Sammanställning och hantering av remissvar ang. Plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning och hantering av remissvar ang. Plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige"

Transkript

1 PROMEMORIA Dok nr: -26 Arbetsgrupp: Författare: Nationell plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall Flavio Lanaro Sammanställning och hantering av remissvar ang. Plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige Strålsäkerhetsmyndigheten har givit företrädare för berörda myndigheter, kommuner, allmänheten och näringslivet tillfälle att lämna synpunkter på rapporten Hantering av använt kärn-bränsle och radioaktivt avfall i Sverige - Nationell plan. Ett utkast till rapport [SSM Dok. nr. -3] gjordes tillgänglig på myndighetens hemsida den 9 mars med möjlighet att lämna synpunkter direkt till SSM i anslutning till ett öppet seminarium som hölls på SSM den 26 mars 2015 samt skriftligt senast den 30 april Denna sammanställning redovisar kortfattat vilka remissinstanser som har yttrat sig och i vilka frågor samt hur SSM har hanterat frågorna i yttranden i den slutgiltiga versionen av rapporten. Nr. Remissinstans [Dok nr] 1 Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) [-6] 1. SGU har inga invändningar mot den nationella planen, handlingslinjerna, ramverket samt nationella programmen. 2. Planen är inte tydlig med uppgiften att lokaliseringsprocessen för Slutförvaret för långlivat avfall (SFL) inte har genomförts än. Geologi och grundvatten kommer att vara viktiga faktorer för lokalisering för att de påverkar säkerheten. 3. Fud-programmet styrs helt av industrin genom SKB. En tillräcklig stor budget för oberoende forskning inom geo- Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

2 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 2 (20) vetenskapen bör avsättas. 1. Inga åtgärder. 2. SKB arbetar med koncept som lämpar sig för ett slutförvar för långlivat radioaktivt avfall. Dessa koncept är delvis beroende på slutförvarets lokalisering som därför är en del i processen som kommer att leda till att SKB lämnar in en ansökan om tillstånd för en sådan anläggning. Enligt Fud-programmet är SKB just nu in en fas av säkerhetsutvärderingar, utredningar och förstudier för metoder och platser. Fasen beräknas pågå fram till ca Vid den tidpunkten kommer SKB att inleda undersökningar på de platser som har bedömts lämpliga i förhållande till slutförvarsmetoden. Sannolikt kommer samråd mellan SKB och SSM om förstudierna samt platsundersökningar att genomföras. 3. SSM har i uppdrag att upprätthålla kunskap samt stödja nationell kompetens inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Forskningen ska ha en tydlig koppling till SSM:s uppdrag och resultaten ska kunna komma till nytta i verksamheten. Oberoende forskning inom bl.a. slutförvaring avfall, friklassning, rivningsavfall, driftavfall, förorenad mark och kärnämneskontroll bedrivs med en årlig budget på ungefär 80 miljoner kronor. Forskningsprojekten startas på SSM:s initiativ baserat på behoven identifierade genom en omvärdsanalys både nationellt och internationellt samt baserat på utlysningar av medel för forskning. Oberoende forskning inom geovetenskapen bedrivs inom denna ram. 2 Sveriges Kommuner och Landsting [-7] Sveriges Kommuner och Landsting avstår från att delta på seminariet och att lämna synpunkter. Inga åtgärder. 3 Studsvik Nuclear AB [-8] 1. Planen pekar inte på någon tydlig strategi eller viljeriktning om hur kärnavfall utöver använt kärnbränsle ska omhändertas i Sverige. 2. Planen gör ingen koppling till avfallshierarkier. 3. Det framgår inte om det finns någon viljeinriktning om

3 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 3 (20) att styra avfallsströmmarna så att material och energi återvinns eller avfallsmängderna minimeras. 4. Planen bör uppdateras med en strategi för hantering av kärnavfall som kopplar till grundläggande principer i miljöbalken. 5. Anläggningar som behandlar radioaktivt avfall i syfte att återvinna material och energi redovisas inte i planen. Ett nytt avsnitt bör införas. 6. Detaljerad faktagranskning har genomförts. 1. Som framgår av avsnitt 1.3 har föreliggande rapport ingen verkställande roll. Rapportens funktion är att övergripande redogöra hur strategier och viljeinriktningar omsatts i konkreta planer och program som styr omhändertagandet av använt kärnbränsle och kärnavfall. 2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG har införts i svensk lagstiftning genom Avfallsförordningen 2011:977, vilket inte gäller använt kärnbränsle och kärnavfall som hanteras i kärntekniklagen eller radioaktivt avfall som hanteras i strålskyddslagen. Därför finns det formellt inga krav på att införa avfallshierarkin inom hanteringen av radioaktivt avfall. SSM utreder för närvarande möjligheten att använda avfallshierarkin som ett verktyg som främjar strålsäkerheten. 3. Ansvaret för att omhänderta restprodukter som uppstår i en verksamhet vilar på verksamhetsutövaren. Det är upp till varje verksamhetsutövare att uppfylla krav i lagar och föreskrifter, med hänsyn till samhälleliga och ekonomiska aspekter. 4. Se punkt 1 och 2 ovan. 5. SNAB:s roll som enda godkända avfallsanläggning för IKA kan man läsa om i avsnitt För att förtydliga något har rubriken ändrats till Avfallshantering och slutförvaring, samt ett förtydligande gjorts i texten om att den volymreducerande verksamhet av IKA som pågår bedrivs av SNAB, detta var inte tydligt tidigare. Att strålkällor kan återvinnas beskrivs i avsnitt Alla synpunkter är omhändertagna i rapporten förutom kommentaren om Figur 12 (figuren kommer från Fudprogrammet).

4 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 4 (20) 4 Östhammars kommun [-10] 1. Kommunerna har en nyckelroll i tillståndsprövningssamt tillåtlighetsprövningsprocessen av kärnteknisk verksamhet. Detta och kommunernas engagemang i kunskapsutbyggnad samt kommunikation bör belysas (s. 28) såsom den nationella planen kan stödja dialog och inflytande i tillståndsprocessen. 2. Vid hantering av NORM-avfall finns det oklarheter runt det slutliga omhändertagandet med risk att kunskapsöverföring brister och mellanlager faller i glömska. Myndigheterna bör med sin tillsyn se till att avfallsproducenterna tar ansvar för sitt avfall på ett långsiktigt sätt. 3. Staten bör tillse, genom internationella avtal eller annat, att det finns möjlighet till slutförvaring även efter att SKB upphör sin verksamhet. 4. Kommunen uttrycker sin önskan att statens långsiktigta ansvar för slutförvaringen för radioaktivt avfall tydligt stadsfästs. 1. Det har förtydligats i rapporten att kommunerna bidrar till beslutprocessen inte bara genom vetorätten men även genom att främja kunskapsuppbyggnad och kommunikation med allmänheten m.fl. 2. SSM har arbetat med olika NORM-frågor i flera år och kommer även fortsättningsvis att göra det. SSM har vid flera tillfällen sammanställt identifierade problem med hanteringen av avfall från icke-kärntekniska verksamheter i Sverige, senast i SSM-rapport 2009:29. SSM avser att fortsätta lyfta de problem som finns, dock ryms detta inte inom ramen för den föreliggande rapporten. 3. Det långsiktiga ansvaret för ett slutförvar för använt kärnbränsle eller annat radioaktivt avfall bör, enligt riksdagens uttalanden, ligga hos staten (se nationella planen). Genom ratificeringen av kärnavfallskonventionen ( Joint Convention ) har staten åtagit sig att bära ett sistahandsansvar för slutförvaringen av använt kärnbränsle och kärnavfall i det fall det inte finns någon ansvarig tillståndshavare. 4. I ett nytt förslag till lagstiftning på strålsäkerhetsområdet som ännu inte har slutbehandlats av regeringen, föreslås att statens yttersta ansvar tydliggörs.

5 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 5 (20) 5 Boverket [-11][ ] 1. I avsnitt 3.2 saknas en hänvisning till plan- och bygglagen. Förslag till hänvisning ges. 1. Boverkets förslag har använts till ett nytt avsnitt (3.2.5) om plan- och bygglagen. 6 Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings (MKG) [-12] 1. MKG [punkt 3] anser att från rubriksättningen och strukturen i rapporten är det otydligt vilken den nationella planen är gentemot de nationella programmen. 2. MKG [punkt 3] påpekar att handlingslinjerna är en del i de nationella programmen medan de grundläggande principerna enligt rådets direktiv 2011/70/EURATOM ska vara till grund för de nationella handlingslinjerna. 3. Endast del av de grundläggande principer som finns i miljöbalken har beskrivit i kap. 2 [punkt 3]. 4. MKG [punkt 3] tycker att ett kortare dokument med titel Nationellt program för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige skulle behöva skapas. Den nuvarande nationella planen (föreliggande rapporten) på så sätt bli en av huvudreferenserna i likhet med Miljömålsystemet, Fud-programmet samt finansieringssystemet. 5. MKG [punkt 4] påpekar att det är en brist att inte miljöbalkens inflytande på kärnavfallsprogrammet beskrivs bättre i plandokumentet. 6. MKG [punkt 5] anser att det bör tydligt förklaras varför det i Sverige inte genomförs strategiska miljövärderingar av nationella program enligt Europaparlamentets och Europeiska rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 (SEA-direktivet) om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan. MKG delar SSM uppfattning att den föreliggande planen inte borde vara föremål för en strategisk miljövärdering med samråd enligt SEAdirektivet i och med den nuvarande lagstiftningen inte ange att miljövärderingen måste göras. 7. MKG [punkt 6] anser att plandokumentet på ett mycket tydligare sätt bör beskriva ansvarsfördelningen inom det svenska kärnavfallsprogrammet. MKG menar att det är viktigt för att kunna bedöma det svenska kärnavfallssystemet att det finns en mer detaljerad beskrivning av

6 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 6 (20) verksamhetsutövarna/tillståndshavarna vad gäller ägande och vilka drivkrafter som kan finnas på grund av vinstintressen. 8. MKG [punkt 7] uppmärksammar att i art. 10 rådets direktiv 2011/70/EURATOM ställs krav gällande hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall på att medlemsstaterna ska säkerställa att nödvändig information görs tillgänglig för arbetstagarna och allmänheten, vidare att allmänheten ska ges tillräckliga möjligheter att delta på ett effektivt sätt i beslutprocessen. 9. MKG [punkt 7] påpekar att miljöbalken ger miljöorganisationerna rätt att överklaga domar, rätten kan delvis begränsas i frågan om anläggningar för mellanlagring och slutförvaring av kärntekniskt avfall eftersom dessa innefattar ett regeringsbeslut. 10. MKG [punkt 7] saknar en beskrivning av hur öppenheten och insyn i Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), som en av de viktigaste aktörer inom hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. 11. MKG [punkt 7] påpekar att miljöorganisationerna inte erhåller medel för deltagande i annat samråd än det om hantering av använt kärnbränsle. 12. MKG [punkt 8] anser att slutförvaret för långlivat medelaktivt avfall (SFL) inte är tillräckligt beskrivet i planen. 13. MKG [punkt 9] undrar om det verkligen inte finns några avtal mellan Sverige och andra länder (förutom åtagande enligt EURATOM fördraget). 14. MKG [punkt 10] anser att en redovisning av gällande tillstånd för kärntekniska anläggningar bör ges i rapporten. 15. MKG [punkt 11] anser att ett avsnitt om kärnämneskontroll och import och export av kärnavfall saknas. 16. MKG [punkt 12] föreslår att avsnittet om planering av nya kärnreaktorer bör tas bort. 17. Detaljkommentar [punkt 13]. På s. 92 står det att avfallsmängderna har producerats mellan 2011 och Det handlar däremot om totala mängder i det svenska inventariet mellan 2011 och MKG [punkt 14] uppmanar SSM att se över språket för att öka läsbarheten för allmänheten. 1. SSM har tydliggjort att den Nationella planen redovisar övergripande mål, handlingslinjerna, ramverket samt be-

7 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 7 (20) skriver de Nationella programmen. Planen beskriver på så sätt rollen för de styrande programmen inom det svenska organisatoriska och rättliga ramverket. Planen redogör också för ansvar och befogenheter. 2. SSM har haft för avsikt att i kap. 2 beskriva hur de grundläggande principerna är implementerade i det svenska systemet och utgör grunden för de nationella programmen i kap SSM har gjort en genomgång av de grundläggande principerna i kap. 2 och kompletterat med några principer enligt miljöbalken som tidigare inte hade tagits upp på ett tillfredställande sätt eller som rent av saknades. 4. Den Nationella planen uppfyller funktionen av toppdokument som MKG efterfråga. De Nationella programmen har aktivitetsstyrande karaktär och har identifierats av SSM i Miljömålsystemet, Fud-programmet samt finansierings-systemet. Därför presenteras dessa i den Nationella planen, och bifogas planen när den anmäls till EU-kommissionen. 5. SSM anser att den nuvarande rapporten inte utgör det svenska nationella programmet. Som beskrivs i föreliggande rapporten består de tre nationella programmen av Miljömålsystemet, Fud-programmet samt finansieringssystemet. Den nationella planen redovisar hur de grundläggande principerna är implementerade i programmens handlingslinjer, hur ansvaret fördelas mellan aktörer i det svenska ramverket samt vilka de nationella programmen är, deras mål och hur de fungerar. Därför görs inga åtgärder i frågan. 6. Gällande en bättre beskrivning av miljöbalkens inflytande på kärnavfallsprogrammet se SSM:s svar nr. 3 till MKG. Ett avsnitt med motivering om varför en strategisk miljöbedömning och samråd av planen inte görs återges i ett nytt inledande avsnitt i rapporten (1.5). 7. Ägarförhållandena för kärnkraftverken är tydliggjorda i rapporten. 8. Den nationella planen innehåller inte några beslut gällande hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Dessutom är dokumentet i sig ett sätt för myndigheten och svenska staten att involvera och informera allmänheten om det nationella hanteringsystemet för använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Syftet för seminariet har också varit det samma.

8 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 8 (20) 9. SSM instämmer med MKG i frågan. 10. Allmänhetens insyn i Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) åstadkoms genom att SSM utövar tillsyn av dess verksamheter och anläggningar, samt genom samrådsprocesser med allmänheten enligt miljöbalken inom tilllåtlighets- och tillståndsprövning av nya verksamheter. Även granskningen av SKB:s Fud-program samt Plankostnadsberäkningar utgör en möjlighet till insyn i SKB:s verksamhet genom remissförfarande med möjlighet för allmänheten att yttra sig om innehållet i dessa program. 11. Kostnadsersättning till miljöorganisationer i samband med samrådsprocessen enligt miljöbalken gäller endast anläggningar för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle. Texten i sammanfattningen och avs har reviderats. 12. SFL beskrivs i avsnitt Loma-programmet tillsammans de övriga mellanlager och slutförvar som är inplanerade men som inte har fått regeringstillstånd eller ansökts för (utbyggnad av SFR, SFL och mellanlager). 13. SSM bekräftar att det inte finns avtal mellan Sverige och andra länder i frågan om hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. 14. SSM bedömer att syftet med rapporten inte avkräver den typen av detaljer. 15. Ett avsnitt om kärnämneskontroll ska tas fram (3.6 Internationell tillsyn). Avsnitt om gränsöverskridande transporter handlar också om import och export av kärnavfall och därför finns i rapporten. Rapporten kompletteras även med avseende på föreskrifter om kärnämneskontroll (3.2.3), Euratom-förordning om kärnämneskontroll (3.3.1) samt icke-spridningsavtalet (3.3.4). 16. Vattenfall har lämnat in en ansökan till SSM om nybyggnation av kärnkraftreaktorer. Ansökan har inte återkallats trots att Vattenfall bl.a. i media meddelat att företagets utbyggnadsplaner kommer att avbrytas. 17. Synpunkten har omhändertagits i den nya versionen rapporten. 18. Synpunkten har omhändertagits i den nya versionen av rapporten.

9 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 9 (20) 7 Lars Persson [-13] Finns det planer för ett slutförvar för kemiskt farligt icke-radioaktivt avfall? SSM påpekar att denna viktiga fråga ligger utanför myndighetens tillsynsområde. Inga åtgärder. 8 Järnbruksförnödenheter (JBF) [-15] 1. I föreliggande nationella planen är fokus mera på kärnbränsle och framtida lagring. JBF saknar i den nya planen lite mer fokus på herrelösa strålkällor, gränsskydd för radioaktivt kontaminerade produkter och NORM. 2. Svenska stålverk och återvinningsbranschen ansvarar för de flesta kontroller av icke-kärntekniskt kontaminerat material. Kontroll görs med radioportaler som leder genomsnittligt till ca 25 detektioner av radioaktivt material på ett år. Det finns dock ingen slutlig lösning på hur materialet ska slutförvaras. 3. JBF tycker att det inte är stålverken och återvinnarnas sak att lösa lagring/slutförvaring av radioaktivt kontaminerat material som finns i samhället och hamnar som avfall. Därför saknar de en plan med handfasta lösningar och åtgärder. 4. JBF [punkt 1] vill att krav införs på avfallsplaner för radioaktivt avfall där SSM tydliggör krav och tillämpning. Alla typer av avfall ska ha utpekade deponier eller slutförvar och en säker mellanlagring. 5. JBF [punkt 2] vill att en utredning om slutförvar av NORM material genomförs. 6. JBF [punkt 3] vill att staten genomför insamlingskampanjer. 7. JBF [punkt 4] vill att rutinmässig gränskontroll av radioaktiva ämnen från tredje land genomförs. 1. SSM tolkar det som att JBF efterlyser: en utförligare, samlad, redogörelse för de problem som återstår att lösa samt förslag på lösningar. Detta är något som SSM avser att arbeta vidare med, då det är en del av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö. SSM har vid flera tillfällen sammanställt identifierade problem med hanteringen av avfall från icke-kärntekniska verksamheter i Sverige, senast i SSM-rapport 2009:29. SSM avser att fortsätta lyfta de problem som finns, dock ryms detta inte inom ramen för

10 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 10 (20) den föreliggande rapporten. 2. JBF:s påstående att det inte finns någon lösning på slutförvaring av det radioaktiva material som fångas upp av branschens larmportaler stämmer endast till viss del, vilket branschen är väl medveten om: SSM tar årligen emot ett antal ansökningar från branschen om hjälp med omhändertagande, och ett stort antal avfallsposter har omhändertagits de senaste åren. Alla parter är dock medvetna om att det fortfarande finns problem med vissa avfallskategorier, bland annat NORM. SSM har vid flera tillfällen sammanställt identifierade problem med hanteringen av avfall från icke-kärntekniska verksamheter i Sverige, senast i SSM-rapport 2009:29. SSM avser att fortsätta lyfta de problem som finns, dock ryms detta inte inom ramen för den föreliggande rapporten. 3. SSM har vid flera tillfällen sammanställt identifierade problem med hanteringen av avfall från ickekärntekniska verksamheter i Sverige, senast i SSMrapport 2009:29. SSM avser att fortsätta lyfta de problem som finns, dock ryms detta inte inom ramen för den föreliggande rapporten. 4. SSM ser för närvarande över regelverket, bland annat kommer det existerande krav på tillståndshavarens ansvar vad beträffar radioaktivt avfall, att förtydligas genom att krav ställs på att avfallsplaner och finansiella garantier ska finnas. 5. Problematiken med det NORM som idag lagras på metallåtervinningsanläggningar och stålverk finns omnämnt i rapporten, se Det finns NORM-avfall även inom andra områden (vilket redovisas i rapporten), och det gör detta till en komplex frågeställning. SSM avser att fortsätta lyfta de problem som finns, dock ryms detta inte inom ramen för den föreliggande rapporten. 6. Under senare år har SSM genomfört en kampanj för insamling och omhändertagande av överblivet historiskt radioaktivt undervisningsmaterial från landets grund- och gymnasieskolor, vilket nämns i avsnitt i rapporten. SSM har för avsikt att genomföra fortsatta insatser inom områden där detta bedöms behövligt. SSM avser att fortsätta lyfta de problem som finns, dock ryms detta inte inom ramen för den föreliggande rapporten. 7. Avsaknaden av rutinmässig gränskontroll av radioaktiva ämnen belystes i SSM-rapport 2009:29, vilket ledde till

11 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 11 (20) att regeringen gav SSM och Tullverket i uppgift att genomföra en utredning. SSM redovisade sin rapport till regeringen i februari SSM avser att fortsätta lyfta de problem som finns, dock ryms detta inte inom ramen för den föreliggande rapporten. 9 Frågor ställda samt svar vid seminariet på SSM , kl [-16] Frågor: 1. Daniel Westlén, Vattenfall AB: Avfallsfokus är på kärnteknisk verksamhet. Varför? Stora mängder alfaaktivt NORM-avfall finns, t.ex. rödskiffer. 2. Emil Jorpes, Studsvik Nuclear AB, Johan Svahn, MKG: Hur miljöbalken tillämpas inom hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall bör vara bättre beskrivet i planen/rapporten till Kommissionen. 3. Claes Johansson, SKB: Kommentar: Visst IKA-avfall (enligt punkt 1 ovan) borde nog snarare hamna i det planerade slutförvaret för långlivat avfall (SFL). 4. Inga Carlman, Mittuniversitetet, Östersund: Utredning av alternativ (t.ex. alternativen djupa borrhål eller upparbetning) är kärnfrågan ur ett miljöbalksperspektiv. 5. Miles Goldstick (Milkas): Påpekar att det finns alternativa lösningar i form av torrförvar samt att det är alltför kort om tid för kommentarer på rapporten (sista april). 6. Johan Svahn, MKG: Ett övergripande program behövs, inte bara en plan. 7. Börje Norlin, Mittuniversitetet: Mätutmaningar i processen? Mätövervakning? 8. Carl Reinhold Bråkenhielm, Kärnavfallsrådet: Hur hanteras kärnämneskontroll i programmet? 9. Lars Persson, Miljövänner för kärnkraft: Kemiskt toxiskt avfall hanteras inget vidare i Sverige. 10. Leif Göransson, Solteknik: MB kom 100 år för sent. Avfallsfrågan är ej löst. Torrförvar i några hundra år? 11. Miles Goldstick (Milkas): Erbjöd deltagarna att förse sig med ett exemplar av en bok. 12. Inga Carlman, Mittuniversitetet, Östersund: Skilda metoder, torra, djupa borrhål m.m. finns. Redovisa alternativ i planen. Kräver SSM att de redovisas så att de kan jämföras? Upparbetning är tydligen inte aktuellt. Säker plats, bästa platsen? Total kommunal vetorätt saknas. 13. Johan Swahn, MKG: Svårt att peka ut de övergripande

12 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 12 (20) målen för Sverige som stat. Öppenhetsfråga. 1. NORM-avfall finns med i rapporten, i ett flertal avsnitt i kapitel 5 och i SSM tar till sig synpunkten inför kommande uppdatering av rapporten, dock kommer inga justeringar göras av föreliggande rapport. Se även hantering av fråga nr. 2 från Östhammars kommun ovan [-10]. 2. Tillämpningen av miljöbalken inom hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall redovisas genomgående i rapporten. 3. Påstående. Inga åtgärder. 4. Redovisning av alternativ är en fråga för program för forskning, utveckling, demonstration eller tillåtlighetsoch tillståndsprövning för anläggningar. Dessa behandlas principiellt i rapporten. För en utförlig beskrivning av alternativa metoder och platser för var och en planerad anläggning hänvisas till Fud-programmet och till tillståndsökningarna för dessa. 5. Påstående. Inga åtgärder. 6. Den föreliggande rapporten är ett steg i den föreslagna riktningen. 7. SSM bedömer att syftet med rapporten inte kräver den typen av detaljer. Information om kärnämneskontroll har kompletterats i rapporten. 8. Se punkt Mellanlagring finns i olika former. De ska dock ses endast som ett steg mot slutförvaring. 10. Inga åtgärder. 11. I pågående tillståndsansökningarna redovisas alternativa metoder och platser. 12. SSM är öppen och angelägen om en dialog. 10 Mittuniversitetet [-17] 1. Politiker och myndigheter har inte krävt tillräckligt mycket utifrån de lagkrav som finns, så att ett nytänkande inom SKB eller någon annan verksamhet kunnat ges möjlighet att utveckla andra tekniker såsom djupa borrhål, transmutation, etc. 1. Kärntekniklagen föreskriver att reaktorinnehavarna vart tredje år ska redovisa hur arbetet med etablering av ett

13 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 13 (20) slutförvar för använt bränsle fortskrider (Fud-program). Reaktorinnehavarna har sedan 1986 vart tredje år lämnat in ett uppdaterat Fud-program för granskning och utvärdering av myndigheten. Programmet har sänts på en bred remiss för inhämtande av synpunkter innan myndigheten, med eget yttrande, överlämnat programmet till regeringen för beslut. 11 European Spallation Source ESS AB [-18] 1. Den totala mängden radioaktivt avfall från drift och avveckling av ESS kommer att motsvara cirka 15 % (ca 2500 m 3 ) av det planerade utrymmet i SKB:s slutförvarsanläggning SFL. SFR är i dagsläget ej aktuellt för avfall från ESS. 1. Uppgifterna har införts i avsnitt och i rapporten. 12 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) [-19] SKB anser att planen ger sammantaget en god överblick av och förståelse för det svenska programmet. 1. S.13 Referenser till Avfallsmängder och prognoser 2. S. 28 Krav på samrådsredogörelse. 3. S. 72 Använd Urandioxid istället för uranoxid. 4. S. 75 Använd Slutförvar för långlivat radioaktivt avfall (SFL) istället för djupförvaret. 5. S. 76 Slutförvar istället för slutförför. 6. S. 77 SKB önskar komplettera med följande text: SKB har inom ramen för de pågående tillståndsprövningarna för KBS-3-systemet i början av 2015 kompletterat sina ansökningar med ett yrkande om tillstånd att utöka mellanlagringen i befintliga bassänger i Clab till ton uran genom användning av s.k. kompaktkassetter. Motivet för detta är at det bedöms dröja längre än tidigare planerat till ett slutförvar för använt kärnbränsle kan stå färdigt att ta emot mellanlagrade använda bränslet. 7. S. 79 Byt att göra sig av med mot omhänderta. 8. S. 82 m fl. Frågan om att omhändertagande av ESS:s avfall inte är helt utklarad förklaras ingenstans i dokumentet. 9. S Tabell 2 till 5. Komplettera gärna med en tydlig källhänvisning/referens för de fyra tabellerna.

14 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 14 (20) 10. S. 96 Avs Lägg till texten Kärnbränsleförvaret förväntas vara i drift ungefär från år 2030 till omkring S. 97 Ersätt texten Om kapaciteten förvarskapaciteten med Om behov skulle uppstå av att slutförvara använt kärnbränsle från eventuella nya framtida reaktorer krävs nya undersökningar, säkerhetsanalyser och tillståndsprövningar oavsett om man skulle vilja bygga ut slutförvaret eller etablera ett nytt slutförvar någon annanstans. 12. S. 104 Flytta ordet för. Byta ut orden mellan förvaras med mellanlagras. 13. S. 106 byt ut hindrar nå markytan med fungerar och uppfyller kraven. 14. S. 108 Byt ut SFR kommer SKB ansöka med SFR har SKB ansökt. 1. S. 13 SSM anser att sammanfattningen inte behöver lista alla referenser. 2. S. 28 Texten har reviderats. 3. S. 72 Texten har reviderats. 4. S. 75 Texten har reviderats. 5. S. 76 Texten har reviderats. 6. S. 77 Texten har tillagts. 7. S. 79 Texten har reviderats. 8. Notering har infogats i den nya versionen av rapporten. 9. I tabell 2 och 3 kommer referens göras till SKB:s avfallshandbok. I tabell 3 kommer referens göras till IAEA:s och EU:s klassificeringssystem. För data i tabell 4 och 5 kommer att refereras till Bilaga 2. I bilaga 2 listas referenser till alla tillståndhavarnas årsrapporter för år 2011 till S. 96 Texten har reviderats. 11. S. 97 Texten har reviderats. 12. S. 104 Texten har reviderats. 13. S. 106 Texten har reviderats. 14. S. 108 Texten har reviderats. 13 Nils-Axel Mörner [-20] 1. SKB undervärderar mycket grovt de risker som föreligger vad gäller långtidsförvaring. 2. SKB hävdar att större postglaciala jordbävningar inte

15 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 15 (20) skett i södra Sverige. Starka argument finns för att SKB bör göra en ny seismisk analys. 3. Den enda seismiska riskanalysen över år som idag föreligger är publicerad i Pattern Recognition in Physics (Mörner 2013a). 4. Det finns anledning av beakta DRD-metoden för hantering av det långlivade kärnavfallet inklusive använt kärnbränslet. 5. Det föreligger ingen ledande plan för hur hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige ska gå till för att garantera säkerheten under den enorma tidsrymden av år. Mycket måste fortfarande undersökas. SSM granskar för tillfället SKB:s ansökningar för en slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle i Forsmark. 1. Frågeställningen hanteras inom SSM:s granskning av SKB:s ansökan. 2. Frågeställningen hanteras inom SSM:s granskning av SKB:s ansökan. 3. Frågeställningen hanteras inom SSM:s granskning av SKB:s ansökan. 4. Frågeställningen hanteras inom SSM:s granskning av SKB:s ansökan. 5. Den nationella planen föregriper inte regeringsbesluten i fråga om tillstånd för kärntekniska anläggningar. Planen beskriver endast befintliga och planerade anläggningar utan att kunna påverka deras tillståndsprövningar. 14 Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO) [SSM ] 1. SERO [punkt 1] konstaterar att ingen redovisning har gjorts för det plutonium som idag lagras i England utan tänkbara alternativ. 2. SERO [punkt 2] anser att Vattenfalls kärnavfall från reaktorer i Tyskland bör tas omhand i Tyskland. 3. SERO [punkt 3] uppmanar att en lag om verksamhetsutövarens atomansvar och ansvarsgenombrott bör beslutas snarast. 4. SERO [punkt 4] anser att strålskyddsprinciperna i nollalternativet till MKB för slutförvaret kraftigt avviker från ICRP-principer. 5. SERO [punkt 4] konstaterar att en osäker personal- och

16 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 16 (20) kompetensförsörjning p.g.a. avvecklingen av kärnkraft leder till att en rundgång av personal mellan myndighet och industri inte kan undvikas. 6. SERO [punkt 5] anser att kärnavfallsfonden bör ha en uppbyggnad som tryggar en eventuell förtida avveckling. 7. SERO [punkt 6] undrar vad som händer när Studsviklagen upphör att gälla SERO [punkt 7] anser att (SKB:s?) redovisning av nollalternativ inte är acceptabel och att redovisning av alternativa slutförvar saknas. 9. SERO [punkt 8] anser att redovisning av miljökonsekvensbeskrivning med avseende på olyckor och utsläpp för sjötransport och landtransport saknas. 10. SERO [punkt 9] anser att mellanlagring av använt kärnbränsle bör utökas till 100 år. 11. SERO [punkt 9] anser att avsvalning av det använda kärnbränsle inte bör ske vid reaktorerna utan i särskilda anläggningar minst 30 km från reaktorerna. 12. SERO [punkt 9] anser att arbeten med slutföravaret för använt kärnbränsle i Forsmark samt inkapslingsanläggningen i Oskarshamn bör få påbörjas efter sista reaktor på de två platserna har ställts av. 13. SKB [SERO punkt 9] bör visa alternativa platser och metoder. 14. SERO [punkt 10] anser att Clab bör hänföras till hotkategori I (ett) i den nationella säkerhetsplanen. 15. SERO [punkt 11] anser gällande Clab att genomgripande redovisning av lagringsmetoderna aktiv och passiv kylning saknas. 16. SERO [punkt 12] anser att inkapslingsanläggningen Clink inte bör kombineras med ett mellanlager. 17. SERO [punkt 13] anser att en utdragen slutförvarsprocess ger en naturlig minskning av strålning och temperatur vilket skulle vara bättre för framtida generationer. 1. Efter granskning av SSM beslutade regeringen i juni 2014 att godkänna OKG AB:s ansökan om att överlåta ägarskapet för det separerade plutonium som lagras i England till UK Nuclear Decommissioning Agency (NDA). 2. Rapporten redovisar använt kärnbränsle samt radioaktivt avfall uppkommit i Sverige. Redovisning av tyskt avfall hanteras i Tysklands nationella program.

17 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 17 (20) 3. Se kap Atomansvarighet 4. Redovisning av noll-alternativ för planerade eller drifttagna anläggningar görs enligt krav i svensk lagstiftning. 5. SSM delar uppfattningen om vikten av säkerställd kompetensförsörjning. 6. Finansieringssystemets syfte och konstruktion med avseende på frågan beskrivs i avsnitt När lagen upphör att gälla förväntas fonderade medel finansiera de återstående avvecklingskostnaderna för de historiska anläggningar lagen omfattar. SSM har av regeringen begärt ett uppdrag att se över lagens upphörande. 8. Redovisning av alternativa metoder och platser för slutförvaring av använt kärnbränsle samt kärnteknisk avfall krävs i ansökningarna om tillstånd enligt miljöbalken för dessa anläggningar. 9. Detta går utöver rapportens avgränsningar. 10. Detta går utöver rapportens avgränsningar. 11. Detta går utöver rapportens avgränsningar. 12. SSM granskar för tillfället SKB:s ansökningar för en slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle i Forsmark. Frågeställningen hanteras inom SSM:s granskning av SKB:s ansökan. 13. Se punkt 8 ovan. 14. Detta går utöver rapportens avgränsningar. 15. Detta går utöver rapportens avgränsningar. 16. SSM granskar för tillfället SKB:s ansökningar för en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle i Oskarshamn. Frågeställningen hanteras inom SSM:s granskning av SKB:s ansökan. 17. Påstående. Inga åtgärder. 15 Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) [-22] SKS anser att mängderna lågaktivt avfall från icke-kärnteknisk verksamhet är tiotalsgånger större och ofta mera aktiva än avfall från kärnteknisk verksamhet. Inga krav ställs vad som gäller framtida påverkan på människor och miljö p.g.a. dessa mängder avfall. SKS påpekar att nuvarande förfarande inte är optimalt. Frågan om NORM-avfall har också ställts av Östhammars kommun [-10] punkt 2, och Järnbruksförnödenheter [SSM ] punkt 1 och 5, samt vid seminariet om Nationella planen på SSM , kl [-16] punkt 1. SSM:s hantering redovisas där.

18 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 18 (20) 16 Miljörörelsen kärnavfallssekretariat (Milkas) [-23] 1. Milkas anser att en kontinuerlig uppdatering av kunskap om hälsoeffekterna av lågdosstrålning bör ske. 2. Milkas påpekar att kommunens vetorätt nämns utan att notera undantaget för kärnteknisk verksamhet då det inte är en absolut rätt. 3. Milkas anser att när det gäller principen om avfallsminimering (sid. 28), ska nollproduktion kunna vara ett tydligt mål. Produktionsstopp i existerande anläggningar ska prioriteras. 4. Milkas anser att miljöbalkens mål och särskilda krav på alternativa redovisningar ska tydliggöras. 5. Milkas tycker att torrförvar som allmänt alternativ i stället för utbyggnad av Clab ska inkluderas. 6. Milkas saknar ett redovisningssystem för import och export av allt radioaktivt material. 7. Milkas anser att en beskrivning av systemet när det gäller sekretess för friklassning av radioaktivt material generellt och särskilt från Studsvik ska inkluderas, med en lista över isotoper och mängder. 1. Inom sitt uppdrag stödjer SSM forskning i syfte att ta fram ny kunskap som kan ligga till grund för beslut och överväganden så att myndigheten kan bedriva en effektiv och vederhäftig verksamhet. Inom området hälsoeffekterna av lågdosstrålning är SSM engagerad i initiativet MELODI ( Multidisciplinary European Low Dose Initiative ) och sponsrar arbetet på Centrum för strålskyddsforskning (CRPR) vid Stockholms universitet, som i sin tur ingår i expertnätverket DOREMI ( Low Dose Research towards Multidisciplinary Integration ). CRPR disponerar av en unik anläggning för studier av effekter av låga doser och dosrater av joniserande strålning. 2. Det förklaras i rapporten att kommunens vetorätt är subordinerad regeringens beslut. 3. Rapportens syfte är att redovisa hanteringen av befintliga och prognosticerade avfallsmängder. SSM instämmer att ett avfallsproduktionsstopp är ett gränsfall för tillämpning av avfallsminimering. 4. SSM instämmer och har tydliggjort dessa aspekter i den nya versionen av rapporten. 5. Det är upp till verksamhetsutövaren att genomföra de åt-

19 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 19 (20) gärder som behövs med hänsyn till säkerheten. Val av teknik/metod är upp till verksamhetsutövaren så länge föreskriftskrav är uppfyllda. 6. SSM håller ett nationellt register över kärnämnen. De viktigaste svenska intressenterna inom kärnämneskontrollen är tillståndshavarna för kärnkraftverken, bränslefabriken, Clab och Studsvik samt forskningsinstitutioner, industrier m.fl. som innehar kärnämne, producerar kärnteknisk utrustning eller som bedriver forskning i anslutning till kärnbränslecykeln. I förordning (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten anger att det ska tas fram en sammanställning av mängder och prognoser för använt kärnbränsle samt radioaktivt avfall (i föreliggande nationell plan). Regelbunden rapportering till EU-kommissionen enligt direktiv 2006/117/Euratom ger en översikt över övervakning och kontroll av transporter av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige. I denna rapport ges särskild uppmärksamhet åt genomförandet av förfaranden vid återtransport på grund av att transport skett utan tillstånd eller att det radioaktiva avfallet inte har deklarerats Inga sådana avvikelser har skett i Sverige under perioden Ett system för rapportering och godkännande av förfaranden som medför risk för joniserande strålning enligt 96/29/Euratom finns också i bruk i Sverige. 7. Enligt SSM:s villkor för friklassning av metallgöt från smältanläggningen i Studsvik ska Studsvik Nuclear AB årligen redovisa en sammanställning av vikt, aktivitetsinnehåll och mottagare för omsmältning för de göt som friklassats under föregående år. Informationen om mottagare av göt omfattas av sekretess för affärsförhållanden enligt offentlighets- och sekretesslagen och kan därför inte lämnas ut av SSM. 17 Nationell expertgrupp for sanering (NESA) [-24] 1. NESA rekommenderar att referenser till lagrum gällande ansvar för bör uppges. 2. NESA anser att man bör referera till NESA:s arbete med saneringshandboken. 3. NESA anser att sammanfattningen i frågan om bered-

20 Nationell plan radioaktivt avfall Sida 20 (20) skapsplanen ger ett intryck att vara alltför omfattande. 4. Avs Sanering bör hänvisa till ERCC:s färdiga moduler. 5. Avs Avfallshantering bör förklara att det inte finns några genomtänkta planer rörande saneringsavfall. 6. Avs bör förtydliga vem som har ansvaret för mellanlagring om Sverige blir kontaminerat av en kärnteknisk olycka som skett utomlands. 1. Referenser till lagrum gällande i olika avseenden har anpassats till detaljeringsnivå som krävs i olika delar av rapporten. 2. Detta görs nu under avsnitt (tidigare 3.7.2). 3. Texten är omformulerad och hänvisningen återfinns under avsnitt 3.9 (tidigare 3.7). 4. Kapitlet med sanering omarbetades och minskade i omfattning då huvudämnet för rapporten är avfallshantering. Stycket med möjlighet till internationella resurser togs bort helt. 5. Detta sker nu i inledningen till kap (tidigare 3.7.2). 6. Denna fråga utreds inom arbeten med Saneringshandboken.

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Nationell plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall

Nationell plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall Nationell plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall Inledning Seminarium 2015-03-26 Johan Anderberg Vår vision och verksamhetsidé Vision Ett strålsäkert samhälle Verksamhetsidé Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1431235 Ärende Handläggare Mikael Gontier Er referens SSM2011-2426-163 Kvalitetssäkrad av Godkänd av Kommentar Sida 1(5) Datum

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se 2011-12-07 Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar sfr.samrad@skb.se Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av

Läs mer

Fud-utredning. Innehållsförteckning. Promemoria. Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson

Fud-utredning. Innehållsförteckning. Promemoria. Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson Promemoria Datum: 2015-10-29 Diarienr: SSM2015-1136 Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson Fud-utredning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 2.1

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2011 1 (5) 2010-10-27 Dnr 15/2010 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2011 I mars 2011 planerar Svensk Kärnbränslehantering AB:s

Läs mer

Författningar som styr avveckling och rivning av kärnkraftverk eller annan kärnreaktor

Författningar som styr avveckling och rivning av kärnkraftverk eller annan kärnreaktor Författningar som styr avveckling och rivning av kärnkraftverk eller annan kärnreaktor Miljöbalken (1998:808) - förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - förordning (1998:905)

Läs mer

SSM:s synpunkter på Fud-program 2007

SSM:s synpunkter på Fud-program 2007 SSM:s synpunkter på Fud-program 2007 Redovisning i Östhammar 17 december 2008 Innehåll Allmänna synpunkter Förslag till komplettering Förslag till samrådsfrågor Övriga bedömningar och synpunkter Regeringsbeslut

Läs mer

3. Ekonomistyrningsverket Har inga synpunkter på förslagen.

3. Ekonomistyrningsverket Har inga synpunkter på förslagen. Remissammanställning 2008-08-18 M2008/1780/Mk Miljödepartementet Enheten för miljökvalitet Ansi Gerhardsson Telefon 08-405 35 09 Skrivelse från Statskontoret angående försöksverksamhet med stöd ur kärnavfallsfonden

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2015 1 (5) 2014-11-03 Dnr 36/2014 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2015 1. Utgångspunkter för Kärnavfallsrådets verksamhet och

Läs mer

2015:31. Ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige. Nationell plan

2015:31. Ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige. Nationell plan 2015:31 Ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige Nationell plan Rapportnummer: 2015:31 ISSN: 2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se SSM

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall

Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall Lagrådsremiss Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 oktober 2008 Andreas Carlgren Egon Abresparr

Läs mer

Granskningsgruppens arbetsplan 2010

Granskningsgruppens arbetsplan 2010 s arbetsplan 2010 Antagen av 2010-02-09 1 Förord I och med platsvalsbeslutet den 3 juni 2009 har förutsättningarna kring det planerade slutförvarssystemet i Sverige tydliggjorts för LKO-projektet. SKB:s

Läs mer

Svensk Kärnbränslehantering AB. Saida Laârouchi Engström

Svensk Kärnbränslehantering AB. Saida Laârouchi Engström Svensk Kärnbränslehantering AB Saida Laârouchi Engström 2011-01-25 2 Vårt uppdrag Oavsett frågan om kärnkraftens framtid så finns i dag kärnavfall som måste tas om hand på kort och lång sikt för att skydda

Läs mer

Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Sidan 1 av 5 Strategienheten Anders Bergman Datum Sid 2015-01-19 Dnr 2015KS004 1 (5) Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underrättelse enligt 17 kap. 5 miljöbalken samt hemställan om tillåtlighetsprövning

Läs mer

Måndagen den 14:e november anordnade kärnavfallsbolaget Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ett möte i Alunda.

Måndagen den 14:e november anordnade kärnavfallsbolaget Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ett möte i Alunda. 2005-12-02 Till: SKB AB Attn: Saida Laârouchi Engström Box 5864 102 40 Stockholm Frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) med anledning av mötet arrangerad 2005-11-14 av kärnavfallsbolaget

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Svensk Kärnbränslehantering AB December 2007 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson 1 NACKA TINGSRÄTT PROTOKOLL 2017-03-17 Handläggning i parternas utevaro Mål nr M 1333-11 Aktbilaga 508 RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson SÖKANDE

Läs mer

MKB och samråd. 31 MKB-processen och genomfört samråd. 31 MKB och samråd. Översikt

MKB och samråd. 31 MKB-processen och genomfört samråd. 31 MKB och samråd. Översikt 2017-09-12 1 31 MKB-processen och genomfört samråd MKB och samråd 2017-09-12 2 31 MKB och samråd Erik Setzman, civilingenjör Lantmäteri, miljösamordnare SKB Översikt Varför samråd Samrådsparter Genomförda

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Dokumentnr: Version Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

Fud-program 2010: Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall

Fud-program 2010: Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall Fud-program 2010: Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall Kommentarer från Aktionsgruppen för ett atomkraftsfritt Åland och Ålands natur

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste Om skyldigheter och ansvar vid avveckling och rivning av kärnkraftsreaktorer Drift av kärnkraftsreaktorer är kärnteknisk verksamhet som kräver tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik Dokumentstatus: Godkänt Promemoria Datum: 2015-10-15 Diarienr: SSM2015-2819 Handläggare: Eva Simic Fastställd: Fredrik Hassel Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik Målbild

Läs mer

Kärnavfallsavgift för reaktorinnehavare

Kärnavfallsavgift för reaktorinnehavare Sida: 1/7 PROMEMORIA Datum: 2011-05-16 Vår referens: SSM2011-153-25 Författare: Eva Folkow, verksjurist Fastställd: Ulf Yngvesson, chefsjurist Kärnavfallsavgift för reaktorinnehavare Inledning Finansieringssystemet

Läs mer

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-19 Er referens: 1400216 Diarienr: SSM2013-4406 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Beslut om ändrat

Läs mer

Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge

Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge Yttrande Datum: 2015-04-16 Diarienr: SSM 2009/4884 Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Prognos över användningen av medel ur kärnavfallsfonden 2016

Prognos över användningen av medel ur kärnavfallsfonden 2016 Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum: 2016-10-19 Er referens: M2012/3436/Ke Diarienr: SSM2016-3675 Prognos över användningen av medel ur kärnavfallsfonden 2016 Sammanfattning

Läs mer

SKB:s övergripande tidsplan 2012-11-13. Kärnbränsleprogrammet. Lomaprogrammet 2012-11-13. Kärnbränsleförvaret

SKB:s övergripande tidsplan 2012-11-13. Kärnbränsleprogrammet. Lomaprogrammet 2012-11-13. Kärnbränsleförvaret Tillståndsprövning och tidsplaner SKB:s övergripande tidsplan Kärnbränsleprogrammet Fud Fud Fud Fud Fud Fud Kärnbränsleförvaret Tillståndsprövning i Uppförande och driftssättning i Dift Drift Projektering,

Läs mer

SERO Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57 Telefon 0221-82422 e-mail. info@sero.se 731 22 KÖPING Telefax: 0221-82522 www.sero.

SERO Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57 Telefon 0221-82422 e-mail. info@sero.se 731 22 KÖPING Telefax: 0221-82522 www.sero. SVERIGES ENERGIFÖRENINGARS RIKSORGANISATION 201402 17 SKB SamradSFR@skb.se Box 250 101 24 STOCKHOLM Härmed överlämnas SERO:s remissvar på samråd om SFR under februari 2014. Enligt uppdrag för SERO Leif

Läs mer

Fud-program 2013 2013-10-17

Fud-program 2013 2013-10-17 Fud-program 2013 1 Fud-program 2013 Kraven enligt kärntekniklagen (12 ) Den som har tillstånd [för] en kärnkraftsreaktor ska låta upprätta ett program för den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen

Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen Samråd november 2014 Tänd ett lager: P, R eller TR. ID 1448927 Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen Oskarshamn Utökad kapacitet för

Läs mer

2014-01-19. Ärendenr: NV-04556-14. Till: Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se

2014-01-19. Ärendenr: NV-04556-14. Till: Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se 2014-01-19 Ärendenr: NV-04556-14 Till: Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, synpunkter på Plan and strategic environmental impact assessment

Läs mer

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM BESLUT 1 (9) Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Läs mer

Presentation på KASAM-seminariet KÄRNAVFALL vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?, torsdagen den 23/2, 2006

Presentation på KASAM-seminariet KÄRNAVFALL vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?, torsdagen den 23/2, 2006 Presentation på vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?, torsdagen den 23/2, 2006 0 Box 7005, vilka 402 alternativ 31 Göteborg, för metod Tel: och 031-711 plats bör redovisas?, 00 92, Fax:

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare av öppna strålkällor, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

Johan Swahn, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG

Johan Swahn, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG 0 Prövningsprocessen för slutförvaret och Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete Johan Swahn Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG e-post: johan.swahn@mkg.se, mobil: 070-467 37 31 Box 7005,

Läs mer

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008 Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys 24 april 2008 Helhetsbild av slutförvarssystemet Olle Olsson Projektchef Kärnbränsleprojektet Dagens presentationer Anläggningar för slutligt omhändertagande

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:76

Regeringens proposition 2008/09:76 Regeringens proposition 2008/09:76 Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall Prop. 2008/09:76 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 435. Presentation MMD m

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 435. Presentation MMD m NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 Presentation MMD m INKOM: 2016-11-02 MÅLNR: M 1333-11 AKTBIL: 435 2016-11-02 1 Befintliga och planerade verksamheter i Forsmark Plats för Kärnbränsleförvaret Forsmarks kärnkraftverk

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav

Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav Kärnavfallsrådets seminarium om strålningsrisker Stockholm den 3 november 2015 Anders Wiebert Disposition UNSCEAR, ICRP, EU och SSM SSM:s slutförvarsföreskrifter

Läs mer

Finansiering av kärnkraftens restprodukter

Finansiering av kärnkraftens restprodukter Finansiering av kärnkraftens restprodukter Diskussionerna om hur omhändertagandet av kärnkraftens restprodukter skall finansieras är lika gammal som den kommersiella kärnkraften i Sverige. Aka-utredningen

Läs mer

NyhetsblAD nr. 2012:2

NyhetsblAD nr. 2012:2 NyhetsblAD nr. 2012:2 FRÅN KÄRNAVFALLSRÅDET Den 28 mars: Kärnavfallsrådet arrangerade ett seminarium om avveckling och rivning på Studsvik Nuclear AB Den 28 mars arrangerade Kärnavfallsrådet ett seminarium

Läs mer

Utökad mellanlagring 1

Utökad mellanlagring 1 Utökad mellanlagring 1 SVAFO SVAFO:s uppgift är att på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt avveckla kärntekniska anläggningar, ta hand om kärnavfall från den tidiga svenska kärnforskningen samt

Läs mer

Kärnämneskontroll Kunskapslägesrapport 2015, kap. 3. Carl Reinhold Bråkenhielm

Kärnämneskontroll Kunskapslägesrapport 2015, kap. 3. Carl Reinhold Bråkenhielm Kärnämneskontroll Kunskapslägesrapport 2015, kap. 3 Carl Reinhold Bråkenhielm Kärnbränslecykeln Kärnämneskontrollens huvudmotiv Att förhindra att kärnämnen avleds från den civila kärnbränsecykeln till

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:69

Regeringens proposition 2013/14:69 Regeringens proposition 2013/14:69 Säker och ansvarsfull hantering av radioaktivt avfall genomförande av kärnavfallsdirektivet Prop. 2013/14:69 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson 1 NACKA TINGSRÄTT PROTOKOLL 2016-11-22 Handläggning i parternas utevaro Aktbilaga 441 Mål nr M 1333-11 RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson SÖKANDE

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar slutförvaret

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar slutförvaret Strålsäkerhetsmyndigheten granskar slutförvaret Kärnkraftsindustrin vill bygga ett slutförvar Den 16 mars 2011 lämnade Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) in sin ansökan om att få bygga ett slutförvar

Läs mer

Johann Helgason Dreamstime.com. Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser

Johann Helgason Dreamstime.com. Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser Johann Helgason Dreamstime.com Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser Kärnavfall avger farlig strålning i 100 000 år Kärnavfall ska hanteras på ett sätt som inte pålägger framtida generationer

Läs mer

SKRIVELSE Eventuella frågor besvaras av rådman Anders Lillienau,

SKRIVELSE Eventuella frågor besvaras av rådman Anders Lillienau, NACKA TINGSRÄTT SKRIVELSE 2016-11-22 Aktbilaga 442 Mål nr M 1333-11 Avdelning 4 Anges vid kontakt med domstolen Svensk Kärnbränslehantering AB angående tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande

Läs mer

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt angående kompletteringar av ansökan enligt miljöbalken om utökad verksamhet vid SFR

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt angående kompletteringar av ansökan enligt miljöbalken om utökad verksamhet vid SFR Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Beslut om yttrande Vårt datum: 2015-12-16 Er referens: Mål nr M 7062-14 Avd. 3 Diarienr: SSM2015-656 Handläggare: Georg Lindgren Telefon:

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

Minnesanteckningar från informationsmöte för remissinstanser utbyggnad och fortsatt drift av SFR

Minnesanteckningar från informationsmöte för remissinstanser utbyggnad och fortsatt drift av SFR Datum: 2015-05-12 Diarienr: SSM2015-1640-8 Minnesanteckningar från informationsmöte för remissinstanser utbyggnad och fortsatt drift av SFR Tid: Onsdagen den 6 maj 2015, kl. 09:00-14.30 Plats: City Conference

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring av utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle

Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring av utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle BESLUT 2011-12-21 Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Handläggare: Anders Wiebert Telefon: +46 8 799 4182 Vår referens: SSM2010-4643-8 Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2013:1130 Utkom från trycket den 27 december 2013 utfärdad den 19 december

Läs mer

Samråd gällande ändrad drift vid Ringhals kärnkraftverk

Samråd gällande ändrad drift vid Ringhals kärnkraftverk Samråd gällande ändrad drift vid Ringhals kärnkraftverk 17 november 2015 Dagordning Introduktion och presentation av deltagarna Redovisning från Vattenfall - Bakgrund - Projektet - Ansökan ändringstillstånd

Läs mer

SERO.s yttrande över förslag till höjd kärnavfallavgift

SERO.s yttrande över förslag till höjd kärnavfallavgift SVERIGES ENERGIFÖRENINGARS RIKSORGANISATION FÖRENINGEN FÖR FÖRNYBAR ENERGI Med sektioner för D VAnENKRAFT D BIOENERGI D VÄTGAS D VINDKRAFT SOLENERGI D ENERGIEFFEKTIVISERING D BISTÅND D UNGDOM FORDON 20121125

Läs mer

Förordning (1984:14) om kärnteknisk verksamhet

Förordning (1984:14) om kärnteknisk verksamhet Import och exportföreskrifter/radioaktiva ämnen m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [6141] I denna förordning avses med naturligt uran: uran som innehåller den i naturen förekommande blandningen av isotoper,

Läs mer

Hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige

Hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige Hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige Nationell plan Remissversion 2015-03-09 Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE-171 16 Stockholm Tel:+46 8 799 40

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-03-30 Södersjukhuset AB Sjukhusbacken 10 118 83 Stockholm Handläggare: Richard Odh Telefon: 08 799 44 78 Vår referens: SSM 2011-3992 Er referens: Objekt: Södersjukhuset AB Föreläggande efter

Läs mer

Beräkning av framtida kostnader drygt 40 år fram till nu

Beräkning av framtida kostnader drygt 40 år fram till nu Beräkning av framtida kostnader drygt 40 år fram till nu Diskussionerna om hur omhändertagandet av kärnkraftens restprodukter ska tas om hand och finansieras är lika gammal som den kommersiella kärnkraften

Läs mer

Förslag till nya avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till

Förslag till nya avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Dokumentstatus: Godkänt Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Beslut Vårt datum: 2016-10-05 Er referens: Diarienr: SSM2016-4305 Handläggare: Erik Henriksson Telefon: +46 8 799 4390

Läs mer

Riksarkivet Yttrande 1 (5)

Riksarkivet Yttrande 1 (5) Riksarkivet Yttrande 1 (5) Datum Dnr RA 04-2011/2831 2012-05-28 Era Dnr SSM 2011-1137 och SSM 2011-3833 2012-05- 2 9 Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm SSM Nationell remiss av SKB:s slutförvarsansökan

Läs mer

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se Gilla läget i 100 000 år... I den här broschyren har vi antagit ett filosofiskt perspektiv på hur man kan tänka kring ett slutförvar av använt kärnbränsle. Du kan läsa den rätt upp och ner och själv fundera

Läs mer

NyhetsblAD nr. 2012:1

NyhetsblAD nr. 2012:1 NyhetsblAD nr. 2012:1 FRÅN KÄRNAVFALLSRÅDET Den 6 mars 2012: Kärnavfallsrådet bjöd in till ett seminarium om årets kunskapslägesrapport Den 6 mars arrangerade Kärnavfallsrådet ett välbesökt seminarium

Läs mer

Detta beslut får inte överklagas.

Detta beslut får inte överklagas. BESLUT 1 (8) Mats Lindman Tel: 018-19 52 73 Fax: 018-19 52 01 E-post: mali@c.lst.se Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6

Läs mer

Detta beslut får inte överklagas.

Detta beslut får inte överklagas. BESLUT 1 (9) Mats Lindman Tel: 018-19 52 73 Fax: 018-19 52 01 E-post: mali@c.lst.se Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6

Läs mer

Synpunkter på mål nr M (OKG AB:s ansökan om tillstånd till verksamheten vid Oskarshamns kärnkraftverk)

Synpunkter på mål nr M (OKG AB:s ansökan om tillstånd till verksamheten vid Oskarshamns kärnkraftverk) 2006-02-02 Till: Växjö Tingsrätt Miljödomstolen, rotel 10 Box 81 351 03 Växjö Synpunkter på mål nr M3171-04 (OKG AB:s ansökan om tillstånd till verksamheten vid Oskarshamns kärnkraftverk) Miljöorganisationernas

Läs mer

Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp

Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp Cyclife Sweden AB 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2016-11-03 Er referens: Diarienr: SSM2016-4768 Handläggare: John Liljedahl Telefon: +46 8 799 4232 Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife

Läs mer

Prioriterade områden och förslag på åtgärder Nationell plan för allt radioaktivt avfall

Prioriterade områden och förslag på åtgärder Nationell plan för allt radioaktivt avfall Sida: 1/10 Prioriterade områden och förslag på åtgärder Nationell plan för allt radioaktivt avfall 1 Slutförvaring och mellanlagring av radioaktivt avfall från icke-kärnteknisk verksamhet 1.1 Nuvarande

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens åtgärdslista 2016

Strålsäkerhetsmyndighetens åtgärdslista 2016 Strålsäkerhetsmyndighetens åtgärdslista 2016 1. Uppföljning av hantering av icke-kärntekniskt avfall Strålsäkerhetsmyndigheten ska identifiera och sammanställa brister i hanteringen av ickekärntekniskt

Läs mer

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR BESLUT 2011-07-08 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: Flavio Lanaro Telefon: +46 8 799 4492 Vår referens: SSM2011-577-8 Er referens: SKB ärende 500272 Objekt: Föreläggande

Läs mer

Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kriticitet

Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kriticitet Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1417733 Ärende Handläggare Fredrik Johansson Er referens SSM2011-2426-63 Kvalitetssäkrad av Ulrika Broman Helene Åhsberg Godkänd

Läs mer

SKB har uppdraget. att ta hand om det svenska kärnavfallet

SKB har uppdraget. att ta hand om det svenska kärnavfallet SKB har uppdraget att ta hand om det svenska kärnavfallet Att skydda män niskor och miljö I Sverige finns radioaktivt avfall. Det är SKB:s uppdrag att ta hand om detta avfall och skydda människor och miljön,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2008:452 Utkom från trycket den 16 juni 2008 utfärdad den 5 juni 2008. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015

Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015 Sida: 1/5 TILLSYNSPLAN Tillståndshavare: Studsvik Nuclear AB Datum: Senast uppdaterad: 2015-02-04 Revision: 3 Författare: Emil Jorpes Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015 Syfte Dokumentet sammanfattar

Läs mer

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-10-07 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Handläggare: Per-Olof Hägg Telefon: +46 8 799 4337 Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Läs mer

2014:12. Granskning och utvärdering av SKB:s redovisning av Fud-program 2013

2014:12. Granskning och utvärdering av SKB:s redovisning av Fud-program 2013 2014:12 Granskning och utvärdering av SKB:s redovisning av Fud-program 2013 Rapportnummer: 2014:12 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Stockholms Tingsrätt Miljödomstolen Box Stockholm

Stockholms Tingsrätt Miljödomstolen Box Stockholm 2006-06-13 Stockholms Tingsrätt Miljödomstolen Box 8307 104 20 Stockholm Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, yttrande över Forsmarks Kraftgrupp AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016 Följebrev Bilaga SFR-U K:4 Motiv till förvarsdjup Bilaga SFR-U K:5 Motivering av vald utformning för 2-5BLA Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016 Bilaga SFR-U K:6 Redovisning

Läs mer

strålsäkerhetsmyndigheten SwQdiBh Radiatlan Safety Autharity

strålsäkerhetsmyndigheten SwQdiBh Radiatlan Safety Autharity strålsäkerhetsmyndigheten SwQdiBh Radiatlan Safety Autharity Naturvårdsverket Yttrande Värt datum: 2014-07-01 106 78 STOCKHOLM Er referens: NV-04556-14 Diarienr: SSiVI2014-3342 Dokumentnr: SSIVI2014-3342-4

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 november 2010 (4.11) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2010/0306 (NLE) 15770/10 ADD 2 ATO 63 ENV 742 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

SKB:s syn på behov av samordning av SKB:s mål hos mark- och miljödomstolen

SKB:s syn på behov av samordning av SKB:s mål hos mark- och miljödomstolen 1570625, (1.0 Godkänt) Reg nr Dokumenttyp Promemoria (PM) Författare 2016-12-01 Anders Ingman 1(6) SKB:s syn på behov av samordning av SKB:s mål hos mark- och miljödomstolen I målet om ansökan om tillstånd

Läs mer

Ansökan enligt miljöbalken

Ansökan enligt miljöbalken Bilaga MKB Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga AH Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna Samrådsredogörelse Metodik för miljökonsekvensbedömning Vattenverksamhet Laxemar-Simpevarp Vattenverksamhet

Läs mer

anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall M Svar: 14 februari 2017

anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall M Svar: 14 februari 2017 SERO Remissvar slutförvarsprocess avseende tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall M 1333-11 Svar: 14 februari 2017 Sammanfattning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-09. Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-09. Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Karin Almgren och f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke. Finansieringen av kärnavfallets

Läs mer

INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB. Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN

INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB. Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN UNDERLAG FÖR SAMRÅDSMÖTE DEN 5 APRIL 2005 UNDERLAG FÖR SAMRÅDSMÖTE DEN 5 APRIL 2005 Det här är

Läs mer

Föreläggande om redovisning

Föreläggande om redovisning BESLUT 2012-10-11 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: John Liljedahl Telefon: +46 8 799 4232 Vår referens: Föreläggande om redovisning Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

YTTRANDE 1 (4) Dnr Miljödepartementet STOCKHOLM

YTTRANDE 1 (4) Dnr Miljödepartementet STOCKHOLM YTTRANDE 1 (4) Mats Lindman Tel: 070 66 12 413 även 018-19 52 73 Fax: 018-19 52 01 E-post: mali@c.lst.se Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Se sändlista Miljödepartementets remiss angående forum vid prövning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2016:8 Utkom från trycket den 26 januari 2016 utfärdad den 14 januari 2016.

Läs mer

Granskning för tillståndsprövning av nytt bolag i Studsvik

Granskning för tillståndsprövning av nytt bolag i Studsvik Dokumentstatus: Godkänt Tillsynsrapport Datum: 2015-12-18 Diarienr: SSM2015-3715 Granska Nytt bolag i Studsvik Ansvarig handläggare: Lennart Frise Arbetsgrupp: Lennart Frise (RD), Ulf Yngvesson (U), Andreas

Läs mer

Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknikoch

Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknikoch Särskild utredare: Ingvar Persson, f.d. chefsjurist på Kärnkraftinspektionen Huvudsekreterare: Pernilla Sandgren, verksjurist på Strålsäkerhetsmyndigheten Sakkunniga och experter från regeringskansliet,

Läs mer

Avfallsmängder och prognoser Utdrag ur SSM-rapport 2015:31

Avfallsmängder och prognoser Utdrag ur SSM-rapport 2015:31 Utdrag ur rapport Datum: 2015-09-04 Handläggare: Flavio Lanaro Diarienr: SSM2015-2986 Dokumentnr: 15-2227 Avfallsmängder och prognoser Utdrag ur SSM-rapport 2015:31 Dokumentet är ett utdrag ur Sveriges

Läs mer

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd.

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd. Bilaga 1 Rapport Datum: 2016-02-12 Diarienr: SSM2014-1921 Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd. Sida 2 (283) Sida 3 (283) Införande av strålskyddsdirektivet

Läs mer