Plan mot diskriminering och kränkande behandling på rektorsenhet 1, läsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering och kränkande behandling på rektorsenhet 1, läsåret 2014-15"

Transkript

1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling på rektorsenhet 1, läsåret Årlig plan för arbete med plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckadalsgymnasiets El- och energiprogrammet Hantverksprogrammet Industritekniska programmet Teknikprogrammet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

2 Innehållsförteckning Till dig som elev sidan 3 Till dig som förälder sidan 3 1. Vision sidan 3 2. Plan för diskriminering och kränkande behandling sidan Elevmedverkan och samverkan sidan Förankring hos elever, föräldrar och personal sidan 4 3. Definitioner sidan Vad är diskriminering? sidan Annan Kränkande behandling sidan 5 4. Diskrimineringsgrunderna sidan 5 5. Syfte sidan 6 6. Ansvarområde sidan Rektors ansvar sidan Personals ansvar sidan Elevers ansvar sidan 7 7. Kartläggning sidan Kartläggning utifrån utvärdering sidan 7 8. Utvärdering av föregåendeplan 12/13 sidan 8 9. Nulägesanalys sidan El- och energiprogrammet sidan Hantverksprogrammet sidan Industritekniska programmet sidan Teknikprogrammet sidan Rutiner för att främja, förebygga och åtgärda sidan Främjande arbetet 14/15 sidan Förebyggande arbetet sidan Uppföljning och utvärdering sidan Rutiner vid akuta situationer sidan Bilagor 2

3 Bäckadalsgymnasiet rektorsenhet 1 plan mot diskriminering och kränkande behandling. Denna plan mot diskriminering och kränkande behandling har utarbetats av en arbetsgrupp av representanter för elever och lärare. Planen har skickats ut till elever för remiss. Planen gäller för Till dig som elev Du har ett ansvar för att skapa ett bra klimat i klassen. Om du visar hänsyn och uppträder respektfullt mot andra mot andra så bidrar det till en bra studie miljö. Du har rätt att få vara dig själv och trygg i skolan. Vi vill att du omedelbart tar kontakt med någon vuxen om du eller någon annan blir utsatt för diskrimminering, trakassering eller någon annan kränkande behandling. Till dig som förälder Om du tror att ditt att ditt eget barn eller någon annat barn i skolan blir utsatt för diskriminering, trakassering eller annan kränkande behandling, vill vi att du tar kontakt med någon vuxen på skolan snarast, så att vi kan utreda ärendet. Det kan vara svårt att ta till sig att ens eget utsätter andra. Om du tror att ditt barn utsätter något annat barn så vill vi att du tar kontakt med någon vuxen på skolan. 1. Vision På Bäckadalsgymnasiet råder en positiv och trygg miljö som stimulerar lärande och personlig utveckling. Ingen elev på vår skola ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för annan kränkande behandling. 2. Plan för diskriminering och kränkande behandling Enligt Skollagens 6 kap. 8 ska huvudmannen Jönköpings Kommun se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska redogöra för åtgärder som avses påbörjas eller genomföras under det kommande året. Planen för diskrimminering och kränkande behandling är att stå upp för och garantera demokratiska principer om människors lika värde och elevens rätt till intrigitet, respekt och tolerans. Kränks dessa rättigheter handlar det om lagöverträdelser så som diskrimminering, trakasserier och kränkande behandling. (Skollagens 6 kap. 8 ) I planen ska även redogöras för hur skolan arbetar för att upptäcka, utreda och åtgärda fall av diskriminering och kränkande behandling. Planen är ett levande redskap i skolans arbete för att skapa en god studiemiljö och trygg skolmiljö samt i arbetet för att förebygga och hantera uppkomna situationer av diskriminering, trakassering och kränkande behandling. Planen bygger på allas lika värde och syftar till att upprätthålla demokratiska värderingar och skydd för mänskliga rättigheter. 3

4 2.1 Elevmedverkan och samverkan Arbetet med diskriminering av kränkande behandling sker i värdegrundsgruppen. I gruppen ingår idag personal från de olika verksamheterna på rektorsenhet 1. Under hösten kommer denna grupp att kompletteras av elever från verksamheterna. 2.2 Förankring hos elever, föräldrar och personal Elevmedverkan kommer att finnas i värdegrundsgruppen som finns på rektorsområde 1. När det finns ett förslag på plan så mailas detta ut på remiss till personal och lyfts med elever i klassråd och på elevprogramråd innan planen spikas för kommande läsår. Alla synpunkter från elever och personal vägs in i den nya planen. 3. Definitioner Nedan följer definitioner av de begrepp som används i planen för diskriminering och kränkande behandling. 3.1 Vad är diskriminering? Innebörden av diskriminering och kränkande behandling Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. I verksamheterna är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. För att det ska röra sig omdiskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering kan också i vissa fall diskriminera genom att behandla alla lika. Med detta menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar ett barn eller en elev av skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte. Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier benämns det diskriminering. Sexuella trakasserier utgörs, precis som trakasserier, av missgynnande beteenden som kränker en elevs värdighet. B teendet är av en sexuell natur och behöver därför inte ha en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Beteendet kan bestå av fysiska, verbala eller icke- verbala handling. 3.2 Annan Kränkande behandling 4

5 Med kränkande är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och internet. Trakasserier och kränkande behandling kan t.ex. uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliga den eller fysisk våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. 4. Diskrimineringsgrunderna Kön Med kön avses att någon biologiskt sett uppfattas som man eller kvinna. Diskrimineringsgrunden omfattar även transsexuella, det vill säga de som upplever sig tillhöra annat kön än det medfödda oavsett om denne genomgått könskorrigering eller ej. Könsöverskridande identitet eller uttryck Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses att någon inte identifierar sig som man eller kvinna eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra annat kön. Sexuell läggning Med sexuell läggning avses hetero-, homo- och bisexualitet. Etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet avses nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Funktionsnedsättning Med funktionsnedsättning avses varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Ålder Med ålder avses uppnådd levnadslängd. Religion eller annan trosuppfattning Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt regeringens proposition (2002/03:65) bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning som till exempel buddism eller ateism omfattas av diskrimineringsskyddet. Andra etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och värderingar som inte har samband med religion faller utanför. 5. Syfte 5

6 Syftet med planen är att främja elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder samt att förebygga och förhindra att någon utsätts för diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och tolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. ( s, 5 i Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011) 6. Ansvarsområden 6.1 Rektors ansvar: Utveckla och kvalitetssäkra arbetet med likabehandling i vår värdegrundsgrupp. Gruppen består av lärare, kurator och från och med ht-14 elever. Gruppen arbetar med att förverkliga likabehandlingsplanen och utveckla arbetet kring värdegrundsfrågor för mentorspasset. Gruppen träffas löpande under läsåret. Kompetensutveckling av personal. Arbeta med attityder och ett gemensamt förhållningssätt kring incidenter med trakasserier eller annan kränkande behandling. Skolans ordningsregler och klassrumsregler implementeras under HT Temadagar på Bäckadal (övergripande struktur) Att genomföra dagar varje läsår som fokuserar på sex och samlevnad, jämställdhet, och övriga värdegrundsfrågor. (se bilaga Bäckadals översikt) Rektor ser till att alla elever, vårdnadshavare och personal känner till likabehandlingsplanen och skolans ordningsregler samt tar upp frågor om likabehandlingsarbetet minst en gång varje läsår. Årligen utvärdera och revidera planen i samarbete med personal och elever. Se till att ett målinriktat arbete med likabehandlingsfrågor bedrivs. Arbeta för att elever och lärare blir involverade i likabehandlingsarbetet. Ett område som kommer att utvecklas innevarande läsår är att involvera eleverna i det dagliga arbetet med lokal värdegrundsgrupp. Rektor har fungerande rutiner för det åtgärdande arbetet. Dokumentera anmäld/upptäckt diskriminering eller kränkande behandling samt de åtgärder som vidtagits samt uppföljning av ärendet. 6.2 Personal ansvar: Ansvarar för att följa planen för diskriminering & kränkande behandling. Se till att skolans ordningsregler och klassrumsregler följs. Följa de angivna rutinerna för att informera och dokumentera vid misstänkt/upptäckt diskriminering eller annan kränkande behandling. Utvecklingssamtal. Varje mentor genomför varje termin (eller oftare) ett samtal med varje elev och tar i samband med detta upp hur eleven mår och ställer frågor utifrån planen och dokumentera dessa anteckningar i elevens mapp som förvaras i dokumentskåp. Lärare tillämpar undervisningsmoment som syftar till att motverka diskriminering och att förankra respekten för alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Skolhälsovården har kontinuerliga hälsosamtal med eleverna under gymnasietiden. 6.3 Elevens ansvar: 6

7 Följa skolans regler som gemensamt framtagits. Respektera personal/elever som arbetar och går på skolan. Ta del av skolans diskriminering/kränkande behandlingsplan som gås igenom i början av läsåret av mentor på mentorstid eller liknande. Uppmärksamma mentor eller annan personal om diskriminering/kränkande behandling som förkommer på skolan. 7. Kartläggning. 7.1Kartläggning utifrån utvärdering Kartläggningen baseras på olika utvärderingar under föregående läsår; Trivselenkät åk 1-maj 2014 Brukarenkät åk 2-feb 2014 samtal i klasser på mentorspass/klassråd Elevprogramråd hälsosamtal med skolsköterskan (viss info till pedagog) Incidentrapporter och likabehandlingsärenden Arbetslagens läsårsutvärdering. 8. Utvärdering av föregående plan 13/14 Arbetet med värdegrundsarbetet har fungerat bra på central nivå. På lokal nivå fungerade det mindre bra eftersom RO1 saknade egen skolkurator. Arbetet på lokal nivå har emellertid fungerat mycket bra i uppstarten av läsåret De aktiviteter som genomfördes centralt framgår nedan: Årskurs 1 temavecka Kärleken är fri började med en föreläsning med Andreas Johnsson som gav ett positivt gensvar från eleverna. Kärleken är fri kommer att fortsätta nästa år och även då bjuder vi in Andreas Johnsson som föreläsare. Årskurs 2 har inte haft någon temadag rörande ANDT eftersom tanken är att det ska integreras i undervisningen. Årskurs 3 temadag handlade om jämställdhet. Föreläsare var Sara Lund/Claes Schmidt. Reaktionerna efter föreläsningarna var mycket blandade. En del elever och lärare tyckte det var otroligt bra och andra tyckte det inte. Jämställdhetsdagen för treorna kommer att fortsätta men i år är Frida Ohlsson Sandahl inbjuden som föreläsare. Tyvärr så har vi inte kunnat använda oss utav avgångsenkäten eftersom den inte genomfördes. 7

8 Lokalt på RO1 har mycket kraft lagts på att teambuilda elever på olika sätt såsom: Vid uppstarten lades stor vikt vid att integrera nykomna elever från JB på de program/inriktningar de kom till. I samband med uppstarten genomfördes en uppstartsdag för alla elever i årskurs 1 med friluftsaktiviteter i olika former. I februari månad genomfördes en friluftsdag för alla elever på RO1 med bland annat skidåkning. 9. Nulägeanalys Kartläggningen baseras på olika utvärderingar under föregående läsår; den kommunövergripande brukarenkäten, en trivselenkät, samtal i klasser och elevprogramråd, enskilda samtal, incidentrapporter och likabehandlingsärenden. 9.1 El- och energiprogrammet All personal kommer under innevarande år arbeta aktivt med att på olika sätt få ner elevfrånvaron. Dessutom så kommer vi att fortsätta på den inslagna vägen med att behålla det goda klimat som råder på detta program och RO Hantverksprogrammet All personal kommer under innevarande år arbeta aktivt med att på olika sätt få ner elevfrånvaron. Dessutom så kommer vi att fortsätta på den inslagna vägen med att behålla det goda klimat som råder på detta program och RO1. Vårt stora bekymmer på HV är att delar av programmet idag är under avveckling med all den oro det sprider i organisationen. 9.3 Industritekniska programmet All personal kommer under innevarande år arbeta aktivt med att på olika sätt få ner elevfrånvaron. Dessutom så kommer vi att fortsätta på den inslagna vägen med att behålla det goda klimat som råder på detta program och RO1. En mycket positiv sak är att detta program återuppstått efter ett år i träda. Hela programmet med elever och personal andas framtidstro. 9.4 Teknikprogrammet All personal kommer under innevarande år arbeta aktivt med att på olika sätt få ner elevfrånvaron. Dessutom så kommer vi att fortsätta på den inslagna vägen med att behålla det goda klimat som råder på detta program och RO1. Teknikprogrammet har under senare år utvecklats mycket positivt och vi har idag tre fulla klasser. Elever och personal andas framtidstro även här. 8

9 10. Rutiner för att främja, förebygga och åtgärda 10.1 Främjande arbetet 14/15 Utveckla och kvalitetssäkra arbetet med likabehandling i vår värdegrundsgrupp. Gruppen består av lärare, kurator och elever från och med ht-14. Gruppen arbetar med att förverkliga planen mot diskriminering och kränkande behandling och utveckla arbetet kring värdegrundsfrågor för mentorspasset. Gruppen träffas löpande under läsåret. Temadagar på Bäckadal (övergripande struktur) Genomföra temadagar varje läsår som fokuserar på sex och samlevnad, jämställdhet och övriga värdegrundsfrågor. (se bilaga Bäckadals översikt) Jämställdhetsgruppen på Bäckadalsnivå arbetar med en strategi kring arbetet med jämställdhet Lärare lägger löpande in undervisningsmoment som syftar till att motverka diskriminering och att förankra respekten för alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. All personal arbetar aktivt med demokratiska arbetsformer och reagerar om någon utsätts för kränkande ord eller diskriminering. Värdegrundsgruppen på Bäckadalsnivå arbetar med en struktur för gemensamma temadagar och en årsövergripande struktur. Gruppen består av skolledning, elevhälsoteamen och lärarrepresentanter från varje ROs värdegrundsgrupper. Skolans ordningsregler och klassrumsregler har diskuterats i klasserna och elevprogramråd och fastställdes därefter i central samverkansgrupp. Under HT-14 kommer reglerna att implementeras. Under hösten (5/11) kommer personalen på Ro 1 att få utbildning i bemötande av elever med neuropsykiatriska funktionshinder. I det främjande arbetet med de olika diskrimeneringsgrunderna ska vi arbeta enligt följande: Kön o Jämställdhet, vi genomför en temadag med årskurs 3 med diskussioner och föreläsare. Ansvarig: Central värdegrundsgrupp, mentor o Att i vardagen tillämpa jämställdhetsperspektivet i sin undervisning. Ansvarig:Pedagog Könsidentitet eller könsuttryck o Årskurs 1 har en temadag om sex och samlevnad där HBTQ och olika normer diskuteras. Ansvarig: Centrala värdegrundsgruppen, mentor Etnisk tillhörighet o I historia och religion belysa rasismens idéhistoria och vilka effekter de har haft på det svenska samhället. Ansvarig: Pedagog 9

10 o Vi uppmärksammar elevers flerspråkighet genom att erbjuda modersmålundervisning och försöker lägga denna undervisning på en bra tid för att synliggöra och höja statusen på den undervisningen. Ansvarig: Rektor Religion eller annan trosuppfattning o Respektera alla oavsett religion eller trosuppfattning. Ansvarig: all personal Funktionsnedsättning Sexuell läggning o Anpassa de gemensamma aktiviteterna och hur de utformas så att alla elever kan delta. Ansvarig: Rektor och pedagog o Årskurs ett har en tema dag sex och samlevnad, Kärleken är fri Ansvarig: Rektor och centrala värdegrundsgruppen. o Tillsammans med eleverna analysera och diskutera fördomar och stereotypaföreställningar om människor baserat på sexuell läggning som kan förekomma i media eller läromedel. Ansvarig: Pedagog Förtydligande av aktiviteter i det främjande arbetet. Föräldrarna informerades vid första föräldramötet om skolans värdegrundsarbete och skolans diskrimineringsplan. Eftersom det är valår och skolan gemomför skolval kommer detta att uppmärksammas på olika sätt. När det gäller människor lika värde uppmärksammas FN dagen 24/10 med en temadag med en föreläsare. Årskurs ett genomför en temadag om Sex & samlevnad. Kärleken är fri kommer att närvara på Bäckadalsgymnasiet under tre dagar (12-14 november) där aktörer från bland annat Socialtjänsten, Polisen, Rädda barnen, Tjejjouren och Brottsofferjouren är representerade. De kommer att vara stationerade utanför matsalen Energikällan november och på TTC 14 november. Då finns det chans till att fråga och diskutera olika frågor. Temaveckan börjar den 12 november med föreläsning av Andreas Johnsson. Årskurs tre kommer att genomföra en temadag om jämställdhet under HT-14. Frida Ohlsson Sandahl kommer och föreläser. Utvärdering sker efter genomförd dag och dokumenteras i den centrala värdegrundsgruppen. Dessa två temadagar är centrala på hela Bäckadal och ansvaras av den centrala värdegrundsgruppen. Utbildning för Elevskyddsombud genomförs varje år centralt på Bäckadal. Elevprogramråd genomförs ett par gånger per termin och där frågor kring värdegrund och likabehandling lyfts. Under vecka 39 genomförs Hälsovecka på hela Bäckadal med inriktning på tobak och sex och samlevnad. 10

11 10.2 Förebyggande arbetet Konkreta och uppföljningsbara mål Uppföljning sker kontinuerligt under läsåret, dels genom diskussioner under mentorspass/klassråd och dels genom incidenter och ärenden som under året hanteras i elevhälsoteamet samt genom att elevrepresentanter tar upp aktuella frågor i samband elevprogramrådets möten. o Ansvarig: Rektor och mentor Utveckla arbetet med likabehandlingsplanen med en populär version. För att den ska bli lättöverskådlig för elever och målsmän. o Ansvar: Likabehandlings grupp, rektor, elever. Lärare, personal lyfter in moment och arbetar för och i undervisningen som främjar visad hänsyn, omtänksamhet och respekt för varandra. o Ansvar: All personal och elev 11. Uppföljning och utvärdering Nedan presenteras vårt årshjul på RO1 för värdegrundsarbete: 11

12 12. Rutiner vid akuta situationer Då elev misstänks blivit trakasserad eller utsatt för annan kränkning av annan elev skall omgående, senast samma dag, en utredning startas. 1. Berörda mentorer informeras Ansvar: Personal som får kännedom om ärendet 2. Elevhälsoteamet kontaktas av mentor och planerar tillsammans för vidare åtgärder. Ansvar: Mentor: 3. Samtal genomförs med de inblandade i syfte att utreda vad som hänt, vid behov med stöd av elevhälsoteamet. Alla samtal sker enskilt med de inblandade i alla former av trakasserier och annan kränkande behandling. Utredningen dokumenteras av elevhälsoteamet (bilaga 5 Utredning i samband med likabehandlingsärende ) Ansvar: Mentor och elevhälsoteamet Stor hänsyn till den utsatte och övriga inblandade skall tas. Utredningen skall allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt och den/de som utövat kränkningen. Strävan är att få till stånd ett lösningsfokuserat samtal mellan skolan, vårdnadshavare, den/de 12

13 som trakasserat och/eller kränkt någon och den elev som varit utsatt för trakasseri och/eller kränkande behandling. 4. Rektor informeras. Ansvar: Elevhälsoteamet 5. Rektor anmäler till huvudman Ansvar: Rektor 6. Vårdnadshavare till alla inblandade elever informeras, helst samma dag som de enskilda samtalen skett, och kallas vid behov att komma till skolan för ytterligare samtal. Ansvar: Mentor, vid behov med stöd av elevhälsoteamet 7. Rektor beslutar om vidare åtgärder när alla inblandade kommit till tals. Åtgärderna bör grundas på utredningen i det enskilda fallet och riktas till såväl den elev som blivit utsatt som till den eller dem som utövat trakasserierna eller kränkningarna. Åtgärdsprogram upprättas vid behov. Ansvar: Rektor 8. Utvärdering/Uppföljning. Täta uppföljningar sker i nära anslutning till händelse. Åtgärder dokumenteras (se bilaga 6 Sammanställning över genomförda kommunikationer och åtgärder i likabehandlingsärende ) Ansvar: I enlighet med överenskommelse i dokumentation. I det fall det inträffade misstänks vara av strukturell art, diskriminering, görs en grundlig utredning, som tjänar som underlag för generella åtgärder. Ansvar: Rektor BILAGOR 13

14 Trivselenkät Kryssa i det svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. Enkäten besvaras enskilt och anonymt 1. Jag trivs i min klass 2. Känner du att du kan vara med och påverka genom klassrådet/elevprogramrådet, att dina åsikter blir hörda? 3. Känner du till skolans ordningsregler? Om ja på föregående fråga, tycker du att ordningsreglerna följs och att ni arbetar med dem? 4. Min mentor har gått igenom Plan mot diskriminering och kränkande behandling med klassen? 5. Mentorstiden/undervisningstiden/temadagar har använts till likabehandling/värderingsfrågor? 6. Jag är medveten om vilka konsekvenserna kan bli av att utsätta någon för trakasseri eller annan kränkande behandling, både när det gäller på skolan och på Internet? 7. Jag vet vem på skolan som jag ska vända mig till om jag själv eller någon annan blir utsatt för kränkning eller trakasseri? 8. Jag har under detta läsår blivit illa behandlad av någon som arbetar på skolan. Om ja på föregående fråga, utifrån vad av följande har du blivit illa behandlad? (kön, funktionsnedsättning, etnicitet, tro, sexuell läggning, ålder, annat) Hur ofta? 9. Jag har under detta läsår blivit illa behandlad av någon elev på skolan. (IRL, på Internet) Nej (IRL, på Internet) Om ja på följande fråga, utifrån vad av följande har du blivit illa behandlad? (kön, funktionsnedsättning, etnicitet, tro, sexuell läggning, ålder, annat) Hur ofta? 10. Jag känner mig trygg på hela skolans område. Om nej på föregående fråga, var är du då otrygg? (På skolgården, i matkön, På avskilda platser i karaktärsämnet, I omklädningsrummet i karaktärsämnet, Till och/eller från idrotten, I korridoren, I klassrummet, På toaletten, Till och/från skolan) 11. Tycker du att vi tillsammans arbetar tillräckligt med att skapa trivsel och trygghet på skolan? 14

15 Utredning i samband med likabehandlingsärende Elevens namn (som blivit/upplever sig kränkt) Datum Personnummer Klass A Ansvarig mentor Namn Tel e-post Händelseförlopp (vad har hänt?) Beslut om åtgärd (fattas tillsammans med rektor) Ansvar: Åtgärdsprogram skall upprättas: Ja Nej 15

16 Uppföljning och utvärdering Ärendet avslutat Datum Underskrift, rektor 16

17 Sammanställning över genomförda kommunikationer och åtgärder i likabehandlingsärende: För att underlätta och få struktur i ett ärende gällande diskriminering/kränkande behandling är det viktigt att tidigt påbörja och därefter fortlöpande dokumentera. Syftet med dokumentationen är att ge en överblick över vilka kontakter och insatser som utförts och den bör inte innehålla någon detaljerad sekretesskyddad information. Vid en eventuell förfrågan om utlämnande av sammanställningen skall rektor ändå göra en sekretessprövning så att inte den som uppgiften rör eller någon närstående lider men. Elevens namn Personnummer Bakgrund Datum Åtgärd Sign 17

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Likabehandlingsplan Knappen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Vision..2 Kartläggning/nulägesanalys.2 Förankring av likabehandlingsplanen..4 Åtgärder.5 kompetensutveckling.6

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SUNDSTAGYMNASIET LÄSÅRET

LIKABEHANDLINGSPLAN SUNDSTAGYMNASIET LÄSÅRET LIKABEHANDLINGSPLAN SUNDSTAGYMNASIET LÄSÅRET 2015/2016 KARLSTADS KOMMUN Ansvarig samt giltighetstid: Planen gäller ett år i taget och uppdateras under september månad varje år. Ansvarig för planen: rektor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Inspiras plan mot diskriminering och kränkande behandling

Inspiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Bilaga 7 Upprättad 2010-10-19 Inspiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll 1. Vad säger diskrimineringslagen och skollagen?... 3 2. Diskrimineringsgrunderna... 3 3. Vad är diskriminering?...

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 En plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-08-01 Förskolans namn: Nyckelpigans

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Om oss På vår förskola finns det 18 barn i åldrarna 1-4 år. Vår förskola ligger mitt i samhället Boliden. Vi är 6 personer

Läs mer

Liljeborgsskolan 7-9. Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt hot och våld

Liljeborgsskolan 7-9. Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt hot och våld Liljeborgsskolan 7-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt hot och våld Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är grundskola årskurs 7-9. Ansvarig för planen är rektor.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Upprättad: 100101 Reviderad: 130227 LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Gula 2010 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision...2 2. Vad säger lagen...2 3. Rutiner

Läs mer

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Månsarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Ansvarig för planen Förskolechefen och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom de kommunala gymnasieskolorna

Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom de kommunala gymnasieskolorna Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom de kommunala gymnasieskolorna Dokumentnamn: Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom de kommunala gymnasieskolorna. Dokumentansvarig:

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Malmens förskola 2015/2016 Om oss Malmen är en enavdelningsförskola som ligger belägen i ett villaområde i utkanten av samhället. Det är 20 inskrivna

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Målsättning, vision och kärnvärden

Målsättning, vision och kärnvärden Målsättning, vision och kärnvärden På Skanör Falsterbo Montessoriskola är visionen att utbilda morgondagens världsmedborgare. All personal på skolan arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Pedagogisk omsorg i Säters stad 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vision En dynamisk vuxenutbildning där man kan studera vad man vill, när man vill och hur man vill förutsätter att ingen diskrimineras,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Stora Bållebergets förskola 2016/2017

Likabehandlingsplan för Stora Bållebergets förskola 2016/2017 Likabehandlingsplan för Stora Bållebergets förskola 2016/2017 1. Bakgrund 1.1. Lagrum Likabehandlingsplanen för Stora Bållebergets förskola tar sin grund i skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Återupprättad 20151209 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vitsippans Förskola 20151209-20161209 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Westerlundska gymnasiets ledstjärna Westerlundska gymnasiet är en inspirerande och utmanande arbetsplats

Läs mer

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor Jönköping Planen gäller från 2015-01-01 till 2015-12-31 Ansvarig för planen: Rektor 1 Innehållsförteckning 1. Begreppsförklaring... 3 2. Vår vision... 4 3. Delaktighet i framtagande av plan..... 4 4. Förankring

Läs mer

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Nysäters förskola Ht2013-Vt2014 Förskolans helhetside: Rötter och vingar. Ansvarig: Förskolechef Elisabeth Wallberg Ansvariga Pedagoger

Läs mer

Förskolan i Surahammars Kommun

Förskolan i Surahammars Kommun Förskolan i Surahammars Kommun Förskolans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling. 2015/2016 Innehållsförteckning Vision, syfte, policy och ansvar 3 Definitioner

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Brogårdsgymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Vi vill skapa en miljö där alla barn har lika rättigheter och lika värde samt känna trygghet, uppskattning och respekt för den de är.

Vi vill skapa en miljö där alla barn har lika rättigheter och lika värde samt känna trygghet, uppskattning och respekt för den de är. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mineralens förskola 2015/2016 Om oss Vi är en två-avdelningsförskola i utkanten av Boliden. Vi är 6 heltidstjänster i barngrupp, 1 kokerska på heltid

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA.

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. 100825 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade,

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Sundsgymnasiet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Bästa möjliga livskvalité - bästa möjliga skolmiljö för alla i Sundsgymnasiets verksamhet. (Planen gäller maj

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jordens uteförskola läsåret 2014/15 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och en plan mot

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2016 2017 1. Bakgrund l januari 2009 skärptes kraven på skolan i både skollagen 14 kap och diskrimineringslagen. Den som ansvarar

Läs mer

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Nysäters förskola Ht2014-Vt2015 Förskolans helhetside: Rötter och vingar. Ansvarig: Förskolechef Elisabeth Wallberg Ansvariga Pedagoger

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ilsbo förskola 2016/2017

Likabehandlingsplan för Ilsbo förskola 2016/2017 Likabehandlingsplan för Ilsbo förskola 2016/2017 1. Bakgrund 1.1. Lagrum Likabehandlingsplanen för Ilsbo förskola tar sin grund i skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Varför

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. HT 2015/VT 2016 /Sundlerhälsan 2015-06-12 1 Innehållsförteckning Värdegrund...3 Varför behövs en plan mot diskriminering och kränkande...3 behandling?...3

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet

Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet Postadress: Nobelgymnasiet, 651 84 Karlstad Besöksadress: Nokiagatan 20. Webb: karlstad.se/nobelgymnasiet Tel: 054-540 15 00 Fax: 054-21 36 60 E-post: nobelgymnasiet@karlstad.se

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Slussen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3.

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Läroplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Handbok: Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår: 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Vuxenutbildningen samt arbetsmarknadsuppdrag inom Folkuniversitetet region Väst Vilka

Läs mer

Likabehandlingsplan för Jenny Nyströmsskolan läsåret

Likabehandlingsplan för Jenny Nyströmsskolan läsåret 1(7) Likabehandlingsplan för Jenny Nyströmsskolan läsåret 2015 2016 Innehåll Inledning Sidan 2 Diskrimineringslagen och skollagen Sidan 2 Policy/värdegrund Sidan 2 Förutsättningar för arbetet med likabehandlingsplanen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 1 (8) Reviderad 27 juni 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 g:\bf\skolområde gymnasiet\skolområde gymnasiet\gemensamt\policydokument\likabehandlingsplan\2016-17\övergripande

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling 2015-2016 Åryds förskola VARFÖR EN PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING? Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett

Läs mer

Förskolan Frö & Freja

Förskolan Frö & Freja Förskolan Frö & Freja Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Januari Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn-

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Vårby Skolor 20 augusti 2009 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Innehållsförteckning A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Ansvarsfördelning. 1 Barns och elevers delaktighet.. 2 Barns och elevers rätt till stöd. 2 B.

Läs mer

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 SKOLANS VISION SID 3 DEFINITIONER SID 3 ATT FÖREBYGGA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Westerlundska gymnasiets ledstjärna Westerlundska gymnasiet är en inspirerande och utmanande arbetsplats

Läs mer

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 BJÖRKHAGA FÖRSKOLA Björkhaga förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Bakgrund Alla förskolor och skolor ska ha en aktuell och levande plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Planen gäller T o m

Planen gäller T o m Handlingsplan Likabehandling Planen gäller 2015-08-17 T o m 2016-06-12 Framställd av Rektor i samråd med personal och elever Flik nr Utvärderingsdatum 2016-06-12 Utvärderingsform Enkät till elever, AP-träffar

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

Vi är varandras arbetsmiljö, all personal och alla elever på skolan har ansvar för sina handlingar och ska ta hänsyn till hur andra upplever dem.

Vi är varandras arbetsmiljö, all personal och alla elever på skolan har ansvar för sina handlingar och ska ta hänsyn till hur andra upplever dem. Rytmus plan under läsåret 2015-2016 för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I enlighet med 3kap. 16 diskrimineringslagen och 6 kap. 8 skollagen.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum

Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum Datum för upprättande 161031 Planen gäller för läsåret 2016/2017 VISION Vår vision

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Bakgrund LIKABEHANDLINGSPLAN 2016-2017 Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Planen grundar sig på diskrimineringslagen 2 kap. 5, 6, 7 och Skollagen 6 kap. Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2015 Vuxenskolan, Likabehandlingsplan Sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund och uppdrag... 3 Lagens syfte... 3 Vuxenskolans värdegrund... 3 Övergripande mål för

Läs mer

Likabehandlingsplan - plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan - plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 (13) Bällsta/Annedalsförskolor Likabehandlingsplan - plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan Dartanjangsgata 1 Ansvariga

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar Likabehandlingsplan Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslå att Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall

Läs mer

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017-01-01 2017-08-31. Innehållsförteckning 1. Likabehandlingsplanen 2. Skolans likabehandlingsarbete 3. Rutiner för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola Bjuvs förskolor En känsla av härlighet! Återupprättad dec 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Prästkragens Förskola 151210-161210 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen,

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Dokumentsansvarig och godkänd av; Magnus Maars, rektor. magnus.maars@vetlanda.se Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016 Upprättad i augusti 2015

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Bikupan 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3.

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Björnungens förskola Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Gäller under tiden 20100901 20110831 Handlingsplanens främsta syfte

Läs mer

Likabehandlingsplan läsår 2014/2015

Likabehandlingsplan läsår 2014/2015 Likabehandlingsplan läsår 2014/2015 Huvudman för CyberGymnasiet är PPS AB Organisationsnummer: 55 65 54 79 Innehåll 1. Inledning och Vision 2. Definitioner och begrepp 3. Främjande och förebyggande arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Gällande för År F-6 och fritidshem i Tuna Tuna 2014-05-28 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande...

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun Likabehandlingplan Finningeskolan 2014-15 2014-09-18 Strängnäs kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Del 1... 4 1.1 Värdegrund, vision och mål... 4 1.2 Förankring och ansvar... 4 1.3 Utvärdering av föregående

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Frödinge Skola Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Grundskola och förskoleklass, läsåret 2016-2017 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer