Projektbeställning %)A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektbeställning %)A

Transkript

1 y Vetenskapsrådet Projektbeställning Uppdrag att utreda och lämna förslag till en modell för resursfördelning till universitet och högskolor som innefattar kollegial bedömning av forskningens kvalitet och relevans Projektbeställare Projektledare Mille Millnert Sara Monaco Vetenskapsrådets dnr dnr (förstudie: ) Kontering/tidrapportering /UTVKVALBAS Datum Bilagor Regeringsuppdrag (dnr U203/1700/F) Prejektbesta Tlare ( %)A<Y N 1

2 v Vetenskapsradet 1 Bakgrund 11 Allmän bakgrund Regeringen har den 14 mars 2013 uppdragit åt Vetenskapsrådet att i samråd med Forte (tidigare FAS) 1, Formas och VINNOVA "utreda och lämna förslag till en modell för resursfördelning till universitet och högskolor som innefattar kollegial bedömning av forskningens kvalitet och relevans" (U2013/1700/F) dnr Uppdraget ska redovisas senast den 31 december I Vetenskapsrådets remissvar (dnr ) på utredningen Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor (U2011/7356/UH) ställde Vetenskapsrådet sig positivt till att en del av de direkta anslagen till lärosätena baseras på prestation avseende vetenskaplig kvalitet och forskningens samverkan och påverkan på samhället. Till skillnad från utredningens förslag ansåg Vetenskapsrådet att bedömning av prestation borde ske i en process med sakkunniggranskning. På uppdrag från utbildningsdepartementet skickades en skiss in i maj 2012 (dnr ) på hur ett uppdrag till Vetenskapsrådet skulle kunna utformas för att utreda ett förslag till Utformning av ett system för peer review utvärdering som underlag för prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor. Vetenskapsrådet utgick ifrån de synpunkter som framförts i tidigare remissvar och i skrivelsen Insatser för att stärka Sverige som forskningsnation (dnr ). I propositionen Forskning och innovation (2012/13:30) som kom i oktober 2012 aviserade regeringen det kommande regeringsuppdraget. Som en förberedelse genomfördes en förstudie november 2012-mars 2013 i samråd med Forte, Formas och VINNOVA. Förstudien omfattar i huvudsak en fördjupad kartläggning av det brittiska utvärderingssystemet, en mer översiktlig kartläggning av åtta andra länders system samt en genomgång av utvärderingar vid de svenska lärosäten som har genomfört egna kvalitetsgranskingar av sin forskning. Förstudiens resultat och slutsatser presenteras i rapporten Kartläggning av olika nationella system för utvärdering av forskningens kvalitet - förstudie inför regeringsuppdraget U2013/1700/F (dnr ). I rapporten identifieras ett antal frågor som behöver utredas vidare inom ramen för regeringsuppdraget. 1 FAS byter namn till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) från den 1 juli

3 Vererkräor 12 lorllng till Vetenskapsradets mål och verksamhetsplan Uppdraget ansluterihuvudsak till en av Vetenskapsrådets uppgifter enligt regeringens instruktion,nämligen att ge regeringen rådi forskningspolitiska frågor (2 punkte). Regeringsuppdraget finns angivetivetenskapsrådets verksamhetsplan för 2013och ambitionsnivån anges som hög. i. lorllng till andra utdrag Vetenskapsrådets pågående uppdrag om utvärdering av ALF-finansierad forskning (U /F,dnr111-2u12079), som ska redovisas till regeringen3september 2013,har många beröringspunkter med föreliggande uppdrag. Vetenskapsrådets ambition är att så långt möjligt anpassa de båda uppdragen till varandra Föreliggande uppdrag anknyter också till det uppdrag som regeringen har getttillvinnovaom att utforma metoderochkriterierför bedömning av prestationochkvalitetilärosätenas samverkan med det omgivande samhället,itermer av relevans och nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap (N203/1162/FIN). Mot bakgrund av detta bör Vetenskapsrådet särskilt samråda med VINNOVAvad gäller den del av uppdraget som rör bedömningen av forskningens relevans där indikatorer rörande samverkan med det omgivande samhället rimligen ingår. Projektets arena med mandat 21 Intressenter och deras behov/önskemål Fn rad intressenter berörs av regeringsuppdraget. Fn uppgift inom ramen för projektet blir att kartlägga potentiella intressenter oeh deras behov och önskemål Oet kan således tillkomma ett antal intressenter utöver de som nämns nedan Regering, riksdag samt berörda universitet och högskolor är direkta intressenter Regeringen är intressentisin roll som uppdragsgivare Förutom utbildningsdepartementet är även andra departement berörda.l ooh med att Riksdagen antog propositionen Forskning och innovation (prop.202/13:30)står de bakom regeringens bedömning om behovet av att genomföra regelbundna utvärderingar av forskningens kvalitet ooh relevans Landets universitet oeh högskolor är direkt berörda eftersom den föreslagna modellen kan väntas påverka resursfördelningen om den implementeras.oe är också berördaiegenskap av utvärderingsobjekt. SUFIF, som lärosätenas intresseorganisation, är också en intressent. 2 Exempelvis landsbygdsdepartementet, miljödepartementet, näringsdepartementet och socialdepartementet. 3

4 Vererkräor Uppdraget ska genomförasisamråd med Eorte,Eormas ocb VINNOVA som därigenom är direkta intressenter. Vetenskapsrådet som myndigbet är direkt intressent genom uppdraget. Dessutom kan Vetenskapsrådet eventuellt väntas svara för genomförandet om den föreslagna modellen beslutas. Det finns en rad intressenter som indirekt berörs av uppdraget. Flår kan nämnas Oniversitetskanslersämbetet(överlapp genom ämbetets uppdrag att utvärdera forskarutbildning oob effektivetibögskolan,samt genom sitt statistikansvar), andra myndigbeter oob aktörer inom offentlig förvaltning, kommuner oob landsting, andra forskningsfinansiärer oob stiftelser, näringsliv oeb fackförbund Även internationellt finns intressenter,iförsta band forskningsråd oeb forskningsinstitutivåra nordiska grannländer 22 effektmål Enligt regeringsuppdraget ska det förslag till modell för resursfördelning som ska tas fram göra det möjligt att fördela resurser på ett sådant sätt att det premierar kvalitet ocb prestationiforskning.ett system som innefattar kollegial bedömning förväntas enligt uppdraget ge en mer sammantagen bedömning där även ett forskningsområdes aktuella potential kan vägas in istället för att enbart grunda resursfördelningen på historiska data.en mer sammanvägd bedömning av ett lärosätes forskning kan därmed göras oob olika ämnesområden värderas efter sin särart Ett sådant system belönar enligt regeringen kvalitet på ett bredare sätt än dagens fördelningsmodell, är kvalitetsdrivande oob kan även ge bra förutsättningar för långsiktig planering på lärosätena Dessutom kan, genom att använda ett bredare kvalitetsbegrepp, bedömningar av olika former av nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap ingå,något som inte är möjligtinuvarande system. Vetenskapsrådets ambition är att det förslag till modell som tas fram för bedömning av forskningskvalitet oob relevans ska vara begripligt, transparent oob resurseffektivt för berörda intressenter. 23 Projektmål Det övergripande syftet med projektet är att redovisa uppdraget till regeringen per den 31 december 2014att utreda oob lämna förslag till en modell för resursfördelning till universitet ocb bögskolor som innefattar kollegial bedömning av forskningens kvalitet ocb relevans Inom ramen för projektet är målet att sektorn, liksom Vetenskapsrådet internt, är väl informerade om förslaget när det redovisas till regeringen 2 4 Tidsram, start och sluttidpunkt Projektet påbörjas2maj 2013.Oppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 december 2014.Onderförsta balvan av 2015sker 4

5 kommunikation senast 30 juni Ram ör personresurser oob övriga resurser Sara Monaoo, projektledare (PL), Fnbeten för utvärdering, Avd för forskningspolitisk analys(50) Sten Söderberg, biträdande projektledare (bitr PL), Fnbeten för utvärdering,avd för forskningspolitisk analys (50) OanielFaria,Fnbeten för statistik oob analys,avd för forskningspolitisk analys(50) lobntumpane,fnbeten för statistik oob analys,avd för forskningspolitisk analys(50) Maud Ouist,Fnbeten för utvärdering, Avd för forskningspolitisk analys (30 MarleneTruedsson,enbeten för strategisk kommunikation, kommunikationsavdelningen (5) Utöver dessa personresurser kan ytterligare resurser komma att knytas till projektgruppen vid bebov,exempelvis från enbeten för uppföljning (Avd för forskningsfinansiering)oob enbeten för styrning oob samordning. Från Forte,Formas oob VINNOVAkan resurser komma att knytas till projektgruppen Oebov av ytterligare kompetens oob resurser kan uppkomma under projektets gång kostnadsram Projektet ska finansieras via ap 5. kostnaderna avser konferenser,seminarier,samrådsmöten,resor för studiebesök oob konferenser samt arvoden.ronferenser,seminarier oob samrådsmöten syftar till informations oob förankringsinsatser nationellt Resor för studiebesök inkluderar resor till Australien, Nederländerna, Italien samt återbesök till Storbritannien när den faktiska bedömningen av RFF14äger rum.medverkanikonferenser av relevans för projektet kan bli aktuellt. Arvoden avser ledamöterireferensgrupper.oet kan bli aktuellt att anlita extern expertis, t.ex. när det gäller genomförande av konsekvensanalyser samt analyser av utfall oob effekter.avden anledningen ingår kostnader för externa konsulter Fn fullskalig pilotstudie bedöms inte kunna rymmas inom projektets tidsram Sammantaget beräknas kostnaderna uppgå till2miljoner kronor exklusive interna personalkostnader. Intern stvrnlng Projektbeställare (PO)ärgeneraldirektör Mille Millnert.

6 Vererkaräor Fn intern styrgrupp ska inrättas. PS ingår som ordförande oob sammankallandeigruppen.utöver ordförande ingår avdelningsobefen förforskningspolitiskanalys(oarljaoobsson),samtbuvudsekreterarna Kerstin Sablin(FIS)oob Mats Ulfendabl(MFI). Arbetet förankras genom regelbundna lägesrapporter till ledningsrådet. 2.3 Samråd oob extern förankring Fnligt regeringsuppdraget ska Vetenskapsrådet utreda oob lämna förslag! samråd med Forte, Formas oob VINNOVA. Projektbeställaren ansvarar för att samråda med generaldirektörerna för ovan nämnda forskningsfinansiärer larbetet med förstudien skedde ett nära samarbete på bandläggarnivå mediförsta band Formas oob VINNOVA,men även Forte bölls kontinuerligt informerade Formerna för fortsatt samverkan på bandiäggarnivå bör övervägas närmare men förslagsvis sker detiförsta band genom regelbundna avstämningar på projektmöten. Oet bedöms som viktigt för projektets genomförande att fortlöpande informera om arbetet för berörda intressenter Oärför föreslås inrättandet av ett antal referensgrupper. Orupperna träffas en till två gånger per termin eller vid bebov.projektbeställaren är ordförandeisamtliga grupper. 1. Fn grupp med representation från landets lärosäten på rektorsnivå (arbetsnamn Pektorsgruppen. 2 Fn grupp som inkluderar representanter för avnämare/stakebolders (arbetsnamn Avnämargruppen. Medlemmarna ska representera olika sektorer oob intressenter,exempelvis näringsliv,offentliga sektorn,oivilsambälle,arbetsgivare,arbetstagare,forskningsfinansiärer eto 3 Fn internationell grupp(arbetsnamn international Advisory Boards som inkluderar personer med praktisk oob/eller annan ingående kunskap om andra länders kvalitetsutvärderingssystem samt kunskaperom för-oobnaokdelarmed olika utvärderingsmodeller. MedlemmarnaiAdvisory board ska besitta kunskap om systemen! Nederländerna, Storbritannien, Australien, Italien oob de nordiska länderna. Möjligen kan annan internationell expertis ooksåbebövas. 3 Beslut oob lödande rapportering 3 i grindar som ska tillämpas oob datum örgrlndbeslut godkännande av medlemmarireferensgrupperna samt beslut om deras medverkan: bösten 2013, PO 6

7 Vnräor D Beslut om förslag på explioita utvärderingsmodeller att gå vidare mod (inkl konsekvens-oob Beslut om vilken modell Vetenskapsrådet ska föreslå baserat på genomförd konsekvensanalys: bösten 2014, Vetenskapsrådets styrelse Beslut om redovisning till regeringen samt om ev.publioering av slutrapport:15deoember2014,fb ytterligare grindar kan komma att läggas till under projektets gång Löpande beslut som visar sig behövas bänskjuts till FB via den interna styrgruppen 3 2 Former för avrarortermg Löpandeavrapporteringskeriförstahandtill styrgruppen. Lägesrapporter lämnas regelbundet till ledningsrådet Även Vetenskapsrådets styrelse hålls informerad genom regelbunden avrapportering. Fn första avstämning med styrelsen görsiseptember 2013.Fnligt regeringsuppdraget ska utbildningsdepartementet löpande hållas informerad. FB ansvarar för att så sker. Uppdraget redovisasiform av beslutsmissiv med vidhängande rapport (promemoria)till regeringen,preliminärtldeoember 2014.Isamband med beslutet tas ookså ställning till om uppdraget ska publiceras som rapportivetenskapsrådets rapportserie. Ffter redovisat uppdrag kan det bli aktuellt med interna oob externa seminarier oob andra kommunikationsinsatser för att informera om oob förankra uppdraget samt dra lärdomar av arbetet 7

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning En rapport från IVA-projektet Agenda för forskning Agenda för FORSKNING KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att

Läs mer

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS Vetenskapsrådet Hearings maj 2014 Disposition Bakgrund Arbetsprocess Förslag till modell just nu Fortsatt arbete Tidsplan Frågor och diskussion UoH intäkter

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten 2008:06 Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten Redovisning av regeringens uppdrag till Verva. Mars 2008. MISSIV 1 (2) DATUM DIARIENR 2008-03-14 2007/306 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Politik för global utveckling

Politik för global utveckling 2014:1 Politik för global utveckling Regeringens gemensamma ansvar? MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-21 2013/170-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-06-27 UF2013/38842/UD/USTYR Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Nationell webbaserad kunskapsportal

Nationell webbaserad kunskapsportal Nationell webbaserad kunskapsportal Utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa samt vård och omsorg om äldre Citera gärna Socialstyrelsens

Läs mer

Tjänsteskrivelse Deltagande i PRIO-projekt

Tjänsteskrivelse Deltagande i PRIO-projekt Ärende 4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-09-25 DNR BUN 2013.256 EVA LOD SID 1/1 ENHETSCHEF 08 587 852 02 EVA.LOD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 , www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 112-470-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015 Carolina Johansson Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2

riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2 riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Att forskningsbasera skolan. Delrapport från skolforsk-projektet

Att forskningsbasera skolan. Delrapport från skolforsk-projektet Delrapport från skolforsk-projektet Att forskningsbasera skolan en analys av utbildningspolitiska frågeställningar och initiativ över en 20 års period VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 Att forskningsbasera

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister PM 2013:1 Satsningen på Nationella Kvalitetsregister Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013 Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015

Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015 Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015 Innehållsförteckning 1 Delmål i förhållande till Samhällskontraktets övergripande mål... 2 2 Verksamhet och aktiviteter (för att understödja målen)...

Läs mer

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor SUHF:s arbetsgrupp för full kostnadstäckning Mars 2007 Sveriges Universitets- mars 2007 & Högskoleförbund SUHF:s styrelse har tidigare tillsatt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1(28) VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1 2(28) Innehållsförteckning Sid SAMVERKANSFORUMS UTVECKLING 3 Överenskommelse maj 2001 Erfarenheter kring nätverk och dess verksamhet Nätverk under 2006 GEMENSAMMA AKTIVITETER

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå , www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Registreringsnummer, 412-221-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-03-30 Dnr: 10-7697 1(13) Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Att nå ut och nå ända fram

Att nå ut och nå ända fram Att nå ut och nå ända fram Hur tillgången till policyinriktad utvärdering och forskningsresultat inom utbildningsområdet kan tillgodoses Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av utbildning Stockholm

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer