BESKRIVNING AV UTVÄRDERINGSARBETET...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESKRIVNING AV UTVÄRDERINGSARBETET..."

Transkript

1 Slutrapport Utvärdering av projektet Baltic Sea Region Local Platform on Social Development av Anneli Danielsson, Cecilia Frank och Mikael Håkansson European Minds Sweden AB

2 Innehållsförteckning BESKRIVNING AV UTVÄRDERINGSARBETET... 2 UPPDRAGET... 2 ARTIKEL 1: UMEÅ KOMMUN KAN BLI RÖSTEN FÖR SOCIALA FRÅGOR I ÖSTERSJÖN... 3 VAD HANDLAR PROJEKTET OM?... 3 UMEÅ KOMMUN EN AKTÖR ATT RÄKNA MED... 3 ARTIKEL 2: ETT STRATEGISKT PROJEKT... 4 TILLVÄXTVERKET FINANSIERAR PROJEKTET... 4 FÖRDELAR FÖR DEN ORDINARIE VERKSAMHETEN... 4 ARTIKEL 3: PROJEKTET SOM HAR GJORT SKILLNAD... 5 UMEÅ KOMMUN HAR KUNNAT LYFTA IN NYA FRÅGOR I ÖSTERSJÖSTRATEGIN... 5 PROJEKTETS AVTRYCK INOM KOMMUNEN... 5 UMEÅ KOMMUN ÄR FÖREBILD FÖR ANDRA KOMMUNER... 5 ÖKAD KUNSKAP FÅR ÄVEN EFFEKTER FÖR MEDARBETARNA... 6 ARTIKEL 4: JÄMSTÄLLDHETSFRÅGAN HAR LYFTS TILL EN NY NIVÅ... 7 EN INJEKTION... 7 ARTIKEL 5: SOCIALA INVESTERINGAR NÅGOT NYTT I LÄNDERNA KRING ÖSTERSJÖN... 8 SOCIALA INVESTERINGAR ÄR SPÄNNANDE, MEN NYTT... 8 SVÅRT HITTA PARTNER KRING ÖSTERSJÖN... 8 ARTIKEL 6: UTMANINGAR PÅ VÄGEN... 9 SVÅRT ATT FOKUSERA PÅ SÅ MÅNGA OMRÅDEN... 9 OLIKA ANSVARSNIVÅER FÖRSVÅRAR FÖR SAMARBETEN ÖVER GRÄNSERNA... 9 ÖSTERSJÖSTRATEGIN INTE EN STRATEGI FÖR ALLA NIVÅER... 9 HUR FÅR MAN LÅNGSIKTIGA RESULTAT?... 9 ARTIKEL 7: VAD HÄNDER MED KUNSKAPEN OM ÖSTERSJÖSTRATEGIN? EN NY STRATEGISK PLAN FÖR INTERNATIONELLT ARBETE BEHÖVS FORTSATTA BEHOV AV UTVECKLINGSMEDEL UTVÄRDERARNAS REKOMMENDATIONER

3 Beskrivning av utvärderingsarbetet Med den här rapporten sammanfattar vi de intryck som vi samlat på oss som lärande utvärderare av projektet BSR - Local Platform on Social Development. Vi beskriver de framgångsfaktorer och situationer som gör projektet till vad det är, utifrån ett medarbetarperspektiv. Uppdraget European Minds har haft uppdraget som lärande utvärderare med expertis inom Östersjöstrategin. Uppdraget kan beskrivas som uppdelat i tre delar; kritisk granskning, framtidsfokus och en sammanfattande rapport. Den kritiska granskningen har bestått i att vid avstämningsmöten ifrågasätta och ge förslag på processer som leder till långsiktiga effekter. Framtidsfokus har skett genom support vid nätverksträffar och med hjälp av omvärldsspaning ge nödvändig kunskapsinput med syfte att hitta intressanta samverkansaktörer och möjliga framtida projekt. Fokus har legat på praktiska handfasta råd. Denna rapport är den tredje delen i utvärderingsuppdraget och syftar till att sammanfatta projektets utmaningar i artikelformat, utifrån frågeställningar som: Vad är det som projektet gör som gör skillnad? Hur har projektets organisation fungerat? Vilka svårigheter och utmaningar har man stött på längs vägen? Vad kommer att hända efter projektets slut? Avslutningsvis har vi tagit fram rekommendationer för hur Umeå kommun som projektägare kan säkerställa långsiktiga resultat och effekter av det som projektet åstadkommit. De sociala områden eller teman som vi valt att fokusera på är jämställdhet och sociala investeringar, vilka är de områden som projektet inriktat sitt arbete på. European Minds Sweden AB har stor erfarenhet av samarbete inom Östersjöregionen och kunskap om Östersjöstrategin. Enligt projektledaren Emmy Sundin innebar European Minds stöd att projektet fick en del värdefulla praktiska råd framför allt under den inledande fasen. I takt med att projektet fortskridit har projektmedarbetarna själva, framförallt projektledningen, samlat på sig egen kunskap om strategin och dess strukturer och värdefulla erfarenheter av Östersjösamarbetet. Denna sammanfattande rapport bygger huvudsakligen på de synpunkter och erfarenheter som kommit fram i intervjuer genomförda med projektets medarbetare; Huvudansvarig projektledare - Emmy Sundin, utvecklingsstrateg, Umeå kommun Projektledare med expertis kring sociala innovationer Stefan Nybom, handläggare sociala investeringar, Umeå kommun Projektassistent - Sandrine Moretti, utredare, Region Västerbotten Jämställdhetsexpert - Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg vid Umeå kommun Styrgruppsordförande Charlotte Lundqvist, chef för strategisk utveckling, Umeå kommun Referensgruppsrepresentant Fredrik Gunnarsson, internationell strateg, Region Västerbotten. Vi har även hämtat information från Umeå kommuns, UBC (Union of the Baltic Cities) och SKL:s hemsidor, projektansökan, lägesrapporter samt övrig projektdokumentation. 2

4 Artikel 1: Umeå kommun kan bli rösten för sociala frågor i Östersjön Umeå kommun har blivit mer av ett namn i Östersjösammanhang. Tänk om vi kan bli den lokala rösten för sociala frågor i Östersjön! Så säger projektledare Emmy Sundin angående tanken bakom projektet BSR (Baltic Sea Region) Local Platform on Social Development. Emmy berättar vidare om hur man inspirerats av Åbo stad som av vissa upplevs ha blivit Östersjöns lokala röst i klimat- och miljöfrågor. Åbo och Umeå samarbetar inom ramen för Östersjönätverket UBC Union of the Baltic Cities. Vad handlar projektet om? Projektet BSR Local Platform on Social Development ägs av Umeå kommun och finansieras av Tillväxtverket. Projektet går ut på att Umeå ska bilda ett nätverk tillsammans med städer i UBC, SKL:s nätverk för sociala investeringar, ESFrådets Baltic Sea Network samt Region Västerbotten med syfte att stärka den sociala dimensionen i Östersjöstrategin. Nyckelord som använts, framförallt under projektets uppstartsfas, är jämställd arbetsmarknad, social planning, ökad delaktighet genom sociala investeringar, ökad arbetsproduktivitet och minskade avhopp från skolan. Projektet vill också synliggöra den roll som lokal nivå spelar för att Östersjöstrategin ska kunna genomföras. Inför nästa programperiod förbereder Umeå kommun sig tillsammans med sina nätverk att vara med och bidra till åtgärder och flaggskeppsprojekt i Östersjöstrategin. Läs mer om projektet på Umeå kommuns hemsida: nt/utvecklingochplanering/projekt/pagaendeprojekt/kommunochpoliti Projektet har fyra utpekade delmål och pågår mellan september 2012 till augusti Tematiskt nätverk av projekt och aktörer för kraftsamling på alla nivåer. Medverkan vid och arrangemang av strategiska konferenser i östersjöregionen. Minst tre projektidéer utvecklas till ansökningar inför programperioden Etablering av en plattform för policyinput- och output. Umeå kommun en aktör att räkna med Projektets utvärdering visar att BSR Local Platform on Social Development har uppnått de flesta mål som man föresatt sig. Det finns dock ännu lite frågetecken kvar kring målet att bidra till utvecklandet av minst tre färdiga projektansökningar. Man har tagit flera initiativ, och underlag till tre ansökningar finns, men ännu är ingen inskickad. Det har visat sig vara tidskrävande att jobba med transnationella partnerskap och antagligen skulle det varit bättre att fokusera på en projektansökan inom ett område. Klart står att projektet bidragit till att sätta Umeå kommun på kartan som en stark lokal aktör i Östersjöregionen, som företrädare för de sociala aspekterna av hållbar utveckling och hållbar tillväxt. Detta är dock ett pågående arbete som kräver fortsatt stor ansträngning, kunskapsutveckling, engagemang och fokus. 3

5 Artikel 2: Ett strategiskt projekt Tillväxtverket ville skapa nätverk av aktörer med syfte att bidra till att utveckla Östersjöstrategin och sökte därför efter svenska aktörer som ville engagera sig i detta. Umeå kommun var en av 5 projektägare som fick möjligheten att bedriva projekt. Tillväxtverket finansierar projektet Projektet BSR Local Platform on Social Development är i första hand ett strategiskt projekt, vilket har kännetecknats av att fokus mer har legat på processer för påverkan, samarbete och kunskapsöverföring än aktiviteter. Projektet är även tematiskt på så sätt att man valt ut vissa tematiska områden att jobba med, såsom jämställdhet och sociala investeringar. Umeå kommun har under projekttiden tagit initiativ till ett antal projekt inom de tematiska områdena och dessutom efterfrågas kommunen som samarbetspartners i projekt av andra aktörer. Detta var också vad Tillväxtverket ville se när man under 2012 utlyste medel för att starta tematiska projektnätverk inom EU:s Strategi för Östersjöregionen. Tanken var att tematiska nätverk skulle skapas, samtidigt som man skulle förbereda sig inför nya projekt i den nya programperioden. Umeå kommun var en av 5 projektägare som fick möjlighet att bedriva projekt med Tillväxtverket som finansiär. Fördelar för den ordinarie verksamheten Projektet har haft två projektledare. Emmy Sundin, utvecklingsstrateg vid Umeå kommun, har varit projektets huvudprojektledare och ansiktet utåt i samarbetet inom UBC och vid andra möten och konferenser i Östersjöregionen. Stefan Nybom, handläggare för sociala investeringar vid Umeå kommun, har haft mer av en expertroll inom sitt område sociala investeringar. Han har bland annat fört projektets talan inom Sveriges kommuner och landstings nationella nätverk för sociala investeringar. Det upplevs ha varit en fördel att ha personer från kommunen som projektledare eftersom det gör det mer troligt att införskaffad kunskap och kompetens behålls inom organisationen även efter projektets slut. Under tid har fler medarbetare med olika expertis knutits till projektet med syfte att samordna det strategiska arbetet. Samordningen har inte bara skett inom Umeå kommun, utan även tillsammans med Region Västerbotten som arbetar med flera olika processer inom Östersjöstrategin. Även om huvudprojektledaren Emmy haft ett stort ansvar har styrgruppen och projektets arbetsgrupp under hela tiden haft full insyn i projektarbetet. För att hon ska kunna agera som strateg och generalist i sammanhanget förutsätts att det också finns tematisk expertis att tillgå. Det här har både varit en utmaning samtidigt som det varit en styrka. För att kunna fullgöra sina egna delar i projektet krävs att de andra gjort sina uppgifter. Samtidigt innebär ett tight sammansatt projektarbete av det här slaget att det sker kunskapsutbyte mellan olika områden som annars inte skulle haft något närmare samröre i den ordinarie verksamheten. Det gör också att kunskapen om Östersjöstrategin har spridits till flera.

6 Artikel 3: Projektet som har gjort skillnad Ett av de viktigaste resultaten av projektet BSR Local Platform on Social Development är att den lokala nivåns roll i Östersjöstrategin har uppmärksammats. Men det finns även flera andra intressanta resultat. Umeå kommun har kunnat lyfta in nya frågor i Östersjöstrategin Genom arbetet i det strategiska projektet BSR Local Platform on Social Development har Umeå kommun skapat synlighet för områden som kanske annars inte hade skett. Ett exempel är projektets tematiska arbete med jämställdhet och sociala investeringar. Sverige ligger i framkant när det gäller att para samman tillväxt, hållbar utveckling och sociala frågor. Genom projektet har Umeå kommun kunnat bli mer aktiva inom dessa områden, kunnat föra lokal nivås röst kring jämställdhetsfrågor och andra sociala frågor inom ramen för Östersjöstrategin och i Östersjösamarbetet. En fördel i sammanhanget är att Umeå kommun har kunnat använda sina befintliga nätverk såsom UBC (Union of the Baltic Cities) och SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) nätverk för sociala investeringar i detta arbete. Direkta synliga resultat av projektarbetet är bland annat UBC Gender Commissions jämställdhetsrapport samt att man börjat skriva på nya projektansökningar inom området. Andra exempel är inspel till Östersjöprogrammet samt inspel till revidering av Östersjöstrategin från Umeå kommun, vilket lett till att kommunen står nämnd under strategins område hälsa. Enligt projektledare Emmy Sundin har också viktig kunskapsöverföring från Umeå till ledningen för UBC möjliggjorts genom projektet, bland annat genom att presentera analysunderlag om vikten av flernivåstyre och ökat engagemang hos UBC för Östersjöstrategin. Umeå har via Marie-Louise Rönnmark tagit initiativ till att etablera en ny arbetsgrupp om Östersjöstrategin inom UBC som startas upp hösten Projektets avtryck inom kommunen Projektet har också lett till positiv utveckling inom Umeå kommun. Nätverk har vidgats, ny kunskap har tillkommit och kommunen står bättre riggad inför EUprogramperioden Nya medel från Tillväxtverket har dessutom beviljats för att undersöka möjligheterna att använda regionalfondsprogrammen för gränsöverskridande Östersjösamarbete. Kommunen har genom projektets engagemang tvingats titta på sitt eget arbete och peka ut områden man ska jobba vidare med på egen hand, men även områden som man ska samarbeta kring med andra kommuner i Sverige och runt Östersjön. Umeå kommun är förebild för andra kommuner Ett av de viktigaste upplevda resultaten av projektet är att det bidragit till att uppmärksamma den lokala nivåns roll i Östersjösamarbetet, och vilken roll ett stadsnätverk som UBC skulle kunna spela. Statistik visar att den lokala nivån idag är underrepresenterad i ledarskapet av östersjöstrategin och i dess implementeringsaktiviteter.

7 Umeå kommun har visat exempel på hur man som kommun och stad kan arbeta med Östersjöstrategin och på så sätt bli en förebild för andra städer och kommuner i Östersjön. Umeå har ofta som enda kommun medverkat vid strategiska konferenser och seminarier i Östersjöregionen. Ett exempel är att projektet deltog på det stora EUSBSR Annual Forum i Vilnius med två kommunrepresentanter av totalt 20 från lokal nivå, enligt deltagarlistan. Detta borde visa nationell nivå att fler kommuner behöver engageras i Östersjöstrategisammanhang. Utöver den utveckling som skett vad gäller samarbetet inom Östersjöregionen och på lokal nivå bör nämnas att man även stärkt sitt samarbete på nationell nivå inom de nätverk man deltar i. Projektet har bland annat knutit an till ESF:s Östersjönätverk och utvecklat samarbetet inom SKL:s nätverk för sociala investeringar. Man har fått många nya nationella kontakter i form av samarbetsmyndigheter och projektförfrågningar. Det faktum att Umeå kommun har varit med i olika internationella sammanhang tror man kommer att gagna kommunens framtida projektidéer och strategier. Ökad kunskap får även effekter för medarbetarna Projektet har även inneburit en generell kompetenshöjning inom Umeå kommun om Östersjöfrågorna. Projektets enskilda projektmedarbetare har också fått mycket erkännande för sin kunskap och sitt engagemang i Östersjöstrategin. Projektmedarbetarna har exempelvis kunnat lyfta fram och föreslå texter till de regionalt utvecklingsansvariga hos Region Västerbotten i programskrivandet av det nya regionalfondsprogrammet för Övre Norrland. Medarbetarna har även bidragit till Socialfondsprogrammets regionala handlingsplan, i syfte att få till stånd en bra integrering av Östersjöstrategin i texterna. Ett annat exempel är att projektledare Emmy Sundin bjudits in att delta i Svenska institutets Baltic Leadership Programme (område hälsa) samt sitta i Föreningen Nordens centrala styrelse, något som hennes engagemang i projektet troligtvis bidragit till.

8 Artikel 4: Jämställdhetsfrågan har lyfts till en ny nivå Ofta handlar mitt arbete om att förklara varför jämställdhetsarbete behövs över huvud taget. I det här projektet har man hanterat frågan helt annorlunda, som något självklart bra. Vi har därför kunnat diskutera jämställdhetsfrågorna på en helt annan nivå. Vi har fått en massa input som vi annars inte fått. Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg vid Umeå kommun, uttrycker sin syn på vad som varit extra intressant med projektet BSR Local Platform on Social Development, som pågått sedan september Utifrån sin roll som jämställdhetsstrateg bedömer hon att projektet bidragit till ökat fokus och förståelse för jämställdhetsfrågor i ett Östersjöperspektiv. Umeå kommun är sedan tidigare aktiva i sitt jämställdhetsarbete och sitter bland annat som ordförande i UBC Commission on Gender Equality. Linda menar att projektet synliggjort att det är svårt att jobba med jämställdhetsfrågor inom Östersjöstrategin och Östersjöregionen. Jämställdhet finns inte med i de policydokument som finns inom Östersjöstrategin. Det är negativt att det är så, men positivt att detta synliggjorts. En injektion Projektet har visat på vikten av fortsatt aktivt påverkansarbete med att få upp jämställdhetsfrågorna på agendan i Östersjösammanhang. Linda tycker att projektet har gett en injektion i UBC Commission on Gender Equality där man kunnat lyfta blicken och koppla samman nätverkets arbete med annat arbete inom Östersjöregionen. Ett konkret resultat av jämställdhetsarbetet i projektet är jämställdhetsrapporten Women and men in the Union of the Baltic Cities som tagits fram för UBC Commission on Gender Equality. Rapporten kommer att fungera som ett kunskapsunderlag i det fortsatta arbetet och synliggörande av jämställdhetsfrågan. Umeå kommun har även via UBC Commission on Gender Equality skickat in synpunkter på Östersjöprogrammet och lyft fram avsaknaden av gender mainstreaming i programmet. UBC Commission on Gender Equality kommer även att följa det flaggskeppsinitiativ om jämställdhet och innovation i Östersjöregionen som just nu tas fram av Winnet 1. Läs mer om UBC Commission on Gender Equality här: yrdokument/utvecklingochplanering/projekt/pagaendeprojekt/ko mmunochpolitik/ubccommissionongenderequality d6e811c67 c7e html 1 7

9 Artikel 5: Sociala investeringar något nytt i länderna kring Östersjön Umeå kommun arbetar aktivt med förebyggande insatser för barn och unga. Projektet BSR Local Platform on Social Development har inneburit en möjlighet att hitta samarbetspartners i Östersjöregionen. Men, det visade sig vara svårare än man trodde, kanske för att Sverige och Umeå kommun ligger lite före i utvecklingen. Sociala investeringar är spännande, men nytt Sociala investeringar är ett område där Umeå kommun ligger långt fram och det finns mycket positivt arbete att visa upp, inte minst kommunens arbete med förbyggande av skolavhopp i unga år, så kallade drop-outs. Umeå kommun är mycket aktiva i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nationella nätverk för sociala investeringar. Kommunens budskap är att man måste inse vikten av tidigare insatser, att man måste vidta åtgärder för att undvika negativa utfall bland barn och unga och att detta måste tas i ett samlat grepp, både nationellt och i ett Östersjöperspektiv. Att begreppet är nytt, men samtidigt hanteras under ordinarie verksamhet innebär en del utmaningar enligt Stefan Nybom. Han kan delvis uppleva att det politiska intresset lokalt i Umeå kommun under tiden projektet pågått varit större för jämställdhet än för sociala investeringar. Han efterlyser därför mer uppmärksamhet för sociala investeringar från lokalpolitiskt håll framöver. Svårt hitta partners kring Östersjön Projektet BSR Local Platform on Social Development innebar en möjlighet att hitta samarbetspartners i Östersjöregionen. Men, det visade sig vara svårare än man trodde. Stefan Nybom, projektets expert på sociala investeringar, menar att regionerna och kommunerna kring Östersjön befinner sig på olika utvecklingsnivåer vad gäller sociala investeringar och social hållbarhet, vilket gör det svårt för en aktör som Umeå kommun att hitta internationella partners. Sverige ligger lite före. Projektet har dock inneburit en möjlighet för Umeå kommun att visa upp sitt arbete. Man deltog exempelvis på UBC General Conference i Mariehamn i oktober 2013 där Umeås arbete med sociala investeringar presenterades. Även om man hade önskat få till stånd ännu mer samverkan och utveckling inom Östersjöregionen, så har projektet ändå inneburit att Umeå kommuns roll som aktör stärkts på den nationella arenan. Projektet har gett kommunen en annan typ av plattform att agera på, samt gett tillgång till andra, nya nätverk, både nationellt och internationellt. Fortsatta internationella kontakter lär framför allt ske inom Umeå- Vasaregionen via fortsättningen av projektet Unga i Botnia. Umeå följer också SKL:s arbete med att utveckla ett flaggskeppsprojekt om drop-outs där Umeå kommer att kunna bidra med erfarenheter och metodik.

10 Artikel 6: Utmaningar på vägen Precis som i de flesta projekt har BSR Local Platform on Social Development också haft en del utmaningar. De olika utmaningarna är både kopplade till själva Östersjöstrategin och till projektets utveckling över tid. Svårt att fokusera på så många områden I projektansökan pekas flera områden ut som man avser arbeta med i projektet. Dessa nämns som nyckelord såsom jämställd arbetsmarknad, social planning, ökad delaktighet genom sociala investeringar, ökad arbetsproduktivitet och minskade avhopp från skolan. Därtill har även kulturområdet inkluderats. Att man velat arbeta med så många områden upplevs som ett problem eller en utmaning då projektet haft för lite tid och man anser att man borde ha fokuserat på färre områden, vilket man i praktiken kanske också gjort. Olika ansvarsnivåer försvårar för samarbeten över gränserna Ansvaret för sociala frågor finns på olika nivåer i olika länder, vilket ibland gjort det svårt att hitta lämpliga samarbetspartners i andra Östersjöländer. Inom området sociala investeringar har projektet därför samarbetat mer på nationell nivå, medan det upplevts svårare att hitta partners från Östersjöregionen. Därtill kan konstateras att det är utmanande att jobba med området när man söker extern finansiering. Områden som näringslivsutveckling, innovation och miljö finns med i alla finansieringsprogram men att jobba med frågor inom den sociala dimensionen upplevs inte lika enkelt. Östersjöstrategin inte en strategi för alla nivåer Projektet har tagit fram ett analysunderlag som bland annat visar hur den lokala nivåns deltagande i Östersjöprogrammet har minskat rejält. Bland aktörer inom Östersjöstrategin märks inte heller något större lokalt deltagande eller engagemang. Det är tydligt att varken Östersjöprogram eller Östersjöstrategin är anpassad för kommuner. Att delta aktivt kräver mycket tid och expertis och de flesta kommuner upplever strategin som krånglig och inte något som berör lokal nivå. Samtidigt kommer Östersjöstrategin att vara viktig att förhålla sig till i kommande EUprogramperiod eftersom att den då är integrerad i alla finanseringsprogram. Hur får man långsiktiga resultat? En utmaning som lyfts fram i de flesta projektsammanhang är att få långsiktighet i resultaten, att få kommuner och nätverk att förstå att det är något man tjänar på och kan lära sig av. Detta är alltid en utmaning när det är många andra saker och områden i en kommunal verksamhet som kräver uppmärksamhet. Det finns också en osäkerhet i att vi befinner oss mittemellan två programperioder och det tar lång tid att jobba med internationell samverkan. En annan utmaning, som egentligen är generell för alla projekt, är tillgången till lokalt engagerade politiker. I Umeås fall har man genom Marie-Louise Rönnmark haft tillgång en sådan lokalpolitiker som har ett stort personligt engagemang och som dessutom är vice-president i UBC:s styrelse. Men, sårbarheten är stor då Rönnmark eventuellt trappar ner sitt arbete till hösten, och det finns inte någon tydlig strategi inom Umeå kommun hur det politiska engagemanget ska säkerställas i dessa sammanhang.

11 Artikel 7: Vad händer med kunskapen om Östersjöstrategin? Vi vet att Östersjöstrategin blir viktigare i kommande program, vilket vi kommer att ha lättare att relatera till när man söker medel Detta säger Emmy Sundin, huvudprojektledaren för projektet BSR Local Platform on Social Development. Detta bekräftas också av Charlotte Lundqvist, chef för strategisk utveckling på Umeå kommun, och Fredrik Gunnarsson, internationell strateg på Region Västerbotten. De betonar samtliga vikten av att vidareutveckla det man lärt sig under de senaste åren, bland annat genom de erfarenheter från projektet som Emmy Sundin representerar. På så sätt kommer Umeå kommun ha lättare att kunna koppla framtida projektidéer till Östersjöstrategin. Man har helt enkelt fått ett försprång som man bör se till att inte tappa. En ny strategisk plan för internationellt arbete behövs Projektet BSR Local Platform on Social Development är på väg mot sitt slut. Men, det finns många tankar om vad som krävs för att kunskapen ska kunna leva vidare. De projektmedarbetare vi talat med menar att man vill jobba vidare med den kunskap och de nätverk man byggt upp under projekttiden. Men, för att det ska kunna ske krävs att Umeå kommun tar fram en ny strategisk plan. För projektmedarbetarna och dess styrgrupp står inriktningen klar. Umeå kommun bör söka samverkan nationellt och i Östersjöregionen, ta fram nya projektidéer samt fortsätta jobba med frågorna i de nätverk som Umeå kommun är med i, exempelvis UBC. En fördel som UBC har är att nätverket företräds på både politisk och tjänstemannanivå. Umeå kommun bör också fortsätta att vara aktiva i Östersjöregionen och visa andra kommuner hur man kan arbeta och samverka. Det finns ett stort intresse för arbetet som Umeå kommun gjort med Sociala investeringar och kring jämställdhet hos andra länder kring Östersjön. Umeå kommun skulle kunna bli sociala frågors röst i Östersjön och därigenom ökar också möjligheten att kommunen kan behålla den kompetens som byggts upp tack vare projektet. Det krävs kunskap och kapacitet för att kunna ta del av de gränsöverskridande programmen framöver, annars kommer bara större aktörer ta alla pengar, de som redan är etablerade menar projektledare Emmy Sundin. Fortsatta behov av utvecklingsmedel Stefan Nybom, projektledare med expertis inom området Sociala investeringar, fyller i detta resonemang och pekar på att också lokala ekonomiska resurser måste ställas till förfogande. Detta krävs för att frigöra kreativitet, särskilt inom området sociala investeringar. Stefan betonar att det kommer att finnas ett fortsatt behov av särskilda utvecklingsmedel, vilket man haft i Umeå kommun i många år.

12 Utvärderarnas rekommendationer Utifrån den utvärdering vi har gjort har vi kunnat identifiera ett antal rekommendationer till projektägaren för att möjliggöra långsiktiga effekter och resultat av projektet. Vi har följande rekommendationer för det fortsatta arbetet. Använd de befintliga nätverk Umeå kommun finns med i och bygg vidare på det arbete som redan görs och utveckla detta. Fundera på hur man kan använda nätverken, exempelvis UBC som strategiska påverkansverktyg gentemot Östersjö- och EU-nivån. Kommuner måste samarbeta för att göra sin röst hörd. Fortsätt att lyfta fram de områden där kommunen ligger i framkant. Genom detta arbete påverkas också den fortsatta utvecklingen positivt. Det är viktigt att ha tillgång till engagerade politiker. Hur ställer sig lokalpolitikerna till det internationella arbetet? Ser man nyttan med engagemang inom Östersjöregionen? Det är särskilt viktigt att frågan är väl förankrad om Umeå kommun ska kunna fortsätta vara en trovärdig och intressant projektpartner för andra. För att kunna fokusera och välja ut prioriterade områden är det viktigt att ha en aktuell strategi för det internationella arbetet. Nuvarande strategi har inte uppdaterats på länge. Strategin bör peka ut fokusområden som man tycker är extra viktiga för kommunen att arbeta med. Strategin bör vidare vara kopplad till Östersjöstrategin. Här kan man med fördel snegla på andra kommuners och städers internationella strategier. Stockholms stad har exempelvis en väl inarbetad och inriktad internationell strategi som man arbetar efter när det gäller att prioritera sitt internationella arbete. Vi avslutar med att konstatera att projektet BSR Local Platform on Social Development har visat på hur man på lokal nivå kan arbeta med Östersjöstrategin på ett konkret och strategiskt sätt. Vi uppfattar att detta är viktigt att fortsätta sprida, både inom Umeå kommun och till andra kommuner i Sverige. Ju fler kommuner som engagerar sig i Östersjöstrategin, desto mindre ensamt och utmanande blir det för Umeå kommun att fortsätta jobba för utveckling av områdena jämställdhet och sociala investeringar. Att fortsätta jobba strategiskt med andra kommuner i UBC och andra internationella nätverk är ett sätt. Bättre involvering och erkännande från andra aktörer sker inte om inte kommuner lobbar och jobbar tillsammans. Varje kommun i makroregionen kan inte ringa direkt till samordnarna av Östersjöstrategin och fråga hur de kan vara med. Kommuner måste vara redo att investera tid och pengar i samarbetet. 2 2 UBC och Östersjöstrategin: möjligheter, utmaningar och beroendeförhållande 11

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

En jämställdhetsresa genom Sverige

En jämställdhetsresa genom Sverige En jämställdhetsresa genom Sverige FRAMTIDS- MODELLEN Vart är vi på väg?? Heja! Vi tror på er! SWOT Och? Varför? Hur då? tryggt Tradition Norm Förändring Förebild Är vi inte framme snart? 4R? Är det jag

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Svenska ESF-rådet Årsredovisning

Svenska ESF-rådet Årsredovisning Svenska ESF-rådet Årsredovisning Vi gör skillnad för Sverige Svenska ESF-rådet skapar möjligheter över hela landet. Genom att fördela det ekonomiska stödet från Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn KNUT3 Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1369300094861] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. KNUT3 är det tredje steget

Läs mer

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!!

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!! R13-17 KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Sammanfattning och förslag

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Omvärldsbevakning i praktiken. Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer

Omvärldsbevakning i praktiken. Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer Omvärldsbevakning i praktiken Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer Innehåll Förord...3 Inledning...4 Eskilstuna kommun...8 Projekt startade systematiskt omvärldsarbete på bred front Gotlands

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer