Kommunfullmäktige Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: kl. 18:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00"

Transkript

1 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder måste kommunstyrelsens kansli meddelas per telefon / eller via e- post Vid utskicket av kungörelsen är inte kommunstyrelsens protokoll justerat. Kent Wollmér Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Sekreterare Föredragningslista Val av justerande: Claes-Göran Bruun och Christer Karlberg Ärende Beteckning Sida 1. Upprop 2. Val av justerande samt bestämmande av tid för justeringen 3. Begäran att få ha kvar uppdrag i tekniska nämnden under återstoden av mandatperioden 4. Val av representant i Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds styrelse 5. Motion av Carl Ahrling (M) - Resursslöseri över loven 6. Motion av Carl Ahrling (M) - En renare parkmiljö för kommunens invånare 7. Motion av Nils Holmqvist (M) - Dagvattenhantering vid planering av bostäder KS/2014:34 3 KS/2014:34 6 KS/2013:145 8 KS/2013: KS/2013:79 15

2 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärende Beteckning Sida 8. Framställan om överflyttning av medel avseende uppförande av näridrottsplats KS/2014: Verksamhetsberättelse 2013 KS/2014: Remitterade motioner KS/2014:67 58 OBS! Kommunstyrelsen har ett extrainsatt sammanträde kl i Lilla Sessionssalen. S-gruppen sammanträder kl Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv (observera lokalen!) Fyrklövern sammanträder kl Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv (observera tiden!) SD-gruppen sammanträder kl Skärfläckan, Medborgarhuset, Arlöv

3 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Begäran att få ha kvar uppdrag i tekniska nämnden under återstoden av mandatperioden Dnr KS/2014:34 Sammanfattning Kjell Jönsson (S) har till kommunfullmäktige inkommit med begäran, daterad den 13 februari 2014, om att få ha kvar sitt uppdrag som förste vice ordförande i tekniska nämnden mandatperioden ut trots att han avflyttar från Burlövs kommun till Lomma kommun den 1 maj Enligt huvudregeln i 4 kap. 8 första meningen kommunallagen (1991:900) upphör ett uppdrag genast om en förtroendevald upphör att vara valbar. Om någon blir obehörig till exempel på grund av folkbokföring i en annan kommun är han eller hon skyldig att avgå så snart obehörigheten har inträtt. Obehörigheten inträder dock automatiskt. Den andra meningen i samma paragraf innebär att fullmäktige får besluta att en förtroendevald som valts av fullmäktige får stanna kvar på sina uppdrag under återstoden av mandattiden, trots att personen inte längre är folkbokförd i kommunen. Syftet med bestämmelsen är enligt förarbetena att förtroendevalda som temporärt flyttar till en annan kommun, till exempel på grund av studier, bör kunna få behålla sina uppdrag under resten av mandatperioden. Möjligheten bör dock även finnas i andra situationer där flytten till den nya kommunen inte är definitiv utan av tillfällig karaktär. Den förtroendevalda bör också ha praktiska möjligheter att delta i de flesta sammanträden som följer av uppdraget. Om detta inte är möjligt bör den förtroendevalda inte heller få stanna kvar på sina uppdrag. Det ankommer på fullmäktige att utifrån en helhetsbedömning i det enskilda fallet avgöra om den förtroendevalda skall få behålla sitt uppdrag. Kommunledningskontoret överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för ställningstagande och beslut.

4 4 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2014: Kommunfullmäktige Begäran att få ha kvar uppdrag i tekniska nämnden under återstoden av mandatperioden Sammanfattning Kjell Jönsson (S) har till kommunfullmäktige inkommit med begäran, daterad den 13 februari 2014, om att få ha kvar sitt uppdrag som förste vice ordförande i tekniska nämnden mandatperioden ut trots att han avflyttar från Burlövs kommun till Lomma kommun den 1 maj Enligt huvudregeln i 4 kap. 8 första meningen kommunallagen (1991:900) upphör ett uppdrag genast om en förtroendevald upphör att vara valbar. Om någon blir obehörig till exempel på grund av folkbokföring i en annan kommun är han eller hon skyldig att avgå så snart obehörigheten har inträtt. Obehörigheten inträder dock automatiskt. Den andra meningen i samma paragraf innebär att fullmäktige får besluta att en förtroendevald som valts av fullmäktige får stanna kvar på sina uppdrag under återstoden av mandattiden, trots att personen inte längre är folkbokförd i kommunen. Syftet med bestämmelsen är enligt förarbetena att förtroendevalda som temporärt flyttar till en annan kommun, till exempel på grund av studier, bör kunna få behålla sina uppdrag under resten av mandatperioden. Möjligheten bör dock även finnas i andra situationer där flytten till den nya kommunen inte är definitiv utan av tillfällig karaktär. Den förtroendevalda bör också ha praktiska möjligheter att delta i de flesta sammanträden som följer av uppdraget. Om detta inte är möjligt bör den förtroendevalda inte heller få stanna kvar på sina uppdrag. Det ankommer på fullmäktige att utifrån en helhetsbedömning i det enskilda fallet avgöra om den förtroendevalda skall få behålla sitt uppdrag. Kommunledningskontoret överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för ställningstagande och beslut. Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef/kommunjurist

5 5 Till Burlövs kommun Kommunfullmäktige.? f -- ~-~--.r=======j L~ilt ~~_J Bibehållet uppdrag. Åberopande Kommunallagen kapitel 4 7 anhåller jag härmed om att få bibehålla mitt uppdrag som förste vice ordförande i tekniska nämnden mandatperioden ut trots att jag avflyttar från Burlövs kommun till Lomma kommun den 1/ Arlöv den 13 februari 2014.

6 6 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Val av representant i Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds styrelse Dnr KS/2014:34 Kommunfullmäktige har att utse representant i Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds styrelse. Landskapsingenjör Eva Aquarin sitter idag i styrelsen som ersättare. Kommunledningskontoret överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

7 7

8 8 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Motion av Carl Ahrling (M) - Resursslöseri över loven Dnr KS/2013:145 Sammanfattning Carl Ahrling har väckt motion med yrkande att fritidshemsverksamhet som sker under loven skall betalas i förskott och inte återbetalas vid utebliven närvaro. Motionären menar att över loven finns det en del föräldrar som anmäler sina barn till kommunens fritidshemsverksamhet utan att dyka upp. Detta får till följd att kommunen har ett överskott av pedagoger och mat till de barn som uteblivit, vilket påfrestar kommunens ekonomi. Barn- och utbildningsnämnden avstyrker motionen den 17 september 2013, 90 (res. M). Barn- och utbildningsnämnden menar att det nuvarande systemet med en fast avgift alla årets månader är enklare att hantera administrativt samt att enheterna har lärt sig ungefär hur beläggningen ser ut under semesterperioderna och anpassar verksamheterna efter det. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Yrkande Carl Ahrling (M), med instämmande av Christer Swahn (SD) och Bengt Åström (S), yrkar att ärendet skall återremitteras till barn- och utbildningsnämnden för komplettering i form av redovisning av hur stort problemet i dagsläget är under loven. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för komplettering i form av redovisning av hur stort problemet i dagsläget är under loven.

9 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Malin Lövdahl TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2013: Kommunstyrelsen Motion av Carl Ahrling (M) Resursslöseri över loven Sammanfattning Carl Ahrling har väckt motion med yrkande att fritidshemsverksamhet som sker under loven skall betalas i förskott och inte återbetalas vid utebliven närvaro. Motionären menar att över loven finns det en del föräldrar som anmäler sina barn till kommunens fritidshemsverksamhet utan att dyka upp. Detta får till följd att kommunen har ett överskott av pedagoger och mat till de barn som uteblivit, vilket påfrestar kommunens ekonomi. Barn- och utbildningsnämnden avstyrker motionen den 17 september 2013, 90 (res. M). Barn- och utbildningsnämnden menar att det nuvarande systemet med en fast avgift alla årets månader är enklare att hantera administrativt samt att enheterna har lärt sig ungefär hur beläggningen ser ut under semesterperioderna och anpassar verksamheterna efter det. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Lars Wästberg Tf kommunchef Malin Lövdahl Kanslisekreterare

10 10 Burlövs kommun Barn- och utbildningsnämnden YTTRANDE 1 (1) Datum Diarienummer BUN/2013: Kommunfullmäktige Yttrande över motion från Carl Ahrling(M) Resursslöseri över loven inom fritidshemsverksamheten Ert dnr: KS/2013: I dagsläget tas avgiften ut per månad för samtliga årets månader. Så länge ett barn är anmält till fritidshemsverksamhet så får således familjen betala samma avgift för samtliga månader oavsett om barnet de facto är närvarande i verksamheten eller ej. Normalt återbetalas inte sådana avgifter. Det enda undantaget från den regeln är enstaka fall i samband med uppsägning av plats. Vi tillämpar en månads uppsägningstid så en förälder måste meddela minst en månad i förväg om man inte längre vill utnyttja sin fritidshemsplats. I några fall kan det vara så att föräldern faktiskt har lämnat uppsägning i tid men att den av någon orsak inte lämnats vidare till de som arbetar med debiteringen centralt. I sådana fall beviljar vi återbetalning av avgift. Enheterna har lärt sig ungefär hur beläggningen under semesterperioden brukar se ut och har därför normalt sett anpassat bemanning och kostbeställning utifrån en normalsituation. I somras var det faktiskt fler barn än väntat som kom till fritids men man kunde hantera detta på ett bra sätt. Vår bedömning är att vårt nuvarande system med en fast avgift alla årets månader är enklare rent administrativt än om vi skulle införa ett system med en särskild lovavgift. Vår erfarenhet visar också att även om föräldrar faktiskt har betalat en månadsavgift även för semestermånaden och inte får pengarna tillbaka så hindrar det inte en del föräldrar från att ändra sina planer under sommaren. Med detta som bakgrund föreslår barn- och utbildningsnämnden att motionen avslås. På barn- och utbildningsnämndens vägnar Bengt Åström Ordförande Anders Öhlin Förvaltningschef Reservation Mot beslutet reserverar sig Carl Ahrling (M).

11 . ',_ o ~-----~ ,Jnr i,_,.t. ' L----~ Motion till kommunfullmäktige Resursslöseri över loven Över loven finns det en del föräldrar som anmäler sitt/sina barn till kommunens fritidsverksamhet utan att dyka upp. Detta får till följd att kommunen då har ett kraftigt övertal av pedagoger samt mat till dessa barn, vilket påtrestar kommunens ekonomi. Jag menar att kommunen borde kompenseras med en särskild avgift som borde tas av de föräldrar som inte avanmäler sitt barn inom rimlig tid. Med bakgrund av ovanstående så föreslås kommunfullmäktige besluta: att: Verksamhet som sker under loven betalas i förskott och inte återbetalas vid utebliven närvaro Burlöv Carl Ahrling (M)

12 12 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Motion av Carl Ahrling (M) - En renare parkmiljö för kommunens invånare Dnr KS/2013:182 Sammanfattning Carl Ahrling har väckt motion med yrkande att ombesörja papperskorgar och papperskorgar i kommunens samtliga parker, samt att intensifiera underhållet av kommunens samtliga parker. Tekniska nämnden anför i yttrande den 9 december 2013, 107, bland annat följande. Nämnden genom avdelning kommunteknik inom samhällsbyggnadsförvaltningen ombesörjer ständigt förnyelse och förändringar av antalet papperskorgar och hundlatriner inom kommunens parker och grönområden. Många invånare hör av sig med konkreta synpunkter och förslag på placering av nya papperskorgar och hundlatriner. Flertalet får gehör för sina önskemål. Intensifiering av parkskötseln innebär ökade driftskostnader vilket måste beaktas vid beslutstagande. Med anledning av motionärens önskemål om intensifiering av underhållet av kommunens samtliga parker är en skötselplan för kommunens parker och grönytor under framtagande och kommer att redovisas i början av Härmed anser nämnden motionen vara besvarad. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, med bifall till motionen, uppdra åt tekniska nämnden att utreda var papperskorgar och hundlatriner kan placeras i kommunen, och hur parkskötseln kan intensifieras, samt återkomma med kostnadsförslag för detta i budget Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, med bifall till motionen, uppdra åt tekniska nämnden att utreda var papperskorgar och hundlatriner kan placeras i kommunen, och hur parkskötseln kan intensifieras, samt återkomma med kostnadsförslag för detta i budget 2015.

13 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2013: Kommunstyrelsen Motion av Carl Ahrling (M) En renare parkmiljö för kommunens invånare Sammanfattning Carl Ahrling har väckt motion med yrkande att ombesörja papperskorgar och papperskorgar i kommunens samtliga parker, samt att intensifiera underhållet av kommunens samtliga parker. Tekniska nämnden anför i yttrande den 9 december 2013, 107, bland annat följande. Nämnden genom avdelning kommunteknik inom samhällsbyggnadsförvaltningen ombesörjer ständigt förnyelse och förändringar av antalet papperskorgar och hundlatriner inom kommunens parker och grönområden. Många invånare hör av sig med konkreta synpunkter och förslag på placering av nya papperskorgar och hundlatriner. Flertalet får gehör för sina önskemål. Intensifiering av parkskötseln innebär ökade driftskostnader vilket måste beaktas vid beslutstagande. Med anledning av motionärens önskemål om intensifiering av underhållet av kommunens samtliga parker är en skötselplan för kommunens parker och grönytor under framtagande och kommer att redovisas i början av Härmed anser nämnden motionen vara besvarad. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet. Lars Wästberg Tf kommunchef Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef/kommunjurist

14 - p: IRLOVS KOMMUN 14 'Di e Motion till kommunfullmäktige En renare parkmiljö för kommunens invånare Kommunens parker är något som uppskattas av många av våra invånare. Närheten till rekreationsområde är en fråga för folkhälsa, och något som behövs i den stressade vardagen. Att ha möjlighet till rekreation är ett privilegium vi ska vårda ömt. Det är inte ovanligt att se att människor tar med sig en liten picknikkorg för att sätta sig och njuta i grönskan. Problemet är att skräpet inte alltid kommer med hem igen utan blir liggande i parkerna. Att människor väljer att spendera sin lediga tid i grönskan med en picknikkorg är självklart väldigt positivt, men det resulterar alltför ofta i att skräp lämnas kvar i parkerna och det som idag är en vacker park riskerar att bli en soptipp. Frågan som kanske är relevant att ställa sig är då varför inte skräpet i fråga ligger i någon av kommunens papperskorgar, då det pinsamma svaret är att det inte finns några. Ej heller finns det hundlatriner i alla våra parker. Detta resulterar i att vi har relativt nedskräpade parker med en del hundlort. Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: att: Ombesörja papperskorgar i kommunens samtliga parker att: Ombesörja hundlatriner i kommunens samtliga parker att: Intensifiera underhållet av kommunens samtliga parker Åkarp ~~ Carl Ahrling (~

15 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Motion av Nils Holmqvist (M) - Dagvattenhantering vid planering av bostäder Dnr KS/2013:79 Sammanfattning Nils Holmqvist har väckt motion med yrkande att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att skyndsamt, tillsammans med VA SYD, upprätta en detaljerad VA-plan som tar hänsyn till nuvarande och kommande förutsättningar så att dagvattenhanteringen kan ske på ett för kommunen och dess invånare säkert sätt, utan risk för översvämningar även vid extrema förhållanden som 10- eller 50-årsregn; att skyndsamt ta fram underlag som byggnadsnämnden kan använda som underlag vid bygglovsprövningar så att en säker hantering av dagvattnet kan ske; samt att kommunledningen tar upp formella diskussioner med Staffanstorps kommun (om detta inte redan pågår) för att säkerställa att dagvattnet från Hjärup fördröjs på lämpligt sätt innan det leds ut i Alnarpsbäcken. I ärendet har yttranden inkommit från VA SYD den 2 maj 2013, samt från kommunledningskontorets planeringsavdelning den 27 juni Tekniska nämnden tillstyrker motionen den 9 december 2013, 116, men avger inte något yttrande i ärendet. Det kan sammanfattningsvis konstateras att det sedan motionen väckts har inletts ett flertal arbeten i linje med motionärens yrkanden. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen anses besvarad med vad som anförs i ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad med vad som anförts i ärendet. Yrkande Nils Holmqvist (M), med instämmande av Lars-Anders Espert (SD), yrkar att kommunstyrelsen skall tillstyrka motionen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, med bifall till motionen, uppdra åt tekniska nämnden att skyndsamt, tillsammans med VA SYD, upprätta en detaljerad VA-plan som tar hänsyn till nuvarande och kommande förutsättningar så att dagvattenhanteringen kan ske på ett för kommunen och dess invånare säkert sätt, utan risk för översvämningar även vid extrema förhållanden som 10- eller 50-årsregn, att skyndsamt ta fram underlag som byggnadsnämnden kan använda som underlag vid bygglovsprövningar så att en säker hantering av dagvattnet kan ske, samt

16 16 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum att uppdra åt kommunledningskontoret att ta upp formella diskussioner med Staffanstorps kommun för att säkerställa att dagvattnet från Hjärup fördröjs på lämpligt sätt innan det leds ut i Alnarpsbäcken.

17 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Datum Diarienummer KS/2013: Kommunstyrelsen Motion av Nils Holmqvist (M) Dagvattenhantering vid planering av bostäder Sammanfattning Nils Holmqvist har väckt motion med yrkande att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att skyndsamt, tillsammans med VA SYD, upprätta en detaljerad VA-plan som tar hänsyn till nuvarande och kommande förutsättningar så att dagvattenhanteringen kan ske på ett för kommunen och dess invånare säkert sätt, utan risk för översvämningar även vid extrema förhållanden som 10- eller 50-årsregn; att skyndsamt ta fram underlag som byggnadsnämnden kan använda som underlag vid bygglovsprövningar så att en säker hantering av dagvattnet kan ske; samt att kommunledningen tar upp formella diskussioner med Staffanstorps kommun (om detta inte redan pågår) för att säkerställa att dagvattnet från Hjärup fördröjs på lämpligt sätt innan det leds ut i Alnarpsbäcken. I ärendet har yttranden inkommit från VA SYD den 2 maj 2013, samt från kommunledningskontorets planeringsavdelning den 27 juni Tekniska nämnden tillstyrker motionen den 9 december 2013, 116, men avger inte något yttrande i ärendet. Det kan sammanfattningsvis konstateras att det sedan motionen väckts har inletts ett flertal arbeten i linje med motionärens yrkanden. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen anses besvarad med vad som anförs i ärendet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad med vad som anförts i ärendet.

18 18 BURLÖVS KOMMUN KS/2013:79 2 (3) Redogörelse för ärendet VA SYD anför i yttrande den 2 maj 2013 bland annat följande. Sedan årsskiftet 2012/2013 pågår ett samarbete mellan Burlövs kommun och VA SYD som syftar till att ta fram en VA-plan för Burlöv. Planen syftar till att kartlägga var det finns behov av att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet enligt 6 lagen om allmänna vattentjänster. Nämnda VAplan täcker inte in det som motionen om dagvattenbehandling vid planering av bostäder lyfter fram. VA SYD välkomnar förslaget om en strategi för att planera för omhändertagandet av dagvatten i ett framtida Burlöv, med hänsyn tagen både till kommande exploateringar och till ett förändrat klimat. I detta arbete bör fler frågor belysas: ansvarsfördelning för att hantera dagvattenfrågan genom planprocessens olika moment, rekommenderad utformning av öppna dagvattensanläggningar, känslighetsklassning av recipienter, behov av dagvattensrening, byggmaterial som påverkar dagvattnets kvalitet etc. Dagvattensstrategin bör tas fram som ett samarbete mellan alla kommunens berörda förvaltningar: markägare, fastighetsförvaltare, ansvarig för gata och park, miljökontor, VA-huvudman och stadsplanerare. Vad gäller frågan om att ta hänsyn till dagvatten vid bygglovsprövningar, så sker bygglovsgranskningen med detaljplanen som grund. Utöver detta har även VA SYD en granskning där planefterlevnaden följs upp vad gäller VA-frågor. Beträffande Alnarpsbäcken och dess flöde påpekar VA SYD att det är ett dikningsföretag, där såväl Burlövs kommun som VA SYD och Staffanstorps kommun är delägare. Diskussioner om fördröjningsbehov etc. bör därför i första hand föras inom ramen för dikningsföretaget. Även kommunledningskontorets planeringsavdelning hänvisar i sitt yttrande till arbetet med att ta fram en VA-plan. Planavdelningen anför vidare att VA SYD har initierat arbete med att ta fram en dagvattenstrategi. Planeringsavdelningen ser gärna att formella diskussioner tas med Staffanstorps kommun angående fördröjning av vatten från Hjärup. Detta har tillfogats framtidsplanens utställningshandling som beräknas gå ut på utställning hösten Informella diskussioner har förts där både tjänstemän från Burlövs kommun och Staffanstorp har varit positiva. Kommunledningskontoret konstaterar att VA-planen, till vilken både VA SYD och planeringsavdelningen hänvisar, har antagits av kommunfullmäktige den 16 december 2013, 123, men att denna inte syftar till att behandla de frågor motionären efterfrågar. Kommunstyrelsens planutskott har vidare den 17 oktober 2013, 55, uppdragit åt kommunledningskontoret att påbörja arbetet med en dagvattenstrategi tillsammans med VA SYD. Strategin planeras vara klar för antagande av kommunfullmäktige i december 2014.

19 BURLÖVS KOMMUN KS/2013:79 3 (3) 19 Liksom VA SYD anser kommunledningskontoret att frågan rörande Alnarpsbäcken och dess flöde bör hanteras inom ramen för dikningsföretaget. För närvarande pågår arbete med en ny/reviderad förrättning för Alnarpsåns dikningsföretag inom ramen för Södra stambanearbetet. Det kan sammanfattningsvis konstateras att det sedan motionen väckts har inletts ett flertal arbeten i linje med motionärens yrkanden. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen anses besvarad med vad som anförs i ärendet. Lars Wästberg Tf kommunchef Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef/kommunjurist

20 o 0~() VAS~CJ 0 DATUM DNR. HANDLÄGGARE TELEFON E-POST / Marianne Beckmann Kommunledningskontoret Burlövs kommun Charlotta Wemme Dehlin ANG. MOTION OM DAGVADENBEHANDLING VID PLANERING AV BOSTÄDER VA SYD avger följande yttrande: Pågående arbete med VA-plan Scdan årsskiftet pågår ett samarbete mellan Burlövs kommun och VA SYD som syftar till att ta fram en VA-plan för Burlöv. Planen syftar till att kartlägga var det.finns behov av att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet enligt 6 i Lagen om allmänna vattentjänster. Arbetet är i sitt slutskede och beräknas vara fårdigt till halvårsskiftet. Begreppet VA-plan har använts med olika betydelser i olika kommuner och i olika sammanhang. Ovannämnda pågåendeva-plansarbete täcker inte in der som motionen om dagvattenbehandling vid planering av bostäder lyfter fram. Dagvattenstrategi VA SYD välkomnar förslaget om en strategi för att planera för omhändertagandet av dagvatten i ett framtida Burlöv, med hänsyn tagen både till kommande exploateringar och ett förändrat klimat. VA SYD föreslår att det bör.ingå som en del av ett förvaltningsövergripande framtagande av en dagvattenstrategi för Burlöv: I detta arbete bör fler frågor belysas: ansvarsfördelning för att hantera dagvattenfrågan genom planprocessens olika moment, rekonunenderad utformning av öppna dagvattenanlä.ggni.ngar, känslighetsklassning av recipienter, behov av dagvattenrening, byggmatet-ial som påverkar dagvattnets kvalitet etc. Dagvattenstrategin bör tas fram som ett samarbete mellan alla kommunens berörda förvaltningar: markägare, fastighersförvaltare, ansvat-ig för gata och park, miljökontor, VA-huvudman och stadsplanerare. E n förfrågan om uppstart av ett sådant arbete har nyligen sänts från VA SYD till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Att anpassa staden efter de förändringar i klimatet som förutspås är dock en bredare fråga än bara dagvattenhantet-ing, som kt-äver samarbete över förvaltningsgränscrna. VA SYD ser gärna att Burlövs kommun.initierar ett sadant arbete. Kundservice Fax Box 191 org nr Malmö

21 21 0~0 VAS~D 0 Vad gäller fragan om att ta hänsyn till dagvarten vid bygglovsprövningat:, så sker bygglovsgranskningen med detaljplanen som gtw1d. Utövet detta hat även VA SYD en granskning där planefterlevnaden följs upp vad gäller VA-frågor. Framtagandet av en dagvartenstrateb>i kan också bidra till att frågan lyfts och medvetenheten höjs bland kommunens olika förvaltningar och tjänstemän, som på ett eller annat sätt ansvarar för att dagvattenplaneringen och -hanteringen i kommunen. Beträffande Alnarpsbäcken och dess flöde vill VA SYD påpeka att det är ett dikningsföretag, där såväl Burlövs kommun som VA SYD och Staffanstorps kommun är ddägare. Diskussioner om fördröjningsbehov etc bör därför i första hand föras inom ramen för dikningsföretaget. ~:ttffl:fcf{;f~a1 ~~\-<?= Karin Fernström. 'strategisk projektledare Avdelningschef

22 22 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Johan Rönnborg YTTRANDE 1 (2) Datum Diarienummer KS/2013: Kommunfullmäktige Dagvattenbehandling vid planering av bostäder Bakgrund Motion inkom den 5 mars 2013 från Nya Moderaterna om dagvattenbehandling vid planering av bostäder. Motionärerna beskriver en problembild för Åkarp och kommer med ett förslag till förbättrande åtgärder för dagvattenhanteringen. Förslagen rör reservation för mark i översiktsplanen, anläggande av stora dammar, att ta fram en korrekt VA-plan m.m. Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att: - Skyndsamt, tillsammans med VA Syd, upprätta en detaljerad VA plan som tar hänsyn till nuvarande och kommande förutsättningar så dagvattenhanteringen kan ske på ett säkert sätt, utan risk för översvämningar även vid extrema förhållanden som 10- eller 50 års regn - Likaså skyndsamt ta fram underlag som byggnämnden kan använda som underlag vid prövning av bygglovprövningar så att en säker hantering av dagvatten kan ske. - Kommunledningen tar upp formella diskussioner med Staffanstorps kommun (om detta inte pågår) för att säkerställa att dagvatten från Hjärup fördröjs på lämpligt sätt innan det når Alnarpsbäcken. Planeringsavdelningens yttrande Planeringsavdelningen har noterat moderaternas synpunkter på Framtidsplanen i samrådsskedet och bemött det genom att i utställningshandlingarna att lägga till schematiska dammar för fördröjning bland annat i östra Åkarp vid järnvägen. En osäkerhet råder dock hur Trafikverkets lösning för dagvattnet kommer att se ut, då beslut ännu inte är fattat, och därigenom blir arbetet svårare att genomföra i Översiktsplanen. I Översiktsplanen ska många intressen jämkas varav dagvattenhanteringen bedöms som ett viktigt. Angående VA-plan har just nu Burlövs kommun fram en sådan tillsammans med VA SYD, som beräknas behandlas politiskt i PLU 19 september. Denna planen täcker dock inte vad motionärerna önskar utan är upprättad efter Länsstyrelsens i Skåne läns Vägledning för kommunernas planering

23 BURLÖVS KOMMUN KS/2013: (2) av vatten och avlopp upprättad VA-planen beskriver samtliga punkter i denna vägledning. Arbetet koncentrerar sig på var utbyggnad av kommunalt VA ska ske i kommunen enligt 6 i lagen om allmänna vattentjänster. I dokumentet konstateras vidare att vidare ytterligare arbete krävs där bland annat dagvattenstrategi anges. En projektbeskrivning till VA-planen antogs av PLU Samhällsbyggnadsförvaltningen och planeringsavdelningen finns båda representerade i både styr- respektive arbetsgrupp. Angående policyn, som hänvisas till i motionen, är den inte politiskt antagen men används till delar i många detaljplaner som antas politiskt. Ett förtydligande till bör dock göras angående argumentationen om 1,5 l/s/ha. Detta krav sätts, enligt policyn, på avledning till recipienten, i Åkarps fall Alnarpsån, och inte till det kommunala ledningsnätet. Planeringsavdelningen anser, likt motionärernas förslag, dock att det bör tas fram en ny policy, i form av en strategi, som antas politiskt då VA SYD blivit ny vahuvudman och besitter en stor kunskap inom området. VA SYD har initierat arbetet. Planeringsavdelningen ser gärna att formella diskussioner tas med Staffanstorps kommun angående fördröjning av vatten från Hjärup. Detta har tillfogats framtidsplanens utställningshandling som beräknas gå ut på utställning i höst. Informella diskussioner har förts där både tjänstemän från Burlövs kommun och Staffanstorp har varit positiva. Planeringsavdelningen avser påbörja arbetet med översvämningskartering ur klimatsynpunkt hösten 2013 och ser gärna att VA SYD och samhällsbyggnadsförvaltningen, men även Malmö stad och Staffanstorps kommun, deltar aktivt i arbetet. Gertrud Richter Planchef Johan Rönnborg Miljöstrateg

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-11.00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sida 1 (12) Planutskott Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 13:00-15:00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande 62-64, 66-72 Lars-Anders Espert (SD) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-05 KS 2014/0465 50029 Kommunfullmäktige Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD Förslag till beslut

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Britt Sonesson och Lennart Glans. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Britt Sonesson och Lennart Glans. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-02-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-02-18 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-09-07 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 16.00 17.05 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14

Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14 Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14 The Capital of Scandinavia Kunskap förstå strategi - agera 14/10/2013 The Capital of Scandinavia PAGE 2 Kunskap - Material som tagits fram tidigare Strategi - Klimatanpassning

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.05 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, kl. 18.30 20.20 Beslutande Carl-Olof Landgren (S) Philip Maughan (V) Håkan Dahlgren (M)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-14 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-08-20 kl. 19:00 Kl. Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle Krister Törneke Tyréns AB Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala, 8 april 2011 VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram:

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Planera för vatten! Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna. Workshop i Östersund 3 maj 2012

Planera för vatten! Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna. Workshop i Östersund 3 maj 2012 Planera för vatten! Workshop i Östersund 3 maj 2012 Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna Vilka behov finns av planering för vatten? Vilka är hindren för en fungerande planering för vatten?

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

www.miljosamverkan.se

www.miljosamverkan.se www.miljosamverkan.se Projektledare Lasse Lind tel 0532-714 47 lind.lasse@telia.com Biträdande projektledare Cecilia Lunder tel 031-60 58 95 cecilia.lunder@o.lst.se 1 Dagvatten 22 sept 04 Miljösamverkan

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-05-10

Sammanträdesdatum 2010-05-10 Kommunstyrelsen 2010-05-10 Blad 6 Ks 57 Au 59 Dnr 192/2007-101 Svar på motion om klimatförändringarnas påverkan på byggnader Centerpartiet har genom Kerstin Rosenkvist, Arne Berglund och Jörgen Johansson

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2013-12-09 Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2013-12-09 Sida 1 (19) Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2013-12-09 Sida 1 (19) Plats och tid Betan, Medborgarhuset, kl. 19.00 21.40 Beslutande Jonas Lyberg (S), tjg ers. Kjell Jönsson (S), tjg ordförande Nils Holmqvist (M)

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.50 Protokoll 2/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-02-21 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19) Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19) Plats och tid B-rummet, kl. 19:00-21.15 ande Lars-Erik Wollmér(s), ordförande Klas Hult(s) Anita Danielsson(s) Nils Holmqvist(m) Christer Karlberg(m)

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Checklista dagvattenutredningar i stadsbyggnadsprocessen Version 2015-06-03

Checklista dagvattenutredningar i stadsbyggnadsprocessen Version 2015-06-03 DATUM: PRGRAMMRÅDE / DETALJPLAN: KNSULT NAMN CH BLAG: BESTÄLLARE NAMN CH FÖRVALTNING: Checklista dagvattenutredningar i stadsbyggnadsprocessen Version 2015-06-03 Bakgrund Staden har tagit fram en dagvattenstrategi

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Olika perspektiv på för mycket och för lite

Olika perspektiv på för mycket och för lite 1 Olika perspektiv på för mycket och för lite Hur ser man på vattnet i landskapet? Olika aktörer har olika syn på vattnet Samma aktör har olika syn på vattnet i olika situationer Är vattnet ett kvittblivningsproblem?

Läs mer

Höje å, samarbete över VA-gränserna. Patrik Nilsson

Höje å, samarbete över VA-gränserna. Patrik Nilsson Höje å, samarbete över VA-gränserna Patrik Nilsson Höje å 58% jordbruksmark, 12% tätorter avrinningsområdet storlek 316,0 km 2 Lomma Lund Staffanstorp Drygt 50 st dikningsföretag 15 st med utlopp i huvudfåran

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Måndagen den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Sågen OBS! Inget gruppmöte för Socialdemokratiska partigruppen.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24. Dagvattenstrategi för Falköpings kommun

Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24. Dagvattenstrategi för Falköpings kommun Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24 Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 1 Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Vad

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Workshop 2012-04-23 Dagvattenutredning Linero- Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden Lena Sjögren

Workshop 2012-04-23 Dagvattenutredning Linero- Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden Lena Sjögren Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Workshop 2012-04-23 Dagvattenutredning Linero- Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden Lena Sjögren Dagvattenutredning Linero-Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring EKOSTADEN AUGUSTENBORG - en dagvattenvandring Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan.

Läs mer

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle.

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle. Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-02 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-09-02 kl. 08.30- Ordförande Carina Blank Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun

Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-02-04 PLAU 1:8 Dnr. KS 2014/0321-212 Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun Planarbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Plats och tid Möllegården, kl. 19:00-21.20 Beslutande Hans-Åke Mårtensson, (S) ordf Margareta Abelsson (S), 1:e vice ordf Lars Johnson

Läs mer