Kommunfullmäktige Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: kl. 18:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00"

Transkript

1 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder måste kommunstyrelsens kansli meddelas per telefon / eller via e- post Vid utskicket av kungörelsen är inte kommunstyrelsens protokoll justerat. Kent Wollmér Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Sekreterare Föredragningslista Val av justerande: Claes-Göran Bruun och Christer Karlberg Ärende Beteckning Sida 1. Upprop 2. Val av justerande samt bestämmande av tid för justeringen 3. Begäran att få ha kvar uppdrag i tekniska nämnden under återstoden av mandatperioden 4. Val av representant i Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds styrelse 5. Motion av Carl Ahrling (M) - Resursslöseri över loven 6. Motion av Carl Ahrling (M) - En renare parkmiljö för kommunens invånare 7. Motion av Nils Holmqvist (M) - Dagvattenhantering vid planering av bostäder KS/2014:34 3 KS/2014:34 6 KS/2013:145 8 KS/2013: KS/2013:79 15

2 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärende Beteckning Sida 8. Framställan om överflyttning av medel avseende uppförande av näridrottsplats KS/2014: Verksamhetsberättelse 2013 KS/2014: Remitterade motioner KS/2014:67 58 OBS! Kommunstyrelsen har ett extrainsatt sammanträde kl i Lilla Sessionssalen. S-gruppen sammanträder kl Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv (observera lokalen!) Fyrklövern sammanträder kl Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv (observera tiden!) SD-gruppen sammanträder kl Skärfläckan, Medborgarhuset, Arlöv

3 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Begäran att få ha kvar uppdrag i tekniska nämnden under återstoden av mandatperioden Dnr KS/2014:34 Sammanfattning Kjell Jönsson (S) har till kommunfullmäktige inkommit med begäran, daterad den 13 februari 2014, om att få ha kvar sitt uppdrag som förste vice ordförande i tekniska nämnden mandatperioden ut trots att han avflyttar från Burlövs kommun till Lomma kommun den 1 maj Enligt huvudregeln i 4 kap. 8 första meningen kommunallagen (1991:900) upphör ett uppdrag genast om en förtroendevald upphör att vara valbar. Om någon blir obehörig till exempel på grund av folkbokföring i en annan kommun är han eller hon skyldig att avgå så snart obehörigheten har inträtt. Obehörigheten inträder dock automatiskt. Den andra meningen i samma paragraf innebär att fullmäktige får besluta att en förtroendevald som valts av fullmäktige får stanna kvar på sina uppdrag under återstoden av mandattiden, trots att personen inte längre är folkbokförd i kommunen. Syftet med bestämmelsen är enligt förarbetena att förtroendevalda som temporärt flyttar till en annan kommun, till exempel på grund av studier, bör kunna få behålla sina uppdrag under resten av mandatperioden. Möjligheten bör dock även finnas i andra situationer där flytten till den nya kommunen inte är definitiv utan av tillfällig karaktär. Den förtroendevalda bör också ha praktiska möjligheter att delta i de flesta sammanträden som följer av uppdraget. Om detta inte är möjligt bör den förtroendevalda inte heller få stanna kvar på sina uppdrag. Det ankommer på fullmäktige att utifrån en helhetsbedömning i det enskilda fallet avgöra om den förtroendevalda skall få behålla sitt uppdrag. Kommunledningskontoret överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för ställningstagande och beslut.

4 4 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2014: Kommunfullmäktige Begäran att få ha kvar uppdrag i tekniska nämnden under återstoden av mandatperioden Sammanfattning Kjell Jönsson (S) har till kommunfullmäktige inkommit med begäran, daterad den 13 februari 2014, om att få ha kvar sitt uppdrag som förste vice ordförande i tekniska nämnden mandatperioden ut trots att han avflyttar från Burlövs kommun till Lomma kommun den 1 maj Enligt huvudregeln i 4 kap. 8 första meningen kommunallagen (1991:900) upphör ett uppdrag genast om en förtroendevald upphör att vara valbar. Om någon blir obehörig till exempel på grund av folkbokföring i en annan kommun är han eller hon skyldig att avgå så snart obehörigheten har inträtt. Obehörigheten inträder dock automatiskt. Den andra meningen i samma paragraf innebär att fullmäktige får besluta att en förtroendevald som valts av fullmäktige får stanna kvar på sina uppdrag under återstoden av mandattiden, trots att personen inte längre är folkbokförd i kommunen. Syftet med bestämmelsen är enligt förarbetena att förtroendevalda som temporärt flyttar till en annan kommun, till exempel på grund av studier, bör kunna få behålla sina uppdrag under resten av mandatperioden. Möjligheten bör dock även finnas i andra situationer där flytten till den nya kommunen inte är definitiv utan av tillfällig karaktär. Den förtroendevalda bör också ha praktiska möjligheter att delta i de flesta sammanträden som följer av uppdraget. Om detta inte är möjligt bör den förtroendevalda inte heller få stanna kvar på sina uppdrag. Det ankommer på fullmäktige att utifrån en helhetsbedömning i det enskilda fallet avgöra om den förtroendevalda skall få behålla sitt uppdrag. Kommunledningskontoret överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för ställningstagande och beslut. Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef/kommunjurist

5 5 Till Burlövs kommun Kommunfullmäktige.? f -- ~-~--.r=======j L~ilt ~~_J Bibehållet uppdrag. Åberopande Kommunallagen kapitel 4 7 anhåller jag härmed om att få bibehålla mitt uppdrag som förste vice ordförande i tekniska nämnden mandatperioden ut trots att jag avflyttar från Burlövs kommun till Lomma kommun den 1/ Arlöv den 13 februari 2014.

6 6 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Val av representant i Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds styrelse Dnr KS/2014:34 Kommunfullmäktige har att utse representant i Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds styrelse. Landskapsingenjör Eva Aquarin sitter idag i styrelsen som ersättare. Kommunledningskontoret överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

7 7

8 8 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Motion av Carl Ahrling (M) - Resursslöseri över loven Dnr KS/2013:145 Sammanfattning Carl Ahrling har väckt motion med yrkande att fritidshemsverksamhet som sker under loven skall betalas i förskott och inte återbetalas vid utebliven närvaro. Motionären menar att över loven finns det en del föräldrar som anmäler sina barn till kommunens fritidshemsverksamhet utan att dyka upp. Detta får till följd att kommunen har ett överskott av pedagoger och mat till de barn som uteblivit, vilket påfrestar kommunens ekonomi. Barn- och utbildningsnämnden avstyrker motionen den 17 september 2013, 90 (res. M). Barn- och utbildningsnämnden menar att det nuvarande systemet med en fast avgift alla årets månader är enklare att hantera administrativt samt att enheterna har lärt sig ungefär hur beläggningen ser ut under semesterperioderna och anpassar verksamheterna efter det. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Yrkande Carl Ahrling (M), med instämmande av Christer Swahn (SD) och Bengt Åström (S), yrkar att ärendet skall återremitteras till barn- och utbildningsnämnden för komplettering i form av redovisning av hur stort problemet i dagsläget är under loven. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för komplettering i form av redovisning av hur stort problemet i dagsläget är under loven.

9 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Malin Lövdahl TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2013: Kommunstyrelsen Motion av Carl Ahrling (M) Resursslöseri över loven Sammanfattning Carl Ahrling har väckt motion med yrkande att fritidshemsverksamhet som sker under loven skall betalas i förskott och inte återbetalas vid utebliven närvaro. Motionären menar att över loven finns det en del föräldrar som anmäler sina barn till kommunens fritidshemsverksamhet utan att dyka upp. Detta får till följd att kommunen har ett överskott av pedagoger och mat till de barn som uteblivit, vilket påfrestar kommunens ekonomi. Barn- och utbildningsnämnden avstyrker motionen den 17 september 2013, 90 (res. M). Barn- och utbildningsnämnden menar att det nuvarande systemet med en fast avgift alla årets månader är enklare att hantera administrativt samt att enheterna har lärt sig ungefär hur beläggningen ser ut under semesterperioderna och anpassar verksamheterna efter det. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Lars Wästberg Tf kommunchef Malin Lövdahl Kanslisekreterare

10 10 Burlövs kommun Barn- och utbildningsnämnden YTTRANDE 1 (1) Datum Diarienummer BUN/2013: Kommunfullmäktige Yttrande över motion från Carl Ahrling(M) Resursslöseri över loven inom fritidshemsverksamheten Ert dnr: KS/2013: I dagsläget tas avgiften ut per månad för samtliga årets månader. Så länge ett barn är anmält till fritidshemsverksamhet så får således familjen betala samma avgift för samtliga månader oavsett om barnet de facto är närvarande i verksamheten eller ej. Normalt återbetalas inte sådana avgifter. Det enda undantaget från den regeln är enstaka fall i samband med uppsägning av plats. Vi tillämpar en månads uppsägningstid så en förälder måste meddela minst en månad i förväg om man inte längre vill utnyttja sin fritidshemsplats. I några fall kan det vara så att föräldern faktiskt har lämnat uppsägning i tid men att den av någon orsak inte lämnats vidare till de som arbetar med debiteringen centralt. I sådana fall beviljar vi återbetalning av avgift. Enheterna har lärt sig ungefär hur beläggningen under semesterperioden brukar se ut och har därför normalt sett anpassat bemanning och kostbeställning utifrån en normalsituation. I somras var det faktiskt fler barn än väntat som kom till fritids men man kunde hantera detta på ett bra sätt. Vår bedömning är att vårt nuvarande system med en fast avgift alla årets månader är enklare rent administrativt än om vi skulle införa ett system med en särskild lovavgift. Vår erfarenhet visar också att även om föräldrar faktiskt har betalat en månadsavgift även för semestermånaden och inte får pengarna tillbaka så hindrar det inte en del föräldrar från att ändra sina planer under sommaren. Med detta som bakgrund föreslår barn- och utbildningsnämnden att motionen avslås. På barn- och utbildningsnämndens vägnar Bengt Åström Ordförande Anders Öhlin Förvaltningschef Reservation Mot beslutet reserverar sig Carl Ahrling (M).

11 . ',_ o ~-----~ ,Jnr i,_,.t. ' L----~ Motion till kommunfullmäktige Resursslöseri över loven Över loven finns det en del föräldrar som anmäler sitt/sina barn till kommunens fritidsverksamhet utan att dyka upp. Detta får till följd att kommunen då har ett kraftigt övertal av pedagoger samt mat till dessa barn, vilket påtrestar kommunens ekonomi. Jag menar att kommunen borde kompenseras med en särskild avgift som borde tas av de föräldrar som inte avanmäler sitt barn inom rimlig tid. Med bakgrund av ovanstående så föreslås kommunfullmäktige besluta: att: Verksamhet som sker under loven betalas i förskott och inte återbetalas vid utebliven närvaro Burlöv Carl Ahrling (M)

12 12 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Motion av Carl Ahrling (M) - En renare parkmiljö för kommunens invånare Dnr KS/2013:182 Sammanfattning Carl Ahrling har väckt motion med yrkande att ombesörja papperskorgar och papperskorgar i kommunens samtliga parker, samt att intensifiera underhållet av kommunens samtliga parker. Tekniska nämnden anför i yttrande den 9 december 2013, 107, bland annat följande. Nämnden genom avdelning kommunteknik inom samhällsbyggnadsförvaltningen ombesörjer ständigt förnyelse och förändringar av antalet papperskorgar och hundlatriner inom kommunens parker och grönområden. Många invånare hör av sig med konkreta synpunkter och förslag på placering av nya papperskorgar och hundlatriner. Flertalet får gehör för sina önskemål. Intensifiering av parkskötseln innebär ökade driftskostnader vilket måste beaktas vid beslutstagande. Med anledning av motionärens önskemål om intensifiering av underhållet av kommunens samtliga parker är en skötselplan för kommunens parker och grönytor under framtagande och kommer att redovisas i början av Härmed anser nämnden motionen vara besvarad. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, med bifall till motionen, uppdra åt tekniska nämnden att utreda var papperskorgar och hundlatriner kan placeras i kommunen, och hur parkskötseln kan intensifieras, samt återkomma med kostnadsförslag för detta i budget Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, med bifall till motionen, uppdra åt tekniska nämnden att utreda var papperskorgar och hundlatriner kan placeras i kommunen, och hur parkskötseln kan intensifieras, samt återkomma med kostnadsförslag för detta i budget 2015.

13 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2013: Kommunstyrelsen Motion av Carl Ahrling (M) En renare parkmiljö för kommunens invånare Sammanfattning Carl Ahrling har väckt motion med yrkande att ombesörja papperskorgar och papperskorgar i kommunens samtliga parker, samt att intensifiera underhållet av kommunens samtliga parker. Tekniska nämnden anför i yttrande den 9 december 2013, 107, bland annat följande. Nämnden genom avdelning kommunteknik inom samhällsbyggnadsförvaltningen ombesörjer ständigt förnyelse och förändringar av antalet papperskorgar och hundlatriner inom kommunens parker och grönområden. Många invånare hör av sig med konkreta synpunkter och förslag på placering av nya papperskorgar och hundlatriner. Flertalet får gehör för sina önskemål. Intensifiering av parkskötseln innebär ökade driftskostnader vilket måste beaktas vid beslutstagande. Med anledning av motionärens önskemål om intensifiering av underhållet av kommunens samtliga parker är en skötselplan för kommunens parker och grönytor under framtagande och kommer att redovisas i början av Härmed anser nämnden motionen vara besvarad. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet. Lars Wästberg Tf kommunchef Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef/kommunjurist

14 - p: IRLOVS KOMMUN 14 'Di e Motion till kommunfullmäktige En renare parkmiljö för kommunens invånare Kommunens parker är något som uppskattas av många av våra invånare. Närheten till rekreationsområde är en fråga för folkhälsa, och något som behövs i den stressade vardagen. Att ha möjlighet till rekreation är ett privilegium vi ska vårda ömt. Det är inte ovanligt att se att människor tar med sig en liten picknikkorg för att sätta sig och njuta i grönskan. Problemet är att skräpet inte alltid kommer med hem igen utan blir liggande i parkerna. Att människor väljer att spendera sin lediga tid i grönskan med en picknikkorg är självklart väldigt positivt, men det resulterar alltför ofta i att skräp lämnas kvar i parkerna och det som idag är en vacker park riskerar att bli en soptipp. Frågan som kanske är relevant att ställa sig är då varför inte skräpet i fråga ligger i någon av kommunens papperskorgar, då det pinsamma svaret är att det inte finns några. Ej heller finns det hundlatriner i alla våra parker. Detta resulterar i att vi har relativt nedskräpade parker med en del hundlort. Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: att: Ombesörja papperskorgar i kommunens samtliga parker att: Ombesörja hundlatriner i kommunens samtliga parker att: Intensifiera underhållet av kommunens samtliga parker Åkarp ~~ Carl Ahrling (~

15 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Motion av Nils Holmqvist (M) - Dagvattenhantering vid planering av bostäder Dnr KS/2013:79 Sammanfattning Nils Holmqvist har väckt motion med yrkande att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att skyndsamt, tillsammans med VA SYD, upprätta en detaljerad VA-plan som tar hänsyn till nuvarande och kommande förutsättningar så att dagvattenhanteringen kan ske på ett för kommunen och dess invånare säkert sätt, utan risk för översvämningar även vid extrema förhållanden som 10- eller 50-årsregn; att skyndsamt ta fram underlag som byggnadsnämnden kan använda som underlag vid bygglovsprövningar så att en säker hantering av dagvattnet kan ske; samt att kommunledningen tar upp formella diskussioner med Staffanstorps kommun (om detta inte redan pågår) för att säkerställa att dagvattnet från Hjärup fördröjs på lämpligt sätt innan det leds ut i Alnarpsbäcken. I ärendet har yttranden inkommit från VA SYD den 2 maj 2013, samt från kommunledningskontorets planeringsavdelning den 27 juni Tekniska nämnden tillstyrker motionen den 9 december 2013, 116, men avger inte något yttrande i ärendet. Det kan sammanfattningsvis konstateras att det sedan motionen väckts har inletts ett flertal arbeten i linje med motionärens yrkanden. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen anses besvarad med vad som anförs i ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad med vad som anförts i ärendet. Yrkande Nils Holmqvist (M), med instämmande av Lars-Anders Espert (SD), yrkar att kommunstyrelsen skall tillstyrka motionen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, med bifall till motionen, uppdra åt tekniska nämnden att skyndsamt, tillsammans med VA SYD, upprätta en detaljerad VA-plan som tar hänsyn till nuvarande och kommande förutsättningar så att dagvattenhanteringen kan ske på ett för kommunen och dess invånare säkert sätt, utan risk för översvämningar även vid extrema förhållanden som 10- eller 50-årsregn, att skyndsamt ta fram underlag som byggnadsnämnden kan använda som underlag vid bygglovsprövningar så att en säker hantering av dagvattnet kan ske, samt

16 16 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum att uppdra åt kommunledningskontoret att ta upp formella diskussioner med Staffanstorps kommun för att säkerställa att dagvattnet från Hjärup fördröjs på lämpligt sätt innan det leds ut i Alnarpsbäcken.

17 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Datum Diarienummer KS/2013: Kommunstyrelsen Motion av Nils Holmqvist (M) Dagvattenhantering vid planering av bostäder Sammanfattning Nils Holmqvist har väckt motion med yrkande att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att skyndsamt, tillsammans med VA SYD, upprätta en detaljerad VA-plan som tar hänsyn till nuvarande och kommande förutsättningar så att dagvattenhanteringen kan ske på ett för kommunen och dess invånare säkert sätt, utan risk för översvämningar även vid extrema förhållanden som 10- eller 50-årsregn; att skyndsamt ta fram underlag som byggnadsnämnden kan använda som underlag vid bygglovsprövningar så att en säker hantering av dagvattnet kan ske; samt att kommunledningen tar upp formella diskussioner med Staffanstorps kommun (om detta inte redan pågår) för att säkerställa att dagvattnet från Hjärup fördröjs på lämpligt sätt innan det leds ut i Alnarpsbäcken. I ärendet har yttranden inkommit från VA SYD den 2 maj 2013, samt från kommunledningskontorets planeringsavdelning den 27 juni Tekniska nämnden tillstyrker motionen den 9 december 2013, 116, men avger inte något yttrande i ärendet. Det kan sammanfattningsvis konstateras att det sedan motionen väckts har inletts ett flertal arbeten i linje med motionärens yrkanden. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen anses besvarad med vad som anförs i ärendet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad med vad som anförts i ärendet.

18 18 BURLÖVS KOMMUN KS/2013:79 2 (3) Redogörelse för ärendet VA SYD anför i yttrande den 2 maj 2013 bland annat följande. Sedan årsskiftet 2012/2013 pågår ett samarbete mellan Burlövs kommun och VA SYD som syftar till att ta fram en VA-plan för Burlöv. Planen syftar till att kartlägga var det finns behov av att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet enligt 6 lagen om allmänna vattentjänster. Nämnda VAplan täcker inte in det som motionen om dagvattenbehandling vid planering av bostäder lyfter fram. VA SYD välkomnar förslaget om en strategi för att planera för omhändertagandet av dagvatten i ett framtida Burlöv, med hänsyn tagen både till kommande exploateringar och till ett förändrat klimat. I detta arbete bör fler frågor belysas: ansvarsfördelning för att hantera dagvattenfrågan genom planprocessens olika moment, rekommenderad utformning av öppna dagvattensanläggningar, känslighetsklassning av recipienter, behov av dagvattensrening, byggmaterial som påverkar dagvattnets kvalitet etc. Dagvattensstrategin bör tas fram som ett samarbete mellan alla kommunens berörda förvaltningar: markägare, fastighetsförvaltare, ansvarig för gata och park, miljökontor, VA-huvudman och stadsplanerare. Vad gäller frågan om att ta hänsyn till dagvatten vid bygglovsprövningar, så sker bygglovsgranskningen med detaljplanen som grund. Utöver detta har även VA SYD en granskning där planefterlevnaden följs upp vad gäller VA-frågor. Beträffande Alnarpsbäcken och dess flöde påpekar VA SYD att det är ett dikningsföretag, där såväl Burlövs kommun som VA SYD och Staffanstorps kommun är delägare. Diskussioner om fördröjningsbehov etc. bör därför i första hand föras inom ramen för dikningsföretaget. Även kommunledningskontorets planeringsavdelning hänvisar i sitt yttrande till arbetet med att ta fram en VA-plan. Planavdelningen anför vidare att VA SYD har initierat arbete med att ta fram en dagvattenstrategi. Planeringsavdelningen ser gärna att formella diskussioner tas med Staffanstorps kommun angående fördröjning av vatten från Hjärup. Detta har tillfogats framtidsplanens utställningshandling som beräknas gå ut på utställning hösten Informella diskussioner har förts där både tjänstemän från Burlövs kommun och Staffanstorp har varit positiva. Kommunledningskontoret konstaterar att VA-planen, till vilken både VA SYD och planeringsavdelningen hänvisar, har antagits av kommunfullmäktige den 16 december 2013, 123, men att denna inte syftar till att behandla de frågor motionären efterfrågar. Kommunstyrelsens planutskott har vidare den 17 oktober 2013, 55, uppdragit åt kommunledningskontoret att påbörja arbetet med en dagvattenstrategi tillsammans med VA SYD. Strategin planeras vara klar för antagande av kommunfullmäktige i december 2014.

19 BURLÖVS KOMMUN KS/2013:79 3 (3) 19 Liksom VA SYD anser kommunledningskontoret att frågan rörande Alnarpsbäcken och dess flöde bör hanteras inom ramen för dikningsföretaget. För närvarande pågår arbete med en ny/reviderad förrättning för Alnarpsåns dikningsföretag inom ramen för Södra stambanearbetet. Det kan sammanfattningsvis konstateras att det sedan motionen väckts har inletts ett flertal arbeten i linje med motionärens yrkanden. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen anses besvarad med vad som anförs i ärendet. Lars Wästberg Tf kommunchef Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef/kommunjurist

20 o 0~() VAS~CJ 0 DATUM DNR. HANDLÄGGARE TELEFON E-POST / Marianne Beckmann Kommunledningskontoret Burlövs kommun Charlotta Wemme Dehlin ANG. MOTION OM DAGVADENBEHANDLING VID PLANERING AV BOSTÄDER VA SYD avger följande yttrande: Pågående arbete med VA-plan Scdan årsskiftet pågår ett samarbete mellan Burlövs kommun och VA SYD som syftar till att ta fram en VA-plan för Burlöv. Planen syftar till att kartlägga var det.finns behov av att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet enligt 6 i Lagen om allmänna vattentjänster. Arbetet är i sitt slutskede och beräknas vara fårdigt till halvårsskiftet. Begreppet VA-plan har använts med olika betydelser i olika kommuner och i olika sammanhang. Ovannämnda pågåendeva-plansarbete täcker inte in der som motionen om dagvattenbehandling vid planering av bostäder lyfter fram. Dagvattenstrategi VA SYD välkomnar förslaget om en strategi för att planera för omhändertagandet av dagvatten i ett framtida Burlöv, med hänsyn tagen både till kommande exploateringar och ett förändrat klimat. VA SYD föreslår att det bör.ingå som en del av ett förvaltningsövergripande framtagande av en dagvattenstrategi för Burlöv: I detta arbete bör fler frågor belysas: ansvarsfördelning för att hantera dagvattenfrågan genom planprocessens olika moment, rekonunenderad utformning av öppna dagvattenanlä.ggni.ngar, känslighetsklassning av recipienter, behov av dagvattenrening, byggmatet-ial som påverkar dagvattnets kvalitet etc. Dagvattenstrategin bör tas fram som ett samarbete mellan alla kommunens berörda förvaltningar: markägare, fastighersförvaltare, ansvat-ig för gata och park, miljökontor, VA-huvudman och stadsplanerare. E n förfrågan om uppstart av ett sådant arbete har nyligen sänts från VA SYD till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Att anpassa staden efter de förändringar i klimatet som förutspås är dock en bredare fråga än bara dagvattenhantet-ing, som kt-äver samarbete över förvaltningsgränscrna. VA SYD ser gärna att Burlövs kommun.initierar ett sadant arbete. Kundservice Fax Box 191 org nr Malmö

21 21 0~0 VAS~D 0 Vad gäller fragan om att ta hänsyn till dagvarten vid bygglovsprövningat:, så sker bygglovsgranskningen med detaljplanen som gtw1d. Utövet detta hat även VA SYD en granskning där planefterlevnaden följs upp vad gäller VA-frågor. Framtagandet av en dagvartenstrateb>i kan också bidra till att frågan lyfts och medvetenheten höjs bland kommunens olika förvaltningar och tjänstemän, som på ett eller annat sätt ansvarar för att dagvattenplaneringen och -hanteringen i kommunen. Beträffande Alnarpsbäcken och dess flöde vill VA SYD påpeka att det är ett dikningsföretag, där såväl Burlövs kommun som VA SYD och Staffanstorps kommun är ddägare. Diskussioner om fördröjningsbehov etc bör därför i första hand föras inom ramen för dikningsföretaget. ~:ttffl:fcf{;f~a1 ~~\-<?= Karin Fernström. 'strategisk projektledare Avdelningschef

22 22 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Johan Rönnborg YTTRANDE 1 (2) Datum Diarienummer KS/2013: Kommunfullmäktige Dagvattenbehandling vid planering av bostäder Bakgrund Motion inkom den 5 mars 2013 från Nya Moderaterna om dagvattenbehandling vid planering av bostäder. Motionärerna beskriver en problembild för Åkarp och kommer med ett förslag till förbättrande åtgärder för dagvattenhanteringen. Förslagen rör reservation för mark i översiktsplanen, anläggande av stora dammar, att ta fram en korrekt VA-plan m.m. Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att: - Skyndsamt, tillsammans med VA Syd, upprätta en detaljerad VA plan som tar hänsyn till nuvarande och kommande förutsättningar så dagvattenhanteringen kan ske på ett säkert sätt, utan risk för översvämningar även vid extrema förhållanden som 10- eller 50 års regn - Likaså skyndsamt ta fram underlag som byggnämnden kan använda som underlag vid prövning av bygglovprövningar så att en säker hantering av dagvatten kan ske. - Kommunledningen tar upp formella diskussioner med Staffanstorps kommun (om detta inte pågår) för att säkerställa att dagvatten från Hjärup fördröjs på lämpligt sätt innan det når Alnarpsbäcken. Planeringsavdelningens yttrande Planeringsavdelningen har noterat moderaternas synpunkter på Framtidsplanen i samrådsskedet och bemött det genom att i utställningshandlingarna att lägga till schematiska dammar för fördröjning bland annat i östra Åkarp vid järnvägen. En osäkerhet råder dock hur Trafikverkets lösning för dagvattnet kommer att se ut, då beslut ännu inte är fattat, och därigenom blir arbetet svårare att genomföra i Översiktsplanen. I Översiktsplanen ska många intressen jämkas varav dagvattenhanteringen bedöms som ett viktigt. Angående VA-plan har just nu Burlövs kommun fram en sådan tillsammans med VA SYD, som beräknas behandlas politiskt i PLU 19 september. Denna planen täcker dock inte vad motionärerna önskar utan är upprättad efter Länsstyrelsens i Skåne läns Vägledning för kommunernas planering

23 BURLÖVS KOMMUN KS/2013: (2) av vatten och avlopp upprättad VA-planen beskriver samtliga punkter i denna vägledning. Arbetet koncentrerar sig på var utbyggnad av kommunalt VA ska ske i kommunen enligt 6 i lagen om allmänna vattentjänster. I dokumentet konstateras vidare att vidare ytterligare arbete krävs där bland annat dagvattenstrategi anges. En projektbeskrivning till VA-planen antogs av PLU Samhällsbyggnadsförvaltningen och planeringsavdelningen finns båda representerade i både styr- respektive arbetsgrupp. Angående policyn, som hänvisas till i motionen, är den inte politiskt antagen men används till delar i många detaljplaner som antas politiskt. Ett förtydligande till bör dock göras angående argumentationen om 1,5 l/s/ha. Detta krav sätts, enligt policyn, på avledning till recipienten, i Åkarps fall Alnarpsån, och inte till det kommunala ledningsnätet. Planeringsavdelningen anser, likt motionärernas förslag, dock att det bör tas fram en ny policy, i form av en strategi, som antas politiskt då VA SYD blivit ny vahuvudman och besitter en stor kunskap inom området. VA SYD har initierat arbetet. Planeringsavdelningen ser gärna att formella diskussioner tas med Staffanstorps kommun angående fördröjning av vatten från Hjärup. Detta har tillfogats framtidsplanens utställningshandling som beräknas gå ut på utställning i höst. Informella diskussioner har förts där både tjänstemän från Burlövs kommun och Staffanstorp har varit positiva. Planeringsavdelningen avser påbörja arbetet med översvämningskartering ur klimatsynpunkt hösten 2013 och ser gärna att VA SYD och samhällsbyggnadsförvaltningen, men även Malmö stad och Staffanstorps kommun, deltar aktivt i arbetet. Gertrud Richter Planchef Johan Rönnborg Miljöstrateg

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-11.00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet.

Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 131 Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet. Dnr KS 2011-415 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sida 1 (12) Planutskott Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 13:00-15:00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande 62-64, 66-72 Lars-Anders Espert (SD) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-05 KS 2014/0465 50029 Kommunfullmäktige Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD Förslag till beslut

Läs mer

Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (4) Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-9:30

Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (4) Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-9:30 Planutskott Sammanträdesdatum 2016-05-17 Sida 1 (4) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-9:30 Katja Larsson, ordförande Sara Stanojevic

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

196 Svar på motion av Signe Levin (S) angående att rena dagvattnet (KS/2015:537)

196 Svar på motion av Signe Levin (S) angående att rena dagvattnet (KS/2015:537) Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2016-12-05 196 Svar på motion av Signe Levin (S) angående att rena dagvattnet (KS/2015:537) Sammanfattning Rubricerad motion anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde

Läs mer

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida Planutskott 2012-02-10 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-16 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Ärende Beteckning Sida. 3. Program för arkitekttävling Kronetorp KS/2008:154 39 4. Ändrad kommungräns Burlöv - Malmö, Arlöv 22:40 och 22:191

Ärende Beteckning Sida. 3. Program för arkitekttävling Kronetorp KS/2008:154 39 4. Ändrad kommungräns Burlöv - Malmö, Arlöv 22:40 och 22:191 Planutskott 2013-04-12 Plats: Lilla sessionssalen, medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-18 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Planutskott Sammanträdesdatum 2013-06-20 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 9:00-11:15 Beslutande Lars-Erik Wollmér (S), ordförande Carl-Olof Landgren (S) Lars Johnson (M) Sven Sonesson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-10-17 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-10-17 Sida 1 (12) Planutskott Sammanträdesdatum 2013-10-17 Sida 1 (12) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-10:55 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars-Anders Espert

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

Malmö stads strategiska arbete med vatten Tor Fossum, Miljöstrateg, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad

Malmö stads strategiska arbete med vatten Tor Fossum, Miljöstrateg, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad Malmö stads strategiska arbete med vatten 2016-04-01 Tor Fossum, Miljöstrateg, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad Tematiskt tillägg till översiktsplanen PLAN FÖR MALMÖS VATTEN Stadsutveckling Tematiskt

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

VA-mässan 2012, Göteborg. Dagvattenhandbok. Guide för arbete med dagvatten i detaljplan. Sara Malmroth Kretsloppskontoret, Göteborgs stad

VA-mässan 2012, Göteborg. Dagvattenhandbok. Guide för arbete med dagvatten i detaljplan. Sara Malmroth Kretsloppskontoret, Göteborgs stad VA-mässan 2012, Göteborg Dagvattenhandbok Guide för arbete med dagvatten i detaljplan Sara Malmroth Kretsloppskontoret, Göteborgs stad 1 2 1 Kretsloppskontoret Disposition Varför en dagvattenhandbok i

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-22 PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare 1 Information om kommunens

Läs mer

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 2016-08-30 1 (19) Plats och tid Hörby sportcenter, Byggmästareg 6 Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande, 182-190 Göran Dahlgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

Styrdokument dagvatten

Styrdokument dagvatten DANDERYDS KOMMUN 1(7) Styrdokument dagvatten Antaget av kommunfullmäktige 2012-06-11 1. Syfte och mål Syftet med styrdokumentet för dagvatten är att fastställa strategi för dagvattenhantering i kommunen.

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-planering så funkar det Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-plan VA-planering Vattenplan Vattenplanering 2 VA-planen i kommunens planering - Bild från Värmdös VA-plan Åtgärd 37. Kommunerna behöver,

Läs mer

Dagvatten - Ansvar och roller

Dagvatten - Ansvar och roller 1 (5) Dagvatten - Ansvar och roller Stockholm Vatten Stockholm Vatten är ett kommunalt bolag och stadens VA-huvudman. Detta medför ett ansvar för att den samlade avledningen av dagvatten, inom verksamhetsområde

Läs mer

Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten

Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Gunilla Svensson 2013-01-15 SFN 2013/0021 0480-450 513 Servicenämnden Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten Förslag till

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-10-16 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-10-16 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-10-16 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv, kl. 9:00 11:00 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Britt Sonesson och Lennart Glans. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Britt Sonesson och Lennart Glans. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-02-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-02-18 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14

Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14 Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14 The Capital of Scandinavia Kunskap förstå strategi - agera 14/10/2013 The Capital of Scandinavia PAGE 2 Kunskap - Material som tagits fram tidigare Strategi - Klimatanpassning

Läs mer

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida Kommunstyrelsen 2012-02-28 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-03-05 kl. 18:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

Förslag om fullständig VA-plan Höörs kommun

Förslag om fullständig VA-plan Höörs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Sida 2016-03-01 VA-GIS 2015/466 1 (2) VA-GIS nämnden Förslag om fullständig VA-plan Höörs kommun Förslag till beslut Att föreslå för kommunstyrelsen i Höörs kommun att

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs

Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs Emma Nordstrand 0474 0474-470 68 emma.nordstrand@uppvidinge.se 2015-01-21 Dnr: 2014-0150 1(5) GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

1. Lisbeth Adelmyr (MP) utses till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden efter Anette Bächi (MP).

1. Lisbeth Adelmyr (MP) utses till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden efter Anette Bächi (MP). PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2016-05-25 1 (1) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2016/252 71 Fyllnadsval Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Lisbeth Adelmyr (MP) utses till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 20:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-09-08 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Emilie Gullberg Miljö- och energidepartementet 10333 STOCKHOLM Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har

Läs mer

Vatten i samhällsplaneringen Så arbetar Västerås Stad

Vatten i samhällsplaneringen Så arbetar Västerås Stad Vatten i samhällsplaneringen Så arbetar Västerås Stad Barbro Sollén Wilcox Planarkitekt, Sbf, Västerås stad Lena Höglund VA-ingenjör, Mälarenergi AB Varför är vattenfrågorna viktiga i Västerås? Mälaren

Läs mer

Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy

Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy 2016-03-08 1 (5) Stadsmiljö- och tekniska nämnden Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy den 29:e april 2016. Stadsmiljö- och

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

Vatten i fysisk planering

Vatten i fysisk planering Vatten i fysisk planering Så får vi med kommunerna Pär Persson, vattenstrateg, enheten för samhällsplanering Kommuner har goda möjligheter till en helhetssyn genom plan- och bygglagen Marken ska vara lämplig

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

Linda Larsson Sekreterare. Ärende Beteckning Sida. 6. Informationsärenden 138

Linda Larsson Sekreterare. Ärende Beteckning Sida. 6. Informationsärenden 138 Planutskott 2013-06-13 Plats: Lilla sessionssalen, medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-06-20 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Kommunstyrelsens handling nr 27/2012 Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Godkänd av kommunstyrelsen, 100 2 (10) Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte och mål med projektet...

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD kv^éc Uppsala KOMMUN t. to KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2012-05-03 BUN-2012-0132.00 Barn- och u n g d o m s n ä m n d e n Motion, väckt

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-12-20 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-12-20 Sida 1 (8) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-12-20 Sida 1 (8) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.45 Katja Larsson (S) ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

VA-PLAN FÖR LJUSDALS KOMMUN PROJEKTDIREKTIV

VA-PLAN FÖR LJUSDALS KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Utfärdare Fastställd av KsSu Upprättad Identifikation Sida 1 av 9 VA-PLAN FÖR LJUSDALS KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Utfärdare Fastställd av KsSu Upprättad Identifikation Sida 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Ändring av detaljplan för Linden 2

Ändring av detaljplan för Linden 2 Stadsbyggnadsnämnden 2016-05-25 Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelning SBN/2015:382 Inga Krekola 016-710 11 19 1 (1) Stadsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan för Linden 2 Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

MKN vatten i PBL. Pär Persson. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering

MKN vatten i PBL. Pär Persson. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering MKN vatten i PBL Pär Persson Vattenstrateg Enheten för samhällsplanering Helhetssyn på mark och vatten möjlig genom PBL Marken ska vara lämplig för bebyggelse! vägledande Juridiskt bindande Det svenska

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-09-07 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Ert dnr; N2017/01407/K1

Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Ert dnr; N2017/01407/K1 1(6) YTTRANDE 2017-09-25 Dnr 4.5.17-10288/17 Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se Ert dnr; N2017/01407/K1 Jordbruksverket har fått möjlighet att lämna synpunkter

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Planutskott 2012-12-12 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-20 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154 Beslut: KF 2015-08-31 138, Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Va-policy Emmaboda kommun

Va-policy Emmaboda kommun Va-policy Emmaboda kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-16, 76, registernr. 54.4 Va-policy Emmaboda kommun Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Remiss: Ingen övergödning Strategi för Stockholms län

Remiss: Ingen övergödning Strategi för Stockholms län 28 augusti 2014 rev. 15 september 2014 MN 2014-1331 1 (2) HANDLÄGGARE Johanna Pettersson 08-535 364 91 johanna.pettersson@huddinge.se Miljönämnden Samhällsbyggnadsnämnden Remiss: Ingen övergödning Strategi

Läs mer

Erfarenheter från tillsyn av kommunala dagvattenanläggningar samt dagvattenhantering i planprocessen. Karin Dahlström och Oskar Donnelly

Erfarenheter från tillsyn av kommunala dagvattenanläggningar samt dagvattenhantering i planprocessen. Karin Dahlström och Oskar Donnelly Erfarenheter från tillsyn av kommunala dagvattenanläggningar samt dagvattenhantering i planprocessen Karin Dahlström och Oskar Donnelly Upplägg Hur det började - projekt dagvattendammar Dagvattenledningar

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: VATTEN OCH AVLOPP

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på:  VATTEN OCH AVLOPP KS 2015/0385 Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: www.kalmar.se/vaplan VATTEN OCH AVLOPP Tematiskt tillägg till översiktsplanen Antagen

Läs mer

Mälaren - en sjö för miljoner etapp 2

Mälaren - en sjö för miljoner etapp 2 PROTOKOLLSUTDRAG Nämnden för hållbart samhälle NHS 110 Sammanträdesdatum 2014-12-10 1/2 NHS/2014:63-432 Mälaren - en sjö för miljoner etapp 2 Förslag till beslut Nämnden för hållbart samhälle beslutar

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

Nyköpings kommuns VA-policy

Nyköpings kommuns VA-policy POLICY Dnr Nyköpings kommuns VA-policy Antagen av Dnr 2/7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Politiska utgångspunkter... 3 3.2

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 16.00 17.05 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-14 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-08-20 kl. 19:00 Kl. Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Dokumentnamn Dagvatten Vår referens Datum Uppdragsnr Louise Björkvald 2015-03-03 335191 PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Ett detaljplanearbete pågår i utkanten

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 arbetsutskott Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-04-30 kl. 8:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och överlämna kallelsen med samtliga handlingar till honom/henne.

Läs mer

www.miljosamverkan.se

www.miljosamverkan.se www.miljosamverkan.se Projektledare Lasse Lind tel 0532-714 47 lind.lasse@telia.com Biträdande projektledare Cecilia Lunder tel 031-60 58 95 cecilia.lunder@o.lst.se 1 Dagvatten 22 sept 04 Miljösamverkan

Läs mer

Linda Larsson Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Linda Larsson Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Planutskott 2013-10-10 Plats: Lilla sessionssalen, medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-10-17 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-04-18 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-04-18 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2013-04-18 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset i Arlöv kl. 9:00-11:00 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson

Läs mer

Kommunövergripande styrdokument för dagvattenhantering

Kommunövergripande styrdokument för dagvattenhantering 1(5) Tekniska nämnden Kommunövergripande styrdokument för dagvattenhantering Ärendet Vid tekniska nämndens sammanträde 2005-09-22 gavs tekniska kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till dagvattenpolicy

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 19

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 19 Ärende 19 sid 24 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-04-24 15 Motion - Slutför plan processen för handelsområdet Eriksberg så att fler nya jobb kan skapas i Karlstad Dnr KS-2011-696 Dpl 80 Kommunstyrelsens

Läs mer

VA-planering i brett perspektiv?

VA-planering i brett perspektiv? VA-planering i brett perspektiv? Mats Johansson Ecoloop Vattendagarna Kristianstad 26 november 2014 1 1. Inledning 2. Vad är VA-planering? - Vägledning och Kommunexempel 3. Vad är vattenplanering? - Definition

Läs mer

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-26 71 Orsa kommun Box 23 794 21 Orsa 0250-55 21 00 orsa.kommun@orsa.se www.orsa.se 1 Reglemente för byggnadsnämnden i Orsa

Läs mer

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/400 2012-12-03 Kommunstyrelsen Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Förslag till beslut

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Markavtal. mellan. VA SYD och Eslövs kommun NN Vägförening

Markavtal. mellan. VA SYD och Eslövs kommun NN Vägförening 1(6) Markavtal mellan VA SYD och Eslövs kommun NN Vägförening Mellan VA-SYD och Eslövs kommun finns ett samverkansavtal daterat i januari 2012. 1 Avtalets syfte och parter Detta avtals syfte är att klargöra

Läs mer