Protokoll. Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Kommunstyrelsen 2009-01-12 1-17"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1-17

2 Kommunstyrelsen sammanträ de 1. Proprieborgen fö r Alingsås Energi Nä t AB 2. Proprieborgen fö r AB Alingsåshem 3. Proprieborgen fö r Fabs AB 4. Organisation fö r projektet "Framtida kost i Alingsås" 5. Uppfö ljning av gemensam IT-organisation 6. Svar på motion angående solenergi - Ulla Dalé n (mp) m fl 7. Sammanstä llning ö ver nya och tillkommande lokaler fö r barn- och ungdomsfö rvaltningen 8. Faststä llande av kommunens verksamhetsområde fö r dagvatten 9. Fö rslag till uppdrag: pedagogisk utveckling kopplat till elevströ mmar utifrån lokalkapacitet 10. Tillä gg till ö versiktsplan fö r Alingsås kommun (Ö P 95) avseende vindbruk/vindkraft 11. K2020 kollektivutredningen 12. Detaljplanebestä llning våren hö sten Remissvar från utbildningsnä mnden (UN) gä llande genomlysning av UN, steg 1 och steg Trafikfö rsö rjningsplan 2009/ Renovering och ombyggnad av Nolhagahallen, anmodan att inkomma med uppgifter till Lä nsrä tten i Vä nersborg 16. Meddelanden 17. Anmä lan av delegeringsbeslut

3 Kommunstyrelsen Sida 1 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl Ajournering kl Paragrafer 1-17 Beslutande Ö vriga deltagare Utses att justera Daniel Filipsson(m), ordfö rande Tore Hult(s), vice ordfö rande Holger Andersson(fp) Kristina Grapenholm(fp) Jan Gustafsson(v) Monica Gustavsson(s) Joakim Hasselskog(s) Anne-Marlé ne Hjortskog(s) Birgitta Larsson(s) Thorsten Larsson(m) Bo Lundbladh(c) Roland Salomonsson(m) Stefan Svensson(kd) Staffan Albinsson(c) Janine Alm Ericson(mp) Hasse Lindwert(fp) Mohibullah Sedigh(s) Fredrik Van den Broek(fp) Birgitta de Verdier(fp) Lars Eklund, kommundirektö r och Anci Eyoum, kommunsekreterare Information och ö verlä ggningar Maria Stenströ m, teknisk chef Ronnie Å brandt, projektsamordnare Sven Stengard, ekonomichef Birgitta Larsson Sekreterare Ordförande Justerande Anci Eyoum Daniel Filipsson Birgitta Larsson Anslag / Bevis et ä r justerat. Justeringen har tillkä nnagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträ desdatum Datum för anslags uppsä ttande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Rådhuset, Administrativa avdelningen

4 Kommunstyrelsen Sida 2 Information och överlä ggningar A/ Projekt Framtida kost i Alingsås -arbetslä gesredovisning -fastighetsåtgä rder -Alströ mer- och Lasarettskö k -bestä llarorganisation -andra planer som påverkar projektet B/ GR-information -arbetsmarknadsråd, nytt ingen direktrepresentation från kommunerna arbetsfö rmedlingsområdena Meritea, valideringsarbetet lä rlingsutbildning, arbetslö sa -kommundirektö rsträ ff i november seminarieserier under 2009 IT-infrastruktursatsning, vårdplanering Mistra Urban Futures, hållbar samhä llsutveckling Infrastrukturplanering, tidsplan

5 Kommunstyrelsen Sida 3 KS 1 Dnr KS 074 Proprieborgen för Alingså s Energi Nä t AB Ä rendebeskrivning Kommunfullmä ktige beslutade den 30 januari 2008, 17 att teckna proprieborgen fö r Alingsås Energi Nä t AB under en tid om hö gst tio år och intill ett belopp av hö gst etthundratjugomiljoner ( ) kronor jä mte dä rpå lö pande rä nta och kostnader. Proprieborgen skall omprö vas årligen så att ett beslut tas varje år varvid fö regående års beslut upphä vs och ny generell tioårig borgen faststä lls. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 december 2008 lä mnat fö ljande yttrande: Alingsås Energi Nä t AB har till kommunledningskontoret redovisat ett behov av en borgensram på kronor fö r nä stkommande tioårsperiod. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 354. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: 1. Proprieborgen tecknas fö r Alingsås energi Nä t AB under en tid om hö gst tio år och ett belopp av hö gst Etthundrafemtiotvåmiljoner ( ) kronor jä mte dä rpå lö pande rä nta och kostnader. 2. Kommunfullmä ktiges beslut den 30 januari 2008, 17 upphä vs.

6 Kommunstyrelsen Sida 4 KS 2 Dnr KS 074 Proprieborgen för AB Alingså shem Ä rendebeskrivning Kommunfullmä ktige beslutade den 30 januari 2008, 16 att teckna proprieborgen fö r AB Alingsåshem under en tid av hö gst tio år och intill ett belopp av hö gst niohundrafemtiomiljoner ( ) kronor jä mte dä rpå lö pande rä nta och kostnader. Proprieborgen skall omprö vas årligen så att ett beslut tas varje år varvid fö regående års beslut upphä vs och ny generell tioårig borgensram faststä lls. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 december 2008 lä mnat fö ljande yttrande: AB Alingsåshem har till kommunledningskontoret redovisat ett behov at en borgensram på kronor fö r nä stkommande tioårsperiod. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 355. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: 1. Proprieborgen tecknas fö r AB Alingsåshem under en tid av hö gst tio år och ett belopp av hö gst Niohundraåttiomiljoner ( ) kronor jä mte dä rpå lö pande rä nta och kostnader. 2. Kommunfullmä ktiges beslut den 30 januari 2008, 16 upphä vs.

7 Kommunstyrelsen Sida 5 KS 3 Dnr KS 074 Proprieborgen för Fabs AB Ä rendebeskrivning Kommunfullmä ktige beslutade den 30 januari 2008, 18 att teckna proprieborgen fö r Fabs AB under en tid av hö gst tio år och intill ett belopp av hö gst femhundratiomiljoner ( ) kronor jä mte dä rpå lö pande rä nta och kostnader. Proprieborgen skall omprö vas årligen så att ett beslut tas varje år varvid fö regående års beslut upphä vs och ny generell tioårig borgen faststä lls. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 december 2008 lä mnat fö ljande yttrande: Fabs AB har till kommunledningskontoret redovisat ett behov at en borgensram på kronor fö r nä stkommande tioårsperiod. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 356. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: 1. Proprieborgen tecknas fö r Fabs AB under en tid om hö gst tio år och ett belopp av hö gst Femhundratiomiljoner ( ) kronor jä mte dä rpå lö pande rä nta och kostnader. 2. Kommunfullmä ktiges beslut den 30 januari 2008, 18 upphä vs.

8 Kommunstyrelsen Sida 6 KS 4 Dnr KS 090 Organisation för projektet "Framtida kost i Alingså s" Ä rendebeskrivning Kommunfullmä ktige beslutade den 18 juni 2008, 121 att inriktningsalternativ 1b i kostutredningen genomfö rs fö r barn- och ungdomsnä mnden och vård- och ä ldreomsorgsnä mnden och att Alströ mergymnasiets framtida inriktning vad gä ller kostverksamheten skall belysas ytterligare. Tekniska nä mnden fick i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsnä mnden och vård- och ä ldreomsorgsnä mnden återkomma med en tidsatt kostnads och utgiftsberä knad genomfö randeplan fö r alternativ 1b. Samverkan skulle ske med Fabs AB, AB Alingsås hem och kommunstyrelsen. Dä refter har den kompletterande utredningen om Alströ mergymnasiets kö k ö verlä mnats och behandlats av kommunfullmä ktige. Kommunstyrelsens fö rslag var att Alströ mergymnasiets kö k skall ingå i den gemensamma upphandlingen och att inriktningsalternativ 1b ä ven skall gä lla fö r utbildningsnä mnden. Kommunfullmä ktige beslutade återremittera ä rendet fö r fö rtydligande. Beredning: Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 december 2008 redogjort fö r projektets organisation bestående av: Ledning, styrgrupp bestående av kommunstyrelsen arbetsutskott, ansvarig nä mnd/bestä llare, projektledare teknisk chef, politisk referensgrupp bestående av ordfö rande och vice ordfö rande i kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnä mnden, vård- och ä ldreomsorgsnä mnden, utbildningsnä mnden och tekniska nä mnden. Adjungerade ä r berö rda fö rvaltningschefer. Referensgrupp fö rvaltningschefer fö r barn- och ungdomsnä mnden, vård- och ä ldreomsorgsnä mnden och utbildningsnä mnden samt ekonomichef och personalchef från kommunledningskontoret. Adjungerade ä r VD fö r Fabs AB och VD fö r AB Alingsåshem. Dessutom redogö r kommunledningskontoret i skrivelsen fö r arbetsorganisation, projektgrupp/projektledning, biträ dande projektledare, projektcontroller och projektkoordinator, delprojekt, ansvar och arbetsuppgifter samt fö ljande: Ö vrigt I det fall kommunfullmä ktige finner att kommunstyrelsen får det ö vergripande ansvaret fö r projektet Framtida kost har kommunstyrelsen att ta stä llning till ett antal frågestä llningar:

9 Kommunstyrelsen Sida 7 KS 4, forts Dnr KS 090 Genom projektledningen har kommunstyrelsen att sä rskilt ta hä nsyn till fö rvaltningarnas varierande behov och krav på stä ndig utveckling och anpassning av måltiderna, ä ven på lång sikt. Den kommunala organisationens behov av kompetens fö r att sä kerstä lla tillgodoseendet av dessa behov, måste tidigt klarlä ggas och fö rslag utarbetas fö r att anpassning av organisationen skall kunna genomfö - ras. Kommunfullmä ktiges inriktningsbeslut innefattar inte bara en fö rä ndring av kostverksamhetens drift och upplä gg utan fordrar ä ven investeringar av både kommunala fö rvaltningar och bolag. Detta investeringsbehov skall samordnas och redovisas av projektledaren fö r kommunstyrelsen. Projektets ekonomiska resurser som i dag finns på tekniska nä mnden serviceenheten bö r fö ras ö ver till kommunstyrelsen vad avser den del av projektledningen som inte innefattar projektledaren och ö vriga kommunalt anstä llda personer. Projektdirektiv i samverkan med berö rda fö rvaltningar måste skyndsamt tas fram och dä refter skall en projektplan utarbetas och fö relä ggas kommunstyrelsen fö r beslut. Om det under projektets gång framkommer omstä ndigheter till exempel hö gre kostnader ä n vad som fö rutsatts har kommunstyrelsen att ta stä llning till om projektets inriktning skall justeras och i så fall lyfta frågan till kommunfullmä ktige. Kommunstyrelsen skall nä r kostnadsberä knat fö rslag till genomfö rande av projektet fö religger redovisa fö rslaget till kommunfullmä ktige fö r beslut om finansiering och igångsä ttning. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 357. Yrkande Tore Hult(s) yrkar att en represent från de partier som ä r representerade i kommunfullmä ktige men som inte ingår i berö rda presidier, ska ingå i den politiska referensgruppen. Kristina Grapenholm(fp) yrkar bifall till Tore Hults yrkande. Kommunstyrelsens beslut: Under fö rutsä ttning av kommunfullmä ktiges beslut: 1. Fö reslagen organisation fö r projektet framtida kost i Alingsås antas och till projektledare utses teknisk chef Maria Stenströ m. 2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samråd med projektledningen inkomma med projektdirektiv fö r projektet.

10 Kommunstyrelsen Sida 8 KS 4, forts Dnr KS 090 Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: 1. Kommunstyrelsen får det ö vergripande ansvaret fö r projektet framtida kost i Alingsås enligt kommunfullmä ktiges beslut den 18 juni 2008, Kommunstyrelsen skall nä r kostnadsberä knat fö rslag till genomfö rande av projektet fö religger redovisa fö rslaget till kommunfullmä ktige fö r beslut om finansiering och igångsä ttning. Exp: M. Stenströ m, Klk-ek

11 Kommunstyrelsen Sida 9 KS 5 Dnr KS 093 Uppföljning av gemensam IT-organisation Ä rendebeskrivning Kommunfullmä ktige beslutade den 22 februari 2006 att utbildningsfö rvaltningens IT-enhet och kommunledningskontorets IT-funktion skulle fö ras samman inom kommunledningskontoret Enligt beslutet skall också en uppfö ljning av den nya organisationen genomfö ras. Organisationsfö rä ndringen har genomfö rts med hjä lp av en genomfö randeplanering ( KS 093) som innehö ll en projektplan med fyra delområden: Nulä gesanalys av servicenivåer och kostnader Detaljorganisation och bemanning Lokalfrågan fö r den samlande IT-organisationen Utformning av avtal mellan berö rda fö rvaltningar Arbetet har letts i en styrgrupp sammansatt med dåvarande fö rvaltningschef på barn- och ungdomsfö rvaltningen, fö rvaltningschef vid utbildningsfö rvaltningen samt ekonomichefen vid kommunledningskontoret. Projektledare har varit ITchefen på kommunledningskontoret. Beredning: Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 december 2008 lä mnat rapport innehållande nulä gesanalys av servicenivåer och kostnader, detaljorganisation och bemanning, målbild, fö rä ndringsarbete, lokalfrågan, avtalsutformning samt fö ljande sammanfattning: Organisationsfö rä ndringen har genomfö rts fullt ut. Arbetsområden har definierats och strukturerats i en målbild och arbetsområden. De fö rvä ntade effektivitetsvinsterna kan fullt rä knas in nä r tekniken har likriktas i den båda nä tet. Pågående kvalitetsuppfö ljningar av servicenivåer skall fortsä tta Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 359. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: Rapporten godkä nns och lä ggs till handlingarna.

12 Kommunstyrelsen Sida 10 KS 6 Dnr KS 094 Svar på motion angå ende solenergi - Ulla Dalén (mp) m fl Ä rendebeskrivning Ulla Dalé n (mp), Janine Alm Ericson (mp), Lena Klevenås (mp), Tomas Hurtig (mp) och Kersti Ingeborn (mp) har till kommunfullmä ktige den 28 maj 2008, 104, lä mnat en motion om solenergi dä r de fö reslår att Alingsås kommun (inklusive bolagen) snarast fö rser en eller flera av sina byggnader med solfångare om minst 50 kvm. De fö reslår ä ven att dessa solfångare kopplas in på fjä rrvä rmenä - tet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 augusti 2008, 250, att remittera motionen till Fabs AB och Alingsås Energi Nä t AB. Fabs AB skriver i sitt yttrande från den 20 oktober 2008 att frågan om hur utnyttjande av solvä rme kan ske i fastigheter ä gda av de kommunala bolagen behandlats på samverkansmö ten med Alingsåshem, Alingsås Energi och Fabs. Beslut har fattats om att utreda två projekt. Det ena handlar om fö rutsä ttningarna fö r en solvä rmeanlä ggning i ett nä rvä rmesystem i Hemsjö. Det andra handlar om fö rutsä ttningarna fö r solenergi fö r bostadshus, planerad skola och idrottshall i Stadsskogen. Alingsås Energi Nä t AB har den 2 november 2008 meddelat att de ansluter sig till svaret från Fabs AB och avstår dä rmed från att lä mna ett eget svar. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 december 2008 lä mnat fö ljande yttrande: En utveckling av solvä rme som energikä lla stä mmer vä l med målsä ttningarna i kommunens Energiplan , dä r ett av målen ä r att ö ka anvä ndningen av fö rnybara energikä llor och fö rnybara brä nslen såvä l vid uppvä rmning som vid transporter. De kommunala bolagen har på senare tid tagit initiativ som ligger i linje med intentionerna i motionen. Mö jligheterna att utveckla anvä ndningen av solenergi undersö ks fö r flera byggnader. Motionen anses dä rmed vara besvarad. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 360. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: En utveckling av solvä rme som energikä lla stä mmer vä l med målsä ttningarna i kommunens Energiplan. De kommunala bolagen har också tagit initiativ som ligger i linje med intentionerna i motionen. Motionen anses dä rmed vara besvarad.

13 Kommunstyrelsen Sida 11 KS 7 Dnr KS 031 Sammanstä llning över nya och tillkommande lokaler för barn- och ungdomsförvaltningen Ä rendebeskrivning Barn- och ungdomsnä mnden beslutade i november 2008 att godkä nna i ä rendet redovisade hyreskontrakt och informera kommunstyrelsen. Enligt kommunfullmä ktiges beslut den 23 april 2008, 88 Strategisk lokalfö rsö rjningsplanering framgår att hyreskontrakt med en lö ptid på mellan 2 och 10 år skall godkä nnas av kommunstyrelsen samt att hyreskontrakt ö verstigande 10 år skall godkä nnas av kommunfullmä ktige. Barn- och ungdomsnä mnden redovisar sju kontrakt varav sex avser paviljonger fö r fö rskoleverksamhet om totalt 11 avdelningar. Samtliga dessa kontrakt lö per på tre år med Fabs AB som hyresvä rd. Ett kontrakt avser en permanent fö rskola i stadsskogen om fem avdelningar. Detta kontrakt har en lö ptid på 11 år. Hyresvä rd ä r Fabs AB. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 december 2008 lä mnat fö ljande yttrande: Av de redovisade hyreskontrakten skall således sex stycken godkä nnas av kommunstyrelsen och ett av kommunfullmä ktige. Kommunledningskontoret har deltagit i det fö rvaltningsö vergripande arbetet med att få fram lokaler fö r fö rskoleverksamheten och har dä rfö r inga principiella synpunkter på kontrakten. Lokalsamordningsfunktionen inom kontoret har dock påvisat att det ä r fö rhållandevis dyrt att hyra paviljonger fö r fö rskolan jä mfö rt med permanenta lö sningar. Dä rfö r ä r det en prioriterad fråga att finna permanenta lokallö sningar fö r verksamheten. I ö vrigt vill kommunledningskontoret påtala att godkä nnande av kontrakten skall ske innan dessa påtecknas. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 361. Kommunstyrelsens beslut: De sex hyreskontrakten avseende paviljonger till fö rskoleverksamheten redovisade av barn- och ungdomsnä mnden den 12 november 2008, 87 godkä nns. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: Hyreskontrakt fö r Stadsskogens fö rskola omfattande fem avdelningar redovisat av barn- och ungdomsnä mnden den 12 november 2008, 87 godkä nns. Exp: BUN fk

14 Kommunstyrelsen Sida 12 KS 8 Dnr KS 360 Faststä llande av kommunens verksamhetsområ de för dagvatten Ä rendebeskrivning Tekniska nä mnden beslutade den 1 december 2008, 148 att fö reslå kommunfullmä ktige att faststä lla de fö reslagna verksamhetsområdena fö r dagvatten inom Alingsås kommun. Enligt lagen om allmä nna vattentjä nster skall VA-taxan vara fö rdelad på de tre nyttigheterna renvatten, spillvatten och dagvatten. En VA-taxa med denna inriktning kommer att infö ras i Alingsås kommun från och med den 1 januari Fö r att taxeuttaget skall kunna ske på rä tt sä tt måste de verksamhetsområden som har nyttigheten dagvatten faststä llas. Tekniska nä mnden redovisar de verksamhetsområden som har denna nyttighet på bifogade kartor och i tabell omfattande sju områden: Alingsås tä tort, Vä stra bodarna, Ingared, Ö denä s, Sollebrunn, Stora Mellby och Grä fsnä s. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 16 december 2008 lä mnat fö ljande yttrande: Kommunledningskontoret tillstyrker tekniska nä mndens fö rslag till verksamhetsområden fö r dagvatten och fö reslår att kommunfullmä ktige faststä ller dessa. Kommunstyrelsen beslutade om VA-taxan den 24 november 2008, 303 och behandlas av kommunfullmä ktige den 17 december Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 367. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: Verksamhetsområden får dagvatten inom Alingsås kommun faststä lls enligt tekniska nä mndens fö rslag.

15 Kommunstyrelsen Sida 13 KS 9 Dnr KS 273 Förslag till uppdrag: pedagogisk utveckling kopplat till elevströmmar utifrå n lokalkapacitet Ä rendebeskrivning Barn- och ungdomsnä mnden beslutade den 12 november 2008, 92 att fö reslå kommunstyrelsen ge i uppdrag till lä mplig nä mnd/fö rvaltning/ledningsnivå att ansvara fö r en gemensam arbetsgrupp fö r Alingsås kommun, med syfte att optimera lokalanvä ndning avseende verksamhet och verksamhetsadministration fö r Alingsås kommun. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 december 2008 lä mnat fö ljande yttrande: Kommunfullmä ktige beslutade den 23 april 2008, 88 om Strategisk lokalfö r- sö rjningsplanering. Kommunstyrelsen fick dä r i uppdrag att samordna och effektivisera lokalanvä ndningen i kommunen. Kommunstyrelsen fick ä ven ansvaret fö r kommunens strategiska och taktiska planering av verksamhetslokaler. Ett fö rsta steg i detta arbete lokalinventering har ö verlä mnats från kommunledningskontoret den 24 november Dä rutö ver pågår ett antal fö rvaltnings specifika och ö vergripande lokalutredningar. Nä sta steg i kommunstyrelsens lokalfö rsö rjningsplanering blir att påbö rja arbetet med att ta fram en lokalfö rsö rjningsplan fö r Alingsås kommun. I detta arbete kommer både fö rvaltningar och nä mnder vara involverade. Det ö vergripande uppdraget att optimera lokalanvä ndningen har således kommunstyrelsen och dess fö rvaltning. Under 2009 kommer arbetet att utvecklas ytterligare och fö rslag till projektplan fö r arbetet med lokalfö rsö rjningsplanen kommer att tas fram. Utö ver detta kommer olika arbetsgrupper att verka inom området fö r att kunna lö sa lokalfrågor och problem. Det finns inget som hindrar att samplanering av lokaler sker ä ven innan en lokalfö rsö rjningsplan finns framme, tvä rt om. Dä remot ä r det viktigt att samverkan sker mellan den strategiska och taktiska planeringen från bö rjan. Kommunledningskontoret har uppdraget och kommer att lyfta frågan om en mer permanent grupp fö r lokaleffektivisering/optimering med fö rvaltningarna enligt barn- och ungdomsnä mndens fö rslag. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 358.

16 Kommunstyrelsen Sida 14 KS 9, forts Dnr KS 273 Kommunstyrelsens beslut: Kommunledningskontoret får i uppdrag att beakta barn- och ungdomsnä mndens fö rslag i det fortsatta arbetet med och organisationen kring lokaleffektivisering/planering. Exp: Klk-ek

17 Kommunstyrelsen Sida 15 KS 10 Dnr KS 051 Tillä gg till översiktsplan för Alingså s kommun (Ö P 95) avseende vindbruk/vindkraft Ä rendebeskrivning Kommunstyrelsen fick i uppdrag av kommunfullmä ktige den 20 juni 2007, 118, att ta fram fö rslag på lä mpliga områden fö r vindkraftverk. Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober, 238, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett tillä gg till ö versiktsplanen fö r Alingsås kommun (Ö P95) om vindbruk. Styrgrupp fö r uppdraget ä r kommunstyrelsens arbetsutskott. Alla kommuner skall ha en heltä ckande ö versiktsplan. Nya anspråk och intressen gö r att ö versiktsplanen kan behö va ses ö ver fö r att behålla sin funktion som ett strategiskt vä gledande beslutsunderlag. Utvecklingen inom vindbruket har medfö rt att den vä gledning som ö versiktsplanen ger ä r inaktuell. Dä rfö r tas nu ett tematiskt tillä gg om vindbruk fram. Syftet med denna planering ä r att underlä tta utbyggnad av vindkraft och att frä m- ja en god lokalisering och utformning av vindkraften. I planfö rslaget anges sju primä ra områden lä mpliga fö r utbyggnad av stö rre anlä ggningar samt sju sekundä ra områden dä r mindre anlä ggningar ä r lä mpliga. I ö vriga delar av kommunen fö reslås en restriktiv hållning till grupper av stora vindkraftverk. Enstaka stö rre verk kan prö vas. Planfö rslaget innehåller ä ven generella rekommendationer fö r lokalisering, utformning, hä lsa och sä kerhet samt genomfö rande. I samrådshandlingen ingår, fö rutom planfö rslaget, en beskrivning av planeringsfö rutsä ttningarna fö r vindbruk i kommunen, den analys som planfö rslaget baseras på samt en konsekvensbeskrivning. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 december 2008 lä mnat fö ljande yttrande: Samråd bö r nu hållas om det upprä ttade fö rslaget. Det bö r ske under åtta veckors tid med start i bö rjan av februari Syftet ä r att ge allmä nheten, grannkommuner och myndigheter information om och mö jlighet att lä mna synpunkter på fö rslaget. Styrgruppen får hitta formerna fö r hur samrådet ska gå till. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 362. Kommunstyrelsens beslut: Fö rslag till tematiskt tillä gg till ö versiktsplanen, Ö P 95, avseende Vindbruk, stä lls ut fö r samråd under åtta veckor med start i bö rjan av februari Exp: Klk-utv

18 Kommunstyrelsen Sida 16 KS 11 Dnr KS 054 K2020 kollektivutredningen Ä rendebeskrivning GR har sä nt K2020 kollektivtrafikprogram fö r Gö teborgsregionen fö r yttrande. Huvudfrågor ä r: Kan programmet lä ggas till grund fö r det gemensamma arbetet fö r att nå målet om 40 % resandeandel i kollektivtrafiken 2025? Vad ä r i så fall nä sta steg i arbetet? Rapporten har tagits fram i samarbete mellan sex samverkande parter (Vä stra Gö talandsregionen, Gö teborgsregionens kommunalfö rbund, Gö teborgs stad, Vä sttrafik, Banverket och Vä gverket). Syftet ä r att skapa en gemensam framtidsbild som underlag fö r planering och beslut i respektive organisation. GR: s fö r- bundsstyrelse har godkä nt målbilden den 14 september 2007, att ligga till grund fö r fortsatt arbete med kollektivtrafikprogram fö r Gö teborgsregionen. I rapportens fö rord framgår det att det endast ä r rapportens fö rsta del som de samverkande parterna avser att ta stä llning till. Ö vriga delar sammanfattar fö rslag till åtgä rder som kan ligga till grund fö r planering och beslut i de deltagande organisationerna samt illustrerar mö jliga lö sningar. Kollektivtrafikprogrammet konkretiserar målbilden och lyfter utifrån resenä rsperspektivet fram åtgä rder inom tre områden. Kollektivtrafikens utformning och tjä nster Incitament Marknadskommunikation De fem huvudprinciperna enligt målbilden (KomTill, KomNä ra, KomOfta, Kom- Fort, KomLångt och KomBort) har legat till grund fö r kollektivtrafikens utformning och tjä nster. Fö r utformningen av trafiksystemet anvä nds Kom-begreppen som definierats som en del av målbilden. Dessa beskriver de olika funktionerna i framtidens kollektivtrafik. Fö r att nå en marknadsandel på 40 % rä cker det inte att kollektivtrafiken fö rbä ttras. Olika åtgä rder som påverkar resvanor och fä rdmedelsval ä r nö dvä ndiga. Å tgä rder inom fö ljande fyra områden fö reslås: Brukaravgifter Parkeringspolicy Transportplaner och resepolicy fö r privata och offentliga arbetsgivare Beskattningsregler.

19 Kommunstyrelsen Sida 17 KS 11, forts Dnr KS 054 Brukaravgifterna kan medverka till att både fö rä ndra resvanorna och bidra till finansieringen. Beslut att vä lja bilen påverkas i stor utsträ ckning av parkeringskostnaden och mö jligheten av att parkera i nä rheten av arbetsplatsen. Transportplaner och resepolicy kan påverka resandet både i tjä nsten och till/från arbetsplatsen. En mö jlighet fö r arbetsgivare att erbjuda sina anstä llda skattefria resor till och från arbetet skulle också påverka valet av fä rdmedel. Fö r att nå målet måste en tydlig kommunikation och marknadsfö ring genomfö ras. Denna ska ö ka kunskapen och påverka den sociala acceptansen fö r kollektivt resande. Kommunikation och marknadsfö ring behö ver ske på tre nivåer: 1. Kommunicera visionen om hur vi ska bo, leva och resa år Ändra resbeteendet genom kommunikation och marknadsfö ring 3. Marknadsfö ra kollektivtrafiken till de medvetna trafikanterna. Kommunikation och marknadsfö ring måste vara sammanhållen, konsekvent och långsiktig. Om kommunikationen ska vara effektiv måste den gö ras nä r det sker fö rä ndring av kollektivtrafikutbudet eller då resenä rens fö rutsä ttningar fö r det egna resandet fö rä ndras och inriktas på mä nniskor eller organisationer i fö rä ndring. Fö rutsä ttningarna på en arbetsplats kan vara avgö rande fö r hur man reser till arbetet och dä rfö r ä r arbetsgivaren en viktig målgrupp. Fö rutsä ttningen fö r genomfö rande ä r att de inblandade parterna tar ett gemensamt ansvar. Tydligt mandat men också koordinering mellan parterna krä vs fö r att sä kerstä lla åtgä rder som utvecklar kollektivtrafiken i ö nskad riktning. Formerna fö r hur kollektivtrafiken behö ver utvecklas samtidigt som befogenheterna måste tydliggö ras. Det krä ver politisk samverkan fö r att vä gleda de medverkande organisationerna. Beredning: Kommunledningskontoret har i skrivelse den 10 november 2008 lä mnat fö ljande yttrande: Alingsås kommun håller med om de ö vergripande fö rslag till åtgä rder som behö - ver genomfö ras fö r att stä rka kollektivtrafikens marknadsandel. Alingsås kommun ligger vä l framme enligt tankegångarna i K2020 och har tagit fram en egen trafikfö rsö rjningsplan som bland annat innehåller en trafikstruktur fö r kollektivtrafiken med målsä ttningen att kunna dubblera den. En minskning av bilåkandet till Gö teborg, fö rutsä tter att andra kommuner genomfö r egna satsningar fö r bä ttre tillgä nglighet, fö rbindelser och parkeringsmö jligheter fö r både bil och cykel. Villkoret ä r sjä lvklart att det finns en handlingsplan och resurser fö r finansieringen. Gö teborgs stad kommer att bygga en ny ä lvtunnel, som ska finansieras med brukaravgifter och frågan ä r fö rankrad med kranskommunerna och Vä stra Gö talandsregionen i avsiktsfö rklaringen och ligger i regeringens nä rtidssatsning till nya vä g- och jä rnvä gsprojekt. Ö vriga incitament fö r att fö rsö ka ö ka kollektivtrafikens andel ä r angelä gna fö r varje kommun att arbeta vidare med.

20 Kommunstyrelsen Sida 18 KS 11, forts Dnr KS 054 Vä sttrafik måste beakta behovet av att arbeta enligt Kollektivtrafikprogrammet K2020, i nä ra samarbete med kommunerna, oberoende av hur ä garstrukturen kommer att bli i det nya aktieä garavtalet. En del fö rslag som presenteras i kollektivtrafikprogrammet ä r kanske inte lika angelä gna eller lä mpliga i mindre kommuner. Som exempel kan nä mnas avståndet till nä rmaste hållplats. Avstånden kan kä nnas lä ngre ä n i stö rre kommuner och man behö ver också beakta tillgä ngligheten fö r funktionshindrade. Kombegreppen kan per definition inte tolkas på samma sä tt som i en kommun som har ett stö rre befolkningsunderlag och tä tare trafik. Sammanfattningsvis anser Alingsås kommun att kranskommunerna behö ver genomfö ra egna trafikplaneringar fö r att matcha behoven om att dubblera kollektivtrafikens marknadsandel och minskat bilåkande mot Gö teborgs stad. Arbetet bö r ske i samarbete med trafikhuvudmannen. Finansieringen blir en tung belastning fö r många och Alingsås kommun instä mmer i att det ä r angelä get att snarast påbö rja ett gemensamt arbete i regionen fö r finansiering av nö dvä ndiga investeringar, inte bara i storstaden utan ä ven i kranskommunerna. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 363. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets fö rslag till yttrande som sitt eget och framfö r det till GR: s fö rbundsstyrelse. Exp: GR

21 Kommunstyrelsen Sida 19 KS 12 Dnr KS 211 Detaljplanebestä llning vå ren hösten 2011 Ä rendebeskrivning Kommunstyrelsen upprä ttar varje halvår en bestä llning av detaljplanearbeten till byggnadsnä mnden. Bestä llningen avser den nä rmaste treårsperioden och ska samordnas med Bostadsprogram I bestä llningen har en mä ngd olika anspråk på genomfö rande av detaljplaner vä gts samman till en lista med prioriteringar fö r byggande av bostä der, trafikmiljö er, verksamheter mm. Anspråken ä r såvä l kommunens som enskildas. Fö rslaget till detaljplanebestä llning har utarbetats av kommunledningskontoret tillsammans med tekniska kontoret samt plan- och byggkontoret och ä r resultatet av ett svårt prioriteringsarbete fö r att bestä llningen ska motsvara de mö jligheter kontoren/nä mnderna har att genomfö ra uppdragen med tillgä ngliga resurser. Enligt tidigare beslut om detaljplanebestä llning framgår i tabellen att detaljplaner fö r Stadsskogen och Nolhaga Park ska hanteras enligt projektmodellen. Detta innebä r att kommunstyrelsen beslutar i frågor om detaljplan och exploatering. Dessutom anges att fö rstudie (F) ska genomfö ras i ett inledande planeringsskede som ett gemensamt projekt mellan kommunledningskontoret, plan- och byggkontoret samt ev. ytterligare fö rvaltningar och/eller aktö rer. Kommunstyrelsens arbetsutskott leder arbetet med fö rstudien och avgö r om beslut i kommunstyrelsen krä vs i det enskilda fallet. Fö r de detaljplaner som bedö ms behö va fö regås av program fö r detaljplan redovisas P i tabellen. Dessutom redovisas i en annan kolumn hur planarbetet fö reslås finansieras i enlighet med fö rslag från plan- och byggkontoret. Fö rslaget bygger på beslut i byggnadsnä mnden den 11 september 2007, 184 samt delegationsbeslut av byggnadsnä mndens ordfö rande den 28 april 2008, D325 om planavtal fö r detaljplanekostnader. De ö versiktsplaneuppdrag som påbö rjas under perioden redovisas i en sä rskild kolumn i tabellen och de detaljplaneuppdrag, samt fö rfrågningar om bygglov fö r vindkraft, som hä nger samman med denna planering anges. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 17 december 2008, 364. Yrkande Tore Hult(s) yrkar, med hä nvisning till kommunfullmä ktiges beslut den 3 september 2008, 138 gä llande den så kallade trä dgårdsmä starbostaden, att objekt nr 50 utgår från detaljplanebestä llningen. Jan Gustafsson(v) yrkar att objekt nr 49, Skolgatan, utgår från detaljplanebestä llningen.

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2009-05-26 46-54

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2009-05-26 46-54 Utbildningsnä mnden 46-54 Utbildningsnä mnden extra sammanträ de 46 Ekonomisk uppfö ljning efter april år 2009 47 Fyra utvecklingsuppdrag UN avrapportering uppdrag 1-3 48 Fyra utvecklingsuppdrag UN avrapportering

Läs mer

Protokoll. Socialnä mnden

Protokoll. Socialnä mnden Socialnä mnden 106-111 Socialnä mnden sammanträ de Yttrande ö ver kommunens besparingsprocess 2 Ekonomisk uppfö ljning 3 Avgifter fö r serveringstillstånd och tillsyn i Alingsås kommun 4 Slutredovisning

Läs mer

GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05

GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05 Handlä ggare: Katja Saranka, tfn 0322-61 62 64 Dnr 2008-0908 211 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖ R ALINGSÅ S Bostäder vid FRITIDSVÄGEN mm. GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05 1. ORGANISATORISKA FRÅ GOR

Läs mer

Protokoll. Socialnä mnden 2010-04-20 57-65

Protokoll. Socialnä mnden 2010-04-20 57-65 Socialnä mnden 57-65 Socialnä mndens sammanträ de Ansö kan om serveringstillstånd Alingsås Golfrestaurang 3 Ansö kan om serveringstillstånd Restaurang Frid och Frö jd, Alingsås 4 Ansö kan om tillfä lligt

Läs mer

Protokoll. Socialnä mnden 2011-02-15 14-20

Protokoll. Socialnä mnden 2011-02-15 14-20 Socialnä mnden 14-20 Socialnä mndens sammanträ de Ersä ttningar till familjehem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner m.m. 2 Yttrande till Förvaltningsrä tten i Göteborg, mål 574-11 angående laglighetsprövning

Läs mer

Protokoll. Socialnä mnden

Protokoll. Socialnä mnden Socialnä mnden 92-99 Socialnä mnden sammanträ de Ansö kan om tillstånd att servera alkoholdrycker The Lads 2 Delårsbokslut 2010 3 Riktlinjer fö r privata medel i socialfö rvaltningen 4 Genomlysning av

Läs mer

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Samordningsgruppen har under a ret 2012 vid ett antal tillfa llen bero rt fra gan om inriktningen fo r det kommande a

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen

Protokoll. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 121 Kommunstyrelsen sammanträ de 121. Projekt Nolhaga Om- och tillbyggnad Nolhagahall Kommunstyrelsen Sida 1 Plats och tid Rå dslaget, Rå dhuset, Alingså s kl 16.00-17.20 Ajournering kl

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2009-06-01 122-131

Protokoll. Kommunstyrelsen 2009-06-01 122-131 Kommunstyrelsen 122-131 Kommunstyrelsen sammanträ de 121. Fastighetsreglering mellan Jordala 2:3 och Bjä rke Hä radsallmä nning s:1 122. Förordnande av ytterligare en borgerlig begravningsförrä ttare 123.

Läs mer

Syftet med rutinen. Ansvarsfördelning. Flödesschema rutin för revisionshantering

Syftet med rutinen. Ansvarsfördelning. Flödesschema rutin för revisionshantering Datum 2016-09-19 Upprättad av Kjell Wenna Michael Jacobsson Version 1.0 Diarienummer 1.3.6-Ä-2016-847 Godkänd av Mattias Åsander Syftet med rutinen Denna rutin syftar till att ge praktisk va gledning fo

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnä mnden

Protokoll. Utbildningsnä mnden Utbildningsnä mnden 38-49 Utbildningsnä mnden sammanträ de 38. Ekonomisk uppfö ljning efter maj år 2010 39. Begä ran om att anvä nda eget kapital 40. Å rsredovisning Campus 41. Å rsredovisning Integrationsavdelningen

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2009-05-27 104-125

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2009-05-27 104-125 Kommunfullmä ktige 104-125 Kommunfullmä ktige sammanträ de 104. Avsä gelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunfullmä ktige - Monika Ivert (FP) 105. Avsä gelse av kommunalt uppdrag som ersä ttare

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnä mnden sekretess (sä rskilt protokoll)

Protokoll. Utbildningsnä mnden sekretess (sä rskilt protokoll) Utbildningsnä mnden 30-42 43 sekretess (sä rskilt protokoll) Utbildningsnä mnden sammanträ de 30. Ekonomisk uppfö ljning efter mars år 2009 31. Uppfö ljning med prognos per den 31 mars år 2009 32. Konsekvensbeskrivning

Läs mer

Arbetsordning för Tillväxtverket

Arbetsordning för Tillväxtverket Datum 2016-04-26 Upprättad av Jenny Forkman Version 2.0 Diarienr/Projektnr 1.3.3-Ä 2016-983 Godkänd av Styrelsen Arbetsordning för Tillväxtverket Denna arbetsordning har beslutats med sto d av 4 myndighetsfo

Läs mer

Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm

Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm Dagens pass Tre val 2 Dagens pass, tre val Problematiska gemensamhetsanläggningar Utbyggnadsdirektivet, att tvinga sig in i annans infrastruktur. Hur passar

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.1 Finns kartla ggning, statistik om nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen? Hur ma nga stannar i regionen?

KARTLÄGGNING. 1.1 Finns kartla ggning, statistik om nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen? Hur ma nga stannar i regionen? Bilaga 9 KARTLÄGGNING Denna kartläggning syftar till att ta fram information kring hur Arbetsförmedlingen jobbar för att integrera nyanlända akademiker i näringslivet. UTVECKLINGSARBETEN MED ANKNYTNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖ R INGARED BOSTÄ DER VID SJÖ BOVÄ GEN 4 M FL PLANBESKRIVNING 2007-12-04

DETALJPLAN FÖ R INGARED BOSTÄ DER VID SJÖ BOVÄ GEN 4 M FL PLANBESKRIVNING 2007-12-04 Handlä ggare: Kerstin Andersson, tfn 0322-61 71 22 Dnr 2006-1250 211 ANTAGANDEHANDLING INGARED DETALJPLAN FÖ R INGARED BOSTÄ DER VID SJÖ BOVÄ GEN 4 M FL PLANBESKRIVNING 2007-12-04 HANDLINGAR Planhandlingar:

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2009-10-12 179-195

Protokoll. Kommunstyrelsen 2009-10-12 179-195 Kommunstyrelsen 179-195 Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträ de 179. Aktualisering av kommunens pensionspolicy 180. Utredning av ny modell fö r Västtrafik AB fö rslag om fö rlängning av nu gällande

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27 Tekniska nämnden 37 42 Tekniska nämnden sammanträde Informationer och rapporter 37. Uppföljning och prognos per den 31 mars 2009 38. Detaljplan för Fritidsvägen (Lövekulle) 39. Vindbruk, tematiskt tillägg

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen

Protokoll. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 196-199 Kommunstyrelsens sammanträ de 196. Kommunbudget 2009 fö r Alingsås kommun Ö vergripande mål fö r ett hållbart Alingsås SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Vård- och ä ldreomsorgsnä mnden

Läs mer

Trygghetsplan för Solhagas förskola

Trygghetsplan för Solhagas förskola 1(6) 2016-10-24 Trygghetsplan för Solhagas förskola 2016-2017 Trygghetsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solhagas förskola 2016-2017 Förskolan vilar på demokratins grund. Människolivets

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi i ert arbete mot denna ma lgrupp?

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi i ert arbete mot denna ma lgrupp? Bilaga 8 KARTLÄGGNING Denna kartla ggning syftar till att ta fram information om hur Länsstyrelsen jobbar fo r att attrahera nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen till la rosa ten samt

Läs mer

Junior- och ungdomsta vlingar

Junior- och ungdomsta vlingar Junior- och ungdomsta vlingar Under veckorna 3-4 genomfo rdes fyra distriktsbeso k fo r att diskutera svensk innebandys junior- och ungdomsta vlingar. Samtliga 22 distrikt var representerade pa ett eller

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2009-01-27 1-11

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2009-01-27 1-11 Utbildningsnä mnden 1-11 Utbildningsnä mnden sammanträ de 1. Uppfö ljning av utbildningsnämndens beslut år 2008 2. Programkostnader i relation till GR:s prislista 3. Besparingsfö rslag på 3 respektive

Läs mer

FRAMTIDEN A R REDAN HA R

FRAMTIDEN A R REDAN HA R 1 FRAMTIDEN A R REDAN HA R Va r tids sto rsta utmaning a r klimatfo ra ndringarna och att naturresurserna a r a ndliga Fo r att kunna sta lla om samha llet kra vs det att vi ser utmaningarna redan nu Hur

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2010-02-24 1-41

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2010-02-24 1-41 Kommunfullmä ktige 1-41 Kommunfullmä ktige sammanträ de Parentation 1. Avsä gelse av kommunalt uppdrag som ledamot i barn- och ungdomsnä mnden Monica Ivert (FP) 2. Avsä gelse av kommunalt uppdrag som ledamot

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2010-05-26 89-106

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2010-05-26 89-106 Kommunfullmä ktige 89-106 Kommunfullmä ktige sammanträ de 89. Tillä ggsanslag och uppdrag utbildningsnä mnden 90. Detaljplan för Alingså s, bostä der m m vid Vä stersluttningen, Stadsskogen, antagande

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2010-11-22 262-293

Protokoll. Kommunstyrelsen 2010-11-22 262-293 Kommunstyrelsen 262-293 Kommunstyrelsen sammanträ de 262. Svar på motion om skolkort i kollektivtrafiken till alla barn och ungdomar i Alingså s kommun - Lena Klevenå s (MP) 263. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2009-11-25 202-208

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2009-11-25 202-208 Kommunfullmä ktige 202-208 Kommunfullmä ktiges sammanträ de Parentation fö r Karl Berglund 202. Avsägelser från kommunala uppdrag ärendet utgår 203. Kommunalt kompletteringsval ärendet utgår 204. Kommunbudget

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 Ökade nyförsäljningsintäkter under fjärde kvartalet med fortsatt stark tillväxt inom produktområde privatlån Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,3

Läs mer

rsredovisning BRF Essingesl tten 8 769611-6982

rsredovisning BRF Essingesl tten 8 769611-6982 1(10) rsredovisning f r BRF Essingesl tten 8 769611-6982 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2010-05-10 105-136

Protokoll. Kommunstyrelsen 2010-05-10 105-136 Kommunstyrelsen 105-136 Kommunstyrelsen sammanträ de 105. Tillä ggsanslag och uppdrag utbildningsnä mnden 106. Detaljplan för Alingså s, bostä der m m vid Vä stersluttningen, Stadsskogen, antagande 107.

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2008-10-07

PLANBESKRIVNING 2008-10-07 Handlä ggare: Hans Nerstu, tfn 0322-61 62 58 Dnr 2004-0567 211 ANTAGANDEHANDLING Kulturhus Bibliotek Hotell KV BRYGGAREN Hotellparken KV BRYGGAREN KV BRYGGAREN KV Å KANTEN KV BRYGGAREN Järnvägsstation

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnä mnden

Protokoll. Utbildningsnä mnden Utbildningsnä mnden 59-65 Utbildningsnä mnden sammanträ de 59. Fö rslag till kommungemensam plattform fö r att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden - Remiss 60. Ö verenskommelse om mottagande

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnä mnden

Protokoll. Utbildningsnä mnden Utbildningsnä mnden 13-20 Utbildningsnä mnden sammanträ de 13. Ekonomisk uppfö ljning efter februari 2010 14. Åtgä rdsplan fö r omstä llning av verksamheten i enlighet med ekonomisk ram 2011 15. Åtgä rdsplan

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2010-09-13 193-216

Protokoll. Kommunstyrelsen 2010-09-13 193-216 Kommunstyrelsen 193-216 Kommunstyrelsen sammanträ de 193. Taxa fö r socialnämndens arbete med dö dsbofö rvaltning och anordnande av begravning 194. Taxa fö r tillsyn ö ver handel med vissa receptfria läkemedel

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen

Protokoll. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 236-238 Kommunstyrelsen sammanträ de 236. Kommunbudget 2011 fö r Alingsås kommun Ö vergripande mål fö r ett hållbart Alingsås SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Vård- och ä ldreomsorgsnä mnden

Läs mer

Dnr 2006-0558 211 DETALJPLAN FÖ R ALINGSÅ S NORRA STADSSKOGEN PLANBESKRIVNING 2006-06-07

Dnr 2006-0558 211 DETALJPLAN FÖ R ALINGSÅ S NORRA STADSSKOGEN PLANBESKRIVNING 2006-06-07 Handlä ggare: Hans Nerstu, tfn 0322-61 62 58 Dnr 2006-0558 211 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖ R ALINGSÅ S NORRA STADSSKOGEN PLANBESKRIVNING 2006-06-07 HANDLINGAR Planhandlingar: - Plankarta med bestä

Läs mer

Va xjö Islamiska Skolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling för skola och fritidshem

Va xjö Islamiska Skolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling för skola och fritidshem Va xjö Islamiska Skolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling för skola och fritidshem La sår 2016/17 Ansvariga fo r uppra ttande av planen Rektor och bitra dande rektorer. Ansvariga att fo

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47 Förbundsdirektionen 36-47 Förbundsdirektionen sammanträde 36. Godkännande av dagordning 37. Utseende av justeringsperson 38. Budget och verksamhetsuppföljning 2010, kvartal 3 39. Hantering av ackumulerat

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2009-11-02 200-219

Protokoll. Kommunstyrelsen 2009-11-02 200-219 Kommunstyrelsen 200-219 Kommunstyrelsen sammanträ de 200. Fö rändringar av avgift fö r matdistribution inom hemtjänsten 201. Svar påmotion angående omprioritering av investering från nybygge vid Mjö rngatan-tennisvägen

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2009-12-08 85-98

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2009-12-08 85-98 Utbildningsnä mnden 85-98 Utbildningsnä mnden sammanträ de 85. Nä mndbudget 2010 samt plan 2011 och 2012 86. Förslag till Skolplan 2010 87. Ekonomisk uppföljning efter oktober och november år 2009 88.

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-24 106-114

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-24 106-114 Kommunfullmäktige 106-114 2 106 Ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst... 5 107 Hemställan om förnyelse av kommunalborgen för Brf Kaptenen... 7 108 Avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2009-05-05

PLANBESKRIVNING 2009-05-05 Handlä ggare: Katja Saranka, tfn 0322-61 62 64 Dnr 2008-0908 211 ANTAGANDEHANDLING CENTRUM DETALJPLAN FÖ R ALINGSÅ S Bostäder vid FRITIDSVÄGEN mm. PLANBESKRIVNING 2009-05-05 1. INLEDNING Syfte Planhandlingar

Läs mer

tala är silver dela är guld

tala är silver dela är guld En utvecklingsartikel publicerad för Pedagog Stockholm tala är silver dela är guld hur ett formativt arbetssätt kan lägga grunden för en mer likvärdig bedömning av den muntliga förmågan Författare: Marie

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Fortsatt tillväxt i nyförsäljningsintäkterna som ökade med 5 procent under det första kvartalet Första kvartalet Inta kterna uppgick till 19,7 (20,0) MSEK,

Läs mer

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige.

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige. Underlag stadgerevison ax ax styrelses förslag på nya stadgar för ax. Dokumentet innehåller en kolumn med nuvarande stadgar och en kolumn med förslag till ny lydelse. Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse

Läs mer

Tillväxtverkets interna regler (2017:6) om bevarande av elektroniska handlingar

Tillväxtverkets interna regler (2017:6) om bevarande av elektroniska handlingar Datum 2017-11-03 Upprättad av Pontus Värmhed Version 1.0 Diarienr/Projektnr Ä 2016-1868 Godkänd av Jenny Forkman Tillväxtverkets interna regler (2017:6) om bevarande av elektroniska handlingar Detta styrdokument

Läs mer

Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2016 2018

Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2016 2018 1 (7) Datum 2015 10 12 Ärendebeteckning GYF 2015/0681 05.01 Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2016 2018 1. Varför behövs en digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund? Syfte De utmaningar

Läs mer

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp -

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - Shinano Kenshi Co., Ltd. A ger ra tt att utan fo rvarning a ndra inneha llet i denna instruktionstext. Inneha llsfo rteckning 1 Vad du kan

Läs mer

HANDLEDARE. Anbudsinbjudan, denna (5 sidor) Bilaga 1, Kontaktuppgifter. Alingså s kommun. Anbudet märks Handledning"

HANDLEDARE. Anbudsinbjudan, denna (5 sidor) Bilaga 1, Kontaktuppgifter. Alingså s kommun. Anbudet märks Handledning 1 (5) 2011.096 HANDLEDARE Datum 2011-03-21 Referensnr. 2011.096 Beskrivning Handledare fö r socialfö rvaltningens individ- och familjeomsorg, boende fö r funktionshindrade, stö d fö r funktionshindrade

Läs mer

Åtgärder för att motverka ett value gap. En ny syn på mellanhänders rättsliga ställning? Daniel Westman

Åtgärder för att motverka ett value gap. En ny syn på mellanhänders rättsliga ställning? Daniel Westman Åtgärder för att motverka ett value gap. En ny syn på mellanhänders rättsliga ställning? Daniel Westman Nya skyldigheter för vissa lagringstjänster Rättslig och affärsmässig bakgrund Kommissionens policyproblem:

Läs mer

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 rsredovisning f r BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 213-1-1-213-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2016-11-14 Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2016-2017 Ansvarig: Gerd Andersson, förskolechef Vision/målsättning för Härryda Kommun I Härryda Kommun strävar vi mot att alla barn, elever och personal

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 85-97 2 85 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden Staffan Olsson (MP)... 6 86 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden - Bo Lundgren

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR

MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR Innehåll Skaffa en licens... 2 Ö versikt ö ver mina prödukter... 4 Ansö k öm bedö mning... 6 Dökumentatiönskrav fö r bedö mning... 9 Kömplettera en bedö mning... 10 Publicera

Läs mer

Protokoll. Socialnä mnden

Protokoll. Socialnä mnden Socialnä mnden 41-56 Socialnä mndens sammanträ de Ansö kan om tillfälligt serveringstillstånd att servera alkoholdrycker ATN Party Handelsbolag, Alingsås 2 Ansö kan om tillfälligt serveringstillstånd att

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Årsredovisning Att skriva i årsredovisningen... 3 Riktlinjer för språket... 4 Ordning och reda... 4 Tidsplan... 5

Årsredovisning Att skriva i årsredovisningen... 3 Riktlinjer för språket... 4 Ordning och reda... 4 Tidsplan... 5 Innehåll 1 Årsredovisning 2016... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Resultatredovisningens uppbyggnad... 2 2 Att skriva i årsredovisningen... 3 2.1 Instruktion fo r samtliga skribenter... 3 2.2 Fo r skribenter

Läs mer

WEBBPLAN UTBILDNING ÅTGÄRD TID/DEADLINE ANSVAR DEL AV WEBB- PLATSEN. 1 ga ng/termin Viceprefekt fö r utbildning. i Utbildningsgruppen.

WEBBPLAN UTBILDNING ÅTGÄRD TID/DEADLINE ANSVAR DEL AV WEBB- PLATSEN. 1 ga ng/termin Viceprefekt fö r utbildning. i Utbildningsgruppen. WEBBPLAN Ö vergripande ma l fö r institutiönens webbplats a r att tillhandaha lla relevant, aktuell öch la ttillga nglig införmatiön av hö g kvalitet. Enligt Regler fö r publicering pa Gö tebörgs universitets

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2010-02-23 1-12

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2010-02-23 1-12 Utbildningsnä mnden 1-12 Utbildningsnä mnden sammanträ de 1. Å rsredovising enlig kommunbudget 2009 2. Begäran om att ö verfö ra resultatet till eget kapital 3. Begäran om att ö verfö ra investeringsmedel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling FÖR LILLA AKADEMIENS GRUNDSKOLA OCH FRITIDSVERKSAMHET, GYMNASIUM OCH PRE-COLLEGE Beslutad på studiedag med personalen 2017-01-30 1. Ma l På Lilla Akademien

Läs mer

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 1. Mo tets o ppnande Linnea Risinger fo rklarar a rsmo tet o ppnat. 2. Mo tets beho righet Mo tet fo rklaras beho rigt. 3. Faststa

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2006-11-07

PLANBESKRIVNING 2006-11-07 Handlä ggare: Mattias Westblom, tfn 0322-61 63 67 Dnr 2005-0751 211 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖ R ALINGSÅ S PARKERING VID STATIONSGATANS Ö STRA DEL PLANBESKRIVNING 2006-11-07 HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2015-11-16 18:00-19.00 Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B 109-119. Liliana Lindström (M) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2015-11-16 18:00-19.00 Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B 109-119. Liliana Lindström (M) ordförande Socialnämnden 1 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesda tum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: Övriga deltagare: Ersättare: lnsynsplats: Tjänstemän: 2015-11-16 18:00-19.00 Rådhuset,

Läs mer

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bakgrund Det digitala informationssamhället gör avtryck i allas liv. Internet är något som berör och påverkar hela samhället. Detta gäller i

Läs mer

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Pontus Va rmhed 2017 04 18 Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Denna manual inneha ller en beskrivning av flo det fra n att skapa dokument skicka

Läs mer

Datum Kursens bena mning: Fortsa ttningskurs i ledarskap under pa frestande fo rha llanden

Datum Kursens bena mning: Fortsa ttningskurs i ledarskap under pa frestande fo rha llanden 1 (6) Kursplan Kursens bena mning: Fortsa ttningskurs i ledarskap under pa frestande fo rha llanden Engelsk bena mning: Basic course II in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL048 Ga ller

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-02-18 1-8

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-02-18 1-8 Utbildningsnämnden 1-8 2 Information från skolhälsovårdens verksamhetschef Petra Lernås om skolhälsovårdens verksamhetsberättelse för 2013...5 Information och överläggningar...5 Ansökan om Teknikcollege...6

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2012-06-15 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2012-06-15 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Arbetsmiljöpolicy 18. Upphandlingspolicy 19. Firmatecknare för Alingsås och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s)

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s) Tekniska nämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Denna text ga ller fo r dig som a r skribent fo r a rsredovisningen 2017.

Denna text ga ller fo r dig som a r skribent fo r a rsredovisningen 2017. Instruktioner 2017 Innehåll 1 Årsredovisning 2017... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Resultatredovisningens uppbyggnad... 2 2 Att skriva i årsredovisningen... 3 2.1 Instruktion fo r samtliga skribenter... 3 2.2

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmä ktige

Protokoll. Kommunfullmä ktige Kommunfullmä ktige 42-68 Kommunfullmä ktiges sammanträ de 42. Avsä gelse från kommunalt uppdrag som ersä ttare i barn- och ungdomsnä mnden Mathias Forsell (FP) 43. Avsä gelse från kommunalt uppdrag som

Läs mer

Trivselregler Brf Ronnebyga rden

Trivselregler Brf Ronnebyga rden Trivselregler Brf Ronnebyga rden Hej nya, eller gamla granne! Har du ta nkt pa att vi a ger ett hus ihop? Ra ttare sagt ett hus fra n 1936. Det a r ju riktigt ha ftigt. I huset har vi en bostadsra ttsfo

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-06-13 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-06-13 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Vår vision... 7 15 Ekonomiuppföljning per den 30 april, tertialrapport... 8 16 Budget 2015 och ramar

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-13. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-13. Omedelbar justering Protokoll Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 43 Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 43. Budget 2012-2014 44. Delårsbokslut 2011 45. Kultur- och fritidsnämndens bidrag till ideella föreningar

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2009-11-18 185-201

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2009-11-18 185-201 Kommunfullmä ktige 185-201 Kommunfullmä ktige sammanträ de 185. Avsä gelser från kommunala uppdrag 186. Avsä gelser från kommunala uppdrag 187. Avsä gelser från kommunala uppdrag 188. Avsä gelser från

Läs mer

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport Pontus Va rmhed 2017 04 11 Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport Denna manual inneha ller en beskrivning av flo det fra n att skapa dokument skicka

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag 2016

Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag 2016 Datum 2016-12-13 Upprättad av Maria Eriksson Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag 2016 Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag 2016... 1 Digital handledning fö r könsekvensutredningar vid regelgivning...

Läs mer

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2016-05-02 1(5) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl. 13:30 14:50 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) 2009-10-19 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 200-212 ( 210 har justerats omedelbart) Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 14.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 158-172 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c), tom 12.00, 158-161,

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmä ktige

Protokoll. Kommunfullmä ktige Kommunfullmä ktige 1-26 Kommunfullmä ktige sammanträ de 1. Avsä gelse av kommunalt uppdrag 2. Val av revisor i samordningsförbundet Mölndal, Partille, Hä rryda, Lerum och Alingsås (FINSAM) 3. Ersä ttningar

Läs mer

Guiden har sammansta llts inom utvecklingsprojektet Fo retagsam i Fo rening 2014 (uppdaterad 2016) FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

Guiden har sammansta llts inom utvecklingsprojektet Fo retagsam i Fo rening 2014 (uppdaterad 2016) FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammansta llts inom utvecklingsprojektet Fo retagsam i Fo rening 2014 (uppdaterad 2016) FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND 2 MERVÄRDESSKATT

Läs mer

Fo rskolan har tillsammans med skola och fritids tillga ng till en fin gymnastiksal. En ga ng i ma naden kommer Bokbussen till skola och fo rskola.

Fo rskolan har tillsammans med skola och fritids tillga ng till en fin gymnastiksal. En ga ng i ma naden kommer Bokbussen till skola och fo rskola. Verksamhetsplan Hardemo förskola 2016-2017 Inledning Det som ligger till grund fo r Hardemo fo rskolas verksamhetsplan 2016-2017 a r: La roplan fo r fo rskolan, Lpfo 98/16 och fo rskolans trygghetsplan.

Läs mer

Protokoll. Överförmyndarnämnden 2015-10-06 15-17

Protokoll. Överförmyndarnämnden 2015-10-06 15-17 Överförmyndarnämnden 15-17 2 15 Information från presidiedialog med kommunstyrelsens arbetsutskott...4 16 Månadsuppföljning för överförmyndarnämnden 2015...5 17 Kostnadsersättning för utbildning av gode

Läs mer

2014-01-13. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Liza Yngström, samhällsplanerare, 1

2014-01-13. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Liza Yngström, samhällsplanerare, 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (7) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Måndagen den 13 januari 2014, kl. 10.00 10.25 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nyström (s), ordförande Birgitta

Läs mer

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K 1 : 6 Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K Stadgar Klubben bildades 7:e oktober 1935 och har sin hemort i Bromma Ä1 Andam l Klubben a r en allma nnyttig ideell forening och har till a ndam l att lokalt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 78-83 samt 85-99 FP Rolf Halberg

Läs mer

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Göteborg Beachvolley Club (GBC) är en ideell förening. Hjärtat i svensk beachvolley Bildad: 1993-12-31 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte: 2013-11-23

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Firmatecknare för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund... 7 15 Vitesföreläggande asylboende

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-09-06 2 KS 97 Dnr 2011.211-27 Tilläggsanslag för bostadsanpassningsbidrag Bygg- och planchef Kjell Kågestad redogör i skrivelse 2011-08-22 om tilläggsanslag för konto 1161-4521-520-0211

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer