Kommunfullmäktige Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: kl. 18:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00"

Transkript

1 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder måste kommunstyrelsens kansli meddelas per telefon / eller via e- post Vid utskicket av kungörelsen är inte kommunstyrelsens protokoll justerat. Kent Wollmér Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Sekreterare Föredragningslista Val av justerande: Claes-Göran Bruun och Christer Karlberg Ärende Beteckning Sida 1. Upprop 2. Val av justerande samt bestämmande av tid för justeringen 3. Begäran att få ha kvar uppdrag i tekniska nämnden under återstoden av mandatperioden 4. Val av representant i Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds styrelse 5. Motion av Carl Ahrling (M) - Resursslöseri över loven 6. Motion av Carl Ahrling (M) - En renare parkmiljö för kommunens invånare 7. Motion av Nils Holmqvist (M) - Dagvattenhantering vid planering av bostäder KS/2014:34 3 KS/2014:34 6 KS/2013:145 8 KS/2013: KS/2013:79 15

2 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärende Beteckning Sida 8. Framställan om överflyttning av medel avseende uppförande av näridrottsplats KS/2014: Verksamhetsberättelse 2013 KS/2014: Remitterade motioner KS/2014:67 58 OBS! Kommunstyrelsen har ett extrainsatt sammanträde kl i Lilla Sessionssalen. S-gruppen sammanträder kl Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv (observera lokalen!) Fyrklövern sammanträder kl Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv (observera tiden!) SD-gruppen sammanträder kl Skärfläckan, Medborgarhuset, Arlöv

3 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Begäran att få ha kvar uppdrag i tekniska nämnden under återstoden av mandatperioden Dnr KS/2014:34 Sammanfattning Kjell Jönsson (S) har till kommunfullmäktige inkommit med begäran, daterad den 13 februari 2014, om att få ha kvar sitt uppdrag som förste vice ordförande i tekniska nämnden mandatperioden ut trots att han avflyttar från Burlövs kommun till Lomma kommun den 1 maj Enligt huvudregeln i 4 kap. 8 första meningen kommunallagen (1991:900) upphör ett uppdrag genast om en förtroendevald upphör att vara valbar. Om någon blir obehörig till exempel på grund av folkbokföring i en annan kommun är han eller hon skyldig att avgå så snart obehörigheten har inträtt. Obehörigheten inträder dock automatiskt. Den andra meningen i samma paragraf innebär att fullmäktige får besluta att en förtroendevald som valts av fullmäktige får stanna kvar på sina uppdrag under återstoden av mandattiden, trots att personen inte längre är folkbokförd i kommunen. Syftet med bestämmelsen är enligt förarbetena att förtroendevalda som temporärt flyttar till en annan kommun, till exempel på grund av studier, bör kunna få behålla sina uppdrag under resten av mandatperioden. Möjligheten bör dock även finnas i andra situationer där flytten till den nya kommunen inte är definitiv utan av tillfällig karaktär. Den förtroendevalda bör också ha praktiska möjligheter att delta i de flesta sammanträden som följer av uppdraget. Om detta inte är möjligt bör den förtroendevalda inte heller få stanna kvar på sina uppdrag. Det ankommer på fullmäktige att utifrån en helhetsbedömning i det enskilda fallet avgöra om den förtroendevalda skall få behålla sitt uppdrag. Kommunledningskontoret överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för ställningstagande och beslut.

4 4 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2014: Kommunfullmäktige Begäran att få ha kvar uppdrag i tekniska nämnden under återstoden av mandatperioden Sammanfattning Kjell Jönsson (S) har till kommunfullmäktige inkommit med begäran, daterad den 13 februari 2014, om att få ha kvar sitt uppdrag som förste vice ordförande i tekniska nämnden mandatperioden ut trots att han avflyttar från Burlövs kommun till Lomma kommun den 1 maj Enligt huvudregeln i 4 kap. 8 första meningen kommunallagen (1991:900) upphör ett uppdrag genast om en förtroendevald upphör att vara valbar. Om någon blir obehörig till exempel på grund av folkbokföring i en annan kommun är han eller hon skyldig att avgå så snart obehörigheten har inträtt. Obehörigheten inträder dock automatiskt. Den andra meningen i samma paragraf innebär att fullmäktige får besluta att en förtroendevald som valts av fullmäktige får stanna kvar på sina uppdrag under återstoden av mandattiden, trots att personen inte längre är folkbokförd i kommunen. Syftet med bestämmelsen är enligt förarbetena att förtroendevalda som temporärt flyttar till en annan kommun, till exempel på grund av studier, bör kunna få behålla sina uppdrag under resten av mandatperioden. Möjligheten bör dock även finnas i andra situationer där flytten till den nya kommunen inte är definitiv utan av tillfällig karaktär. Den förtroendevalda bör också ha praktiska möjligheter att delta i de flesta sammanträden som följer av uppdraget. Om detta inte är möjligt bör den förtroendevalda inte heller få stanna kvar på sina uppdrag. Det ankommer på fullmäktige att utifrån en helhetsbedömning i det enskilda fallet avgöra om den förtroendevalda skall få behålla sitt uppdrag. Kommunledningskontoret överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för ställningstagande och beslut. Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef/kommunjurist

5 5 Till Burlövs kommun Kommunfullmäktige.? f -- ~-~--.r=======j L~ilt ~~_J Bibehållet uppdrag. Åberopande Kommunallagen kapitel 4 7 anhåller jag härmed om att få bibehålla mitt uppdrag som förste vice ordförande i tekniska nämnden mandatperioden ut trots att jag avflyttar från Burlövs kommun till Lomma kommun den 1/ Arlöv den 13 februari 2014.

6 6 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Val av representant i Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds styrelse Dnr KS/2014:34 Kommunfullmäktige har att utse representant i Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds styrelse. Landskapsingenjör Eva Aquarin sitter idag i styrelsen som ersättare. Kommunledningskontoret överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

7 7

8 8 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Motion av Carl Ahrling (M) - Resursslöseri över loven Dnr KS/2013:145 Sammanfattning Carl Ahrling har väckt motion med yrkande att fritidshemsverksamhet som sker under loven skall betalas i förskott och inte återbetalas vid utebliven närvaro. Motionären menar att över loven finns det en del föräldrar som anmäler sina barn till kommunens fritidshemsverksamhet utan att dyka upp. Detta får till följd att kommunen har ett överskott av pedagoger och mat till de barn som uteblivit, vilket påfrestar kommunens ekonomi. Barn- och utbildningsnämnden avstyrker motionen den 17 september 2013, 90 (res. M). Barn- och utbildningsnämnden menar att det nuvarande systemet med en fast avgift alla årets månader är enklare att hantera administrativt samt att enheterna har lärt sig ungefär hur beläggningen ser ut under semesterperioderna och anpassar verksamheterna efter det. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Yrkande Carl Ahrling (M), med instämmande av Christer Swahn (SD) och Bengt Åström (S), yrkar att ärendet skall återremitteras till barn- och utbildningsnämnden för komplettering i form av redovisning av hur stort problemet i dagsläget är under loven. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för komplettering i form av redovisning av hur stort problemet i dagsläget är under loven.

9 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Malin Lövdahl TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2013: Kommunstyrelsen Motion av Carl Ahrling (M) Resursslöseri över loven Sammanfattning Carl Ahrling har väckt motion med yrkande att fritidshemsverksamhet som sker under loven skall betalas i förskott och inte återbetalas vid utebliven närvaro. Motionären menar att över loven finns det en del föräldrar som anmäler sina barn till kommunens fritidshemsverksamhet utan att dyka upp. Detta får till följd att kommunen har ett överskott av pedagoger och mat till de barn som uteblivit, vilket påfrestar kommunens ekonomi. Barn- och utbildningsnämnden avstyrker motionen den 17 september 2013, 90 (res. M). Barn- och utbildningsnämnden menar att det nuvarande systemet med en fast avgift alla årets månader är enklare att hantera administrativt samt att enheterna har lärt sig ungefär hur beläggningen ser ut under semesterperioderna och anpassar verksamheterna efter det. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Lars Wästberg Tf kommunchef Malin Lövdahl Kanslisekreterare

10 10 Burlövs kommun Barn- och utbildningsnämnden YTTRANDE 1 (1) Datum Diarienummer BUN/2013: Kommunfullmäktige Yttrande över motion från Carl Ahrling(M) Resursslöseri över loven inom fritidshemsverksamheten Ert dnr: KS/2013: I dagsläget tas avgiften ut per månad för samtliga årets månader. Så länge ett barn är anmält till fritidshemsverksamhet så får således familjen betala samma avgift för samtliga månader oavsett om barnet de facto är närvarande i verksamheten eller ej. Normalt återbetalas inte sådana avgifter. Det enda undantaget från den regeln är enstaka fall i samband med uppsägning av plats. Vi tillämpar en månads uppsägningstid så en förälder måste meddela minst en månad i förväg om man inte längre vill utnyttja sin fritidshemsplats. I några fall kan det vara så att föräldern faktiskt har lämnat uppsägning i tid men att den av någon orsak inte lämnats vidare till de som arbetar med debiteringen centralt. I sådana fall beviljar vi återbetalning av avgift. Enheterna har lärt sig ungefär hur beläggningen under semesterperioden brukar se ut och har därför normalt sett anpassat bemanning och kostbeställning utifrån en normalsituation. I somras var det faktiskt fler barn än väntat som kom till fritids men man kunde hantera detta på ett bra sätt. Vår bedömning är att vårt nuvarande system med en fast avgift alla årets månader är enklare rent administrativt än om vi skulle införa ett system med en särskild lovavgift. Vår erfarenhet visar också att även om föräldrar faktiskt har betalat en månadsavgift även för semestermånaden och inte får pengarna tillbaka så hindrar det inte en del föräldrar från att ändra sina planer under sommaren. Med detta som bakgrund föreslår barn- och utbildningsnämnden att motionen avslås. På barn- och utbildningsnämndens vägnar Bengt Åström Ordförande Anders Öhlin Förvaltningschef Reservation Mot beslutet reserverar sig Carl Ahrling (M).

11 . ',_ o ~-----~ ,Jnr i,_,.t. ' L----~ Motion till kommunfullmäktige Resursslöseri över loven Över loven finns det en del föräldrar som anmäler sitt/sina barn till kommunens fritidsverksamhet utan att dyka upp. Detta får till följd att kommunen då har ett kraftigt övertal av pedagoger samt mat till dessa barn, vilket påtrestar kommunens ekonomi. Jag menar att kommunen borde kompenseras med en särskild avgift som borde tas av de föräldrar som inte avanmäler sitt barn inom rimlig tid. Med bakgrund av ovanstående så föreslås kommunfullmäktige besluta: att: Verksamhet som sker under loven betalas i förskott och inte återbetalas vid utebliven närvaro Burlöv Carl Ahrling (M)

12 12 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Motion av Carl Ahrling (M) - En renare parkmiljö för kommunens invånare Dnr KS/2013:182 Sammanfattning Carl Ahrling har väckt motion med yrkande att ombesörja papperskorgar och papperskorgar i kommunens samtliga parker, samt att intensifiera underhållet av kommunens samtliga parker. Tekniska nämnden anför i yttrande den 9 december 2013, 107, bland annat följande. Nämnden genom avdelning kommunteknik inom samhällsbyggnadsförvaltningen ombesörjer ständigt förnyelse och förändringar av antalet papperskorgar och hundlatriner inom kommunens parker och grönområden. Många invånare hör av sig med konkreta synpunkter och förslag på placering av nya papperskorgar och hundlatriner. Flertalet får gehör för sina önskemål. Intensifiering av parkskötseln innebär ökade driftskostnader vilket måste beaktas vid beslutstagande. Med anledning av motionärens önskemål om intensifiering av underhållet av kommunens samtliga parker är en skötselplan för kommunens parker och grönytor under framtagande och kommer att redovisas i början av Härmed anser nämnden motionen vara besvarad. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, med bifall till motionen, uppdra åt tekniska nämnden att utreda var papperskorgar och hundlatriner kan placeras i kommunen, och hur parkskötseln kan intensifieras, samt återkomma med kostnadsförslag för detta i budget Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, med bifall till motionen, uppdra åt tekniska nämnden att utreda var papperskorgar och hundlatriner kan placeras i kommunen, och hur parkskötseln kan intensifieras, samt återkomma med kostnadsförslag för detta i budget 2015.

13 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2013: Kommunstyrelsen Motion av Carl Ahrling (M) En renare parkmiljö för kommunens invånare Sammanfattning Carl Ahrling har väckt motion med yrkande att ombesörja papperskorgar och papperskorgar i kommunens samtliga parker, samt att intensifiera underhållet av kommunens samtliga parker. Tekniska nämnden anför i yttrande den 9 december 2013, 107, bland annat följande. Nämnden genom avdelning kommunteknik inom samhällsbyggnadsförvaltningen ombesörjer ständigt förnyelse och förändringar av antalet papperskorgar och hundlatriner inom kommunens parker och grönområden. Många invånare hör av sig med konkreta synpunkter och förslag på placering av nya papperskorgar och hundlatriner. Flertalet får gehör för sina önskemål. Intensifiering av parkskötseln innebär ökade driftskostnader vilket måste beaktas vid beslutstagande. Med anledning av motionärens önskemål om intensifiering av underhållet av kommunens samtliga parker är en skötselplan för kommunens parker och grönytor under framtagande och kommer att redovisas i början av Härmed anser nämnden motionen vara besvarad. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet. Lars Wästberg Tf kommunchef Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef/kommunjurist

14 - p: IRLOVS KOMMUN 14 'Di e Motion till kommunfullmäktige En renare parkmiljö för kommunens invånare Kommunens parker är något som uppskattas av många av våra invånare. Närheten till rekreationsområde är en fråga för folkhälsa, och något som behövs i den stressade vardagen. Att ha möjlighet till rekreation är ett privilegium vi ska vårda ömt. Det är inte ovanligt att se att människor tar med sig en liten picknikkorg för att sätta sig och njuta i grönskan. Problemet är att skräpet inte alltid kommer med hem igen utan blir liggande i parkerna. Att människor väljer att spendera sin lediga tid i grönskan med en picknikkorg är självklart väldigt positivt, men det resulterar alltför ofta i att skräp lämnas kvar i parkerna och det som idag är en vacker park riskerar att bli en soptipp. Frågan som kanske är relevant att ställa sig är då varför inte skräpet i fråga ligger i någon av kommunens papperskorgar, då det pinsamma svaret är att det inte finns några. Ej heller finns det hundlatriner i alla våra parker. Detta resulterar i att vi har relativt nedskräpade parker med en del hundlort. Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: att: Ombesörja papperskorgar i kommunens samtliga parker att: Ombesörja hundlatriner i kommunens samtliga parker att: Intensifiera underhållet av kommunens samtliga parker Åkarp ~~ Carl Ahrling (~

15 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Motion av Nils Holmqvist (M) - Dagvattenhantering vid planering av bostäder Dnr KS/2013:79 Sammanfattning Nils Holmqvist har väckt motion med yrkande att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att skyndsamt, tillsammans med VA SYD, upprätta en detaljerad VA-plan som tar hänsyn till nuvarande och kommande förutsättningar så att dagvattenhanteringen kan ske på ett för kommunen och dess invånare säkert sätt, utan risk för översvämningar även vid extrema förhållanden som 10- eller 50-årsregn; att skyndsamt ta fram underlag som byggnadsnämnden kan använda som underlag vid bygglovsprövningar så att en säker hantering av dagvattnet kan ske; samt att kommunledningen tar upp formella diskussioner med Staffanstorps kommun (om detta inte redan pågår) för att säkerställa att dagvattnet från Hjärup fördröjs på lämpligt sätt innan det leds ut i Alnarpsbäcken. I ärendet har yttranden inkommit från VA SYD den 2 maj 2013, samt från kommunledningskontorets planeringsavdelning den 27 juni Tekniska nämnden tillstyrker motionen den 9 december 2013, 116, men avger inte något yttrande i ärendet. Det kan sammanfattningsvis konstateras att det sedan motionen väckts har inletts ett flertal arbeten i linje med motionärens yrkanden. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen anses besvarad med vad som anförs i ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad med vad som anförts i ärendet. Yrkande Nils Holmqvist (M), med instämmande av Lars-Anders Espert (SD), yrkar att kommunstyrelsen skall tillstyrka motionen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, med bifall till motionen, uppdra åt tekniska nämnden att skyndsamt, tillsammans med VA SYD, upprätta en detaljerad VA-plan som tar hänsyn till nuvarande och kommande förutsättningar så att dagvattenhanteringen kan ske på ett för kommunen och dess invånare säkert sätt, utan risk för översvämningar även vid extrema förhållanden som 10- eller 50-årsregn, att skyndsamt ta fram underlag som byggnadsnämnden kan använda som underlag vid bygglovsprövningar så att en säker hantering av dagvattnet kan ske, samt

16 16 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum att uppdra åt kommunledningskontoret att ta upp formella diskussioner med Staffanstorps kommun för att säkerställa att dagvattnet från Hjärup fördröjs på lämpligt sätt innan det leds ut i Alnarpsbäcken.

17 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Datum Diarienummer KS/2013: Kommunstyrelsen Motion av Nils Holmqvist (M) Dagvattenhantering vid planering av bostäder Sammanfattning Nils Holmqvist har väckt motion med yrkande att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att skyndsamt, tillsammans med VA SYD, upprätta en detaljerad VA-plan som tar hänsyn till nuvarande och kommande förutsättningar så att dagvattenhanteringen kan ske på ett för kommunen och dess invånare säkert sätt, utan risk för översvämningar även vid extrema förhållanden som 10- eller 50-årsregn; att skyndsamt ta fram underlag som byggnadsnämnden kan använda som underlag vid bygglovsprövningar så att en säker hantering av dagvattnet kan ske; samt att kommunledningen tar upp formella diskussioner med Staffanstorps kommun (om detta inte redan pågår) för att säkerställa att dagvattnet från Hjärup fördröjs på lämpligt sätt innan det leds ut i Alnarpsbäcken. I ärendet har yttranden inkommit från VA SYD den 2 maj 2013, samt från kommunledningskontorets planeringsavdelning den 27 juni Tekniska nämnden tillstyrker motionen den 9 december 2013, 116, men avger inte något yttrande i ärendet. Det kan sammanfattningsvis konstateras att det sedan motionen väckts har inletts ett flertal arbeten i linje med motionärens yrkanden. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen anses besvarad med vad som anförs i ärendet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad med vad som anförts i ärendet.

18 18 BURLÖVS KOMMUN KS/2013:79 2 (3) Redogörelse för ärendet VA SYD anför i yttrande den 2 maj 2013 bland annat följande. Sedan årsskiftet 2012/2013 pågår ett samarbete mellan Burlövs kommun och VA SYD som syftar till att ta fram en VA-plan för Burlöv. Planen syftar till att kartlägga var det finns behov av att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet enligt 6 lagen om allmänna vattentjänster. Nämnda VAplan täcker inte in det som motionen om dagvattenbehandling vid planering av bostäder lyfter fram. VA SYD välkomnar förslaget om en strategi för att planera för omhändertagandet av dagvatten i ett framtida Burlöv, med hänsyn tagen både till kommande exploateringar och till ett förändrat klimat. I detta arbete bör fler frågor belysas: ansvarsfördelning för att hantera dagvattenfrågan genom planprocessens olika moment, rekommenderad utformning av öppna dagvattensanläggningar, känslighetsklassning av recipienter, behov av dagvattensrening, byggmaterial som påverkar dagvattnets kvalitet etc. Dagvattensstrategin bör tas fram som ett samarbete mellan alla kommunens berörda förvaltningar: markägare, fastighetsförvaltare, ansvarig för gata och park, miljökontor, VA-huvudman och stadsplanerare. Vad gäller frågan om att ta hänsyn till dagvatten vid bygglovsprövningar, så sker bygglovsgranskningen med detaljplanen som grund. Utöver detta har även VA SYD en granskning där planefterlevnaden följs upp vad gäller VA-frågor. Beträffande Alnarpsbäcken och dess flöde påpekar VA SYD att det är ett dikningsföretag, där såväl Burlövs kommun som VA SYD och Staffanstorps kommun är delägare. Diskussioner om fördröjningsbehov etc. bör därför i första hand föras inom ramen för dikningsföretaget. Även kommunledningskontorets planeringsavdelning hänvisar i sitt yttrande till arbetet med att ta fram en VA-plan. Planavdelningen anför vidare att VA SYD har initierat arbete med att ta fram en dagvattenstrategi. Planeringsavdelningen ser gärna att formella diskussioner tas med Staffanstorps kommun angående fördröjning av vatten från Hjärup. Detta har tillfogats framtidsplanens utställningshandling som beräknas gå ut på utställning hösten Informella diskussioner har förts där både tjänstemän från Burlövs kommun och Staffanstorp har varit positiva. Kommunledningskontoret konstaterar att VA-planen, till vilken både VA SYD och planeringsavdelningen hänvisar, har antagits av kommunfullmäktige den 16 december 2013, 123, men att denna inte syftar till att behandla de frågor motionären efterfrågar. Kommunstyrelsens planutskott har vidare den 17 oktober 2013, 55, uppdragit åt kommunledningskontoret att påbörja arbetet med en dagvattenstrategi tillsammans med VA SYD. Strategin planeras vara klar för antagande av kommunfullmäktige i december 2014.

19 BURLÖVS KOMMUN KS/2013:79 3 (3) 19 Liksom VA SYD anser kommunledningskontoret att frågan rörande Alnarpsbäcken och dess flöde bör hanteras inom ramen för dikningsföretaget. För närvarande pågår arbete med en ny/reviderad förrättning för Alnarpsåns dikningsföretag inom ramen för Södra stambanearbetet. Det kan sammanfattningsvis konstateras att det sedan motionen väckts har inletts ett flertal arbeten i linje med motionärens yrkanden. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen anses besvarad med vad som anförs i ärendet. Lars Wästberg Tf kommunchef Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef/kommunjurist

20 o 0~() VAS~CJ 0 DATUM DNR. HANDLÄGGARE TELEFON E-POST / Marianne Beckmann Kommunledningskontoret Burlövs kommun Charlotta Wemme Dehlin ANG. MOTION OM DAGVADENBEHANDLING VID PLANERING AV BOSTÄDER VA SYD avger följande yttrande: Pågående arbete med VA-plan Scdan årsskiftet pågår ett samarbete mellan Burlövs kommun och VA SYD som syftar till att ta fram en VA-plan för Burlöv. Planen syftar till att kartlägga var det.finns behov av att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet enligt 6 i Lagen om allmänna vattentjänster. Arbetet är i sitt slutskede och beräknas vara fårdigt till halvårsskiftet. Begreppet VA-plan har använts med olika betydelser i olika kommuner och i olika sammanhang. Ovannämnda pågåendeva-plansarbete täcker inte in der som motionen om dagvattenbehandling vid planering av bostäder lyfter fram. Dagvattenstrategi VA SYD välkomnar förslaget om en strategi för att planera för omhändertagandet av dagvatten i ett framtida Burlöv, med hänsyn tagen både till kommande exploateringar och ett förändrat klimat. VA SYD föreslår att det bör.ingå som en del av ett förvaltningsövergripande framtagande av en dagvattenstrategi för Burlöv: I detta arbete bör fler frågor belysas: ansvarsfördelning för att hantera dagvattenfrågan genom planprocessens olika moment, rekonunenderad utformning av öppna dagvattenanlä.ggni.ngar, känslighetsklassning av recipienter, behov av dagvattenrening, byggmatet-ial som påverkar dagvattnets kvalitet etc. Dagvattenstrategin bör tas fram som ett samarbete mellan alla kommunens berörda förvaltningar: markägare, fastighersförvaltare, ansvat-ig för gata och park, miljökontor, VA-huvudman och stadsplanerare. E n förfrågan om uppstart av ett sådant arbete har nyligen sänts från VA SYD till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Att anpassa staden efter de förändringar i klimatet som förutspås är dock en bredare fråga än bara dagvattenhantet-ing, som kt-äver samarbete över förvaltningsgränscrna. VA SYD ser gärna att Burlövs kommun.initierar ett sadant arbete. Kundservice Fax Box 191 org nr Malmö

21 21 0~0 VAS~D 0 Vad gäller fragan om att ta hänsyn till dagvarten vid bygglovsprövningat:, så sker bygglovsgranskningen med detaljplanen som gtw1d. Utövet detta hat även VA SYD en granskning där planefterlevnaden följs upp vad gäller VA-frågor. Framtagandet av en dagvartenstrateb>i kan också bidra till att frågan lyfts och medvetenheten höjs bland kommunens olika förvaltningar och tjänstemän, som på ett eller annat sätt ansvarar för att dagvattenplaneringen och -hanteringen i kommunen. Beträffande Alnarpsbäcken och dess flöde vill VA SYD påpeka att det är ett dikningsföretag, där såväl Burlövs kommun som VA SYD och Staffanstorps kommun är ddägare. Diskussioner om fördröjningsbehov etc bör därför i första hand föras inom ramen för dikningsföretaget. ~:ttffl:fcf{;f~a1 ~~\-<?= Karin Fernström. 'strategisk projektledare Avdelningschef

22 22 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Johan Rönnborg YTTRANDE 1 (2) Datum Diarienummer KS/2013: Kommunfullmäktige Dagvattenbehandling vid planering av bostäder Bakgrund Motion inkom den 5 mars 2013 från Nya Moderaterna om dagvattenbehandling vid planering av bostäder. Motionärerna beskriver en problembild för Åkarp och kommer med ett förslag till förbättrande åtgärder för dagvattenhanteringen. Förslagen rör reservation för mark i översiktsplanen, anläggande av stora dammar, att ta fram en korrekt VA-plan m.m. Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att: - Skyndsamt, tillsammans med VA Syd, upprätta en detaljerad VA plan som tar hänsyn till nuvarande och kommande förutsättningar så dagvattenhanteringen kan ske på ett säkert sätt, utan risk för översvämningar även vid extrema förhållanden som 10- eller 50 års regn - Likaså skyndsamt ta fram underlag som byggnämnden kan använda som underlag vid prövning av bygglovprövningar så att en säker hantering av dagvatten kan ske. - Kommunledningen tar upp formella diskussioner med Staffanstorps kommun (om detta inte pågår) för att säkerställa att dagvatten från Hjärup fördröjs på lämpligt sätt innan det når Alnarpsbäcken. Planeringsavdelningens yttrande Planeringsavdelningen har noterat moderaternas synpunkter på Framtidsplanen i samrådsskedet och bemött det genom att i utställningshandlingarna att lägga till schematiska dammar för fördröjning bland annat i östra Åkarp vid järnvägen. En osäkerhet råder dock hur Trafikverkets lösning för dagvattnet kommer att se ut, då beslut ännu inte är fattat, och därigenom blir arbetet svårare att genomföra i Översiktsplanen. I Översiktsplanen ska många intressen jämkas varav dagvattenhanteringen bedöms som ett viktigt. Angående VA-plan har just nu Burlövs kommun fram en sådan tillsammans med VA SYD, som beräknas behandlas politiskt i PLU 19 september. Denna planen täcker dock inte vad motionärerna önskar utan är upprättad efter Länsstyrelsens i Skåne läns Vägledning för kommunernas planering

23 BURLÖVS KOMMUN KS/2013: (2) av vatten och avlopp upprättad VA-planen beskriver samtliga punkter i denna vägledning. Arbetet koncentrerar sig på var utbyggnad av kommunalt VA ska ske i kommunen enligt 6 i lagen om allmänna vattentjänster. I dokumentet konstateras vidare att vidare ytterligare arbete krävs där bland annat dagvattenstrategi anges. En projektbeskrivning till VA-planen antogs av PLU Samhällsbyggnadsförvaltningen och planeringsavdelningen finns båda representerade i både styr- respektive arbetsgrupp. Angående policyn, som hänvisas till i motionen, är den inte politiskt antagen men används till delar i många detaljplaner som antas politiskt. Ett förtydligande till bör dock göras angående argumentationen om 1,5 l/s/ha. Detta krav sätts, enligt policyn, på avledning till recipienten, i Åkarps fall Alnarpsån, och inte till det kommunala ledningsnätet. Planeringsavdelningen anser, likt motionärernas förslag, dock att det bör tas fram en ny policy, i form av en strategi, som antas politiskt då VA SYD blivit ny vahuvudman och besitter en stor kunskap inom området. VA SYD har initierat arbetet. Planeringsavdelningen ser gärna att formella diskussioner tas med Staffanstorps kommun angående fördröjning av vatten från Hjärup. Detta har tillfogats framtidsplanens utställningshandling som beräknas gå ut på utställning i höst. Informella diskussioner har förts där både tjänstemän från Burlövs kommun och Staffanstorp har varit positiva. Planeringsavdelningen avser påbörja arbetet med översvämningskartering ur klimatsynpunkt hösten 2013 och ser gärna att VA SYD och samhällsbyggnadsförvaltningen, men även Malmö stad och Staffanstorps kommun, deltar aktivt i arbetet. Gertrud Richter Planchef Johan Rönnborg Miljöstrateg

VA-policy. KS 2012-359

VA-policy. KS 2012-359 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 293 VA-policy. KS 2012-359 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Dagvattenstrategi för Malmö

Dagvattenstrategi för Malmö Dagvattenstrategi för Malmö Malmö Stad April 2008 Förord Malmö har under en lång följd av år arbetat med att på olika sätt försöka begränsa de negativa effekterna av avledningen av dagvatten. Under år

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Bygg för morgondagens klimat

Bygg för morgondagens klimat Boverket Bygg för morgondagens klimat Anpassning av planering och byggande Bygg för morgondagens klimat Anpassning av planering och byggande Boverket maj 2009 Titel: Bygg för morgondagens klimat. Anpassning

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef RIKTLINJER 2 RIKTLINJER... 1 Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun... 1 1. Administrativa roller... 5 1.1. Ordförande...

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Rapport Nr 2012 03 Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Mats Johansson Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget FoU-program om kommunal

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-03-13, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Måndagen den 17 februari 2014 kl:18:30. 1 Medborgarförslag Hämtning av grovsopor. 3 Yttrande över motion angående renhållning av parker och gångvägar

Måndagen den 17 februari 2014 kl:18:30. 1 Medborgarförslag Hämtning av grovsopor. 3 Yttrande över motion angående renhållning av parker och gångvägar KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-01-29 Tid Måndagen den 17 februari 2014 kl:18:30 Plats Tumba kommunalhus, lokal 2, plan 2 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag Hämtning

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

Utsändningsdag: Tisdagen den 3 mars

Utsändningsdag: Tisdagen den 3 mars Antal: 38 Utsändningsdag: Tisdagen den 3 mars 2015 V 11 Kallelse /Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 10 Mars Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 10 mars,

Läs mer

Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad 2015-02-17.

Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad 2015-02-17. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige 2015-02-25 20 KF 33 dnr. KS 298/15-315 Förslag om inrättande av en tillfällig beredning för slutförande av program för ny fördjupad översiktsplan

Läs mer

God bebyggd miljö på regional nivå

God bebyggd miljö på regional nivå Boverket God bebyggd miljö på regional nivå - Studie av länens åtgärder och uppföljning God bebyggd miljö på regional nivå Studie av länens åtgärder och uppföljning Boverket juli 2006 Titel: God bebyggd

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer