PÅ TAL OM 6. diskriminering. Förebygg. -ett normkritiskt material. Utjämna studieresultat. killar och tjejer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PÅ TAL OM 6. diskriminering. Förebygg. -ett normkritiskt material. Utjämna studieresultat. killar och tjejer"

Transkript

1 Förebygg diskriminering PÅ TAL OM 6 -ett normkritiskt material Utjämna studieresultat mellan killar och tjejer Filmo/Cinebox Tel: vxl

2 Ungas identitetsskapande sker i skolan ngas identitetsskapande sker till stor del i skolan. ärf r är det iktigt att diskutera o s nligg ra normer o att kunna an ända ett normkritiskt perspekti. en ad är en norm ur kan i utmana normer som är begrän sande o ämmande Utarbetat från Lgr 11 till alla ämnen På tal om 6 är ett omfattande utbildningsmaterial med orta lmer om se ualitet o identitet i alla s olans ämnen. Tanken är att pedagoger enkelt ska kunna ämnesintegrera arbetet med se ualitet o identitet i allt fr n em o konsumentkunskap till religion. re is som det är tänkt i de n a läroplanerna gr o. Ta älp a er undratals diskussionsfr gor o ningar som nns framtagna till lmerna. nkelt eller ur Expertintervjuer och autentiska berättelser akta lmerna är a 1 minuter l nga med e pertinter u er. de dokumentära berättelserna delar unga o n gra u na med sig a sina egna istorier. et är materialets främsta st rka. ersonerna i lmerna ar s äl a skri it manus läst in berättarr ster o arit med o f reslagit bildmaterial. integritetskäl f rekommer ingen a dem p bild i lmerna. e dokumentära berättelserna är korta lmer tänkta att underlätta diskussion o re ektion. Tips! kol erkets ebbsida under rubriken e o samle nad beskri s ur n a läroplanen fr n 2 11 ska integreras i olika ämnen. Tre skäl att arbeta med normkritik 1. reb gg diskriminering o utanf rskap 2. ka tr gg eten i skolan o ge ele erna bättre studiero 3. ele ers studieresultat o ut ämna skillnader mellan killars o t e ers resultat Filmo/Cinebox Tel: vxl

3 Vi lärare behöver bli bättre på normkritik Vad är normkritisk pedagogik för dig? Att bidra till att samtliga elever i mitt klassrum känner sig tilltalade och berörda av min undervisning. Det är i grunden en demokratifråga och enligt läroplanen är vi skyldiga att utmana könsnormer som vi aktivt normkritiskt förhållningssätt. Hur använder du materialet? visningen, men även som diskussionsunderlag på klasstider för att lyfta värdegrundsfrågor och i samband med temadagar om till exempel mänsk- helhetsgrepp som behövs. uppgifterna? Eleverna tycker alltid att det är spännande att ta del av autentiska livsöden och personliga berättelser. Det känns bra att kunna ge dem dessa som komple- till att skapa diskussioner på ett fördjupat sätt. Är "På tal om 6" något som behövs, tycker du? Maria Bollen Helstad Högstadielärare Ja, det behövs en professionell guide i nutidens stora utbud av Youtube-klipp, bloggar och annat som eleverna tar del av på nätet i ämnet. Eleverna behöver ett komplement till läroboken för sex- och samlevnadsundervisningen. Vi lärare behöver bli bättre på normkritik för att se alla elever. Materialet månar om att alla ungdomar ska känna sig sedda och inkluderade i undervisningen. Det är viktigt för det handlar om hela deras liv och identiteter. Att upplägget är så tydligt ämnesövergripande och kopplat till Lgr11 är en stor hjälp vid planeringen av undervisningen. Har du något tips till andra lärare? saker som kön och identitet. Lär tillsammans och vägled med öppna ögon! Fakta: Namn: aria ollen elstad Ålder: 39 år Yrke: gstadielärare matematik Utbildning: iolog samt g mnasielärare i biologi o kemi Antal år i läraryrket: 14 Specialintresse: eo a ing o genuspedagogik Senast lästa bok: n riktig människa a unilla erland ig ero Filmo/Cinebox Tel: vxl

4 Varför gjorde ni På tal om 6? Karin Nilsson, Projektsamordnare och genusvetare Jag blir frustrerad över att trans är så osynligt och bortglömt i undervisningen. Ett jätteviktigt område som måste behandlas men allt för ofta lämnas orört i skolan. Det vill jag ändra på. Karin Nilsson och Karin Carlsson Karin Carlsson, Strategisk projektledare Jag brinner för att skapa positiva samtal i skolan om sexualitet. Jag tror att vi kan förändra begränsande normer och förebygga diskriminering genom att visa allas rätt att bejaka sin egen lust. Men också vikten av ömsesidighet i relation till andra. ar e paket ingår t å fakta lmer med e pertinter uer o fem autentiska berättelser med unga som delar med sig a egna tankar o erfaren eter. essutom ingår alltid ormkritisk pedagogik lärar lm när du k per ett paket eller era. Vad är sex? ilmerna andlar om ur se o lust kan se ut på olika sätt oa sett om man är etero omo bi trans ueer et. egreppet om ur man ar säkert se breddas. r penetration riktigare o iktigare än andra former a se ur ar man säker oralse Sexuell rätt & porr ilmerna beskri er ur s nen på se uell rätt f rändrats i erige er tid t.e. slutade omose ualitet att klassas som en s ukdom f rst amt diskuterar porr o dess bet delse f r t e er o killar. arf r inf rdes allmän se ualunder isning i skolan på talet ur känns det att se ut som en po ke på utsidan men ara t e på insidan Kroppen & relationer akta lmerna andlar om kroppen sk n etsideal idrotts ärlden o ur normer o f r äntningar på er kar kärleksrelationer. essutom diskuteras normen om funktionsfullkomlig et. ur olika kan en relation se ut arf r kan man känna osäker et eller s arts uka Sexualitet & samhälle ilmerna andlar om ur olika religioner o inriktningar ser på frågor om k n ämställd et se ualitet o se samt om rätten att både kunna säga a o ne till se på ett respektfullt sätt. an killar bli pressade a ma oideal r alla normala r det bra att kunna prata om se Sex och lust e o lust fokuserar på att bel sa ur lust o kåt et nns med människan genom ela li et o inte är beroende a personens k n ålder k ns uttr k eller funktionsf rmåga. Temat ger en bredare bild a se än endast penetrerande aginalsamlag o l fter upp olika se uella praktiker på ett lik är digt is. Säkrare sex äkrare se isar ur olika se uella andlingar ar gre eller lägre risk f r erf ring a smitta. ilmen bel ser normer o attit der som g r det s årare att prata om säkrare se prakti ker o att ta ans ar f r att sk dda sig id se uella kontakter. ilmen s ftar till att ka både kunskap o s äl känsla f r att be aka se ualiteten på ett ans ars fullt sätt. Vad är sex? ad är se berättar llen om ur on ade se f r f rsta gången om ennes f r äntningar o ur det ble. erät telsen problematiserar bilden a se som endast aginalt penetrerande samlag o idgar perspekti en. en tar o kså upp oro er samlagsdebuten f r änt ningar o stereot pa bilder a se. GY: Biologi 2, Naturkunskap 1a1, 1a1 Ämne: GR: Biologi, Geografi, Religionskunskap, GY: Biologi 2, Naturkunskap 1a1 Tips! Om ni har avtal med en AV-central, önska filmen hos dem. Ämne: GR: Biologi

5 Får man bli kär i vem fan som helst? år man bli kär i em fan som elst berättar nna om tonårsf rälskelse o il a att de niera sin se uella läggning o eteronormati itet bland kompisar. erättelsen kan ä ka tankar kring bland annat kategoriseringen a k n kärlek o se ualitet. Konsten att vara KK onsten att ara berättar iklas 2 år om ur man kan skapa alternati a se uella relationer där alla inblandades känslor tas på all ar. ilmen är en ppen ärtig o ärlig redog relse er positi a o negati a f l der a en kk relation. Jag skäms inte över att ha hiv ag skäms inte er att a i berät tar sa ur on s äl o omgi ningen reagerade på ennes i status o ur det är att le a som i positi i erige idag. erättelsen kan ä ka tankar kring stigma f rdomar o okunskap. Ämne: GR: Bild, Biologi Ämne: GR: Biologi, Engelska, GY: Biologi 2, Engelska 5, Naturkunskap 1a1, 1a1 På internet vet ingen å internet et ingen berättar alin ppet om sina upple elser o erfa ren eter a se online o skri ande rollspel. alin beskri er rollspelet som en ans till se uell tillfredställelse men o kså som ett sätt att e perimentera med olika identiteter o sidor os sig s äl. erättelsen kan o kså ä ka tan kar kring f r o na kdelar med inter net identitetsskapande o lust. Min kropp och jag in kropp o ag belyser i kroppen i relation till sk n etsideal normen om funktionsfullkomlig et o f reställningar om manligt o k innligt. Temat be andlar ä en k nsroller o ideal inom idrotten o dilemman som uppstår när normen utmanas eller bryts. Kärlek och relationer ärlek o relationer diskuteras olika typer a relationer o ur normer o f r äntningar på erkar synen på kärleksrelationer. Filmen pre senterar olika relationsbildningar på ett lik ärdigt sätt o ill bredda synen på kärlek o relationer o tar ä en upp änskapsrelationer o kk relationer. Ämne: GR: Bild, Biologi, Historia, Idrott och hälsa, Religionskunskap, GY: Idrott och hälsa, Naturkunskap 1a1, 1a1 Ämne: GR: Biologi, Hem och konsumentkunskap, Historia, Religionskunskap, GY: Naturkunskap 1a1, Religionskunskap Ingen är ju perfekt ngen är u perfekt är en berättelse som kretsar kring sk n etsideal o k nsstereot per. 19 åriga nton berättar om sina killkompisars s n på ur den perfekta t e en ska se ut o den ar gong om sk n etsideal som an upple t i omklädningsrummet efter o ke trä ningen. nton berättar o kså ad som änder när an ill br ta mot modetren der o sk n etsideal. Kärlek i plural ärlek i plural idgar s nen på kärleks relationer o isar på olika relations bildningar. erättelsen problematiserar e klusi itet o t åsam et genom att resonera kring bland annat osäker et o s arts uka. ilmen kan ä ka tankar kring relationsnormer kärlek o f r äntningar på partners. Min första kärlek in f rsta kärlek andlar om f räls kelse irt o de f rsta tre ande stegen i ett f r ållande. erättelsen som utspe lar sig i agdad isar o kså ilka olika utgångslägen ungdomar ärlden er ar när det gäller att de ta träffas o lära känna arandra. ilmen kan ä ka tankar kring ungdomars identitetsska pande i relation till sam ället o kultur. Ämne: GR: Bild, Idrott och hälsa, GY: Idrott och hälsa Ämne: GR: Biologi, Religionskunskap, Ämne: GR: Biologi, Geografi,

6 Oskuld är ingen skuld skuld är ingen skuld problematise ras begreppet oskuld o de ärderingar o f reställningar som ordet bär på. Filmen isar o kså tydligt på ilket utan f rskap som eteronormen skapar o ur det på erkar unga människor. erät telsen kan ä ka tankar kring alko ol konsumtion se ualitet identitets samt integritetsfrågor. Jag ÄR inte min synskada lmen ag inte min synskada berättar en kille på 2 år om att få s äl f rtroende o itta modet att åga träffa någon. erättelsen tar upp f reställningar kring personer med funk tionsnedsättning men o kså om ur ens egna f rdomar kan se ut o komma till uttry k. Sexuella rättigheter e uella rättig eter fakta lm i pake tet Sexuell rätt & porr belyser ur synen på k n se o ämställd et ar f ränd rats er tid o pro essen som lett fram till dagens se uella rättig eter. Filmen ger ett istoriskt perspekti på de rättig eter i ar idag o belyser betydelsen a dem i årt nutida sam älle. Filmen ppnar o kså upp f r samtal o diskus sion kring normer o makt istoriskt o idag., 1a1, 1a1 ca 11 min Ämne: GR: Bild, Biologi, Historia, Matematik,, Svenska GY: Historia 1a1, 1a1 Tema porr Tema porr fakta lm i paketet Sexuell rätt & porr är tänkt att ge ungdomar erktyg att samtala o analysera por rens positi a o negati a sidor på ett nyanserat sätt. ornogra ska bilder lmer o te ter nns bara ett par mus kli k bort o därmed är porren my ket lättillgänglig. Filmen tar arken ställning f r eller emot porr o utgår inte eller ifrån att alla ele er ar sett porr. Hur jag ser på porr ur ag ser på porr dokumentär berät telse i paketet Sexuell rätt & porr. l men delar ulia 19 år ppet o ärligt sin syn på porr o ur t e er respekti e kil lar i ennes när et f r åller sig till porr. ulia tror att ungdomar på erkas a porr genom att den ger falska f r äntningar på n utning o se. Filmen kan o kså ä ka tankar kring porr som industri o om porr på Internet. Tusen tankar om min abort Tusen tankar om min abort doku mentär berättelse i paketet Sexuell rätt & porr. Filmen skildrar berättelsen om en o nskad gra iditet som a slutas genom en abort. mma i lmen berättar ppet kring sina känslor o ennes upple else a m tet med ården. erättelsen ä ker tankar kring ikten a st d sam tal o rätt bem tande. Ämne: GR: Bild, Biologi, Ämne: GR: Bild, Biologi, ca 4 min Ämne: GR: Biologi, Geografi, Historia, Svenska GY: Biologi 2, Naturkunskap 1a1 Jag vill inte vara hemlig längre Jag vill inte vara hemlig längre doku mentär berättelse i paketet Sexuell rätt & porr. Filmen andlar om nn ristine ennes transidentitet o längtan efter att få le a ut sitt sanna ag. erättelsen kan ä ka tankar kring snä a k nsnor mer o f r äntningar baserade på k n. Mina två mammor Mina två mammor dokumentär be rättelse i paketet Sexuell rätt & porr. I lmen berättar ailin om ur det känns att ä a upp i en regnbågsfamil att prata om se med sina f räldrar o olika sätt att se på se beroende på land o kultur. erättelsen kan ä ka tankar kring s äl bestämmande o frig relse från sina f räldrar samt betydelsen a ärlig o ppen kommunikation inom famil en. dokumentär berät telse i paketet Sexuell rätt & porr. I lmen beskri er le resan genom sin pågående k nskorrigering. an ittnar om människors inskränkt et o om atbrott genom mord ot men o kså om famil ens o de nya ännernas st d. erättelsen beskri er ikten a att kunna ara sig s äl fullt ut o längtan efter att få smälta in. en kan o kså ä ka tan kar kring bi omo o transfobi samt snä a k nsnormer i sam ället. GY: 1a1 ca 5,5 min Ämne: GR: Biologi, Engelska, Religionskunskap, GY: Engelska 5, 1a1 Tips! Om ni har avtal med en AV-central, önska filmen hos dem. GY: 1a1,

7 Tro, religion och kultur Tro religion o kultur fakta lm i paketet Sexualitet & samhälle fokuse rar på att belysa ur olika religioner samt ur olika riktningar inom religionerna o li såskådningar ser på frågor som r r k n ämställd et se ualitet o se. Att säga ja och nej tt säga a o ne fakta lm i paketet Sexualitet & samhälle belyser rätten att de niera sina egna gränser f r att både kunna säga a o ne till se. Filmens fokus är kommunikation att åga be rätta ad en ill att åga ta initiati men o kså att kunna ta emot ett ne på ett respektfullt sätt. yftet med lmen o ningarna är att uppmuntra till att både tänka kring msesidig et o att ärligt kommuni era om se. Mot min vilja I ot min il a dokumentär berät telse i paketet Sexualitet & samhälle beskri er skar sina f r äntningar kring se lust o olust. Filmen problemati serar det ma oideal som får killar att känna press på att ständigt il a a se samt belyser känslan a s årig et att säga ne. erättelsen kan o kså ä ka tankar kring alko ol k nsroller o ikten a ly rd et. ca 11 min Ämne: GR: Religionskunskap, GY: Religionskunskap 1 ca 11 min GY: Biologi 1a1, Naturkunskap 1a1, 1a1 ca 4 min, 1a1 Klämd mellan två kulturer I lämd mellan t å kulturer doku mentär berättelse i paketet Sexualitet & samhälle får i f l a u anna som älper a a att få ett nytt li bortom sin kontrollerande famil där on s äl kan äl a sitt li o partner. erättelsen kan ä ka tankeställare kring ur famil en formar identitet. en kan o kså ä ka tankar kring sam ällsproblem som åld i nära relationer. Tro, hopp och sex Tro opp o se dokumentär berät telse i paketet Sexualitet & samhälle andlar om onas 29 år som inte kan a se med sin fru trots att lusten nns o om ur det är att få älp med sina se uella problem. Filmen tar o kså upp frågor kring a ållsam et o arf r en del äl er att änta med se till äkten skapet. istorien kan ä ka tankar kring kommunikation samt ur tro o religion kan forma människors identitet o se uella utle ande. Killen bredvid illen bred id dokumentär berättelse i paketet Sexualitet & samhälle andlar om f rälskelse rätten att få ara den en är o beslutet att gifta sig med den en älskar. Filmen kan ä ka tankar kring eteronormati itet o äktenskapets betydelse f r identitetsskapandet., Historia, Samlevnad, Värdegrund GY: Samhälls-kunskap 1a1 Ämne: GR: Biologi, Idrott och hälsa, Religionskunskap,, Religionskunskap 1 Ämne: GR: Biologi,Historia, Religionskunskap, GY: Historia 1a1, Religionskunskap 1, 1a1 Tre kondomer och en bedövad käke I Tre kondomer o en bed ad käke dokumentär berättelse i paketet Sexualitet & samhälle berättar se o samle nadsinformat ren aman om sina m ten med skolungdomar som se o samle nadsinformat r. nder informationspassen är frågor kring det normala äldigt anliga o osäker e ten os ungdomarna är många gånger stor. illen i lmen ger o kså ett dråpligt e empel på situationer som kan uppstå när ma onormer o porr lm blir f re bilder i ungas se li. GY: Biologi 2, Naturkunskap 1a1 Normkritisk pedagogik ormkritisk pedagogik ger en lättfattlig introduktion till ur man an änder å tal om. Filmen är tänkt att an ändas tillsammans med en and ledning där du får råd om ur du arbetar normkritiskt i under isningen. Ämne: Alla ämnen Tips! PAKETEN: Vad är sex Kroppen & relationer Sexuell rätt & porr Sexualitet & samhälle Boka föreläsning och fortbildning På tal om 6. Välj mellan olika upplägg om Kontakta:

8 Strömmande media för Malmö stads skolor Normkritisk pedagogik / VS0206 Vad är sex? Sex och lust / VS0207 Säkrare sex / VS0208 Vad är sex? / VS0209 Får man bli kär i vem fan som helst? / VS0210 Konsten at vara KK / VS0211 Jag skäms inte över att ha hiv / VS0212 På internet vet ingen / VS0213 Kroppen & relationer Min kropp och jag / VS0214 Kärlek och relationer / VS0215 Ingen är ju perfekt / VS0216 Kärlek i plural / VS0217 Min första kärlek / VS0218 Oskuld är ingen skuld / VS0219 Jag ÄR inte min synskada / VS0220 Sexuell rätt & porr Sexuella rättigheter / VS0221 Tema porr / VS0222 Hur jag ser på porr / VS0223 Tusen tankar om min abort / VS0224 Jag vill inte vara hemlig längre / VS0225 Mina två mammor / VS0226 VS0227 Sexualitet & samhälle Tro, religion och kultur / VS0228 Att säga ja och nej / VS0229 Mot min vilja / VS0230 Klämd mellan två kulturer / VS0231 Tro, hopp och sex / VS0232 Killen bredvid / VS0233 Tre kondomer och en bedövad käke / VS0234 Ladda ner denna översiktsfolder som PDF: PEDAGOGISK INSPIRATION MALMÖ Rönnbladsgatan 1b, Malmö tel: e-post:

PÅ TAL OM 6. diskriminering. Förebygg. -ett normkritiskt material. Utjämna studieresultat. killar och tjejer. Utbildningsfilm för skolan

PÅ TAL OM 6. diskriminering. Förebygg. -ett normkritiskt material. Utjämna studieresultat. killar och tjejer. Utbildningsfilm för skolan Förebygg diskriminering Utbildningsfilm för skolan PÅ TAL OM 6 -ett normkritiskt material Utjämna studieresultat mellan killar och tjejer Skolreformen från 2011 uppmuntrar till ämnesintegrering och samarbete

Läs mer

www.srhr.se/falkoping! Att arbeta systematiskt och långsiktigt med SRHR i skolan!

www.srhr.se/falkoping! Att arbeta systematiskt och långsiktigt med SRHR i skolan! www.srhr.se/falkoping Att arbeta systematiskt och långsiktigt med SRHR i skolan 1 Berör all personal Nu och sen? Förändringsagenter Enskilda lektioner, dagar eller insatser Sex och samlevnad Fånga frågan

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Min första kärlek DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Min första kärlek handlar om förälskelse, flirt och de första trevande stegen i ett förhållande. Berättelsen som utspelar sig i Bagdad visar också vilka olika utgångslägen

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Killen bredvid DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Killen bredvid handlar om förälskelse, rätten att få vara den en är och beslutet att gifta sig med den en älskar. Filmen kan väcka tankar kring heteronormativitet och

Läs mer

Ni har rätt till en bra start i livet och en god hälsa oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning eller sexuell läggning.

Ni har rätt till en bra start i livet och en god hälsa oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning eller sexuell läggning. Kära barn och ungdomar Ni har rätt till en bra start i livet och en god hälsa oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning eller sexuell läggning. Alla människor är lika mycket värda och

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

2012-08-21. Metodmaterial och forskningsstudier. Perspektiv. Kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar

2012-08-21. Metodmaterial och forskningsstudier. Perspektiv. Kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist i klinisk sexologi Hemsida: www.lofgren-martenson.com

Läs mer

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi?

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist

Läs mer

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN Öppenhet handlar inte om att visa upp och mani festera min sexuella läggning. Öppenhet för mig handlar om att slippa behöva dölja vem jag

Läs mer

Vad är det för skillnad på att strula och hångla?

Vad är det för skillnad på att strula och hångla? Vad är det för skillnad på att strula och hångla? Om man mår dåligt och inte vill prata med någon face to face vad gör man då? Hjälp kondomen sprack i går när jag och min flickvän hade sex, har hört att

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2014-15. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2014-15. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Välkommen Till särskild utbildning för vuxna Kurskatalog 2014-15 Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Du är välkommen att söka kurser hos oss, om du behöver extra stöd i din inlärning, på

Läs mer

Sexualitet och kärlek ur ett samspelsperspektiv

Sexualitet och kärlek ur ett samspelsperspektiv Får jag lov? Om kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist i klinisk sexologi

Läs mer

Idéer för sexualundervisningen

Idéer för sexualundervisningen Idéer för sexualundervisningen Både nya och erfarna lärare kan hitta inspiration i vår idébank. Du får använda materialet fritt och kopiera våra förslag. Om du själv har goda erfarenheter eller idéer som

Läs mer

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Boken handlar om: Max ska vara ensam hemma, medan hans syster Moa och mamma är på semester. Precis innan de ska resa, ber Moa honom om en tjänst. Hennes kompis

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Sex och samlevnads undervisning. Tjörns gymnasieskola åk 3 Killgrupp.

Sex och samlevnads undervisning. Tjörns gymnasieskola åk 3 Killgrupp. Sex och samlevnads undervisning. Tjörns gymnasieskola åk 3 Killgrupp. Vi hade två grupper med ca 8-9 killar i varje grupp. Vi träffades två tillfällen per grupp. Första lektionstillfället 1. Vi gjorde

Läs mer

Lust och risk ett spel om sexuell hälsa och riskbeteende

Lust och risk ett spel om sexuell hälsa och riskbeteende Lust och risk ett spel om sexuell hälsa och riskbeteende 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade

Läs mer

Elevernas likabehandlingsplan

Elevernas likabehandlingsplan Elevernas likabehandlingsplan Beringskolan augusti - 2011 Du och jag och alla barn har rätt att leva i trygghet. ALLA HAR RÄTT ATT VARA MED! Alla är lika viktiga oavsett ålder! Alla behövs! Vad kan du

Läs mer

Sex på internet. Kristian Daneback. www.gu.se

Sex på internet. Kristian Daneback. www.gu.se Sex på internet Kristian Daneback Aktiviteter man ägnar sig åt på internet, fördelat efter kön i åldersgruppen 18-24 år (2009) Kvinnor (%) Män (%) Läser erotiska texter 41 42 Tittar på pornografi 35 88

Läs mer

Transperspektiv på verksamheten Normkritik, hbtq och transfördjupning

Transperspektiv på verksamheten Normkritik, hbtq och transfördjupning Transperspektiv på verksamheten Normkritik, hbtq och transfördjupning Vierge Hård RFSL Ungdom vierge@rfslungdom.se Transformering.se Normer Vad är en norm? osynlig regel, förväntningar på hur det ska vara

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap Övergripande Mål: analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, analysera hur religioner påverkar

Läs mer

Vision Arvika kommun

Vision Arvika kommun Vision Arika kommun Arika - en attraktiare kommun Vision Arika en attraktiare kommun Visionen beskrier kommunens långsiktiga inriktning och politiska ilja. Den konkretiseras i strategiska mål och strategier

Läs mer

VERKTYGSLÅDA - ett sätt att förlänga teaterbesöket i ditt klassrum

VERKTYGSLÅDA - ett sätt att förlänga teaterbesöket i ditt klassrum VERKTYGSLÅDA - ett sätt att förlänga teaterbesöket i ditt klassrum www.ungscen.se HEJ! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att vi får spela Sexigt - på riktigt för dig och din elevgrupp. Sexigt - på

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Stensättarvägen 1 444 53 Stenungsund tel. 844 30 FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Innehållsförteckning Ange kapitelrubrik (nivå 1)... 1 Ange kapitelrubrik (nivå 2)... 2 Ange kapitelrubrik

Läs mer

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se 52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se Värdegrunden 52 kort för ett levande värdegrundarbete. Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska

Läs mer

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA. Lärarhandledning och metoder

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA. Lärarhandledning och metoder SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lärarhandledning och metoder SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA RFSU är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation med syfte att sprida en kunskapsbaserad

Läs mer

Kärlek.nu Om Internet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar

Kärlek.nu Om Internet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Kärlek.nu Om Internet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi. Aukt. spec. i klin. sexologi Malmö högskola www.lofgren-martenson.com

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

Vad är det vi då ska prata om?!

Vad är det vi då ska prata om?! Vad är det vi då ska prata om?! Varför får man morgonstånd? Vad är kärlek, hur känns det? Varför är fittan våt? Kan man ha sex vid mens? Var sitter klitoris? Hur onanerar man? Kan man runka för mycket?

Läs mer

Kärlek och relationer

Kärlek och relationer Kärlek och relationer FAKTAFILM I Kärlek och relationer diskuteras olika typer av relationer och hur normer och förväntningar påverkar synen på kärleksrelationer. Filmen presenterar olika relationsbildningar

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Religioner och andra livsåskådningar

Religioner och andra livsåskådningar Ritualer, levnadsregler och heliga platser Världsreligionerna Kristendom,, islam, judendom, hinduism och buddhism Fornskandinavisk och äldre samisk religion Religion och livsåskådning Religion åk 4-6 -

Läs mer

En glidande skala. - ett spel om sex, relationer och ömsesidighet

En glidande skala. - ett spel om sex, relationer och ömsesidighet En glidande skala - ett spel om sex, relationer och ömsesidighet Sammanfattning En glidande skala är ett spel som genom associationer och samtal möjliggör reflektion kring olika perspektiv på relationer

Läs mer

3.14 RELIGIONSKUNSKAP. Syfte

3.14 RELIGIONSKUNSKAP. Syfte 3.14 LIGIONSKUNSKAP Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför

Läs mer

Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12

Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12 1 (6) Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12 För dig som ska ta en gymnasieexamen eller läser på komvux hösten 2012 och framåt. Till varje utbildningsområde finns en eller flera områdesbehörigheter kopplade.

Läs mer

utvarderingsblankett21.indd 1 29.10.2013 14.56

utvarderingsblankett21.indd 1 29.10.2013 14.56 utvarderingsblankett21.indd 1 29.10.2013 14.56 utvarderingsblankett21.indd 4 29.10.2013 14.57 1 2 3 4 5 8 utvarderingsblankett21.indd 8 29.10.2013 14.57 Internet nivå 2 Kan du det här? Om du kan det skriver

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Hedersrelaterad brottslighet

Hedersrelaterad brottslighet LÄRARHANDLEDNING Hedersrelaterad brottslighet Illustration: Anders Worm Innehåll Lärarhandledning för en fallstudie om vad som händer när en närstående slår eller utsätter en familjemedlem för andra sorters

Läs mer

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: VILL DU?

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: VILL DU? 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 1: VILL DU? MÅLGRUPP: ÅRSKURS 7-9 LÄRANDEMÅL Utveckla sin förmåga att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta,

Läs mer

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för Särvux Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2015-2016 Särvux Särskild utbildning för vuxna Särvux är en frivillig kommunal vuxenutbildning för dig över 20 år och som har en utvecklingsstörning

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet religionskunskap

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet religionskunskap Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till?

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till? Genus i praktiken Vad fostrar vi våra barn till? AGENDA - Presentation - Vad är genus - Genussystemet - Värderingsövning - Genus i praktiken - vår förändringsprocess - Styrdokument - Film med diskussionsgrupper

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

Ses offline? Om sex, gränssä1ning och ungas utsa1het på nätet. Josefin Grände www.josefingrande.se

Ses offline? Om sex, gränssä1ning och ungas utsa1het på nätet. Josefin Grände www.josefingrande.se Ses offline? Om sex, gränssä1ning och ungas utsa1het på nätet. Josefin Grände www.josefingrande.se Se mig Unga om sex och internet www.ungdomsstyrelsen.se Någon på nätet försökt få en att prata om sex/skicka

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

LPP Tema Må Bra vecka 35-41

LPP Tema Må Bra vecka 35-41 LPP Tema Må Bra vecka 35-41 Tema Må Bra tar sin utgångspunkt ur olika hälsomässiga perspektiv - såväl individuellt, lokalt och globala perspektiv. Hur ska vi människor leva för att må bra i vardagen? Vad

Läs mer

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Unga, sex och nätet Om Ungdomsstyrelsen Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Tar fram och förmedlar kunskap om det civila samhällets

Läs mer

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA Vad gör man om man sitter på en fin middag när ens barn plötsligt utbrister Min pappa har en jättestor snopp!. Journalisten och författaren Hillevi Wahl frågade sexualupplysare,

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Programfolder 2014. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2014. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2014 En resurs för personal som arbetar med barns och ungas hälsa samt rättigheter. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Hälsokällan - en verksamhet

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Sexualitet, lust och allt runt omkring - att prata om sex och samlevnad med personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Sexualitet, lust och allt runt omkring - att prata om sex och samlevnad med personer med neuropsykiatriska funktionshinder Sexualitet, lust och allt runt omkring - att prata om sex och samlevnad med personer med neuropsykiatriska funktionshinder Åsa Nilsson nilsson.asa@gmail.com Hälsopedagog med inriktning sexuell hälsa *********

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

FILMNYHETER. Hösten 2015 FEMINISM INSHALLAH! www.filmochskola.se. Malala - vägen till Nobels fredspris

FILMNYHETER. Hösten 2015 FEMINISM INSHALLAH! www.filmochskola.se. Malala - vägen till Nobels fredspris FILMNYHETER Hösten 2015 Malala - vägen till Nobels fredspris FEMINISM INSHALLAH! www.filmochskola.se 2 Innehåll Hej Sid. 3 På tal om 6 Inledning Sid. 4-5 Paketet På tal om 6 -Sexuell rätt & porr - Två

Läs mer

Tummen upp! Religion ÅK 6

Tummen upp! Religion ÅK 6 TUMMEN UPP! Ç SO ÅK 6 Anna Lindstam KARTLÄGGNING LGR 11 BIOLOGI RELIGIONSKUNSKAP Tummen upp! Religion ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Öckerö förskola 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2-3 Definition av kränkande behandling

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94

LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94 LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94 Kursplan Läroplan Kunskapskrav Bedömning Läroplan Den nya samlade läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna Komvux i Lund SÄRVUX särskild utbildning för vuxna 2014 Glimmervägen 12 www.lund.se/komvux Bli en del av kunskapens stad Komvux i Lund SÄRVUX - särskild utbildning för vuxna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux Särskild undervisning för vuxna 2015 2016 Välkommen att studera på Särvux Särvux 1 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Multimediasuccén från Storbritannien är här!

Multimediasuccén från Storbritannien är här! Multimediasuccén från Storbritannien är här! Liber espresso är ett omfattande, ämnesövergripande digitalt arkiv för F 6 som ständigt växer och uppdateras. Nyfiken p å framtide ns skola? Öp pna här >> Med

Läs mer

Lärarhandledning. Friends ambassadörsfilmer

Lärarhandledning. Friends ambassadörsfilmer Lärarhandledning Friends ambassadörsfilmer Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Vi utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förskola: Lilla Verkstan. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning.

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förskola: Lilla Verkstan. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. LIKABEHANDLINGSPLAN Förskola: Lilla Verkstan Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. På vår förskola ska alla känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för den man är. I

Läs mer

C apensis Förlag AB. Naturkunskap 1a1. Sexualitet och relationer. Sexualitet och relationer. Lärarhandledning gällande sidorna 124-155

C apensis Förlag AB. Naturkunskap 1a1. Sexualitet och relationer. Sexualitet och relationer. Lärarhandledning gällande sidorna 124-155 47 Naturkunskap 1a1 Sexualitet och relationer Lärarhandledning gällande sidorna 124-155 C apensis Förlag AB Sexualitet och relationer Följande delar av det centrala innehållet för kursen Naturkunskap 1a1

Läs mer

SEXBYRÅN LÄRARHANDLEDNING

SEXBYRÅN LÄRARHANDLEDNING SEXBYRÅN LÄRARHANDLEDNING 1 FÖRORD Sexbyrån är ett program för särskolan som handlar om kroppen, kärlek, känslor och sex. De flesta av de medverkande i programmets olika inslag har en intellektuell funktionsnedsättning.

Läs mer

SÄRVUX kursprogram 2014-2015

SÄRVUX kursprogram 2014-2015 SÄRVUX kursprogram 2014-2015 Välkommen till Vux i Mölnlycke! Särskild utbildning för vuxna (Särvux) är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Vägga Vuxenutbildning Karlshamn SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Kurskatalog Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna vänder sig till dig som vill förbättra dina kunskaper på träningsskolenivå,

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Lärarinstruktion för PEJLO träning Svenska åk 9. Lärarinstruktion Svenska åk 9

Lärarinstruktion för PEJLO träning Svenska åk 9. Lärarinstruktion Svenska åk 9 träning Träning Lärarinstruktion Svenska åk 9 1 Träningshäftet är framtaget för att träna elevernas läsförståelse, utveckla den skriftliga förmågan och öva inför muntliga uppgiften på nationella provet.

Läs mer

Alkohol och sexuellt risktagande

Alkohol och sexuellt risktagande Alkohol och sexuellt risktagande Anna Bredström, PhD Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) Linköpings universitet anna.bredstrom@liu.se Smittskyddsinstitutet (2011) Alkohol

Läs mer