Protokoll. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Kommunstyrelsen 2009-01-12 1-17"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1-17

2 Kommunstyrelsen sammanträ de 1. Proprieborgen fö r Alingsås Energi Nä t AB 2. Proprieborgen fö r AB Alingsåshem 3. Proprieborgen fö r Fabs AB 4. Organisation fö r projektet "Framtida kost i Alingsås" 5. Uppfö ljning av gemensam IT-organisation 6. Svar på motion angående solenergi - Ulla Dalé n (mp) m fl 7. Sammanstä llning ö ver nya och tillkommande lokaler fö r barn- och ungdomsfö rvaltningen 8. Faststä llande av kommunens verksamhetsområde fö r dagvatten 9. Fö rslag till uppdrag: pedagogisk utveckling kopplat till elevströ mmar utifrån lokalkapacitet 10. Tillä gg till ö versiktsplan fö r Alingsås kommun (Ö P 95) avseende vindbruk/vindkraft 11. K2020 kollektivutredningen 12. Detaljplanebestä llning våren hö sten Remissvar från utbildningsnä mnden (UN) gä llande genomlysning av UN, steg 1 och steg Trafikfö rsö rjningsplan 2009/ Renovering och ombyggnad av Nolhagahallen, anmodan att inkomma med uppgifter till Lä nsrä tten i Vä nersborg 16. Meddelanden 17. Anmä lan av delegeringsbeslut

3 Kommunstyrelsen Sida 1 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl Ajournering kl Paragrafer 1-17 Beslutande Ö vriga deltagare Utses att justera Daniel Filipsson(m), ordfö rande Tore Hult(s), vice ordfö rande Holger Andersson(fp) Kristina Grapenholm(fp) Jan Gustafsson(v) Monica Gustavsson(s) Joakim Hasselskog(s) Anne-Marlé ne Hjortskog(s) Birgitta Larsson(s) Thorsten Larsson(m) Bo Lundbladh(c) Roland Salomonsson(m) Stefan Svensson(kd) Staffan Albinsson(c) Janine Alm Ericson(mp) Hasse Lindwert(fp) Mohibullah Sedigh(s) Fredrik Van den Broek(fp) Birgitta de Verdier(fp) Lars Eklund, kommundirektö r och Anci Eyoum, kommunsekreterare Information och ö verlä ggningar Maria Stenströ m, teknisk chef Ronnie Å brandt, projektsamordnare Sven Stengard, ekonomichef Birgitta Larsson Sekreterare Ordförande Justerande Anci Eyoum Daniel Filipsson Birgitta Larsson Anslag / Bevis et ä r justerat. Justeringen har tillkä nnagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträ desdatum Datum för anslags uppsä ttande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Rådhuset, Administrativa avdelningen

4 Kommunstyrelsen Sida 2 Information och överlä ggningar A/ Projekt Framtida kost i Alingsås -arbetslä gesredovisning -fastighetsåtgä rder -Alströ mer- och Lasarettskö k -bestä llarorganisation -andra planer som påverkar projektet B/ GR-information -arbetsmarknadsråd, nytt ingen direktrepresentation från kommunerna arbetsfö rmedlingsområdena Meritea, valideringsarbetet lä rlingsutbildning, arbetslö sa -kommundirektö rsträ ff i november seminarieserier under 2009 IT-infrastruktursatsning, vårdplanering Mistra Urban Futures, hållbar samhä llsutveckling Infrastrukturplanering, tidsplan

5 Kommunstyrelsen Sida 3 KS 1 Dnr KS 074 Proprieborgen för Alingså s Energi Nä t AB Ä rendebeskrivning Kommunfullmä ktige beslutade den 30 januari 2008, 17 att teckna proprieborgen fö r Alingsås Energi Nä t AB under en tid om hö gst tio år och intill ett belopp av hö gst etthundratjugomiljoner ( ) kronor jä mte dä rpå lö pande rä nta och kostnader. Proprieborgen skall omprö vas årligen så att ett beslut tas varje år varvid fö regående års beslut upphä vs och ny generell tioårig borgen faststä lls. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 december 2008 lä mnat fö ljande yttrande: Alingsås Energi Nä t AB har till kommunledningskontoret redovisat ett behov av en borgensram på kronor fö r nä stkommande tioårsperiod. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 354. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: 1. Proprieborgen tecknas fö r Alingsås energi Nä t AB under en tid om hö gst tio år och ett belopp av hö gst Etthundrafemtiotvåmiljoner ( ) kronor jä mte dä rpå lö pande rä nta och kostnader. 2. Kommunfullmä ktiges beslut den 30 januari 2008, 17 upphä vs.

6 Kommunstyrelsen Sida 4 KS 2 Dnr KS 074 Proprieborgen för AB Alingså shem Ä rendebeskrivning Kommunfullmä ktige beslutade den 30 januari 2008, 16 att teckna proprieborgen fö r AB Alingsåshem under en tid av hö gst tio år och intill ett belopp av hö gst niohundrafemtiomiljoner ( ) kronor jä mte dä rpå lö pande rä nta och kostnader. Proprieborgen skall omprö vas årligen så att ett beslut tas varje år varvid fö regående års beslut upphä vs och ny generell tioårig borgensram faststä lls. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 december 2008 lä mnat fö ljande yttrande: AB Alingsåshem har till kommunledningskontoret redovisat ett behov at en borgensram på kronor fö r nä stkommande tioårsperiod. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 355. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: 1. Proprieborgen tecknas fö r AB Alingsåshem under en tid av hö gst tio år och ett belopp av hö gst Niohundraåttiomiljoner ( ) kronor jä mte dä rpå lö pande rä nta och kostnader. 2. Kommunfullmä ktiges beslut den 30 januari 2008, 16 upphä vs.

7 Kommunstyrelsen Sida 5 KS 3 Dnr KS 074 Proprieborgen för Fabs AB Ä rendebeskrivning Kommunfullmä ktige beslutade den 30 januari 2008, 18 att teckna proprieborgen fö r Fabs AB under en tid av hö gst tio år och intill ett belopp av hö gst femhundratiomiljoner ( ) kronor jä mte dä rpå lö pande rä nta och kostnader. Proprieborgen skall omprö vas årligen så att ett beslut tas varje år varvid fö regående års beslut upphä vs och ny generell tioårig borgen faststä lls. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 december 2008 lä mnat fö ljande yttrande: Fabs AB har till kommunledningskontoret redovisat ett behov at en borgensram på kronor fö r nä stkommande tioårsperiod. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 356. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: 1. Proprieborgen tecknas fö r Fabs AB under en tid om hö gst tio år och ett belopp av hö gst Femhundratiomiljoner ( ) kronor jä mte dä rpå lö pande rä nta och kostnader. 2. Kommunfullmä ktiges beslut den 30 januari 2008, 18 upphä vs.

8 Kommunstyrelsen Sida 6 KS 4 Dnr KS 090 Organisation för projektet "Framtida kost i Alingså s" Ä rendebeskrivning Kommunfullmä ktige beslutade den 18 juni 2008, 121 att inriktningsalternativ 1b i kostutredningen genomfö rs fö r barn- och ungdomsnä mnden och vård- och ä ldreomsorgsnä mnden och att Alströ mergymnasiets framtida inriktning vad gä ller kostverksamheten skall belysas ytterligare. Tekniska nä mnden fick i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsnä mnden och vård- och ä ldreomsorgsnä mnden återkomma med en tidsatt kostnads och utgiftsberä knad genomfö randeplan fö r alternativ 1b. Samverkan skulle ske med Fabs AB, AB Alingsås hem och kommunstyrelsen. Dä refter har den kompletterande utredningen om Alströ mergymnasiets kö k ö verlä mnats och behandlats av kommunfullmä ktige. Kommunstyrelsens fö rslag var att Alströ mergymnasiets kö k skall ingå i den gemensamma upphandlingen och att inriktningsalternativ 1b ä ven skall gä lla fö r utbildningsnä mnden. Kommunfullmä ktige beslutade återremittera ä rendet fö r fö rtydligande. Beredning: Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 december 2008 redogjort fö r projektets organisation bestående av: Ledning, styrgrupp bestående av kommunstyrelsen arbetsutskott, ansvarig nä mnd/bestä llare, projektledare teknisk chef, politisk referensgrupp bestående av ordfö rande och vice ordfö rande i kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnä mnden, vård- och ä ldreomsorgsnä mnden, utbildningsnä mnden och tekniska nä mnden. Adjungerade ä r berö rda fö rvaltningschefer. Referensgrupp fö rvaltningschefer fö r barn- och ungdomsnä mnden, vård- och ä ldreomsorgsnä mnden och utbildningsnä mnden samt ekonomichef och personalchef från kommunledningskontoret. Adjungerade ä r VD fö r Fabs AB och VD fö r AB Alingsåshem. Dessutom redogö r kommunledningskontoret i skrivelsen fö r arbetsorganisation, projektgrupp/projektledning, biträ dande projektledare, projektcontroller och projektkoordinator, delprojekt, ansvar och arbetsuppgifter samt fö ljande: Ö vrigt I det fall kommunfullmä ktige finner att kommunstyrelsen får det ö vergripande ansvaret fö r projektet Framtida kost har kommunstyrelsen att ta stä llning till ett antal frågestä llningar:

9 Kommunstyrelsen Sida 7 KS 4, forts Dnr KS 090 Genom projektledningen har kommunstyrelsen att sä rskilt ta hä nsyn till fö rvaltningarnas varierande behov och krav på stä ndig utveckling och anpassning av måltiderna, ä ven på lång sikt. Den kommunala organisationens behov av kompetens fö r att sä kerstä lla tillgodoseendet av dessa behov, måste tidigt klarlä ggas och fö rslag utarbetas fö r att anpassning av organisationen skall kunna genomfö - ras. Kommunfullmä ktiges inriktningsbeslut innefattar inte bara en fö rä ndring av kostverksamhetens drift och upplä gg utan fordrar ä ven investeringar av både kommunala fö rvaltningar och bolag. Detta investeringsbehov skall samordnas och redovisas av projektledaren fö r kommunstyrelsen. Projektets ekonomiska resurser som i dag finns på tekniska nä mnden serviceenheten bö r fö ras ö ver till kommunstyrelsen vad avser den del av projektledningen som inte innefattar projektledaren och ö vriga kommunalt anstä llda personer. Projektdirektiv i samverkan med berö rda fö rvaltningar måste skyndsamt tas fram och dä refter skall en projektplan utarbetas och fö relä ggas kommunstyrelsen fö r beslut. Om det under projektets gång framkommer omstä ndigheter till exempel hö gre kostnader ä n vad som fö rutsatts har kommunstyrelsen att ta stä llning till om projektets inriktning skall justeras och i så fall lyfta frågan till kommunfullmä ktige. Kommunstyrelsen skall nä r kostnadsberä knat fö rslag till genomfö rande av projektet fö religger redovisa fö rslaget till kommunfullmä ktige fö r beslut om finansiering och igångsä ttning. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 357. Yrkande Tore Hult(s) yrkar att en represent från de partier som ä r representerade i kommunfullmä ktige men som inte ingår i berö rda presidier, ska ingå i den politiska referensgruppen. Kristina Grapenholm(fp) yrkar bifall till Tore Hults yrkande. Kommunstyrelsens beslut: Under fö rutsä ttning av kommunfullmä ktiges beslut: 1. Fö reslagen organisation fö r projektet framtida kost i Alingsås antas och till projektledare utses teknisk chef Maria Stenströ m. 2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samråd med projektledningen inkomma med projektdirektiv fö r projektet.

10 Kommunstyrelsen Sida 8 KS 4, forts Dnr KS 090 Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: 1. Kommunstyrelsen får det ö vergripande ansvaret fö r projektet framtida kost i Alingsås enligt kommunfullmä ktiges beslut den 18 juni 2008, Kommunstyrelsen skall nä r kostnadsberä knat fö rslag till genomfö rande av projektet fö religger redovisa fö rslaget till kommunfullmä ktige fö r beslut om finansiering och igångsä ttning. Exp: M. Stenströ m, Klk-ek

11 Kommunstyrelsen Sida 9 KS 5 Dnr KS 093 Uppföljning av gemensam IT-organisation Ä rendebeskrivning Kommunfullmä ktige beslutade den 22 februari 2006 att utbildningsfö rvaltningens IT-enhet och kommunledningskontorets IT-funktion skulle fö ras samman inom kommunledningskontoret Enligt beslutet skall också en uppfö ljning av den nya organisationen genomfö ras. Organisationsfö rä ndringen har genomfö rts med hjä lp av en genomfö randeplanering ( KS 093) som innehö ll en projektplan med fyra delområden: Nulä gesanalys av servicenivåer och kostnader Detaljorganisation och bemanning Lokalfrågan fö r den samlande IT-organisationen Utformning av avtal mellan berö rda fö rvaltningar Arbetet har letts i en styrgrupp sammansatt med dåvarande fö rvaltningschef på barn- och ungdomsfö rvaltningen, fö rvaltningschef vid utbildningsfö rvaltningen samt ekonomichefen vid kommunledningskontoret. Projektledare har varit ITchefen på kommunledningskontoret. Beredning: Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 december 2008 lä mnat rapport innehållande nulä gesanalys av servicenivåer och kostnader, detaljorganisation och bemanning, målbild, fö rä ndringsarbete, lokalfrågan, avtalsutformning samt fö ljande sammanfattning: Organisationsfö rä ndringen har genomfö rts fullt ut. Arbetsområden har definierats och strukturerats i en målbild och arbetsområden. De fö rvä ntade effektivitetsvinsterna kan fullt rä knas in nä r tekniken har likriktas i den båda nä tet. Pågående kvalitetsuppfö ljningar av servicenivåer skall fortsä tta Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 359. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: Rapporten godkä nns och lä ggs till handlingarna.

12 Kommunstyrelsen Sida 10 KS 6 Dnr KS 094 Svar på motion angå ende solenergi - Ulla Dalén (mp) m fl Ä rendebeskrivning Ulla Dalé n (mp), Janine Alm Ericson (mp), Lena Klevenås (mp), Tomas Hurtig (mp) och Kersti Ingeborn (mp) har till kommunfullmä ktige den 28 maj 2008, 104, lä mnat en motion om solenergi dä r de fö reslår att Alingsås kommun (inklusive bolagen) snarast fö rser en eller flera av sina byggnader med solfångare om minst 50 kvm. De fö reslår ä ven att dessa solfångare kopplas in på fjä rrvä rmenä - tet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 augusti 2008, 250, att remittera motionen till Fabs AB och Alingsås Energi Nä t AB. Fabs AB skriver i sitt yttrande från den 20 oktober 2008 att frågan om hur utnyttjande av solvä rme kan ske i fastigheter ä gda av de kommunala bolagen behandlats på samverkansmö ten med Alingsåshem, Alingsås Energi och Fabs. Beslut har fattats om att utreda två projekt. Det ena handlar om fö rutsä ttningarna fö r en solvä rmeanlä ggning i ett nä rvä rmesystem i Hemsjö. Det andra handlar om fö rutsä ttningarna fö r solenergi fö r bostadshus, planerad skola och idrottshall i Stadsskogen. Alingsås Energi Nä t AB har den 2 november 2008 meddelat att de ansluter sig till svaret från Fabs AB och avstår dä rmed från att lä mna ett eget svar. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 december 2008 lä mnat fö ljande yttrande: En utveckling av solvä rme som energikä lla stä mmer vä l med målsä ttningarna i kommunens Energiplan , dä r ett av målen ä r att ö ka anvä ndningen av fö rnybara energikä llor och fö rnybara brä nslen såvä l vid uppvä rmning som vid transporter. De kommunala bolagen har på senare tid tagit initiativ som ligger i linje med intentionerna i motionen. Mö jligheterna att utveckla anvä ndningen av solenergi undersö ks fö r flera byggnader. Motionen anses dä rmed vara besvarad. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 360. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: En utveckling av solvä rme som energikä lla stä mmer vä l med målsä ttningarna i kommunens Energiplan. De kommunala bolagen har också tagit initiativ som ligger i linje med intentionerna i motionen. Motionen anses dä rmed vara besvarad.

13 Kommunstyrelsen Sida 11 KS 7 Dnr KS 031 Sammanstä llning över nya och tillkommande lokaler för barn- och ungdomsförvaltningen Ä rendebeskrivning Barn- och ungdomsnä mnden beslutade i november 2008 att godkä nna i ä rendet redovisade hyreskontrakt och informera kommunstyrelsen. Enligt kommunfullmä ktiges beslut den 23 april 2008, 88 Strategisk lokalfö rsö rjningsplanering framgår att hyreskontrakt med en lö ptid på mellan 2 och 10 år skall godkä nnas av kommunstyrelsen samt att hyreskontrakt ö verstigande 10 år skall godkä nnas av kommunfullmä ktige. Barn- och ungdomsnä mnden redovisar sju kontrakt varav sex avser paviljonger fö r fö rskoleverksamhet om totalt 11 avdelningar. Samtliga dessa kontrakt lö per på tre år med Fabs AB som hyresvä rd. Ett kontrakt avser en permanent fö rskola i stadsskogen om fem avdelningar. Detta kontrakt har en lö ptid på 11 år. Hyresvä rd ä r Fabs AB. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 december 2008 lä mnat fö ljande yttrande: Av de redovisade hyreskontrakten skall således sex stycken godkä nnas av kommunstyrelsen och ett av kommunfullmä ktige. Kommunledningskontoret har deltagit i det fö rvaltningsö vergripande arbetet med att få fram lokaler fö r fö rskoleverksamheten och har dä rfö r inga principiella synpunkter på kontrakten. Lokalsamordningsfunktionen inom kontoret har dock påvisat att det ä r fö rhållandevis dyrt att hyra paviljonger fö r fö rskolan jä mfö rt med permanenta lö sningar. Dä rfö r ä r det en prioriterad fråga att finna permanenta lokallö sningar fö r verksamheten. I ö vrigt vill kommunledningskontoret påtala att godkä nnande av kontrakten skall ske innan dessa påtecknas. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 361. Kommunstyrelsens beslut: De sex hyreskontrakten avseende paviljonger till fö rskoleverksamheten redovisade av barn- och ungdomsnä mnden den 12 november 2008, 87 godkä nns. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: Hyreskontrakt fö r Stadsskogens fö rskola omfattande fem avdelningar redovisat av barn- och ungdomsnä mnden den 12 november 2008, 87 godkä nns. Exp: BUN fk

14 Kommunstyrelsen Sida 12 KS 8 Dnr KS 360 Faststä llande av kommunens verksamhetsområ de för dagvatten Ä rendebeskrivning Tekniska nä mnden beslutade den 1 december 2008, 148 att fö reslå kommunfullmä ktige att faststä lla de fö reslagna verksamhetsområdena fö r dagvatten inom Alingsås kommun. Enligt lagen om allmä nna vattentjä nster skall VA-taxan vara fö rdelad på de tre nyttigheterna renvatten, spillvatten och dagvatten. En VA-taxa med denna inriktning kommer att infö ras i Alingsås kommun från och med den 1 januari Fö r att taxeuttaget skall kunna ske på rä tt sä tt måste de verksamhetsområden som har nyttigheten dagvatten faststä llas. Tekniska nä mnden redovisar de verksamhetsområden som har denna nyttighet på bifogade kartor och i tabell omfattande sju områden: Alingsås tä tort, Vä stra bodarna, Ingared, Ö denä s, Sollebrunn, Stora Mellby och Grä fsnä s. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 16 december 2008 lä mnat fö ljande yttrande: Kommunledningskontoret tillstyrker tekniska nä mndens fö rslag till verksamhetsområden fö r dagvatten och fö reslår att kommunfullmä ktige faststä ller dessa. Kommunstyrelsen beslutade om VA-taxan den 24 november 2008, 303 och behandlas av kommunfullmä ktige den 17 december Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 367. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: Verksamhetsområden får dagvatten inom Alingsås kommun faststä lls enligt tekniska nä mndens fö rslag.

15 Kommunstyrelsen Sida 13 KS 9 Dnr KS 273 Förslag till uppdrag: pedagogisk utveckling kopplat till elevströmmar utifrå n lokalkapacitet Ä rendebeskrivning Barn- och ungdomsnä mnden beslutade den 12 november 2008, 92 att fö reslå kommunstyrelsen ge i uppdrag till lä mplig nä mnd/fö rvaltning/ledningsnivå att ansvara fö r en gemensam arbetsgrupp fö r Alingsås kommun, med syfte att optimera lokalanvä ndning avseende verksamhet och verksamhetsadministration fö r Alingsås kommun. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 december 2008 lä mnat fö ljande yttrande: Kommunfullmä ktige beslutade den 23 april 2008, 88 om Strategisk lokalfö r- sö rjningsplanering. Kommunstyrelsen fick dä r i uppdrag att samordna och effektivisera lokalanvä ndningen i kommunen. Kommunstyrelsen fick ä ven ansvaret fö r kommunens strategiska och taktiska planering av verksamhetslokaler. Ett fö rsta steg i detta arbete lokalinventering har ö verlä mnats från kommunledningskontoret den 24 november Dä rutö ver pågår ett antal fö rvaltnings specifika och ö vergripande lokalutredningar. Nä sta steg i kommunstyrelsens lokalfö rsö rjningsplanering blir att påbö rja arbetet med att ta fram en lokalfö rsö rjningsplan fö r Alingsås kommun. I detta arbete kommer både fö rvaltningar och nä mnder vara involverade. Det ö vergripande uppdraget att optimera lokalanvä ndningen har således kommunstyrelsen och dess fö rvaltning. Under 2009 kommer arbetet att utvecklas ytterligare och fö rslag till projektplan fö r arbetet med lokalfö rsö rjningsplanen kommer att tas fram. Utö ver detta kommer olika arbetsgrupper att verka inom området fö r att kunna lö sa lokalfrågor och problem. Det finns inget som hindrar att samplanering av lokaler sker ä ven innan en lokalfö rsö rjningsplan finns framme, tvä rt om. Dä remot ä r det viktigt att samverkan sker mellan den strategiska och taktiska planeringen från bö rjan. Kommunledningskontoret har uppdraget och kommer att lyfta frågan om en mer permanent grupp fö r lokaleffektivisering/optimering med fö rvaltningarna enligt barn- och ungdomsnä mndens fö rslag. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 358.

16 Kommunstyrelsen Sida 14 KS 9, forts Dnr KS 273 Kommunstyrelsens beslut: Kommunledningskontoret får i uppdrag att beakta barn- och ungdomsnä mndens fö rslag i det fortsatta arbetet med och organisationen kring lokaleffektivisering/planering. Exp: Klk-ek

17 Kommunstyrelsen Sida 15 KS 10 Dnr KS 051 Tillä gg till översiktsplan för Alingså s kommun (Ö P 95) avseende vindbruk/vindkraft Ä rendebeskrivning Kommunstyrelsen fick i uppdrag av kommunfullmä ktige den 20 juni 2007, 118, att ta fram fö rslag på lä mpliga områden fö r vindkraftverk. Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober, 238, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett tillä gg till ö versiktsplanen fö r Alingsås kommun (Ö P95) om vindbruk. Styrgrupp fö r uppdraget ä r kommunstyrelsens arbetsutskott. Alla kommuner skall ha en heltä ckande ö versiktsplan. Nya anspråk och intressen gö r att ö versiktsplanen kan behö va ses ö ver fö r att behålla sin funktion som ett strategiskt vä gledande beslutsunderlag. Utvecklingen inom vindbruket har medfö rt att den vä gledning som ö versiktsplanen ger ä r inaktuell. Dä rfö r tas nu ett tematiskt tillä gg om vindbruk fram. Syftet med denna planering ä r att underlä tta utbyggnad av vindkraft och att frä m- ja en god lokalisering och utformning av vindkraften. I planfö rslaget anges sju primä ra områden lä mpliga fö r utbyggnad av stö rre anlä ggningar samt sju sekundä ra områden dä r mindre anlä ggningar ä r lä mpliga. I ö vriga delar av kommunen fö reslås en restriktiv hållning till grupper av stora vindkraftverk. Enstaka stö rre verk kan prö vas. Planfö rslaget innehåller ä ven generella rekommendationer fö r lokalisering, utformning, hä lsa och sä kerhet samt genomfö rande. I samrådshandlingen ingår, fö rutom planfö rslaget, en beskrivning av planeringsfö rutsä ttningarna fö r vindbruk i kommunen, den analys som planfö rslaget baseras på samt en konsekvensbeskrivning. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 december 2008 lä mnat fö ljande yttrande: Samråd bö r nu hållas om det upprä ttade fö rslaget. Det bö r ske under åtta veckors tid med start i bö rjan av februari Syftet ä r att ge allmä nheten, grannkommuner och myndigheter information om och mö jlighet att lä mna synpunkter på fö rslaget. Styrgruppen får hitta formerna fö r hur samrådet ska gå till. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 362. Kommunstyrelsens beslut: Fö rslag till tematiskt tillä gg till ö versiktsplanen, Ö P 95, avseende Vindbruk, stä lls ut fö r samråd under åtta veckor med start i bö rjan av februari Exp: Klk-utv

18 Kommunstyrelsen Sida 16 KS 11 Dnr KS 054 K2020 kollektivutredningen Ä rendebeskrivning GR har sä nt K2020 kollektivtrafikprogram fö r Gö teborgsregionen fö r yttrande. Huvudfrågor ä r: Kan programmet lä ggas till grund fö r det gemensamma arbetet fö r att nå målet om 40 % resandeandel i kollektivtrafiken 2025? Vad ä r i så fall nä sta steg i arbetet? Rapporten har tagits fram i samarbete mellan sex samverkande parter (Vä stra Gö talandsregionen, Gö teborgsregionens kommunalfö rbund, Gö teborgs stad, Vä sttrafik, Banverket och Vä gverket). Syftet ä r att skapa en gemensam framtidsbild som underlag fö r planering och beslut i respektive organisation. GR: s fö r- bundsstyrelse har godkä nt målbilden den 14 september 2007, att ligga till grund fö r fortsatt arbete med kollektivtrafikprogram fö r Gö teborgsregionen. I rapportens fö rord framgår det att det endast ä r rapportens fö rsta del som de samverkande parterna avser att ta stä llning till. Ö vriga delar sammanfattar fö rslag till åtgä rder som kan ligga till grund fö r planering och beslut i de deltagande organisationerna samt illustrerar mö jliga lö sningar. Kollektivtrafikprogrammet konkretiserar målbilden och lyfter utifrån resenä rsperspektivet fram åtgä rder inom tre områden. Kollektivtrafikens utformning och tjä nster Incitament Marknadskommunikation De fem huvudprinciperna enligt målbilden (KomTill, KomNä ra, KomOfta, Kom- Fort, KomLångt och KomBort) har legat till grund fö r kollektivtrafikens utformning och tjä nster. Fö r utformningen av trafiksystemet anvä nds Kom-begreppen som definierats som en del av målbilden. Dessa beskriver de olika funktionerna i framtidens kollektivtrafik. Fö r att nå en marknadsandel på 40 % rä cker det inte att kollektivtrafiken fö rbä ttras. Olika åtgä rder som påverkar resvanor och fä rdmedelsval ä r nö dvä ndiga. Å tgä rder inom fö ljande fyra områden fö reslås: Brukaravgifter Parkeringspolicy Transportplaner och resepolicy fö r privata och offentliga arbetsgivare Beskattningsregler.

19 Kommunstyrelsen Sida 17 KS 11, forts Dnr KS 054 Brukaravgifterna kan medverka till att både fö rä ndra resvanorna och bidra till finansieringen. Beslut att vä lja bilen påverkas i stor utsträ ckning av parkeringskostnaden och mö jligheten av att parkera i nä rheten av arbetsplatsen. Transportplaner och resepolicy kan påverka resandet både i tjä nsten och till/från arbetsplatsen. En mö jlighet fö r arbetsgivare att erbjuda sina anstä llda skattefria resor till och från arbetet skulle också påverka valet av fä rdmedel. Fö r att nå målet måste en tydlig kommunikation och marknadsfö ring genomfö ras. Denna ska ö ka kunskapen och påverka den sociala acceptansen fö r kollektivt resande. Kommunikation och marknadsfö ring behö ver ske på tre nivåer: 1. Kommunicera visionen om hur vi ska bo, leva och resa år Ändra resbeteendet genom kommunikation och marknadsfö ring 3. Marknadsfö ra kollektivtrafiken till de medvetna trafikanterna. Kommunikation och marknadsfö ring måste vara sammanhållen, konsekvent och långsiktig. Om kommunikationen ska vara effektiv måste den gö ras nä r det sker fö rä ndring av kollektivtrafikutbudet eller då resenä rens fö rutsä ttningar fö r det egna resandet fö rä ndras och inriktas på mä nniskor eller organisationer i fö rä ndring. Fö rutsä ttningarna på en arbetsplats kan vara avgö rande fö r hur man reser till arbetet och dä rfö r ä r arbetsgivaren en viktig målgrupp. Fö rutsä ttningen fö r genomfö rande ä r att de inblandade parterna tar ett gemensamt ansvar. Tydligt mandat men också koordinering mellan parterna krä vs fö r att sä kerstä lla åtgä rder som utvecklar kollektivtrafiken i ö nskad riktning. Formerna fö r hur kollektivtrafiken behö ver utvecklas samtidigt som befogenheterna måste tydliggö ras. Det krä ver politisk samverkan fö r att vä gleda de medverkande organisationerna. Beredning: Kommunledningskontoret har i skrivelse den 10 november 2008 lä mnat fö ljande yttrande: Alingsås kommun håller med om de ö vergripande fö rslag till åtgä rder som behö - ver genomfö ras fö r att stä rka kollektivtrafikens marknadsandel. Alingsås kommun ligger vä l framme enligt tankegångarna i K2020 och har tagit fram en egen trafikfö rsö rjningsplan som bland annat innehåller en trafikstruktur fö r kollektivtrafiken med målsä ttningen att kunna dubblera den. En minskning av bilåkandet till Gö teborg, fö rutsä tter att andra kommuner genomfö r egna satsningar fö r bä ttre tillgä nglighet, fö rbindelser och parkeringsmö jligheter fö r både bil och cykel. Villkoret ä r sjä lvklart att det finns en handlingsplan och resurser fö r finansieringen. Gö teborgs stad kommer att bygga en ny ä lvtunnel, som ska finansieras med brukaravgifter och frågan ä r fö rankrad med kranskommunerna och Vä stra Gö talandsregionen i avsiktsfö rklaringen och ligger i regeringens nä rtidssatsning till nya vä g- och jä rnvä gsprojekt. Ö vriga incitament fö r att fö rsö ka ö ka kollektivtrafikens andel ä r angelä gna fö r varje kommun att arbeta vidare med.

20 Kommunstyrelsen Sida 18 KS 11, forts Dnr KS 054 Vä sttrafik måste beakta behovet av att arbeta enligt Kollektivtrafikprogrammet K2020, i nä ra samarbete med kommunerna, oberoende av hur ä garstrukturen kommer att bli i det nya aktieä garavtalet. En del fö rslag som presenteras i kollektivtrafikprogrammet ä r kanske inte lika angelä gna eller lä mpliga i mindre kommuner. Som exempel kan nä mnas avståndet till nä rmaste hållplats. Avstånden kan kä nnas lä ngre ä n i stö rre kommuner och man behö ver också beakta tillgä ngligheten fö r funktionshindrade. Kombegreppen kan per definition inte tolkas på samma sä tt som i en kommun som har ett stö rre befolkningsunderlag och tä tare trafik. Sammanfattningsvis anser Alingsås kommun att kranskommunerna behö ver genomfö ra egna trafikplaneringar fö r att matcha behoven om att dubblera kollektivtrafikens marknadsandel och minskat bilåkande mot Gö teborgs stad. Arbetet bö r ske i samarbete med trafikhuvudmannen. Finansieringen blir en tung belastning fö r många och Alingsås kommun instä mmer i att det ä r angelä get att snarast påbö rja ett gemensamt arbete i regionen fö r finansiering av nö dvä ndiga investeringar, inte bara i storstaden utan ä ven i kranskommunerna. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 363. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets fö rslag till yttrande som sitt eget och framfö r det till GR: s fö rbundsstyrelse. Exp: GR

21 Kommunstyrelsen Sida 19 KS 12 Dnr KS 211 Detaljplanebestä llning vå ren hösten 2011 Ä rendebeskrivning Kommunstyrelsen upprä ttar varje halvår en bestä llning av detaljplanearbeten till byggnadsnä mnden. Bestä llningen avser den nä rmaste treårsperioden och ska samordnas med Bostadsprogram I bestä llningen har en mä ngd olika anspråk på genomfö rande av detaljplaner vä gts samman till en lista med prioriteringar fö r byggande av bostä der, trafikmiljö er, verksamheter mm. Anspråken ä r såvä l kommunens som enskildas. Fö rslaget till detaljplanebestä llning har utarbetats av kommunledningskontoret tillsammans med tekniska kontoret samt plan- och byggkontoret och ä r resultatet av ett svårt prioriteringsarbete fö r att bestä llningen ska motsvara de mö jligheter kontoren/nä mnderna har att genomfö ra uppdragen med tillgä ngliga resurser. Enligt tidigare beslut om detaljplanebestä llning framgår i tabellen att detaljplaner fö r Stadsskogen och Nolhaga Park ska hanteras enligt projektmodellen. Detta innebä r att kommunstyrelsen beslutar i frågor om detaljplan och exploatering. Dessutom anges att fö rstudie (F) ska genomfö ras i ett inledande planeringsskede som ett gemensamt projekt mellan kommunledningskontoret, plan- och byggkontoret samt ev. ytterligare fö rvaltningar och/eller aktö rer. Kommunstyrelsens arbetsutskott leder arbetet med fö rstudien och avgö r om beslut i kommunstyrelsen krä vs i det enskilda fallet. Fö r de detaljplaner som bedö ms behö va fö regås av program fö r detaljplan redovisas P i tabellen. Dessutom redovisas i en annan kolumn hur planarbetet fö reslås finansieras i enlighet med fö rslag från plan- och byggkontoret. Fö rslaget bygger på beslut i byggnadsnä mnden den 11 september 2007, 184 samt delegationsbeslut av byggnadsnä mndens ordfö rande den 28 april 2008, D325 om planavtal fö r detaljplanekostnader. De ö versiktsplaneuppdrag som påbö rjas under perioden redovisas i en sä rskild kolumn i tabellen och de detaljplaneuppdrag, samt fö rfrågningar om bygglov fö r vindkraft, som hä nger samman med denna planering anges. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 364. Yrkande Tore Hult(s) yrkar, med hä nvisning till kommunfullmä ktiges beslut den 3 september 2008, 138 gä llande den så kallade trä dgårdsmä starbostaden, att objekt nr 50 utgår från detaljplanebestä llningen. Jan Gustafsson(v) yrkar att objekt nr 49, Skolgatan, utgår från detaljplanebestä llningen.

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 1. Mo tets o ppnande Linnea Risinger fo rklarar a rsmo tet o ppnat. 2. Mo tets beho righet Mo tet fo rklaras beho rigt. 3. Faststa

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

+OMMUNER +AN +ANSKE B OM KOMMUNAL V LF RD I FRAMTIDEN 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEFAN & LSTER

+OMMUNER +AN +ANSKE B OM KOMMUNAL V LF RD I FRAMTIDEN 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEFAN & LSTER +OMMUNER +AN +ANSKE B OM KOMMUNAL V LF RD I FRAMTIDEN 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEFAN & LSTER $S & RORD 5NDER DE SENASTE DECENNIERNA HAR ANSVARET F R M NGA VIKTIGA

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-03-13, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer