Plan mot diskriminering och kränkande behandling på rektorsenhet 1, läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering och kränkande behandling på rektorsenhet 1, läsåret 2014-15"

Transkript

1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling på rektorsenhet 1, läsåret Årlig plan för arbete med plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckadalsgymnasiets El- och energiprogrammet Hantverksprogrammet Industritekniska programmet Teknikprogrammet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

2 Innehållsförteckning Till dig som elev sidan 3 Till dig som förälder sidan 3 1. Vision sidan 3 2. Plan för diskriminering och kränkande behandling sidan Elevmedverkan och samverkan sidan Förankring hos elever, föräldrar och personal sidan 4 3. Definitioner sidan Vad är diskriminering? sidan Annan Kränkande behandling sidan 5 4. Diskrimineringsgrunderna sidan 5 5. Syfte sidan 6 6. Ansvarområde sidan Rektors ansvar sidan Personals ansvar sidan Elevers ansvar sidan 7 7. Kartläggning sidan Kartläggning utifrån utvärdering sidan 7 8. Utvärdering av föregåendeplan 12/13 sidan 8 9. Nulägesanalys sidan El- och energiprogrammet sidan Hantverksprogrammet sidan Industritekniska programmet sidan Teknikprogrammet sidan Rutiner för att främja, förebygga och åtgärda sidan Främjande arbetet 14/15 sidan Förebyggande arbetet sidan Uppföljning och utvärdering sidan Rutiner vid akuta situationer sidan Bilagor 2

3 Bäckadalsgymnasiet rektorsenhet 1 plan mot diskriminering och kränkande behandling. Denna plan mot diskriminering och kränkande behandling har utarbetats av en arbetsgrupp av representanter för elever och lärare. Planen har skickats ut till elever för remiss. Planen gäller för Till dig som elev Du har ett ansvar för att skapa ett bra klimat i klassen. Om du visar hänsyn och uppträder respektfullt mot andra mot andra så bidrar det till en bra studie miljö. Du har rätt att få vara dig själv och trygg i skolan. Vi vill att du omedelbart tar kontakt med någon vuxen om du eller någon annan blir utsatt för diskrimminering, trakassering eller någon annan kränkande behandling. Till dig som förälder Om du tror att ditt att ditt eget barn eller någon annat barn i skolan blir utsatt för diskriminering, trakassering eller annan kränkande behandling, vill vi att du tar kontakt med någon vuxen på skolan snarast, så att vi kan utreda ärendet. Det kan vara svårt att ta till sig att ens eget utsätter andra. Om du tror att ditt barn utsätter något annat barn så vill vi att du tar kontakt med någon vuxen på skolan. 1. Vision På Bäckadalsgymnasiet råder en positiv och trygg miljö som stimulerar lärande och personlig utveckling. Ingen elev på vår skola ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för annan kränkande behandling. 2. Plan för diskriminering och kränkande behandling Enligt Skollagens 6 kap. 8 ska huvudmannen Jönköpings Kommun se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska redogöra för åtgärder som avses påbörjas eller genomföras under det kommande året. Planen för diskrimminering och kränkande behandling är att stå upp för och garantera demokratiska principer om människors lika värde och elevens rätt till intrigitet, respekt och tolerans. Kränks dessa rättigheter handlar det om lagöverträdelser så som diskrimminering, trakasserier och kränkande behandling. (Skollagens 6 kap. 8 ) I planen ska även redogöras för hur skolan arbetar för att upptäcka, utreda och åtgärda fall av diskriminering och kränkande behandling. Planen är ett levande redskap i skolans arbete för att skapa en god studiemiljö och trygg skolmiljö samt i arbetet för att förebygga och hantera uppkomna situationer av diskriminering, trakassering och kränkande behandling. Planen bygger på allas lika värde och syftar till att upprätthålla demokratiska värderingar och skydd för mänskliga rättigheter. 3

4 2.1 Elevmedverkan och samverkan Arbetet med diskriminering av kränkande behandling sker i värdegrundsgruppen. I gruppen ingår idag personal från de olika verksamheterna på rektorsenhet 1. Under hösten kommer denna grupp att kompletteras av elever från verksamheterna. 2.2 Förankring hos elever, föräldrar och personal Elevmedverkan kommer att finnas i värdegrundsgruppen som finns på rektorsområde 1. När det finns ett förslag på plan så mailas detta ut på remiss till personal och lyfts med elever i klassråd och på elevprogramråd innan planen spikas för kommande läsår. Alla synpunkter från elever och personal vägs in i den nya planen. 3. Definitioner Nedan följer definitioner av de begrepp som används i planen för diskriminering och kränkande behandling. 3.1 Vad är diskriminering? Innebörden av diskriminering och kränkande behandling Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. I verksamheterna är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. För att det ska röra sig omdiskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering kan också i vissa fall diskriminera genom att behandla alla lika. Med detta menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar ett barn eller en elev av skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte. Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier benämns det diskriminering. Sexuella trakasserier utgörs, precis som trakasserier, av missgynnande beteenden som kränker en elevs värdighet. B teendet är av en sexuell natur och behöver därför inte ha en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Beteendet kan bestå av fysiska, verbala eller icke- verbala handling. 3.2 Annan Kränkande behandling 4

5 Med kränkande är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och internet. Trakasserier och kränkande behandling kan t.ex. uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliga den eller fysisk våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. 4. Diskrimineringsgrunderna Kön Med kön avses att någon biologiskt sett uppfattas som man eller kvinna. Diskrimineringsgrunden omfattar även transsexuella, det vill säga de som upplever sig tillhöra annat kön än det medfödda oavsett om denne genomgått könskorrigering eller ej. Könsöverskridande identitet eller uttryck Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses att någon inte identifierar sig som man eller kvinna eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra annat kön. Sexuell läggning Med sexuell läggning avses hetero-, homo- och bisexualitet. Etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet avses nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Funktionsnedsättning Med funktionsnedsättning avses varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Ålder Med ålder avses uppnådd levnadslängd. Religion eller annan trosuppfattning Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt regeringens proposition (2002/03:65) bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning som till exempel buddism eller ateism omfattas av diskrimineringsskyddet. Andra etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och värderingar som inte har samband med religion faller utanför. 5. Syfte 5

6 Syftet med planen är att främja elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder samt att förebygga och förhindra att någon utsätts för diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och tolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. ( s, 5 i Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011) 6. Ansvarsområden 6.1 Rektors ansvar: Utveckla och kvalitetssäkra arbetet med likabehandling i vår värdegrundsgrupp. Gruppen består av lärare, kurator och från och med ht-14 elever. Gruppen arbetar med att förverkliga likabehandlingsplanen och utveckla arbetet kring värdegrundsfrågor för mentorspasset. Gruppen träffas löpande under läsåret. Kompetensutveckling av personal. Arbeta med attityder och ett gemensamt förhållningssätt kring incidenter med trakasserier eller annan kränkande behandling. Skolans ordningsregler och klassrumsregler implementeras under HT Temadagar på Bäckadal (övergripande struktur) Att genomföra dagar varje läsår som fokuserar på sex och samlevnad, jämställdhet, och övriga värdegrundsfrågor. (se bilaga Bäckadals översikt) Rektor ser till att alla elever, vårdnadshavare och personal känner till likabehandlingsplanen och skolans ordningsregler samt tar upp frågor om likabehandlingsarbetet minst en gång varje läsår. Årligen utvärdera och revidera planen i samarbete med personal och elever. Se till att ett målinriktat arbete med likabehandlingsfrågor bedrivs. Arbeta för att elever och lärare blir involverade i likabehandlingsarbetet. Ett område som kommer att utvecklas innevarande läsår är att involvera eleverna i det dagliga arbetet med lokal värdegrundsgrupp. Rektor har fungerande rutiner för det åtgärdande arbetet. Dokumentera anmäld/upptäckt diskriminering eller kränkande behandling samt de åtgärder som vidtagits samt uppföljning av ärendet. 6.2 Personal ansvar: Ansvarar för att följa planen för diskriminering & kränkande behandling. Se till att skolans ordningsregler och klassrumsregler följs. Följa de angivna rutinerna för att informera och dokumentera vid misstänkt/upptäckt diskriminering eller annan kränkande behandling. Utvecklingssamtal. Varje mentor genomför varje termin (eller oftare) ett samtal med varje elev och tar i samband med detta upp hur eleven mår och ställer frågor utifrån planen och dokumentera dessa anteckningar i elevens mapp som förvaras i dokumentskåp. Lärare tillämpar undervisningsmoment som syftar till att motverka diskriminering och att förankra respekten för alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Skolhälsovården har kontinuerliga hälsosamtal med eleverna under gymnasietiden. 6.3 Elevens ansvar: 6

7 Följa skolans regler som gemensamt framtagits. Respektera personal/elever som arbetar och går på skolan. Ta del av skolans diskriminering/kränkande behandlingsplan som gås igenom i början av läsåret av mentor på mentorstid eller liknande. Uppmärksamma mentor eller annan personal om diskriminering/kränkande behandling som förkommer på skolan. 7. Kartläggning. 7.1Kartläggning utifrån utvärdering Kartläggningen baseras på olika utvärderingar under föregående läsår; Trivselenkät åk 1-maj 2014 Brukarenkät åk 2-feb 2014 samtal i klasser på mentorspass/klassråd Elevprogramråd hälsosamtal med skolsköterskan (viss info till pedagog) Incidentrapporter och likabehandlingsärenden Arbetslagens läsårsutvärdering. 8. Utvärdering av föregående plan 13/14 Arbetet med värdegrundsarbetet har fungerat bra på central nivå. På lokal nivå fungerade det mindre bra eftersom RO1 saknade egen skolkurator. Arbetet på lokal nivå har emellertid fungerat mycket bra i uppstarten av läsåret De aktiviteter som genomfördes centralt framgår nedan: Årskurs 1 temavecka Kärleken är fri började med en föreläsning med Andreas Johnsson som gav ett positivt gensvar från eleverna. Kärleken är fri kommer att fortsätta nästa år och även då bjuder vi in Andreas Johnsson som föreläsare. Årskurs 2 har inte haft någon temadag rörande ANDT eftersom tanken är att det ska integreras i undervisningen. Årskurs 3 temadag handlade om jämställdhet. Föreläsare var Sara Lund/Claes Schmidt. Reaktionerna efter föreläsningarna var mycket blandade. En del elever och lärare tyckte det var otroligt bra och andra tyckte det inte. Jämställdhetsdagen för treorna kommer att fortsätta men i år är Frida Ohlsson Sandahl inbjuden som föreläsare. Tyvärr så har vi inte kunnat använda oss utav avgångsenkäten eftersom den inte genomfördes. 7

8 Lokalt på RO1 har mycket kraft lagts på att teambuilda elever på olika sätt såsom: Vid uppstarten lades stor vikt vid att integrera nykomna elever från JB på de program/inriktningar de kom till. I samband med uppstarten genomfördes en uppstartsdag för alla elever i årskurs 1 med friluftsaktiviteter i olika former. I februari månad genomfördes en friluftsdag för alla elever på RO1 med bland annat skidåkning. 9. Nulägeanalys Kartläggningen baseras på olika utvärderingar under föregående läsår; den kommunövergripande brukarenkäten, en trivselenkät, samtal i klasser och elevprogramråd, enskilda samtal, incidentrapporter och likabehandlingsärenden. 9.1 El- och energiprogrammet All personal kommer under innevarande år arbeta aktivt med att på olika sätt få ner elevfrånvaron. Dessutom så kommer vi att fortsätta på den inslagna vägen med att behålla det goda klimat som råder på detta program och RO Hantverksprogrammet All personal kommer under innevarande år arbeta aktivt med att på olika sätt få ner elevfrånvaron. Dessutom så kommer vi att fortsätta på den inslagna vägen med att behålla det goda klimat som råder på detta program och RO1. Vårt stora bekymmer på HV är att delar av programmet idag är under avveckling med all den oro det sprider i organisationen. 9.3 Industritekniska programmet All personal kommer under innevarande år arbeta aktivt med att på olika sätt få ner elevfrånvaron. Dessutom så kommer vi att fortsätta på den inslagna vägen med att behålla det goda klimat som råder på detta program och RO1. En mycket positiv sak är att detta program återuppstått efter ett år i träda. Hela programmet med elever och personal andas framtidstro. 9.4 Teknikprogrammet All personal kommer under innevarande år arbeta aktivt med att på olika sätt få ner elevfrånvaron. Dessutom så kommer vi att fortsätta på den inslagna vägen med att behålla det goda klimat som råder på detta program och RO1. Teknikprogrammet har under senare år utvecklats mycket positivt och vi har idag tre fulla klasser. Elever och personal andas framtidstro även här. 8

9 10. Rutiner för att främja, förebygga och åtgärda 10.1 Främjande arbetet 14/15 Utveckla och kvalitetssäkra arbetet med likabehandling i vår värdegrundsgrupp. Gruppen består av lärare, kurator och elever från och med ht-14. Gruppen arbetar med att förverkliga planen mot diskriminering och kränkande behandling och utveckla arbetet kring värdegrundsfrågor för mentorspasset. Gruppen träffas löpande under läsåret. Temadagar på Bäckadal (övergripande struktur) Genomföra temadagar varje läsår som fokuserar på sex och samlevnad, jämställdhet och övriga värdegrundsfrågor. (se bilaga Bäckadals översikt) Jämställdhetsgruppen på Bäckadalsnivå arbetar med en strategi kring arbetet med jämställdhet Lärare lägger löpande in undervisningsmoment som syftar till att motverka diskriminering och att förankra respekten för alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. All personal arbetar aktivt med demokratiska arbetsformer och reagerar om någon utsätts för kränkande ord eller diskriminering. Värdegrundsgruppen på Bäckadalsnivå arbetar med en struktur för gemensamma temadagar och en årsövergripande struktur. Gruppen består av skolledning, elevhälsoteamen och lärarrepresentanter från varje ROs värdegrundsgrupper. Skolans ordningsregler och klassrumsregler har diskuterats i klasserna och elevprogramråd och fastställdes därefter i central samverkansgrupp. Under HT-14 kommer reglerna att implementeras. Under hösten (5/11) kommer personalen på Ro 1 att få utbildning i bemötande av elever med neuropsykiatriska funktionshinder. I det främjande arbetet med de olika diskrimeneringsgrunderna ska vi arbeta enligt följande: Kön o Jämställdhet, vi genomför en temadag med årskurs 3 med diskussioner och föreläsare. Ansvarig: Central värdegrundsgrupp, mentor o Att i vardagen tillämpa jämställdhetsperspektivet i sin undervisning. Ansvarig:Pedagog Könsidentitet eller könsuttryck o Årskurs 1 har en temadag om sex och samlevnad där HBTQ och olika normer diskuteras. Ansvarig: Centrala värdegrundsgruppen, mentor Etnisk tillhörighet o I historia och religion belysa rasismens idéhistoria och vilka effekter de har haft på det svenska samhället. Ansvarig: Pedagog 9

10 o Vi uppmärksammar elevers flerspråkighet genom att erbjuda modersmålundervisning och försöker lägga denna undervisning på en bra tid för att synliggöra och höja statusen på den undervisningen. Ansvarig: Rektor Religion eller annan trosuppfattning o Respektera alla oavsett religion eller trosuppfattning. Ansvarig: all personal Funktionsnedsättning Sexuell läggning o Anpassa de gemensamma aktiviteterna och hur de utformas så att alla elever kan delta. Ansvarig: Rektor och pedagog o Årskurs ett har en tema dag sex och samlevnad, Kärleken är fri Ansvarig: Rektor och centrala värdegrundsgruppen. o Tillsammans med eleverna analysera och diskutera fördomar och stereotypaföreställningar om människor baserat på sexuell läggning som kan förekomma i media eller läromedel. Ansvarig: Pedagog Förtydligande av aktiviteter i det främjande arbetet. Föräldrarna informerades vid första föräldramötet om skolans värdegrundsarbete och skolans diskrimineringsplan. Eftersom det är valår och skolan gemomför skolval kommer detta att uppmärksammas på olika sätt. När det gäller människor lika värde uppmärksammas FN dagen 24/10 med en temadag med en föreläsare. Årskurs ett genomför en temadag om Sex & samlevnad. Kärleken är fri kommer att närvara på Bäckadalsgymnasiet under tre dagar (12-14 november) där aktörer från bland annat Socialtjänsten, Polisen, Rädda barnen, Tjejjouren och Brottsofferjouren är representerade. De kommer att vara stationerade utanför matsalen Energikällan november och på TTC 14 november. Då finns det chans till att fråga och diskutera olika frågor. Temaveckan börjar den 12 november med föreläsning av Andreas Johnsson. Årskurs tre kommer att genomföra en temadag om jämställdhet under HT-14. Frida Ohlsson Sandahl kommer och föreläser. Utvärdering sker efter genomförd dag och dokumenteras i den centrala värdegrundsgruppen. Dessa två temadagar är centrala på hela Bäckadal och ansvaras av den centrala värdegrundsgruppen. Utbildning för Elevskyddsombud genomförs varje år centralt på Bäckadal. Elevprogramråd genomförs ett par gånger per termin och där frågor kring värdegrund och likabehandling lyfts. Under vecka 39 genomförs Hälsovecka på hela Bäckadal med inriktning på tobak och sex och samlevnad. 10

11 10.2 Förebyggande arbetet Konkreta och uppföljningsbara mål Uppföljning sker kontinuerligt under läsåret, dels genom diskussioner under mentorspass/klassråd och dels genom incidenter och ärenden som under året hanteras i elevhälsoteamet samt genom att elevrepresentanter tar upp aktuella frågor i samband elevprogramrådets möten. o Ansvarig: Rektor och mentor Utveckla arbetet med likabehandlingsplanen med en populär version. För att den ska bli lättöverskådlig för elever och målsmän. o Ansvar: Likabehandlings grupp, rektor, elever. Lärare, personal lyfter in moment och arbetar för och i undervisningen som främjar visad hänsyn, omtänksamhet och respekt för varandra. o Ansvar: All personal och elev 11. Uppföljning och utvärdering Nedan presenteras vårt årshjul på RO1 för värdegrundsarbete: 11

12 12. Rutiner vid akuta situationer Då elev misstänks blivit trakasserad eller utsatt för annan kränkning av annan elev skall omgående, senast samma dag, en utredning startas. 1. Berörda mentorer informeras Ansvar: Personal som får kännedom om ärendet 2. Elevhälsoteamet kontaktas av mentor och planerar tillsammans för vidare åtgärder. Ansvar: Mentor: 3. Samtal genomförs med de inblandade i syfte att utreda vad som hänt, vid behov med stöd av elevhälsoteamet. Alla samtal sker enskilt med de inblandade i alla former av trakasserier och annan kränkande behandling. Utredningen dokumenteras av elevhälsoteamet (bilaga 5 Utredning i samband med likabehandlingsärende ) Ansvar: Mentor och elevhälsoteamet Stor hänsyn till den utsatte och övriga inblandade skall tas. Utredningen skall allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt och den/de som utövat kränkningen. Strävan är att få till stånd ett lösningsfokuserat samtal mellan skolan, vårdnadshavare, den/de 12

13 som trakasserat och/eller kränkt någon och den elev som varit utsatt för trakasseri och/eller kränkande behandling. 4. Rektor informeras. Ansvar: Elevhälsoteamet 5. Rektor anmäler till huvudman Ansvar: Rektor 6. Vårdnadshavare till alla inblandade elever informeras, helst samma dag som de enskilda samtalen skett, och kallas vid behov att komma till skolan för ytterligare samtal. Ansvar: Mentor, vid behov med stöd av elevhälsoteamet 7. Rektor beslutar om vidare åtgärder när alla inblandade kommit till tals. Åtgärderna bör grundas på utredningen i det enskilda fallet och riktas till såväl den elev som blivit utsatt som till den eller dem som utövat trakasserierna eller kränkningarna. Åtgärdsprogram upprättas vid behov. Ansvar: Rektor 8. Utvärdering/Uppföljning. Täta uppföljningar sker i nära anslutning till händelse. Åtgärder dokumenteras (se bilaga 6 Sammanställning över genomförda kommunikationer och åtgärder i likabehandlingsärende ) Ansvar: I enlighet med överenskommelse i dokumentation. I det fall det inträffade misstänks vara av strukturell art, diskriminering, görs en grundlig utredning, som tjänar som underlag för generella åtgärder. Ansvar: Rektor BILAGOR 13

14 Trivselenkät Kryssa i det svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. Enkäten besvaras enskilt och anonymt 1. Jag trivs i min klass 2. Känner du att du kan vara med och påverka genom klassrådet/elevprogramrådet, att dina åsikter blir hörda? 3. Känner du till skolans ordningsregler? Om ja på föregående fråga, tycker du att ordningsreglerna följs och att ni arbetar med dem? 4. Min mentor har gått igenom Plan mot diskriminering och kränkande behandling med klassen? 5. Mentorstiden/undervisningstiden/temadagar har använts till likabehandling/värderingsfrågor? 6. Jag är medveten om vilka konsekvenserna kan bli av att utsätta någon för trakasseri eller annan kränkande behandling, både när det gäller på skolan och på Internet? 7. Jag vet vem på skolan som jag ska vända mig till om jag själv eller någon annan blir utsatt för kränkning eller trakasseri? 8. Jag har under detta läsår blivit illa behandlad av någon som arbetar på skolan. Om ja på föregående fråga, utifrån vad av följande har du blivit illa behandlad? (kön, funktionsnedsättning, etnicitet, tro, sexuell läggning, ålder, annat) Hur ofta? 9. Jag har under detta läsår blivit illa behandlad av någon elev på skolan. (IRL, på Internet) Nej (IRL, på Internet) Om ja på följande fråga, utifrån vad av följande har du blivit illa behandlad? (kön, funktionsnedsättning, etnicitet, tro, sexuell läggning, ålder, annat) Hur ofta? 10. Jag känner mig trygg på hela skolans område. Om nej på föregående fråga, var är du då otrygg? (På skolgården, i matkön, På avskilda platser i karaktärsämnet, I omklädningsrummet i karaktärsämnet, Till och/eller från idrotten, I korridoren, I klassrummet, På toaletten, Till och/från skolan) 11. Tycker du att vi tillsammans arbetar tillräckligt med att skapa trivsel och trygghet på skolan? 14

15 Utredning i samband med likabehandlingsärende Elevens namn (som blivit/upplever sig kränkt) Datum Personnummer Klass A Ansvarig mentor Namn Tel e-post Händelseförlopp (vad har hänt?) Beslut om åtgärd (fattas tillsammans med rektor) Ansvar: Åtgärdsprogram skall upprättas: Ja Nej 15

16 Uppföljning och utvärdering Ärendet avslutat Datum Underskrift, rektor 16

17 Sammanställning över genomförda kommunikationer och åtgärder i likabehandlingsärende: För att underlätta och få struktur i ett ärende gällande diskriminering/kränkande behandling är det viktigt att tidigt påbörja och därefter fortlöpande dokumentera. Syftet med dokumentationen är att ge en överblick över vilka kontakter och insatser som utförts och den bör inte innehålla någon detaljerad sekretesskyddad information. Vid en eventuell förfrågan om utlämnande av sammanställningen skall rektor ändå göra en sekretessprövning så att inte den som uppgiften rör eller någon närstående lider men. Elevens namn Personnummer Bakgrund Datum Åtgärd Sign 17

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Trygghetsplan Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 2014 05 01 1 Innehåll 1. Inledning 3 Våra visioner och mål 3 Trygghetsplanen 3 2. Roller och ansvarsfördelning

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 Ansvariga för planen Anna Nilsson Karin

Läs mer

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 Bruksgymnasiet en plats att mötas Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 INLEDNING Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-01 Gäller till: 2014-10-01 Om jag

Läs mer

Likabehandlingsplan Kungsängsgymnasiet 2014-2015

Likabehandlingsplan Kungsängsgymnasiet 2014-2015 Likabehandlingsplan Kungsängsgymnasiet 2014-2015 INNEHÅLL Inledning 3 Definitioner 3-4 Diskrimineringsgrunder 4-5 Ledningsdeklaration 5 Vision 6 Utvärdering av målen för 2013/2014 6-11 Samverkan med elever/vårdnadshavare

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Fastställd av: Upprättad 2014-10-28 Skolledning Personal Elevråd Forum för samråd Föräldraråd Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling 2014/2015 Martin Olsson, verksamhetschef

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Spanska skolans Likabehandlingsplan 2012/2013

Spanska skolans Likabehandlingsplan 2012/2013 Spanska skolans Likabehandlingsplan 2012/2013 Innehållsförteckning 1. REKTORS ORD OCH SKOLANS ANSVARSFÖRDELNING 3 2. DEFINITIONER 4 3. SPANSKA SKOLANS VÄRDEGRUND OCH VISION 5 4. SPANSKA SKOLANS NULÄGE

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Jag kan ta chanser att Vuxna pa skolan kan tala med folk man prata mer med alla elever vanligtvis inte snackar med. Elev i 7-9 Elev i 7-9 Man ska vara sna ll och ta nka pa vad man Vuxna ska lyssna sa ger.

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

Toråsskolans plan. mot diskriminering och kränkande behandling. -Likabehandlingsplanen-

Toråsskolans plan. mot diskriminering och kränkande behandling. -Likabehandlingsplanen- Varla Vallda pedagogiska enhet Toråsskolan Toråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling -Likabehandlingsplanen- Jan 2013 Aug 2014 Förskola & Grundskola Varla-Vallda pedagogiska enhet Toråsskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Skolans Rektor är ansvarig för att planen mot diskriminering

Läs mer