Sammanställning och hantering av remissvar ang. Plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning och hantering av remissvar ang. Plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige"

Transkript

1 PROMEMORIA Dok nr: -26 Arbetsgrupp: Författare: Nationell plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall Flavio Lanaro Sammanställning och hantering av remissvar ang. Plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige Strålsäkerhetsmyndigheten har givit företrädare för berörda myndigheter, kommuner, allmänheten och näringslivet tillfälle att lämna synpunkter på rapporten Hantering av använt kärn-bränsle och radioaktivt avfall i Sverige - Nationell plan. Ett utkast till rapport [SSM Dok. nr. -3] gjordes tillgänglig på myndighetens hemsida den 9 mars med möjlighet att lämna synpunkter direkt till SSM i anslutning till ett öppet seminarium som hölls på SSM den 26 mars 2015 samt skriftligt senast den 30 april Denna sammanställning redovisar kortfattat vilka remissinstanser som har yttrat sig och i vilka frågor samt hur SSM har hanterat frågorna i yttranden i den slutgiltiga versionen av rapporten. Nr. Remissinstans [Dok nr] 1 Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) [-6] 1. SGU har inga invändningar mot den nationella planen, handlingslinjerna, ramverket samt nationella programmen. 2. Planen är inte tydlig med uppgiften att lokaliseringsprocessen för Slutförvaret för långlivat avfall (SFL) inte har genomförts än. Geologi och grundvatten kommer att vara viktiga faktorer för lokalisering för att de påverkar säkerheten. 3. Fud-programmet styrs helt av industrin genom SKB. En tillräcklig stor budget för oberoende forskning inom geo- Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

2 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 2 (20) vetenskapen bör avsättas. 1. Inga åtgärder. 2. SKB arbetar med koncept som lämpar sig för ett slutförvar för långlivat radioaktivt avfall. Dessa koncept är delvis beroende på slutförvarets lokalisering som därför är en del i processen som kommer att leda till att SKB lämnar in en ansökan om tillstånd för en sådan anläggning. Enligt Fud-programmet är SKB just nu in en fas av säkerhetsutvärderingar, utredningar och förstudier för metoder och platser. Fasen beräknas pågå fram till ca Vid den tidpunkten kommer SKB att inleda undersökningar på de platser som har bedömts lämpliga i förhållande till slutförvarsmetoden. Sannolikt kommer samråd mellan SKB och SSM om förstudierna samt platsundersökningar att genomföras. 3. SSM har i uppdrag att upprätthålla kunskap samt stödja nationell kompetens inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Forskningen ska ha en tydlig koppling till SSM:s uppdrag och resultaten ska kunna komma till nytta i verksamheten. Oberoende forskning inom bl.a. slutförvaring avfall, friklassning, rivningsavfall, driftavfall, förorenad mark och kärnämneskontroll bedrivs med en årlig budget på ungefär 80 miljoner kronor. Forskningsprojekten startas på SSM:s initiativ baserat på behoven identifierade genom en omvärdsanalys både nationellt och internationellt samt baserat på utlysningar av medel för forskning. Oberoende forskning inom geovetenskapen bedrivs inom denna ram. 2 Sveriges Kommuner och Landsting [-7] Sveriges Kommuner och Landsting avstår från att delta på seminariet och att lämna synpunkter. Inga åtgärder. 3 Studsvik Nuclear AB [-8] 1. Planen pekar inte på någon tydlig strategi eller viljeriktning om hur kärnavfall utöver använt kärnbränsle ska omhändertas i Sverige. 2. Planen gör ingen koppling till avfallshierarkier. 3. Det framgår inte om det finns någon viljeinriktning om

3 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 3 (20) att styra avfallsströmmarna så att material och energi återvinns eller avfallsmängderna minimeras. 4. Planen bör uppdateras med en strategi för hantering av kärnavfall som kopplar till grundläggande principer i miljöbalken. 5. Anläggningar som behandlar radioaktivt avfall i syfte att återvinna material och energi redovisas inte i planen. Ett nytt avsnitt bör införas. 6. Detaljerad faktagranskning har genomförts. 1. Som framgår av avsnitt 1.3 har föreliggande rapport ingen verkställande roll. Rapportens funktion är att övergripande redogöra hur strategier och viljeinriktningar omsatts i konkreta planer och program som styr omhändertagandet av använt kärnbränsle och kärnavfall. 2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG har införts i svensk lagstiftning genom Avfallsförordningen 2011:977, vilket inte gäller använt kärnbränsle och kärnavfall som hanteras i kärntekniklagen eller radioaktivt avfall som hanteras i strålskyddslagen. Därför finns det formellt inga krav på att införa avfallshierarkin inom hanteringen av radioaktivt avfall. SSM utreder för närvarande möjligheten att använda avfallshierarkin som ett verktyg som främjar strålsäkerheten. 3. Ansvaret för att omhänderta restprodukter som uppstår i en verksamhet vilar på verksamhetsutövaren. Det är upp till varje verksamhetsutövare att uppfylla krav i lagar och föreskrifter, med hänsyn till samhälleliga och ekonomiska aspekter. 4. Se punkt 1 och 2 ovan. 5. SNAB:s roll som enda godkända avfallsanläggning för IKA kan man läsa om i avsnitt För att förtydliga något har rubriken ändrats till Avfallshantering och slutförvaring, samt ett förtydligande gjorts i texten om att den volymreducerande verksamhet av IKA som pågår bedrivs av SNAB, detta var inte tydligt tidigare. Att strålkällor kan återvinnas beskrivs i avsnitt Alla synpunkter är omhändertagna i rapporten förutom kommentaren om Figur 12 (figuren kommer från Fudprogrammet).

4 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 4 (20) 4 Östhammars kommun [-10] 1. Kommunerna har en nyckelroll i tillståndsprövningssamt tillåtlighetsprövningsprocessen av kärnteknisk verksamhet. Detta och kommunernas engagemang i kunskapsutbyggnad samt kommunikation bör belysas (s. 28) såsom den nationella planen kan stödja dialog och inflytande i tillståndsprocessen. 2. Vid hantering av NORM-avfall finns det oklarheter runt det slutliga omhändertagandet med risk att kunskapsöverföring brister och mellanlager faller i glömska. Myndigheterna bör med sin tillsyn se till att avfallsproducenterna tar ansvar för sitt avfall på ett långsiktigt sätt. 3. Staten bör tillse, genom internationella avtal eller annat, att det finns möjlighet till slutförvaring även efter att SKB upphör sin verksamhet. 4. Kommunen uttrycker sin önskan att statens långsiktigta ansvar för slutförvaringen för radioaktivt avfall tydligt stadsfästs. 1. Det har förtydligats i rapporten att kommunerna bidrar till beslutprocessen inte bara genom vetorätten men även genom att främja kunskapsuppbyggnad och kommunikation med allmänheten m.fl. 2. SSM har arbetat med olika NORM-frågor i flera år och kommer även fortsättningsvis att göra det. SSM har vid flera tillfällen sammanställt identifierade problem med hanteringen av avfall från icke-kärntekniska verksamheter i Sverige, senast i SSM-rapport 2009:29. SSM avser att fortsätta lyfta de problem som finns, dock ryms detta inte inom ramen för den föreliggande rapporten. 3. Det långsiktiga ansvaret för ett slutförvar för använt kärnbränsle eller annat radioaktivt avfall bör, enligt riksdagens uttalanden, ligga hos staten (se nationella planen). Genom ratificeringen av kärnavfallskonventionen ( Joint Convention ) har staten åtagit sig att bära ett sistahandsansvar för slutförvaringen av använt kärnbränsle och kärnavfall i det fall det inte finns någon ansvarig tillståndshavare. 4. I ett nytt förslag till lagstiftning på strålsäkerhetsområdet som ännu inte har slutbehandlats av regeringen, föreslås att statens yttersta ansvar tydliggörs.

5 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 5 (20) 5 Boverket [-11][ ] 1. I avsnitt 3.2 saknas en hänvisning till plan- och bygglagen. Förslag till hänvisning ges. 1. Boverkets förslag har använts till ett nytt avsnitt (3.2.5) om plan- och bygglagen. 6 Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings (MKG) [-12] 1. MKG [punkt 3] anser att från rubriksättningen och strukturen i rapporten är det otydligt vilken den nationella planen är gentemot de nationella programmen. 2. MKG [punkt 3] påpekar att handlingslinjerna är en del i de nationella programmen medan de grundläggande principerna enligt rådets direktiv 2011/70/EURATOM ska vara till grund för de nationella handlingslinjerna. 3. Endast del av de grundläggande principer som finns i miljöbalken har beskrivit i kap. 2 [punkt 3]. 4. MKG [punkt 3] tycker att ett kortare dokument med titel Nationellt program för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige skulle behöva skapas. Den nuvarande nationella planen (föreliggande rapporten) på så sätt bli en av huvudreferenserna i likhet med Miljömålsystemet, Fud-programmet samt finansieringssystemet. 5. MKG [punkt 4] påpekar att det är en brist att inte miljöbalkens inflytande på kärnavfallsprogrammet beskrivs bättre i plandokumentet. 6. MKG [punkt 5] anser att det bör tydligt förklaras varför det i Sverige inte genomförs strategiska miljövärderingar av nationella program enligt Europaparlamentets och Europeiska rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 (SEA-direktivet) om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan. MKG delar SSM uppfattning att den föreliggande planen inte borde vara föremål för en strategisk miljövärdering med samråd enligt SEAdirektivet i och med den nuvarande lagstiftningen inte ange att miljövärderingen måste göras. 7. MKG [punkt 6] anser att plandokumentet på ett mycket tydligare sätt bör beskriva ansvarsfördelningen inom det svenska kärnavfallsprogrammet. MKG menar att det är viktigt för att kunna bedöma det svenska kärnavfallssystemet att det finns en mer detaljerad beskrivning av

6 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 6 (20) verksamhetsutövarna/tillståndshavarna vad gäller ägande och vilka drivkrafter som kan finnas på grund av vinstintressen. 8. MKG [punkt 7] uppmärksammar att i art. 10 rådets direktiv 2011/70/EURATOM ställs krav gällande hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall på att medlemsstaterna ska säkerställa att nödvändig information görs tillgänglig för arbetstagarna och allmänheten, vidare att allmänheten ska ges tillräckliga möjligheter att delta på ett effektivt sätt i beslutprocessen. 9. MKG [punkt 7] påpekar att miljöbalken ger miljöorganisationerna rätt att överklaga domar, rätten kan delvis begränsas i frågan om anläggningar för mellanlagring och slutförvaring av kärntekniskt avfall eftersom dessa innefattar ett regeringsbeslut. 10. MKG [punkt 7] saknar en beskrivning av hur öppenheten och insyn i Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), som en av de viktigaste aktörer inom hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. 11. MKG [punkt 7] påpekar att miljöorganisationerna inte erhåller medel för deltagande i annat samråd än det om hantering av använt kärnbränsle. 12. MKG [punkt 8] anser att slutförvaret för långlivat medelaktivt avfall (SFL) inte är tillräckligt beskrivet i planen. 13. MKG [punkt 9] undrar om det verkligen inte finns några avtal mellan Sverige och andra länder (förutom åtagande enligt EURATOM fördraget). 14. MKG [punkt 10] anser att en redovisning av gällande tillstånd för kärntekniska anläggningar bör ges i rapporten. 15. MKG [punkt 11] anser att ett avsnitt om kärnämneskontroll och import och export av kärnavfall saknas. 16. MKG [punkt 12] föreslår att avsnittet om planering av nya kärnreaktorer bör tas bort. 17. Detaljkommentar [punkt 13]. På s. 92 står det att avfallsmängderna har producerats mellan 2011 och Det handlar däremot om totala mängder i det svenska inventariet mellan 2011 och MKG [punkt 14] uppmanar SSM att se över språket för att öka läsbarheten för allmänheten. 1. SSM har tydliggjort att den Nationella planen redovisar övergripande mål, handlingslinjerna, ramverket samt be-

7 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 7 (20) skriver de Nationella programmen. Planen beskriver på så sätt rollen för de styrande programmen inom det svenska organisatoriska och rättliga ramverket. Planen redogör också för ansvar och befogenheter. 2. SSM har haft för avsikt att i kap. 2 beskriva hur de grundläggande principerna är implementerade i det svenska systemet och utgör grunden för de nationella programmen i kap SSM har gjort en genomgång av de grundläggande principerna i kap. 2 och kompletterat med några principer enligt miljöbalken som tidigare inte hade tagits upp på ett tillfredställande sätt eller som rent av saknades. 4. Den Nationella planen uppfyller funktionen av toppdokument som MKG efterfråga. De Nationella programmen har aktivitetsstyrande karaktär och har identifierats av SSM i Miljömålsystemet, Fud-programmet samt finansierings-systemet. Därför presenteras dessa i den Nationella planen, och bifogas planen när den anmäls till EU-kommissionen. 5. SSM anser att den nuvarande rapporten inte utgör det svenska nationella programmet. Som beskrivs i föreliggande rapporten består de tre nationella programmen av Miljömålsystemet, Fud-programmet samt finansieringssystemet. Den nationella planen redovisar hur de grundläggande principerna är implementerade i programmens handlingslinjer, hur ansvaret fördelas mellan aktörer i det svenska ramverket samt vilka de nationella programmen är, deras mål och hur de fungerar. Därför görs inga åtgärder i frågan. 6. Gällande en bättre beskrivning av miljöbalkens inflytande på kärnavfallsprogrammet se SSM:s svar nr. 3 till MKG. Ett avsnitt med motivering om varför en strategisk miljöbedömning och samråd av planen inte görs återges i ett nytt inledande avsnitt i rapporten (1.5). 7. Ägarförhållandena för kärnkraftverken är tydliggjorda i rapporten. 8. Den nationella planen innehåller inte några beslut gällande hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Dessutom är dokumentet i sig ett sätt för myndigheten och svenska staten att involvera och informera allmänheten om det nationella hanteringsystemet för använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Syftet för seminariet har också varit det samma.

8 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 8 (20) 9. SSM instämmer med MKG i frågan. 10. Allmänhetens insyn i Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) åstadkoms genom att SSM utövar tillsyn av dess verksamheter och anläggningar, samt genom samrådsprocesser med allmänheten enligt miljöbalken inom tilllåtlighets- och tillståndsprövning av nya verksamheter. Även granskningen av SKB:s Fud-program samt Plankostnadsberäkningar utgör en möjlighet till insyn i SKB:s verksamhet genom remissförfarande med möjlighet för allmänheten att yttra sig om innehållet i dessa program. 11. Kostnadsersättning till miljöorganisationer i samband med samrådsprocessen enligt miljöbalken gäller endast anläggningar för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle. Texten i sammanfattningen och avs har reviderats. 12. SFL beskrivs i avsnitt Loma-programmet tillsammans de övriga mellanlager och slutförvar som är inplanerade men som inte har fått regeringstillstånd eller ansökts för (utbyggnad av SFR, SFL och mellanlager). 13. SSM bekräftar att det inte finns avtal mellan Sverige och andra länder i frågan om hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. 14. SSM bedömer att syftet med rapporten inte avkräver den typen av detaljer. 15. Ett avsnitt om kärnämneskontroll ska tas fram (3.6 Internationell tillsyn). Avsnitt om gränsöverskridande transporter handlar också om import och export av kärnavfall och därför finns i rapporten. Rapporten kompletteras även med avseende på föreskrifter om kärnämneskontroll (3.2.3), Euratom-förordning om kärnämneskontroll (3.3.1) samt icke-spridningsavtalet (3.3.4). 16. Vattenfall har lämnat in en ansökan till SSM om nybyggnation av kärnkraftreaktorer. Ansökan har inte återkallats trots att Vattenfall bl.a. i media meddelat att företagets utbyggnadsplaner kommer att avbrytas. 17. Synpunkten har omhändertagits i den nya versionen rapporten. 18. Synpunkten har omhändertagits i den nya versionen av rapporten.

9 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 9 (20) 7 Lars Persson [-13] Finns det planer för ett slutförvar för kemiskt farligt icke-radioaktivt avfall? SSM påpekar att denna viktiga fråga ligger utanför myndighetens tillsynsområde. Inga åtgärder. 8 Järnbruksförnödenheter (JBF) [-15] 1. I föreliggande nationella planen är fokus mera på kärnbränsle och framtida lagring. JBF saknar i den nya planen lite mer fokus på herrelösa strålkällor, gränsskydd för radioaktivt kontaminerade produkter och NORM. 2. Svenska stålverk och återvinningsbranschen ansvarar för de flesta kontroller av icke-kärntekniskt kontaminerat material. Kontroll görs med radioportaler som leder genomsnittligt till ca 25 detektioner av radioaktivt material på ett år. Det finns dock ingen slutlig lösning på hur materialet ska slutförvaras. 3. JBF tycker att det inte är stålverken och återvinnarnas sak att lösa lagring/slutförvaring av radioaktivt kontaminerat material som finns i samhället och hamnar som avfall. Därför saknar de en plan med handfasta lösningar och åtgärder. 4. JBF [punkt 1] vill att krav införs på avfallsplaner för radioaktivt avfall där SSM tydliggör krav och tillämpning. Alla typer av avfall ska ha utpekade deponier eller slutförvar och en säker mellanlagring. 5. JBF [punkt 2] vill att en utredning om slutförvar av NORM material genomförs. 6. JBF [punkt 3] vill att staten genomför insamlingskampanjer. 7. JBF [punkt 4] vill att rutinmässig gränskontroll av radioaktiva ämnen från tredje land genomförs. 1. SSM tolkar det som att JBF efterlyser: en utförligare, samlad, redogörelse för de problem som återstår att lösa samt förslag på lösningar. Detta är något som SSM avser att arbeta vidare med, då det är en del av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö. SSM har vid flera tillfällen sammanställt identifierade problem med hanteringen av avfall från icke-kärntekniska verksamheter i Sverige, senast i SSM-rapport 2009:29. SSM avser att fortsätta lyfta de problem som finns, dock ryms detta inte inom ramen för

10 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 10 (20) den föreliggande rapporten. 2. JBF:s påstående att det inte finns någon lösning på slutförvaring av det radioaktiva material som fångas upp av branschens larmportaler stämmer endast till viss del, vilket branschen är väl medveten om: SSM tar årligen emot ett antal ansökningar från branschen om hjälp med omhändertagande, och ett stort antal avfallsposter har omhändertagits de senaste åren. Alla parter är dock medvetna om att det fortfarande finns problem med vissa avfallskategorier, bland annat NORM. SSM har vid flera tillfällen sammanställt identifierade problem med hanteringen av avfall från icke-kärntekniska verksamheter i Sverige, senast i SSM-rapport 2009:29. SSM avser att fortsätta lyfta de problem som finns, dock ryms detta inte inom ramen för den föreliggande rapporten. 3. SSM har vid flera tillfällen sammanställt identifierade problem med hanteringen av avfall från ickekärntekniska verksamheter i Sverige, senast i SSMrapport 2009:29. SSM avser att fortsätta lyfta de problem som finns, dock ryms detta inte inom ramen för den föreliggande rapporten. 4. SSM ser för närvarande över regelverket, bland annat kommer det existerande krav på tillståndshavarens ansvar vad beträffar radioaktivt avfall, att förtydligas genom att krav ställs på att avfallsplaner och finansiella garantier ska finnas. 5. Problematiken med det NORM som idag lagras på metallåtervinningsanläggningar och stålverk finns omnämnt i rapporten, se Det finns NORM-avfall även inom andra områden (vilket redovisas i rapporten), och det gör detta till en komplex frågeställning. SSM avser att fortsätta lyfta de problem som finns, dock ryms detta inte inom ramen för den föreliggande rapporten. 6. Under senare år har SSM genomfört en kampanj för insamling och omhändertagande av överblivet historiskt radioaktivt undervisningsmaterial från landets grund- och gymnasieskolor, vilket nämns i avsnitt i rapporten. SSM har för avsikt att genomföra fortsatta insatser inom områden där detta bedöms behövligt. SSM avser att fortsätta lyfta de problem som finns, dock ryms detta inte inom ramen för den föreliggande rapporten. 7. Avsaknaden av rutinmässig gränskontroll av radioaktiva ämnen belystes i SSM-rapport 2009:29, vilket ledde till

11 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 11 (20) att regeringen gav SSM och Tullverket i uppgift att genomföra en utredning. SSM redovisade sin rapport till regeringen i februari SSM avser att fortsätta lyfta de problem som finns, dock ryms detta inte inom ramen för den föreliggande rapporten. 9 Frågor ställda samt svar vid seminariet på SSM , kl [-16] Frågor: 1. Daniel Westlén, Vattenfall AB: Avfallsfokus är på kärnteknisk verksamhet. Varför? Stora mängder alfaaktivt NORM-avfall finns, t.ex. rödskiffer. 2. Emil Jorpes, Studsvik Nuclear AB, Johan Svahn, MKG: Hur miljöbalken tillämpas inom hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall bör vara bättre beskrivet i planen/rapporten till Kommissionen. 3. Claes Johansson, SKB: Kommentar: Visst IKA-avfall (enligt punkt 1 ovan) borde nog snarare hamna i det planerade slutförvaret för långlivat avfall (SFL). 4. Inga Carlman, Mittuniversitetet, Östersund: Utredning av alternativ (t.ex. alternativen djupa borrhål eller upparbetning) är kärnfrågan ur ett miljöbalksperspektiv. 5. Miles Goldstick (Milkas): Påpekar att det finns alternativa lösningar i form av torrförvar samt att det är alltför kort om tid för kommentarer på rapporten (sista april). 6. Johan Svahn, MKG: Ett övergripande program behövs, inte bara en plan. 7. Börje Norlin, Mittuniversitetet: Mätutmaningar i processen? Mätövervakning? 8. Carl Reinhold Bråkenhielm, Kärnavfallsrådet: Hur hanteras kärnämneskontroll i programmet? 9. Lars Persson, Miljövänner för kärnkraft: Kemiskt toxiskt avfall hanteras inget vidare i Sverige. 10. Leif Göransson, Solteknik: MB kom 100 år för sent. Avfallsfrågan är ej löst. Torrförvar i några hundra år? 11. Miles Goldstick (Milkas): Erbjöd deltagarna att förse sig med ett exemplar av en bok. 12. Inga Carlman, Mittuniversitetet, Östersund: Skilda metoder, torra, djupa borrhål m.m. finns. Redovisa alternativ i planen. Kräver SSM att de redovisas så att de kan jämföras? Upparbetning är tydligen inte aktuellt. Säker plats, bästa platsen? Total kommunal vetorätt saknas. 13. Johan Swahn, MKG: Svårt att peka ut de övergripande

12 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 12 (20) målen för Sverige som stat. Öppenhetsfråga. 1. NORM-avfall finns med i rapporten, i ett flertal avsnitt i kapitel 5 och i SSM tar till sig synpunkten inför kommande uppdatering av rapporten, dock kommer inga justeringar göras av föreliggande rapport. Se även hantering av fråga nr. 2 från Östhammars kommun ovan [-10]. 2. Tillämpningen av miljöbalken inom hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall redovisas genomgående i rapporten. 3. Påstående. Inga åtgärder. 4. Redovisning av alternativ är en fråga för program för forskning, utveckling, demonstration eller tillåtlighetsoch tillståndsprövning för anläggningar. Dessa behandlas principiellt i rapporten. För en utförlig beskrivning av alternativa metoder och platser för var och en planerad anläggning hänvisas till Fud-programmet och till tillståndsökningarna för dessa. 5. Påstående. Inga åtgärder. 6. Den föreliggande rapporten är ett steg i den föreslagna riktningen. 7. SSM bedömer att syftet med rapporten inte kräver den typen av detaljer. Information om kärnämneskontroll har kompletterats i rapporten. 8. Se punkt Mellanlagring finns i olika former. De ska dock ses endast som ett steg mot slutförvaring. 10. Inga åtgärder. 11. I pågående tillståndsansökningarna redovisas alternativa metoder och platser. 12. SSM är öppen och angelägen om en dialog. 10 Mittuniversitetet [-17] 1. Politiker och myndigheter har inte krävt tillräckligt mycket utifrån de lagkrav som finns, så att ett nytänkande inom SKB eller någon annan verksamhet kunnat ges möjlighet att utveckla andra tekniker såsom djupa borrhål, transmutation, etc. 1. Kärntekniklagen föreskriver att reaktorinnehavarna vart tredje år ska redovisa hur arbetet med etablering av ett

13 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 13 (20) slutförvar för använt bränsle fortskrider (Fud-program). Reaktorinnehavarna har sedan 1986 vart tredje år lämnat in ett uppdaterat Fud-program för granskning och utvärdering av myndigheten. Programmet har sänts på en bred remiss för inhämtande av synpunkter innan myndigheten, med eget yttrande, överlämnat programmet till regeringen för beslut. 11 European Spallation Source ESS AB [-18] 1. Den totala mängden radioaktivt avfall från drift och avveckling av ESS kommer att motsvara cirka 15 % (ca 2500 m 3 ) av det planerade utrymmet i SKB:s slutförvarsanläggning SFL. SFR är i dagsläget ej aktuellt för avfall från ESS. 1. Uppgifterna har införts i avsnitt och i rapporten. 12 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) [-19] SKB anser att planen ger sammantaget en god överblick av och förståelse för det svenska programmet. 1. S.13 Referenser till Avfallsmängder och prognoser 2. S. 28 Krav på samrådsredogörelse. 3. S. 72 Använd Urandioxid istället för uranoxid. 4. S. 75 Använd Slutförvar för långlivat radioaktivt avfall (SFL) istället för djupförvaret. 5. S. 76 Slutförvar istället för slutförför. 6. S. 77 SKB önskar komplettera med följande text: SKB har inom ramen för de pågående tillståndsprövningarna för KBS-3-systemet i början av 2015 kompletterat sina ansökningar med ett yrkande om tillstånd att utöka mellanlagringen i befintliga bassänger i Clab till ton uran genom användning av s.k. kompaktkassetter. Motivet för detta är at det bedöms dröja längre än tidigare planerat till ett slutförvar för använt kärnbränsle kan stå färdigt att ta emot mellanlagrade använda bränslet. 7. S. 79 Byt att göra sig av med mot omhänderta. 8. S. 82 m fl. Frågan om att omhändertagande av ESS:s avfall inte är helt utklarad förklaras ingenstans i dokumentet. 9. S Tabell 2 till 5. Komplettera gärna med en tydlig källhänvisning/referens för de fyra tabellerna.

14 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 14 (20) 10. S. 96 Avs Lägg till texten Kärnbränsleförvaret förväntas vara i drift ungefär från år 2030 till omkring S. 97 Ersätt texten Om kapaciteten förvarskapaciteten med Om behov skulle uppstå av att slutförvara använt kärnbränsle från eventuella nya framtida reaktorer krävs nya undersökningar, säkerhetsanalyser och tillståndsprövningar oavsett om man skulle vilja bygga ut slutförvaret eller etablera ett nytt slutförvar någon annanstans. 12. S. 104 Flytta ordet för. Byta ut orden mellan förvaras med mellanlagras. 13. S. 106 byt ut hindrar nå markytan med fungerar och uppfyller kraven. 14. S. 108 Byt ut SFR kommer SKB ansöka med SFR har SKB ansökt. 1. S. 13 SSM anser att sammanfattningen inte behöver lista alla referenser. 2. S. 28 Texten har reviderats. 3. S. 72 Texten har reviderats. 4. S. 75 Texten har reviderats. 5. S. 76 Texten har reviderats. 6. S. 77 Texten har tillagts. 7. S. 79 Texten har reviderats. 8. Notering har infogats i den nya versionen av rapporten. 9. I tabell 2 och 3 kommer referens göras till SKB:s avfallshandbok. I tabell 3 kommer referens göras till IAEA:s och EU:s klassificeringssystem. För data i tabell 4 och 5 kommer att refereras till Bilaga 2. I bilaga 2 listas referenser till alla tillståndhavarnas årsrapporter för år 2011 till S. 96 Texten har reviderats. 11. S. 97 Texten har reviderats. 12. S. 104 Texten har reviderats. 13. S. 106 Texten har reviderats. 14. S. 108 Texten har reviderats. 13 Nils-Axel Mörner [-20] 1. SKB undervärderar mycket grovt de risker som föreligger vad gäller långtidsförvaring. 2. SKB hävdar att större postglaciala jordbävningar inte

15 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 15 (20) skett i södra Sverige. Starka argument finns för att SKB bör göra en ny seismisk analys. 3. Den enda seismiska riskanalysen över år som idag föreligger är publicerad i Pattern Recognition in Physics (Mörner 2013a). 4. Det finns anledning av beakta DRD-metoden för hantering av det långlivade kärnavfallet inklusive använt kärnbränslet. 5. Det föreligger ingen ledande plan för hur hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige ska gå till för att garantera säkerheten under den enorma tidsrymden av år. Mycket måste fortfarande undersökas. SSM granskar för tillfället SKB:s ansökningar för en slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle i Forsmark. 1. Frågeställningen hanteras inom SSM:s granskning av SKB:s ansökan. 2. Frågeställningen hanteras inom SSM:s granskning av SKB:s ansökan. 3. Frågeställningen hanteras inom SSM:s granskning av SKB:s ansökan. 4. Frågeställningen hanteras inom SSM:s granskning av SKB:s ansökan. 5. Den nationella planen föregriper inte regeringsbesluten i fråga om tillstånd för kärntekniska anläggningar. Planen beskriver endast befintliga och planerade anläggningar utan att kunna påverka deras tillståndsprövningar. 14 Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO) [SSM ] 1. SERO [punkt 1] konstaterar att ingen redovisning har gjorts för det plutonium som idag lagras i England utan tänkbara alternativ. 2. SERO [punkt 2] anser att Vattenfalls kärnavfall från reaktorer i Tyskland bör tas omhand i Tyskland. 3. SERO [punkt 3] uppmanar att en lag om verksamhetsutövarens atomansvar och ansvarsgenombrott bör beslutas snarast. 4. SERO [punkt 4] anser att strålskyddsprinciperna i nollalternativet till MKB för slutförvaret kraftigt avviker från ICRP-principer. 5. SERO [punkt 4] konstaterar att en osäker personal- och

16 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 16 (20) kompetensförsörjning p.g.a. avvecklingen av kärnkraft leder till att en rundgång av personal mellan myndighet och industri inte kan undvikas. 6. SERO [punkt 5] anser att kärnavfallsfonden bör ha en uppbyggnad som tryggar en eventuell förtida avveckling. 7. SERO [punkt 6] undrar vad som händer när Studsviklagen upphör att gälla SERO [punkt 7] anser att (SKB:s?) redovisning av nollalternativ inte är acceptabel och att redovisning av alternativa slutförvar saknas. 9. SERO [punkt 8] anser att redovisning av miljökonsekvensbeskrivning med avseende på olyckor och utsläpp för sjötransport och landtransport saknas. 10. SERO [punkt 9] anser att mellanlagring av använt kärnbränsle bör utökas till 100 år. 11. SERO [punkt 9] anser att avsvalning av det använda kärnbränsle inte bör ske vid reaktorerna utan i särskilda anläggningar minst 30 km från reaktorerna. 12. SERO [punkt 9] anser att arbeten med slutföravaret för använt kärnbränsle i Forsmark samt inkapslingsanläggningen i Oskarshamn bör få påbörjas efter sista reaktor på de två platserna har ställts av. 13. SKB [SERO punkt 9] bör visa alternativa platser och metoder. 14. SERO [punkt 10] anser att Clab bör hänföras till hotkategori I (ett) i den nationella säkerhetsplanen. 15. SERO [punkt 11] anser gällande Clab att genomgripande redovisning av lagringsmetoderna aktiv och passiv kylning saknas. 16. SERO [punkt 12] anser att inkapslingsanläggningen Clink inte bör kombineras med ett mellanlager. 17. SERO [punkt 13] anser att en utdragen slutförvarsprocess ger en naturlig minskning av strålning och temperatur vilket skulle vara bättre för framtida generationer. 1. Efter granskning av SSM beslutade regeringen i juni 2014 att godkänna OKG AB:s ansökan om att överlåta ägarskapet för det separerade plutonium som lagras i England till UK Nuclear Decommissioning Agency (NDA). 2. Rapporten redovisar använt kärnbränsle samt radioaktivt avfall uppkommit i Sverige. Redovisning av tyskt avfall hanteras i Tysklands nationella program.

17 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 17 (20) 3. Se kap Atomansvarighet 4. Redovisning av noll-alternativ för planerade eller drifttagna anläggningar görs enligt krav i svensk lagstiftning. 5. SSM delar uppfattningen om vikten av säkerställd kompetensförsörjning. 6. Finansieringssystemets syfte och konstruktion med avseende på frågan beskrivs i avsnitt När lagen upphör att gälla förväntas fonderade medel finansiera de återstående avvecklingskostnaderna för de historiska anläggningar lagen omfattar. SSM har av regeringen begärt ett uppdrag att se över lagens upphörande. 8. Redovisning av alternativa metoder och platser för slutförvaring av använt kärnbränsle samt kärnteknisk avfall krävs i ansökningarna om tillstånd enligt miljöbalken för dessa anläggningar. 9. Detta går utöver rapportens avgränsningar. 10. Detta går utöver rapportens avgränsningar. 11. Detta går utöver rapportens avgränsningar. 12. SSM granskar för tillfället SKB:s ansökningar för en slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle i Forsmark. Frågeställningen hanteras inom SSM:s granskning av SKB:s ansökan. 13. Se punkt 8 ovan. 14. Detta går utöver rapportens avgränsningar. 15. Detta går utöver rapportens avgränsningar. 16. SSM granskar för tillfället SKB:s ansökningar för en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle i Oskarshamn. Frågeställningen hanteras inom SSM:s granskning av SKB:s ansökan. 17. Påstående. Inga åtgärder. 15 Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) [-22] SKS anser att mängderna lågaktivt avfall från icke-kärnteknisk verksamhet är tiotalsgånger större och ofta mera aktiva än avfall från kärnteknisk verksamhet. Inga krav ställs vad som gäller framtida påverkan på människor och miljö p.g.a. dessa mängder avfall. SKS påpekar att nuvarande förfarande inte är optimalt. Frågan om NORM-avfall har också ställts av Östhammars kommun [-10] punkt 2, och Järnbruksförnödenheter [SSM ] punkt 1 och 5, samt vid seminariet om Nationella planen på SSM , kl [-16] punkt 1. SSM:s hantering redovisas där.

18 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 18 (20) 16 Miljörörelsen kärnavfallssekretariat (Milkas) [-23] 1. Milkas anser att en kontinuerlig uppdatering av kunskap om hälsoeffekterna av lågdosstrålning bör ske. 2. Milkas påpekar att kommunens vetorätt nämns utan att notera undantaget för kärnteknisk verksamhet då det inte är en absolut rätt. 3. Milkas anser att när det gäller principen om avfallsminimering (sid. 28), ska nollproduktion kunna vara ett tydligt mål. Produktionsstopp i existerande anläggningar ska prioriteras. 4. Milkas anser att miljöbalkens mål och särskilda krav på alternativa redovisningar ska tydliggöras. 5. Milkas tycker att torrförvar som allmänt alternativ i stället för utbyggnad av Clab ska inkluderas. 6. Milkas saknar ett redovisningssystem för import och export av allt radioaktivt material. 7. Milkas anser att en beskrivning av systemet när det gäller sekretess för friklassning av radioaktivt material generellt och särskilt från Studsvik ska inkluderas, med en lista över isotoper och mängder. 1. Inom sitt uppdrag stödjer SSM forskning i syfte att ta fram ny kunskap som kan ligga till grund för beslut och överväganden så att myndigheten kan bedriva en effektiv och vederhäftig verksamhet. Inom området hälsoeffekterna av lågdosstrålning är SSM engagerad i initiativet MELODI ( Multidisciplinary European Low Dose Initiative ) och sponsrar arbetet på Centrum för strålskyddsforskning (CRPR) vid Stockholms universitet, som i sin tur ingår i expertnätverket DOREMI ( Low Dose Research towards Multidisciplinary Integration ). CRPR disponerar av en unik anläggning för studier av effekter av låga doser och dosrater av joniserande strålning. 2. Det förklaras i rapporten att kommunens vetorätt är subordinerad regeringens beslut. 3. Rapportens syfte är att redovisa hanteringen av befintliga och prognosticerade avfallsmängder. SSM instämmer att ett avfallsproduktionsstopp är ett gränsfall för tillämpning av avfallsminimering. 4. SSM instämmer och har tydliggjort dessa aspekter i den nya versionen av rapporten. 5. Det är upp till verksamhetsutövaren att genomföra de åt-

19 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 19 (20) gärder som behövs med hänsyn till säkerheten. Val av teknik/metod är upp till verksamhetsutövaren så länge föreskriftskrav är uppfyllda. 6. SSM håller ett nationellt register över kärnämnen. De viktigaste svenska intressenterna inom kärnämneskontrollen är tillståndshavarna för kärnkraftverken, bränslefabriken, Clab och Studsvik samt forskningsinstitutioner, industrier m.fl. som innehar kärnämne, producerar kärnteknisk utrustning eller som bedriver forskning i anslutning till kärnbränslecykeln. I förordning (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten anger att det ska tas fram en sammanställning av mängder och prognoser för använt kärnbränsle samt radioaktivt avfall (i föreliggande nationell plan). Regelbunden rapportering till EU-kommissionen enligt direktiv 2006/117/Euratom ger en översikt över övervakning och kontroll av transporter av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige. I denna rapport ges särskild uppmärksamhet åt genomförandet av förfaranden vid återtransport på grund av att transport skett utan tillstånd eller att det radioaktiva avfallet inte har deklarerats Inga sådana avvikelser har skett i Sverige under perioden Ett system för rapportering och godkännande av förfaranden som medför risk för joniserande strålning enligt 96/29/Euratom finns också i bruk i Sverige. 7. Enligt SSM:s villkor för friklassning av metallgöt från smältanläggningen i Studsvik ska Studsvik Nuclear AB årligen redovisa en sammanställning av vikt, aktivitetsinnehåll och mottagare för omsmältning för de göt som friklassats under föregående år. Informationen om mottagare av göt omfattas av sekretess för affärsförhållanden enligt offentlighets- och sekretesslagen och kan därför inte lämnas ut av SSM. 17 Nationell expertgrupp for sanering (NESA) [-24] 1. NESA rekommenderar att referenser till lagrum gällande ansvar för bör uppges. 2. NESA anser att man bör referera till NESA:s arbete med saneringshandboken. 3. NESA anser att sammanfattningen i frågan om bered-

20 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 20 (20) skapsplanen ger ett intryck att vara alltför omfattande. 4. Avs Sanering bör hänvisa till ERCC:s färdiga moduler. 5. Avs Avfallshantering bör förklara att det inte finns några genomtänkta planer rörande saneringsavfall. 6. Avs bör förtydliga vem som har ansvaret för mellanlagring om Sverige blir kontaminerat av en kärnteknisk olycka som skett utomlands. 1. Referenser till lagrum gällande i olika avseenden har anpassats till detaljeringsnivå som krävs i olika delar av rapporten. 2. Detta görs nu under avsnitt (tidigare 3.7.2). 3. Texten är omformulerad och hänvisningen återfinns under avsnitt 3.9 (tidigare 3.7). 4. Kapitlet med sanering omarbetades och minskade i omfattning då huvudämnet för rapporten är avfallshantering. Stycket med möjlighet till internationella resurser togs bort helt. 5. Detta sker nu i inledningen till kap (tidigare 3.7.2). 6. Denna fråga utreds inom arbeten med Saneringshandboken.

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2011 1 (5) 2010-10-27 Dnr 15/2010 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2011 I mars 2011 planerar Svensk Kärnbränslehantering AB:s

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2015 1 (5) 2014-11-03 Dnr 36/2014 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2015 1. Utgångspunkter för Kärnavfallsrådets verksamhet och

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik Dokumentstatus: Godkänt Promemoria Datum: 2015-10-15 Diarienr: SSM2015-2819 Handläggare: Eva Simic Fastställd: Fredrik Hassel Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik Målbild

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer

Fud-program 2013 2013-10-17

Fud-program 2013 2013-10-17 Fud-program 2013 1 Fud-program 2013 Kraven enligt kärntekniklagen (12 ) Den som har tillstånd [för] en kärnkraftsreaktor ska låta upprätta ett program för den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

NyhetsblAD nr. 2012:2

NyhetsblAD nr. 2012:2 NyhetsblAD nr. 2012:2 FRÅN KÄRNAVFALLSRÅDET Den 28 mars: Kärnavfallsrådet arrangerade ett seminarium om avveckling och rivning på Studsvik Nuclear AB Den 28 mars arrangerade Kärnavfallsrådet ett seminarium

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM BESLUT 1 (9) Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Läs mer

Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring av utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle

Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring av utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle BESLUT 2011-12-21 Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Handläggare: Anders Wiebert Telefon: +46 8 799 4182 Vår referens: SSM2010-4643-8 Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring

Läs mer

Presentation på KASAM-seminariet KÄRNAVFALL vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?, torsdagen den 23/2, 2006

Presentation på KASAM-seminariet KÄRNAVFALL vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?, torsdagen den 23/2, 2006 Presentation på vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?, torsdagen den 23/2, 2006 0 Box 7005, vilka 402 alternativ 31 Göteborg, för metod Tel: och 031-711 plats bör redovisas?, 00 92, Fax:

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Dokumentnr: Version Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

Finansiering av kärnkraftens restprodukter

Finansiering av kärnkraftens restprodukter Finansiering av kärnkraftens restprodukter Diskussionerna om hur omhändertagandet av kärnkraftens restprodukter skall finansieras är lika gammal som den kommersiella kärnkraften i Sverige. Aka-utredningen

Läs mer

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008 Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys 24 april 2008 Helhetsbild av slutförvarssystemet Olle Olsson Projektchef Kärnbränsleprojektet Dagens presentationer Anläggningar för slutligt omhändertagande

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare av öppna strålkällor, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

SERO.s yttrande över förslag till höjd kärnavfallavgift

SERO.s yttrande över förslag till höjd kärnavfallavgift SVERIGES ENERGIFÖRENINGARS RIKSORGANISATION FÖRENINGEN FÖR FÖRNYBAR ENERGI Med sektioner för D VAnENKRAFT D BIOENERGI D VÄTGAS D VINDKRAFT SOLENERGI D ENERGIEFFEKTIVISERING D BISTÅND D UNGDOM FORDON 20121125

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2008:452 Utkom från trycket den 16 juni 2008 utfärdad den 5 juni 2008. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Riksarkivet Yttrande 1 (5)

Riksarkivet Yttrande 1 (5) Riksarkivet Yttrande 1 (5) Datum Dnr RA 04-2011/2831 2012-05-28 Era Dnr SSM 2011-1137 och SSM 2011-3833 2012-05- 2 9 Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm SSM Nationell remiss av SKB:s slutförvarsansökan

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

2014:12. Granskning och utvärdering av SKB:s redovisning av Fud-program 2013

2014:12. Granskning och utvärdering av SKB:s redovisning av Fud-program 2013 2014:12 Granskning och utvärdering av SKB:s redovisning av Fud-program 2013 Rapportnummer: 2014:12 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se Gilla läget i 100 000 år... 10 år 2003-2013 1 I den här broschyren funderar vi på ett mer filosofiskt plan på hur man kan tänka kring ett slutförvar av använt kärnbränsle. Det finns korta frågeställningar

Läs mer

Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015

Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015 Sida: 1/5 TILLSYNSPLAN Tillståndshavare: Studsvik Nuclear AB Datum: Senast uppdaterad: 2015-02-04 Revision: 3 Författare: Emil Jorpes Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015 Syfte Dokumentet sammanfattar

Läs mer

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Plan 2010 Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Svensk Kärnbränslehantering AB December 2010 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport 2007:7 från Statens råd för kärnavfallsfrågor Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007 Statens råd för kärnavfallsfrågor

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan

Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan Peter Andersson, kanslisekreterare Kärnavfallsrådet Kärnavfallsrådet är en vetenskaplig kommitté under Miljödepartementet Målgrupper Huvudmålgrupp

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB Tillsynsrapport Datum: 2013-10-14 Er referens: Diarienr: SSM2013-2683 Förrättningsdatum: 2013-09-06 Inspektera SKB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM och Elisabet Höge

Läs mer

Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet

Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet Svensk Kärnbränslehantering AB December 2000 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 Stockholm Tel 08-459 84 00 Fax

Läs mer

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Version 1.0 Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Ansökan om tillstånd Slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS

Läs mer

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Handläggare: Charlotte Lager Telefon: + 46 8 799 4491 Föreläggande

Läs mer

Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall

Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall Yttrande 2010-04-30 Dnr 2009/2012 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall Sammanfattning Riksgälden inkommer härmed med ett

Läs mer

KÄRNAVFALL DEN OLÖSTA MILJÖFRÅGAN

KÄRNAVFALL DEN OLÖSTA MILJÖFRÅGAN KÄRNAVFALL DEN OLÖSTA MILJÖFRÅGAN Innehåll 4 Ett livsfarligt avfall El från kärnkraft ger upphov till ett av de mest miljöfarliga avfall som hittills skapats. 5 Kärnavfallets tidsperspektiv Att lösa slutförvarsfrågan

Läs mer

Samråd, stöd och slutförvar

Samråd, stöd och slutförvar 2008:5 Samråd, stöd och slutförvar en utvärdering av stöd till ideella organisationer ur Kärnavfallsfonden MISSIV DATUM DIARIENR 2008-04-17 2007/135-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-05-31 M2007/2690/Mk Regeringen

Läs mer

Oss inlaga till samrådet om nytt SFR 1 februari 2014.

Oss inlaga till samrådet om nytt SFR 1 februari 2014. Oss inlaga till samrådet om nytt SFR 1 februari 2014. Oss deltar i samrådet kring utbyggnaden av SFR i Forsmark utifrån det regelverk som gäller för bidrag till miljöorganisationer ur Kärnavfallsfonden.

Läs mer

Plan 2013. Kostnader från och med år 2015 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2015 2017

Plan 2013. Kostnader från och med år 2015 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2015 2017 Plan 2013 Kostnader från och med år 2015 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter Underlag för avgifter och säkerheter åren 2015 2017 Svensk Kärnbränslehantering AB December 2013 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning Det nya direktivet Den 5 december 2013 beslutade Rådet att fastställa ett nytt direktiv för strålskyddet som upphäver de tidigare

Läs mer

2010-03-10. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm

2010-03-10. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm Naturskyddsföreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG Box 4625, 116 91 Stockholm Box 7005, 402 31 Göteborg Telefon: 08-702 65 00 Telefon: 031-711 00 92 Hemsida: www.naturskyddsforeningen.se

Läs mer

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas.

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. Forsmarks historia 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. 1970 Riksdagen beslutade att omlokalisera främst av arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med och av tekniskt bistånd Förordningens innehåll 1 [2451] I denna förordning finns föreskrifter om sådan kontroll av produkter med och kontroll av tekniskt

Läs mer

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3 0 REMISSVAR 1 (8) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) Inledande synpunkter Säkerhetspolisen konstaterar att

Läs mer

Kvalitet, säkerhet och kompetens

Kvalitet, säkerhet och kompetens Kvalitet, säkerhet och kompetens Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Sammanfattning

Läs mer

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Datum:, klockan 15.00-17.30 Plats: Biografen Storbrunn, Klockstapelsgatan 2, Östhammar Målgrupp: Allmänheten, organisationer, statliga myndigheter

Läs mer

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste 1 Sören Norrby PM Olof Söderberg 2007-10-11 Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige Denna promemoria är avsett att vara: informationsmaterial

Läs mer

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2014-04-06 Diarienr: SSM2013-5903 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om genomförande av åtgärder

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman.

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman. Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 13 september 2007, klockan 09.00 12.30. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Forsmarks hamn. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare.

Läs mer

Samråd med temat: Metod, lokalisering, framtid

Samråd med temat: Metod, lokalisering, framtid Samråd med temat: Metod, lokalisering, framtid Datum: 12 augusti, 2006, kl. 10.00 12.00. Plats: Öppet hus på Strandhotellet, Öregrund. Målgrupp: Allmänheten, speciellt fritidsboende. Inbjudan: En inbjudan

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Nya avfallsregler med ny avfallsförordning Implementering av EGs nya ramdirektiv om avfall 2010-10-05 Work shop Miljösamverkan Skåne Program 09.35-10.20

Läs mer

Omvärldsanalys 2011. Innehåll

Omvärldsanalys 2011. Innehåll Sida: 1/86 PROMEMORIA Datum: 2011-09-28 Författare: Fredrik Hassel Fastställd: Omvärldsanalys 2011 Innehåll OMVÄRLDSANALYS 2011... 7 1 Utgångspunkter... 7 1.1 Bakgrund och syfte... 7 1.2 Arbetets uppläggning...

Läs mer

Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB. Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten

Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB. Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten 1 Innehåll Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten SKB:s projektkontors resa från resursplanering till portföljhantering Ägarna Samarbetspartners

Läs mer

1 Förslag till ändring i miljöbalken

1 Förslag till ändring i miljöbalken BILAGA 2 Sida: 1/48 1 Förslag till ändring i miljöbalken 3 1 kap. SSM: Denna särlösning av regleringen av arbetsmiljöfrågor i miljöbalken vad avser strålsäkerhet är en mycket viktig förutsättning för att

Läs mer

FORSMARK. En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB

FORSMARK. En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB FORSMARK En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB OM FORSMARK Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftverk som har drivits sedan 1980. Varje år producerar tre reaktorer en sjättedel av

Läs mer

Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand. Mål nr M7062-14 Avdelning 3

Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand. Mål nr M7062-14 Avdelning 3 Sidan 1 av 11 Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Mål nr M7062-14 Avdelning 3 Yttrande över behov av komplettering, utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring

Läs mer

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande Tillsynsrapport Datum: 2014-12-04 Er referens: - Diarienr: SSM2014-211 Förrättningsdatum: 2014-11-05 Inspektera AB SVAFO Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM, Eric Häggblom

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Medicinsk Röntgen AB Sveavägen 64, plan 2 111 34 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-06-13 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om

Läs mer

Problem med de konstgjorda barriärerna i KBS-metoden

Problem med de konstgjorda barriärerna i KBS-metoden YTTRANDE 2008-10-30 Till: Regeringen Miljödepartementet, 103 33 Stockholm Till: Miljödepartementet, Enheten för miljökvalitet Dnr: M2008/2833/Mk Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, synpunkter

Läs mer

Kärnkraftens framtid i Sverige Ronald Hagberth, VD Sydkraft Kärnkraft AB

Kärnkraftens framtid i Sverige Ronald Hagberth, VD Sydkraft Kärnkraft AB 1 Kärnkraftens framtid i Sverige Ronald Hagberth, VD Sydkraft Kärnkraft AB Mina damer och herrar! Bild 1 Det är verkligen trevligt att vara med och delta i firandet av RELCONs 20-årsfirande. Varmt Grattis

Läs mer

Havs och Vatten myndigheten

Havs och Vatten myndigheten Havs och Vatten myndigheten Yttrande STRÅLSÄKFCH-r Datum 2012-05-25 Handläggare Ann-Sofie Wernersson Dnr 165-11 M1333-11 samt 283-11 (Strålsäkerhetsmyndigh ref 12-399) Dir tel 010-698 6355 Mottagare Nacka

Läs mer

2008-11-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm. Sofie Tunbrant@skb.se

2008-11-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm. Sofie Tunbrant@skb.se 2008-11-07 Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm Sofie Tunbrant@skb.se Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av kärnkraftsindustrins

Läs mer

Samråd Samråd hösten hösten 2012 Tänd ett lager: ID 2012 P, 1350142 R eller TR. Utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark Underlag för samråd enligt miljöbalken, inför

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56) YTTRANDE 2012-12-19 Dnr 560/12 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Miljödepartemetet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Läs mer

1. Generaldirektörens inledning... 2

1. Generaldirektörens inledning... 2 Sida 1 av 104 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning... 2 2. Resultatredovisning... 3 Inledning... 3 Verksamhetens intäkter och kostnader... 6 Avgiftsbelagd verksamhet... 8 Strålsäker kärnkraft... 10

Läs mer

Ett uppdrag för miljön

Ett uppdrag för miljön ÅRSRAPPORT 2014 Innehåll Sid Ett uppdrag för miljön 1 Vårt viktigaste projekt tar form 2 Ett fruktbart teamarbete 4 Avveckling av Studvikreaktorerna 6 Avveckling i fyra etapper 9 Avveckling av övriga anläggningar

Läs mer

Samråd enligt miljöbalken

Samråd enligt miljöbalken Samråd enligt miljöbalken Sammanställning 2006 Samråd enligt miljöbalken Sammanställning 2006 ISBN 978-91-976141-7-7 EnaInfo/Edita April 2007 Foto: Curt-Robert Lindqvist, Lasse Modin, SKB:s arkiv. Innehåll

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

? PLATSVAL? Val? Direktiv? eller Vad? Miljöorganisationen Milkas undrar och värderar. Nils-Axel Mörner

? PLATSVAL? Val? Direktiv? eller Vad? Miljöorganisationen Milkas undrar och värderar. Nils-Axel Mörner ? PLATSVAL? Val? Direktiv? eller Vad? Miljöorganisationen Milkas undrar och värderar Nils-Axel Mörner Represetant för Milkas samt Paleogeofysik & Geodynamik Har verkligen bästa platserna valts? (BAT)?

Läs mer

Staffan Lindskog, Stefan Engqvist, John Eliasson, Andrea Siegers, Anna Millner. Annika Åström

Staffan Lindskog, Stefan Engqvist, John Eliasson, Andrea Siegers, Anna Millner. Annika Åström Vår referens: SSM2013-434 Vårt datum: 2013-08-29 Dok nr: SSM2013-434-5 Författare: Fastställd Staffan Lindskog, Stefan Engqvist, John Eliasson, Andrea Siegers, Anna Millner Annika Åström Granskning av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

1 Problemet och vad SSM vill uppnå

1 Problemet och vad SSM vill uppnå Sida: 1/6 Vårt datum: 2011-03-10 Vår referens: SSM 2011/1133 Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter om hantering av torv- och trädbränsleaska som är kontaminerad med cesium- 137 eller naturligt

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman.

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman. Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 10 mars 2006, klockan 09.00 12.45. Plats: Kommunhuset, Östhammars kommun. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare. Inbjudan annonserades

Läs mer

Innehåll. Sid. Omslagsbilden föreställer HM-cellen i Studsvik, sedd genom drygt 1 m tjocka blyglasfönster och en manipulatorarm.

Innehåll. Sid. Omslagsbilden föreställer HM-cellen i Studsvik, sedd genom drygt 1 m tjocka blyglasfönster och en manipulatorarm. ÅRSRAPPORT 2013 Innehåll Sid SVAFO i korthet 1 Vd har ordet 2 Organisation och personal 4 Avfallshantering på Studsvikområdet 7 Avveckling av Studvikreaktorerna 8 Avveckling i tre etapper 10 Ranstad 13

Läs mer

Samråd med temat: Säkerhet och strålskydd

Samråd med temat: Säkerhet och strålskydd Samråd med temat: Säkerhet och strålskydd Datum: Maj juni 2007 Plats: Skriftligt samråd Målgrupp: Berörda myndigheter och verk, berörda kommuner samt organisationer som får medel från Kärnavfallsfonden

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar på delbetänkandet Kärnkraft nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar, SOU 2009:88

Naturskyddsföreningens remissvar på delbetänkandet Kärnkraft nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar, SOU 2009:88 Stockholm 21 januari 2010 Miljödepartementet Enheten för miljökvalitet Ansi Gerhardsson 103 33 Stockholm Miljödepartementets diarienr: M2009/3975/Mk Naturskyddsföreningens diarienr: 217/2009 Naturskyddsföreningens

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning; SSI FS 1998:3 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning; beslutade den 29 oktober 1998. Statens strålskyddsinstitut

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Toppdokument Ansökan om tillstånd enligt Kärntekniklagen för utbyggnad och fortsatt drift av SFR Bilaga Begrepp och definitioner Begrepp och definitioner för

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar

Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar Sid 1/3 Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar Tid: Fredagen den 18 september 2009 kl. 09.00 11.00 Plats: Brandstationen Kungsgatan 2, sammanträdesrum

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

NyhetsblAD nr. 2012:3

NyhetsblAD nr. 2012:3 NyhetsblAD nr. 2012:3 FRÅN KÄRNAVFALLSRÅDET KÄRNAVFALL Börda eller tillgång? Möjligheten att återta och utvinna mer energi ur använt kärnbränsle är något som varit föremål för stort internationellt intresse

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 18 november 2005, klockan 09.30 13.00. Plats: Olandsgården, Alunda, Östhammars kommun. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare. Inbjudan

Läs mer

Sedan arbetet med plutonium-materialet framgångsrikt genomförts kan vi nu med full kraft koncentrera oss på den övriga verksamheten

Sedan arbetet med plutonium-materialet framgångsrikt genomförts kan vi nu med full kraft koncentrera oss på den övriga verksamheten ÅRSRAPPORT 2012 Innehåll Sid SVAFO i korthet 2 Vd har ordet 4 Organisation och personal 6 Avfallshantering på Studsvikområdet 8 Kärnbränsle och kärnämne 10 Avveckling av R2/R20-anläggningen 12 Ranstad

Läs mer

rivningen av Barsebäcksverket?

rivningen av Barsebäcksverket? Hur förbereder f sig Barsebäck Kraft AB inför rivningen av Barsebäcksverket? I Barsebäck jobbar vi med utveckling KASAM - Rivning av nedlagda kärntekniska k anläggningar i Sverige 11 december 2007, VD

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 5 november 2013 Dnr NV-03538-13 Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport Avfall Sverige är

Läs mer

Barsebäcksverket inför rivning. Leif Roth och Håkan Lorentz, BKAB

Barsebäcksverket inför rivning. Leif Roth och Håkan Lorentz, BKAB Barsebäcksverket inför rivning Barsebäck Typ: Kapacitet: BWR 1800 MWt / 615MWe Start elproduktion: 15 maj 1975 / 21 mars 1977 Leverantör: ASEA Atom (Westinghouse Electric Sweden) Ägare av anläggning:

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Missiv Vårt datum: 2013-10-29 Er referens: M2013/1429/Ke Diarienr: SSM2013-3411 Handläggare: Ulf Yngvesson Telefon: +46 8 799 4341 Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Dispens med villkor för nedmontering och rivning av sovringsverket i Ranstad

Dispens med villkor för nedmontering och rivning av sovringsverket i Ranstad Ranstad Industricentrum AB Häggum Ranstadverket 521 64 Stenstorp Beslut Vårt datum: 2013-03-07 Er referens: RICKU12-037 Diarienr: SSM2012-2498 Handläggare: Henrik Efraimsson Telefon: +46 8 799 4288 Dispens

Läs mer

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4 TILLSYNSRAPPORT 2011-05-02 Process: Inspektion Vår referens: Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals AB Förrättningsdatum: 2011-02-08 2011-02-09 Arbetsgrupp: Karoline Gotlén KD, Per-Olof Hägg KD

Läs mer

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport Tillsynsrapport Datum: 2013-10-30 Er referens: Diarienr: SSM2013-3590 Förrättningsdatum: 2013-09-17 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Emil

Läs mer

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

Avfallskedjan och Oss yttrande över FUD 04

Avfallskedjan och Oss yttrande över FUD 04 Oss och andra organisationer i Avfallskedjans nätverk har tagit del av SKB AB:s FUDprogram 2004 och inkommer härmed med ett yttrande. Vi har så långt som möjligt tagit till oss den information som FUD

Läs mer

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning. SÄKER STRÅLMILJÖ ANSVARIG MYNDIGHET: STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning. Regeringen har fastställt fyra preciseringar:

Läs mer

Föreskriftsarbete strålsäkerhetsregler för verksamheter med joniserande strålning

Föreskriftsarbete strålsäkerhetsregler för verksamheter med joniserande strålning Föreskriftsarbete strålsäkerhetsregler för verksamheter med joniserande strålning Catarina Danestig Sjögren och Ann-Louis Söderman Strålsäkerhet vad är det? (1) Strålskydd Skydd mot skadlig verkan av strålning

Läs mer

Vilka strålskyddsregler måste vi följa?

Vilka strålskyddsregler måste vi följa? Vilka strålskyddsregler måste vi följa? Henrik Karlsson Sjukhusfysiker Onkologiska kliniken och Strålningsfysik, Kalmar SK-kurs Medicinsk strålningsfysik, Linköping 2013-10-09 Onkologiska kliniken och

Läs mer

Granskningsrapport. Datum: 2014-06-19 Diarienr: SSM2014-215 Dokumentnr: SSM2014-215-9. Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority

Granskningsrapport. Datum: 2014-06-19 Diarienr: SSM2014-215 Dokumentnr: SSM2014-215-9. Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority Granskningsrapport Datum: 2014-06-19 Diarienr: SSM2014-215 Ansvarig handläggare: Andrea Siegers, Arbetsgrupp: Helena Laurella, Menzareta Kopic Lind, John Eliasson, Simon Carroll, Heléne Wijk, Catharina

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Organisation, ledning och styrning, säkerhetskultur Krav kring organisation Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 13 Den som

Läs mer