Strategisk plan och budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan och budget 2014-2016"

Transkript

1 Strategisk plan och budget

2 Innehåll Kommunfullmäktiges styrkort och målsättning av indikatorer 3 Ekonomiska planeringsförutsättningar 13 Kommunfullmäktige 25 Kommunens revisorer 26 Kommunstyrelsen exklusive Intern Service 27 Kommunstyrelsen, Intern service 29 Vård- och omsorgsnämnd 33 Barn- och skolnämnd 45 Utbildningsnämnd 54 Social och arbetsmarknadsnämnd 60 Samhällsbyggnadsnämnd 64 Kultur och fritidsnämnd 69 Miljö- och byggnämnd 73 Räddningsnämnd 75 Budgetramar Investeringar strategisk plan och budget SPB -2016

3 Kommunfullmäktiges styrkort och målsättning av indikatorer Kommunfullmäktiges styrkort och målsättning av indikatorer Visionen Lidköping - en välkomnande och hållbar kommun Vi vill att Lidköpings kommun ska uppfattas som en välkomnande kommun, både att besöka, bo och verka i. Vi vill också skapa det hållbara Lidköping. Därför har Lidköpings kommun beslutat att hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet och långsiktigt planering. Hållbar utveckling innebär att uppfylla människors behov idag utan att begränsa kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För att uppnå det krävs att vi har ett globalt perspektiv. Hållbar utveckling handlar om mänsklig välfärd och utveckling, men också om en väl fungerande ekonomi och en hälsosam och livskraftig miljö. Alla politiska beslut ska utformas på ett sätt som beaktar de sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna i ett längre tidsperspektiv. Social hållbarhet är målet med hållbarhetsarbetet. Det handlar om delaktighet, hälsa, utvecklingsmöjligheter och god livskvalitet för alla. Miljömässig hållbarhet är de av naturen givna gränserna för att bygga ett hållbart samhälle. Dessa gränser handlar om resursanvändning och miljöbelastning. Ekonomisk hållbarhet är medlet för att uppfylla basbehoven och tillgodose kraven på hållbarhet och god livskvalitet. Samtidigt ska den ekonomiska hållbarheten också säkerställa kommande generationers möjligheter att få samma service. bilder Lidköping 2030 Kommunfullmäktige fattade i oktober 2012 beslut om tre övergripande målbilder för Lidköpings kommun år 2030: Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla göra att fler flyttar till Lidköpings kommun och vi är minst lidköpingsbor. Lidköpings kommun är en mötesplats som har fördubblat antal besökare. Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköpings kommun och kommunikationer till och från Lidköpings kommun så man kan ta sig till och från utbildning och arbete. Utgångspunkten för de tre målområdena är att befolkningstillväxten inte är tillräcklig samt att den demografiska utvecklingen och arbetsmarknaden oroar. Det handlar om kommunens långsiktiga överlevnad och hur kommunens vision Lidköping en välkomnande och hållbar kommun ska kunna uppnås. Omvärldsanalys Under hösten 2012 gjordes en omvärldsanalys inom Lidköpings kommun. Analysen togs fram i bred samverkan mellan förvaltningarna och innehållet hämtades främst från vetenskapliga artiklar och studier, nationella statistikkällor samt Sveriges kommuner och Landsting. Ett antal trender identifierades som kommer att ha stor påverkan på kommunens verksamhet. Utifrån visionen och målbilderna för Lidköpings kommun år 2030 prioriterades tio utmaningar som alla har stor betydelse för kommunen. Dessa utmaningar innehåller både möjligheter som vi kan utveckla och hinder som vi måste hantera. Utmaningarna har använts som underlag för att ta fram aktuella framgångsfaktorer och indikatorer. Här är de tio prioriterade utmaningarna: Att planera samhället för att möjliggöra en socialt och miljömässigt hållbar livsstil för kommuninvånarna Att satsa på tidiga, förebyggande och samordnade insatser för barn samt för vuxna i riskzonen för utanförskap Att skapa förutsättningar så att alla elever klarar grundskola och gymnasium. Motivera fler ungdomar till eftergymnasiala studier för att matcha kraven från en framtida arbetsmarknad Att attrahera fler företag att etablera sig i Lidköping och skapa fler arbetstillfällen Att planera för bostäder så det räcker till invånare år 2030 och att erbjuda varierande boendeformer Att utveckla infrastruktur och kommunikationer genom att satsa på kollektivtrafik, Kinnekullebanan, E20, väg 44, bredband och hamn. Att anpassa den kommunala servicen till att invånarna blir fler, att andelen äldre ökar och för att integrera nya invånare. Erbjuda kommuninvånarna flexibla tjänster utifrån individuella behov. Att använda kommunens resurser så att de långsiktiga politiska målsättningarna om en hållbar utveckling kan uppfyllas. strategisk plan och budget SPB

4 Kommunfullmäktiges styrkort och målsättning av indikatorer Att skapa ökad effektivitet i alla verksamheter genom systematiskt kvalitetsarbete. Att utveckla samverkan/samarbete/samgående inom fler områden och med fler partners, såväl internt som externt, lokalt som globalt Strategi: Kunden/brukaren i fokus För oss som arbetar inom Lidköpings kommun står alltid kunder och brukare i fokus. Det är dem vi är till för och det är deras behov vi ska tillgodose. Lidköpings kommun ska ha en hög tillgänglighet och öppenhet för kunderna/brukarna och ge dem ett gott bemötande. Delaktigheten och nöjdheten hos kunderna/brukarna ska öka. Flexibla tjänster med individen i fokus Vi ska anpassa den kommunala servicen till att invånarna blir fler, att andelen äldre ökar och för att välkomna och integrera nya invånare. Vi ska anpassa de kommunala tjänsterna utifrån individuella behov. Kunderna ska ges ett gott bemötande, erbjudas hög tillgänglighet och god kvalitet. Vi vill att alla invånare och brukare ska vara nöjda med den service och de tjänster som Lidköpings kommun tillhandahåller. Kunden/brukaren i fokus 1. Tillgänglighet : Andel kommuninvånare som upplever att det är lätt att komma i kontakt med personal i Lidköpings kommun 2. Delaktighet: kommuninvånarnas upplevda delaktighet och inflytande (Index 0-100) 3. Bemötande: Andelen kommuninvånare som upplever att de får ett bra bemötande av kommunens personal 4.a Kundnöjdhet: alla förvaltningar genomför kundundersöknngar enlig framtagen kommungemensam rutin Ingångs Ansvar 44% 48% 68%* Samtliga nämnder Samtliga nämnder 56% 60% 78%* Samtliga nämnder 100% 100% 100% 100% Samtliga nämnder 4. b Kundnöjdhet: Andel mätningar med förbättrat resultat öka öka öka Samtliga nämnder 4.c Sammanvägd indikator (SI) Förskola Sammanvägd indikator (SI) Grundskola Sammanvägd indikator (SI) Utbildning Sammanvägd indikator (SI) Vård och omsorg Sammanvägd indikator (SI) Kultur Sammanvägd indikator (SI) Fritid Sammanvägd indikator (SI) Social- och arbetsmarknad Sammanvägd indikator (SI) Samhällsbyggnad Sammanvägd indikator (SI) Miljö och bygg Sammanvägd indikator (SI) Intern service Sammanvägd indikator (SI) Teknisk service öka öka öka öka Respektive nämnd * t är ändrat på grund av nya beräkningsgrunder. Andelen är de som svarat 7-10 på en tiogradig skala. Tidigare utgjordes andelen av de som svarat 8-10 på en tiogradig skala. Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv Lidköpings kommuns utveckling av lokalsamhället ska bygga på omvärldskunskap, lokala förutsättningar och delaktighet. De tre målbilderna för Lidköpings kommun år 2030 visar alla på kommunens vilja att utvecklas. Möjlighet till en hållbar livsstil Vi ska planera samhället så vi gör det möjligt för kommuninvånarna att ha en socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt hållbar livsstil. Vi ska arbeta för en god miljö både lokalt och globalt. Viktiga delar i det arbetet är energi, klimat, resurshushållning och den fysiska planeringen. Vi ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att uppnå en god och jämlik folkhälsa. I en hållbar livsstil ingår att alla ska ha tillgång till ett rikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Genom att satsa på tidiga och samordnade insatser för barn och vuxna så kommer färre personer att hamna i riskzonen för utanförskap. Alla ska ha möjligheten att vara delaktiga i den demokratiska processen och utvecklingen av samhället. Det ska vara tryggt och säkert att leva i Lidköpings kommun. Vi ska arbeta förebyggande och samtidigt ha en beredskap för att hantera allt från små olyckor till stora katastrofer. Attraktiv utbildning och arbetsmarknad Utbildning är nyckeln till arbete, hälsa och ett bra liv. Vi ska skapa goda förutsättningar redan från förskolan så att alla elever klarar grundskola och gymnasium. Vi ska motivera fler ungdomar till eftergymnasiala studier för att matcha kraven från en framtida arbetsmarknad. Det ska också finnas möjligheter till det informella livslånga lärandet och fritt kunskapssökande. Internationella kontakter ger ett lärande som förbereder för ett mer globalt samhälle. 4 strategisk plan och budget SPB -2016

5 Kommunfullmäktiges styrkort och målsättning av indikatorer Ett varierat och hållbart näringsliv Vi ska skapa goda förutsättningar för det lokala näringslivet att utvecklas. Vi ska stimulera nyföretagande och socialt företagande och attrahera fler företag att etablera sig i Lidköpings kommun. Med ett rikt kulturliv lockar vi kreativa människor till Lidköpings kommun, och de skapar i sin tur nya näringar och tillväxt. Genom att utveckla ett varierat näringsliv minskar samhällets sårbarhet för förändringar i omvärlden. Varierat boende i attraktiva miljöer et är att Lidköpings kommun år 2030 ska ha invånare med god livskvalitet och i hälsosam miljö. Det ställer stora krav på byggandet av bostäder, både vad gäller yttre miljö, energieffektivitet och sunda materialval. Det behöver finnas ett brett utbud av lediga bostäder och byggklara tomter. För att locka fler människor att flytta till Lidköpings kommun är det viktigt att vi kan erbjuda ett varierat boende i attraktiva miljöer. Med varierat boende menas variation i storlek, upplåtelseform och läge. Attraktiva miljöer omfattar bostadens läge i förhållande till omgivande miljö, arbete, kommunikationer och service. Bra kommunikationer Det ska finnas bra kommunikationer så att det är möjligt att pendla till och från Lidköpings kommun för utbildning och arbete. Kommunikationerna ska vara samhällsekonomiskt effektiva och långsiktigt hållbara med hänsyn till bland annat miljö, säkerhet och tillgänglighet. Det är viktigt för Lidköpings kommun att utveckla infrastruktur och kommunikationer genom att i samarbete satsa på kollektivtrafik, Kinnekullebanan, E20, väg 44, bredband och hamn. En attraktiv destination Lidköpings kommun ska till år 2030 ha utvecklats till en mötesplats med fördubblat antal besökare. Det finns redan flera välkända besöksmål i kommunen som bidrar till attraktiviteten. Utbudet av besöksmål, kultur- och fritidsevenemang ska utvecklas, och det ska vara brett och tillgängligt för alla. Det är viktigt att arbeta utifrån ett helårsperspektiv genom att satsa på både fritidsresenärer och affärsresenärer. För att lyckas krävs det samverkan mellan olika aktörer. Det krävs också ett välkomnande värdskap, digital tillgänglighet för information och bokning och bra kommunikationer för att resa hit. Ett steg på vägen är att tillsammans inom Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle arbeta för en hållbar besöksnäring. Ingångs 5. Andel som i medborgarundersökningen svarar att de är nöjda med hur det planeras för bostäder* 22% 25% 45%** SI- SBN Ansvar 6. Andel lägenheter direkt tillgängliga för inflyttning i kommunens fastigheter 0,3% 1% 2% 2% 2% AB Bostäder 7. Antal småhustomter som alltid ska finnas till försäljning inom minst två planområden i centralorten SI- SBN * Ingångsn visar den procentandel av de svarande i medborgarundersökningen 2011 som angett betyg 8-10 på en 0-10 gradig skala, där 1 innebär lägsta betyg och 10 högsta betyg ** t är ändrat på grund av nya beräkningsgrunder. Andelen är de som svarat 7-10 på en tiogradig skala. Tidigare utgjordes andelen av de som svarat 8-10 på en tiogradig skala. 8. Andel miljöbilar av totala antalet personbilar och lätta lastbilar som kommunen äger eller leasar Ingångs Totalt utsläpp av koldioxid från kommunens verksamhet. (i.v 2009) 8843 ton minska 5% 10. Sammanvägd indikator total elanvändning inom kommunens förvaltningar och AB Bostäder.* (i.v 2009) 11. Energianvändning för uppvärmning. (kwh/m2) inom kommunens förvaltningar och AB Bostäder. (i.v 2009) 12. Index (0-100) för hur nöjda kommuninvånarna är med kommunens miljöarbete. (i.v 2011) 13. Andelen ekologiska livsmedel av totala mängden livsmedel (mätt i kronor) handlat av grossist Ansvar 51% 65% 75% 85% 90% Samtliga nämnder minska 10% minska 15% minska 25% Samtliga nämnder minska minska minska minska Samtliga nämnder 117 minska 2% minska 5% minska 8% minska 10% Samtliga nämnder och AB Bostäder Samtliga nämnder 19 % 28% 30% 32% 34% SI-IS UTN BSN VON 14. Kommunens skogsinnehav (ha) SI-SBN * Sammanvägd indikator som består av total elanvändning i fritidsanläggningar, gautbelysning, fastigheter, VA samt AB bostäder (lokaler) strategisk plan och budget SPB

6 Kommunfullmäktiges styrkort och målsättning av indikatorer Ingångs 15. Antal kilometer gång- och cykelväg i Lidköpings kommun 94,2 öka öka öka öka SI- SBN 16. Andelen medborgare som är nöjda med kommunens system för avfallssortering* 49% 55% 75%** SI- TSN 17. Antal resande med kollektivtrafik, tätort öka öka öka öka SI- SBN 18. Antalet resande med Kinnekulletåget öka öka öka öka SI- SBN * Ingångsn visar den procentandel av de svarande i medborgarundersökningen 2011 som angett betyg 8-10 på en 0-10 gradig skala, där 1 innebär lägsta betyg och 10 högsta betyg ** t är ändrat på grund av nya beräkningsgrunder. Andelen är de som svarat 7-10 på en tiogradig skala. Tidigare utgjordes andelen av de som svarat 8-10 på en tiogradig skala. Ingångs 19. Andelen medborgare som känner sig trygga 32% 40% 68%* Samtliga nämnder 20. Antal skador per 1000 invånare (invånare som vårdats i slutenvård) 21,1 minska minska minska minska Samtliga nämnder 21. Antal höftfrakturer per invånare över 65 år 87 minska minska minska minska SI-VON Värde Ansvar Ansvar 22. Antal anmälda brottsbalksbrott per 1000 invånare 73,9 minska minska minska minska UTN BSN KFN SAN SBN 23. Kostnader för skador och tillbud på kommunens egendom, tkr minska minska minska minska Samtliga nämnder * t är ändrat på grund av nya beräkningsgrunder. Andelen är de som svarat 7-10 på en tiogradig skala. Tidigare utgjordes andelen av de som svarat 8-10 på en tiogradig skala. 24. Tillväxt i total lönesumma. (i.v 2009) 25. Antalet företag/1000 invånare i åldern år. (i.v 2009) Ingångs Ansvar 0% öka öka öka öka KS 159 öka öka öka öka KS 26. Antal miljöcertifierade företag. 30 öka öka öka öka KS Ingångs 27. Ohälsotal, t för åldersgruppen år 15,4 minska minska minska minska Samtliga nämnder 28. Andel elever i åk 8 som uppger att de aldrig druckit alkohol 63% öka öka öka öka SAN BSN KFN 29. Andel elever i åk 8 som uppger att de aldrig röker 65% öka öka öka öka SAN BSN KFN 30. Andel som går från introduktionsprogram för flyktingar till självförsörjning 52% 85% 85% 85% 85% SI-SAN Ansvar 31. Andel barn i förskoleklass, årskurs 4 och 7 som ej är överviktiga 81,3% öka öka öka öka SAN BSN KFN 32. Andel barn, 0-17 år som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 6% minska minska minska minska SI-SAN 33. Arbetslöshet, öppen och i program 7,8% minska minska minska minska SI-SAN 34. Ungdomsarbetslöshet, öppen och i program 20,3% minska minska minska minska SI-SAN 6 strategisk plan och budget SPB -2016

7 Kommunfullmäktiges styrkort och målsättning av indikatorer Lokal utveckling i ett globalt perspektiv Ingångs 35. Andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning 32% öka öka öka öka SI-UTN 36 a. Andel Elever i åk 9 som är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogrammet 87,3% öka öka öka öka SI-BSN 36 b. Andel Elever i åk 9 som är behöriga till estetiska programmet 87,5% öka öka öka öka SI-BSN 36 c. Andel Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram 87,9% öka öka öka öka SI-BSN 36 d. Andel Elever i åk 9 som är behöriga till naturvetar- och teknikprogrammet 85,3% öka öka öka öka SI-BSN 37. Andelen ungdomar som lämnar gymnasieskolan med slutbetyg inom 4 år 86,6% öka öka öka öka SI-UTN Värde Ansvar 38. Medborgare som svarar nöjd på frågan Hur nöjd är du med Lidköpings kommun vad gäller möjligheterna att utöva dina fritidsaktiviteter * Ingångs Ansvar 7,9 8,0 8,0 8,0 SI-KFN * Ingångsn visar den procentandel av de svarande i medborgarundersökningen 2011 som angett betyg 8-10 på en 0-10 gradig skala, där 1 innebär lägsta betyg och 10 högsta betyg Ingångs 39. Antal internationella projekt och utbyten inom kommunen Samtliga nämnder 40. Externt ekonomiskt stöd för internationella arbeten ( tkr) Samtliga nämnder Ansvar Ingångs 41. Index (0-100) Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter Samtliga nämnder 42. Index (0-100) Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att bo och leva på Samtliga nämnder 43. Valdeltagande kommunfullmäktige 84,9% öka KS, UTN Värde Ansvar 44. Befolkningsutveckling i balans, andel invånare i åldrarna år 23,9% öka öka öka öka Samtliga nämnder Strategi: En organisation i framkant Lidköpings kommun ska vara en organisation i framkant. Vi ska använda kommunens resurser på ett effektivt sätt så att de långsiktiga politiska målsättningarna om en hållbar utveckling kan uppfyllas. Våra verksamheter ska arbeta systematiskt med kvalitets- och förbättringsarbete vilket medför att vi använder vår tid och våra resurser på bästa sätt. Vi ska göra rätt saker på rätt sätt. Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet Engagerade medarbetare, en god ekonomi och hög kvalitet är förutsättningar för att Lidköpings kommun ska vara en effektiv organisation i framkant. Med ett gott ledar- och medarbetarskap får vi arbetsplatser som attraherar kompetenta medarbetare. Hållbar resursanvändning och god ekonomisk hushållning innebär att vi ser till att resurserna på både kort och lång sikt räcker till att utföra den service som medborgarna har rätt till och efterfrågar. Det innebär också att inga resurser överutnyttjas vare sig ekonomiskt, miljömässigt eller socialt. Vi ska erbjuda kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet. Vi ska skapa ökad effektivitet i alla verksamheter genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap Vi ska satsa resurser på tidiga, förebyggande och samordnade insatser för barn och vuxna som är i riskzonen för utanförskap. Genom att prioritera tidiga insatser använder vi kommunens resurser på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi undviker mänskligt lidande och får ett samhälle där alla är delaktiga. strategisk plan och budget SPB

8 Kommunfullmäktiges styrkort och målsättning av indikatorer Gränsöverskridande samverkan I Lidköpings kommun ska vi vara öppna för och utveckla samverkan, samarbete och samgående. Det ska ske inom fler områden med fler partners, såväl internt som externt, lokalt som globalt. För att vara drivande i samhällsutvecklingen krävs det att vi har kunskap och förståelse för samspelet mellan olika lokala, nationella och internationella processer. Samverkan ger ökad förståelse för andra och nya erfarenheter. Kommunens roll förändras och samverkan sker med fler aktörer från olika delar av samhället, till exempel ideell sektor, privata företag och genom ökad delaktighet från medborgare, kunder/brukare. Samverkan kan också vara ett sätt att hitta resurseffektiva lösningar för uppgifter som kommunen inte själv har resurser att klara. Ingångs 45. Nöjd medarbetarindex 3,91 3,92 3,87 Samtliga nämnder 46. Anställningsvillkor, heltid * 59% 63% 65% 66% 67% Samtliga nämnder 47. Sjukfrånvaro 4,4% 4,4% 4,3% 4,5% 4,5% Samtliga nämnder 48. Andelen utrikes födda (Tillsvidare) 4,4% 4,6% 4,7% 4,8% 4,9% Samtliga nämnder 2012 *Definitionen av indikatorn kommer att omarbetas i och med heltidsprojektet och därmed kommer ingångs och mål att ändras 2013 Ansvar 49. Överskott i % av skatter och bidrag över rullande treårsperiod. (i.v dec 2010) 50. Självfinansieringsgrad investeringar, 100 % rullande treårsperioder. (i.v dec 2010) Ingångs Ansvar 1,3% 1% 1% 1% 1% KF 69% 100% 100% 100% 100% KF 51. Långfristig upplåning (i.v nov 2010) 179 Ej öka Ej öka Ej öka Ej öka KF 52. Värdesäkring av Gullspångskapitalet (i.v dec 2010) 102% 100% 100% 100% 100% KF 53. Andel köp gentemot befintliga upphandlade avtal öka öka öka öka Samtliga nämnder 54. Avtalstrohet: Andel köp via avtal av total inköpsvolym 51% öka öka öka öka Samtliga nämnder 55. Budget och bokslutsresultat i balans Ska uppfyllas 56. Intern kontroll genomförd med betryggande resultat Ska genomföras Ska uppfyllas Ska genomföras Ska uppfyllas Ska genomföras Ska uppfyllas Ska genomföras Samtliga nämnder Samtliga nämnder Uppdrag och indikatorer per verksam hetsområde Nedan redovisas politiska uppdrag samt sammanvägda indika torer per verksamhetsområde. De sammanvägda indikatorerna redovisas i kommunfullmäktiges styrkort under 4c och de underliggande indikatorerna lyfts in i respektive nämnds styrkort. Samtliga sammanvägda indikatorer redovisas nedan. Barn- och skolnämnd Uppdrag för mandatperioden Ta fram förutsättningar för att minska antalet barn i skolbarnom sorgens grupper. Tidigare målsättning om 18 barn i genomsnitt i grupperna inom förskolan har uppfyllts, denna nivå bör dock löpande följas. et är högst 18 barn i genomsnitt. Säkerställa att eleverna ska känna trygghet i skolan Alla elever ska gå ur skolan med godkända betyg De elever som behöver särskilt stöd skall få det i tillräcklig omfattning Stimulera till eftergymnasiala studier Sammanvägd indikator till nämndens styrkort som stödjer uppdragen (SI) Förskola och skolbarnomsorg Antal barn i grupperna/avdelning i förskolan Antal barn per årsarbetare i förskolan Antal barn per årsarbetare inom skolbarnomsorgen Antal inskrivna barn i grupperna/avdelning inom skolbarn omsorgen Kostnad per plats i förskolan/avvikelse från standardkost nad 8 strategisk plan och budget SPB -2016

9 Kommunfullmäktiges styrkort och målsättning av indikatorer Kostnad per plats i skolbarnomsorg/avvikelse från stan dardkostnad Nöjd kund index Sammanvägd indikator till nämndens styrkort som stödjer uppdragen (SI) Grundskola Andelen elever som uppnått kravnivån för ämnesprov i åk 3 och 6 Andelen elever i åk 9 som uppnått målen i samtliga ämnen Indikator 36: Andelen behöriga till gymnasiet Genomsnittligt merit Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen Antal elever per lärare Kostnad per elev/procentuell avvikelse från standardkost nad Nöjd kund index Andel som uppnått kravnivån i ämnesprov åk 3 Frågeställningar till nämnden/verksamheten Hur mäts kvaliteten i förskolan? Det är drygt 20 % av eleverna i åk 9 som är underkända i något eller några ämnen vad måste göras för att minska denna andel? Hur stimulera till studieförberedande program samt till eftergymnasiala studier redan i grundskolan? Hur förbättras resultaten i matematik i hela grundskolan? Utbildningsnämnd Uppdrag för mandatperioden Eleverna skall känna trygghet i skolan. Alla elever ska gå ur skolan med godkända betyg. De elever som behöver särskilt stöd skall få detta i tillräcklig omfattning. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att redovisa hur man ska säkerställa detta långsiktigt. Skapa ett utbildningsutbud som ska motsvara framtida efterfrå gan i ett kunskapssamhälle och därmed bidra till att öka andelen högskoleutbildade i kommunen. Att stimulera till fortsatta studier efter gymnasiet är viktigt under hela skolgången. Nämnden ges i uppdrag att öka samverkan med högskolor/universitet/företag/organisationer/verksamheter inom respektive kunskapsområde. Sammanvägd indikator till nämndens styrkort som stödjer uppdragen (SI) Utbildning Indikator 35: Andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning Indikator 37: Andel av eleverna som lämnar gymnasieskolan med slutbetyg inom 4 år Andel elever som lämnar gymnasieskolan med slutbetyg inom 3 år Andel av eleverna som påbörjat studier på högskola eller Universitet inom 3 år efter avslutat gymnasieutbildning Andel behöriga lärare Lärartäthet lärare per 100 elever Nöjd kund index (NKI) Nettokostnad per elev, avvikelse från standardkostnad Frågeställningar till nämnden/verksamheten Hur arbetar nämnden/förvaltningen för att stimulera till universitets- och högskolestudier? Hur kan nämnden/förvaltningen ytterligare stimulera till eftergymnasiala studier? Hur matchas utbildningsutbudet med framtida arbetsmarknad? Hur följs det politiska uppdraget upp, att eleverna ska känna trygghet i skolan? Hur arbeta för att fler elever ska gå ur gymnasiet med godkända betyg? Varför är kostnaderna högre i Lidköping per gymnasieplats? Vård- och omsorgsnämnd Uppdrag för mandatperioden Äldrevård ska utgå från varje individs behov av omsorg. Därför är det viktigt att alla känner frihet och trygghet och att de själva får vara delaktiga och påverka det egna boendet samt service. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att redovisa nuläge samt hur detta ska säkerställas i framtiden. strategisk plan och budget SPB

10 Kommunfullmäktiges styrkort och målsättning av indikatorer Sammanvägd indikator till nämndens styrkort som stödjer uppdragen (SI) Vård- och omsorg Tillgänglighet Väntetid till särskilt boende NKI-helheten hemtjänst respektive Särskilt boende Bemötande - hemtjänst respektive Särskilt boende Trygghet - hemtjänst respektive Särskilt boende Inflytande - hemtjänst respektive Särskilt boende Maten - hemtjänst respektive Särskilt boende Social samvaro - hemtjänst respektive Särskilt boende Indikator 21: Antal höftfrakturer per invånare över 65 år Antal vårdpersonal som en vårdtagare möter under 14 dagar Kostnad per brukare/avvikelse från standardkostnad Sammanvägd indikator till nämndens styrkort som stödjer uppdragen (SI) Handikappomsorg Nöjd Kund index (NKI) Kostnad jämfört med standardkostnad Öppna jämförelser finns ännu inte inom området men kommer att komma. Frågeställningar till nämnden/verksamheten Hur ser volymökningen ut för SoL-insatser och LSS-insatser? Hur ser förutsättningarna ut för att genomföra omställningen i verksamheten? Social- och arbetsmarknadsnämnd Uppdrag för mandatperioden Arbetslöshetsfrågan är högprioriterad med fokus på ungdoms arbetslösheten. Nämnden har under flertalet år uppvisat större underskott i samband med bokslut, vilket till största delen beror på höga kost nader för extern vård och behandling. Nämnden fick ramförstärkning 2011 med 5 mnkr och för 2012 erhöll nämnden ramökning med 2 mnkr för åtgärder mot arbetslösheten samt 3 mnkr för ekonomiskt bistånd. Detta är ingen hållbar lösning. I samband med beredning av strategiska plan och budget ombeds nämnden redovisa planerade och vidtagna åtgärder/ strukturer för att åstadkomma en budget i balans. Sammanvägd indikator till nämndens styrkort som stödjer uppdragen (SI) Social- och Arbetsmarknad Indikator 30: Andel som går från introduktionsprogram för flyktingar till självförsörjning Indikator 32: Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll Indikator 33: Arbetslöshet Indikator 34. Arbetslöshet ungdomar öppen och i program Andel av befolkningen med försörjningsstöd Andelen köpt vård (i förhållande till behandlingsenheternas kostnader för total vård) Andelen ekonomiska medel som går åt förebyggande åtgär der av nämndens budgetmedel Kostnadsavvikelse per verksamhetsområde från jämförbara kommuner Andelen ej återaktualiserade inom 1 år: Ungdomar år samt vuxna Frågeställningar till nämnden/verksamheten Hur vända trenden med en allt mer ökande andel placerade barn? Kultur och fritidsnämnd Uppdrag för mandatperioden Tillsammans med fotbollsföreningarna planera och anlägga en konstgräsplan Sammanvägd indikator till nämndens styrkort som stödjer uppdragen (SI) Fritid Indikator 38: Attraktivt fritidsutbud Medborgarnas nöjdhet med skötsel av idrotts- och motions anläggningar Medborgarnas nöjdhet med standarden på idrottsanlägg ningarna Kostnader i relation till jämförbara kommuner, fritid 10 strategisk plan och budget SPB -2016

11 Kommunfullmäktiges styrkort och målsättning av indikatorer Sammanvägd indikator till nämndens styrkort som stödjer uppdragen (SI) Kultur Indikator 38: Attraktivt fritidsutbud Medborgarna som svarar nöjd på frågan Hur nöjd är du med Lidköpings kommun vad gäller tillgången till kulturak tiviteter och evenemang? Kostnader i relation till jämförbara kommuner, kultur Frågeställningar till nämnden/verksamheten Vad får Lidköpingsborna för de extra 50 % som Fritidsverksamheten kostar gentemot rikets genomsnitt? Samhällsbyggnadsnämnd och Miljö- och byggnämnd Uppdrag för mandatperioden Cykel- och promenadstråken ska utvecklas i kommunen. Väg till Läckö samt Vinninga-Lidköping via Filsbäck ska prioriteras. Nämn den ges i uppdrag att planera och genomföra detta tillsammans med Trafikverket och Biosfärområdet. Bostadsområden i Järpås, Vinninga och Otterstad ska planläggas med större flexibilitet än i traditionella områden. Större tomter med möjlighet till att ha till exempel häst eller driva småföretag ska tas fram. Efterfrågestyrd planläggning ska erbjudas avseende tomtstorlek. Kommunens tillgänglighetsarbete ska fortsätta. Samhällsbygg nad ges i uppdrag att redovisa vad som gjorts och vad som åter står att göra i Lidköpings centrala delar. Råda Ås ska säkerställas som kommunens rekreations- och friluftsområde. En utveckling av området och en annan lösning på skjutbanornas placering. Sammanvägd indikator till nämndens styrkort som stödjer uppdragen (SI) Samhällsbyggnadsnämnd Indikator 5: Andel som i medborgarundersökningen svarar att de är nöjda med hur det planeras för bostäder Indikator 7: Antal småhustomter som alltid ska finnas till försäljning inom minst två planområden i centralorten Indikator 14: Kommunens skogsinnehav Indikator 15: Antal kilometer gång- och cykelväg Indikator 17: Antal resande med kollektivtrafik Indikator 18: Antal resande med Kinnekulletåget Kostnad i förhållande till rikets snitt och jämförbara kom muner Nöjd kund index Sammanvägd indikator till nämndens styrkort som stödjer uppdragen (SI) Miljö- och byggnämnd Antal ärenden som gått nämnden emot Handläggningstider delegationsbeslut samt nämndsbeslut Nöjd kund Index (NKI) Kommunstyrelsen Intern service Uppdrag för mandatperioden Kommunens tillgänglighetsarbete ska fortsätta. Fastighets ges i uppdrag att redovisa eventuella brister i lokaler förvaltade av Intern service. Fastighet sköter kommunens fastigheter, dessa ges i uppdrag att prioritera underhåll för en långsiktigt hållbar fastighetsekonomi. Kost ges i uppdrag att i samverkan med vård- och omsorg för bättra matupplevelsen på de särskilda boendena. Tillsammans med berörda nämnder fortsätta arbetet med att implementera tillagningskök i den takt ekonomin tillåter. Sammanvägd indikator som stödjer uppdragen (SI) Intern Service Indikator 13: Andelen ekologiska livsmedel av totala mäng den livsmedel (mätt i kr) handlat av grossist Indikator 23: Kostnader för skador och tillbud på kommu nens egendom Nöjd Kund Index Pris i jämförelse med andra kommuner och rikets snitt: -- Kost -- Städ -- Fastighet strategisk plan och budget SPB

Strategisk plan och budget 2015-2017. antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24

Strategisk plan och budget 2015-2017. antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 Strategisk plan och budget 2015-2017 antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 Innehåll Kommunfullmäktiges styrkort 3 Ekonomiska planeringsförutsättningar 11 Investeringar 2015-2017 20 Kommunfullmäktige

Läs mer

Strategisk plan och budget 2011-2013

Strategisk plan och budget 2011-2013 Strategisk plan och budget - lidköpings kommun Innehåll OMVÄRLDSANALYS Omvärldsanalys Lidköpings kommun 3 Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Omvärldsanalys fokusområde kund 3 Omvärldsanalys

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

PLANERINGS- FÖRUTSÄTTNINGAR

PLANERINGS- FÖRUTSÄTTNINGAR PLANERINGS- FÖRUTSÄTTNINGAR Planeringsförutsättningarna är en sammanställning av statistik som ska ge kommunfullmäktige ett underlag för beslut om budget och verksamhetsplanen i det kommunövergripande

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-03 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 113 Kommunplan 2014-2016 (KS 2012.478) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Mål och budget 2014 2018

Mål och budget 2014 2018 Mål och budget 2014 2018 KF 2013-11-20 134 2013-11-20 2 [80] Innehåll Mål och budget 2014-2018... 3 Budgetens innehåll och uppbyggnad... 3 Ekonomi och verksamhetsstyrning i Gislaveds kommun... 3 Övergripande

Läs mer

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Delårsrapport 2014 Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Resultat i kommunen och helårsprognos... 3 Förutsättningar till årets resultat... 4 Kommunens vision och strategiska mål... 4 Socialnämnden...

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30 3 Innehållsförteckning Budget 2008 samt plan för 2009-2011 Inledande budgetskrivelse----------------------------------------------------------------------------------------- 5 Resultatplan, finansieringsplan,

Läs mer

g 10s VALLENTUNA KOMMUN Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Anteckning Ärendet i korthet Yrkanden Propositionsordning 2012-06-18 Kommunstyrelsen

g 10s VALLENTUNA KOMMUN Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Anteckning Ärendet i korthet Yrkanden Propositionsordning 2012-06-18 Kommunstyrelsen VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2012-06-18 10 (1s) g 10s Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Kommunstyrelsen fürslår fullmälitige 1 att anta kommunplan 2o1g-2o15 innehållande

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI. Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286.

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI. Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286. IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2013 2016 UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2010 2013 Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286. Uppsala kommun Inriktning, verksamhet,

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Politisk organisation 2015 2018

Politisk organisation 2015 2018 Budget 2015 Ram 2016, plan 2017 Politisk organisation 2015 2018 Valberedning 7+2* Kommunrevisionen 9 Förvaltningar Valnämnden 7 Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 13 Kommunfullmäktige 57 Parlamentariska

Läs mer