Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014"

Transkript

1 Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/

2 Innehållsförteckning Del 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2013/2014 Bakgrund 3 Ansvarfördelning 3 Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 5 Främja likabehandling av flickor och pojkar 5 Främja alla elevers lika rättigheter oavsett kultur och etnisk tillhörighet 5 Främja alla elevers lika rättigheter oavsett religion eller annan trosuppfattning Främja att alla elever ges samma rättigheter och möjligheter oavsett 6 funktionsförmåga Främja alla elevers lika rättigheter oavsett sexuell läggning och 7 könsöverskridande identitet eller uttryck 7 Främja alla elevers lika rättigheter oavsett ålder 7 Motverka kränkande behandling 7 Kartläggning 8 Rutiner för akuta åtgärder 9 Del 2 Begrepp och diskrimineringsgrunder Begrepp 12 Diskrimineringsgrunder 12 2

3 1. Bakgrund Det demokratiska uppdraget ska utgöra grunden för all verksamhet i skolan, förskoleklass och fritidshem. All planering, alla aktiviteter och utvärderingar ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Det demokratiska uppdraget är formulerat i skollagen (1 kap. 5 ), i läroplanen (Lgr-11) samt i FN:s barnkonvention. Skolans likabehandlingsarbete regleras i diskrimineringslagen samt i skollagen. Skolan ska årligen upprätta två planer, en likabehandlingsplan (3 kap, 16 diskrimineringslagen) och en plan mot kränkande behandling (6 kap. 8 skollagen). Norra skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2013/2014 har sammanfört dessa båda planer till en plan i syfte att arbeta för allas lika värde. Denna plan är ett förebyggande verktyg som tydliggör och stärker Norra skolans arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I arbetet med planen har skolan använt verktyget planforskolan.se som tagits fram av Diskrimineringsombudsmannen (DO) i samarbete med Barn- och elevombudet (BEO) vid skolinspektionen och Skolverket. 2. Ansvarsfördelning All personal har ansvar att arbeta förebyggande och att ingripa vid upptäckt om någon blir utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Enligt diskrimineringslagen har skolhuvudmannen/rektor ansvar för att lagen följs. 3. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola årskurs 1-6, grundsärskola årskurs 1-6 och fritidshem. Ansvarig för planen Rektor Norra skolans vision Norra skolan ska vara en skola där eleverna får med sig goda kunskaper, där alla visar varandra respekt samt samarbetar och tar ansvar. Vi tar avstånd från alla former av kränkningar på vår skola och arbetar aktivt för att inte kränkningar eller särbehandlingar ska uppstå. Därför ska: Alla, såväl elever som personal, aktivt ta ansvar för att visionen blir verklighet. All planering av verksamheten, såväl innehåll som form, beakta att diskriminering och kränkning kan ske och motverka detta. 3

4 Planen gäller från Planen gäller till Elevernas delaktighet Elever och elevråd deltar i utvärdering och upprättande av planen. Vårdnadshavares delaktighet Föräldrarådet deltar i utvärdering och upprättande av planen. Personalens delaktighet All personal deltar i utvärdering och upprättande av planen. Förankring av planen Klasslärare, förskoleklasspersonal och fritidspersonal informerar om planen vid klassråd och arbetar aktivt med värdegrundsfrågor i vardagen. Klasslärare informerar om planen på föräldramöten. Även skolans regler gås igenom i dessa forum. Rektor informerar all personal, elevråd och föräldraråd. Rektor informerar ny personal om planen vid introduktionssamtal. Skolassistent publicerar planen på skolans webbplats och på edwise. 4. Utvärdering Utvärdering av föregående års plan Varje verksamhet har ansvarat för utvärdering av förra årets Likabehandlingsplan för Norra skolan 2012/2013. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Elever, elevråd och all personal har utvärderat förra årets plan. Resultat av utvärderingen av föregående års plan Utfall i elevenkäter, samtal i elevråd och med personal ligger till grund för fortsatt arbete. Utvärderingen av föregående läsår visar överlag att eleverna känner sig trygga och trivs på skolan. På raster kan konflikter uppstå och oftast handlar det om oklarheter/tolkningar kring regler i lekar/spel. Ibland handlar det om kamratskap och relationer. I samtal med elevrådet har framkommit att omklädningsrummen ibland upplevs som otrygga. Åtgärder: Vi behöver arbeta vidare med att minska konflikter på raster. Alla vuxna har gul väst på sig när de är ute som rastvärdar för att vara synliga. Alltid en vuxen på framgården och en på bakgården. Rastaktiviteter 4

5 Vi behöver även arbeta vidare med att skapa en trygg situation i omklädningsrummen för alla elever. Vuxna i omklädningsrummen. Årets plan ska utvärdera senast Årets plan ska utvärderas på följande sätt Utvärderingen sker genom enkäter och intervjuer. Varje verksamhet ansvarar för sin del av genomförandet. Rektor genomför fördjupade gruppintervjuer med slumpvis utvalda elever från samtliga klasser. Dokumentation av incidentrapporter och kränkande behandling ska sammanställas. Ansvarig för utvärderingen genomförs enligt ovan Rektor 5. Främjande insatser Främja likabehandling av flickor och pojkar Mål: Ingen elev ska känna sig utsatt för diskriminering på grund av kön. Insats: Följa upp flickors och pojkars resultat. Uppmärksamma könsmönster tex försöka se tidiga tecken på elever som ställer höga krav på sig själva och elevers eventuella olust till skolarbete. Tidigt uppmuntra pojkar till finmotoriska övningar, flickor till bygg- och konstruktionslek. Ha samma krav och förväntningar på flickor och pojkar Involvera frågor om jämställdhet och könsroller i skolans ämnen. (ex hur framställs pojkar resp flickor i reklam och media, hur skildras kvinnor/män i historien, kvinnliga forskare etc) Avsätta tid för diskussion i klasserna. Lyfta frågor om könsroller, flickors och pojkars likheter/olikheter. Ansvarig: Rektor och all personal Uppföljning: Arbetet ska pågå under läsåret och utvärderas vid vårterminens slut. Främja alla elevers lika rättigheter oavsett kultur och etnisk tillhörighet Mål: Att öka förståelse för människors olikheter och lika värde. Ingen ska utsättas för kränkningar på grund av sin etniska tillhörighet. Insats: Uppmärksamma språkbruk, inklusive det tysta språket 5

6 Temadagar, ämnesövergipande, involvera föräldrar Uppmärksamma ex FN-dagen, prata om barnkonventionen Ta tillvara på skolans kulturella mångfald Utöka samarbete med modersmålslärare Involvera i skolans ämnen och avsätter tid för diskussion i grupper/klasser Lyfter aktuella frågor i vardagen. Uppmärksamma åsikter och ta tillvara dessa i diskussioner i klasser/grupper. Uppföljning: Arbetet pågår under läsåret och utvärderas vid vårterminens slut. Ansvarig: Rektor och all personal Främja alla elevers lika rättigheter oavsett religion eller annan trosuppfattning Mål: Alla elever ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett religion eller trosuppfattning. Insats: Aktivt arbete med värdegrunden Temadagar, kompisdagar där yngre och äldre elever får mötas och lära känna varandra. Information, ex bjuda in föräldrar, utomstående som berättar Samtal i klasser, grupper Neutral plats för skolavslutning. Uppföljning: Arbetet pågår under läsåret och utvärderas vid vårterminens slut. Ansvarig: Rektor och personal Främja att alla elever ges samma rättigheter och möjligheter oavsett funktionsförmåga Mål: Skapa och öka förståelse för människors olikheter och lika värde. Ingen ska utsättas för kränkning på grund av funktionshinder. Alla ska ha möjlighet att delta i skolans aktiviteter. Insatser: Skolans aktiviteter ska anpassas så att alla kan delta oavsett aktivitet. Skolans fysiska miljö ska anpassas till elevers olika förutsättningar Inkludering särskola/skola/fritids Dialog i klasser och grupper om rätten att vara olika och om allas olika behov (lika är inte alltid rättvist). Kompisdagar, temadagar där yngre och äldre elever får mötas och lära känna varandra Rollspel, diskussioner i grupp 6

7 Uppföljning: Arbetet pågår under läsåret och utvärderas vid vårterminens slut. Främja alla elevers lika rättigheter oavsett sexuell läggning och könsöverskridande identitet och uttryck Mål: Skapa och öka förståelse för människors olikheter. Insatser: Dialog i klasser och grupper om rätten att vara olika och om olika behov Tvärgrupper eleverna träffar elever i alla åldrar. Kompisdagar, temadagar där yngre och äldre får mötas och lära känna varandra Rollspel, diskussioner, filmer Uppföljning: Arbetet pågår under läsåret och utvärderas vid vårterminens slut. Främja alla elevers lika rättigheter oavsett ålder Mål: Alla ska ha rätt att uttrycka sin åsikt, oavsett ålder. Ingen ska utsättas för kränkningar på grund av ålder. Insats: Samtal i alla klasser kring Barnkonventionen. Kompisdagar Klassråd Elevråd Åldersblandning på fritids Lyssna på alla oavsett ålder Läskompisar äldre läser för yngre Uppföljning: Arbetet pågår under året och utvärderas vid vårterminens slut. Ansvarig: Rektor och all personal Kränkande behandling Mål: Utveckla elevernas förmåga till empati och respekt för allas lika värde. Insats: All personal har ansvar för alla barn. Alla vuxna är förebilder och skapar attityder som ska ge ett öppet, positivt och solidariskt klimat där alla respekterars. Elevernas trivsel och mående är ett ansvar för all personal. Föräldrar och elever får skolans regler skriftligen i början av varje läsår. Klassrådet bestämmer klassens regler som ska sitta väl synliga i klassrummet. 7

8 I vår broschyr och på föräldramöten informerar vi om handlingsplan Klasserna diskuterar trygghet och trivsel på klassråden. Rastvärdsschema. Rastaktiviteter. På raster bär alla vuxna gula västar för att vara väl synliga. På arbetslagsmöten och veckomöten informerar vi varandra om ev elevärenden. Vi har elevråd en gång i månaden där rektor deltar. En gång per termin kartlägger vi elevernas trivsel genom en trivselenkät, som sammanställs och analyseras tillsammans med rektor. Vi följer upp och genomför nödvändiga åtgärder. Varje termin har vi kompisdagar, temadagar och hälsovecka, där äldre och yngre barn får möjlighet att lära känna varandra och alla vuxna. Rektor träffar föräldrarådet två gånger per termin. Skolans elevhälsogrupp har ett särskilt ansvar för att främja och förebygga elevhälsoarbetet. Uppföljning: Arbetet pågår under året och utvärderas vid vårterminens slut. Ansvarig: Rektor och all personal Kartläggning Kartläggningsmetoder Två gånger om året genomförs enkäter där vi kartlägger elevernas trivsel i skolan. Eleverna besvarar enkäterna anonymt. Rektor genomför strukturerade intervjuer utifrån enkäterna med slumpvis utvalda elever från samtliga årskurser. Enkäterna sammanställs och rektor analyserar resultatet tillsammans med personalen och vidtar nödvändiga åtgärder. All personal, elever och vårdnadshavare ges möjlighet att ge synpunkter i skolans kartläggningsarbete. I samband med genomförandet av enkäterna kartlägger vi skolans inom- och utomhusmiljö utifrån ett trygghets- och säkerhetsperspektiv. Föregående års dokumentation av incidenter och kränkande behandling ska sammanställas. Åtgärder och utfall ska analyseras. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Elevernas involvering i kartläggningen Genom samtal, intervjuer, klassråd och elevråd Personalens involvering i kartläggningen Genom observationer, samtal, enkäter, klassråd. 8

9 Resultat och analys Resultatet sammanställs och analyseras vad gäller rutiner, framgångsrikt arbete och behovet av nya åtgärder. Förebyggande åtgärder Utifrån analys av resultatet beslutas om åtgärder inför nästa läsår. Rutiner för akuta situationer Policy På Norra skolan råder nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling. När personal, barn eller förälder påtalar att någon blir utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling ska skolan utreda och förhindra fortsatt kränkning. När kränkning upptäcks agera genast! Ansvariga nyckelpersoner som elever och föräldrar kan vända sig till: Berit Rylander, lärare/specialpedagog, tel , Ann Georgsson, fritidspedagog, tel , Lena Johansson, förskollärare, tel , Skolledning: Susanne Fransson, rektor, tel , Eleverna kan alltid vända sig till den person som de har förtroende för. Det går bra att kontakta alla vuxna på skolan eftersom alla har ett ansvar att föra informationen vidare. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Alla (elever, personal och föräldrar) är förtrogna handlingsplanen och tar aktivt ansvar för att den följs, både för det förebyggande/främjande arbetet som vid upptäckt av kränkande behandling. Rastvärdsschemat ses över regelbundet Rastvärd finns ute även innan skoldagen börjar. I möjligaste mån se till att en vuxen finns med i omklädningsrummen. Fritidshemmens personal finns med under skoldagen All personal på skolan informerar varandra. Vuxna finns närvarande i kön till matsalen Rutiner för att utreda och åtgärda när någon kränks eller mobbas av annan elev/elever Vid misstanke om mobbing/kränkande behandlig elev/elev 1. Den personal som får vetskap/misstanke om mobbing/kränkande behandling kontaktar det aktuella arbetslaget. Dokumentation påbörjas. 2. Arbetslaget gör en kartläggning och informerar skolans nyckelpersoner och rektor (se nedan). 3. Utvärdering av kartläggning av arbetslaget och nyckelpersoner 9

10 4. Vid kränkande behandling fortsätter arbetet enligt punkten Arbetsgång vid kränkande behandling nedan. 5. Vid mobbing fortsätter arbetet enligt punkten Arbetsgång vid mobbing längre ned. Metoder vid kartläggning Observation Samtal med eleven/eleverna Samtal med berörda lärare/pedagoger Arbetsgång vid kränkande behandling elev/elever 1. Nyckelpersoner tar över arbetet, fortsätter kartläggningen och vidtar åtgärder. 2. Samtal förs enskilt med berörda elever. 3. Berörda elever informeras om att skolan ser mycket allvarligt på handlingen och överenskommelse om att detta ska upphöra görs. 4. Den nyckelperson/er som haft samtalen kontaktar elevers vårdnadshavare. Årbetsgång vid mobbing Nyckelpersonerna utser en samtalsledare samt en observatör som tillika dokumenterar samtalen. Samtal med den som är utsatt för att få information. De elever som utpekas hämtas till samtal. Samtalen går i en följd så att de inblandade inte har möjlighet att prata med varandra. Vid samtalen konstateras var och ens inblandning. Berörda elever informeras om att skolan ser mycket allvarligt på situationen. Överenskommelse om att hans/hennes del av mobbingen omedelbart upphör görs. Uppföljningssamtal genomförs tre gånger; samma vecka, efter två veckor samt efter ytterligare två veckor. Efter första samtalet med samtliga inblandade informeras vårdnadshavare muntligen av ansvariga nyckelpersoner. Även skolans elevhälsogrupp informeras av ansvarig nyckelperson. Om handlingarna ej upphör kallas vårdnadshavare och elev till skolan för samtal. Rutiner vid utredning och åtgärder när elev kränks av personal Vid misstanke om mobbing/kränkande behandling vuxen/elev 1. Personal som får misstanke/vetskap om mobbing/kränkande behandling ska kontakta rektor. Dokumentation påbörjas av rektor. 2. Skolledningen gör en kartläggning (se längre ned). 3. Utvärdering av kartläggningen av skolledning i samråd med verksamhetschef/personalkontoret. Vid mobbing/kränkande behandling fortsätter åtgärder enligt punkten Vid mobbing/kränkande behandling vuxen/elev nedan. 4. Rektor ansvarar för återkoppling till vårdnadshavare Metoder vid kartläggning: Observation Samtal med den vuxne och med eleven Samtal med andra berörda Konsultera skolans nyckelpersoner Vid mobbing/kränkande behandling vuxen/elev 10

11 1. Anmälan till huvudmannen 2. Konsultera företagshälsovården 3. Anmälan till Arbetsmiljöverket Rutiner för dokumentation Utförlig dokumentation ska alltid göras och lämnas till rektor för arkivering. Datera dokumentet med år, månad och dag. Skriv namn och titel på den/de som ingår i dokumentationen Skriv sakligt ned de uppgifter som framkommit vid samtalen/utredningen. Skriv namn och titel på den som upprättat dokumentationen. Arbetslagen börjar vid vetskap om att en elev anser sig ha blivit utsatt för mobbing/kränkande behandling att dokumentera. Vid kränkande behandling anmäler rektor ärendet till utbildningsförvaltningen. Vid mobbing/kränkande behandling dokumenterar nyckelpersoner och rektor på särskild blankett. All dokumentation lämnas till rektor för arkivering. Viktigt att dokumentera så snart man får vetskap om att någon kan vara utsatt för kränkning Ansvarsförhållande Vid misstanke eller vetskap om mobbing/kränkande behandling elev/elev All personal: Kontakta respektive arbetslag Arbetslaget: Påbörja dokumentation, kartlägg, informera nyckelpersoner och skolledning Arbetslag och nyckelpersoner: Utvärdera kartläggningen Vid mobbing/kränkande behandling elev/elev: Arbetslaget: Kontaktar nyckelpersoner och rektor Nyckelpersoner: Tar över ärendet när det fattas beslut om åtgärder. Fortsatt kartläggning. Samtal med berörda elever. Kontakta berörda elevers föräldrar. Uppföljningssamtal Nyckelpersoner och rektor: Dokumentation Vid misstanke om mobbing/kränkande behandling vuxen/elev All personal: Kontakta rektor Rektor: Kartläggning och utvärdering av kartläggning Vid mobbing/kränkande behandling vuxen/elev Rektor: Kontakt med företagshälsovården Anmälan till huvudmannen Anmäl ärendet till Arbetsmiljöverket 11

12 Del 2 Begrepp och diskrimineringsgrunder Begrepp Diskrimineringslagen och skollagen skyddar eleven mot diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och repressalier. Diskriminering Diskriminering innebär att ett barn missgynnas direkt eller indirekt av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Direkt diskriminering innebär att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering innebär att alla behandlas lika. Skolans regler och rutiner kan verka vara neutrala, men kan i praktiken missgynna en elev på ett sätt som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Om till exempel skolans regler förbjuder eleverna tt bära huvudbonad kan skolan indirekt diskriminera elever som bär religiösa attribut som huvudduk, kippa och turban. Trakasserier och kränkande behandling Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, en som har samband med någon diskrimineringsgrund. Kränkande behandling kan utföras av såväl elever som personal. Repressalier Personal får ej utsätta elev för straff eller annan negativ behandling på grund av att eleven eller vårdnadshavare/förälder har anmält skolan för diskriminering eller berättat att det förekommer trakasserier eller kränkande behandling. Diskrimineringsgrunder Kön Med kön avses, enligt diskrimineringslagen, att någon är pojke, flicka, man eller kvinna. Könsidentitet eller könsuttryck Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses, enligt diskrimineringslagen att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppet könsidentitet eller könsuttryck eftersom lagens begrepp könsöverskridande identitet eller uttryck signalerar att det som skyddas är en avvikelse från det normala. 12

13 Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med grunden sexuell läggning. Etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet menas enlig diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en etnisk tillhörighet. En person som är född i Sverige kan vara rom, same, svensk, kurd eller något annat. En och samma person kan också ha flera etniska tillhörigheter. Religion eller annan trosuppfattning Religionsfriheten är skyddad i såväl internationella konventioner som i svenska grundlag. En Enligt skollagen ska undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Skolan får inte missgynna någon elev på ett sätt som har samband med elevens religion. Begreppet annan trosuppfattning innefattar uppfattningar som har sin grund i eller har samband med en religiös åskådning, till exempel ateism. De anses ha ett naturligt samband med eller vara jämförbara med religion. Funktionsnedsättning Diskrimineringslagen använder sig genomgående av begreppet funktionshinder medan DO använder två begrepp; funktionsnedsättning och funktionshinder. Med funktionshinder menas i i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av skada eller sjukdom fanns vid födelsen har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. DO har valt att beteckningen funktionsnedsättning eftersom de menar att funktionshinder är hinder som en icke funktionell miljö medför för personer med funktionsnedsättning, dvs hindren finns i miljön och inte hos den enskilda individen. I en otillgänglig miljö kan funktionsnedsättningen innebära stora begränsningar av funktionsförmågan, i en tillgänglig miljö är det inte säkert att funktionsnedsättningen innebär någon begränsning. Sexuell läggning Med sexuell läggning avses homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Ålder Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. Skyddet gäller även i skolan. Det är dock tillåtet att särbehandla av skäl som har samband med ålder när det handlar om tillämpning av bestämmelse i skolbarnomsorg, utbildning i förskoleklass, grundskola eller särskola. En sådan bestämmelse kan vara skollagen, till exempel indelning i grupper utifrån elevers ålder. 13

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsområde: Norr PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GÄLLANDE FÖR OCH UPPRÄTTAD AV: Hovgårdsskolan År 2011 2012 Ansvarig rektor: Annika Rylander PLANENS SYFTE: Förbud mot diskriminering

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och skolbarnsomsorg, mellanstadieklubb, förskoleklass, Roma kulturklass a

Läs mer

Björkskataskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Björkskataskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Björkskataskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Innehållsförteckning Grunduppgifter, vision, lagar & förordningar 1 Tidsplan, delaktighet och förankring 2 Utvärdering och återkommande

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Zederslundsskolan med kunskap i centrum Läsåret 2015/2016 2 Innehållsförteckning Ansvariga för planen... 4 Motiv... 4 Verksamheter som omfattas av planen...

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Bergsundsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergsundsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergsundsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Innehåll Sida 1. Vision 2 2. Ansvarsfördelning 2 3. Bakgrund 3 4. Diskrimineringsgrunder 4 5. Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 5 Bilaga till plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Begrepp Diskriminering Diskriminering är

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Böle Byskola 2014-2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årlig plan 3 Vision 3 Vad säger styrdokumenten? 4 Definitioner 5 Ansvarsfördelning 6 Huvudman och Rektor

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Likabehandlingsplan. Parkrinken avdelning röd

Likabehandlingsplan. Parkrinken avdelning röd Likabehandlingsplan Parkrinken avdelning röd 1 Innehållsförteckning Innehåll Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 5 Kartläggning 6 Förebyggande åtgärder 7 Områden som berörs av åtgärden 7

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Innehållsförteckning 2 Vision 3 Lagtext och styrdokument Diskrimineringsgrunder Definitioner 4 Förebyggande och främjande

Läs mer

2014 Likabehandlingsplan

2014 Likabehandlingsplan 2014 Likabehandlingsplan Innehåll 1. Inledning...2 2. Vision...2 3. Lag och begrepp...2 3.1 Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 5...2 3.2 Centrala begrepp...2 3.2.1 Direkt och indirekt diskriminering...2 3.2.2

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Molidens förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Molidens förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Molidens förskola 2014/2015 Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Innehållsförteckning A Mål och vision Inflytande och delaktighet Kartläggning, uppföljning

Läs mer

Grisbacka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Grisbacka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grisbacka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, skola, fritids Ansvariga för planen: Rita Artursson, Anneli Lundberg

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle 1. VISION Hjoggböle är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga. Där personal och barn känner arbetsglädje

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvarig för planen Förskolechefen Vår vision På förskolan

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2014/2015 1 ( 8) Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 4 Kartläggning 5 Handlingsplan för

Läs mer

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap.

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap. Datum BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Flodafors Sköldinge Valla rektorsområde 2012-10-24 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ann Jaktlund 1 (12) Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 LINDESKOLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 1 Innehåll Utgångspunkter 3 Definitioner av begrepp 3 Vad säger FN:s barnkonvention? 3 Vad säger lagen? 4 Vad säger Lindesbergs

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LJUSDALS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Utifrån diskrimineringslagen (2008:567) Nybo skola 2015 [Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Enligt diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (20120:800) måste skolan arbeta

Läs mer

Glasbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola och fritidshem Ansvariga för planen Läsåret 15/16 ansvarar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barkarö Skola Rektor Kristina Gimås Svenson 1(13) Grunduppgifter Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar Barkarö skola och fritidshem Verksamhet

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Luleå maj 2014. Vintergatans likabehandlingsplan 2014-2015

Luleå maj 2014. Vintergatans likabehandlingsplan 2014-2015 Vintergatans likabehandlingsplan 2014-2015 1 Vintergatans likabehandlingsplan Bakgrund Förskolan har skyldighet att varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet. Likabehandlingsplan enligt 3

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN

Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Förskolans vision 3. Vad står diskrimineringsbegreppen för 4. Främjande åtgärder 5.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

Hamregård förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år.

Hamregård förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år. Hamregård förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina Läsåret 2012-13 Plan mot diskriminering och kränkande behandling, plan för hur vi ska vara mot varandra Malgoviks skola, Vilhelmina 1 Innehåll: Förord Så här vill vi att det ska vara på Malgoviks skola

Läs mer

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen skola och fritidshem Ansvariga för planen Peter Dalsmyr, rektor Likabehandlingsteamet:

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer