Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa"

Transkript

1 Täby Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Paragrafen stödjer sig på artikel 3 i barnkonventionen.

2 2 SYFTE OCH INNEHÅLL Syftet med arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är att skydda elever mot kränkningar av deras värdighet. Planens funktion är att förebygga och förhindra att kränkningar förekommer genom att bedriva konkreta insatser och att ha tydliga rutiner. Planen är en dokumentation av det arbete som bedrivs löpande samt utgångspunkt för uppföljning, utvärdering och utveckling. Planen är därmed en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Planen är även ett verktyg att använda sig av då diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling uppstår i verksamheten, genom att en beskriver vilken arbetsgång som ska följas i sådana situationer, hut utredningar och åtgärder ska dokumenteras och hur insatser ska följas upp. NULÄGESANALYS Till hösten 2015 kommer det att finnas cirka 275 elever och 35 medarbetare på Kyrkskolan. Skolan består av en huvudbyggnad bestående av klassrum, matsal, elevhälsorum och personalrum. Det finns även två andra skolbyggnader Linden och Kastanjen. På Linden finns Kyrkskolans förskoleklassbarn och årskurs 1. På Kastanjen finns Kyrkskolans årskurs 2. Fritidsverksamhet bedrivs i huvudbyggnaden, Linden och Kastanjen. Idrottsalen är sammankopplad med Linden. All slöjd och konsumentkunskap har eleverna i Skolhagens lokaler. Eleverna i årskurs 3-5 promeneras dit av medarbetare från Kyrkskolan. Årskurs 6 schema är konstruerat så att eleverna själva kan ta sig mellan skolorna. Skolgården är stor och inbjuder till lek och rörelse. På skolgården finns klätterställningar, gungor och en konstgräsfotbollsplan. UTVÄRDERINGSMETODER. Alla klasser på Kyrkskolan är representerade av två representanter i skolans elevråd. På elevrådet finns en fast agenda, med fasta frågeställningar. Rektor är ordförande i elevrådet.

3 3 Under 2015 har rektor och elevrådet beslutat om en språkvecka. Språkveckan inföll vecka 19 och handlade om vårdat och ovårdat språk. Veckan avslutades med en enkät angående elevernas språkbruk. Vecka 22 genomfördes även den årliga Trivselenkäten som ligger till grund för vilka mål och förbättringsområden som skolan ska arbeta extra med under läsåret 2015/ Pilenenkäten för elever och vårdnadshavare i årskurs 2 och årskurs 5 gjordes under hösten Den ligger också till grund för den Kvalitetssammanställning som görs av skolans ledningsgrupp under juni månad. Alla enkäter för eleverna görs på skoltid för att svarsfrekvensen ska vara hög. I elevenkäten finns bland annat följande frågeställningar: Jag trivs i min klass Jag trivs på Kyrkskolan Jag har kamrater att leka med under rasterna Jag kan påverka mitt skolarbete Jag bidrar till matron i matsalen Jag tycker att vuxna lyssnar på mig. Jag tycker att de vuxna på skolan hjälper till om någon blir retad, ledsen eller slagen. Kartläggning av skolans trygga och otrygga platser genomfördes med eleverna en gång under läsåret. Utifrån resultatet ser både elever och personal var behovet av tillsyn av vuxen är som störst. Det kan skifta utifrån årstid och populära aktiviteter. UPPFÖLJNING AV FÖREGÅENDE ÅRS ÅTGÄRDER 2014 års likabehandlingsplan har utvärderats och de åtgärder som noterades har åtgärdats och genomförts. INFÖR FASTSTÄLLANDET AV PLAN 2015/2016 Inför fastställandet av planen har följande grupper haft möjlighet att lämna synpunkter. Arbetslagen Ledningsgruppen Elevrådet EHT

4 4 KYRKSKOLANS POLICY MÅL OCH DEFINITIONER. Kyrkskolan är skolan där alla trivs, alla känner arbetsglädje och lust att lära. I Kyrkskolan accepteras ingen mobbning, diskriminering eller kränkande behandling eller någon form av repressalier. Om kränkningar förekommer, kommer vi alltid att agera snabbt och kraftfullt. Vi kräver ett ovillkorligt stopp. Vi räknar självklart med stöd av vårdnadshavare. Förutsättning för planen mot kränkande behandling är en rak kommunikation mellan elever, medarbetare och vårdnadshavare. I Kyrkskolan arbetar alla medarbetare för att skapa en trygg miljö, fri från diskriminering och annan kränkande behandling. I vårt dagliga arbete med eleverna visar vi tydligt, att vi har genusperspektivet i fokus. Det är allas, personal och elevernas, ansvar att se till att ovanstående lag efterföljs. Genus Medarbetarna på Kyrkskolan arbetar medvetet med frågor kring genus och normer. Förutsättningen för ett jämställt samhälle är att elever blir medvetna om de strukturella skillnaderna mellan kvinnor och män som finns i samhället och att dessa strukturer kan förändras. Det är en av skolans uppgifter att leda det förändringsarbetet och ett normkritiskt perspektiv bör därför genomsyra all undervisning. Mångkultur Det är en viktig uppgift för skolan att arbeta med värdegrundsfrågor kopplade till mångkultur.

5 5 Långsiktiga mål. Diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder ska inte förekomma på Kyrkskolan. Inte heller kränkande behandling i någon form. Uppdraget att motverka diskriminering och kränkande behandling är en del av det demokratiska uppdraget och omfattar alla medarbetare på skolan. Vår gemensamma värdegrunden måste ständigt hållas levande. Alla medarbetare och alla elever har ett eget ansvar för sina handlingar. Alla tillåts vara olika och ges rätt att få vara sig själv så länge man inte brister i respekten för andra människor. Alla ska ta ett personligt ansvar för att se till att ingen hamnar utanför gruppen. Klassrumssituation ska präglas av arbetsro där lektioner börjar i tid och där alla är närvarande. Elever, vårdnadshavare och personal ska känna till innehållet i denna likabehandlingsplan. 100% av de likabehandlingsärenden som på något sätt kommer till skolans kännedom ska efter vidtagna åtgärder vara lösta. Kyrkskolans värdegrund: Respektera värdet av dig själv Respektera värdet av andra Respektera värdet av egendom och miljö Respektera värdet av kunskap.

6 6 Prata med varandra inte om varandra! Mobbning och kränkning Enligt Dan Olweus (professor i psykologi och forskare kring mobbning) definieras mobbning: En person är mobbad när den upprepade gånger och under viss tid blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer. Med negativa handlingar menas hot, hån, grimaser, knuffar, sparkar, utfrysning m.m.. Att varken ingripa eller skaffa hjälp är också en negativ handling. Det är alla vuxnas ansvar att ingen far illa eller mår dåligt. De som mobbas och de som mobbar måste få hjälp! Förutsättning för att undvika mobbning är rak kommunikation mellan elever, personal och föräldrar. Skolverkets utvärdering från 2011 av metoder mot mobbning visar att det som kännetecknar skolor med lite mobbning är inte den metod de använder utan långsiktigheten och uthålligheten i arbetet mot mobbning och kränkningar. Dessa skolor bedriver: 1. Förebyggande arbete för att främja likabehandling, tolerans och demokratiska värderingar. 2. Ett upptäckande arbete för att bli uppmärksam på den mobbning som kan förekomma. 3. Ett åtgärdande arbete med tydliga, väl kända rutiner när kännedom om ev. kränkning eller mobbning uppstår. ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OCH FÖRHINDRA MOBBNING, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Åtgärder för att förebygga och förhindra mobbning, diskriminering och kränkande behandling består av tre delar: Förebygga/Främja Upptäcka/Kartlägga Utreda/Åtgärda

7 7 Förebygga/Främja En arbetsgrupp påbörjade ett förändringsarbete kring likabehandling. Tidigare har skolan arbetat med en modell kallad Kamratstödjare. Efter utvärderingar såg vi att vi behövde göra förbättringar gällande elevernas delaktighet. Vi tyckte att elevernas delaktighet byggde på efterrapportering. Vi ville istället skapa möjlighet till större elevansvar över vad som sker under hela skoldagen. Vi har utarbetat en modell som vi kallar Trivselledare. Medarbetare och Trivselledarna träffas regelbundet för att planera aktiviteter som görs på rasten. Trivselledarna är demokratiskt valda representanter från årskurs 3-5 och har trivselledaruppdraget under en termin. Vi ser en vinst i att få elevrepresentanter som har intresse av att vara en god förebild som en god kamrat. Tanken är att goda förebilder ska generera nya förebilder så som ringar på vattnet. Vi har omformulerat trivselreglerna så att de blivit tydligare. Varje klass formulerar sina trivselregler för att de ska vara så elevnära och åldersadekvata som möjligt. På olika platser i skolan finns Kyrkskolans värdegrund uppsatt: Respektera värdet av dig själv Respektera värdet av andra Respektera värdet av egendom och miljö Respektera värdet av kunskap Alla medarbetare håller skolans regler levande genom att diskutera aktuella frågor och händelser med eleverna. Vid skolstart har alla elever och föräldrar fått skolans förväntansdokument och ordningsregler hemskickade för genomgång och påskrift. För att förtydliga förändringsarbetet mellan trivselarbetet och det dagliga förebyggande arbetet mot kränkande behandling döptes aktivitetsgruppen om till Trivselgruppen. Där ingår medarbetare och föräldrar för att arrangera trevliga aktiviteter för skolans elever, t.ex. disco. Alla klasser har använt jag- och gruppstärkande övningar i syfte att träna den sociala kompetensen hos eleverna och främja elevernas kunskap kring likabehandling. Upptäcka/Kartlägga Alla klasser har klassråd regelbundet där Trivselledarnas arbete/ aktiviteter ska finnas med på dagordningen. Här ska frågor till Trivselledarna lyftas, som de i sin tur kan diskutera vidare under trivselledarmötet. Exempelvis kan det röra sig om att de har märkt att det ofta är konflikter vid en speciell lek eller situation.

8 8 Enskilda elever tas inte upp i detta forum eftersom respekt för alla är ett ledord. Protokoll skrivs och sänds till alla medarbetare för kännedom. Dessa rutiner har utarbetats under året och är fortfarande under inarbetning. Vi vill uppmuntra Trivselledarna samt alla elever på skolan att berätta för en medarbetare då man tror att någon kan vara kränkt så att vi vuxna kan agera. Barn känner ofta av kamratklimatet och vi tar hjälp av varandra. Elevrådet är ett forum för elevernas tankar och idéer kring aktuella skolfrågor, vid deras möten deltar två elever från varje klass och protokollen skickas vidare till klassen och till ledningsgruppen. Elevråd håll en gång i månaden och leds av rektor. Vi har genomfört flera centrala och lokala enkäter som ett redskap för att se hur trivseln är på skolan. Lärarna och fritidspersonalen har dagliga samtal med eleverna om olika händelser på skolan. Varje vecka på konferenserna finns barnprat på agendan. Alla elever har haft utvecklingssamtal en gång per termin. En gång/termin har arbetslagen en mitterminskonferens där alla klasser/elever uppmärksammas utifrån olika kunskapsmål och social utveckling. Därefter sker en uppföljningskonferens efter tre veckor. På dessa sätt vill vi fånga upp elever som behöver stöttning både kunskapsmässigt och socialt. Utreda/Åtgärda Resultatet från elevernas trivselenkät från höstterminen redovisades. Vårterminens enkät har genomförts men har inte redovisats. Vi har sett över hur vi ställer frågorna på våra trivselenkäter så att vi får svar på det vi önskar veta. Vi har följt vår handlingsplan och rapporterat händelser och då någon blivit kränkt har LDK-protokoll upprättats. Under året har vi sett över våra rutiner för dokumentation av konflikter. Nya blanketter för dokumentation av samtal har utarbetats som ett arbetsverktyg. Denna dokumentation görs för att underlätta vid konflikthantering. Då kan vi lättare se om en konflikt har blivit till ett negativt mönster som eventuellt kan vara grogrunden till mobbing och på så sätt vara steget före. Alla berörda får den aktuella informationen. Dokumentationen förvaras på rektorsexpeditionen.

9 9 KYRKSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förebygga/Främja I vårt dagliga umgänge med eleverna visar vi tydligt, att vi bryr oss om hur de mår: Vi lyssnar till eleverna när de berättar om konflikter som uppstått och hjälper dem att lösa dessa. Vi strävar efter att vara bra förebilder för eleverna, och visar att vi inte accepterar att man löser konflikter med hjälp av våld eller hot och att vi inte accepterar utfrysning. Vi har tydliga gemensamma och synliga regler. Alla vuxna i skolan känner ett gemensamt ansvar för alla elever och ingriper så fort de ser elever bråka med varandra eller behandla varandra illa. Vi har dagligen samtal med eleverna, både i klass och på fritidsavdelning. Alla elever är uppmärksamma på vad som händer på raster och berättar för de vuxna om någon är ensam, ledsen eller utanför. I vårt dagliga arbete med eleverna visar vi tydligt allas lika värde. I Kyrkskolan arbetar vi, personal och elever, förebyggande genom ett fortlöpande arbete med vår värdegrund som bas: Vi utgår ifrån vår värdegrund i allt vårt arbete och i alla våra beslut. Trivselledarna är bärare av en positiv rastkultur. Alla är välkomna att vara med under rastaktiviteter. Vi uppmärksammar FN dagen och pratar om barn i Sverige och andra länder. Barnkonventionen är viktig att nämnas. Vi arbetar utifrån att alla har unika förmågor. Äldre elever läser för yngre elever. Äldre elever redovisar GOTD för yngre elever. Årskurs 5 är värdar för skolans vår och höst disco. Årskurs 3 är cafévärdar vid vår vernissage under våren. Vi har ett fadderbarn som vi samlar in pengar till. Eleverna i år 5 planerar aktiviteter och är ledare under Kick-off dagen. Aktiviteterna sker i faddergrupperna. Alla klasser i skolan och på fritids arbetar med jag- och gruppstärkande övningar. Även Trivselledarna har till uppgift att leda liknande övningar vissa tillfällen. Alla medarbetare äter tillsammans med eleverna. Samverkan skola och hem: Vi strävar efter att ha god kontakt och samarbete med vårdnadshavare. Alla vårdnadshavare ska med förtroende kunna vända sig till skolans medarbetare om de känner oro för sina barn.

10 10 I samtal med elever och vårdnadshavare tar vi alltid upp frågor om hur eleven trivs och hur det fungerar med kamrater. Skolans sociala mål anger riktlinjerna för en trygg arbetsmiljö. Kyrkskolan har en aktiv föräldragrupp som numera kallas Trivselgruppen (tidigare Mombusgruppen). Tillsammans planerar och genomför gruppen olika förebyggande aktiviteter flera gånger per läsår som t.ex. Kamratglidet, höst- och vårdisco m.m. Kyrkskolans modell för att förebygga mobbing Vision I Kyrkskolan är alla barn bra kamrater med goda kunskaper och färdigheter som öppnar möjligheter för fortsatt lärande. Våra mål Alla känner trygghet och respekterar varandra. Alla elever ges möjligheter att lära sig så mycket som möjligt efter sin förmåga. Alla känner delaktighet och ansvar Så här arbetar vi för att förebygga mobbing och kränkande behandling: På vår skola arbetar vi med Trivselledare. Två- tre Trivselledare utses per termin i varje klass från år 3-5. Trivselledarna träffas ca var varannan vecka tillsammans med Tuncay från skolan. De pratar om stämningen på skolan och gör exempelvis övningar för att ge eleverna verktyg att stärkas i sin roll som Trivselledare. De gör även upp schema över hur nästkommande två veckors rastaktiviteter ser ut. Syftet med detta arbete är att det ska leda till ytterligare gemenskap och trygghet på Kyrkskolan bland annat genom att de tar med sig gruppövningarna till klassrummet och delar med sig av dem. År F- 5 Trivselledare Individ och gruppstärkande övningar/samtal Värdegrundsdiskussioner på klassråd/ elevråd Medarbetargruppen Information om klimatet bland eleverna diskuteras vid Arbetslagsmöten en gång per vecka I elevhälsoteamet varannan vecka Mitterminskonferens en gång per termin

11 11 Om en elev upplever sig utsatt eller kränkt Vuxen/vuxna som först informeras om eller ser det som händer pratar med berörda elever Klasslärare informeras Vårdnadshavare informeras om händelsen Rektor informeras. Alla samtal som nedan beskrivs dokumenteras och anmäls till rektorn som är ytterst ansvarig. Två från medarbetargruppen samtalar med den/de som upplever sig kränkt/kränkta (Anteckningar görs på blankett Dokumentation av samtal/händelse ) Efter det samtalar samma personer med den/de som är berörda (Anteckningar görs på blankett Dokumentation av samtal/händelse ) Kopia ges till berörda medarbetare samt information vid lämplig konferens Kopia ges till rektor för påskrift och arkivering Efter kartläggningen av situationen kontaktas alla berörda vårdnadshavare Uppföljningssamtal med elever bör ske inom en vecka. (Anteckningar görs på blankett Dokumentation av uppföljningssamtal ) Föräldrar kontaktas igen Om kränkningen eller utsattheten kvarstår lyfts ärendet till elevhälsan och Protokoll för LDK (lagen om diskriminering och kränkning) upprättas Vid misstänkt mobbning: En utredning görs: Samtal med de inblandade. Vårdnadshavare kontaktas. Ansvarig medarbetare dokumenterar. Uppföljning sker oavsett vad utredningen visar. Om utredningen visar att mobbning förekommer händer följande: Enskilda samtal med de inblandade sker snarast och en handlingsplan skrivs. Föräldrarna till alla inblandade barn kontaktas. Elevhälsosteamet kopplas in och ger alla inblandade nödvändigt stöd som dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Tidpunkt för uppföljningssamtal bestäms och handlingsplanen följs upp. All personal på skolan informeras om det inträffade, och hjälps åt att bevaka de inblandades situation. Om det vid uppföljningssamtalet visar sig att mobbningen inte upphört, händer följande: Om mobbningen inte upphör sker anmälan till polis eller sociala myndigheter. En elev som mobbar får inte vistas i skolan utan en vuxens sällskap.

12 12 Upptäcka/Kartlägga Vad vi vet får vi fram genom: Dagliga samtal, enskilt och i grupp Dokumentation av samtal/uppföljningssamtal (enligt samma mall) Klassråd med fast agenda varannan vecka. Förväntansdokumenten och trivselreglerna tas upp och hålls levande på klassråd och på fritidssamlingar Aktuella frågor gällande fritidsverksamheten diskuteras med barnen i samlingar Elevråd 4 ggr/termin Regelbundna personalkonferenser Årlig skolgårdsinventering Enkäter Föräldramöten Utvecklingssamtal 1 gång/termin Elevernas utvärderingar Utreda/Åtgärda Alla klasslärare och fritidspersonal går igenom resultat från elevenkäter och fritidsenkäter med elever och diskuterar kring resultaten. I Kyrkskolan är det alla anställdas uppgift att, när kännedom om att en elev blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling, förhindra och utreda detta. Vid kränkande behandling av elev dokumenterar medarbetarna händelsen på blankett Dokumentation av samtal/händelse eller på blankett Protokoll för LDK (lagen om diskriminering och kränkning) när det ska dokumenteras vidare till huvudmannen. Elevhälsoteamet har speciellt ansvar vid akuta situationer. Rektor har alltid det yttersta ansvaret.

13 13 VÅRA MÅL UNDER LÄSÅRET 2015/2016. Utveckla Trivselledarna med hjälp av eleverna Utvärdera Trivselledarna med elever och medarbetare i slutet av läsåret Tydliggöra vikten av förebyggande arbete för både medarbetare och elever i form av jag- och gruppstärkande övningar och aktiva diskussioner kring kamratskap i alla klasser Hålla det förebyggande arbetet högt genom kontinuerliga klassråd och samtal Fortbildning av medarbetarna kring konflikthantering Information och förankring av Plan för kränkande behandling Planen utvärderas genom enkäter som sammanställs för analys och revidering av medarbetarna en gång per läsår, i juni. Planen presenteras och aktualiseras vid varje läsårsstart av skolledningen för alla medarbetare. Ska finnas på alla medarbetares pinne. Medarbetarna informerar om planen på de första föräldramötena varje höst samt förankrar arbetet med den nya planen bland elever, vårdnadshavare och kollegor genom undervisning, klassråd, föräldramöten och AE-konferenser. Planen är tillgänglig på skolans hemsida

14 Bilaga 1 Nedanstående paragrafer är hämtade från Skollagen 6 kap. Plan mot kränkande behandling 8 Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Förbud mot kränkande behandling 9 Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 10 En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567). För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en skolenhet eller förskoleenhet gäller första och andra styckena för den personal som huvudmannen utser. Förbud mot repressalier 11 Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för repressalier på grund av att barnet eller eleven medverkat i en utredning enligt detta kapitel eller anmält eller påtalat att någon handlat i strid med bestämmelserna i kapitlet. Skadestånd 12 Om huvudmannen eller personalen åsidosätter sina skyldigheter enligt 7, 8, 9, 10 eller 11 ska huvudmannen dels betala skadestånd till barnet eller eleven för den kränkning som detta innebär, dels ersätta annan skada som har orsakats av åsidosättandet. Skadestånd för kränkning i andra fall än vid repressalier lämnas dock inte, om kränkningen är ringa. Om det finns särskilda skäl, kan skadeståndet för kränkning sättas ned eller helt falla bort. För att läsa vidare om rätten att föra talan hänvisar vi vidare till Skollagen 6 kap

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för F -3, 4-6, Fritidshemmet & Särskolan Ht-2014 Vt 2015 Vår värdegrund Lärande Medvetet lärande Målrelaterat lärande Motiverat och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING Domarringens vision är att vara En trygg mötesplats för lärande. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Förskola: Skola: Gymnasium: Annan pedagogisk verksamhet:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING Innehåll Utvärdering från läsåret 2012/2013 Uppdaterad plan inför 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Mål och vision...3 Utvärdering av Planen mot

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Ringarens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Gunilla Källmark Förskolechef: Biträdande förskolechef Maria

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-01 Gäller till: 2014-10-01 Om jag

Läs mer

Innehållsförteckning. Kartläggning... 6 Resultat av kartläggningen... 6

Innehållsförteckning. Kartläggning... 6 Resultat av kartläggningen... 6 Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriskolan Växthuset och dess fritidsverksamhet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vision och syfte... 3 Definitioner...

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Förskolor: Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten Skolor och fritidshem: Långtorpsskolan, Bråviksskolan och Lindöskolan Likabehandlingsplan för förskolor och

Läs mer

Spanska skolans Likabehandlingsplan 2012/2013

Spanska skolans Likabehandlingsplan 2012/2013 Spanska skolans Likabehandlingsplan 2012/2013 Innehållsförteckning 1. REKTORS ORD OCH SKOLANS ANSVARSFÖRDELNING 3 2. DEFINITIONER 4 3. SPANSKA SKOLANS VÄRDEGRUND OCH VISION 5 4. SPANSKA SKOLANS NULÄGE

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Läsåret 2011/2012 Gävle Kommun Andersbergsskolan Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer