Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass Ansvariga för planen Rektor är ytterst ansvarig för upprättande och utvärdering av planen. Vår vision Vårt mål är att ingen elev på Brinells högstadium blir utsatt för diskriminering och/eller kränkande behandling. Vi har en positiv miljö där alla känner sig lika mycket värda och där trakasserier, kränkande behandling eller mobbning inte uppstår. Rätten att vara annorlunda är oinskränkt under förutsättning att det inte skadar någon annan. Trygghet, ansvar och respekt är nyckelord i vår målsättning. Planen gäller från Planen gäller till Elevernas delaktighet Vi arbetar med att samtliga elever ska vara delaktiga och ta ansvar för en god stämning på skolan. Mentorstiden ska löpande fokuseras på främjande arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Vårdnadshavarnas delaktighet För att främja elevers lika rättigheter och möjligheter ser vi elevers och vårdnadshavares delaktighet som en förutsättning för att arbetet ska fungera fullt ut. Efter ett första utkast av planen ges föräldraråd och elevråd möjlighet att diskutera förslaget och ge sina synpunkter. Därefter fortsätter likabehandlingsteamet arbetet med den årliga planen. Personalens delaktighet All personal på Brinells högstadium delges information om skolans plan mot diskriminering och kränkande handling och får möjligheter till att sätta sig in i skolans plan. Detta görs vid personalkonferenser. Vid kartläggningen av den årliga planen diskuterar personalen arbetslagsvis fram hur de främjar likabehandling i den dagliga verksamheten. Vi diskuterar även tillsammans fram vilka förebyggande åtgärder som vi behöver arbeta med under kommande år. Dessa diskussioner ligger till grund för den årliga planen och det fortsatta arbetet. Kartläggningen äger rum i början av varje kalenderår. Personalen planerar och genomför förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Detta genomförs på mentorstid. 2

3 Förankring av planen Efter ett första utkast av skolans plan mot diskriminering och kränkande handling ges föräldrarrådets representanter möjlighet att påverka innehållet i planen. Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande handling ligger på Brinells högstadiums hemsida. 3

4 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Likabehandlingsteamet samtalar och pratar igenom året som gått och lyfter vad som fungerat och inte fungerat. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Likabehandlingsteamet utvärderar föregående års plan. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Fjolårets plan byggde vidare på tidigare plan, vilken riktat sig mycket mot att förebygga rasism, samt att arbeta mot droger och alkohol. Då det nu finns fler elever med invandrarbakgrund än förra året, har föregående års plan fortfarande mycket relevans. Det är viktigt att ständigt vara vaksam mot rasistiska tendenser. Information kring alkohol, droger och tobak på föräldramöte har mottagits positivt och vi fortsätter det aktiva arbetet att stärka föräldrarna i sitt föräldraskap i dessa viktiga frågor, samt att arbeta gruppstärkande med eleverna kring likabehandling och hälsa. Vi upplever dock att rökningen bland eleverna har ökat. Vi har även arbetat mycket med språkbruket på skolan, samt attityder mot varandra. Detta kommer vi behöva fortsätta arbeta med. Höstens trygghetsenkät visade på att eleverna överlag är trygga. Den otrygga plats som återkommande nämns i trygghetsenkäterna ät omklädningsrummen. Årets plan följs upp senast Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Enkäter till elever under november månad. Samtal i arbetslagen. Föräldrarådet. Elevrådet. Likabehandlingsteamet. Ansvarig för att årets plan utvärderas Likabehandlingsteamet/kurator 4

5 Främjande insatser Namn Främja likabehandling Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling och diskriminering utifrån kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Mål och uppföljning Målet är att ingen elev på Brinells högstadium blir utsatt för diskriminering och/eller kränkande behandling. Här respekterar andra människors egenvärde. Vi tar tydligt avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling. Insats Arbetet mot rasism och främlingsfientlighet måste fortlöpa kontinuerligt och kraftfullt. Detta är viktigt då vi har en internationell klass på Brinells högstadium och andelen elever med annat etniskt ursprung ökar. All personal på skolan markerar och reagerar konsekvent då vi ser eller hör främlingsfientliga uttryck. Detta gäller under lektioner samt övrig skoltid. Under hösten ska det genomföras en temadag som behandlar rasism och allas lika värde. Denna dag ska genomföras i samtliga årskurser. Klotter på väggar och skåp avlägsnas direkt vid upptäckt. Rektor förbereder diskussionsfrågor kring värdegrunden som lyfts av klassföreståndaren och diskuteras i klassen under klassföreståndartid. Dessa frågeställningar skickas ut till klassföreståndarna varje månad. Diskussionen förs därefter vidare till elevrådet. I början av höstterminen går likabehandlingsteamet ut i alla klasser och presenterar sig och det likabehandlingsarbete som görs på skolan. Ansvarig Rektor, lärare och likabehandlingsteam. Datum när det ska vara klart

6 Kartläggning Kartläggningsmetoder Likabehandlingsteamet träffas en gång varannan vecka och diskuterar situationen på skolan samt enskilda elevärenden av likabehandlingskaraktär. Personalen träffas i arbetslagen och diskuterar situationen på skolan. Vid dessa tillfällen är likabehandlingsteamet delaktig. Rektor och det lokala elevhälsoteamet bestående av specialpedagog, kurator, skolsköterska, förstelärare, skolpsykolog och studie- och yrkesvägledare träffas varannan vecka för samtal kring situationen på skolan samt enskilda elevärenden. Personal från likabehandlingsteamet finns alltid med på möten där föräldrarådet träffas. Vid dessa träffar ges möjlighet för vårdnadshavare och elevrådsrepresentant att ge sin syn på hur skolan fungerar utifrån diskriminering och kränkande handling. Alla ärenden dokumenteras utförligt på för ändamålet utformade blanketter. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen Trygghetsenkäten Mentorstiden Elevrådet Hur personalen har involverats i kartläggningen Diskussioner och samtal i arbetslagen och i likabehandlingsteamet. Resultat och analys Många av de ärenden som uppkommit rör kompisrelationer och konflikter både i skolan, på fritiden och på nätet. Det förekommer en hel del kränkande uttryck både mellan elever och gentemot lärare. Dessa uttryck blir lätt en jargong som accepteras i klassen eller i gruppen. Analys: Det behöver arbetas mer med grupper och gruppsammansättningar. Informera och medvetandegöra eleverna om möjliga konsekvenser av det man skriver på nätet. Även det man säger till varandra, vad som är acceptabelt och inte, behöver arbetas med. 6

7 Förebyggande åtgärder Namn Förebyggande arbete och prioriterade åtgärder 2015 Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling och diskriminering utifrån kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Mål och uppföljning Vårt mål är att ingen elev på Brinells högstadium blir utsatt för diskriminering och/eller kränkande behandling. Vi har en positiv miljö där alla känner sig lika mycket värda och där trakasserier, kränkande behandling eller mobbning inte uppstår. Åtgärd Att vi integrerar elever från grundsärskolan och internationella klassen. Elever från internationella klassen ska även vara delaktiga på mentorstiden i den klass de tillhör. Att vi håller värdegrundsarbetet aktuellt genom klassrådsfrågan gällande normer och värden. Temadagar. All personal på skolan markerar och reagerar konsekvent då vi ser eller hör främlingsfientliga uttryck. Detta gäller under lektioner samt övrig skoltid. Vi kommer att göra likabehandlingsplanen levande genom att presentera budskap, citat och bilder på skolans monitor. Arbeta med att skapa goda relationer mellan elever och personal. Personal är mer ute bland eleverna på rasterna. Kartlägga osäkra miljöer där mobbning kan förekomma. Vi arbetar med ett inkluderande arbetsätt, där eleverna får känna en delaktighet till gruppen. Gruppstärkande övningar såväl i helklass som i mindre tjej- resp. killgrupper. Motivera åtgärd Integration är viktig för att få en större förståelse för varandras likheter och olikheter. Värdegrundsfrågor ska vara levande och man ska förstå ordens innebörd. Ett bra relationskapital underlättar konfliktlösning. Ansvarig Rektor, lärare och likabehandlingsteam. Datum när det ska vara klart

8 Rutiner för akuta situationer Policy Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår skola. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 1. När skolan får reda på att en elev blir utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling, träffar klassföreståndaren eller berörd personal enskild elev för ett kartläggande samtal som även dokumenteras. Vad har hänt, hur ofta, vilka är inblandade, ska vårdnadshavare kontaktas? 2. Utifrån samtal med den kränkte tas kontakt med samtliga berörda och överenskommelser görs för att kränkningen inte ska upprepas. 3. Vid allvarligare form av kränkning kontaktas hemmen för samtal. Kontakten dokumenteras. 4. Uppföljning sker inom rimlig tid av klassföreståndare. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Klassföreståndare, kurator, likabehandlingsteamet. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Handlingsplan vid upprepade tillfällen av trakasserier och kränkande behandling. 1. Vid upprepade tillfällen av trakasserier och kränkande behandling förs samtal samt dokumentation av likabehandlingsteamet. En eller två vuxna ur teamet träffar den utsatta eleven för ett kartläggande samtal. Vad har hänt? Hur ofta? Vilka är inblandade? Vårdnadshavare kontaktas. Vid grövre fysiskt våld handlar vi enligt övergripande handlingsplan mot våld och hot i arbetsmiljön. 2. Snarast efter samtalet med den utsatte, träffar två representanter från likabehandlingsteamet den/de som trakasserat eller kränkt. Teamet upplyser om att situationen är känd och att skolan ser mycket allvarligt på beteendet. Detta måste upphöra omedelbart. Den/de berörda ska även förklara sitt beteende. Samtalet dokumenteras av likabehandlingsteamet. Vårdnadshavare kontaktas. 3. Efter 4-5 dagar, eller enligt annan överenskommelse, sker ett uppföljningssamtal, dels med den utsatte och dels den/de som trakasserat eller kränkt. Samtalen dokumenteras på för ändamålet upprättad blankett. Blanketten läggs i de berördas elevakter, dels på rektorsexpeditionen, dels i arbetslaget. 4. Uppföljningssamtal med den utsatte sker en gång per vecka, eller efter överenskommelse tills situationen känns stabil. Samtalen dokumenteras på för ändamålet upprättad blankett. 5. Om trakasserierna eller kränkningarna inte upphör, upprepas samtalen med de som trakasserat eller kränkt. Om inte heller detta ger önskat resultat, blir nästa steg kontakt med deras vårdnadshavare samt skolledning för gemensamt samtal och uppföljningsinsatser enligt överenskommelse. Samtalen dokumenteras på för ändamålet upprättad blankett. 8

9 Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Vid misstanke om kränkningar mellan vuxen och elev vidtas följande åtgärder: 1. Rektor kontaktas omedelbart. Händelsen utreds och dokumenteras efter kontakt med uppgiftslämnare och berörda. 2. Rektor samtalar med de inblandade och informerar vårdnadshavare. 3. Rektor avgör om ytterligare åtgärder behövs. 4. Rektor genomför uppföljningssamtal efter 1-2 veckor. Rutiner för uppföljning se ovan Rutiner för dokumentation När skolan får reda på att en elev blir utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling, träffar klassföreståndaren eller berörd personal enskild elev för ett kartläggande samtal som även dokumenteras. Vad har hänt, hur ofta och vilka är inblandade? Ansvarsförhållande I första hand är det klassföreståndaren eller berörd personal. Om kränkningar fortsätter går fallet över till likabehandlingsteamet bestående av lärare och kurator. I sista hand rektor. 9

10 Definitioner och begrepp Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Diskriminering kan till exempel ske genom skolans regler eller rutiner. En elev kan också bli diskriminerad om eleven blir särbehandlad på grund av en förälders eller syskons sexuella läggning, funktionshinder med mera. Direkt och indirekt diskriminering Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till exempelvis elevens kön. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till ett visst gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor på just detta program. Men man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det är det som kallas indirekt diskriminering. Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Om exempelvis alla elever serveras samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de elever som på grund av religiösa skäl behöver annan mat. Trakasserier och kränkande behandling Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan vara - fysiska (slag, knuffar) - verbala (hot, svordomar, öknamn) - psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer) - texter och bilder (t. ex. teckningar, lappar, sms, mms, fotografier och meddelanden på olika social medier). Trakasserier är uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med - kön - etnisk tillhörighet - religion eller annan trosuppfattning - funktionshinder - sexuell läggning Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier. Det är trakasserier även när en elev kränks på grund av en vårdnadshavares eller syskons sexuella läggning, funktionshinder med mera. 10

11 Kränkande behandling är uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan vara att retas, mobba, frysa ut någon, knuffas eller att rycka någon i håret. Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till kränkande behandling. Alla kränkningar är inte diskriminering men all kränkande behandling måste förhindras. Kränkande behandling kan delas in i: trakasserier kränkande behandling. Trakasserier är kränkande behandling som har samband med diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling är uppträdanden som, utan att vara trakasserier, kränker en individs värdighet Mobbning är en form av kränkande behandling. Mobbning är när någon upprepade gånger, medvetet och med avsikt att skada eller vålla obehag, utsätter någon för kränkande handlingar. Kränkningen kan vara från en eller flera personer och vålla obehag av psykisk eller fysisk natur. Befogade tillsägelser Skolans personal måste ibland tillrättavisa en elev för att skapa en god miljö för hela klassen. En befogad tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening, även om eleven ifråga kan uppleva det som kränkande. Litteratur - Förebygga diskriminering och kränkande behandling i skolan Stödmaterial av DO, BEO & Skolinspektionen, Allmänna råd och kommentarer av Skolverket 2009 För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling - Du är så j:a ful en bok om barns utsatthet i skolan, Barn- och elevombudet och Skolinspektionen - Barnkonventionen 11

12 Skollagen 1985: a kap. 6 Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och a kap. 7 Huvudmannen ska se till att det vidtas åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 14 a kap. 8 Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 14 a kap. 9 Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. 14 a kap. 10 Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är huvudmannen skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Diskrimineringslagen 2008:567 3 kap. 14 En utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen, utbildning enligt högskolelagen eller utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen om tillstånd att utfärda vissa examina ska inom ramen för denna verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Närmare föreskrifter om utbildningsanordnarens skyldigheter finns i 15 och 16. Att förebygga och förhindra trakasserier 3 kap. 15 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att något barn eller någon elev eller student som deltar i eller söker till verksamheten utsätts för trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning eller för sexuella trakasserier. Likabehandlingsplan 3 kap. 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier som avses 12

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 Ansvariga för planen Anna Nilsson Karin

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Toråsskolans plan. mot diskriminering och kränkande behandling. -Likabehandlingsplanen-

Toråsskolans plan. mot diskriminering och kränkande behandling. -Likabehandlingsplanen- Varla Vallda pedagogiska enhet Toråsskolan Toråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling -Likabehandlingsplanen- Jan 2013 Aug 2014 Förskola & Grundskola Varla-Vallda pedagogiska enhet Toråsskolan

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Skolans Rektor är ansvarig för att planen mot diskriminering

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Trygghetsplan Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 2014 05 01 1 Innehåll 1. Inledning 3 Våra visioner och mål 3 Trygghetsplanen 3 2. Roller och ansvarsfördelning

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för F -3, 4-6, Fritidshemmet & Särskolan Ht-2014 Vt 2015 Vår värdegrund Lärande Medvetet lärande Målrelaterat lärande Motiverat och

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 Bruksgymnasiet en plats att mötas Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 INLEDNING Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2014/2015 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer