RAPPORT 1 (37) Uppdrag strategisk plan (inklusive de uppdrag som fortfarande är aktuella sedan tidigare strategisk plan)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT 1 (37) Uppdrag strategisk plan 2011-2014 (inklusive de uppdrag som fortfarande är aktuella sedan tidigare strategisk plan)"

Transkript

1 RAPPORT Nämndernas inrapportering av uppdrag i strategisk plan och flerårsplan, 2011 Rapporten omfattar vad nämnderna inrapporterat under 2011 kring uppdragen i strategisk plan samt uppdragen från flerårsplan. Den strategiska planen innehåller 66 uppdrag fördelade på olika nämnder. 32 uppdrag var vid årets början kvar från tidigare strategisk plan. Vid årsskiftet var 28 genomförda från tidigare strategisk plan och 1 uppdrag genomfört från strategisk plan Av uppdragen i strategisk plan är 57 pågående och 8 ej påbörjade. Uppdragen redovisas under respektive nämnds avsnitt i årsredovisningen samt i separat rapport. Uppdrag strategisk plan (inklusive de uppdrag som fortfarande är aktuella sedan tidigare strategisk plan) Kund/Medborgare Uddevalla kommun skall upphandla entreprenader på ett sätt som underlättar för mindre företag Detta uppdrag har ej varit aktuellt för miljö och stadsbyggnad. Det har rapporterats och godkänts i kommunstyrelsen Socialnämnden har genomfört följande kring uppdraget: Hemvård: Socialnämnden har beslutat att införa ett valfrihetssystem inom hemtjänst enligt socialtjänstlagen samt ledsagning och avlösning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Avtal med tre privata hemtjänstutförare har tecknats under våren Vårdtagarna i hemtjänsten kan välja andra utförare än kommunen. Särskild handikappomsorg: Socialnämnden har fattat tilldelningsbeslut vad gäller fyra gruppbostäder LSS. Carema Orkidén har antagits och driftstarten var Särskilt boende: Sofiedal och Arödsdal har övergått till annan utförare från och med den 15 oktober Bräcke diakoni driver nu verksamheten på uppdrag av kommunen. Skogslyckans äldreboende har från och med 1 april, 2010 övergått till annan utförare. Även där är det Bräcke diakoni som övertagit driften. Uppdraget slutrapporterades och godkändes i kommunstyrelsen Kommunledningskontoret har slutrapporterat uppdraget i kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden har slutrapporterat i uppdraget i kommunstyrelsen

2 RAPPORT 2 Tekniska nämnden har slutrapporterat uppdraget i kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden har slutrapporterat uppdraget i kommunstyrelsen Uppdraget är inte aktuellt inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Fristående verksamhet bedrivs normalt med tillstånd, inte på entreprenad. Uddevalla kommun skall använda ny teknik för att ge medborgarna större påverkansmöjligheter Både grundskolan och gymnasieskolan arbetar målmedvetet för att förbättra den digitala kommunikationen mellan skolan och hemmet. Det gäller elevernas individuella utvecklingsplaner/studieplaner, förberedelser för utvecklingssamtal och information om frånvaro och resultat. Barn- och utbildningsnämnden har slutrapporterat uppdraget i kommunstyrelsen Uppdraget anser genomfört då ny teknik och nya programvaror introduceras löpande för att förbättra kommunikationen mellan hem och skola. En GIS-ingenjör har tillsatts som ska driva och representera förvaltningen i GIS-frågor. Miljö och stadsbyggnadsnämnden har slutrapporterat uppdraget och kommunstyrelsen har godkänt detta Socialnämnden har genomfört följande kring uppdraget: Ny teknik implementeras kontinuerligt inom socialtjänstens olika verksamhetsområde för att ge medborgarna en ökad möjlighet till påverkan. Hälso- och sjukvård: Särnär, samordnad upphandling skall ske inom området Enteral Nutrition Klara, IT-stöd är en IT-lösning för att på elektronisk väg kunna hantera innehållet i de tidigare pappersbaserade meddelanden som ingår i rutinen för att skapa ett beslutsunderlag som finns tillgängligt i den samordnade vårdplaneringsprocessen. Svevac, är ett informationssystem för vaccinationer som utvecklats av Smittskyddsinstitutet (SMI) i samråd med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och företrädare för barn- och skolhälsovård. Systemet är webbaserat och ägs av SMI. Det kan användas av vårdgivare utan kostnad. Hemvård TES, IT-baserat resursfördelningssystem inom hemtjänsten vilket skall ge egenregi verksamhet och privat verksamhet likartade förutsättningar. Individ och familjeomsorg BBIC (barns behov i centrum), är ett dokumentations- och handläggningssystem för social barnavård och är avsett att användas för utredning, planering och uppföljning av insatser. Socialtjänstens verksamheter Procapita, är ett elektroniskt journalhanteringssystem som nyttjas inom socialtjänstens olika verksamhetsområden sedan början av 2000, nya moduler köps in vid behov. Från och med hösten 2010 kommer socialtjänsten att nyttja Procapita Plus. Uppdraget slutrapporterades och godkändes i kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden slutrapporterade uppdraget i kommunstyrelsen Uppdraget övergår i nytt uppdrag i strategisk plan , "Kommunen ska utveckla formerna för att ge medborgarna större påverkansmöjligheter". Tekniska nämnden har slutrapporterat ärendet i kommunstyrelsen Tekniska kontoret arbetar med brukarkontakter som ett naturligt led i det dagliga arbetet. Vi har en daglig dialog med våra medborgare om gatu- och parkverksamhet inkluderande trafik och belysningsfrågor. Samma sak gäller i frågor om tomtkö, bostadsanpassning och fastighetsförvaltning. Inom VA-verksamheten finns

3 RAPPORT 3 idag en informationsansvarig person utsedd. Denna person har mycket direkta kontakter med kommuninvånarna kring lednings och taxefrågor samt deltar i informationsmöten med berörda invånare. Dessutom arbetar vi med fokusgrupper i samband med upprättandet av servicedeklarationer. Andra möjligheter för inflytande ges i form av ris och ros anmälningar samt genom de utvärderingar som görs av servicedeklarationer och övriga enkätundersökningar. Dessa mynnar alltid i någon typ av åtgärder. Arbetet ingår som en del i tekniska nämndens ordinarie verksamhet. Uddevalla kommun skall bygga samman sitt VA-nät med åtminstone en annan kommun Den s.k. Kustogruppens (Kungälv, Uddevalla, Stenungsund, Tjörn och Orust) arbete och utredning pågår med viss försening. Utredningen kommer att presenteras för styrgruppen i januari och därefter kommer den redovisas i respektive kommun. En ihopkopplad ledning mellan Uddevalla och Orust planeras vara klar att tas i bruk tidigt I samverkansprocessen mellan Färgelanda, Munkedal och Uddevalla finns ett underlag framtaget för politiskt beslut för att starta en s.k. genomförandeutredning innan sommaren. Uddevalla kommun skall införa en funktion som äldreombudsman Frågan hanteras och diskuteras i den politiska organisationen. 2. Valkretsindelningen skall inför valet 2014 ändras så att Uddevalla får två valkretsar till kommunfullmäktige Valnämndens presidium har träffats två gånger för att rita om kartan med valkretsindelning. Valnämnden ska lämna förslag till kommunfullmäktige för beslut senast oktober Länsstyrelsen fastställer den nya valkretsindelningen. 3. Säkerställa att samtliga som representerar kommunen bemöter medborgarna med ett serviceinriktat och professionellt förhållningssätt Socialnämndens verksamheter arbetar med att införa lokala värdighetsgarantier vilka bygger vidare på kommunens övergripande värdegrund samt på verksamheternas redan befintliga bemötandepolicys, värdegrunder samt servicedeklarationer. En föreläsning i ämnet genomfördes på hemvårdsavdelningens erfarenhetsdag. Vid revideringen av två servicedeklarationer, Rehabvågen och Rehabenheten, har fokus bl. a. legat på korrekt bemötande och professionellt förhållningssätt. Kultur och fritidsnämndens verksamheter har under året arbetat aktivt med bemötandepolicyn. Bemötande har varit med som en viktig fråga på APT, inför olika arrangemang och vid diskussioner angående värdegrund. Vid revidering av servicedeklarationerna har detta gjorts utifrån värdegrund och bemötandepolicyn. Kultur och fritid har arbetat med fortbildning som ett led i medarbetarnas serviceinriktade och professionella förhållningssätt. Utvärdering av kulturskolans servicedeklaration är gjord under året och rapport kommer till kultur och fritidsnämnden i februari. Utvärdering av servicedeklarationen för Walkesborgsbadet är gjord under Barn- och utbildningsnämndens förskoleverksamhet har gått igenom de tre begreppen i värdegrunden. Öppenhet, respekt och professionalitet. Diskussion har skett om vad detta innebär för förskolan och hur förskolan uppfattas av brukarna i verksamheten. Syftet är att bli bättre i bemötande och ha ett serviceinriktat och professionellt förhållningssätt. Grundskolan integrerar förhållningssättet löpande i det ständigt pågående värdegrundsarbetet på varje skola. All personal inom gymnasieskolan har gått

4 RAPPORT 4 igenom bemötandepolicyn under året. Arbete har också skett utifrån värdegrunden och många av programmen har också lyft kommunens rutiner för klagomålshantering (Säg vad du tycker). Vuxenutbildningen har arbetat med ÖRP - Öppenhet, Respekt, Professionalitet. Delar av miljö och stadsbyggnadsnämnden verksamheter har analyserat SKL:s (Sveriges Kommuner och Landting) rapport Insikten, en uppföljning om företagarnas sammanfattade omdöme om företagsklimatet i kommunen. Bemötande frågor tas upp på arbetsplatsträffar kontinuerligt. Representanter från nämndens förvaltning deltog i Värdskapsseminarium som anordnades av Destination Uddevalla. 4. Säkerställa att den offentliga servicen upprätthåller en god tillgänglighet Kultur- och fritidsnämndens verksamheter gör en regelbunden översyn av öppettider. Föreningar har tillgång till ishall och simhall även när de är obemannade av personal. Ett utvecklingsprojekt för att utveckla kommunikation med de oorganiserade, kommuninvånare som inte är medlem i förening, har genomförts. I syfte att utveckla Snabba Cash", som syftar till att utveckla verksamheter inom näridrottsområdet tillsammans med unga som idag står utanför föreningslivet, har ansökan om medel gjorts till hälsopolitiska rådet. Kulturskolan arbetar ute på skolorna som ett sätt att öka tillgängligheten. Kultur och fritidsnämndens verksamheter arbetar aktivt via hemsidor och sociala medier. På biblioteken kan talbokslåntagare själva ladda ned talböcker via Internet hemifrån. Biblioteket har också en s.k. App som man kan ladda hem till sin Iphone eller Android för att söka i katalogen, se sina lån eller göra omlån. Anläggningsavdelningen har sökt och fått bidrag via hälsopolitiska rådet för att utveckla möjligheter till direktpåverkan för medborgarna. Barn- och utbildningsnämndens vuxenutbildning har verksamhet hela året, likaså dess centralt belägna vägledningscentrum. Nämndens verksamheter arbetar med att dess hemsidor ska vara tillgängliga och uppdaterade. Planering har påbörjats om att följa upp socialnämndens verksamheter vad gäller tillgänglighet. Vid sociala avdelningen har verksamheterna daglig telefontid. Alla verksamheter har tagit fram en besöksoch telefonpolicy som är känd av samtlig personal. Socialupplysningen finns tillgänglig under kontorstid och informerar om socialtjänstens verksamheter samt svarar på allmänna frågor om socialbidrag, missbruk, barn- och ungdomsvård. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har påbörjat arbete kring bemötande frågor inom hela förvaltningen i samband med arbetsplatsträffar. 5. Kommunen ska bevaka att servicen från andra offentliga huvudmän upprätthålls, samt hävda Uddevallas roll som regionalt centrum Inget är inrapporterat sedan beslutet om strategisk plan togs i juni En dörr in principen ska fortsätta att utvecklas Socialnämndens verksamhet är delaktig i arbetsgrupp som ska underlätta för entreprenörer och företagare i deras kontakter med kommunen. Socialtjänstens del i detta är tillståndsenheten för serveringstillstånd.

5 RAPPORT 5 Kommunstyrelsens näringslivsavdelning, kommunledningskontoret, uppdaterar löpande Kontaktguide för företagare" som dels finns på hemsidan och dels som trycksak. Temagruppen/styrgruppen för arbetet träffades två gånger i månaden under hösten 2011 för att utveckla arbetet med "En dörr in" och att analysera och bearbeta SKL:s rapport "Insikt - en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning." Kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetar på flertalet sätt för att underlätta kundernas och medborgarnas kontakter med verksamheten. Kulturskolans utvärdering av servicedeklarationen gav mycket gott betyg åt Kulturskolans verksamhet, men visade också att organisationen som sådan gav ett rörigt intryck. Det var inte självklart åt vem man skulle vända sig för att få information. Utvärderingen ligger som underlag för förbättringsarbetet kommande år. Kulturavdelningen diskuterar återkommande bemötandet av medverkande och publik vid arrangemang. Det går numera att köpa biljetter via internet till de större arrangemang som genomförs. Föreningslivet erbjuds också att använda denna tjänst Bemötande diskuteras regelbundet på bibliotekens arbetsplatsträffar. Samtlig personal inom anläggningsavdelningen har fått en genomgång av hur kommunens organisation är uppbyggd och fungerar från högsta ledningen, ner till respektive verksamhet. Walkesborgsbadet har, tillsammans med administrativa avdelningen på Kultur och fritid, påbörjat utvecklingen av ett webbaserat anmälningssystem till den kommunala simskolan. Systemet beräknas kunna tas i drift hösten Barn- och utbildningsnämndens verksamhet deltar i kommunens gemensamma arbete. Tekniska nämndens mark- och exploateringsavdelningen och gatu- och parkavdelning deltar i arbetsgruppen för En-dörr-in-projektet". ". Pågående etableringen av kundtjänst på Tekniska kontoret är också en del i planen för en effektivare väg till rätt service och tillgänglighet för företag. Inom ramen för "En dörr in" projektet tas tekniska lösningar fram för felanmälan av p-automater och inrapportering av utcheckning i de fall då kunden inte kunnat eller glömt att checka ut. Tjänsterna kommer att göras tillgängliga under Uddevalla kommun skall utforma upphandlingar på ett sätt som underlättar för mindre företag Inget är inrapporterat sedan beslutet om strategisk plan togs i juni Näringslivsklimatet i kommunen ska förbättras med särskild satsning på småföretag Kommunstyrelsens näringslivsavdelning vid kommunledningskontoret har anordnat frukostmöten ute på industri- och handelsområdena för att träffa företag och informera/diskutera företagens behov. Frukostmöten anordnas vidare "inför kommunstyrelsens möten" där företagare kan träffa kommunalråd och tjänstemän. Möte om företagsklimatet i Uddevalla genomfördes i maj. I maj genomfördes också en inspirationsdag för, i första hand, företagare inom kultur- och hantverksbranscherna med temat "kultur en möjlighet till lönsamhet" och 200 deltog i inspirationsdagen. Inom Omställningsprojektet har företag med ambition att växa erbjudits coachinsatser för att få stöd i denna utveckling. En särskild satsning har skett på generations- och ägarskifte frågorna. Små och medelstora industri- och tillverkningsföretag har inom projektet Industriell dynamik erbjudits kostnadsfri behovsanalys för att göra insatser som lyfter verksamheten. Projektet Grön Integration har startats i samarbete med Hushållningssällkapet för stödja och inspirera till att utveckla nya idéer och företagande, målgruppen är de boende inom området Dalaberg/Hovhult.

6 RAPPORT 6 "En dörr in" är en viktig del i arbetet med att förbättra det lokala företagsklimatet för småföretagen i Uddevalla. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att utöka Giraffstödet till att omfatta både kultur- och fritidsaktiviteter för unga. Stödet riktar sig till unga kreatörer som vill utveckla idéer. Representanter från miljö-och stadsbyggnadsnämndens förvaltning deltar kontinuerligt i flera grupper tillsammans med näringslivets representanter. Uddevalla Näringsliv-Bygga Bo gruppen, Uddevalla Centrumutveckling samt i arbetet med "En dörr in. I arbetet med översiktsplanen har representanter för näringslivet bjudits in kontinuerligt. Socialnämndens tillståndsenhet vid sociala avdelningen ingår i näringslivsenhetens arbetsgrupp En dörr in som skall underlätta myndighetskontakterna för företagare. 9. En maritim strategi ska utarbetas Under våren samordnade Högskolecentrum Bohuslän, kommunledningskontoret, utarbetandet av en maritim policy vilken har antagits av kommunfullmäktige. Utvecklingsresurser från kommunstyrelsens disponibla medel samt resurser från MARKIS, har bidragit till att konsultativa insatser och expertis producerat scenariobeskrivningar av Byfjordens möjliga maritima utveckling. Särskilt intressanta punkter är: samverkan för förberedande av en maritim strategisk handlingsplan med miljö- och stadsbyggnad för att utveckla scenarier för stadsförnyelse och hamnutveckling i Byfjorden; samverkan mellan förvaltningarna kommunledningskontoret, miljö och stadsbyggnad och tekniska kontoret, för förberedelser inför upparbetning av Maritim strategi samt att en arbetsordning, aktivitetsplan samt uppdaterad hemsida om Maritimt centrum, är utformat. 10. Kommunerna skall utveckla formerna för att ge medborgarna större möjligheter till påverkan och inflytande Kultur- och fritidsnämnden har i sin internkontrollplan för 2011 undersökt hur snabbt medborgarförslag och ris och ros hanteras och vilka slags beslut dessa får. Utav alla medborgarförslag samt ris och ros blanketterna som har inkommit till avdelningen har de flesta handlat om Walkesborgsbadet samt att bygga en ny skatepark. Ett aktivt arbete har genomförts med frågorna som har handlat om nuvarande Walkesborgsbadet för att öka attraktiviteten främst hos ungdomarna. En åtgärd har varit att hyra in en hinderbana under höstlovet för att de barn/ungdomar som är lite äldre vilket gav många glada och nöjda besökare. När det gäller skatepark arbetar avdelningen med en kartläggningsutredning som beräknas vara färdig under våren Inom kommunstyrelsens verksamhet har projekt Mötesplats Medborgare MSM avslutats efter tre år. Nio metoder har provats inom projektet. Vissa av metoderna bygger på kortsiktig påverkan, t ex matchmaking, medborgarbudgetar, miljö- och trygghetsvandringar, där resultat blivit synliga inom ett år. Andra metoder bygger på långsiktig påverkan, t ex närdemokratiområdena, platsanalyserna, Future City Game och Vi Vill, där synbara resultat om hur idéerna tas tillvara ligger i framtiden. Två av metoderna saknade både bredd och djup i deltagande och engagemang (miljöcoacher och energibesparing i butiker). Resultatet, som följdes upp genom statistiska centralbyråns medborgarundersökning, visar att medborgarna boende i tre av fyra närdemokratiområden är mer nöjda idag med påverkan och inflytande, att medborgarnas upplevda trygghet är högre (minst 10 %) i

7 RAPPORT 7 samtliga fyra närdemokratiområden, men frågorna är inte direkt jämförbara över åren. Samtliga utvärderingar beträffande själva metoden, gjorda direkt till medborgare som deltagit, är positiva med värden på minst 80 % nöjda och mycket nöjda. Kommunfullmäktiges övergripande mål var 10 % ökning i nöjdinflytandeindexet. Resultatet blev 8,3 % och en ökning som är större än riket i genomsnitt. Projektets insatser tros ha påverkat resultatet positivt. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har påbörjat ett projekt som heter Dialogbaserad landskapsanalys. Ett syfte med projektet är att utveckla metoder för dialog med kommuninvånare kring sin närmiljö. Barn- och utbildningsnämndens alla förskolor och pedagogisk omsorg har nu föräldraråd eller föräldrasamverkan i någon form. Vissa förskolor har traditionella föräldraråd med representation från avdelningarna på förskolan. Andra förskolor bjuder in intresserade föräldrar, ibland på eftermiddagstid så barnen kan vara kvar på förskolan, där föräldrar får information och möjlighet till inflytande. Kommunens rutin för "Säg vad du tycker/ris och ros" används och svarar mot skollagens krav på klagomålshantering. Information om hur man framför klagomål samt om hur verksamheten arbetar med detta finns på hemsidan. Kursdeltagarna i vuxenutbildningen är delaktiga i planering av utbildningen under hela kurstiden. Socialnämndens verksamheter har påbörjat planering och diskussioner om tillvägagångssätt för ökade och utvecklade möjligheter till påverkan. I dagsläget finns kommunala handikapprådet, kommunala pensionärsrådets verksamhetsråd samt brukarråd. Arbetet pågår med individuell anpassad vård och omsorg inom hemtjänsten. Utredning angående rambeslut pågår. Utbildningsinsatser avseende dokumentation och genomförandeplaner har genomförts under året för att bättre kunna tillgodose den enskildes möjlighet till påverkan av insatserna inom ramen för hemtjänstbeslutet. Inom missbrukssektionen, sociala avdelningen, har man brukarråd varje vecka inom boendena på Jarlsgatan, Underåsgatan samt Stödboendet Fyren. Inom övriga boenden har man veckomöten. 11. Kommunen ska stödja familjer genom förebyggande verksamhet samt erbjuda hjälp vid behov Biblioteken inom kultur- och fritidsnämnden samverkar både med barnvårdscentral, mödravårdscentrail och öppna förskolan med bokprat och sagostunder för föräldrar och barn. Biblioteken och föreningsutveckling deltog under hösten i en föräldrastödsmässa som Uddevalla kommun arrangerade. Emaus lantgård är den verksamhet som är mest besökt av barn och familjer och är kostnadsfri. Kulturskolan har genomfört en föräldrakurs Vad innebär det att studera på Kulturskolan? Hur kan jag på bästa sätt hjälpa/stödja mitt barn? Socialnämndens förebyggande stöd för föräldrar och familjer bedrivs till största delen inom öppna förskolan och familjeförskolans ramar. Förutom öppna grupper för generellt stöd så finns riktade grupper till familjer med särskilda svårigheter. Inom sociala avdelningen finns insatser som erbjuds utan myndighetsutövning såsom Musslan, Trappan, föräldrarådgivning och familjerådgivning. Familje- och familjestödssektionen utreder ansökningar och anmälningar gällande stöd och hjälp till barn, unga och deras familjer. Olika former av insatser erbjuds efter behovsbedömning och beslut. Familjeberedningen har haft nio möten under Familjeberedningen ledamöter har under året även deltagit i konferenser samt gjort studiebesök. Familjeberedningen har, i sin roll som styrgrupp för

8 RAPPORT 8 Projekt Föräldrastöd i samverkan Uddevalla - Fyrbodal, deltagit på projektträffar anordnade av Statens Folkhälsoinstitut samt träffar anordnade av Uddevalla kommuns projektledare i samverkan med övriga projektkommuner. Under året har fyra föräldrastödsföreläsningar genomförts samt en föräldrastödsmässa. Biblioteken inom kultur- och fritidsnämnden samverkar både med barnvårdscentral, mödravårdscentrail och öppna förskolan med bokprat och sagostunder för föräldrar och barn. Biblioteken och föreningsutveckling deltog under hösten i en föräldrastödsmässa som Uddevalla kommun arrangerade. Emaus lantgård är den verksamhet som är mest besökt av barn och familjer och är kostnadsfri. Kulturskolan har genomfört en föräldrakurs Vad innebär det att studera på Kulturskolan? Hur kan jag på bästa sätt hjälpa/stödja mitt barn? Socialnämndens förebyggande stöd för föräldrar och familjer bedrivs till största delen inom öppna förskolan och familjeförskolans ramar. Förutom öppna grupper för generellt stöd så finns riktade grupper till familjer med särskilda svårigheter. Inom sociala avdelningen finns insatser som erbjuds utan myndighetsutövning såsom Musslan, Trappan, föräldrarådgivning och familjerådgivning. Familje- och familjestödssektionen utreder ansökningar och anmälningar gällande stöd och hjälp till barn, unga och deras familjer. Olika former av insatser erbjuds efter behovsbedömning och beslut. Familjeberedningen har haft nio möten under Familjeberedningen ledamöter har under året även deltagit i konferenser samt gjort studiebesök. Familjeberedningen har, i sin roll som styrgrupp för Projekt Föräldrastöd i samverkan Uddevalla - Fyrbodal, deltagit på projektträffar anordnade av Statens Folkhälsoinstitut samt träffar anordnade av Uddevalla kommuns projektledare i samverkan med övriga projektkommuner. Under året har fyra föräldrastödsföreläsningar genomförts samt en föräldrastödsmässa. 12. Aktivt arbeta för förbättrad integration med särskilt fokus på bra språkundervisning, samhällsinformation och allas möjlighet att få arbete Inom barn- och utbildningsnämndens gymnasieskola erbjuds elever i åk 1 att läsa albanska, steg 1, samt kinesiska, steg 1, utöver de moderna språken. I åk 2 o 3 ges eleverna möjlighet att läsa albanska, arabiska och bosniska vidare. Studiehandledning ges inom ytterligare modersmål inom introduktionsprogrammen. Vuxenutbildningen har kurser inom SAS, svenska som andra språk, vilket startas varje termin. Det sker kontinuerlig start under hela terminen för att undvika väntan. Samhällsinformation ges inom SFI (svenska för invandrare). Socialnämnden har startat familjecentral med deltagande av öppen förskola, barnhälsovård, barnmorskemottagning samt socialtjänst på Dalaberg med särskilt fokus på invandraföräldrar och integration. Etableringsansvaret för nyanlända gick över till arbetsförmedlingen Invandraroch flyktingsektionen kommer att slutföra introduktionen för de som togs emot innan Detta innebär en utfasning av antalet i introduktion och organisationen ses därför över för att möta det minskade mottagandet i kommunen och förändrat innehåll i kommunens ansvar. Avdelningen arbetar aktivt med olika former av åtgärder som syftar i att personer som saknar sysselsättning skall komma ut i arbete, studier eller praktik. Detta bidrar till ett minskat utanförskap.

9 RAPPORT 9 Kommunstyrelsens arbete med integration innebär bl. a. att Uddevalla är med i ett samarbete mellan några av Fyrbodals kommuner i fråga om SFI-undervisning och samhällsorientering under den första etableringstiden för våra nyanlända. Arbetet fortgår och skall utvecklas med att lyfta med näringslivet i arbetet. Ett nätverksmöte med tema arbete "Stegen mot arbete" genomfördes den 7 december i Rådhuset. En lyckad träff som hade till syfte att redovisa de olika verksamheterna/aktiviteterna som genomförs i kommunen för att få som många som möjligt ut i arbete. Medverkande föredragande var arbetsförmedlingen, socialtjänstens SUSA-verksamhet, arbetsmarknadsavdelningen, mötesplats Dalaberg, samt COOP Skogslyckan (ett gott exempel). En utvärderings/uppföljningsträff skall genomföras för att bestämma hur arbetet ska gå vidare. Avdelningen för Unga inom kultur- och fritidsnämnden har ansökt om att få arrangera Livet är fest 2013 vilket har godkänts av Fritidsforum. En arbetsgrupp med personal från de olika fritidsgårdarna har börjat planerat arbetet för att se hur arbetet ska läggas upp med lokaler, logistik, aktiviteter mm under festivalen. För att få ungdomarna mer peppade och engagerade i att delta i planeringen inför festivalen kommer representanter från alla fritidsgårdar åka till 2012 års Livet är en fest som då genomförs i Lidingö. Arrangskörsgrupperna på fritidsgårdarna har haft ett flertal arrangemang under perioden, bl.a. ett Mic Check (rap, hiphop) på Carlias grotta. Detta evenemang var mycket välbesökt och gruppen vill ha fler arrangemang på Carlia. Biblioteken har många studiebesök av både SFIelever men också gymnasieklasser. Biblioteken har också en stående praktikplats för en SFIstuderande. Under hösten har man dessutom ytterligare haft en SFI-praktikant. Kulturskolan arbetar med att göra hemsidan mer tillgänglig, och med att tydliggöra vår information för alla grupper av människor i det uppsökande arbetet. På Mötesplats Dalaberg blev ett EU-projekt ihop med Hushållningssällskapet "Grön Integration" godkänt under året. 13. Främlingsfientlighet och diskriminering i alla dess former ska motverkas Kultur- och fritidsnämndens kulturskola medverkar till att alla elever har möjlighet att delta i verksamhet som kulturskolan bedriver på skolor. Inom arbetet med föreningar är föreningskategorin invandrarföreningar avskaffat och föreningarna är integrerade i andra föreningskategorier på urval av deras verksamhet. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med dialog kring demokrati och allas rätt att delta på lika villkor. Under perioden har bidrag beviljats till tillgänglighetsanpassning av olika föreningsanläggningar. Under perioden har bl.a. Bryggeriets fritidsgård arbetat med värderingsfrågor bland ungdomarna i alkohol kopplat till moped- och bilkörning. Inom kommunstyrelsens verksamheter drivs projektet F.Y. EMBASSY vars arbete innebär att motverka hedersförtryck, förändra beteenden och värderingar som inte är förenliga med jämlika värderingar och mänskliga rättigheter. Genom att utbilda UNGbassadörer i ämnet har de via besök och föreläsningar förmedlat sitt budskap. Aktiviteter som genomförts under 2011 är: utfört 161 besök i Fyrbodal s kommunerna, föreläsningar och dialoggrupper; träffat 7896 ungdomar; träffat 785 personal i kommunerna; har lyckats implementera F.Y.ambassadörerna i vardagliga verksamheter såsom fritidsgårdar och samhällsorientering i syfte att skapa stabila och långsiktiga arbetssituationer för ambassadörerna; deltagit under HBTQ-festivalen i Göteborg. I februari genomfördes seminarium på Östraboteatern med temat Heder i samverkan med bl.a. Fyrbodal och Länsstyrelsen. Seminariet handlade om att se och förstå flickor och pojkar som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 170 personer deltog från olika organisationer och olika kommuner. Arbetsmarknadsavdelningen, kommunledningskontoret, erbjuder flera insatser för att underlätta inträdet på arbetsamarknaden.

10 RAPPORT 10 Integrationsinsatserna består av Personliga utvecklingstjänster (PUT), Instegsjobb samt Gymnasial lärlingsutbildning för sen- och ensamkommande flyktingbarn. I budget finns finansiering för 10 PUT, och socialtjänsten bistår med finansiering av 20 Instegsjobb. Under 2011 har 22 personer varit aktuella i systemet och haft en ettårig PUT-anställning. Under samma tid har 19 personer haft Instegsjobb. Gymnasial lärlingsutbildning har haft 19 deltagare under året. Näringslivsavdelningen har deltagit i arbetet med att få till stånd projektet Grön Integration som startats under 2011 i samarbete med Mötesplats Dalaberg och Hushållningssällskapet (projektledare). Syftet är att inspirera boende på Dalaberg/Hovhult att starta företag och utveckla nya idéer och verksamheter. Målgruppen är i första personer med invandrarbakgrund boende i området. När det gäller information och rådgivning avseende att starta eget, utveckla sitt företag eller att söka finansiering erbjuder Almi Företagspartner Väst "kostnadsfri rådgivning på ditt språk." Miljö och Stadsbyggnadsnämndens verksamheter har aktivt deltagit i projekt inom ramen för Mötesplats Medborgare (MSM). Trygghetsvandringar samt platsanalyser har genomförts i två av kommunens s.k. utanförskapsområden, Dalaberg och Tureborg. Skolorna arbetar ständigt, genom lokalt anpassade insatser, med att motverka diskriminering. Det är en naturlig del av likabehandlingsarbetet, vilket påbjuds i skollagen. 14. Verksamheten vid Mötesplats Dalaberg ska utvecklas Inom kultur- och fritidsnämnden har en utvärdering av vad som varit lyckosamt och värt att fortsättavid Mötesplats Dalaberg med har gjorts under perioden. En större utvärdering av Mötesplatsen och EU-projektet som drivs där kommer att ske under I projektet "Grön Integration" på Dalaberg har Tekniska kontoret upplåtit mark för odling. Tekniska kontoret har också arrangerat ett möte med föreläsare från Vuxenskolan om stadsodling, integration och folkhälsa på Kronogården i Trollhättan. Där medverkade förutom förvaltningarnas miljösamordnare också representanter från Mötesplats Dalaberg, miljö och stadsbyggnad samt arbetsmarknadsavdelningen, kommunledningskontoret. 15. Förutsättningar för kollektivt resande ska förbättras i hela kommunen Kommunstyrelsens översiktsplaneringsutskott ansvarar för bl.a. kollektivtrafikfrågorna i kommunen. Utskottet har månadsvisa sammanträden och har under året behandlat en rad frågor inom kollektivtrafikområdet. Förslag om utveckling av kollektivtrafiken har drivits inom ramen för Västtrafiks trafikförsörjningsplan. Lokalt har beslut fattats om utvidgning av Flexlinjens verksamhetsområde och i samverkan med kommunalförbundet Fyrbodal har en ny Målbild för kollektivtrafiken år 2025 fastställts. Ett antal remisser om Bohusbanans utveckling och färdtjänstsamordning har behandlats. 16. Verka för Bohusbanans utveckling samt förbättrad banstandard mot Trollhättan/Vänersborg, för såväl gods- som persontrafik Kommunen har tillsammans med kommunalförbundet Fyrbodal fastställt en ny målbild för kollektivtrafiken Målbilden innebär att tågtrafiken utvecklas som stomme för det regionala

11 RAPPORT 11 resandet. Kommunen har medverkat i Trafikverkets idéstudie kring utvecklingsalternativ för tågtrafiken på Bohusbanan. Ett projektarbete har startats tillsammans med Trafikverket och Jernhusen för utveckling av stationsmiljön i Uddevalla i syfte att stimulera till ökat resande med tåg. 17. Bostadsbyggnationen på Oljeberget ska fullföljas samtidigt som medel avsätts för utveckling av hela området med tonvikt på grönområden och förutsättningar för friluftslivet. Grön- och friluftsområdet ska gestaltas genom ett utvecklat demokratiprojekt med medborgarbudget där invånarna har ett stort direktinflytande Detaljplanen för området vid Skeppsviken har överklagats och Länsstyrelsen har beslutat att överpröva detaljplanen. En förutsättning för byggnation är att detaljplanen vinner laga kraft, då Länsstyrelsen ännu inte fattat beslut i frågan har inte heller projektering kunnat påbörjas. Verktyg för medborgardialog, en s.k. medborgarbudget, tas fram tillsammans med utvecklingsavdelningen, kommunledningskontoret.. Utvecklingsavdelningen planerar att ställa processresurser till förfogande under 2012 genom projektet Engagera Mera. I samråd med tekniska nämndens ordförande kommer dock medborgardialogen för grönområdet i detaljplanen inte startas upp innan beslut är taget från Länsstyrelsen. Under perioden har platsbesök gjorts och en del skisser för grönområden är framtagna. 18. Aktivt verka för tillskapandet av senior- och trygghetsboenden Socialnämndens arbete pågår främst i samarbete med Uddevallahem och planering av trygghetsboende på Skogslyckan. I ett befintligt hus vid torget planeras 66 lägenheter vilka ska vara tillgängliga för personer som är 60 år och äldre. Uddevallahem har inkommit med ansökan om bidrag till värdinna i huset. Arbetet fortskrider under Miljö- och stadsbyggnadsnämndens del i detta utgörs av framtagandet av detaljplaner. Nämnden medverkar till att många detaljplaner för bostadsändamål upprättas. I planerna kan dock inte specificeras att de ska avse senior- eller trygghetsboende. Det är byggherrens ambition och avsikt som är det avgörande. Tekniska nämnden har tagit fram en skiss på trygghetsboende och äldreboende (samma tomt) på Kurveröd som är presenterad för socialnämnden. Styrgruppen för utveckling av seniorboende redovisar i årsrapport 2011 att arbetet bl. a. har inneburit att förbättra och samordna information om attraktiva boenden för äldre. En internetportal har skapats i samarbete med Uddevalla Näringsliv och medborgarkontoret erbjuder samordnad fysisk information. Styrgruppen konstaterar att Uddevallahems planer på seniorboende fortskrider och att det finns intressanta exempel att inspireras av där kommuner har utlyst kommunal mark för att påskynda byggnationer för äldre. Styrgruppen lyfter fram vikten av att byggnationer för målgruppen äldre samordnas i de kommunala processerna. På styrgruppens förslag, beslutade kommunfullmäktige i december 2011 att ge tekniska nämnden i uppdrag att planera för byggnation av ordinära boenden i hyresrätt speciellt anpassade för äldres behov i närheten av vanliga vård- och omsorgsboenden.

12 RAPPORT Det tvärsektoriella folkhälsoarbetet ska prioriteras, med fokus på goda uppväxtvillkor, hälsosamma levnadsvanor samt trygghet och förebyggande av skador Tekniska nämnden har gjort investeringar i förbättrad belysning i centrum, inköpt ny julbelysning och fastställt en belysningsplan för framtida belysningsinsatser i centrum. Allt i syfte att skapa trygghet men också för att ge förutsättningar för medborgarna att vara ute och röra sig även på kvällstid. De har också förlängt belysningen på strandpromenaden, så numera finns det belysning även mellan Gustafsberg och Lindesnäs. En nybyggnation av tennisbanor på Dalaberg har genomförts. En cykelplan är under framarbetande för hela kommunen. Förnyelse av ett antal lekplatser i kommunen har genomförts. Tekniska kontoret deltar med representation i arbetet på mötesplats Dalaberg och Tureborg. På uppdrag av kultur och fritid har tekniska kontoret färdigställt näridrottsplatsen på Dalaberg som definitivt är ett led i ökad integration. Under senhösten har även arbete påbörjat med upprättande av en mötesplats på Tureborg samt en förplanering för en kommande näridrottsplats på Tureborg. Kultur och fritid har gjort en utvecklingsplan för Bodelefälten som näridrottsplats och genomfört en kartläggning av verksamheten Spår och Leder. De har utbildat 150 förskollärare i hjärt- och lungräddning. Kultur och fritid har också ingått ett samverkansavtal tillsammans med Uddevallas gym om att motverka doping. Kulturskolan skall erbjuda alla barn och ungdomar en pedagogisk, lustfylld, skapande och frivillig verksamhet för konstnärlig och personlig utveckling. Miljö & stadsbyggnad har inom ramen för arbetet med den fördjupade översiktsplanen för tätorten särskilt lagt tonvikt vid arbetet med grönstruktur och friluftsliv med särskilt beaktande av tillgänglighet och tillgång till stadsnära grön- och strövområden. Upplev Uddevalla är en årligen återkommande dag som syftar till att ge kommunens invånare tips och idéer om olika utflyktsmål inom natur och kulturområdet i Uddevalla. Ett mål med dagen är att den skall innehålla något som lockar alla, oavsett ålder, kön och etnisk bakgrund. Målet är att det ska vara en bred variation i utbudet av aktiviteter under dagen. Upplev Uddevalladagen 2011 blev en succé. Det är svårt att uppskatta besökare men mer än 1000 personer deltog i aktiviteter under dagen. Kommunstyrelsens folkhälsoarbete vid kommunledningskontoret/utvecklingsavdelningen har under året arbetat med uppdrag 19 bland annat utifrån det avtal som finns mellan kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnd 3. En välfärdsredovisning har tagits fram och kommunens folkhälsoarbete har synts utåt bland annat i Falun (utställning), Tjörn (stöd till utveckling) och västra götalandsregionen (Uddevalla som representant för Fyrbodal i RUFF). Arbetet har och inneburit mycket samverkan under året med andra myndigheter och frivilligorganisationer samt även en del med näringslivet i Uddevalla. Socialnämnden bedriver, inom sociala avdelningen, insatser som syftar till att förbättra barnens uppväxtvillkor. Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet ges kursen ARL, arbetsmiljö och säkerhet inom yrkesutbildningarna.

13 RAPPORT Frivilligorganisationers insatser inom det sociala området ska uppmuntras och stödjas Socialnämndens sociala avdelning har utvecklat en tät och stödjande kontakt med organisationen KRIS samt Unga KRIS. Samarbete sker även med Saronhuset och Kvinnojouren Kaprifolen. Samarbete finns inom särskilt boende främst med Röda korset, Frivilligcentrum och Svenska kyrkan. Det finns också ett fåtal volontärer i verksamheten. Inom särskild handikappomsorg pågår ett samarbete mellan gruppbostäder LSS och frivilligorganisationer, bland annat FUB, Kyrkan, Friskis o Svettis, Studieförbundet Vuxenskolan, Uddevalla Golfklubb. 21. Stödet till anhörigvårdare ska fortsatt utvecklas Socialnämndens särskilda boenden eftersträvar att ha en god kontakt med närstående och anhöriga i det dagliga arbetet. Anhörigträffar genomförs 1-2 ggr per år och individuella samtal erbjuds om önskemål finns. Anhörigcentral har öppnat i nya lokaler och arbetet med att söka upp och utveckla stöd till nya målgrupper av anhöriga som stödjer eller vårdar sina anhöriga pågår. En nöjd kundundersökning har genomförts bland registrerade anhörigvårdare under Ett projekt med Smarta ting för att öka kunskapen om ny teknik pågår. Ett projekt för att bygga upp en visningsmiljö för smart och tryggt boende för äldre har påbörjats. Representanter från hemvården har träffat personal från minnesteamet för att diskutera hur jobbet med närstående stöd för dementa personer kan utökas och förbättras. 22. Äldre på särskilda boenden ska få mat från lokala tillagningskök Upphandlingsavdelningen, kommunledningskontoret, har ett utredningsuppdrag som avser detta och samarbete sker med socialtjänsten. Tillagningskök är planerat i det nya boendet vid Rotviksbro. 23. Fortsatt verka för att äldre par ska kunna få bo tillsammans även när en av dem har ett större vårdbehov Socialnämnden har antagit bestämmelser för parboende inom vård- och omsorgsboende. De fastställer vad som gäller i de fall då båda har behov av vård- och omsorgsboende samt i de fall då enbart ena partnern har behov av vård- och omsorgsboende. I Uddevalla uppskattas att det per år finns cirka 10 personer som efterfrågar möjligheten att bo tillsammans i vård- och omsorgsboende fast den ena makan/maken är frisk. Det är troligt att efterfrågan kan öka när möjligheten att bo tillsammans finns. Den medflyttande makan/maken har rätt att bo kvar när det inte längre är aktuellt med parboende. Omsättningen av platser inom vård- och omsorgsboendena kan på så vis minska och möjligheten till parboende kan därför innebära en extra kostnad för kommunen. Inom särskilt boende har de flesta boenden möjlighet att tillgodose detta. I de fall där den ene är dement och mak/maka inte har samma behov är det dock inte alltid möjligt. En parboendepolicy/garanti är under utformning som klargör detta ytterligare. Socialnämndens strävan är att så långt möjligt medverka till att inte skilja äldre par åt. 24. Stråket Agneberg-Sinclair-Östrabo ska utvecklas till ett centrum för utbildning och kultur Kultur- och fritidsförvaltningen har under hösten fört samtal med Uddevalla gymnasieskola angående ett djupare samarbete. Barn- och utbildningsnämndens förvaltning för diskussioner med tekniska kontoret och kommunledningskontoret kring den framtida användningen av Sinclair. Samtal förs med kultur och

14 RAPPORT 14 fritid kring kulturskolans lokalisering. Internt finns ett uppdrag till gymnasieskolan och vuxenutbildningen att samordna verksamheterna där så är möjligt. I januari 2010 gav kommunstyrelsen ett uppdrag åt kommunledningskontoret, barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska kontoret att tillsammans med fastighetsägaren titta på ett utökat engagemang i Sinclair. Fastighetsägaren tog under våren 2011 fram ombyggnads- och kostnadsförslag. Kommunledningskontoret och barn- och utbildningsförvaltningen fann inte förslaget tillräckligt givande. Tekniska nämnden beslutade att meddela kommunstyrelsen och fastighetsägaren att diskussionen utifrån det förslag som inkommit är avslutad. 25. Vi vill inrätta fler profiler, som exempel miljöprofil, på fler grundskolor Diskussioner pågår men inget konkret är bestämt ännu inom barn- och utbildningsnämnden. 26. Göra en översyn av skolskjutsreglerna i syfte att underlätta elevernas val av skola Barn och utbildningsnämnden har beslutat att slopa upptagningsområden för åk 7-9 i grundskolan, vilket betyder att anvisning av skola sker först efter det att elever och vårdnadshavare uttryckt önskemål om skola. Hänsyn tas till närhetsprincipen i skollagen. Detta har medfört större möjlighet att få skolskjuts och att skolskjutsreglerna har måst skrivas om för denna åldersgrupp. 27. Installera centralt placerade laddstolpar för elfordon Tekniska nämnden har ännu inte startat upp arbetet. 28. En cykelplan ska upprättas som omfattar hela kommunen samt identifierar saknade stråk i de centrumnära cykelbanorna Tekniska nämnden rapporterar att kontakt har tagits med cykelklubben i december 2011 som lovat att inventera cykelvägarna i kommunen. Arbetsgruppen har påbörjat framtagandet av en cykelplan. 29. Hastigheten ska sänkas till 40 km/h på utvalda gator inom tätorten, samt omvandla Norra Hamngatan till gårdsgata Grundfakta som ex. cykelvägar, huvudnät för buss, bil och utryckning har tagits fram till Sweco (teknikkonsultföretag). En inventering av stadens gator har utförts av Sweco som kommer att göra ett förslag på länkoptimering av Uddevalla stad, Herrestad, Ljungskile och Hogstorp. En hastighetsmätning av staden gator gjordes v Sweco kommer att lämna sina slutrapporter i början av 2012 om förslag till hastighetssänkningar eller höjningar i Ljungskile, Hogstorp, Uddevalla centrum och Herrestad/Källdal. Bedömningen görs efter livsrum, gators beskaffenheter och karaktär, trygghet, säkerhet, miljö, resor och transporter och boende, Allt för att underlätta för trafikanterna att välja rätt. Norra Hamngatan ingår som en del av trafikplan centrum och som en del i centrumutvecklingen. Utformningen av gatan ska fortsätta att utredas. Planerna på en ombyggnad är i konflikt med förslag till nytt linjenät för kollektivtrafiken där det föreslagits 4 nya linjer som skall trafikera Norra Hamngatan. Gatu- och parkavdelningen har fortsatt samråd för samsyn med kommunledningskontoret och miljö och stadsbyggnad. 30. Rusta upp området runt Bäveån samt fortsätta rusta upp Kungstorget och Hasselbacken Tekniska nämnden avvaktar miljödomstolens beslut angående vattendom i Bäveån som måste till stånd pga. geotekniska åtgärder för Hasselbacken.

15 RAPPORT Förbättra tillgängligheten till Uddevalla centrum för samtliga medborgare samt bygga två handikappanpassade offentliga toaletter Tekniska nämnden har färdigställt hållplats vid Rosenhäll. Övergångställen åtgärdas löpande i samband med asfalteringen. Ny PRH-plats (parkeringsplats för personer med funktionshinder) är anordnad utanför Dagson på Södergatan. Förslag till placering av handikappanpassade offentliga toaletter redovisades för tekniska nämnden muntligt den 8 december Föreslagen placering är Norra Drottninggatan och i det s.k. Hasselbackshuset. 32. En tillgänglighetsdatabas ska upprättas och uppdateras löpande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden rekryterar personal för arbete med inventering och uppdatering av databasen. 33. IT infrastrukturen ska hålla modern och konkurrenskraftig standard över hela kommunen Kommunledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen att uppgradera ITinfrastrukturprogrammet." En styrgrupp tillsattes där näringslivsavdelningen, kommunledningskontoret, är ordförande och projektledare. Arbetet startade i juni och förslag till nytt program kommer att redovisas under våren Ett antal informationsmöten har anordnats i kommundelarna för att ta reda på intresset för fibernätsutbyggnad i hela kommunen. 34. Föreningar eller medarbetarkooperativ ska stimuleras till att ta över viss kommunal fritidsoch kulturverksamhet Kultur och fritidsnämnden har ett samarbete med föreningar där föreningarna nyttjar flera anläggningar när de är obemannade av föreningarna. Det betyder att föreningarna låser och larmar efter sig när de är klara. Nämndens verksamhet har även gemensamma arrangemang med föreningslivet. Ett arbete med att skriva avtal med Bohusläns Klätterklubb för ansvar av verksamheten vi klätterväggen i Rimnershallen pågår. 35. Externa aktörer ska ges möjlighet att delta i utvecklingen av verksamheter i drift av simhallen Brukarrådet på simhallen har åter startat upp sin verksamhet. Ett nytt brukarråd för simlärare har startats. Walkesborgsbadets personal har haft en träff med ledarna i Uddevalla Sim för dialog kring förhållningssätt, regler och förväntningar. Det förs diskussioner med en U-a Sim gällande utvecklingsfrågor som ex simkunnigheten och cafeterian. 36. Översiktsplaneringen ska ha ett hållbarhetsfokus. Vi ska dock ha en i grunden positiv syn på spridd bebyggelse utanför planlagt område Miljö- och stadsbyggnadsnämndens uppfattning är att utgångspunkten för kommunens översiktsplanering innebär ett hållbarhetsfokus. Tekniska nämnden anger att ansvaret ligger framförallt hos miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Utbyggnad av VA-nät genom överföringsledning från Ljungskile är genomförd och VA-projektering pågår för Östra Torp området. Markarbete pågår inför byggnation av Ikano/IKEA på Östra Torp. 37. Strandskyddet ska värnas både för det rörliga friluftslivet och för att skydda speciella biotoper Inget är inrapporterat sedan beslutet om strategisk plan togs i juni 2011.

16 RAPPORT Verksamheterna ska arbeta med att öppet jämföra verksamhetsresultat och göra dessa tillgängliga på webben Socialstyrelsen publicerar öppna jämförelser för de särskilda boendena i landet varje år. Nationella undersökningar publiceras tillgängligt för medborgarna vid varje genomförd undersökning. Socialtjänsten har tillsammans med övriga förvaltningar påbörjat ett arbete om jämförelser på nätet med hjälp av befintliga datasystem. Socialstyrelsen har under året publicerat öppna jämförelser avseende missbruksvård, barn- och ungdomsvård samt ekonomiskt bistånd. Kultur- och fritidsnämnden har genomfört en brukarundersökning på simhallen under våren. Jämförelser inom kulturskolan sker bl.a. genom Sveriges Musik- och Kulturskolerådets nulägesrapport som har 100 % täckning över landet. Biblioteken redovisar statistik till den nationella biblioteksstatistiken som samlas in och tillgängliggörs av Kungliga biblioteket en gång per år. Kommunledningskontoret har satt upp en test av jämförelsemodul i befintligt it-stöd för verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning (VUV-IT) och två av förvaltningarna har för avsikt att lägga in uppgifter för jämförelse. Barn och utbildning har tagit fram de jämförelsetal för grundskolor som ska läggas in och ambitionen är att jämförelsemodulen ska finnas på webben under våren Inom tekniska nämnden kommer detta arbete att ligga som en av delarna inom den nybildade stabsorganisationens ansvar. Ett av uppdragen/uppgifterna för staben är att just arbeta med jämförelser av verksamhetens kvalité gentemot andra kommuner men även privat sektor. Således kommer arbetet att läggas som en prioriterad uppgift på en av stabsmedlemmarna inför Medborgare över 75 års ålder ska erbjudas minst fyra timmars hemtjänst per månad Socialnämnden har påbörjat utredning om uppdraget. 40. Förskolans pedagogiska kvalitet ska förbättras Under 2011 har barn- och utbildningsnämnden arbetat med att anpassa arbetet i verksamheten till den reviderade läroplanen. Kompetensen inom områdena matematik, språk samt naturvetenskap har utvecklats. Verksamheten har arbetat vidare med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Ett viktigt medel för att se om kvaliteten har ökat är pedagogisk dokumentation. Medarbetare 41. Kompetensutveckling som leder till en organisation med nytänkande och alternativa arbetssätt, inkl. en tro på måluppfyllelse De flesta av kultur och fritids personal har en egen individuell kompetensplan som oftast revideras vid det årliga medarbetarsamtalet. Kultur- och fritidsnämndens kulturskola startade läsåret 2010/2011 ett omfattande kvalitetsutvecklingsarbete med syfte att ta fram en ny vision för verksamheten. Ett delmål på vägen är att bli Sveriges bästa kulturskola Under året har en varumärkesplattform arbetats fram som tydliggör Kulturskolans ställning i samhället och på vilka sätt vi kommer att arbeta

17 RAPPORT 17 framgent. Anläggningsavdelningen på kultur och fritid har genomfört en utbildning i vattenteknik på Landbadet. För att arbeta strukturerat med omvärldsanalys har bibliotekspersonalen haft föreläsningar om: Google-koden och information om årets nya barn- och ungdomsböcker och deltar i olika nätverk. Föreningsutveckling har kontakt med andra kommuner och idéutbyte sker kontinuerligt. Under utredningen om avtal kontaktades flera kommuner för att efterhöra vilka lösningar man har där. Avdelningschefen, avdelningen för unga, ingår i ett nationellt nätverk kring Ungdomsinflytande som leds av Ungdomsstyrelsen. I nätverket framkommer ny kunskap, rapporter samt erfarenhetsutbyte bland deltagarna. På avdelningen Unga har önskemål kommit upp om en "intern" fortbildning, där medarbetarnas kompetenser tas tillvara och fortbildning sker inom de områden där verksamheten är mest sårbar. Socialnämndens särskilda boenden arbetar med projekt och att utbilda egna handledare i verksamheten för att på så sätt öka delaktighet och engagemang i alla led. Utveckling av metoder att arbeta med demensvård och salutogent arbete stärker kvaliteten och stimulerar till att pröva nya arbetssätt som i sin tur medverkar till att bibehålla resurser hos den enskilde och skapa resurseffektiva verksamheter. Inom särskild handikappomsorg har en omfattande blockutbildning tagits fram för att ge all personal inom LSS verksamhet en gemensam grundkompetens i arbetet. Utbildningsprogrammet fortsätter under Allt fler verksamhetspedagoger anställs vilket ger en ökad kvalitet samt ökade förutsättningar för metodutveckling och nya arbetssätt. Särskilda satsningar på utbildning riktad till personal inom socialpsykiatrin har genomförts under året. Sociala avdelningen deltar i ett jämförelsenätverk med fyra andra kommuner för utveckling och nytänkande. Förskolan har en kompetensutvecklingsplan som revideras varje läsår. Där definieras vad som menas med komptetensutveckling samt övergripande områden för kompetensutvecklingen. Varje enhet och individ genomför sedan sin kompetensutveckling med måluppfyllelsen i fokus utifrån kompetensutvecklingsplanen. Inom grundskolan är entreprenöriellt lärande, matematik och smartboard, lärande i utemiljö, läsaskriva-räkna, IKT samt reformarbetet inom skola 2011 utbildningsområen i fokus. Våra huvudsakliga kompetensutvecklingsinsatser tar hänsyn till det som efterfrågas i uppdraget. Norgårdenskolan rapporterar t.ex.: "Projektet "Ung Berättare" bidrar till att det entreprenöriella lärandet blir ett etablerat undervisningssätt på Norgårdenskolan. Projektet "Rutiga familjen" bidrar till ett nytänkande och alternativt arbetssätt inom ämnet matematik. Det kommunövergripande nätverksarbetet med Skola 2011 bidrar till att höja kvalitén och ökar likvärdighet inom F-6 skolorna." Inom gymnasieskolan har kompetensutvecklingen under läsåret i stort handlat om ny gymnasiereform med ny skollag och nytt betygssystem. Det entreprenöriella lärandet har fått stort utrymme i kompetensutvecklingen delvis med hjälp av utvecklingspengar från Skolverket. Under hösten 2011 har kompetensutvecklingsinsatserna inom gymnasiala vuxenutbildningen fokuserat på den stundande reformen VUX I medarbetarsamtal har i princip alla lärare samma uppdrag för läsåret , att de ska vara aktiva i planeringen och implementeringen av nya lagar och förordningar och aktivt delta i utformningen av de nya utbildningarna. Arbetet fortsätter under våren Inom yrkesutbildning tillskräddare har avancerad kompetensutveckling i mönsterritning med hjälp av digitala verktyg genomförts. Lärarnas kunskaper har fördjupats och de kan genomföra

18 RAPPORT 18 fler obligatoriska kursmoment själva. Inhyrda konsulter behövs inte längre och helheten i kurserna blir bättre. Den massiva satsning som gjorts inom Effektprojekten på tekniska kontoret är ett led i att inympa nytänkande i organisationen. Under projektperioden har ett 40-tal personer varit involverade i arbetet med de tolv projekten som pågått/pågår. En huvudingrediens för arbetet har varit benchmarking och omvärldsanalys för att hitta nya spännande och effektiva organisationsformer och arbetssätt. Som en del i kompetensutveckling har Tekniska kontoret lagt ner totalt i utbildningsinsatser/kurser under Detta innebär en genomsnittlig utbildningsinsats/anställd på kronor att jämföras med 2010 års siffra som var kronor. Således har utbildningsinsatserna nästan dubblats. Under senaste perioden har Tekniska kontoret arbetat aktivt med verksamhetskort på alla avdelningar som en förlängning till nämndens styrkort. Måluppföljning i verksamhetskorten sker, liksom i styrkorten, tre gånger per år. Avdelningschefer och personal har fått utbildning och instruktioner i användandet av itstödet VUV-it för styr och ledning i arbetet att öka delaktigheten i måluppfyllelsen av politiska uppdrag samt den egna verksamhetsutvecklingen (ingår i genomförandet av EffekT projekt- Utveckla uppföljning). Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har påbörjat ett arbete med att involvera samtliga medarbetare på förvaltningen utifrån uppdrag i strategisk plan. 42. Kommunen ska bedriva en offensiv arbetsmarknadspolitik i hela sin organisation Förtydligande av uppdraget efterfrågas. 43. Genomföra ett program för vidareutbildning av rektorer samt andra chefer inom skolans område i syfte att förbättra deras förutsättningar att vara goda chefer Flera rektorer och förskolechefer deltar i den statliga rektorsutbildningen. Verksamhetscheferna har också startat kompetensutveckling i processform utifrån systemteoretiskt perspektiv. Detta i syfte att öka ledarskapsförmågan och sitt personliga ledarskap. Två förskolechefer har genomfört 30 poäng i förskole lyftet i pedagogiskt ledarskap. 44. Nytänkande och nya organisationsformer inom den kommunala verksamheten, såsom brukar- och medarbetarkooperativ, ska uppmuntras Miljö- och stadsbyggnadsnämndens verksamhet har påbörjat ett projekt som heter Dialogbaserad landskapsanalys. Ett syfte med projektet är att utveckla metoder för dialog med kommuninvånare kring sin närmiljö. Projekt "grön integration" kan vara ett led till ett framtida brukarkooperativ. Tekniska kontorets roll i sammanhanget är upplåtelse av markyta för odling.

19 RAPPORT 19 Ekonomi Uddevalla kommun skall se över om föreningar eller andra aktörer kan ta över kommunal verksamhet Socialnämnden har genomfört följande kring uppdraget: Hemvård: Socialnämnden har beslutat att införa ett valfrihetssystem inom hemtjänst enligt socialtjänstlagen samt ledsagning och avlösning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Avtal med tre privata hemtjänstutförare har tecknats under våren Vårdtagarna i hemtjänsten kan välja andra utförare än kommunen. Särskild handikappomsorg: Socialnämnden har fattat tilldelningsbeslut vad gäller fyra gruppbostäder LSS. Carema Orkidén har antagits och driftstarten var Särskilt boende: Sofiedal och Arödsdal har övergått till annan utförare från och med den 15 oktober Bräcke diakoni driver nu verksamheten på uppdrag av kommunen. Skogslyckans äldreboende har från och med 1 april 2010 övergått till annan utförare. Även där är det Bräcke diakoni som övertagit driften. Utmaningsrätt: Uddevalla kommun införde 2007 möjligheter för vem som helst, medarbetare, enskilda eller företag, att kräva att viss verksamhet skall upphandlas. Med utmaningsrätt avses att någon riktar ett önskemål till kommunen om att en del av kommunens verksamhet skall upphandlas. Socialnämnden har fattat beslut om att, med anledning av utmaningen från Matköp Bohuslän av inköp och leverans av livsmedel till Uddevalla kommuns invånare, ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att skriva ett anbudsunderlag in för en konkurrensutsättning av verksamheten mat- och varudistribution. Uppdraget är slutrapporterat och godkänt i kommunstyrelsen Barn och utbildning berörs i mycken liten utsträckning av uppdraget och inga särskilda insatser har gjorts. Uppdraget är slutrapporterat och godkänt i kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden har slutrapporterat uppdraget i kommunstyrelsen Uppdraget övergår i nytt uppdrag i strategisk plan , "Föreningar eller medarbetarkollektiv ska stimuleras att ta över viss kommunal fritids- och kulturverksamhet". Miljö och stadsbyggnadsnämnden har slutrapporterat uppdraget i kommunstyrelsen Detta uppdrag har ej varit aktuellt för miljö och stadsbyggnad. Tekniska nämnden har slutrapporterat uppdraget i kommunstyrelsen Tekniska kontoret hyr ut lokaler till berörda förvaltningar vilka i sin tur kan vidareteckna avtal med föreningslivet för driften av verksamheten. Kommunledningskontoret har slutrapporterat uppdraget i kommunstyrelsen , 228 och avslutas härmed. Uppdraget är numera en normal arbetsrutin inom upphandlingsavdelningen, kommunledningskontoret. 45. Organisationen ska genomlysas i syfte att skapa förutsättningar för utvecklingstänkande Inget är inrapporterat sedan beslutet om strategisk plan togs i juni 2011.

20 RAPPORT Verka för enkel och rättvis prissättning inom kollektivtrafiken Kollektivtrafiken är gemensam för hela Västra Götalandsregionen varför prissättningen för resor bör vara jämförbar och enhetlig mellan regionens kommuner införde dock Uddevalla fria resor för pensionärer över 75 år som en lokal förmån för kommunens äldre invånare. Erbjudandet har mottagits positivt och bidragit till ökat kollektivt resande. 47. Jämtegrerade budgetar, verksamhetsplaner och årsredovisningar ska successivt införas Kommunen har beviljats 1 Mkr i utvecklingsmedel från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Medlen innebär att utbildningssatsningar för samtliga förvaltningar kommer att genomförs och att en processledare anställs. Projekttid är 2012 till och med oktober Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet pågår arbete med att könsuppdela statistik i uppföljningen. Kommunen har också sent under 2011 fått bidrag för finansiering av en utvecklingstjänst hos socialtjänsten och barn och utbildning inom SKL:s projekt Hållbar jämställdhet (HÅJ). Rekrytering ska göras tidigt Tekniska kontoret arbetar löpande med frågan i möjligaste mån. 48. Inom kommunala fastigheter och kommunala bostadsbolag ska energianvändningen minska, samtidigt som en kraftfull satsning på förnyelsebar energi ska ske, i samband med investeringar Enligt miljömål från Energiplan om att utarbeta plan för lämpliga energisparande projekt har en sammanställning av energideklarationerna gjorts. Sammanställningen visar vilka objekt som bör prioriteras för energisparåtgärder och Ramneröd har valts ut som det första större sparprojektet enligt BELOK-modellen. I totalprojekt enligt BELOK genomförs alla identifierade energibesparande åtgärder i en fastighet - på en gång. Åtgärderna ska tillsammans uppfylla bestämda lönsamhetsvillkor. Genom att lägga samman de identifierade åtgärderna i ett paket, får man med sig satsningar, som på egen hand hade varit olönsamma. Tillsammans med övriga åtgärder blir de lönsamma och man får en väsentligt större energibesparing i fastigheten än vad man fått på traditionellt sätt. Ytterligare aktiviteter utifrån ny Strategi för energieffektivisering och energiplan bestäms under första tertialet Minskad energianvändning liksom en kraftfull satsning på förnyelsebar energi för bostäder, lokaler och fordon Satsning på två elbilar till miljö- och stadsbyggnad samt till tekniska kontorets bilpool har genomförts. Leverans sker under våren Under året har belysningsarmaturer bytts ut enligt plan. För 2012 och framåt t o m kommer arbetet att intensifieras och prioriteras upp i investeringsbudgeten. Enligt miljömål från Energiplan om att utarbeta plan för lämpliga energisparande projekt har en sammanställning av energideklarationerna gjorts. Sammanställningen visar vilka objekt som bör prioriteras för energisparåtgärder som energieffektivisering och konvertering av bränsle.

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1 Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram för Sala kommun Bakgrund Bruk och missbruk av alkohol och droger är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem i såväl Sala som i resten av landet. Alkoholkonsumtionen

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Innehåll. 1. Bakgrund- Genomförande..S.1. 2. Här finns vi..s.2. 3. Syfte...S.3. 4. Omfattning...S.4. 5. Ansvar..S.5. 6. Så jobbar vi..s.

Innehåll. 1. Bakgrund- Genomförande..S.1. 2. Här finns vi..s.2. 3. Syfte...S.3. 4. Omfattning...S.4. 5. Ansvar..S.5. 6. Så jobbar vi..s. Vi på F.Y.EMBASSY Innehåll 1. Bakgrund- Genomförande..S.1 2. Här finns vi..s.2 3. Syfte...S.3 4. Omfattning...S.4 5. Ansvar..S.5 6. Så jobbar vi..s.6-7 7. Vi är många och unika!...s.8 Bakgrund F.Y. Embassy,

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun Föräldrastöd - en investering för framtiden Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun 2011-2014 Inledning Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv. Föräldrar har som

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) - TRYGGHETSRÅDET- ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) - TRYGGHETSRÅDET- ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Blå huset, kl 13.00-15.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Margareta Gadde-Jenniche (M) Carola Eriksson (S) Rose-Marie

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp 2015/2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyren i Stenstorp Lagstiftning Förskolan

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Ordförande Grundskole- och gymnasienämnden. Marika Lindgren Åsbrink (S)

Ordförande Grundskole- och gymnasienämnden. Marika Lindgren Åsbrink (S) Interpellationssvar "Hur mycket kostar det privata vinstintresset i skolan? av Jesper Wiklund (V) Tack för interpellationen. Som svar på interpellantens fråga: Med anledning av två domar från förvaltningsrätten

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan skall

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Rönnängs förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Pia Johnsson 2015-06-10 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Avdelningen för LSS-verksamhet 2009-12-15 2 (6) Mål för verksamheten Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsmålen utgår ytterst från fullmäktiges mål

Läs mer

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Dnr KS 2014-37 Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Innehåll Inledning...1 Syfte och mål...1 Metod...1 Nulägesbeskrivning...2

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

Arbetsmarknadsavdelningen/Integration (Kaserngården 3B, I17 Parken)

Arbetsmarknadsavdelningen/Integration (Kaserngården 3B, I17 Parken) Arbetsmarknadsavdelningen/Integration (Kaserngården 3B, I17 Parken) Mikaela Hansson Utredare Anna Partanen Minoritetskonsulent Annette Nyman Integrationsstrateg/Verksamhetsledare Fredrika Abrahamsson Etableringskoordinator

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28mars 2012 UDDEVALLA KOMMUN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28mars 2012 UDDEVALLA KOMMUN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28mars 2012 KALLELSE Föredragningslista l (4) 2012-03-21 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Kommunstyrelsen Bäve, 2012-03-28 kl. Il :00 Sture Svennberg

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer