Protokoll. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Kommunstyrelsen 2009-01-12 1-17"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1-17

2 Kommunstyrelsen sammanträ de 1. Proprieborgen fö r Alingsås Energi Nä t AB 2. Proprieborgen fö r AB Alingsåshem 3. Proprieborgen fö r Fabs AB 4. Organisation fö r projektet "Framtida kost i Alingsås" 5. Uppfö ljning av gemensam IT-organisation 6. Svar på motion angående solenergi - Ulla Dalé n (mp) m fl 7. Sammanstä llning ö ver nya och tillkommande lokaler fö r barn- och ungdomsfö rvaltningen 8. Faststä llande av kommunens verksamhetsområde fö r dagvatten 9. Fö rslag till uppdrag: pedagogisk utveckling kopplat till elevströ mmar utifrån lokalkapacitet 10. Tillä gg till ö versiktsplan fö r Alingsås kommun (Ö P 95) avseende vindbruk/vindkraft 11. K2020 kollektivutredningen 12. Detaljplanebestä llning våren hö sten Remissvar från utbildningsnä mnden (UN) gä llande genomlysning av UN, steg 1 och steg Trafikfö rsö rjningsplan 2009/ Renovering och ombyggnad av Nolhagahallen, anmodan att inkomma med uppgifter till Lä nsrä tten i Vä nersborg 16. Meddelanden 17. Anmä lan av delegeringsbeslut

3 Kommunstyrelsen Sida 1 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl Ajournering kl Paragrafer 1-17 Beslutande Ö vriga deltagare Utses att justera Daniel Filipsson(m), ordfö rande Tore Hult(s), vice ordfö rande Holger Andersson(fp) Kristina Grapenholm(fp) Jan Gustafsson(v) Monica Gustavsson(s) Joakim Hasselskog(s) Anne-Marlé ne Hjortskog(s) Birgitta Larsson(s) Thorsten Larsson(m) Bo Lundbladh(c) Roland Salomonsson(m) Stefan Svensson(kd) Staffan Albinsson(c) Janine Alm Ericson(mp) Hasse Lindwert(fp) Mohibullah Sedigh(s) Fredrik Van den Broek(fp) Birgitta de Verdier(fp) Lars Eklund, kommundirektö r och Anci Eyoum, kommunsekreterare Information och ö verlä ggningar Maria Stenströ m, teknisk chef Ronnie Å brandt, projektsamordnare Sven Stengard, ekonomichef Birgitta Larsson Sekreterare Ordförande Justerande Anci Eyoum Daniel Filipsson Birgitta Larsson Anslag / Bevis et ä r justerat. Justeringen har tillkä nnagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträ desdatum Datum för anslags uppsä ttande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Rådhuset, Administrativa avdelningen

4 Kommunstyrelsen Sida 2 Information och överlä ggningar A/ Projekt Framtida kost i Alingsås -arbetslä gesredovisning -fastighetsåtgä rder -Alströ mer- och Lasarettskö k -bestä llarorganisation -andra planer som påverkar projektet B/ GR-information -arbetsmarknadsråd, nytt ingen direktrepresentation från kommunerna arbetsfö rmedlingsområdena Meritea, valideringsarbetet lä rlingsutbildning, arbetslö sa -kommundirektö rsträ ff i november seminarieserier under 2009 IT-infrastruktursatsning, vårdplanering Mistra Urban Futures, hållbar samhä llsutveckling Infrastrukturplanering, tidsplan

5 Kommunstyrelsen Sida 3 KS 1 Dnr KS 074 Proprieborgen för Alingså s Energi Nä t AB Ä rendebeskrivning Kommunfullmä ktige beslutade den 30 januari 2008, 17 att teckna proprieborgen fö r Alingsås Energi Nä t AB under en tid om hö gst tio år och intill ett belopp av hö gst etthundratjugomiljoner ( ) kronor jä mte dä rpå lö pande rä nta och kostnader. Proprieborgen skall omprö vas årligen så att ett beslut tas varje år varvid fö regående års beslut upphä vs och ny generell tioårig borgen faststä lls. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 december 2008 lä mnat fö ljande yttrande: Alingsås Energi Nä t AB har till kommunledningskontoret redovisat ett behov av en borgensram på kronor fö r nä stkommande tioårsperiod. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 354. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: 1. Proprieborgen tecknas fö r Alingsås energi Nä t AB under en tid om hö gst tio år och ett belopp av hö gst Etthundrafemtiotvåmiljoner ( ) kronor jä mte dä rpå lö pande rä nta och kostnader. 2. Kommunfullmä ktiges beslut den 30 januari 2008, 17 upphä vs.

6 Kommunstyrelsen Sida 4 KS 2 Dnr KS 074 Proprieborgen för AB Alingså shem Ä rendebeskrivning Kommunfullmä ktige beslutade den 30 januari 2008, 16 att teckna proprieborgen fö r AB Alingsåshem under en tid av hö gst tio år och intill ett belopp av hö gst niohundrafemtiomiljoner ( ) kronor jä mte dä rpå lö pande rä nta och kostnader. Proprieborgen skall omprö vas årligen så att ett beslut tas varje år varvid fö regående års beslut upphä vs och ny generell tioårig borgensram faststä lls. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 december 2008 lä mnat fö ljande yttrande: AB Alingsåshem har till kommunledningskontoret redovisat ett behov at en borgensram på kronor fö r nä stkommande tioårsperiod. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 355. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: 1. Proprieborgen tecknas fö r AB Alingsåshem under en tid av hö gst tio år och ett belopp av hö gst Niohundraåttiomiljoner ( ) kronor jä mte dä rpå lö pande rä nta och kostnader. 2. Kommunfullmä ktiges beslut den 30 januari 2008, 16 upphä vs.

7 Kommunstyrelsen Sida 5 KS 3 Dnr KS 074 Proprieborgen för Fabs AB Ä rendebeskrivning Kommunfullmä ktige beslutade den 30 januari 2008, 18 att teckna proprieborgen fö r Fabs AB under en tid av hö gst tio år och intill ett belopp av hö gst femhundratiomiljoner ( ) kronor jä mte dä rpå lö pande rä nta och kostnader. Proprieborgen skall omprö vas årligen så att ett beslut tas varje år varvid fö regående års beslut upphä vs och ny generell tioårig borgen faststä lls. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 december 2008 lä mnat fö ljande yttrande: Fabs AB har till kommunledningskontoret redovisat ett behov at en borgensram på kronor fö r nä stkommande tioårsperiod. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 356. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: 1. Proprieborgen tecknas fö r Fabs AB under en tid om hö gst tio år och ett belopp av hö gst Femhundratiomiljoner ( ) kronor jä mte dä rpå lö pande rä nta och kostnader. 2. Kommunfullmä ktiges beslut den 30 januari 2008, 18 upphä vs.

8 Kommunstyrelsen Sida 6 KS 4 Dnr KS 090 Organisation för projektet "Framtida kost i Alingså s" Ä rendebeskrivning Kommunfullmä ktige beslutade den 18 juni 2008, 121 att inriktningsalternativ 1b i kostutredningen genomfö rs fö r barn- och ungdomsnä mnden och vård- och ä ldreomsorgsnä mnden och att Alströ mergymnasiets framtida inriktning vad gä ller kostverksamheten skall belysas ytterligare. Tekniska nä mnden fick i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsnä mnden och vård- och ä ldreomsorgsnä mnden återkomma med en tidsatt kostnads och utgiftsberä knad genomfö randeplan fö r alternativ 1b. Samverkan skulle ske med Fabs AB, AB Alingsås hem och kommunstyrelsen. Dä refter har den kompletterande utredningen om Alströ mergymnasiets kö k ö verlä mnats och behandlats av kommunfullmä ktige. Kommunstyrelsens fö rslag var att Alströ mergymnasiets kö k skall ingå i den gemensamma upphandlingen och att inriktningsalternativ 1b ä ven skall gä lla fö r utbildningsnä mnden. Kommunfullmä ktige beslutade återremittera ä rendet fö r fö rtydligande. Beredning: Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 december 2008 redogjort fö r projektets organisation bestående av: Ledning, styrgrupp bestående av kommunstyrelsen arbetsutskott, ansvarig nä mnd/bestä llare, projektledare teknisk chef, politisk referensgrupp bestående av ordfö rande och vice ordfö rande i kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnä mnden, vård- och ä ldreomsorgsnä mnden, utbildningsnä mnden och tekniska nä mnden. Adjungerade ä r berö rda fö rvaltningschefer. Referensgrupp fö rvaltningschefer fö r barn- och ungdomsnä mnden, vård- och ä ldreomsorgsnä mnden och utbildningsnä mnden samt ekonomichef och personalchef från kommunledningskontoret. Adjungerade ä r VD fö r Fabs AB och VD fö r AB Alingsåshem. Dessutom redogö r kommunledningskontoret i skrivelsen fö r arbetsorganisation, projektgrupp/projektledning, biträ dande projektledare, projektcontroller och projektkoordinator, delprojekt, ansvar och arbetsuppgifter samt fö ljande: Ö vrigt I det fall kommunfullmä ktige finner att kommunstyrelsen får det ö vergripande ansvaret fö r projektet Framtida kost har kommunstyrelsen att ta stä llning till ett antal frågestä llningar:

9 Kommunstyrelsen Sida 7 KS 4, forts Dnr KS 090 Genom projektledningen har kommunstyrelsen att sä rskilt ta hä nsyn till fö rvaltningarnas varierande behov och krav på stä ndig utveckling och anpassning av måltiderna, ä ven på lång sikt. Den kommunala organisationens behov av kompetens fö r att sä kerstä lla tillgodoseendet av dessa behov, måste tidigt klarlä ggas och fö rslag utarbetas fö r att anpassning av organisationen skall kunna genomfö - ras. Kommunfullmä ktiges inriktningsbeslut innefattar inte bara en fö rä ndring av kostverksamhetens drift och upplä gg utan fordrar ä ven investeringar av både kommunala fö rvaltningar och bolag. Detta investeringsbehov skall samordnas och redovisas av projektledaren fö r kommunstyrelsen. Projektets ekonomiska resurser som i dag finns på tekniska nä mnden serviceenheten bö r fö ras ö ver till kommunstyrelsen vad avser den del av projektledningen som inte innefattar projektledaren och ö vriga kommunalt anstä llda personer. Projektdirektiv i samverkan med berö rda fö rvaltningar måste skyndsamt tas fram och dä refter skall en projektplan utarbetas och fö relä ggas kommunstyrelsen fö r beslut. Om det under projektets gång framkommer omstä ndigheter till exempel hö gre kostnader ä n vad som fö rutsatts har kommunstyrelsen att ta stä llning till om projektets inriktning skall justeras och i så fall lyfta frågan till kommunfullmä ktige. Kommunstyrelsen skall nä r kostnadsberä knat fö rslag till genomfö rande av projektet fö religger redovisa fö rslaget till kommunfullmä ktige fö r beslut om finansiering och igångsä ttning. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 357. Yrkande Tore Hult(s) yrkar att en represent från de partier som ä r representerade i kommunfullmä ktige men som inte ingår i berö rda presidier, ska ingå i den politiska referensgruppen. Kristina Grapenholm(fp) yrkar bifall till Tore Hults yrkande. Kommunstyrelsens beslut: Under fö rutsä ttning av kommunfullmä ktiges beslut: 1. Fö reslagen organisation fö r projektet framtida kost i Alingsås antas och till projektledare utses teknisk chef Maria Stenströ m. 2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samråd med projektledningen inkomma med projektdirektiv fö r projektet.

10 Kommunstyrelsen Sida 8 KS 4, forts Dnr KS 090 Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: 1. Kommunstyrelsen får det ö vergripande ansvaret fö r projektet framtida kost i Alingsås enligt kommunfullmä ktiges beslut den 18 juni 2008, Kommunstyrelsen skall nä r kostnadsberä knat fö rslag till genomfö rande av projektet fö religger redovisa fö rslaget till kommunfullmä ktige fö r beslut om finansiering och igångsä ttning. Exp: M. Stenströ m, Klk-ek

11 Kommunstyrelsen Sida 9 KS 5 Dnr KS 093 Uppföljning av gemensam IT-organisation Ä rendebeskrivning Kommunfullmä ktige beslutade den 22 februari 2006 att utbildningsfö rvaltningens IT-enhet och kommunledningskontorets IT-funktion skulle fö ras samman inom kommunledningskontoret Enligt beslutet skall också en uppfö ljning av den nya organisationen genomfö ras. Organisationsfö rä ndringen har genomfö rts med hjä lp av en genomfö randeplanering ( KS 093) som innehö ll en projektplan med fyra delområden: Nulä gesanalys av servicenivåer och kostnader Detaljorganisation och bemanning Lokalfrågan fö r den samlande IT-organisationen Utformning av avtal mellan berö rda fö rvaltningar Arbetet har letts i en styrgrupp sammansatt med dåvarande fö rvaltningschef på barn- och ungdomsfö rvaltningen, fö rvaltningschef vid utbildningsfö rvaltningen samt ekonomichefen vid kommunledningskontoret. Projektledare har varit ITchefen på kommunledningskontoret. Beredning: Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 december 2008 lä mnat rapport innehållande nulä gesanalys av servicenivåer och kostnader, detaljorganisation och bemanning, målbild, fö rä ndringsarbete, lokalfrågan, avtalsutformning samt fö ljande sammanfattning: Organisationsfö rä ndringen har genomfö rts fullt ut. Arbetsområden har definierats och strukturerats i en målbild och arbetsområden. De fö rvä ntade effektivitetsvinsterna kan fullt rä knas in nä r tekniken har likriktas i den båda nä tet. Pågående kvalitetsuppfö ljningar av servicenivåer skall fortsä tta Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 359. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: Rapporten godkä nns och lä ggs till handlingarna.

12 Kommunstyrelsen Sida 10 KS 6 Dnr KS 094 Svar på motion angå ende solenergi - Ulla Dalén (mp) m fl Ä rendebeskrivning Ulla Dalé n (mp), Janine Alm Ericson (mp), Lena Klevenås (mp), Tomas Hurtig (mp) och Kersti Ingeborn (mp) har till kommunfullmä ktige den 28 maj 2008, 104, lä mnat en motion om solenergi dä r de fö reslår att Alingsås kommun (inklusive bolagen) snarast fö rser en eller flera av sina byggnader med solfångare om minst 50 kvm. De fö reslår ä ven att dessa solfångare kopplas in på fjä rrvä rmenä - tet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 augusti 2008, 250, att remittera motionen till Fabs AB och Alingsås Energi Nä t AB. Fabs AB skriver i sitt yttrande från den 20 oktober 2008 att frågan om hur utnyttjande av solvä rme kan ske i fastigheter ä gda av de kommunala bolagen behandlats på samverkansmö ten med Alingsåshem, Alingsås Energi och Fabs. Beslut har fattats om att utreda två projekt. Det ena handlar om fö rutsä ttningarna fö r en solvä rmeanlä ggning i ett nä rvä rmesystem i Hemsjö. Det andra handlar om fö rutsä ttningarna fö r solenergi fö r bostadshus, planerad skola och idrottshall i Stadsskogen. Alingsås Energi Nä t AB har den 2 november 2008 meddelat att de ansluter sig till svaret från Fabs AB och avstår dä rmed från att lä mna ett eget svar. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 december 2008 lä mnat fö ljande yttrande: En utveckling av solvä rme som energikä lla stä mmer vä l med målsä ttningarna i kommunens Energiplan , dä r ett av målen ä r att ö ka anvä ndningen av fö rnybara energikä llor och fö rnybara brä nslen såvä l vid uppvä rmning som vid transporter. De kommunala bolagen har på senare tid tagit initiativ som ligger i linje med intentionerna i motionen. Mö jligheterna att utveckla anvä ndningen av solenergi undersö ks fö r flera byggnader. Motionen anses dä rmed vara besvarad. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 360. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: En utveckling av solvä rme som energikä lla stä mmer vä l med målsä ttningarna i kommunens Energiplan. De kommunala bolagen har också tagit initiativ som ligger i linje med intentionerna i motionen. Motionen anses dä rmed vara besvarad.

13 Kommunstyrelsen Sida 11 KS 7 Dnr KS 031 Sammanstä llning över nya och tillkommande lokaler för barn- och ungdomsförvaltningen Ä rendebeskrivning Barn- och ungdomsnä mnden beslutade i november 2008 att godkä nna i ä rendet redovisade hyreskontrakt och informera kommunstyrelsen. Enligt kommunfullmä ktiges beslut den 23 april 2008, 88 Strategisk lokalfö rsö rjningsplanering framgår att hyreskontrakt med en lö ptid på mellan 2 och 10 år skall godkä nnas av kommunstyrelsen samt att hyreskontrakt ö verstigande 10 år skall godkä nnas av kommunfullmä ktige. Barn- och ungdomsnä mnden redovisar sju kontrakt varav sex avser paviljonger fö r fö rskoleverksamhet om totalt 11 avdelningar. Samtliga dessa kontrakt lö per på tre år med Fabs AB som hyresvä rd. Ett kontrakt avser en permanent fö rskola i stadsskogen om fem avdelningar. Detta kontrakt har en lö ptid på 11 år. Hyresvä rd ä r Fabs AB. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 december 2008 lä mnat fö ljande yttrande: Av de redovisade hyreskontrakten skall således sex stycken godkä nnas av kommunstyrelsen och ett av kommunfullmä ktige. Kommunledningskontoret har deltagit i det fö rvaltningsö vergripande arbetet med att få fram lokaler fö r fö rskoleverksamheten och har dä rfö r inga principiella synpunkter på kontrakten. Lokalsamordningsfunktionen inom kontoret har dock påvisat att det ä r fö rhållandevis dyrt att hyra paviljonger fö r fö rskolan jä mfö rt med permanenta lö sningar. Dä rfö r ä r det en prioriterad fråga att finna permanenta lokallö sningar fö r verksamheten. I ö vrigt vill kommunledningskontoret påtala att godkä nnande av kontrakten skall ske innan dessa påtecknas. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 361. Kommunstyrelsens beslut: De sex hyreskontrakten avseende paviljonger till fö rskoleverksamheten redovisade av barn- och ungdomsnä mnden den 12 november 2008, 87 godkä nns. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: Hyreskontrakt fö r Stadsskogens fö rskola omfattande fem avdelningar redovisat av barn- och ungdomsnä mnden den 12 november 2008, 87 godkä nns. Exp: BUN fk

14 Kommunstyrelsen Sida 12 KS 8 Dnr KS 360 Faststä llande av kommunens verksamhetsområ de för dagvatten Ä rendebeskrivning Tekniska nä mnden beslutade den 1 december 2008, 148 att fö reslå kommunfullmä ktige att faststä lla de fö reslagna verksamhetsområdena fö r dagvatten inom Alingsås kommun. Enligt lagen om allmä nna vattentjä nster skall VA-taxan vara fö rdelad på de tre nyttigheterna renvatten, spillvatten och dagvatten. En VA-taxa med denna inriktning kommer att infö ras i Alingsås kommun från och med den 1 januari Fö r att taxeuttaget skall kunna ske på rä tt sä tt måste de verksamhetsområden som har nyttigheten dagvatten faststä llas. Tekniska nä mnden redovisar de verksamhetsområden som har denna nyttighet på bifogade kartor och i tabell omfattande sju områden: Alingsås tä tort, Vä stra bodarna, Ingared, Ö denä s, Sollebrunn, Stora Mellby och Grä fsnä s. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 16 december 2008 lä mnat fö ljande yttrande: Kommunledningskontoret tillstyrker tekniska nä mndens fö rslag till verksamhetsområden fö r dagvatten och fö reslår att kommunfullmä ktige faststä ller dessa. Kommunstyrelsen beslutade om VA-taxan den 24 november 2008, 303 och behandlas av kommunfullmä ktige den 17 december Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 367. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: Verksamhetsområden får dagvatten inom Alingsås kommun faststä lls enligt tekniska nä mndens fö rslag.

15 Kommunstyrelsen Sida 13 KS 9 Dnr KS 273 Förslag till uppdrag: pedagogisk utveckling kopplat till elevströmmar utifrå n lokalkapacitet Ä rendebeskrivning Barn- och ungdomsnä mnden beslutade den 12 november 2008, 92 att fö reslå kommunstyrelsen ge i uppdrag till lä mplig nä mnd/fö rvaltning/ledningsnivå att ansvara fö r en gemensam arbetsgrupp fö r Alingsås kommun, med syfte att optimera lokalanvä ndning avseende verksamhet och verksamhetsadministration fö r Alingsås kommun. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 december 2008 lä mnat fö ljande yttrande: Kommunfullmä ktige beslutade den 23 april 2008, 88 om Strategisk lokalfö r- sö rjningsplanering. Kommunstyrelsen fick dä r i uppdrag att samordna och effektivisera lokalanvä ndningen i kommunen. Kommunstyrelsen fick ä ven ansvaret fö r kommunens strategiska och taktiska planering av verksamhetslokaler. Ett fö rsta steg i detta arbete lokalinventering har ö verlä mnats från kommunledningskontoret den 24 november Dä rutö ver pågår ett antal fö rvaltnings specifika och ö vergripande lokalutredningar. Nä sta steg i kommunstyrelsens lokalfö rsö rjningsplanering blir att påbö rja arbetet med att ta fram en lokalfö rsö rjningsplan fö r Alingsås kommun. I detta arbete kommer både fö rvaltningar och nä mnder vara involverade. Det ö vergripande uppdraget att optimera lokalanvä ndningen har således kommunstyrelsen och dess fö rvaltning. Under 2009 kommer arbetet att utvecklas ytterligare och fö rslag till projektplan fö r arbetet med lokalfö rsö rjningsplanen kommer att tas fram. Utö ver detta kommer olika arbetsgrupper att verka inom området fö r att kunna lö sa lokalfrågor och problem. Det finns inget som hindrar att samplanering av lokaler sker ä ven innan en lokalfö rsö rjningsplan finns framme, tvä rt om. Dä remot ä r det viktigt att samverkan sker mellan den strategiska och taktiska planeringen från bö rjan. Kommunledningskontoret har uppdraget och kommer att lyfta frågan om en mer permanent grupp fö r lokaleffektivisering/optimering med fö rvaltningarna enligt barn- och ungdomsnä mndens fö rslag. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 358.

16 Kommunstyrelsen Sida 14 KS 9, forts Dnr KS 273 Kommunstyrelsens beslut: Kommunledningskontoret får i uppdrag att beakta barn- och ungdomsnä mndens fö rslag i det fortsatta arbetet med och organisationen kring lokaleffektivisering/planering. Exp: Klk-ek

17 Kommunstyrelsen Sida 15 KS 10 Dnr KS 051 Tillä gg till översiktsplan för Alingså s kommun (Ö P 95) avseende vindbruk/vindkraft Ä rendebeskrivning Kommunstyrelsen fick i uppdrag av kommunfullmä ktige den 20 juni 2007, 118, att ta fram fö rslag på lä mpliga områden fö r vindkraftverk. Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober, 238, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett tillä gg till ö versiktsplanen fö r Alingsås kommun (Ö P95) om vindbruk. Styrgrupp fö r uppdraget ä r kommunstyrelsens arbetsutskott. Alla kommuner skall ha en heltä ckande ö versiktsplan. Nya anspråk och intressen gö r att ö versiktsplanen kan behö va ses ö ver fö r att behålla sin funktion som ett strategiskt vä gledande beslutsunderlag. Utvecklingen inom vindbruket har medfö rt att den vä gledning som ö versiktsplanen ger ä r inaktuell. Dä rfö r tas nu ett tematiskt tillä gg om vindbruk fram. Syftet med denna planering ä r att underlä tta utbyggnad av vindkraft och att frä m- ja en god lokalisering och utformning av vindkraften. I planfö rslaget anges sju primä ra områden lä mpliga fö r utbyggnad av stö rre anlä ggningar samt sju sekundä ra områden dä r mindre anlä ggningar ä r lä mpliga. I ö vriga delar av kommunen fö reslås en restriktiv hållning till grupper av stora vindkraftverk. Enstaka stö rre verk kan prö vas. Planfö rslaget innehåller ä ven generella rekommendationer fö r lokalisering, utformning, hä lsa och sä kerhet samt genomfö rande. I samrådshandlingen ingår, fö rutom planfö rslaget, en beskrivning av planeringsfö rutsä ttningarna fö r vindbruk i kommunen, den analys som planfö rslaget baseras på samt en konsekvensbeskrivning. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 december 2008 lä mnat fö ljande yttrande: Samråd bö r nu hållas om det upprä ttade fö rslaget. Det bö r ske under åtta veckors tid med start i bö rjan av februari Syftet ä r att ge allmä nheten, grannkommuner och myndigheter information om och mö jlighet att lä mna synpunkter på fö rslaget. Styrgruppen får hitta formerna fö r hur samrådet ska gå till. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 362. Kommunstyrelsens beslut: Fö rslag till tematiskt tillä gg till ö versiktsplanen, Ö P 95, avseende Vindbruk, stä lls ut fö r samråd under åtta veckor med start i bö rjan av februari Exp: Klk-utv

18 Kommunstyrelsen Sida 16 KS 11 Dnr KS 054 K2020 kollektivutredningen Ä rendebeskrivning GR har sä nt K2020 kollektivtrafikprogram fö r Gö teborgsregionen fö r yttrande. Huvudfrågor ä r: Kan programmet lä ggas till grund fö r det gemensamma arbetet fö r att nå målet om 40 % resandeandel i kollektivtrafiken 2025? Vad ä r i så fall nä sta steg i arbetet? Rapporten har tagits fram i samarbete mellan sex samverkande parter (Vä stra Gö talandsregionen, Gö teborgsregionens kommunalfö rbund, Gö teborgs stad, Vä sttrafik, Banverket och Vä gverket). Syftet ä r att skapa en gemensam framtidsbild som underlag fö r planering och beslut i respektive organisation. GR: s fö r- bundsstyrelse har godkä nt målbilden den 14 september 2007, att ligga till grund fö r fortsatt arbete med kollektivtrafikprogram fö r Gö teborgsregionen. I rapportens fö rord framgår det att det endast ä r rapportens fö rsta del som de samverkande parterna avser att ta stä llning till. Ö vriga delar sammanfattar fö rslag till åtgä rder som kan ligga till grund fö r planering och beslut i de deltagande organisationerna samt illustrerar mö jliga lö sningar. Kollektivtrafikprogrammet konkretiserar målbilden och lyfter utifrån resenä rsperspektivet fram åtgä rder inom tre områden. Kollektivtrafikens utformning och tjä nster Incitament Marknadskommunikation De fem huvudprinciperna enligt målbilden (KomTill, KomNä ra, KomOfta, Kom- Fort, KomLångt och KomBort) har legat till grund fö r kollektivtrafikens utformning och tjä nster. Fö r utformningen av trafiksystemet anvä nds Kom-begreppen som definierats som en del av målbilden. Dessa beskriver de olika funktionerna i framtidens kollektivtrafik. Fö r att nå en marknadsandel på 40 % rä cker det inte att kollektivtrafiken fö rbä ttras. Olika åtgä rder som påverkar resvanor och fä rdmedelsval ä r nö dvä ndiga. Å tgä rder inom fö ljande fyra områden fö reslås: Brukaravgifter Parkeringspolicy Transportplaner och resepolicy fö r privata och offentliga arbetsgivare Beskattningsregler.

19 Kommunstyrelsen Sida 17 KS 11, forts Dnr KS 054 Brukaravgifterna kan medverka till att både fö rä ndra resvanorna och bidra till finansieringen. Beslut att vä lja bilen påverkas i stor utsträ ckning av parkeringskostnaden och mö jligheten av att parkera i nä rheten av arbetsplatsen. Transportplaner och resepolicy kan påverka resandet både i tjä nsten och till/från arbetsplatsen. En mö jlighet fö r arbetsgivare att erbjuda sina anstä llda skattefria resor till och från arbetet skulle också påverka valet av fä rdmedel. Fö r att nå målet måste en tydlig kommunikation och marknadsfö ring genomfö ras. Denna ska ö ka kunskapen och påverka den sociala acceptansen fö r kollektivt resande. Kommunikation och marknadsfö ring behö ver ske på tre nivåer: 1. Kommunicera visionen om hur vi ska bo, leva och resa år Ändra resbeteendet genom kommunikation och marknadsfö ring 3. Marknadsfö ra kollektivtrafiken till de medvetna trafikanterna. Kommunikation och marknadsfö ring måste vara sammanhållen, konsekvent och långsiktig. Om kommunikationen ska vara effektiv måste den gö ras nä r det sker fö rä ndring av kollektivtrafikutbudet eller då resenä rens fö rutsä ttningar fö r det egna resandet fö rä ndras och inriktas på mä nniskor eller organisationer i fö rä ndring. Fö rutsä ttningarna på en arbetsplats kan vara avgö rande fö r hur man reser till arbetet och dä rfö r ä r arbetsgivaren en viktig målgrupp. Fö rutsä ttningen fö r genomfö rande ä r att de inblandade parterna tar ett gemensamt ansvar. Tydligt mandat men också koordinering mellan parterna krä vs fö r att sä kerstä lla åtgä rder som utvecklar kollektivtrafiken i ö nskad riktning. Formerna fö r hur kollektivtrafiken behö ver utvecklas samtidigt som befogenheterna måste tydliggö ras. Det krä ver politisk samverkan fö r att vä gleda de medverkande organisationerna. Beredning: Kommunledningskontoret har i skrivelse den 10 november 2008 lä mnat fö ljande yttrande: Alingsås kommun håller med om de ö vergripande fö rslag till åtgä rder som behö - ver genomfö ras fö r att stä rka kollektivtrafikens marknadsandel. Alingsås kommun ligger vä l framme enligt tankegångarna i K2020 och har tagit fram en egen trafikfö rsö rjningsplan som bland annat innehåller en trafikstruktur fö r kollektivtrafiken med målsä ttningen att kunna dubblera den. En minskning av bilåkandet till Gö teborg, fö rutsä tter att andra kommuner genomfö r egna satsningar fö r bä ttre tillgä nglighet, fö rbindelser och parkeringsmö jligheter fö r både bil och cykel. Villkoret ä r sjä lvklart att det finns en handlingsplan och resurser fö r finansieringen. Gö teborgs stad kommer att bygga en ny ä lvtunnel, som ska finansieras med brukaravgifter och frågan ä r fö rankrad med kranskommunerna och Vä stra Gö talandsregionen i avsiktsfö rklaringen och ligger i regeringens nä rtidssatsning till nya vä g- och jä rnvä gsprojekt. Ö vriga incitament fö r att fö rsö ka ö ka kollektivtrafikens andel ä r angelä gna fö r varje kommun att arbeta vidare med.

20 Kommunstyrelsen Sida 18 KS 11, forts Dnr KS 054 Vä sttrafik måste beakta behovet av att arbeta enligt Kollektivtrafikprogrammet K2020, i nä ra samarbete med kommunerna, oberoende av hur ä garstrukturen kommer att bli i det nya aktieä garavtalet. En del fö rslag som presenteras i kollektivtrafikprogrammet ä r kanske inte lika angelä gna eller lä mpliga i mindre kommuner. Som exempel kan nä mnas avståndet till nä rmaste hållplats. Avstånden kan kä nnas lä ngre ä n i stö rre kommuner och man behö ver också beakta tillgä ngligheten fö r funktionshindrade. Kombegreppen kan per definition inte tolkas på samma sä tt som i en kommun som har ett stö rre befolkningsunderlag och tä tare trafik. Sammanfattningsvis anser Alingsås kommun att kranskommunerna behö ver genomfö ra egna trafikplaneringar fö r att matcha behoven om att dubblera kollektivtrafikens marknadsandel och minskat bilåkande mot Gö teborgs stad. Arbetet bö r ske i samarbete med trafikhuvudmannen. Finansieringen blir en tung belastning fö r många och Alingsås kommun instä mmer i att det ä r angelä get att snarast påbö rja ett gemensamt arbete i regionen fö r finansiering av nö dvä ndiga investeringar, inte bara i storstaden utan ä ven i kranskommunerna. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 363. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets fö rslag till yttrande som sitt eget och framfö r det till GR: s fö rbundsstyrelse. Exp: GR

21 Kommunstyrelsen Sida 19 KS 12 Dnr KS 211 Detaljplanebestä llning vå ren hösten 2011 Ä rendebeskrivning Kommunstyrelsen upprä ttar varje halvår en bestä llning av detaljplanearbeten till byggnadsnä mnden. Bestä llningen avser den nä rmaste treårsperioden och ska samordnas med Bostadsprogram I bestä llningen har en mä ngd olika anspråk på genomfö rande av detaljplaner vä gts samman till en lista med prioriteringar fö r byggande av bostä der, trafikmiljö er, verksamheter mm. Anspråken ä r såvä l kommunens som enskildas. Fö rslaget till detaljplanebestä llning har utarbetats av kommunledningskontoret tillsammans med tekniska kontoret samt plan- och byggkontoret och ä r resultatet av ett svårt prioriteringsarbete fö r att bestä llningen ska motsvara de mö jligheter kontoren/nä mnderna har att genomfö ra uppdragen med tillgä ngliga resurser. Enligt tidigare beslut om detaljplanebestä llning framgår i tabellen att detaljplaner fö r Stadsskogen och Nolhaga Park ska hanteras enligt projektmodellen. Detta innebä r att kommunstyrelsen beslutar i frågor om detaljplan och exploatering. Dessutom anges att fö rstudie (F) ska genomfö ras i ett inledande planeringsskede som ett gemensamt projekt mellan kommunledningskontoret, plan- och byggkontoret samt ev. ytterligare fö rvaltningar och/eller aktö rer. Kommunstyrelsens arbetsutskott leder arbetet med fö rstudien och avgö r om beslut i kommunstyrelsen krä vs i det enskilda fallet. Fö r de detaljplaner som bedö ms behö va fö regås av program fö r detaljplan redovisas P i tabellen. Dessutom redovisas i en annan kolumn hur planarbetet fö reslås finansieras i enlighet med fö rslag från plan- och byggkontoret. Fö rslaget bygger på beslut i byggnadsnä mnden den 11 september 2007, 184 samt delegationsbeslut av byggnadsnä mndens ordfö rande den 28 april 2008, D325 om planavtal fö r detaljplanekostnader. De ö versiktsplaneuppdrag som påbö rjas under perioden redovisas i en sä rskild kolumn i tabellen och de detaljplaneuppdrag, samt fö rfrågningar om bygglov fö r vindkraft, som hä nger samman med denna planering anges. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 364. Yrkande Tore Hult(s) yrkar, med hä nvisning till kommunfullmä ktiges beslut den 3 september 2008, 138 gä llande den så kallade trä dgårdsmä starbostaden, att objekt nr 50 utgår från detaljplanebestä llningen. Jan Gustafsson(v) yrkar att objekt nr 49, Skolgatan, utgår från detaljplanebestä llningen.

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2009-05-26 46-54

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2009-05-26 46-54 Utbildningsnä mnden 46-54 Utbildningsnä mnden extra sammanträ de 46 Ekonomisk uppfö ljning efter april år 2009 47 Fyra utvecklingsuppdrag UN avrapportering uppdrag 1-3 48 Fyra utvecklingsuppdrag UN avrapportering

Läs mer

GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05

GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05 Handlä ggare: Katja Saranka, tfn 0322-61 62 64 Dnr 2008-0908 211 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖ R ALINGSÅ S Bostäder vid FRITIDSVÄGEN mm. GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05 1. ORGANISATORISKA FRÅ GOR

Läs mer

Protokoll. Socialnä mnden 2011-02-15 14-20

Protokoll. Socialnä mnden 2011-02-15 14-20 Socialnä mnden 14-20 Socialnä mndens sammanträ de Ersä ttningar till familjehem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner m.m. 2 Yttrande till Förvaltningsrä tten i Göteborg, mål 574-11 angående laglighetsprövning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 Ökade nyförsäljningsintäkter under fjärde kvartalet med fortsatt stark tillväxt inom produktområde privatlån Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,3

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2008-10-07

PLANBESKRIVNING 2008-10-07 Handlä ggare: Hans Nerstu, tfn 0322-61 62 58 Dnr 2004-0567 211 ANTAGANDEHANDLING Kulturhus Bibliotek Hotell KV BRYGGAREN Hotellparken KV BRYGGAREN KV BRYGGAREN KV Å KANTEN KV BRYGGAREN Järnvägsstation

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2009-11-02 200-219

Protokoll. Kommunstyrelsen 2009-11-02 200-219 Kommunstyrelsen 200-219 Kommunstyrelsen sammanträ de 200. Fö rändringar av avgift fö r matdistribution inom hemtjänsten 201. Svar påmotion angående omprioritering av investering från nybygge vid Mjö rngatan-tennisvägen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Fortsatt tillväxt i nyförsäljningsintäkterna som ökade med 5 procent under det första kvartalet Första kvartalet Inta kterna uppgick till 19,7 (20,0) MSEK,

Läs mer

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige.

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige. Underlag stadgerevison ax ax styrelses förslag på nya stadgar för ax. Dokumentet innehåller en kolumn med nuvarande stadgar och en kolumn med förslag till ny lydelse. Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2009-11-18 185-201

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2009-11-18 185-201 Kommunfullmä ktige 185-201 Kommunfullmä ktige sammanträ de 185. Avsä gelser från kommunala uppdrag 186. Avsä gelser från kommunala uppdrag 187. Avsä gelser från kommunala uppdrag 188. Avsä gelser från

Läs mer

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bakgrund Det digitala informationssamhället gör avtryck i allas liv. Internet är något som berör och påverkar hela samhället. Detta gäller i

Läs mer

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 1. Mo tets o ppnande Linnea Risinger fo rklarar a rsmo tet o ppnat. 2. Mo tets beho righet Mo tet fo rklaras beho rigt. 3. Faststa

Läs mer

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 rsredovisning f r BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 213-1-1-213-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2010-02-23 1-12

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2010-02-23 1-12 Utbildningsnä mnden 1-12 Utbildningsnä mnden sammanträ de 1. Å rsredovising enlig kommunbudget 2009 2. Begäran om att ö verfö ra resultatet till eget kapital 3. Begäran om att ö verfö ra investeringsmedel

Läs mer

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K 1 : 6 Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K Stadgar Klubben bildades 7:e oktober 1935 och har sin hemort i Bromma Ä1 Andam l Klubben a r en allma nnyttig ideell forening och har till a ndam l att lokalt

Läs mer

Trivselregler Brf Ronnebyga rden

Trivselregler Brf Ronnebyga rden Trivselregler Brf Ronnebyga rden Hej nya, eller gamla granne! Har du ta nkt pa att vi a ger ett hus ihop? Ra ttare sagt ett hus fra n 1936. Det a r ju riktigt ha ftigt. I huset har vi en bostadsra ttsfo

Läs mer

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31.

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. 1(11) rsredovisning f r BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2012-06-15 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2012-06-15 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Arbetsmiljöpolicy 18. Upphandlingspolicy 19. Firmatecknare för Alingsås och

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 ( Bactiguard ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 maj 2015 kl. 14.00 på Vasagatan

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Firmatecknare för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund... 7 15 Vitesföreläggande asylboende

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet 2014

Europeiska unionen och Europavalet 2014 Europeiska unionen och Europavalet 2014 1 Flaggor från olika EU-länder. Innehåll Europeiska unionen, alltså EU 3 Vad betyder medlemskapet i EU fo r Finland? 4 Vad betyder medlemskapet i EU fo r finla ndarna?

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2006-02-15

PLANBESKRIVNING 2006-02-15 Handlä ggare: Hans Nerstu, tfn 0322-61 62 58 Dnr 2005-0714 211 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖ R ALINGSÅ S BOSTÄ DER VID SÖ DRA STRÖ MGATAN 6 (Kv Ljuset) ALINGSÅ S KOMMUN PLANBESKRIVNING 2006-02-15 HANDLINGAR

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel Reviderad och utökad upplaga inför ny lagstiftning 2016 En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Bactiguard

Välkommen till årsstämma i Bactiguard Pressmeddelande Stockholm, 20 april 2015 Välkommen till årsstämma i Bactiguard Årsstämman för Bactiguard Holding AB (publ), ( Bactiguard ), äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl. 14.00 på Vasagatan 7 i

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄ SÅRET 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LÄ SÅRET 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LÄ SÅRET 2004-2005 KULLINGSBERGSSKOLAN ALINGSÅS 1. Fö rutsättningar Beskrivning av verksamheten Kullingsbergsskolan är en enhet byggd i genuin 50-talsstil och belägen i ett äldre,

Läs mer

Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK 15-3-2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16

Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK 15-3-2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16 INLEDNING Detta dokument fo rklarar betydelsen av de olika posterna i a rsbudgeten. Sist i dokumentet finns a ven en lista med kommentarer till

Läs mer

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Nolhagahallen, Alingsås kl 10.00-11.30 Beslutande Stefan Svensson(kd), ordf Thorsten Larsson(m)

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Fysikteknologsektionen Protokoll fo rt vid sektionsmo te 23 november 2010 Tid: 15:30 Plats: HA1 1 Mo tets o ppnande Lars Lundberg, vice ordfo rande, o ppnar det kraftigt underbemannade mo tet genom att

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-02-14 1-5

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-02-14 1-5 Förbundsdirektionen 1-5 2 1 Godkännande av dagordning... 5 2 Utseende av justeringsperson... 6 3 Årsredovisning och bokslut 2013... 7 4 Samverkan Övning Kommunikation SÖK 2013... 8 5 Delegationsärenden...

Läs mer

EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1. att man kanske inte anva nder som kan inga. hemsidan i det syftet. Ska man skicka mail och skriva allt i

EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1. att man kanske inte anva nder som kan inga. hemsidan i det syftet. Ska man skicka mail och skriva allt i EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1 Året utdelning av ipads MO#JLIGHETERNA ATT SPRIDA INFORMATION O#KAR I OCH MED ATT TEKNIKEN UTVECKLAS Fo r andra a ret i rad har ipads delats ut bland Ekebyskolans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Belopp inom parentes avser motsvarande period förra året.

Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Belopp inom parentes avser motsvarande period förra året. 214 Delårsrapport för perioden 1 januari 214 3 juni 214 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Belopp inom parentes avser motsvarande period förra året. Denna

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Kärleken är fri! I vecka 48 hade Ekebyskolan

Kärleken är fri! I vecka 48 hade Ekebyskolan EKEBYSKOLAN SALA: HO5 STTERMINEN 2013 - NR:2 Novelltävling A" RSKURS 8 PA" EKEBYSKOLAN INBJUDS ATT DELTA I EN NOVELLTA5 VLING OM VA5 NSKAP Lisa Sundstedt a r en av de svenskla rare som startat projektet

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-04-07 44-49

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-04-07 44-49 Kommunstyrelsen 44-49 2 44 Ombyggnation av kulturhuset... 6 45 Återrapportering av planering och genomförande av åtgärder för att förbättra medborgardialogen... 8 46 Remiss från Västra Götalandsregionen

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

RSREDOVISNING BOSTADSR TTSF RENINGEN F GELB RSTR DET 8

RSREDOVISNING BOSTADSR TTSF RENINGEN F GELB RSTR DET 8 RSREDOVISNING BOSTADSR TTSF RENINGEN f r Styrelsen f r Bostadsr ttsf reningen F gelb rstr det 8 f r h rmed avge redovisning fr f reningens verksamhet under r kenskaps ret 2011. STYRELSEN Styrelsen har

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

Handlingsplan och rutiner för allergi- och specialkost

Handlingsplan och rutiner för allergi- och specialkost Handlingsplan och rutiner för allergi- och specialkost Del 1 Inledning Det är ovanligt att man är allergisk mot mat, men många låter bli att äta saker som de felaktigt tror att de är överkänsliga mot.

Läs mer

Allmänna villkor För Wigge & Partners Advokat AB för klienter med hemvist i Sverige (version 2015:1) 1 Tillämpningsområde. 2 Klientidentifikation m.m.

Allmänna villkor För Wigge & Partners Advokat AB för klienter med hemvist i Sverige (version 2015:1) 1 Tillämpningsområde. 2 Klientidentifikation m.m. Allmänna villkor För Wigge & Partners Advokat AB för klienter med hemvist i Sverige (version 2015:1) 1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor jämte Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-19. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-19. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30 Beslutande Kristina Svensson 136-141 Bengt Torstensson Veronica Almroth 136-139 Claes Nordevik 140-142 Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-30 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Caroline Johansson, trafikplanerare Kristin Johansson, trafikplanerare

Caroline Johansson, trafikplanerare Kristin Johansson, trafikplanerare Kollektivtrafiknämnden Hjo/Tibro/ 2009-12-08 1 Plats och tid Sammanträdesrum Bonaren 14:00-16:00 Beslutande Claes Jägevall, ordf Anne-Marie Wahlström Catrin Hulmarker Pierre Rydén Kjell Sjölund Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-10-29 122-134

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-10-29 122-134 Kommunfullmäktige 122-134 2 122 Information... 5 123 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Janine Alm Ericson (MP)... 6 124 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-06-16 79-88

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-06-16 79-88 Kommunstyrelsen 79-88 2 79 E20 genom Alingsås... 6 80 Ekonomiska ramar 2015-2017 för Alingsås kommun... 8 81 Kommunstyrelsens investeringsplanering 2014... 11 82 Imageinvesteringar 2014... 14 83 Anställning

Läs mer

Info-brev hösten 2012 Hela Sverige ska leva - Uppsala län

Info-brev hösten 2012 Hela Sverige ska leva - Uppsala län Info-brev hösten 2012 Hela Sverige ska leva - Uppsala län Bilden: Länsbygderåden från Uppsala och Stockholm på hemresa från Landsbygdsriksdagen 2012. Landsbygdsriksdagen 2012 Ronneby den 6-9 september

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer