Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor"

Transkript

1 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor Tid: Torsdag 15 maj 2014, (Förmöte organisationerna mellan 12:00 13:00) 13:00 16:00 Plats: Trafikförvaltningen på Lindhagensgatan 100, konferensrum T-Centralen Deltagare: Från handikapporganisationerna: Britt-Marie Färm, HSO/Mag och tarm Tomas Hellström, HSO/Stockholm dövas förbund Inge-Britt Lundin, HSO Leif Pehrson, SRF Birgitta Flognfeldt, HSO/RTP-S Göran Gustafson, SRF Jaan Kaur, DHR Bengt Jansson, HSOs kansli Lennart Karlsson, SRFs kansli Hamaddah Mansour, SRFs kansli (två teckentolkar) Från Trafikförvaltningen: Stefan Wallin, Sektionschef, SU/Sektion Ditte Kahlström Janson, Tillgänglighetsexpert, SU/Sektion Eva Ness, Sektionsassistent, SU/Sektion Per Englund, Biträdande sektionschef, TA/Buss och Färdtjänst Tomas Ramstedt, Projektledare, konsult, PU/Program (punkt 2) Christoffer Sandahl, Gruppchef, Spårvägsmuseet (punkt 3) Karin Ander, Konsult, Projekt Flytt Spårvägsmuseet (punkt 3) Anna Rehnstedt, Projektledare, PU/Projekt, Flytt Spårvägsmuseet (punkt 3) Christian Löf, Affärsstrateg, SU/Sektion Affärsutveckling (punkt 5) Mikael Eriksson, Strategisk planerare, SU/Sektion Planering (punkt 5) Lars Liljegren, Affärsområdesansvarig Lokalbana, TA/Lokalbana (punkt 6) Sonny Österman, Sjötrafikstrateg, SU/Sektion Planering (punkt 7) Åsa Tivelius, Avtalscontroller, Enheten för sjötrafik (WÅAB) (punkt 7) Marc Weiman, Trafikplanerare, Enheten för sjötrafik (WÅAB) (punkt 7) Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen Stockholm Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org.nr: Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

2 2(7) Mötesanteckningar 1. Inledning och godkännande av dagordningen Stefan Wallin hälsade välkommen. Vid beredningsgruppmötet beslutades att frågorna ställs efter presentationerna. Alla presenterade sig. Dagordningen godkändes med tillägg för punkter enligt punkten Information om upprustning Saltsjöbanan Tomas Ramstedt se bilaga Saltsjöbanans upprustning är ett delprojekt i Program Slussen. Tomas Ramstedt är delprojektledare för Saltsjöbanans upprustning. Trafikstopp vecka under 2015, 2016 och Tågtrafiken ersätts med bussar. Avstängningen något längre än sommartidtabellens gilltighetstid. Projektering sker i år. Arbetena kommer igång Längs Saltsjöbanan förekommer många smala plattformar. Kapacitetshöjning åtgärdas genom mötesspår vid bl.a. station Tippen. Det blir inga dubbelspår. Som grund för tillgänglighetsarbetet används utredningen Enkelt avhjälpta hinder och RiTill. Enligt Ditte Kahlström Jansson kommer Tomas Ramstedt att få träffa resursgrupp tillgänglighet land och sjö framöver gällande tillgänglighetsaspekterna i och omkring stationerna med taktila stråk och planfria korsningar. En tillgänglighetsutredning görs för varje station längs Saltsjöbanan. Vissa åtgärder ska kommunen göra. Projektet har kontakt med Nacka kommun. I tillgänglighetsutredningen ger man förslag på åtgärder och tittar på andra lösningar för t.ex. Saltsjö Järla. Där är det så trångt mellan spåren att om man bygger en hiss blir det inget kvar av trappan. Det går inte heller att bredda spåren. Förslag att göra en plankorsning. Ett sådant alternativ är inte beroende av hissar. Enligt DHR måste en plankorsning vara ett komplement till hissar och inte ett alternativ. Långa ramper kan vara ett komplement, när inget annat fungerar. Enligt projektet blir det svårt att hitta lösningar i Saltsjö Järla. Ramper är beroende av avstånd och lutning. Projektet tror att rampen blir ca m lång. Projektet får titta och bedöma om det är rimligt att genomföra detta. Projektet diskuterar även tillgänglighet i samråd med Nacka kommun. SRF har några synpunkter Finns det policy kring mittplattform eller sidoplattform? Enligt projektet finns det riktlinjer för plattformar. Det är fördel med mittplattform där det är möjligt, men svårt att bygga. I Nacka och Saltsjö Järla och Tippi är det sidoplattformar. Plankorsningslösningar eller tunnlar? Plankorsningslösningar är vanligare än tunnlar. Få tunnlar byggs, enligt projektet. Har skyltarna talad information? Om kravet finns i RiTill, svarade projektet. Högtalare ingår vid upprustningen av banan. För trappmarkeringar följs SLs krav. Det kan bli olika då kommunen äger en trappa. Diskussioner förs med kommunen så att det blir likvärdiga trappmarkeringar. Enligt Ditte Kahlström Jansson finns ett problem. Vi kan inte ändra våra markeringar. Vi måste följa TSD. Vi har ett problem mot kommunen. Vi får återkomma när frågan blir aktuell.

3 3(7) Olika resvägar ställer till problem för synskadade t.ex. Projektet tittar på ersättningshållplatser. Projektet kallar till samråd om ersättningstrafiken för Saltsjöbanan. Vi diskuterar med kommunen. SRF efterlyser samarbeten och menar att ersättningstrafik med bussar för många blir färdtjänst istället. Hur planeras färdtjänst in som en del av ersättningstrafiken? Trafikförvaltningen och färdtjänsten bör teckna avtal om extra färdtjänstfordon eller med taxi. Enligt Trafikförvaltningen är det inte möjligt att ordna flera färstjänstresor vid ersättningstrafik. DHR tycker att man glömmer att det är svårt för människor med rollatorer när man t.ex. ska gå över spåret till andra perrongen. Hissar är viktiga för tillgängligheten. Projektet höll med om att det är viktigt med plana övergångar. Vagnarna som ska användas är gamla tunnelbanevagnar, som har plant insteg. Upprustning av vagnarna följer RiTill. Viktig synpunkt från mötesdeltagarna. Järla station är en skolbarnstät station, enligt HSO. Behovet av hiss måste kontrolleras. Projektet inventerar var det finns skolor. Tänk även på äldreboende, tycker HSO 3. Flytt spårvägsmuseet bilaga Christoffer Sandahl, Gruppchef, Spårvägsmuseet, Anna Rehnstedt, Projektledare, PU/Projekt, Karin Ander, Konsult presenterade sig. Anna Rehnstedt visade bilder och beskrev hur det nya spårvägsmuseet kommer att utformas. Nuvarande museum ligger i Söderhallen, som ska rivas. Visionen är att skapa världens bästa lokaltrafiksamling. På Trafikförvaltningen finns en referensgrupp, som används som bollplank. Ett externt magasin för lagring av material och fordon, kommer att behövas: Allt får inte plats i det nya museet, som kommer att ligga nära Norra Djurgårdsstaden och i Nationalstadsparken. Byggnaden är ritad av arkitekt Ferdinand Boberg. Han har även ritat gasklockan i Gävle. Fastighetsanalys har gjorts av Tyréns. Det finns ett stort saneringsbehov. Benchmarking har gjorts för att ta reda på hur liknande museer har formats, bl.a. har man besökt England. En enkät ska genomföras, som Trafikförvaltningen skickar ut till organisationerna. Svaren skickas till Christoffer Sandahl. DHR frågade hur innehållet kommer att göras tillgängligt för hela familjen. Det blir svårt att se in i fordon t.ex. om man sitter i rullstol. Hur tar man sig till entrén? Vilka parkeringsmöjligheter kommer att finnas? Projektet svarade att det kommer att vara färre fordon uppställda. Man vill inte ha någon depåkänsla. Man ska kunna se dem bättre och de ska vara mera tillgängliga. Vi har inte rådighet över marken utanför museet. Det kommer att finnas 2 3 hissar för besökarna. Skåp för ytterkläderna, som går att låsa. Ett minitåg kommer att gå runt byggnaden. Det är långa avstånd till kollektivtrafiken till och från museet, enligt DHR. Stockholm stad vill ha många bussar, men SL lär ha sagt nej. De boende i området har kritiserat bristerna i kollektivtrafiken. Det finns inte så mycket mark för parkeringar. DHR föreslog att projektet lämnar förslag till Stockholm Stad, annars kommer det inte att finnas några parkeringsplatser. Handikapporganisationerna i Stockholm Stad undrar hur SL kommer att agera.

4 4(7) Förstudierapporten klar 20/5 med förslag på hur bl.a. kollektivtrafiken ska byggas ut till området. Många faktorer spelar in sjötrafik, buss och även Spårvägs City. Bra kollektivtrafik är en central fråga för projektet och museet. Stockholm stad har rådigheten över marken utanför museet och ska se till att det finns handikapplatser. Funktionshinderorganisationerna och Trafikförvaltningen får prata med Stockholm stad om detta. HSO tipsade om att det bör finnas information på olika språk, som även bör översattas till teckenspråk. Besökarna kan hyra en surfplatta med teckentolkning att ta med sig runt i museet, där olika saker förklaras. Tomas Hellström, HSO, har kontakter som kan hjälpa till med detta. Ett bra förslag tyckte projektet. Man hoppas kunna öppna det nya museet ett par månader efter flytten. HSO föreslog ett minitåg som åker runt och hämtar besökare vid hållplatser och parkeringsplatser. Projektet har fått förslag, men vet inte hur genomförbart det är. Projektet försöker få till en hållplats så nära museet som möjligt. 4. Förlåtande attityd biljettkontroll Ditte läste upp följande svar från Thomas Silvander, ansvarig för intäktssäkring på TA/Försäljningsavdelningen: Biljettkontrollen har under introduktionen av access och reskassan haft en mjukare attityd till de som känt att de inte förstått hur det nya biljettsystemet fungerar (remsan ersattes mot reskassa) Efter samtal med biljettkontrollen kan vi bekräfta detta. Den statistik som finns är antalet utfärdade kontrollavgifter böter under år 2012 var st. och under år 2013 hade dessa sjunkit till st. detta pga. av en mer förlåtande attityd från biljettkontrollanter under Intressant siffror tyckte HSO, som även vill se Trafikförvaltningen har anledning att återkomma när dessa siffror är klara. 5. Information om Förstudie färdtjänst (E26) Christian Löf, Mikael Eriksson och Per Englund Flera trafikavtal samt två avtal för callcenter går ut i början på Långa ledtider gör att arbetet måste börjas nu. En förstudie kallad E26 (Etapp 26) genomförs därför nu. Förstudien beskriver vilka förutsättningar som ska gälla vid upphandlingen. För att komma fram till dessa förutsättningar görs även en övergripande översyn av Färdtjänstens inriktning kallad Framtida inriktning för Färdtjänsten. Projektet tittar bland annat på hur man gör på andra håll i landet. Det finns tre olika delprojekt: Affärsinriktningen, Anropsstyrdtrafik och Nya IT-lösningar Skrivningen antal färdtjänstresor avser inte antal färdtjänsttillstånd, enligt projektet. Då ska det framgå tycker handikapporganisationerna. Inga stora förändringar i den kommande upphandlingen förutom att det sannolikt inte är möjligt att ha kundval. Beroende på den långsiktiga utredningen kan det bli förändringar i framtiden. Funktionshinderoganisationerna anförde att enligt FN-konventionen har de rätt att se de förslag som projektet lägger fram, innan förslaget läggs fram för politikerna. När förslaget

5 5(7) sedan är lagt, ska organisationerna ha möjlighet att påverka och tycka till. Organisationerna har rätt att komma in i utredningsprocessen, framförde SRF. Trafikförvaltningen svarade att organisationerna är med. Trafikförvaltningen skickar ut remisser även till organisationerna. Projektet redogjorde litet kring hur t.ex. LOU begränsar valfriheten, som idag finns i rullstolstaxiavtalet. Ren juridiskt är det inte säkert att valfriheten att välja leverantör går att behålla i nästa avtal. SRF framförde att språkbruket är mycket viktigt. Politikerna ser nog gärna att andelen färdtjänsttillstånd minskar. Det som minskar är antalet färdtjänstresor. De som behöver färdtjänsttillstånd idag, behöver det även i framtiden. Resor med många byten skapar oro för att de inte ska fungera. Färdtjänsten är servicemässigt sämre ibland och om möjligt väljer de som kan den allmänna kollektivtrafiken. Projektet får inte lova politikerna att andelen färdtjänsttillstånd kommer att minska. Om en resa med den allmänna kollektivtrafiken t.ex. innebär ledsagning från olika trafikslag för att resan ska fungera, då väljer man färdtjänstresan istället. Organisationerna vill ha mera samverkan mellan allmän kollektivtrafik och färdtjänst. Olika typer av färdtjänsttillstånd kommer att öka byråkratin. Enligt organisationerna ska det stå färdtjänstresor och inte resenärer. Visionen och övergripande mål är att antal färdtjänstresenärer inte ska öka. Inriktningsmålen kommer ifrån trafikförsörjningsprogrammet, som politikerna beslutat. 1 Det finns mål i de olika programen och även i SLLs delaktighetsprogram. Ge möjlighet till ett friare resande. Att fritt välja taxibolag tillåter inte lagen. HSO menade att det inte är kundval man pratar om utan resor efter behov. Antal resor som man anser sig behöva. Det vore önskvärt med valfrihet. DHR frågade om det är lagen eller tillämpningen av lagen som är olika. LOU ändrades Det var ett EU-direktiv som kom, som implementerades i svensk lag. Då försvann möjligheten att välja mellan flera leverantörer. Nu gäller rangordning, mängdordning eller förnuftkonkurrensutsättning. Det går inte ha i taxiavtal, t.ex. och då försvinner valfriheten. Återigen påpekade HSO vikten av rätt språkbruk. Om projektets skrivning presenteras för politiken kommer de att tro att det är individen som menas. Organisationerna har länge efterlyst vad det skulle kosta med resor efter behov för alla. Det ligger inte i uppdraget att titta på, enligt projektet. HSO tycker att projektet ska kolla om det finns landsting som har resor efter behov. Hur har projektet tänkt när inriktningsmålen har tagits fram? Vem har störst behov? Hur mäter man det? Projektet har dialog med politikerna gällande intäkter och kostnader på fråga från DHR. Projektet ska redogöra för underlaget i utredningen. Skrivningen att vara till för dem som har störst behov kan ju tolkas fritt, enligt HSO. Affärsmodellen handlar inte om vinstandelar. Det är en hjälp för projektet att se hur man lägger upp förfrågningsunderlaget och målen i dem för att kunna se hur anbuden ser ut. Det kommer en ny EU-lag 2016, som ska implementeras, då kommer LOU att ses över. Det går inte att handla upp något efter en lag som ännu inte finns. LOU är inte tillämpligt på kommunerna. 1 Organisationerna har fått lämna remissynpunkter.

6 6(7) Vid resursgrupp Färdtjänst 12 juni återkommer projektet med informationen. Organisationerna vill även ha ett extra resursgruppmöte innan slutgiltigt förslag. 6. Sommaravstängning Tvärbanan Lars Liljegren se bilaga Planerna att stänga av Tvärbanan i sommar har pendlat fram och tillbaka. Ursprungligen skulle signalsystemet bytas längs den befintliga banan från Alvik till Sickla Udde. Det arbetet har försenats. Istället kommer vissa infrastrukturåtgärder att genomföras innan det nya signalsystemet kommer. Mellan Alvik och Gröndal kommer ett fordon att gå. Den sträckan är svår att ersätta med buss. Inga arbeten längs den delen i sommar. Ersättningsbuss mellan Liljeholmen och Sickla Udde. Mellan Liljeholmen och Gröndal ingen ersättningstrafik, istället förstärkts busslinje 133 som går till Ekensberg. 2 Mellan Valla Torg och Linde blir det en del sprängningar. Man försöker samordna arbetena med kommunen, eftersom spåren går i gatan. Rälsbyte sker vid flera kurvor längs banan. Kommunen ska byta beläggning på hela sträckan och göra tillgänglighetsanpassningar. Viss armatur byts ut. Avstängningen blir 8 veckor lång. Näst år stängs banan av under 15 veckor från Linje 133 trafikeras med ordinarie bussar med rullstolsplatser bl.a. DHR tror inte att linje 133 kommer att räcka till och efterlyste närtrafikbussar för dem som har behov av det. Lars Liljegren tar med sig den frågan. Hur sker informationen bl.a. till synskadade så att även synskadade hittar rätt till ersättningsbussarna? Ersättningstrafiken går in vid samma hållplatser som Tvärbanan på vissa platser och på vissa platser inte. Det får vi se över, svarade Lars Liljegren. När det gäller informationen utnyttjas alla kanaler som finns även taltidningar. HSO föreslog ett fördjupat samarbete mellan trafikavdelningen och färdtjänsten, då många troligen kommer att behöva ökad resandetilldelning. 7. Möjligheterna att förbättra byte mellan vatten och landtrafik. Hur arbetar man med frågan? Trots att WÅAB deltog i mötet berördes aldrig detta. 7.1 Tillgänglighet vid kajer för nya båtlinjer 2015 Sonny Österman-se bilaga Sonny Österman visade översiktsbild på nya pendelbåtslinjer i Stockholm. Linjen från Ekerö (Tappström) in till Stockholm (Klara Mälarstrand) är tänkt att avlasta trafiken när man tar bort en fil på Ekerövägen och stänger av en fil på Nockebybron. Linjen är inte beslutad ännu. Kungsholmstorg Söder Mälarstrand Klara Mälarstrand är tänkt att bli en skytteltrafiklinje från 2017 då centralbron stängs av för reparationer. Då stängs även gångoch cykelbron av under centralbron. Linje 8o får ökad turtäthet för att avlasta Slussen när den byggs om. Till hösten kommer ett nytt fartyg som går på batteri på linje 80. Det blir fyra fartyg för ökad turtäthet. Elbåten klarar inte hela sträckan, då den går på batteri. Funktionshinderorganisationerna har sett elbåten. När det gäller tillgång till bryggor har man förberett för upphandlingar. Det finns många olika bryggförvaltare. Förfrågningsunderlag tidigast Emelielinjen går säsongsvis och drivs kommersiellt. TN valde att gå vidare med dem. Båtarna är tillgängliga. 2 Den får 10-minuterstrafik istället för som nu 20-minuterstrafik

7 7(7) På pendelbåtar sker inte bara persontransporter även cyklar får tas med, enligt DHR. Vi konkurrerar om samma utrymme. I nya tonnaget är båda OK, enligt Sonny Österman. Det ska inte säljas glass ombord på båtarna. Viss förvirring rådde kring nordostlinjen, som är en skärgårdslinje. När ärendet går upp till TN beskriver projektet tillgänglighetsaspekterna för de olika handikapporganisationerna. När det gäller Ekerölinjen har man haft kontakt med Ekerö kommun och samverkat. 8. Övrigt Vi får besvara frågorna skriftligen sammanfattade Stefan Wallin beträffande: 8.1 Ingen bussförbindelse till närsjukhuset i Järva 8,2 Cyklar på tunnelbanan i det utrymme som är avsatt för rullstolar är det verkligen sant undrar DHR. Trafikförvaltningen tar med sig frågan till C20- och C30-projekten. Det är flexibla utrymmen, som politikerna vill ska användas även för annat. 8,3 Annonsering i tunnelbanan Organisationerna vill ha extra möte med politikerna om färdtjänststudien. Extra sammanträde innan beslut fattas. Stefan Wallin avslutade mötet genom att önska alla en trevlig sommar! Antecknat av Eva Ness

Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö 2014-04-24

Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö 2014-04-24 1(5) Handläggare Eva Ness8 Infosäk. klass Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö Tid: Torsdag 24 april 2014, kl. 13:00 16:00 Plats: Hos TF, Lindhagensgatan 100, T-Centralen

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor 2014-09-18

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor 2014-09-18 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor Tid: Torsdag 18 september 2014, 13:00 16:00 Plats: TF på Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö 2014-08-28

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö 2014-08-28 1(7) Handläggare Eva Ness8 Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö 2014-08-28 Tid: Torsdag 28 augusti 2014, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 2013-11-28

Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 2013-11-28 1(8) Handläggare Eva Ness 1 Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Hötorget, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare: Från

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(8) Handläggare Eva66 Minnesanteckningar möte nr 2 med Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: T-centralen, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare: Från organisationerna för funktionshinderfrågor: Amir Amirriazi,

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 2 2013-04-10 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr 2 2013-04-10 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(1) Handläggare Eva Ness 08-686 1431 Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö Tid: onsdag 10 april 2013 kl. 13:00 16:00 Plats: Deltagare: Förhinder: SL, Hötorget Från Handikapporganisationerna

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5 1(9) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5 Tid: onsdag, kl. 13:00

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning 2011-04-28

Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning 2011-04-28 1(8) Datum Dokumenttyp Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning Tid: Torsdag, kl. 13:00 15:00 (förmöte 12:00

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Verksamhetsutveckling 1(5) Vår referens Annarella Löfblad 08-686 1567 annarella.lofblad@sl.se SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Torsdag 22 oktober kl. 13.00-15.00 Plats: SL,

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer 1(6) Dokumenttyp Mötesanteckning Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Måndag 30 november, kl. 10:00 12:00 Plats: SL, Lindhagensgatan

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010

Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010 1(8) Datum Dokumenttyp Mötesanteckningar Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010 Tid: Fredag den 18 juni, kl. 09:30 11:30 Plats: SL:s huvudkontor, Lindhagensgatan

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1 2 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer i Mälaren

Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer i Mälaren 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-05 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 10 Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 11 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB Fastighetsavdelningen MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2008-02-07 Locum AB Tid & plats: 2008-02-07 kl 09.30-11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Björn Ekström Locum (Ordf.) Jan Lamby HSO/HiSL (Vice ordf.)

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2012-06-14 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2012-06-14 kl. 09.15 11.30 Locums huvudkontor, Östgötagatan 12, lokal Årstaviken. Närvarande: Bengt Stenström HSO (v. ordf.) Björne

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 1 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Remsans ersättare är här. Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort.

Remsans ersättare är här. Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort. Remsans ersättare är här Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort. Remsans ersättare är här Du får förlustgaranti. Allt du behöver göra är att registrera

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 7 oktober 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 7 oktober 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 7 oktober 2011 1. Ordförandens rader 2. Kansliet informerar Ny samordnare till kulturförvaltningens samverkansråd. Samverkan med Stockholms läns landsting

Läs mer

Minnesanteckningar för rådet för funktionshinderfrågor 2014-11-12 Lokal: Samlingssalen Strigeln. Sekreterare: Sara Molander

Minnesanteckningar för rådet för funktionshinderfrågor 2014-11-12 Lokal: Samlingssalen Strigeln. Sekreterare: Sara Molander xxxx-xx-xx 1 (5) Minnesanteckningar för rådet för funktionshinderfrågor 2014-11-12 Lokal: Samlingssalen Strigeln Närvarande: Mikael Edlund, Lena Ilhag, Richard Karlsson (FP ersättare för Erika Rydja Sanvik)

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(5) 2010-03-17 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2010-03-17 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Thomas Ahlberg Locum (Ordf.) Jaan Kaur DHR Björne Karlsson SRF Göran

Läs mer

Spårväg City en politiska beställning utan expertstöd

Spårväg City en politiska beställning utan expertstöd Spårväg City en politiska beställning utan expertstöd Spårväg City, i folkmun kallat NK-express, är ett projekt som kantats av brister, oenighet, politiskt prestige och slarv med skattebetalarnas pengar.

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(5) 2009-11-05 Projektavdelningen Locum AB Tid & plats: 2009-11-05 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Anna Montgomery Locum (Ordf.) Jan Lamby HSO/HiSL (Vice ordf.)

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2011-03-29 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2011-03-29 kl. 08.30 12.00 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Bengt Stenström HSO (v. ordf.) Kjell Björn HSO Anders Gustafson

Läs mer

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Dnr KLT05109 Sammanträdesdag: 2009 05 26 Tid: kl 15.00 18.00 Plats: NorreGård Konferensanläggning, Falsterbo Omfning: 21-32 Närv. Beslutande: Ulf

Läs mer

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad 1(6) Handläggare Havin Nyqvist 08-6861636 havin.duzgun-nyqvist@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, info punkt 16 SL 2013-4100 Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad Detta ärende är en lägesrapport

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 2, mars 2014

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 2, mars 2014 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 2, mars 2014 1. I blickfånget Brev från ordföranden: vårväder och mediebrus Nästan gratis Office-program Initiativ för en säkrare tunnelbana från SRF

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Utbildning och Nulägesanalys Definitionerna: Vad menar vi? Detta måste förtydligas.

Utbildning och Nulägesanalys Definitionerna: Vad menar vi? Detta måste förtydligas. Utbildning och Nulägesanalys Definitionerna: Vad menar vi? Detta måste förtydligas. Utbildning: Vad är målen? Mätbara och konkreta för att kunna möte effekten. EX kommer kund med RS ska kunden bli ERBJUDEN

Läs mer

Komplettering: Östligare sträckning av avgreningen till Grön linje

Komplettering: Östligare sträckning av avgreningen till Grön linje 1(21) Handläggare Stefan Persson 08-686 1688 Stefan.persson@sll.se Komplettering: Östligare sträckning av avgreningen till Grön linje På uppdrag av regeringens förhandlingspersoner kompletteras här underhandsrapporten

Läs mer

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 1 Säker och estetisk utformning av spårvägssystem Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 2 Lars H Ericsson Säkerhetsdirektör Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (också känt

Läs mer

Utredning om båtpendling i Stockholm

Utredning om båtpendling i Stockholm 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2013-08-27, punkt 6 Utredning om båtpendling i Stockholm Ärendebeskrivning En sammanfattande

Läs mer

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm Stockholms läns Bussbranschförening 2015-05-28 Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm - Redovisning av problem och angelägna förbättringar i väginfrastrukturen Publikation gjord

Läs mer

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-09-23, info punkt 13 Temperatur sommartid i kollektivtrafiken Sammanfattning Under perioder med hög utetemperatur får

Läs mer

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 AV HÖG STANDARD MED MAGNIFIK UTSIKT I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett spännande möte

Läs mer

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Ulla Sahlström 2013 Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Innehållsförteckning Begrepp och avgränsningar 1 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten 1 Den allmänna kollektivtrafiken

Läs mer

Kollektivtrafiksatsningar i Stockholm

Kollektivtrafiksatsningar i Stockholm 2014-05-22 1 Kollektivtrafiksatsningar i Stockholm 2014-05-15 Björn Holmberg Stabschef 2014-05-22 2 Samhällsuppdraget Genom kollektivtrafiken bidrar Trafikförvaltningen till att Stockholm är Europas mest

Läs mer

Remissvar: Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik (SOU 2009:81)

Remissvar: Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik (SOU 2009:81) Sundbyberg 2010-04-28 Dnr. 10-004 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: Linda Bergfeldt linda.bergfeldt@hso.se tel 08-546 404 22 Remissvar: Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional

Läs mer

Utredning om Båtpendling i Stockholm

Utredning om Båtpendling i Stockholm 1(49) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Jens.plambeck@sll.se Utredning om Båtpendling i Stockholm Foto Anna Pontusson Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15.00 16.15

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15.00 16.15 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15.00 16.15 Paragrafer 14-18 Underskrifter Sekreterare Cathrine Flodström Backlund Ordförande Åsa Bergkvist Justerare

Läs mer

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg Så fungerar FLEXLINJEN i Göteborg Välkommen till Flexlinjen Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och alla är välkomna att åka med. Flexlinjen kör i begränsade områden och kan komma närmare

Läs mer

Samrad ÖDD för rafoficff räod gae a i SL:s busstrafik from januari 2016

Samrad ÖDD för rafoficff räod gae a i SL:s busstrafik from januari 2016 Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(14) Trafikavdelningen PM Diarienummer Buss 2015-09-09 SL 2015-0883 Handläggare Sara Catoni Sändlista T,..., _.,, Danderyds kommun K 1 ( ö p p e p ) Samrad

Läs mer

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik 1(1) Juridik och internrevision Handläggare Daniel Angermann TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-17 Version Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 14 Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga

Läs mer

Alviks Strand. Gustavslundsvägen. Ditt nästa kontor?

Alviks Strand. Gustavslundsvägen. Ditt nästa kontor? Alviks Strand Gustavslundsvägen Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen, Alviks Strand Byggt/ombyggt: 1987 Ledigt: Omgående Dusch/ Omklädningsrum Badstege Gym (World Class, Sats) Tunnelbana 600 m Gratis Pendelbåt

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Handikapprådet 18 september 2012

Protokoll Sammanträdesdatum Handikapprådet 18 september 2012 Handikapprådet. 18 september 2012 Plats och tid Guldsmeden plan 4, A-salen, tisdag den 18 september, kl: 13.15 16:30 Kerstin Tillemar vice ordf. HLS Karin Eriksson FUB Ulf Nilsson SRF Åsa Nordkvist AAF

Läs mer

Det ska bara fungera!

Det ska bara fungera! Det ska bara fungera! Till trafikföretag för en mer nöjd resenär! Det här är vi Svenska Reseterminaler är ett helägt dotterbolag till Jernhusen och arbetar med väntsalar på närmare 140 stationer runt om

Läs mer

En tunnelbana i världsklass

En tunnelbana i världsklass En tunnelbana i världsklass 5 år med MTR och Stockholms tunnelbana MTR har drivit Stockholms tunnelbana sedan 2009 på uppdrag av SL*. SL: s och vårt mål är fler och nöjdare resenärer, och efter fem år

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-12-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande

Läs mer

Resa med Färdtjänsten

Resa med Färdtjänsten Resa med Färdtjänsten Juni 2010 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 Anpassning av kollektivtrafiken... 4 Närtrafiken... 6 Resa med Färdtjänsten... 8 Beställa resa... 9 Område... 12 Resan... 13 Avgifter...

Läs mer

Tre starka punkter som talar för Esplanaden 3 A-D, Allén 6 A-C i Sundbyberg

Tre starka punkter som talar för Esplanaden 3 A-D, Allén 6 A-C i Sundbyberg Tre starka punkter som talar för Esplanaden 3 A-D, Allén 6 A-C i Sundbyberg 3 1. En kort promenad till den anrika Marabouparken och Bällsta ån. 2. Det centrala läget till service och närheten till kommunikationer.

Läs mer

Medlemsmöte 2013-03-20 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Medlemsmöte 2013-03-20 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Sid 1 av 5 Datum 2013-04-09 Diarienr Annica Kjellin Minnesanteckningar Medlemsmöte 2013-03-20 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Deltagare finns bifogad Upphandling 2014 Utskick 130314 Utskick

Läs mer

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet Kommunala handikapprådet Protokoll Tid torsdagen den 6 november 2008, kl. 13.30-16.00 Plats Rådhuset, sammanträdesrum Kupolen Närvarande Jonas Eriksson ordförande (MP) Veronika Plamén-Lemke (M) Ingeborg

Läs mer

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Identitet 2013-01-11 TN 1210-0201 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NI Yttrande över motion 2012:21 om försök

Läs mer

Information om pågående förstudie: Inriktning för köp och validering av biljett

Information om pågående förstudie: Inriktning för köp och validering av biljett 1(6) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-03-12, info punkt 16 TN 2014-0256 Information om pågående förstudie: Inriktning för köp och validering

Läs mer

Din färdtjänst. Målet är kollektivtrafik för alla. Specialfordon och rullstolstaxi har gått samman Ny politisk organisation för kollektivtrafiken

Din färdtjänst. Målet är kollektivtrafik för alla. Specialfordon och rullstolstaxi har gått samman Ny politisk organisation för kollektivtrafiken Din färdtjänst Nr 1 April 2011 En tidning för dig som åker med Färdtjänsten i Stockholms län Målet är kollektivtrafik för alla Specialfordon och rullstolstaxi har gått samman Ny politisk organisation för

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 april 2012

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 april 2012 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 april 2012 1. Kansliet informerar Samverkansråden inom kulturnämnden och LOCUM Gemensam referensgrupp till projekten Dirigo, Consensio och UMiA (Ungas

Läs mer

Arbeten på Spårvagn linje 7 från 9 mars till början av juli.

Arbeten på Spårvagn linje 7 från 9 mars till början av juli. Arbeten på från 9 mars till början av juli. Foto: Kari Kohvakka. Visionsbild: DinellJohansson. Trafikinformation Hållplats tillgänglighetsanpassas och den provisoriska ändhållplatsen på Hamngatan tas bort.

Läs mer

Det ska bara fungera!

Det ska bara fungera! Det ska bara fungera! Till dig som äger en station Det här är vi Svenska Reseterminaler är ett helägt dotterbolag till Jernhusen och arbetar med väntsalar på närmare 140 stationer runt om i Sverige. ägare

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 April 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 April 2011 Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 April 2011 Innehåll 1. HSO:s Årsmöte HSO håller årsmöte måndagen den 16 maj 2. HSO:s representanter HSO:s representanter utsedda till referensgrupp Hjälpmedel

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015.

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. TJÄNSTESKRIVELSE 1 [8] Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. Förslag till beslut föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att som

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande:

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande: KOMMUNSTYRELSENS RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR Protokoll nr 5 fört vid Stockholms kommunstyrelses funktionshinderråds sammanträde måndagen den 21 maj 2012 kl. 15.00 16.00. Justerat den 25 / 5 2012 Ewa

Läs mer

Minnesanteckningar 12 februari 2014

Minnesanteckningar 12 februari 2014 1 (5) KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET Anteckningarna anmäles i kommunstyrelsens ledningsutskott. Minnesanteckningar 12 februari 2014 Närvarande: Ulrika Spårebo Lars Alderfors Kristina Eriksson Annika Magnusson

Läs mer

Förstudie och anskaffningsbeslut inför upphandling av färdtjänstverksamheten (E26)

Förstudie och anskaffningsbeslut inför upphandling av färdtjänstverksamheten (E26) 1(6 Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-11-10 Version 1.0 Trafiknämnden 2015-03-12, punkt 4 Ärende/Dok. id. TN 2014-0614 Förstudie och

Läs mer

Resa med färdtjänst Februari 2012

Resa med färdtjänst Februari 2012 Resa med färdtjänst Februari 2012 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 Tillgänglig kollektivtrafik... 4 Närtrafiken... 6 Resa med färdtjänsten... 8 Beställa resa... 9 Område... 12 Resan... 13 Avgifter...

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-04-12 1 (5)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-04-12 1 (5) 1 (5) PLATS OCH TID HSO:s lokal, Göteborgsvägen 25 A, kl. 13.00-16.00 NÄRVARANDE LEDAMÖTER Gunnar Särnbratt, HSO (Hörsel) Irene Hansson, HSO (Astma/allergi) Britt-Marie Forsström, HSO Bojan Karlsson, HSO

Läs mer

Genomförandebeslut förbättrad intäktssäkring på lokalbanor

Genomförandebeslut förbättrad intäktssäkring på lokalbanor 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-686 19 37 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-08 Version v1.0 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 20 Ärende/Dok. id. Genomförandebeslut förbättrad intäktssäkring på

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats Onsdag 9 oktober 2013, kl. 13-15 Hjälpmedelskonsulentverksamheten, Köpmangatan 37, Luleå SPF, Gunilla Bergstedt SPRF, Eivor Öhman SKPF, Majvor

Läs mer

Skärgårdsrådets sammanträde den 20 mars 2014

Skärgårdsrådets sammanträde den 20 mars 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET MINNESANTECKNINGAR Skärgårdsrådets sammanträde den 20 mars 2014 Tid 16.00 17.00 Plats Närvarande Sammanträdesrum Höken Lars Lindgren (M) Mailis Dahlberg (C) Lars Wessberg (M) Ingrid

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet 1 Protokoll Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga ledamöter Sandvikens Stadshus, Varkaussalen, tisdagen den 30 november 2010 kl 09.00-14.00 Marie Frestadius HO ordf. Lars-Göran Wadén

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(6) 2010-05-18 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2010-05-18 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Thomas Ahlberg Locum (Ordf.) Jan Lamby HSO/HiSL (v.ordf.) Jaan Kaur

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 5 juni 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 5 juni 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 5 juni 2011 1. HSO:s kansli Inför sommaren Lediga kontorslokaler 2. LS-politiken Samverkan med Landstingsstyrelsen 3. NKS (Nya Karolinska Solna) 4.

Läs mer

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 1 Plats och tid Tibro kommun, sammanträdesrum Bonaren kl 14:00-15:15 Beslutande Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg

Läs mer

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Möjlighet till eget, nybyggt hus om ca 5 000 kvm modernt kontor med egen stor terrass invid Sickla och Hammarby

Läs mer

RiTill SL:s riktlinjer för äldre och resenärer med funktionsnedsättning

RiTill SL:s riktlinjer för äldre och resenärer med funktionsnedsättning RiTill SL:s riktlinjer för äldre och resenärer med funktionsnedsättning AB Storstockholms Lokaltrafik 2 Förord SL-trafiken är till för alla! Människor ska kunna leva sina liv självständigt utan begränsande

Läs mer

Unga tankar om framtidens resor

Unga tankar om framtidens resor 2011-03-24 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret Så

Läs mer

Skärgårdens Trafikantförenings förslag till utökad. PENDELBÅTSTRAFIK i STOCKHOLMS INRE FARVATTEN

Skärgårdens Trafikantförenings förslag till utökad. PENDELBÅTSTRAFIK i STOCKHOLMS INRE FARVATTEN Skärgårdens Trafikantförenings förslag till utökad PENDELBÅTSTRAFIK i STOCKHOLMS INRE FARVATTEN ETT KOLLEKTIVTRAFIKPROJEKT I SAMVERKAN MELLAN OFFENTLIGA INTRESSENTER! Stockholms läns landsting Stockholms

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Re.Synpunkter: Mobility management-plan för Huddinge kommun vs Remissutgåva

Re.Synpunkter: Mobility management-plan för Huddinge kommun vs Remissutgåva 1 ansluten till Villaägarnas Riksförbund och med mer än 1 200 medlemmar i Stuvsta/Snättringe www.stuvstagard Jessica Elmgren Projektledare Mobility management, Hållbart resande HUDDINGE KOMMUN 141 85 Huddinge

Läs mer

Ortsutvecklingsmöte i Surte

Ortsutvecklingsmöte i Surte MINNESANTECKNINGAR 1(8) Datum och tid 2012-11-08, 19:00-21:00 Plats Presidium Surte församlingshem, Surte Börje Ohlsson, ordförande Stina-Kajsa Melin, 1:e vice ordförande Sekreterare Inbjudna Jan-Åke Lindberg

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun Riktlinjer för färdtjänst Enköpings kommun LAGEN OM FÄRDTJÄNST De grundläggande förutsättningarna för tillstånd anges i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är till för dem som på grund av funktionshinder

Läs mer

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks kontorsområde

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer