Budget Plan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2015. Plan 2016-2017"

Transkript

1 Budget 2015 Plan

2

3 Fullmäktigebudget Båstads kommuns vision samt mål 4 Servicedeklarationer 6 Övergripande ekonomisk bedömning 15 Sammandrag av driftbudget och investeringsbudget 16 Resultat- och finansieringsbudgetar 17 Balansbudget 18 Investeringar 25 Kommunfullmäktige, Skolpeng, Hemvårdspeng, Boendepeng 28 Valnämnd Överförmyndare, Kommunrevision 29 Myndighetsnämnd 30 Kommunstyrelse 32 - Kommunledningskontor 34 - Teknik & service 35 - Samhällsbyggnad 36 - Samhällsskydd 37 - Bildning och arbete 39 Utbildningsnämnd 40- Barn & skola 41- Bildning & arbete 42 Vård- och omsorgsnämnd 43- Vård & omsorg 45 Ramunderlag 2015

4

5 Båstads kommuns vision samt mål Vision Båstads kommun ska vara det självklara valet för barnfamiljer i Öresundsregionen. Med detta menar vi att Båstads kommun året om ska vara attraktiv att bo och verka i, bygga på tradition och förnyelse, präglas av småskalighet, god miljö, omtanke och generositet. Våra verksamheter ska baseras på våra naturliga förutsättningar samt präglas av mångfald och god kvalitet. Fullmäktigemål 1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i. 2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig. 3. Båstads kommun är i ekonomisk balans. Resultatindikatorer fullmäktigemål = Resultatindikatorer, E = Effektivitetsindikatorer, V = Volymindikatorer KF mål 1 Mätmetod Mått Båstads kommun är attraktiv Nöjd regionindex för hur invånarna bedömer Båstads att leva bo och verka i. kommun som en plats att leva och Bo på. Nöjd inflytandeindex för hur invånarna bedömer möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut i Båstads kommun. En av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner enligt Svenskt näringslivs ranking Arbete med ÖP enligt plan E KF mål 2 Mätmetod Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig. KF mål 3 Båstads kommun är i ekonomisk balans. Nöjd medborgarindex för hur invånarna bedömer de kommunala verksamheterna i Båstads kommun. Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e post och får svar inom två arbetsdagar Andel av medborgarna som via telefon får kontakt med handläggare för att få svar på en enkel fråga Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen Hur nöjda medborgarna är med bemötande och tillgänglighet Mätmetod Se finansiella mål V V V Nämndsmål 1. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner. 2. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom vård och omsorg. 3. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner. 4. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner. 5. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom trygghet och folkhälsa. 6. Samtliga mål för innevarande år i handlingsplanen för det kulturpolitiska handlingsprogrammet, ska vara uppfyllda. 1

6 Resultatindikatorer nämndsmål = Resultatindikatorer, E = Effektivitetsindikatorer, V = Volymindikatorer Nämndsmål 1 Mätmetod Mått Båstad ska vara en av Sveriges 10:e bästa grundskola enligt öppna jämförelser 10 bästa skolkommuner Andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år V Andel elever som påbörjar studier vid högskola eller universitet inom tre år efter avslutad V gymnasieutbildning 80 procent nöjda eller mycket nöjda enligt elevenkät och vårdnadshavarenkät Andel examina V Andel yrkesutbildningar per invånare V Andel i arbete efter utbildning V Genomströmning SFI E Nivå SFI E Nämndsmål 2 Båstad ska vara en av Sveriges En av Sveriges 10 bästa ÄO kommuner enligt öppna 10 bästa kommuner inom vård jämförelser och omsorg Andel nöjda brukare i hemvården Andel nöjda brukare i särskilt boende Andel brukare nöjda med inflytandet i hemvården Andel personer med hemvård som varit delaktiga i genomförandeplanering Andel tid hos brukare E Nämndsmål 3 Båstad ska vara en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner Nämndsmål 4 Båstad ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner En av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner enligt SKL:s INSIKT En av de 50 bästa placeringarna i Svenskt näringslivs ranking kring företagarnas uppfattning om kommunens service till företagen En av de 50 bästa placeringarna i Svenskt näringslivs ranking kring företagarnas uppfattning om kommunens tillämpning av lagar och regler Antal nystartade företag efter tre år med anställda Antal lagvunna detaljplaner som möjliggör etableringar inom handel, besök eller tjänstesektorn En av Sveriges 10 bästa miljökommuner enligt Miljöaktuellts ranking 30 procent av kommunens livsmedel ska vara miljömärkta V Energiförbrukningen ska minska med 10 procent V Kommunen ska öka andelen elbilar i verksamheten V Båstads kommun ska öka mängden sol och vindkraftsanläggningar V V 2

7 Nämndsmål 5 Båstad ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom trygghet och folkhälsa Nämndsmål 6 Kulturpolitiska handlingsprogrammet Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 tryggaste och säkraste kommuner enligt SKL:s öppna jämförelser Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner i fråga om folkhälsa enligt SKL:s öppna jämförelser (vart fjärde år) Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner i Regions Skånes folkhälsoenkät barn vuxna (vart fjärde år) Skolornas årliga elevhälsoenkät (mäter bl.a. psykosocial hälsa, alkoholkonsumtion m.m.) Medborgarnas upplevelse kring inflytande över kommunens verksamheter ska öka Båstads kommun ska vara en av Sveriges 50 bästa kommun på webbinformation Min/mina lärare tar hänsyn till elevens åsikter förskoleklass Min/mina lärare tar hänsyn till elevens åsikter åk 1 3 Min/mina lärare tar hänsyn till elevens åsikter åk 4 6 Min/mina lärare tar hänsyn till elevens åsikter åk 7 9 Jag känner mig trygg i skolan förskoleklass Jag känner mig trygg i skolan åk 1 3 Jag känner mig trygg i skolan åk 4 6 Jag känner mig trygg i skolan åk 7 9 Jag känner mig trygg på fritids Andel trygga i särskilt boende Andel trygga i hemmet med hemvård Arbete pågår x Finansiella mål Enligt kommunallagen ska varje kommun ange finansiella mål som definierar vad som anses vara god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. Båstads kommun har valt följande finansiella mål: 1. Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 2. Investeringar (exklusive VA investeringar) ska finansieras till 100 procent med skattemedel. Undantag kan göras för finansiellt lönsamma investeringsprojekt. Resultatindikatorer finansiella mål Finansiellt mål 1 Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och generella stadsbidrag Finansiellt mål 2 Investeringar (exklusive VAinvesteringar ) ska finansieras fullt ut med skattemedel. Undantag kan göras för finansiellt lönsamma projekt. Resultat Skatteintäkter, stats och utjämningsbidrag 2 % Resultat Avskrivningar skattefin. anl. tillg. Skattefinansierade nettoinvesteringar 100 % 3

8 Servicedeklarationer Kommunledningskontoret Kommunens webbplats ger information om kontaktuppgifter och kommunens service samt tillgång till e tjänster. Kommunen erbjuder stöd och vägledning i näringslivsfrågor rent allmänt och service i alla kommunala myndighetsfrågor och erbjuder i mer komplexa ärenden ett möte med rätt konstellation tjänstemän inom sju dagar. Skrivelser från allmänheten ska besvaras skyndsamt. Teknik och service Vid mer än fyra timmars leveransavbrott ska abonnenten beredas möjlighet att hämta vatten från brandpost eller dricksvattentankar. Vid planerade avstängningar av vattenleverans ska abonnenten meddelas minst 2 dagar före avbrott. Avfallshämtning sker på utsatt dag. Skötsel av kommunens offentliga ytor såsom park, gata, torg och stränder sker enligt kommunens skötselplaner. På kommunens webbplats publiceras aktuell och lättbegriplig information om hur kommunen enligt gällande skötselplaner ska sköta de offentliga ytorna. Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år. Samtliga kommunens lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år. Simundervisning erbjuds barn och möjlighet till märkestagning erbjuds alla. Kommunens ungdomsgårdar är en mötesplats för unga människor och erbjuder en drogfri miljö. Markerade vandringsleder och motionsslingor är framkomliga. Kommunens bebyggelsenära skogar ska vara säkra att vistas i. Samhällsbyggnad Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att ansökan inkommit. Den sökande får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan ska kompletteras. Planbesked ges inom fyra månader från det att ansökan är komplett. I enkla och väl förberedda ärenden tas bygglovsbeslut samma dag som ansökan inkommer. Beslut om bygglov fattas inom tio arbetsdagar om ansökan är komplett och följer gällande detaljplan, regler och lagar. Beslut i övriga bygglovsärenden, t.ex. ansökan utanför detaljplanelagt område eller ansökan som avviker mot gällande detaljplan, fattas senast inom tio veckor förutsatt att ansökan är komplett. Samhällsskydd Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att ansökan inkommit. Den sökande får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan ska kompletteras. Kunden ska få återkoppling inom tio arbetsdagar efter inspektion. Beslut i inkommande ärenden fattas senast inom sex veckor, förutsatt att ansökan är komplett. Inom tio dagar efter insats mot brand i byggnad ska räddningstjänsten ta kontakt med den drabbade i syfte att ge råd och stöd samt att följa upp räddningstjänstinsatsen. 4

9 Barn och skola Alla föräldrar med barn i åldrarna 0 18 år erbjuds föräldrautbildning. Barnomsorg erbjuds i kommunens samtliga sex tätorter. Placeringsbeslut om barnomsorg meddelas två månader före inskolningens början. Alla grundskoleelever får förutsättningar till godkänt betyg i alla ämnen. Bildning och arbete Alla vuxna i yrkesverksam ålder som saknar godkänt gymnasiebetyg i svenska, engelska och matematik ges möjlighet att studera bl.a. dessa ämnen på Akademi Båstad. Kommuninvånare som står till arbetsmarknadens förfogande och saknar inkomst och statliga stödinsatser, skrivs in på arbetsmarknadsenheten och ges inom tre månader sysselsättning och sådant stöd så att de får fotfäste på arbetsmarknaden alternativt kan påbörja studier. På vardagar får du vid behov alltid kontakt med någon på Individ och familjeenheten (IOF) och kontakt med en handläggare på IOF senast följande arbetsdag. Bibliotek finns i alla sex tätorterna. Kommunens huvudbibliotek är öppet alla vardagar, med kvällsöppet minst en dag per vecka och öppet minst fyra timmar på helgen. Kulturupplevelser för allmänheten varje dag året runt. Inom biblioteken ska det genomföras minst tio barnaktiviteter per år. Vård och omsorg Det finns äldreombud eller motsvarande för rådgivning, personlig kontakt och eventuellt hembesök. Kontaktman ska utses och genomförandeplan upprättas inom fem dagar efter mottaget uppdrag. På vård och omsorgsboende erbjuds det i samverkan med kulturavdelningen gemensamma aktiviteter och kulturupplevelser vid fyra tillfällen per vecka, varav en ska vara på helg. Alla som har hemsjukvård ska erbjudas att registrera sig i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Personligt besök ska göras inom 30 minuter efter larm om svar inte fås på trygghetslarmet. Det ska finnas två alternativa maträtter vid huvudmålet. Beslutade insatser ska utföras inom angiven tid. Våra kunder ska veta när vi kommer och få besked om när vi inte kommer. Åtgärder till följd av avvikelser och klagomål ska påbörjas inom fem arbetsdagar. 5

10 Övergripande ekonomisk bedömning Övergripande ekonomisk bedömning Budgetförutsättningar för Samhällsekonomin och kommunernas ekonomi SKL (Sveriges kommuner och landstings arbetsgivar och intresseorganisation) gjorde följande bedömning om samhällsekonomin i sitt nummer av MakroNytt från augusti 2014: Svensk ekonomi har hittills i år (2014) utvecklats svagare än beräknat. Det gör att SKL skriver ned prognosen för årets BNP tillväxt från tidigare 3,0 procent till 2,1 procent (kalenderkorrigerat). Nästa år beräknas utvecklingen bli bättre och BNP växer då med 3,3 procent. Trots kraftigt nedreviderad ekonomisk tillväxt för i år har sysselsättningen utvecklats bättre än väntat. Det innebär att även skatteunderlaget fortsätter utvecklas positivt. I reala termer växer skatteunderlaget omkring 2 procent såväl i år som nästa år. Detta hänger samman med att det är normalt med höga tillväxttal när konjunkturåterhämtningen tar fart Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. Konsumentprisindex har sedan slutet av 2011 varit i stort sett oförändrat. En bidragande orsak till denna stagnation är lägre räntor, men även den underliggande inflationen (KPIF), dvs. konsumentpriserna vid sidan om ränteförändringarna, har varit mycket låg. Den extremt låga inflationen har medfört att Riksbanken i juli sänkte styrräntan till 0,25 procent. Den låga räntan har medfört en påtaglig försvagning av den svenska kronan. Kronförsvagningen i kombination med en allt starkare inhemsk efterfrågan drar efterhand upp inflationstalen. SKL räknar med att den underliggande inflationen fortsätter stiga och att den i slutet av året är uppe strax över 1 procent. Höjda indirekta skatter vid årsskiftet drar upp prisökningstakten ytterligare och SKL räknar därför med att tolvmånaderstalen för KPIF kommer ligga mellan 1,5 och 2 procent under loppet av nästa år. SKL räknar med att efterfrågan i svensk ekonomi kommer att vara tillräcklig för att arbetsmarknaden ska kunna vara i konjunkturell balans vid mitten av Arbetslösheten sjunker då ned till 6,6 procent och löneökningarna närmar sig den långsiktiga nivån på knappt 4 procent. I takt med att återhämtningen i svensk ekonomi fortgår och arbetslösheten sjunker kommer Riksbanken att höja styrräntan ytterligare. I slutet av år 2017 beräknas styrräntan vara uppe i 3 procent. Nyckeltal för den svenska ekonomin (källa SKL cirkulär 14:38, ) Procentuell förändring om inte annat anges BNP* 1,3 1,5 2,1 3,3 3,4 2,7 2,2 Sysselsättning, timmar* 0,6 0,4 1,2 1,3 1,4 0,8 0,5 Arbetslöshet, nivå 8,0 8,0 8,0 7,4 6,8 6,6 6,5 Timlön, konjunkturlönestatistiken 3,0 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 3,8 Konsumentpris, KPI (inflation) 0,9 0,0 0,1 1,3 2,7 3,4 3,0 Konsumentpris, KPIF 1,0 0,9 0,6 1,6 1,8 2,0 2,0 Realt skatteunderlag 1,9 1,6 1,8 2,1 2,0 1,7 1,3 *Kalenderkorrigerad utveckling. 6

11 Övergripande ekonomisk bedömning Båstads befolkningsutveckling och befolkningsstruktur Ett av kommunens övergripande mål var tidigare att antalet kommuninvånare skulle uppgå till minst år I genomsnitt innebär det en ökning med ca 78 personer per år. De senaste 20 åren har befolkningen legat relativt stabilt strax ovanför invånare och ökat med 185 personer eller i genomsnitt med 10 personer per år. Den årliga förändringen har dock varierat mellan 99 till +126 personer. Befolkningen i kommunen uppgick den 31 december 2013 till invånare. Med anledning av osäkerheten i faktiskt befolkningsutfall har budgeterade skatte och statsbidragsintäkter beräknats utifrån en oförändrad befolkning. Båstads befolkningsstruktur skiljer sig från genomsnittet i riket. Andelen personer 65 år och äldre uppgår till 29 procent av befolkningen vilket kan jämföras med 19 procent i riket. Diagrammet till höger visar hur Båstad kommuns åldersstruktur i befolkningen avviker gentemot rikets. Enligt en befolkningsprognos beställt av kommunen kommer befolkningsstrukturen i Båstad, utifrån ett scenario om oförändrad befolkning, utvecklas enligt diagrammet till höger. Av prognosen framgår bland annat att antalet kommuninvånare över 80 år ökar ytterligare från dagens nivåer. Barn och elevkullar inom barnomsorg och grundskola ökar samtidigt som elevkullarna till gymnasiet inledningsvis minskar markant för att sedan mot slutet av perioden återhämta sig. Samtidigt beräknas andelen invånare i arbetsför ålder år minska med drygt 7 procent under perioden. Befolkningsutvecklingen och förändringar i befolkningsstrukturen har stor betydelse för framtida behov av kommunal service och därmed kommunens ekonomi. Förändringar ställer också krav på omprioritering av resurser mellan verksamheter och därmed på flexibilitet och anpassningsförmåga. 7

12 Övergripande ekonomisk bedömning Finansiella mål Enligt kommunallagen skall kommunerna ha en god ekonomisk hushållning. Denna ska genomsyra verksamhet och ekonomi både i ett kort och ett långsiktigt perspektiv. Ur ett ekonomiskt perspektiv är ett minimikrav för detta balanskravet. Enligt balanskravet ska intäkterna överstiga kostnaderna och ett negativt resultat efter balanskravsjusteringar återställas under de närmast följande tre åren. Enbart ett nollresultat räcker dock inte för att uppnå en god ekonomisk hushållning. I förarbetena till kommunallagen har anförts att för att kravet på god ekonomisk hushållning skall anses vara uppfyllt bör resultatet i normalfallet ligga på en nivå som realt sett åtminstone konsoliderar ekonomin. Anledningarna till detta kan vara många, bland annat för att inflationssäkra kommunens behov av återinvesteringar, att bygga upp beredskap för framtida ökade pensionsutbetalningar eller växande behov av kommunal verksamhet inom exempelvis vård och omsorg. Av kommunallagen framgår att kommunen i budgeten skall ange finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Båstad kommun har antagit följande finansiella mål för att uppnå en god ekonomisk hushållning: 1. Kommunens resultat ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Genom detta resultatkrav anges hur mycket den löpande verksamheten får kosta i förhållande till de totala skatteintäkterna och skapar tillsammans med avskrivningar utrymmet för investeringar. 2. Investeringarna (exklusive va investeringar) ska finansieras till 100 procent med skattemedel. Undantag kan göras för finansiellt lönsamma investeringsprojekt. Avskrivningar på skattefinansierade investeringar och resultatet utgör det belopp som finns tillgängligt för att egenfinansiera investeringarna i den skattefinansierade verksamheten. Är investeringsnivån högre krävs upplåning, utnyttjande av likvida medel och/eller försäljning av anläggningstillgångar. Lånefinansiering kan ske för övriga investeringar. 8

13 Övergripande ekonomisk bedömning Båstad kommuns ekonomiska utveckling Resultatutveckling Båstads kommun har haft en relativt stabil ekonomi under de senaste fem åren, Under alla år har resultaten varit positiva. I förhållande till kommunens finansiella mål har resultatet över femårsperioden uppgått till i genomsnitt 3,0 procent av skatteintäkter och generella bidrag. Resultatet för 2014 är budgeterat till 8,8 mkr. Enligt prognosen i delårsrapporten t.o.m. 31 augusti så prognostiseras ett resultat för 2014 på drygt 6,8 mkr. Det budgeterade resultatet för 2015 uppgår till 13,6 mkr vilket innebär ett resultat som uppgår till 2 % av skatteintäkter och generella bidrag. Planerade resultat för 2016 och 2017 uppgår till 12,2 respektive 1,6 mkr. Resultaten för perioden uppgår i genomsnitt till drygt 1,3 procent av budgeterade skatteintäkter och generella bidrag vilket innebär att kommunen sett över hela den kommande planperioden inte klarar sitt finansiella mål om ett resultat om minst 2 procent av skatteintäkterna. Prognos Budget Plan Plan (%) Resultat i % av skatteintäkter 6,0 1,3 1,9 3,1 1,0 2,0 1,7 0,2 En avgörande betydelse för en kommuns ekonomi är att nettokostnaderna över tid inte ökar mer än skatteintäkterna. Över perioden har skatteintäkterna ökat med ca 12,6 procent samtidigt som nettokostnaderna inklusive finansnettot ökat med 12,7 procent. Medans skatteintäktsutvecklingen under perioden varit relativt jämn har utvecklingen av nettokostnaderna dock varierat ganska kraftigt, allt från en mindre ökning 2010 (0,5 %) till en kraftig ökning 2011 (+7,1%). Enligt delårsrapporten för 2014 kommer skatteintäktsutvecklingen uppgå till 2,4 procent samtidigt som nettokostnadsutvecklingen väntas uppgå till 4,6 procent. Under 2015 väntas skatteintäkterna öka mer än nettokostnaderna men åren därefter är trenden återigen det omvända. Anledningen är främst den budgetmässigt stora investeringspuckel kommunen står inför de kommande tre åren som kommer att sätta press på kommunens ekonomi i form av ökade avskrivningskostnader samt ökade räntekostnader för lån. Mer om investeringar finns under stycket om investeringar nedan och kan även utläsas längre fram under kapitlet om investeringar. 9

14 Övergripande ekonomisk bedömning Skatteintäkter och generella statsbidrag Kommunens huvudsakliga finansieringskälla för den verksamhet som bedrivs kommer från skatteintäkter och generella statsbidrag. Skatteintäkterna påverkas av en mängd olika faktorer men något förenklat avgörs de dels av storleken på beskattningsbara löner, förmåner och bidrag, pensioner m.m., dels på det statliga utjämningssystemet men också till stor del av nivån på den kommunala skattesatsen som varje kommun beslutar om. Den kommunala skattesatsen i Båstad uppgår till 20,23 kronor per hundra kronor. Den genomsnittliga skattesatsen i riket är 20,65 kronor och i Skåne län 20,35 kr. Skattesatsen i Skånes kommuner varierar från allt mellan 18,50 kr och 21,76 kr. Ökad kommunalskatt med 1 kr motsvarar för Båstad kommun ökade skatteintäkter om 30 mkr. Båstads skatteintäkter och generella statsbidrag är utifrån Sveriges kommuner och Landstings prognos i oktober 2014 beräknade att uppgå till ca 661,6 mkr för år Det innebär en ökning jämfört med bokslutet för 2013 på 2,4 procent. Prognosen för ökningen 2015 pekar på 2,5 procent och därefter tyder prognoserna på att skatteintäkterna tar fart med årliga uppgångar jämfört med föregående år på ca 3,1 procent. Investeringar, medfinansiering till statlig infrastruktur och exploateringsutgifter Investeringstakten har ökat de senaste åren. Under de kommande tre åren ligger utgifter om drygt 513 mkr budgeterade. Av dessa härrör drygt 338 mkr till olika skattefinansierade investeringar varav medfinansieringar till statliga infrastruktursatsningar uppgår till drygt 59 mkr. Vidare härrör 197 mkr till olika VA relaterade investeringar. Skattefinansierade investeringar Av investeringarna kopplade till kommunens skattefinansierade verksamhet är merparten relaterade till gata park och fastighetsinvesteringar. Övriga stora investeringsområden är inom IT och skolverksamhet. VA investeringar De på senare år höga investeringarna inom VA verksamheten har berott på arbeten med att förbättra VA nätet för en tryggare VA försörjning samt på grund av utbyggnad av nya exploateringsområden och förberedelser inför framtida nya områden. Att investeringsnivåerna även framöver fortsätter att öka i budgeten för beror på att arbetet med att trygga kommunens framtida vattenförsörjning fortsätter. Även fortsatta anslutningar till nya exploateringsområden samt till glesbygdsområden är förklaringar till den höga framtida investeringstakten. Investeringar inom VA verksamheten ska inte finansieras med hjälp av skattemedel utan av VA kollektivet via VA avgifterna, exempelvis bruknings och anläggningsavgifter. Intäkter för anslutningsavgifter beräknas uppgå till ca 13 mkr under

15 Övergripande ekonomisk bedömning Medfinansieringar till statlig infrastruktur I lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter ges kommuner och landsting utvidgad kompetens att lämna bidrag till byggande av statlig väg och järnväg. Med anledning av detta har det också beslutats om ändring i lagen om kommunal redovisning, som innebär att det belopp som kommunen beslutat att bidra med kan tas upp i balansräkningen och upplösas med årliga enhetliga belopp under högst 25 år. Alternativet är att redovisa hela beloppet som en kostnad i resultaträkningen. Stora medfinansieringsbelopp som kommunen budgeterat för under perioden är en ny station för Pågatågen i Förslöv, en ny GC tunnel vid nya järnvägsstationen samt den nya inre kustvägen. Andra projekt är cirkulationsplatser och gång och cykelvägar m.m. Exploateringsrelaterade åtgärder Utgörs av utgifter och inkomster för åtgärder inom exploateringsverksamheten som inte avser anläggningar som kommunen har för avsikt att fortsätta äga. Exempelvis markförvärv till tomtmarker och åtgärder som behövs för att färdigställa tomtmarker till försäljning. Då flera områden ännu inte planlagts är siffrorna till vissa delar preliminära. Åstadprojektet Av den totala investeringsbudgeten avser ca 80 mkr utgifter relaterade till kommunens exploateringssatsningar i områdena kring den nya stationen. Projektet medför nyinvesteringar i torg, park och gator samt investeringar i nya vatten och avloppsanordningar samt medfinansiering till statliga infrastruktursatsningar som vägar, cirkulationsplatser, tunnlar och bullerskydd. Åstadprojektet är, likt många andra exploateringsprojekt, över tid tänkt att vara självfinansierande med hjälp av intäkter från tomtförsäljningar och VA anslutningar. Självfinansieringsgrad (%) Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Skattefinansierade investeringar VA-investeringar Självfinansieringsgrad är ett finansiellt nyckeltal som visar hur stor andel av investeringarna som kommunen klarar av att finansiera med skattemedel, dvs. resultat och avskrivningar inom den skattefinansierade verksamheten. Utgifterna för investeringar som ska finansieras via skattemedel (117,7 mkr) i budget 2015 är för omfattande för att kunna finansieras av de budgeterade avskrivningarna och resultatet. Därmed uppnår kommunen budgetmässigt inte det finansiella målet om att självfinansiera de skattefinansierade investeringarna till 100 procent under 2015 utan enbart till 49 procent. Inte heller sett över hela planperioden uppnås en högre självfinansieringsgrad än 50 procent. Avskrivningar och upplösningskostnader Som en följd av planerade investeringar under kommande tre årsperiod kommer de budgeterade avskrivningarna och upplösningskostnaderna för bidrag till statliga infrastrukturinvesteringar att öka markant. Av diagrammet till höger framgår att ökningen till viss del är kopplad till VAinvesteringar. Dessa avskrivningskostnader belastar VA kollektivet och ska därmed inte påverka kommunens ekonomi beträffande skattefinansierad verksamhet. 11

16 Övergripande ekonomisk bedömning Upplåning Kommunens upptagande av nya långfristiga lån har ett starkt samband med storleken på investeringsutgifterna och till kommunens förmåga att självfinansiera dessa investeringar med egna medel. Under den senaste fem årsperioden har nyupptagningen av lån ökat främst i och med investeringar i olika förbättringar och utbyggnad av VA nätet. Byggandet av den nya förskolan i Östra Karup innebar att även lån om 25 mkr till skattefinansierade investeringar fick tas upp under I och med de fortsatta nyinvesteringarna i VA nätet, större fastighetsinvesteringar i skattefinansierad verksamhet, medfinansiering till statliga infrastruktursatsningar samt planerade exploateringsåtgärder beräknas omfattande nyupplåning som uppgår till drygt 300 mkr ske inom den kommande tre årsperioden. Jämfört med bokslutet 2013 budgeteras låneskulden öka med 144 procent fram till och med Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Simulering av lånebehov (mkr) Lån till skattefinansierad inv. 0,0 5,8 19,5 0,0 12,0 28,4 43,4 43,9 Lån till VA-investering 25,4 13,9 31,0 29,7 28,6 41,9 53,7 58,7 Lån till bidrag statlig infrastrukt. 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 31,6 16,0 3,6 Lån till exploateringsåtgärder 0,0 40,6 1,6 1,9 13,7 3,1 2,2-14,0 Bidrag till förändr. kassaflöde -25,4-4,8 23,0-11,6-27,6 0,0 0,0 0,0 Summa förändring låneskuld 0,0 55,5 75,0 20,0 40,0 105,0 115,3 92,2 Amorteringar Ett antagande om att samtliga nya lån kommer amorteras med en amorteringstid om 25 år har gjorts i budgeten. Amorteringar (mkr) Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Amorteringar 4,2 7,5 10,1 12,4 10,2 14,8 20,0 24,7 Räntekostnader Räntekostnader på alla nya lån med en räntesats om 2,0 procent har budgeterats för samt 3,0 procent för Räntekostnader (mkr) Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Räntekostnader 2,0 4,1 5,7 5,9 5,5 8,2 10,0 17,1 12

17 Övergripande ekonomisk bedömning Soliditet Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital och är ett mått på den långsiktiga betalningsberedskapen. Om anskaffning av nya tillgångar i kommunen finansieras med hjälp av nya lån istället för med egna medel sjunker soliditeten. Som framgår under avsnittet upplåning ovan så klarar kommunen inte av att självfinansiera varken de skattefinansierade investeringarna eller nya VAinvesteringar. Därav väntas kommunens soliditet minska under perioden med anledning av att finansieringen av investeringarna istället sker genom nyupplåning. Kompensation för löne och inflationsökningar Löner För 2015 har 9,7 mkr sats av centralt för att täcka årets löneökningar för 9 månader. Detta motsvarar genomsnittliga löneökningar om ca 3,1 procent. Löneökningsmedel för resterande 3 månader finns avsatta i 2016 års plan och uppgår till 3,2 mkr. Verksamheterna får kompensation efter slutförda förhandlingar. En procents löneökning motsvarar ca 4,2 mkr på årsbasis. Inflation SKL uppger i sin oktoberprognos 2014 att inflationen beräknas uppgå till 1,3 procent 2015, 2,7 procent 2016 och 3,4 procent Kompensation för detta har inte getts i de ekonomiska ramarna till verksamheterna för Politiska prioriteringar och verksamhetsförändringar Följande politiska prioriteringar och satsningar ingår i budget och plan Åtgärder/satsningar (tkr) Belopp Förebyggande insatser inom hemvård Utökade medel för beställning av hemvårdstimmar Demensteam Socialt innehåll, utveckling av mötesplatser för äldre 100 Utökade medel till försörjningsstödet Projekttjänst, medel för att hjälpa arbetslösa ut i arbetslivet 500 Lokalhyra Bibliotek Grevie 40 Utökad matematik årskurs Beroendecenter för unga 160 Lärplattform 100 Anslag för extraordinära insatser till barn/elever samt modersmålstöd Initiera detaljplanearbetet under 2015 (engångs) för Grevie Böske och Förslöv 500 Vägföreningar (Blommor, utsmyckning och ev. extra stöd vägunderhåll) 200 Summa

18 Övergripande ekonomisk bedömning Sammanfattande kommentar och reflektion Utsikterna för kommunens resultat 2015 ser utifrån budgeten goda ut. Resultatet budgeteras uppgå till +13,6 mkr vilket innebär att det finansiella målet om att resultatet ska uppgå till minst 2 procent utav skatteintäkter och generella bidrag ser ut att kunna uppnås. För det andra finansiella målet som innebär att investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska kunna finansieras med skatteintäkter, ser det däremot betydligt svårare ut att uppfylla. Självfinansieringsgraden budgeteras uppgå till ca 49 procent vilket är nästan hälften av det övergripande målet på 100 procent. Detta innebär att låneskulden beräknas öka med 104 mkr till totalt 372 mkr. Räntan på kommunens nya lån utifrån riksbankens senaste reporänteprognos beräknas vara låg under året. I kombination med att nya räntekostnader tillsammans med nya avskrivningskostnader uppskattas påverka resultatet enbart med halvårseffekt, kan ändå ett förhållandevis bra resultat för helåret budgeteras. Den höga investeringsnivån 2015 i kombination med den låga självfinansieringsgraden ökar dock pressen på resultatet 2016 som planeras uppgå till +12,2 mkr. Även om räntan prognostiseras ligga kvar på relativt låga nivåer påverkas nu resultatet på helårseffekt av de investeringar som genomförts och de lån som tagits året innan. Samtidigt genomför även 2016 omfattande investeringar och även detta år ligger självfinansieringsgraden på endast 50 procent. Även 2017 är ett år där investeringsvolymen är hög och självfinansieringsgraden uppgår till ca 53 procent. Det planerade resultatet för detta år uppgår endast till 1,6 mkr. Lyfts blicken ytterligare ett år till 2018 kommer kommunen sannolikt att få svårt att uppfylla det lagstadgade balanskravet om inte åtgärder sätts in eller alternativt att kommunens befolkning växt under perioden vilket då kan medföra ökade skatteintäkter. Även om ovanstående kostnadsökningar till följd av omfattande investerings och exploateringsverksamhet samt bidrag till medfinansiering av statliga infrastruktursatsningar belastar de kommande årens resultat och riskerar att ta ekonomiskt utrymme från verksamheten är syftet med dem att på längre sikt göra Båstad till en attraktivare kommun med växande befolkning. En ökad befolkning leder i så fall till ökade skatteintäkter och möjliga stordriftsfördelar. På kortare sikt, under , innebär det dock med hög sannolikhet att kommunen kommer att behöva göra avsteg från sina egna finansiella mål som satts upp för att definiera vad som i Båstads kommun anses vara god ekonomisk hushållning. Även om det budgeterade resultatet 2015 uppgår till ca 2,0 procent av skatteintäkter och generella bidrag faller de planerade resultatet de kommande två åren under gränsen för målet på 2 procent. Självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna uppgår sett över hela planperioden endast till 50 procent jämfört med 100 procent som är kommunens mål. 14

19 Sammandrag Sammandrag av drift- och investeringsbudgetar Driftbudget Tkr Kommunfullmäktige Skolpeng, barnoms./grundsk Skolpeng, gymnasium Hemvårdspeng Boendepeng Valnämnd Överförmyndare Revision Myndighetsnämnd varav myndighetsnämnd varav samhällsskydd Kommunstyrelsen varav kommunstyrelse varav kommunledningskontor varav teknik & service varav samhällsbyggnad varav samhällsskydd varav bildning & arbete Utbildningsnämnd varav utbildningsnämnd varav barn & skola varav bildning & arbete Vård- och omsorgsnämnd varav vård- och omsorgsnämnd varav vård & omsorg Delsumma varav inflationskompensation Löneökning Löneökning Löneökning Reserv för demografi Övrigt, finansiering Summa Skatteintäkter o bidrag RESULTAT Investeringsbudget Tkr Skattefinansierad investering Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl anslut.avg.) Exploateringsverksamhet TOTALT (inkl. exploatering och medfinansiering)

20 Resultat och finansieringsbudgetar Resultatbudget Bokslut Bokslut Prognos Budget Plan Plan Mkr T2, Verksamhetens nettokostnader -566,0-579,9-605,3-606,1-621,8-640,9 Avskrivningar inkl. upplösningskostn. -36,9-42,5-45,9-52,5-57,7-63,9 varav avskrivningskostnader VA -4,9-5,7-6,4-8,3-9,9-11,9 varav medfinansieringskostnader st.infrastr. -2,4-3,0-2,9 Verksamhetens nettokostnader -602,9-622,3-651,1-658,6-679,5-704,9 Skatteintäkter 557,9 571,4 587,9 608,8 638,7 669,3 Generella bidrag och utjämning 60,4 74,5 73,7 69,5 61,1 52,3 Finansiella intäkter 1,8 2,2 1,8 2,0 2,0 2,0 Finansiella kostnader -5,7-5,9-5,5-8,2-10,0-17,1 Resultat före extraordinära poster 11,6 19,8 6,8 13,6 12,2 1,6 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 11,6 19,8 6,8 13,6 12,2 1,6 Finansieringsbudget Bokslut Bokslut Prognos Budget Plan Plan Mkr T2, DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 11,6 19,8 6,8 13,6 12,2 1,6 Justering för avskrivningar (skatt.fin) 32,0 36,8 39,5 41,8 44,8 49,1 Justering för avskrivningar (avgift.fin) 4,9 5,7 6,4 8,3 9,9 11,9 Justering för avskrivningar (st. med.fin) 0,0 0,0 0,0 2,4 3,0 2,9 Justering för gjorda/ianspråktagna avsätt 1,0-0,5 0,0-0,4-0,4-0,4 Förändring av fordringar och skulder (exp -1,6-1,9-13,7-3,1-2,2 14,0 Kassaflöde från den löpande verksamh 47,9 59,9 38,9 62,6 67,3 79,1 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Nettoinvesteringar, skattefinansierade -64,1-40,3-48,1-83,8-100,3-94,6 Medfinansiering statlig infrastruktur -15,5-34,0-19,0-6,5 Nettoinvesteringar, va -35,9-35,4-41,9-51,7-68,8-76,6 Anslutningsavgifter VA 7,0 1,5 5,2 6,0 Kassaflöde från investeringsverksamh -99,9-75,6-98,5-167,9-182,9-171,6 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nya lån 75,0 20,0 40,0 119,8 135,3 116,9 Amorteringar -10,1-12,4-10,2-14,8-20,0-24,7 Ökning (-)/minskning (+) långfr fordringar 0,2 19,3 2,2 0,3 0,3 0,3 Kassaflöde från finansieringsverksam 65,2 26,9 32,0 105,3 115,6 92,5 Årets kassaflöde 13,1 11,2-27,6 0,0 0,0 0,0 Likvida medel vid årets början 21,4 34,5 45,7 18,1 18,1 18,1 Likvida medel vid årets slut 34,5 45,7 18,1 18,1 18,1 18,1 16

Båstads kommuns vision samt inriktningsmål

Båstads kommuns vision samt inriktningsmål Båstads kommuns vision samt inriktningsmål Vision Båstads kommun ska vara det självklara valet för barnfamiljer i Öresundsregionen. Med detta menar vi att Båstads kommun året om ska vara attraktiv att

Läs mer

Budgetuppföljning 2014-04-30. Ekonom Christel Nilsson föredrar ärendet. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar:

Budgetuppföljning 2014-04-30. Ekonom Christel Nilsson föredrar ärendet. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar: BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet 2014-05-21 3 KS eu 47 dnr. KS 145/13-906 Budgetuppföljning 2014-04-30 Beskrivning av ärendet Ekonomikontoret har sammanställt verksamhetsområdenas

Läs mer

Budget 2014. Plan 2015-2016

Budget 2014. Plan 2015-2016 Budget 2014 Plan 2015-2016 Alliansens förslag till Fullmäktigebudget 2014-2016 1 Båstads kommuns vision, inriktningsmål samt servicedeklarationer 6 Övergripande ekonomisk bedömning 15 Sammandrag av driftbudget

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Begäran från Båstadhem att få starta byggnation av Malens Trygghetsboende i Båstad

Begäran från Båstadhem att få starta byggnation av Malens Trygghetsboende i Båstad Del 2 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse 157 1 (1) Ärende: 15 Datum: 215-6-2 Handläggare: Johan Linden Dnr: KS528/215-95 Till: Kommunfullmäktige Beslutet skall expedieras till: Båstadhem,

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Kommunplan 2015. Älvdalen

Kommunplan 2015. Älvdalen Kommunplan 2015 Älvdalen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Planeringsförutsättningar... 3 4 Verksamhetsplan... 4 5 Ekonomi... 5 6 Bortom planperioden... 9 Älvdalen, Reviderad

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön!

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! Årsredovisning 2000 Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! (Foto: Sonia Blom) 0 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1 ÅRSREDOVISNING Kommunalrådets

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 2015-04-15 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan 2015-2017 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2015 2016 2017 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda 2 februari 2015 Vem är Magnus Pettersson? Ekonomichef sedan februari 2009 Innan Oxelösund arbetade jag i Gnesta Kommun på samma position

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Ändringsförslag till Budget 2014 samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Innehåll Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 4 Samhällsekonomisk utveckling och

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Att leva, arbeta och bo på Bjärehalvön är att välja ett liv med både hjärta och puls. Mötesplatsen Båstad erbjuder ett levande kultur- och nöjesliv och en

Läs mer