ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014/2015"

Transkript

1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014/2015 RFSL Göteborg

2 Fastställd, på årsmötet Version 1 Fotot på förstasidan är taget av Ambjörn Thorhard 2! 2014/2015 RFSL Göteborg

3 Välkommen till RFSL Göteborgs ordinarie årsmöte söndagen den 1 mars 2015 på Mötesplats Göteborg Liten ordlista på ord som kan förekomma på årsmötet: Acklamation Ajournera Att-sats Bifall/avslag Bordläggning Föreningsstämma Försöksvotering Jämkningsförslag Jäv Kongress Motion Ordningsfråga Plenum Presidiet Proposition Reservation Rösträkning Sluten omröstning Stadgar Stämman Yrkande Alla som är för ett förslag säger ett tydligt Ja. Pausa mötet En mening som innehåller ett beslutsförslag eller ett beslut Att säga ja till ett beslut/att säga nej till ett beslut. Om föreningsstämman anser sig inte ha tillräckligt underlag i en fråga för att kunna fatta beslut. Årsmöte Röstning med röstkort, man får en översikt utan att räkna noggrant När två personer/grupper som från början har två olika förslag bakar ihop de två förslagen till ett som båda/alla kan ställa sig bakom. Den som kan antas ha egna intressen att bevaka, vilka kan vara i konflikt med föreningens intresse ska inte vara med och rösta i just den frågan. Årsmöte för alla RFSL:s avdelningar. Hålls vartannat år (jämna år). Förslag från medlemmarna. Ska ha inkommit på förhand. Bryter talarlistan när någon t.ex. önskar sakupplysning eller sträck i debatten. När alla är samlade. I motsats till mindre grupper. Mötesordförande, mötessekreterare m.fl. Förslag från styrelsen. När någon vill anteckna avvikande beslut. Röstning med röstkort där de utsedda rösträknarna räknar rösterna. Anonym röstning där var och en skriver sin kandidat/förslag på ett papper. Fasta regler som gäller för avdelningen. Beskrivning av föreningens ändamål, syfte, regler m.m. Årsmöte. Förslag RFSL Göteborg 2014/2015!3

4 Innehållsförteckning Dagordning 5 Verksamhets- och ekonomisk berättelse Inledning 6 Debattören 6 Stödjaren 7 Preventören 8 Arrangören 9 Informatören 10 Organisation 11 Ekonomi 13 Revisionsberättelse Resultat- och balansräkning Verksamhetsplan Inledning 21 RFSL Göteborg Vision & idé Debattören 22 Informatören 23 Stödjaren 23 Preventören 24 Arrangören 24 Organisation 25 Budget Resultatbudget Noter till resultatbudgeten 28 Valberedningens förslag 29 4! 2014/2015 RFSL Göteborg

5 Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. 4. Val av årsmötespresidium a. Mötesordförande b. Mötessekreterare c. Val av protokolljusterare d. Val av rösträknare 5. Fastställande av dagordningen 6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 7. Revisorernas berättelse 8. Fastställande av resultat- och balansräkning 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Propositioner 11. Motioner 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret. 13. Val: a. Styrelse i. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen ii. Ordförande iii. Kassör iv. Övriga ordinarie ledamöter v. Ersättare b. Kongressombud c. Valberedning d. Revisorer e. Ev arbetsgrupper/övriga förtroendevalda 14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 15. Mötets avslutande RFSL Göteborg 2014/2015!5

6 Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2014 Inledning RFSL Göteborg, som är en avdelning till Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är partipolitiskt och religiöst obundet. Föreningens syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka. Föreningen arbetar bland annat med information, upplysning, hiv-prevention, individuella stöd- och krissamtal samt medlemsaktiviteter och kaféverksamhet. RFSL Göteborg delar in verksamheten i olika roller eller verksamhetsområden: Debattören, Informatören, Arrangören, Preventören och Stödjaren. I verksamhetsberättelsen beskriver vi vad föreningen gjort inom de olika rollerna. I verksamhetsplanen beskriver vi mer vad vi menar med de olika rollerna. Debattören Debattören tar debatten, står upp för alla människors lika värde och utnyttjar de tillfällen som ges för att främja hbtq-personers rättigheter. Styrelse och personal har ökat kunskapen om och synliggjort den mångfacetterade hbtq-världen samt bedrivit påverkansarbete gentemot enskilda, politiker, organisationer, myndigheter, företag och massmedier. I akt och mening att stödja vårt mångfaldsarbete har föreningen aktiverat sig i flera intersektionella sammanhang. Bland annat deltog vi i högtidlighållandet av Kristallnatten där föreningens ordförande höll tal vid manifestationen, i regnbågsmässan i Kinna till stöd för Roy och Håkan som utsatts för hatbrott och i Kippavandringen mot antisemitism i Göteborg. Kippavandringen anordnades av Judiska församlingen i Göteborg som en markering att ett samhälle med rasism inte är okej. Samverkan med och påverkansarbetet mot Göteborgs stad har fortsatt på flera plan. Kommittén för rättighetsfrågor vid Västra Götalandsregionen som inledde sin verksamhet 2011 tillsatte ett samråd för hbtq-frågor Samrådet består av representanter från olika hbtq-organisationer i regionen där RFSL Göteborg är en. RFSL-familjen bjöd detta år på en mängd seminarier, debatter och samtal i samband med West Pride HBTQ-Festivalen Göteborg. Bland annat anordnades en politikerutfrågning med anledning av att det var valår. 6! 2014/2015 RFSL Göteborg

7 Under West Prides invigning delade föreningen också ut sina priser: Allan Hellman-priset 2013 gick till Queering Sapmí med motiveringen: Demokratiprojektet synliggör minoriteten i minoriteten och att individen är mångfacetterad och en hel människa. Genom sina queera och samiska livsberättelser ökar Queering Sapmi handlingsutrymmet för oss alla. Karin Boye-priset 2013 tilldelades Moa Svan med motiveringen: Med humor, men också med stort allvar, synliggör hon frågor om genus och sexualitet. Hon tar debatten när det krävs och har gett flatfrisyren ett efterlängtat ansikte. I samband med årets prisutdelning utdelades även hederspriset Bra jobbat till Gays in Angered, med motiveringen: För att de regelbundet skapar en frizon i sitt lokalsamhälle. En plats där vänskapen sträcker sig över religiösa åskådningar, könsidentiteter och sexualiteter. Vi har medverkat i flera intervjuer och artiklar rörande olika hbtq-frågor. Vi har bland annat uttalat oss i frågor om: hbtq allmänt, sprututbyte, kränkningar inom vården och RFSLs kommunenkät som publicerades i samband med riksdagsvalet. I kommunundersökningen kom Göteborgs stad på första plats, vilket är mycket glädjande, men inte betyder att vi kan luta oss tillbaka, utan arbetet för hbtq-personers situation måste ständigt påpekas och synligöras. En minoritet måste alltid försvara sina uppnådda positioner, annars finns risk att heteronormens likriktning blir den enda rådande normen. Stödjaren Stödjaren finns där för de hbtq-personer som blivit förfördelade på grund av sin sexualitet eller könsidentitet. Inom kuratorsverksamheten har vår kurator erbjudit rådgivning, kris- och stödsamtal i hbtqrelaterade frågor genom personliga besök samt via telefon, och Skype. Samtalen har övergripande handlat om asylfrågor, könsidentitet, sexuell läggning, komma-ut-processer, våld i familjen, hedersproblematik, våld i nära relationer, parrelationsproblem, sexuella övergrepp, diskriminering, psykisk ohälsa, självskadebeteende, suicidprevention, regnbågsfamiljefrågor och hatbrott. År Antal klienter Antal samtal Tabell 1: Antal rådgivande kris- och stödsamtal Antal samtal/ person i genomsnitt , , , , ,3 Vi har genomfört två omgångar av samtalsgruppen Transit i samarbete med Mötesplats Simone. Det har varit åtta ledarledda träffar per omgång. Inom kuratorsverksamheten har vi förutom stöd till hbtq-personer förmedlat konsultation/ rådgivning via telefon och mejl i hbtq-relaterade frågor till professionella i andra verksamheter, exempelvis kuratorer, psykologer, lärare, läkare, sjuksköterskor och jurister. I snitt har ca tio personer per vecka hört av sig för sådan konsultation. Vår kurator har hållit i utbildningar och föreläsningar inom ramen för hbtq-frågor och socialt arbete. Bl.a. föreläsning om Hatbrott mot hbtq-personer på Länsstyrelsens hatbrottskonferens och föreläsningar om asyl och hbtq på socionomprogrammet på Göteborgs Universitet. Vissa RFSL Göteborg 2014/2015!7

8 utbildningar har även vår sociompraktikant varit delaktig i. Dessutom har kuratorn hållit i vissa internutbildningar så som kontaktpersonsutbildning. Vår kurator har organiserat och deltagit i nätverk och samverkat med myndigheter och organisationer som är viktiga för vår verksamhet. Vi har bland annat organiserat heldagsträff med Parnervåldsnätverket som är ett nationellt nätverk för verksamheter som arbetar med kunskapsutveckling gällande våld i hbtq-relationer och organiserat fyra nätverkträffar med HBTQ-Nätet som är ett nätverk för behandlare inom offentlig, privat och ideell verksamhet. Under höstterminen tog vi emot en socionompraktikant från Göteborgs Universitet som gjorde sin 20-veckors verksamhetsförlagda utbildning hos oss. Vår kurator har varit handledare. Praktikanten har tagit del av kuratorns arbetsuppgifter, tagit del av Newcomers verksamhet, samordnat skolinformationen, hållit föreläsningar och bedrivit stödsamtal tillsammans med vår kurator samt haft egna klienter. (Dessa klientsamtal är inräknade i den presenterade statistiken). Newcomers är en social plattform och ett nätverk för hbtq-flyktingar och -migranter inom RFSL Göteborg. Verksamheten har under 2014 fortsatt utvecklas och utökas. Verksamheten/projektet fick efter beviljat integrationsstöd från Göteborg kommun sin första anställda i maj som sedan dess arbetat halvtid med projektet. Ytterligare fem volontärer rekryterades till den sociala gruppverksamheten under året. Gruppträffarna har utökats till en gång i veckan från april, då ett behov av mer social kontakt märktes i gruppen. I september började vi även med enklare svenskalektioner varannan vecka ledda av en volontär. Under hösten rekryterades även sex kontaktpersoner med målsättningen att kunna ge en mer personlig kontakt till personer ur målgruppen som behöver det. Både volontärer och kontaktpersoner har dessutom genomgått en utbildning inom hbtq, normer och etik & moral under hösten samt fått löpande handledning. Under året har Newcomers träffats ca 45 gånger, varav 23 aktivitetskvällar och 15 cafékvällar. Exempel på aktiviteter som varit under året är Liseberg, biljard, kanotpaddling och workshop om att söka lägenhet. På aktiviteterna har det varit mellan 2-15 deltagare borträknat volontärer. Preventören Hälsa tolkas normalt ur ett heteronormativt perspektiv, vilket ofta missgynnar hbt-personer. För att skapa förutsättningar för en god hälsa måste den enskilda människan få stöd i sin identitet. Genom att stärka människors självkänsla och identitet ökar förutsättningarna för ansvarsfulla relationer och ett säkrare sex-beteende i hbt-gruppen. Därmed utgör den hälsofrämjande verksamheten i sin helhet en elementär del av föreningens hiv/sti-preventiva arbete. Vi har funnits tillgängliga för olika frågeställningar per telefon, personliga besök, brev och e-post samt på Träffpunkt HaBiT (numera Öppna hus-kvällar). Vi har nätverkat med andra relevanta föreningar och mottagningar. Inom ramen för vårt hiv- och hälsoarbete har vi samarbetat med andra RFSL-föreningar, organisationer och verksamheter. Kampanjen Colour of Love, som är ett samarbetsprojekt mellan RFSU, RFSL Ungdom och RFSL, genomfördes under sommaren under två olika tillfällen West Pride och Göteborgs Kulturkalas. Kampanjen fokuserar på samtalsbaserade metoder inom uppsökande verksamhet och det innebär att våra informatörer aktivt söker upp personer och leder samtal om sex, njutning och säkrare sex. Vi delade under kampanjtillfällena ut 6000 kondomkit och genomförde 1500 samtal. Sexperterna är en metod för att arbeta uppsökande och nå ut till målgruppen homosexuella och bisexuella män och andra män som har sex med män (MSM). Med hjälp av en kondombar erbjuder utbildade informatörer omfattande kunskap om kondomer och glid. Syftet är att verka för att sänka trösklar till kondomanvändning och erbjuda personliga och behovsanpassade samtal rörande sexuell hälsa. Vi har synts till på Gretas, Club Queer, SLM och West Prides After Party. Vi delade ut ca 8500 kondomer och pratade säkrare sex med besökare på dessa klubbar. 8! 2014/2015 RFSL Göteborg

9 Inom ramen för Sexperterna genomfördes Wrestling for testing under West Pride. Det här var en iscensättning av filmen och kampanjen testa.wf där vi ordnade wrestling i tårttoppnings i parken. Programpunkten samlade flera hundra åskådare och tolv utmanare i wrestling. Den 2 september startade Checkpoint Göteborg som är en lågtröskelmottagning utanför sjukvårdens regi där vi erbjuder hivtest med snabbt svar och motiverande samtal. Mottagningen har varit öppen varje tisdagskväll och det blev 18 tisdagar innan årets slut. Under denna tid har 64 personer testat sig för hiv på mottagningen, och vi har fått mycket god återkoppling från våra besökare. RFSL Göteborg är projektägare för mottagningen och PG-Väst samarbetspart. Föreningen har aktivt medverkat inom WAD-nätverket (World Aids Day) i Västra Götaland. Inom nätverkets regi ordnades en kunskapsdag med föreläsningar och workshops kring hiv, stigmatisering och prevention. European Testing Week gick av stapeln veckan innan World Aids Day och uppmärksammades av Checkpoint Göteborg genom att ha öppet två extra dagar förutom vår vanliga tisdagskväll. I samband med detta blev Checkpoint Göteborg uppmärksammat av P4 Göteborg, och projektledaren var med i direktsänd radio. ETC Göteborg skrev ett reportage om mottagningen, och SVT Västnytt gjorde ett nyhetsinslag om mottagningen. Arrangören Föreningen satsar alltid stort på Göteborgs lokala pridefestival West Pride - HBTQ Festivalen Göteborg, som förra året med ett stort tält med lounge-känsla. Vi bjöd på kaffe och te och många besökare slog sig ned i vårt tält, gjorde vårt mycket populära quiz och lyssnade till livemusik och sagoläsning. Föreningen deltog också med ett antal programpunkter samt i paraden, också i år med en öppen buss. En mycket lyckad programpunkt under West Pride var brottningsarrangemanget i sylt och vanilj kallat Wrestling for HIV-testing (se också under Preventören). Därtill delade vi ut Karin Boye-priset 2013 och Allan Hellman-priset 2013, samt hederspriset Bra jobbat (se också under Debattören). West Pride är ett tillfälle för RFSL Göteborg att värva nya medlemmar. Denna gång värvades hela 96 nya medlemmar som vi hälsar varmt välkomna till vår förening! På Träffpunkt HaBiT, eller våra Öppet-hus-kvällar på onsdagskvällarna, har besökarna varit både medlemmar och icke-medlemmar. Vi har haft öppet i princip varje onsdag under terminerna med uppehåll under sommaren. Styrelsen, personal och volontärer har hjälps åt med arbetet att servera gratis fika och hålla lokalen öppen. Föreningens aktivitetsgrupper har haft Öppet-huskvällarna som sin träffpunkt bestämda dagar varje månad. HBT-Seniorerna har som mål att fungera som en mötesplats och påtryckningsgrupp för att tillvarata äldre hbtq-personers intressen i samhället. Gruppen har i regel träffats en gång i månaden. Över HBT-Seniorernas verksamhet finns en särskild verksamhetsberättelse som går att läsa på deras sida på hemsidan. Newcomers Göteborg är ett nätverk för hbtq-flyktingar och hbtq-migranter på RFSL Göteborg. Sedan hösten 2013 träffas deltagare regelbundet varannan vecka på kaféet. Under hösten anordnades ett antal gemensamma bio- och teaterbesök för att både skapa en social plattform för kulturintresserade medlemmar, men också för att stötta och lyfta hbtq-relaterade kulturarrangemang. RFSL Göteborgs årliga mingel hölls på Trappan i samarbete med West Pride som på minglet öppnade sin programanmälan. Föreningens olika verksamheter presenterades, det bjöds på vegansk buffé, live-musik från Clara och Therese, quiz och DJ-musik med Rebel with a Corset. RFSL Göteborg 2014/2015!9

10 Informatören Föreningen har under året arrangerat och deltagit i olika evenemang, bland annat med syfte att synliggöra föreningen och värva medlemmar. Sedan några år tillbaka har föreningen synliggjort frågan om ett värdigt åldrande för hbtq-personer. Som ett led i vårt arbete att synliggöra hbtq-verkligheten och de normer och strukturer som begränsar våra liv har föreningen tillsammans med filmaren Nasrin Pakkho arbetat med en film om hbtq och åldrande; Regnbågens sång. Under hösten 2014 skickade RFSL Göteborg två representanter till Open Days i Bryssel i regi av Folkhälsokommittén för att visa filmen för EU-politiker och andra intresserade. Föreningen har under året bland annat deltagit med bokbord under Cinema Queers besök i Göteborg, under Flunsåsstråket, på konferensen Sex, unga och skolans roll, hatbrottskonferens i Göteborg och på Kärleksdagen på Hulebäcksgymnasiet. Hemsidan är en viktig kommunikationskanal och återspeglar organisationens åsikter och verksamhet. Genom hemsidan får medlemmar, media, beslutsfattare och allmänhet tillgång till kvalitativ information om hbtq-frågor samt kännedom om RFSL:s åsikter och ställningstaganden i sexulpolitiska frågor. Hemsidans information har kompletterats med ett elektroniskt nyhetsbrev som sänts ut till medlemmarna varje månadskifte. Dessutom har föreningen en sida på Facebook som flitigt använts för att marknadsföra och informera om vår verksamhet. Våra hbtq-informatörer har informerat skolelever om RFSL och hbtq-personers livsvillkor. I informationen ingår även övningar och diskussioner om och klargörande av de strukturer och normer som begränsar hbtq-personers liv. Över tid har skolorna minskat sina förfrågningar, framför allt gäller det skolor i Göteborg, medan skolor på mindre orter fortsatt önskar vår information. Diagram 1: Antal genomförda pass (30 elever per pass) och intäkten från skolinformationen ! 2014/2015 RFSL Göteborg

11 Organisation I april anordnande styrelsen en styrelsehelg för att bland annat arbeta fram en tillgänglighetsstrategi i den form som krävs för att söka bidrag från Göteborgs stad. Under två dagar i oktober 2014 diskuterade medlemmar, styrelse och personal aktuell sexualpolitik och hur vi bäst organiserar oss. Konferensen hade rubriken: Grenar på samma träd. Syftet med konferensen var framförallt att skapa en bättre vi-känsla i hela organisationen. Vi diskuterade frågor som: Hur ser vi till att vårt arbete inte spretar? Är det tydligt för oss och andra att vi är grenar på samma träd? RFSL Göteborg skickade 10 delegater till RFSLs kongress i Norrtälje 2-4 maj. Under kongressen diskuterades och togs det beslut om bland annat verksamhetsberättelse , verksamhetsplanen för , diverse propositioner, motioner och så valdes en ny förbundsstyrelse. Föreningen har de senaste åren haft en kraftig ökning i medlemsantalet. Från bottennoteringen 2009 på 269 medlemmar är vi per den 31 december 2014 uppe i 757 medlemmar. En ökning med 59 medlemmar jämfört med Det handlar om ett medvetet arbete från föreningens sida med att synliggöra RFSL Göteborg och att värva medlemmar. Diagram 2: Antalet medlemmar Styrelsen väljs av årsmötet och är näst årsmötet avdelningens högsta beslutande organ. Styrelsen leder föreningsverksamheten och ansvarar för avdelningens ekonomi samt för verkställande och uppföljande av beslut fattade av årsmöte. Styrelseordförande har varit arvoderad på 50%. Styrelsens sammansättning 1 har sedan 1 mars 2014 varit: Ordförande Finn Hellman Ledamot Eva Söderqvist Vice ordförande Katrin Öberg Sekreterare Maria Lindahl Kassör Katinka Gustafsson Ledamot Michael Berlin 1 Ordförande och kassör valdes enligt stadgarna av årsmötet. Vice ordförande och sekreterare konstituerades inom styrelsen. RFSL Göteborg 2014/2015!11

12 Ledamot Laila Poulsen* 1:e ersättare Helena Wikemar *Avgick ur styrelsen på egen begäran :e ersättare Jennifer Norén Styrelsen har under året sammankommit till 14 protokollförda möten. Därtill har styrelsen haft en planeringsdag samt arrangerat och genomfört höstkonferensen Grenar på samma träd. På årsmötet valdes Leif Hörlin till lekamannarevisor och auktoriserade revisorn Klas Björnsson från PwC, till revisor. Årsmötet valde Kaj Heino, Sanna Lindén, Malin Holgersson, Malin Granander och Carola Svärdstål valberedare. Kaj Heino valdes till sammankallande. Föreningen är medlem i International Lesbian and Gay Association (ILGA), West Pride HBTQ-Festivalen Göteborg, Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering, Föreningen för juridisk rådgivning i asyl- och flyktingfrågor i Västsverige, Göteborg mot Rasism, Arbetsgivaralliansen och Göteborgs FöreningsCenter. Kanslichef Patrik Hinnerson, 100 %. Kanslichefen har ansvarat för och arbetat med administrativa uppgifter som löpande ekonomiarbete, budget, personal- och löneadministration. Kanslichefen är också arbetsledare för personalen anställd på kansliet. Vidare har kanslichefen arbetat och ansvarat för hemsidan (webmaster) och e-post (postmaster), producerat nyhetsmejl, skött datorer, nätverk och teknik. Kanslichefen svarar också på inkommande telefon och mejlkorrespondens och har under året även projektlett arbetet med föreningens del i West Pride samt samordnat skolinformationen. Ekonomisassistent Ronny Johansson, timanställd. Ekonomiassistenten har bokfört, fakturerat och gjort andra administrativa sysslor, bl.a. utredningsarbete ca en dag i veckan. Kurator Ylva Gellerstedt, 100 %. Kuratorn har arbetat med kurativ verksamhet, tagit emot studiebesök och föreläst. Tillsammans med övrig personal har kuratorn arbetat med hiv-prevention, rådgivning och information via telefon och e-post. Projektledare Linda Palhamn, 100 %. Har främst arbetat med föreningens hiv- och hälsoprojekt samt stöttat Newcomers-gruppen. Projektledare Linda Gustafsson, 50%. Har sedan maj 2014 varit projektledare för Newcomersverksamheten. Hbt-informatörer. Föreningen har under året haft ca åtta hbt-informatörer som informerat på skolor i Göteborg med omnejd. Säkrare sex-informatörer och testningspersonal. Colour of Love-kampanjen genomfördes tillsammans med RFSU Göteborg. Det totala antalet informatörer uppgick till ca åtta personer. Till projektet Sexperterna har fem personer varit aktiva och till projektet Checkpoint har sju personer arbetat med mottagningen, tre per öppetkväll. 12! 2014/2015 RFSL Göteborg

13 Ekonomi Föreningens två stora inkomstkällor utgörs av ett kommunalt verksamhetsbidrag som beslutas av Göteborgs Stads Social resursnämnd och ett statligt projektmedel för hiv-prevention som beslutas av Kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Närhälsan inom Västra Götalandsregionen. Det kommunala verksamhetsbidraget uppgick till 1,4 mkr kr och hiv-projektmedlen till 1,3 mkr. Under 2014 erhöll föreningen även ett regionalt bidrag från Rättighetskommittén i Västra Götalandregionen på 135 tkr. Det var det sista året av tre som vi fått beslut om. För vårt integrationsarbete med Newcomers beviljades föreningen ett engångsbidrag på 300 tkr från Göteborgs Stad via Social Resursnämnd. Nettoomsättningen steg med ca 81 tkr till kr. Bl.a. genom ökad fakturering för gemensamma Diagram 3: Intäktsfördelning i procent (Endast direkta intäkter är med, alltså inte hyresintäkter och vidarefakturerade kostnader kostnader, men också genom ökad utbildningsintäkt (48 tkr) Rörelsens kostnader blev närmare 1,8 mkr en ökning med 262 tkr vilket bl.a. förklaras av finansierade kostnader för framtagningen av filmen Regnbågens sång och projektkostnader för Checkpoint (kostnader för PG-Västs deltagande i projektet på 150 tkr). Ökningen med nästan 70 tkr för PR, annonser och marknadsföring förklaras av annonsering för Checkpoint i Grindr och QX (71 tkr) och sponsringskostnader för West Pride (50 tkr), men samtidigt har andra reklamkostnader sänkts eller försvunnit. Ökningen på 120 tkr för Övriga externa tjänster förklaras av finansierade kostnader för filmen Regnbågens sång och kostnader för Checkpoint Göteborg (framtagning av hemsida). Personalkostnaderna steg till närmare 2,3 mkr. Bl.a. beror detta på kostnader för att två projektledare gått upp från 75% till 100% (finansierat i ett av fallen) samt att vi anställt en projektledare från maj på 50% för Newcomers-projektet (finansierat). Även en pensionskostnad för projektledaren för Regnbågens sång ökade kostnaderna. Budgeten som årsmötet godkände för 2014 visade ett minusresultat på kr. Vi lyckades dock hålla nere kostnaderna och resultatet slutar på ett minus på kr. RFSL Göteborg 2014/2015!13

14 Det egna kapitalet föll till följd av minusresultatet till kr. Det har under ett antal år varit en medveten satsning att låta verksamheten gå med underskott för att få ner det egna kapitalet. Kommunen har menat att vi inte får ha ett för högt eget kapital för då måste det kommunala bidraget minska. Det torde dock vara en rimlig nivå att det egna kapitalet ligger mellan 500 tkr och 1 mkr. Diagram 3: Blå staplarna visar resultat från åren De röda staplarna visar det egna kapitalets förändring under samma tid. 14! 2014/2015 RFSL Göteborg

15 Revisionsberättelse 2014 RFSL Göteborg 2014/2015!15

16 Resultat- och balansräkning ! 2014/2015 RFSL Göteborg

17 RFSL Göteborg 2014/2015!17

18 18! 2014/2015 RFSL Göteborg

19 RFSL Göteborg 2014/2015!19

20 20! 2014/2015 RFSL Göteborg

21 Verksamhetsplan 2015 Inledning I december 2012 inleddes medlemsdialogen RFSL Göteborg 2021 med en medlemsenkät. Denna enkät följdes upp med en påverkansdag i början av Målet med medlemsdialogen var att ta fram en strategisk plan för åren som sedan skulle följas upp med en strategisk plan för åren Valet av år 2021 som mål grundar sig i att RFSL Göteborg då fyller 50 år samtidigt som Göteborgs Stad firar 400 år. Den strategiska planen, tillsammans med förbundets principprogram som innehåller RFSL:s ideologiska ställningstaganden och visioner, kompletterar verksamhetsplanen och ska således läsas tillsammans. Verksamhetsplanen konkretiserar den strategiska planen på årsbasis och beskriver vilka mål föreningen tänker sig kunna uppnå under RFSL Göteborg Vision & idé Vision RFSL Göteborgs vision är ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning och könsidentitet och oavsett hur de väljer att uttrycka denna läggning eller identitet, ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka. Verksamhetsidé Avdelningen ska bedriva politik, informationsverksamhet, social verksamhet och stödjande verksamhet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera utryck och identiteter (hbtq-personer). Dessa verksamheter ska stämma överens med RFSL:s principprogram, RFSL:s stadgar, beslut som fattas av RFSL:s kongress, samt övriga styrdokument. Värdegrund RFSL Göteborg är en medlemsbaserad och community based organisation. Utgångspunkten för RFSL:s arbete är de principer och ställningstagande som medlemmar har beslutat om i demokratiska processer. Ideellt engagemang är den viktigaste arbetsformen för RFSL. Det övergripande syftet med RFSL:s verksamhet är att förbättra helhetssituationen för hbtq-personer i Sverige och internationellt. RFSL Göteborg är partipolitiskt och religiöst obunden. Detta hindrar dock inte samarbete med, eller avståndstagande från, samfund, partier eller organisationer i sakfrågor. Den religiösa obundenheten ska heller inte leda till att personer med en egen personlig trosuppfattning känner sig mindre välkomna inom RFSL. RFSL Göteborg tar ställning för och baserar sin verksamhet på: Solidaritet Solidaritet som metod ska vara grundläggande för arbetet inom RFSL. Detta eftersom RFSL tar ställning för alla människors mänskliga rättigheter och ser att mekanismerna bakom diskriminering är liknande oavsett om det handlar om diskriminering på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning eller annan personlig övertygelse, funktionalitet, ålder eller sexuell läggning. Diskriminering på grund av kön, könsidentitet och könsuttryck är kopplat till diskriminering på grund av sexuell läggning och tvärtom. Rättigheter ska inte vinnas RFSL Göteborg 2014/2015!21

22 på någon annans bekostnad. Det politiska och upplysande arbete som RFSL bedriver handlar ytterst om att utifrån en normkritisk utgångspunkt ifrågasätta och förändra föreställningar och normer som leder till diskriminering. Antirasism Antirasism handlar om en medvetenhet om att normer kring bland annat vithet, etnicitet och religion leder till fördomar och diskriminering, samt leder till att vissa människor har större makt och handlingsutrymme än andra. Dessa strukturer verkar i hela samhället, såväl inom som utanför hbtq-sammanhang. Antirasism handlar om att aktivt ta ställning mot rasism, att definiera vilka olika uttryck rasism kan ta och att aktivt förebygga och motverka rasism i alla dess former. Feminism Feminism handlar övergripande om en medvetenhet om att det finns ett stort antal faktorer som samspelar och leder till att män och det uppfattat maskulina generellt sett gynnas på bekostnad av kvinnor och det uppfattat feminina. Feministiskt arbete handlar om att synliggöra rådande patriarkala strukturer, genussystem och normer, ifrågasätta dem och göra något åt dem. Normanalys Normanalys handlar om att sätta fokus på makt. RFSL Göteborg anser att arbetet för lika rättigheter och möjligheter bör ske utifrån ett normkritiskt perspektiv för att det ska leda till en verklig förändring. Diskriminering och trakasserier hänger nära samman med de normer som finns i ett samhälle. Syftet med att tillämpa ett normkritiskt perspektiv är att synliggöra, problematisera och förändra de föreställningar och normer som ligger till grund för diskriminerande strukturer. Tonvikten ligger på att visa de privilegier som vissa tilldelas i en maktstruktur. Normanalys bör genomsyras av ett intersektionellt synsätt och synliggöra hur olika diskriminerande strukturer, till exempel den etniska maktordningen och könsmaktsordningen, samverkar och förstärker varandra. Intersektionalitet Inom RFSL Göteborg arbetar vi aktivt med att upplösa gränser mellan olika sociala kategorier för att rikta uppmärksamhet på hur olika maktordningar samverkar. Vi vill bredda förståelsen av diskriminering och förtryck för att synliggöra att lagstiftningen inte är tillräcklig för att garantera respekten för alla människors lika värde. Dessa värderingar skall genomsyra all verksamhet och politik som föreningen driver. Alla verksamma inom föreningen ska känna till och följa dem. Debattören Kärnfrågan för RFSL är att synliggöra, kritisera och försöka upphäva heteronormativiteten i samhället, som utgår från att det bara finns ett sätt att vara och leva. Denna inbyggda homofobi och transfobi ligger till grund för den diskriminering och särbehandling som hbtq-personer utsätts för. RFSL Göteborgs främsta uppgift är att öka kunskapen om och synliggöra den mångfacetterade hbtq-världen samt bedriva påverkansarbete gentemot enskilda, politiker, organisationer, myndigheter, företag och massmedier. En stor utmaning är att identifiera de olika livsvillkor som råder i hbtq-världen, för att inte hbtq-personer ska behandlas som en homogen grupp. Debattören tar debatten, står upp för alla människors lika värde och utnyttjar de tillfällen som ges för att främja hbtq-personers rättigheter. Föreningen har genomfört minst en politikeruppvaktning, Föreningen har fått fyra debattartiklar publicerade i mainstreammedia. Föreningen har anordnat två medlemsaktiviteter med sexualpolitiskt tema. Föreningen har skapat en sexualpolitisk arbetsgrupp. 22! 2014/2015 RFSL Göteborg

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna.

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna. Stadgar HBTQ-föreningen Stolt i Lund Bildad den 2/11 2014. Organisationsnummer: 802491-9782 I. Allmänt Föreningen 1 Föreningens namn är Stolt i Lund. 2 Föreningen är ideell och partipolitiskt obunden.

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Stadgar Växjö Gaystudenter Antagna av årsmötet 2008

Stadgar Växjö Gaystudenter Antagna av årsmötet 2008 Organisation 1 Avdelningens namn är. Den officiella förkortningen är VG. Avdelningen är religiöst och partipolitiskt obunden. kan dock samarbeta med politiska eller religiösa organisationer. 2 Lokalavdelningen

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård rfop@rfop.se 1 STADGAR FÖR RIKSFÖRENINGEN FÖR OPERATIONSSJUKVÅRD 1. ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för operationssjukvård

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014 POLICYDOKUMENT för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Fastställd på kongressen 2014 Vad är policydokument? Ungdom Mot Rasisms policydokument berättar om de olika riktlinjer som finns för organisationens

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Inledning. Version på lätt svenska

Inledning. Version på lätt svenska Inledning Version på lätt svenska HBTQ Hbtq är ett paraplybegrepp, eller ett samlingsnamn, för homosexuella (h), bisexuella (b), transpersoner (t) och andra personer vars identitet är queer (q). Inom vården

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2011/2012. RFSL Göteborg

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2011/2012. RFSL Göteborg ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2011/2012 RFSL Göteborg Välkommen till RFSL Göteborgs ordinarie årsmöte söndagen den 3 mars 2012 på Mötesplats Göteborg. Liten ordlista på ord som kan förekomma på årsmötet: Acklamation

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012/2013. RFSL Göteborg

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012/2013. RFSL Göteborg ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012/2013 RFSL Göteborg Fotot på förstasidan är taget av Ambjörn Thorhard Välkommen till RFSL Göteborgs ordinarie årsmöte söndagen den 3 mars 2013 på Röhsska museet. Liten ordlista på

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 RFSU Gotland: RFSU Gotland är en ideell förening med organisationsnummer 834001-9416. RFSU Gotland är en lokalförening av Riksförbundet för sexuell upplysning.

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

SPONSORPAKET KALMARSUND PRIDE 2015

SPONSORPAKET KALMARSUND PRIDE 2015 KALMARSUND PRIDE 2015 Bakgrund och Syfte Kalmarsund Pride är en ideell förening som bildades i mars 2015 och som arbetar för att stärka homosexuellas, bisexuellas, trans -och queerpersoners rättigheter

Läs mer

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000 Budget 2013 Kostnader Information & Utbildning Skolinformatörsutbildning 8000 Skolinformationsomkostnader 4000 Representation och övrig utbildning 1500 Total Information & Utbildning 13500 Arrangemang

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER STADGAR 1. ÄNDAMÅL Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation religiöst och partipolitiskt obunden. Det har sitt säte där förbundskansliet är beläget. Förbundets ändamål är att främja den

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 1 Firma och säte Organisationens namn är ActionAid International Sweden. ActionAid International Sweden är en ideell förening med

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer