Strategisk plan för FUSE verksamhetsperiod

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan för FUSE verksamhetsperiod 2013-2016"

Transkript

1 1(7) FUSE- Future Urban Sustainable Environments STRATEGISK PLAN Caroline Dahl, projektledare Strategisk plan för FUSE verksamhetsperiod Projektnamn: Future Urban Sustainable Environment, FUSE Projektägare: LTJ-fakulteten, SLU Projektledare: Caroline Dahl Tidperiod Beslutad av styrgruppen för FUSE den 30 september BAKGRUND Inledning Forskningsplattformen FUSE kommer ur en insikt om de urbana områdenas betydelse som boplats för en ökande andel av jordens befolkning deklarerade FN att mer än hälften av jordens befolkning för första gången någonsin bor i urbana sammanhang. Urbaniseringsgraden i ett europeiskt perspektiv har länge överstigit 50 %. Europa har utglesning av såväl befolkningstäthet som byggd täthet med konsekvenser för energiförbrukning och utsläpp av koldioxid som utmaningar. Förseglingen av markytan ökar, jordbruksmarken i städernas omland hotas av bebyggelse. Konflikter över markanvänding förväntas öka ytterligare i framtiden när produktionen av mat och biobränsle kräver mer mark för en ökande befolkning samtidigt som de urbana områdena fortsätter att expandera. Inför denna utmaning är det många som sneglar på konceptet kring CompactCities. SLU kan bidra med avgörande kunskap för städernas hållbara utveckling. Det rör bl.a. de gröna områdenas betydelse i skapandet av en mångfunktionell grönstruktur med förmåga att leverera ekosystemtjänster. Utöver ämnesmässig förankring i SLU:s specialområde mark/växtförhållanden kännetecknas landskapsarkitekturen disciplinärt av helhetsperspektiv och tidsdjup. I både planerings- och designrelaterad forskning utvecklas metoder och verktyg för avvägning mellan olika intressen. SLU, Box 58, SE Alnarp, Sverige tel: +46 (0) Org.nr

2 Forskningsplattformen FUSE har därför potential till att bidra till flera delområden inom SLU:s forskningsstrategi , däribland 1. Ekosystem, miljö och klimat, 2. Urbana miljöer och landskapsarkitektur, 3. Målkonflikter kring naturresurserna samt 4. Kretslopp mellan stad och land. Efter beslut av rektor har nu FUSE fått en medeltilldelning om 2,75 miljoner per år under tidsperioden FUSE första fas KoN-utvärderingen skapade förutsättningar för plattformens tillkomst genom utpekandet av fyra sk Future-områden, där FUSE är ett. Vidare framhåller KoNutvärderingen, beträffande FUSE, att SLU har en unik möjlighet att kombinera forskningsexpertis inom olika dicipliner för att arbeta för en hållbar utveckling. Erfarenhetsutbytet med de andra Future-områdena har varit begränsad under den första fasen, men är fortsatt intressant att utveckla. Ett etablerat samarbete och erfarenhetsutbyte kring det som förenar plattformarna, exempelvis framtidsforskning och interdisciplinaritet, synes som särskilt intressant. FUSE har fungerat som en forskningsplattform sedan sommaren Under denna första fas har verksamheten organiserats i huvudsak inom tre insatsområden, think, talk och test. Ansträngningar för att samla forskningsmiljöerna inom landskapsarktiektur vid både Ultuna och Alnarp har varit central, liksom att identifiera samverkanspartners vid andra lärosäten och i samhället i övrigt. FUSE har haft en utforskande inledningsfas där olika angreppsätt för samverkan har prövats med skilda resultat. Under den första fasen har forskningsplattformen valt att fokusera vid en tematisk inriktning, den täta och gröna staden. Detta för att verka samlande för verksamheten, men med avsikten att efterhand addera kompletterande inriktningar. Att arbeta tematiskt även fortsättningsvis ses som en viktig strategi för att samla forskare till starka samverkande grupperingar. De inledande initiativen har uppvisat viss svårighet att engagera berörda forskare. Med den erfarenheten bedöms det därför vara avgörande att skapa en större kritisk massa av personer med huvuduppgifter knutna till plattformen. 2(7)

3 FUSE Temainriktning För att forskningsplattformen ska kunna utvecklas och få ett större genomslag inom organisationen krävs att fler forskare engageras stadigvarande. Istället för att forskningsplattformen finansierar olika aktiviteter, med varierande intensitet, är det önskvärt att man istället kan finansiera del av tjänst för de forskare som tar ett samlat ansvar för utvecklandet av plattformen och/eller dess inriktningar. Tre temainriktningar föreslås prioriteras baserat på KoN-utvärderingen, SLUs strategi och identifierade områden där en kritisk massa av pågående forskning bedöms finnas. De tre inriktningarna föreslås bemannas av en temaledare som får till uppgift att driva och utveckla inriktningen. Temaledaren ska verka för att bygga upp starka forskargrupper kring respektive temainriktning. Omfattningen av uppdraget är 25 % av en heltidstjänst för respektive temaledare, och dessa kommer att rekryteras internt. Den andra temainriktningen föreslås få en extra satsning genom utlysning av en post-doc tjänst. Post-doc tjänsten föreslås omfatta två år och rekryteras externt. 1. Den täta och den gröna staden. (Urban greenery and forestry in a compact city) Metodutveckling och kunskapsutveckling av relationen mellan den byggda miljön och den gröna miljön i städer. Växtkunskap möter planprocesser när förtätningsprocesser studeras i fråga om regelverk och synsätt samt den faktiska förändringen på plats och hur det påverkar människans livsmiljö. Nya former av urban grönska är en annan del av inriktningen. Forskning relaterad till vegetation på tak, vägg eller eleverat är intressanta aspekter liksom de mer upplevelserelaterade frågeställningarna som hur man exempelvis kan skapa urskogskänsla spå så få kvadratmeter som möjligt. Landskapslaboratoriet på Alnarp ingår som en internationellt attraktiv resurs och diskussion om att etablera ett urbant systerlaboratorium har ägt rum. (Svarar upp mot SLU:s strategi kring Ekosystem, miljö och klimat, samt Urbana miljöer och landskapsarkitektur. Har en tydlig koppling till KoN.) 2. Systemlandskap från region till stadsdel. (System landscape from region to urban districts) Systemförståelse för urbana områden och dess sammanhang kopplat till analyser av flöden av energi, material, människor, och kapital. Ekosystemtjänster är en del av inriktningen liksom markanvändningskonflikter i stadens randzon och utveckling av metoder för landskapskarakterisering och konsekvensbeskrivning i 3(7)

4 skalförskjutningar. (Svarar upp mot SLU:s strategi kring Ekosystem, miljö och klimat, Målkonflikter kring naturresurserna samt Kretslopp mellan stad och land. Har en tydlig koppling till KoN.) 3. Transformation av urbana landskap. (Transforming Urban Sites) För att svara på de utmaningar som klimatförändringar, demografiska förändringar och en omställning till en postindustriell ekonomi ställer på samhället, krävs en successiv transformation eller anpassning av städer och samhällen. Den teoretiska utvecklingen inom landskapsarkitekturen, kopplad till urbana landskap, har en outnyttjad potential i förhållande till en hållbar stadsutveckling. Landskapsarkitekturens helhetssyn och tidsdjup finns inte integrerat i de tröga strukturer (utvecklade med en kunskap och under villkor som förändrats) som fortfarande är avgörande för stadslandskapens utveckling. Detta fordrar såväl interdisciplinära (mellan akademiska ämnen) som transdiscplinära (samverkan även utanför akademin) och konstnärliga arbetsformer, med avstamp i såväl platsspecifika kvaliteter som dynamisk landskapsutveckling. (Svarar upp mot SLU:s strategi kring Urbana miljöer och landskapsarkitektur samt Ekosystem, miljö och klimat. Har en koppling till KoN.) Under de fortlöpande samtal som förts under FUSE första fas har flera andra tänkbara teman/delteman och perspektiv på ovanstående tre temainriktningar diskuterats. Några sådana är t.ex. processkunskap och delaktighetsperspektiv, stadsutveckling i utvecklingsländer, barnperspektiv, infrastrukturaspekter samt frågor kopplade till implementeringen av Landskapskonventionen. Dessa blir viktiga att återkoppla till i ett senare skede, då FUSE-arbetet både kan breddas och fördjupas utöver nuvarande strategiska temainriktningar. I den nu föreslagna strukturen utgör det inte heller något problem att inordna specifika perspektiv eller frågeställningar, som t.ex. de ovanstående, som underteman eller tvärgående teman inom flera eller samtliga tre överordnade temainriktningar. Plattformens målsättningar Plattformsgemensamma effektmål: Internationell positionering. SLU blir en mer attraktiv aktör för andra att söka samarbete med. Att söka en ökad samverkan med relevanta aktörer inom SLU för synergieffekter på kort och lång sikt. 4(7)

5 Att skapa syntes- och analysverksamhet kring plattformens frågeställningar. Att vara ledande inom interdisciplinär och transdisciplinär forskning kring plattformens frågeställningar. Att skapa ökad kunskap kring framtidsforskning i dialog med andra Future-områden. Att föra dialog kring angelägna forskningsfrågor- och resultat med andra lärosäten, avnämnare och samhället i övrigt. Att arrangera en internationell forskarkonferens. Delmål för de tre temainriktningarna: Förmedla och positionera temasinriktning och forskningsresultat. Att upprätta en projektplan för perioden som styrgruppen godkänner. Att tillsammans med projektledningen arbeta fram ett forskningsstrategiskt dokument för FUSE. Att genomföra: - Minst ett seminarium per år - Minst en vetenskaplig artikel per år - Fortlöpande ansöka om medel, men minst en ansökan per år. Bedriva mentorskap för yngre forskare. Projektorganisation FUSE föreslås organiseras med en styrgrupp, forskargrupper, analys- och syntescentra samt ett kansli. Uppdrag och bemanning framgår nedan. Styrgrupp Styrgruppen leder och följer upp plattformens organisation och utfall. Styrgruppen beslutar årsvis om budget och godkänner årsberättelse. Ledamöter i styrgruppen är: - Dekan LTJ - ordförande - Dekan NL - vice ordförande - Projektledare sekreterare - Biträdande projektledare - Externa representanter (2-3) Temaledare för prioriterade inriktningar samt andra nyckelpersoner kan adjungeras styrgruppen. Styrgruppen träffas tre gånger per år. 5(7)

6 Forskargrupper Varje temainriktning (tre föreslagna) utgör en forskargrupp. Dessa drivs av en temaledare, vilken har till uppgift att initiera, driva och utveckla forskningen inom ämnesområdet samt koppla till sig andra forskare med relevant inriktning. Uppdraget som temaledare motsvarar 25 % av en heltidstjänst. En post-doc tjänst föreslås alltid finnas inom plattformen. Under förutsättning att tjänster omfattar två år, finns medel för två utlysningar. Den första post-doc, , föreslås för inriktningen Systemlandskap från region till stadsdel, då kunskapsbehovet bedöms som störst inom denna inriktning. Vilken inriktning den andra utlysningen, , ska ha får prövas i ett senare skede. För övrig bemanning inom forskargrupperna krävs externa forskningsmedel. Analys och syntescentra Ett analys- och syntescentra föreslås inrättas. Syftet är att föra ett, till forskargrupperna, kompletterande vetenskapligt samtal i en tvärgående och samtidigt samlande miljö. Målsättningen med centrat är att syntetisera framkomna forskningsresultat från de olika forskargrupperna för att utveckla såväl den vetenskapliga kärnan inom FUSE som samhällsrelevansen. Formerna för analys- och syntescentrat behöver utredas vidare. Ingående personer bör vara de tre temaledarna samt de forskare som deltar i FUSE-relaterade forskningsprojekt. Kansli / Projektledning Kansliet ska initiera, driva, administrera och kommunicera aktiviteter som sker inom plattformen. Kansliet ska också producera plattformsgemensamma underlag och program. Kansliet bemannas av en projektledare och en/flera biträdande projektledare. Kommunikationskompetens ska också kopplas till kansliet. Närvaro i både Alnarp och Ultuna är väsentlig. Målgrupp och övriga intressenter Den primära målgruppen för programmet är forskningsgrupper och enskilda forskare inom landskapsområdet vid LTJ-fakulteten och NL-fakulteten vid SLU. Indirekt målgrupp är forskningsfinansiärer och forskare på nationell och internationell nivå, där vi ser ett stort framtida strategiskt värde av att utöka samarbetet. Mottagare av projektet är SLU:s styrelse. 6(7)

7 Övriga intressenter är de tre Future-områdena, centrala verk såsom Boverket, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Trafikverket samt Sveriges kommuner och landsting. Intresseorganisationer med företrädare för byggherrar och fastighetsbolag kan vara andra intressenter liksom lärosäten med intresse för programmets frågeställningar. Resursramar Projektet är tilldelat 2,75 miljon kronor per år En budget upprättas årligen och beslutas av styrgruppen. En principiell fördelning av medlen baserat på föreslagna temainriktningar och projektorganisation är: Projektledning 70 % 800 tkr Temaledare 3x25 % 1000 tkr Post-doc 100 % 900 tkr Aktiviteter & kommunikation (betalas av överskottet från tidigare år) 400 tkr Kommunikation En kommunikationsstrategi och plan behöver utarbetas. I denna bör, förutom plattforms-relaterad kommunikation, även möjligheterna att koppla den vetenskapliga publiceringskanalen NJAR och den branschnära webben Landskapsobservatoriet övervägas. En grafisk manual är framarbetad. Avgränsningar Frågor rörande undervisning är inte en aktiv del av FUSE, men samverkan med pågående undervisning i fråga om tematik kan ändå vara intressant. FUSE inriktning på urbana områden innebär att fokus ligger på en hållbar utveckling av urbana landskap, i olika skala. Relationer och utbyten mellan stadsoch landsbygd är därmed relevanta. 7(7)

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31 Göteborgs universitet Chalmers 2014-03-31 1(13) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31 INLEDNING Syftet med denna utvärdering är att

Läs mer

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Björn Ohlén Henrik Olsson 1 Inledning Projekt Industrimuseum Västra Götaland är ett utvecklingsprojekt som skall pröva

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015

Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015 Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015 Innehållsförteckning 1 Delmål i förhållande till Samhällskontraktets övergripande mål... 2 2 Verksamhet och aktiviteter (för att understödja målen)...

Läs mer

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013 Dnr 11.1 2013 2018 Rapport R1: 2014 ISBN: 978-91-540-6080-1 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Bilder i inlagan: Sid. 4, 8, 18, 28, 32, 38, 41, 44 Johnér Bildbyrå / Sid. 6 Shutterstock.

Läs mer

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Under 2014 utlyste Formas bidrag till forskning med anledning av branden i Västmanland Omslagsfoto: Med anledning av branden i Västmanland sommaren 2014 utlyste

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Forskning planeras för ett säkrare samhälle

Forskning planeras för ett säkrare samhälle Forskning planeras för ett säkrare samhälle MSB:s forskningsplan 2015 2014-10-14, Dnr 2014-4640 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vägen till en forskningsplan... 3 MSB:s forskningsfält och portfölj...

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling 1 Tolv sammanfattande slutsatser Denna analys utgör underlag för den regionala tillväxtpolitiken

Läs mer

Kunskap för en hållbar framtid. SLU:s strategi för forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys 2009 2012

Kunskap för en hållbar framtid. SLU:s strategi för forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys 2009 2012 Kunskap för en hållbar framtid SLU:s strategi för forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys 2009 2012 Kunskap för en hållbar framtid SLU:s strategi för forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten 2008:06 Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten Redovisning av regeringens uppdrag till Verva. Mars 2008. MISSIV 1 (2) DATUM DIARIENR 2008-03-14 2007/306 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1(28) VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1 2(28) Innehållsförteckning Sid SAMVERKANSFORUMS UTVECKLING 3 Överenskommelse maj 2001 Erfarenheter kring nätverk och dess verksamhet Nätverk under 2006 GEMENSAMMA AKTIVITETER

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning En rapport från IVA-projektet Agenda för forskning Agenda för FORSKNING KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att

Läs mer

Bedömargruppens yttrande

Bedömargruppens yttrande Utvecklingsavdelningen 1 (25) Dnr 2014:448/140 Bedömargruppens yttrande Rektorsprogrammet 1 har i sin nuvarande form bedrivits sedan hösten 2009 då dåvarande Myndigheten för skolutveckling fick regeringsuppdraget

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer