Individuell studieplan för forskarutbildningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Individuell studieplan för forskarutbildningen"

Transkript

1 ÖREBRO UNIVERSITET - Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap - Fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik - Sektionsnämnden för lärarutbildning Institutionens dnr Planen upprättad/reviderad (datum) Planen gäller för perioden (terminer/år eller månader/år) SAM XX-XXX ht 04 vt 05 Individuell studieplan för forskarutbildningen A DOKTORANDEN och HANDLEDAREN lämnar uppgifter INSTITUTIONEN granskar uppgifterna A1 ÄMNESTILLHÖRIGHET M.M. Uppgiften ändrad (X) 1) Institution Samhällsvetenskapliga institutionen Forskarutbildningsämne Ev. anknytning till forskargrupp/ forskningsprogram/ forskningsprofil Statskunskap A2 DOKTORAND Doktorandens namn Personnummer Arbetsplatsadress om ej Örebro universitetet Tfn dagtid NNNN NNNNNNN 1975XXXX-XXXX XXXX E-postadress Relevant högskoleutbildning: ev. examen och examensår, huvudämne och poäng, övriga relevanta ämnen och poäng pol.mag 2003: statskunskap 80 p kvinnovetenskap 40 p pedagogik 20 p sociologi 20 p A3 HANDLEDARE Huvudhandledare NNN NNNNN Övriga (biträdande) handledare PPPPP PPP X /blankett / / (9)

2 A4 AVSEDD EXAMEN OCH AVHANDLINGSTEMA Uppgiften ändrad (X) 1) Examen som forskarutbildningen doktor skall avslutas med (doktor eller licentiat) Examensbeteckning (t.ex. filosofie filosofie eller teknologie) Avhandlingens tema/titel XXXXX, XXXXXXXX XXX XXXXXX B1 INSTITUTIONEN tar fram underlag beträffande kurser DOKTORAND och HANDLEDARE beräknar avhandlingsarbetet samt granskar och kompletterar uppgifterna B1 REDOVISNING AV AVKLARAD FORSKARUTBILDNING - KURSER OCH AVHANDLINGSARBETE Ange terminer och år (t.ex. HT02/VT03) (Ev. uppgifter om tiden före antagning till ÖU) År 1 03/04 Kurser hittills avklarade och tillgodoräknade kurser Ange kursbenämning och antal poäng Om Ladokutdrag biläggs är det tillräckligt att ange endast summa poäng per år Offentlig politik och förvaltning samt lokal och regional governance 5 p Statsvetenskapliga metoder 20 p Vetenskapsteori 5 p Avhandlingsarbete - hittills avklarade poäng Ange beräknat antal poäng Ev. ytterligare information kan lämnas i bilaga Avhandlings-PM 5 p Inläsning forskningsläge 2 p År 2 04/ År 3 / År 4 / År 5 / 3) /blankett / / (9)

3 B2 B3 DOKTORANDEN och HANDLEDAREN lämnar uppgifter B2 PLANERAD FORSKARUTBILDNING KURSER OCH AVHANDLINGSARBETE Ange terminer och år (t.ex. HT02/VT03) Det närmaste året, dvs. ht04 /vt05 Planerade kurser samt poäng för kurserna totalt samt planerat avhandlingsarbete och poäng totalt Det planerade avhandlingsarbetet bör specificeras och uppskattas i tid/poäng så att uppföljning är möjlig. Exempel på specificering är avhandlings-pm/idéskiss, iordningsställande av enkät, laboratoriearbete, intervjuer, sammanställning av empriri, teoretisk diskussion, författande av artikel nr 2 av 4, slutseminarium, färdigställande av manus, sammanställning av kappa. Planeringen bör motsvara den planerade studietakten. Exempel: Politisk teori 10 p Teori och empiri i samspel 5 p Avhandlingsarbete: litteraturstudier och teoretisk diskussion, disposition/synopsis kapitel 1, utkast kapitel 2, ca 17 p Därefter Avhandlingsarbete:begreppsdiskussion ca 5 p. Två månaders vistelse vid University of XXXXXX, författande av artikel XXXX XXX XXXXXXXXX. Utgör bas för avhandlingskapitel. Eventuellt kurs Demokratins idéer och historiska praktik 10 p B3 PLANERAD HANDLEDNING Uppläggning och omfattning av handledningen det närmaste året Handledningen bör specificeras med avseende på uppläggning och omfattning i tid så att både doktorand och handledare vet vad som kan förväntas och så att uppföljning är möjlig. Exempel på specificering är frekvens, form (möte, per e-post, via telefon, enskilt eller i grupp, tid för inläsning), omfattning i tid fördelat på direkt handledning och inläsning, fördelning av insatsen mellan huvudhandledare och eventuell biträdande handledare) Exempel: Individuella träffar med handledaren för diskussioner kring genomfört arbete, problemlösning och planering en förmiddag per månad. Handledaren läser doktorandens texter innan träffarna. Grupphandledning, vanligen tematiska diskussioner, två gånger per månad. Skriftlig kommunikation med biträdande handledaren som löpande läser och brevledes kommenterar texter i den takt de produceras. En heldagsträff en gång per termin. /blankett / / (9)

4 C D INSTITUTIONEN och HANDLEDAREN lämnar uppgifter DOKTORANDEN granskar uppgifterna C FINANSIERING AV STUDIERNA redovisning av förfluten tid och - planering framåt Ange motsvarande terminer och år (t.ex. HT99/VT00) (Ev. uppgifter om tiden före antagning till ÖU) År 1 Finansieringsform/försörjningstyp för studierna samt andel i procent Använd Ladoksystemets redovisningsmodell. Termin 1 Projektmedel 80% av heltid 03/04 Termin 2 Projektmedel 80% av heltid År 2 Termin 3 Utbildningsbidrag 80% av heltid 04/05 Termin 4 Utbildningsbidrag 80% av heltid År 3 Termin 5 Utbildningsbidrag 80% av heltid 05/06 Termin 6 Doktorandanställning 100% År 4 Termin 7 Doktorandanställning 100% 06/07 Termin 8 Doktorandanställning 100% År 5 Finansieringskällor för studierna varifrån kommer pengarna? T.ex. ordinarie statliga forskningsanslaget (= fakultetsmedel), extern finansiering (ange finansiär), egen finansiering XXXrådet Fakultetsmedel Fakultetsmedel Fakultetsmedel Termin 9 Doktorandanställning 100% Fakultetsmedel 07/08 Termin 10 Doktorandanställning 100% 3) D ARBETSPLATS OCH UTRUSTNING M.M. Åtgärder vad gäller arbetsplats och utrustning m.m. samt ansvarig för respektive del (institution, forskningsprojekt, extern arbetsgivare etc.) Arbetsplats OBS! Radera inte tidigare inskrivna uppgifter fyll endast på med nya uppgifter och ändringsdatum Rum XXXX, Örebro universitet Utrustning Dator, sedvanlig kontorsutrustning Övrigt Har efterlyst en översyn av arbetsplatsen ur ergonomisk synvinkel. Har haft känning av musarm. /blankett / / (9)

5 E1 E2 STUDIEREKTORN och DOKTORANDEN lämnar uppgifter om doktorandens arbete med undervisning, såväl genomfört som planerat arbete DOKTORANDEN och HANDLEDAREN lämnar övriga uppgifter om såväl genomfört som planerat arbete INSTITUTIONEN och DOKTORANDEN lämnar uppgifter om pedagogisk utbildning m.m. i avsnitt E2 INSTITUTIONEN granskar uppgifterna E1 S.K. INSTITUTIONSTJÄNSTGÖRING VID DOKTORANDANSTÄLLNING och ASSISTENTTJÄNSTGÖRING - redovisning av genomfört arbete och - planering av kommande års arbete Ange motsvarande termin och år (t.ex. HT99/VT00) S.k. institutionstjänstgöring vid doktorandanställning och assistenttjänstgöring dvs. arbete med utbildning/undervisning, forskning och administration samt introduktion till respektive arbetsuppgift Den sista ifyllda raden skall avse planering för kommande period Omfattning i klocktimmar av resp. arbetsuppgift för varje år Summa procent av årsarbetstid som examenstidpunkten skall förskjutas (årsarbetstid = arbetstiden för heltid för året) (Ev. uppgifter om tiden före antagning till ÖU) År 1 03/04 År 2 04/05 År 3 05/06 År 4 06/07 År 5 07/ % 20% 20% 5% 3) /blankett / / (9)

6 E2 INTRODUKTION I ARBETSUPPGIFTER INOM UNDERVISNING OCH ANNAN VERKSAMHET INOM INSTITUTIONEN Hur introduceras doktoranden i arbetsuppgifterna, t.ex. genom pedagogisk utbildning, lärarlag och/eller mentor? Uppläggning och omfattning av såväl genomförd som planerad introduktion och utbildning OBS! Radera inte tidigare inskrivna uppgifter fyll endast på med nya uppgifter och ändringsdatum Högskolepedagogisk utbildning ht 2004 F1 F2 DOKTORANDEN lämnar uppgifter INSTITUTIONEN sammanställer uppgifterna HANDLEDAREN granskar uppgifterna F1 Ange motsvarande termin och år (t.ex. HT99/VT00) (Ev. uppgifter om tiden före antagning till ÖU) SKÄL FÖR FÖRLÄNGNING AV UTBILDNINGSTIDEN ANNAN SYSSELSÄTTNING VID DELTIDSSTUDIER 1. Skäl för förlängning av utbildningstiden samt omfattning i tid eller i procent av heltid för året (Ange ev. skäl som åberopas för förlängning av utbildningstiden enligt 8 kap 8 tredje stycket HF, t.ex. sjukledighet, föräldraledighet, uppdrag inom studentorganisation eller facklig organisation, tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Semesterledighet anges inte här) 2. Vid deltidsstudier: Annan sysselsättning vid sidan av studierna än doktorandanställning och assistentanställning samt omfattning i procent av heltid för året Institutionstjänstgöring vid doktorandanställning och assistentanställning redovisas inte här utan under avsnitt E1 ovan OBS! S.k. institutionstjänstgöring anges inte här utan i avsnitt E1 ovan Summa omfattning i procent av årsarbetstiden (årsarbetstid = arbetstiden för heltid för året) År 1 03/04 Sjuk, 1 vecka Projektsekreterare inom det XXXrådsfinansierade projektet XXXX XXXX XXXXXXX, knappt 2,5 månader 2% 20% 22% summa År 2.../. År 3.../. År 4.../. År 5.../. 3) /blankett / / (9)

7 F2 PLANERADE STUDIEUPPEHÅLL ELLER ANDRA SKÄL FÖR FÖRLÄNGNING AV UTBILDNINGSTIDEN OBS! S.k. institutionstjänstgöring anges ANNAN SYSSELSÄTTNING VID DELTIDSSTUDIER inte här utan i avsnitt E1 ovan Planerade uppehåll i studierna/motsvarande det närmaste året t.ex. tjänstgöring inom totalförsvaret eller föräldraledighet, eller annan sysselsättning vid deltidsstudier än doktorandanställning och assistentanställning Ange vilken termin, kalenderperiod och omfattning i procent av heltid Har sökt medel för vistelse vid utländskt forskningsinstitut fyra månader under Planerar att söka tjänstledigt/förlängd utbildningstid för delar av tiden. G INSTITUTIONEN tar fram administrativt underlag DOKTORAND och HANDLEDARE granskar och kompletterar uppgifterna G ÖVERGRIPANDE TIDPLAN FÖR STUDIERNA Uppgiften ändrad X) 1) Doktorandens startdatum för forskarutbildningen efter antagning till forskarutbildningen vid ÖU Tillträdesdatum för doktorandanställning/utbildningsbidrag vid ÖU om annat än doktorandens startdatum för forskarutbildningen vid ÖU Ev. tidigare startdatum för forskarutbildning vid annan högskola Ev. tidigare tillträdesdatum för doktorandanställning/utbildningsbidrag vid annan högskola Examenstidpunkt under förutsättning av heltidsstudier (100 %) under återstående tid fram till examen aktivitetsgrad 100 procent examenstidpunkt (datum) X Aktuell beräknad reell tidpunkt för examen under förutsättning av angiven planerad genomsnittligt aktivitetsgrad under återstående tid fram till examen Summa avklarade och tillgodoräknade poäng hittills under forskarutbildningen (hämta uppgifter från avsnitt B1 ovan) aktivitetsgrad i procent reell examenstidpunkt (datum) 84 procent X Totalt antal poäng varav kurspoäng X /blankett / / (9)

8 H och Bilagor. DOKTORAND och HANDLEDARE fyller i återstående uppgifter H. ÖVRIGT BILAGOR Bilaga nr 1 Bilaga nr.. Bilaga nr 2 Bilaga nr... Bilaga nr 3 Årlig rapport uppföljning och utvärdering av föregående period Redovisning av utfört avhandlingsarbete: Förteckning över artiklar, rapporter, papers, föreläsningar, laborationer, fältarbete, konferenser och övrigt Utdrag ur Ladok Finansieringsplan (endast till den första utbildningsplan för doktoranden) Administrativt underlag från institutionen för beräkning av examenstidpunkt m.m. UNDERSKRIFTER Bestämmelser om den individuella studieplanen och dess roll finns i 8 kap. 8 högskoleförordningen (1993:100). Genom underskrifterna nedan intygar vi att vi har tagit del av innehållet i den individuella studieplanen. Doktoranden Handledaren xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx namnteckning xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx namnteckning Jag har tagit del av innehållet i planen och godkänner vad som anges i avsnitten C, D, E1, E2 och F1. (Prefektens underskrift av planen gäller som beslut om fastställande respektive ändring av denna studieplan samt förlängning av utbildningstiden i de fall den berörda fakultetsnämnden/motsv. har delegerat denna uppgift till prefekten) Prefekten namnteckning och namnförtydligande /blankett / / (9)

9 ÖREBRO UNIVERSITET BILAGA nr 1 - Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap - Fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik - Sektionsnämnden för lärarutbildning ÅRLIG RAPPORT - UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERINGAV FORSKARUTBILDNINGEN - bilaga till den individuella studieplanen Doktorandens namn: Forskarutbildningsämne: NNNN NNNNNNN Statskunskap Datum för den individuella studieplanen: Beräknat examensdatum enligt den individuella studieplanen är utifrån en beräknad genomsnittlig aktivitetsgrad om 84 procent av heltid under återstående studietid. UTVÄRDERING AV UTBILDNINGSSITUATIONEN I STORT OCH KOMMENTARER TILL VIKTIGARE ÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅRS STUDIEPLAN Hur framskrider studierna? Har studierna bedrivits enligt planerna i föregående studieplan? Har handledningen fungerat enligt planerna? Vad i utbildningen fungerar bra/dåligt? Vad behöver ändras eller komma till för att studierna hela tiden skall kunna bedrivas på ett effektivt sätt? Den s.k. institutionstjänstgöringen/ assistenttjänstgöringen hur har den fungerat i förhållande till studierna? Studierna framskrider planenligt. Handledningen måste dock ses över inför vårterminen då huvudhandledaren kommer att vistas utomlands under ett halvår. Tryck Enter i rutan för att få ytterligare skrivutrymme inom rutan Handledare Doktorand xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.. underskrift underskrift... namnförtydligande namnförtydligande Denna handling skall åtfölja den reviderad individuella studieplanen varje år. /blankett / / (9)

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

tillsynsrapport Studiefi nansiering för doktorander rättssäkerhetsaspekter

tillsynsrapport Studiefi nansiering för doktorander rättssäkerhetsaspekter tillsynsrapport Studiefi nansiering för doktorander rättssäkerhetsaspekter Högskoleverket 2003 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå , www.uka.se Effektivitetsanalys 2014:5 Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå uppföljning med hjälp av nationell statistik och intervjuer med lärosäten Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:S DOKTORANDHANDBOK Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Läs mer

Information om förslag och beslut om disputation vid Örebro universitet

Information om förslag och beslut om disputation vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET 2005-04-20 Fakultetskansliet senast ändrad Catharina Ahlén 2015-01-30 OBS! Informationen är uppdaterad med anledning av - rektors ändringar i disputationsföreskrifterna fr.o.m. den 1

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2013-11-15 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

Rapport 2008:23 R. Doktorandspegeln 2008

Rapport 2008:23 R. Doktorandspegeln 2008 Rapport :23 R Doktorandspegeln Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Doktorandspegeln Utgiven av Högskoleverket Högskoleverkets

Läs mer

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen Rapport 2012:1 R Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen en uppföljning av nybörjarna på forskarnivå läsåren 1999/2000 och 2000/01 www.hsv.se Rapport 2012:1 R Orsaker till

Läs mer

Doktorand- barometern 2014

Doktorand- barometern 2014 Doktorandbarometern 2014 DOKTORANDBAROMETERN 2014 Innehåll sid. 5 5 5 6 7 7 7 7 9 9 9 14 15 15 15 17 1. Inledning Bakgrund Tidigare undersökningar Rapportens syfte och uppläggning 2. Metod Genomförande

Läs mer

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Handelshögskolans logistikprogram BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Bakgrund och syfte Som ett led i arbetet med att

Läs mer

Antagning till. forskarutbildning. Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till. forskarutbildning

Antagning till. forskarutbildning. Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till. forskarutbildning Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till forskarutbildning Allmänna bestämmelser 1 Till forskarutbildning får endast antas så många doktorander som kan erbjudas handledning och godtagbara villkor i

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System November 2014 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 4 Starta QlikView... 4 Inloggning... 4 Utloggning... 5 Startsidan

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Rapport 2008:25 R Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Tillsynsbesök vid

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå , www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Registreringsnummer, 412-221-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder 1 den 23, 24 respektive

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8 ÅRSREDOVISNING 27 7 ÅRSREDOVISNING 27 Dnr 9-57/8 INNEHÅLL REKTORS FÖRORD...3 RESULTATREDOVISNING...4 Uppdraget...4 Året som gick...4 GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING...6 Utbildningsutbudet...6 Behöriga

Läs mer