Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014"

Transkript

1 Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/

2 Innehållsförteckning Del 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2013/2014 Bakgrund 3 Ansvarfördelning 3 Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 5 Främja likabehandling av flickor och pojkar 5 Främja alla elevers lika rättigheter oavsett kultur och etnisk tillhörighet 5 Främja alla elevers lika rättigheter oavsett religion eller annan trosuppfattning Främja att alla elever ges samma rättigheter och möjligheter oavsett 6 funktionsförmåga Främja alla elevers lika rättigheter oavsett sexuell läggning och 7 könsöverskridande identitet eller uttryck 7 Främja alla elevers lika rättigheter oavsett ålder 7 Motverka kränkande behandling 7 Kartläggning 8 Rutiner för akuta åtgärder 9 Del 2 Begrepp och diskrimineringsgrunder Begrepp 12 Diskrimineringsgrunder 12 2

3 1. Bakgrund Det demokratiska uppdraget ska utgöra grunden för all verksamhet i skolan, förskoleklass och fritidshem. All planering, alla aktiviteter och utvärderingar ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Det demokratiska uppdraget är formulerat i skollagen (1 kap. 5 ), i läroplanen (Lgr-11) samt i FN:s barnkonvention. Skolans likabehandlingsarbete regleras i diskrimineringslagen samt i skollagen. Skolan ska årligen upprätta två planer, en likabehandlingsplan (3 kap, 16 diskrimineringslagen) och en plan mot kränkande behandling (6 kap. 8 skollagen). Norra skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2013/2014 har sammanfört dessa båda planer till en plan i syfte att arbeta för allas lika värde. Denna plan är ett förebyggande verktyg som tydliggör och stärker Norra skolans arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I arbetet med planen har skolan använt verktyget planforskolan.se som tagits fram av Diskrimineringsombudsmannen (DO) i samarbete med Barn- och elevombudet (BEO) vid skolinspektionen och Skolverket. 2. Ansvarsfördelning All personal har ansvar att arbeta förebyggande och att ingripa vid upptäckt om någon blir utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Enligt diskrimineringslagen har skolhuvudmannen/rektor ansvar för att lagen följs. 3. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola årskurs 1-6, grundsärskola årskurs 1-6 och fritidshem. Ansvarig för planen Rektor Norra skolans vision Norra skolan ska vara en skola där eleverna får med sig goda kunskaper, där alla visar varandra respekt samt samarbetar och tar ansvar. Vi tar avstånd från alla former av kränkningar på vår skola och arbetar aktivt för att inte kränkningar eller särbehandlingar ska uppstå. Därför ska: Alla, såväl elever som personal, aktivt ta ansvar för att visionen blir verklighet. All planering av verksamheten, såväl innehåll som form, beakta att diskriminering och kränkning kan ske och motverka detta. 3

4 Planen gäller från Planen gäller till Elevernas delaktighet Elever och elevråd deltar i utvärdering och upprättande av planen. Vårdnadshavares delaktighet Föräldrarådet deltar i utvärdering och upprättande av planen. Personalens delaktighet All personal deltar i utvärdering och upprättande av planen. Förankring av planen Klasslärare, förskoleklasspersonal och fritidspersonal informerar om planen vid klassråd och arbetar aktivt med värdegrundsfrågor i vardagen. Klasslärare informerar om planen på föräldramöten. Även skolans regler gås igenom i dessa forum. Rektor informerar all personal, elevråd och föräldraråd. Rektor informerar ny personal om planen vid introduktionssamtal. Skolassistent publicerar planen på skolans webbplats och på edwise. 4. Utvärdering Utvärdering av föregående års plan Varje verksamhet har ansvarat för utvärdering av förra årets Likabehandlingsplan för Norra skolan 2012/2013. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Elever, elevråd och all personal har utvärderat förra årets plan. Resultat av utvärderingen av föregående års plan Utfall i elevenkäter, samtal i elevråd och med personal ligger till grund för fortsatt arbete. Utvärderingen av föregående läsår visar överlag att eleverna känner sig trygga och trivs på skolan. På raster kan konflikter uppstå och oftast handlar det om oklarheter/tolkningar kring regler i lekar/spel. Ibland handlar det om kamratskap och relationer. I samtal med elevrådet har framkommit att omklädningsrummen ibland upplevs som otrygga. Åtgärder: Vi behöver arbeta vidare med att minska konflikter på raster. Alla vuxna har gul väst på sig när de är ute som rastvärdar för att vara synliga. Alltid en vuxen på framgården och en på bakgården. Rastaktiviteter 4

5 Vi behöver även arbeta vidare med att skapa en trygg situation i omklädningsrummen för alla elever. Vuxna i omklädningsrummen. Årets plan ska utvärdera senast Årets plan ska utvärderas på följande sätt Utvärderingen sker genom enkäter och intervjuer. Varje verksamhet ansvarar för sin del av genomförandet. Rektor genomför fördjupade gruppintervjuer med slumpvis utvalda elever från samtliga klasser. Dokumentation av incidentrapporter och kränkande behandling ska sammanställas. Ansvarig för utvärderingen genomförs enligt ovan Rektor 5. Främjande insatser Främja likabehandling av flickor och pojkar Mål: Ingen elev ska känna sig utsatt för diskriminering på grund av kön. Insats: Följa upp flickors och pojkars resultat. Uppmärksamma könsmönster tex försöka se tidiga tecken på elever som ställer höga krav på sig själva och elevers eventuella olust till skolarbete. Tidigt uppmuntra pojkar till finmotoriska övningar, flickor till bygg- och konstruktionslek. Ha samma krav och förväntningar på flickor och pojkar Involvera frågor om jämställdhet och könsroller i skolans ämnen. (ex hur framställs pojkar resp flickor i reklam och media, hur skildras kvinnor/män i historien, kvinnliga forskare etc) Avsätta tid för diskussion i klasserna. Lyfta frågor om könsroller, flickors och pojkars likheter/olikheter. Ansvarig: Rektor och all personal Uppföljning: Arbetet ska pågå under läsåret och utvärderas vid vårterminens slut. Främja alla elevers lika rättigheter oavsett kultur och etnisk tillhörighet Mål: Att öka förståelse för människors olikheter och lika värde. Ingen ska utsättas för kränkningar på grund av sin etniska tillhörighet. Insats: Uppmärksamma språkbruk, inklusive det tysta språket 5

6 Temadagar, ämnesövergipande, involvera föräldrar Uppmärksamma ex FN-dagen, prata om barnkonventionen Ta tillvara på skolans kulturella mångfald Utöka samarbete med modersmålslärare Involvera i skolans ämnen och avsätter tid för diskussion i grupper/klasser Lyfter aktuella frågor i vardagen. Uppmärksamma åsikter och ta tillvara dessa i diskussioner i klasser/grupper. Uppföljning: Arbetet pågår under läsåret och utvärderas vid vårterminens slut. Ansvarig: Rektor och all personal Främja alla elevers lika rättigheter oavsett religion eller annan trosuppfattning Mål: Alla elever ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett religion eller trosuppfattning. Insats: Aktivt arbete med värdegrunden Temadagar, kompisdagar där yngre och äldre elever får mötas och lära känna varandra. Information, ex bjuda in föräldrar, utomstående som berättar Samtal i klasser, grupper Neutral plats för skolavslutning. Uppföljning: Arbetet pågår under läsåret och utvärderas vid vårterminens slut. Ansvarig: Rektor och personal Främja att alla elever ges samma rättigheter och möjligheter oavsett funktionsförmåga Mål: Skapa och öka förståelse för människors olikheter och lika värde. Ingen ska utsättas för kränkning på grund av funktionshinder. Alla ska ha möjlighet att delta i skolans aktiviteter. Insatser: Skolans aktiviteter ska anpassas så att alla kan delta oavsett aktivitet. Skolans fysiska miljö ska anpassas till elevers olika förutsättningar Inkludering särskola/skola/fritids Dialog i klasser och grupper om rätten att vara olika och om allas olika behov (lika är inte alltid rättvist). Kompisdagar, temadagar där yngre och äldre elever får mötas och lära känna varandra Rollspel, diskussioner i grupp 6

7 Uppföljning: Arbetet pågår under läsåret och utvärderas vid vårterminens slut. Främja alla elevers lika rättigheter oavsett sexuell läggning och könsöverskridande identitet och uttryck Mål: Skapa och öka förståelse för människors olikheter. Insatser: Dialog i klasser och grupper om rätten att vara olika och om olika behov Tvärgrupper eleverna träffar elever i alla åldrar. Kompisdagar, temadagar där yngre och äldre får mötas och lära känna varandra Rollspel, diskussioner, filmer Uppföljning: Arbetet pågår under läsåret och utvärderas vid vårterminens slut. Främja alla elevers lika rättigheter oavsett ålder Mål: Alla ska ha rätt att uttrycka sin åsikt, oavsett ålder. Ingen ska utsättas för kränkningar på grund av ålder. Insats: Samtal i alla klasser kring Barnkonventionen. Kompisdagar Klassråd Elevråd Åldersblandning på fritids Lyssna på alla oavsett ålder Läskompisar äldre läser för yngre Uppföljning: Arbetet pågår under året och utvärderas vid vårterminens slut. Ansvarig: Rektor och all personal Kränkande behandling Mål: Utveckla elevernas förmåga till empati och respekt för allas lika värde. Insats: All personal har ansvar för alla barn. Alla vuxna är förebilder och skapar attityder som ska ge ett öppet, positivt och solidariskt klimat där alla respekterars. Elevernas trivsel och mående är ett ansvar för all personal. Föräldrar och elever får skolans regler skriftligen i början av varje läsår. Klassrådet bestämmer klassens regler som ska sitta väl synliga i klassrummet. 7

8 I vår broschyr och på föräldramöten informerar vi om handlingsplan Klasserna diskuterar trygghet och trivsel på klassråden. Rastvärdsschema. Rastaktiviteter. På raster bär alla vuxna gula västar för att vara väl synliga. På arbetslagsmöten och veckomöten informerar vi varandra om ev elevärenden. Vi har elevråd en gång i månaden där rektor deltar. En gång per termin kartlägger vi elevernas trivsel genom en trivselenkät, som sammanställs och analyseras tillsammans med rektor. Vi följer upp och genomför nödvändiga åtgärder. Varje termin har vi kompisdagar, temadagar och hälsovecka, där äldre och yngre barn får möjlighet att lära känna varandra och alla vuxna. Rektor träffar föräldrarådet två gånger per termin. Skolans elevhälsogrupp har ett särskilt ansvar för att främja och förebygga elevhälsoarbetet. Uppföljning: Arbetet pågår under året och utvärderas vid vårterminens slut. Ansvarig: Rektor och all personal Kartläggning Kartläggningsmetoder Två gånger om året genomförs enkäter där vi kartlägger elevernas trivsel i skolan. Eleverna besvarar enkäterna anonymt. Rektor genomför strukturerade intervjuer utifrån enkäterna med slumpvis utvalda elever från samtliga årskurser. Enkäterna sammanställs och rektor analyserar resultatet tillsammans med personalen och vidtar nödvändiga åtgärder. All personal, elever och vårdnadshavare ges möjlighet att ge synpunkter i skolans kartläggningsarbete. I samband med genomförandet av enkäterna kartlägger vi skolans inom- och utomhusmiljö utifrån ett trygghets- och säkerhetsperspektiv. Föregående års dokumentation av incidenter och kränkande behandling ska sammanställas. Åtgärder och utfall ska analyseras. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Elevernas involvering i kartläggningen Genom samtal, intervjuer, klassråd och elevråd Personalens involvering i kartläggningen Genom observationer, samtal, enkäter, klassråd. 8

9 Resultat och analys Resultatet sammanställs och analyseras vad gäller rutiner, framgångsrikt arbete och behovet av nya åtgärder. Förebyggande åtgärder Utifrån analys av resultatet beslutas om åtgärder inför nästa läsår. Rutiner för akuta situationer Policy På Norra skolan råder nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling. När personal, barn eller förälder påtalar att någon blir utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling ska skolan utreda och förhindra fortsatt kränkning. När kränkning upptäcks agera genast! Ansvariga nyckelpersoner som elever och föräldrar kan vända sig till: Berit Rylander, lärare/specialpedagog, tel , Ann Georgsson, fritidspedagog, tel , Lena Johansson, förskollärare, tel , Skolledning: Susanne Fransson, rektor, tel , Eleverna kan alltid vända sig till den person som de har förtroende för. Det går bra att kontakta alla vuxna på skolan eftersom alla har ett ansvar att föra informationen vidare. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Alla (elever, personal och föräldrar) är förtrogna handlingsplanen och tar aktivt ansvar för att den följs, både för det förebyggande/främjande arbetet som vid upptäckt av kränkande behandling. Rastvärdsschemat ses över regelbundet Rastvärd finns ute även innan skoldagen börjar. I möjligaste mån se till att en vuxen finns med i omklädningsrummen. Fritidshemmens personal finns med under skoldagen All personal på skolan informerar varandra. Vuxna finns närvarande i kön till matsalen Rutiner för att utreda och åtgärda när någon kränks eller mobbas av annan elev/elever Vid misstanke om mobbing/kränkande behandlig elev/elev 1. Den personal som får vetskap/misstanke om mobbing/kränkande behandling kontaktar det aktuella arbetslaget. Dokumentation påbörjas. 2. Arbetslaget gör en kartläggning och informerar skolans nyckelpersoner och rektor (se nedan). 3. Utvärdering av kartläggning av arbetslaget och nyckelpersoner 9

10 4. Vid kränkande behandling fortsätter arbetet enligt punkten Arbetsgång vid kränkande behandling nedan. 5. Vid mobbing fortsätter arbetet enligt punkten Arbetsgång vid mobbing längre ned. Metoder vid kartläggning Observation Samtal med eleven/eleverna Samtal med berörda lärare/pedagoger Arbetsgång vid kränkande behandling elev/elever 1. Nyckelpersoner tar över arbetet, fortsätter kartläggningen och vidtar åtgärder. 2. Samtal förs enskilt med berörda elever. 3. Berörda elever informeras om att skolan ser mycket allvarligt på handlingen och överenskommelse om att detta ska upphöra görs. 4. Den nyckelperson/er som haft samtalen kontaktar elevers vårdnadshavare. Årbetsgång vid mobbing Nyckelpersonerna utser en samtalsledare samt en observatör som tillika dokumenterar samtalen. Samtal med den som är utsatt för att få information. De elever som utpekas hämtas till samtal. Samtalen går i en följd så att de inblandade inte har möjlighet att prata med varandra. Vid samtalen konstateras var och ens inblandning. Berörda elever informeras om att skolan ser mycket allvarligt på situationen. Överenskommelse om att hans/hennes del av mobbingen omedelbart upphör görs. Uppföljningssamtal genomförs tre gånger; samma vecka, efter två veckor samt efter ytterligare två veckor. Efter första samtalet med samtliga inblandade informeras vårdnadshavare muntligen av ansvariga nyckelpersoner. Även skolans elevhälsogrupp informeras av ansvarig nyckelperson. Om handlingarna ej upphör kallas vårdnadshavare och elev till skolan för samtal. Rutiner vid utredning och åtgärder när elev kränks av personal Vid misstanke om mobbing/kränkande behandling vuxen/elev 1. Personal som får misstanke/vetskap om mobbing/kränkande behandling ska kontakta rektor. Dokumentation påbörjas av rektor. 2. Skolledningen gör en kartläggning (se längre ned). 3. Utvärdering av kartläggningen av skolledning i samråd med verksamhetschef/personalkontoret. Vid mobbing/kränkande behandling fortsätter åtgärder enligt punkten Vid mobbing/kränkande behandling vuxen/elev nedan. 4. Rektor ansvarar för återkoppling till vårdnadshavare Metoder vid kartläggning: Observation Samtal med den vuxne och med eleven Samtal med andra berörda Konsultera skolans nyckelpersoner Vid mobbing/kränkande behandling vuxen/elev 10

11 1. Anmälan till huvudmannen 2. Konsultera företagshälsovården 3. Anmälan till Arbetsmiljöverket Rutiner för dokumentation Utförlig dokumentation ska alltid göras och lämnas till rektor för arkivering. Datera dokumentet med år, månad och dag. Skriv namn och titel på den/de som ingår i dokumentationen Skriv sakligt ned de uppgifter som framkommit vid samtalen/utredningen. Skriv namn och titel på den som upprättat dokumentationen. Arbetslagen börjar vid vetskap om att en elev anser sig ha blivit utsatt för mobbing/kränkande behandling att dokumentera. Vid kränkande behandling anmäler rektor ärendet till utbildningsförvaltningen. Vid mobbing/kränkande behandling dokumenterar nyckelpersoner och rektor på särskild blankett. All dokumentation lämnas till rektor för arkivering. Viktigt att dokumentera så snart man får vetskap om att någon kan vara utsatt för kränkning Ansvarsförhållande Vid misstanke eller vetskap om mobbing/kränkande behandling elev/elev All personal: Kontakta respektive arbetslag Arbetslaget: Påbörja dokumentation, kartlägg, informera nyckelpersoner och skolledning Arbetslag och nyckelpersoner: Utvärdera kartläggningen Vid mobbing/kränkande behandling elev/elev: Arbetslaget: Kontaktar nyckelpersoner och rektor Nyckelpersoner: Tar över ärendet när det fattas beslut om åtgärder. Fortsatt kartläggning. Samtal med berörda elever. Kontakta berörda elevers föräldrar. Uppföljningssamtal Nyckelpersoner och rektor: Dokumentation Vid misstanke om mobbing/kränkande behandling vuxen/elev All personal: Kontakta rektor Rektor: Kartläggning och utvärdering av kartläggning Vid mobbing/kränkande behandling vuxen/elev Rektor: Kontakt med företagshälsovården Anmälan till huvudmannen Anmäl ärendet till Arbetsmiljöverket 11

12 Del 2 Begrepp och diskrimineringsgrunder Begrepp Diskrimineringslagen och skollagen skyddar eleven mot diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och repressalier. Diskriminering Diskriminering innebär att ett barn missgynnas direkt eller indirekt av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Direkt diskriminering innebär att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering innebär att alla behandlas lika. Skolans regler och rutiner kan verka vara neutrala, men kan i praktiken missgynna en elev på ett sätt som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Om till exempel skolans regler förbjuder eleverna tt bära huvudbonad kan skolan indirekt diskriminera elever som bär religiösa attribut som huvudduk, kippa och turban. Trakasserier och kränkande behandling Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, en som har samband med någon diskrimineringsgrund. Kränkande behandling kan utföras av såväl elever som personal. Repressalier Personal får ej utsätta elev för straff eller annan negativ behandling på grund av att eleven eller vårdnadshavare/förälder har anmält skolan för diskriminering eller berättat att det förekommer trakasserier eller kränkande behandling. Diskrimineringsgrunder Kön Med kön avses, enligt diskrimineringslagen, att någon är pojke, flicka, man eller kvinna. Könsidentitet eller könsuttryck Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses, enligt diskrimineringslagen att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppet könsidentitet eller könsuttryck eftersom lagens begrepp könsöverskridande identitet eller uttryck signalerar att det som skyddas är en avvikelse från det normala. 12

13 Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med grunden sexuell läggning. Etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet menas enlig diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en etnisk tillhörighet. En person som är född i Sverige kan vara rom, same, svensk, kurd eller något annat. En och samma person kan också ha flera etniska tillhörigheter. Religion eller annan trosuppfattning Religionsfriheten är skyddad i såväl internationella konventioner som i svenska grundlag. En Enligt skollagen ska undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Skolan får inte missgynna någon elev på ett sätt som har samband med elevens religion. Begreppet annan trosuppfattning innefattar uppfattningar som har sin grund i eller har samband med en religiös åskådning, till exempel ateism. De anses ha ett naturligt samband med eller vara jämförbara med religion. Funktionsnedsättning Diskrimineringslagen använder sig genomgående av begreppet funktionshinder medan DO använder två begrepp; funktionsnedsättning och funktionshinder. Med funktionshinder menas i i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av skada eller sjukdom fanns vid födelsen har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. DO har valt att beteckningen funktionsnedsättning eftersom de menar att funktionshinder är hinder som en icke funktionell miljö medför för personer med funktionsnedsättning, dvs hindren finns i miljön och inte hos den enskilda individen. I en otillgänglig miljö kan funktionsnedsättningen innebära stora begränsningar av funktionsförmågan, i en tillgänglig miljö är det inte säkert att funktionsnedsättningen innebär någon begränsning. Sexuell läggning Med sexuell läggning avses homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Ålder Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. Skyddet gäller även i skolan. Det är dock tillåtet att särbehandla av skäl som har samband med ålder när det handlar om tillämpning av bestämmelse i skolbarnomsorg, utbildning i förskoleklass, grundskola eller särskola. En sådan bestämmelse kan vara skollagen, till exempel indelning i grupper utifrån elevers ålder. 13

Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Yrkeshögskola Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Yrkeshögskola

Läs mer

Liljeborgsskolan 7-9. Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt hot och våld

Liljeborgsskolan 7-9. Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt hot och våld Liljeborgsskolan 7-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt hot och våld Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är grundskola årskurs 7-9. Ansvarig för planen är rektor.

Läs mer

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Månsarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Ansvarig för planen Förskolechefen och

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

TRYGGHETSPLAN. för Förskolan Mörten Likabehandling handlar inte om att alla ska vara lika, utan rätten att vara olika

TRYGGHETSPLAN. för Förskolan Mörten Likabehandling handlar inte om att alla ska vara lika, utan rätten att vara olika TRYGGHETSPLAN för Förskolan Mörten 2016-2017 Likabehandling handlar inte om att alla ska vara lika, utan rätten att vara olika Innehållsförteckning 1. Syftet med likabehandlingsplanen 3 2. Grunduppgifter

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2016/ 2017 1.Grunduppgifter Verksamheter som omfattas av planen: Planen gäller för fritidsverksamhet vid Tussilagon. Huvudmål med likabehandlingsarbetet:

Läs mer

Haffstaskolans likabehandlingsplan

Haffstaskolans likabehandlingsplan Haffstaskolans likabehandlingsplan 2014-2015 Haffstaskolans likabehandlingsplan gäller för läsåret 2014-2015, och beskriver arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Grunduppgifter

Läs mer

Kommungemensam vision för alla kommunens förskolor och skolor

Kommungemensam vision för alla kommunens förskolor och skolor Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge förskola läsåret 2016-2017 Kommungemensam vision för alla kommunens förskolor och skolor All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Återupprättad 20151209 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vitsippans Förskola 20151209-20161209 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Ekenhillsvägens förskola 1 (10) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Grundsärskola F-7 och fritidshem Läsår Vt-2015/Ht-2015 1/8

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan Sjöhagens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan Sjöhagens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2016 Sjöhagens förskola Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Arbetslagsledaren

Läs mer

Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Frödinge Skola Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Grundskola och förskoleklass, läsåret 2016-2017 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och fritidshem Ansvariga för planen All personal

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ormkärrskolan Inger Burström rektor Grunduppgifter Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar Ormkärrskolan Verksamhet Planen gäller för grundskolan,

Läs mer

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Böle Byskola 2016-2017 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årlig plan 3 Vision 3 Vad säger styrdokumenten? 4 Definitioner 5 Ansvarsfördelning 6 Huvudman och Rektor

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: År F-5 och fritids Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen År F-5

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass årskurs 1-4 och fritidshem Ansvariga för

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Plan mot kränkande behandling och Likabehandlingsplan för Pedagogisk omsorg- familjedaghemmen i Färjestaden, Algutsrum, Mörbylånga och Gårdby 2016-2017 Innehållsförteckning Vision... 3 Förskolechefen har

Läs mer

Trolldungens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola

Trolldungens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola Trolldungens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola

Läs mer

Ucklumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ucklumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ucklumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola F-3 och Fritidshem Läsår 15/16 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Gällande för År F-6 och fritidshem i Tuna Tuna 2014-05-28 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande...

Läs mer

Bottnarydsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Åk 4-6 2014/2015

Bottnarydsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Åk 4-6 2014/2015 Bottnarydsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Åk 4-6 2014/2015 Innehållsförteckning Grunduppgifter... 3 Utvärdering...4 Främjande insatser... 5 Kartläggning... 6 Förebyggande åtgärder...

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Likabehandlingsplan för Glasbergsskolan

Likabehandlingsplan för Glasbergsskolan Likabehandlingsplan för Glasbergsskolan Det finns två lagar som är till för att skydda barn och elever från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan. I Skollagen (14 a kapitlet) står det beskrivet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jordens uteförskola läsåret 2014/15 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och en plan mot

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Läroplan

Läs mer

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING I SKOLAN 2016/2017

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING I SKOLAN 2016/2017 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING I SKOLAN 2016/2017 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2.Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4.Svenska skolans

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling TINGBERGSSKOLAN F-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-08-11 DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GRUNDUPPGIFTER VERKSAMHETSFORMER SOM OMFATTAS AV PLANEN Grundskola, förskoleklass

Läs mer

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass- åk 6, fritids a för planen Rektor Elisabeth Sterner/ bit

Läs mer

Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvarndammskolans likabehandlingsplan

Kvarndammskolans likabehandlingsplan Kvarndammskolans likabehandlingsplan Verksamheter som omfattas av planen: Förskoleklass, fritidshem och grundskola 1-6. Planen gäller från 2014-08-18 2015-06-12 Ansvarig för planen är rektor. Inledning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola Läsår: 2015/2016 Vetlanda här växer människor och företag

Läs mer

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritidshem Läsår: 2015/16 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola förskoleklass åk 1-2 och fritidshem Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Förstärkt skydd mot diskriminering i skolan

Förstärkt skydd mot diskriminering i skolan Förstärkt skydd mot diskriminering i skolan Lärardagarna i Örebro 2 november 2010 George Svéd Diskrimineringsombudsmannen do@do.se, 08-120 20 700 Diskrimineringslagen och skollagen Lagarna uppbyggda kring

Läs mer

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Parkskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Parkskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Parkskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Planen gäller från: 20150402-160402 Grunduppgifter Verksamhetens former som omfattas av

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Andreas Müller

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Rösegårds förskola Förskolechef: Margareta Sundgren Grunduppgifter Namn på förskolan som planen omfattar Förskolan : Rösegårds förskola Verksamhet

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Norrhammarskolan Från 161001 Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem F-5 Ansvariga för planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Bie skola www.katrineholm.se Bie skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skolbarnomsorg, Förskoleklass,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogomeskolan Skogomeskolans fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Grunduppgifter: Skogomeskolan Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritidshem Ansvarig

Läs mer

Förskolan Nyponbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Förskolan Nyponbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Förskolan Nyponbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 År: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundsärskola

Läs mer

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Dokumentsansvarig och godkänd av; Magnus Maars, rektor. magnus.maars@vetlanda.se Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016 Upprättad i augusti 2015

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Förskolan Fantasi. Likabehandlingsplan

Förskolan Fantasi. Likabehandlingsplan Förskolan Fantasi Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan för förskolan fantasi. Verksamheten ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Alla på Förskolan Fantasi är skyldiga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Om oss På vår förskola finns det 18 barn i åldrarna 1-4 år. Vår förskola ligger mitt i samhället Boliden. Vi är 6 personer

Läs mer

Tallbo särskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tallbo särskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Tallbo särskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundsärskola, gymnasiesärskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Likabehandlingsplan Knappen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Vision..2 Kartläggning/nulägesanalys.2 Förankring av likabehandlingsplanen..4 Åtgärder.5 kompetensutveckling.6

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan Förskolan Körsbäret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan Förskolan Körsbäret Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2016 Förskolan Körsbäret Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Arbetslagsledarna

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Verksamhetsformer

Läs mer

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Nävertorp grundsärskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola Bjuvs förskolor En känsla av härlighet! Återupprättad dec 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Prästkragens Förskola 151210-161210 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Kronans Fritidshem 2014

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Kronans Fritidshem 2014 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Kronans Fritidshem 2014 Likabehandling en del av skolans dagliga arbete Likabehandlingsarbetet ska genomsyra hela verksamheten och avspeglas i förhållningssätt,

Läs mer