Mål och ekonomi för år 2016 samt plan för år Helsingborgs stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och ekonomi för år 2016 samt plan för år 2017-2022. Helsingborgs stad"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Mål och ekonomi för år 2016 samt plan för år Helsingborgs stad Dnr 251/2015 Rådhuset HELSINGBORG Telefon (51)

2 Förord mål och ekonomi 2016 Blågröna Helsingborg prioriterar ordning i ekonomin, eftersom det kan säkra en håll- bar utveckling och kvaliteten i välfärden. Så blir det möjligt att både satsa på skolan och vården samtidigt som jobben blir fler. Blågröna Helsingborg lägger förslag till mål och ekonomi 2016 med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus. Blågröna Helsingborg fokuserar på barn och ungas uppväxtvillkor. Helsingborgs sko- lor arbetar aktivt för att skapa bästa möjliga förutsättning för lärande och för att för- bättra elevernas förutsättningar att nå kunskapsmålen. För att höja kvaliteten och förbättra resultaten i förskolan och skolan föreslår Blågröna Helsingborg att barn- och utbildningsnämnden får ökade resurser. Socialnämnden prioriteras särskilt i mål och ekonomi för Nämnden har under året vidtagit en rad åtgärder för att bli en socialförvaltning där erfarna medarbetare stannar och dit andra erfarna medarbetare aktivt söker sig. Det handlar om ett hel- hetskoncept som inbegriper allt från anställningsvillkor och ärendebelastning till led- ningsstruktur och karriärmöjligheter inom förvaltningen. Blågröna Helsingborg gör bedömningen att ytterligare resurser behöver tillföras socialnämnden. Även vård- och omsorgsnämnden får ökade resurser. En ökad efterfrågan inom hem- vård och hemsjukvård är en av många utmaningar. Blågröna Helsingborg föreslår att ytterligare ett äldreboende ska få möjlighet till lokalt tillagningskök. Utifrån dessa för- utsättningar anser Blågröna Helsingborg att vård- och omsorgsnämnden behöver ökade resurser. Helsingborgs kulturliv håller hög kvalitet. Blågröna Helsingborg tillför kulturen ytter- ligare resurser. Dessa ska gå till bland annat den fristående kulturen och biblioteks- verksamheten. Ett rikt kulturliv skapar gemenskap, välstånd och mångfald. Fler i arbete är en förutsättning för att kunna finansiera vår gemensamma välfärd. För Blågröna Helsingborg är jobben en av de viktigaste frågorna. Blågröna Helsingborg fö- reslår bland annat ökade resurser till Tillväxt Helsingborg. Särskilda uppdrag om Unga i arbete, att utöka undervisningen i svenska för föräldralediga och att utveckla en valfrihetsmodell inom arbetsmarknadsåtgärderna ges. Helsingborgs ekologiska fotavtryck ska minskas och staden ska fortsatt ha en toppla- cering bland kommuner. Blågröna Helsingborg prioriterar arbetet med att minska stadens klimatpåverkan. Möjligheten till gröna obligationer kommer utredas. Blågröna Helsingborg föreslår stora investeringar bland annat solkraft och bättre in- frastruktur för cykel och gång. I väntan på den långsiktiga utvecklingen av Oslopiren vill Blågröna Helsingborg göra Oslopiren till en ny mötesplats, en spännande och utmanande aktivitetsplats. Platsen ska bidra med liv och rörelse till det nya området. Med denna satsning markerar Blågröna Helsingborg starten på omvandlingen av Oceanhamnen och Oslopiren, en viktig del av H+. Rådhuset HELSINGBORG Telefon (51)

3 I Helsingborg ska alla kunna känna sig hemma. Det finns mer att göra för att minska intoleransen och öka öppenheten i staden. Blågröna Helsingborg föreslår att en verk- samhet i staden HBTQ- certifieras och att en mötesplats för HBTQ- ungdomar säkras. Blågröna Helsingborg tar ansvar för stadens ekonomi. Det gör att det finns resurser att satsa på kärnverksamheten. Blågröna Helsingborg prioriterar i mål och ekonomi för 2016 skolan, vården, socialnämnden och gör dessutom förstärkningar för att öka möjligheterna för nya jobb att växa till. Blågröna Helsingborg visar vägen fram till att nå vision Helsingborg Peter Danielsson (M) Annika Román (MP) Maria Winberg Nordström (FP) Lars Thunberg (KD) Jonny Cato Hansson (C) Christian Orsing (M) Anna Jähnke (M) Marcus Friberg (MP) Rådhuset HELSINGBORG Telefon (51)

4 Innehållsförteckning Innehåll Förord mål och ekonomi Vision Helsingborg Mål och strategier... 6 Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter Ekonomisk balans och god ekonomisk hushållning s överväganden samt förslag till beslut för nämnder Stadsövergripande Barn- och utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Socialnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Kulturnämnden Fastighetsnämnden Miljönämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden inklusive stadsgemensamt Investeringsbudget 2016 samt plan för Flerårsplan för driftbudgeten Bilagor Rådhuset HELSINGBORG Telefon (51)

5 Vision Helsingborg 2035 Kommunfullmäktige fastställde den 21 november 2012 en ny, gemensam och långsik- tig vision för Helsingborg. Kortversionen av visionen lyder År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala, balanserade staden för männi- skor och företag. Den skapande staden Hos oss finns idéer, talanger och förebilder. Vi har den bästa skolan för varje barn och det bästa klimatet för entreprenörer. Här finns möjligheterna för de som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. I Helsingborg finns samverkan mellan forskning, näringsliv, kultur och skola. Här finns ett kreativt centrum med universitetet som motor. Här sker utbyten och samarbeten som får spännande saker att hända. Här är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. Helsing- borg är staden för människor som vill något. Den pulserande staden Hos oss finns lust och lekfullhet, busighet och allvar. Här uppstår möten, stora och små, där människor växer tillsammans. Här finns trygga stadsrum, vackra parker och roliga evenemang. Här lever alla delar av staden. I Helsingborg finns aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Här finns pulserande stadsliv, aktivt idrotts- och föreningsliv och internationellt uppmärksammad kultur. Här trivs både det fria kulturlivet och de etablerade aktörerna. Här finns samspel och mångfald. Helsingborg är det naturliga valet för kreativitet, af- färer och turism. Den gemensamma staden Hos oss finns gemenskap, jämlikhet och tolerans. Här finns lika möjligheter för alla människor. Här finns vård och omsorg för alla. I Helsingborg har vi inflytande över stadens utveckling och tar ett gemensamt ansvar för vår stad. Här finns hållbar tillväxt och hållbart byggande. Vi har spännande boen- demiljöer och uppmärksammad arkitektur. Här finns ett hem för alla smaker och be- hov. Hos oss finns stolthet, trygghet och samhörighet, här är det lätt att trivas. I Helsing- borg finns det goda livet. Den globala staden Hos oss finns nyfikenhet, öppenhet och framtidstro. Vi är navet i norra Öresundsreg- ionen som är uppkopplad och sammankopplad med omvärlden. Här är världen alltid nära och närvarande. Rådhuset HELSINGBORG Telefon (51)

6 I Helsingborg finns smart infrastruktur, här är avstånden korta och kollektivtrafiken en förebild. Här finns en höghastighetsbana och nära kontakt med Danmark genom en fast förbindelse till Helsingör. Här finns hållbara transportsystem, avancerade gods- flöden och en konkurrenskraftig hamn. Hos oss finns det moderna livet och det globala perspektivet. Helsingborg är ett före- döme för andra städer. Den balanserade staden Hos oss finns insikt om samberoendet mellan människa och natur. Vi tar ansvar för hur vi använder våra energikällor och naturresurser. Här är vi på god väg mot ett hållbart ekologiskt fotavtryck vi lever inte över jordens tillgångar. I Helsingborg finns ett unikt och vackert läge. Här finns staden, havet och landsbyg- den. Här finns stillhet och puls, tradition och nytänkande, historia och framtid. Här finns närproduktion och småskalighet, smarta klimatanpassningar samt hållbara miljö- och energisatsningar. Här är vattnet rent och luften lätt att andas. Allt i Helsingborg görs med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus här är det enkelt att göra kloka val. Mål och strategier Helsingborgs stads styrkort 2016 är framtaget utifrån vision Helsingborg 2035 och programmet för mandatperioden Målen i styrkortet är formulerade inom ramen för stadens styrmodell. Stadens åtta mål är indelade i de fyra perspektiven in- vånare, omvärld, organisation och ekonomi. Stadens politiska viljeinriktning avspeglas i de mål som ska följas upp i stadens styr- kort, såväl som i de styrkort som nämnder ansvarar för. Målen i stadens styrkort ger en överblick över prioriterade områden och är utformade för att tydliggöra att staden måste arbeta tillsammans som en organisation för att uppnå vision Helsingborg Målen bör inte endast betraktas var för sig, utan de är ofta sammankopplade och öm- sesidigt förstärkande. I det följande avsnittet redovisas stadens åtta mål med tillhö- rande strategier för Rådhuset HELSINGBORG Telefon (51)

7 Helsingborgs stads styrkort 2016 mål och strategier Perspektiv Stadens mål Strategi Invånare Omvärld Organisation Ekonomi Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att på- verka sina liv Helsingborg ska vara en öppen och inklude- rande stad I Helsingborg ska det finnas lika möjligheter för alla barn och unga Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma männi- skor Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor Helsingborgs stad ska vara en attraktiv ar- betsgivare Helsingborgs stad ska vara ledande i att ta tillvara digitalisering- ens möjligheter Helsingborgs stads ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet Undanröja strukturer och hinder som begränsar människors möjligheter samt bidra till att stärka individers egen kraft. Fokusera på inflytande och medskapande i dialogen med invånarna. Öppna vägar för människors deltagande och med- skapande i stadens utveckling. Främja ett kultur- utbud, arbete och andra värdeskapande aktivite- ter som genererar möten mellan människor, mot- verkar intolerans och stimulerar mångfald. Fokusera på att ge alla barn och unga det samord- nade stöd som de behöver. Fokusera på att förbättra staden som plattform och möjliggörare. Inspirera och stimulera till entreprenörskap och samarbete. Stimulera beteendeförändring av människors och företags konsumtions- och produktionsvanor för att minska Helsingborgs ekologiska fotavtryck med förbättrad livskvalitet för invånarna. Fortsätta utvecklingen av medarbetarskapet och ledarskapet med fokus på delaktighet och kreati- vitet. Sträva efter att skapa inkluderande miljöer där medarbetares olikheter ses som en tillgång, där individuella lösningar ses som en möjlighet och där medarbetare har möjlighet att ständigt utvecklas och lära nytt i sitt arbete. Fokusera på de internet- och tekniklösningar som har ett värde för invånare, besökare och företag samt bidrar till ökad måluppfyllelse. Väga in och synliggöra sociala och miljömässiga konsekvenser vid ekonomiska beslut. Rådhuset HELSINGBORG Telefon (51)

8 Invånare Mål 1: Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv Strategi: Undanröja strukturer och hinder som begränsar människors möjlig- heter samt bidra till att stärka individers egen kraft. Fokusera på inflytande och medskapande i dialogen med invånarna. Helsingborgs stad ska arbeta för att skapa bostäder, jobb och utveckling i stadens alla delar. Om fler människor får ett jobb att gå till så minskar utanförskapet och segregat- ionen. Att ha ett arbete att gå till innebär gemenskap, självkänsla och frihet men också att vara med och bidra till de gemensamma resurserna. Att ha en inkomst är en grund- förutsättning för ett socialt hållbart liv. Att komma till rätta med stadens bostadsbrist och samtidigt kunna erbjuda olika typer av bostäder är avgörande för hållbar tillväxt. Helsingborg behöver både stärka och fortsätta att utveckla arbetet för att minska hemlösheten. Att främja hälsa är att styra samhället mot långsiktig hållbarhet. Det kräver en politik som ser samhällets ansvar och som ger människor möjlighet till livskvalitet och hälsa. En god och jämlik hälsa är ett övergripande mål. För att utveckla kvaliteten, demokratin och utbudet samt öka delaktigheten ska Helsingborgs stad hitta former för bättre dialog med invånare. Helsingborgs stad ska på flera sätt arbeta för att öka deltagandet och initiativkraften bland invånarna. Om- rådesutveckling där de boende är delaktiga är viktigt för att skapa engagemang och förståelse för utvecklingen. Valfriheten inom äldreomsorg och skolan ska värnas. Det ska utredas vilka nya områ- den där valfrihetsmodeller kan införas. Centralt ska vara att alltid erbjuda bra service och kvalitet inom välfärden. Mål 2. Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad Strategi: Öppna vägar för människors deltagande och medskapande i stadens utveckling. Främja ett kulturutbud, arbete och andra värdeskapande aktiviteter som genererar möten mellan människor, motverkar intolerans och stimulerar mångfald. Helsingborgs stad ska arbeta för att motverka segregation och stimulera människor till att utveckla omsorg om sig själva och sin omvärld. Arbetet mot intolerans och dis- kriminering behöver intensifieras, bland annat genom de nätverk som staden är en del av. Som exempel kan nämnas ECCAR, CEMR och stadens arbete med HBTQ- frågor. Helsingborgs stad behöver bli bättre på att öppna vägar för människor in i sysselsätt- ning och deltagande i stadens kultur- och aktivitetsutbud samt andra samhällsområ- den. Stadsdelarna ska ha goda förutsättningar för folkliv, flöden och mötesplatser där det ska finnas utrymme för en mångfald av människor avseende livssituation, eko- Rådhuset HELSINGBORG Telefon (51)

9 nomi och intressen. Alla Helsingborgs stadsdelar ska ha en tydlig identitet med stolta och trygga invånare. Helsingborgs kulturliv har ett egenvärde. Ett rikt kulturliv som alla kan ta del av skap- ar värde i form av välstånd, gemenskap och sammanhållning. Kulturen skapar forum där människor från olika delar av staden med olika bakgrund kan mötas. Det krävs ett målmedvetet arbete för en mångfald av kulturella inslag i stadsbilden. Ett kulturliv där alla kan delta och mötas skapar tolerans och förståelse för olikheter. En välmående stadskärna skapar mervärden för stadens invånare och näringsliv samt attraherar nya besökare och investeringar. Det är viktigt att bejaka en mångfald av of- fentlig konstnärlig utsmyckning i stadsbilden för att skapa ett mer spännande city. Att låta Helsingborgs invånare delta i utsmyckningen av stadskärnan och stadsdelsområ- den skapar delaktighet, sammanhållning och kreativitet. Skolorna i Helsingborg ska stärka elevernas genusperspektiv, ge goda kunskaper i HBTQ- frågor och erbjuda en modern undervisning i sex och samlevnad. Alla elever oavsett bakgrund, kön eller läggning ska behandlas lika och alla elever ska kunna få hjälp och stöd. Skolan ska få mer inslag av demokrati och politik. Det är viktigt att ti- digt arbeta med mångfaldsfrågor och tolerans i skolan. Mål 3. I Helsingborg ska det finnas lika möjligheter för alla barn och unga Strategi: Fokusera på att ge alla barn och unga det samordnade stöd som de be- höver. Barn och unga i Helsingborg ska ges likvärdiga förutsättningar att utveckla alla för- mågor. Skolan ska utjämna livschanser och ge verktyg och förutsättningar för alla ele- ver att förverkliga sina drömmar. Alla barn och unga ska få det stöd som de behöver. Skolan ska vara en trygg miljö där ingen ska behöva vara orolig för att bli mobbad. Sociala insatsgrupper i samverkan med polisen är en viktig del för tidiga och tydliga insatser mot unga som riskerar att hamna i kriminella kretsar. Skolrelaterade insat- ser, där socialtjänst och skolor samverkar för tidiga insatser till barn som riskerar att utveckla ohälsa, är ytterligare en viktig del. Ett rikt föreningsliv är en viktig del av den skapande staden. Staden ska arbeta riktat mot skola och familjer för att fånga upp de ungdomar som inte är aktiva i föreningsli- vet. Staden ska också arbeta för att ungdomar ska stanna kvar i föreningslivet högre upp i åldrarna. Likaså är det viktigt att erbjuda idrotts- och föreningsliv till unga med funktionsnedsättning. Helsingborg ska vara en stad där våra barn och unga i så låg omfattning som möjligt utsätts för giftiga kemikalier. Staden har påbörjat ett bra miljöarbete med barnens giftfria vardag och detta arbete ska fördjupas. Rådhuset HELSINGBORG Telefon (51)

10 Omvärld Mål 4. Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor Strategi: Fokusera på att förbättra staden som plattform och möjliggörare. In- spirera och stimulera till entreprenörskap och samarbete. Ett bra klimat för företagsamma och kreativa människor är värdeskapande. Det skap- ar jobb, utveckling och välstånd. Helsingborgs stad ska ha hög servicenivå, vara tillå- tande och tillmötesgående gentemot människor som vill starta företag, kulturprojekt eller liknande. Företagen har en viktig roll i Helsingborgs framtida utveckling och sta- den ska bli bäst i Sverige på att möta företagens behov. Det bästa klimatet för företag- samma människor kräver att Helsingborg ligger i framkant vad gäller utbildning, forskning och kreativa mötesplatser. Idéburna organisationer som inte har som främsta syfte att gå med vinst ska stödjas så att det sociala företagandet kan växa. I den skapande staden är skolan en av de viktigaste aktörerna. För att ge människor förutsättningar att förverkliga sig själva och sina drömmar, utveckla nya idéer och söka sig mot en aktiv roll i samhället så är entreprenöriellt lärande en del av utbild- ningen redan i tidig ålder. Campus Helsingborg ska utvecklas och växa. Helsingborg ska vara en plats för utbildning och forskning med nationell lyskraft som gör att inno- vativa människor och företag vill stanna i Helsingborg. Helsingborgs stad ska vara bäst i landet på att koppla forskningsresultat och högre utbildning till stadens och nä- ringslivets behov. Helsingborg ska vara en attraktiv besöks- och upplevelsedestination. Helsingborg ska vara pionjär i arbetet med att skapa, testa och utveckla nya modeller för service, ut- bud och exportmogna företag och produkter. Helsingborgs stad ska sälja och mark- nadsföra stadens samlade utbud av arenor och mötesplatser och aktivt medverka till att öka affärs- och privatresandet till staden. En viktig komponent i den pulserande staden är ett brett och varierat kultur-, mötes- och evenemangsutbud av högsta kvalitet. Föreningslivet och andra fria aktörer har en viktig funktion att fylla. Staden ska stötta dem genom att möjliggöra och stimulera evenemang och festivaler. Den fria kulturen i Helsingborg ska utvecklas och stärkas. Alla ska kunna ta del av Helsingborgs kulturliv. Därför ska kulturen finnas i hela Helsingborg och samverka med föreningar, byalag och liknande. Helsingborg ska vara en global och uppkopplad stad där nya människor och idéer är välkomna. Staden ska ta en aktiv roll i regionala, nationella och internationella samar- beten. Ett helhetsgrepp kring stadens internationella relationer ska tas. Helsingborgs stad ska samverka regionalt, nationellt och internationellt för att utveckla stadens och andras kompetens inom bland annat hållbar utveckling. Helsingborgs stad ska bli bättre på att ta intryck och hämta hem idéer. Staden ska också bidra med idéer och er- farenheter till andra. Rådhuset HELSINGBORG Telefon (51)

11 Mål 5. Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor Strategi: Stimulera beteendeförändring av människors och företags konsumt- ions- och produktionsvanor för att minska Helsingborgs ekologiska fotavtryck med förbättrad livskvalitet för invånarna. Genom vårt sätt att leva lämnar Helsingborg idag ett stort ekologiskt fotavtryck. När staden växer och utvecklas måste den negativa påverkan på miljön och klimatet mi- nimeras. Staden ska kunna växa med fler bostäder och samtidigt bevara åkermark och öka grönskan. När Helsingborg växer och fler vill flytta hit så ska staden förtätas sam- tidigt som grönområden bevaras och utvecklas. Staden ska vara drivande och en förebild beträffande livsstilsförändringar, samt kon- sumtions- och transportmönster. Detta ska göras genom att staden sätter mål för att minska stadens ekologiska fotavtryck samt att skapa redskap för att mäta och följa upp, men framförallt genom att satsa på att stimulera invånaren till att göra med- vetna, klimatsmarta val i sin vardag. Helsingborgs stad ska utveckla miljöarbetet genom teknikutveckling och forskning för att på så sätt få fram nya metoder och verktyg för att möta klimatutmaningar. Fler ytor på stadens egna fastigheter användas till förnybar energi. Det är viktigt att betona långsiktighet och klimatanpassning vid byggnation. Helsingborg ska ligga i framkant när det gäller energieffektivt byggande. Staden ska arbeta för att fler hushåll och före- tag successivt ska ges möjlighet att gå över från naturgas till biogas. Grönstrukturpro- gramet som antagits ska förverkligas för att Helsingborg ska få fler gröna områden och sammanhängande stråk. Organisation Mål 6. Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare Strategi: Fortsätta utvecklingen av medarbetarskapet och ledar- skapet med fo- kus på delaktighet och kreativitet. Sträva efter att skapa inkluderande miljöer där medarbetares olikheter ses som en tillgång, där individuella lösningar ses som en möjlighet och där medarbetare har möjlighet att ständigt utvecklas och lära nytt i sitt arbete. Stadens anställda är en av Helsingborgs viktigaste resurser för att nå vision Helsing- borg Helsingborgs stad ska attrahera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare och chefer som levererar service och tjänster av hög kvalitet till invå- narna, näringslivet och föreningslivet. Helsingborgs stad ska ha en offensiv och framtidsorienterad arbetsgivarpolitik som stödjer verksamheten i arbetet mot uppsatta mål. Staden ska erbjuda utvecklings- och karriärmöjligheter och fokusera på att skapa en ökad rörlighet inom organisationen. Rådhuset HELSINGBORG Telefon (51)

12 En inkluderande miljö är ett villkor för att attrahera ny kompetens och frigöra den kreativa potential som finns hos alla människor. Att stadens medarbetare är olika gör att Helsingborgs stad bättre speglar samhället. Alla medarbetare kompletterar och be- rikar varandra med olika perspektiv som gynnar helheten. Det ger även förutsättning- ar att på ett bättre sätt möta invånarnas behov. Staden ska säkra sin långsiktiga kompetensförsörjning genom att arbeta offensivt och strategiskt med sitt arbetsgivarerbjudande och här är arbetsmiljö, delaktighet, kreati- vitet och flexibilitet viktiga konkurrensfördelar. Staden ska ha en lönebildning som kännetecknas av ett tydligt premierande av goda arbetsinsatser som leder till utveckl- ing av verksamheten och ökad måluppfyllelse. Lönebildningen ska vara långsiktig och spegla marknadens betydelse när det gäller konkurrens om efterfrågade kompeten- ser, ansvaret i yrkesrollen och i befattningen samt individens prestation och resultat. Mål 7. Helsingborgs stad ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möj- ligheter Strategi: Fokusera på de internet- och tekniklösningar som har ett värde för in- vånare, besökare och företag samt bidrar till ökad måluppfyllelse. Helsingborg ska vara ledande när det gäller att ta vara på digitaliseringens möjlighet- er som i sin tur utvecklar innovationer, talanger, nya företag och företagsamhet bland invånarna. Helsingborgs stad ska ta ett samlat grepp för den digitala infrastrukturen. Helsingborg ska vara bäst i världen på öppna wifi. De digitala plattformarna ger Helsingborgs stad möjlighet att utveckla nya arbetsme- toder där stadens anställda möter invånarna. Digitaliseringsens möjligheter ska tas tillvara inom alla verksamheter. Exempelvis ska informations- och kommunikations- teknik (IKT) vara ett naturligt arbetsredskap i skolan. Helsingborgs stad ska arbeta för att alla elever ska få möjlighet att ta del av fördelarna som modern teknik för med sig. Det handlar om att tillhandahålla teknisk utrustning, men lika viktigt är att lärarna får stöd och utbildning i hur tekniken ska användas för att göra undervisningen bättre. Att öppna upp stadens data är bra för insyn, transparens men också för innovation och entreprenörskap. Genom att tillhandahålla öppna data för alla invånare, företag och aktörer kan nya innovativa tjänster och affärsidéer utvecklas för invånare och fö- retag. Det är därför viktigt att fortsätta öppna upp stadens data. Digital dialog ska fortsätta att utvecklas i Helsingborg. Ur en demokratisk synvinkel är det av stor vikt att alla invånare har möjlighet att följa samhällsutvecklingen och även bidra i den digitala dialogen på nätet. Stadens ska utveckla internetlösningar där all- mänheten kan komma i kontakt med staden, få tycka till och påverka beslut. Rådhuset HELSINGBORG Telefon (51)

13 Ekonomi Mål 8. Helsingborgs stads ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet Strategi: Väga in och synliggöra sociala och miljömässiga konsekvenser vid eko- nomiska beslut. Grunden för hög kvalitet i stadens verksamheter är en ekonomi som kan finansiera verksamheten. För att kunna säkra en bra skola och vård i framtiden så måste Helsingborgs stad ekonomi vara fortsatt bra. Staden ska ständigt sträva efter att skattemedlen utnyttjas effektivt. För att fortsatt bevara stadens goda ekonomiska ställning är det nödvändigt med ett överskottsmål som säkerställer en stabil och lång- siktig ekonomi. Samtidigt som Helsingborgs stad ska ha en god ekonomisk ställning ska social och mil- jömässig hänsyn vägas in i samband med ekonomiska beslut. Miljömässig hänsyn kan vara att i samband med upphandling välja varor, tjänster och arbeten med lägre mil- jöpåverkan över hela livscykeln jämfört med om endast den ekonomiska faktorn be- aktats. Social hänsyn omfattar till exempel sysselsättningsmöjligheter, överensstäm- melse med sociala rättigheter och arbetstagares rättigheter, social integration, lika möjligheter och etisk handel. Ovanstående belyser det komplexa, men samtidigt vik- tiga, i att granska vilka miljömässiga och sociala verkningar stadens beslut får. Helsingborg ska fortsätta arbetet med hållbara investeringar vilket betyder att inve- steringarna som föreslås i investeringsplanen ska leda mot vision Helsingborg 2035 och hållbar utveckling. Rådhuset HELSINGBORG Telefon (51)

14 Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter Inledning Svensk ekonomi Svensk ekonomi avslutade 2014 mycket starkt. Även 2015 har startat bra och även ut- sikten för 2016 är god. Ett skäl är att tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. Svensk BNP beräknas växa med drygt 3 procent både i år och under De efterföljande åren 2017 och 2018 väntas den svenska ekonomin plana ut i ett normalläge med en väsentligt svagare utveckling i ekonomin jämfört med i år och nästa år. Under fjolåret växte inhemsk efterfrågan mycket snabbt. Framförallt investeringarna ökade rejält. Förutsättningar finns för en fortsatt stark tillväxt i inhemsk efterfrågan också i år och nästa år. Företagens investeringar och hushållens konsumtionsutgifter är fortsatt avvaktande. Den internationella konjunkturen behöver förstärkas ytterli- gare och den svenska exporten har ledig kapacitet. Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbets- marknaden förbättras. Löneökningarna ligger runt 3 procent. Prisutvecklingen är i år fortsatt mycket svag, men i takt med att effekterna av prisfallet på olja klingar av till- sammans med det extremt låga ränteläget kommer inflationstalen att höjas. Den ökade tillväxten drar också upp prisökningstakten. I mitten av nästa år bör inflationen enligt KPIX (dvs KPI exklusive hushållens räntekostnader) ligga i intervallet 1 till 1,5 procent. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, det vill säga efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark. I år beräknas skatteunderlaget, enligt Sveriges kommuner och landsting, realt öka med 2,1 procent vilket är det dubbla mot normalt. Nästa år beräknas tillväxten bli ännu högre - eller 2,3 procent. Den starka tillväxten är en kombination av stark syssel- sättningstillväxt och höjda pensioner. Förutsättningar för Helsingborgs stad Helsingborgs stads ekonomiska utgångsläge, skapat genom god ekonomisk hushåll- ning samt att staden de senaste åren fortsatt har attraherat många nya invånare, med- för att Helsingborg med kraft kan vidareutveckla pågående satsningar. Kommunsty- relsen föreslår i mål och ekonomi 2016 och i flerårsplanen att resultatmålet på minst två procent av skatteintäkterna ligger fast. Ett kvitto på att Helsingborg har lyckats i sin målmedvetna och långsiktiga strävan att ha god ekonomi med stark balansräkning är att Standard & Poor s värderar Helsing- borg till det högsta kreditvärdighetsbetyget (AAA), vilket återigen bekräftades i maj i år. Förutom att det är ett kvitto på en god och välskött ekonomi blir möjligheterna till gynnsamma upplåningsvillkor goda. Stadens upplåning till koncernbolagen ligger runt 5 miljarder kronor. Genom att staden lånar upp till en lägre kostnad än vad bolagen skulle lånat till uppstår ett så kallat vinn, vinn - förhållande där båda parter gynnas. Rådhuset HELSINGBORG Telefon (51)

15 Resultatutveckling Resultatutveckling Under talet har stadens resultat genomsnittligt legat på en god och stabil nivå. Soliditeten ligger fortsatt på en mycket hög nivå och Helsingborg har en av de stark- aste balansräkningarna bland landets 290 kommuner. Resultatet 2014 uppgick till 242 mnkr medan resultatavstämningen mot balanskravs- resultatet uppgick till 117 mnkr, vilket är en väsentligt lägre nivå än de senaste tre åren. Huvudförklaringen till detta är att nämnder och styrelser tillförts och använt en större andel av totalt tillgängligt finansiellt utrymme. Resultatprognos för år 2015 Resultatutfallet 2014 gav hyfsade ingångsvärden till innevarande år tillsammans med en fortsatt låg kostnadsutveckling, förbättrade skatteintäkter samt att Fora har avise- rat en återbetalning av 2004 års inbetalda sjukförsäkringsavgift (AFA). Med dessa för- utsättningar kan staden genomföra saneringen av Gröningen, ca 25 mnkr och tillföra 35 mnkr till barn och utbildningsnämnden som en följd av kraftig befolkningstillväxt med ett förväntat helårsresultatet nära kommunfullmäktiges budget. Ekonomiska förutsättningar år Utvecklingen av skatteunderlaget under åren 2016 visar en betydande ökning. Däre- mot förväntar Sveriges kommuner och landsting att skatteintäkterna för 2017 och 2018 planar ut och ger därmed ett begränsat utrymme för satsningar inom kommun- sektorn. Inflationen är för närvarande obefintlig, lönekostnadsökningarna är realt höga och inflationstakten är nära noll. Sammantaget kommer det ekonomiska utrym- met som kan fördelas åren 2017 och 2018 att relativt sätt vara betydligt lägre än det är för LSS-utjämningssystemet Prognosen för Helsingborgs inbetalning i LSS- utjämningssystemet är 192 mnkr vilket är en minskning med några miljoner. Detta är en följd av att Helsingborgs egna kost- nader för LSS ökat mer än genomsnittet i riket. Stadens förväntade ökade kostnad för LSS för våra invånare de närmaste åren bör innebära att inbetalningarna i LSS- utjämningssystemet sjunker. Långsiktig ekonomisk målsättning Helsingborgs stads ekonomi ska vara god, vilket är något som kan beskrivas och mä- tas på många sätt. Nivån på målvärden och graden av måluppfyllelse ger en god bild av stadens ekonomiska ställning. Staden arbetar utifrån följande förutsättningar: Stadens resultat ska årligen uppgå till minst 2 procent av stadens totala skattein- täkter Stadens investeringar ska över tid täckas av motsvarande kassaflöde Den goda soliditeten ska bibehållas Nettokostnaden (externa intäkter minus total kostnad) i skattefinansierad verk- samhet ska täckas av de samlade skatteintäkterna Rådhuset HELSINGBORG Telefon (51)

16 För att fortsatt bevara stadens goda ekonomiska ställning med hög soliditet är det nödvändigt att årligen redovisa resultat som minst uppgår till 2 procent av skattein- täkterna, det vill säga minst 136 mnkr. Det som händer om resultatet blir lägre är att investeringarna i stadens ordinarie verksamheter kan behöva finansieras med lån som i sin tur medför räntekostnader. Genom att minimera behovet av upplåning för de investeringar som genomförs undviker staden framtida räntekostnader. Investeringsutrymme Helsingborgs befolkningstillväxt är för närvarande mycket hög. Detta medför behov av bland annat ytterligare verksamhetslokaler. Skattesystemets konstruktion innebär, dock med i genomsnitt 1,5 års eftersläpning, att högre skatteintäkter tillfaller staden när Helsingborgs befolkning växer. Delar av skatteintäkterna går till investeringar såsom grundskolor, förskolor, gator, cykelvägar och mycket annat. Detta tillsammans med stadens kassaflöde från årets avskrivningar och årets resultat medför ett totalt investeringsutrymme för hela staden på miljoner under den kommande sjuårs- perioden. Finansiellt utrymme och förutsättningar för mål och ekonomi 2016 Sveriges kommuner och landstings skatteprognos per den 29 april ligger till grund för det totala finansiella utrymmet Denna tillsammans med en uppdaterad befolk- ningsprognos samt en uppjustering av prognosen för finansnettot ger staden ett ut- rymme för verksamhetsmässiga satsningar. Det utökade finansiella utrymmet 2016 jämfört med nämndernas grundtilldelning 2015 som kommunfullmäktige ska ta ställ- ning till uppgår till 447,3 mnkr (6,9 procent). s inriktningsbeslut ut- gjorde 235,6 mnkr av detta. Med ett fortsatt fokus på ständiga förbättringar och ett effektivt resursanvändande ger det finansiella utrymmet förutsättningar för reella satsningar under Detta för att staden fortsatt ska kunna erbjuda invånare och företag tjänster med hög kvali- tet till rätt kostnad. Tabellen nedan visar det finansiella utrymmet Rådhuset HELSINGBORG Telefon (51)

17 Finansiellt utrymme 2016, mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL april 2014 Justering skatteintäkt för befolkningsförändring jämfört med riks- snittet LSS- utjämning ökad kostnad jämfört med SKL:s prognos LSS, finansiering genom utjämningssystemet Egen bedömning av skatteprognos Fastighetsavgift Finansförvaltning inklusive finansnetto Upplupna intäkter (mark och exploatering) Netto, stadsgemensamt Summa intäkter Ianspråktagande av resultatöverföring Summa kommunbidrag till nämnder enligt kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2015 Summa medel till förfogande Förslag ökad tilldelning Resultat skattefinansierad verksamhet Ekonomisk målsättning (2 procent av skattenettot) Avvikelse mot ekonomisk målsättning 6 555,2 38,4-2,0 5,0 0,0 204,0 236,0 20,0 5, ,2-40, ,5 347,6-211,6 136,0 136,0 0,0 Rådhuset HELSINGBORG Telefon (51)

18 Ekonomisk balans och god ekonomisk hushållning bedömer att staden har en fortsatt god ekonomi. föreslår att skattesatsen ska bibehållas på nuvarande nivå, det vill säga 20,21 kr. I enlighet med lagstiftningen redovisar kommunstyrelsen i mål och ekonomi 2016 också ett resultatmål, minst två procent av skatteintäkterna enligt senast kända skat- teprognos. Resultatmålet ger staden möjlighet att fortsatt prioritera investeringar som har stor betydelse för utvecklingen av Helsingborg. föreslår att även flerårsplanens resultatmål för 2017 och 2018 ska uppgå till minst två procent. Övrig ekonomisk information för staden finns tillgänglig i bilaga 5. Användning av resultatöverföring 2016 Syftet med resultatöverföring mellan åren är bland annat att dessa medel ska använ- das när behov uppstår för att ge en dynamisk övergång mellan bokslutsåren för verk- samheterna. Det ekonomiska läget tillåter inte att resultatöverförda medel från år 2015 används obegränsat. föreslår därför att varje nämnd generellt kan använda totalt upp till 5,0 mnkr av resultatöverföringen under Om en nämnd önskar använda ett högre belopp ska kommunstyrelsen godkänna detta. Detta gäller även barn- och utbildningsnämnden som härutöver får använda 10,0 mnkr be- skrivet under nämndens avsnitt längre fram. Förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige besluta 1. att fastställa skattesatsen till 20,21 kr; 2. att för åren 2016, 2017 och 2018 fastställa resultatmålet till att utgöra minst 2 pro- cent av skatteintäkterna; samt 3. att nämnder vid planerat ianspråktagande av ackumulerat överskott 2016 som sammanlagt överstiger 5,0 mnkr behöver få detta godkänt av kommunstyrelsen. s överväganden samt förslag till beslut för nämnder fattade den 11 februari 2015 ett inriktningsbeslut avseende 2016 års förutsättningar för mål och ekonomi. uppdrog åt nämnderna att utifrån styrelsens anvisningar planera sin verksamhet inför 2016 och återkomma med nämndbehandlade förslag till mål och ekonomi senast den 10 april Nämndernas inlämnade förslag finns redovisade i bilaga 1. Under budgetprocessen har nämndernas inkomna förslag värderats och ställningsta- ganden gjorts. Med utgångspunkt i den av kommunstyrelsen angivna inriktningen Rådhuset HELSINGBORG Telefon (51)

19 samt planeringsförutsättningarna, framlägger kommunstyrelsen härmed förslag till mål och ekonomi och särskilda uppdrag för nämnder s förslag till mål i stadens och nämnders styrkort finns i sammanställda i bilaga 2. Kommunsty- relsens förslag till ekonomisk tilldelning redovisas i bilaga 3. Kommunkompassen och nämndernas mål och strategier I december 2014 genomförde Helsingborgs stad Kommunkompassen. Med Kommun- kompassen utvärderar organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) hur en kommun arbetar med kvalitet och Helsingborg fick mycket höga poäng. Ett förbätt- ringsområde som utvärderarna lyfte fram var att begränsa och tydliggöra prioritering av politiska mål och resultat i styrsystemet. har tagit till sig av re- sultatet i Kommunkompassen och vill förbättra nämndernas mål och strategier. I an- visningarna inför höstens arbete med att komplettera nämndstyrkorten med mätetal och målvärden kommer det ingå att nämnderna förbättrar och tydliggör sina mål och strategier för 2016, det vill säga blir mer specifika. Utöver att nämnderna ska för- bättra sina målformuleringar ansvarar ekonomidirektören för att omarbeta stadens riktlinjer för mål- och resultatstyrning. Kommunfullmäktige beslutar om stadens och nämndernas kompletta styrkort senast i januari Stadsrevisionen Stadsrevisionens budget 2016 bereds av kommunfullmäktiges presidium och omfat- tas inte av kommunstyrelsens förslag. För att hantera den ekonomiska helheten in- kluderas dock stadsrevisionen i bifogade ekonomiska uppställningar, precis som alla andra organisatoriska delar i staden. Stadsövergripande Försörjningsstödtagare och bostadsfrågan Staden har ett bostadsförsörjningsansvar och det bostadssociala programmet har un- der många år framgångsrikt stöttat människor till både bostad och sysselsättning. Framgångsfaktorer har varit en bred samverkan mellan socialförvaltningen, arbets- marknadsförvaltningen, fastighetsförvaltningen, Helsingborgshem och privata hyres- värdar. Det finns en grupp människor med försörjningsstöd och bostadsbehov som har ham- nat i gränslandet och som varken kvalificerar sig för att få en lägenhet via fastighetsä- garnas ordinarie uthyrning eller via Bostad först, det bostadssociala programmet eller andra delar i stadens bostadsförsörjning. föreslår att Helsingborgshem får i uppdrag att vidareutveckla kon- cernens bostadsförsörjningsansvar och ta fram ett förslag som underlättar för grup- pen ovan att hitta en bostad. Helsingborgshem ska i uppdraget samverka med kom- munstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och fastighetsnämnden. Räddningstjänst Sedan den 1 januari 2015 är räddningstjänsterna i Helsingborg, Örkelljunga och Äng- elholm medlemmar i ett gemensamt räddningstjänstförbund. s in- riktningsbeslut i februari 2015 innebar att räddningstjänstförbundet tillfördes 117,3 Rådhuset HELSINGBORG Telefon (51)

20 mnkr. Detta innebär en ökning jämfört med föregående år på 2,2 mnkr vilket motsva- rar 1,9 procent. För 2016 föreslår kommunstyrelsen att räddningstjänstförbundet till- förs 117,3 mnkr vilket innebär en oförändrad ersättning jämfört med inriktningsbe- slutet i februari. Förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige besluta 4. att Helsingborgshem får i uppdrag att vidareutveckla koncernens bostadsförsörj- ningsansvar enligt i ärendet redovisat förslag; samt 5. att godkänna ekonomisk ersättning till räddningstjänstförbundet enligt i ärendet redovisat förslag. Barn- och utbildningsnämnden s inriktningsbeslut samt förslag till tilldelning s inriktningsbeslut i februari 2015 innebar en ekonomisk tilldelning om 2 807,2 mnkr. För nämndens verksamhetsområde år 2016 föreslår kommunsty- relsen ett kommunbidrag om 2 903,2 vilket innebär en ökning med 96,0 mnkr jäm- fört med inriktningsbeslutet i februari. Sammantaget föreslår kommunstyrelsen för 2016 en ökning av föregående års bas med 222,8 mnkr. s överväganden och förslag Demografi Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrel- sens inriktningsbeslut visar på ett ökat antal barn och ungdomar. Detta medför att kommunstyrelsen föreslår att inriktningsbeslutet om demografitilldelning justeras med 39,0 mnkr. Den totala demografitilldelningen för barn- och utbildningsnämnden 2016 uppgår till 113,4 mnkr. Teknisk justering av Kontaktcenters finansiering Vid bildandet av stadens kontaktcenter flyttades verksamhet från förvaltningarna till Kontaktcenter. Delar av Kontaktcentret finansieras genom att fakturor skickas från kommunstyrelsen till stadens nämnder. Denna fakturering är inte styrande och där- med administrativt onödig. föreslår därför en teknisk justering av ekonomisk tilldelning mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder beträffande kommunvägledare, frivilligcentralen, budget och skuldsanering, migration samt för konsumentrådgivare. Justeringen innebär att barn- och utbildningsnämndens ekono- miska tilldelning minskar med - 0,8 mnkr och att kommunstyrelsens ekonomiska till- delning ökar med motsvarande belopp. Rådhuset HELSINGBORG Telefon (51)

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Årsredovisning 2014. Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor

Årsredovisning 2014. Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor Årsredovisning 2014 Helsingborgs stad Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor 1 Inledning Årsredovisningen inleds med en kort introduktion som först av allt presenterar stadens vision

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI. Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286.

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI. Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286. IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2013 2016 UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2010 2013 Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286. Uppsala kommun Inriktning, verksamhet,

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Kommunplan med Årsbudget och Utblick Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Innehållsförteckning Beslutsförslag 5 Utdrag ur sammanträdesprotokoll 6 Gävle fortsätter

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Mål & Budget 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning Budget 2 4 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Organisationsschema Övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning 15

Läs mer

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 Innehåll 1. Vision 5 2. Styrmodellen 6 3. Uppsalas utvecklingsförutsättningar 11 4. Ekonomisk

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Strategisk plan och budget 2011-2013

Strategisk plan och budget 2011-2013 Strategisk plan och budget - lidköpings kommun Innehåll OMVÄRLDSANALYS Omvärldsanalys Lidköpings kommun 3 Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Omvärldsanalys fokusområde kund 3 Omvärldsanalys

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer