STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7"

Transkript

1 STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen Stockholm 2009 Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7

2 Till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen beslutade den 14 juni 2009 att tillsätta en utredning med uppdrag att se över Förbundet Unga Forskares policys samt ge förslag på hur förbundet ska använda sig policys. Speciellt har utredningen fått två frågeställningar att besvara: Vad borde förbundets policy har för syfte? Vilka policydokument bör upprättas och hur skulle dessa kunna se ut? Till utredare förordnade förbundsstyrelsen vice ordförande Alexander Sehlström (sammankallande utredningen), styrelseledamot Andreas Svensson och styrelseledamot Johannes Z Wolff. Utredningen har under sitt arbete haft stor hjälp med genomläsning och feedback från förbundsordförande Anders Lundberg, förbundsstyrelseledamöterna Daniel Langkilde och Sara Magnusson, generalsekreterare Theresia Silander Hagström samt projekteldarna David Ebbevi, David Larsson, Johan Boström och Rikard Ahrgren. För hjälpen är utredningen mycket tacksam. Utredningen har antagit namnet Policyutredningen. Utredningen överlämnar betänkandet Strategisk policy - ett effektivt sätt att styra? (U 2009:7) till förbundsstyrelsen samt rekomenderar styrelsen besluta följande: att att att ersätta Förbundet Unga Forskares befintliga policys med policyn i bilaga 1. fastställa följande prioritetsordning för Förbundet Unga Forskares styrdokument: (1) Stadgar, (2) Policys, (3) Delegationsordning och (4) Arbetsordningar och jämförbara styrdokument. utveckla kompetensutvecklingsmodellen i syfte att göra den mer Strategisk policy - ett effektivt sätt att styra? 2

3 lättillgänglig. Utredningen uppmanar dessutom styrelsen att snarast revidera den befintliga delegationsordningen för att säkerställa att den stämmer överens med rådande överordnade styrdokument samt följer önskade beslutsvägar. Uppdraget anses härmed slutfört. Stockholm i september, 2009 Alexander Sehlström Johannes Z Wolff Andreas Svensson Strategisk policy - ett effektivt sätt att styra? 3

4 Innehåll Till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare 2 Innehåll 4 Ordkonvention 7 Sammanfattning 8 1 Vad borde förbundets policy ha för syfte? Omvärldsanalys Nulägesanalys Momentananalys Ökad decentralisering av beslut Trendmatchning Strategiformulering Vad är en värdering? Policyns syfte och målgrupp 12 2 Vilka policydokument bör upprättas? Omvärldsanalys Nulägesanalys Strategiformulering Förslag på kapitel 14 3 Hur skulle föreslagna kapitel kunna kunna se ut? Tolkning av stadgarna 16 Strategisk policy - ett effektivt sätt att styra? 4

5 3.2 Organisationens struktur Övergripande Riksstämman Förbundsstyrelsen Verkställande utskottet Generalsekreteraren Kansliet Grundläggande principer Unga för unga En ideell organisation En lärande organisation Öppenhet och tillgänglighet Ideella uppdragstagare Grundläggande kring ideella uppdragstagare Organisation och arbetsledning Personal Medlemmar Distrikt Riktlinjer för kommunikation Förbundets syn på kommunikation Grundläggande principer för kommunikation Förbundets namn och förkortningar Intern kommunikation Extern kommunikation Kommunikationsansvar Riktliner för kompetensutveckling Riktlinjer för ekonomiarbetet Vad handlar ekonomiarbetet om? Grundläggande principer för ekonomi Förvaltning av tillgångar Hantering av värdehandlingar och tillgångar Budget Redovisning och bokföring Gåvor till Förbundet Unga Forskare Representation Ekonomiansvar Riktlinjer för samarbeten och sponsring Företagspartners 43 Strategisk policy - ett effektivt sätt att styra? 5

6 Sponsring Ansvarsfördelning Riktlinjer IT IT som princip IT och säkerhet Förbundets närvaro på Internet Alkohol och droger Miljö och omvärld Säkerhet och krishantering Förankring av policyn Policyändringar och ikraftträdande 49 Bilagor 51 Strategisk policy - ett effektivt sätt att styra? 6

7 Ordkonvention Utredningen använder sig av ord och fraser på följande sätt med tillhörande betydelse. Förbundet Unga Forskare Inledningsvis per stycke/moment används Förbundet Unga Forskare och där efter förbundet. Ideellt aktiva Ideellt aktiva, alternativt aktiva, är benämning på de personer som på uppdrag av förbundsstyrelsen arbetar ideellt för att uppfylla Förbundet Unga Forskares uppdrag. Medlemmar och medlemsorganisationer Förbundet Unga Forskares medlemmar, även kallade medlemsorganisationer, är föreningar och projektgrupper anslutna till Förbundet Unga Forskare. Medlemmar i medlemsorganisationerna benämns som föreningar och projektgruppers medlemmar. Unga Forskare Hela organisationen (förbund, distrikt, förening och individ) benämns Unga Forskare. Uppdragstagare Uppdragstagare är ett samlingsnamn för såväl ideella uppdragstagare som för personal (anställda uppdragstagare). Riksstämman Stavas med stor begynnelsebokstav. Förbundsstyrelsen, verkställande utskottet och generalsekreteraren Stavas med liten begynnelsebokstav. Strategisk policy - ett effektivt sätt att styra? 7

8 Sammanfattning Utredningen har funnit att Förbundet Unga Forskares policy bör syfta till att internt kommunicera organisationens grundläggande värderingar och principer samt skapa goda förutsättningar för en tydlig identitet och enhetlighet, vägleda och stötta uppdragstagare i förbundet i deras respektive uppdrag, skapa tydlighet kring organisationens struktur och beslutsvägar samt tydliggöra ansvarsfrågor. För att uppfylla det föreslagna syftet har utredningen gett förslag på 17 nya kapitel att ersätta Förbundet Unga Forskares nuvarande policy med. Förslagen basseras dels på dagens policys, diskussioner om hur man önskar det ska vara samt på andra organisationers policydokument (se bilaga 2). Förslagen bygger på principen att texten i första hand ska vara vägledande och endast undantagsvis regelliknande. Strategisk policy - ett effektivt sätt att styra? 8

9 1 Vad borde förbundets policy ha för syfte? 1.1 Omvärldsanalys Utredningen kan se ett ökat intresse för Förbundet Unga Forskare och dess verksamhet från externa parter, detta dels genom att antalet individer som är samlade i medlemsorganisationerna de senaste åren har ökat, dels genom et ökat kontaktsökande från externa organisationer. 1.2 Nulägesanalys Momentananalys I dagsläget finns tre policydokument: Policy för Förbundet Unga Forskare - FS 08-3 Policy för Förbundet Unga Forskare - Personal Policy för Förbundet Unga Forskare - Kompetens Policy 1 är senast reviderad vid FS 08-3, men har funnits i närmast oförändrad version sedan våren år Policyn har inget tydligt syfte beskrivet och dess innehåll har mycket olika nivåer på vad som komuniceras; från rena värderingar till mer eller mindre kompletta manualer för utförande av olika uppgifter. Spannet för mottagare av informationen är därför mycket stort och sträcker sig från styrelsen ner till aktiva i verksamhetsgrupper. Policy 2 antogs på FS 09-1 efter inrådan av utredning U 2009:1 Perso- Strategisk policy - ett effektivt sätt att styra? 9

10 nalpolicy. Policyns syfte är väl definierat och vem som är mottagare av informationen lika så: Förbundets personalarbete regleras i Förbundet Unga Forskares policy och ska vara vägledande för personalchef/generalsekreterare. Policyn kommunicerar värderingar som personalchefen skall beakta i sitt arbete med Förbundet Unga Forskares personal. Policy 3 antogs på FS 09-2 efter inrådan av Guncha Welsapar. Policyns syfte är väl definierat och vem som är mottagare av informationen lika så. Policyn kommunicerar värderingar som generalsekreteraren skall beakta i sitt arbete med Förbundet Unga Forskares uppdragstagare. Det kan, trots att policy 2 och 3 i sig har tydliga syften, inte finns ett övergripande syfte med policydokumenten Ökad decentralisering av beslut Förbundsstyrelsen har tydligt tagit riktning mot att bli en strategisk styrelse. Styrelsen har lämnat rent operativa frågor och har delvis gjort det samma med taktiska frågor. Som en konsekvens av detta har styrelsens direkta inblandning i de diskussioner där merparten av besluten i organisationen tas minskat. Detta har lett till ett ökat ledarskapsfokus i organisationen och mer och mer ansvar läggs direkt på de ideella uppdragstagarna. Styrelsen har gott förtroende för att deras förmåga att fatta kloka besluts. Mottrend Styrelsens minskade närvaro där besluten fattas i kombination med otydliga styrdokument leder dock till problem ibland. De ideella saknar vägledning uppifrån och fattar därför ibland beslut efter sina egna värderingar, och inte organisationens. Drivkrafter Styrelsen driver på decentralisering av besluten i sin strävan att bli strategisk. Utveckling Trenden bedöms hålla i sig och möjligen förstärkas. Strategisk policy - ett effektivt sätt att styra? 10

11 1.3 Trendmatchning Intern trend Extern trend Intern trend 0 +1 Extern trend +3 0 Tabell 1. Trendmatchning av tidigare beskrivna trender. I tabell 1 kan man utläsa att en ökad decentralisering av beslut i kombination med ett ökat intresse för Unga Forskare och den verksamhet organisationen bedriver starkt påverkar varandra. Behovet av lika värderingar rakt igenom organisationen ökar med andra ord i takt med att intresset för organisationen ökar samt om organisationen växer. 1.4 Strategiformulering Vad borde då Förbundet Unga Forskares policy ha för syfte? Sett endast till de interna trenderna blir det uppenbart att policyn skulle kunna användas för att förmedla styrelsens värderingar i syfte att vägleda och stödja de aktiva i deras arbete. Genom att alla får ta del av samma värderingar och får samma vägledning skapas förutsättningar för att göra Förbundet Unga Forskare än mer enhetligt som organisation och skapa en starkare identitet. Tittar man till de externa trenderna är syftet någorlunda det samma, det vill säga ett fokus på att skapa en enhetlighet och tydlig identitet. Oavsett vem du frågar i organisationen kommer svaret att vara baserat på samma grund Vad är en värdering? En direkt följdfråga som uppstår är vad som avses med värderingar. För att besvara det kan man utgå från den interna trenden där det är tydligt att mer och mer ansvar och tillit läggs på de ideellt aktiva. Rimligt vore det därför om de värderingar som policyn komuniceras är skrivna på ett sådant sätt att de inte förminskar de aktivas ansvar eller tillit till att de kan fatta goda beslut själva. En värdering i det avseende som nu diskuteras handlar alltså inte pri- Strategisk policy - ett effektivt sätt att styra? 11

12 märtom regler och förordningar, utan ska ses som vägledande och utgöra ett effektivt hjälpmedel. Med värdering avses dessutom grundläggande förutsättningar som organisationen skall bedriva sin verksamhet utefter. Det kan handla om att förmedla styrelsens tolkning av stadgarna i vissa avseenden, hur förbundets beslutsprocesser fungerar och liknande Policyns syfte och målgrupp Med detta som bakgrund föreslår utredningen att syftet med Förbundet Unga Forskares policy bör formuleras enligt följande: Policyns syfte och målgrupp Syfte Förbundet Unga Forskares policy syftar till att internt kommunicera organisationens grundläggande värderingar och principer samt skapa goda förutsättningar för en tydlig identitet och enhetlighet vägleda och stötta uppdragstagare i förbundet i deras respektive uppdrag skapa tydlighet kring organisationens struktur och beslutsvägar tydliggöra ansvarsfrågor. Målgrupp Policyn riktar sig till alla som är med och bedriver sådan verksamhet som förbundsstyrelsen svarar inför Riksstämman för. Strategisk policy - ett effektivt sätt att styra? 12

13 2 Vilka policydokument bör upprättas? 2.1 Omvärldsanalys Omvärldsanalysen har bestått i att läsa och förstå hur andra organisationer har valt att författa sina policys. Primärt har utredningen riktat in sig på följande organisationsformer i detta arbete: Ideella organisationer Paraplyorganisationer Universitet och högskolor De flesta organisationer har någon form av styrdokument sanktionerade av styrelsen i syfte att reglera och vägleda organisationen på något sätt. Dock är det få som har styrdokument som vars upplägg stämmer överens med det syfte för policyn som utredningen föreslår. Av de undersökta organisationerna var universitet och högskolor i särklass bäst på att författa policys och i många fall stämde dessa överens med föreslaget syfte för policyn. Ideella organisationer, speciellt ungdomsorganisationer, tycks inte ha lagt så omfattande tankar och arbete vid sina policys. På sin höjd fanns något enstaka kapitel författat som, närmast uteslutande, förmedlar vad man skulle kunna klassa som politiskt korrekta åsikter och värderingar. I bilaga 2 återfinns en sammanställning över den dokumentation som utredningen har tagit del av. Strategisk policy - ett effektivt sätt att styra? 13

14 2.2 Nulägesanalys Som noterat i nulägesanalysen tidigare har Förbundet Unga Forskare idag tre policydokument. Utredningen bedömmer policy 2 och 3 stämma överens med det föreslagna syftet för policyn. Policy 1 är däremot till största del författad utan att stämma överens med föreslaget syfte. Därmed inte sagt att den behandlar oviktiga frågor. Utredningen har i policy identifierat att det idag finns mer eller mindre välskrivna tankar som kan utvecklas till fullgoda policys på följande områden: Personal Kompetens Alkohol och droger Miljö Externa relationer Ekonomi 2.3 Strategiformulering Utifrån analyserna ovan föreslår utredningen dels en norm för hur policyn författas och dels förslag på kapitel som bör upprättas. För att underlätta för mottagare av policyn att ta till sig den och för att undvika att delar inte kommer bort bör alla policyns delar vara samlade i ett dokument Förslag på kapitel Utredningen föreslår att följande kapitel upprättas i policyn: Policyns syfte och målgrupp Tolkning av stadgarna Organisationsstruktur Strategisk policy - ett effektivt sätt att styra? 14

15 Grundläggande principer Ideella uppdragstagare Personal (likt befintlig policy 2) Riktlinjer för förbundets arbete med medlemmar Riktlinjer för förbundets arbete med distrikten Riktlinjer för kommunikation 10. Riktlinjer för kompetensutveckling (likt befintlig policy 3) 11. Riktlinjer för ekonomiarbetet 12. Riktlinjer för samarbeten 13. Riktlinjer för IT 14. Alkohol och droger 15. Miljö och omvärld 16. Säkerhet och krishantering 17. Förankring av policyn 18. Policyändringar samt ikraftträdande Strategisk policy - ett effektivt sätt att styra? 15

16 3 Hur skulle föreslagna kapitel kunna kunna se ut? 3.1 Tolkning av stadgarna Allt förbundet gör måste förhålla sig till förbundets stadga. Det kan dock uppstå tveksamheter kring hur stadgan skall tolkas. En tolkningssvårighet som är väl värd att nämna är den om organisationens syfte vars tolkning har varit uppe för diskussion många gånger. Utredningen föreslår att det i policyns inledande delar fastslås vad som generellt gäller kring tolkning av stadgan, samt att de kända tolkningssvårigheter som finns diskuteras mer noggrant. Tanken är att dokumentet ska kompletteras allt eftersom fler betydande tolkningar av tvetydigheter i stadgarna görs. Utredningen föreslår därför följande text i policyn: Tolkning av stadgarna Tolkningsrätt av stadgar Förbundsstyrelsen äger tolkningsrätten för stadgarna mellan två Riksstämmor. Förtydligande av Förbundet Unga Forskares syfte Förbundet Unga Forskares syfte är enligt stadgarna 1.2. följande: Förbundets syfte är att genom organiserad fritidsverksamhet främja ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik, samt dess roll i samhället. Förbundet Unga Forskares verksamhet ska bedrivas utifrån tolkningen nedan: Förbundets syfte är att utveckla ungas intresse för naturvetenskap och teknik samt tydliggöra ungas roll inom naturvetenskapens och teknikens utvecklande av världen. Strategisk policy - ett effektivt sätt att styra? 16

17 3.2 Organisationens struktur Förbundet Unga Forskares organisationsstruktur bör beskrivas i policyn i syfte att ge alla läsare av policyn samma bild av förbundets grundläggande uppbyggnad samt sätta gemensamma namn på olika delar av organisationen. Att visa på vilken organisationsstruktur förbundet har förtydligar dessutom beslutsvägar och övergripande ansvarssituation Övergripande Utredningen föreslår följande text angående Förbundet Unga Forskares övergripande organisationsstruktur: Organisationsstruktur Övergripande Förbundet Unga Forskare arbetar på tre nivåer: Strategiskt val av syften och mål Taktiskt val av metod och planering Operativt genomförande Förbundet Unga Forskares utskott och grupper bör ha en arbetsordning. Förbundet Unga Forskares organisationsstruktur och beslutsvägar beskrivs schematiskt av följande organisationsträd. Strategisk policy - ett effektivt sätt att styra? 17

18 Medlemmar Distrikt Riksstämman Revisorer Förbundsstyrelsen Valberedning Gundel Cornelias Stipendiefond för Unga Forsakre Påverkansarbete Verkställande utskott. Generalsekreteraren Kansliet Administrativ verksamhet Värdestödjande verksamhet Värdeskapande verksamhet Riksstämman Givet från Förbundet Unga Forskares stadgar är att Riksstämman är förbundets högsta beslutande organ. Riksstämman utgörs dels av representanter för förbundets alla medlemmar samt en representant från vardera av förbundets distrikt. Givet från stadgarna är bland annat att Riksstämman tillsätter en förbundsstyrelse, en valberedning samt revisorer. Utöver det stadgereglerade uppdraget för Riksstämman bör Riksstämman vara upplagd på så sätt så att det främjar diskussion och utveckling av hela Unga Forskare, inte bara förbundet. Riksstämman Riksstämman är Förbundet Unga Forskares högsta beslutande organ och bör förutom sitt stadgereglerade uppdrag utformas så att det främjar diskussion och utveckling av hela Unga Forskare, inte bara förbundet. Strategisk policy - ett effektivt sätt att styra? 18

19 3.2.3 Förbundsstyrelsen I förbundets stadgar står det i 5.5 Styrelsen ansvarar för den centrala verksamheten. Förbundets verksamhet och storlek är så pass omfattande att styrelsen inte kan genomföra verksamheten på egen hand. Utredningen föreslår att det av den anledningen inte sker någon ändring i frågan om styrelsens arbetssätt. Styrelsen bör med andra ord fortsätta arbeta närmast uteslutande med strategiska och långsiktiga frågor och delegera genomförandet av den operativa och i de flesta fall även taktiska verksamheten till en generalsekreterare. Från gåvobrevet för Gundel Cornelias stipendiefond för Unga Forskare framgår det dessutom att förbundsstyrelsen är förvaltare av den nämnda stiftelsen. Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen bör uteslutande arbeta med strategiska frågor rörande hela Förbundet Unga Forskare. Arbetet ska präglas av långsiktighet och beslut skall fattas på välgrundade underlag. Taktiska och operativa frågor bör delegeras i största möjliga utsträckning. Utredningen föreslår därtill att förbundsstyrelsen åläggs huvudansvaret för Förbundet Unga Forskares påverkansarbete riktat mot politiker, myndigheter andra liknande organisationer. Påverkansarbetet bör vara målinriktat samt styrt av det åsiktsdokument Riksstämman förväntas anta år Förbundsstyrelsen ansvarar för Förbundet Unga Forskares påverkansarbete riktat mot politiker och opinionsbildare. Påverkansarbetet ska ske i enlighet förbundets åsiktsdokument Verkställande utskottet Utredningen föreslår att verkställande utskottet behålls som en förlängning av förbundsstyrelsen för att möjliggöra för att formella styrelsebeslut kan fattas mellan förbundsstyrelsen sammanträden. Verkställande utskottet Verkställande utskottet bör endast behandla frågor som är delegerade av förbundsstyrelsen samt taktiska frågor som inte kan behandlas Strategisk policy - ett effektivt sätt att styra? 19

20 av generalsekreteraren. Utskottet bör alltid hantera förbundsstyrelsens frågor om personval Generalsekreteraren Förbundet Unga Forskare har en generalsekreterare vars uppdrag kan jämställas med en verkställande direktörs uppdrag i ett bolag, det vill säga leda organisationen utefter de ramar som styrelsen ger. Generalsekreteraren Generalsekreteraren är Förbundet Unga Forskares högsta tjänsteman och är övergripande ansvarig för förbundets taktiska och operativa verksamhet. Generalsekreteraren arbetar på direkt uppdrag av förbundsstyrelsen att verkställa styrelsens beslut och fungerar som en länk mellan förbundsstyrelsen och verksamheten Kansliet Till kansliet räknas idag främst administrativa uppdrag så som ekonomioch medlemsadministration. Den faktiska verksamheten kan sägas fungera som en egen del i organisationen, även om den till största del utgår och leds från kansliet. Utredningen ser här ett behov av att förändra synen på förbundets organisationsstruktur och göra det tydligt att såväl administration som verksamhet är en del av kansliet. Anledningen är att skapa ökad tydlighet om att all verksamhet är del av ett förbund Förbundet Unga Forskare där all verksamhet syftar till att nå samma övergripande mål och där alla delar är lika viktiga för att uppnå detta samt att ingen verksamhet i sig är oberoende av varandra. Kansliet Kansliet leds av förbundets generalsekreterare. Kansliets arbete delas in i följande verksamheter: Värdeskapande verksamhet Värdestödjande verksamhet Administrativ verksamhet Strategisk policy - ett effektivt sätt att styra? 20

21 Värdeskapande verksamhet Den verksamhet som direkt syftar till att nå förbundets mål och syfte kallas värdeskapande verksamhet. Värdestödjande verksamhet Den verksamhet som i andra led syftar till att nå förbundets mål och syfte genom att stötta den värdeskapande verksamheten på olika sätt kallas värdestödjande verksamhet. Administrativ verksamhet Funktioner som servar såväl den värdeskapande och den värdestödjande verksamheten med olika rent administrativa uppgifter kallas administrativ verksamhet. 3.3 Grundläggande principer I policyns första kapitel som förmedlar värderingar bör grundläggande principer fastslås som förbundet arbetar utefter: Unga för unga En av de viktigaste principerna för hur förbundet bedriver sin verksamhet är att den bedrivs av unga och att den är till för unga. Principen har funnits länge och bör nedtecknas i policyn: Grundläggande principer Unga för unga Förbundet Unga Forskare är ett ungdomsförbund och allt förbundet gör ska genomföras med mottot unga för unga. Med detta menas att både mottagare och sändare i största möjliga utsträckning ska utgöras av unga personer En ideell organisation Förbundet Unga Forskare bygger på ideellt engagemang, vilket är en Strategisk policy - ett effektivt sätt att styra? 21

22 sedan länge outtalad princip och som fastslogs redan i den existerande personalpolicyn. Att därför betala ideella uppdragstagare, det vill säga arvodera, för deras arbete ser utredningen som mycket motsägelsefullt. Arvodering kan även leda till att det ideella engagemanget ifrågasätts och att ingen vill göra något utan ersättning. Detta ser utredningen som en farlig väg som kan äventyra förbundets möjlighet att bedriva verskamhet då de ekonomiska möjligheterna att arvodera är små. Utredningen föreslår med given bakgrund följande formulering: En ideell organisation Förbundet Unga Forskare är en ideell organisation där det ideella engagemanget värdestätts mycket högt. Det ideella engagemanget är inte bara en metod för att genomföra verksamhet utan också ett utmärkt sätt att låta unga människor växa och utvecklas genom sina uppdrag. Engagemanget ska, så långt det är möjligt, vara ideellt. Endast när mycket särskilda förutsättningar föreligger kan arvodering utgå En lärande organisation Hur förbundet bör arbeta för att bevara och utveckla den kunskap som förbundets uppdragstagare har är viktigt att förmedla i policyn anser utredningen: En lärande organisation För att på bästa sätt arbeta för organisationens uppdrag strävar Förbundet Unga Forskare efter att vara en lärande organisation. Genom att ta till vara på erfarenheter och lärdomar både inom och utanför organisationen har vi goda förutsättningar att hitta effektiva lösningar och för att anpassa oss efter förändrade förutsättningar. Vi ser motgångar som positiva i den bemärkelse att vi får tillfälle att lära oss av våra misstag, och det är en självklarhet att vi tar till vara på dessa tillfällen. Lärandet ska ske på alla nivåer i organisationer och utövas av alla uppdragstagare. Detta skapar förutsättningar för samtidig utveckling av förbundet Öppenhet och tillgänglighet Att förbundet är öppet för alla i målgruppen har det aldrig funnits någon tvekan om, och att då nedteckna detta i policyn torde vara klokt. Strategisk policy - ett effektivt sätt att styra? 22

23 Öppenhet och tillgänglighet Förbundet Unga Forskare är en öppen organisation, och all vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla i vår målgrupp Det är en självklarhet för oss att ingen diskriminering tolereras. 3.4 Ideella uppdragstagare Kapitlet handlar om våra ideella uppdragstagare. Det viktigaste och mest centrala kring dessa är att det är de som utgör förbundets kärna. Utan förbundets ideella uppdragstagare skulle inte förbundet existera, och det är viktigt att göra klart denna centrala roll. Därför föreslår utredningen följande text: Ideella uppdragstagare Ideella uppdragstagare i Förbundet Unga Forskare De ideella uppdragstagarna är Förbundet Unga Forskares viktigaste tillgång. Förbundets verksamhet bedrivs i så stor utsträckning som möjligt utifrån ideella insatser. Det är självklart att förbundets ideella uppdragstagare ska ha en central och betydelsefull plats i organisationen. Personal bör alltid ses som ett komplement och stöd till de ideella uppdragstagarna, och inte tvärtom Grundläggande kring ideella uppdragstagare Det finns mycket att säga kring våra ideella uppdragstagare som kan vara till hjälp exempelvis i generalsekreterarens arbete kring dessa. Utredningen föreslår därför att följande värderingar tas med i policyn: Att våra ideella uppdragstagare är medlemmar i någon av Förbundet Unga Forskares medlemsorganisationer anser utredningen borde vara en självklarhet: Grundläggande värderingar kring ideella uppdragstagare Det är en självklarhet att man som ideell uppdragstagare är medlem i Strategisk policy - ett effektivt sätt att styra? 23

24 någon av Förbundet Unga Forskares medlemsorganisationer. Våra ideella uppdragstagare utgör med sin centrala roll, som tidigare fastslagits, förbundets ansikte. Det är därför viktigt att de då också känner till det, och kan representera förbundet: Förbundet Unga Forskares ideella uppdragstagare är i många fall förbundets ansikte, såväl utåt som inåt. Det är därför mycket viktigt att alla ideella uppdragstagare har en grundläggande kännedom om hela förbundet och kan representera organisationen på ett tillfredsställande sätt. Kompetensutvecklingspolicyn svarar på hur kompetensutveckling ska gå till, men det vore klokt att här fastslå att de ideella uppdragstagarna ska ta del av denna, och vem som ansvarar för detta: De ideella uppdragstagarna bör vid behov genomgå fortbildning för att utvecklas mot att bättre kunna genomföra sina respektive uppdrag. För detta ansvarar respektive arbetsledare. Med erfarenheter och viss eftertanke inses att det inte är särskilt klokt att överbelasta och riskera att bränna ut våra ideella uppdragstagare: Det är viktigt att alla ideella uppdragstagare har en sund arbetsbelastning och det uppmuntras att det ständigt förs en öppen diskussion kring arbetsbelastning och hälsa. Arbetsbelastningen får aldrig äventyra den ideella uppdragstagarens välbefinnande och ej heller kvaliteten i verksamheten. Det är viktigt att eftersträva transparens i organisationen, för att inte de ideella uppdragstagarnas förtroende ska undergrävas, samt att det är viktigt att alltid utgå från en så stor rekryteringsbas som möjligt för att kunna hitta de mest lämpade ideella uppdragstagarna. Därför föreslås följande: Förbundet Unga Forskares alla projektledaruppdrag ska utlysas så att alla förbundets medlemmar enkelt ska kunna nå dem. Respektive arbetsledare ansvarar för utlysning av uppdraget. Det är eftersträvansvärt att så även sker för övriga ideella uppdrag. Ideella uppdragstagare är individer, som kan må bra av uppmuntran och viss kritik ibland. Därav följande förslag: De ideella uppdragstagarnas arbete ska kontinuerligt utvärderas och framgångar bör uppmuntras, speciellt efter fullgjort uppdrag. Strategisk policy - ett effektivt sätt att styra? 24

25 Att de ideella uppdragstagarnas arbetsmiljö diskuteras är viktigt för att öka kvaliteten på det utförda arbetet och bädda för ett fortsatt engagemang i förbundet. Det är även viktigt att ideella uppdragstagare känner ansvar för sitt arbete, och att målen nås: Det bör alltid föras en diskussion med arbetsledaren kring arbetsförhållanden och ansvar, samt inflytandet kring detta. Det är viktigt att de uppsatta målen nås, och att alla ideella uppdragstagares åsikter blir hörda. Självgående ideella uppdragstagare kräver mindre arbetsledning, och kan bidra till en ökad ansvarskänsla, vilket ses som positivt. För att behålla kunskaper och erfarenheter inom förbundet, är det viktigt att det sker bra överlämningar: Det är alltid viktigt att överlämningar mellan avgående och tillträdande uppdragstagare sköts på ett bra sätt, så att kunskaper och erfarenheter kan tas tillvara Organisation och arbetsledning Hur organisationen och ansvaret ser ut kring våra ideella uppdragstagare är viktigt för alla berörda att känna till och vara överens om. Följande består av en nedteckning av hur organisationen ser ut idag, samt de värderingar kring denna som utredning uppfattat idag redan existerar: Organisation och arbetsledning Det övergripande ansvaret för Förbundet Unga Forskares ideella uppdragstagare åläggs generalsekreteraren, som även ansvarar för all rapportering om måluppfyllelse till förbundsstyrelsen. De ideella uppdragen kan delas in i följande: Projektledare - leder en verksamhet Verksamhetsaktiv - genomför verksamhet Reseledare - ansvarar för planering och genomförande av en stipendieresa Projektledare Projektledare ansvarar för en särskild verksamhet, och leder ofta en därtill hörande verksamhetsgrupp bestående av verksamhetsaktiva. Strategisk policy - ett effektivt sätt att styra? 25

POLICY. Antagen av förbundsstyrelsen på FS13-4 Förbundet Unga Forskare (org. 802005-9385)

POLICY. Antagen av förbundsstyrelsen på FS13-4 Förbundet Unga Forskare (org. 802005-9385) POLICY Antagen av förbundsstyrelsen på FS13-4 Innehållsförteckning POLICY 1 Innehållsförteckning 2 Kapitel 1 Policyns syfte och målgrupp 5 1:1 Syfte 5 1:2 Målgrupp 5 1:3 Förbundet och Unga Forskare 5 Kapitel

Läs mer

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Inledning Kommunikation handlar inte bara om att prata, det handlar också om att lyssna samt att kunna ta till sig information genom de olika kanaler

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Antagen av förbundsstyrelsen på FS 12-2 Förbundet Unga Forskare (org. 802005-9385)

DELEGATIONSORDNING. Antagen av förbundsstyrelsen på FS 12-2 Förbundet Unga Forskare (org. 802005-9385) DELEGATIONSORDNING Antagen av förbundsstyrelsen på 12-2 Förbundet Unga Forskares Delegationsordning 2012 Antagen på 12-2 Följande förkortningar används i delegationsordningen för att klargöra vem som är

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy SID 1(6) Kommunikationspolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

INFORMATIONS- POLICY

INFORMATIONS- POLICY INFORMATIONS- POLICY 2011-07-21 Inledning Utgångspunkten för vårt informationsarbete är att vi alla vill, kan och förväntas utbyta relevant information med varandra inom kommunorganisationen, med kommuninvånare

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Verkställande utskottet 10-6

Verkställande utskottet 10-6 1 (5) Verkställande utskottet 10-6 Tid Söndag 2010-05-09 kl. 20:00 Plats Skype Närvarande, Robert Piehl-Fridqvist,, Berörda Förbundsstyrelsen, personal 1 Mötets öppnande att 1 att 2 att 3 2 Dagordning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Verkställande utskottet 10-10

Verkställande utskottet 10-10 1 (7) Verkställande utskottet 10-10 Tid Söndag 2010-07-11 kl. 20:00 Plats Skype Närvarande, Robert Piehl-Fridqvist,, Berörda Förbundsstyrelsen, personal 1 Mötets öppnande att 1 att 2 att 3 2 Dagordning

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Inledning 2 Övergripande utgångspunkter 2-3 Delegationsordning 4-5 Förbundsstyrelsen 6 Arbetsutskottet 7 Förbundsordförande 8 Vice förbundsordförande 9 Arbetsgrupper

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015.

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre ALLA ÄR KOMMUNIKATÖRER Information

Läs mer

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Riktlinjer Information och kommunikation Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Datum: 2012-02-02 Dnr: Sida: 2 (8) Riktlinjer för information och kommunikation Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Styrdokument Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Senast reviderad av kommunfullmäktige, 9 Giltighetstid 2013-12-16--2017-12-31 2 (9) Beslutshistorik Giltighetstid 2013-12-16 2017-12-31 Antagen av

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Innehållsförteckning Inledning... 2 Definition... 2 Mål... 2 Intern kommunikation... 3 Extern kommunikation... 3 Förhållningssätt...

Läs mer

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/679 2012-08-20 Kommunstyrelsen Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Antagen av Landstingsstyrelsen 2004 1(8) Förord Stockholms läns landsting (SLL)

Läs mer

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN DALS-EDS KOMMUN INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2005-03-23, 12 Godkänd av kommunfullmäktige efter översyn 2008-11-26 114 Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Kommunikationspolicy för Göteborgs stift

Kommunikationspolicy för Göteborgs stift Kommunikationspolicy för Göteborgs stift Göteborgs stifts syn på kommunikation kommunikationspolicyn är våra samlade riktlinjer för hur arbetet med kommunikation ska bedrivas i organisationen samt principer

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för medborgardialog i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2014-02-19 33, dnr 2014/0066 KS.030 Innehåll Inledning... 2 Definition... 2 Skillnad mellan medborgardialog och brukardialog...

Läs mer

Informationspolicy. Allmänt

Informationspolicy. Allmänt Informationspolicy Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen. Kommunen ska vara en föregångare

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

falun.se/ Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige

falun.se/ Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige falun.se/ Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 150507 Om kommunikationspolicyn Falu kommuns kommunikationspolicy anger ett gemensamt förhållningssätt i informations- och kommunikationsfrågor

Läs mer

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tj änsteskrivelse ~ KOMMUNSTYRELSENS Monika Larsson Kommunikationsdirektör 08-550 224 50 monika.larsson@sodertalje.se Kommunstyrelsen Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer för styrdokument Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-12-15, 135 Diarienummer: 2014-000378 För revidering ansvarar: Kommunchef För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kommunchef

Läs mer

Motion 1: Organisation

Motion 1: Organisation Motion 1: Organisation Förslag till beslut, att styrelsen tar fram en organisationsstruktur där roller, ansvarsområden, arbetsuppgifter i föreningen klargörs. Styrelsens roller, ansvarsområden, arbetsuppgifter

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation All information och kommunikation ska vara: korrekt tydlig och begriplig trovärdig lättillgänglig

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Förvaltningspolicy Förbundet Unga Forskare

Förvaltningspolicy Förbundet Unga Forskare Förvaltningspolicy Förbundet Unga Forskare Antaget av förbundsstyrelsen den 13/11 2011 på möte 11-5 Innehållsförteckning 1 Syfte och mål 1 2 Ansvar och befogenheter 2 3 Likviditetshantering 2 4 Kapitalförvaltning

Läs mer

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST Kommunikationsplattform för Fackförbundet ST ST, 2010. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, april 2010. Upplaga: 2 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Proposition 1 Stadgarna

Proposition 1 Stadgarna Proposition 1 Stadgarna Förslag till förändringar i stadgarna för PeaceWorks Sweden. PeaceWorks styrelse har under året som gått genomfört en översyn av föreningens stadgar i syfte att förtydliga utveckla

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Organisation. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse

Organisation. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse Organisation Ingarö IF 2016-04-27 Ingarö IF Styrelse Styrande dokument Föreningen har fyra typer av dokument som styr verksamheten: stadgar, värdegrund, policys samt verksamhetsplaner med budget. Utöver

Läs mer

Detta_ tycker_vi.doc

Detta_ tycker_vi.doc Detta_ tycker_vi.doc En åsiktsprofil för tydlighet, enighet och engagemang Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen Anders Lundberg, Guncha Welsapar 2010-01-18 1 Sammanfattning Förbundet Unga Forskare

Läs mer

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Inledning... 3 Övergripande mål... 4 Förhållningssätt... 5 Ansvarsfördelning... 6 Intern kommunikation... 7 Extern kommunikation...

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Policy för extern kommunikation, tillgänglighet och service för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2012-05-09, 39, Dnr KS 2010/477 KS 015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Syfte... 2 3 Strategi...

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar 5 10 15 fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 2000 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 070-250 66 85 pia.jexell@habo.se Kommunikationspolicyn i praktiken Detta dokument är en bilaga till Håbo kommuns

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicyn anger Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation. Policyn tydliggör dessutom ansvarsfördelning

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Luleå Studentkår Vision

Luleå Studentkår Vision Luleå Studentkår Vision Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/7 Innehållsförteckning VISION...3 MÅLBILD...4 Vad vi gör... 4 Utbildningsbevakning... 4

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2014-03-12 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Unga Forskares Utvecklingsfond

Unga Forskares Utvecklingsfond Unga Forskares Utvecklingsfond Utredningsrapport DATUM 2008-11-13 UTREDARE Tobias Jonsson Sara Magnusson Alexander Sehlström GODKÄND Utkast Innehåll ii Innehåll Kapitel 1 Inledning 1 Bakgrund... 1 Frågeställning...

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Kommunikationspolicy för Hörby kommun

Kommunikationspolicy för Hörby kommun Kommunledningsförvaltningen Kommunikationspolicy för Hörby kommun Kommunen har en bred verksamhet med många uppdrag och med flera olika roller. Vi som arbetar på kommunen gör det på uppdrag av medborgarna.

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Huvudbudskapen genomsyrar all kommunikation... 2 Primära målgrupper...

Läs mer