Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa"

Transkript

1 Täby Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Paragrafen stödjer sig på artikel 3 i barnkonventionen.

2 2 SYFTE OCH INNEHÅLL Syftet med arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är att skydda elever mot kränkningar av deras värdighet. Planens funktion är att förebygga och förhindra att kränkningar förekommer genom att bedriva konkreta insatser och att ha tydliga rutiner. Planen är en dokumentation av det arbete som bedrivs löpande samt utgångspunkt för uppföljning, utvärdering och utveckling. Planen är därmed en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Planen är även ett verktyg att använda sig av då diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling uppstår i verksamheten, genom att en beskriver vilken arbetsgång som ska följas i sådana situationer, hut utredningar och åtgärder ska dokumenteras och hur insatser ska följas upp. NULÄGESANALYS Till hösten 2015 kommer det att finnas cirka 275 elever och 35 medarbetare på Kyrkskolan. Skolan består av en huvudbyggnad bestående av klassrum, matsal, elevhälsorum och personalrum. Det finns även två andra skolbyggnader Linden och Kastanjen. På Linden finns Kyrkskolans förskoleklassbarn och årskurs 1. På Kastanjen finns Kyrkskolans årskurs 2. Fritidsverksamhet bedrivs i huvudbyggnaden, Linden och Kastanjen. Idrottsalen är sammankopplad med Linden. All slöjd och konsumentkunskap har eleverna i Skolhagens lokaler. Eleverna i årskurs 3-5 promeneras dit av medarbetare från Kyrkskolan. Årskurs 6 schema är konstruerat så att eleverna själva kan ta sig mellan skolorna. Skolgården är stor och inbjuder till lek och rörelse. På skolgården finns klätterställningar, gungor och en konstgräsfotbollsplan. UTVÄRDERINGSMETODER. Alla klasser på Kyrkskolan är representerade av två representanter i skolans elevråd. På elevrådet finns en fast agenda, med fasta frågeställningar. Rektor är ordförande i elevrådet.

3 3 Under 2015 har rektor och elevrådet beslutat om en språkvecka. Språkveckan inföll vecka 19 och handlade om vårdat och ovårdat språk. Veckan avslutades med en enkät angående elevernas språkbruk. Vecka 22 genomfördes även den årliga Trivselenkäten som ligger till grund för vilka mål och förbättringsområden som skolan ska arbeta extra med under läsåret 2015/ Pilenenkäten för elever och vårdnadshavare i årskurs 2 och årskurs 5 gjordes under hösten Den ligger också till grund för den Kvalitetssammanställning som görs av skolans ledningsgrupp under juni månad. Alla enkäter för eleverna görs på skoltid för att svarsfrekvensen ska vara hög. I elevenkäten finns bland annat följande frågeställningar: Jag trivs i min klass Jag trivs på Kyrkskolan Jag har kamrater att leka med under rasterna Jag kan påverka mitt skolarbete Jag bidrar till matron i matsalen Jag tycker att vuxna lyssnar på mig. Jag tycker att de vuxna på skolan hjälper till om någon blir retad, ledsen eller slagen. Kartläggning av skolans trygga och otrygga platser genomfördes med eleverna en gång under läsåret. Utifrån resultatet ser både elever och personal var behovet av tillsyn av vuxen är som störst. Det kan skifta utifrån årstid och populära aktiviteter. UPPFÖLJNING AV FÖREGÅENDE ÅRS ÅTGÄRDER 2014 års likabehandlingsplan har utvärderats och de åtgärder som noterades har åtgärdats och genomförts. INFÖR FASTSTÄLLANDET AV PLAN 2015/2016 Inför fastställandet av planen har följande grupper haft möjlighet att lämna synpunkter. Arbetslagen Ledningsgruppen Elevrådet EHT

4 4 KYRKSKOLANS POLICY MÅL OCH DEFINITIONER. Kyrkskolan är skolan där alla trivs, alla känner arbetsglädje och lust att lära. I Kyrkskolan accepteras ingen mobbning, diskriminering eller kränkande behandling eller någon form av repressalier. Om kränkningar förekommer, kommer vi alltid att agera snabbt och kraftfullt. Vi kräver ett ovillkorligt stopp. Vi räknar självklart med stöd av vårdnadshavare. Förutsättning för planen mot kränkande behandling är en rak kommunikation mellan elever, medarbetare och vårdnadshavare. I Kyrkskolan arbetar alla medarbetare för att skapa en trygg miljö, fri från diskriminering och annan kränkande behandling. I vårt dagliga arbete med eleverna visar vi tydligt, att vi har genusperspektivet i fokus. Det är allas, personal och elevernas, ansvar att se till att ovanstående lag efterföljs. Genus Medarbetarna på Kyrkskolan arbetar medvetet med frågor kring genus och normer. Förutsättningen för ett jämställt samhälle är att elever blir medvetna om de strukturella skillnaderna mellan kvinnor och män som finns i samhället och att dessa strukturer kan förändras. Det är en av skolans uppgifter att leda det förändringsarbetet och ett normkritiskt perspektiv bör därför genomsyra all undervisning. Mångkultur Det är en viktig uppgift för skolan att arbeta med värdegrundsfrågor kopplade till mångkultur.

5 5 Långsiktiga mål. Diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder ska inte förekomma på Kyrkskolan. Inte heller kränkande behandling i någon form. Uppdraget att motverka diskriminering och kränkande behandling är en del av det demokratiska uppdraget och omfattar alla medarbetare på skolan. Vår gemensamma värdegrunden måste ständigt hållas levande. Alla medarbetare och alla elever har ett eget ansvar för sina handlingar. Alla tillåts vara olika och ges rätt att få vara sig själv så länge man inte brister i respekten för andra människor. Alla ska ta ett personligt ansvar för att se till att ingen hamnar utanför gruppen. Klassrumssituation ska präglas av arbetsro där lektioner börjar i tid och där alla är närvarande. Elever, vårdnadshavare och personal ska känna till innehållet i denna likabehandlingsplan. 100% av de likabehandlingsärenden som på något sätt kommer till skolans kännedom ska efter vidtagna åtgärder vara lösta. Kyrkskolans värdegrund: Respektera värdet av dig själv Respektera värdet av andra Respektera värdet av egendom och miljö Respektera värdet av kunskap.

6 6 Prata med varandra inte om varandra! Mobbning och kränkning Enligt Dan Olweus (professor i psykologi och forskare kring mobbning) definieras mobbning: En person är mobbad när den upprepade gånger och under viss tid blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer. Med negativa handlingar menas hot, hån, grimaser, knuffar, sparkar, utfrysning m.m.. Att varken ingripa eller skaffa hjälp är också en negativ handling. Det är alla vuxnas ansvar att ingen far illa eller mår dåligt. De som mobbas och de som mobbar måste få hjälp! Förutsättning för att undvika mobbning är rak kommunikation mellan elever, personal och föräldrar. Skolverkets utvärdering från 2011 av metoder mot mobbning visar att det som kännetecknar skolor med lite mobbning är inte den metod de använder utan långsiktigheten och uthålligheten i arbetet mot mobbning och kränkningar. Dessa skolor bedriver: 1. Förebyggande arbete för att främja likabehandling, tolerans och demokratiska värderingar. 2. Ett upptäckande arbete för att bli uppmärksam på den mobbning som kan förekomma. 3. Ett åtgärdande arbete med tydliga, väl kända rutiner när kännedom om ev. kränkning eller mobbning uppstår. ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OCH FÖRHINDRA MOBBNING, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Åtgärder för att förebygga och förhindra mobbning, diskriminering och kränkande behandling består av tre delar: Förebygga/Främja Upptäcka/Kartlägga Utreda/Åtgärda

7 7 Förebygga/Främja En arbetsgrupp påbörjade ett förändringsarbete kring likabehandling. Tidigare har skolan arbetat med en modell kallad Kamratstödjare. Efter utvärderingar såg vi att vi behövde göra förbättringar gällande elevernas delaktighet. Vi tyckte att elevernas delaktighet byggde på efterrapportering. Vi ville istället skapa möjlighet till större elevansvar över vad som sker under hela skoldagen. Vi har utarbetat en modell som vi kallar Trivselledare. Medarbetare och Trivselledarna träffas regelbundet för att planera aktiviteter som görs på rasten. Trivselledarna är demokratiskt valda representanter från årskurs 3-5 och har trivselledaruppdraget under en termin. Vi ser en vinst i att få elevrepresentanter som har intresse av att vara en god förebild som en god kamrat. Tanken är att goda förebilder ska generera nya förebilder så som ringar på vattnet. Vi har omformulerat trivselreglerna så att de blivit tydligare. Varje klass formulerar sina trivselregler för att de ska vara så elevnära och åldersadekvata som möjligt. På olika platser i skolan finns Kyrkskolans värdegrund uppsatt: Respektera värdet av dig själv Respektera värdet av andra Respektera värdet av egendom och miljö Respektera värdet av kunskap Alla medarbetare håller skolans regler levande genom att diskutera aktuella frågor och händelser med eleverna. Vid skolstart har alla elever och föräldrar fått skolans förväntansdokument och ordningsregler hemskickade för genomgång och påskrift. För att förtydliga förändringsarbetet mellan trivselarbetet och det dagliga förebyggande arbetet mot kränkande behandling döptes aktivitetsgruppen om till Trivselgruppen. Där ingår medarbetare och föräldrar för att arrangera trevliga aktiviteter för skolans elever, t.ex. disco. Alla klasser har använt jag- och gruppstärkande övningar i syfte att träna den sociala kompetensen hos eleverna och främja elevernas kunskap kring likabehandling. Upptäcka/Kartlägga Alla klasser har klassråd regelbundet där Trivselledarnas arbete/ aktiviteter ska finnas med på dagordningen. Här ska frågor till Trivselledarna lyftas, som de i sin tur kan diskutera vidare under trivselledarmötet. Exempelvis kan det röra sig om att de har märkt att det ofta är konflikter vid en speciell lek eller situation.

8 8 Enskilda elever tas inte upp i detta forum eftersom respekt för alla är ett ledord. Protokoll skrivs och sänds till alla medarbetare för kännedom. Dessa rutiner har utarbetats under året och är fortfarande under inarbetning. Vi vill uppmuntra Trivselledarna samt alla elever på skolan att berätta för en medarbetare då man tror att någon kan vara kränkt så att vi vuxna kan agera. Barn känner ofta av kamratklimatet och vi tar hjälp av varandra. Elevrådet är ett forum för elevernas tankar och idéer kring aktuella skolfrågor, vid deras möten deltar två elever från varje klass och protokollen skickas vidare till klassen och till ledningsgruppen. Elevråd håll en gång i månaden och leds av rektor. Vi har genomfört flera centrala och lokala enkäter som ett redskap för att se hur trivseln är på skolan. Lärarna och fritidspersonalen har dagliga samtal med eleverna om olika händelser på skolan. Varje vecka på konferenserna finns barnprat på agendan. Alla elever har haft utvecklingssamtal en gång per termin. En gång/termin har arbetslagen en mitterminskonferens där alla klasser/elever uppmärksammas utifrån olika kunskapsmål och social utveckling. Därefter sker en uppföljningskonferens efter tre veckor. På dessa sätt vill vi fånga upp elever som behöver stöttning både kunskapsmässigt och socialt. Utreda/Åtgärda Resultatet från elevernas trivselenkät från höstterminen redovisades. Vårterminens enkät har genomförts men har inte redovisats. Vi har sett över hur vi ställer frågorna på våra trivselenkäter så att vi får svar på det vi önskar veta. Vi har följt vår handlingsplan och rapporterat händelser och då någon blivit kränkt har LDK-protokoll upprättats. Under året har vi sett över våra rutiner för dokumentation av konflikter. Nya blanketter för dokumentation av samtal har utarbetats som ett arbetsverktyg. Denna dokumentation görs för att underlätta vid konflikthantering. Då kan vi lättare se om en konflikt har blivit till ett negativt mönster som eventuellt kan vara grogrunden till mobbing och på så sätt vara steget före. Alla berörda får den aktuella informationen. Dokumentationen förvaras på rektorsexpeditionen.

9 9 KYRKSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förebygga/Främja I vårt dagliga umgänge med eleverna visar vi tydligt, att vi bryr oss om hur de mår: Vi lyssnar till eleverna när de berättar om konflikter som uppstått och hjälper dem att lösa dessa. Vi strävar efter att vara bra förebilder för eleverna, och visar att vi inte accepterar att man löser konflikter med hjälp av våld eller hot och att vi inte accepterar utfrysning. Vi har tydliga gemensamma och synliga regler. Alla vuxna i skolan känner ett gemensamt ansvar för alla elever och ingriper så fort de ser elever bråka med varandra eller behandla varandra illa. Vi har dagligen samtal med eleverna, både i klass och på fritidsavdelning. Alla elever är uppmärksamma på vad som händer på raster och berättar för de vuxna om någon är ensam, ledsen eller utanför. I vårt dagliga arbete med eleverna visar vi tydligt allas lika värde. I Kyrkskolan arbetar vi, personal och elever, förebyggande genom ett fortlöpande arbete med vår värdegrund som bas: Vi utgår ifrån vår värdegrund i allt vårt arbete och i alla våra beslut. Trivselledarna är bärare av en positiv rastkultur. Alla är välkomna att vara med under rastaktiviteter. Vi uppmärksammar FN dagen och pratar om barn i Sverige och andra länder. Barnkonventionen är viktig att nämnas. Vi arbetar utifrån att alla har unika förmågor. Äldre elever läser för yngre elever. Äldre elever redovisar GOTD för yngre elever. Årskurs 5 är värdar för skolans vår och höst disco. Årskurs 3 är cafévärdar vid vår vernissage under våren. Vi har ett fadderbarn som vi samlar in pengar till. Eleverna i år 5 planerar aktiviteter och är ledare under Kick-off dagen. Aktiviteterna sker i faddergrupperna. Alla klasser i skolan och på fritids arbetar med jag- och gruppstärkande övningar. Även Trivselledarna har till uppgift att leda liknande övningar vissa tillfällen. Alla medarbetare äter tillsammans med eleverna. Samverkan skola och hem: Vi strävar efter att ha god kontakt och samarbete med vårdnadshavare. Alla vårdnadshavare ska med förtroende kunna vända sig till skolans medarbetare om de känner oro för sina barn.

10 10 I samtal med elever och vårdnadshavare tar vi alltid upp frågor om hur eleven trivs och hur det fungerar med kamrater. Skolans sociala mål anger riktlinjerna för en trygg arbetsmiljö. Kyrkskolan har en aktiv föräldragrupp som numera kallas Trivselgruppen (tidigare Mombusgruppen). Tillsammans planerar och genomför gruppen olika förebyggande aktiviteter flera gånger per läsår som t.ex. Kamratglidet, höst- och vårdisco m.m. Kyrkskolans modell för att förebygga mobbing Vision I Kyrkskolan är alla barn bra kamrater med goda kunskaper och färdigheter som öppnar möjligheter för fortsatt lärande. Våra mål Alla känner trygghet och respekterar varandra. Alla elever ges möjligheter att lära sig så mycket som möjligt efter sin förmåga. Alla känner delaktighet och ansvar Så här arbetar vi för att förebygga mobbing och kränkande behandling: På vår skola arbetar vi med Trivselledare. Två- tre Trivselledare utses per termin i varje klass från år 3-5. Trivselledarna träffas ca var varannan vecka tillsammans med Tuncay från skolan. De pratar om stämningen på skolan och gör exempelvis övningar för att ge eleverna verktyg att stärkas i sin roll som Trivselledare. De gör även upp schema över hur nästkommande två veckors rastaktiviteter ser ut. Syftet med detta arbete är att det ska leda till ytterligare gemenskap och trygghet på Kyrkskolan bland annat genom att de tar med sig gruppövningarna till klassrummet och delar med sig av dem. År F- 5 Trivselledare Individ och gruppstärkande övningar/samtal Värdegrundsdiskussioner på klassråd/ elevråd Medarbetargruppen Information om klimatet bland eleverna diskuteras vid Arbetslagsmöten en gång per vecka I elevhälsoteamet varannan vecka Mitterminskonferens en gång per termin

11 11 Om en elev upplever sig utsatt eller kränkt Vuxen/vuxna som först informeras om eller ser det som händer pratar med berörda elever Klasslärare informeras Vårdnadshavare informeras om händelsen Rektor informeras. Alla samtal som nedan beskrivs dokumenteras och anmäls till rektorn som är ytterst ansvarig. Två från medarbetargruppen samtalar med den/de som upplever sig kränkt/kränkta (Anteckningar görs på blankett Dokumentation av samtal/händelse ) Efter det samtalar samma personer med den/de som är berörda (Anteckningar görs på blankett Dokumentation av samtal/händelse ) Kopia ges till berörda medarbetare samt information vid lämplig konferens Kopia ges till rektor för påskrift och arkivering Efter kartläggningen av situationen kontaktas alla berörda vårdnadshavare Uppföljningssamtal med elever bör ske inom en vecka. (Anteckningar görs på blankett Dokumentation av uppföljningssamtal ) Föräldrar kontaktas igen Om kränkningen eller utsattheten kvarstår lyfts ärendet till elevhälsan och Protokoll för LDK (lagen om diskriminering och kränkning) upprättas Vid misstänkt mobbning: En utredning görs: Samtal med de inblandade. Vårdnadshavare kontaktas. Ansvarig medarbetare dokumenterar. Uppföljning sker oavsett vad utredningen visar. Om utredningen visar att mobbning förekommer händer följande: Enskilda samtal med de inblandade sker snarast och en handlingsplan skrivs. Föräldrarna till alla inblandade barn kontaktas. Elevhälsosteamet kopplas in och ger alla inblandade nödvändigt stöd som dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Tidpunkt för uppföljningssamtal bestäms och handlingsplanen följs upp. All personal på skolan informeras om det inträffade, och hjälps åt att bevaka de inblandades situation. Om det vid uppföljningssamtalet visar sig att mobbningen inte upphört, händer följande: Om mobbningen inte upphör sker anmälan till polis eller sociala myndigheter. En elev som mobbar får inte vistas i skolan utan en vuxens sällskap.

12 12 Upptäcka/Kartlägga Vad vi vet får vi fram genom: Dagliga samtal, enskilt och i grupp Dokumentation av samtal/uppföljningssamtal (enligt samma mall) Klassråd med fast agenda varannan vecka. Förväntansdokumenten och trivselreglerna tas upp och hålls levande på klassråd och på fritidssamlingar Aktuella frågor gällande fritidsverksamheten diskuteras med barnen i samlingar Elevråd 4 ggr/termin Regelbundna personalkonferenser Årlig skolgårdsinventering Enkäter Föräldramöten Utvecklingssamtal 1 gång/termin Elevernas utvärderingar Utreda/Åtgärda Alla klasslärare och fritidspersonal går igenom resultat från elevenkäter och fritidsenkäter med elever och diskuterar kring resultaten. I Kyrkskolan är det alla anställdas uppgift att, när kännedom om att en elev blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling, förhindra och utreda detta. Vid kränkande behandling av elev dokumenterar medarbetarna händelsen på blankett Dokumentation av samtal/händelse eller på blankett Protokoll för LDK (lagen om diskriminering och kränkning) när det ska dokumenteras vidare till huvudmannen. Elevhälsoteamet har speciellt ansvar vid akuta situationer. Rektor har alltid det yttersta ansvaret.

13 13 VÅRA MÅL UNDER LÄSÅRET 2015/2016. Utveckla Trivselledarna med hjälp av eleverna Utvärdera Trivselledarna med elever och medarbetare i slutet av läsåret Tydliggöra vikten av förebyggande arbete för både medarbetare och elever i form av jag- och gruppstärkande övningar och aktiva diskussioner kring kamratskap i alla klasser Hålla det förebyggande arbetet högt genom kontinuerliga klassråd och samtal Fortbildning av medarbetarna kring konflikthantering Information och förankring av Plan för kränkande behandling Planen utvärderas genom enkäter som sammanställs för analys och revidering av medarbetarna en gång per läsår, i juni. Planen presenteras och aktualiseras vid varje läsårsstart av skolledningen för alla medarbetare. Ska finnas på alla medarbetares pinne. Medarbetarna informerar om planen på de första föräldramötena varje höst samt förankrar arbetet med den nya planen bland elever, vårdnadshavare och kollegor genom undervisning, klassråd, föräldramöten och AE-konferenser. Planen är tillgänglig på skolans hemsida

14 Bilaga 1 Nedanstående paragrafer är hämtade från Skollagen 6 kap. Plan mot kränkande behandling 8 Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Förbud mot kränkande behandling 9 Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 10 En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567). För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en skolenhet eller förskoleenhet gäller första och andra styckena för den personal som huvudmannen utser. Förbud mot repressalier 11 Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för repressalier på grund av att barnet eller eleven medverkat i en utredning enligt detta kapitel eller anmält eller påtalat att någon handlat i strid med bestämmelserna i kapitlet. Skadestånd 12 Om huvudmannen eller personalen åsidosätter sina skyldigheter enligt 7, 8, 9, 10 eller 11 ska huvudmannen dels betala skadestånd till barnet eller eleven för den kränkning som detta innebär, dels ersätta annan skada som har orsakats av åsidosättandet. Skadestånd för kränkning i andra fall än vid repressalier lämnas dock inte, om kränkningen är ringa. Om det finns särskilda skäl, kan skadeståndet för kränkning sättas ned eller helt falla bort. För att läsa vidare om rätten att föra talan hänvisar vi vidare till Skollagen 6 kap

Plan mot kränkande behandling 2016/2017. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2016/2017. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20161108 Plan mot kränkande behandling 2016/2017 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2014/2015. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2014/2015. Med särskild hänsyn till barnets bästa 2014-12-15 Plan mot kränkande behandling 2014/2015 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt.

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Upprättad: 100101 Reviderad: 130227 LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Likasplan/plan mot kränkande 1. VISION Vår ambition är att alla våra elever ska trivas och känna samhörighet med skolans personal och varandra. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god

Läs mer

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Bildningsförvaltningen Grundsärskolan Reviderad 2016 02 15 Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 (11) Innehållsförteckning: Regelverk

Läs mer

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskola och fritidshem Läsår 2016/2017

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskola och fritidshem Läsår 2016/2017 Kvarnsvedens/Amsbergs skolor med tillhörande fritidshem. Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Varje enhet inom förskola och skola har en Plan mot Diskriminering och Kränkande Behandling.

Läs mer

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN SÖLVESBORGS KOMMUN Möllebacksskolan LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN Reviderad 2013-09-10 Förord Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Skå skola/fritidshem

LIKABEHANDLINGSPLAN. Skå skola/fritidshem LIKABEHANDLINGSPLAN Skå skola/fritidshem 2015-2016 1 Likabehandlingsplan för Skå grundskola/fritidshem Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-3, fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation Innehållsförteckning Vision Främjande arbete Kartläggning av verksamhet Förebyggande arbete Rutiner, åtgärder vid akut situation Hur gör vi planen känd? Utvärdering och uppföljning Vision En liten skola,

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling Hagabackens skola och fritidshem 2017 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling På vår skola ska inget barn bli utsatt för: Diskriminering: Diskriminering är när skolan

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB Årlig plan 2012/13 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB 1 Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Skollagen sid. 3 Vision

Läs mer

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 Reviderad augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision 2. Till dig som elev 3. Till dig som vårdnadshavare 4. Till dig som personal

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen 170926 1(9) Likabehandlingsplan Läsåret 17/18 Område Väst Förskolor Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: kommun@astorp.se Telefon: 042-640 00 Fax: 042-642 10 2(9) Likabehandlingsplan/plan

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen 1 Likabehandlingsplan för förskolan 2013-08-05 Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt. Vi ska aktivt arbeta för att barnen ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Denna plan gäller för all verksamhet vid Charlottenborgsskolan - förskoleklass,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Skutan 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud

Läs mer

Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning

Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16 Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6 Läsåret 2015/16 Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund:

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Rumskulla skola och fritidshem

Rumskulla skola och fritidshem Barn- och utbildningsförvaltningen Rumskulla skola och fritidshem Område VÄST PLAN MOT DISKRIMNERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Rumskulla skola och fritidshem Läsåret 2014/2015 Innehåll: 1.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass- åk 6, fritids a för planen Rektor Elisabeth Sterner/ bit

Läs mer

Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen i Härryda kommun och Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen i Härryda kommun och Yrkeshögskolan i Mölnlycke 1 Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen i Härryda kommun och Yrkeshögskolan i Mölnlycke Målsättning Målet för Vuxenutbildningen är att trakasserier, mobbing och annan kränkande behandling inte skall

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Glimåkraskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Glimåkraskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Glimåkraskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Planen gäller från ht- 2014 Planen ska revideras senast 2015-09-30 Ansvarig

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå förskola. Mål och vision. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå förskola. Mål och vision. Lagen Likabehandlingsplan för Skå förskola Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att barnen ska känna sig sedda och ingen ska utsättas för diskriminering,

Läs mer

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Förskoleklass Grundskola 1-5 Fritidshem Fritidsklubb 1 Innehåll: 1. Inledning. 2. Vision 2013/2014. 3. Mål

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Patrik Backman, 0554-194 19 patrik.backman@kil.se 2016-11-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖR VIKSTASKOLAN (FRITIDSHEM, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA)

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Hjoggböleskolan Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola F-5 och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Johanna Norlund Planen

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Bakgrund LIKABEHANDLINGSPLAN 2016-2017 Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Planen grundar sig på diskrimineringslagen 2 kap. 5, 6, 7 och Skollagen 6 kap. Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

Fågelbärets skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fågelbärets skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Fågelbärets skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling för SFI på Folkuniversitetet i Stockholm, läsåret 2013/2014 Planen omfattar såväl skolans arbete med likabehandling och mot diskriminering

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Ansvarig för planen Rektor: Grundskola Vattholmaskolan F-5 Rektor Katarina Östlund Planens giltighetstid: 160930

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling Solbackens förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling Solbackens förskola Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling 2016-2017 Solbackens förskola Reviderad 2017-02 INNEHÅLL Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av plan Definitioner Kartläggning Förebyggande

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Syfte Planen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Målsättning, vision och kärnvärden

Målsättning, vision och kärnvärden Målsättning, vision och kärnvärden På Skanör Falsterbo Montessoriskola är visionen att utbilda morgondagens världsmedborgare. All personal på skolan arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 1 (13) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 2 (13) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av handlingsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013. Gäller under tiden

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013. Gäller under tiden Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013 Gäller under tiden 2012-08-30 2013-08-30 Inledning Handlingsplanens främsta syfte är att främja barns och

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 Djuptjärns förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 1 Innehåll Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av likabehandlingsplan Definitioner Främjande arbete Kartläggning Förebyggande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3 Vår vision... 4 Långsiktiga mål för det främjande

Läs mer

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola Läsår: 2015/2016 Vetlanda här växer människor och företag

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad: 150114 Upprättad: 150615 Gäller till: 160831 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkskolan och Kyrkskolans fritidshem Innehåll Vår vision Vad säger lagen Till dig som elev Till

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järntorgsskolan

Likabehandlingsplan för Järntorgsskolan Likabehandlingsplan för Järntorgsskolan Vi är alla olika och har olika behov och förutsättningar. Vi har samma regler för alla och samma mål men vägen dit ser olika ut. Likabehandlingsplanen innebär inte

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritidshem Läsår: 2015/16 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Byleskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byleskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Byleskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola F-6 och Fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken Läsåret 2016/2017 2(7) 3(7) Vision och mål På vår skola ska ingen elev bli utsatt för diskriminering, trakasserier

Läs mer