Strategisk plan och budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan och budget 2014-2016"

Transkript

1 Strategisk plan och budget

2 Innehåll Kommunfullmäktiges styrkort och målsättning av indikatorer 3 Ekonomiska planeringsförutsättningar 13 Kommunfullmäktige 25 Kommunens revisorer 26 Kommunstyrelsen exklusive Intern Service 27 Kommunstyrelsen, Intern service 29 Vård- och omsorgsnämnd 33 Barn- och skolnämnd 45 Utbildningsnämnd 54 Social och arbetsmarknadsnämnd 60 Samhällsbyggnadsnämnd 64 Kultur och fritidsnämnd 69 Miljö- och byggnämnd 73 Räddningsnämnd 75 Budgetramar Investeringar strategisk plan och budget SPB -2016

3 Kommunfullmäktiges styrkort och målsättning av indikatorer Kommunfullmäktiges styrkort och målsättning av indikatorer Visionen Lidköping - en välkomnande och hållbar kommun Vi vill att Lidköpings kommun ska uppfattas som en välkomnande kommun, både att besöka, bo och verka i. Vi vill också skapa det hållbara Lidköping. Därför har Lidköpings kommun beslutat att hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet och långsiktigt planering. Hållbar utveckling innebär att uppfylla människors behov idag utan att begränsa kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För att uppnå det krävs att vi har ett globalt perspektiv. Hållbar utveckling handlar om mänsklig välfärd och utveckling, men också om en väl fungerande ekonomi och en hälsosam och livskraftig miljö. Alla politiska beslut ska utformas på ett sätt som beaktar de sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna i ett längre tidsperspektiv. Social hållbarhet är målet med hållbarhetsarbetet. Det handlar om delaktighet, hälsa, utvecklingsmöjligheter och god livskvalitet för alla. Miljömässig hållbarhet är de av naturen givna gränserna för att bygga ett hållbart samhälle. Dessa gränser handlar om resursanvändning och miljöbelastning. Ekonomisk hållbarhet är medlet för att uppfylla basbehoven och tillgodose kraven på hållbarhet och god livskvalitet. Samtidigt ska den ekonomiska hållbarheten också säkerställa kommande generationers möjligheter att få samma service. bilder Lidköping 2030 Kommunfullmäktige fattade i oktober 2012 beslut om tre övergripande målbilder för Lidköpings kommun år 2030: Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla göra att fler flyttar till Lidköpings kommun och vi är minst lidköpingsbor. Lidköpings kommun är en mötesplats som har fördubblat antal besökare. Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköpings kommun och kommunikationer till och från Lidköpings kommun så man kan ta sig till och från utbildning och arbete. Utgångspunkten för de tre målområdena är att befolkningstillväxten inte är tillräcklig samt att den demografiska utvecklingen och arbetsmarknaden oroar. Det handlar om kommunens långsiktiga överlevnad och hur kommunens vision Lidköping en välkomnande och hållbar kommun ska kunna uppnås. Omvärldsanalys Under hösten 2012 gjordes en omvärldsanalys inom Lidköpings kommun. Analysen togs fram i bred samverkan mellan förvaltningarna och innehållet hämtades främst från vetenskapliga artiklar och studier, nationella statistikkällor samt Sveriges kommuner och Landsting. Ett antal trender identifierades som kommer att ha stor påverkan på kommunens verksamhet. Utifrån visionen och målbilderna för Lidköpings kommun år 2030 prioriterades tio utmaningar som alla har stor betydelse för kommunen. Dessa utmaningar innehåller både möjligheter som vi kan utveckla och hinder som vi måste hantera. Utmaningarna har använts som underlag för att ta fram aktuella framgångsfaktorer och indikatorer. Här är de tio prioriterade utmaningarna: Att planera samhället för att möjliggöra en socialt och miljömässigt hållbar livsstil för kommuninvånarna Att satsa på tidiga, förebyggande och samordnade insatser för barn samt för vuxna i riskzonen för utanförskap Att skapa förutsättningar så att alla elever klarar grundskola och gymnasium. Motivera fler ungdomar till eftergymnasiala studier för att matcha kraven från en framtida arbetsmarknad Att attrahera fler företag att etablera sig i Lidköping och skapa fler arbetstillfällen Att planera för bostäder så det räcker till invånare år 2030 och att erbjuda varierande boendeformer Att utveckla infrastruktur och kommunikationer genom att satsa på kollektivtrafik, Kinnekullebanan, E20, väg 44, bredband och hamn. Att anpassa den kommunala servicen till att invånarna blir fler, att andelen äldre ökar och för att integrera nya invånare. Erbjuda kommuninvånarna flexibla tjänster utifrån individuella behov. Att använda kommunens resurser så att de långsiktiga politiska målsättningarna om en hållbar utveckling kan uppfyllas. strategisk plan och budget SPB

4 Kommunfullmäktiges styrkort och målsättning av indikatorer Att skapa ökad effektivitet i alla verksamheter genom systematiskt kvalitetsarbete. Att utveckla samverkan/samarbete/samgående inom fler områden och med fler partners, såväl internt som externt, lokalt som globalt Strategi: Kunden/brukaren i fokus För oss som arbetar inom Lidköpings kommun står alltid kunder och brukare i fokus. Det är dem vi är till för och det är deras behov vi ska tillgodose. Lidköpings kommun ska ha en hög tillgänglighet och öppenhet för kunderna/brukarna och ge dem ett gott bemötande. Delaktigheten och nöjdheten hos kunderna/brukarna ska öka. Flexibla tjänster med individen i fokus Vi ska anpassa den kommunala servicen till att invånarna blir fler, att andelen äldre ökar och för att välkomna och integrera nya invånare. Vi ska anpassa de kommunala tjänsterna utifrån individuella behov. Kunderna ska ges ett gott bemötande, erbjudas hög tillgänglighet och god kvalitet. Vi vill att alla invånare och brukare ska vara nöjda med den service och de tjänster som Lidköpings kommun tillhandahåller. Kunden/brukaren i fokus 1. Tillgänglighet : Andel kommuninvånare som upplever att det är lätt att komma i kontakt med personal i Lidköpings kommun 2. Delaktighet: kommuninvånarnas upplevda delaktighet och inflytande (Index 0-100) 3. Bemötande: Andelen kommuninvånare som upplever att de får ett bra bemötande av kommunens personal 4.a Kundnöjdhet: alla förvaltningar genomför kundundersöknngar enlig framtagen kommungemensam rutin Ingångs Ansvar 44% 48% 68%* Samtliga nämnder Samtliga nämnder 56% 60% 78%* Samtliga nämnder 100% 100% 100% 100% Samtliga nämnder 4. b Kundnöjdhet: Andel mätningar med förbättrat resultat öka öka öka Samtliga nämnder 4.c Sammanvägd indikator (SI) Förskola Sammanvägd indikator (SI) Grundskola Sammanvägd indikator (SI) Utbildning Sammanvägd indikator (SI) Vård och omsorg Sammanvägd indikator (SI) Kultur Sammanvägd indikator (SI) Fritid Sammanvägd indikator (SI) Social- och arbetsmarknad Sammanvägd indikator (SI) Samhällsbyggnad Sammanvägd indikator (SI) Miljö och bygg Sammanvägd indikator (SI) Intern service Sammanvägd indikator (SI) Teknisk service öka öka öka öka Respektive nämnd * t är ändrat på grund av nya beräkningsgrunder. Andelen är de som svarat 7-10 på en tiogradig skala. Tidigare utgjordes andelen av de som svarat 8-10 på en tiogradig skala. Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv Lidköpings kommuns utveckling av lokalsamhället ska bygga på omvärldskunskap, lokala förutsättningar och delaktighet. De tre målbilderna för Lidköpings kommun år 2030 visar alla på kommunens vilja att utvecklas. Möjlighet till en hållbar livsstil Vi ska planera samhället så vi gör det möjligt för kommuninvånarna att ha en socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt hållbar livsstil. Vi ska arbeta för en god miljö både lokalt och globalt. Viktiga delar i det arbetet är energi, klimat, resurshushållning och den fysiska planeringen. Vi ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att uppnå en god och jämlik folkhälsa. I en hållbar livsstil ingår att alla ska ha tillgång till ett rikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Genom att satsa på tidiga och samordnade insatser för barn och vuxna så kommer färre personer att hamna i riskzonen för utanförskap. Alla ska ha möjligheten att vara delaktiga i den demokratiska processen och utvecklingen av samhället. Det ska vara tryggt och säkert att leva i Lidköpings kommun. Vi ska arbeta förebyggande och samtidigt ha en beredskap för att hantera allt från små olyckor till stora katastrofer. Attraktiv utbildning och arbetsmarknad Utbildning är nyckeln till arbete, hälsa och ett bra liv. Vi ska skapa goda förutsättningar redan från förskolan så att alla elever klarar grundskola och gymnasium. Vi ska motivera fler ungdomar till eftergymnasiala studier för att matcha kraven från en framtida arbetsmarknad. Det ska också finnas möjligheter till det informella livslånga lärandet och fritt kunskapssökande. Internationella kontakter ger ett lärande som förbereder för ett mer globalt samhälle. 4 strategisk plan och budget SPB -2016

5 Kommunfullmäktiges styrkort och målsättning av indikatorer Ett varierat och hållbart näringsliv Vi ska skapa goda förutsättningar för det lokala näringslivet att utvecklas. Vi ska stimulera nyföretagande och socialt företagande och attrahera fler företag att etablera sig i Lidköpings kommun. Med ett rikt kulturliv lockar vi kreativa människor till Lidköpings kommun, och de skapar i sin tur nya näringar och tillväxt. Genom att utveckla ett varierat näringsliv minskar samhällets sårbarhet för förändringar i omvärlden. Varierat boende i attraktiva miljöer et är att Lidköpings kommun år 2030 ska ha invånare med god livskvalitet och i hälsosam miljö. Det ställer stora krav på byggandet av bostäder, både vad gäller yttre miljö, energieffektivitet och sunda materialval. Det behöver finnas ett brett utbud av lediga bostäder och byggklara tomter. För att locka fler människor att flytta till Lidköpings kommun är det viktigt att vi kan erbjuda ett varierat boende i attraktiva miljöer. Med varierat boende menas variation i storlek, upplåtelseform och läge. Attraktiva miljöer omfattar bostadens läge i förhållande till omgivande miljö, arbete, kommunikationer och service. Bra kommunikationer Det ska finnas bra kommunikationer så att det är möjligt att pendla till och från Lidköpings kommun för utbildning och arbete. Kommunikationerna ska vara samhällsekonomiskt effektiva och långsiktigt hållbara med hänsyn till bland annat miljö, säkerhet och tillgänglighet. Det är viktigt för Lidköpings kommun att utveckla infrastruktur och kommunikationer genom att i samarbete satsa på kollektivtrafik, Kinnekullebanan, E20, väg 44, bredband och hamn. En attraktiv destination Lidköpings kommun ska till år 2030 ha utvecklats till en mötesplats med fördubblat antal besökare. Det finns redan flera välkända besöksmål i kommunen som bidrar till attraktiviteten. Utbudet av besöksmål, kultur- och fritidsevenemang ska utvecklas, och det ska vara brett och tillgängligt för alla. Det är viktigt att arbeta utifrån ett helårsperspektiv genom att satsa på både fritidsresenärer och affärsresenärer. För att lyckas krävs det samverkan mellan olika aktörer. Det krävs också ett välkomnande värdskap, digital tillgänglighet för information och bokning och bra kommunikationer för att resa hit. Ett steg på vägen är att tillsammans inom Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle arbeta för en hållbar besöksnäring. Ingångs 5. Andel som i medborgarundersökningen svarar att de är nöjda med hur det planeras för bostäder* 22% 25% 45%** SI- SBN Ansvar 6. Andel lägenheter direkt tillgängliga för inflyttning i kommunens fastigheter 0,3% 1% 2% 2% 2% AB Bostäder 7. Antal småhustomter som alltid ska finnas till försäljning inom minst två planområden i centralorten SI- SBN * Ingångsn visar den procentandel av de svarande i medborgarundersökningen 2011 som angett betyg 8-10 på en 0-10 gradig skala, där 1 innebär lägsta betyg och 10 högsta betyg ** t är ändrat på grund av nya beräkningsgrunder. Andelen är de som svarat 7-10 på en tiogradig skala. Tidigare utgjordes andelen av de som svarat 8-10 på en tiogradig skala. 8. Andel miljöbilar av totala antalet personbilar och lätta lastbilar som kommunen äger eller leasar Ingångs Totalt utsläpp av koldioxid från kommunens verksamhet. (i.v 2009) 8843 ton minska 5% 10. Sammanvägd indikator total elanvändning inom kommunens förvaltningar och AB Bostäder.* (i.v 2009) 11. Energianvändning för uppvärmning. (kwh/m2) inom kommunens förvaltningar och AB Bostäder. (i.v 2009) 12. Index (0-100) för hur nöjda kommuninvånarna är med kommunens miljöarbete. (i.v 2011) 13. Andelen ekologiska livsmedel av totala mängden livsmedel (mätt i kronor) handlat av grossist Ansvar 51% 65% 75% 85% 90% Samtliga nämnder minska 10% minska 15% minska 25% Samtliga nämnder minska minska minska minska Samtliga nämnder 117 minska 2% minska 5% minska 8% minska 10% Samtliga nämnder och AB Bostäder Samtliga nämnder 19 % 28% 30% 32% 34% SI-IS UTN BSN VON 14. Kommunens skogsinnehav (ha) SI-SBN * Sammanvägd indikator som består av total elanvändning i fritidsanläggningar, gautbelysning, fastigheter, VA samt AB bostäder (lokaler) strategisk plan och budget SPB

6 Kommunfullmäktiges styrkort och målsättning av indikatorer Ingångs 15. Antal kilometer gång- och cykelväg i Lidköpings kommun 94,2 öka öka öka öka SI- SBN 16. Andelen medborgare som är nöjda med kommunens system för avfallssortering* 49% 55% 75%** SI- TSN 17. Antal resande med kollektivtrafik, tätort öka öka öka öka SI- SBN 18. Antalet resande med Kinnekulletåget öka öka öka öka SI- SBN * Ingångsn visar den procentandel av de svarande i medborgarundersökningen 2011 som angett betyg 8-10 på en 0-10 gradig skala, där 1 innebär lägsta betyg och 10 högsta betyg ** t är ändrat på grund av nya beräkningsgrunder. Andelen är de som svarat 7-10 på en tiogradig skala. Tidigare utgjordes andelen av de som svarat 8-10 på en tiogradig skala. Ingångs 19. Andelen medborgare som känner sig trygga 32% 40% 68%* Samtliga nämnder 20. Antal skador per 1000 invånare (invånare som vårdats i slutenvård) 21,1 minska minska minska minska Samtliga nämnder 21. Antal höftfrakturer per invånare över 65 år 87 minska minska minska minska SI-VON Värde Ansvar Ansvar 22. Antal anmälda brottsbalksbrott per 1000 invånare 73,9 minska minska minska minska UTN BSN KFN SAN SBN 23. Kostnader för skador och tillbud på kommunens egendom, tkr minska minska minska minska Samtliga nämnder * t är ändrat på grund av nya beräkningsgrunder. Andelen är de som svarat 7-10 på en tiogradig skala. Tidigare utgjordes andelen av de som svarat 8-10 på en tiogradig skala. 24. Tillväxt i total lönesumma. (i.v 2009) 25. Antalet företag/1000 invånare i åldern år. (i.v 2009) Ingångs Ansvar 0% öka öka öka öka KS 159 öka öka öka öka KS 26. Antal miljöcertifierade företag. 30 öka öka öka öka KS Ingångs 27. Ohälsotal, t för åldersgruppen år 15,4 minska minska minska minska Samtliga nämnder 28. Andel elever i åk 8 som uppger att de aldrig druckit alkohol 63% öka öka öka öka SAN BSN KFN 29. Andel elever i åk 8 som uppger att de aldrig röker 65% öka öka öka öka SAN BSN KFN 30. Andel som går från introduktionsprogram för flyktingar till självförsörjning 52% 85% 85% 85% 85% SI-SAN Ansvar 31. Andel barn i förskoleklass, årskurs 4 och 7 som ej är överviktiga 81,3% öka öka öka öka SAN BSN KFN 32. Andel barn, 0-17 år som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 6% minska minska minska minska SI-SAN 33. Arbetslöshet, öppen och i program 7,8% minska minska minska minska SI-SAN 34. Ungdomsarbetslöshet, öppen och i program 20,3% minska minska minska minska SI-SAN 6 strategisk plan och budget SPB -2016

7 Kommunfullmäktiges styrkort och målsättning av indikatorer Lokal utveckling i ett globalt perspektiv Ingångs 35. Andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning 32% öka öka öka öka SI-UTN 36 a. Andel Elever i åk 9 som är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogrammet 87,3% öka öka öka öka SI-BSN 36 b. Andel Elever i åk 9 som är behöriga till estetiska programmet 87,5% öka öka öka öka SI-BSN 36 c. Andel Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram 87,9% öka öka öka öka SI-BSN 36 d. Andel Elever i åk 9 som är behöriga till naturvetar- och teknikprogrammet 85,3% öka öka öka öka SI-BSN 37. Andelen ungdomar som lämnar gymnasieskolan med slutbetyg inom 4 år 86,6% öka öka öka öka SI-UTN Värde Ansvar 38. Medborgare som svarar nöjd på frågan Hur nöjd är du med Lidköpings kommun vad gäller möjligheterna att utöva dina fritidsaktiviteter * Ingångs Ansvar 7,9 8,0 8,0 8,0 SI-KFN * Ingångsn visar den procentandel av de svarande i medborgarundersökningen 2011 som angett betyg 8-10 på en 0-10 gradig skala, där 1 innebär lägsta betyg och 10 högsta betyg Ingångs 39. Antal internationella projekt och utbyten inom kommunen Samtliga nämnder 40. Externt ekonomiskt stöd för internationella arbeten ( tkr) Samtliga nämnder Ansvar Ingångs 41. Index (0-100) Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter Samtliga nämnder 42. Index (0-100) Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att bo och leva på Samtliga nämnder 43. Valdeltagande kommunfullmäktige 84,9% öka KS, UTN Värde Ansvar 44. Befolkningsutveckling i balans, andel invånare i åldrarna år 23,9% öka öka öka öka Samtliga nämnder Strategi: En organisation i framkant Lidköpings kommun ska vara en organisation i framkant. Vi ska använda kommunens resurser på ett effektivt sätt så att de långsiktiga politiska målsättningarna om en hållbar utveckling kan uppfyllas. Våra verksamheter ska arbeta systematiskt med kvalitets- och förbättringsarbete vilket medför att vi använder vår tid och våra resurser på bästa sätt. Vi ska göra rätt saker på rätt sätt. Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet Engagerade medarbetare, en god ekonomi och hög kvalitet är förutsättningar för att Lidköpings kommun ska vara en effektiv organisation i framkant. Med ett gott ledar- och medarbetarskap får vi arbetsplatser som attraherar kompetenta medarbetare. Hållbar resursanvändning och god ekonomisk hushållning innebär att vi ser till att resurserna på både kort och lång sikt räcker till att utföra den service som medborgarna har rätt till och efterfrågar. Det innebär också att inga resurser överutnyttjas vare sig ekonomiskt, miljömässigt eller socialt. Vi ska erbjuda kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet. Vi ska skapa ökad effektivitet i alla verksamheter genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap Vi ska satsa resurser på tidiga, förebyggande och samordnade insatser för barn och vuxna som är i riskzonen för utanförskap. Genom att prioritera tidiga insatser använder vi kommunens resurser på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi undviker mänskligt lidande och får ett samhälle där alla är delaktiga. strategisk plan och budget SPB

8 Kommunfullmäktiges styrkort och målsättning av indikatorer Gränsöverskridande samverkan I Lidköpings kommun ska vi vara öppna för och utveckla samverkan, samarbete och samgående. Det ska ske inom fler områden med fler partners, såväl internt som externt, lokalt som globalt. För att vara drivande i samhällsutvecklingen krävs det att vi har kunskap och förståelse för samspelet mellan olika lokala, nationella och internationella processer. Samverkan ger ökad förståelse för andra och nya erfarenheter. Kommunens roll förändras och samverkan sker med fler aktörer från olika delar av samhället, till exempel ideell sektor, privata företag och genom ökad delaktighet från medborgare, kunder/brukare. Samverkan kan också vara ett sätt att hitta resurseffektiva lösningar för uppgifter som kommunen inte själv har resurser att klara. Ingångs 45. Nöjd medarbetarindex 3,91 3,92 3,87 Samtliga nämnder 46. Anställningsvillkor, heltid * 59% 63% 65% 66% 67% Samtliga nämnder 47. Sjukfrånvaro 4,4% 4,4% 4,3% 4,5% 4,5% Samtliga nämnder 48. Andelen utrikes födda (Tillsvidare) 4,4% 4,6% 4,7% 4,8% 4,9% Samtliga nämnder 2012 *Definitionen av indikatorn kommer att omarbetas i och med heltidsprojektet och därmed kommer ingångs och mål att ändras 2013 Ansvar 49. Överskott i % av skatter och bidrag över rullande treårsperiod. (i.v dec 2010) 50. Självfinansieringsgrad investeringar, 100 % rullande treårsperioder. (i.v dec 2010) Ingångs Ansvar 1,3% 1% 1% 1% 1% KF 69% 100% 100% 100% 100% KF 51. Långfristig upplåning (i.v nov 2010) 179 Ej öka Ej öka Ej öka Ej öka KF 52. Värdesäkring av Gullspångskapitalet (i.v dec 2010) 102% 100% 100% 100% 100% KF 53. Andel köp gentemot befintliga upphandlade avtal öka öka öka öka Samtliga nämnder 54. Avtalstrohet: Andel köp via avtal av total inköpsvolym 51% öka öka öka öka Samtliga nämnder 55. Budget och bokslutsresultat i balans Ska uppfyllas 56. Intern kontroll genomförd med betryggande resultat Ska genomföras Ska uppfyllas Ska genomföras Ska uppfyllas Ska genomföras Ska uppfyllas Ska genomföras Samtliga nämnder Samtliga nämnder Uppdrag och indikatorer per verksam hetsområde Nedan redovisas politiska uppdrag samt sammanvägda indika torer per verksamhetsområde. De sammanvägda indikatorerna redovisas i kommunfullmäktiges styrkort under 4c och de underliggande indikatorerna lyfts in i respektive nämnds styrkort. Samtliga sammanvägda indikatorer redovisas nedan. Barn- och skolnämnd Uppdrag för mandatperioden Ta fram förutsättningar för att minska antalet barn i skolbarnom sorgens grupper. Tidigare målsättning om 18 barn i genomsnitt i grupperna inom förskolan har uppfyllts, denna nivå bör dock löpande följas. et är högst 18 barn i genomsnitt. Säkerställa att eleverna ska känna trygghet i skolan Alla elever ska gå ur skolan med godkända betyg De elever som behöver särskilt stöd skall få det i tillräcklig omfattning Stimulera till eftergymnasiala studier Sammanvägd indikator till nämndens styrkort som stödjer uppdragen (SI) Förskola och skolbarnomsorg Antal barn i grupperna/avdelning i förskolan Antal barn per årsarbetare i förskolan Antal barn per årsarbetare inom skolbarnomsorgen Antal inskrivna barn i grupperna/avdelning inom skolbarn omsorgen Kostnad per plats i förskolan/avvikelse från standardkost nad 8 strategisk plan och budget SPB -2016

9 Kommunfullmäktiges styrkort och målsättning av indikatorer Kostnad per plats i skolbarnomsorg/avvikelse från stan dardkostnad Nöjd kund index Sammanvägd indikator till nämndens styrkort som stödjer uppdragen (SI) Grundskola Andelen elever som uppnått kravnivån för ämnesprov i åk 3 och 6 Andelen elever i åk 9 som uppnått målen i samtliga ämnen Indikator 36: Andelen behöriga till gymnasiet Genomsnittligt merit Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen Antal elever per lärare Kostnad per elev/procentuell avvikelse från standardkost nad Nöjd kund index Andel som uppnått kravnivån i ämnesprov åk 3 Frågeställningar till nämnden/verksamheten Hur mäts kvaliteten i förskolan? Det är drygt 20 % av eleverna i åk 9 som är underkända i något eller några ämnen vad måste göras för att minska denna andel? Hur stimulera till studieförberedande program samt till eftergymnasiala studier redan i grundskolan? Hur förbättras resultaten i matematik i hela grundskolan? Utbildningsnämnd Uppdrag för mandatperioden Eleverna skall känna trygghet i skolan. Alla elever ska gå ur skolan med godkända betyg. De elever som behöver särskilt stöd skall få detta i tillräcklig omfattning. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att redovisa hur man ska säkerställa detta långsiktigt. Skapa ett utbildningsutbud som ska motsvara framtida efterfrå gan i ett kunskapssamhälle och därmed bidra till att öka andelen högskoleutbildade i kommunen. Att stimulera till fortsatta studier efter gymnasiet är viktigt under hela skolgången. Nämnden ges i uppdrag att öka samverkan med högskolor/universitet/företag/organisationer/verksamheter inom respektive kunskapsområde. Sammanvägd indikator till nämndens styrkort som stödjer uppdragen (SI) Utbildning Indikator 35: Andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning Indikator 37: Andel av eleverna som lämnar gymnasieskolan med slutbetyg inom 4 år Andel elever som lämnar gymnasieskolan med slutbetyg inom 3 år Andel av eleverna som påbörjat studier på högskola eller Universitet inom 3 år efter avslutat gymnasieutbildning Andel behöriga lärare Lärartäthet lärare per 100 elever Nöjd kund index (NKI) Nettokostnad per elev, avvikelse från standardkostnad Frågeställningar till nämnden/verksamheten Hur arbetar nämnden/förvaltningen för att stimulera till universitets- och högskolestudier? Hur kan nämnden/förvaltningen ytterligare stimulera till eftergymnasiala studier? Hur matchas utbildningsutbudet med framtida arbetsmarknad? Hur följs det politiska uppdraget upp, att eleverna ska känna trygghet i skolan? Hur arbeta för att fler elever ska gå ur gymnasiet med godkända betyg? Varför är kostnaderna högre i Lidköping per gymnasieplats? Vård- och omsorgsnämnd Uppdrag för mandatperioden Äldrevård ska utgå från varje individs behov av omsorg. Därför är det viktigt att alla känner frihet och trygghet och att de själva får vara delaktiga och påverka det egna boendet samt service. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att redovisa nuläge samt hur detta ska säkerställas i framtiden. strategisk plan och budget SPB

10 Kommunfullmäktiges styrkort och målsättning av indikatorer Sammanvägd indikator till nämndens styrkort som stödjer uppdragen (SI) Vård- och omsorg Tillgänglighet Väntetid till särskilt boende NKI-helheten hemtjänst respektive Särskilt boende Bemötande - hemtjänst respektive Särskilt boende Trygghet - hemtjänst respektive Särskilt boende Inflytande - hemtjänst respektive Särskilt boende Maten - hemtjänst respektive Särskilt boende Social samvaro - hemtjänst respektive Särskilt boende Indikator 21: Antal höftfrakturer per invånare över 65 år Antal vårdpersonal som en vårdtagare möter under 14 dagar Kostnad per brukare/avvikelse från standardkostnad Sammanvägd indikator till nämndens styrkort som stödjer uppdragen (SI) Handikappomsorg Nöjd Kund index (NKI) Kostnad jämfört med standardkostnad Öppna jämförelser finns ännu inte inom området men kommer att komma. Frågeställningar till nämnden/verksamheten Hur ser volymökningen ut för SoL-insatser och LSS-insatser? Hur ser förutsättningarna ut för att genomföra omställningen i verksamheten? Social- och arbetsmarknadsnämnd Uppdrag för mandatperioden Arbetslöshetsfrågan är högprioriterad med fokus på ungdoms arbetslösheten. Nämnden har under flertalet år uppvisat större underskott i samband med bokslut, vilket till största delen beror på höga kost nader för extern vård och behandling. Nämnden fick ramförstärkning 2011 med 5 mnkr och för 2012 erhöll nämnden ramökning med 2 mnkr för åtgärder mot arbetslösheten samt 3 mnkr för ekonomiskt bistånd. Detta är ingen hållbar lösning. I samband med beredning av strategiska plan och budget ombeds nämnden redovisa planerade och vidtagna åtgärder/ strukturer för att åstadkomma en budget i balans. Sammanvägd indikator till nämndens styrkort som stödjer uppdragen (SI) Social- och Arbetsmarknad Indikator 30: Andel som går från introduktionsprogram för flyktingar till självförsörjning Indikator 32: Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll Indikator 33: Arbetslöshet Indikator 34. Arbetslöshet ungdomar öppen och i program Andel av befolkningen med försörjningsstöd Andelen köpt vård (i förhållande till behandlingsenheternas kostnader för total vård) Andelen ekonomiska medel som går åt förebyggande åtgär der av nämndens budgetmedel Kostnadsavvikelse per verksamhetsområde från jämförbara kommuner Andelen ej återaktualiserade inom 1 år: Ungdomar år samt vuxna Frågeställningar till nämnden/verksamheten Hur vända trenden med en allt mer ökande andel placerade barn? Kultur och fritidsnämnd Uppdrag för mandatperioden Tillsammans med fotbollsföreningarna planera och anlägga en konstgräsplan Sammanvägd indikator till nämndens styrkort som stödjer uppdragen (SI) Fritid Indikator 38: Attraktivt fritidsutbud Medborgarnas nöjdhet med skötsel av idrotts- och motions anläggningar Medborgarnas nöjdhet med standarden på idrottsanlägg ningarna Kostnader i relation till jämförbara kommuner, fritid 10 strategisk plan och budget SPB -2016

11 Kommunfullmäktiges styrkort och målsättning av indikatorer Sammanvägd indikator till nämndens styrkort som stödjer uppdragen (SI) Kultur Indikator 38: Attraktivt fritidsutbud Medborgarna som svarar nöjd på frågan Hur nöjd är du med Lidköpings kommun vad gäller tillgången till kulturak tiviteter och evenemang? Kostnader i relation till jämförbara kommuner, kultur Frågeställningar till nämnden/verksamheten Vad får Lidköpingsborna för de extra 50 % som Fritidsverksamheten kostar gentemot rikets genomsnitt? Samhällsbyggnadsnämnd och Miljö- och byggnämnd Uppdrag för mandatperioden Cykel- och promenadstråken ska utvecklas i kommunen. Väg till Läckö samt Vinninga-Lidköping via Filsbäck ska prioriteras. Nämn den ges i uppdrag att planera och genomföra detta tillsammans med Trafikverket och Biosfärområdet. Bostadsområden i Järpås, Vinninga och Otterstad ska planläggas med större flexibilitet än i traditionella områden. Större tomter med möjlighet till att ha till exempel häst eller driva småföretag ska tas fram. Efterfrågestyrd planläggning ska erbjudas avseende tomtstorlek. Kommunens tillgänglighetsarbete ska fortsätta. Samhällsbygg nad ges i uppdrag att redovisa vad som gjorts och vad som åter står att göra i Lidköpings centrala delar. Råda Ås ska säkerställas som kommunens rekreations- och friluftsområde. En utveckling av området och en annan lösning på skjutbanornas placering. Sammanvägd indikator till nämndens styrkort som stödjer uppdragen (SI) Samhällsbyggnadsnämnd Indikator 5: Andel som i medborgarundersökningen svarar att de är nöjda med hur det planeras för bostäder Indikator 7: Antal småhustomter som alltid ska finnas till försäljning inom minst två planområden i centralorten Indikator 14: Kommunens skogsinnehav Indikator 15: Antal kilometer gång- och cykelväg Indikator 17: Antal resande med kollektivtrafik Indikator 18: Antal resande med Kinnekulletåget Kostnad i förhållande till rikets snitt och jämförbara kom muner Nöjd kund index Sammanvägd indikator till nämndens styrkort som stödjer uppdragen (SI) Miljö- och byggnämnd Antal ärenden som gått nämnden emot Handläggningstider delegationsbeslut samt nämndsbeslut Nöjd kund Index (NKI) Kommunstyrelsen Intern service Uppdrag för mandatperioden Kommunens tillgänglighetsarbete ska fortsätta. Fastighets ges i uppdrag att redovisa eventuella brister i lokaler förvaltade av Intern service. Fastighet sköter kommunens fastigheter, dessa ges i uppdrag att prioritera underhåll för en långsiktigt hållbar fastighetsekonomi. Kost ges i uppdrag att i samverkan med vård- och omsorg för bättra matupplevelsen på de särskilda boendena. Tillsammans med berörda nämnder fortsätta arbetet med att implementera tillagningskök i den takt ekonomin tillåter. Sammanvägd indikator som stödjer uppdragen (SI) Intern Service Indikator 13: Andelen ekologiska livsmedel av totala mäng den livsmedel (mätt i kr) handlat av grossist Indikator 23: Kostnader för skador och tillbud på kommu nens egendom Nöjd Kund Index Pris i jämförelse med andra kommuner och rikets snitt: -- Kost -- Städ -- Fastighet strategisk plan och budget SPB

I Lidköpings kommun har vi en och samma vision som vi strävar efter att uppnå.

I Lidköpings kommun har vi en och samma vision som vi strävar efter att uppnå. Kommunfullmäktiges styrkort 2015-2017 Vi är till för medborgarna Oavsett var du arbetar i kommunen så är ditt uppdrag att vara till för kommuninvånarna och tillgodose deras behov. För att på bästa sätt

Läs mer

Lidköping en välkomnande och hållbar kommun

Lidköping en välkomnande och hållbar kommun Lidköping en välkomnande och hållbar kommun kommunfullmäktiges styrkort - 2 Vi är till för medborgarna Oavsett var du arbetar i kommunen så är ditt uppdrag att vara till för kommuninvånarna och tillgodose

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 12/ Dnr SKL 16/04152 Mona Fridell

Ekonomi Nytt. Nr 12/ Dnr SKL 16/04152 Mona Fridell Ekonomi Nytt Nr 12/2016 2016-08-15 Dnr SKL 16/04152 Mona Fridell 08-452 79 10 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Strategisk plan och budget 2015-2017. antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24

Strategisk plan och budget 2015-2017. antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 Strategisk plan och budget 2015-2017 antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 Innehåll Kommunfullmäktiges styrkort 3 Ekonomiska planeringsförutsättningar 11 Investeringar 2015-2017 20 Kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Budgetförutsättningar för åren 2015 2018

Budgetförutsättningar för åren 2015 2018 2015-02-19 1 (8) CIRKULÄR 15:7 Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Måns Norberg m.fl. EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Budgetförutsättningar för åren 2015 2018 I detta cirkulär presenterar vi: Ny skatteunderlagsprognos

Läs mer

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN DALS-EDS KOMMUN BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 BOKSLUTS- OCH BUDGETDIALOG 2015-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Skatteunderlagsprognos... 3 Befolkningsprognos... 4 Skatteintäkter, generella

Läs mer

Kommunplan 2015. Älvdalen

Kommunplan 2015. Älvdalen Kommunplan 2015 Älvdalen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Planeringsförutsättningar... 3 4 Verksamhetsplan... 4 5 Ekonomi... 5 6 Bortom planperioden... 9 Älvdalen, Reviderad

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Arvidsjaurs kommun Om arbetet med att omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014 11 24 177 God ekonomisk hushållning (Kommunallagen

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Budgetförutsättningar för åren 2015 2019

Budgetförutsättningar för åren 2015 2019 2015-10-08 1 (10) CIRKULÄR 15:29 Ekonomi och styrning Mona Fridell m.fl. EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Budgetförutsättningar för åren 2015 2019 I detta cirkulär presenterar vi: Ny skatteunderlagsprognos

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nummer 15/ Dnr SKL 13/5789 Mona Fridell m.fl

Ekonomi Nytt. Nummer 15/ Dnr SKL 13/5789 Mona Fridell m.fl Ekonomi Nytt Nummer 15/13 2013-10-10 Dnr SKL 13/5789 Mona Fridell m.fl. 08-452 79 10 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Inledning. Utmaningarna har använts som underlag för att ta fram aktuella framgångsfaktorer och indikatorer i kommunfullmäktiges

Inledning. Utmaningarna har använts som underlag för att ta fram aktuella framgångsfaktorer och indikatorer i kommunfullmäktiges Strategisk plan och budget - Innehåll Innehåll Inledning 3 Omvärldsanalys och utmaningar 3 Kommunfullmäktiges styrkort 4 Målbilder Lidköping 2030 4 Strategi: Kunden/brukaren i fokus 5 Strategi: Lokal utveckling

Läs mer

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012 Västra Götalandsregionen Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Vårpropositionen... 2 2.1 Regeringens bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen...

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Utvärdering av skatteunderlagsprognoser för 2015

Utvärdering av skatteunderlagsprognoser för 2015 PM 2017-02-02 1 (14) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Bo Legerius EJ Utvärdering av skatteunderlagsprognoser för 2015 Sammanfattning De mest pricksäkra prognoserna av

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Strategisk plan och budget antagen av kommunfullmäktige

Strategisk plan och budget antagen av kommunfullmäktige Strategisk plan och budget - antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23 Innehåll Innehåll Inledning 3 Omvärldsanalys och utmaningar 3 Kommunfullmäktiges styrkort 4 Ekonomisk omvärldsanalys 13 Långtidsprognos

Läs mer

Kommunplan 2015(reviderad ) Älvdalen

Kommunplan 2015(reviderad ) Älvdalen Kommunplan 2015(reviderad 20150130) Älvdalen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Planeringsförutsättningar... 3 3 Verksamhetsplan... 3 4 Ekonomi... 5 5 Bortom planperioden... 9 Älvdalen, Reviderad

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 18/2014 2014-12-05. Dnr SKL 14/6627 Måns Norberg m.fl. 08-452 77 99

Ekonomi Nytt. Nr 18/2014 2014-12-05. Dnr SKL 14/6627 Måns Norberg m.fl. 08-452 77 99 Ekonomi Nytt Nr 18/2014 2014-12-05 Dnr SKL 14/6627 Måns Norberg m.fl. 08-452 77 99 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetchefer Lt Redovisningschefer Lt Finanschefer Lt Landstingsekonomer Planeringsförutsättningar

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nummer 13/2015 2015-08-17. Dnr SKL 15/3862 Mona Fridell m.fl. 08-452 79 10

Ekonomi Nytt. Nummer 13/2015 2015-08-17. Dnr SKL 15/3862 Mona Fridell m.fl. 08-452 79 10 Ekonomi Nytt Nummer 13/2015 2015-08-17 Dnr SKL 15/3862 Mona Fridell m.fl. 08-452 79 10 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Mål och budget ram Övergripande finansiella mål

Mål och budget ram Övergripande finansiella mål Mål och budget ram 2015 Övergripande finansiella mål Utfall 2013 Budget 2014 Ram budget 2015 Ram plan 2016 Ram plan 2017 Ekonomi i balans Årets resultat, mnkr 27,5 12,2 2,2-10,5-24,3 Långfristiga skulder

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nummer 16/2015 2015-10-08. Dnr SKL 15/4986 Mona Fridell m.fl. 08-452 79 10

Ekonomi Nytt. Nummer 16/2015 2015-10-08. Dnr SKL 15/4986 Mona Fridell m.fl. 08-452 79 10 Ekonomi Nytt Nummer 16/2015 2015-10-08 Dnr SKL 15/4986 Mona Fridell m.fl. 08-452 79 10 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 2 (34) 3 (34) 4 (34) 5 (34)

Läs mer

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015 Bilaga 4 TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET Enligt kommunstyrelsen 2014-03-05 Definitioner: Presentationen i översikten är uppdelad i 3 olika perspektiv med olika innebörd beroende

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Ekonomiska planeringsförutsättningar budget 2009 2011, plan 2012

Ekonomiska planeringsförutsättningar budget 2009 2011, plan 2012 Ekonomiska planeringsförutsättningar budget 2009 2011, plan 2012 Budgetförutsättningar Allmänt Följande förutsättningar har legat till grund för budget 2009 2011, plan 2012. Den kommunala utdebiteringen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/421 2013-05-27 Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Ekonomirapporten. oktober 2012

Ekonomirapporten. oktober 2012 oktober 2012 1 BNP i Sverige och på våra viktigaste exportmarknader Årlig procentuell förändring 2 Internationell BNP-tillväxt Procentuell förändring 2010 2011 2012 2013 USA 3,0 1,7 2,2 2,2 Tyskland 3,6

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

EKONOMISKA PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

EKONOMISKA PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR EKONOMISKA PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Budget 2011, plan 2012-2014 Budgetförutsättningar Allmänt Följande förutsättningar har legat till grund för budgetberäkningarna under perioden 2011 2014. Oförändrad

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Vad är prognosen för 2014

Vad är prognosen för 2014 Vad är prognosen för 2014 Annika Wallenskog Tillväxt 2 BNP i Sverige, säsongrensad Miljarder kronor i 2011 års priser resp. procentuell förändring från föregående kvartal i årstakt Källa: SCB och Sveriges

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-03-05 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer