Plan mot diskriminering och kränkande behandling på rektorsenhet 1, läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering och kränkande behandling på rektorsenhet 1, läsåret 2014-15"

Transkript

1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling på rektorsenhet 1, läsåret Årlig plan för arbete med plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckadalsgymnasiets El- och energiprogrammet Hantverksprogrammet Industritekniska programmet Teknikprogrammet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

2 Innehållsförteckning Till dig som elev sidan 3 Till dig som förälder sidan 3 1. Vision sidan 3 2. Plan för diskriminering och kränkande behandling sidan Elevmedverkan och samverkan sidan Förankring hos elever, föräldrar och personal sidan 4 3. Definitioner sidan Vad är diskriminering? sidan Annan Kränkande behandling sidan 5 4. Diskrimineringsgrunderna sidan 5 5. Syfte sidan 6 6. Ansvarområde sidan Rektors ansvar sidan Personals ansvar sidan Elevers ansvar sidan 7 7. Kartläggning sidan Kartläggning utifrån utvärdering sidan 7 8. Utvärdering av föregåendeplan 12/13 sidan 8 9. Nulägesanalys sidan El- och energiprogrammet sidan Hantverksprogrammet sidan Industritekniska programmet sidan Teknikprogrammet sidan Rutiner för att främja, förebygga och åtgärda sidan Främjande arbetet 14/15 sidan Förebyggande arbetet sidan Uppföljning och utvärdering sidan Rutiner vid akuta situationer sidan Bilagor 2

3 Bäckadalsgymnasiet rektorsenhet 1 plan mot diskriminering och kränkande behandling. Denna plan mot diskriminering och kränkande behandling har utarbetats av en arbetsgrupp av representanter för elever och lärare. Planen har skickats ut till elever för remiss. Planen gäller för Till dig som elev Du har ett ansvar för att skapa ett bra klimat i klassen. Om du visar hänsyn och uppträder respektfullt mot andra mot andra så bidrar det till en bra studie miljö. Du har rätt att få vara dig själv och trygg i skolan. Vi vill att du omedelbart tar kontakt med någon vuxen om du eller någon annan blir utsatt för diskrimminering, trakassering eller någon annan kränkande behandling. Till dig som förälder Om du tror att ditt att ditt eget barn eller någon annat barn i skolan blir utsatt för diskriminering, trakassering eller annan kränkande behandling, vill vi att du tar kontakt med någon vuxen på skolan snarast, så att vi kan utreda ärendet. Det kan vara svårt att ta till sig att ens eget utsätter andra. Om du tror att ditt barn utsätter något annat barn så vill vi att du tar kontakt med någon vuxen på skolan. 1. Vision På Bäckadalsgymnasiet råder en positiv och trygg miljö som stimulerar lärande och personlig utveckling. Ingen elev på vår skola ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för annan kränkande behandling. 2. Plan för diskriminering och kränkande behandling Enligt Skollagens 6 kap. 8 ska huvudmannen Jönköpings Kommun se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska redogöra för åtgärder som avses påbörjas eller genomföras under det kommande året. Planen för diskrimminering och kränkande behandling är att stå upp för och garantera demokratiska principer om människors lika värde och elevens rätt till intrigitet, respekt och tolerans. Kränks dessa rättigheter handlar det om lagöverträdelser så som diskrimminering, trakasserier och kränkande behandling. (Skollagens 6 kap. 8 ) I planen ska även redogöras för hur skolan arbetar för att upptäcka, utreda och åtgärda fall av diskriminering och kränkande behandling. Planen är ett levande redskap i skolans arbete för att skapa en god studiemiljö och trygg skolmiljö samt i arbetet för att förebygga och hantera uppkomna situationer av diskriminering, trakassering och kränkande behandling. Planen bygger på allas lika värde och syftar till att upprätthålla demokratiska värderingar och skydd för mänskliga rättigheter. 3

4 2.1 Elevmedverkan och samverkan Arbetet med diskriminering av kränkande behandling sker i värdegrundsgruppen. I gruppen ingår idag personal från de olika verksamheterna på rektorsenhet 1. Under hösten kommer denna grupp att kompletteras av elever från verksamheterna. 2.2 Förankring hos elever, föräldrar och personal Elevmedverkan kommer att finnas i värdegrundsgruppen som finns på rektorsområde 1. När det finns ett förslag på plan så mailas detta ut på remiss till personal och lyfts med elever i klassråd och på elevprogramråd innan planen spikas för kommande läsår. Alla synpunkter från elever och personal vägs in i den nya planen. 3. Definitioner Nedan följer definitioner av de begrepp som används i planen för diskriminering och kränkande behandling. 3.1 Vad är diskriminering? Innebörden av diskriminering och kränkande behandling Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. I verksamheterna är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. För att det ska röra sig omdiskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering kan också i vissa fall diskriminera genom att behandla alla lika. Med detta menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar ett barn eller en elev av skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte. Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier benämns det diskriminering. Sexuella trakasserier utgörs, precis som trakasserier, av missgynnande beteenden som kränker en elevs värdighet. B teendet är av en sexuell natur och behöver därför inte ha en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Beteendet kan bestå av fysiska, verbala eller icke- verbala handling. 3.2 Annan Kränkande behandling 4

5 Med kränkande är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och internet. Trakasserier och kränkande behandling kan t.ex. uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliga den eller fysisk våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. 4. Diskrimineringsgrunderna Kön Med kön avses att någon biologiskt sett uppfattas som man eller kvinna. Diskrimineringsgrunden omfattar även transsexuella, det vill säga de som upplever sig tillhöra annat kön än det medfödda oavsett om denne genomgått könskorrigering eller ej. Könsöverskridande identitet eller uttryck Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses att någon inte identifierar sig som man eller kvinna eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra annat kön. Sexuell läggning Med sexuell läggning avses hetero-, homo- och bisexualitet. Etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet avses nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Funktionsnedsättning Med funktionsnedsättning avses varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Ålder Med ålder avses uppnådd levnadslängd. Religion eller annan trosuppfattning Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt regeringens proposition (2002/03:65) bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning som till exempel buddism eller ateism omfattas av diskrimineringsskyddet. Andra etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och värderingar som inte har samband med religion faller utanför. 5. Syfte 5

6 Syftet med planen är att främja elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder samt att förebygga och förhindra att någon utsätts för diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och tolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. ( s, 5 i Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011) 6. Ansvarsområden 6.1 Rektors ansvar: Utveckla och kvalitetssäkra arbetet med likabehandling i vår värdegrundsgrupp. Gruppen består av lärare, kurator och från och med ht-14 elever. Gruppen arbetar med att förverkliga likabehandlingsplanen och utveckla arbetet kring värdegrundsfrågor för mentorspasset. Gruppen träffas löpande under läsåret. Kompetensutveckling av personal. Arbeta med attityder och ett gemensamt förhållningssätt kring incidenter med trakasserier eller annan kränkande behandling. Skolans ordningsregler och klassrumsregler implementeras under HT Temadagar på Bäckadal (övergripande struktur) Att genomföra dagar varje läsår som fokuserar på sex och samlevnad, jämställdhet, och övriga värdegrundsfrågor. (se bilaga Bäckadals översikt) Rektor ser till att alla elever, vårdnadshavare och personal känner till likabehandlingsplanen och skolans ordningsregler samt tar upp frågor om likabehandlingsarbetet minst en gång varje läsår. Årligen utvärdera och revidera planen i samarbete med personal och elever. Se till att ett målinriktat arbete med likabehandlingsfrågor bedrivs. Arbeta för att elever och lärare blir involverade i likabehandlingsarbetet. Ett område som kommer att utvecklas innevarande läsår är att involvera eleverna i det dagliga arbetet med lokal värdegrundsgrupp. Rektor har fungerande rutiner för det åtgärdande arbetet. Dokumentera anmäld/upptäckt diskriminering eller kränkande behandling samt de åtgärder som vidtagits samt uppföljning av ärendet. 6.2 Personal ansvar: Ansvarar för att följa planen för diskriminering & kränkande behandling. Se till att skolans ordningsregler och klassrumsregler följs. Följa de angivna rutinerna för att informera och dokumentera vid misstänkt/upptäckt diskriminering eller annan kränkande behandling. Utvecklingssamtal. Varje mentor genomför varje termin (eller oftare) ett samtal med varje elev och tar i samband med detta upp hur eleven mår och ställer frågor utifrån planen och dokumentera dessa anteckningar i elevens mapp som förvaras i dokumentskåp. Lärare tillämpar undervisningsmoment som syftar till att motverka diskriminering och att förankra respekten för alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Skolhälsovården har kontinuerliga hälsosamtal med eleverna under gymnasietiden. 6.3 Elevens ansvar: 6

7 Följa skolans regler som gemensamt framtagits. Respektera personal/elever som arbetar och går på skolan. Ta del av skolans diskriminering/kränkande behandlingsplan som gås igenom i början av läsåret av mentor på mentorstid eller liknande. Uppmärksamma mentor eller annan personal om diskriminering/kränkande behandling som förkommer på skolan. 7. Kartläggning. 7.1Kartläggning utifrån utvärdering Kartläggningen baseras på olika utvärderingar under föregående läsår; Trivselenkät åk 1-maj 2014 Brukarenkät åk 2-feb 2014 samtal i klasser på mentorspass/klassråd Elevprogramråd hälsosamtal med skolsköterskan (viss info till pedagog) Incidentrapporter och likabehandlingsärenden Arbetslagens läsårsutvärdering. 8. Utvärdering av föregående plan 13/14 Arbetet med värdegrundsarbetet har fungerat bra på central nivå. På lokal nivå fungerade det mindre bra eftersom RO1 saknade egen skolkurator. Arbetet på lokal nivå har emellertid fungerat mycket bra i uppstarten av läsåret De aktiviteter som genomfördes centralt framgår nedan: Årskurs 1 temavecka Kärleken är fri började med en föreläsning med Andreas Johnsson som gav ett positivt gensvar från eleverna. Kärleken är fri kommer att fortsätta nästa år och även då bjuder vi in Andreas Johnsson som föreläsare. Årskurs 2 har inte haft någon temadag rörande ANDT eftersom tanken är att det ska integreras i undervisningen. Årskurs 3 temadag handlade om jämställdhet. Föreläsare var Sara Lund/Claes Schmidt. Reaktionerna efter föreläsningarna var mycket blandade. En del elever och lärare tyckte det var otroligt bra och andra tyckte det inte. Jämställdhetsdagen för treorna kommer att fortsätta men i år är Frida Ohlsson Sandahl inbjuden som föreläsare. Tyvärr så har vi inte kunnat använda oss utav avgångsenkäten eftersom den inte genomfördes. 7

8 Lokalt på RO1 har mycket kraft lagts på att teambuilda elever på olika sätt såsom: Vid uppstarten lades stor vikt vid att integrera nykomna elever från JB på de program/inriktningar de kom till. I samband med uppstarten genomfördes en uppstartsdag för alla elever i årskurs 1 med friluftsaktiviteter i olika former. I februari månad genomfördes en friluftsdag för alla elever på RO1 med bland annat skidåkning. 9. Nulägeanalys Kartläggningen baseras på olika utvärderingar under föregående läsår; den kommunövergripande brukarenkäten, en trivselenkät, samtal i klasser och elevprogramråd, enskilda samtal, incidentrapporter och likabehandlingsärenden. 9.1 El- och energiprogrammet All personal kommer under innevarande år arbeta aktivt med att på olika sätt få ner elevfrånvaron. Dessutom så kommer vi att fortsätta på den inslagna vägen med att behålla det goda klimat som råder på detta program och RO Hantverksprogrammet All personal kommer under innevarande år arbeta aktivt med att på olika sätt få ner elevfrånvaron. Dessutom så kommer vi att fortsätta på den inslagna vägen med att behålla det goda klimat som råder på detta program och RO1. Vårt stora bekymmer på HV är att delar av programmet idag är under avveckling med all den oro det sprider i organisationen. 9.3 Industritekniska programmet All personal kommer under innevarande år arbeta aktivt med att på olika sätt få ner elevfrånvaron. Dessutom så kommer vi att fortsätta på den inslagna vägen med att behålla det goda klimat som råder på detta program och RO1. En mycket positiv sak är att detta program återuppstått efter ett år i träda. Hela programmet med elever och personal andas framtidstro. 9.4 Teknikprogrammet All personal kommer under innevarande år arbeta aktivt med att på olika sätt få ner elevfrånvaron. Dessutom så kommer vi att fortsätta på den inslagna vägen med att behålla det goda klimat som råder på detta program och RO1. Teknikprogrammet har under senare år utvecklats mycket positivt och vi har idag tre fulla klasser. Elever och personal andas framtidstro även här. 8

9 10. Rutiner för att främja, förebygga och åtgärda 10.1 Främjande arbetet 14/15 Utveckla och kvalitetssäkra arbetet med likabehandling i vår värdegrundsgrupp. Gruppen består av lärare, kurator och elever från och med ht-14. Gruppen arbetar med att förverkliga planen mot diskriminering och kränkande behandling och utveckla arbetet kring värdegrundsfrågor för mentorspasset. Gruppen träffas löpande under läsåret. Temadagar på Bäckadal (övergripande struktur) Genomföra temadagar varje läsår som fokuserar på sex och samlevnad, jämställdhet och övriga värdegrundsfrågor. (se bilaga Bäckadals översikt) Jämställdhetsgruppen på Bäckadalsnivå arbetar med en strategi kring arbetet med jämställdhet Lärare lägger löpande in undervisningsmoment som syftar till att motverka diskriminering och att förankra respekten för alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. All personal arbetar aktivt med demokratiska arbetsformer och reagerar om någon utsätts för kränkande ord eller diskriminering. Värdegrundsgruppen på Bäckadalsnivå arbetar med en struktur för gemensamma temadagar och en årsövergripande struktur. Gruppen består av skolledning, elevhälsoteamen och lärarrepresentanter från varje ROs värdegrundsgrupper. Skolans ordningsregler och klassrumsregler har diskuterats i klasserna och elevprogramråd och fastställdes därefter i central samverkansgrupp. Under HT-14 kommer reglerna att implementeras. Under hösten (5/11) kommer personalen på Ro 1 att få utbildning i bemötande av elever med neuropsykiatriska funktionshinder. I det främjande arbetet med de olika diskrimeneringsgrunderna ska vi arbeta enligt följande: Kön o Jämställdhet, vi genomför en temadag med årskurs 3 med diskussioner och föreläsare. Ansvarig: Central värdegrundsgrupp, mentor o Att i vardagen tillämpa jämställdhetsperspektivet i sin undervisning. Ansvarig:Pedagog Könsidentitet eller könsuttryck o Årskurs 1 har en temadag om sex och samlevnad där HBTQ och olika normer diskuteras. Ansvarig: Centrala värdegrundsgruppen, mentor Etnisk tillhörighet o I historia och religion belysa rasismens idéhistoria och vilka effekter de har haft på det svenska samhället. Ansvarig: Pedagog 9

10 o Vi uppmärksammar elevers flerspråkighet genom att erbjuda modersmålundervisning och försöker lägga denna undervisning på en bra tid för att synliggöra och höja statusen på den undervisningen. Ansvarig: Rektor Religion eller annan trosuppfattning o Respektera alla oavsett religion eller trosuppfattning. Ansvarig: all personal Funktionsnedsättning Sexuell läggning o Anpassa de gemensamma aktiviteterna och hur de utformas så att alla elever kan delta. Ansvarig: Rektor och pedagog o Årskurs ett har en tema dag sex och samlevnad, Kärleken är fri Ansvarig: Rektor och centrala värdegrundsgruppen. o Tillsammans med eleverna analysera och diskutera fördomar och stereotypaföreställningar om människor baserat på sexuell läggning som kan förekomma i media eller läromedel. Ansvarig: Pedagog Förtydligande av aktiviteter i det främjande arbetet. Föräldrarna informerades vid första föräldramötet om skolans värdegrundsarbete och skolans diskrimineringsplan. Eftersom det är valår och skolan gemomför skolval kommer detta att uppmärksammas på olika sätt. När det gäller människor lika värde uppmärksammas FN dagen 24/10 med en temadag med en föreläsare. Årskurs ett genomför en temadag om Sex & samlevnad. Kärleken är fri kommer att närvara på Bäckadalsgymnasiet under tre dagar (12-14 november) där aktörer från bland annat Socialtjänsten, Polisen, Rädda barnen, Tjejjouren och Brottsofferjouren är representerade. De kommer att vara stationerade utanför matsalen Energikällan november och på TTC 14 november. Då finns det chans till att fråga och diskutera olika frågor. Temaveckan börjar den 12 november med föreläsning av Andreas Johnsson. Årskurs tre kommer att genomföra en temadag om jämställdhet under HT-14. Frida Ohlsson Sandahl kommer och föreläser. Utvärdering sker efter genomförd dag och dokumenteras i den centrala värdegrundsgruppen. Dessa två temadagar är centrala på hela Bäckadal och ansvaras av den centrala värdegrundsgruppen. Utbildning för Elevskyddsombud genomförs varje år centralt på Bäckadal. Elevprogramråd genomförs ett par gånger per termin och där frågor kring värdegrund och likabehandling lyfts. Under vecka 39 genomförs Hälsovecka på hela Bäckadal med inriktning på tobak och sex och samlevnad. 10

11 10.2 Förebyggande arbetet Konkreta och uppföljningsbara mål Uppföljning sker kontinuerligt under läsåret, dels genom diskussioner under mentorspass/klassråd och dels genom incidenter och ärenden som under året hanteras i elevhälsoteamet samt genom att elevrepresentanter tar upp aktuella frågor i samband elevprogramrådets möten. o Ansvarig: Rektor och mentor Utveckla arbetet med likabehandlingsplanen med en populär version. För att den ska bli lättöverskådlig för elever och målsmän. o Ansvar: Likabehandlings grupp, rektor, elever. Lärare, personal lyfter in moment och arbetar för och i undervisningen som främjar visad hänsyn, omtänksamhet och respekt för varandra. o Ansvar: All personal och elev 11. Uppföljning och utvärdering Nedan presenteras vårt årshjul på RO1 för värdegrundsarbete: 11

12 12. Rutiner vid akuta situationer Då elev misstänks blivit trakasserad eller utsatt för annan kränkning av annan elev skall omgående, senast samma dag, en utredning startas. 1. Berörda mentorer informeras Ansvar: Personal som får kännedom om ärendet 2. Elevhälsoteamet kontaktas av mentor och planerar tillsammans för vidare åtgärder. Ansvar: Mentor: 3. Samtal genomförs med de inblandade i syfte att utreda vad som hänt, vid behov med stöd av elevhälsoteamet. Alla samtal sker enskilt med de inblandade i alla former av trakasserier och annan kränkande behandling. Utredningen dokumenteras av elevhälsoteamet (bilaga 5 Utredning i samband med likabehandlingsärende ) Ansvar: Mentor och elevhälsoteamet Stor hänsyn till den utsatte och övriga inblandade skall tas. Utredningen skall allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt och den/de som utövat kränkningen. Strävan är att få till stånd ett lösningsfokuserat samtal mellan skolan, vårdnadshavare, den/de 12

13 som trakasserat och/eller kränkt någon och den elev som varit utsatt för trakasseri och/eller kränkande behandling. 4. Rektor informeras. Ansvar: Elevhälsoteamet 5. Rektor anmäler till huvudman Ansvar: Rektor 6. Vårdnadshavare till alla inblandade elever informeras, helst samma dag som de enskilda samtalen skett, och kallas vid behov att komma till skolan för ytterligare samtal. Ansvar: Mentor, vid behov med stöd av elevhälsoteamet 7. Rektor beslutar om vidare åtgärder när alla inblandade kommit till tals. Åtgärderna bör grundas på utredningen i det enskilda fallet och riktas till såväl den elev som blivit utsatt som till den eller dem som utövat trakasserierna eller kränkningarna. Åtgärdsprogram upprättas vid behov. Ansvar: Rektor 8. Utvärdering/Uppföljning. Täta uppföljningar sker i nära anslutning till händelse. Åtgärder dokumenteras (se bilaga 6 Sammanställning över genomförda kommunikationer och åtgärder i likabehandlingsärende ) Ansvar: I enlighet med överenskommelse i dokumentation. I det fall det inträffade misstänks vara av strukturell art, diskriminering, görs en grundlig utredning, som tjänar som underlag för generella åtgärder. Ansvar: Rektor BILAGOR 13

14 Trivselenkät Kryssa i det svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. Enkäten besvaras enskilt och anonymt 1. Jag trivs i min klass 2. Känner du att du kan vara med och påverka genom klassrådet/elevprogramrådet, att dina åsikter blir hörda? 3. Känner du till skolans ordningsregler? Om ja på föregående fråga, tycker du att ordningsreglerna följs och att ni arbetar med dem? 4. Min mentor har gått igenom Plan mot diskriminering och kränkande behandling med klassen? 5. Mentorstiden/undervisningstiden/temadagar har använts till likabehandling/värderingsfrågor? 6. Jag är medveten om vilka konsekvenserna kan bli av att utsätta någon för trakasseri eller annan kränkande behandling, både när det gäller på skolan och på Internet? 7. Jag vet vem på skolan som jag ska vända mig till om jag själv eller någon annan blir utsatt för kränkning eller trakasseri? 8. Jag har under detta läsår blivit illa behandlad av någon som arbetar på skolan. Om ja på föregående fråga, utifrån vad av följande har du blivit illa behandlad? (kön, funktionsnedsättning, etnicitet, tro, sexuell läggning, ålder, annat) Hur ofta? 9. Jag har under detta läsår blivit illa behandlad av någon elev på skolan. (IRL, på Internet) Nej (IRL, på Internet) Om ja på följande fråga, utifrån vad av följande har du blivit illa behandlad? (kön, funktionsnedsättning, etnicitet, tro, sexuell läggning, ålder, annat) Hur ofta? 10. Jag känner mig trygg på hela skolans område. Om nej på föregående fråga, var är du då otrygg? (På skolgården, i matkön, På avskilda platser i karaktärsämnet, I omklädningsrummet i karaktärsämnet, Till och/eller från idrotten, I korridoren, I klassrummet, På toaletten, Till och/från skolan) 11. Tycker du att vi tillsammans arbetar tillräckligt med att skapa trivsel och trygghet på skolan? 14

15 Utredning i samband med likabehandlingsärende Elevens namn (som blivit/upplever sig kränkt) Datum Personnummer Klass A Ansvarig mentor Namn Tel e-post Händelseförlopp (vad har hänt?) Beslut om åtgärd (fattas tillsammans med rektor) Ansvar: Åtgärdsprogram skall upprättas: Ja Nej 15

16 Uppföljning och utvärdering Ärendet avslutat Datum Underskrift, rektor 16

17 Sammanställning över genomförda kommunikationer och åtgärder i likabehandlingsärende: För att underlätta och få struktur i ett ärende gällande diskriminering/kränkande behandling är det viktigt att tidigt påbörja och därefter fortlöpande dokumentera. Syftet med dokumentationen är att ge en överblick över vilka kontakter och insatser som utförts och den bör inte innehålla någon detaljerad sekretesskyddad information. Vid en eventuell förfrågan om utlämnande av sammanställningen skall rektor ändå göra en sekretessprövning så att inte den som uppgiften rör eller någon närstående lider men. Elevens namn Personnummer Bakgrund Datum Åtgärd Sign 17

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 Utifrån Diskrimineringslagen 2008:567 samt Skollagen 2010:800 6 kap. 1. Vision På Kungsholmens gymnasium ska alla

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Sundsgymnasiet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Bästa möjliga livskvalité - bästa möjliga skolmiljö för alla i Sundsgymnasiets verksamhet. (Planen gäller maj

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på rektorsenhet 2, läsåret 2014-15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på rektorsenhet 2, läsåret 2014-15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling på rektorsenhet 2, läsåret 2014-15 Årlig plan för arbete med plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckadalsgymnasiets Restaurang och livsmedelsprogrammet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Antagen av Skolledning 2014/2015 Inledning Skolor i Sverige är skyldiga att varje

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen StoraVargen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Zederslundsskolan med kunskap i centrum Läsåret 2015/2016 2 Innehållsförteckning Ansvariga för planen... 4 Motiv... 4 Verksamheter som omfattas av planen...

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Innehåll Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande...

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering -

TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering - TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering - Fylsta skola ska vara trygg för alla, såväl barn som vuxna, och fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 1 Innehåll

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan Strömbackaskolan. Naturvetenskap, Teknik och Introduktionsprogrammet

Likabehandlingsplan Strömbackaskolan. Naturvetenskap, Teknik och Introduktionsprogrammet Likabehandlingsplan Strömbackaskolan Naturvetenskap, Teknik och Introduktionsprogrammet 2014-2015 Innehåll Bakgrund... 3 1. Mål... 4 2. Handlingsplan... 4 2:1 Ansvar... 4 2:2 Förebyggande arbete... 5 2:3

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015 Innehållsförteckning Likabehandlingsarbetet på Snömannen 2015... 4 Syfte med planen:... 4 Lpfö 98 sid 4 Förskolans värdegrund och uppdrag... 4 Vad säger

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Årlig plan

Likabehandlingsplan. Årlig plan Likabehandlingsplan Årlig plan Karlfeldtgymnasiet Avesta 2012-2013 LIKABEHANDLINGSPLAN Bakgrund Alla som verkar inom skolan, vuxna som elever, har rätt att känna trygghet på sin arbetsplats och från och

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Årjängs gymnasieskola

Årjängs gymnasieskola Årjängs gymnasieskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/14 2013-09-09 INNEHÅLL 1. Inledning... - 2 - Syfte... - 2 - Mål... - 2 - Lagar... - 2 - Viktiga definitioner... - 3 -

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Likabehandlingsplan för Globala gymnasiet 2014-2015

Likabehandlingsplan för Globala gymnasiet 2014-2015 Likabehandlingsplan för Globala gymnasiet 2014-2015 1. Inledning Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i förskolan och skolan(2006:67) säger att den som ansvarar

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Bergsundsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergsundsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergsundsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Innehåll Sida 1. Vision 2 2. Ansvarsfördelning 2 3. Bakgrund 3 4. Diskrimineringsgrunder 4 5. Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Tallholma förskola 2010 Den årliga planen syftar till att främja barnens lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vision 3. Resurser för likabehandlingsarbete 4. Begrepp och definitioner 5. Utvärdering av

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Estetiska programmet Bild och formgivning samt Estetisk media Anderstorpsskolan, Skellefteå Rektor: Sara

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Estetiska programmet Bild och formgivning samt Estetisk media Anderstorpsskolan, Skellefteå Rektor: Sara Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Estetiska programmet Bild och formgivning samt Estetisk media Anderstorpsskolan, Skellefteå Rektor: Sara Lundström Haglind Innehållsförteckning Inledning Organisation

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Datum 2015-06-18 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33 100

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Öckerö förskola 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2-3 Definition av kränkande behandling

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för. Lärkans Förskola. År 2009-2010

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för. Lärkans Förskola. År 2009-2010 Getinge verksamhetsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för Lärkans Förskola År 2009-2010 På vår förskola ska alla barn känna sig trygga. Alla barn ska bli sedda, trivas och

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för att främja likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Uppsala Musikklasser, september 2014 Plan för att främja likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling De två planerna, årlig plan mot kränkande behandling och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN

Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Förskolans vision 3. Vad står diskrimineringsbegreppen för 4. Främjande åtgärder 5.

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 Inledning/vision Det åligger samtliga vuxna vid Södervångskolan att

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med Personal och EHT-Team Vår

Läs mer

Likabehandlingsplan Plönningegymnasiet 2015/2016 1

Likabehandlingsplan Plönningegymnasiet 2015/2016 1 Likabehandlingsplan Plönningegymnasiet 2015/2016 1 Varför har skolan en likabehandlingsplan? Verksamheten har en skyldighet att ingripa vid trakasserier och kränkande behandling och lagen gör ingen skillnad

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 TRANÅS KOMMUN Hösten 2014 Författare: Soili Nilsson, Marianne Persson, Julia Valaszkai Lärcentrum Västra Vux Innehållsförteckning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN samt plan mot diskriminering och kränkande behandling De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 2 (10) Elevhälsoteamet 2015/2016 Rektor (IM/Särskolan) Cathrine Conrad Rektor (SA/HU) Mattias

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2014-10-13 Barn- och utbildningsförvaltningen Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Alla är olika och lika bra Läsåret 2014/2015 Förskolan Pärlan 1 Policy Mobbning, diskriminering, trakasserier

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Luleå maj 2014. Vintergatans likabehandlingsplan 2014-2015

Luleå maj 2014. Vintergatans likabehandlingsplan 2014-2015 Vintergatans likabehandlingsplan 2014-2015 1 Vintergatans likabehandlingsplan Bakgrund Förskolan har skyldighet att varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet. Likabehandlingsplan enligt 3

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Smedbergsskolan årskurs 6-9.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Smedbergsskolan årskurs 6-9. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedbergsskolan årskurs 6-9. 2013/2014 Diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling? Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Vasaskolan - fristående kristen skola i centrala Göteborg Plan mot kränkande behandling VASASKOLAN Läsåret 2014/2015 1 rev. 140901 1 Innehållsförteckning Inledning s.3 2 Uppdraget- Skollagen s.3 Diskrimineringslagen

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer