INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015"

Transkript

1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier senast den 2 juni 2015, eller Senast den 29 maj 2015 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för teckning av nya aktier. Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav ska kontakta sin förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning ska ske. DISTRIBUTION AV DETTA PROSPEKT OCH TECKNING AV NYA AKTIER ÄR FÖREMÅL FÖR BEGRÄNSNINGAR I VISSA JURISDIKTIONER.

2 VISSA DEFINITIONER Med ScandiDos eller Bolaget avses, beroende på sammanhang, ScandiDos AB (publ), org. nr Med Prospektet avses föreliggande prospekt. Med Företrädesemissionen eller Erbjudandet avses erbjudandet att teckna nya aktier enligt villkoren i Prospektet. Med Erik Penser Bankaktiebolag eller EPB avses Erik Penser Bankaktiebolag, org. nr Med Euroclear avses Euroclear Sweden AB, org. nr Hänvisning till SEK avser svenska kronor, hänvisning till EUR avser euro och hänvisning till USD avser amerikanska dollar. Upprättande och registrering av Prospektet Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG ( Prospektdirektivet ). Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att olika sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga. All information som lämnas i Prospektet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet Riskfaktorer och som beskriver vissa risker som en investering i ScandiDos aktier kan innebära. Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta Prospekt är gjorda av styrelsen i ScandiDos och är baserade på kända marknadsförhållanden. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. Erbjudandet att teckna aktier enligt Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt Prospektet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier ( BTA ) eller de nyemitterade aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Kanada eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Följaktligen får teckningsrätter, BTA eller aktier inte direkt eller indirekt, utbjudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan. Tvist Tvist i anledning av Erbjudandet, innehållet i Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på Prospektet och Erbjudandet. Viss framtidsinriktad information Information i Prospektet som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i Prospektet avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet. Finansiell rådgivare Finansiell rådgivare till Bolaget är Erik Penser Bankaktiebolag som biträtt Bolaget i upprättandet av Prospektet. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Erik Penser Bankaktiebolag från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Prospektet. Erik Penser Bankaktiebolag är även emissionsinstitut avseende Erbjudandet. Prospektet avser en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare och graden av offentliggörande för Prospektet står i rimlig proportion till den typ av emission det är fråga om. 2 NYEMISSION 2015

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vissa definitioner 2 Villkor för Företrädesemissionen i sammandrag 3 Sammanfattning 4 Riskfaktorer 10 Inbjudan till teckning 12 Bakgrund och motiv 13 VD-ord 14 Villkor och anvisningar 15 Så här gör du 18 Marknadsöversikt 20 Verksamhetsbeskrivning 24 Finansiell information 29 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 31 Eget kapital, skulder och annan finansiell information 32 Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden 34 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 36 Legala frågor och kompletterande information 40 Bolagsordning 43 Vissa skattefrågor i Sverige 44 Ordlista 46 Adresser 47 VILLKOR FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG Emissionsbelopp 24,0 Mkr Företrädesrätt och teckningsrätter Den som på avstämningsdagen den 18 maj 2015 är registrerad som aktieägare i ScandiDos äger rätt att med företräde teckna aktier i förestående nyemission och kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 4,0 kronor per aktie. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier. Viktiga datum 18 maj 2015: Avstämningsdag 20 maj till och med 29 maj 2015: Handel med teckningsrätter 20 maj till och med 2 juni 2015: Teckningsperiod Övrig information ISIN-kod aktie: ISIN-kod BTA: ISIN-kod teckningsrätt: Aktiens kortnamn SE SE SE SDOS Viktig information om First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna SCANDIDOS AB (PUBL) 3 efterlevs.

4 SAMMANFATTNING Sammanfattningen består av informationskrav uppställda i Punkter. Punkterna är numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa Punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt kan det finnas luckor i Punkternas numrering. Även om det krävs att en Punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuella värdepapper och emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande Punkten. Informationen har då ersatts med en kort beskrivning av Punkten tillsammans med angivelsen ej tillämplig. Avsnitt A Introduktion och varningar A.1 Varning Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i de värdepapper som erbjuds ska baseras på en bedömning av Prospektet i sin helhet från investerarens sida. Om yrkande avseende uppgifterna i prospektet anförs vid domstol kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna vid översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare i övervägandet att investera i de värdepapper som erbjuds. A.2 Samtycke Ej tillämplig. Erbjudandet omfattas inte av finansiella mellanhänder. Avsnitt B Information om emittenten B.1 Firma och handels- Bolagets firma och handelsbeteckning är ScandiDos AB (publ). beteckning B.2 Säte och bolagsform ScandiDos har sitt säte i Uppsala och är ett publikt aktiebolag och Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). B.3 Beskrivning av emittentens verksamhet ScandiDos är aktivt inom kvalitetssäkring av avancerad strålterapi av cancer. Bolaget erbjuder system som med hög noggrannhet uppmäter och analyserar stråldosen inför och under pågående strålbehandling. Bolagets produkter hjälper strålterapiklinikerna att säkerställa att den levererade ståldosen till patienten uppfyller målen för den avsedda behandlingen samt identifiera eventuella avvikelser. ScandiDos första produkt lanserades 2006 och sedan dess har omkring 500 system levererats till strålterapikliniker världen över. Bolaget är baserat i Uppsala och har 26 anställda och finns representerat med dotterbolag i USA (ScandiDos Inc.) och Kina (Beijing ScandiDos Technology Ltd Co.). Genom egen säljorganisation och tillsammans med partner tillhandahåller ScandiDos produkter till strålterapikliniker på samtliga större marknader i världen. B.4a Trender Under den senaste niomånadersperioden, maj 2014 till januari 2015, har marknaden för kvalitetssäkringsprodukter haft en svag utveckling, vilket haft en negativ påverkan på ScandiDos omsättning och resultat. ScandiDos bedömer dock att det finns goda förutsättningar för att marknaden skall återhämta sig under räkenskapsåret 2015/2016. B.5 Koncernstruktur ScandiDos AB är moderbolag i koncernen samt det bolag där den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Vidare har bolaget dotterbolagen ScandiDos Inc. i USA och Beijing ScandiDos Technology Ltd. Co. i Kina. B.6 Ägarstruktur Nedan framgår aktieägare i Bolaget med en ägarandel överstigande fem procent av kapital och röster. Därutöver fanns det per 31 mars 2015 inga ytterligare aktieägare som innehar mer än fem procent av aktierna och kapitalet i Bolaget. Aktieägare Antal aktier Andel Görgen Nilsson 2,292, % Ingemar Wiberg 2,292, % Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieägaravtal mellan Bolagets ägare. I samband med noteringen på NASDAQ First North i april 2014 ingick Bolagets två grundare och största ägare, Görgen Nilsson och Ingemar Wiberg, samt styrelseordförande Per Carendi avtal om s.k. lock-up där de förband sig att inte avyttra några aktier inom en period på tolv månader från första dag för handel i aktien. Första dag för handel var den 11 april 2014, vilket innebär att avtalen om lock-up nu har löpt ut. Det förekommer, såvitt styrelsen känner till, inga andra överlåtelsebegränsningar avseende Bolagets aktier. 4 NYEMISSION 2015

5 B.7 Utvald finansiell information Den finansiella informationen är hämtad från Bolagets delårsrapport för perioden 1 maj 2014 till 31 januari Delårsrapporten är inte reviderad eller översiktligt granskad av Bolagets revisor. Den finansiella informationen för räkenskapsåren 2013/2014 samt 2012/2013 är hämtade från Bolagets reviderade årsredovisningar. Bolaget följer Bokföringsnämndens redovisningsprinciper och allmänna råd. Fr.o.m. räkenskapsåret 2013/14 följer bolaget BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Jämförelsesiffror för räkenskapsåret 2012/13 har inte räknats om i enlighet med undantaget i 3 kap 5 ÅRL. Effekten av de ändrade redovisningsprinciperna har inte medfört några väsentliga justeringar. RESULTATRÄKNING, KONCERNEN, KVARTAL 3 (NOV JAN 2015) Belopp i kkr maj jan 2015 maj jan 2014 maj apr 2014 maj apr 2013 Nettoomsättning 25,380 30,637 38,699 39,834 Aktiverat arbete för egen räkning 3,116 3,207 3,789 3,224 Övriga rörelseintäkter Totala intäkter 28,805 33,851 42,679 43,558 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -7,132-7,923-9,341-10,902 Bruttoresultat 21,673 25,928 33,338 32,656 Rörelsens övriga kostnader -31,881-26,612-36,891-33,982 Rörelseresultat -10, ,553-1,326 Finansnetto Resultat efter finansiella poster -9,527-1,028-4,083-2,002 Resultat före skatt -9,527-1,028-4,083-2,002 Skatt på årets resultat Årets resultat -9,527-1,028-4,200-2,093 BALANSRÄKNING, KONCERNEN, KVARTAL 3 (NOV JAN 2015) Belopp i kkr 31 jan jan apr apr 2013 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 27,529 20,927 21,895 15,668 Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 28,018 21,645 22,540 16,590 Omsättningstillgångar Varulager m m 7,709 7,336 8,570 5,011 Kortfristiga fordringar 7,232 8,391 6,879 7,343 Kassa och bank 1, , Summa omsättningstillgångar 16,272 16,304 31,248 12,810 SUMMA TILLGÅNGAR 44,290 37,949 53,788 29,400 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 30,584 20,706 40,483 10,209 Långfristiga skulder 875 1,250 Kortfristiga skulder 13,706 16,368 13,305 17,941 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 44,290 37,949 53,788 29,400 SCANDIDOS AB (PUBL) 5

6 KASSAFLÖDE, KONCERNEN, KVARTAL 3 (NOV JAN 2015) Belopp i kkr maj jan 2015 maj jan 2014 maj apr 2014 maj apr 2013 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -9, ,463-1,884 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -1,702-4, ,195 Kassaflöde från den löpande verksamheten -11,026-5,448-4,437 2,311 Kassaflöde från investeringsverksamheten -5,656-5,308-6,263-6,882 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2,154 10,876 26,045 4,538 Årets kassaflöde -14, , Likvida medel vid årets början 15, Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut 1, , NYCKELTAL - KONCERN maj jan 2015 maj jan 2014 maj apr 2014 maj apr 2013 Tillväxt -17.2% 20.9% -2.8% 9.7% Bruttomarginal 71.9% 74.1% 75.9% 72.6% EBITDA -10, ,239-1,014 EBITDA-marginal -39.4% -1.4% -8.4% -2.5% Resultat per aktie (baserat på befintligt antal aktier vid kr kr kr kr periodens slut) Resultat per aktie (baserat på befintligt antal aktier efter kr kr kr kr full utspädning) Antal aktier (periodens slut) 11,971,070 2,034,214 11,971,070 1,834,214 Antal aktier (efter full utspädning) 12,381,135 2,116,227 12,381,135 1,916,227 Avkastning på eget kapital -26.8% -6.7% -16.6% -18.6% Avkastning på sysselsatt kapital -25.8% -2.9% -12.0% -7.7% NYCKELTAL - PERIODENS SLUT - KONCERN 31 jan jan apr apr 2013 Soliditet 69.1% 54.6% 75.3% 34.7% Skuldsättningsgrad 44.8% 83.3% 32.9% 188.0% EK per aktie (befintligt antal efter full utspädning) 2.47 kr 9.78 kr 3.27 kr 5.33 kr Antal anställda vid periodens slut Efter balansdagen den 31 januari 2015 har följande väsentliga händelser inträffat: Den 31 mars 2015 meddelade ScandiDos att Bolaget valts som leverantör av kvalitetssäkringsutrustning till strålterapiföretaget Accuray. B.8 Utvald proforma- Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen proformaredovisning. redovisning B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen resultatprognos eller beräkning av förväntat resultat. B.10 Anmärkningar från Bolagets revisor Ej tillämplig. Inga anmärkningar förekommer i revisionsberättelsen avseende den historiska finansiella informationen som införlivats i prospektet genom hänvisning. 6 NYEMISSION 2015

7 B.11 Rörelsekapital Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för behoven under den kommande tolvmånadersperioden. För att tillföra Bolaget tillräckligt rörelsekapital har styrelsen i ScandiDos, villkorat av bolagsstämmas godkännande, beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Den 13 maj 2015 godkände en extra bolagsstämma styrelsens beslut. Företrädesemissionen omfattas till 90 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. För att genomföra lanseringen av Bolagets nya produkter föreligger ett rörelsekapitalbehov på omkring 12 Mkr under den kommande tolvmånadersperioden. Den del av Företrädesemissionen som omfattas av teckningsförbindelse och emissionsgarantier motsvarar 21,5 Mkr. Emissionslikviden, efter emissionskostnader, avses användas till att finansiera rörelsekapitalbehovet under den kommande tolvmånadersperioder. Därutöver avses emissionslikviden att användas till att stärka den finansiella ställningen och öka Bolagets finansiella uthållighet. Företrädesemissionen tillsammans med kassaflödet från den löpande verksamheten bedöms täcka Bolagets behov av finansiering under mer än tolv månader framöver. I det fall Bolaget, trots teckningsförbindelser och emissionsgarantier, inte tillförs kapital som är tillräckligt för att finansiera rörelsekapitalbehovet under de kommande tolv månaderna kan Bolaget tvingas till ytterligare kapitalanskaffningar. Kapitalanskaffning kan komma att ske genom ytterligare nyemissioner och det är inte säkert att sådana nyemissioner kan ske till villkor som är fördelaktiga för befintliga aktieägare. Om inte ScandiDos tillförs tillräcklig finansiering kan Bolaget tvingas till neddragningar och andra åtgärder, vilket kan ha en negativ effekt på Bolagets framtida möjligheter. Den yttersta konsekvensen vid utebliven finansiering är att Bolaget tvingas ansöka om rekonstruktion eller konkurs. Avsnitt C Information om de värdepapper som erbjuds C.1 Aktieslag Aktier i ScandiDos med ISIN-kod SE C.2 Valuta Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK). C.3 Antal aktier och nominellt värde Antalet aktier i ScandiDos uppgår till , envar med ett kvotvärde om 0,05 kronor. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda. C.4 Rättigheter avseende aktierna C.5 Aktiernas överlåtbarhet Varje aktie berättigar till en (1) röst på ScandiDos bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Varje aktie ger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. Ej tillämplig, aktierna är inte föremål för inskränkningar i den fria överlåtbarheten. C.6 Handelsplats Ej tillämplig, aktierna är inte föremål för handel på en reglerad marknadsplats. C.7 Utdelningspolitik ScandiDos är ett tillväxtbolag och har hittills inte genomfört någon aktieutdelning. Någon aktieutdelning är inte heller planerad för de kommande åren. I framtiden när Bolagets resultat och finansiella ställning så medger, kan aktieutdelning bli aktuellt. I det fall aktieutdelning blir aktuellt kommer Bolagets styrelse att beakta faktorer som verksamhetens tillväxt och lönsamhet, rörelsekapital- och investeringsbehov, finansiella ställning och andra faktorer vid fastställande av ett eventuellt utdelningsförslag. SCANDIDOS AB (PUBL) 7

8 Avsnitt D Risker D.1 Huvudsakliga risker avseende Bolaget eller branschen D.3 Huvudsakliga risker avseende de värdepapper som erbjuds ScandiDos verksamhet påverkas, och kan komma att påverkas, av ett antal faktorer som inte helt kan kontrolleras av Bolaget. Det finns risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till ScandiDos och sådana som inte har något specifikt samband med Bolaget. De risker som är relaterade till Bolagets verksamhet och bransch inkluderar bland annat följande huvudsakliga risker: Marknadsrisk Bolagets verksamhet påverkas av svängningar i marknadens efterfrågan på strålterapiutrustning. Tillstånd och godkännanden ScandiDos är beroende av att bolagets produkter svarar upp mot de krav som ställs av kundernas godkännandeförfaranden och ersättningssystem inom sjukvården. Produktkvalitet Bristande kvalitet i ScandiDos produkter skulle kunna leda till att skadeståndsanspråk avseende produktansvar riktas mot Bolaget. Forskning & Utveckling ScandiDos investerar löpande betydande belopp i utvecklingen och det finns en risk att Bolaget fattar felaktiga investeringsbeslut avseende produktutveckling. Partners ScandiDos använder sig av partners för sin försäljning, avbrutna samarbeten eller svag utveckling hos samarbetspartners kan leda till negativa effekter för Bolaget. Konkurrenter Det finns en risk att ScandiDos konkurrenter tar marknadsandelar eller nya aktörer väljer att fokusera på de segment som ScandiDos är aktivt inom. Produktion Det finns en risk att underleverantörerna inte klarar av att leverera de produkter som ScandiDos efterfrågar. Medarbetare Det finns en risk att nyckelpersoner lämnar Bolaget och att den förlorade kompetensen skulle hämma bolagets utveckling. Immateriella rättigheter Flertalet av Bolagets immateriella rättigheter skyddas av patent eller andra upphovsrättsliga skydd, det finns ändock en risk att konkurrenter kopierar Bolagets teknologi. De huvudsakliga riskerna relaterade till ScandiDos aktie och Företrädesemissionen inkluderar: Fluktuationer i aktiekursen Börskursen för ScandiDos aktie kan fluktuera på grund av olika omständigheter. Utdelning Det finns många risker som kan komma att påverka ScandiDos verksamhet negativt och det är inte säkert att Bolaget kan prestera resultat som möjliggör utdelning. Utspädning genom framtida nyemissioner Bolaget kan i framtiden komma att genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument för att skaffa kapital. Alla sådana emissioner kan minska det proportionella ägandet samt vinst per aktie för innehavare av aktier i Bolaget. Teckningsförbindelser och emissionsgarantier I samband med Företrädesemissionen har Bolagets inhämtat [teckningsförbindelser och emissionsgarantier omfattande Företrädesemissionen i dess helhet]. Dessa förbindelser och garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang, vilket skulle kunna innebära en risk att någon eller några av dessa inte kan uppfylla sina respektive åtaganden. Avsnitt E Information om erbjudandet E.1 Emissionsbelopp och Vid full teckning av företrädesemissionen tillförs Bolaget 24,0 Mkr före emissionskostnader. emissionskostnader Emissionskostnaderna beräknas uppgå till omkring 3,0 mkr varav garantiersättning utgör 1,4 Mkr. E.2a Bakgrund och motiv 2014 var ett utmanande år för ScandiDos där försäljningen utvecklats betydligt sämre än förväntat. Marknaden för kvalitetssäkring inom strålterapi har varit svag och ScandiDos har upplevt en vikande försäljning på viktiga marknader i Europa samt Japan. Den svaga utvecklingen drabbade Bolaget främst i fjärde kvartalet 2013/14 (februari-april) samt första kvartalet 2014/15 (maj-juli). Samtidigt som försäljningen utvecklats svagt har ScandiDos fortsatt investera betydande belopp i utvecklingen av både Delta 4 Phantom+ och Delta 4 Discover sammantaget har detta medfört ett negativt kassaflöde, vilket resulterat i att Bolagets finansiella position försvagats. Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för behoven under den kommande tolvmånadersperioden. För att tillföra Bolaget tillräckligt rörelsekapital har styrelsen i ScandiDos, villkorat av bolagsstämmas godkännande, beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Den 13 maj 2015 godkände en extra bolagsstämma styrelsens beslut. Företrädesemissionen omfattas till 90 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. 8 NYEMISSION 2015

9 För att genomföra lanseringen av Bolagets nya produkter föreligger ett rörelsekapitalbehov på omkring 12 Mkr under den kommande tolvmånadersperioden. Den del av Företrädesemissionen som omfattas av teckningsförbindelse och emissionsgarantier motsvarar 21,5 Mkr. Emissionslikviden, efter emissionskostnader, avses användas till att finansiera rörelsekapitalbehovet under den kommande tolvmånadersperioder. Därutöver avses emissionslikviden att användas till att stärka den finansiella ställningen och öka Bolagets finansiella uthållighet. Företrädesemissionen tillsammans med kassaflödet från den löpande verksamheten bedöms täcka Bolagets behov av finansiering under mer än tolv månader framöver. E.3 Villkor i sammandrag Företrädesrätt till teckning Den som på avstämningsdagen den 18 maj 2015 är registrerad som aktieägare i ScandiDos äger rätt att med företräde teckna aktier i förestående nyemission. Innehav av två (2) aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier. Teckningskurs Teckningskursen är 4,0 Mkr per aktie. Courtage utgår ej. Avstämningsdag Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är berättigad att erhålla teckningsrätter är den 18 maj Sista dag för handel med Bolagets aktie med rätt att erhålla teckningsrätter är den 13 maj Aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 15 maj Teckningsrätter Rätten att teckna aktier utövas med stöd av teckningsrätter. För varje aktie i ScandiDos som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningstid Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 20 maj till och med den 2 juni Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter sker på First North under perioden 20 till och med 29 maj E.4 Intressen och eventuella intressekonflikter Handel med BTA Handel med BTA kommer att ske på First North från och med den 20 maj 2015 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Ett antal av ScandiDos aktieägare har genom teckningsförbindelser åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår till dessa aktieägare för åtagandet. Därutöver har en aktieägare och ett antal externa parter ställt ut emissionsgarantier för vilka ersättning utgår. Utöver ovanstående parters intresse att Företrädesemissionen ska genomföras framgångsrikt och emissionsgaranternas intresse att avtalad ersättning utbetalas, finns inga ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen. Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till Bolaget samt agerar emissionsinstitut i Sverige i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirma Lindahl KB är legal rådgivare till ScandiDos i samband med Företrädesemissionen. Erik Penser Bankaktiebolag och Advokatfirma Lindahl KB erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med nyemissionen. Därutöver har Erik Penser Bankaktiebolag och Advokatfirma Lindahl KB inga ekonomiska eller andra intressen i nyemissionen. Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med det ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen E.5 Säljare av värdepapper och avtal om lock-up Ej tillämplig. Erbjudandet omfattar nyemitterade aktier. Det förekommer inte några begränsningar i aktieägares möjligheter att efter företrädesemissionens genomförande avyttra aktier i Bolaget under viss tid. E.6 Utspädningseffekt Antalet aktier ökar med högst till högst aktier genom Företrädesemissionen. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till 33,3 procent av kapital och röster. E.7 Kostnader som åläggs investerare Ej tillämplig. Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Företrädesemissionen. Vid handel med teckningsrätter och BTA utgår dock normalt courtage enligt tillämpliga villkor för värdepappershandel. SCANDIDOS AB (PUBL) 9

10 RISKFAKTORER En investering i värdepapper är förenad med risk. Scandi- Dos verksamhet påverkas, och kan komma att påverkas, av ett antal faktorer som inte helt kan kontrolleras av Bolaget. Det finns risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till ScandiDos och sådana som inte har något specifikt samband med Bolaget. Redovisningen av riskfaktorer nedan gör inte anspråk på fullständighet och riskerna är inte rangordnade efter någon grad av betydelse. Samtliga faktorer beskrivs ej i detalj utan en fullständig utvärdering måste innefatta en allmän omvärldsbedömning. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget kan komma att få väsentlig betydelse för ScandiDos verksamhet, finansiella ställning och resultat. Verksamhets- och branschrelaterade risker Marknadsrisk Marknaden för strålterapi domineras av ett fåtal globala aktörer. Det är av vikt att ScandiDos hård- och mjukvara är kompatibla med dessa aktörers befintliga och framtida produkter. Det finns en risk att de ledande aktörerna inom strålterapi ändrar designen på sina produkter och därmed försvårar kompatibiliteten för ScandiDos produkter. Det är därför av yttersta vikt att ScandiDos fortsätter att investera i forskning och utveckling av sina produkter och tjänster. Har inte ScandiDos möjlighet att vidareutveckla sina produkter finns risk att deras attraktionskraft minskar med vikande försäljning som följd. Marknaden för strålterapi är också beroende av offentliga medel. Andra prioriteteringar avseende offentliga medel till strålterapi eller minskad kapacitet i det offentliga systemet att finansiera strålterapi skulle leda till en minskad marknad för ScandiDos produkter, vilket kan ha en negativ påverkan på Bolagets försäljning och resultat. Strålterapi anses i dag vara den främsta behandlingsformen för många cancerformer. Även om strålterapi utvecklas till att bli allt effektivare och säkrare finns det en risk att alternativa behandlingsformer i framtiden i vissa fall kan ersätta strålterapi, vilket skulle ha en negativ inverkan på ScandiDos försäljning och resultat. Tillstånd och godkännanden ScandiDos är beroende av att bolagets produkter svarar upp mot de krav som ställs av kundernas godkännandeförfaranden och ersättningssystem inom sjukvården. Godkännandeprocessen för medicintekniska produkter varierar mellan länder och sjukvårdssystem, vilket innebär att det finns en osäkerhet kring hur mycket resurser som ScandiDos kommer att behöva avsätta för att tillgodose kraven på godkännande. Det finns också en risk att Bolaget inte kommer att kunna erhålla eller bibehålla sådana tillstånd. Utan nödvändiga tillstånd kan Bolaget inte marknadsföra sina produkter. Uteblivna eller försenade tillstånd eller godkännanden kan resultera i att potentiella intäkter förskjuts i tiden eller helt uteblir. Produktkvalitet Bristande kvalitet i ScandiDos produkter skulle kunna leda till att skadeståndsanspråk avseende produktansvar riktas mot Bolaget. Skadeståndsanspråk skulle i sin tur kunna leda till att bolagets finansiella ställning skulle påverkas negativt. Vidare kan bristande produktkvalitet resultera i minskande efterfrågan på Bolagets produkter. Forskning & Utveckling ScandiDos investerar löpande betydande belopp i utvecklingen av hård- och mjukvara för att utveckla sitt erbjudande. Det finns en risk att Bolaget fattar felaktiga investeringsbeslut avseende produktutveckling, vilket skulle hämma Bolagets utveckling och resultera i vikande försäljning och resultat. Partners På vissa geografiska marknader använder sig ScandiDos av partners för sin försäljning. Avbrutna samarbeten eller svag utveckling hos samarbetspartners kan få negativa effekter på Bolagets försäljningsutveckling och resultat. Väl fungerande partnersammarbete är viktigt för att ScandiDos skall kunna sälja sina produkter. Konkurrenter Det finns en risk att ScandiDos konkurrenter genom aggressiv prissättning tar marknadsandelar på marknader som är viktiga för ScandiDos. Om resursstarka aktörer skulle välja att fokusera på de segment som ScandiDos är aktivt inom kan det resultera i en hårdare konkurrens med svagare utveckling för ScandiDos som följd. Produktion Produktionen av ScandiDos produkter är beroende av leverantörer och partners. Det finns en risk att underleverantörerna inte klarar av att leverera de produkter som ScandiDos efterfrågar, vilket skulle påverka Bolagets försäljning och resultat negativt. Har inte ScandiDos möjlighet att leverera produkter kan det resulter i uteblivna beställningar och därmed uteblivna intäkter. Medarbetare Inom Bolagets koncern, med 26 anställda, finns ett antal nyckelpersoner som är viktiga för verksamheten. Medarbetarriskerna består i att en eller flera av nyckelpersonerna skulle lämna Bolaget och att den förlorade kompetensen skulle hämma Bolagets utveckling. 10 NYEMISSION 2015

11 Immateriella rättigheter I sin verksamhet är ScandiDos beroende av egenutvecklade metoder och produkter. Flertalet av Bolagets immateriella rättigheter skyddas av patent eller andra upphovsrättsliga skydd. Det finns dock en risk att konkurrenter kopierar Bolagets teknologi. Att driva rättsprocesser för att skydda immateriella rättigheter riskerar att både bli kostsamt och ta ledningens fokus från Bolagets verksamhet. Vidare finns en risk att konkurrenter som kopierar Bolagets teknologi medför att ScandiDos möjligheter att sälja sina produkter försvåras eller att Bolaget tvingas sänka sina priser. Skatt Koncernen är föremål för beskattning i ett antal länder. Koncernen är vidare från tid till annan föremål för skatterevisioner av skattemyndigheter i olika jurisdiktioner. Det finns en risk att Bolagets tolkning av skatteregler är felaktig eller att lagstiftningen förändras, eventuellt med retroaktiv verkan. Genom svenska och utländska skattemyndigheters beslut kan ScandiDos tidigare eller nuvarande skattesituation komma att förändras, vilket kan komma att få en negativ inverkan på ScandiDos verksamhet, resultat och finansiella ställning. Detta inkluderar bl.a. det förslag om att införa ett nytt system för bolagsbeskattning i Sverige i syfte att skapa en mer neutral beskattning av eget och lånat kapital som den s.k. Företagsskattekommittén överlämnade till regeringen i juni Enligt kommitténs huvudförslag begränsas avdragen för räntekostnader och andra finansiella kostnader genom att enbart finansiella kostnader som motsvaras av finansiella intäkter ska få dras av. Samtidigt föreslås ett schablonmässigt finansieringsavdrag om 25 procent av företagets hela skattemässiga resultat. Finansieringsavdraget får göras oavsett om företaget har motsvarande kostnader eller inte och är ekonomiskt likställt med en sänkning av bolagsskattesatsen med 5,5 procentenheter (från 22 procent till 16,5 procent). Vissa övriga ändringar föreslås också. Reglerna föreslås träda ikraft den 1 januari 2016, men det är för närvarande osäkert om så kommer att ske och hur den slutliga utformningen kommer se ut. Risker relaterade till aktien och Företrädesemissionen Fluktuationer i kursen för ScandiDos aktie Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Både aktiemarknadens generella utveckling och aktiekursens utveckling för specifika bolag är beroende av en rad faktorer, vilka enskilda bolag inte har någon möjlighet att påverka. Vidare bör det beaktas att både resultatvariationer och begränsad likviditet i aktien kan medföra fluktuationer i aktiens kurs. Utdelning Framtida utdelningar och storleken på sådana utdelningar är bland annat beroende av ScandiDos framtida verksamhet, resultat, finansiella ställning, utdelningsbara medel, kassaflöde, rörelsekapitalbehov samt generella finansiella och legala restriktioner. Det finns många risker som kan komma att påverka ScandiDos verksamhet negativt och det är inte säkert att Bolaget kan prestera resultat som möjliggör utdelning. Vidare finns det en risk att ScandiDos bolagsstämma inte beslutar om utdelning. Utspädning genom framtida nyemissioner Bolaget kan i framtiden komma att genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument för att skaffa kapital. Alla sådana emissioner kan minska det proportionella ägandet samt vinst per aktie för innehavare av aktier i Bolaget. Vidare kan nyemissioner få en negativ effekt på aktiernas marknadspris. Handel i teckningsrätter Teckningsrätter kommer att handlas på Nasdaq First North Stockholm under perioden maj Det är inte säkert att det kommer att utvecklas en aktiv handel i Bolagets teckningsrätter eller att tillräcklig likviditet kommer att finnas. Om en sådan marknad utvecklas kommer kursen på teckningsrätterna bland annat att bero på kursutvecklingen för utestående aktier i Bolaget och kan bli föremål för större volatilitet än sådana aktier. Aktieägare som inte utnyttjar sina teckningsrätter För den händelse aktieägare väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter i enlighet med avsnittet Villkor och anvisningar eller att inte sälja sina teckningsrätter, kommer dessa att förfalla och bli värdelösa utan rätt till ersättning för innehavaren. Följaktligen kommer sådana aktieägares proportionella ägande och rösträtt i ScandiDos att minska och den andel dennes aktier representerar av det totala antalet aktier i ScandiDos att minska i motsvarnade grad. Även om en aktieägare väljer att sälja sina outnyttjade teckningsrätter eller om dessa teckningsrätter säljs på aktieägarens vägnar är det inte säkert att den ersättning aktieägaren erhåller för teckningsrätterna motsvarar den ekonomiska utspädningen i aktieägarens ägande i Scandi- Dos efter att Företrädesemissionen genomförts. Teckningsförbindelser och emissionsgarantier ej säkerställda ScandiDos har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier omfattande 90 procent av Företrädesemisionen. Dessa förbindelser och garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang, vilket skulle kunna innebära en risk att någon eller några av dem som har avgivit teckningsförbindelser och emissionsgarantier inte kan uppfylla sina respektive åtaganden. SCANDIDOS AB (PUBL) 11

12 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) Den 27 april 2015 beslutade styrelsen för ScandiDos, under förutsättning av bolagstämmans godkännande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Bolaget. Den 13 maj 2015 godkände en extra bolagsstämma styrelsens beslut om Företrädesemissionen. Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet i ScandiDos ökas med högst ,75 kronor från ,5 till högst ,25 kronor. Antalet aktier ökar med högst från till högst aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 kronor. De som på avstämningsdagen den 18 maj 2015 är registrerad som aktieägare i ScandiDos äger rätt att teckna en (1) ny aktie för varje två (2) befintliga aktier i Bolaget till kursen 4,0 kronor. Teckningstiden löper under perioden 20 maj till och med den 2 juni Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget 24,0 Mkr före emissionskostnader 1. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till 33,3 procent av kapitalet och rösterna. För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning utan företrädesrätt i enlighet med vad som anges i avsnittet Villkor och anvisningar. Tilldelning skall i första hand ske till dem som även har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Vissa befintliga aktieägare har förbundit sig att teckna ca 0,9 Mkr i emissionen, vilket motsvarar 3,8 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har ett garantikonsortium förbundit sig att teckna aktier till ett belopp om upp till sammanlagt 20,6 Mkr i nyemissionen. Sammantaget omfattas omkring 21,5 Mkr i nyemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier, vilket motsvarar 90 procent av det totala emissionsbeloppet. Härmed inbjuds aktieägarna i ScandiDos att med företrädesrätt teckna aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i detta prospekt. Uppsala den 19 maj 2015 Styrelsen i ScandiDos AB (publ) 1 Kostnaden för emissionen beräknas uppgå till omkring 3,0 Mkr varav garantiersättningen uppgår till 1,4 Mkr. 12 NYEMISSION 2015

13 BAKGRUND OCH MOTIV Under 2014 investerade ScandiDos betydande resurser i produktutveckling för att kunna erbjuda en breddad och förnyad produktportfölj. Bolagets tidigare huvudprodukt, Delta 4 Phantom, lanserades 2006 och har sedan dess etablerats som den ledande produkten för kvalitetssäkring av modern strålterapi. I inledningen av 2015 lanserades uppföljaren, Delta 4 Phantom+, som har bättre prestanda och högre användarvänlighet. Betydande resurser har även investerats i utvecklingen av Delta 4 Discover, som är en helt ny och banbrytande produkt som möjliggör kvalitetssäkring under pågående strålbehandling och därmed ger ökad behandlingssäkerhet. Utvecklingen av Delta 4 Phantom+ är slutförd och de första leveranserna till kund förväntas ske under sommaren Utvecklingen och lanseringen av Delta 4 Discover har dragit ut på tiden, vilket medfört att produkten ännu inte har genererat försäljningsintäkter till ScandiDos. Bolaget räknar dock med att även kunna leverera de första Delta 4 Discover till kund under sommaren var ett utmanande år för ScandiDos där försäljningen utvecklats betydligt sämre än förväntat. Marknaden för kvalitetssäkring inom strålterapi har varit svag och ScandiDos har upplevt en vikande försäljning på viktiga marknader i Europa samt Japan. Den svaga utvecklingen drabbade Bolaget främst i fjärde kvartalet 2013/14 (februari-april) samt första kvartalet 2014/15 (maj-juli). Samtidigt som försäljningen utvecklats svagt har ScandiDos fortsatt investera betydande belopp i utvecklingen av både Delta 4 Phantom+ och Delta 4 Discover sammantaget har detta medfört ett negativt kassaflöde, vilket resulterat i att Bolagets finansiella position försvagats. Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för behoven under den kommande tolvmånadersperioden. För att tillföra Bolaget tillräckligt rörelsekapital har styrelsen i ScandiDos, villkorat av bolagsstämmas godkännande, beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Den 13 maj 2015 godkände en extra bolagsstämma styrelsens beslut. Företrädesemissionen omfattas till 90 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. För att genomföra lanseringen av Bolagets nya produkter föreligger ett rörelsekapitalbehov på omkring 12 Mkr under den kommande tolvmånadersperioden. Den del av Företrädesemissionen som omfattas av teckningsförbindelse och emissionsgarantier motsvarar 21,5 Mkr. Emissionslikviden, efter emissionskostnader, avses användas till att finansiera rörelsekapitalbehovet under den kommande tolvmånadersperioder. Därutöver avses emissionslikviden att användas till att stärka den finansiella ställningen och öka Bolagets finansiella uthållighet. Företrädesemissionen tillsammans med kassaflödet från den löpande verksamheten bedöms täcka Bolagets behov av finansiering under mer än tolv månader framöver. Styrelsen för ScandiDos AB är ansvarig för innehållet i detta Prospekt. Härmed försäkras att styrelsen för ScandiDos har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Uppsala den 19 maj 2015 Styrelsen i ScandiDos AB (publ) SCANDIDOS AB (PUBL) 13

14 VD HAR ORDET ScandiDos står inför en spännande fas i dess utveckling. Vi kommer, under sommaren, att börjar leverera den nya produkten Delta 4 Phantom+, som ersätter den framgångsrika produkten Delta 4 Phantom för mätning och verifiering av förväntad stråldos till patient före behandlingsstart. Delta 4 Phantom+ lanserades i slutet av januari och har sedan dess rönt stort intresse från både befintliga och potentiella kunder. Förutom att Phantom+ har en bättre mätnoggrannhet har vi förbättrat effektiviteten och användarvänligheten väsentligt. Förberedelsefasen har effektiviserats väsentligt där det nya systemet, som är helt sladdlöst, enbart kräver några minuters hantering per behandling. Underhållet av mätutrustningen har reducerats till ett minimum. Vidare har analysfunktionaliteten i systemet förbättrats. Phantom+ innebär att vi har en mycket konkurrenskraftig produkt för kvalitetssäkring och lanseringen kommer att stärka vår ställning på befintliga marknader samt förbättra förutsättningarna att ta oss in på nya marknader. Initialt sker lanseringen utanför USA. För den amerikanska marknaden ansökte ScandiDos om FDA-godkännande av Phantom+ den 30 april FDA har 90 dagar på sig att återkomma med kommentarer på ansökan. Parallellt med lanseringen av Phantom+ slutför vi nu CE-märkningen av Delta 4 Discover som är ämnad att utföra mätning under behandling för att säkerställa varje enskilt behandlingstillfälle. Under senare år har säkerhetstänkandet hos kunderna ökat och diskussionen är nu snarare hur man säkerställer behandlingarna än att ifrågasätta behovet av detta. Delta 4 Discover har unika förutsättningar för att bli det ledande mätsystemet för patientdosimetri. Vi räknar med att extern strålbehandling i framtiden alltid kvalitetssäkras vid varje behandlings-fraktion, det finns med Discover inte längre någon anledning att lämna detta åt slumpen. ScandiDos uppskattar att marknaden för patientdosimetri uppgår till mellan till Mkr per år och att Delta 4 Discover har potential att, över tiden, ta en betydande andel av denna marknad. De nya produkterna tillsammans med ScandiDos starka varumärke inom extern strålterapi och marknadens behov att minimera riskerna i samband med modern strålterapi skapar goda tillväxtmöjligheter för ScandiDos. I samband med att ScandiDos noterades på First North för drygt ett år sedan deklarerade vi att omsättningen skulle öka med minst 30 procent i genomsnitt de kommande fem åren. Även om det senaste året kännetecknats av vikande försäljning och produktförseningar känner vi oss konfidenta i att vi åter skall uppvisa en god tillväxt. Vi vidhåller vid vår målsättning att växa med 30 procent per år under de kommande fem åren. En stigande omsättning kommer att resultera i lönsamhet då vi har en hög bruttomarginal i våra produkter och behovet av att öka de fasta kostnaderna framöver är begränsat. Vidare kommer de höga kostnader relaterade till produktutveckling vi har haft under det senaste året att avta. Sammantaget ser vi med stor tillförsikt fram emot att lansera våra nya produkter på marknaden och åter bli ett snabbväxande medtechbolag med en stark position på marknaden. Uppsala den 19 maj 2015 Görgen Nilsson, VD och grundare av ScandiDos 14 NYEMISSION 2015

15 VILLKOR OCH ANVISNINGAR Företrädesrätt till teckning Den som på avstämningsdagen den 18 maj 2015 är registrerad som aktieägare i ScandiDos äger rätt att med företräde teckna aktier i förestående nyemission. Innehav av två (2) aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier. Teckningskurs Teckningskursen är 4,0 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Avstämningsdag Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är berättigad att erhålla teckningsrätter är den 18 maj Sista dag för handel med ScandiDos aktie med rätt att erhålla teckningsrätter är den 13 maj Aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 15 maj Teckningsrätter Rätten att teckna aktier utövas med stöd av teckningsrätter. För varje aktie i ScandiDos som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter sker på First North under perioden 20 till och med 29 maj Bank eller fondkommissionär handlägger förmedling av köp eller försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Vid sådan handel utgår normalt courtage. Teckningstid Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 20 maj till och med 2 juni Observera att teckningsrätter som inte utnyttjas blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och förlorar därmed sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear. För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätterna måste de antingen utnyttjas för teckning av aktier senast den 2 juni 2015 eller säljas senast den 29 maj Styrelsen för Bolaget äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande. Information till direktregistrerade aktieägare De aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer inte att skickas ut. Information till förvaltarregistrerade aktieägare De aktieägare som på avstämningsdagen är förvaltarregistrerade hos bank eller fondkommissionär erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning ska avseende förvaltarregistrerade aktieägare ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller fondkommissionär. Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående alternativ: Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande. Särskild anmälningssedel I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska särskild anmälningssedel användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Erik Penser Bankaktiebolag via telefon, e-post eller laddas ned från hemsidan. Särskild anmälningssedel ska vara Erik SCANDIDOS AB (PUBL) 15

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Emission av units inför planerad notering av aktierna och teckningsoptionerna i. Xintela AB (publ)

Emission av units inför planerad notering av aktierna och teckningsoptionerna i. Xintela AB (publ) Emission av units inför planerad notering av aktierna och teckningsoptionerna i Xintela AB (publ) PÅ NASDAQ FIRST NORTH I STOCKHOLM First North är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays AB (publ) 17 oktober 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays AB (publ) 17 oktober 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays AB (publ) 17 oktober Tillägg till prospekt avseende unitemission i LifeAssays Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748. Andra kvartalet. Årets första sex månader

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748. Andra kvartalet. Årets första sex månader DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,9 (2,7) Mkr Resultat före skatt uppgick till 8,9 ( 7,0) Mkr. Resultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) FÖRETRÄDESEMISSION 2015 AroCells aktier är upptagna till handel på AktieTorget men Bolaget avser att under första halvåret 2016 lämna in en ansökan

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Cell Impact AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Cell Impact AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Vissa definitioner Med Cell Impact eller Bolaget avses, beroende på sammanhang,, org. nr 556576-6655, den koncern som Cell Impact AB (publ) ingår i, eller ett dotterbolag

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Flera framsteg på den asiatiska marknaden

Flera framsteg på den asiatiska marknaden Flera framsteg på den asiatiska marknaden FINANSIELLT RESULTAT Tredje kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25 357 (27 493) ksek, en minskning med 8% EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q2-2015

Delårsrapport Q2-2015 Delårsrapport - Resultat och ställning Delårsrapporten i sammandrag: Nyckeltal Helår Nettoomsättning, tkr 980 6 955 3 943 7 919 20 334 Totala Intäkter, tkr 1 213 7 098 4 469 8 260 21 220 Resultat efter

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 20 % tillväxt och på god väg mot lönsamhet Sammanfattning helåret 2012 Tillväxt på 20% i Hedbergs Guld & Silver under 2012. Tillväxten kommer huvudsakligen från e-handeln. Kostnadsbesparingar

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 2014

Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 2014 Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 214 TILLÄGG 2 TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Nordic Mines i

Läs mer

SAMMANFATTNING DIÖS FASTIGHETER NOVEMBER 2010

SAMMANFATTNING DIÖS FASTIGHETER NOVEMBER 2010 SAMMANFATTNING 2010 DIÖS FASTIGHETER NOVEMBER 2010 HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING Bolagets årsredovisningar för 2009, 2008 och 2007 samt delårsrapporten för perioden 1 januari 30 september 2010

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Delårsrapport, period 2014-01-01 2014-09-30. Första nio månaderna Januari September 2014

Delårsrapport, period 2014-01-01 2014-09-30. Första nio månaderna Januari September 2014 Framåtblick Finansiell utveckling Tredje kvartalet Juli September 2014 Nettoomsättning: 2 227 (1 879) TSEK Resultatet efter finansiella poster: -2 493 (-1 734) TSEK Resultatet per aktie*: -0,52 (-0,66)

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015 HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015 ÖKANDE FÖRSÄLJNING PÅ NYCKELMARKNADER HÖVDING UTSEDD TILL BRA VAL AV FOLKSAM FINANSIELLT RESULTAT Nettoomsättningen ökade till 4 668 (2 425) TSEK EBITDA

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ):s

Läs mer

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) 4 december 2014 TILLÄGG 1 TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Oasmia

Läs mer

Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006 ONSDAGEN DEN 28 FEBRUARI 2007 Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006 Bolaget har under perioden bytt verksamhetsinriktning.

Läs mer

Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram

Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram Punkt 17 i kallelsen: Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram Styrelsen för Nordic Service Partners Holding AB

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. WYA HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. WYA HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i WYA HOLDING AB (publ) Fredagen den 18 december 2015 Innehållsförteckning 1. Styrelsens förslag till dagordning 2. Styrelsens förslag till omstrukturering av koncernen

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende. Erbjudande om att förvärva aktier i Cognosec AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende. Erbjudande om att förvärva aktier i Cognosec AB (publ) Tillägg till prospekt avseende Erbjudande om att förvärva aktier i Cognosec AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilla ggsprospektet ) har upprättats av Cognosec AB (publ) org. nr 556135-4811

Läs mer

1 januari 30 juni 2010

1 januari 30 juni 2010 1 januari 30 juni 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 Pressrelease 2010-08-26 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 Orasolv AB (publ) 556585-4394 Fortsatt tillväxt Orasolvs omsättning var under det första halvåret 22,7 miljoner kronor, vilket är en ökning

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 1 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 IVISYS AB 556998-4981 Med Bolaget eller IVISYS avses IVISYS AB med organisationsnummer 556998-4981. Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2015-01-01 2015-06-30)

Läs mer

Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer.

Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer. Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer. Finansiell utveckling Första kvartalet Nettoomsättning: 1 837 (2 557) TSEK Resultatet efter finansiella poster: -1 728 (-46) TSEK Resultatet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ)

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Teckningskurs: 25,00 SEK Utdelning: 2,00 SEK per år Inlösen: 35,00 SEK Marknadsföringsbroschyr Det här är inte ett prospekt som har

Läs mer

Bokslutskommuniké för REHACT AB (publ) januari december 2014

Bokslutskommuniké för REHACT AB (publ) januari december 2014 Bokslutskommuniké för REHACT AB (publ) januari december 2014 Fjärde kvartalet i sammandrag Rörelsens intäkter uppgick till 22 893 (149 820) SEK Rörelseresultat efter avskrivningar -2 236 629 (-1 442 525)

Läs mer

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Händelser i koncernen under perioden - Förvärv av försäkringsmäkleriet Fakta Finans i Sverige AB har

Läs mer

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG JAPAN, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION ELLER

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 FJÄRDE KVARTALET (KONCERNEN) Omsättningen ökade till 4,4 MSEK (3,0) Periodens resultat efter finansnetto, -4,1 MSEK (-2,8) ÅRET ACKUMULERAT (KONCERNEN) Omsättningen ökade med 67

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige

Läs mer

Matse Holding AB (publ)

Matse Holding AB (publ) Matse Holding AB (publ) Bokslutskommuniké Fjärde kvartalet i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 62 790 ksek (42 496), en tillväxt på 48 procent Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar, EBITA,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Nordkom AB (publ) Nyemission 2015 Nordkom AB (publ) 556567-4941

Inbjudan till teckning av aktier i Nordkom AB (publ) Nyemission 2015 Nordkom AB (publ) 556567-4941 Inbjudan till teckning av aktier i Nordkom AB (publ) Nyemission 2015 Nordkom AB (publ) 556567-4941 Innehåll Inbjudan till teckning av aktier i Nordkom Nordkom, Friendsbyråerna och Den nya koncernen Villkor

Läs mer

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Mkr Q1 Q1 Omsättning 57,2 44,1 Bruttovinst 32,3 18,9 Bruttomarginal (%) 56,4 42,9 EBITDA 15,0 7,8 Rörelseresultat 14,2 6,5 Periodens resultat 13,9 5,1 Periodens resultat

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Micronic Mydata AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Micronic Mydata AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Micronic Mydata AB (publ) INFORMATION TILL INVESTERARE I USA Teckningsrätterna och de Nya Aktierna som härmed erbjuds har inte registrerats och kommer inte att registreras

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31 1 Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31 IVISYS AB 556998-4981 Med Bolaget eller IVISYS avses IVISYS AB med organisationsnummer 556998-4981. Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2015-01-01

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. 1 januari 2011 till 31 december 2011. Keynote Media Group AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. 1 januari 2011 till 31 december 2011. Keynote Media Group AB (publ) 1 (15) Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier inför notering på AktieTorget september 2015

Inbjudan till teckning av aktier inför notering på AktieTorget september 2015 Inbjudan till teckning av aktier inför notering på AktieTorget september 2015 Viktig information Definitioner Detta Prospekt ( Prospekt ) har upprättats med anledning av den förestående nyemissionen i

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31

Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31 1 Kvartalsrapport -01-01 -03-31 IVISYS AB 556998-4981 Med Bolaget eller IVISYS avses IVISYS AB med organisationsnummer 556998-4981. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (-01-01 -03-31) Rörelsens

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier Nyemission i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), 556677-9871 Strokefinder möjliggör behandling av stroke i tid Kort om bolaget Stroke ett stort behov av snabbare diagnosförfarande

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Tredje kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 6.902 Tkr och resultatet till 5.765 Tkr. Av resultatet utgörs cirka 3.300

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 40 % till 91,0 mkr (64,9 mkr) Orderstocken ökade med 26 % till 51,9 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Online Brands Nordic AB (publ) Positivt kassaflöde och 80 % tillväxt i e-handeln Sammanfattning av andra kvartalet 2015 Rörelsens intäkter uppgick till 5 117 TSEK (3

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2007 Fördubblad omsättning fokus på klinikförvärv. Första förvärvet presenteras inom kort Helåret 2007 i sammandrag för OraSolv AB, moderbolag Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010 för Kvartal 4 Omsättningen ökade med 6,2 Mkr eller 100 procent till 12,3 (6,1) Mkr Under kvartalet har utnyttjandet av underkonsulter varit ovanligt högt och

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Metallvärden i Sverige AB (publ) 2014-03-10

Inbjudan till teckning av aktier i Metallvärden i Sverige AB (publ) 2014-03-10 Inbjudan till teckning av aktier i Metallvärden i Sverige AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Metallvärden i Sverige AB (publ) 2014-03-10 Viktig information Med Metallvärden eller Bolaget avses

Läs mer

För att genomföra LTI 2014 föreslås stämman besluta om riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet.

För att genomföra LTI 2014 föreslås stämman besluta om riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet. Bilaga E Styrelsens för Indutrade Aktiebolag (publ) förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2014) innefattande riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne AB (publ)

Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne AB (publ) 2016-04-12 Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne AB (publ) Aktieägarna i TargetEveryOne AB (publ) org. nr 556526-6748, ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016 kl. 17.00 i

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ANOTO GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ANOTO GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ANOTO GROUP AB (PUBL) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av Teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen

Läs mer

Delårsrapport för första halvåret 2015

Delårsrapport för första halvåret 2015 Delårsrapport för första halvåret 2015 Väsentliga händelser under perioden (januari juni 2015) Fortsatt oenighet med samarbetspartner i Maragruvan rörande äganderätten till restupplaget Nyemission av aktier

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Orderingången ökade med 25 % till 29,2 mkr (23,3 mkr) Orderstocken ökade med 53 % till 33,3 mkr (21,7 mkr) Omsättningen

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 3 maj 2016. Bilaga 1. Röstlängd vid stämman offentliggörs inte.

Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 3 maj 2016. Bilaga 1. Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 3 maj 2016 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I MARS 2016

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I MARS 2016 INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I MARS 2016 VIKTIG INFORMATION VIKTIG INFORMATION VISSA DEFINITIONER Med Eurocine Vaccines, Eurocine eller Bolaget avses, beroende på sammanhang, i det följande Eurocine

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL)

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL) Serendipity Ixora AB 556863-3977 ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL) Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551), i

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 Bilaga 2 VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan:

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

ENZYMATICA AB (PUBL) Inbjudan till teckning av aktier i Enzymatica AB (publ)

ENZYMATICA AB (PUBL) Inbjudan till teckning av aktier i Enzymatica AB (publ) ENZYMATICA AB (PUBL) Inbjudan till teckning av aktier i Enzymatica AB (publ) Viktig information Vissa definitioner Med Enzymatica eller Bolaget avses, beroende på sammanhang, Enzymatica AB (publ), org.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Du kommer som aktieägare i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) att erhålla teckningsrätter. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS

Läs mer

121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%!

121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%! Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 1 juli 2013 Kvartalsrapport 3, 1 mars till 31 maj 2013 121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%! Teknikhandelskoncernen börja ta form. Under

Läs mer

JLT Delårsrapport jan sept 15

JLT Delårsrapport jan sept 15 JLT Delårsrapport jan sept 15 Rörelseresultat 2,0 MSEK (5,7) Omsättning 59,8 MSEK (55,9) Bruttomarginal 46,2 procent (35,0) Resultat efter skatt 1,7 MSEK (4,3) Kommentarer från VD Orderingången återhämtade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 (JANUARI MARS) Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till

Läs mer

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM Styrelsen föreslår att årsstämman, enligt vad som närmare framgår

Läs mer

Bokslutskommuniké. 1 januari- 31 december 2014

Bokslutskommuniké. 1 januari- 31 december 2014 Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2014 Styrelsen och verkställande direktören för avger härmed bokslutskommuniké för helåret 2014. Sammanfattning perioden januari december 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Follicum AB 556851-4532 www.follicum.se INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Follicum AB 556851-4532 www.follicum.se INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Follicum AB 556851-4532 www.follicum.se INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OM PROSPEKTET Definitioner I detta prospekt gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget eller Follicum avses

Läs mer