försprång gentemot deras konkurrenter. Inom programmet pågår ett kontinuerligt arbete med att omformulera programmets indikatorer så att de bättre speglar konjunkturen och så att dessa på nytt kan fungera som en uppnåelig vision för projektets fortsättning. Exempel på det arbete i TräIN som bedrivits under 2009 specificeras i efterföljande stycken. ARBETE MED ATT UTVECKLA DRAGADE LOK MED HJÄLP AV LEVERANTÖRS- SAMVERKAN: Både forskning av processen med att skapa företag som kan agera dragande lok för ett leverantörsnätverk, samt industriella insatser gentemot detta har utförts. Det har resulterat i att två företag i Norrbotten har påbörjat processen med att bli dragande lok och att utveckla sin leverantörssamverkan. Resultatet från forskningen indikerar att viktiga nyckelområden i denna process är arbetet med en affärsmodell som tillåter och stöttar samverkan, ett systematiskt arbete med kundbehov och ett upprättande av gemensamma och överenskomna mål inom nätverket som gör att alla inblandade parter vinner på affären. Forskningsprojektet går nu in i nästa fas, där de identifierade nyckelområdena undersöks vidare för att ta reda på hur en konkurrenskraftig produktutveckling baserad på leverantörssamverkan kan åstadkommas, och hur man därigenom kan öka konkurrenskraften hos mindre husbyggnadsföretag. 9 (15)

10 SATSNING PÅ TILLVERKNING AV LÅGENERGIHUS OCH HÅLL- BAR UTVECKLING Ett forskningsprojekt som handlar om hur olika energibesparande parametrar vid tillverkningen av hus påverkar den slutliga energiförbrukningen har dragits igång. Förhoppningarna är att nya förbättrade metoder för planering och tillverkning av småhus ska kunna tas fram. TräIN har även blivit involverat i det nationella träbyggnadsprogrammet Trästad 2012 i olika grupperingar, vilket syftar till att både öka kommunernas kompetens som upphandlare och förvaltare av byggnationer i trä med syfte att uppnå en hållbar regional utveckling. WEBBPORTAL FÖR ATT STÄRKA FÖRETAGENS KOMPETENSUTVECKLING OCH ARBETE MED REKTRYTERING För småföretagare är kompetensutveckling ofta en kostsam historia, speciellt om de är hänvisade till utbildningar i Stockholm som av kostnadsskäl för utbildningsföretaget inte kan erbjudas i Norrbotten. Inom TräIN har ett arbete pågått med att utveckla en webbportal för utbildningar som kan hållas i Norrbotten, med syfte att öka tillgängligheten på kompetenshöjande utbildningar för företagen och skapa rimligare kostnader. Inom detta projekt har även en kartläggning av företagens kompetensbehov genomförts. Portalen kommer att lanseras under KARTLÄGGNING AV FÖRETAGENS UTVECKLINGSBEHOV GER RIKTADE AKTIVI- TETER Genom IUC Norrbottens etablerade TBN modell, Tillväxt i Befintligt Näringsliv, har företagens utvecklingsbehov kartlagts. Detta har sedan används som underlag för riktade aktiveter mot företagen, t.ex. för att öka kompetensen inom försäljning, produktutveckling och för att skapa ökad marknadsnärvaro. Ett exempel på detta är ett samverkansarrangemang runt E handel som resulterade i en dags högkvalitativ utbildning på Hotell Nordkalotten. FOKUS PÅ KOMMUNIKATION SKAPAR BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KUN- SKAPSÖVERFÖRING Ett tydligt resultat av programmet är arbetet med att skapa en modell för att kommunicera forskningsresultat på ett företagsanpassat sätt, alltså att utifrån den stora informationsmängd som genereras i forskningsprojekt, bryta ner denna information till kunskap som företagen kan ta till sig på ett enkelt sätt. Inom detta arbete pågår ett samarbete med övriga strukturfondprojekt inom trä i norr och västerbotten samt med LWE på nationell basis. Samtidigt har det genomförts en mindre utbildning av doktorander på LTU träbyggnad i företagsnära forskningskommunika 10 (15)

11 tion. Programmets status kommuniceras också kontinuerligt med de företag som har visat intresse för deltagande i projektet. Kommunikation sker via bl.a. Kontinuerliga företagsbesök, telefonsamtal och träffar med företagen vid andra arrangemang såsom mässor och seminarium där Trä IN alltid har lyfts fram. Samtidigt finns väl genomtänkta strukturer för att sprida forskningsresultat till företag. Två workshops har anordnas för att sprida forskningsresultat mellan övriga trärelaterade strukturfondprojekt (i Norr och västerbotten, bland annat Trä Centrum Norr och Flexibel trämanufaktur) med målet att finna synergier och möjligheter till samarbete inom forskningen. En workshop, och ytterligare en planeras, har också genomförts tillsammans med programmets finansiärer. En annan informationsaktivitet är Vändpunkt 2010, IUC konferensen i Kiruna, mars ARBETE MED GENERISK PROJEKTWEBB OCH ETT TILLHÖRANDE NYHETSBREV Informationsansvariga har anställts både hos IUC och LTU för att arbeta med frågor rörande informationsspridning. Gemensamt utvecklas nu en hemsida (se illustration nedan) för flera trärelaterade projekt som klarar av att leva längre än projekttiden eftersom IUC Norrbottens ansvarar för den. Detta skapar bättre och snabbare möjligheter för kommande träprojekt att snabbare komma igång med sin informationsspridning. I anslutning till hemsidan startas också ett mailbaserat nyhetsbrev från TräIN projektet med bättre möjligheter till målgruppsanpassad information. Bilden ovan visar en arbetsvy av hemsidan under utvecklingsfasen, vilken kommer att lanseras på under början av (15)

12 AKTIVT SAMARBETE MED ANDRA FORSKNINGSPROJEKT OM BL.A. JÄMSTÄLLD- HET Inom forskningen pågår ett aktivt samarbete mellan pågående trärelaterade projekt i Norr och Västerbotten; TräIN, flervåningshus i trä, Flexibel trämanufaktur, Masonite samt Trä Centrum Norr, bl.a. runt kunskapsöverföring. Samarbetsaktiviteter som redan pågår med övriga program är bland annat insamling av empiri vad gäller värdebegreppet, drivande av gemensamma frågeställningar vad gäller industriellt byggande samt ett gemensamt strategiskt arbete med jämställdhetsfrågor. HORISONTELLA KRITERIER JÄMSTÄLLDHET, INTEGRATION OCH MILJÖ För att stärka arbetet med jämställdhet så är vi glada att i vår styrgrupp ha två av de ledande kvinnorna i den Norrbottniska träindustrin vi tror och hoppas att detta kommer att leda till att jämställdhetsfrågor kommer upp till ytan. Just nu pågår ett samarbete med övriga strukturfondprojekt inom trä för att utreda behovet av, och för att utvärdera insatser för, jämställdhetsarbete i norr och västerbotten. När det gäller integration så är kompetenshöjande aktiviteter för utländskt arbetskraft en grundsten i kompetensplattformens arbete, då framförallt frågan om hur vi inom träindustrin bättre kan utnyttja utländskt arbetskraft för att fylla de stora luckorna i det kompetensbehov som finns. Miljöorienterade projekt ingår i två av forskningsplattformens projekt; arbetet med lågenergihus strävar indirekt efter att minska energikonsumtionen och därmed minska belastningen på vår miljö. Förhoppningen är att programmets arbete ska leda fram till att stärka arbetet med lågenergiteknik bland norrbotten träföretag samt bidra till utvecklingen av ett koncept för lågenergihus med anknytning till Norrbotten med dess förutsättningar, företag, material och resurser. En möjlighet finns sedan för träföretagen att leverera komponenter till projekt inom Trästad 2012 (en vidareutveckling av nationella träbyggnadsstrategin) som har starkt fokus på hållbart byggande. Inom TräIN startas våren 2010 ett nytt projekt för att stödja företagens integration och kommunikation med trästad (15)

13 KONTINUERLIG UTVÄRDERING GER NYTTIGA INSIKTER Inom TräIN pågår även ett aktivt arbete för att självutvärdera insatser; vad involverade företag anser om det arbete som har genomförts, hur företagen har informerats om genomförda aktiviteter samt hur IUC och LTU har arbetat och arbetar tillsammans. Självutvärderingen består således av både kvantitativa (lönsamhet, sysselsättning, etc.) och kvalitativa data. Arbetet sker kontinuerligt under kvarvarande programperiod. Inom programmet ser vi självutvärderingen som ett naturligt steg i att stärka det redan givande samarbetet mellan LTU och IUC Norrbotten. Inom projektet har vi arbetat fram blanketter (forskning och industriell utveckling) för uppföljning av effekten av de olika genomförda aktiviteterna. Med denna blankett finns möjligheten att följa upp resultat och effekt av individuella aktiviteter samt möjlighet att styra framtida insatser så att de på ett bättre sätt uppfyller projektets målsättningar. I kombination med detta arbete pågår en självutvärdering av programmets effekt för industrin. Detta arbete ska vara färdigställt vid årsskiftet så att programmets verksamhet, vid behov, kan förändras Övriga resultat som har genererats i projektet redovisas i nedanstående tabell. Indikator Kvinnor Män Kvinnor/män med utländsk bakgrund Antal Antal nya/skapade arbetstillfällen (fördelat kvinnor och män) Antal nystartade företag (fördelat på ägda av kvinnor och ägda av män) Antal nystartade företag med delat/mixat ägande 1 2 0/ /0 0 0 Åtgärdsspecifika indikatorer Antalet nya företag på exportmarknad 0 Kommersiella produkter utvecklade i samverkan 0 Antalet anställda doktorander i projektet 2 1 0/0 3 Antalet problemorienterade forskningsprojekt 4 Antal större seminarier 1 Antal anordnade workshops 7 Antalet utförda examensarbeten 7 Antalet forskaranställda i medverkande företag 0 0 0/ (15)

14 ORD INFÖR FRAMTIDEN Med de flertal projekt som pågår gemensamt mellan LTU, IUC och företagen växer sig samarbetet allt starkare. Detta visar sig genom att projektförslag föds gemensamt mellan aktörerna och att pågående industriprojekt respektive forskningsprojekt som utvecklas vidare. I forskningssamarbetet pågår nu också gemensamma forskningsinsatser mellan olika strukturfondprojekten. Ett av projektets mål är att LTU ska bli en självklar resurs för Norrbottens träföretag och det arbete som pågår indikerar att vi kommer att nå detta mål! 2010 kommer att bjuda på bl.a. den viktiga mötesplatsen Vändpunkt 2010, lanseringen av hemsidan Trä i Norr och det tillhörande nyhetsbrevet, färdigställandet och lanseringen av kompetensportalen samt det fortsatta arbetet med att forska och sprida dess resultat och kunnande samt den oerhört viktiga samverkan med företagen. Det operativa arbetet med jämställdhetsprojektet kommer också att dras igång i början av Sedan kommer förhoppningsvis TräIN s involveringen i Trästad 2012 också att ge en större dimension till arbetet med hållbar utveckling i Norrbotten. Detta tror vi bidrar till en hållbar tillväxt i regionen! /Ledningsgruppen för TräIN Fr. vänster; Anders Wäppling, John Sandström, Lars Stehn, Christer André och Anders Björnfot.. 14 (15)

15 Kontaktinformation För mer information om TräIN, kontakta någon av följande personer: Professor Lars Stehn, Luleå tekniska universitet. Ordförande i styrgruppen för TräIN. E post: Telefon: Anders Wäppling, VD IUC Norrbotten. Vice ordförande i styrgruppen för TräIN. E post: Telefon: Christer André, IUC Norrbotten. Projektledare för industriplattformen i TräIN. E post: Telefon: John Sandström, IUC Norrbotten. Projektledare för kompetensplattformen i TräIN. E post: Telefon: Anders Björnfot på Luleå tekniska universitet. Projektledare för forskningsplattformen i TräIN. E post: Telefon: Josefin Lassinantti på Luleå tekniska universitet. Projektledare för forskningskommunikation. E post: Telefon: Mer information finns på 15 (15)

I took the road less travelled, and that made all the difference

I took the road less travelled, and that made all the difference I took the road less travelled, and that made all the difference R. Frost The Road not Taken LWE konferens, 26-27 oktober Tomas Nord@liu.se LWE konferens, 26-27 oktober Tomas.nord@liu.se 1 Framsyn Trämanufaktur

Läs mer

Goda exempel i regionen Lusthusbacken i Piteå

Goda exempel i regionen Lusthusbacken i Piteå Dialogmöte Hållbart byggande genom ökad samverkan i Norra Sverige Goda exempel i regionen Lusthusbacken i Piteå Luleå 2014-02-26 Christer André, projektledare IUC Norrbotten AB LTU är huvudman i samverkan

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Gapanalys funktionella och affärsmässiga luckor. projekledare

Gapanalys funktionella och affärsmässiga luckor. projekledare Gapanalys funktionella och affärsmässiga luckor Staffan Brege, professor LiTH projekledare 1 Kartläggningens syfte Nyckelaktörer som kan verka som katalysatorer för innovation och hur dessa företags utvecklingsverksamhet

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM DET MODERNA TRÄBYGGANDET Ett klimatpositivt, förnybart och resurseffektivt byggande med optimerad förtillverkning och logistik.

Läs mer

Märtha Puranen Tillväxtverket

Märtha Puranen Tillväxtverket Märtha Puranen Tillväxtverket Hur har norra Sverige implementerat Lissabonstrategin i strukturfonderna 2007-20132013 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

TräIN GODA EXEMPEL 2011-2013 TRÄINNOVATIONSNÄTVERKET

TräIN GODA EXEMPEL 2011-2013 TRÄINNOVATIONSNÄTVERKET TräIN TRÄINNOVATIONSNÄTVERKET 2011-2013 GODA EXEMPEL TräIN skapar möjligheter för träindustrin i norr Affärsutveckling för industriellt tillverkade hus, byggkomponenter, inredningar och möbler. Nätverk

Läs mer

Affärsmässig företagsutveckling

Affärsmässig företagsutveckling Affärsmässig företagsutveckling Ge ditt företag en noggrann hälsokontroll. Företagsbron Den nya vägen till välmående företag! Affärerna går bra och orderblocket fylls upp. Ni går för full kapacitet och

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Industriellt (trä)byggande Nuläge och framtida potential

Industriellt (trä)byggande Nuläge och framtida potential Industriellt (trä)byggande Nuläge och framtida potential Potential 2020 - positivt scenario Totala bostadsbyggandet omkring 40 000 lgh 45 % småhusbyggande, trästommeandel 90% 12 000 trähus 55 % flerbostadsbyggande,

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT.

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. Bakgrund Första projektet startade i april 2008. Initiativ av Sandbacka Park efter förstudier och företagskontakter som påtalat ett behov. Finansiärer är Sandvikens kommun, Region

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

erksamhets erättelse 011 high voltage valley

erksamhets erättelse 011 high voltage valley erksamhets erättelse 011 high voltage valley bakgrund High Voltage Valley bildades i slutet av 2005 och initiativtagare var det regionala utvecklingsbolaget AB Samarkand2015 i samarbete med ABB, STRI,

Läs mer

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Vindenergi till havs Källa: wpd offshore AG, Offshore Windpark

Läs mer

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget Ett samarbetsprojekt mellan länets 7 kommuner och Länsstyrelsen i Västernorrland Ägs och administreras av Länsstyrelsen PROJEKTORGANISATION Projektägare:

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

WOOD PARK ORSA. En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS

WOOD PARK ORSA. En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS WOOD PARK ORSA En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS AMBITION HYR LOKALER I EN KOMMUN DÄR TRÄINDUSTRIN STÅR I CENTRUM Fram till år 2015 har Orsa Lokaler AB som målsättning att utveckla Wood Park

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432

Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 18 Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432 Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund I den mycket kraftfulla globala tillväxten vad gäller behov av datalagring har Luleåregionens visat hålla högsta internationella

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Presentation av RegionIT Industriellt Utvecklingscentrum i Gnosjöregionen AB

Presentation av RegionIT Industriellt Utvecklingscentrum i Gnosjöregionen AB Presentation av RegionIT Industriellt Utvecklingscentrum i Gnosjöregionen AB Ingalill Ebbesson Ing-Mari Karlsson Det regionala utvecklingsprojekt drivs av IUC i Gnosjöregionen AB med finansiellt stöd av

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

Slutrapport. Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning

Slutrapport. Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID Stödmottagare Organisationsnummer Redovisningsperiod Total projektperiod Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande

Läs mer

Välkommen till ett nytt SNAB-år!

Välkommen till ett nytt SNAB-år! Verksamhetsplan 2015 Välkommen till ett nytt SNAB-år! Med företagens bästa i fokus kommer 2015 präglas av tillväxt och business to business. Konkret innebär det fokus på aktiviteter som skapar möjligheter

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Det virtuella Luleå. Samarbetspartner Examensarbetet genomförs i samarbete med Luleå Kommun, Stadsbyggnadskontoret.

Det virtuella Luleå. Samarbetspartner Examensarbetet genomförs i samarbete med Luleå Kommun, Stadsbyggnadskontoret. Det virtuella Luleå En stads attraktionskraft byggs upp av de verksamheter staden erbjuder samt den känsla av utveckling som staden kan förmedla. Detta skapas i gränssnittet mellan kommun, näringsliv,

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år.

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. Kulturnämnden 2007-11-22 73 10 Kulturnämndens arbetsutskott 2007-11-08 55 9 BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. BD pop ansöker från Luleå kommun om totalt 500

Läs mer

Produktutveckling i små företag

Produktutveckling i små företag Produktutveckling i små företag av varor och tjänster Ett program för att skapa affärsnytta och höja konkurrenskraften. Björn Sandström 1 Tillväxtverket Fler och växande företag Hållbart och konkurrenskraftigt

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Underlag för konsultativ behovs dialog

Underlag för konsultativ behovs dialog ny mu / Underlag för konsultativ behovs dialog Våra möten med företag och organisationer, kommuner och myndigheter ska präglas av dialog. Denna dialog syftar till att klargöra dialogpartnerns behov av

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby Örebro läns Kvinnolobby Vi stärker länets kvinnor 1 Publ.nr: 2009:6 2 Vi stärker länets kvinnor Kvinnolobbyn är en styrka för länet. Här samlas kvinnor med olika kompetenser och erfarenheter för att ta

Läs mer

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING (RMC) RMC är ett internationellt managementkonsult-företag med ca 500 konsulter,

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

SPs Samhällsbyggnadsdag. Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland

SPs Samhällsbyggnadsdag. Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland SPs Samhällsbyggnadsdag Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland FÖRSTA VINNXÄXT-MILJÖN INOM SAMHÄLLSBYGGNAD! Vision: Smart Housing Småland

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Så fungerar omvärldsbaserad verksamhetsutveckling / strategisk kompetensförsörjning

Så fungerar omvärldsbaserad verksamhetsutveckling / strategisk kompetensförsörjning Så fungerar omvärldsbaserad verksamhetsutveckling / strategisk kompetensförsörjning En casebeskrivning av strategisk kompetensförsörjning i Göteborgsregionen utifrån projektet Avanto Mikro vid Business

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond Uppbyggnad av en såddkapital- och en riskkapitalfond med inriktning mot Cleantech för tillväxt inom Energi- och Miljöteknik i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen

Läs mer

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Ibland är det avgörande med rätt partner. Vi heter det vi är: Inkubatorn i Borås. En partner för dig som vill utveckla idéer och

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i juni 2008 Fyra röster om vägen mot en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 11 juni arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet, en branschträff på temat Mot en lönsammare byggprocess.

Läs mer

Innovationssluss Norr

Innovationssluss Norr Innovationssluss Norr Workshop Kommersialisering av innovationer sker i företagen Anders Högström Magnus Wiklund IUC Norrbotten IUC Västerbotten Innehåll Inledning Innovations- och kommersialiseringsprocessen

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Sveriges miljöteknikråd

Sveriges miljöteknikråd Sveriges miljöteknikråd En delegation för miljöteknik Berit Gullbransson, Stockholm 26 maj Kommittédirektiv 2008:2 Sveriges miljöteknikråd - en delegation för miljöteknik Swentec, Sveriges miljöteknikråd,

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson

Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson Det lokala konceptet - Länsförsäkringars värderingar Alla kunder är kunder i de 24 lokala länsförsäkringsbolagen Kundfokuserad verksamhet genomförs

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer