ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014/2015"

Transkript

1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014/2015 RFSL Göteborg

2 Fastställd, på årsmötet Version 1 Fotot på förstasidan är taget av Ambjörn Thorhard 2! 2014/2015 RFSL Göteborg

3 Välkommen till RFSL Göteborgs ordinarie årsmöte söndagen den 1 mars 2015 på Mötesplats Göteborg Liten ordlista på ord som kan förekomma på årsmötet: Acklamation Ajournera Att-sats Bifall/avslag Bordläggning Föreningsstämma Försöksvotering Jämkningsförslag Jäv Kongress Motion Ordningsfråga Plenum Presidiet Proposition Reservation Rösträkning Sluten omröstning Stadgar Stämman Yrkande Alla som är för ett förslag säger ett tydligt Ja. Pausa mötet En mening som innehåller ett beslutsförslag eller ett beslut Att säga ja till ett beslut/att säga nej till ett beslut. Om föreningsstämman anser sig inte ha tillräckligt underlag i en fråga för att kunna fatta beslut. Årsmöte Röstning med röstkort, man får en översikt utan att räkna noggrant När två personer/grupper som från början har två olika förslag bakar ihop de två förslagen till ett som båda/alla kan ställa sig bakom. Den som kan antas ha egna intressen att bevaka, vilka kan vara i konflikt med föreningens intresse ska inte vara med och rösta i just den frågan. Årsmöte för alla RFSL:s avdelningar. Hålls vartannat år (jämna år). Förslag från medlemmarna. Ska ha inkommit på förhand. Bryter talarlistan när någon t.ex. önskar sakupplysning eller sträck i debatten. När alla är samlade. I motsats till mindre grupper. Mötesordförande, mötessekreterare m.fl. Förslag från styrelsen. När någon vill anteckna avvikande beslut. Röstning med röstkort där de utsedda rösträknarna räknar rösterna. Anonym röstning där var och en skriver sin kandidat/förslag på ett papper. Fasta regler som gäller för avdelningen. Beskrivning av föreningens ändamål, syfte, regler m.m. Årsmöte. Förslag RFSL Göteborg 2014/2015!3

4 Innehållsförteckning Dagordning 5 Verksamhets- och ekonomisk berättelse Inledning 6 Debattören 6 Stödjaren 7 Preventören 8 Arrangören 9 Informatören 10 Organisation 11 Ekonomi 13 Revisionsberättelse Resultat- och balansräkning Verksamhetsplan Inledning 21 RFSL Göteborg Vision & idé Debattören 22 Informatören 23 Stödjaren 23 Preventören 24 Arrangören 24 Organisation 25 Budget Resultatbudget Noter till resultatbudgeten 28 Valberedningens förslag 29 4! 2014/2015 RFSL Göteborg

5 Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. 4. Val av årsmötespresidium a. Mötesordförande b. Mötessekreterare c. Val av protokolljusterare d. Val av rösträknare 5. Fastställande av dagordningen 6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 7. Revisorernas berättelse 8. Fastställande av resultat- och balansräkning 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Propositioner 11. Motioner 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret. 13. Val: a. Styrelse i. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen ii. Ordförande iii. Kassör iv. Övriga ordinarie ledamöter v. Ersättare b. Kongressombud c. Valberedning d. Revisorer e. Ev arbetsgrupper/övriga förtroendevalda 14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 15. Mötets avslutande RFSL Göteborg 2014/2015!5

6 Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2014 Inledning RFSL Göteborg, som är en avdelning till Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är partipolitiskt och religiöst obundet. Föreningens syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka. Föreningen arbetar bland annat med information, upplysning, hiv-prevention, individuella stöd- och krissamtal samt medlemsaktiviteter och kaféverksamhet. RFSL Göteborg delar in verksamheten i olika roller eller verksamhetsområden: Debattören, Informatören, Arrangören, Preventören och Stödjaren. I verksamhetsberättelsen beskriver vi vad föreningen gjort inom de olika rollerna. I verksamhetsplanen beskriver vi mer vad vi menar med de olika rollerna. Debattören Debattören tar debatten, står upp för alla människors lika värde och utnyttjar de tillfällen som ges för att främja hbtq-personers rättigheter. Styrelse och personal har ökat kunskapen om och synliggjort den mångfacetterade hbtq-världen samt bedrivit påverkansarbete gentemot enskilda, politiker, organisationer, myndigheter, företag och massmedier. I akt och mening att stödja vårt mångfaldsarbete har föreningen aktiverat sig i flera intersektionella sammanhang. Bland annat deltog vi i högtidlighållandet av Kristallnatten där föreningens ordförande höll tal vid manifestationen, i regnbågsmässan i Kinna till stöd för Roy och Håkan som utsatts för hatbrott och i Kippavandringen mot antisemitism i Göteborg. Kippavandringen anordnades av Judiska församlingen i Göteborg som en markering att ett samhälle med rasism inte är okej. Samverkan med och påverkansarbetet mot Göteborgs stad har fortsatt på flera plan. Kommittén för rättighetsfrågor vid Västra Götalandsregionen som inledde sin verksamhet 2011 tillsatte ett samråd för hbtq-frågor Samrådet består av representanter från olika hbtq-organisationer i regionen där RFSL Göteborg är en. RFSL-familjen bjöd detta år på en mängd seminarier, debatter och samtal i samband med West Pride HBTQ-Festivalen Göteborg. Bland annat anordnades en politikerutfrågning med anledning av att det var valår. 6! 2014/2015 RFSL Göteborg

7 Under West Prides invigning delade föreningen också ut sina priser: Allan Hellman-priset 2013 gick till Queering Sapmí med motiveringen: Demokratiprojektet synliggör minoriteten i minoriteten och att individen är mångfacetterad och en hel människa. Genom sina queera och samiska livsberättelser ökar Queering Sapmi handlingsutrymmet för oss alla. Karin Boye-priset 2013 tilldelades Moa Svan med motiveringen: Med humor, men också med stort allvar, synliggör hon frågor om genus och sexualitet. Hon tar debatten när det krävs och har gett flatfrisyren ett efterlängtat ansikte. I samband med årets prisutdelning utdelades även hederspriset Bra jobbat till Gays in Angered, med motiveringen: För att de regelbundet skapar en frizon i sitt lokalsamhälle. En plats där vänskapen sträcker sig över religiösa åskådningar, könsidentiteter och sexualiteter. Vi har medverkat i flera intervjuer och artiklar rörande olika hbtq-frågor. Vi har bland annat uttalat oss i frågor om: hbtq allmänt, sprututbyte, kränkningar inom vården och RFSLs kommunenkät som publicerades i samband med riksdagsvalet. I kommunundersökningen kom Göteborgs stad på första plats, vilket är mycket glädjande, men inte betyder att vi kan luta oss tillbaka, utan arbetet för hbtq-personers situation måste ständigt påpekas och synligöras. En minoritet måste alltid försvara sina uppnådda positioner, annars finns risk att heteronormens likriktning blir den enda rådande normen. Stödjaren Stödjaren finns där för de hbtq-personer som blivit förfördelade på grund av sin sexualitet eller könsidentitet. Inom kuratorsverksamheten har vår kurator erbjudit rådgivning, kris- och stödsamtal i hbtqrelaterade frågor genom personliga besök samt via telefon, och Skype. Samtalen har övergripande handlat om asylfrågor, könsidentitet, sexuell läggning, komma-ut-processer, våld i familjen, hedersproblematik, våld i nära relationer, parrelationsproblem, sexuella övergrepp, diskriminering, psykisk ohälsa, självskadebeteende, suicidprevention, regnbågsfamiljefrågor och hatbrott. År Antal klienter Antal samtal Tabell 1: Antal rådgivande kris- och stödsamtal Antal samtal/ person i genomsnitt , , , , ,3 Vi har genomfört två omgångar av samtalsgruppen Transit i samarbete med Mötesplats Simone. Det har varit åtta ledarledda träffar per omgång. Inom kuratorsverksamheten har vi förutom stöd till hbtq-personer förmedlat konsultation/ rådgivning via telefon och mejl i hbtq-relaterade frågor till professionella i andra verksamheter, exempelvis kuratorer, psykologer, lärare, läkare, sjuksköterskor och jurister. I snitt har ca tio personer per vecka hört av sig för sådan konsultation. Vår kurator har hållit i utbildningar och föreläsningar inom ramen för hbtq-frågor och socialt arbete. Bl.a. föreläsning om Hatbrott mot hbtq-personer på Länsstyrelsens hatbrottskonferens och föreläsningar om asyl och hbtq på socionomprogrammet på Göteborgs Universitet. Vissa RFSL Göteborg 2014/2015!7

8 utbildningar har även vår sociompraktikant varit delaktig i. Dessutom har kuratorn hållit i vissa internutbildningar så som kontaktpersonsutbildning. Vår kurator har organiserat och deltagit i nätverk och samverkat med myndigheter och organisationer som är viktiga för vår verksamhet. Vi har bland annat organiserat heldagsträff med Parnervåldsnätverket som är ett nationellt nätverk för verksamheter som arbetar med kunskapsutveckling gällande våld i hbtq-relationer och organiserat fyra nätverkträffar med HBTQ-Nätet som är ett nätverk för behandlare inom offentlig, privat och ideell verksamhet. Under höstterminen tog vi emot en socionompraktikant från Göteborgs Universitet som gjorde sin 20-veckors verksamhetsförlagda utbildning hos oss. Vår kurator har varit handledare. Praktikanten har tagit del av kuratorns arbetsuppgifter, tagit del av Newcomers verksamhet, samordnat skolinformationen, hållit föreläsningar och bedrivit stödsamtal tillsammans med vår kurator samt haft egna klienter. (Dessa klientsamtal är inräknade i den presenterade statistiken). Newcomers är en social plattform och ett nätverk för hbtq-flyktingar och -migranter inom RFSL Göteborg. Verksamheten har under 2014 fortsatt utvecklas och utökas. Verksamheten/projektet fick efter beviljat integrationsstöd från Göteborg kommun sin första anställda i maj som sedan dess arbetat halvtid med projektet. Ytterligare fem volontärer rekryterades till den sociala gruppverksamheten under året. Gruppträffarna har utökats till en gång i veckan från april, då ett behov av mer social kontakt märktes i gruppen. I september började vi även med enklare svenskalektioner varannan vecka ledda av en volontär. Under hösten rekryterades även sex kontaktpersoner med målsättningen att kunna ge en mer personlig kontakt till personer ur målgruppen som behöver det. Både volontärer och kontaktpersoner har dessutom genomgått en utbildning inom hbtq, normer och etik & moral under hösten samt fått löpande handledning. Under året har Newcomers träffats ca 45 gånger, varav 23 aktivitetskvällar och 15 cafékvällar. Exempel på aktiviteter som varit under året är Liseberg, biljard, kanotpaddling och workshop om att söka lägenhet. På aktiviteterna har det varit mellan 2-15 deltagare borträknat volontärer. Preventören Hälsa tolkas normalt ur ett heteronormativt perspektiv, vilket ofta missgynnar hbt-personer. För att skapa förutsättningar för en god hälsa måste den enskilda människan få stöd i sin identitet. Genom att stärka människors självkänsla och identitet ökar förutsättningarna för ansvarsfulla relationer och ett säkrare sex-beteende i hbt-gruppen. Därmed utgör den hälsofrämjande verksamheten i sin helhet en elementär del av föreningens hiv/sti-preventiva arbete. Vi har funnits tillgängliga för olika frågeställningar per telefon, personliga besök, brev och e-post samt på Träffpunkt HaBiT (numera Öppna hus-kvällar). Vi har nätverkat med andra relevanta föreningar och mottagningar. Inom ramen för vårt hiv- och hälsoarbete har vi samarbetat med andra RFSL-föreningar, organisationer och verksamheter. Kampanjen Colour of Love, som är ett samarbetsprojekt mellan RFSU, RFSL Ungdom och RFSL, genomfördes under sommaren under två olika tillfällen West Pride och Göteborgs Kulturkalas. Kampanjen fokuserar på samtalsbaserade metoder inom uppsökande verksamhet och det innebär att våra informatörer aktivt söker upp personer och leder samtal om sex, njutning och säkrare sex. Vi delade under kampanjtillfällena ut 6000 kondomkit och genomförde 1500 samtal. Sexperterna är en metod för att arbeta uppsökande och nå ut till målgruppen homosexuella och bisexuella män och andra män som har sex med män (MSM). Med hjälp av en kondombar erbjuder utbildade informatörer omfattande kunskap om kondomer och glid. Syftet är att verka för att sänka trösklar till kondomanvändning och erbjuda personliga och behovsanpassade samtal rörande sexuell hälsa. Vi har synts till på Gretas, Club Queer, SLM och West Prides After Party. Vi delade ut ca 8500 kondomer och pratade säkrare sex med besökare på dessa klubbar. 8! 2014/2015 RFSL Göteborg

9 Inom ramen för Sexperterna genomfördes Wrestling for testing under West Pride. Det här var en iscensättning av filmen och kampanjen testa.wf där vi ordnade wrestling i tårttoppnings i parken. Programpunkten samlade flera hundra åskådare och tolv utmanare i wrestling. Den 2 september startade Checkpoint Göteborg som är en lågtröskelmottagning utanför sjukvårdens regi där vi erbjuder hivtest med snabbt svar och motiverande samtal. Mottagningen har varit öppen varje tisdagskväll och det blev 18 tisdagar innan årets slut. Under denna tid har 64 personer testat sig för hiv på mottagningen, och vi har fått mycket god återkoppling från våra besökare. RFSL Göteborg är projektägare för mottagningen och PG-Väst samarbetspart. Föreningen har aktivt medverkat inom WAD-nätverket (World Aids Day) i Västra Götaland. Inom nätverkets regi ordnades en kunskapsdag med föreläsningar och workshops kring hiv, stigmatisering och prevention. European Testing Week gick av stapeln veckan innan World Aids Day och uppmärksammades av Checkpoint Göteborg genom att ha öppet två extra dagar förutom vår vanliga tisdagskväll. I samband med detta blev Checkpoint Göteborg uppmärksammat av P4 Göteborg, och projektledaren var med i direktsänd radio. ETC Göteborg skrev ett reportage om mottagningen, och SVT Västnytt gjorde ett nyhetsinslag om mottagningen. Arrangören Föreningen satsar alltid stort på Göteborgs lokala pridefestival West Pride - HBTQ Festivalen Göteborg, som förra året med ett stort tält med lounge-känsla. Vi bjöd på kaffe och te och många besökare slog sig ned i vårt tält, gjorde vårt mycket populära quiz och lyssnade till livemusik och sagoläsning. Föreningen deltog också med ett antal programpunkter samt i paraden, också i år med en öppen buss. En mycket lyckad programpunkt under West Pride var brottningsarrangemanget i sylt och vanilj kallat Wrestling for HIV-testing (se också under Preventören). Därtill delade vi ut Karin Boye-priset 2013 och Allan Hellman-priset 2013, samt hederspriset Bra jobbat (se också under Debattören). West Pride är ett tillfälle för RFSL Göteborg att värva nya medlemmar. Denna gång värvades hela 96 nya medlemmar som vi hälsar varmt välkomna till vår förening! På Träffpunkt HaBiT, eller våra Öppet-hus-kvällar på onsdagskvällarna, har besökarna varit både medlemmar och icke-medlemmar. Vi har haft öppet i princip varje onsdag under terminerna med uppehåll under sommaren. Styrelsen, personal och volontärer har hjälps åt med arbetet att servera gratis fika och hålla lokalen öppen. Föreningens aktivitetsgrupper har haft Öppet-huskvällarna som sin träffpunkt bestämda dagar varje månad. HBT-Seniorerna har som mål att fungera som en mötesplats och påtryckningsgrupp för att tillvarata äldre hbtq-personers intressen i samhället. Gruppen har i regel träffats en gång i månaden. Över HBT-Seniorernas verksamhet finns en särskild verksamhetsberättelse som går att läsa på deras sida på hemsidan. Newcomers Göteborg är ett nätverk för hbtq-flyktingar och hbtq-migranter på RFSL Göteborg. Sedan hösten 2013 träffas deltagare regelbundet varannan vecka på kaféet. Under hösten anordnades ett antal gemensamma bio- och teaterbesök för att både skapa en social plattform för kulturintresserade medlemmar, men också för att stötta och lyfta hbtq-relaterade kulturarrangemang. RFSL Göteborgs årliga mingel hölls på Trappan i samarbete med West Pride som på minglet öppnade sin programanmälan. Föreningens olika verksamheter presenterades, det bjöds på vegansk buffé, live-musik från Clara och Therese, quiz och DJ-musik med Rebel with a Corset. RFSL Göteborg 2014/2015!9

10 Informatören Föreningen har under året arrangerat och deltagit i olika evenemang, bland annat med syfte att synliggöra föreningen och värva medlemmar. Sedan några år tillbaka har föreningen synliggjort frågan om ett värdigt åldrande för hbtq-personer. Som ett led i vårt arbete att synliggöra hbtq-verkligheten och de normer och strukturer som begränsar våra liv har föreningen tillsammans med filmaren Nasrin Pakkho arbetat med en film om hbtq och åldrande; Regnbågens sång. Under hösten 2014 skickade RFSL Göteborg två representanter till Open Days i Bryssel i regi av Folkhälsokommittén för att visa filmen för EU-politiker och andra intresserade. Föreningen har under året bland annat deltagit med bokbord under Cinema Queers besök i Göteborg, under Flunsåsstråket, på konferensen Sex, unga och skolans roll, hatbrottskonferens i Göteborg och på Kärleksdagen på Hulebäcksgymnasiet. Hemsidan är en viktig kommunikationskanal och återspeglar organisationens åsikter och verksamhet. Genom hemsidan får medlemmar, media, beslutsfattare och allmänhet tillgång till kvalitativ information om hbtq-frågor samt kännedom om RFSL:s åsikter och ställningstaganden i sexulpolitiska frågor. Hemsidans information har kompletterats med ett elektroniskt nyhetsbrev som sänts ut till medlemmarna varje månadskifte. Dessutom har föreningen en sida på Facebook som flitigt använts för att marknadsföra och informera om vår verksamhet. Våra hbtq-informatörer har informerat skolelever om RFSL och hbtq-personers livsvillkor. I informationen ingår även övningar och diskussioner om och klargörande av de strukturer och normer som begränsar hbtq-personers liv. Över tid har skolorna minskat sina förfrågningar, framför allt gäller det skolor i Göteborg, medan skolor på mindre orter fortsatt önskar vår information. Diagram 1: Antal genomförda pass (30 elever per pass) och intäkten från skolinformationen ! 2014/2015 RFSL Göteborg

11 Organisation I april anordnande styrelsen en styrelsehelg för att bland annat arbeta fram en tillgänglighetsstrategi i den form som krävs för att söka bidrag från Göteborgs stad. Under två dagar i oktober 2014 diskuterade medlemmar, styrelse och personal aktuell sexualpolitik och hur vi bäst organiserar oss. Konferensen hade rubriken: Grenar på samma träd. Syftet med konferensen var framförallt att skapa en bättre vi-känsla i hela organisationen. Vi diskuterade frågor som: Hur ser vi till att vårt arbete inte spretar? Är det tydligt för oss och andra att vi är grenar på samma träd? RFSL Göteborg skickade 10 delegater till RFSLs kongress i Norrtälje 2-4 maj. Under kongressen diskuterades och togs det beslut om bland annat verksamhetsberättelse , verksamhetsplanen för , diverse propositioner, motioner och så valdes en ny förbundsstyrelse. Föreningen har de senaste åren haft en kraftig ökning i medlemsantalet. Från bottennoteringen 2009 på 269 medlemmar är vi per den 31 december 2014 uppe i 757 medlemmar. En ökning med 59 medlemmar jämfört med Det handlar om ett medvetet arbete från föreningens sida med att synliggöra RFSL Göteborg och att värva medlemmar. Diagram 2: Antalet medlemmar Styrelsen väljs av årsmötet och är näst årsmötet avdelningens högsta beslutande organ. Styrelsen leder föreningsverksamheten och ansvarar för avdelningens ekonomi samt för verkställande och uppföljande av beslut fattade av årsmöte. Styrelseordförande har varit arvoderad på 50%. Styrelsens sammansättning 1 har sedan 1 mars 2014 varit: Ordförande Finn Hellman Ledamot Eva Söderqvist Vice ordförande Katrin Öberg Sekreterare Maria Lindahl Kassör Katinka Gustafsson Ledamot Michael Berlin 1 Ordförande och kassör valdes enligt stadgarna av årsmötet. Vice ordförande och sekreterare konstituerades inom styrelsen. RFSL Göteborg 2014/2015!11

12 Ledamot Laila Poulsen* 1:e ersättare Helena Wikemar *Avgick ur styrelsen på egen begäran :e ersättare Jennifer Norén Styrelsen har under året sammankommit till 14 protokollförda möten. Därtill har styrelsen haft en planeringsdag samt arrangerat och genomfört höstkonferensen Grenar på samma träd. På årsmötet valdes Leif Hörlin till lekamannarevisor och auktoriserade revisorn Klas Björnsson från PwC, till revisor. Årsmötet valde Kaj Heino, Sanna Lindén, Malin Holgersson, Malin Granander och Carola Svärdstål valberedare. Kaj Heino valdes till sammankallande. Föreningen är medlem i International Lesbian and Gay Association (ILGA), West Pride HBTQ-Festivalen Göteborg, Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering, Föreningen för juridisk rådgivning i asyl- och flyktingfrågor i Västsverige, Göteborg mot Rasism, Arbetsgivaralliansen och Göteborgs FöreningsCenter. Kanslichef Patrik Hinnerson, 100 %. Kanslichefen har ansvarat för och arbetat med administrativa uppgifter som löpande ekonomiarbete, budget, personal- och löneadministration. Kanslichefen är också arbetsledare för personalen anställd på kansliet. Vidare har kanslichefen arbetat och ansvarat för hemsidan (webmaster) och e-post (postmaster), producerat nyhetsmejl, skött datorer, nätverk och teknik. Kanslichefen svarar också på inkommande telefon och mejlkorrespondens och har under året även projektlett arbetet med föreningens del i West Pride samt samordnat skolinformationen. Ekonomisassistent Ronny Johansson, timanställd. Ekonomiassistenten har bokfört, fakturerat och gjort andra administrativa sysslor, bl.a. utredningsarbete ca en dag i veckan. Kurator Ylva Gellerstedt, 100 %. Kuratorn har arbetat med kurativ verksamhet, tagit emot studiebesök och föreläst. Tillsammans med övrig personal har kuratorn arbetat med hiv-prevention, rådgivning och information via telefon och e-post. Projektledare Linda Palhamn, 100 %. Har främst arbetat med föreningens hiv- och hälsoprojekt samt stöttat Newcomers-gruppen. Projektledare Linda Gustafsson, 50%. Har sedan maj 2014 varit projektledare för Newcomersverksamheten. Hbt-informatörer. Föreningen har under året haft ca åtta hbt-informatörer som informerat på skolor i Göteborg med omnejd. Säkrare sex-informatörer och testningspersonal. Colour of Love-kampanjen genomfördes tillsammans med RFSU Göteborg. Det totala antalet informatörer uppgick till ca åtta personer. Till projektet Sexperterna har fem personer varit aktiva och till projektet Checkpoint har sju personer arbetat med mottagningen, tre per öppetkväll. 12! 2014/2015 RFSL Göteborg

13 Ekonomi Föreningens två stora inkomstkällor utgörs av ett kommunalt verksamhetsbidrag som beslutas av Göteborgs Stads Social resursnämnd och ett statligt projektmedel för hiv-prevention som beslutas av Kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Närhälsan inom Västra Götalandsregionen. Det kommunala verksamhetsbidraget uppgick till 1,4 mkr kr och hiv-projektmedlen till 1,3 mkr. Under 2014 erhöll föreningen även ett regionalt bidrag från Rättighetskommittén i Västra Götalandregionen på 135 tkr. Det var det sista året av tre som vi fått beslut om. För vårt integrationsarbete med Newcomers beviljades föreningen ett engångsbidrag på 300 tkr från Göteborgs Stad via Social Resursnämnd. Nettoomsättningen steg med ca 81 tkr till kr. Bl.a. genom ökad fakturering för gemensamma Diagram 3: Intäktsfördelning i procent (Endast direkta intäkter är med, alltså inte hyresintäkter och vidarefakturerade kostnader kostnader, men också genom ökad utbildningsintäkt (48 tkr) Rörelsens kostnader blev närmare 1,8 mkr en ökning med 262 tkr vilket bl.a. förklaras av finansierade kostnader för framtagningen av filmen Regnbågens sång och projektkostnader för Checkpoint (kostnader för PG-Västs deltagande i projektet på 150 tkr). Ökningen med nästan 70 tkr för PR, annonser och marknadsföring förklaras av annonsering för Checkpoint i Grindr och QX (71 tkr) och sponsringskostnader för West Pride (50 tkr), men samtidigt har andra reklamkostnader sänkts eller försvunnit. Ökningen på 120 tkr för Övriga externa tjänster förklaras av finansierade kostnader för filmen Regnbågens sång och kostnader för Checkpoint Göteborg (framtagning av hemsida). Personalkostnaderna steg till närmare 2,3 mkr. Bl.a. beror detta på kostnader för att två projektledare gått upp från 75% till 100% (finansierat i ett av fallen) samt att vi anställt en projektledare från maj på 50% för Newcomers-projektet (finansierat). Även en pensionskostnad för projektledaren för Regnbågens sång ökade kostnaderna. Budgeten som årsmötet godkände för 2014 visade ett minusresultat på kr. Vi lyckades dock hålla nere kostnaderna och resultatet slutar på ett minus på kr. RFSL Göteborg 2014/2015!13

14 Det egna kapitalet föll till följd av minusresultatet till kr. Det har under ett antal år varit en medveten satsning att låta verksamheten gå med underskott för att få ner det egna kapitalet. Kommunen har menat att vi inte får ha ett för högt eget kapital för då måste det kommunala bidraget minska. Det torde dock vara en rimlig nivå att det egna kapitalet ligger mellan 500 tkr och 1 mkr. Diagram 3: Blå staplarna visar resultat från åren De röda staplarna visar det egna kapitalets förändring under samma tid. 14! 2014/2015 RFSL Göteborg

15 Revisionsberättelse 2014 RFSL Göteborg 2014/2015!15

16 Resultat- och balansräkning ! 2014/2015 RFSL Göteborg

17 RFSL Göteborg 2014/2015!17

18 18! 2014/2015 RFSL Göteborg

19 RFSL Göteborg 2014/2015!19

20 20! 2014/2015 RFSL Göteborg

21 Verksamhetsplan 2015 Inledning I december 2012 inleddes medlemsdialogen RFSL Göteborg 2021 med en medlemsenkät. Denna enkät följdes upp med en påverkansdag i början av Målet med medlemsdialogen var att ta fram en strategisk plan för åren som sedan skulle följas upp med en strategisk plan för åren Valet av år 2021 som mål grundar sig i att RFSL Göteborg då fyller 50 år samtidigt som Göteborgs Stad firar 400 år. Den strategiska planen, tillsammans med förbundets principprogram som innehåller RFSL:s ideologiska ställningstaganden och visioner, kompletterar verksamhetsplanen och ska således läsas tillsammans. Verksamhetsplanen konkretiserar den strategiska planen på årsbasis och beskriver vilka mål föreningen tänker sig kunna uppnå under RFSL Göteborg Vision & idé Vision RFSL Göteborgs vision är ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning och könsidentitet och oavsett hur de väljer att uttrycka denna läggning eller identitet, ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka. Verksamhetsidé Avdelningen ska bedriva politik, informationsverksamhet, social verksamhet och stödjande verksamhet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera utryck och identiteter (hbtq-personer). Dessa verksamheter ska stämma överens med RFSL:s principprogram, RFSL:s stadgar, beslut som fattas av RFSL:s kongress, samt övriga styrdokument. Värdegrund RFSL Göteborg är en medlemsbaserad och community based organisation. Utgångspunkten för RFSL:s arbete är de principer och ställningstagande som medlemmar har beslutat om i demokratiska processer. Ideellt engagemang är den viktigaste arbetsformen för RFSL. Det övergripande syftet med RFSL:s verksamhet är att förbättra helhetssituationen för hbtq-personer i Sverige och internationellt. RFSL Göteborg är partipolitiskt och religiöst obunden. Detta hindrar dock inte samarbete med, eller avståndstagande från, samfund, partier eller organisationer i sakfrågor. Den religiösa obundenheten ska heller inte leda till att personer med en egen personlig trosuppfattning känner sig mindre välkomna inom RFSL. RFSL Göteborg tar ställning för och baserar sin verksamhet på: Solidaritet Solidaritet som metod ska vara grundläggande för arbetet inom RFSL. Detta eftersom RFSL tar ställning för alla människors mänskliga rättigheter och ser att mekanismerna bakom diskriminering är liknande oavsett om det handlar om diskriminering på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning eller annan personlig övertygelse, funktionalitet, ålder eller sexuell läggning. Diskriminering på grund av kön, könsidentitet och könsuttryck är kopplat till diskriminering på grund av sexuell läggning och tvärtom. Rättigheter ska inte vinnas RFSL Göteborg 2014/2015!21

22 på någon annans bekostnad. Det politiska och upplysande arbete som RFSL bedriver handlar ytterst om att utifrån en normkritisk utgångspunkt ifrågasätta och förändra föreställningar och normer som leder till diskriminering. Antirasism Antirasism handlar om en medvetenhet om att normer kring bland annat vithet, etnicitet och religion leder till fördomar och diskriminering, samt leder till att vissa människor har större makt och handlingsutrymme än andra. Dessa strukturer verkar i hela samhället, såväl inom som utanför hbtq-sammanhang. Antirasism handlar om att aktivt ta ställning mot rasism, att definiera vilka olika uttryck rasism kan ta och att aktivt förebygga och motverka rasism i alla dess former. Feminism Feminism handlar övergripande om en medvetenhet om att det finns ett stort antal faktorer som samspelar och leder till att män och det uppfattat maskulina generellt sett gynnas på bekostnad av kvinnor och det uppfattat feminina. Feministiskt arbete handlar om att synliggöra rådande patriarkala strukturer, genussystem och normer, ifrågasätta dem och göra något åt dem. Normanalys Normanalys handlar om att sätta fokus på makt. RFSL Göteborg anser att arbetet för lika rättigheter och möjligheter bör ske utifrån ett normkritiskt perspektiv för att det ska leda till en verklig förändring. Diskriminering och trakasserier hänger nära samman med de normer som finns i ett samhälle. Syftet med att tillämpa ett normkritiskt perspektiv är att synliggöra, problematisera och förändra de föreställningar och normer som ligger till grund för diskriminerande strukturer. Tonvikten ligger på att visa de privilegier som vissa tilldelas i en maktstruktur. Normanalys bör genomsyras av ett intersektionellt synsätt och synliggöra hur olika diskriminerande strukturer, till exempel den etniska maktordningen och könsmaktsordningen, samverkar och förstärker varandra. Intersektionalitet Inom RFSL Göteborg arbetar vi aktivt med att upplösa gränser mellan olika sociala kategorier för att rikta uppmärksamhet på hur olika maktordningar samverkar. Vi vill bredda förståelsen av diskriminering och förtryck för att synliggöra att lagstiftningen inte är tillräcklig för att garantera respekten för alla människors lika värde. Dessa värderingar skall genomsyra all verksamhet och politik som föreningen driver. Alla verksamma inom föreningen ska känna till och följa dem. Debattören Kärnfrågan för RFSL är att synliggöra, kritisera och försöka upphäva heteronormativiteten i samhället, som utgår från att det bara finns ett sätt att vara och leva. Denna inbyggda homofobi och transfobi ligger till grund för den diskriminering och särbehandling som hbtq-personer utsätts för. RFSL Göteborgs främsta uppgift är att öka kunskapen om och synliggöra den mångfacetterade hbtq-världen samt bedriva påverkansarbete gentemot enskilda, politiker, organisationer, myndigheter, företag och massmedier. En stor utmaning är att identifiera de olika livsvillkor som råder i hbtq-världen, för att inte hbtq-personer ska behandlas som en homogen grupp. Debattören tar debatten, står upp för alla människors lika värde och utnyttjar de tillfällen som ges för att främja hbtq-personers rättigheter. Föreningen har genomfört minst en politikeruppvaktning, Föreningen har fått fyra debattartiklar publicerade i mainstreammedia. Föreningen har anordnat två medlemsaktiviteter med sexualpolitiskt tema. Föreningen har skapat en sexualpolitisk arbetsgrupp. 22! 2014/2015 RFSL Göteborg

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014/2015

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014/2015 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014/2015 RFSL Göteborg Fastställd, på årsmötet 2015- Version 1 Fotot på förstasidan är taget av Ambjörn Thorhard 2! 2014/2015 RFSL Göteborg Välkommen till RFSL Göteborgs ordinarie årsmöte

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013/2014

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013/2014 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013/2014 RFSL Göteborg Fastställd, på årsmötet 2013-03- Version 2 Fotot på förstasidan är taget av Ambjörn Thorhard Välkommen till RFSL Göteborgs ordinarie årsmöte söndagen den 2 mars

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015*2016

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015*2016 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015*2016 RFSL Göteborg Version 1 Fastställ på årsmötet 2016-XX-XX Fotot på förstasidan är taget av Patrik Hinnerson RFSL Göteborg 2015-2016 2 Välkommen till RFSL Göteborgs ordinarie

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Handlingar för extrainsatt årsmöte Västerås Pride

Handlingar för extrainsatt årsmöte Västerås Pride Handlingar för extrainsatt årsmöte Västerås Pride Innehåll - Dagordning - Förslag på stadgar för Västerås Pride Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd 3. Frågan om årsmötets

Läs mer

Kalendarium RFSL Örebro 2012

Kalendarium RFSL Örebro 2012 Kalendarium RFSL Örebro 2012 Februari 2 februari: Stolta föräldrar drar igång igen, vi träffas, fikar och diskuterar vad vi vill göra denna termin kl. 18.00. Vi träffas på Järnvägsgatan 38, RFSL Örebros

Läs mer

RFSL Umeå Verksamhetsplan 2017

RFSL Umeå Verksamhetsplan 2017 RFSL Umeå Verksamhetsplan 2017 Bakgrund Avdelningens syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna.

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna. Stadgar HBTQ-föreningen Stolt i Lund Bildad den 2/11 2014. Organisationsnummer: 802491-9782 I. Allmänt Föreningen 1 Föreningens namn är Stolt i Lund. 2 Föreningen är ideell och partipolitiskt obunden.

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Organisation RFSU Halland är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening för sexualupplysning och sexualpolitik som verkar i Hallands län. Lokalföreningen

Läs mer

Stadgar Växjö Gaystudenter Antagna av årsmötet 2008

Stadgar Växjö Gaystudenter Antagna av årsmötet 2008 Organisation 1 Avdelningens namn är. Den officiella förkortningen är VG. Avdelningen är religiöst och partipolitiskt obunden. kan dock samarbeta med politiska eller religiösa organisationer. 2 Lokalavdelningen

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

Stadgarna senast fastställda den 12/ i enlighet med kap och 52 i 2015 års stadgar gällande stadgeändring.

Stadgarna senast fastställda den 12/ i enlighet med kap och 52 i 2015 års stadgar gällande stadgeändring. Stadgar För den ideella föreningen LundaPride bildad den 2/11 2014. Organisationsnummer: 802491-9782. Stadgarna senast fastställda den 12/12 2016 i enlighet med kap. 9 51 och 52 i 2015 års stadgar gällande

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär.

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär. Stadgar för Feministiskt initiativ Storstockholm antagna på extra årsmöte den 6 juni 2016 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (nedan FiSS).

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Stadgar för föreningen Stockholm Pride

Stadgar för föreningen Stockholm Pride Stadgar för föreningen Stockholm Pride Senast antagna på årsmöte den 16 mars 2014 1 Ändamål och organisation Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 rfsl umeå Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Extern verksamhet... 4 2.1 föreläsningar... 4 2.2 Marknadsföring... 4 2.3 Demonstrationer

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Antagna vid årsmöten 2016-04-23 och 2016-10-15 1. Inledning Män för Jämställdhet (MfJ) är en partipolitiskt och religiöst obunden riksorganisation. 2.

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Informera om, och vidareförmedla kontakter för, hbtqcertifieringar.

Informera om, och vidareförmedla kontakter för, hbtqcertifieringar. Verksamhetsplan 2016 Aktivitet Värdegrundsarbete Hbtq-spektrat Intersektionellt perspektiv Funkisperspektiv Styrelsen Personal och organisatorisk samverkan Planering Dokumentation Kvalitetssäkring Intern

Läs mer

Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2015

Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2015 Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2015 Aktivitet Har utfört Har ej utfört Kommentar Personal och organisatorisk samverkan 2015 har varit det första året som föreningen stått som avsändare

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård rfop@rfop.se 1 STADGAR FÖR RIKSFÖRENINGEN FÖR OPERATIONSSJUKVÅRD 1. ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för operationssjukvård

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE 1. FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas EKRFS. EKRFS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2.

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC) söker en. Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete.

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC) söker en. Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering söker: Projektmedarbetare Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete. Om tjänsten Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 1. Namn Föreningens namn är Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 2. Verksamhetsområde Föreningens verksamhetsområde är Övre Norrland, med

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Inledning. Bakgrund till verksamhetsplanen 2016. Verksamhetsplan 2016. Dnr.: 2015:xxx

Verksamhetsplan 2016. Inledning. Bakgrund till verksamhetsplanen 2016. Verksamhetsplan 2016. Dnr.: 2015:xxx Verksamhetsplan 2016 Inledning Sveriges förenade HBTQ-studenter (SFQ) är riksförbundet för normkritik och hbtq-perspektiv i högskolan, med lokalavdelningar runt om på landets universitet och högskolor.

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 1 Innehållsförteckning GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 Kallelse och dagordning årsmöte Verksamhetsberättelse

Läs mer

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 29:e mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern Stadgar 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern 2 Föreningens ändamål och syfte Föreningens syfte är att verka för att uppnå målen i den lokala utvecklingsstrategin under programperioden 2014-2020. Fiskeområde

Läs mer

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern Normalstadgar - Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen Landskrona Musik & Teater en del

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

Motiveringar till förändringar av föreningen Stolt i Lunds stadgar

Motiveringar till förändringar av föreningen Stolt i Lunds stadgar Motiveringar till förändringar av föreningen Stolt i Lunds stadgar Innehållet i detta dokument är kommentarer och motiveringar till de förändringar som styrelsen vill genomdriva gällande föreningens stadgar.

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Propositioner till RFSU Stockholms årsmöte 2013

Propositioner till RFSU Stockholms årsmöte 2013 Propositioner till RFSU Stockholms årsmöte 2013 Propositioner är förslag från RFSU Stockholms styrelse. Alla medlemmar kan inför och under årsmötet lämna egna förslag. Det kan vara något helt nytt eller

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Dispens 17 antaget av nationella styrelsen 11 maj 2016 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern regionalt, internt benämnd

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

Styrelsens förslag till. Verksamhetsplan för Stockholm Pride 2015-2017. Verksamhetsområden som presenteras i verksamhetsplanen

Styrelsens förslag till. Verksamhetsplan för Stockholm Pride 2015-2017. Verksamhetsområden som presenteras i verksamhetsplanen Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för Stockholm Pride 2015-2017 Antas på föreningen Stockholm Prides årsmöte 2015 och revideras årligen. Om verksamhetsplanen Föreningen Stockholm Prides styrelse

Läs mer

Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015

Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015 Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015 1) Grundläggande a. Namn Föreningens namn är Kraftkällan. b. Säte Kraftkällans säte är den ort där förvaltningen förs. c. Organisationsform Kraftkällan

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Informera om, och vidareförmedla kontakter för, hbtqcertifieringar.

Informera om, och vidareförmedla kontakter för, hbtqcertifieringar. Verksamhetsplan 2017 Aktivitet Värdegrundsarbete Hbtq-spektrat Intersektionellt perspektiv Funkisperspektiv Styrelsen Personal och organisatorisk samverkan Planering Dokumentation Kvalitetssäkring Intern

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande b) Val av mötessekreterare c) Val av justerare tillika rösträknare 3. Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats 4. Fastställande

Läs mer