ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014/2015"

Transkript

1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014/2015 RFSL Göteborg

2 Fastställd, på årsmötet Version 1 Fotot på förstasidan är taget av Ambjörn Thorhard 2! 2014/2015 RFSL Göteborg

3 Välkommen till RFSL Göteborgs ordinarie årsmöte söndagen den 1 mars 2015 på Mötesplats Göteborg Liten ordlista på ord som kan förekomma på årsmötet: Acklamation Ajournera Att-sats Bifall/avslag Bordläggning Föreningsstämma Försöksvotering Jämkningsförslag Jäv Kongress Motion Ordningsfråga Plenum Presidiet Proposition Reservation Rösträkning Sluten omröstning Stadgar Stämman Yrkande Alla som är för ett förslag säger ett tydligt Ja. Pausa mötet En mening som innehåller ett beslutsförslag eller ett beslut Att säga ja till ett beslut/att säga nej till ett beslut. Om föreningsstämman anser sig inte ha tillräckligt underlag i en fråga för att kunna fatta beslut. Årsmöte Röstning med röstkort, man får en översikt utan att räkna noggrant När två personer/grupper som från början har två olika förslag bakar ihop de två förslagen till ett som båda/alla kan ställa sig bakom. Den som kan antas ha egna intressen att bevaka, vilka kan vara i konflikt med föreningens intresse ska inte vara med och rösta i just den frågan. Årsmöte för alla RFSL:s avdelningar. Hålls vartannat år (jämna år). Förslag från medlemmarna. Ska ha inkommit på förhand. Bryter talarlistan när någon t.ex. önskar sakupplysning eller sträck i debatten. När alla är samlade. I motsats till mindre grupper. Mötesordförande, mötessekreterare m.fl. Förslag från styrelsen. När någon vill anteckna avvikande beslut. Röstning med röstkort där de utsedda rösträknarna räknar rösterna. Anonym röstning där var och en skriver sin kandidat/förslag på ett papper. Fasta regler som gäller för avdelningen. Beskrivning av föreningens ändamål, syfte, regler m.m. Årsmöte. Förslag RFSL Göteborg 2014/2015!3

4 Innehållsförteckning Dagordning 5 Verksamhets- och ekonomisk berättelse Inledning 6 Debattören 6 Stödjaren 7 Preventören 8 Arrangören 9 Informatören 10 Organisation 11 Ekonomi 13 Revisionsberättelse Resultat- och balansräkning Verksamhetsplan Inledning 21 RFSL Göteborg Vision & idé Debattören 22 Informatören 23 Stödjaren 23 Preventören 24 Arrangören 24 Organisation 25 Budget Resultatbudget Noter till resultatbudgeten 28 Valberedningens förslag 29 4! 2014/2015 RFSL Göteborg

5 Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. 4. Val av årsmötespresidium a. Mötesordförande b. Mötessekreterare c. Val av protokolljusterare d. Val av rösträknare 5. Fastställande av dagordningen 6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 7. Revisorernas berättelse 8. Fastställande av resultat- och balansräkning 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Propositioner 11. Motioner 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret. 13. Val: a. Styrelse i. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen ii. Ordförande iii. Kassör iv. Övriga ordinarie ledamöter v. Ersättare b. Kongressombud c. Valberedning d. Revisorer e. Ev arbetsgrupper/övriga förtroendevalda 14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 15. Mötets avslutande RFSL Göteborg 2014/2015!5

6 Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2014 Inledning RFSL Göteborg, som är en avdelning till Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är partipolitiskt och religiöst obundet. Föreningens syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka. Föreningen arbetar bland annat med information, upplysning, hiv-prevention, individuella stöd- och krissamtal samt medlemsaktiviteter och kaféverksamhet. RFSL Göteborg delar in verksamheten i olika roller eller verksamhetsområden: Debattören, Informatören, Arrangören, Preventören och Stödjaren. I verksamhetsberättelsen beskriver vi vad föreningen gjort inom de olika rollerna. I verksamhetsplanen beskriver vi mer vad vi menar med de olika rollerna. Debattören Debattören tar debatten, står upp för alla människors lika värde och utnyttjar de tillfällen som ges för att främja hbtq-personers rättigheter. Styrelse och personal har ökat kunskapen om och synliggjort den mångfacetterade hbtq-världen samt bedrivit påverkansarbete gentemot enskilda, politiker, organisationer, myndigheter, företag och massmedier. I akt och mening att stödja vårt mångfaldsarbete har föreningen aktiverat sig i flera intersektionella sammanhang. Bland annat deltog vi i högtidlighållandet av Kristallnatten där föreningens ordförande höll tal vid manifestationen, i regnbågsmässan i Kinna till stöd för Roy och Håkan som utsatts för hatbrott och i Kippavandringen mot antisemitism i Göteborg. Kippavandringen anordnades av Judiska församlingen i Göteborg som en markering att ett samhälle med rasism inte är okej. Samverkan med och påverkansarbetet mot Göteborgs stad har fortsatt på flera plan. Kommittén för rättighetsfrågor vid Västra Götalandsregionen som inledde sin verksamhet 2011 tillsatte ett samråd för hbtq-frågor Samrådet består av representanter från olika hbtq-organisationer i regionen där RFSL Göteborg är en. RFSL-familjen bjöd detta år på en mängd seminarier, debatter och samtal i samband med West Pride HBTQ-Festivalen Göteborg. Bland annat anordnades en politikerutfrågning med anledning av att det var valår. 6! 2014/2015 RFSL Göteborg

7 Under West Prides invigning delade föreningen också ut sina priser: Allan Hellman-priset 2013 gick till Queering Sapmí med motiveringen: Demokratiprojektet synliggör minoriteten i minoriteten och att individen är mångfacetterad och en hel människa. Genom sina queera och samiska livsberättelser ökar Queering Sapmi handlingsutrymmet för oss alla. Karin Boye-priset 2013 tilldelades Moa Svan med motiveringen: Med humor, men också med stort allvar, synliggör hon frågor om genus och sexualitet. Hon tar debatten när det krävs och har gett flatfrisyren ett efterlängtat ansikte. I samband med årets prisutdelning utdelades även hederspriset Bra jobbat till Gays in Angered, med motiveringen: För att de regelbundet skapar en frizon i sitt lokalsamhälle. En plats där vänskapen sträcker sig över religiösa åskådningar, könsidentiteter och sexualiteter. Vi har medverkat i flera intervjuer och artiklar rörande olika hbtq-frågor. Vi har bland annat uttalat oss i frågor om: hbtq allmänt, sprututbyte, kränkningar inom vården och RFSLs kommunenkät som publicerades i samband med riksdagsvalet. I kommunundersökningen kom Göteborgs stad på första plats, vilket är mycket glädjande, men inte betyder att vi kan luta oss tillbaka, utan arbetet för hbtq-personers situation måste ständigt påpekas och synligöras. En minoritet måste alltid försvara sina uppnådda positioner, annars finns risk att heteronormens likriktning blir den enda rådande normen. Stödjaren Stödjaren finns där för de hbtq-personer som blivit förfördelade på grund av sin sexualitet eller könsidentitet. Inom kuratorsverksamheten har vår kurator erbjudit rådgivning, kris- och stödsamtal i hbtqrelaterade frågor genom personliga besök samt via telefon, och Skype. Samtalen har övergripande handlat om asylfrågor, könsidentitet, sexuell läggning, komma-ut-processer, våld i familjen, hedersproblematik, våld i nära relationer, parrelationsproblem, sexuella övergrepp, diskriminering, psykisk ohälsa, självskadebeteende, suicidprevention, regnbågsfamiljefrågor och hatbrott. År Antal klienter Antal samtal Tabell 1: Antal rådgivande kris- och stödsamtal Antal samtal/ person i genomsnitt , , , , ,3 Vi har genomfört två omgångar av samtalsgruppen Transit i samarbete med Mötesplats Simone. Det har varit åtta ledarledda träffar per omgång. Inom kuratorsverksamheten har vi förutom stöd till hbtq-personer förmedlat konsultation/ rådgivning via telefon och mejl i hbtq-relaterade frågor till professionella i andra verksamheter, exempelvis kuratorer, psykologer, lärare, läkare, sjuksköterskor och jurister. I snitt har ca tio personer per vecka hört av sig för sådan konsultation. Vår kurator har hållit i utbildningar och föreläsningar inom ramen för hbtq-frågor och socialt arbete. Bl.a. föreläsning om Hatbrott mot hbtq-personer på Länsstyrelsens hatbrottskonferens och föreläsningar om asyl och hbtq på socionomprogrammet på Göteborgs Universitet. Vissa RFSL Göteborg 2014/2015!7

8 utbildningar har även vår sociompraktikant varit delaktig i. Dessutom har kuratorn hållit i vissa internutbildningar så som kontaktpersonsutbildning. Vår kurator har organiserat och deltagit i nätverk och samverkat med myndigheter och organisationer som är viktiga för vår verksamhet. Vi har bland annat organiserat heldagsträff med Parnervåldsnätverket som är ett nationellt nätverk för verksamheter som arbetar med kunskapsutveckling gällande våld i hbtq-relationer och organiserat fyra nätverkträffar med HBTQ-Nätet som är ett nätverk för behandlare inom offentlig, privat och ideell verksamhet. Under höstterminen tog vi emot en socionompraktikant från Göteborgs Universitet som gjorde sin 20-veckors verksamhetsförlagda utbildning hos oss. Vår kurator har varit handledare. Praktikanten har tagit del av kuratorns arbetsuppgifter, tagit del av Newcomers verksamhet, samordnat skolinformationen, hållit föreläsningar och bedrivit stödsamtal tillsammans med vår kurator samt haft egna klienter. (Dessa klientsamtal är inräknade i den presenterade statistiken). Newcomers är en social plattform och ett nätverk för hbtq-flyktingar och -migranter inom RFSL Göteborg. Verksamheten har under 2014 fortsatt utvecklas och utökas. Verksamheten/projektet fick efter beviljat integrationsstöd från Göteborg kommun sin första anställda i maj som sedan dess arbetat halvtid med projektet. Ytterligare fem volontärer rekryterades till den sociala gruppverksamheten under året. Gruppträffarna har utökats till en gång i veckan från april, då ett behov av mer social kontakt märktes i gruppen. I september började vi även med enklare svenskalektioner varannan vecka ledda av en volontär. Under hösten rekryterades även sex kontaktpersoner med målsättningen att kunna ge en mer personlig kontakt till personer ur målgruppen som behöver det. Både volontärer och kontaktpersoner har dessutom genomgått en utbildning inom hbtq, normer och etik & moral under hösten samt fått löpande handledning. Under året har Newcomers träffats ca 45 gånger, varav 23 aktivitetskvällar och 15 cafékvällar. Exempel på aktiviteter som varit under året är Liseberg, biljard, kanotpaddling och workshop om att söka lägenhet. På aktiviteterna har det varit mellan 2-15 deltagare borträknat volontärer. Preventören Hälsa tolkas normalt ur ett heteronormativt perspektiv, vilket ofta missgynnar hbt-personer. För att skapa förutsättningar för en god hälsa måste den enskilda människan få stöd i sin identitet. Genom att stärka människors självkänsla och identitet ökar förutsättningarna för ansvarsfulla relationer och ett säkrare sex-beteende i hbt-gruppen. Därmed utgör den hälsofrämjande verksamheten i sin helhet en elementär del av föreningens hiv/sti-preventiva arbete. Vi har funnits tillgängliga för olika frågeställningar per telefon, personliga besök, brev och e-post samt på Träffpunkt HaBiT (numera Öppna hus-kvällar). Vi har nätverkat med andra relevanta föreningar och mottagningar. Inom ramen för vårt hiv- och hälsoarbete har vi samarbetat med andra RFSL-föreningar, organisationer och verksamheter. Kampanjen Colour of Love, som är ett samarbetsprojekt mellan RFSU, RFSL Ungdom och RFSL, genomfördes under sommaren under två olika tillfällen West Pride och Göteborgs Kulturkalas. Kampanjen fokuserar på samtalsbaserade metoder inom uppsökande verksamhet och det innebär att våra informatörer aktivt söker upp personer och leder samtal om sex, njutning och säkrare sex. Vi delade under kampanjtillfällena ut 6000 kondomkit och genomförde 1500 samtal. Sexperterna är en metod för att arbeta uppsökande och nå ut till målgruppen homosexuella och bisexuella män och andra män som har sex med män (MSM). Med hjälp av en kondombar erbjuder utbildade informatörer omfattande kunskap om kondomer och glid. Syftet är att verka för att sänka trösklar till kondomanvändning och erbjuda personliga och behovsanpassade samtal rörande sexuell hälsa. Vi har synts till på Gretas, Club Queer, SLM och West Prides After Party. Vi delade ut ca 8500 kondomer och pratade säkrare sex med besökare på dessa klubbar. 8! 2014/2015 RFSL Göteborg

9 Inom ramen för Sexperterna genomfördes Wrestling for testing under West Pride. Det här var en iscensättning av filmen och kampanjen testa.wf där vi ordnade wrestling i tårttoppnings i parken. Programpunkten samlade flera hundra åskådare och tolv utmanare i wrestling. Den 2 september startade Checkpoint Göteborg som är en lågtröskelmottagning utanför sjukvårdens regi där vi erbjuder hivtest med snabbt svar och motiverande samtal. Mottagningen har varit öppen varje tisdagskväll och det blev 18 tisdagar innan årets slut. Under denna tid har 64 personer testat sig för hiv på mottagningen, och vi har fått mycket god återkoppling från våra besökare. RFSL Göteborg är projektägare för mottagningen och PG-Väst samarbetspart. Föreningen har aktivt medverkat inom WAD-nätverket (World Aids Day) i Västra Götaland. Inom nätverkets regi ordnades en kunskapsdag med föreläsningar och workshops kring hiv, stigmatisering och prevention. European Testing Week gick av stapeln veckan innan World Aids Day och uppmärksammades av Checkpoint Göteborg genom att ha öppet två extra dagar förutom vår vanliga tisdagskväll. I samband med detta blev Checkpoint Göteborg uppmärksammat av P4 Göteborg, och projektledaren var med i direktsänd radio. ETC Göteborg skrev ett reportage om mottagningen, och SVT Västnytt gjorde ett nyhetsinslag om mottagningen. Arrangören Föreningen satsar alltid stort på Göteborgs lokala pridefestival West Pride - HBTQ Festivalen Göteborg, som förra året med ett stort tält med lounge-känsla. Vi bjöd på kaffe och te och många besökare slog sig ned i vårt tält, gjorde vårt mycket populära quiz och lyssnade till livemusik och sagoläsning. Föreningen deltog också med ett antal programpunkter samt i paraden, också i år med en öppen buss. En mycket lyckad programpunkt under West Pride var brottningsarrangemanget i sylt och vanilj kallat Wrestling for HIV-testing (se också under Preventören). Därtill delade vi ut Karin Boye-priset 2013 och Allan Hellman-priset 2013, samt hederspriset Bra jobbat (se också under Debattören). West Pride är ett tillfälle för RFSL Göteborg att värva nya medlemmar. Denna gång värvades hela 96 nya medlemmar som vi hälsar varmt välkomna till vår förening! På Träffpunkt HaBiT, eller våra Öppet-hus-kvällar på onsdagskvällarna, har besökarna varit både medlemmar och icke-medlemmar. Vi har haft öppet i princip varje onsdag under terminerna med uppehåll under sommaren. Styrelsen, personal och volontärer har hjälps åt med arbetet att servera gratis fika och hålla lokalen öppen. Föreningens aktivitetsgrupper har haft Öppet-huskvällarna som sin träffpunkt bestämda dagar varje månad. HBT-Seniorerna har som mål att fungera som en mötesplats och påtryckningsgrupp för att tillvarata äldre hbtq-personers intressen i samhället. Gruppen har i regel träffats en gång i månaden. Över HBT-Seniorernas verksamhet finns en särskild verksamhetsberättelse som går att läsa på deras sida på hemsidan. Newcomers Göteborg är ett nätverk för hbtq-flyktingar och hbtq-migranter på RFSL Göteborg. Sedan hösten 2013 träffas deltagare regelbundet varannan vecka på kaféet. Under hösten anordnades ett antal gemensamma bio- och teaterbesök för att både skapa en social plattform för kulturintresserade medlemmar, men också för att stötta och lyfta hbtq-relaterade kulturarrangemang. RFSL Göteborgs årliga mingel hölls på Trappan i samarbete med West Pride som på minglet öppnade sin programanmälan. Föreningens olika verksamheter presenterades, det bjöds på vegansk buffé, live-musik från Clara och Therese, quiz och DJ-musik med Rebel with a Corset. RFSL Göteborg 2014/2015!9

10 Informatören Föreningen har under året arrangerat och deltagit i olika evenemang, bland annat med syfte att synliggöra föreningen och värva medlemmar. Sedan några år tillbaka har föreningen synliggjort frågan om ett värdigt åldrande för hbtq-personer. Som ett led i vårt arbete att synliggöra hbtq-verkligheten och de normer och strukturer som begränsar våra liv har föreningen tillsammans med filmaren Nasrin Pakkho arbetat med en film om hbtq och åldrande; Regnbågens sång. Under hösten 2014 skickade RFSL Göteborg två representanter till Open Days i Bryssel i regi av Folkhälsokommittén för att visa filmen för EU-politiker och andra intresserade. Föreningen har under året bland annat deltagit med bokbord under Cinema Queers besök i Göteborg, under Flunsåsstråket, på konferensen Sex, unga och skolans roll, hatbrottskonferens i Göteborg och på Kärleksdagen på Hulebäcksgymnasiet. Hemsidan är en viktig kommunikationskanal och återspeglar organisationens åsikter och verksamhet. Genom hemsidan får medlemmar, media, beslutsfattare och allmänhet tillgång till kvalitativ information om hbtq-frågor samt kännedom om RFSL:s åsikter och ställningstaganden i sexulpolitiska frågor. Hemsidans information har kompletterats med ett elektroniskt nyhetsbrev som sänts ut till medlemmarna varje månadskifte. Dessutom har föreningen en sida på Facebook som flitigt använts för att marknadsföra och informera om vår verksamhet. Våra hbtq-informatörer har informerat skolelever om RFSL och hbtq-personers livsvillkor. I informationen ingår även övningar och diskussioner om och klargörande av de strukturer och normer som begränsar hbtq-personers liv. Över tid har skolorna minskat sina förfrågningar, framför allt gäller det skolor i Göteborg, medan skolor på mindre orter fortsatt önskar vår information. Diagram 1: Antal genomförda pass (30 elever per pass) och intäkten från skolinformationen ! 2014/2015 RFSL Göteborg

11 Organisation I april anordnande styrelsen en styrelsehelg för att bland annat arbeta fram en tillgänglighetsstrategi i den form som krävs för att söka bidrag från Göteborgs stad. Under två dagar i oktober 2014 diskuterade medlemmar, styrelse och personal aktuell sexualpolitik och hur vi bäst organiserar oss. Konferensen hade rubriken: Grenar på samma träd. Syftet med konferensen var framförallt att skapa en bättre vi-känsla i hela organisationen. Vi diskuterade frågor som: Hur ser vi till att vårt arbete inte spretar? Är det tydligt för oss och andra att vi är grenar på samma träd? RFSL Göteborg skickade 10 delegater till RFSLs kongress i Norrtälje 2-4 maj. Under kongressen diskuterades och togs det beslut om bland annat verksamhetsberättelse , verksamhetsplanen för , diverse propositioner, motioner och så valdes en ny förbundsstyrelse. Föreningen har de senaste åren haft en kraftig ökning i medlemsantalet. Från bottennoteringen 2009 på 269 medlemmar är vi per den 31 december 2014 uppe i 757 medlemmar. En ökning med 59 medlemmar jämfört med Det handlar om ett medvetet arbete från föreningens sida med att synliggöra RFSL Göteborg och att värva medlemmar. Diagram 2: Antalet medlemmar Styrelsen väljs av årsmötet och är näst årsmötet avdelningens högsta beslutande organ. Styrelsen leder föreningsverksamheten och ansvarar för avdelningens ekonomi samt för verkställande och uppföljande av beslut fattade av årsmöte. Styrelseordförande har varit arvoderad på 50%. Styrelsens sammansättning 1 har sedan 1 mars 2014 varit: Ordförande Finn Hellman Ledamot Eva Söderqvist Vice ordförande Katrin Öberg Sekreterare Maria Lindahl Kassör Katinka Gustafsson Ledamot Michael Berlin 1 Ordförande och kassör valdes enligt stadgarna av årsmötet. Vice ordförande och sekreterare konstituerades inom styrelsen. RFSL Göteborg 2014/2015!11

12 Ledamot Laila Poulsen* 1:e ersättare Helena Wikemar *Avgick ur styrelsen på egen begäran :e ersättare Jennifer Norén Styrelsen har under året sammankommit till 14 protokollförda möten. Därtill har styrelsen haft en planeringsdag samt arrangerat och genomfört höstkonferensen Grenar på samma träd. På årsmötet valdes Leif Hörlin till lekamannarevisor och auktoriserade revisorn Klas Björnsson från PwC, till revisor. Årsmötet valde Kaj Heino, Sanna Lindén, Malin Holgersson, Malin Granander och Carola Svärdstål valberedare. Kaj Heino valdes till sammankallande. Föreningen är medlem i International Lesbian and Gay Association (ILGA), West Pride HBTQ-Festivalen Göteborg, Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering, Föreningen för juridisk rådgivning i asyl- och flyktingfrågor i Västsverige, Göteborg mot Rasism, Arbetsgivaralliansen och Göteborgs FöreningsCenter. Kanslichef Patrik Hinnerson, 100 %. Kanslichefen har ansvarat för och arbetat med administrativa uppgifter som löpande ekonomiarbete, budget, personal- och löneadministration. Kanslichefen är också arbetsledare för personalen anställd på kansliet. Vidare har kanslichefen arbetat och ansvarat för hemsidan (webmaster) och e-post (postmaster), producerat nyhetsmejl, skött datorer, nätverk och teknik. Kanslichefen svarar också på inkommande telefon och mejlkorrespondens och har under året även projektlett arbetet med föreningens del i West Pride samt samordnat skolinformationen. Ekonomisassistent Ronny Johansson, timanställd. Ekonomiassistenten har bokfört, fakturerat och gjort andra administrativa sysslor, bl.a. utredningsarbete ca en dag i veckan. Kurator Ylva Gellerstedt, 100 %. Kuratorn har arbetat med kurativ verksamhet, tagit emot studiebesök och föreläst. Tillsammans med övrig personal har kuratorn arbetat med hiv-prevention, rådgivning och information via telefon och e-post. Projektledare Linda Palhamn, 100 %. Har främst arbetat med föreningens hiv- och hälsoprojekt samt stöttat Newcomers-gruppen. Projektledare Linda Gustafsson, 50%. Har sedan maj 2014 varit projektledare för Newcomersverksamheten. Hbt-informatörer. Föreningen har under året haft ca åtta hbt-informatörer som informerat på skolor i Göteborg med omnejd. Säkrare sex-informatörer och testningspersonal. Colour of Love-kampanjen genomfördes tillsammans med RFSU Göteborg. Det totala antalet informatörer uppgick till ca åtta personer. Till projektet Sexperterna har fem personer varit aktiva och till projektet Checkpoint har sju personer arbetat med mottagningen, tre per öppetkväll. 12! 2014/2015 RFSL Göteborg

13 Ekonomi Föreningens två stora inkomstkällor utgörs av ett kommunalt verksamhetsbidrag som beslutas av Göteborgs Stads Social resursnämnd och ett statligt projektmedel för hiv-prevention som beslutas av Kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Närhälsan inom Västra Götalandsregionen. Det kommunala verksamhetsbidraget uppgick till 1,4 mkr kr och hiv-projektmedlen till 1,3 mkr. Under 2014 erhöll föreningen även ett regionalt bidrag från Rättighetskommittén i Västra Götalandregionen på 135 tkr. Det var det sista året av tre som vi fått beslut om. För vårt integrationsarbete med Newcomers beviljades föreningen ett engångsbidrag på 300 tkr från Göteborgs Stad via Social Resursnämnd. Nettoomsättningen steg med ca 81 tkr till kr. Bl.a. genom ökad fakturering för gemensamma Diagram 3: Intäktsfördelning i procent (Endast direkta intäkter är med, alltså inte hyresintäkter och vidarefakturerade kostnader kostnader, men också genom ökad utbildningsintäkt (48 tkr) Rörelsens kostnader blev närmare 1,8 mkr en ökning med 262 tkr vilket bl.a. förklaras av finansierade kostnader för framtagningen av filmen Regnbågens sång och projektkostnader för Checkpoint (kostnader för PG-Västs deltagande i projektet på 150 tkr). Ökningen med nästan 70 tkr för PR, annonser och marknadsföring förklaras av annonsering för Checkpoint i Grindr och QX (71 tkr) och sponsringskostnader för West Pride (50 tkr), men samtidigt har andra reklamkostnader sänkts eller försvunnit. Ökningen på 120 tkr för Övriga externa tjänster förklaras av finansierade kostnader för filmen Regnbågens sång och kostnader för Checkpoint Göteborg (framtagning av hemsida). Personalkostnaderna steg till närmare 2,3 mkr. Bl.a. beror detta på kostnader för att två projektledare gått upp från 75% till 100% (finansierat i ett av fallen) samt att vi anställt en projektledare från maj på 50% för Newcomers-projektet (finansierat). Även en pensionskostnad för projektledaren för Regnbågens sång ökade kostnaderna. Budgeten som årsmötet godkände för 2014 visade ett minusresultat på kr. Vi lyckades dock hålla nere kostnaderna och resultatet slutar på ett minus på kr. RFSL Göteborg 2014/2015!13

14 Det egna kapitalet föll till följd av minusresultatet till kr. Det har under ett antal år varit en medveten satsning att låta verksamheten gå med underskott för att få ner det egna kapitalet. Kommunen har menat att vi inte får ha ett för högt eget kapital för då måste det kommunala bidraget minska. Det torde dock vara en rimlig nivå att det egna kapitalet ligger mellan 500 tkr och 1 mkr. Diagram 3: Blå staplarna visar resultat från åren De röda staplarna visar det egna kapitalets förändring under samma tid. 14! 2014/2015 RFSL Göteborg

15 Revisionsberättelse 2014 RFSL Göteborg 2014/2015!15

16 Resultat- och balansräkning ! 2014/2015 RFSL Göteborg

17 RFSL Göteborg 2014/2015!17

18 18! 2014/2015 RFSL Göteborg

19 RFSL Göteborg 2014/2015!19

20 20! 2014/2015 RFSL Göteborg

21 Verksamhetsplan 2015 Inledning I december 2012 inleddes medlemsdialogen RFSL Göteborg 2021 med en medlemsenkät. Denna enkät följdes upp med en påverkansdag i början av Målet med medlemsdialogen var att ta fram en strategisk plan för åren som sedan skulle följas upp med en strategisk plan för åren Valet av år 2021 som mål grundar sig i att RFSL Göteborg då fyller 50 år samtidigt som Göteborgs Stad firar 400 år. Den strategiska planen, tillsammans med förbundets principprogram som innehåller RFSL:s ideologiska ställningstaganden och visioner, kompletterar verksamhetsplanen och ska således läsas tillsammans. Verksamhetsplanen konkretiserar den strategiska planen på årsbasis och beskriver vilka mål föreningen tänker sig kunna uppnå under RFSL Göteborg Vision & idé Vision RFSL Göteborgs vision är ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning och könsidentitet och oavsett hur de väljer att uttrycka denna läggning eller identitet, ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka. Verksamhetsidé Avdelningen ska bedriva politik, informationsverksamhet, social verksamhet och stödjande verksamhet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera utryck och identiteter (hbtq-personer). Dessa verksamheter ska stämma överens med RFSL:s principprogram, RFSL:s stadgar, beslut som fattas av RFSL:s kongress, samt övriga styrdokument. Värdegrund RFSL Göteborg är en medlemsbaserad och community based organisation. Utgångspunkten för RFSL:s arbete är de principer och ställningstagande som medlemmar har beslutat om i demokratiska processer. Ideellt engagemang är den viktigaste arbetsformen för RFSL. Det övergripande syftet med RFSL:s verksamhet är att förbättra helhetssituationen för hbtq-personer i Sverige och internationellt. RFSL Göteborg är partipolitiskt och religiöst obunden. Detta hindrar dock inte samarbete med, eller avståndstagande från, samfund, partier eller organisationer i sakfrågor. Den religiösa obundenheten ska heller inte leda till att personer med en egen personlig trosuppfattning känner sig mindre välkomna inom RFSL. RFSL Göteborg tar ställning för och baserar sin verksamhet på: Solidaritet Solidaritet som metod ska vara grundläggande för arbetet inom RFSL. Detta eftersom RFSL tar ställning för alla människors mänskliga rättigheter och ser att mekanismerna bakom diskriminering är liknande oavsett om det handlar om diskriminering på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning eller annan personlig övertygelse, funktionalitet, ålder eller sexuell läggning. Diskriminering på grund av kön, könsidentitet och könsuttryck är kopplat till diskriminering på grund av sexuell läggning och tvärtom. Rättigheter ska inte vinnas RFSL Göteborg 2014/2015!21

22 på någon annans bekostnad. Det politiska och upplysande arbete som RFSL bedriver handlar ytterst om att utifrån en normkritisk utgångspunkt ifrågasätta och förändra föreställningar och normer som leder till diskriminering. Antirasism Antirasism handlar om en medvetenhet om att normer kring bland annat vithet, etnicitet och religion leder till fördomar och diskriminering, samt leder till att vissa människor har större makt och handlingsutrymme än andra. Dessa strukturer verkar i hela samhället, såväl inom som utanför hbtq-sammanhang. Antirasism handlar om att aktivt ta ställning mot rasism, att definiera vilka olika uttryck rasism kan ta och att aktivt förebygga och motverka rasism i alla dess former. Feminism Feminism handlar övergripande om en medvetenhet om att det finns ett stort antal faktorer som samspelar och leder till att män och det uppfattat maskulina generellt sett gynnas på bekostnad av kvinnor och det uppfattat feminina. Feministiskt arbete handlar om att synliggöra rådande patriarkala strukturer, genussystem och normer, ifrågasätta dem och göra något åt dem. Normanalys Normanalys handlar om att sätta fokus på makt. RFSL Göteborg anser att arbetet för lika rättigheter och möjligheter bör ske utifrån ett normkritiskt perspektiv för att det ska leda till en verklig förändring. Diskriminering och trakasserier hänger nära samman med de normer som finns i ett samhälle. Syftet med att tillämpa ett normkritiskt perspektiv är att synliggöra, problematisera och förändra de föreställningar och normer som ligger till grund för diskriminerande strukturer. Tonvikten ligger på att visa de privilegier som vissa tilldelas i en maktstruktur. Normanalys bör genomsyras av ett intersektionellt synsätt och synliggöra hur olika diskriminerande strukturer, till exempel den etniska maktordningen och könsmaktsordningen, samverkar och förstärker varandra. Intersektionalitet Inom RFSL Göteborg arbetar vi aktivt med att upplösa gränser mellan olika sociala kategorier för att rikta uppmärksamhet på hur olika maktordningar samverkar. Vi vill bredda förståelsen av diskriminering och förtryck för att synliggöra att lagstiftningen inte är tillräcklig för att garantera respekten för alla människors lika värde. Dessa värderingar skall genomsyra all verksamhet och politik som föreningen driver. Alla verksamma inom föreningen ska känna till och följa dem. Debattören Kärnfrågan för RFSL är att synliggöra, kritisera och försöka upphäva heteronormativiteten i samhället, som utgår från att det bara finns ett sätt att vara och leva. Denna inbyggda homofobi och transfobi ligger till grund för den diskriminering och särbehandling som hbtq-personer utsätts för. RFSL Göteborgs främsta uppgift är att öka kunskapen om och synliggöra den mångfacetterade hbtq-världen samt bedriva påverkansarbete gentemot enskilda, politiker, organisationer, myndigheter, företag och massmedier. En stor utmaning är att identifiera de olika livsvillkor som råder i hbtq-världen, för att inte hbtq-personer ska behandlas som en homogen grupp. Debattören tar debatten, står upp för alla människors lika värde och utnyttjar de tillfällen som ges för att främja hbtq-personers rättigheter. Föreningen har genomfört minst en politikeruppvaktning, Föreningen har fått fyra debattartiklar publicerade i mainstreammedia. Föreningen har anordnat två medlemsaktiviteter med sexualpolitiskt tema. Föreningen har skapat en sexualpolitisk arbetsgrupp. 22! 2014/2015 RFSL Göteborg

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Vår omvärld är föränderlig

Vår omvärld är föränderlig PRIDE Stå upp för din rätt att vara dig själv. Ladda ner gratisappen Layar och scanna det här omslaget för att höra oss berätta mer, eller lägg upp ett eget porträtt på Instagram och tagga med #iampride

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

RFSL Stockholm Årsmötesdatum 2003-02-23 Verksamhetsberättelse 2002. Verksamhetsberättelse 2002

RFSL Stockholm Årsmötesdatum 2003-02-23 Verksamhetsberättelse 2002. Verksamhetsberättelse 2002 Verksamhetsberättelse 2002 1 Innehåll Inledning 3 Föreningens styrelse 4 Sammanträden 4 Arbetsutskottet 4 Sexualpolitiska utskottet 4 Kulturutskottet 5 Internationella utskottet 5 Föreningens bolag 5 Huset

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA...

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA... VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATION... 4 1.1 STYRELSE... 4 1.2 KANSLI... 5 1.2.1 Personal... 5 1.3 MEDLEMMAR... 5 1.3.1 SKR:s medlemsstatistik 2009... 6 1.4 ÅRSMÖTET 2009...

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

EN HBT-HaNdBok FÖR FÖRETAGARE

EN HBT-HaNdBok FÖR FÖRETAGARE EN HBT-handbok FÖR FÖRETAGARE Innehåll FÖRORD 03. förord 04. INLEDNING 06. hbt-marknaden företagens möjligheter 07. Den svenska marknaden 07. Den internationella marknaden 09. MÅLGRUPPER OCH DIVERSIFIERING

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer