PÅ TAL OM 6. diskriminering. Förebygg. -ett normkritiskt material. Utjämna studieresultat. killar och tjejer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PÅ TAL OM 6. diskriminering. Förebygg. -ett normkritiskt material. Utjämna studieresultat. killar och tjejer"

Transkript

1 Förebygg diskriminering PÅ TAL OM 6 -ett normkritiskt material Utjämna studieresultat mellan killar och tjejer Filmo/Cinebox Tel: vxl

2 Ungas identitetsskapande sker i skolan ngas identitetsskapande sker till stor del i skolan. ärf r är det iktigt att diskutera o s nligg ra normer o att kunna an ända ett normkritiskt perspekti. en ad är en norm ur kan i utmana normer som är begrän sande o ämmande Utarbetat från Lgr 11 till alla ämnen På tal om 6 är ett omfattande utbildningsmaterial med orta lmer om se ualitet o identitet i alla s olans ämnen. Tanken är att pedagoger enkelt ska kunna ämnesintegrera arbetet med se ualitet o identitet i allt fr n em o konsumentkunskap till religion. re is som det är tänkt i de n a läroplanerna gr o. Ta älp a er undratals diskussionsfr gor o ningar som nns framtagna till lmerna. nkelt eller ur Expertintervjuer och autentiska berättelser akta lmerna är a 1 minuter l nga med e pertinter u er. de dokumentära berättelserna delar unga o n gra u na med sig a sina egna istorier. et är materialets främsta st rka. ersonerna i lmerna ar s äl a skri it manus läst in berättarr ster o arit med o f reslagit bildmaterial. integritetskäl f rekommer ingen a dem p bild i lmerna. e dokumentära berättelserna är korta lmer tänkta att underlätta diskussion o re ektion. Tips! kol erkets ebbsida under rubriken e o samle nad beskri s ur n a läroplanen fr n 2 11 ska integreras i olika ämnen. Tre skäl att arbeta med normkritik 1. reb gg diskriminering o utanf rskap 2. ka tr gg eten i skolan o ge ele erna bättre studiero 3. ele ers studieresultat o ut ämna skillnader mellan killars o t e ers resultat Filmo/Cinebox Tel: vxl

3 Vi lärare behöver bli bättre på normkritik Vad är normkritisk pedagogik för dig? Att bidra till att samtliga elever i mitt klassrum känner sig tilltalade och berörda av min undervisning. Det är i grunden en demokratifråga och enligt läroplanen är vi skyldiga att utmana könsnormer som vi aktivt normkritiskt förhållningssätt. Hur använder du materialet? visningen, men även som diskussionsunderlag på klasstider för att lyfta värdegrundsfrågor och i samband med temadagar om till exempel mänsk- helhetsgrepp som behövs. uppgifterna? Eleverna tycker alltid att det är spännande att ta del av autentiska livsöden och personliga berättelser. Det känns bra att kunna ge dem dessa som komple- till att skapa diskussioner på ett fördjupat sätt. Är "På tal om 6" något som behövs, tycker du? Maria Bollen Helstad Högstadielärare Ja, det behövs en professionell guide i nutidens stora utbud av Youtube-klipp, bloggar och annat som eleverna tar del av på nätet i ämnet. Eleverna behöver ett komplement till läroboken för sex- och samlevnadsundervisningen. Vi lärare behöver bli bättre på normkritik för att se alla elever. Materialet månar om att alla ungdomar ska känna sig sedda och inkluderade i undervisningen. Det är viktigt för det handlar om hela deras liv och identiteter. Att upplägget är så tydligt ämnesövergripande och kopplat till Lgr11 är en stor hjälp vid planeringen av undervisningen. Har du något tips till andra lärare? saker som kön och identitet. Lär tillsammans och vägled med öppna ögon! Fakta: Namn: aria ollen elstad Ålder: 39 år Yrke: gstadielärare matematik Utbildning: iolog samt g mnasielärare i biologi o kemi Antal år i läraryrket: 14 Specialintresse: eo a ing o genuspedagogik Senast lästa bok: n riktig människa a unilla erland ig ero Filmo/Cinebox Tel: vxl

4 Varför gjorde ni På tal om 6? Karin Nilsson, Projektsamordnare och genusvetare Jag blir frustrerad över att trans är så osynligt och bortglömt i undervisningen. Ett jätteviktigt område som måste behandlas men allt för ofta lämnas orört i skolan. Det vill jag ändra på. Karin Nilsson och Karin Carlsson Karin Carlsson, Strategisk projektledare Jag brinner för att skapa positiva samtal i skolan om sexualitet. Jag tror att vi kan förändra begränsande normer och förebygga diskriminering genom att visa allas rätt att bejaka sin egen lust. Men också vikten av ömsesidighet i relation till andra. ar e paket ingår t å fakta lmer med e pertinter uer o fem autentiska berättelser med unga som delar med sig a egna tankar o erfaren eter. essutom ingår alltid ormkritisk pedagogik lärar lm när du k per ett paket eller era. Vad är sex? ilmerna andlar om ur se o lust kan se ut på olika sätt oa sett om man är etero omo bi trans ueer et. egreppet om ur man ar säkert se breddas. r penetration riktigare o iktigare än andra former a se ur ar man säker oralse Sexuell rätt & porr ilmerna beskri er ur s nen på se uell rätt f rändrats i erige er tid t.e. slutade omose ualitet att klassas som en s ukdom f rst amt diskuterar porr o dess bet delse f r t e er o killar. arf r inf rdes allmän se ualunder isning i skolan på talet ur känns det att se ut som en po ke på utsidan men ara t e på insidan Kroppen & relationer akta lmerna andlar om kroppen sk n etsideal idrotts ärlden o ur normer o f r äntningar på er kar kärleksrelationer. essutom diskuteras normen om funktionsfullkomlig et. ur olika kan en relation se ut arf r kan man känna osäker et eller s arts uka Sexualitet & samhälle ilmerna andlar om ur olika religioner o inriktningar ser på frågor om k n ämställd et se ualitet o se samt om rätten att både kunna säga a o ne till se på ett respektfullt sätt. an killar bli pressade a ma oideal r alla normala r det bra att kunna prata om se Sex och lust e o lust fokuserar på att bel sa ur lust o kåt et nns med människan genom ela li et o inte är beroende a personens k n ålder k ns uttr k eller funktionsf rmåga. Temat ger en bredare bild a se än endast penetrerande aginalsamlag o l fter upp olika se uella praktiker på ett lik är digt is. Säkrare sex äkrare se isar ur olika se uella andlingar ar gre eller lägre risk f r erf ring a smitta. ilmen bel ser normer o attit der som g r det s årare att prata om säkrare se prakti ker o att ta ans ar f r att sk dda sig id se uella kontakter. ilmen s ftar till att ka både kunskap o s äl känsla f r att be aka se ualiteten på ett ans ars fullt sätt. Vad är sex? ad är se berättar llen om ur on ade se f r f rsta gången om ennes f r äntningar o ur det ble. erät telsen problematiserar bilden a se som endast aginalt penetrerande samlag o idgar perspekti en. en tar o kså upp oro er samlagsdebuten f r änt ningar o stereot pa bilder a se. GY: Biologi 2, Naturkunskap 1a1, 1a1 Ämne: GR: Biologi, Geografi, Religionskunskap, GY: Biologi 2, Naturkunskap 1a1 Tips! Om ni har avtal med en AV-central, önska filmen hos dem. Ämne: GR: Biologi

5 Får man bli kär i vem fan som helst? år man bli kär i em fan som elst berättar nna om tonårsf rälskelse o il a att de niera sin se uella läggning o eteronormati itet bland kompisar. erättelsen kan ä ka tankar kring bland annat kategoriseringen a k n kärlek o se ualitet. Konsten att vara KK onsten att ara berättar iklas 2 år om ur man kan skapa alternati a se uella relationer där alla inblandades känslor tas på all ar. ilmen är en ppen ärtig o ärlig redog relse er positi a o negati a f l der a en kk relation. Jag skäms inte över att ha hiv ag skäms inte er att a i berät tar sa ur on s äl o omgi ningen reagerade på ennes i status o ur det är att le a som i positi i erige idag. erättelsen kan ä ka tankar kring stigma f rdomar o okunskap. Ämne: GR: Bild, Biologi Ämne: GR: Biologi, Engelska, GY: Biologi 2, Engelska 5, Naturkunskap 1a1, 1a1 På internet vet ingen å internet et ingen berättar alin ppet om sina upple elser o erfa ren eter a se online o skri ande rollspel. alin beskri er rollspelet som en ans till se uell tillfredställelse men o kså som ett sätt att e perimentera med olika identiteter o sidor os sig s äl. erättelsen kan o kså ä ka tan kar kring f r o na kdelar med inter net identitetsskapande o lust. Min kropp och jag in kropp o ag belyser i kroppen i relation till sk n etsideal normen om funktionsfullkomlig et o f reställningar om manligt o k innligt. Temat be andlar ä en k nsroller o ideal inom idrotten o dilemman som uppstår när normen utmanas eller bryts. Kärlek och relationer ärlek o relationer diskuteras olika typer a relationer o ur normer o f r äntningar på erkar synen på kärleksrelationer. Filmen pre senterar olika relationsbildningar på ett lik ärdigt sätt o ill bredda synen på kärlek o relationer o tar ä en upp änskapsrelationer o kk relationer. Ämne: GR: Bild, Biologi, Historia, Idrott och hälsa, Religionskunskap, GY: Idrott och hälsa, Naturkunskap 1a1, 1a1 Ämne: GR: Biologi, Hem och konsumentkunskap, Historia, Religionskunskap, GY: Naturkunskap 1a1, Religionskunskap Ingen är ju perfekt ngen är u perfekt är en berättelse som kretsar kring sk n etsideal o k nsstereot per. 19 åriga nton berättar om sina killkompisars s n på ur den perfekta t e en ska se ut o den ar gong om sk n etsideal som an upple t i omklädningsrummet efter o ke trä ningen. nton berättar o kså ad som änder när an ill br ta mot modetren der o sk n etsideal. Kärlek i plural ärlek i plural idgar s nen på kärleks relationer o isar på olika relations bildningar. erättelsen problematiserar e klusi itet o t åsam et genom att resonera kring bland annat osäker et o s arts uka. ilmen kan ä ka tankar kring relationsnormer kärlek o f r äntningar på partners. Min första kärlek in f rsta kärlek andlar om f räls kelse irt o de f rsta tre ande stegen i ett f r ållande. erättelsen som utspe lar sig i agdad isar o kså ilka olika utgångslägen ungdomar ärlden er ar när det gäller att de ta träffas o lära känna arandra. ilmen kan ä ka tankar kring ungdomars identitetsska pande i relation till sam ället o kultur. Ämne: GR: Bild, Idrott och hälsa, GY: Idrott och hälsa Ämne: GR: Biologi, Religionskunskap, Ämne: GR: Biologi, Geografi,

6 Oskuld är ingen skuld skuld är ingen skuld problematise ras begreppet oskuld o de ärderingar o f reställningar som ordet bär på. Filmen isar o kså tydligt på ilket utan f rskap som eteronormen skapar o ur det på erkar unga människor. erät telsen kan ä ka tankar kring alko ol konsumtion se ualitet identitets samt integritetsfrågor. Jag ÄR inte min synskada lmen ag inte min synskada berättar en kille på 2 år om att få s äl f rtroende o itta modet att åga träffa någon. erättelsen tar upp f reställningar kring personer med funk tionsnedsättning men o kså om ur ens egna f rdomar kan se ut o komma till uttry k. Sexuella rättigheter e uella rättig eter fakta lm i pake tet Sexuell rätt & porr belyser ur synen på k n se o ämställd et ar f ränd rats er tid o pro essen som lett fram till dagens se uella rättig eter. Filmen ger ett istoriskt perspekti på de rättig eter i ar idag o belyser betydelsen a dem i årt nutida sam älle. Filmen ppnar o kså upp f r samtal o diskus sion kring normer o makt istoriskt o idag., 1a1, 1a1 ca 11 min Ämne: GR: Bild, Biologi, Historia, Matematik,, Svenska GY: Historia 1a1, 1a1 Tema porr Tema porr fakta lm i paketet Sexuell rätt & porr är tänkt att ge ungdomar erktyg att samtala o analysera por rens positi a o negati a sidor på ett nyanserat sätt. ornogra ska bilder lmer o te ter nns bara ett par mus kli k bort o därmed är porren my ket lättillgänglig. Filmen tar arken ställning f r eller emot porr o utgår inte eller ifrån att alla ele er ar sett porr. Hur jag ser på porr ur ag ser på porr dokumentär berät telse i paketet Sexuell rätt & porr. l men delar ulia 19 år ppet o ärligt sin syn på porr o ur t e er respekti e kil lar i ennes när et f r åller sig till porr. ulia tror att ungdomar på erkas a porr genom att den ger falska f r äntningar på n utning o se. Filmen kan o kså ä ka tankar kring porr som industri o om porr på Internet. Tusen tankar om min abort Tusen tankar om min abort doku mentär berättelse i paketet Sexuell rätt & porr. Filmen skildrar berättelsen om en o nskad gra iditet som a slutas genom en abort. mma i lmen berättar ppet kring sina känslor o ennes upple else a m tet med ården. erättelsen ä ker tankar kring ikten a st d sam tal o rätt bem tande. Ämne: GR: Bild, Biologi, Ämne: GR: Bild, Biologi, ca 4 min Ämne: GR: Biologi, Geografi, Historia, Svenska GY: Biologi 2, Naturkunskap 1a1 Jag vill inte vara hemlig längre Jag vill inte vara hemlig längre doku mentär berättelse i paketet Sexuell rätt & porr. Filmen andlar om nn ristine ennes transidentitet o längtan efter att få le a ut sitt sanna ag. erättelsen kan ä ka tankar kring snä a k nsnor mer o f r äntningar baserade på k n. Mina två mammor Mina två mammor dokumentär be rättelse i paketet Sexuell rätt & porr. I lmen berättar ailin om ur det känns att ä a upp i en regnbågsfamil att prata om se med sina f räldrar o olika sätt att se på se beroende på land o kultur. erättelsen kan ä ka tankar kring s äl bestämmande o frig relse från sina f räldrar samt betydelsen a ärlig o ppen kommunikation inom famil en. dokumentär berät telse i paketet Sexuell rätt & porr. I lmen beskri er le resan genom sin pågående k nskorrigering. an ittnar om människors inskränkt et o om atbrott genom mord ot men o kså om famil ens o de nya ännernas st d. erättelsen beskri er ikten a att kunna ara sig s äl fullt ut o längtan efter att få smälta in. en kan o kså ä ka tan kar kring bi omo o transfobi samt snä a k nsnormer i sam ället. GY: 1a1 ca 5,5 min Ämne: GR: Biologi, Engelska, Religionskunskap, GY: Engelska 5, 1a1 Tips! Om ni har avtal med en AV-central, önska filmen hos dem. GY: 1a1,

7 Tro, religion och kultur Tro religion o kultur fakta lm i paketet Sexualitet & samhälle fokuse rar på att belysa ur olika religioner samt ur olika riktningar inom religionerna o li såskådningar ser på frågor som r r k n ämställd et se ualitet o se. Att säga ja och nej tt säga a o ne fakta lm i paketet Sexualitet & samhälle belyser rätten att de niera sina egna gränser f r att både kunna säga a o ne till se. Filmens fokus är kommunikation att åga be rätta ad en ill att åga ta initiati men o kså att kunna ta emot ett ne på ett respektfullt sätt. yftet med lmen o ningarna är att uppmuntra till att både tänka kring msesidig et o att ärligt kommuni era om se. Mot min vilja I ot min il a dokumentär berät telse i paketet Sexualitet & samhälle beskri er skar sina f r äntningar kring se lust o olust. Filmen problemati serar det ma oideal som får killar att känna press på att ständigt il a a se samt belyser känslan a s årig et att säga ne. erättelsen kan o kså ä ka tankar kring alko ol k nsroller o ikten a ly rd et. ca 11 min Ämne: GR: Religionskunskap, GY: Religionskunskap 1 ca 11 min GY: Biologi 1a1, Naturkunskap 1a1, 1a1 ca 4 min, 1a1 Klämd mellan två kulturer I lämd mellan t å kulturer doku mentär berättelse i paketet Sexualitet & samhälle får i f l a u anna som älper a a att få ett nytt li bortom sin kontrollerande famil där on s äl kan äl a sitt li o partner. erättelsen kan ä ka tankeställare kring ur famil en formar identitet. en kan o kså ä ka tankar kring sam ällsproblem som åld i nära relationer. Tro, hopp och sex Tro opp o se dokumentär berät telse i paketet Sexualitet & samhälle andlar om onas 29 år som inte kan a se med sin fru trots att lusten nns o om ur det är att få älp med sina se uella problem. Filmen tar o kså upp frågor kring a ållsam et o arf r en del äl er att änta med se till äkten skapet. istorien kan ä ka tankar kring kommunikation samt ur tro o religion kan forma människors identitet o se uella utle ande. Killen bredvid illen bred id dokumentär berättelse i paketet Sexualitet & samhälle andlar om f rälskelse rätten att få ara den en är o beslutet att gifta sig med den en älskar. Filmen kan ä ka tankar kring eteronormati itet o äktenskapets betydelse f r identitetsskapandet., Historia, Samlevnad, Värdegrund GY: Samhälls-kunskap 1a1 Ämne: GR: Biologi, Idrott och hälsa, Religionskunskap,, Religionskunskap 1 Ämne: GR: Biologi,Historia, Religionskunskap, GY: Historia 1a1, Religionskunskap 1, 1a1 Tre kondomer och en bedövad käke I Tre kondomer o en bed ad käke dokumentär berättelse i paketet Sexualitet & samhälle berättar se o samle nadsinformat ren aman om sina m ten med skolungdomar som se o samle nadsinformat r. nder informationspassen är frågor kring det normala äldigt anliga o osäker e ten os ungdomarna är många gånger stor. illen i lmen ger o kså ett dråpligt e empel på situationer som kan uppstå när ma onormer o porr lm blir f re bilder i ungas se li. GY: Biologi 2, Naturkunskap 1a1 Normkritisk pedagogik ormkritisk pedagogik ger en lättfattlig introduktion till ur man an änder å tal om. Filmen är tänkt att an ändas tillsammans med en and ledning där du får råd om ur du arbetar normkritiskt i under isningen. Ämne: Alla ämnen Tips! PAKETEN: Vad är sex Kroppen & relationer Sexuell rätt & porr Sexualitet & samhälle Boka föreläsning och fortbildning På tal om 6. Välj mellan olika upplägg om Kontakta:

8 Strömmande media för Malmö stads skolor Normkritisk pedagogik / VS0206 Vad är sex? Sex och lust / VS0207 Säkrare sex / VS0208 Vad är sex? / VS0209 Får man bli kär i vem fan som helst? / VS0210 Konsten at vara KK / VS0211 Jag skäms inte över att ha hiv / VS0212 På internet vet ingen / VS0213 Kroppen & relationer Min kropp och jag / VS0214 Kärlek och relationer / VS0215 Ingen är ju perfekt / VS0216 Kärlek i plural / VS0217 Min första kärlek / VS0218 Oskuld är ingen skuld / VS0219 Jag ÄR inte min synskada / VS0220 Sexuell rätt & porr Sexuella rättigheter / VS0221 Tema porr / VS0222 Hur jag ser på porr / VS0223 Tusen tankar om min abort / VS0224 Jag vill inte vara hemlig längre / VS0225 Mina två mammor / VS0226 VS0227 Sexualitet & samhälle Tro, religion och kultur / VS0228 Att säga ja och nej / VS0229 Mot min vilja / VS0230 Klämd mellan två kulturer / VS0231 Tro, hopp och sex / VS0232 Killen bredvid / VS0233 Tre kondomer och en bedövad käke / VS0234 Ladda ner denna översiktsfolder som PDF: PEDAGOGISK INSPIRATION MALMÖ Rönnbladsgatan 1b, Malmö tel: e-post:

Röda tråden. Metodhandbok i sexualitet & samlevnad

Röda tråden. Metodhandbok i sexualitet & samlevnad Röda tråden Metodhandbok i sexualitet & samlevnad Planera sex- och samlevnadsarbetet Att planera sex- och samlevnadsarbetet 5 Sex- och samlevnadsundervisning i skolans styrdokument 16 Sex och samlevnad

Läs mer

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se Rädda Barnen 2013 Författare: Anna Norlén Redaktion: Yara Anttila, Ylva Edling, Anna Fairbrass Formgivning: Lowe Brindfors Illustration: Moa Hoff/ Söderberg Agentur Första upplagan ISBN: 978-91-7321-446-9

Läs mer

FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX

FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX Om vad tjejer möter på nätet och hur vi möter dem För tjejjourer och andra stödverksamheter som möter unga tjejer Innehåll Varför särskilt fokus på nätet?... 5 Sexualitet

Läs mer

De ska kunna sin grej. Bara sex procent av lärarstudenterna får utbildning i sex och samlevnad

De ska kunna sin grej. Bara sex procent av lärarstudenterna får utbildning i sex och samlevnad RFSU Box 12128 102 24 Stockholm Tel 08-692 07 00 Fax 08-653 08 23 E-post info@rfsu.se www.rfsu.se De ska kunna sin grej. Bara sex procent av lärarstudenterna får utbildning i sex och samlevnad Professionalisera

Läs mer

Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7 9 och gymnasiet

Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7 9 och gymnasiet Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7 9 och gymnasiet 1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 2015 ISBN 978-91-85933-88-4 projektledare Jonah Nylund text Rfsl och

Läs mer

Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV. musikhjälpen.se

Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV. musikhjälpen.se Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 2014 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV musikhjälpen.se HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV, DIN MUSIK RÄDDAR LIV Varje dag smittas

Läs mer

den onaturliga naturen Kunskapsmaterial om sexualitet och kön för lärare i naturkunskap och biologi på gymnasiet.

den onaturliga naturen Kunskapsmaterial om sexualitet och kön för lärare i naturkunskap och biologi på gymnasiet. den onaturliga naturen Kunskapsmaterial om sexualitet och kön för lärare i naturkunskap och biologi på gymnasiet. 1 bionatur130424.indd 1 2013-05-08 09:27 Att skapa förutsättningar för att förändra och

Läs mer

Hur säger man? En lärarhandledning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Andra utgåvan. Av Tommy Pherson och Stefan Laack

Hur säger man? En lärarhandledning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Andra utgåvan. Av Tommy Pherson och Stefan Laack Hur säger man? En lärarhandledning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Andra utgåvan. Av Tommy Pherson och Stefan Laack Tack! Vi vill tacka alla som har hjälpt oss att utveckla och färdigställa

Läs mer

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA. Lärarhandledning och metoder

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA. Lärarhandledning och metoder SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lärarhandledning och metoder SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA RFSU är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation med syfte att sprida en kunskapsbaserad

Läs mer

BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN

BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN 1 2 BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN Få ämnen är så laddade och tabubelagda som de som rör barns sexualitet. Det kan leda till en

Läs mer

Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp. Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer

Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp. Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Den här broschyren riktar sig till dig som möter personer i åldern 15-25 år i ditt arbete. Du arbetar

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Får man skriva vad man vill på internet?

Får man skriva vad man vill på internet? Får man skriva vad man vill på internet? en lärarhandledning till skriften Hat på nätet Får man skriva vad man vill på internet? en lärarhandledning till skriften Hat på nätet Förord Får man säga vad

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

abc om hbt till sfi 1

abc om hbt till sfi 1 abc om hbt till sfi 1 Inledning Vad är heteronormen? A Idag talar man ofta om heteronormen. Det är ett sätt att flytta fokus från det som avviker homosexualitet till exempel till att istället titta på

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen För mer rättvisa ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen 1 För mer rättvisa Tryckår: 2011 Layout: ADD Text: Malin Gustavsson och Antonia Wulff Ansvarig utgivare: Folkhälsans förbund rf Andra upplagan

Läs mer

Inledning. Version på lätt svenska

Inledning. Version på lätt svenska Inledning Version på lätt svenska HBTQ Hbtq är ett paraplybegrepp, eller ett samlingsnamn, för homosexuella (h), bisexuella (b), transpersoner (t) och andra personer vars identitet är queer (q). Inom vården

Läs mer

Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund

Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund Att utbilda För att Rädda Barnens Ungdomsförbund ska bli en starkare barnrättsaktör måste vi veta vad vi snackar om och det är där du

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

varför måste man inte komma ut som hetero?

varför måste man inte komma ut som hetero? ISBN 978-919759975-7 9 7 89197 599757 Varför väljer Rädda Barnens Ungdomsförbund och Rädda Barnen att skriva en rapport som handlar om normer kring sexualitet och kön? Trots att sexualundervisning enligt

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

Det går att förändra!

Det går att förändra! Det går att förändra! En metod- och inspirationsbok för jämställdhet i grundskolan Red. Johanna Sjons 2 3 Erbjuds killar och tjejer samma villkor och möjligheter, och har de samma makt och förutsättningar

Läs mer

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare

Grundutbildning. för Junisledare Kurspass 6 Ledarskap Fakta 1. Ledarskap hos Junis IOGT-NTOs Juniorförbund vill att Du som ledare: ska ha kännedom om och dela våra värdegrundsfrågor. Dessa är våra fyra profiler: Drogfrihet, Demokrati,

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer