Skatteverkets ramavtalsupphandling av IT-konsulttjänster 8 roller. Lars Thür, Inköpsenheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skatteverkets ramavtalsupphandling av IT-konsulttjänster 8 roller. Lars Thür, Inköpsenheten"

Transkript

1 Skatteverkets ramavtalsupphandling av IT-konsulttjänster 8 roller Lars Thür, Inköpsenheten

2 Innehållsförteckning Projektbeskrivning Sammanfattning Metodik Organisation Tidplan Resultat Projektprocessen

3 Projektomfattning >> Sammanfattning Sammanfattning Inköp av IT konsulter uppgick 2008 till 441 MSEK varav projektet har fokuserat på ca 250 MSEK Målet med projektet var att reducera antalet leverantörer samt realisera en avsevärd besparingspotential Projektet har följt en strukturerad och väl etablerad metodik för Strategiskt Inköp Förankring och ledningsfokus har uppnåtts genom en tvärfunktionell projektgrupp och en styrgrupp Projektet har involverat ett stort antal användare inom IT, personal på Inköpsenheten samt externa leverantörer Projektet startade i mars 2009 och de nya ramavtalen undertecknades i april 2010, en försening på fyra månader pga överprövningar Projektet har resulterat i nya ramavtal med 12 leverantörer med bättre priser för Skatteverket samt lagt en grund för vidare samverkan

4 Projektomfattning >> Metodik Projektet har följt en strukturerad och väl etablerad metodik för Strategiskt Inköp Category Strategy Category Sourcing Category Management Analys av kategorin Strategi Upphandling (LOU) Analys av leverantörsmarknaden Leverantörsmöten och avtal Implementering Kontroll & uppföljning Karaktäristika i metodiken, några exempel Analysen är faktabaserad, detaljerad och strukturerad Ett omfattande och ofta avgörande arbete sker i den inledande analysen och strategin Arbetet bedrivs i tvärfunktionella team Systematisk kvalificeringsprocedur för leverantörerna för att maximera konkurrensen Rapportering till styrgrupp efter ett antal fördefinierade milestones

5 Projektomfattning >> Organisation Förankring och ledningsfokus har uppnåtts genom en tvärfunktionell projektgrupp och en styrgrupp med ledningen Styrgrupp Stefan Bergmark Bernt Augustsson/ Else Marie Östling Henrik Konkel Mikael Wickström Projektgrupp Lars Thür (projektledare) Anna Berg Ingvar Spångberg (IT) Maria Robarth (IT) Carola Rönning (IT) Pehr Tham (ext) David Gunnarsson (ext) Expertråd Susan Sahlin (Juridik) Linus Sundemar (Controller) Användare Användare Användare Användare

6 Projektomfattning >> Resultat Projektet kommer att ge sänkta kostnader samt en möjlighet till närmare samarbete med färre leverantörer 12 företag får ramavtal på mellan 1-5 roller där det i varje roll finns fyra leverantörer Både större generalister och nischföretag finns representerade bland avtalsleverantörerna Lägre priser relativt baseline för de sju rollerna kommer att ge besparingarna de kommande åren för Skatteverket Det begränsade antalet leverantörer skapar förutsättningar för ett djupare samarbete och leverantörsutveckling En förbättrad avropsprocess kommer att spara tid för användarna och för leverantörerna Ett framtaget uppföljningsverktyg ger transparens och lägger grunden för mätning av kategorin IT-konsulter

7 Innehållsförteckning Projektbeskrivning Projektprocessen Behov,analys och strategi Upphandling Enkäten Avropsprocess Samverkan

8 Projektprocessen >> Analysfasen Leverantörsbasen* för IT konsulter var 2008 fragmenterad med 93 olika leverantörer Topplista leverantörer Källa: Statistik från Skatteverket, Agresso 2008.Icke IT konsulter är ej inkluderade (Upplagt i nuvarande mätverktyg 2010) * Exklusive Capgemini

9 Projektprocessen >> Analysfasen Ca 50% av behovet ligger inom systemutveckling och projektledning enligt avropen under 2008 MSEK Beställningar per roll ,5 % Källa: Beställningar gjorda av VE i ebeställ 2008 (något avvikande siffror då detta är baserat på avrop, ej justerat för tidiga avslut eller utökning i projekt)

10 Projektprocessen >> Analysfasen 20 användarintervjuer gav projektet viktiga synpunkter och förbättringsförslag Avtal, pris o leverantörer Mer affärsmässighet i prisdiskussioner, tuffare tag mot leverantörerna Starkare vendor-office organisation för att kunna möta leverantörerna Allmän översyn av prisnivåer i våra avtal Omedelbar marknadsanpassning av arvodena Konkurrensutsättning av resurskonsulter Rollbaserade avtal Process Enklare för IT att hitta rätt personer Bättre planering av behoven Bättre mottagande av nya konsulter och mer uppföljning efter uppdragets slutförande Källa: INTERVJUER med 20 användare mars-maj 2009

11 Projektprocessen >> Analysfasen Möten med 10 leverantörer har varit öppna och givande Marknaden (våren 2009) Sjunkande efterfrågan Fallande priser, ca 5-10 % på resurskonsulter Erfarenheter från Skatteverket Skatteverket är en eftertraktad arbetsplats för konsulter pga den höga nivån på IT-utvecklingen Ett problem att Skatteverket inte har tillräckligt med egen personal (t ex projektledare) Skatteverket får beröm för sin upphandlingsprocess och sätt att hantera leverantörerna Förbättringspotential i upphandling och leverans Att blir ramavtalspartner till klient i offentlig sektor är som att få en jaktlicens utan garanti om uppdrag Färre avtalsleverantörer skulle ge viss volymgaranti och möjlighet till en dialog mellan kund och leverantör En stark kund ger ett bättre genomförande Förlängda avrop är önskvärt men en längre uppsägningstid är viktigare än avropstiden Konsulten måste hela tiden ha överlämning som mål och inte bygga in ett konsultberoende Kunderna borde satsa mer på utvärdering av vad de får för pengarna Källa: Leverantörsintervjuer april-maj 2009

12 Projektprocessen >> Strategi Efter en omfattande analysfas definierades strategin som godkändes av Styrgruppen Strategi Ramavtalsupphandling baserad på roller (och inte områden) Ramavtal som blir ett komplement till SLavtalet Undvika single source, dvs säkra konkurrens inom varje roll Undvika kompetensklasser men specificera baskompetens Färre antal leverantörer per avtal (Ca 5) Bästa pris med följsamhet mot marknaden Avtalstid år Enklare process för CV-screening Godkännande i Styrgrupp 14/5-2009

13 Projektprocessen >> Upphandlingen Baserat på vald strategi och önskan om en rimlig anbudsprocess så valdes selektivt förfarande med systemstöd Omfattning upphandling Resurskonsulter exklusive tjänster som avropas från Strategisk Leverantör (SL) 8 roller; Projektledare, Utvecklare, Testare, Testledare, Systemarkitekt, Systemanalytiker, Configuration manager (Användbarhetsdesigner slutfördes ej) Selektivt upphandlingsförfarande Kvalificeringsfas med utvärdering på kvalitativa kriterier, mål ca 10 kvalificerade i varje roll Anbudsfas med utvärdering på takpriser, mål 4-5 ramavtal per roll Systemstöd för upphandlingen Helt elektronisk upphandling genom Opic Tendsign Syftet är att uppnå effektivitetsvinster med en papperslös process samt förenkla för leverantörerna Leverantörer För att få både stora leverantörer och nischföretag som ramavtalspartner får leverantörerna söka i två olika kategorier, som specialist (1-4 roller) eller som generalist (5-8) Upphandlingen bedöms få stort intresse från marknaden trots andra pågående offentliga upphandlingar inom IT Mål Beroende på volymen ligger prognosen fast om en årlig besparing på MSEK Nya ramavtal på plats i januari 2010

14 Projektprocessen >> Upphandlingen Ett tydligt mål med upphandlingen var att begränsa antalet ramavtalsleverantörer

15 Projektprocessen >> Upphandlingen I kvalificeringsfasen har leverantörerna utvärderats på företags- respektive rollspecifika kriterier * Summa kvalificeringspoäng Företagsspecifikt 40 % Rollspecifikt 60 % Omsättning 20 % Nyckeltal 2008 (40 %) 2007 (20 %) Verksamhetsinriktning + företagsledning 20 % Utbildning 20 % Referenser erfarenhet stora projekt 42 % Erfarenhet i roll 10 % Konsulter till andra orter 14 % Vidareutbildning o mentorsprog. 14% * Till detta kommer ett antal ska-krav som ej är poängsatta

16 Projektprocessen >> Upphandlingen Resultatet av upphandlingen blev fyra ramavtal per roll med totalt tolv leverantörer

17 Projektprocessen >> Upphandlingen Målsättningen att få med både större generalistleverantörer och nischföretag uppnåddes FÖRKLARING Antal konsulter 1 = 10 2 = 50 3 = = = 500+ BUBBLA Storleken på respektive bubbla motsvarar storlek på respektive bolag av totalt 7 möjliga

18 En leverantörsenkät har genomförts med god svarsfrekvens De 48 anbudssökande bolagen inbjöds att besvara enkäten där 56% har varit inne och besvarat hela eller delar av enkäten. Fördelningen av de svarande har varit ca 50/50 mellan de som fick och inte fick lämna anbud, vilket gett balanserade och trovärdiga resultat

19 Samtliga leverantörer ansåg att upphandlingen förenklades genom att välja en helt digital upphandling Över 40% ansåg att denna upphandling har tagit mindre tid än jämförbara upphandlingar Leverantörerna ansåg att 5 av 7 processkriterier var något eller mycket bättre än jämförbara upphandlingar. Framförallt ansåg nästan samtliga leverantörer att kommunikationen och uppdelningen i roller var synnerligen hjälpsamt.

20 De utvärderingskriterer som Skatteverket valt upplevdes vara relevanta av leverantörerna Andelen av omsättningen från IT konsultverksamheten tillsammans med Utbildningsnivå och Erfarenhet från stora projekt ansågs mest relevanta Nyckeltalen ansågs av ca 30% som ett icke relevant urval där låga nyckeltal bidrog till lägre poäng och sammantaget utslagning i vissa fall. Pris som utvärderingskriterium i anbudsfasen ansågs inte som ett rättvist kriterium enligt 67%. Skatteverket arbetar därför också med en andra konkurrensutsättning vilket bidrar till ytterligare kvalitetsgranskning av enskild konsult Observera att samtliga respondenter inte fick avtal.

21 Projektprocessen >> Upphandlingen Ramavtalen är identiska för de 7 rollerna, endast bilaga 1 är rollspecifik (1/2) Syfte Leverera resurskonsulttjänster, säkra Skatteverkets förmåga att leverera, utveckla Skatteverkets interna kompetens genom kunskapsöverföring Leverantörens åtaganden Garantera viss kapacitet Utse och tillhandhålla KAM-funktion Tillhandhålla rapporter och statistik Samverka angående uppföljning och utveckling av avtalet Delta i årliga uppföljningsmöten Ansvara för egna underleverantörer

22 Projektprocessen >> Upphandlingen Ramavtalen vidare (2/2) Kommersiella villkor Förnyad konkurrensutsättning med takpriser Leverantören står för de första tre dagarna för helt nya konsulter Leverantören ska tillhandhålla konsulter till andra orter utan merkostnad för Skatteverket Årlig prisjustering av takpriser enligt konsultprisindex Avropsprocessen Leverantören rekommenderas lämna ett eller max två CV på efterfrågad resurs Offererade priser skall vara lika med eller under takpriset om inte annat anges Bedömning och val av konsult baserat på kompetens, erfarenhet, pris, tillgänglighet och säkerhetskrav

23 Projektprocessen >> Mätning och uppföljning Ett mät- och uppföljningsdokument har tagits fram för att följa prisutvecklingen löpande och främja dialog med leverantörerna Topplista leverantörer INNEHÅLL MÄTDOKUMENT 1. Möjligt att se genomsnittlig avropslängd mäta priser och handläggning 2. Möjligheter att se exakt timpris vilket gör att relevanta diskussioner kan inledas med leverantör 3. Samma pris för samma resurs 4. Möjligheter att stämma av jämfört med prognoser 5. Topplista leverantörer för djupare samarbeten enkla kommunikationer 6. Förbättrad dialog baserad på kunskap om samarbetet och affärsvillkoren

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården På uppdrag av Partsrådet Rapport 2010 05 27 Stig Tegle, Tegle Research Åsa Axelsdotter

Läs mer

Förstudie Managementkonsulttjänster 2013

Förstudie Managementkonsulttjänster 2013 Sid 1 (31) Fastställd: 2013-11-29 Diarienr: 96-43-2013 Förstudie Managementkonsulttjänster 2013 Sid 2 (31) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund 5 2.2 Mål och syfte 5

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 06/2013. Konsultanvändningen i trafiknämndens projekt

PROJEKTRAPPORT NR 06/2013. Konsultanvändningen i trafiknämndens projekt PROJEKTRAPPORT NR 06/2013 N Konsultanvändningen i trafiknämndens projekt Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser.

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Stora e-upphandlings- dagen Nalen 15 maj 2008

Stora e-upphandlings- dagen Nalen 15 maj 2008 Stora e-upphandlings- dagen Nalen 15 maj 2008 2008-05-16 1 Vad är eupphandling Hur ser de nya reglerna ut? ~ Några frågor & svar på Stora e-upphandlingsdagen den 15 maj 2008 Advokat Carl Bokwall och Jur.

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Dnr: Rev 22-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Kari Aartojärvi Behandlad av Revisorskollegiet den 21 mars 2012 1 Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

för offentliga upphandlingar

för offentliga upphandlingar för offentliga upphandlingar Innehållsförteckning Före Privata och offentliga upphandlingar...4 Upphandlingsformer...4 Tröskelvärden...4 Internationella regelverk...5 Under processen Regeln om likabehandling...6

Läs mer

Upphandling och uppföljning av HVB. för barn och unga

Upphandling och uppföljning av HVB. för barn och unga Upphandling och uppföljning av HVB för barn och unga Upphandling och uppföljning av HVB Upplysningar om innehållet: Sara Roxell, sara.roxell@skl.se eller Olle Olsson, olle.olsson@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Mölndals stad. ii ERNST& YOUNG. Granskning av upphandlingsverksamheten 2011-11-01 MÖLNDALS STAD. Revisorerna. Diaiienr 2L2_ O H

Mölndals stad. ii ERNST& YOUNG. Granskning av upphandlingsverksamheten 2011-11-01 MÖLNDALS STAD. Revisorerna. Diaiienr 2L2_ O H Mölndals stad 2011-11-01 MÖLNDALS STAD Revisorerna Diaiienr 2L2_ O H ii ERNST& YOUNG Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2011 U ERNST&

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Genomlysning av projekt Mätning 2009, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2011-10-19. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Hanna Tengelin

Genomlysning av projekt Mätning 2009, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2011-10-19. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Hanna Tengelin Genomlysning av projekt Mätning 2009, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2011-10-19 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Hanna Tengelin Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 4 2.1 Uppdragets

Läs mer

Landstingets investeringar

Landstingets investeringar Revisionsrapport Landstingets investeringar i ny- och ombyggnation - upphandlingar under byggprocessen Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Bo Thörn Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 2 Sammanfattning Alltfler uppgifter genomförs idag

Läs mer

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE Titel: Offentlig upphandling som drivkraft för innovation och förnyelse Serie: VINNOVA Policy

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens Traineeprogram för Ett bidrag till Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens En utvärdering på uppdrag av Linköpings kommun Januari 2009 - Sammanfattning - Sammanfattning Hösten

Läs mer

Årsredovisning 2013. ework Scandinavia AB. Reshaping Consulting

Årsredovisning 2013. ework Scandinavia AB. Reshaping Consulting Årsredovisning 2013 ework Scandinavia AB Reshaping Consulting Reshaping consulting ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med över 3 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Sjukresor Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Tina Burgerhout Nils Rydmarker Helseplan Stadsgården 10 116 45 Stockholm tel 08-410 408 00 helseplan.se Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Interna transporter vid Ljungby lasarett 2002-06-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget Kronoberg Kristina Lindstedt Ernst & Young AB Sammanfattning

Läs mer

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Revisionsrapport juni 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Innehållsförteckning

Läs mer

Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting

Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting Förord Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner och landsting. Sveriges Kommuner och Landsting har gett Professional Management i uppdrag att

Läs mer