PÅ TAL OM 6. diskriminering. Förebygg. -ett normkritiskt material. Utjämna studieresultat. killar och tjejer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PÅ TAL OM 6. diskriminering. Förebygg. -ett normkritiskt material. Utjämna studieresultat. killar och tjejer"

Transkript

1 Förebygg diskriminering PÅ TAL OM 6 -ett normkritiskt material Utjämna studieresultat mellan killar och tjejer Filmo/Cinebox Tel: vxl

2 Ungas identitetsskapande sker i skolan ngas identitetsskapande sker till stor del i skolan. ärf r är det iktigt att diskutera o s nligg ra normer o att kunna an ända ett normkritiskt perspekti. en ad är en norm ur kan i utmana normer som är begrän sande o ämmande Utarbetat från Lgr 11 till alla ämnen På tal om 6 är ett omfattande utbildningsmaterial med orta lmer om se ualitet o identitet i alla s olans ämnen. Tanken är att pedagoger enkelt ska kunna ämnesintegrera arbetet med se ualitet o identitet i allt fr n em o konsumentkunskap till religion. re is som det är tänkt i de n a läroplanerna gr o. Ta älp a er undratals diskussionsfr gor o ningar som nns framtagna till lmerna. nkelt eller ur Expertintervjuer och autentiska berättelser akta lmerna är a 1 minuter l nga med e pertinter u er. de dokumentära berättelserna delar unga o n gra u na med sig a sina egna istorier. et är materialets främsta st rka. ersonerna i lmerna ar s äl a skri it manus läst in berättarr ster o arit med o f reslagit bildmaterial. integritetskäl f rekommer ingen a dem p bild i lmerna. e dokumentära berättelserna är korta lmer tänkta att underlätta diskussion o re ektion. Tips! kol erkets ebbsida under rubriken e o samle nad beskri s ur n a läroplanen fr n 2 11 ska integreras i olika ämnen. Tre skäl att arbeta med normkritik 1. reb gg diskriminering o utanf rskap 2. ka tr gg eten i skolan o ge ele erna bättre studiero 3. ele ers studieresultat o ut ämna skillnader mellan killars o t e ers resultat Filmo/Cinebox Tel: vxl

3 Vi lärare behöver bli bättre på normkritik Vad är normkritisk pedagogik för dig? Att bidra till att samtliga elever i mitt klassrum känner sig tilltalade och berörda av min undervisning. Det är i grunden en demokratifråga och enligt läroplanen är vi skyldiga att utmana könsnormer som vi aktivt normkritiskt förhållningssätt. Hur använder du materialet? visningen, men även som diskussionsunderlag på klasstider för att lyfta värdegrundsfrågor och i samband med temadagar om till exempel mänsk- helhetsgrepp som behövs. uppgifterna? Eleverna tycker alltid att det är spännande att ta del av autentiska livsöden och personliga berättelser. Det känns bra att kunna ge dem dessa som komple- till att skapa diskussioner på ett fördjupat sätt. Är "På tal om 6" något som behövs, tycker du? Maria Bollen Helstad Högstadielärare Ja, det behövs en professionell guide i nutidens stora utbud av Youtube-klipp, bloggar och annat som eleverna tar del av på nätet i ämnet. Eleverna behöver ett komplement till läroboken för sex- och samlevnadsundervisningen. Vi lärare behöver bli bättre på normkritik för att se alla elever. Materialet månar om att alla ungdomar ska känna sig sedda och inkluderade i undervisningen. Det är viktigt för det handlar om hela deras liv och identiteter. Att upplägget är så tydligt ämnesövergripande och kopplat till Lgr11 är en stor hjälp vid planeringen av undervisningen. Har du något tips till andra lärare? saker som kön och identitet. Lär tillsammans och vägled med öppna ögon! Fakta: Namn: aria ollen elstad Ålder: 39 år Yrke: gstadielärare matematik Utbildning: iolog samt g mnasielärare i biologi o kemi Antal år i läraryrket: 14 Specialintresse: eo a ing o genuspedagogik Senast lästa bok: n riktig människa a unilla erland ig ero Filmo/Cinebox Tel: vxl

4 Varför gjorde ni På tal om 6? Karin Nilsson, Projektsamordnare och genusvetare Jag blir frustrerad över att trans är så osynligt och bortglömt i undervisningen. Ett jätteviktigt område som måste behandlas men allt för ofta lämnas orört i skolan. Det vill jag ändra på. Karin Nilsson och Karin Carlsson Karin Carlsson, Strategisk projektledare Jag brinner för att skapa positiva samtal i skolan om sexualitet. Jag tror att vi kan förändra begränsande normer och förebygga diskriminering genom att visa allas rätt att bejaka sin egen lust. Men också vikten av ömsesidighet i relation till andra. ar e paket ingår t å fakta lmer med e pertinter uer o fem autentiska berättelser med unga som delar med sig a egna tankar o erfaren eter. essutom ingår alltid ormkritisk pedagogik lärar lm när du k per ett paket eller era. Vad är sex? ilmerna andlar om ur se o lust kan se ut på olika sätt oa sett om man är etero omo bi trans ueer et. egreppet om ur man ar säkert se breddas. r penetration riktigare o iktigare än andra former a se ur ar man säker oralse Sexuell rätt & porr ilmerna beskri er ur s nen på se uell rätt f rändrats i erige er tid t.e. slutade omose ualitet att klassas som en s ukdom f rst amt diskuterar porr o dess bet delse f r t e er o killar. arf r inf rdes allmän se ualunder isning i skolan på talet ur känns det att se ut som en po ke på utsidan men ara t e på insidan Kroppen & relationer akta lmerna andlar om kroppen sk n etsideal idrotts ärlden o ur normer o f r äntningar på er kar kärleksrelationer. essutom diskuteras normen om funktionsfullkomlig et. ur olika kan en relation se ut arf r kan man känna osäker et eller s arts uka Sexualitet & samhälle ilmerna andlar om ur olika religioner o inriktningar ser på frågor om k n ämställd et se ualitet o se samt om rätten att både kunna säga a o ne till se på ett respektfullt sätt. an killar bli pressade a ma oideal r alla normala r det bra att kunna prata om se Sex och lust e o lust fokuserar på att bel sa ur lust o kåt et nns med människan genom ela li et o inte är beroende a personens k n ålder k ns uttr k eller funktionsf rmåga. Temat ger en bredare bild a se än endast penetrerande aginalsamlag o l fter upp olika se uella praktiker på ett lik är digt is. Säkrare sex äkrare se isar ur olika se uella andlingar ar gre eller lägre risk f r erf ring a smitta. ilmen bel ser normer o attit der som g r det s årare att prata om säkrare se prakti ker o att ta ans ar f r att sk dda sig id se uella kontakter. ilmen s ftar till att ka både kunskap o s äl känsla f r att be aka se ualiteten på ett ans ars fullt sätt. Vad är sex? ad är se berättar llen om ur on ade se f r f rsta gången om ennes f r äntningar o ur det ble. erät telsen problematiserar bilden a se som endast aginalt penetrerande samlag o idgar perspekti en. en tar o kså upp oro er samlagsdebuten f r änt ningar o stereot pa bilder a se. GY: Biologi 2, Naturkunskap 1a1, 1a1 Ämne: GR: Biologi, Geografi, Religionskunskap, GY: Biologi 2, Naturkunskap 1a1 Tips! Om ni har avtal med en AV-central, önska filmen hos dem. Ämne: GR: Biologi

5 Får man bli kär i vem fan som helst? år man bli kär i em fan som elst berättar nna om tonårsf rälskelse o il a att de niera sin se uella läggning o eteronormati itet bland kompisar. erättelsen kan ä ka tankar kring bland annat kategoriseringen a k n kärlek o se ualitet. Konsten att vara KK onsten att ara berättar iklas 2 år om ur man kan skapa alternati a se uella relationer där alla inblandades känslor tas på all ar. ilmen är en ppen ärtig o ärlig redog relse er positi a o negati a f l der a en kk relation. Jag skäms inte över att ha hiv ag skäms inte er att a i berät tar sa ur on s äl o omgi ningen reagerade på ennes i status o ur det är att le a som i positi i erige idag. erättelsen kan ä ka tankar kring stigma f rdomar o okunskap. Ämne: GR: Bild, Biologi Ämne: GR: Biologi, Engelska, GY: Biologi 2, Engelska 5, Naturkunskap 1a1, 1a1 På internet vet ingen å internet et ingen berättar alin ppet om sina upple elser o erfa ren eter a se online o skri ande rollspel. alin beskri er rollspelet som en ans till se uell tillfredställelse men o kså som ett sätt att e perimentera med olika identiteter o sidor os sig s äl. erättelsen kan o kså ä ka tan kar kring f r o na kdelar med inter net identitetsskapande o lust. Min kropp och jag in kropp o ag belyser i kroppen i relation till sk n etsideal normen om funktionsfullkomlig et o f reställningar om manligt o k innligt. Temat be andlar ä en k nsroller o ideal inom idrotten o dilemman som uppstår när normen utmanas eller bryts. Kärlek och relationer ärlek o relationer diskuteras olika typer a relationer o ur normer o f r äntningar på erkar synen på kärleksrelationer. Filmen pre senterar olika relationsbildningar på ett lik ärdigt sätt o ill bredda synen på kärlek o relationer o tar ä en upp änskapsrelationer o kk relationer. Ämne: GR: Bild, Biologi, Historia, Idrott och hälsa, Religionskunskap, GY: Idrott och hälsa, Naturkunskap 1a1, 1a1 Ämne: GR: Biologi, Hem och konsumentkunskap, Historia, Religionskunskap, GY: Naturkunskap 1a1, Religionskunskap Ingen är ju perfekt ngen är u perfekt är en berättelse som kretsar kring sk n etsideal o k nsstereot per. 19 åriga nton berättar om sina killkompisars s n på ur den perfekta t e en ska se ut o den ar gong om sk n etsideal som an upple t i omklädningsrummet efter o ke trä ningen. nton berättar o kså ad som änder när an ill br ta mot modetren der o sk n etsideal. Kärlek i plural ärlek i plural idgar s nen på kärleks relationer o isar på olika relations bildningar. erättelsen problematiserar e klusi itet o t åsam et genom att resonera kring bland annat osäker et o s arts uka. ilmen kan ä ka tankar kring relationsnormer kärlek o f r äntningar på partners. Min första kärlek in f rsta kärlek andlar om f räls kelse irt o de f rsta tre ande stegen i ett f r ållande. erättelsen som utspe lar sig i agdad isar o kså ilka olika utgångslägen ungdomar ärlden er ar när det gäller att de ta träffas o lära känna arandra. ilmen kan ä ka tankar kring ungdomars identitetsska pande i relation till sam ället o kultur. Ämne: GR: Bild, Idrott och hälsa, GY: Idrott och hälsa Ämne: GR: Biologi, Religionskunskap, Ämne: GR: Biologi, Geografi,

6 Oskuld är ingen skuld skuld är ingen skuld problematise ras begreppet oskuld o de ärderingar o f reställningar som ordet bär på. Filmen isar o kså tydligt på ilket utan f rskap som eteronormen skapar o ur det på erkar unga människor. erät telsen kan ä ka tankar kring alko ol konsumtion se ualitet identitets samt integritetsfrågor. Jag ÄR inte min synskada lmen ag inte min synskada berättar en kille på 2 år om att få s äl f rtroende o itta modet att åga träffa någon. erättelsen tar upp f reställningar kring personer med funk tionsnedsättning men o kså om ur ens egna f rdomar kan se ut o komma till uttry k. Sexuella rättigheter e uella rättig eter fakta lm i pake tet Sexuell rätt & porr belyser ur synen på k n se o ämställd et ar f ränd rats er tid o pro essen som lett fram till dagens se uella rättig eter. Filmen ger ett istoriskt perspekti på de rättig eter i ar idag o belyser betydelsen a dem i årt nutida sam älle. Filmen ppnar o kså upp f r samtal o diskus sion kring normer o makt istoriskt o idag., 1a1, 1a1 ca 11 min Ämne: GR: Bild, Biologi, Historia, Matematik,, Svenska GY: Historia 1a1, 1a1 Tema porr Tema porr fakta lm i paketet Sexuell rätt & porr är tänkt att ge ungdomar erktyg att samtala o analysera por rens positi a o negati a sidor på ett nyanserat sätt. ornogra ska bilder lmer o te ter nns bara ett par mus kli k bort o därmed är porren my ket lättillgänglig. Filmen tar arken ställning f r eller emot porr o utgår inte eller ifrån att alla ele er ar sett porr. Hur jag ser på porr ur ag ser på porr dokumentär berät telse i paketet Sexuell rätt & porr. l men delar ulia 19 år ppet o ärligt sin syn på porr o ur t e er respekti e kil lar i ennes när et f r åller sig till porr. ulia tror att ungdomar på erkas a porr genom att den ger falska f r äntningar på n utning o se. Filmen kan o kså ä ka tankar kring porr som industri o om porr på Internet. Tusen tankar om min abort Tusen tankar om min abort doku mentär berättelse i paketet Sexuell rätt & porr. Filmen skildrar berättelsen om en o nskad gra iditet som a slutas genom en abort. mma i lmen berättar ppet kring sina känslor o ennes upple else a m tet med ården. erättelsen ä ker tankar kring ikten a st d sam tal o rätt bem tande. Ämne: GR: Bild, Biologi, Ämne: GR: Bild, Biologi, ca 4 min Ämne: GR: Biologi, Geografi, Historia, Svenska GY: Biologi 2, Naturkunskap 1a1 Jag vill inte vara hemlig längre Jag vill inte vara hemlig längre doku mentär berättelse i paketet Sexuell rätt & porr. Filmen andlar om nn ristine ennes transidentitet o längtan efter att få le a ut sitt sanna ag. erättelsen kan ä ka tankar kring snä a k nsnor mer o f r äntningar baserade på k n. Mina två mammor Mina två mammor dokumentär be rättelse i paketet Sexuell rätt & porr. I lmen berättar ailin om ur det känns att ä a upp i en regnbågsfamil att prata om se med sina f räldrar o olika sätt att se på se beroende på land o kultur. erättelsen kan ä ka tankar kring s äl bestämmande o frig relse från sina f räldrar samt betydelsen a ärlig o ppen kommunikation inom famil en. dokumentär berät telse i paketet Sexuell rätt & porr. I lmen beskri er le resan genom sin pågående k nskorrigering. an ittnar om människors inskränkt et o om atbrott genom mord ot men o kså om famil ens o de nya ännernas st d. erättelsen beskri er ikten a att kunna ara sig s äl fullt ut o längtan efter att få smälta in. en kan o kså ä ka tan kar kring bi omo o transfobi samt snä a k nsnormer i sam ället. GY: 1a1 ca 5,5 min Ämne: GR: Biologi, Engelska, Religionskunskap, GY: Engelska 5, 1a1 Tips! Om ni har avtal med en AV-central, önska filmen hos dem. GY: 1a1,

7 Tro, religion och kultur Tro religion o kultur fakta lm i paketet Sexualitet & samhälle fokuse rar på att belysa ur olika religioner samt ur olika riktningar inom religionerna o li såskådningar ser på frågor som r r k n ämställd et se ualitet o se. Att säga ja och nej tt säga a o ne fakta lm i paketet Sexualitet & samhälle belyser rätten att de niera sina egna gränser f r att både kunna säga a o ne till se. Filmens fokus är kommunikation att åga be rätta ad en ill att åga ta initiati men o kså att kunna ta emot ett ne på ett respektfullt sätt. yftet med lmen o ningarna är att uppmuntra till att både tänka kring msesidig et o att ärligt kommuni era om se. Mot min vilja I ot min il a dokumentär berät telse i paketet Sexualitet & samhälle beskri er skar sina f r äntningar kring se lust o olust. Filmen problemati serar det ma oideal som får killar att känna press på att ständigt il a a se samt belyser känslan a s årig et att säga ne. erättelsen kan o kså ä ka tankar kring alko ol k nsroller o ikten a ly rd et. ca 11 min Ämne: GR: Religionskunskap, GY: Religionskunskap 1 ca 11 min GY: Biologi 1a1, Naturkunskap 1a1, 1a1 ca 4 min, 1a1 Klämd mellan två kulturer I lämd mellan t å kulturer doku mentär berättelse i paketet Sexualitet & samhälle får i f l a u anna som älper a a att få ett nytt li bortom sin kontrollerande famil där on s äl kan äl a sitt li o partner. erättelsen kan ä ka tankeställare kring ur famil en formar identitet. en kan o kså ä ka tankar kring sam ällsproblem som åld i nära relationer. Tro, hopp och sex Tro opp o se dokumentär berät telse i paketet Sexualitet & samhälle andlar om onas 29 år som inte kan a se med sin fru trots att lusten nns o om ur det är att få älp med sina se uella problem. Filmen tar o kså upp frågor kring a ållsam et o arf r en del äl er att änta med se till äkten skapet. istorien kan ä ka tankar kring kommunikation samt ur tro o religion kan forma människors identitet o se uella utle ande. Killen bredvid illen bred id dokumentär berättelse i paketet Sexualitet & samhälle andlar om f rälskelse rätten att få ara den en är o beslutet att gifta sig med den en älskar. Filmen kan ä ka tankar kring eteronormati itet o äktenskapets betydelse f r identitetsskapandet., Historia, Samlevnad, Värdegrund GY: Samhälls-kunskap 1a1 Ämne: GR: Biologi, Idrott och hälsa, Religionskunskap,, Religionskunskap 1 Ämne: GR: Biologi,Historia, Religionskunskap, GY: Historia 1a1, Religionskunskap 1, 1a1 Tre kondomer och en bedövad käke I Tre kondomer o en bed ad käke dokumentär berättelse i paketet Sexualitet & samhälle berättar se o samle nadsinformat ren aman om sina m ten med skolungdomar som se o samle nadsinformat r. nder informationspassen är frågor kring det normala äldigt anliga o osäker e ten os ungdomarna är många gånger stor. illen i lmen ger o kså ett dråpligt e empel på situationer som kan uppstå när ma onormer o porr lm blir f re bilder i ungas se li. GY: Biologi 2, Naturkunskap 1a1 Normkritisk pedagogik ormkritisk pedagogik ger en lättfattlig introduktion till ur man an änder å tal om. Filmen är tänkt att an ändas tillsammans med en and ledning där du får råd om ur du arbetar normkritiskt i under isningen. Ämne: Alla ämnen Tips! PAKETEN: Vad är sex Kroppen & relationer Sexuell rätt & porr Sexualitet & samhälle Boka föreläsning och fortbildning På tal om 6. Välj mellan olika upplägg om Kontakta:

8 Strömmande media för Malmö stads skolor Normkritisk pedagogik / VS0206 Vad är sex? Sex och lust / VS0207 Säkrare sex / VS0208 Vad är sex? / VS0209 Får man bli kär i vem fan som helst? / VS0210 Konsten at vara KK / VS0211 Jag skäms inte över att ha hiv / VS0212 På internet vet ingen / VS0213 Kroppen & relationer Min kropp och jag / VS0214 Kärlek och relationer / VS0215 Ingen är ju perfekt / VS0216 Kärlek i plural / VS0217 Min första kärlek / VS0218 Oskuld är ingen skuld / VS0219 Jag ÄR inte min synskada / VS0220 Sexuell rätt & porr Sexuella rättigheter / VS0221 Tema porr / VS0222 Hur jag ser på porr / VS0223 Tusen tankar om min abort / VS0224 Jag vill inte vara hemlig längre / VS0225 Mina två mammor / VS0226 VS0227 Sexualitet & samhälle Tro, religion och kultur / VS0228 Att säga ja och nej / VS0229 Mot min vilja / VS0230 Klämd mellan två kulturer / VS0231 Tro, hopp och sex / VS0232 Killen bredvid / VS0233 Tre kondomer och en bedövad käke / VS0234 Ladda ner denna översiktsfolder som PDF: PEDAGOGISK INSPIRATION MALMÖ Rönnbladsgatan 1b, Malmö tel: e-post:

PÅ TAL OM 6. diskriminering. Förebygg. -ett normkritiskt material. Utjämna studieresultat. killar och tjejer. Utbildningsfilm för skolan

PÅ TAL OM 6. diskriminering. Förebygg. -ett normkritiskt material. Utjämna studieresultat. killar och tjejer. Utbildningsfilm för skolan Förebygg diskriminering Utbildningsfilm för skolan PÅ TAL OM 6 -ett normkritiskt material Utjämna studieresultat mellan killar och tjejer Skolreformen från 2011 uppmuntrar till ämnesintegrering och samarbete

Läs mer

PÅ TAL OM 6. diskriminering. Förebygg. -ett normkritiskt material. Utjämna studieresultat. killar och tjejer. Utbildningsfilm för skolan

PÅ TAL OM 6. diskriminering. Förebygg. -ett normkritiskt material. Utjämna studieresultat. killar och tjejer. Utbildningsfilm för skolan Förebygg diskriminering Utbildningsfilm för skolan PÅ TAL OM 6 -ett normkritiskt material Utjämna studieresultat mellan killar och tjejer Skolreformen från 2011 uppmuntrar till ämnesintegrering och samarbete

Läs mer

Tre kondomer och en bedövad käke

Tre kondomer och en bedövad käke Tre kondomer och en bedövad käke DOKUMENTÄR BERÄTTELSE I Tre kondomer och en bedövad käke berättar en ung man om sina möten med skolungdomar som sex- och samlevnadsinformatör. Under informationspassen

Läs mer

Oskuld är ingen skuld

Oskuld är ingen skuld Oskuld är ingen skuld DOKUMENTÄR BERÄTTELSE I Oskuld är ingen skuld problematiseras begreppet oskuld och de värderingar och föreställningar som ordet bär på. Filmen visar också tydligt på vilket utanförskap

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Min första kärlek DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Min första kärlek handlar om förälskelse, flirt och de första trevande stegen i ett förhållande. Berättelsen som utspelar sig i Bagdad visar också vilka olika utgångslägen

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Mot min vilja DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Mot min vilja är en berättelse om förväntningar kring sex, lust och olust. Filmen problematiserar det machoideal som får killar att känna press på att ständigt vilja

Läs mer

www.srhr.se/falkoping! Att arbeta systematiskt och långsiktigt med SRHR i skolan!

www.srhr.se/falkoping! Att arbeta systematiskt och långsiktigt med SRHR i skolan! www.srhr.se/falkoping Att arbeta systematiskt och långsiktigt med SRHR i skolan 1 Berör all personal Nu och sen? Förändringsagenter Enskilda lektioner, dagar eller insatser Sex och samlevnad Fånga frågan

Läs mer

SåSant. Att förbättra sex och samlevnadsundervisningen i skolan - Ett pedagogiskt stöd för skolors utveckling av undervisning i sexualitet

SåSant. Att förbättra sex och samlevnadsundervisningen i skolan - Ett pedagogiskt stöd för skolors utveckling av undervisning i sexualitet SåSant Att förbättra sex och samlevnadsundervisningen i skolan - Ett pedagogiskt stöd för skolors utveckling av undervisning i sexualitet http://www.youtube.com/watch?v=g691gtddjx4 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se

Läs mer

Att arbeta med genus, sexualitet och relationer i grund- och gymnasieskolan

Att arbeta med genus, sexualitet och relationer i grund- och gymnasieskolan Att arbeta med genus, sexualitet och relationer i grund- och gymnasieskolan Tommy Eriksson Lärare, konsult och sexualupplysare Att arbeta med genus, sexualitet och relationer i grund- och gymnasieskolan

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Vad är sex? DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Vad är sex? problematiserar bilden av sex som endast vaginalt penetrerande samlag och vidgar perspektiven. Berättelsen tar också upp oro över samlagsdebuten, förväntningar

Läs mer

EN MÅNGFALD AV METODER MATERIAL FÖR DIG SOM ARBETAR MED BARN OCH UNGA

EN MÅNGFALD AV METODER MATERIAL FÖR DIG SOM ARBETAR MED BARN OCH UNGA EN MÅNGFALD AV METODER MATERIAL FÖR DIG SOM ARBETAR MED BARN OCH UNGA SEX PÅ KARTAN Handtecknad upplysningsfilm som bygger på ungdomars frågor. Nio års undervisning på en halvtimme, sa en lärare om filmen.

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Mina två mammor DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Mina två mammor är en berättelse som tar upp frågor som att växa upp i en regnbågsfamilj, att prata om sex med sina föräldrar och olika sätt att se på sex beroende

Läs mer

#SEX I SKOLAN. En rektorshearingsguide för elevkårer om sexualundervisningen

#SEX I SKOLAN. En rektorshearingsguide för elevkårer om sexualundervisningen #SEX I SKOLAN En rektorshearingsguide för elevkårer om sexualundervisningen KNOW IT OWN IT! Rätten till bra sex- och samlevnadsundervisning! Vad är en rektorshearing? Syftet med rektorshearingen är i första

Läs mer

Koppling till gymnasieskolans styrdokument

Koppling till gymnasieskolans styrdokument Bilaga 2 DET BÖRJAR MED MIG Koppling till gymnasieskolans styrdokument Koppling till gymnasieskolans styrdokument Både läroplan och ämnesplaner ger stöd för att genomföra detta material. Skolverket har

Läs mer

06 KOPPLING TILL LÄROPLANEN Koppling till läroplanen

06 KOPPLING TILL LÄROPLANEN Koppling till läroplanen Koppling till läroplanen Här kan du som lärare läsa om hur Okej?-materialet och dess övningar kan kopplas till det centrala innehållet och målen i kursplanerna. Målen som presenteras här är ett urval,

Läs mer

Identitet. Religionskunskap 1 De sista lektionerna innan

Identitet. Religionskunskap 1 De sista lektionerna innan Identitet Religionskunskap 1 De sista lektionerna innan 1. måndag 27/4 lektion 2. måndag 4/5 lektion 3. OBS! fredag 8/5 lektion 4. måndag 11/5 lektion 5. måndag 18/5 studiedag 6. måndag 25/5 lektion för

Läs mer

Att jobba med identitet, sexualitet och jämställdhet i undervisningen i svenska/svenska som andraspråk

Att jobba med identitet, sexualitet och jämställdhet i undervisningen i svenska/svenska som andraspråk Att jobba med identitet, sexualitet och jämställdhet i undervisningen i svenska/svenska som andraspråk Med fokus på undervisning i svenska och svenska som andraspråk Vem är jag? Vilka är vi här? Vilka

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Vad är det för skillnad på att strula och hångla?

Vad är det för skillnad på att strula och hångla? Vad är det för skillnad på att strula och hångla? Om man mår dåligt och inte vill prata med någon face to face vad gör man då? Hjälp kondomen sprack i går när jag och min flickvän hade sex, har hört att

Läs mer

2012-08-21. Metodmaterial och forskningsstudier. Perspektiv. Kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar

2012-08-21. Metodmaterial och forskningsstudier. Perspektiv. Kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist i klinisk sexologi Hemsida: www.lofgren-martenson.com

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Killen bredvid DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Killen bredvid handlar om förälskelse, rätten att få vara den en är och beslutet att gifta sig med den en älskar. Filmen kan väcka tankar kring heteronormativitet och

Läs mer

Barn för bjudet Lärarmaterial

Barn för bjudet Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Oscar K. Vad handlar boken om? Boken handlar om en kille och en tjej som brukar träffas och spela spel. En dag när de träffas, börjar de prata om barn och om hur barn blir till. De

Läs mer

Att arbeta med identitets-, sexualitets- och jämställdhetsfrågor inom naturorienterande ämnen

Att arbeta med identitets-, sexualitets- och jämställdhetsfrågor inom naturorienterande ämnen Att arbeta med identitets-, sexualitets- och jämställdhetsfrågor inom naturorienterande ämnen Ett urval ur ämnesplaner för grundskolans tidigare år NO åk 1-3: Människans kroppsdelar, deras namn och funktion

Läs mer

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi?

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist

Läs mer

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET LÄGGA GRUNDEN Det är viktigt att avsätta tid för den startsträcka som ofta behövs för att sätta sexualundervisningen i ett sammanhang och skapa förtroende. I detta kapitel finns tips och metoder för att

Läs mer

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN Öppenhet handlar inte om att visa upp och mani festera min sexuella läggning. Öppenhet för mig handlar om att slippa behöva dölja vem jag

Läs mer

Sex och samlevnad en pusselbit i ämnesundervisningen Jämställdhet, sexualitet och relationer i de nuvarande kurs- och ämnesplanerna.

Sex och samlevnad en pusselbit i ämnesundervisningen Jämställdhet, sexualitet och relationer i de nuvarande kurs- och ämnesplanerna. Sex och samlevnad en pusselbit i ämnesundervisningen Jämställdhet, sexualitet och relationer i de nuvarande kurs- och ämnesplanerna. Tommy Eriksson Undervisningsråd, Skolverket Sex och samlevnad varför?

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisningen

Sex- och samlevnadsundervisningen Sex- och samlevnadsundervisningen En ny tid med många perspektiv! Agneta Nilsson, undervisningsråd agneta.nilsson@skolverket.se Handledningar är en spegling av sin tid 1994 en ny läroplan, nu målorienterad

Läs mer

Lärarhandledning: Sluta tafsa. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Sluta tafsa. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Sluta tafsa Författad av Jenny Karlsson Artikelnummer: T42516 Ämnen: Religion, Samhällskunskap Målgrupp: Grundskola 7-9, Gymnasium Speltid: 20 min Produktionsår: 2016 INNEHÅLL: Skolans

Läs mer

Jack Lukkerz Socionom Aukt. Sexualrådgivare (NACS) Doktorand, Hälsa och Välfärd, Malmö Högskola

Jack Lukkerz Socionom Aukt. Sexualrådgivare (NACS) Doktorand, Hälsa och Välfärd, Malmö Högskola Jack Lukkerz Socionom Aukt. Sexualrådgivare (NACS) Doktorand, Hälsa och Välfärd, Malmö Högskola Sexualitet och strävan efter att uttrycka den är lika för alla människor oavsett funktionsgrad Personer med

Läs mer

Identitet, sexualitet och jämställdhet - att arbeta med och möta nyanlända elever i skolan

Identitet, sexualitet och jämställdhet - att arbeta med och möta nyanlända elever i skolan Identitet, sexualitet och jämställdhet - att arbeta med och möta nyanlända elever i skolan Teresa Fernández Long Undervisningsråd, Skolverket Program 09.15 Att arbeta med sexualitet, identitet och jämställdhet

Läs mer

Hur kan en arbeta med internationella kvinnodagen i skolan?

Hur kan en arbeta med internationella kvinnodagen i skolan? Hur kan en arbeta med internationella kvinnodagen i skolan? Internationella kvinnodagen inträffar 8 mars varje år och uppmärksammar jämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Den internationella

Läs mer

Sexualitet och kärlek ur ett samspelsperspektiv

Sexualitet och kärlek ur ett samspelsperspektiv Får jag lov? Om kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist i klinisk sexologi

Läs mer

Ni har rätt till en bra start i livet och en god hälsa oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning eller sexuell läggning.

Ni har rätt till en bra start i livet och en god hälsa oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning eller sexuell läggning. Kära barn och ungdomar Ni har rätt till en bra start i livet och en god hälsa oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning eller sexuell läggning. Alla människor är lika mycket värda och

Läs mer

Sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar

Sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar Sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar Jack Lukkerz Socionom, aukt. sexolog Master i sexologi Doktorand Malmö Högskola Sexualitet vad är det? Hur minns du din egen ungdomstid? Vad tänker

Läs mer

INLEDNING. Hej! Vill du använda bilder från föreställningen finns högupplösta bilder att ladda ner på vår hemsida. Klicka på press så hittar du dem!

INLEDNING. Hej! Vill du använda bilder från föreställningen finns högupplösta bilder att ladda ner på vår hemsida. Klicka på press så hittar du dem! LÄRARHANDLEDNING INLEDNING Hej! Vi på Fria Teatern är mycket glada att över att vi får spela Svårast är det med dom värdelösa för dig och din elevgrupp. Föreställningen är ca timme lång med ett kort uppföljande

Läs mer

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Boken handlar om: Max ska vara ensam hemma, medan hans syster Moa och mamma är på semester. Precis innan de ska resa, ber Moa honom om en tjänst. Hennes kompis

Läs mer

Idéer för sexualundervisningen

Idéer för sexualundervisningen Idéer för sexualundervisningen Både nya och erfarna lärare kan hitta inspiration i vår idébank. Du får använda materialet fritt och kopiera våra förslag. Om du själv har goda erfarenheter eller idéer som

Läs mer

Får man bli kär i vem fan som helst?

Får man bli kär i vem fan som helst? Får man bli kär i vem fan som helst? DOKUMENTÄR BERÄTTELSE I Får man bli kär i vem fan som helst? berättar Anna om tonårsförälskelse, ovilja att definiera sin sexuella läggning och heteronormativitet bland

Läs mer

Sex på internet. Kristian Daneback. www.gu.se

Sex på internet. Kristian Daneback. www.gu.se Sex på internet Kristian Daneback Aktiviteter man ägnar sig åt på internet, fördelat efter kön i åldersgruppen 18-24 år (2009) Kvinnor (%) Män (%) Läser erotiska texter 41 42 Tittar på pornografi 35 88

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

2016-03-09. Lafa enheten för sexualitet och hälsa. Maja Österlund. Lafa enheten för sexualitet och hälsa. maja.osterlund@sll.se

2016-03-09. Lafa enheten för sexualitet och hälsa. Maja Österlund. Lafa enheten för sexualitet och hälsa. maja.osterlund@sll.se Maja Österlund maja.osterlund@sll.se Vikten av god sexuell hälsa En god grund för att komma igång Tips och metoder för att prata sexualitet, relationer och normer God sexuell och reproduktiv hälsa är en

Läs mer

FOKUS15. Ungas sexuella och reproduktiva rättigheter. MUCF Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

FOKUS15. Ungas sexuella och reproduktiva rättigheter. MUCF Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Ungas sexuella och reproduktiva rättigheter MUCF Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Ungas sexuella och reproduktiva rättigheter En tematisk kartläggning Skrifterna finns på www.mucf.se/publikationer

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Författare:!David!Saleh!och!Stefan!Koch! Tecknare:!Richard!Karlsson! Omslag!formgivning:!Alexandar!Sikuljak!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Författare:!David!Saleh!och!Stefan!Koch! Tecknare:!Richard!Karlsson! Omslag!formgivning:!Alexandar!Sikuljak! Författare:DavidSalehochStefanKoch Tecknare:RichardKarlsson Omslagformgivning:AlexandarSikuljak Tryck:Kalejdoskop Utgivningsår2013Stockholm ALMAeuropa 2 INNEHÅLL LEKTION1.INTRODUKTIONFÖRSEXOCHSAMLEVNAD

Läs mer

diskussionsunderlag SÅ HIMLA ANNORLUNDA

diskussionsunderlag SÅ HIMLA ANNORLUNDA diskussionsunderlag BAKGRUND TILL FILMENS TEMA Syskon till funktionshindrade är ofta en bortglömd grupp såväl i samhället som i barnens närmaste omgivning. Till och med i den egna familjen kommer syskonens

Läs mer

Svenska, historia, socialkunskap, sex- och samlevnadsundervisning (eller liknande), biologi, psykologi och klasstid.

Svenska, historia, socialkunskap, sex- och samlevnadsundervisning (eller liknande), biologi, psykologi och klasstid. 1 Könsroller Material Time Age B8 45 min 13-15 Nyckelord: likabehandling, könsidentitet, hbt, normer/stereotyper Innehåll Materialet innehåller reflektionsövningar där eleverna ska reflektera över samhälleliga

Läs mer

Sexualitet och sexuell (o)hälsa i ungdomsvården

Sexualitet och sexuell (o)hälsa i ungdomsvården Sexualitet och sexuell (o)hälsa i ungdomsvården Malin Lindroth Fil. Dr. Hälsa och samhälle Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, Malmö högskola Idag: Forskning och förslag Forskningsprojekt om unga

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

R E L AT I O N E R S E X U A L I T E T

R E L AT I O N E R S E X U A L I T E T F U N K T I O N S N E D S ÄT T N I N G R E L AT I O N E R S E X U A L I T E T M A L I N H Ö G B E R G B E T E E N D E V E TA R E RoS gruppen Örebro kommun ROS-GRUPPEN S A M TA L A O M R E L AT I O N E

Läs mer

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Jojo, som är tillsammans med Ivar. Ivar gillar att ta bilder av Jojo, när hon är lättklädd eller naken. Han lovar Jojo, att

Läs mer

Ses offline? Om sex, gränssä1ning och ungas utsa1het på nätet. Josefin Grände www.josefingrande.se

Ses offline? Om sex, gränssä1ning och ungas utsa1het på nätet. Josefin Grände www.josefingrande.se Ses offline? Om sex, gränssä1ning och ungas utsa1het på nätet. Josefin Grände www.josefingrande.se Se mig Unga om sex och internet www.ungdomsstyrelsen.se Någon på nätet försökt få en att prata om sex/skicka

Läs mer

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT SIDA 1/5 FÖR LÄRARE UPPDRAG: DEMOKRATI vänder sig till lärare som undervisar om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i åk nio och i gymnasieskolan. Här finns stöd och inspiration i form av ett

Läs mer

Det här är RFSU Katrineholms skolinformatörspass

Det här är RFSU Katrineholms skolinformatörspass Det här är RFSU Katrineholms skolinformatörspass RFSU Katrineholms kolinformatör kommer gärna till er grundskola, gymnasieskola eller annan verksamhet för ungdomar och håller i ett 90-minuterspass kring

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA. Antirasistisk Sexualundervisning i praktiken. Magnus Svensson RFSU Gävleborg

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA. Antirasistisk Sexualundervisning i praktiken. Magnus Svensson RFSU Gävleborg SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Antirasistisk Sexualundervisning i praktiken Samtliga illustrationer: Vendela Hellstrand Magnus Svensson RFSU Gävleborg Teori och praktik - Antirasistisk Sexualundervisning

Läs mer

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet Lärosäte Kurs Engelska för lärare 30 hp (16-45 hp), halvfart åk 7-9 Historia för lärare 3 åk 7-9 NO och teknik Spanska för lärare 7-9 15 hp. Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45 hp).

Läs mer

Om värdegrundsarbete och vilka möjligheter det finns inom vuxenutbildningens ram. Tommy Eriksson och Ingrid Jerkeman, Skolverket.

Om värdegrundsarbete och vilka möjligheter det finns inom vuxenutbildningens ram. Tommy Eriksson och Ingrid Jerkeman, Skolverket. Om värdegrundsarbete och vilka möjligheter det finns inom vuxenutbildningens ram Tommy Eriksson och Ingrid Jerkeman, Skolverket 3 februari 2015 Vuxenutbildningen Målet är att vuxna ska stödjas och stimuleras

Läs mer

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7 Meritvärden VT åk9 2014 2015 2013 2014 2015 flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt AO 204,7 182,4 193,2 172,5 158,8 166,8 217,7 192,3

Läs mer

Svenska, samhällskunskap, historia, religion och klasstid.

Svenska, samhällskunskap, historia, religion och klasstid. 1 Visste du Material Time Age B5 20 min 13-15 Nyckelord: likabehandling, könsidentitet, hbt, mänskliga rättigeter, normer/stereotyper, skolmiljö Innehåll Materialet består av ett frågeformulär med frågor

Läs mer

FOKUS15 RÄTTEN TILL KUNSKAP UNGAS SEXUELLA OCH REPRODUKTIVA RÄTTIGHETER. Malte Sundberg Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF

FOKUS15 RÄTTEN TILL KUNSKAP UNGAS SEXUELLA OCH REPRODUKTIVA RÄTTIGHETER. Malte Sundberg Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF RÄTTEN TILL KUNSKAP UNGAS SEXUELLA OCH REPRODUKTIVA RÄTTIGHETER Malte Sundberg Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF OM MUCF Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram

Läs mer

WORLD AIDS DAY. Hur kan man arbeta med World Aids Day i undervisningen?

WORLD AIDS DAY. Hur kan man arbeta med World Aids Day i undervisningen? WORLD AIDS DAY Hur kan man arbeta med World Aids Day i undervisningen? Den 1:a december är det World Aids Day. Hivfrågan i Sverige har fått ett uppsving bland annat genom Jonas Gardells uppmärksammade

Läs mer

Beslutet. Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till. Skriven av: Hans Peterson

Beslutet. Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till. Skriven av: Hans Peterson Arbetsmaterial till Beslutet Skriven av: Hans Peterson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Beslutet. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det

Läs mer

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN MÅLGRUPP: ÅRSKURS 7-9 LÄRANDEMÅL Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikations situationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Sexualitet, genus och relationer i grundskolans styrdokument

Sexualitet, genus och relationer i grundskolans styrdokument Utvecklingsavdelningen 1 (15) Sexualitet, genus och relationer i grundskolans styrdokument 2 (15) Innehållsförteckning INLEDNING... 4 LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET... 5 1.

Läs mer

XOXY. Lärarmaterial till föreställningen. av PotatoPotato Scenkonst. Målgrupp: Ungdomar i grundskolans år 8-9.

XOXY. Lärarmaterial till föreställningen. av PotatoPotato Scenkonst. Målgrupp: Ungdomar i grundskolans år 8-9. Lärarmaterial till föreställningen XOXY av PotatoPotato Scenkonst Föreställningen spelas i Malmö genom Kultur för Barn och Unga, hösten 2014. Målgrupp: Ungdomar i grundskolans år 8-9. Plats: Mazettisalen,

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

Låt barnen leka och lära om barns rättigheter och miljö med Retoys pedagogiska Lekväskor!

Låt barnen leka och lära om barns rättigheter och miljö med Retoys pedagogiska Lekväskor! 1 Låt barnen leka och lära om barns rättigheter och miljö med Retoys pedagogiska Lekväskor! Introduktion till artikel 2 i Barnkonventionen Alla barn har samma rättigheter och värde. Inget barn får diskrimineras.

Läs mer

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN MÅLGRUPP: GYMNASIET LÄRANDEMÅL Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Förstå språket NO/SO. ett material för nyanlända åk 7-9 och språkintroduktion. Innehåller provkapitel

Förstå språket NO/SO. ett material för nyanlända åk 7-9 och språkintroduktion. Innehåller provkapitel Förstå språket NO/SO ett material för nyanlända åk 7-9 och språkintroduktion Innehåller provkapitel Förstå språket NO/SO för dig som undervisar nyanlända I Förstå språket NO/SO får eleverna lära sig svenska

Läs mer

Sexualitet, genus och relationer i gymnasieskolans styrdokument

Sexualitet, genus och relationer i gymnasieskolans styrdokument Utvecklingsavdelningen 1 (11) Sexualitet, genus och relationer i gymnasieskolans styrdokument 2 (11) Innehållsförteckning INLEDNING... 4 1 SKOLANS VÄRDEGRUND OCH UPPGIFTER... 5 Grundläggande värden...

Läs mer

Vem är filmen tänkt för? Målgruppen är barn och ungdomar 8-13 år.

Vem är filmen tänkt för? Målgruppen är barn och ungdomar 8-13 år. Vad handlar filmen om? I Hoppsan Kerst in - mat hela dagen fixar ungdomar käk för at t ha lit e fest t illsammans. De gör bål, grönsaker med dipp, snabb-pizza med sallad och en äppledessert. Grafiken i

Läs mer

Sex och samlevnads undervisning. Tjörns gymnasieskola åk 3 Killgrupp.

Sex och samlevnads undervisning. Tjörns gymnasieskola åk 3 Killgrupp. Sex och samlevnads undervisning. Tjörns gymnasieskola åk 3 Killgrupp. Vi hade två grupper med ca 8-9 killar i varje grupp. Vi träffades två tillfällen per grupp. Första lektionstillfället 1. Vi gjorde

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-20 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

KOPPLING TILL LÄROPLANEN

KOPPLING TILL LÄROPLANEN KOPPLING TILL LÄROPLANEN Arbetet med de frågor som berörs i MIK för mig kan kopplas till flera delar av de styrdokument som ligger till grund för skolans arbete. Det handlar om värden som skolan ska se

Läs mer

MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET

MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET HÅLL SVERIGE RENTS EXEMPELSAMLING Lektionsupplägg: Tusen år i ett växthus I Sverige har vi ett övergripande mål för miljöpolitiken som kallas. Det handlar om vilket samhälle

Läs mer

RFSU ATT BERÖRA SEXUALITET I SOCIALT BEHANDLINGSARBETE BERÖR SEXUALITET I SOCIALT BEHANDLINGSARBETE

RFSU ATT BERÖRA SEXUALITET I SOCIALT BEHANDLINGSARBETE BERÖR SEXUALITET I SOCIALT BEHANDLINGSARBETE RFSU ATT BERÖRA SEXUALITET I SOCIALT BEHANDLINGSARBETE BERÖR SEXUALITET I SOCIALT BEHANDLINGSARBETE 1 ATT BERÖRA SEXUALITET I SOCIALT BEHANDLINGSARBETE RFSU 2 RFSU ATT BERÖRA SEXUALITET I SOCIALT BEHANDLINGSARBETE

Läs mer

Kärlek.nu Om Internet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar

Kärlek.nu Om Internet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Kärlek.nu Om Internet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi. Aukt. spec. i klin. sexologi Malmö högskola www.lofgren-martenson.com

Läs mer

VERKTYGSLÅDA - ett sätt att förlänga teaterbesöket i ditt klassrum

VERKTYGSLÅDA - ett sätt att förlänga teaterbesöket i ditt klassrum VERKTYGSLÅDA - ett sätt att förlänga teaterbesöket i ditt klassrum www.ungscen.se HEJ! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att vi får spela Sexigt - på riktigt för dig och din elevgrupp. Sexigt - på

Läs mer

NORMKRITISK SKOLA. Sexualitet och identitet är en del av skolans helhet. Fyra principer i din undervisning

NORMKRITISK SKOLA. Sexualitet och identitet är en del av skolans helhet. Fyra principer i din undervisning NORMKRITISK SKOLA Alla våra 29 filmer och vårt metodmaterial, är baserat på vad styrdokumenten föreskriver i det ämne som du undervisar i. Poängen är att göra det enklare och roligare för dig och dina

Läs mer

projektkatalog KULTURSKOLAN

projektkatalog KULTURSKOLAN KULTURSKOLAN projektkatalog 2015 Korta och långa projekt eller enstaka tillfällen Samtliga projekt är kopplade till ett eller flera mål i Lgr 11 Erfarna pedagoger inom respektive konstart Skräddarsydd

Läs mer

Jag vill inte vara hemlig längre

Jag vill inte vara hemlig längre Jag vill inte vara hemlig längre DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Kortfilmsberättelsen Jag vill inte vara hemlig längre handlar om Ann-Christine, hennes transidentitet och längtan efter att få leva ut sitt sanna

Läs mer

Världsreligionerna och andra livsåskådningar Religion och samhälle Identitet och livsfrågor Etik

Världsreligionerna och andra livsåskådningar Religion och samhälle Identitet och livsfrågor Etik prövning religionskunskap grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Religionskunskap, grundläggande Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Instruktioner och omfattning Prövningen

Läs mer

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar Elever med godkänt per ämnesprov åk 9 Årskurs: 9 Pojkar den 27 juni 2014 Andel (%) elever med godkänt Engelska åk 9 - EN 55 55 100 (90,9) Matematik åk 9 - MA 58 51 87,9 (71,7) NO-ämnen åk 9 - KE 56 43

Läs mer

Vad är det för skillnad på att strula och hångla?

Vad är det för skillnad på att strula och hångla? Vad är det för skillnad på att strula och hångla? Min mens har hoppat över tre månader, jag har inte haft sex så jag är ju inte med barn. Men varför kommer den inte? Om man mår dåligt och inte vill prata

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Reviderad VI ÄR ALLA LIKA MYCKET VÄRDA!

Reviderad VI ÄR ALLA LIKA MYCKET VÄRDA! Reviderad 20160623 VI ÄR ALLA LIKA MYCKET VÄRDA! Sexu alit et och k ön siden t it et Tjejer och killar har samma värde och ska behandlas med samma respekt. Ingen elev på Starskolan ska känna sig diskriminerad,

Läs mer

Ett samarbete mot utanförskap och mobbning

Ett samarbete mot utanförskap och mobbning Lärarhandledning Ett samarbete mot utanförskap och mobbning Gilla: Hata Horan har kommit till genom ett samarbete mellan Johanna Nilsson, Pocketförlaget och Friends. Vi vill att du som läser ska bli berörd,

Läs mer

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12.

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12. Likabehandlingsplan Stenbitens förskola 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2014.12.05 2015.12.05 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av diskriminering, trakasserier

Läs mer

Sexualitet, intellektuell funktionsnedsättning och professionellt arbete

Sexualitet, intellektuell funktionsnedsättning och professionellt arbete Sexualitet, intellektuell funktionsnedsättning och professionellt arbete Jack Lukkerz Socionom, aukt. sexolog (NACS) Master i sexologi Doktorand Malmö Högskola Sexualitet vad är det? Vad tänker ni på?

Läs mer

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2014-09-18 Nf 149/2012 Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Syfte...

Läs mer

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2014-15. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2014-15. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Välkommen Till särskild utbildning för vuxna Kurskatalog 2014-15 Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Du är välkommen att söka kurser hos oss, om du behöver extra stöd i din inlärning, på

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer