Med långsiktighet genom ständig utveckling och forskning kan nya effektiviseringsmetoder, affärslösningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med långsiktighet genom ständig utveckling och forskning kan nya effektiviseringsmetoder, affärslösningar"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2009 Träinnovationsnätverket ett projekt som utvecklar hållbar konkurrenskraft i Norrbotten för branscherna industriellt träbyggande och trämanufaktur.

2

3 Företagsutveckling och forskning i symbios I Norrbottens län finns två av landets mest effektiva och lönsamma industriella träbyggare. Företagen utnyttjar prefabricering hårt och deras framgångar tyder på att det är möjligt att bygga industriellt högt som lågt. Vad är då receptet för dessa framgångar? Det handlar främst om två saker: att våga ta kontroll (och därmed ta risker) och att prioritera långsiktighet (och därmed sprida riskerna). Motorn i industriellt byggande är fabriken, vilken naturligt också kommer att stå för det största investeringsbehovet. För att åstadkomma full beläggning krävs att två viktiga arbeten prioriteras; ständig kostnadsreducering och en aktiv marknadsnärvaro. Det första arbetet, kostnadsreducering, leder till fokus på effektivitet i tillverkningen där Lean produktion, utvecklad inom Toyota, har mycket att lära ut. Inom detta område har LTU också en stor forskarkompetens. Det andra arbetet, en aktiv marknadsnärvaro, baseras på en hög beredskap och öppenhet för att utveckla nya produkter. Detta säkerställer tillräckliga marknadsandelar samt gör att företaget står bättre rustat inför eventuella nedgångar på marknaden. För att uppnå en framgångsrik produkt som skapar reellt värde hos slutkunden, måste de industriella byggföretagen bli bättre på att släppa in befintliga och nya underleverantörer i delar av sin egen produktutveckling. Därmed garanteras också en stabilare framförhållning för alla inblandade parter. Detta ställer hårda krav på byggföretaget och på leverantören som också måste vara kostnadseffektiv och vilja leverera funktioner anpassade för en industriell husproduktion. Tänk komplett kök, inte en kökslucka. Tänk energisparande lösning, inte ett fönster. Leverantörer och trähusbyggare kan tillsammans erbjuda funktionslösningar och kvalitet men man måste våga ta riskerna med ett sådant agerande. Med långsiktighet genom ständig utveckling och forskning kan nya effektiviseringsmetoder, affärslösningar och samarbetsformer tas fram. Det är just vad LTU och IUC Norrbotten erbjuder i utvecklingsprojektet TräIN (Trä Innovationsnätverket). Det krävs mod, risktagande och uthållighet för att få kontroll över byggprocessen och därmed ekonomisk stabilitet; stabila företag är en bra förutsättning för ett gott liv i Norrbotten! Lars Stehn, Luleå tekniska universitet Anders Wäppling, IUC Norrbotten AB Luleå, Mars (15)

4 4 (15)

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...5 INDUSTRIPLATTFORMEN... 8 KOMPETENSPLATTFORMEN... 8 FORSKNINGSPLATTFORMEN... 8 ETT ÅR AV ARBETE PÅ FLERA FRONTER...9 Arbete med att utveckla dragade lok med hjälp av leverantörssamverkan:...9 Webbportal för att stärka företagens kompetensutveckling och arbete med rektrytering Kartläggning av företagens utvecklingsbehov ger riktade aktiviteter Fokus på kommunikation skapar bättre förutsättningar för kunskapsöverföring Arbete med generisk projektwebb och ett tillhörande nyhetsbrev Aktivt samarbete med andra forskningsprojekt om bl.a. jämställdhet Horisontella kriterier jämställdhet, integration och miljö KONTINUERLIG UTVÄRDERING GER NYTTIGA INSIKTER ORD INFÖR FRAMTIDEN (15)

6 6 (15)

7 ETT PROJEKT MED STARK BAS I INDUSTRI, FORSK- NING OCH AFFÄRSUTVECKLING Strukturfondsprojektet Träinnovationsnätverket, som är ett nära samarbete mellan Luleå tekniska universitets avdelning för Träbyggnad, utvecklingscentrat IUC Norrbotten och SME företag inom träbyggnads och trämanufakturbranschen i Norrbotten, startade upp i slutet av Finansieringen kommer från 5 kommuner i Norrbotten, Längmanska företagarfonden, Länsstyrelsen, Vinnova, Tillväxtverket, IUC Norrbotten och Luleå tekniska universitet. Projektet leds av Lars Stehn, professor på avdelningen för Träbyggnad på Luleå tekniska universitet, och Anders Wäppling, VD på IUC Norrbotten. Övre Norrland har genom sin råvarutillgång, industri samt forsknings och utvecklingskompetens unika tillväxtförutsättningar. Med detta som bakgrund har syftet med projektet från början varit att skapa tillväxt inom träbyggnads och trämanufakturbranschen i regionen, med sikte på en internationell marknad. Detta har lett till att TräINs mål är följande: Att skapa innovativa miljöer som vidareutvecklar små och medelstora producenter av småoch flerfamiljshus i trä till dragande lok och som drivande utvecklare av deras egna leverantörsnätverk Att stärka den allmänna utvecklings och konkurrenskraften hos små och medelstora företag inom träbyggnads och trämanufaktubranschen Att vidareutveckla LTUs kompetens inom träbyggande till en självklar, efterfrågad resurs med högsta internationella klass för regionen. Arbetet i TräIN är uppdelat i tre väl avgränsade men integrerade plattformar och under dessa plattformar har ett antal delprojekt startats upp. Respektive delprojekt har en individuell planering med flertalet aktiviteter som pågår kontinuerligt och andra insatser som sker när behov identifieras. TräINs ledningsgrupp Styrgrupp Forskningsplattformen Industriplattformen Kompetensplattformen Expertgrupp inom träbranschen & affärsutveckling Norrbottniska företag inom träbyggande och trämanufaktur 7 (15)

8 För att stödja det operativa arbetet i TräIN med expertkompetens har projektet knutit till sig ledande Svensk träbyggnads och trämanufakturkompetens i en referensgrupp bestående av Hans Eric Johansson (Träbyggnadskansliet), Börje Pihlqvist (fd Trä och Möbelindustriförbundet) samt Staffan Bregé (Professor i marknadsstrategi vid Linköpings Universitet). Till detta finns en styrgrupp med deltagare från företagen FIN Snickerier, SA Englunds, Boden Hus, Polardörren, och Möbelskaparna. INDUSTRIPLATTFORMEN Industriplattformen, som leds av projektledaren Christer André vid IUC Norrbotten AB, består av sex olika delprojekt som sträcker sig från mässbesök till årliga behovsinventeringar med TBN metoden och produktutvecklingsinsatser. Bland annat besöks kontinuerligt mässor såsom Hem & Villamässan, Lignamässan i Hannover, Byggvarumässan i Oslo, samt en möbelmässa i Birmingham. I industriplattformen stöds också strategisk utveckling av länets träindustri genom kompetens vid strategisamtal och anordnade av workshops och seminarier, bland annat sker utvecklingen av IUC årliga stora konferens (2009 i Piteå och 2010 i Kiruna). Nya projekt som har startats stödjer produktutveckling av komponenter (fönster, dörrar, etc.) av värmebehandlat trä. KOMPETENSPLATTFORMEN Kompetensplattformen, som leds av projektledaren John Sandström vid IUC Norrbotten AB, består av tre olika delprojekt som sträcker sig från inventering av kompetensbehov till utformningen av en kompetensportal. Bland annat pågår arbete för att skapa en internetbaserad kompetensportal där lokala, regionala, nationella och internationella aktörer inom kompetensutveckling ska kunna erbjuda utbildningar som efterfrågas av träindustrin i norrbotten. FORSKNINGSPLATTFORMEN Forskningsplattformen, som leds av projektledaren Anders Björnfot vid Luleå tekniska universitet, består av sex olika delprojekt som sträcker sig från forskning om lågenergihus och leverantörssamverkan till framtagande av nya systemlösningar i ett industriellt byggande. Bland annat utförs en inventering av husbeståndet i Norrbotten för att fastställa parametrar som påverkar en god energihushållning. Forskning utförs också i syfte att utreda hur leverantörer och byggare bättre kan arbeta tillsammans vid produktframtagning. Ytterligare ett projekt som ligger i framkanten av forskningen är en undersökning om huruvida en mindre lokal leverantör av kompletta kökslösningar kan vara mer kostnadseffektiv än en större köksleverantör. Tillsammans med forskningen pågår ett arbete med att utveckla en affärsvänlig kommunikation, alltså hur forskningen bättre kan kommunicera sina resultat med industrin. 8 (15)

9 ETT ÅR AV ARBETE PÅ FLERA FRONTER Under 2009 har det aktivt bedrivits arbete både inne på universitetet, ute bland företagen och bland samverkansprojekt som syftar till att med olika medel uppnå de uppställda målen. En utvärdering av programmets genomförda kontra planerade aktiviteter visar att programmet nu, trots den sena starten (i princip först ), nästan löper enligt plan. En prognos över efterkommande år visar att vi, med aktiverade resurser, kommer att kunna genomföra planerade aktiviteter enligt plan. Dock så ter det sig svårt att uppnå programmets uppsatta mål om ökad omsättning, lönsamhet och sysselsättning då världen nu under längre tid har varit i en klar lågkonjunktur (som säkert varar över hela projektperioden). Positivt är dock att det verkar som om byggbranschen generellt är på väg mot bättre tider. Därför kvarstår våra mål, men förhoppningen i första steget är att lindra effekten av lågkonjunkturen och se till att våra företag kommer ut stärkta när marknaden vänder så att de har ett försprång gentemot deras konkurrenter. Inom programmet pågår ett kontinuerligt arbete med att omformulera programmets indikatorer så att de bättre speglar konjunkturen och så att dessa på nytt kan fungera som en uppnåelig vision för projektets fortsättning. Exempel på det arbete i TräIN som bedrivits under 2009 specificeras i efterföljande stycken. ARBETE MED ATT UTVECKLA DRAGADE LOK MED HJÄLP AV LEVERANTÖRS- SAMVERKAN: Både forskning av processen med att skapa företag som kan agera dragande lok för ett leverantörsnätverk, samt industriella insatser gentemot detta har utförts. Det har resulterat i att två företag i Norrbotten har påbörjat processen med att bli dragande lok och att utveckla sin leverantörssamverkan. Resultatet från forskningen indikerar att viktiga nyckelområden i denna process är arbetet med en affärsmodell som tillåter och stöttar samverkan, ett systematiskt arbete med kundbehov och ett upprättande av gemensamma och överenskomna mål inom nätverket som gör att alla inblandade parter vinner på affären. Forskningsprojektet går nu in i nästa fas, där de identifierade nyckelområdena undersöks vidare för att ta reda på hur en konkurrenskraftig produktutveckling baserad på leverantörssamverkan kan åstadkommas, och hur man därigenom kan öka konkurrenskraften hos mindre husbyggnadsföretag. 9 (15)

10 SATSNING PÅ TILLVERKNING AV LÅGENERGIHUS OCH HÅLL- BAR UTVECKLING Ett forskningsprojekt som handlar om hur olika energibesparande parametrar vid tillverkningen av hus påverkar den slutliga energiförbrukningen har dragits igång. Förhoppningarna är att nya förbättrade metoder för planering och tillverkning av småhus ska kunna tas fram. TräIN har även blivit involverat i det nationella träbyggnadsprogrammet Trästad 2012 i olika grupperingar, vilket syftar till att både öka kommunernas kompetens som upphandlare och förvaltare av byggnationer i trä med syfte att uppnå en hållbar regional utveckling. WEBBPORTAL FÖR ATT STÄRKA FÖRETAGENS KOMPETENSUTVECKLING OCH ARBETE MED REKTRYTERING För småföretagare är kompetensutveckling ofta en kostsam historia, speciellt om de är hänvisade till utbildningar i Stockholm som av kostnadsskäl för utbildningsföretaget inte kan erbjudas i Norrbotten. Inom TräIN har ett arbete pågått med att utveckla en webbportal för utbildningar som kan hållas i Norrbotten, med syfte att öka tillgängligheten på kompetenshöjande utbildningar för företagen och skapa rimligare kostnader. Inom detta projekt har även en kartläggning av företagens kompetensbehov genomförts. Portalen kommer att lanseras under KARTLÄGGNING AV FÖRETAGENS UTVECKLINGSBEHOV GER RIKTADE AKTIVI- TETER Genom IUC Norrbottens etablerade TBN modell, Tillväxt i Befintligt Näringsliv, har företagens utvecklingsbehov kartlagts. Detta har sedan används som underlag för riktade aktiveter mot företagen, t.ex. för att öka kompetensen inom försäljning, produktutveckling och för att skapa ökad marknadsnärvaro. Ett exempel på detta är ett samverkansarrangemang runt E handel som resulterade i en dags högkvalitativ utbildning på Hotell Nordkalotten. FOKUS PÅ KOMMUNIKATION SKAPAR BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KUN- SKAPSÖVERFÖRING Ett tydligt resultat av programmet är arbetet med att skapa en modell för att kommunicera forskningsresultat på ett företagsanpassat sätt, alltså att utifrån den stora informationsmängd som genereras i forskningsprojekt, bryta ner denna information till kunskap som företagen kan ta till sig på ett enkelt sätt. Inom detta arbete pågår ett samarbete med övriga strukturfondprojekt inom trä i norr och västerbotten samt med LWE på nationell basis. Samtidigt har det genomförts en mindre utbildning av doktorander på LTU träbyggnad i företagsnära forskningskommunika 10 (15)

11 tion. Programmets status kommuniceras också kontinuerligt med de företag som har visat intresse för deltagande i projektet. Kommunikation sker via bl.a. Kontinuerliga företagsbesök, telefonsamtal och träffar med företagen vid andra arrangemang såsom mässor och seminarium där Trä IN alltid har lyfts fram. Samtidigt finns väl genomtänkta strukturer för att sprida forskningsresultat till företag. Två workshops har anordnas för att sprida forskningsresultat mellan övriga trärelaterade strukturfondprojekt (i Norr och västerbotten, bland annat Trä Centrum Norr och Flexibel trämanufaktur) med målet att finna synergier och möjligheter till samarbete inom forskningen. En workshop, och ytterligare en planeras, har också genomförts tillsammans med programmets finansiärer. En annan informationsaktivitet är Vändpunkt 2010, IUC konferensen i Kiruna, mars ARBETE MED GENERISK PROJEKTWEBB OCH ETT TILLHÖRANDE NYHETSBREV Informationsansvariga har anställts både hos IUC och LTU för att arbeta med frågor rörande informationsspridning. Gemensamt utvecklas nu en hemsida (se illustration nedan) för flera trärelaterade projekt som klarar av att leva längre än projekttiden eftersom IUC Norrbottens ansvarar för den. Detta skapar bättre och snabbare möjligheter för kommande träprojekt att snabbare komma igång med sin informationsspridning. I anslutning till hemsidan startas också ett mailbaserat nyhetsbrev från TräIN projektet med bättre möjligheter till målgruppsanpassad information. Bilden ovan visar en arbetsvy av hemsidan under utvecklingsfasen, vilken kommer att lanseras på under början av (15)

12 AKTIVT SAMARBETE MED ANDRA FORSKNINGSPROJEKT OM BL.A. JÄMSTÄLLD- HET Inom forskningen pågår ett aktivt samarbete mellan pågående trärelaterade projekt i Norr och Västerbotten; TräIN, flervåningshus i trä, Flexibel trämanufaktur, Masonite samt Trä Centrum Norr, bl.a. runt kunskapsöverföring. Samarbetsaktiviteter som redan pågår med övriga program är bland annat insamling av empiri vad gäller värdebegreppet, drivande av gemensamma frågeställningar vad gäller industriellt byggande samt ett gemensamt strategiskt arbete med jämställdhetsfrågor. HORISONTELLA KRITERIER JÄMSTÄLLDHET, INTEGRATION OCH MILJÖ För att stärka arbetet med jämställdhet så är vi glada att i vår styrgrupp ha två av de ledande kvinnorna i den Norrbottniska träindustrin vi tror och hoppas att detta kommer att leda till att jämställdhetsfrågor kommer upp till ytan. Just nu pågår ett samarbete med övriga strukturfondprojekt inom trä för att utreda behovet av, och för att utvärdera insatser för, jämställdhetsarbete i norr och västerbotten. När det gäller integration så är kompetenshöjande aktiviteter för utländskt arbetskraft en grundsten i kompetensplattformens arbete, då framförallt frågan om hur vi inom träindustrin bättre kan utnyttja utländskt arbetskraft för att fylla de stora luckorna i det kompetensbehov som finns. Miljöorienterade projekt ingår i två av forskningsplattformens projekt; arbetet med lågenergihus strävar indirekt efter att minska energikonsumtionen och därmed minska belastningen på vår miljö. Förhoppningen är att programmets arbete ska leda fram till att stärka arbetet med lågenergiteknik bland norrbotten träföretag samt bidra till utvecklingen av ett koncept för lågenergihus med anknytning till Norrbotten med dess förutsättningar, företag, material och resurser. En möjlighet finns sedan för träföretagen att leverera komponenter till projekt inom Trästad 2012 (en vidareutveckling av nationella träbyggnadsstrategin) som har starkt fokus på hållbart byggande. Inom TräIN startas våren 2010 ett nytt projekt för att stödja företagens integration och kommunikation med trästad (15)

13 KONTINUERLIG UTVÄRDERING GER NYTTIGA INSIKTER Inom TräIN pågår även ett aktivt arbete för att självutvärdera insatser; vad involverade företag anser om det arbete som har genomförts, hur företagen har informerats om genomförda aktiviteter samt hur IUC och LTU har arbetat och arbetar tillsammans. Självutvärderingen består således av både kvantitativa (lönsamhet, sysselsättning, etc.) och kvalitativa data. Arbetet sker kontinuerligt under kvarvarande programperiod. Inom programmet ser vi självutvärderingen som ett naturligt steg i att stärka det redan givande samarbetet mellan LTU och IUC Norrbotten. Inom projektet har vi arbetat fram blanketter (forskning och industriell utveckling) för uppföljning av effekten av de olika genomförda aktiviteterna. Med denna blankett finns möjligheten att följa upp resultat och effekt av individuella aktiviteter samt möjlighet att styra framtida insatser så att de på ett bättre sätt uppfyller projektets målsättningar. I kombination med detta arbete pågår en självutvärdering av programmets effekt för industrin. Detta arbete ska vara färdigställt vid årsskiftet så att programmets verksamhet, vid behov, kan förändras Övriga resultat som har genererats i projektet redovisas i nedanstående tabell. Indikator Kvinnor Män Kvinnor/män med utländsk bakgrund Antal Antal nya/skapade arbetstillfällen (fördelat kvinnor och män) Antal nystartade företag (fördelat på ägda av kvinnor och ägda av män) Antal nystartade företag med delat/mixat ägande 1 2 0/ /0 0 0 Åtgärdsspecifika indikatorer Antalet nya företag på exportmarknad 0 Kommersiella produkter utvecklade i samverkan 0 Antalet anställda doktorander i projektet 2 1 0/0 3 Antalet problemorienterade forskningsprojekt 4 Antal större seminarier 1 Antal anordnade workshops 7 Antalet utförda examensarbeten 7 Antalet forskaranställda i medverkande företag 0 0 0/ (15)

14 ORD INFÖR FRAMTIDEN Med de flertal projekt som pågår gemensamt mellan LTU, IUC och företagen växer sig samarbetet allt starkare. Detta visar sig genom att projektförslag föds gemensamt mellan aktörerna och att pågående industriprojekt respektive forskningsprojekt som utvecklas vidare. I forskningssamarbetet pågår nu också gemensamma forskningsinsatser mellan olika strukturfondprojekten. Ett av projektets mål är att LTU ska bli en självklar resurs för Norrbottens träföretag och det arbete som pågår indikerar att vi kommer att nå detta mål! 2010 kommer att bjuda på bl.a. den viktiga mötesplatsen Vändpunkt 2010, lanseringen av hemsidan Trä i Norr och det tillhörande nyhetsbrevet, färdigställandet och lanseringen av kompetensportalen samt det fortsatta arbetet med att forska och sprida dess resultat och kunnande samt den oerhört viktiga samverkan med företagen. Det operativa arbetet med jämställdhetsprojektet kommer också att dras igång i början av Sedan kommer förhoppningsvis TräIN s involveringen i Trästad 2012 också att ge en större dimension till arbetet med hållbar utveckling i Norrbotten. Detta tror vi bidrar till en hållbar tillväxt i regionen! /Ledningsgruppen för TräIN Fr. vänster; Anders Wäppling, John Sandström, Lars Stehn, Christer André och Anders Björnfot.. 14 (15)

15 Kontaktinformation För mer information om TräIN, kontakta någon av följande personer: Professor Lars Stehn, Luleå tekniska universitet. Ordförande i styrgruppen för TräIN. E post: Telefon: Anders Wäppling, VD IUC Norrbotten. Vice ordförande i styrgruppen för TräIN. E post: Telefon: Christer André, IUC Norrbotten. Projektledare för industriplattformen i TräIN. E post: Telefon: John Sandström, IUC Norrbotten. Projektledare för kompetensplattformen i TräIN. E post: Telefon: Anders Björnfot på Luleå tekniska universitet. Projektledare för forskningsplattformen i TräIN. E post: Telefon: Josefin Lassinantti på Luleå tekniska universitet. Projektledare för forskningskommunikation. E post: Telefon: Mer information finns på 15 (15)

Byggandet av ett nytt, modernt och klimatneutralt samhälle i norr

Byggandet av ett nytt, modernt och klimatneutralt samhälle i norr Byggandet av ett nytt, modernt och klimatneutralt samhälle i norr Dagens fråga: Är det moderna träbyggandet en möjlighet och framgångsrik väg? Utmaningen: Hur ska den Norrländska industrin medverka! Dagens

Läs mer

I took the road less travelled, and that made all the difference

I took the road less travelled, and that made all the difference I took the road less travelled, and that made all the difference R. Frost The Road not Taken LWE konferens, 26-27 oktober Tomas Nord@liu.se LWE konferens, 26-27 oktober Tomas.nord@liu.se 1 Framsyn Trämanufaktur

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg Små och Medelstora Företag i Sverige Totalt antal företag i Sverige: cirka 1 miljon. Av dessa tillhör 99% små och medelstora

Läs mer

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning ProViking ProViking 14 november 2008 Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009 Forskningsprogram inom området Produktframtagning 1. Inledning Stiftelsen för Strategisk Forskning har under

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Lean Wood Engineering

Lean Wood Engineering Kompetenscenter Lean Wood Engineering LWE i ett tioårsperspektiv LWE skall vara en ledande Europeisk miljö för Forskning och utveckling inom industriellt trä byggande och industriell trämanufaktur (inklusive

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

ElektronikSystem ett regionalt InnovationsSystem. Luleå tekniska universitet, IUC Norrbotten, IUC Bothnia AB och IUC Electropolis.

ElektronikSystem ett regionalt InnovationsSystem. Luleå tekniska universitet, IUC Norrbotten, IUC Bothnia AB och IUC Electropolis. ElektronikSystem ett regionalt InnovationsSystem Embedded System a regional Innovation System www.esis.se Partnerskap mellan Luleå tekniska universitet, IUC Norrbotten, IUC Bothnia AB och IUC Electropolis.

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: Lokalt klimatarbete, regionalt lärande och färdplaner mot en koldioxidsnål ekonomi Programområde: Östra Mellansverige Ärende ID: 20200666 Sammanfattande beskrivning För att påskynda arbetet

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM DET MODERNA TRÄBYGGANDET Ett klimatpositivt, förnybart och resurseffektivt byggande med optimerad förtillverkning och logistik.

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Programplan

Programplan samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Programplan 2015-2017 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Märtha Puranen Tillväxtverket

Märtha Puranen Tillväxtverket Märtha Puranen Tillväxtverket Hur har norra Sverige implementerat Lissabonstrategin i strukturfonderna 2007-20132013 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap

Läs mer

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden 2015-08-18 1. Inledning Nu är det tre år sedan vi hade vårt första möte med Jan Westlund, Intellectual Property Officer Aeronautics, Saab. De beskrev, efter

Läs mer

Gapanalys funktionella och affärsmässiga luckor. projekledare

Gapanalys funktionella och affärsmässiga luckor. projekledare Gapanalys funktionella och affärsmässiga luckor Staffan Brege, professor LiTH projekledare 1 Kartläggningens syfte Nyckelaktörer som kan verka som katalysatorer för innovation och hur dessa företags utvecklingsverksamhet

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

IESN- Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (Mål 2, januari 2009 augusti 2011)

IESN- Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (Mål 2, januari 2009 augusti 2011) IESN- Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (Mål 2, januari 2009 augusti 2011) Bakgrund: Energieffektivt företagande i Norrbotten (Mål 1, 2005-2007) 80 små och medelstora företag samlade

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Affärsmässig företagsutveckling

Affärsmässig företagsutveckling Affärsmässig företagsutveckling Ge ditt företag en noggrann hälsokontroll. Företagsbron Den nya vägen till välmående företag! Affärerna går bra och orderblocket fylls upp. Ni går för full kapacitet och

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

Goda exempel i regionen Lusthusbacken i Piteå

Goda exempel i regionen Lusthusbacken i Piteå Dialogmöte Hållbart byggande genom ökad samverkan i Norra Sverige Goda exempel i regionen Lusthusbacken i Piteå Luleå 2014-02-26 Christer André, projektledare IUC Norrbotten AB LTU är huvudman i samverkan

Läs mer

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget Ett samarbetsprojekt mellan länets 7 kommuner och Länsstyrelsen i Västernorrland Ägs och administreras av Länsstyrelsen PROJEKTORGANISATION Projektägare:

Läs mer

TräIN GODA EXEMPEL 2011-2013 TRÄINNOVATIONSNÄTVERKET

TräIN GODA EXEMPEL 2011-2013 TRÄINNOVATIONSNÄTVERKET TräIN TRÄINNOVATIONSNÄTVERKET 2011-2013 GODA EXEMPEL TräIN skapar möjligheter för träindustrin i norr Affärsutveckling för industriellt tillverkade hus, byggkomponenter, inredningar och möbler. Nätverk

Läs mer

Värdekedja Biobaserat byggande

Värdekedja Biobaserat byggande Värdekedja Biobaserat byggande 2013-11-26 Per-Erik Eriksson, SP Trä Erik Serrano, Linnéuniversitetet Värdekedja Biobaserat byggande Bred definition alla aktiviteter från skogen till slutprodukter med högt

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Finansiering av forskning och utveckling vilka möjligheter för företag? Susanna Kindberg Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Industri 4.0 Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. ASSET 14 April. Tillväxtverkets finansieringsmöjligheter

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. ASSET 14 April. Tillväxtverkets finansieringsmöjligheter ASSET 14 April Tillväxtverkets finansieringsmöjligheter 1 Vi arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande 2 Programmet Miljödrivna marknader Löptid: 2011 Totala

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

Vår vision. För att nå målet skall TräCentrum Norr bidra till följande:

Vår vision. För att nå målet skall TräCentrum Norr bidra till följande: Spår från verksamheten 2007 Vår vision Det gemensamma målet för alla intressenter i TräCentrum Norr är en svensk träindustri som genom nya/utvecklade produkter, system och tjänster kan öka förädlingsvärdet

Läs mer

Regionalfonden Västsverige

Regionalfonden Västsverige Regionalfonden Västsverige 2014-2020 Kort om Tillväxtverket Arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

Miljö, Klimat och Energi

Miljö, Klimat och Energi Miljö, Klimat och Energi Energi och koldioxidsnål ekonomi Erik Brandsma Politikerforum 23 september 2016 Energimyndigheten: Regionalt energiperspektiv Energieffektivisering via Regionalfonden Därutöver

Läs mer

455 61 Dingle. Hotel Lab

455 61 Dingle. Hotel Lab Datum: 20120524 SLUTRAPPORT När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet

Läs mer

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv Madeleine Sparre, Oxford Research AB 1 De regionala strukturfondsprogrammen EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

WOOD PARK ORSA. En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS

WOOD PARK ORSA. En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS WOOD PARK ORSA En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS AMBITION HYR LOKALER I EN KOMMUN DÄR TRÄINDUSTRIN STÅR I CENTRUM Fram till år 2015 har Orsa Lokaler AB som målsättning att utveckla Wood Park

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0

Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0 Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0 och kommunikation som verktyg JanErik Odhe, Stål & Verkstad Anders Olsson Region Värmland Kommunikation som verktyg Tydlighet i förväntan från regionen? Hur uppkom

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

KAMPEN MOT ENTROPIN DE FRAMTIDA UTMANINGARNA RÖSTER OM IUC. VÄRLDENS BÄSTA INDUSTRI Ett magasin med insikter och inspiration från IUC Västerbotten.

KAMPEN MOT ENTROPIN DE FRAMTIDA UTMANINGARNA RÖSTER OM IUC. VÄRLDENS BÄSTA INDUSTRI Ett magasin med insikter och inspiration från IUC Västerbotten. KAMPEN MOT ENTROPIN RÖSTER OM IUC DE FRAMTIDA UTMANINGARNA VÄRLDENS BÄSTA INDUSTRI Ett magasin med insikter och inspiration från IUC Västerbotten. IUC VÄSTERBOTTEN EN KATALYSATOR FÖR TILLVÄXT IUC Västerbotten

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap?

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? 2015 VD Barometern 2015 - Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? Resultatet av VD Barometern påminner i vissa delar om förra årets. Tidsbrist är fortfarande ett problem, hållbarheten kommer lågt ner på

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432

Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 18 Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432 Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Svensk byggforskning i samverkan

Svensk byggforskning i samverkan Svensk byggforskning i samverkan Medverkande universitet Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar forsknings- och utbildningsenheter som är knutna till utbildning av civilingenjörer

Läs mer

Industriellt (trä)byggande Nuläge och framtida potential

Industriellt (trä)byggande Nuläge och framtida potential Industriellt (trä)byggande Nuläge och framtida potential Potential 2020 - positivt scenario Totala bostadsbyggandet omkring 40 000 lgh 45 % småhusbyggande, trästommeandel 90% 12 000 trähus 55 % flerbostadsbyggande,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Vindenergi till havs Källa: wpd offshore AG, Offshore Windpark

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

KK höstlansering 2015. Grants and Innovation Office

KK höstlansering 2015. Grants and Innovation Office KK höstlansering 2015 Grants and Innovation Office Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft KK-stiftelsens medel syftar till att bygga ihop forskningsuppbyggnad och kompetensutvecklingsprogram för att sträva

Läs mer

Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby Örebro läns Kvinnolobby Vi stärker länets kvinnor 1 Publ.nr: 2009:6 2 Vi stärker länets kvinnor Kvinnolobbyn är en styrka för länet. Här samlas kvinnor med olika kompetenser och erfarenheter för att ta

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr Turismsamverkan Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. Projektägare: Nedre Dalälvens Utvecklings AB Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 30 Jnr: 2009-2129

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-10-31 Projektnamn Förstudie Integration Journalnummer 2010-7716 Diarienummer TM080 Stödmottagare/projektägare Leader

Läs mer

Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat

Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat Slutrapport Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem Projektet Hållbar besöksnäring är en satsning initierad av Västsvenska Turistrådet tillsammans med Tillväxtverket. Målsättningen

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Länsstyrelsens organisation

Länsstyrelsens organisation Länsstyrelsens organisation Insynsråd Insynsråd Internrevisor Internrevisor Länsledning Länsledning -landshövding -landshövding - - länsråd länsråd Stab Stab Näringsliv Näringsliv Tillväxt Tillväxt kommunik.

Läs mer

En nationell strategi för ökad tillväxt och export av svensk miljöteknik

En nationell strategi för ökad tillväxt och export av svensk miljöteknik En nationell strategi för ökad tillväxt och export av svensk miljöteknik Berit Gullbransson verksamhetschef Swentec, Sveriges miljöteknikråd Swentec, Sveriges miljöteknikråd, har regeringens uppdrag att

Läs mer

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE Från idé till färdig produkt Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE All kompetens under ett tak IndustriTeknik startade 1986 som ett familjeföretag men ingår sedan 2010 i koncernen

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

Välkommen till ett nytt SNAB-år!

Välkommen till ett nytt SNAB-år! Verksamhetsplan 2015 Välkommen till ett nytt SNAB-år! Med företagens bästa i fokus kommer 2015 präglas av tillväxt och business to business. Konkret innebär det fokus på aktiviteter som skapar möjligheter

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT.

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. Bakgrund Första projektet startade i april 2008. Initiativ av Sandbacka Park efter förstudier och företagskontakter som påtalat ett behov. Finansiärer är Sandvikens kommun, Region

Läs mer

Smart Built Environment

Smart Built Environment Smart Built Environment Vad är Smart Built Environment? Ett av 16 strategiska innovationsprogram för svensk konkurrenskraft Ett 12-årigt strategiskt FoI-program 100 + 100 Mkr för en startperiod till och

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

Underlag för konsultativ behovs dialog

Underlag för konsultativ behovs dialog ny mu / Underlag för konsultativ behovs dialog Våra möten med företag och organisationer, kommuner och myndigheter ska präglas av dialog. Denna dialog syftar till att klargöra dialogpartnerns behov av

Läs mer

Campus Värnamo 2015. Bakgrund

Campus Värnamo 2015. Bakgrund Datum 2011-01-27 Dnr 2010.192 Kommunledningskontoret Campus Värnamo Kommunstyrelsen Campus Värnamo 2015 Bakgrund Campus Värnamo startade sin verksamhet höstterminen 2007. Hösten 2006 och våren 2007 var

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år.

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. Kulturnämnden 2007-11-22 73 10 Kulturnämndens arbetsutskott 2007-11-08 55 9 BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. BD pop ansöker från Luleå kommun om totalt 500

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer